D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/ & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/ ). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤ-ΠΑΡΑΣΚ- : ΣΤΑΔΙΟ Α - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας πρότασης, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της δράσης Επισκεφθείτε : --> επιλέγετε Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της ΚΤΠ Α.Ε. Αν δεν έχετε κωδικό πατάτε εγγραφή νέου χρήστη. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πατήστε το κουμπί «Αποστολή στοιχείων» για να εγγραφείτε στο σύστημα. Θα σας αποσταλεί με τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν έχετε κωδικό επιλέγεται ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ». Επόμενη κίνηση να μπείτε στο σύστημα για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα (Τα στοιχεία που εισάγονται είναι στοιχεία της επιχείρησης και στοιχεία της επένδυσης των συστημάτων), ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας, ο συντάκτης την υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω αντίστοιχης εντολής.μετά την ορθή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, θα δημιουργείται αυτόματα αίτηση συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΟΧΗ αν τα στοιχεία που εισάγετε δεν είναι σωστά, θα απορριφθείτε. Ως χρόνος υποβολής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγμή επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής. Με την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση ο πρατηριούχος υποβάλλει εντύπως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, ολοκληρωμένο φάκελο αίτησης, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω: 1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση (εκτυπωμένη από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της δράσης), η οποία φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ) 2.Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα: D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Η αποστολή του φακέλου της αίτηση θα πρέπει να γίνεται μόνο με τους εξής τρόπους: Ο φάκελος αίτησης εξωτερικά θα φέρει ετικέτα η οποία εκτυπώνεται από το λογαριασμό χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα. (το εμπρόθεσμο της αποστολής του φακέλου αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή την ημερομηνία ταχυμεταφοράς που φέρει ο φάκελος αποστολής.

2 ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της υποβολής φακέλου αίτησηs δημοσιεύονται πίνακες εγκριθέντων και απορριφθέντων αιτήσεων ΣΤΑΔΙΟ Β ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ [1/4] Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Με την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της αίτηση θα πρέπει να υλοποιείται από τον δικαιούχο το εγκεκριμένο έργο, δηλ. υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου(προμήθεια στοιχείων, εγκατάσταση και παραγωγική λειτουργία), υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (τιμολόγηση και ολική ή μερική εξόφληση δαπανών) της επένδυσης, υποβολή δήλωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που έχει καταχωρηθεί στην υποβαλλόμενη αίτηση & που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης. Υποβάλλετε ηλεκτρονικά δήλωση ολοκλήρωσης έργου και στη συνέχεια υποβάλλετε σε φυσικό φάκελο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης έργου: 1. Εκτύπωση της ως ανωτέρω δήλωσης ολοκλήρωσης, σφραγισμένη με θεώρηση και υπογραφή της από το δικαιούχο 2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους της δράσης και από συγκεκριμένο εγκαταστάτη με στοιχεία αυτού(επωνυμία του εγκαταστάτη και το ΑΦΜ του) 3. Δήλωση της επιχείρησης, η οποία παρέχει στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) το δικαίωμα να διεκπεραιώσει επιτόπιο έλεγχο, στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, στον τόπο υλοποίηση στης επένδυσης. 4. Άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, προς επαλήθευση της υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τις αδειοδοτημένες δεξαμενές του πρατηρίου 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α προς επαλήθευση της υπεύθυνης δήλωσης περί μη καταδίκης για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας και της λαθρεμπορίας (τελευταίου τριμήνου) 6. Αντίγραφο της δήλωσης εγκατάστασης που υποβάλλει η εταιρία εγκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ανάπτυξης (με αριθμό πρωτοκόλλου της Δ/νσης Μετρολογίας)αναφορικά με την ορθή και νόμιμη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος(σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ. Αριθ. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980/Β/ )κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και

3 Δικτύων), όπως ισχύει και την υπ αριθμ, /1/2012 (ΦΕΚ 72/Β/27/1/2012) ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλισης συναλλαγών μέσω αυτού. 7. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του συνόλου του Έργου όπως προβλεπόταν στην απόφαση αποδοχής έγκρισης της αίτησης 8. Στοιχεία σχετικά με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου 9. Στοιχεία πιστοποίησης της πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών που έγιναν για την υλοποίηση του έργου 10. Στοιχεία πιστοποίησης της πραγματοποίησης των δαπανών και πληρωμών που έγιναν για την υλοποίηση του έργου 11.Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει προβεί, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ1-941 (ΦΕΚ1468/Β/2012) σε απογραφή του στο ΓΕΜΗ, οφείλει να πράξει αυτό άμεσα 12. Αναλυτικό κατάλογο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων που τεκμηριώνουν την ορθή υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: η δήλωση ολοκλήρωσης πρέπει να υποβληθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας το αργότερο μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την απόφαση αποδοχής και έγκρισης αίτησης. [2/4] Εν συνεχεία, η δικαιούχος επιχείρηση υποχρεούται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της επιχορήγησης, να προχωρήσει στην εξόφληση των παραστατικών και να ενημερώσει κατάλληλα και την ηλεκτρονική δήλωση ολοκλήρωσης αλλά και να αποστείλει στην Κοινωνία της Πληροφορίας το σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε έντυπη μορφή ΣΤΑΔΙΟ Γ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Το αίτημα εκταμίευσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον πρατηριούχο και στη συνέχεια σε φυσικό φάκελο προς την Κοινωνία της Πληροφορίας σε διάστημα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του, συνοδεύοντας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/ ) 2. Απόδειξη είσπραξης 3. Φορολογική ενημερότητα 4. Ασφαλιστική ενημερότητα 5. Βεβαίωση μη πτώχευσης και 6. Βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση 7. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (σε περίπτωση που ο πρατηριούχος επιθυμεί να του χορηγηθεί η επιχορήγηση μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό)

4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Στο παραστατικό θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι ποσότητες (ή η διάρκεια των υπηρεσιών). Οι περιγραφές των δαπανών στα παραστατικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση ταύτιση με τις περιγραφές των δαπανών στο ηλεκτρονικό Δήλωση Ολοκλήρωσης. -Ειδικά για τις περιπτώσεις αγοράς προμήθειας πάγιου εξοπλισμού, θα πρέπει να αναγράφονται οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) όλων των τμημάτων του και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάστασή του. -Ειδικά για τις περιπτώσεις αγοράς προμήθειας λογισμικού εφαρμογών ως πάγια στοιχεία της επιχείρησης, θα πρέπει να αναγράφονται κατά περίπτωση οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) ή /και ονομαστικών αδειών χρήσης (license numbers) ή/και κωδικοί πελάτη από την αντίστοιχη βάση πελατών του κατασκευαστή. Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών που εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο του Έργου. Επίσης θα πρέπει να είναι εμφανής ή να μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς Φ.Π.Α Στα ηλεκτρονικά παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται μηχανογραφημένα η φράση «Επιχορήγηση από τη Δράση «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» στο πεδίο «Παρατηρήσεις» των παραστατικών. Τα μη ηλεκτρονικά εκτυπώσιμα παραστατικά, θα πρέπει να αναφέρουν τη φράση ««Επιχορήγηση από τη Δράση «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων», στο πρωτότυπο παραστατικό είτε με σχετική σφραγίδα είτε χειρόγραφα. Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων για δαπάνες παροχής υπηρεσιών, απαιτείται το αντίγραφο υποβολής της σχετικής κατάστασης συμβάσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης που θα λάβει την επιχορήγηση και του προμηθευτή. Η Επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου (δηλαδή να είναι διαχωρίσιμη κάθε δαπάνη για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από πλευράς προμηθευτών). Για όλα τα είδη των πραγματοποιούμενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα επιβεβαιώνεται και από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα παραστατικά(τιμολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής για εξοπλισμό, συμβάσεις για υπηρεσίες κλπ). Ως εκ τούτου, κατά την έκδοση των παραστατικών θα πρέπει πάνω σε αυτά να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού αντικειμένου και οι ποσότητες που τιμολογούνται, καθώς και να είναι σε συμφωνία με τον τρόπο περιγραφής του φυσικού αντικειμένου στο αντίστοιχο εγκεκριμένο έργο (Δήλωση Ολοκλήρωσης).

5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» [3/4] 1. Έναρξη Εφορίας με όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει (εφόσον υπάρχουν), 2. ΚΑΔ και αντιστοίχηση αυτού από την Εφορία, 3. Άδεια Λειτουργίας, 4. Ε3 των 3 τελευταίων ετών, 5. Ε1 των 3 τελευταίων ετών: Του ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, Όλων των εταίρων σε περίπτωση εταιρίας, 6. Καταστατικό εταιρίας και τροποποιήσεις αυτού, σε περίπτωση εταιρικών μορφών, 7. Προσφορά του Εγκαταστάτη για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισροών Εκροών η οποία θα φέρει την σφραγίδα και υπογραφή του (σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί τιμολόγια, αντίγραφα των τιμολογίων αυτών). 8. Αν οι μέτοχοι ή η ίδια η εταιρία συμμετέχουν σε κάποια άλλη Εταιρία ως μέτοχοι, χρειάζονται τα παρακάτω στοιχεία: Μέλος που συμμετέχει Επωνυμία εταιρίας που συμμετέχει ΑΦΜ εταιρίας ΔΟΥ εταιρίας Ποσοστό συμμετοχής σ αυτήν ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που οι πρατηριούχοι έχουν λάβει κάποια άλλη επιδότησή ως εταιρία ή ΤΕΜΠΕ, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ονομασία προγράμματος 2. Φορέας χορήγησης της ενίσχυσης 3. Αρ. πρωτοκόλλου Εγκριτικής Απόφασης 4. Ημερομηνία Εγκριτικής Απόφασης 5. Εγκριθέν ποσό ενίσχυσης 6. Καταβληθέν ποσό ενίσχυσης 7. Ημερομηνία καταβολής 8. Τρέχουσα φάση εξέλιξης του έργου (Ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη) 9. ΑΦΜ Δικαιούχου

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛ46Φ-Τ0Π ΔΡΑΣΗ. «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόµενης ράσης... 6 2.1. Φορέας Υλοποίησης της ράσης Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr

Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109, 17563 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 98 54 792 ΦΑΞ: 210 98 54 795 http://www.nosis.gr Σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» όποιες δαπάνες έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30-07-2013

Διαβάστε περισσότερα

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ICT4GROWTH. 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ICT4GROWTH 4 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. Υποχρεώσεις ηµοσιότητας Στην παρ. 7.3 του Οδηγού της ράσης αναφέρονται οι ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1. απάνες κτιριακών επεµβάσεων Τιµολόγια, ελτία αποστολής (και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-8ΒΚ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-8ΒΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002857710 2015-06-18

15PROC002857710 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ΕΡΓΟ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 21/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα