Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013."

Transcript

1 Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του Δήμου Λήμνου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Μπουλώτης Κανένας 2. Λυριστής Παράσχος 3. Αγάπιος Κωνσταντίνος 4. Βογδάνου Κωνστάντιου Δέσποινα 5. Κατσανέρη Δέσποινα 6. Σακαρίκος Γεώργιος 7. Μοσχάκης Νικόλαος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 47/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για την κατεδάφιση του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, στην περιοχή «Παχνιά», της τοπικής κοινότητας Κοντιά. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Θέτω υπόψη της Επιτροπής το υπ αριθμ. πρωτ. 980/ , έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Λήμνου, με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, στην περιοχή «Παχνιά», της τοπικής κοινότητας Κοντιά», το οποίο έχει, ως ακολούθως: «ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου στην περιοχή «Παχνιά» της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά ΣΧΕΤ: 1.Η με Α.Π 1842/ επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά του Δήμου Λήμνου 2.Η από έκθεση αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος 3.Το με Α.Π 254/ απόσπασμα πρακτικού του ΣΧΟΠ Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 4.Η με Α.Π 2368/ αποστολή της έκθεσης αυτοψίας

2 5.Η με Α.Π 964/ επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά του Δήμου Λήμνου Μετά την επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά (σχετ. 1) για στατικό έλεγχο ετοιμόρροπων κτιρίων, η τριμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων συνέταξε έκθεση αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Παχνιά» εντός του οικισμού Κοντιά. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της παραπάνω επιτροπής το διώροφο γωνιακό κτίσμα καθώς και η περίφραξη της αυλής, κρίνονται επικίνδυνα από άποψη στατική και δομική (κοινώς ετοιμόρροπα) και με σκοπό την άρση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος ή βλαβών από τη γειτνίαση του κτίσματος και της περίφραξής του με κοινόχρηστο δρόμο, θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Καθαίρεση του περιμετρικού τοίχου της διώροφης κατοικίας μέχρι και το ύψος της ποδιάς του παραθύρου του ισογείου που φαίνεται στην πρόσοψη, λόγω στατικής ανεπάρκειας αυτού. 2. Κατασκευή περιμετρικού διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, στην στάθμη του εναπομείναντος τοίχου και σε όλο του το πλάτος, με σκοπό την αποφυγή αποδιοργάνωσης του τοίχου από τα νερά της βροχής. 3. Αρμολόγημα με τσιμεντενέσεις της εναπομείνασας λιθοδομής με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. 4. Καθαίρεση της λίθινης περίφραξης μέχρι και την στάθμη του τοιχίου αντιστήριξης αυτής, δηλαδή περίπου 1,0 μέτρο από την στάθμη της οδού. 5. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι ανωτέρω επισκευές προτείνεται η καθαίρεση του κτίσματος, σε στάθμη που να μην υπερβαίνει το ένα (1,0) μέτρο από το υψόμετρο της οδού (σχετικό 2). Η έκθεση αυτοψίας διαβιβάσθηκε στην αρμόδια επιτροπή του ΣΧΟΠ, η οποία γνωμοδότησε θετικά (σχετικό 3), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ326/2000. Με το 4 ο σχετικό έγγραφο, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για την επικινδυνότητα του κτίσματος και τη δυνατότητα να άρει τον κίνδυνο με τις προτεινόμενες κατευθύνσεις της Ε.Ε.Ε.Κ εντός σαράντα (40) ημερών, αφού προηγουμένως ορίσει υπεύθυνο Μηχανικό για την επίβλεψη των εργασιών. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εφαρμόζει ταχέως και εμπροθέσμως τα υποδεικνυόμενα στην έκθεση αυτοψίας μέτρα (άρθρο 4 του Π.Δ.13/ ). Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με νέα επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στο ακίνητο και παραμένει ο κίνδυνος κατάρρευσής του. Σε περίπτωση αμέλειας του ιδιοκτήτη, γίνεται αναγκαστική άρση του κινδύνου με παρέμβαση της αρχής, η οποία προκαταβάλλει τις αναγκαίες σχετικές δαπάνες και τις εισπράττει από τον ιδιοκτήτη με απλές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων. Πάντως η αναγκαστική άρση του κινδύνου από την αρχή πρέπει να επιδιώκεται με τον οικονομικότερο τρόπο (άρθρο 6 του Π.Δ.13/ ). Σύμφωνα με την αριθ. 6/27610/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων που ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010, ως «συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες» είναι και η κατεδάφιση των επικίνδυνων οικοδομών βάση των διατάξεων του Π.Δ.13/ (ΦΕΚ 153Α ), «Περί επικινδύνων οικοδομών». Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 απαιτείται η λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της κατεδάφισης του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, καθώς, επίσης και η εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται λήψη απόφασης, από τα αρμόδια όργανα, για την αναγκαστική άρση του κινδύνου του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Παχνιά» εντός του οικισμού Κοντιά: Α. είτε για την έγκριση της κατασκευής των αριθμ.1 έως 4 προτεινόμενων εργασιών επισκευής του κτίσματος και της περίφραξης της έκθεσης της Ε.Ε.Ε.Κ

3 Β. είτε για την έγκριση της καθαίρεσης του κτίσματος όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ.5 εργασία της έκθεσης Ε.Ε.Ε.Κ. Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Λήμνου Όλγα Βουλγαροπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός» Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 και 94 του Ν. 3852/ την αριθ.6/27610/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ 3. τις διατάξεις του Π.Δ.13/ (ΦΕΚ 153Α ) 4. το, από 06 Νοεμβρίου 2012, έγγραφο της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών, του Δήμου Λήμνου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατεδάφιση του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, στην περιοχή «Παχνιά», της τοπικής κοινότητας Κοντιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.13/ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη σχετικής απόφασης, για την κατεδάφιση του παραπάνω κτίσματος, όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ. 5 εργασία της έκθεσης, της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων (καθαίρεση του κτίσματος, σε στάθμη που να μην υπερβαίνει το ένα (1,0) μέτρο από το υψόμετρο της οδού), ως οικονομικότερη. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2013 Αριθμός Απόφασης 48/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για τη συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης, του Δήμου Λήμνου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την, από Εισήγηση, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, η οποία έχει, ως ακολούθως: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 Β του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αρμόδια μεταξύ των άλλων για τη έγκριση των σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/06) Κανονιστικές αποφάσεις «Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες : Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις : Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης,άρδευσης και αποχέτευσης.

4 Με την αριθ.360/ απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο Κανονισμός Υδρευσης του Δήμου Λήμνου. Από την ισχύ του μέχρι και σήμερα διαπιστώθηκαν ορισμένες παρερμηνείες και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του και κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την σωστή και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων των καταναλωτών ύδρευσης. Οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή, φόρων τελών, δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνεται αποκλειστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Δήμου και ισχύει κατά κανόνα για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας. Κατά περίπτωση όμως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει την επιβολή διαφοροποιημένων τελών σε επίπεδο Δημοτικών -Τοπικών Κοινοτήτων, υπό την προϋπόθεση οι σχετικές αποφάσεις να αιτιολογούνται με επαρκή αναφορά στις τοπικές συνθήκες που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση τους. Η επιβολή φόρων τελών δικαιωμάτων και εισφορών δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. Ως εκ τούτου ο Δήμος θα πρέπει να εκδώσει δύο αποφάσεις, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Στην παρούσα φάση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει την συμπλήρωση-τροποποίηση των άρθρων του Κανονισμού Υδρευσης και όχι την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών στοιχείων. Συνημμένα σας στέλνουμε πρόταση συμπλήρωσης τροποποίησης άρθρων του Κανονισμού Ύδρευσης η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Εισηγήτρια Ο Προϊστάμενος Ο Αντιδήμαρχος Μαρία Κουντούρη Θεοδόσης Δαλαβίτσος Ευστράτιος Κουκούμης» Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την πρόταση για συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης, του Δήμου Λήμνου, που συνέταξε η Υπηρεσία Ύδρευσης, η οποία έχει, ως ακολούθως: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. Πρόταση αντικατάστασης παραγράφου ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ με τίτλο «Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης» ( σελ. 4 ) Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν κατά το παρελθόν ή θα γίνουν στο μέλλον με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Λήμνου, ανήκουν στο Δήμο. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο το δικαίωμα χρήσης. Αγωγοί και γενικά παντός είδους εγκαταστάσεις υδροδότησης που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες ιδιωτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υδροδότηση και άλλων ακινήτων χωρίς αποζημίωση αυτού ή αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης. Καταργούνται προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παλαιών ιδιοκτητών. 2. Πρόταση προσθήκης περιπτώσεων στο τέλος της παραγράφου Τμηματικές Διακοπές δικτύου ύδρευσης Ρυθμίσεις κατανάλωσης, του άρθρου 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 6 )

5 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής υδροδότησης που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας Για τεχνικούς λόγους ( επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κ.λ.π. ) 2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο τους υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές ύδρευσης. 3. Πρόταση τροποποίησης περίπτωσης β2 της παραγράφου Κατηγορίες παροχών, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 8 ) Όπου αναφέρεται 1 αντικαθίσταται με 1/2. 4. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης ( στ ) στο τέλος της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ ) Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) σε ενιαίο κτίριο, υφιστάμενες ή νέες, των οποίων οι χώροι είναι αυτοτελείς μεν αλλά δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ο αριθμός χορηγούμενων παροχών για τις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται: 1. Η χορήγηση κοινών παροχών ½ με βάση τον αριθμό αυτοτελών χώρων, ή 2. Η χορήγηση μίας κοινής παροχής ½ ανά τρεις ( 3 ) αυτοτελείς χώροι, ή 3. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) αυτοτελείς χώροι. Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) υφιστάμενες ή νέες, που βρίσκονται σε ανεξάρτητα κτίρια και ο αριθμός των χορηγούμενων παροχών, δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, προτείνεται: 1. Η χορήγηση τόσων κοινών παροχών ½ όσα και τα ανεξάρτητα κτίρια ή 2. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) ανεξάρτητα κτίρια. 5. Πρόταση προσθήκης στην περίπτωση δ της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ.10 ) Όπου αναφέρεται : δ/ Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα Να προστεθεί : και εργοτάξια. 6. Πρόταση μεταφοράς περίπτωσης από παράγραφο και προσθήκη αυτής ως περίπτωση ( ι ) στο τέλος της παραγράφου Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( από σελ. 25 σε σελ ) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υδροδότηση υφισταμένων κτηρίων εκτός οικισμού των οποίων άλλαξε η χρήση και μετετράπη σε οικία, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν. 7. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές, του άρθρου 2.3 Τρόπος υδροδότησης ακινήτων ( σελ. 14 ) ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΘΟΧΤΙΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Υδροδοτείται λιθόχτιστη κεραμοσκεπής αποθήκη ( αγροτική ), με άδεια μικρής κλίμακας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Ζ της αριθ. Οικ. 5219/2004 ( ΦΕΚ 114Δ/ ) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν.

6 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 2.10 Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ( σελ.23 ) Η λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη, αποδείχτηκε δυσλειτουργική διότι η μετακίνηση των Προέδρων των Τ. Κοινοτήτων προς την έδρα του Δήμου, στη Μύρινα, δεν ήταν εύκολο να γίνει με αποτέλεσμα να μετακινείται η Επιτροπή στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, για να συναντηθεί με τους Προέδρους αν και τις περισσότερες φορές δεν παραβρίσκονταν - που οι δημότες τους είχαν υποβάλλει αιτήσεις αντίρρησης χρέωσης για κατανάλωση ύδρευσης. Προτείνεται η τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής για την καλύτερη λειτουργία της καθώς και για την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών, ως εξής : 1. Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 2. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ύδρευσης 3. Έναν μόνιμο υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου Σε περιπτώσεις αιτήσεων που κρίνει η Επιτροπή, θα ζητείται και η γνώμη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που ανήκει ο υδρευόμενος. 9. Πρόταση αντικατάστασης του : Άρθρο 3 ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 24 ) 3.1 Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Αίτηση (Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ). Χορηγείται από την υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση, σε έντυπο της υπηρεσίας, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου καθώς και κάθε άλλου όρου που τυχόν θέσει το Δ.Σ., μαζί με τα απαιτούμενα, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ., δικαιολογητικά. Σε περίπτωση υδροδότησης αυτοτελών χώρων στο ίδιο ακίνητο τα οποία βρίσκονται είτε σε ενιαίο κτήριο είτε σε ανεξάρτητα κτήρια, επιπλέον θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες ή αυτοτελείς χώρους ή διακεκριμένες χρήσεις του ακινήτου. Για λόγους τάξης και αποφυγής λανθασμένων αντιστοιχήσεων, στην Υπεύθυνη Δήλωση θα επισυνάπτεται σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών, συνοδευμένο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και το επιβλέποντα μηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλμα στην σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές οι οποίοι με ευθύνη τους ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία ύδρευσης. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομετρητών, μπορεί σε περίπτωση άρνησης ή ατέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου να τακτοποιηθεί το σφάλμα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας, του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ αυτού, και η υδροδότηση του ακινήτου δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του υδρολήπτη. Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται υποχρεωτικά : Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Η Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο αιτών υδρολήπτης Ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

7 Εαν η αίτηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη, τότε προσκομίζεται εξουσιοδότηση, στην οποία ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί το άλλο πρόσωπο για την όλη διαδικασία. Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα του ακινήτου. α. Για νέες οικοδομές, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής. β. Για υφιστάμενα κτήρια πριν του 1975, αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης του ακινήτου ή βεβαίωση παλαιότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής του ακινήτου. Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού σε έντυπο που διατίθεται από τα κατά τόπους σωματεία των υδραυλικών ή τον Δήμο και θεωρείται από το Σωματείο Υδραυλικών. Αν πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση υδροδότησης, που δεν καλύπτεται ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, προωθείται στην επιτροπή του άρθρου 2.10 που συστήνεται για να εξετάζει θέματα ύδρευσης ή σε άλλο όργανο του Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού. 10. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης της παραγράφου Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης, περίπτωση 4 Τιμολόγιο Βιοτεχνιών Βιομηχανιών ( σελ. 27 ) Για λόγους αποφυγής παρερμηνειών και επειδή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, η τιμολόγηση των αμβύκων ( αποστακτήρες ) προτείνεται στο τέλος της περίπτωσης 4: Στο τιμολόγιο αυτό εντάσσονται και οι άμβυκες ( αποστακτήρες ). 11. Πρόταση τροποποίησης τίτλου και περίπτωσης της παραγράφου Ειδικά τιμολόγια ( σελ.28 ) Α. Όπου : Ειδικά τιμολόγια Να γίνει : Γενικά περί τιμολογίων Β. Όπου: ειδικό να αντικατασταθεί με : οποιοδήποτε. 12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Παράγραφος Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Στον Κανονισμό αναφέρεται: «Σε περίπτωση που το ακίνητο υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει ο εκμισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης.» Πρόταση αντικατάστασης αυτού με το: Σε περίπτωση που το υδροδοτούμενο ακίνητο είναι μισθωμένο και ο μισθωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, χωρίς να εξοφλήσει τις οφειλές και δεν προτίθεται για οποιονδήποτε λόγο να τις καταβάλει ή να προβεί σε διακανονισμό ρύθμισης αυτών και προκειμένου το ακίνητο να συνεχίσει να υδροδοτείται είτε για χρήση του ιδιοκτήτη είτε σε περίπτωση νέας μίσθωσης από άλλον υδρολήπτη, τότε από το σύνολο των οφειλών διαγράφεται από το όνομα του μισθωτή το ποσό των παγίων που αντιστοιχεί στις περιόδους χρέωσης και γίνεται επαναβεβαίωση αυτών επ ονόματι του ιδιοκτήτη, αφού αυτός προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου. Αν και ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την καταβολή των παγίων, η παροχή διακόπτεται μέχρι να καταβληθούν, τουλάχιστον, τα πάγια από τον ιδιοκτήτη. 13. Πρόταση συμπλήρωσης στο τέλος της παραγράφου Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Επίσης εξόφληση του συνόλου των οφειλών ή ρύθμιση καταβολής αυτών απαιτείται και για τις κάτωθι περιπτώσεις: α) Διακοπή υδροδότησης κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου πληρωμής του λογαριασμού.

8 β) Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας και αλλαγή υπόχρεου πληρωμής λογαριασμού που προέρχεται λόγω μεταβίβασης ακινήτων ή μίσθωσης αυτών. γ) αλλαγή χρήσης του ακινήτου δ) αίτηση χορήγησης νέας παροχής 14. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου α Καθορισμός χρεώσεων εργασιών, του άρθρου 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ( σελ.29 ) Όπου δεν είναι δυνατόν ο υπολογισμός του κόστους να γίνει με βάση τα ανωτέρω, αυτό θα καθορίζεται με Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής αναλυτικής κατάστασης υπογεγραμμένης από τον υδραυλικό του Δήμου, στην οποία θα εμφανίζονται τα υλικά το κόστος αυτών και ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας. Την τεχνική περιγραφή εκτός από τον συντάκτη υπογράφει και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνεται στην τεχνική περιγραφή αποτελεί στοιχείο βεβαίωσης της δαπάνης σε βάρος του υπόχρεου. 15. Πρόταση προσθήκης παραγράφου α Τέλος ελέγχου κατανάλωσης ( σελ. 30 ) Έχει παρατηρηθεί μετά την έκδοση των λογαριασμών, να κατατίθενται από τους υδρολήπτες, αιτήσεις ελέγχου που στο σύνολό τους αφορούν αμφισβήτηση της κατανάλωσης και διαγραφή των χρεώσεων. Οι αιτήσεις κατατίθενται χωρίς προηγουμένως οι ενιστάμενοι να έχουν μπει στη διαδικασία ελέγχου των ενδείξεων που αναγράφονται στο λογαριασμό, με αποτέλεσμα την επιφόρτιση της υπηρεσίας του Δήμου με εργασία που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν ο καταναλωτής έχει ελέγξει ο ίδιος τον υδρομετρητή του. Εξυπακούεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργεί ο καταναλωτής, αφορά μόνο στην εξακρίβωση των ενδείξεων, αποκλειόμενης κάθε άλλης ενέργειας ή επέμβασης στον υδρομετρητή. Προτείνεται: Η καθιέρωση τέλους ελέγχου υδρομέτρων ( δεν αφορά στο τέλος ελέγχου καλής λειτουργίας ) που αφορά στην εξακρίβωση ενδείξεων λογαριασμού. Το τέλος θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις είναι πράγματι αυτές που αναγράφονται στο λογαριασμό και δεν έχει γίνει λάθος λήψης ένδειξης με χρέωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Η επιβολή του τέλους θα γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν έκθεσης αυτοψίας του υδραυλικού, που διενήργησε τον έλεγχο την οποία θεωρεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 16. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου 4.1 Λαθραία υδροληψία Κλοπή νερού, του άρθρου 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ( σελ ) Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του τέλους σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εκτός από το πρόστιμο καταβάλει το τέλος σύνδεσης καθώς και το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης. 17. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικών περιπτώσεων στο τέλος του άρθρου 5 Γενικά ( σελ.34 ) Όλα τα πρόστιμα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, το ύψος αυτών καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Η λήψη απόφασης επιβολής προστίμου γίνεται από το Δήμαρχο. Εκτός από τα πλήρη προσωπικά στοιχεία των συναλλασσόμενων και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό δικαιολογητικά τα λοιπά καθορίζονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανάλογα την περίπτωση.

9 Οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται απαρέγκλιτα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου. Κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, ποινική ευθύνη έχουν τόσο ο υδρολήπτης όσο και ο υδραυλικός που ενήργησε τις εργασίες». Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/ τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/ την αριθ. 46/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. την αριθ. 360/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 5. την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης, του Δήμου Λήμνου, ως ακολούθως: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 1. Πρόταση αντικατάστασης παραγράφου ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ με τίτλο «Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης» ( σελ. 4 ) Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν κατά το παρελθόν ή θα γίνουν στο μέλλον με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Λήμνου, ανήκουν στο Δήμο. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο το δικαίωμα χρήσης. Αγωγοί και γενικά παντός είδους εγκαταστάσεις υδροδότησης που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες ιδιωτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υδροδότηση και άλλων ακινήτων χωρίς αποζημίωση αυτού ή αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης. Καταργούνται προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παλαιών ιδιοκτητών. 2. Πρόταση προσθήκης περιπτώσεων στο τέλος της παραγράφου Τμηματικές Διακοπές δικτύου ύδρευσης Ρυθμίσεις κατανάλωσης, του άρθρου 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 6 ) 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής υδροδότησης που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας Για τεχνικούς λόγους ( επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κ.λ.π. ) 2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο τους υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές ύδρευσης. 3. Πρόταση τροποποίησης περίπτωσης β2 της παραγράφου Κατηγορίες παροχών, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 8 ) Όπου αναφέρεται 1 αντικαθίσταται με 1/2. 4. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης ( στ ) στο τέλος της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ )

10 Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) σε ενιαίο κτίριο, υφιστάμενες ή νέες, των οποίων οι χώροι είναι αυτοτελείς μεν αλλά δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ο αριθμός χορηγούμενων παροχών για τις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται: 4. Η χορήγηση κοινών παροχών ½ με βάση τον αριθμό αυτοτελών χώρων, ή 5. Η χορήγηση μίας κοινής παροχής ½ ανά τρεις ( 3 ) αυτοτελείς χώροι, ή 6. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) αυτοτελείς χώροι. Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) υφιστάμενες ή νέες, που βρίσκονται σε ανεξάρτητα κτίρια και ο αριθμός των χορηγούμενων παροχών, δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, προτείνεται: 3. Η χορήγηση τόσων κοινών παροχών ½ όσα και τα ανεξάρτητα κτίρια ή 4. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) ανεξάρτητα κτίρια. 5. Πρόταση προσθήκης στην περίπτωση δ της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ.10 ) Όπου αναφέρεται : δ/ Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα Να προστεθεί : και εργοτάξια. 6. Πρόταση μεταφοράς περίπτωσης από παράγραφο και προσθήκη αυτής ως περίπτωση ( ι ) στο τέλος της παραγράφου Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( από σελ. 25 σε σελ ) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υδροδότηση υφισταμένων κτηρίων εκτός οικισμού των οποίων άλλαξε η χρήση και μετετράπη σε οικία, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν. 7. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές, του άρθρου 2.3 Τρόπος υδροδότησης ακινήτων ( σελ. 14 ) ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΘΟΧΤΙΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Υδροδοτείται λιθόχτιστη κεραμοσκεπής αποθήκη ( αγροτική ), με άδεια μικρής κλίμακας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Ζ της αριθ. Οικ. 5219/2004 ( ΦΕΚ 114Δ/ ) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν. 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 2.10 Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ( σελ.23 ) Η λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη, αποδείχτηκε δυσλειτουργική διότι η μετακίνηση των Προέδρων των Τ. Κοινοτήτων προς την έδρα του Δήμου, στη Μύρινα, δεν ήταν εύκολο να γίνει με αποτέλεσμα να μετακινείται η Επιτροπή στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, για να συναντηθεί με τους Προέδρους αν και τις περισσότερες φορές δεν παραβρίσκονταν - που οι δημότες τους είχαν υποβάλλει αιτήσεις αντίρρησης χρέωσης για κατανάλωση ύδρευσης. Προτείνεται η τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής για την καλύτερη λειτουργία της καθώς και για την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών, ως εξής: 1. Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 2. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ύδρευσης

11 3. Έναν μόνιμο υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου Σε περιπτώσεις αιτήσεων που κρίνει η Επιτροπή, θα ζητείται και η γνώμη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που ανήκει ο υδρευόμενος. 9. Πρόταση αντικατάστασης του : Άρθρο 3 ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 24 ) 3.2 Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Αίτηση (Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ). Χορηγείται από την υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση, σε έντυπο της υπηρεσίας, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου καθώς και κάθε άλλου όρου που τυχόν θέσει το Δ.Σ., μαζί με τα απαιτούμενα, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ., δικαιολογητικά. Σε περίπτωση υδροδότησης αυτοτελών χώρων στο ίδιο ακίνητο τα οποία βρίσκονται είτε σε ενιαίο κτήριο είτε σε ανεξάρτητα κτήρια, επιπλέον θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες ή αυτοτελείς χώρους ή διακεκριμένες χρήσεις του ακινήτου. Για λόγους τάξης και αποφυγής λανθασμένων αντιστοιχήσεων, στην Υπεύθυνη Δήλωση θα επισυνάπτεται σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών, συνοδευμένο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και το επιβλέποντα μηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλμα στην σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές οι οποίοι με ευθύνη τους ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία ύδρευσης. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομετρητών, μπορεί σε περίπτωση άρνησης ή ατέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου να τακτοποιηθεί το σφάλμα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας, του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ αυτού, και η υδροδότηση του ακινήτου δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του υδρολήπτη. Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται υποχρεωτικά : Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Η Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο αιτών υδρολήπτης Ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Εάν η αίτηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη, τότε προσκομίζεται εξουσιοδότηση, στην οποία ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί το άλλο πρόσωπο για την όλη διαδικασία. Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα του ακινήτου. α. Για νέες οικοδομές, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής. β. Για υφιστάμενα κτήρια πριν του 1975, αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης του ακινήτου ή βεβαίωση παλαιότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής του ακινήτου. Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού σε έντυπο που διατίθεται από τα κατά τόπους σωματεία των υδραυλικών ή τον Δήμο και θεωρείται από το Σωματείο Υδραυλικών.

12 Αν πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση υδροδότησης, που δεν καλύπτεται ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, προωθείται στην επιτροπή του άρθρου 2.10 που συστήνεται για να εξετάζει θέματα ύδρευσης ή σε άλλο όργανο του Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού. 10. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης της παραγράφου Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης, περίπτωση 3 Τιμολόγιο Καταστημάτων ( σελ. 27 ) Για λόγους αποφυγής παρερμηνειών και επειδή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, η τιμολόγηση των αμβύκων ( αποστακτήρες ) προτείνεται στο τέλος της περίπτωσης 3: Στο τιμολόγιο αυτό εντάσσονται και οι παραδοσιακοί άμβυκες ( αποστακτήρες ) δίμηνης διάρκειας και χωρητικότητας, μέχρι 130 λίτρων. 11. Πρόταση τροποποίησης τίτλου και περίπτωσης της παραγράφου Ειδικά τιμολόγια ( σελ.28 ) Α. Όπου : Ειδικά τιμολόγια Να γίνει : Γενικά περί τιμολογίων Β. Όπου: ειδικό να αντικατασταθεί με : οποιοδήποτε. 12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Παράγραφος Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Στον Κανονισμό αναφέρεται: «Σε περίπτωση που το ακίνητο υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει ο εκμισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης.» Πρόταση αντικατάστασης αυτού με το: Σε περίπτωση που το ακίνητο υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει μόνο ο μισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης και ο εκμισθωτής υποχρεούται να πληρώσει μόνο το τέλος επανασύνδεσης 13. Πρόταση συμπλήρωσης στο τέλος της παραγράφου Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Επίσης εξόφληση του συνόλου των οφειλών ή ρύθμιση καταβολής αυτών απαιτείται και για τις κάτωθι περιπτώσεις: α) Διακοπή υδροδότησης κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου πληρωμής του λογαριασμού. β) Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας και αλλαγή υπόχρεου πληρωμής λογαριασμού που προέρχεται λόγω μεταβίβασης ακινήτων ή μίσθωσης αυτών. γ) αλλαγή χρήσης του ακινήτου δ) αίτηση χορήγησης νέας παροχής 14. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου α Καθορισμός χρεώσεων εργασιών, του άρθρου 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ( σελ.29 ) Όπου δεν είναι δυνατόν ο υπολογισμός του κόστους να γίνει με βάση τα ανωτέρω, αυτό θα καθορίζεται με Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής αναλυτικής κατάστασης υπογεγραμμένης από τον υδραυλικό του Δήμου, στην οποία θα εμφανίζονται τα υλικά το κόστος αυτών και ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας. Την τεχνική περιγραφή εκτός από τον συντάκτη υπογράφει και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνεται στην τεχνική περιγραφή αποτελεί στοιχείο βεβαίωσης της δαπάνης σε βάρος του υπόχρεου. 15. Πρόταση προσθήκης παραγράφου α Τέλος ελέγχου κατανάλωσης ( σελ. 30 )

13 Έχει παρατηρηθεί μετά την έκδοση των λογαριασμών, να κατατίθενται από τους υδρολήπτες, αιτήσεις ελέγχου που στο σύνολό τους αφορούν αμφισβήτηση της κατανάλωσης και διαγραφή των χρεώσεων. Οι αιτήσεις κατατίθενται χωρίς προηγουμένως οι ενιστάμενοι να έχουν μπει στη διαδικασία ελέγχου των ενδείξεων που αναγράφονται στο λογαριασμό, με αποτέλεσμα την επιφόρτιση της υπηρεσίας του Δήμου με εργασία που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν ο καταναλωτής έχει ελέγξει ο ίδιος τον υδρομετρητή του. Εξυπακούεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργεί ο καταναλωτής, αφορά μόνο στην εξακρίβωση των ενδείξεων, αποκλειόμενης κάθε άλλης ενέργειας ή επέμβασης στον υδρομετρητή. Προτείνεται: Η καθιέρωση τέλους ελέγχου υδρομέτρων ( δεν αφορά στο τέλος ελέγχου καλής λειτουργίας ) που αφορά στην εξακρίβωση ενδείξεων λογαριασμού. Το τέλος θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις είναι πράγματι αυτές που αναγράφονται στο λογαριασμό και δεν έχει γίνει λάθος λήψης ένδειξης με χρέωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Η επιβολή του τέλους θα γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν έκθεσης αυτοψίας του υδραυλικού, που διενήργησε τον έλεγχο την οποία θεωρεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 16. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου 4.1 Λαθραία υδροληψία Κλοπή νερού, του άρθρου 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ( σελ ) Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του τέλους σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εκτός από το πρόστιμο καταβάλει το τέλος σύνδεσης καθώς και το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης. 17. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικών περιπτώσεων στο τέλος του άρθρου 5 Γενικά ( σελ.34 ) Όλα τα πρόστιμα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, το ύψος αυτών καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Η λήψη απόφασης επιβολής προστίμου γίνεται από το Δήμαρχο. Εκτός από τα πλήρη προσωπικά στοιχεία των συναλλασσόμενων και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό δικαιολογητικά τα λοιπά καθορίζονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανάλογα την περίπτωση. Οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται απαρέγκλιτα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, ποινική ευθύνη έχουν τόσο ο υδρολήπτης όσο και ο υδραυλικός που ενήργησε τις εργασίες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2013 Αριθμός Απόφασης 49/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «Καφετέρια - Μπαρ» με τον διακριτικό τίτλο «Katrina», της Κυπραίου Ευαγγελίας, στην τοπική κοινότητα Βάρους. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

14 Με αίτησή της μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, η Ευαγγελία Κυπραίου του Εμμανουήλ, ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημά της που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Βάρους, του Δήμου Λήμνου, ως «Καφετέρια - Μπαρ», με το διακριτικό τίτλο «Katrina». Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής: «1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. 2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και την ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.» Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν έχει δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα ηχορύπανσης και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 2. την παρ.1α του άρθρου 73 του Ν.3852/10, 3. το άρθρο 3 της υπ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης. 4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/ το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) 6. την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α ) 7. Την σχετική αίτηση της Ευαγγελίας Κυπραίου του Εμμανουήλ, με την οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, για το κατάστημά του που λειτουργεί νόμιμα, ως «Καφετέρια - Μπαρ», στην Τοπική Κοινότητα Βάρους, του Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ / άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του Δήμου Λήμνου.

15 8. Το αριθμ. πρωτ. 401/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στην Ευαγγελία Κυπραίου του Εμμανουήλ, άδεια λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο κατάστημά της, που λειτουργεί, στην Τοπική Κοινότητα Βάρους, του Δήμου Λήμνου, ως «Καφετέρια - Μπαρ», με το διακριτικό τίτλο «Katrina», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ / άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του Δήμου Λήμνου. Η μουσική θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την ώρα τη θερινή περίοδο, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την 01:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, με τους παρακάτω όρους: 1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 2. Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα. 4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A). 5. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31/12/2013. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2013 Αριθμός Απόφασης 50/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Ψητοπωλείου», της Στράντζαλη Ανδρομάχης, στην τοπική κοινότητα Κάσπακα. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1α Ν. 3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Στην εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας,

16 όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Στην εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της Στράντζαλη Ανδρομάχης, του Δημητρίου με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείου), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής, δημοτική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω καταστήματος β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του καταστήματος ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

17 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Το άρθρο 73 παρ.1α Ν. 3852/ το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) 3. την εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 4. την εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ 5. το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ την αίτηση της Στράντζαλη Ανδρομάχης, του Δημητρίου με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 7. τον προέλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον οποίο πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την ίδρυση του καταστήματος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στη Στράντζαλη Ανδρομάχη, του Δημητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείου), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας η παραπάνω ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλει στο Δήμο μας, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δημήτριος Μπουλώτης Λυριστής Παράσχος Αγάπιος Κωνσταντίνος Βογδάνου Κωνστάντιου Δέσποινα Κατσανέρη Δέσποινα Σακαρίκος Γεώργιος Μοσχάκης Νικόλαος

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 29 ης Ιανουαρίου 2013.

Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 29 ης Ιανουαρίου 2013. Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 29 ης Ιανουαρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 29 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης Συνεδρίασης την 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 12/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα.

Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 149/2013 Θέμα 31 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 7/2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Μαΐου 2016.

Πρακτικό 7/2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Μαΐου 2016. Πρακτικό 7/2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Μαΐου 2016. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Μαΐου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 147/2013 Θέμα 29 ο : Αποδοχή συνολικής πίστωσης 298.402,00. για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 82/2014 Θέμα 24 ο : Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 52/2013 Θέμα 8 ο : Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 370/2013 Θέμα 2 ο : Ενδεχόμενη καταπάτηση τμήματος αγροτικού δρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 19/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 31 ης Οκτωβρίου 2011. Αριθμός Απόφασης 345/2011 Θέμα 3 ο : Εξέταση τέλους ακίνητης περιουσίας και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 14 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 65/2013 Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 385/2013 Θέμα 17 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΚΜΩΛΘ-ΙΛΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28ης Φεβρουαρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 69/2014 Θέμα 11 ο : Έγκριση μετακινήσεων Σήμερα την 28 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΘ-Ο51 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 238/2013 Θέμα 42 ο : Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημιουργία χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21548/7-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 6-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11566 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2014 Θέμα 10 ο ημερήσιας διάταξης: Επανεξέταση αιτήματος Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 14ης Απριλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 159/2014 Θέμα 05 ο : Εξέταση αιτήματος Εθνικής Τράπεζας (κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 8-9-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 18118/9-9-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε,

Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Φοινικόπουλο Απόστολο. κ. Πρόεδρε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /1/2012 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Ιουνίου 2014. Αριθμός Απόφασης 225/2014 Θέμα 10 ο : Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΔΑ:77ΨΟΟΕΠΘ-ΦΕ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθμ. Απόφ. 192/2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ μόνο υπηρεσίες αποχέτευσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 18/20-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 192/2012 Θέμα:«Καταβολή δαπανών που έχουν σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. αν και προσκλήθηκαν νόµιµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2014 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 202/2014 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 29-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα