Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ."

Transcript

1 Οδηγόρ εξοικονόμηζηρ ζε θέμαηα οικιακήρ ενέπγειαρ για ηλικιωμένοςρ. Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Τη είλαη ην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Τν Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην είλαη λέν εηδηθφ ηηκνιφγην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ νπνίνπ ε ηηκή είλαη έσο 20% ή 30% ρακειφηεξε απφ ην ζεκεξηλφ Οηθηαθφ ηηκνιφγην θαη εθαξκφδεηαη ζε εππαζείο νκάδεο θαηαλαισηψλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηαλάισζε ηεο θπξίαο θαηνηθίαο ηνπο. Τν Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην παξέρεηαη απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πνηεο είλαη παξνρέο γηα ηνπο εληαγκέλνπο ζην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Η έληαμε ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην γίλεηαη γηα έλα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα ηνπο ηεηξακεληαίνπο ινγαξηαζκνχο πνπ εθδίδνληαη ζην έηνο απηφ. Οη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην θάζε ηεηξάκελν ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί γηα ην ηκήκα ηεο ηεηξακεληαίαο θαηαλάισζεο κέρξη ηηο 800 kwh εθφζνλ ε ζπλνιηθή ηεηξακεληαία θαηαλάισζε ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ 200 kwh θαη κηθξφηεξε απφ ην φξην θαηαλάισζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία ηνπο. Δάλ γηα θάπνην ηεηξάκελν ηνπ έηνπο έληαμεο δελ πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε απηή, δελ ζα εθαξκφδεηαη ην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην, αιιά γηα ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηεηξακήλνπ ζα εθαξκφδεηαη ην ηζρχνλ θάζε θνξά νηθηαθφ ηηκνιφγην. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νξίνπ θαηαλάισζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη λπρηεξηλνχ ηηκνινγίνπ. Η θαηαλάισζε πέξαλ ησλ 800 kwh θαη κέρξη ην φξην θαηαλάισζεο θάζε θαηεγνξίαο, ηηκνινγείηαη κε βάζε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ηηκνιφγην. Πνηεο νη πξνϋπνζέζεηο έληαμεο ζην Κνηλωληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην Γηα λα εληαρζεί έλαο θαηαλαισηήο γηα έλα έηνο ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Τηκνιφγην ζα πξέπεη λα : Έρεη ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ ζην φλνκά ηνπ ή ζην φλνκα ηεο/ηνπ ζπδχγνπ ηνπ/ηεο. Αλ δελ έρεη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην φλνκά ηνπ ή ζην φλνκα ηεο/ηνπ ζπδχγνπ ηνπ/ηεο. Πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κίαο απφ ηηο παξαθάησ ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ κε βάζε ηελ εθθαζαξηζκέλε θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θνξνινγηθή ηνπ δήισζε. 1

2 Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη εμήο : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Όζνη έρνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ αηνκηθνχ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ κηζζσηψλ ζπληαμηνχρσλ. Τν φξην ηεο ηεηξακεληαίαο θαηαλάισζεο ηνπο είλαη νη 1400 kwh. Τν θνηλσληθφ ηηκνιφγην πνπ ιακβάλνπλ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε 20% επί ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηαθνχ ηηκνινγίνπ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Όζνη είλαη γνλείο ηξηψλ ηέθλσλ θαη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην ηεο θαηεγνξίαο απηήο. Τν φξην ηεο ηεηξακεληαίαο θαηαλάισζεο είλαη νη 1600 kwh. Τν θνηλσληθφ ηηκνιφγην πνπ ιακβάλνπλ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε 20% επί ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηαθνχ ηηκνινγίνπ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Όζνη είλαη άλεξγνη (γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12 κελψλ ηελ 30ε Ννεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο) κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ αηνκηθνχ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ κηζζσηψλ ζπληαμηνχρσλ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ηνπ αλέξγνπ. Τν φξην ηεο ηεηξακεληαίαο θαηαλάισζεο είλαη νη 1400 kwh. Τν θνηλσληθφ ηηκνιφγην πνπ ιακβάλνπλ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε 30% επί ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηαθνχ ηηκνινγίνπ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Όζνη είλαη άηνκα κε αλαπεξία 67% ή ηνπο βαξχλνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε κε αλαπεξία 67% κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ή ίζν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ θαηεγνξία Β, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ πνπ δειψλνληαη. Τν φξην ηεο ηεηξακεληαίαο θαηαλάισζεο είλαη νη 1600 kwh. Τν θνηλσληθφ ηηκνιφγην πνπ ιακβάλνπλ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε 30% επί ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηαθνχ ηηκνινγίνπ. Πότε υποβάλλεται η αίτηςη Η εφαρμογή του Κοινωνικοφ Οικιακοφ Τιμολογίου για τουσ δικαιοφχουσ ξεκινά από 1 Ιανουαρίου εκάςτοτε ζτουσ, μετά την ολοκλήρωςη του ελζγχου των ςτοιχείων των αιτήςεων, από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ). Όςοι υποβάλλουν αιτήςεισ ςτο χρονικό διάςτημα από 1 Οκτωβρίου ζωσ 15 Δεκεμβρίου και εγκρίνονται οι αιτήςεισ τουσ, είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Τιμολογίου από την ζναρξη του επόμενου ζτουσ. Οι αιτήςεισ για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά ςτην διεφθυνςη ή τηλεφωνικά ςτο Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείτε να λάβετε: Στο τηλεφωνικό κζντρο του ΥΠΕΚΑ Στο τηλεφωνικό κζντρο τησ ΔΕΗ Α.Ε. Στα καταςτήματα των προμηθευτών ηλεκτρικήσ ενζργειασ Στα ΚΕΠ μετά τισ

3 Στην ιςτοςελίδα τησ ΔΕΗ Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Πξφθεηηαη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα πνπ παξέρεη θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα θαη ελέξγεηα θαη απμάλνληαο ηελ αμία ηνπ. Πνηεο θαηνηθίεο κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ; Δπηιέμηκεο θαηνηθίεο είλαη ην ζχλνιν ησλ κνλνθαηνηθηψλ, πνιπθαηνηθηψλ θαη κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ (ρσξίο επηπιένλ πξνυπφζεζε) πνπ ηθαλνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα: Βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ρακειφηεξε ή ίζε ησλ /η.κ. Έρνπλ θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.) ζε θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ηδηνθηεζηψλ αλά πνιίηε, ελψ ζηηο πνιπθαηνηθίεο φζνη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο δελ επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ κε ίδηα θεθάιαηα. Δπίζεο, εληάζζνληαη θελά δηακεξίζκαηα πνπ θαηνηθνχληαλ εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ. Πνηόο κπνξεί λα εληαρζεί ζην Πξόγξακκα Με πνηα θίλεηξα; Κατηγορία Ωφελοφμενων A1 A2 B Ατομικό Ειςόδημα Α.Ε < Α.Ε < Α.Ε Οικογενειακό Ειςόδημα Ο.Ε < Ο.Ε < Ο.Ε Κίνητρο 70% Επιχορήγηςη 35% Επιχορήγηςη 15% Επιχορήγηςη 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηςη επιτοκίου 100% ζωσ ) 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηςη επιτοκίου 100% ζωσ ) 85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηςη επιτοκίου 100% ζωσ ) Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ιήςεο 4/5/6εηνχο δαλείνπ, κε ή ρσξίο εγγπεηή, ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ, δπλαηφηεηα άκεζεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ρσξίο επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη εμφθιεζε ησλ πξνκεζεπηψλ/ αλαδφρσλ κέζσ ηεο ηξάπεδαο ρσξίο ηελ εκπινθή ηνπ πνιίηε. Με ηελ ππαγσγή ζην πξφγξακκα παξέρεηαη πξνθαηαβνιή 40% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ έληαμε ζην Πξφγξακκα απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ (πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο), ην θόζηνο ηωλ νπνίωλ θαιύπηεηαη θαηά 100% από ην Πξόγξακκα, κεηά ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, θαιύπηεηαη δαπάλε γηα ακνηβή ζπκβνύινπ έξγνπ, έωο 250 ρσξίο Φ.Π.Α. Γηα πνηεο εξγαζίεο κπνξώ λα ρξεκαηνδνηεζώ; 3

4 Η εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε αλαβάζκηζε κηαο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο ή ζην 30% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. Οη επηιέμηκεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ ζε: 1. Τνπνζέηεζε ζεξκνκόλωζεο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δώκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο (ζπκπεξηιακβάλνληαη πξφζζεηεο εξγαζίεο φπσο απνμειψζεηο θαη απνθνκηδή, επεκβάζεηο ζηε ζηέγε πρ. αληηθαηάζηαζε θεξακηδηψλ, θηι). 2. Αληηθαηάζηαζε θνπθωκάηωλ θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάηωλ ζθίαζεο (ζπκπ. εμψπνξηα θηεξίνπ, θνπθψκαηα θιηκαθνζηαζίνπ, παληδνχξηα, ξνιά, ηέληεο, θηι). 3. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ζπκπ. αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, ηνπνζέηεζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη απηνλνκίαο ζέξκαλζεο θηι). Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ δελ απαηηείηαη αδεηνδόηεζε, νχηε θαλ έγθξηζε εξγαζηψλ δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο, εθηφο πνιχ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (πνπ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε γηα ην Πξφγξακκα) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αλά ηδηνθηεζία. Βήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα 1. Πξνέγθξηζε δαλείνπ (ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο) - πξψηε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 2. Υπνβνιή αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 3. Υπαγσγή αίηεζεο ελδηαθεξφκελνπ- ππνγξαθή δαλεηαθήο Σχκβαζεο- εθηακίεπζε πξνθαηαβνιήο. 4. Υινπνίεζε Παξεκβάζεσλ - δεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε. 5. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ -εθηακίεπζε ινηπνχ δαλείνπ θαη επηρνξήγεζεο. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ή ςτο τηλ (Δευτζρα με Παραςκευή ). Oικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Σχκθσλα κε Γειηίν Τχπνπ ηεο ΓΔΗ (27/4/2012) απφ ηελ 1ε Ματνπ 2012 ηίζεηαη ζε ηζρχ ην Οηθηαθό Τηκνιόγην κε Χξνλνρξέωζε Γ1Ν (κεησκέλν λπρηεξηλφ) γηα ηνπο θαηαλαισηέο ηεο. Τν Γ1Ν είλαη έλα ηηκνιφγην δηπιήο ρξέσζεο, δειαδή νη θαηαλαιψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ρξεψλνληαη κε δχν ηηκέο. Οη θαηαλαιψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην σξάξην ηεο θαλνληθήο ρξέσζεο ρξεψλνληαη κε ηελ θαλνληθή ηηκή (νηθηαθφ ηηκνιφγην ρσξίο ρξνλνρξέσζε - Γ1), ελψ νη θαηαλαιψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην σξάξην ηεο ρακειήο ρξέσζεο ρξεψλνληαη κε κεησκέλε ηηκή. Ωξάξην Νπρηεξηλνύ Τηκνινγίνπ: Τκεκαηηθφ Ωξάξην: 4

5 Φεηκεξηλή Πεξίνδνο: 1 Ννεκβξίνπ έσο 30 Απξηιίνπ 02:00-08:00 θαη 15:30 17:30 Θεξηλή Πεξίνδνο: 1 Ματνπ έσο 31 Οθησβξίνπ 23:00 07:00 Σπλερέο Ωξάξην: Οιν ην έηνο: 23:00 07:00 Προζοτή! Το Οικιακό Νστηερινό Τιμολόγιο με Σσνετές Ωράριο για όλη ηη διάρκεια ηοσ έηοσς δεν τορηγείηαι πλέον. Ιζτύει για οικιακούς πελάηες ποσ έτοσν μειωμένο νστηερινό ηιμολόγιο πριν ηο έηος 1988 ή μένοσς ζε περιοτές όποσ δεν σπάρτει καηάλληλη ηετνική σποδομή ηοσ Δικηύοσ Διανομής. Τηκή Νπρηεξηλνύ Τηκνινγίνπ: Πάγην Νχρηαο Τεηξακήλνπ: 4,00 Δλέξγεηα Νχρηαο (φιεο νη kwh): 0,05400 / kwh Οηθνλνκηθό Όθεινο από ηε Χξήζε ηνπ: Τν ηηκνιφγην ζπκθέξεη φηαλ: Φξεζηκνπνηείηε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ θαηαλαιψλνπλ πνιχ ξεχκα (π.ρ. πιπληήξην, ζηεγλσηήξην, ζεξκνζίθσλαο, θνπδίλα θ.ι.π.) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (ψξεο κεησκέλεο ρξέσζεο). Σε θάζε πεξίπησζε εάλ ε ζπλνιηθή ζαο θαηαλάισζε εκέξαο θαη λχρηαο είλαη πάλσ απφ 800 kwh (θηινβαηψξεο) ην ηεηξάκελν. Η κεληαία ζαο θαηαλάισζε εκέξαο θαη λχρηαο είλαη κημθξφηεξε ησλ 800 kwh, εθφζνλ ε θαηαλάισζε ηεο λχρηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 kwh. Πσο κπνξείηε λα έρεηε ην κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ην νηθηαθφ ηηκνιφγην κε ρξνλνρξέσζε: Δάλ πξνγξακκαηίζεηε π.ρ. κε ρξνλνδηαθφπηε, νξηζκέλεο ελεξγνβφξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, φπσο ην πιπληήξην ξνχρσλ, ην πιπληήξην πηάησλ, ην ζεξκνζίθσλα αιιά θαη ζεξκνζπζζσξεπηέο λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο ψξεο κεησκέλεο ρξέσζεο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή θνπδίλα, ην ειεθηξηθφ ζίδεξν θαη ηα θιηκαηηζηηθά θπξίσο θαηά ηηο ψξεο κεησκέλεο ρξέσζεο. Δπσθειείζηε επίζεο θαη απφ ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ φιν ην 24ψξν (π.ρ. ην ςπγείν, θαηαςχθηεο, ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζε αλακνλή) γηαηί ην 1/3 ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ ζα ρξεψλεηαη κε ηε κεησκέλε ηηκή ηεο λχρηαο. Δπίζεο νη θαηαλαιψζεηο ησλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ζα ρξεψλνληαη κε ηηο ρακειέο ηηκέο. 5

6 Γηαδηθαζία Χνξήγεζεο Γ1Ν: Γηα λα καο ρνξεγεζεί Οηθηαθφ Τηκνιφγην κε Φξνλνρξέσζε, απαηηείηαη: Να ηνπνζεηεζεί απφ Ηιεθηξνιφγν Δγθαηαζηάηε ν αγσγφο πξφζζεηεο εμππεξέηεζεο (ρξψκαηνο κπιέ, δηαηνκήο 1,5 ηεηξ. ρηι.) κεηαμχ ηνπ κεηξεηή ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα ηεο ειεθηξηθήο ζαο εγθαηάζηαζεο (εάλ ελνηθηάδεηε, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδηνθηήηε). Να επηζθεθζείηε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο ΓΔΗ, έρνληαο καδί ηελ Αζηπλνκηθή ζαο Ταπηφηεηα θαη απνδεηθηηθφ ηνπ Α.Φ.Μ. ψζηε λα γίλνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο: 1) Υπνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο θαη λέα Υπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Ηιεθηξνιφγνπ (ΥΓΔ), ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν αγσγφο πξφζζεηεο εμππεξέηεζεο. 2) Να ππνγξαθεί λέν ζπκβφιαην ζην φλνκά ζαο. 3) Να γίλεη ε θαηαβνιή ησλ 41,82 (ηηκή γηα ην 2012 πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) πνπ απνηειεί ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Φωτοβολταΰκά συστήματα σε κτηριακές εγκαταστάσεις Τν Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ κέρξη 10 kwp, έρεη εθαξκνγή ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Τν Πξφγξακκα ζα ηζρχεη κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 θαη εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα. Ωο κέγηζηε ηζρχο ησλ Φσηνβνιηατθψλ Σπζηεκάησλ αλά εγθαηάζηαζε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη: γηα ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ηα Γηαζπλδεδεκέλα κε ην Σχζηεκα λεζηά θαη ηελ Κξήηε ηα 10kWp γηα ηα ινηπά Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά ηα 5kWp. Τν πξφγξακκα αθνξά ζε Φσηνβνιηατθά Σπζηήκαηα γηα παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ εγρέεηαη ζην Γίθηπν, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζην δψκα ή ηε ζηέγε θηεξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηεγάζηξσλ βεξαληψλ, πξνζφςεσλ θαη ζθηάζηξσλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηνπ θηεξίνπ φπσο απνζήθεο θαη ρψξνη ζηάζκεπζεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ Γ.Ο.Κ. Γηθαίσκα έληαμεο ζην Πξφγξακκα έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην Φσηνβνιηατθφ Σχζηεκα. Σηελ πεξίπησζε Φσηνβνιηατθνχ Σπζηήκαηνο ζε θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν θηηξίνπ, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο θαη κφλν ζπζηήκαηνο, κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπλδηνθηεηψλ. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζην Πξφγξακκα είλαη: 1. Η χπαξμε ελεξγήο ζχλδεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζην θηίξην φπνπ ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη. 6

7 2. Μέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ, εθφζνλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία, πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ελδεηθηηθά ειηνζεξκηθά, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. 3. Η κε χπαξμε δεκφζηαο ελίζρπζεο ζην πιαίζην ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Δπελδπηηθνχ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δξάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο (πρ. ζην πιαίζην ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ) θαη γεληθφηεξα νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Έλα kwp θνζηίδεη πεξίπνπ επξψ ηειηθή ηηκή καδί κε ηα έμνδα ηνπνζέηεζεο θηι. θαη παξάγεη πεξίπνπ kw αλά έηνο (ιίγν ρακειφηεξα ζηε Βφξεηα Διιάδα, ιίγν πεξηζζφηεξν ζηε Νφηηα). Δηζη ινηπφλ ζα απνδίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε πεξίπνπ 660 επξψ εηεζίσο. Άξα ινηπφλ κε θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε 5 KWp (θφζηνο επξψ), ηα έζνδα ζα είλαη ζα είλαη πεξίπνπ επξψ εηεζίσο. Η απφζβεζε γίλεηαη ινηπφλ ζε πεξίπνπ επηά-νθηψ ρξφληα. Απφ ηα έζνδα απηά βέβαηα ζα αθαηξεί ε ΓΔΗ ην θφζηνο ηεο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο ηνπ ζπηηηνχ (ην νπνίν, φπσο είπακε, ην ρξεψλεη κε ρακειφηεξε ηηκή, ζήκεξα γχξσ ζηα 0,12 επξψ θαηά κέζνλ φξν) θαη ην ππφινηπν ζα θαηαηίζεηαη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. Πέξα απφ ηελ ειθπζηηθή ηηκή αγνξάο ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, δελ ππάξρεη επηδφηεζε αγνξάο εμνπιηζκνχ. Ήδε φκσο θάπνηεο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ «πξάζηλα» ή «νηθνινγηθά» θηι. δάλεηα κε επλντθφηεξνπο φξνπο. Τν θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε έλα θφζηνο πεξίπνπ επξψ αλά kw ηζρχνο. Τν θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη φιν ηνλ εμνπιηζκφ, ηε κεηαθνξά, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηε ξχζκηζή ηνπ. Τν θεθάιαην απηφ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί ζε πνζνζηφ σο θαη 100% ηεο επέλδπζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, εθφζνλ έρεηε ηηο πξνυπνζέζεηο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξάπεδα. Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θηηάμνπκε έλα πξφγξακκα ζηα κέηξα ζαο. Η απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ νπζία ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη κεδεληθφ γηα ηνλ ηδηνθηήηε. Η ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 1 kwp απνηξέπεη ηελ παξαγσγή 1,3 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηνλ ρξφλν, δειαδή φζν ζα απνξξνθνχζαλ 2 ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ θηι.). Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. 7

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013»

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΔΛΗΠΣΠΖ ΚΗΘΟΝΚΔΠΑΗΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΞΝ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΞΝΗΝΛΡΑΗ ΠΡΝΠ ΡΝΚΔΗΠ ΚΔΡΑΞΝΗΖΠΖΠ-ΡΝΟΗΠΚΝ- ΔΚΞΝΟΗΝ-ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΔΠΞΑ 2007-2013» AΞΑΛΡΖΠΔΗΠ ΠΔ ΠΣΛΔΠ ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα