Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 149/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 14/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας Περίληψη «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση τευχών μελέτης για τον «ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 14/05/2015 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Οι απόντες αν και νόμιμα καλέστηκαν είναι οι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Κοττέας Παναγιώτης και Λασκαρίδης Λάζαρος. ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ : Απέργη Αγγελική, Αντωνακάκης Γεώργιος, Χαριτίδης Θεόδωρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος και Παπαδάκης Ευάγγελος. Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.- Το υπ αρ. πρωτ / εισηγητικό έγγραφο του κ. Δημάρχου το οποίο έχει ως εξής: Ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων σε όλα τα σχολικά κτίρια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα επισυναπτόμενα τεύχη της μελέτης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αρίθμ. Φ.7.5/1816/88 υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της συντήρησης μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η

2 ασφάλειά της, απαιτείται η διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ HD384. Η παραπάνω υπηρεσία προϋπολογίζεται σε ,00 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκ των οποίων τα ,00 θα αντιμετωπισθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και το ποσό των ,00 από τον προϋπολογισμό του έτους Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 Ν.3852/2010 έχει ληφθεί η με αριθ. 40/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραπάνω υπηρεσία. Παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης ΚΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟ & ΑΡΙΘ. Ε.Α.Υ Α.Δ.Α.Μ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ,00 523/ REQ Να καταρτισθούν όροι διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. 3. Να εγκρίνετε τα τεύχη της μελέτης σύμφωνα με την οποία θα εκτελεσθεί η παραπάνω παροχή υπηρεσίας. 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ και ε και του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII) Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης έτους 2015, ως εξής: ΚΑ. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟ & ΑΡΙΘ. Ε.Α.Υ Α.Δ.Α.Μ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ,00 523/ REQ Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00, ως εξής: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ.5 τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ.11389/1993) σχετικά με τα

3 δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διενεργούνται με το Ν.2286/95, σχετική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ / του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τις διατάξεις του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α / ) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Την υπ αρίθμ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω εργασία. Την παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για την υπηρεσία. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τη διακήρυξη για την εκτέλεση της παρακάτω υπηρεσίας. Άρθρο 1: Περιγραφή της υπηρεσίας -Προϋπολογισμός Ο διαγωνισμός αφορά τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολικά κτίρια, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και συγκεκριμένα από την πίστωση με στοιχεία Κ.Α με κωδικό CPV Άρθρο 2: Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) στον 4 ο όροφο, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 11/6/2015 ημέρα Πέμπτη. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρις τις 10:30 π.μ. ΑΡΘΡΟ 3: Διάθεση διακήρυξης Πληροφορίες Η Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προμήθειας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, αναρτημένα στην ιστοσελίδα Kallithea.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σφραγισμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 10/6/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας, στην διεύθυνση Ματζαγριωτάκη 76, τ.κ Καλλιθέα, και να επικοινωνούν στο τηλ. : ή στο fax τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Χρήστος Δαριώτης). Άρθρο 4: Δεκτοί στο διαγωνισμό Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κτίρια τα οποία θα γίνει ο έλεγχος έχουν αντικεραυνική προστασία και τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 2 του ΠΔ 108/2013

4 (ΦΕΚ Α141/ ), δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α ειδικότητας 4 ης ομάδας, Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι οι οποίοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα στην 4 η ομάδα της Α ειδικότητας και Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί, νομικά πρόσωπα ή ένωση/κοινοπραξία αυτών. Τα νομικά πρόσωπα ή οι κοινοπραξίες, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία του υπεύθυνου ο οποίος θα διενεργήσει τον ηλεκτρολογικό έλεγχο και να προσκομίσουν αντίγραφο της άδειας ή του πτυχίου του. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που αναλαμβάνει τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή των υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 συναφές με το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών ελέγχων. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 5 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομιστούν εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, είναι τα παρακάτω: α) Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα, από το οποίο να προκύπτει το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί ο ενδιαφερόμενος/εταιρεία που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών / /0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της παρ. (β) και (γ) πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών(ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). δ) Ταυτότητα, (αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και καταθέσει αυτοπροσώπως την προσφορά) ή παραστατικό εκπροσώπησης (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία (άρθρο 18 Π.Δ. 28/80, άρθρο 24 παρ.3 Ν. 1832/89). Στην περίπτωση που η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο αλλά με εξουσιοδότηση σε τρίτο, αυτή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο. Επίσης, υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 1. οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5 2. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας καταθέτει στη δημοπρασία και πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εγκρίνοντας τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (άρθρο 18 παρ.5 Π.Δ. 28/80). ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. στ) Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Προκειμένου για συνεταιρισμούς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισμού), στην οποία δηλώνεται ότι: Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1998 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Δεν έχουν καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Για όλα τα παραπάνω θα προσκομισθούν πιστοποιητικά εν ισχύ στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

6 η) Αντίγραφο του πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008. θ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του αναδόχου, στην οποία να δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου ο οποίος θα διενεργήσει τον ηλεκτρολογικό έλεγχο. ι) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του υπεύθυνου ότι αναλαμβάνει τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή των υποχρεώσεων. Άρθρο 6: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 6.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές μέχρι τις 11/6/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, στη διεύθυνση: Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ , 1 ος όροφος. 6.2 Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την καθορισμένη ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 6.3 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 6.4 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 6.5 Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 6.6 Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: -Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων». - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα -Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 6.7 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 6.8 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 6.9 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ αυτόν. Η προσφορά συντάσσεται αποκλειστικά σε έντυπο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο που διατίθεται από την υπηρεσία πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται εγγράφως από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

7 Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος των προσφορών, Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 8: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιαδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς, κατά σειρά παράδοσης, θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται δημόσια, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια μονογράφονται και καταγράφονται στο Πρακτικό, από την Επιτροπή, τα περιεχόμενα του φακέλου περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική ώστε να γίνει έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, επιστρέφονται από την επιτροπή διαγωνισμού στους συμμετέχοντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παριστάμενων εκπροσώπων των υποψήφιων αναδόχων. Τα δύο προηγούμενα στάδια μπορούν να συντομευθούν σε ένα,σε περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος ενστάσεων. Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει πρωτίστως το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξή τους. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.

8 Άρθρο 9: Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Άρθρο 10: Τιμές - Κρατήσεις Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ ( ). Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και συγκεκριμένα βαρύνεται με κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας, με κράτηση 2,4 επί του ποσοστού ΤΑΔΚΥ, φόρο εισοδήματος, κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. Άρθρο 11: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/14. Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή για όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη (άρθρο 69 παρ. 2 του Π.Δ. 28/80). Άρθρο 12: Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα.

9 Άρθρο 13: Τρόπος Πληρωμής Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του τεύχους της συγγραφής των υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 14: Συμβατικά στοιχεία Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της, τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη: Η Διακήρυξη Το τιμολόγιο προσφοράς Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Η τεχνική περιγραφή της εργασίας Άρθρο 15 : Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 480 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 16 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το τμήμα μελετών του Δήμου Καλλιθέας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως μ.μ., Διεύθυνση Μαντζαγριωτάκη 76, Τηλέφωνο , FAX Άρθρο 17: Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί: Στο τεύχος Δ.Δ.Σ. του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εγκρίνει τα τεύχη της μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που έχουν ως εξής:

10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αρίθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/ ) υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της συντήρησης μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η ασφάλειά της, απαιτείται η διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Στα παραρτήματα της υπ αρίθμ. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) υπουργικής απόφασης αναφέρονται τα υποδείγματα της έκθεσης παράδοσης και του Πρωτόκολλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η παρούσα αφορά τη διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καλλιθέας όπως αναγράφονται στο παράρτημα Ι. 2. Περιγραφή εργασιών Οι εργασίες ελέγχου οι οποίες απαιτούνται να γίνουν είναι: 1. Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών σημείων (πίνακες, ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα, διακόπτες, όδευση γραμμών) σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το στάδιο της κατασκευής του κτιρίου. 2. Διενέργεια μετρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Οι μετρήσεις αφορούν: α) την γείωση του κτιρίου, β) τα ρεύματα βρόγχου σφάλματος γ) την αντίσταση μόνωσης των καλωδίων, δ) τη συνέχεια του αγωγού γείωσης και των αγωγών προστασίας ε) την ανταπόκριση των ΔΔΡ 3. Θερμογραφικός έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, θα πρέπει να συμπληρωθεί το πρωτόκολλο ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις την υπ αρίθμ. Υ.Α. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) για την υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο του παραρτήματος στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τόσο οι μη συμμορφώσεις με αναφορά στα σχετικά εδάφια του ΚΕΗΕ ή του ΕΛΟΤ HD384 όσο και οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και εργασιών αποκατάστασης από το Δήμο, ο ανάδοχος θα πρέπει:

11 1. Να αποτυπώσει τόσο την ηλεκτρική εγκατάσταση όσο και τους πίνακες σε μονογραμμικά σχέδια. 2. Να επαναλάβει τις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεσή των διορθωτικών ενεργειών. 3. Να εκδώσει την Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) η οποία θα συνοδεύεται από μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων, πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384 και την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 3. Παρατηρήσεις α) Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν από πιστοποιημένο πολυόργανο κατάλληλο για έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Αντίγραφο του πιστοποιητικού του οργάνου θα πρέπει να προσκομισθεί στην Υπηρεσία και να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου. Όπου δεν είναι εφικτή η διακοπή της γείωσης του κτιρίου και η μέτρηση της γείωσης με βοηθητικά ηλεκτρόδια η μέτρηση θα γίνεται με σφιγκτήρες ρεύματος (αμπεροτσιμπίδες) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD β) Στις περιπτώσεις όπου το κτίριο έχει αντικεραυνική προστασία, για τη μέτρηση της γείωσης θα πρέπει να γίνεται αποσύνδεση του συλλεκτήριου συστήματος. Η υλοποίηση της αποσύνδεσης θα γίνεται με μέριμνα του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται μέτρηση της γείωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και μέτρηση της γείωσης της αντικεραυνικής προστασίας. Επιπλέον θα γίνει έλεγχος εάν η γείωση της αντικεραυνικής προστασίας και της ηλεκτρολογικής γείωσης του κτιρίου είναι κοινή. γ) Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η σχεδίαση θα γίνει με ειδικό λογισμικό σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60617, ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ (πχ autocad, caddy, ti-soft κλπ). δ) Σε περιπτώσεις που κάποια δοκιμή ή μέτρηση δίνει μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ο ανάδοχος οφείλει να εντοπίσει επακριβώς την αιτία και να την καταγράψει στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙ και στο πρωτόκολλο ελέγχου. ε) Μετά το πέρας του ελέγχου και των παραδοτέων για κάθε κτίριο, ο ανάδοχος θα πρέπει επιτόπου στο χώρο κάθε κτιρίου να επεξηγήσει και να επιδείξει τις μη συμμορφώσεις και τα ευρήματα του ελέγχου στον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου. στ) Ο ανάδοχος οφείλει ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση και πριν τη διενέργεια του ελέγχου, να προβεί στην αναζήτηση σχεδίων (ηλεκτρολογικών και αρχιτεκτονικών κατόψεων) από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας ή από την Διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να τα προσκομίσει στο Δήμο για τη δημιουργία φωτοαντιγράφων.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι α/α Ονομασία Σχολικών κτιρίων Διεύθυνση Ύπαρξη συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 1 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΡΑ 35 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΧΙ 2 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 248 ΟΧΙ 3 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 46 & ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 90 ΟΧΙ 4 2 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 54 ΝΑΙ 5 3 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,19 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 25 ΟΧΙ 6 4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,22 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,26 Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 157 & ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ ΝΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7 5 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ 119 ΟΧΙ 8 5 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,21 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΙΔΙΟΥ 9 ΝΑΙ 9 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,11 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,14 Ο ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19 & ΑΤΘΙΔΩΝ ΟΧΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10 6 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 6-8 ΝΑΙ 11 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,3 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΟΧΙ 12 8 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΣΙΚΑΣ 6 ΟΧΙ 13 9 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,23 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 68 & ΟΧΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,29 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 135 ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,9 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 268 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΝΕΖΗ 31 ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 141 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 27 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΟΧΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ 119 ΟΧΙ,17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 37 ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 & ΖΕΡΒΟΥ ΟΧΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 91 ΟΧΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,27 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,28 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 186 & ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ 30 ΝΑΙ 28 1 Ο ΓΕΛ. ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΝΑΙ 29 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΝΑΙ 30 3 Ο ΓΕΛ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 176 ΝΑΙ 31 4 Ο ΓΕΛ.,3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 175 ΟΧΙ 32 6 Ο ΓΕΛ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑΙ 33 6 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 10 & ΔΟΪΡΑΝΗΣ 88 ΝΑΙ 34 7 Ο ΓΕΛ. ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 12 ΝΑΙ 35 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 ΝΑΙ 36 9 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΝΑΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 43 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ 124 ΝΑΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 210 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΑΙ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Ονομασία σχολείου:... Διεύθυνση:... Ημερομηνία ελέγχου:... Ο διενεργών τις μετρήσεις:... Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με (ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384):... α/α Περιγραφή μη συμμόρφωσης Άρθρο προτύπου ή κανονισμού Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια Παρατηρήσεις Ο ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ

14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός Το κατ αποκοπή τίμημα για τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, ανέρχεται στα ευρώ εκ των οποίων τα ευρώ αφορούν την εργασία και το ποσό των αφορούν το ΦΠΑ 23%. Το ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και το ποσό των ,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό του έτους 2016.

15 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας είναι ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Καλλιθέας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την υπ αρίθμ. Φ7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/ ) υπουργική απόφαση. Με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της εργασίας. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α 11/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2. Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 209 παρ.2, παρ.4 (όπως αυτή αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/07 (ΦΕΚ Α 42/ αρθρ. 22 παρ.3) και παρ. 9 όπως προστέθηκε με τον Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/ αρθ.20 παρ.13, καθώς και το αρθρ. 273 παρ Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 5. Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ / , περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/14 που αφορά στις εξηγήσεις. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη: Ο προϋπολογισμός Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή Οικονομική προσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 ο : Προϋπολογισμός Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται σε (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%). Το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και συγκεκριμένα από την πίστωση με στοιχεία Κ.Α με κωδικό CPV

16 ΑΡΘΡΟ 5 ο : Τρόπος εκτέλεσης Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή. Επισημαίνεται ότι η διενέργεια του ηλεκτρολογικού ελέγχου θα γίνεται από το ίδιο άτομο το οποίο θα υπογράψει το έντυπο της Υ.Δ.Ε.. Για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών Η διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 480 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Συγκεκριμένα οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε φάσεις,όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρύσης και χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του σχολείου. Ο Ανάδοχος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει καταθέσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά ομάδα κτιρίων όπως αναγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Η συμβατική προθεσμία παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 41 παρ. 7 Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Υπογραφή σύμβασης Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύμβαση για την υπηρεσία, σε προθεσμία όχι λιγότερο από πέντε (5) ημέρες ούτε περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω πρόσκληση. Η σύμβαση συνάπτεται με την υπογραφή συμφωνητικού, το οποίο πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Το συμφωνητικό κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε τρεις ημέρες από την υπογραφή του και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ορίζει αμέσως τον επιβλέποντα (άρθρο 26 παρ. 4 Π.Δ. 28/80). ΑΡΘΡΟ 8 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και βάσει του άρθρου 157 του Ν.4281/14. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Ποινές εις βάρος του αναδόχου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ξεκινούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τελειώνει μετά από τετρακόσιες ογδόντα (480) ημερολογιακές ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καλείται με ειδική πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν με το έγγραφο του Δημάρχου αξιώνεται η λήψη μέτρων από τον ανάδοχο για την αποτροπή προδήλων κινδύνων, η προθεσμία των 10 ημερών μπορεί να είναι μικρότερη. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην τασσόμενη προθεσμία της πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (άρθρο 50 παρ.2 Π.Δ. 28/80).

17 ΑΡΘΡΟ 10 ο : Παραλαβή Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου που έχει ορισθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αν κατά την παραλαβή διατυπωθούν στο Πρωτόκολλο Παραλαβής παρατηρήσεις από την Επιτροπή για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή αν διαφωνήσει μέλος της Επιτροπής ή υπογραφεί αυτό με επιφύλαξη από τον Ανάδοχο ή αν αρνηθεί αυτός να υπογράψει, δικαιούται να υποβάλλει ένσταση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή και μόνο το Πρωτόκολλο τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα και για τις παρατηρήσεις ή ενστάσεις (άρθρο 67, παρ.5 Π.Δ. 28/80). ΑΡΘΡΟ 11ο : Πληρωμές Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος επ ονόματι του αναδόχου, που θα εκδίδεται από την υπηρεσία σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους, βάση των νόμιμων δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο και τη βεβαίωση του επιβλέποντα εκ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Τα ποσά είναι ενδεικτικά και η κατανομή γίνεται μόνο για τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου αναδόχου, καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή (το Δήμο Καλλιθέας) με δική της υπαιτιότητα,πέραν των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α / ) περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της παροχής εργασιών ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 273, παρ.2 του Ν.3463/06. Η δαπάνη ελέγχου αφορά τη διενέργεια του ηλεκτρολογικού ελέγχου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής, τη συμπλήρωση του φύλλου πρωτοκόλλου ελέγχου και της αναφοράς των μη συμμορφώσεων. Η δαπάνη του επανελέγχου περιλαμβάνει την διενέργεια ελέγχου και των απαραίτητων μετρήσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης. Επιπλέον στην δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) η οποία θα συνοδεύεται από μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων, πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384 και την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι εργασίες θα γίνονται ανά ομάδα κτιρίων με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ο ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο κτιρίων της επόμενης ομάδας ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί οι επανέλεγχοι της προηγούμενης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των παρατηρήσεων των ελέγχων και ύστερα από έγγραφη ενημέρωση, ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 10 εργάσιμων ημερών να προβεί σε επανέλεγχο και να παραδώσει στο Δήμο την Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη η οποία θα συνοδεύεται από μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων (εκτυπωμένο και σε ηλεκτρονική), το πρωτόκολλο ελέγχου και την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

18 1 η ομάδα εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4 Ο ΓΕΛ.,3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΡΑ 35 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,11 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 12 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,9 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 14 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19 & ΑΤΘΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 268 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 141 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 27 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,21 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΙΔΙΟΥ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΣΙΚΑΣ 6 10 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,23 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 68 & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

19 3 η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 12 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,29 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 15 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΕΜΟΥ 135 ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 & ΖΕΡΒΟΥ 25 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,27 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,3 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟ Υ η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 17 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 37 ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ 21 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 3 Ο ΓΕΛ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΪΡΑΝΗΣ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 10 & ΔΟΪΡΑΝΗΣ 88 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289

20 5 η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 12 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 43 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,22 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,26 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 157 & ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ 5 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ Ο ΓΕΛ. ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 7 Ο ΓΕΛ. ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 12 ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ 9 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 210 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 10 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 6 Ο ΓΕΛ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003415504 2015-12-02

15REQ003415504 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 54906 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 783/2015 Από το Πρακτικό της 60ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ηράκλειο, 10.03.2014 Αρ. Πρωτ. 251 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΣΚΗ 59.997,50 πλέον ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 24/20-12-2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.914,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 15/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 29956 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1/1/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 189.837,40 Φ.Π.Α.: 43.662,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 233.500,00 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 15-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 6/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6757 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα