Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη εξγαζηήξησλ θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο ΥΔΣ: α. ΦΔΚ 1802/2014,η.Β β. Αξ. πξση. : Τ3β/Γ.Π./νηθ.55762/ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1. Ιδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα είλαη κόλν ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα βηνινγηθώλ πιηθώλ, ηα εξγαζηήξηα απεηθνλίζεωλ θαη ηα εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο, σο εμήο: α. Γηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην βηνινγηθψλ πιηθψλ είλαη ρψξνο θαηάιιεια δηαξξπζκηζκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο, ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα Α θαη Β ηνπ Π.Γ/ηνο 84/01, φπνπ γίλνληαη δεθηνί νη αζζελείο απφ ηαηξφ κε εηδηθφηεηα βηνπαζνινγίαο ή θπηηαξνινγίαο ή παζνινγναλαηνκηθήο, πξνο εμέηαζε, ζην πιαίζην άζθεζεο δηαγλσζηηθήο εξγαζηεξηαθήο ηαηξηθήο, ζε βηνινγηθά πιηθά, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. β. Γηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην απεηθνλίζεσλ είλαη ρψξνο θαηάιιεια δηαξξπζκηζκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο, ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα Α θαη Β, ηνπ Π. Γ/ηνο 84/01, φπνπ γίλνληαη δεθηνί νη αζζελείο απφ ηαηξφ κε εηδηθφηεηα αθηηλνδηαγλσζηηθήο, πξνο εμέηαζε, ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο δηαγλσζηηθήο εξγαζηεξηαθήο ηαηξηθήο κε ηα ζχγρξνλα κέζα απεηθφληζεο ηεο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. γ. Γηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην ππξεληθήο ηαηξηθήο είλαη ρψξνο θαηάιιεια δηαξξπζκηζκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο, ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα Α θαη Β ηνπ Π.Γ/ηνο 84/01, φπνπ γίλνληαη δεθηνί νη αζζελείο απφ ηαηξφ κε εηδηθφηεηα ππξεληθήο ηαηξηθήο, πξνο εμέηαζε, ζην πιαίζην άζθεζεο δηαγλσζηηθήο εξγαζηεξηαθήο ηαηξηθήο κε αλνηθηή πεγή ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο, ηφζν γηα in vivo φζν θαη γηα in vitro δηαγλσζηηθέο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 2. Ιδησηηθφ εξγαζηήξην θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο είλαη ρψξνο θαηάιιεια δηαξξπζκηζκέλνο θαη εμνπιηζκέλνο, ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα Α' θαη Β' ηνπ Π.Γ. 84/2001, φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, απφ ηαηξφ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

2 ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ εξγαζηεξίσλ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ: ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 1. Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθνχ εξγαζηεξίνπ απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνχρσλ, άξζξν 3 ηνπ κε αξηζκ. πξση. Τ3β/Γ.Π./νηθ.55762/ ΤΤΚΑ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο θνηλήο βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ή απιήο ζπζηέγαζεο, νη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ θαζψο θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ ηαηξηθή δενληνινγία. Η αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, αληίγξαθν ηίηινπ εηδηθφηεηαο ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Ιαηξηθφ χιινγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ν επηζηεκνληθά ππεχζπλνο δελ είλαη κέινο ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ξάλζεο. Βεβαίσζε απφ ηελ Πνιενδνκία ή απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ε ρσξνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν Βεβαίσζε απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ πεξί ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα Μαγλεηηθφ Σνκνγξάθν γηα ρψξν εθηφο ηζνγείνπ ή ππνγείνπ. Καλνληζκφ ζπληδηνθηεζίαο ζε πεξίπησζε ζηέγαζεο ζε πνιπθαηνηθία, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα. Δθηφο εάλ απφ επίζεκν έγγξαθν απνδείμεη φηη ην ηαηξείν ιεηηνπξγνχζε πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ ΠΓ 84/2001. πκβφιαην αγνξάο, ή ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ή παξαρψξεζεο ρξήζεο κε, ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ ζα ζηεγάδεηαη ν ελ ιφγσ θνξέαο. Γηάγξακκα θάηνςεο ηνπ δηαηηζεκέλνπ ρψξνπ θιίκαθαο 1/50, ζε δχν αληίγξαθα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, ζεσξεκέλν απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ, ή αξρηηέθηνλα, ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ρψξνη είλαη θχξηαο ρξήζεο, πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ Π.Γ. 84/2001 θαζψο θαη ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ φπσο απηά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα (ΥΚΥ, ή ΥΚΥ*, ή XX**, φπσο απαηηείηαη απφ ην παξάξηεκα Α) θαζψο θαη φηη νη θνξείο ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά ζε ρψξνπο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. ΠΡΟΟΥΗ!!! Οη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ. Άδεηα νηθνδνκηθή ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ην λνκίκσο πθηζηάκελν θηίξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ Ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) Βεβαίσζε απφ δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν κεραλνιφγν ή δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη θαηάιιειε θαη επαξθήο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ.

3 ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ: Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο (απφ Ππξνζβεζηηθφ ψκα). Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο αθηηλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Καηάινγν φισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηνπ Π.Γ. 84/2001. Τπνβνιή επίζεκσλ αληηγξάθσλ ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο, ή παξαρψξεζεο, ή ηεο δηαξθνχο θαηνρήο, ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ. Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε λνκνζεζία. Δθηφο εάλ απφ επίζεκν έγγξαθν απνδείμεη φηη ην ηαηξείν ιεηηνπξγνχζε πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ ΠΓ 84/2001. Πξνζθφκηζε εηδηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αθηηλνπξνζηαζίαο, εθφζνλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο ή κεραλήκαηα ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. Η παξαπάλσ άδεηα εθδίδεηαη είηε ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο είηε ζην φλνκα ηνπ εηαίξνπ, πνπ εηζθέξεη ηνλ εμνπιηζκφ θαηά ρξήζε. Απφδεημε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ξάλζεο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ ζχκθσλα ηνλ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ222η.Α ). Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε αλσλχκνπ εηαηξείαο) θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο θαη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη φηη δελ ηνπο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη δελ θαηέρνπλ πάλσ απφ δχν επηζηεκνληθέο ππεπζπλφηεηεο ζε ΠΦΤ, κε ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα αξρή ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΑΠΟ Η ΞΑΝΘΖ ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΑ Ο ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡ/ΔΗ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ νπνία ζα θαζνξίδεηαη ν επηζηεκνληθά ππεχζπλνο ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα. 2. Όηαλ ηελ επηρείξεζε εθκεηαιιεύεηαη λνκηθό πξόζωπν, ππνβάιινληαη επηπιένλ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: Καηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ.84/01 θαη βεβαίσζε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ πεξί εγθξίζεσο απηνχ θαη εγγξαθήο ηεο εηαηξίαο ζηα Μεηξψα ηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ/ηνο. Δάλ ν Ιαηξηθφο χιινγνο δελ απαληήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε, αξθεί ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο καδί κε ηελ απφδεημε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζήο ηεο. Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ ηαηξνχ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζα γλσζηνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ θαη ησλ ηαηξψλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ φηη δελ ηνπο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. ε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ.

4 ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ: ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΦΤΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 1. Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο απαηηείηαη αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθαηνχρσλ, άξζξν 3 ηνπ κε αξηζκ. πξση. Τ3β/Γ.Π./νηθ.55762/ ΤΤΚΑ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο θνηλήο βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ή απιήο ζπζηέγαζεο, νη δηθαηνχρνη ππνβάιινπλ ηελ αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ θαζψο θαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ ηαηξηθή δενληνινγία. Η αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, αληίγξαθν ηίηινπ εηδηθφηεηαο ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ θαη βεβαίσζε εγγξαθήο ζε Ιαηξηθφ χιινγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο ή ν επηζηεκνληθά ππεχζπλνο δελ είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηε βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο. Βεβαίσζε απφ ηελ Πνιενδνκία ή απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο ε ρσξνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν. Καλνληζκφ ζπληδηνθηεζίαο ζε πεξίπησζε ζηέγαζεο ζε πνιπθαηνηθία, απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα. πκβφιαην αγνξάο, ή ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ή παξαρψξεζεο ρξήζεο κε, ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηνπ αθηλήηνπ, φπνπ ζα ζηεγάδεηαη ν ελ ιφγσ θνξέαο. Άδεηα νηθνδνκηθή ή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ην λνκίκσο πθηζηάκελν θηίξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) Γηάγξακκα θάηνςεο ηνπ δηαηεζεηκέλνπ ρψξνπ θιίκαθαο 1/50, ζε δχν αληίγξαθα κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ρψξσλ θαη ηελ επεμήγεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο, ζεσξεκέλν απφ δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ κεραληθφ, ή αξρηηέθηνλα, ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ρψξνη είλαη θχξηαο ρξήζεο θαη πηζηνπνηεί φηη πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α' ηνπ Π.Γ. 84/2001 (ΥΚΥ, ή ΥΚΥ*) θαζψο θαη φηη νη θνξείο ιεηηνπξγνχλ ππνρξεσηηθά κέζα ζην ίδην θηίξην ή ζε ζπλερφκελα θηίξηα θαη ζε ρψξνπο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. Βεβαίσζε απφ δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν - κεραλνιφγν ή δηπισκαηνχρν ειεθηξνιφγν εγθαηαζηάηε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε είλαη θαηάιιειε θαη επαξθήο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ. Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο. Καηάινγν φισλ ησλ κεραλεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επηζηεκνληθφ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β' ηνπ Π.Γ. 84/2001. Τπνβνιή επίζεκσλ αληηγξάθσλ ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θηήζεο ηεο θπξηφηεηαο, ή παξαρψξεζεο, ή ηεο δηαξθνχο θαηνρήο, ή απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ. Πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE γηα ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαηά ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Απφδεημε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ξάλζεο, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) επξψ ζχκθσλα ηνλ Ν.4093/2012 (ΦΔΚ222η.Α ). Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ηαηξηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηαρεηξηζηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζε πεξίπησζε αλσλχκνπ εηαηξείαο) θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ. ΑΠΟ Η ΞΑΝΘΖ ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΑ Ο ΤΛΛΟΓΟ

5 ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ: ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΑΡ/ΔΗ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ επηζηεκνληθά ππεπζχλνπ φηη δελ ηνπο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ εξγαζηεξίνπ θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, εθηφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (α) έσο θαη (θβ) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, απαηηείηαη επηπιένλ: Καηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 84/2001 θαη βεβαίσζε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ πεξί εγθξίζεσο απηνχ θαη εγγξαθήο ηεο εηαηξίαο ζηα Μεηξψα ηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ αλσηέξσ Π.Γ/ηνο. Δάλ ν Ιαηξηθφο χιινγνο δελ απαληήζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ εμήληα (60) εκεξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε, αξθεί ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο αίηεζεο καδί κε ηελ απφδεημε ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζήο ηεο. Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζα γλσζηνπνηείηαη ην φλνκα ηνπ αληηθαηαζηάηε εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ησλ επηζηεκνληθά ππεπζχλσλ θαη ησλ ηαηξψλ ή νδνληηάηξσλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ φηη δελ ηνπο απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. ε πεξίπησζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο, νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζεο ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαξηήκαηα Α' θαη Β' ηνπ Π.Γ. 84/2001, φπσο ηζρχεη. Ο εμνπιηζκφο πνπ απνθηήζεθε πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ Π.Γ. 84/2001 εμαηξείηαη ηεο ππνρξέσζεο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ζήκαλζεο CE. Δπηζεκαίλεηε όηη: Δάλ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο δελ ζα ρνξεγείηαη βεβαίωζε αλαγγειίαο Δξγαζηεξίνπ. ΤΝΗΜΜΔΝΑ: ΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ 2 ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΛΩΔΙ (ΠΔΡΙ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΔΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ)

6 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 201 ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ (αλαγξάθεηαη ν θνξέαο). ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεξηγξαθή αηηήκαηνο: «Αλαγγειία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηδηωηηθνύ θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ Π.Φ.Τ.»(αλαγξάθεηαη ν θνξέαο) ΠΡΟ: ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ... ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ (Συμπληρώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. (Συμπληρώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο) ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ: (θπζηθφ πξφζσπν ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) Όλνκα: Όλνκα Παηέξα: Όλνκα Μεηέξαο: Δπώλπκν: Δπώλπκν Παηέξα: Δπώλπκν Μεηέξαο: Αξηζ. Γειη. Σαπηόηεηαο:* Αξηζ. Γηαβαηεξίνπ:* Α.Φ.Μ. Αξηζ. Βηβιηαξίνπ Τγείαο:* Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζ. Άδεηαο Οδήγεζεο:* Ηζαγέλεηα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Σόπνο Υώξα: Πόιε: Καηνηθίαο Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Σει: Fax: E mail: * ζπκπιεξώλεηαη έλα από ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο. ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ: Δπωλπκία: Αξ. Καηαζηαηηθνύ: Έηνο Ίδξπζεο: Αξ. θαη έηνο ΦΔΚ / ΣΑΠΔΣ (γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ) ή αξηζκόο θαη εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ζηα βηβιία εηαηξεηώλ

7 ηνπ Πξωηνδηθείνπ ηεο έδξαο (γηα ΟΔ θαη ΔΔ): Α.Φ.Μ.: Γ.Ο.Τ.: Έδξα Οδόο: Αξηζ: ΣΚ: Γήκνο / Κνηλόηεηα: Ννκόο: Σει: Fax: E mail: ΟΡΗΜΟ / ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ1 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο): ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδφηεζε ζην παξφλ έληππν απαηηείηαη πξνζθφκηζε εμνπζηνδφηεζεο κε επηθχξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ δεκφζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ. ΟΝΟΜΑ: ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΓΣ: ΠΑΣΔΡΑ: ΟΓΟ: ΑΡΗΘ: Σ.Κ: Σει: Fax: E mail: Παξαθαιώ γηα ηελ ρνξήγεζε αλαγγειίαο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θνξέα παξνρήο ππεξεζηώλ Π.Φ.Τ.(αλαγξάθεηαη ν θνξέαο).. Δπωλπκία επηρείξεζεο: Δγθεθξηκέλνο ηίηινο (εάλ ππάξρεη) : Γ/λζε Γήκνο/ Δπηρείξεζεο: Κνηλόηεηα: Α.Φ.Μ. Οδόο: Αξηζκ.: Σ.Κ. Γ.Ο.Τ. Σει.: Fax: Δ-mail: Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο2, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: «1. Δμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλω αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. (Γηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζωπνο) 2. Δμνπζηνδνηώ ην ΚΔΠ (άξζξν 31 Ν. 3013/2002) λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα ηε δηεθπεξαίωζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 3.» Δπηιέμηε κε πνην ηξόπν ζέιεηε λα παξαιάβεηε ηελ απάληεζή ζαο: 1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη ζηελ παξνχζα αίηεζε: 2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο απφ ηελ ππεξεζία καο 3. Να ηελ παξαιάβεηε απφ Δ.Κ.Δ.: 4. Να ηελ παξαιάβεη εθπξφζσπφο ζαο 5. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκφ:... Ο/Η αηηψλ/νχζα (Ηκεξνκελία) (θξαγίδα-ππνγξαθή) 2 «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ».

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο νξίδεηαη ν νπνίνο παξίζηαηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα Ηκεξνκελία: / /201 Ο Η Γει. (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. load from Diorismos.gr

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Δπψλπκν: Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει: Σφπνο Καηνηθίαο: Οδφο: Αξηζ: ΣΚ: Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: Γελ κνπ απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηδησηηθά ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη δε δηψθνκαη πνηληθά Ηκεξνκελία: / /201 Ο Η Γει. (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα