Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013."

Transcript

1 Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του Δήμου Λήμνου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Μπουλώτης Κανένας 2. Λυριστής Παράσχος 3. Αγάπιος Κωνσταντίνος 4. Βογδάνου Κωνστάντιου Δέσποινα 5. Κατσανέρη Δέσποινα 6. Σακαρίκος Γεώργιος 7. Μοσχάκης Νικόλαος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 47/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για την κατεδάφιση του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, στην περιοχή «Παχνιά», της τοπικής κοινότητας Κοντιά. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Θέτω υπόψη της Επιτροπής το υπ αριθμ. πρωτ. 980/ , έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Λήμνου, με θέμα: «Λήψη απόφασης για έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, στην περιοχή «Παχνιά», της τοπικής κοινότητας Κοντιά», το οποίο έχει, ως ακολούθως: «ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου στην περιοχή «Παχνιά» της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά ΣΧΕΤ: 1.Η με Α.Π 1842/ επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά του Δήμου Λήμνου 2.Η από έκθεση αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος 3.Το με Α.Π 254/ απόσπασμα πρακτικού του ΣΧΟΠ Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 4.Η με Α.Π 2368/ αποστολή της έκθεσης αυτοψίας

2 5.Η με Α.Π 964/ επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά του Δήμου Λήμνου Μετά την επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά (σχετ. 1) για στατικό έλεγχο ετοιμόρροπων κτιρίων, η τριμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων συνέταξε έκθεση αυτοψίας επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Παχνιά» εντός του οικισμού Κοντιά. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της παραπάνω επιτροπής το διώροφο γωνιακό κτίσμα καθώς και η περίφραξη της αυλής, κρίνονται επικίνδυνα από άποψη στατική και δομική (κοινώς ετοιμόρροπα) και με σκοπό την άρση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος ή βλαβών από τη γειτνίαση του κτίσματος και της περίφραξής του με κοινόχρηστο δρόμο, θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Καθαίρεση του περιμετρικού τοίχου της διώροφης κατοικίας μέχρι και το ύψος της ποδιάς του παραθύρου του ισογείου που φαίνεται στην πρόσοψη, λόγω στατικής ανεπάρκειας αυτού. 2. Κατασκευή περιμετρικού διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, στην στάθμη του εναπομείναντος τοίχου και σε όλο του το πλάτος, με σκοπό την αποφυγή αποδιοργάνωσης του τοίχου από τα νερά της βροχής. 3. Αρμολόγημα με τσιμεντενέσεις της εναπομείνασας λιθοδομής με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα. 4. Καθαίρεση της λίθινης περίφραξης μέχρι και την στάθμη του τοιχίου αντιστήριξης αυτής, δηλαδή περίπου 1,0 μέτρο από την στάθμη της οδού. 5. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι ανωτέρω επισκευές προτείνεται η καθαίρεση του κτίσματος, σε στάθμη που να μην υπερβαίνει το ένα (1,0) μέτρο από το υψόμετρο της οδού (σχετικό 2). Η έκθεση αυτοψίας διαβιβάσθηκε στην αρμόδια επιτροπή του ΣΧΟΠ, η οποία γνωμοδότησε θετικά (σχετικό 3), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ326/2000. Με το 4 ο σχετικό έγγραφο, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για την επικινδυνότητα του κτίσματος και τη δυνατότητα να άρει τον κίνδυνο με τις προτεινόμενες κατευθύνσεις της Ε.Ε.Ε.Κ εντός σαράντα (40) ημερών, αφού προηγουμένως ορίσει υπεύθυνο Μηχανικό για την επίβλεψη των εργασιών. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εφαρμόζει ταχέως και εμπροθέσμως τα υποδεικνυόμενα στην έκθεση αυτοψίας μέτρα (άρθρο 4 του Π.Δ.13/ ). Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με νέα επιστολή της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στο ακίνητο και παραμένει ο κίνδυνος κατάρρευσής του. Σε περίπτωση αμέλειας του ιδιοκτήτη, γίνεται αναγκαστική άρση του κινδύνου με παρέμβαση της αρχής, η οποία προκαταβάλλει τις αναγκαίες σχετικές δαπάνες και τις εισπράττει από τον ιδιοκτήτη με απλές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων. Πάντως η αναγκαστική άρση του κινδύνου από την αρχή πρέπει να επιδιώκεται με τον οικονομικότερο τρόπο (άρθρο 6 του Π.Δ.13/ ). Σύμφωνα με την αριθ. 6/27610/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων που ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010, ως «συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες» είναι και η κατεδάφιση των επικίνδυνων οικοδομών βάση των διατάξεων του Π.Δ.13/ (ΦΕΚ 153Α ), «Περί επικινδύνων οικοδομών». Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 απαιτείται η λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της κατεδάφισης του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, καθώς, επίσης και η εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής, προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται λήψη απόφασης, από τα αρμόδια όργανα, για την αναγκαστική άρση του κινδύνου του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, που βρίσκεται στην περιοχή «Παχνιά» εντός του οικισμού Κοντιά: Α. είτε για την έγκριση της κατασκευής των αριθμ.1 έως 4 προτεινόμενων εργασιών επισκευής του κτίσματος και της περίφραξης της έκθεσης της Ε.Ε.Ε.Κ

3 Β. είτε για την έγκριση της καθαίρεσης του κτίσματος όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ.5 εργασία της έκθεσης Ε.Ε.Ε.Κ. Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Λήμνου Όλγα Βουλγαροπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός» Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 και 94 του Ν. 3852/ την αριθ.6/27610/ Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ 3. τις διατάξεις του Π.Δ.13/ (ΦΕΚ 153Α ) 4. το, από 06 Νοεμβρίου 2012, έγγραφο της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών, του Δήμου Λήμνου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατεδάφιση του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, ιδιοκτησίας Ανάργυρου Μαστορόπουλου, στην περιοχή «Παχνιά», της τοπικής κοινότητας Κοντιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.13/ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη σχετικής απόφασης, για την κατεδάφιση του παραπάνω κτίσματος, όπως αυτή περιγράφεται στην αριθμ. 5 εργασία της έκθεσης, της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτισμάτων (καθαίρεση του κτίσματος, σε στάθμη που να μην υπερβαίνει το ένα (1,0) μέτρο από το υψόμετρο της οδού), ως οικονομικότερη. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2013 Αριθμός Απόφασης 48/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για τη συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης, του Δήμου Λήμνου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την, από Εισήγηση, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, η οποία έχει, ως ακολούθως: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 Β του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Επιτροπή ποιότητας ζωής είναι αρμόδια μεταξύ των άλλων για τη έγκριση των σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/2006) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ (Ν.3463/06) Κανονιστικές αποφάσεις «Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες : Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις : Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης,άρδευσης και αποχέτευσης.

4 Με την αριθ.360/ απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο Κανονισμός Υδρευσης του Δήμου Λήμνου. Από την ισχύ του μέχρι και σήμερα διαπιστώθηκαν ορισμένες παρερμηνείες και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του και κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωσή του για την σωστή και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των θεμάτων των καταναλωτών ύδρευσης. Οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή, φόρων τελών, δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνεται αποκλειστικά από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο όργανο του Δήμου και ισχύει κατά κανόνα για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας. Κατά περίπτωση όμως το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει την επιβολή διαφοροποιημένων τελών σε επίπεδο Δημοτικών -Τοπικών Κοινοτήτων, υπό την προϋπόθεση οι σχετικές αποφάσεις να αιτιολογούνται με επαρκή αναφορά στις τοπικές συνθήκες που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση τους. Η επιβολή φόρων τελών δικαιωμάτων και εισφορών δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. Ως εκ τούτου ο Δήμος θα πρέπει να εκδώσει δύο αποφάσεις, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Στην παρούσα φάση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει την συμπλήρωση-τροποποίηση των άρθρων του Κανονισμού Υδρευσης και όχι την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών στοιχείων. Συνημμένα σας στέλνουμε πρόταση συμπλήρωσης τροποποίησης άρθρων του Κανονισμού Ύδρευσης η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Εισηγήτρια Ο Προϊστάμενος Ο Αντιδήμαρχος Μαρία Κουντούρη Θεοδόσης Δαλαβίτσος Ευστράτιος Κουκούμης» Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την πρόταση για συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης, του Δήμου Λήμνου, που συνέταξε η Υπηρεσία Ύδρευσης, η οποία έχει, ως ακολούθως: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1. Πρόταση αντικατάστασης παραγράφου ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ με τίτλο «Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης» ( σελ. 4 ) Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν κατά το παρελθόν ή θα γίνουν στο μέλλον με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Λήμνου, ανήκουν στο Δήμο. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο το δικαίωμα χρήσης. Αγωγοί και γενικά παντός είδους εγκαταστάσεις υδροδότησης που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες ιδιωτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υδροδότηση και άλλων ακινήτων χωρίς αποζημίωση αυτού ή αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης. Καταργούνται προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παλαιών ιδιοκτητών. 2. Πρόταση προσθήκης περιπτώσεων στο τέλος της παραγράφου Τμηματικές Διακοπές δικτύου ύδρευσης Ρυθμίσεις κατανάλωσης, του άρθρου 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 6 )

5 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής υδροδότησης που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας Για τεχνικούς λόγους ( επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κ.λ.π. ) 2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο τους υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές ύδρευσης. 3. Πρόταση τροποποίησης περίπτωσης β2 της παραγράφου Κατηγορίες παροχών, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 8 ) Όπου αναφέρεται 1 αντικαθίσταται με 1/2. 4. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης ( στ ) στο τέλος της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ ) Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) σε ενιαίο κτίριο, υφιστάμενες ή νέες, των οποίων οι χώροι είναι αυτοτελείς μεν αλλά δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ο αριθμός χορηγούμενων παροχών για τις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται: 1. Η χορήγηση κοινών παροχών ½ με βάση τον αριθμό αυτοτελών χώρων, ή 2. Η χορήγηση μίας κοινής παροχής ½ ανά τρεις ( 3 ) αυτοτελείς χώροι, ή 3. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) αυτοτελείς χώροι. Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) υφιστάμενες ή νέες, που βρίσκονται σε ανεξάρτητα κτίρια και ο αριθμός των χορηγούμενων παροχών, δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, προτείνεται: 1. Η χορήγηση τόσων κοινών παροχών ½ όσα και τα ανεξάρτητα κτίρια ή 2. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) ανεξάρτητα κτίρια. 5. Πρόταση προσθήκης στην περίπτωση δ της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ.10 ) Όπου αναφέρεται : δ/ Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα Να προστεθεί : και εργοτάξια. 6. Πρόταση μεταφοράς περίπτωσης από παράγραφο και προσθήκη αυτής ως περίπτωση ( ι ) στο τέλος της παραγράφου Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( από σελ. 25 σε σελ ) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υδροδότηση υφισταμένων κτηρίων εκτός οικισμού των οποίων άλλαξε η χρήση και μετετράπη σε οικία, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν. 7. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές, του άρθρου 2.3 Τρόπος υδροδότησης ακινήτων ( σελ. 14 ) ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΘΟΧΤΙΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Υδροδοτείται λιθόχτιστη κεραμοσκεπής αποθήκη ( αγροτική ), με άδεια μικρής κλίμακας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Ζ της αριθ. Οικ. 5219/2004 ( ΦΕΚ 114Δ/ ) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν.

6 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 2.10 Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ( σελ.23 ) Η λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη, αποδείχτηκε δυσλειτουργική διότι η μετακίνηση των Προέδρων των Τ. Κοινοτήτων προς την έδρα του Δήμου, στη Μύρινα, δεν ήταν εύκολο να γίνει με αποτέλεσμα να μετακινείται η Επιτροπή στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, για να συναντηθεί με τους Προέδρους αν και τις περισσότερες φορές δεν παραβρίσκονταν - που οι δημότες τους είχαν υποβάλλει αιτήσεις αντίρρησης χρέωσης για κατανάλωση ύδρευσης. Προτείνεται η τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής για την καλύτερη λειτουργία της καθώς και για την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών, ως εξής : 1. Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 2. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ύδρευσης 3. Έναν μόνιμο υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου Σε περιπτώσεις αιτήσεων που κρίνει η Επιτροπή, θα ζητείται και η γνώμη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που ανήκει ο υδρευόμενος. 9. Πρόταση αντικατάστασης του : Άρθρο 3 ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 24 ) 3.1 Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Αίτηση (Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ). Χορηγείται από την υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση, σε έντυπο της υπηρεσίας, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου καθώς και κάθε άλλου όρου που τυχόν θέσει το Δ.Σ., μαζί με τα απαιτούμενα, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ., δικαιολογητικά. Σε περίπτωση υδροδότησης αυτοτελών χώρων στο ίδιο ακίνητο τα οποία βρίσκονται είτε σε ενιαίο κτήριο είτε σε ανεξάρτητα κτήρια, επιπλέον θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες ή αυτοτελείς χώρους ή διακεκριμένες χρήσεις του ακινήτου. Για λόγους τάξης και αποφυγής λανθασμένων αντιστοιχήσεων, στην Υπεύθυνη Δήλωση θα επισυνάπτεται σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών, συνοδευμένο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και το επιβλέποντα μηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλμα στην σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές οι οποίοι με ευθύνη τους ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία ύδρευσης. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομετρητών, μπορεί σε περίπτωση άρνησης ή ατέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου να τακτοποιηθεί το σφάλμα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας, του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ αυτού, και η υδροδότηση του ακινήτου δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του υδρολήπτη. Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται υποχρεωτικά : Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Η Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο αιτών υδρολήπτης Ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

7 Εαν η αίτηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη, τότε προσκομίζεται εξουσιοδότηση, στην οποία ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί το άλλο πρόσωπο για την όλη διαδικασία. Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα του ακινήτου. α. Για νέες οικοδομές, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής. β. Για υφιστάμενα κτήρια πριν του 1975, αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης του ακινήτου ή βεβαίωση παλαιότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής του ακινήτου. Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού σε έντυπο που διατίθεται από τα κατά τόπους σωματεία των υδραυλικών ή τον Δήμο και θεωρείται από το Σωματείο Υδραυλικών. Αν πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση υδροδότησης, που δεν καλύπτεται ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, προωθείται στην επιτροπή του άρθρου 2.10 που συστήνεται για να εξετάζει θέματα ύδρευσης ή σε άλλο όργανο του Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού. 10. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης της παραγράφου Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης, περίπτωση 4 Τιμολόγιο Βιοτεχνιών Βιομηχανιών ( σελ. 27 ) Για λόγους αποφυγής παρερμηνειών και επειδή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, η τιμολόγηση των αμβύκων ( αποστακτήρες ) προτείνεται στο τέλος της περίπτωσης 4: Στο τιμολόγιο αυτό εντάσσονται και οι άμβυκες ( αποστακτήρες ). 11. Πρόταση τροποποίησης τίτλου και περίπτωσης της παραγράφου Ειδικά τιμολόγια ( σελ.28 ) Α. Όπου : Ειδικά τιμολόγια Να γίνει : Γενικά περί τιμολογίων Β. Όπου: ειδικό να αντικατασταθεί με : οποιοδήποτε. 12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Παράγραφος Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Στον Κανονισμό αναφέρεται: «Σε περίπτωση που το ακίνητο υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει ο εκμισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης.» Πρόταση αντικατάστασης αυτού με το: Σε περίπτωση που το υδροδοτούμενο ακίνητο είναι μισθωμένο και ο μισθωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, χωρίς να εξοφλήσει τις οφειλές και δεν προτίθεται για οποιονδήποτε λόγο να τις καταβάλει ή να προβεί σε διακανονισμό ρύθμισης αυτών και προκειμένου το ακίνητο να συνεχίσει να υδροδοτείται είτε για χρήση του ιδιοκτήτη είτε σε περίπτωση νέας μίσθωσης από άλλον υδρολήπτη, τότε από το σύνολο των οφειλών διαγράφεται από το όνομα του μισθωτή το ποσό των παγίων που αντιστοιχεί στις περιόδους χρέωσης και γίνεται επαναβεβαίωση αυτών επ ονόματι του ιδιοκτήτη, αφού αυτός προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου. Αν και ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την καταβολή των παγίων, η παροχή διακόπτεται μέχρι να καταβληθούν, τουλάχιστον, τα πάγια από τον ιδιοκτήτη. 13. Πρόταση συμπλήρωσης στο τέλος της παραγράφου Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Επίσης εξόφληση του συνόλου των οφειλών ή ρύθμιση καταβολής αυτών απαιτείται και για τις κάτωθι περιπτώσεις: α) Διακοπή υδροδότησης κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου πληρωμής του λογαριασμού.

8 β) Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας και αλλαγή υπόχρεου πληρωμής λογαριασμού που προέρχεται λόγω μεταβίβασης ακινήτων ή μίσθωσης αυτών. γ) αλλαγή χρήσης του ακινήτου δ) αίτηση χορήγησης νέας παροχής 14. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου α Καθορισμός χρεώσεων εργασιών, του άρθρου 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ( σελ.29 ) Όπου δεν είναι δυνατόν ο υπολογισμός του κόστους να γίνει με βάση τα ανωτέρω, αυτό θα καθορίζεται με Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής αναλυτικής κατάστασης υπογεγραμμένης από τον υδραυλικό του Δήμου, στην οποία θα εμφανίζονται τα υλικά το κόστος αυτών και ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας. Την τεχνική περιγραφή εκτός από τον συντάκτη υπογράφει και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνεται στην τεχνική περιγραφή αποτελεί στοιχείο βεβαίωσης της δαπάνης σε βάρος του υπόχρεου. 15. Πρόταση προσθήκης παραγράφου α Τέλος ελέγχου κατανάλωσης ( σελ. 30 ) Έχει παρατηρηθεί μετά την έκδοση των λογαριασμών, να κατατίθενται από τους υδρολήπτες, αιτήσεις ελέγχου που στο σύνολό τους αφορούν αμφισβήτηση της κατανάλωσης και διαγραφή των χρεώσεων. Οι αιτήσεις κατατίθενται χωρίς προηγουμένως οι ενιστάμενοι να έχουν μπει στη διαδικασία ελέγχου των ενδείξεων που αναγράφονται στο λογαριασμό, με αποτέλεσμα την επιφόρτιση της υπηρεσίας του Δήμου με εργασία που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν ο καταναλωτής έχει ελέγξει ο ίδιος τον υδρομετρητή του. Εξυπακούεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργεί ο καταναλωτής, αφορά μόνο στην εξακρίβωση των ενδείξεων, αποκλειόμενης κάθε άλλης ενέργειας ή επέμβασης στον υδρομετρητή. Προτείνεται: Η καθιέρωση τέλους ελέγχου υδρομέτρων ( δεν αφορά στο τέλος ελέγχου καλής λειτουργίας ) που αφορά στην εξακρίβωση ενδείξεων λογαριασμού. Το τέλος θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις είναι πράγματι αυτές που αναγράφονται στο λογαριασμό και δεν έχει γίνει λάθος λήψης ένδειξης με χρέωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Η επιβολή του τέλους θα γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν έκθεσης αυτοψίας του υδραυλικού, που διενήργησε τον έλεγχο την οποία θεωρεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 16. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου 4.1 Λαθραία υδροληψία Κλοπή νερού, του άρθρου 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ( σελ ) Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του τέλους σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εκτός από το πρόστιμο καταβάλει το τέλος σύνδεσης καθώς και το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης. 17. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικών περιπτώσεων στο τέλος του άρθρου 5 Γενικά ( σελ.34 ) Όλα τα πρόστιμα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, το ύψος αυτών καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Η λήψη απόφασης επιβολής προστίμου γίνεται από το Δήμαρχο. Εκτός από τα πλήρη προσωπικά στοιχεία των συναλλασσόμενων και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό δικαιολογητικά τα λοιπά καθορίζονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανάλογα την περίπτωση.

9 Οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται απαρέγκλιτα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου. Κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος, ποινική ευθύνη έχουν τόσο ο υδρολήπτης όσο και ο υδραυλικός που ενήργησε τις εργασίες». Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/ τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/ την αριθ. 46/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4. την αριθ. 360/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 5. την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης, του Δήμου Λήμνου, ως ακολούθως: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 1. Πρόταση αντικατάστασης παραγράφου ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ με τίτλο «Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης» ( σελ. 4 ) Οι διακλαδώσεις παροχής νερού, οι επεκτάσεις του κεντρικού αγωγού, τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια και λοιπές κατασκευές έστω και αν έγιναν κατά το παρελθόν ή θα γίνουν στο μέλλον με δαπάνη ιδιωτών και με σκοπό την υδροδότηση των ακινήτων από το δίκτυο του Δήμου Λήμνου, ανήκουν στο Δήμο. Οι υδρολήπτες έχουν μόνο το δικαίωμα χρήσης. Αγωγοί και γενικά παντός είδους εγκαταστάσεις υδροδότησης που κατασκευάσθηκαν με δαπάνες ιδιωτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υδροδότηση και άλλων ακινήτων χωρίς αποζημίωση αυτού ή αυτών που με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην κατασκευή των εγκαταστάσεων υδροδότησης. Καταργούνται προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. Σε περίπτωση μεταβίβασης των ιδιοκτησιών που υδροδοτούνται με τον τρόπο αυτό, οι νέοι ιδιοκτήτες υπεισέρχονται και αποκτούν αυτομάτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παλαιών ιδιοκτητών. 2. Πρόταση προσθήκης περιπτώσεων στο τέλος της παραγράφου Τμηματικές Διακοπές δικτύου ύδρευσης Ρυθμίσεις κατανάλωσης, του άρθρου 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 6 ) 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής υδροδότησης που προβλέπει ο ισχύων κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας Για τεχνικούς λόγους ( επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κ.λ.π. ) 2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο μέσο τους υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές ύδρευσης. 3. Πρόταση τροποποίησης περίπτωσης β2 της παραγράφου Κατηγορίες παροχών, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 8 ) Όπου αναφέρεται 1 αντικαθίσταται με 1/2. 4. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης ( στ ) στο τέλος της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ )

10 Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) σε ενιαίο κτίριο, υφιστάμενες ή νέες, των οποίων οι χώροι είναι αυτοτελείς μεν αλλά δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ο αριθμός χορηγούμενων παροχών για τις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται: 4. Η χορήγηση κοινών παροχών ½ με βάση τον αριθμό αυτοτελών χώρων, ή 5. Η χορήγηση μίας κοινής παροχής ½ ανά τρεις ( 3 ) αυτοτελείς χώροι, ή 6. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) αυτοτελείς χώροι. Για επαγγελματικές στέγες ( ενοικιαζόμενα δωμάτια ) υφιστάμενες ή νέες, που βρίσκονται σε ανεξάρτητα κτίρια και ο αριθμός των χορηγούμενων παροχών, δεν προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, προτείνεται: 3. Η χορήγηση τόσων κοινών παροχών ½ όσα και τα ανεξάρτητα κτίρια ή 4. Η χορήγηση μίας ειδικής παροχής ¾ ανά πέντε ( 5 ) ανεξάρτητα κτίρια. 5. Πρόταση προσθήκης στην περίπτωση δ της παραγράφου Αριθμός παροχών ακινήτου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ.10 ) Όπου αναφέρεται : δ/ Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα Να προστεθεί : και εργοτάξια. 6. Πρόταση μεταφοράς περίπτωσης από παράγραφο και προσθήκη αυτής ως περίπτωση ( ι ) στο τέλος της παραγράφου Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, του άρθρου 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( από σελ. 25 σε σελ ) Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η υδροδότηση υφισταμένων κτηρίων εκτός οικισμού των οποίων άλλαξε η χρήση και μετετράπη σε οικία, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν. 7. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές, του άρθρου 2.3 Τρόπος υδροδότησης ακινήτων ( σελ. 14 ) ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΙΘΟΧΤΙΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Υδροδοτείται λιθόχτιστη κεραμοσκεπής αποθήκη ( αγροτική ), με άδεια μικρής κλίμακας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Ζ της αριθ. Οικ. 5219/2004 ( ΦΕΚ 114Δ/ ) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η υδροδότηση θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον δήμο για να διαπιστώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μόνιμος κατοικήσιμος χώρος ή δευτερεύων ή παραθεριστικός και παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση το παρόν. 8. Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 2.10 Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ( σελ.23 ) Η λειτουργία της Επιτροπής, στην πράξη, αποδείχτηκε δυσλειτουργική διότι η μετακίνηση των Προέδρων των Τ. Κοινοτήτων προς την έδρα του Δήμου, στη Μύρινα, δεν ήταν εύκολο να γίνει με αποτέλεσμα να μετακινείται η Επιτροπή στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, για να συναντηθεί με τους Προέδρους αν και τις περισσότερες φορές δεν παραβρίσκονταν - που οι δημότες τους είχαν υποβάλλει αιτήσεις αντίρρησης χρέωσης για κατανάλωση ύδρευσης. Προτείνεται η τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής για την καλύτερη λειτουργία της καθώς και για την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών, ως εξής: 1. Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 2. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ύδρευσης

11 3. Έναν μόνιμο υπάλληλο υδραυλικό του Δήμου Σε περιπτώσεις αιτήσεων που κρίνει η Επιτροπή, θα ζητείται και η γνώμη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που ανήκει ο υδρευόμενος. 9. Πρόταση αντικατάστασης του : Άρθρο 3 ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ( σελ. 24 ) 3.2 Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Αίτηση (Υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ). Χορηγείται από την υπηρεσία, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Ο ιδιοκτήτης του ακίνητου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει σχετική αίτηση-δήλωση, σε έντυπο της υπηρεσίας, που θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του νόμου καθώς και κάθε άλλου όρου που τυχόν θέσει το Δ.Σ., μαζί με τα απαιτούμενα, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ., δικαιολογητικά. Σε περίπτωση υδροδότησης αυτοτελών χώρων στο ίδιο ακίνητο τα οποία βρίσκονται είτε σε ενιαίο κτήριο είτε σε ανεξάρτητα κτήρια, επιπλέον θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες ή αυτοτελείς χώρους ή διακεκριμένες χρήσεις του ακινήτου. Για λόγους τάξης και αποφυγής λανθασμένων αντιστοιχήσεων, στην Υπεύθυνη Δήλωση θα επισυνάπτεται σχέδιο του χώρου των υδρομετρητών, συνοδευμένο από αναλυτική κατάσταση όπου προσδιορίζεται με ακρίβεια η αρίθμηση της θέσης των υδρομετρητών σε σχέση με τους υδρευόμενους χώρους της οικοδομής, υπογραμμένο από τον κατασκευαστή και το επιβλέποντα μηχανικό. Οποιοδήποτε σφάλμα στην σύνταξη του σχεδίου ή της κατάστασης διορθώνεται μόλις διαπιστωθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές οι οποίοι με ευθύνη τους ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία ύδρευσης. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη από την εσφαλμένη αρίθμηση των υδρομετρητών, μπορεί σε περίπτωση άρνησης ή ατέλειας των καταναλωτών να αποκαταστήσουν το σφάλμα, να διακόψει την υδροδότηση μέχρις ότου να τακτοποιηθεί το σφάλμα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας, του προς υδροδότηση ακινήτου, καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ αυτού, και η υδροδότηση του ακινήτου δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του υδρολήπτη. Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται υποχρεωτικά : Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Η Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο αιτών υδρολήπτης Ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Εάν η αίτηση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο εκτός του ιδιοκτήτη, τότε προσκομίζεται εξουσιοδότηση, στην οποία ο ιδιοκτήτης εξουσιοδοτεί το άλλο πρόσωπο για την όλη διαδικασία. Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα του ακινήτου. α. Για νέες οικοδομές, επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής. β. Για υφιστάμενα κτήρια πριν του 1975, αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης του ακινήτου ή βεβαίωση παλαιότητας ή Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη για το χρόνο κατασκευής του ακινήτου. Γ. Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού σε έντυπο που διατίθεται από τα κατά τόπους σωματεία των υδραυλικών ή τον Δήμο και θεωρείται από το Σωματείο Υδραυλικών.

12 Αν πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση υδροδότησης, που δεν καλύπτεται ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, προωθείται στην επιτροπή του άρθρου 2.10 που συστήνεται για να εξετάζει θέματα ύδρευσης ή σε άλλο όργανο του Δήμου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Κανονισμού. 10. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικής περίπτωσης της παραγράφου Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης, περίπτωση 3 Τιμολόγιο Καταστημάτων ( σελ. 27 ) Για λόγους αποφυγής παρερμηνειών και επειδή αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, η τιμολόγηση των αμβύκων ( αποστακτήρες ) προτείνεται στο τέλος της περίπτωσης 3: Στο τιμολόγιο αυτό εντάσσονται και οι παραδοσιακοί άμβυκες ( αποστακτήρες ) δίμηνης διάρκειας και χωρητικότητας, μέχρι 130 λίτρων. 11. Πρόταση τροποποίησης τίτλου και περίπτωσης της παραγράφου Ειδικά τιμολόγια ( σελ.28 ) Α. Όπου : Ειδικά τιμολόγια Να γίνει : Γενικά περί τιμολογίων Β. Όπου: ειδικό να αντικατασταθεί με : οποιοδήποτε. 12. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Παράγραφος Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Στον Κανονισμό αναφέρεται: «Σε περίπτωση που το ακίνητο υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει ο εκμισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης.» Πρόταση αντικατάστασης αυτού με το: Σε περίπτωση που το ακίνητο υδροδοτείται είναι μισθωμένο και ο μισθωτής δεν εξοφλεί το λογαριασμό, υποχρεούται να τον εξοφλήσει μόνο ο μισθωτής μαζί με τους νόμιμους τόκους, σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης και ο εκμισθωτής υποχρεούται να πληρώσει μόνο το τέλος επανασύνδεσης 13. Πρόταση συμπλήρωσης στο τέλος της παραγράφου Εξόφληση τιμολογίων Κυρώσεις ( σελ ) Επίσης εξόφληση του συνόλου των οφειλών ή ρύθμιση καταβολής αυτών απαιτείται και για τις κάτωθι περιπτώσεις: α) Διακοπή υδροδότησης κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου πληρωμής του λογαριασμού. β) Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας και αλλαγή υπόχρεου πληρωμής λογαριασμού που προέρχεται λόγω μεταβίβασης ακινήτων ή μίσθωσης αυτών. γ) αλλαγή χρήσης του ακινήτου δ) αίτηση χορήγησης νέας παροχής 14. Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου α Καθορισμός χρεώσεων εργασιών, του άρθρου 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ( σελ.29 ) Όπου δεν είναι δυνατόν ο υπολογισμός του κόστους να γίνει με βάση τα ανωτέρω, αυτό θα καθορίζεται με Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατόπιν υποβολής αναλυτικής κατάστασης υπογεγραμμένης από τον υδραυλικό του Δήμου, στην οποία θα εμφανίζονται τα υλικά το κόστος αυτών και ο εκτιμώμενος χρόνος εργασίας. Την τεχνική περιγραφή εκτός από τον συντάκτη υπογράφει και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνεται στην τεχνική περιγραφή αποτελεί στοιχείο βεβαίωσης της δαπάνης σε βάρος του υπόχρεου. 15. Πρόταση προσθήκης παραγράφου α Τέλος ελέγχου κατανάλωσης ( σελ. 30 )

13 Έχει παρατηρηθεί μετά την έκδοση των λογαριασμών, να κατατίθενται από τους υδρολήπτες, αιτήσεις ελέγχου που στο σύνολό τους αφορούν αμφισβήτηση της κατανάλωσης και διαγραφή των χρεώσεων. Οι αιτήσεις κατατίθενται χωρίς προηγουμένως οι ενιστάμενοι να έχουν μπει στη διαδικασία ελέγχου των ενδείξεων που αναγράφονται στο λογαριασμό, με αποτέλεσμα την επιφόρτιση της υπηρεσίας του Δήμου με εργασία που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν ο καταναλωτής έχει ελέγξει ο ίδιος τον υδρομετρητή του. Εξυπακούεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργεί ο καταναλωτής, αφορά μόνο στην εξακρίβωση των ενδείξεων, αποκλειόμενης κάθε άλλης ενέργειας ή επέμβασης στον υδρομετρητή. Προτείνεται: Η καθιέρωση τέλους ελέγχου υδρομέτρων ( δεν αφορά στο τέλος ελέγχου καλής λειτουργίας ) που αφορά στην εξακρίβωση ενδείξεων λογαριασμού. Το τέλος θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις είναι πράγματι αυτές που αναγράφονται στο λογαριασμό και δεν έχει γίνει λάθος λήψης ένδειξης με χρέωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Η επιβολή του τέλους θα γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, κατόπιν έκθεσης αυτοψίας του υδραυλικού, που διενήργησε τον έλεγχο την οποία θεωρεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης. 16. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Πρόταση προσθήκης περίπτωσης στο τέλος της παραγράφου 4.1 Λαθραία υδροληψία Κλοπή νερού, του άρθρου 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ( σελ ) Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την καταβολή του τέλους σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Εκτός από το πρόστιμο καταβάλει το τέλος σύνδεσης καθώς και το ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διακοπή υδροδότησης. 17. Πρόταση προσθήκης διευκρινιστικών περιπτώσεων στο τέλος του άρθρου 5 Γενικά ( σελ.34 ) Όλα τα πρόστιμα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, το ύψος αυτών καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Η λήψη απόφασης επιβολής προστίμου γίνεται από το Δήμαρχο. Εκτός από τα πλήρη προσωπικά στοιχεία των συναλλασσόμενων και τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό δικαιολογητικά τα λοιπά καθορίζονται από την Υπηρεσία Ύδρευσης ανάλογα την περίπτωση. Οποιεσδήποτε εργασίες εκτελούνται απαρέγκλιτα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, ποινική ευθύνη έχουν τόσο ο υδρολήπτης όσο και ο υδραυλικός που ενήργησε τις εργασίες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2013 Αριθμός Απόφασης 49/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «Καφετέρια - Μπαρ» με τον διακριτικό τίτλο «Katrina», της Κυπραίου Ευαγγελίας, στην τοπική κοινότητα Βάρους. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

14 Με αίτησή της μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, η Ευαγγελία Κυπραίου του Εμμανουήλ, ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημά της που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Βάρους, του Δήμου Λήμνου, ως «Καφετέρια - Μπαρ», με το διακριτικό τίτλο «Katrina». Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής: «1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. 2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και την ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.» Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν έχει δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα ηχορύπανσης και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 2. την παρ.1α του άρθρου 73 του Ν.3852/10, 3. το άρθρο 3 της υπ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης. 4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/ το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) 6. την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α ) 7. Την σχετική αίτηση της Ευαγγελίας Κυπραίου του Εμμανουήλ, με την οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, για το κατάστημά του που λειτουργεί νόμιμα, ως «Καφετέρια - Μπαρ», στην Τοπική Κοινότητα Βάρους, του Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ / άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του Δήμου Λήμνου.

15 8. Το αριθμ. πρωτ. 401/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στην Ευαγγελία Κυπραίου του Εμμανουήλ, άδεια λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο κατάστημά της, που λειτουργεί, στην Τοπική Κοινότητα Βάρους, του Δήμου Λήμνου, ως «Καφετέρια - Μπαρ», με το διακριτικό τίτλο «Katrina», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ / άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του Δήμου Λήμνου. Η μουσική θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την ώρα τη θερινή περίοδο, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την 01:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, με τους παρακάτω όρους: 1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 2. Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα. 4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A). 5. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31/12/2013. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2013 Αριθμός Απόφασης 50/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Ψητοπωλείου», της Στράντζαλη Ανδρομάχης, στην τοπική κοινότητα Κάσπακα. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1α Ν. 3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Στην εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας,

16 όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Στην εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση της Στράντζαλη Ανδρομάχης, του Δημητρίου με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείου), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής, δημοτική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω καταστήματος β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του καταστήματος ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

17 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Το άρθρο 73 παρ.1α Ν. 3852/ το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) 3. την εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 4. την εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ 5. το άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ την αίτηση της Στράντζαλη Ανδρομάχης, του Δημητρίου με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 7. τον προέλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον οποίο πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την ίδρυση του καταστήματος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στη Στράντζαλη Ανδρομάχη, του Δημητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Ψητοπωλείου), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας η παραπάνω ενδιαφερόμενη θα πρέπει να υποβάλει στο Δήμο μας, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται, ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δημήτριος Μπουλώτης Λυριστής Παράσχος Αγάπιος Κωνσταντίνος Βογδάνου Κωνστάντιου Δέσποινα Κατσανέρη Δέσποινα Σακαρίκος Γεώργιος Μοσχάκης Νικόλαος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. Εισαγωγή...σελ. 3 2. Άρθρο 1 ο Αιτήσεις νέων συνδέσεων απαιτούμενα δικαιολογητικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ: 88 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Υ.Μ.Α.Θ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΙ Αρθρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (ομβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Π E Ρ I E X O M E N A

Π E Ρ I E X O M E N A ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Το.Σ. της.ε.υ.α.x. έχοντας υπόψη : Ι. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως συµπληρώθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ 20.12.2013 συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ --------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.09.1983 τεύχος Β') Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα