Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 149/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 14/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλλιθέας Περίληψη «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ,00, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση τευχών μελέτης για τον «ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, και ώρα 09:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 14/05/2015 πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Οι απόντες αν και νόμιμα καλέστηκαν είναι οι: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Κοττέας Παναγιώτης και Λασκαρίδης Λάζαρος. ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ : Απέργη Αγγελική, Αντωνακάκης Γεώργιος, Χαριτίδης Θεόδωρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος και Παπαδάκης Ευάγγελος. Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε για το κατεπείγον του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1.- Το υπ αρ. πρωτ / εισηγητικό έγγραφο του κ. Δημάρχου το οποίο έχει ως εξής: Ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων σε όλα τα σχολικά κτίρια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα επισυναπτόμενα τεύχη της μελέτης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αρίθμ. Φ.7.5/1816/88 υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της συντήρησης μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η

2 ασφάλειά της, απαιτείται η διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ HD384. Η παραπάνω υπηρεσία προϋπολογίζεται σε ,00 (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) εκ των οποίων τα ,00 θα αντιμετωπισθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους και το ποσό των ,00 από τον προϋπολογισμό του έτους Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 Ν.3852/2010 έχει ληφθεί η με αριθ. 40/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραπάνω υπηρεσία. Παρακαλούμε: 1. Να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης ΚΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟ & ΑΡΙΘ. Ε.Α.Υ Α.Δ.Α.Μ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ,00 523/ REQ Να καταρτισθούν όροι διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. 3. Να εγκρίνετε τα τεύχη της μελέτης σύμφωνα με την οποία θα εκτελεσθεί η παραπάνω παροχή υπηρεσίας. 2.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ και ε και του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με την Πράξη 33/2012 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII) Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης έτους 2015, ως εξής: ΚΑ. ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟ & ΑΡΙΘ. Ε.Α.Υ Α.Δ.Α.Μ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ,00 523/ REQ Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00, ως εξής: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ.5 τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ.11389/1993) σχετικά με τα

3 δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διενεργούνται με το Ν.2286/95, σχετική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ / του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει τις διατάξεις του Ν.3548/07 (Φ.Ε.Κ. 68Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α / ) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) Την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ Β 1291/ ) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Την υπ αρίθμ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω εργασία. Την παρούσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση για την υπηρεσία. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τη διακήρυξη για την εκτέλεση της παρακάτω υπηρεσίας. Άρθρο 1: Περιγραφή της υπηρεσίας -Προϋπολογισμός Ο διαγωνισμός αφορά τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα σχολικά κτίρια, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και συγκεκριμένα από την πίστωση με στοιχεία Κ.Α με κωδικό CPV Άρθρο 2: Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) στον 4 ο όροφο, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 11/6/2015 ημέρα Πέμπτη. Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρις τις 10:30 π.μ. ΑΡΘΡΟ 3: Διάθεση διακήρυξης Πληροφορίες Η Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της προμήθειας είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων, αναρτημένα στην ιστοσελίδα Kallithea.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν σφραγισμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 10/6/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας, στην διεύθυνση Ματζαγριωτάκη 76, τ.κ Καλλιθέα, και να επικοινωνούν στο τηλ. : ή στο fax τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος Χρήστος Δαριώτης). Άρθρο 4: Δεκτοί στο διαγωνισμό Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κτίρια τα οποία θα γίνει ο έλεγχος έχουν αντικεραυνική προστασία και τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 2 του ΠΔ 108/2013

4 (ΦΕΚ Α141/ ), δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α ειδικότητας 4 ης ομάδας, Πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι οι οποίοι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα στην 4 η ομάδα της Α ειδικότητας και Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί, νομικά πρόσωπα ή ένωση/κοινοπραξία αυτών. Τα νομικά πρόσωπα ή οι κοινοπραξίες, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία του υπεύθυνου ο οποίος θα διενεργήσει τον ηλεκτρολογικό έλεγχο και να προσκομίσουν αντίγραφο της άδειας ή του πτυχίου του. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που αναλαμβάνει τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή των υποχρεώσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 συναφές με το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών ελέγχων. Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 5 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομιστούν εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, είναι τα παρακάτω: α) Πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα, από το οποίο να προκύπτει το είδος των δραστηριοτήτων που ασκεί ο ενδιαφερόμενος/εταιρεία που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών / /0016/ΠΟΛ.1223/ , Φ.Ε.Κ Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνεται δεκτό ως ακριβές φωτοαντίγραφο. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της παρ. (β) και (γ) πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών(ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). δ) Ταυτότητα, (αν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και καταθέσει αυτοπροσώπως την προσφορά) ή παραστατικό εκπροσώπησης (αν πρόκειται για εταιρεία ή κοινοπραξία (άρθρο 18 Π.Δ. 28/80, άρθρο 24 παρ.3 Ν. 1832/89). Στην περίπτωση που η προσφορά δεν κατατεθεί αυτοπροσώπως από το φυσικό πρόσωπο αλλά με εξουσιοδότηση σε τρίτο, αυτή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όταν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο. Επίσης, υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 1. οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5 2. οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας καταθέτει στη δημοπρασία και πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, εγκρίνοντας τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση Κοινοπραξιών, η προσφορά κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (άρθρο 18 παρ.5 Π.Δ. 28/80). ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. στ) Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Προκειμένου για ενώσεις προμηθευτών πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Προκειμένου για συνεταιρισμούς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. ζ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισμού), στην οποία δηλώνεται ότι: Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21 ης Δεκεμβρίου 1998 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L358 της ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. Δεν έχουν καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Για όλα τα παραπάνω θα προσκομισθούν πιστοποιητικά εν ισχύ στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

6 η) Αντίγραφο του πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008. θ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του αναδόχου, στην οποία να δηλώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου ο οποίος θα διενεργήσει τον ηλεκτρολογικό έλεγχο. ι) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του υπεύθυνου ότι αναλαμβάνει τη διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική έκθεση και στη συγγραφή των υποχρεώσεων. Άρθρο 6: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 6.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν κλειστές έγγραφες προσφορές μέχρι τις 11/6/2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, στη διεύθυνση: Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ , 1 ος όροφος. 6.2 Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, την καθορισμένη ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. 6.3 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 6.4 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες. 6.5 Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 6.6 Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: -Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα -Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων». - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Τα στοιχεία του αποστολέα -Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 6.7 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 6.8 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 6.9 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ αυτόν. Η προσφορά συντάσσεται αποκλειστικά σε έντυπο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο που διατίθεται από την υπηρεσία πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται εγγράφως από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

7 Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος των προσφορών, Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 8: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αυτό γράφεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιαδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς, κατά σειρά παράδοσης, θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται δημόσια, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και στη συνέχεια ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια μονογράφονται και καταγράφονται στο Πρακτικό, από την Επιτροπή, τα περιεχόμενα του φακέλου περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στο φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική ώστε να γίνει έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, επιστρέφονται από την επιτροπή διαγωνισμού στους συμμετέχοντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν παριστάμενων εκπροσώπων των υποψήφιων αναδόχων. Τα δύο προηγούμενα στάδια μπορούν να συντομευθούν σε ένα,σε περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος ενστάσεων. Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει πρωτίστως το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξή τους. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.

8 Άρθρο 9: Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Άρθρο 10: Τιμές - Κρατήσεις Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ ( ). Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και συγκεκριμένα βαρύνεται με κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας, με κράτηση 2,4 επί του ποσοστού ΤΑΔΚΥ, φόρο εισοδήματος, κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καλλιθέας. Άρθρο 11: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/14. Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης είναι κοινή για όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη (άρθρο 69 παρ. 2 του Π.Δ. 28/80). Άρθρο 12: Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα.

9 Άρθρο 13: Τρόπος Πληρωμής Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του τεύχους της συγγραφής των υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 14: Συμβατικά στοιχεία Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της, τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη: Η Διακήρυξη Το τιμολόγιο προσφοράς Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Η τεχνική περιγραφή της εργασίας Άρθρο 15 : Διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 480 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 16 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από το τμήμα μελετών του Δήμου Καλλιθέας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. έως μ.μ., Διεύθυνση Μαντζαγριωτάκη 76, Τηλέφωνο , FAX Άρθρο 17: Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί: Στο τεύχος Δ.Δ.Σ. του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.) Σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Εγκρίνει τα τεύχη της μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», που έχουν ως εξής:

10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ αρίθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/ ) υπουργικής απόφασης, στο πλαίσιο της συντήρησης μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προκειμένου να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η αξιοπιστία και η ασφάλειά της, απαιτείται η διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Στα παραρτήματα της υπ αρίθμ. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) υπουργικής απόφασης αναφέρονται τα υποδείγματα της έκθεσης παράδοσης και του Πρωτόκολλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η παρούσα αφορά τη διενέργεια ηλεκτρολογικών ελέγχων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καλλιθέας όπως αναγράφονται στο παράρτημα Ι. 2. Περιγραφή εργασιών Οι εργασίες ελέγχου οι οποίες απαιτούνται να γίνουν είναι: 1. Οπτικός έλεγχος των ηλεκτρολογικών σημείων (πίνακες, ρευματοδότες, φωτιστικά σώματα, διακόπτες, όδευση γραμμών) σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το στάδιο της κατασκευής του κτιρίου. 2. Διενέργεια μετρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Οι μετρήσεις αφορούν: α) την γείωση του κτιρίου, β) τα ρεύματα βρόγχου σφάλματος γ) την αντίσταση μόνωσης των καλωδίων, δ) τη συνέχεια του αγωγού γείωσης και των αγωγών προστασίας ε) την ανταπόκριση των ΔΔΡ 3. Θερμογραφικός έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, θα πρέπει να συμπληρωθεί το πρωτόκολλο ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις την υπ αρίθμ. Υ.Α. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) για την υφιστάμενη κατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο του παραρτήματος στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια τόσο οι μη συμμορφώσεις με αναφορά στα σχετικά εδάφια του ΚΕΗΕ ή του ΕΛΟΤ HD384 όσο και οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και εργασιών αποκατάστασης από το Δήμο, ο ανάδοχος θα πρέπει:

11 1. Να αποτυπώσει τόσο την ηλεκτρική εγκατάσταση όσο και τους πίνακες σε μονογραμμικά σχέδια. 2. Να επαναλάβει τις απαραίτητες μετρήσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεσή των διορθωτικών ενεργειών. 3. Να εκδώσει την Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) η οποία θα συνοδεύεται από μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων, πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384 και την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 3. Παρατηρήσεις α) Οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνουν από πιστοποιημένο πολυόργανο κατάλληλο για έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Αντίγραφο του πιστοποιητικού του οργάνου θα πρέπει να προσκομισθεί στην Υπηρεσία και να είναι σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου. Όπου δεν είναι εφικτή η διακοπή της γείωσης του κτιρίου και η μέτρηση της γείωσης με βοηθητικά ηλεκτρόδια η μέτρηση θα γίνεται με σφιγκτήρες ρεύματος (αμπεροτσιμπίδες) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD β) Στις περιπτώσεις όπου το κτίριο έχει αντικεραυνική προστασία, για τη μέτρηση της γείωσης θα πρέπει να γίνεται αποσύνδεση του συλλεκτήριου συστήματος. Η υλοποίηση της αποσύνδεσης θα γίνεται με μέριμνα του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται μέτρηση της γείωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και μέτρηση της γείωσης της αντικεραυνικής προστασίας. Επιπλέον θα γίνει έλεγχος εάν η γείωση της αντικεραυνικής προστασίας και της ηλεκτρολογικής γείωσης του κτιρίου είναι κοινή. γ) Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων θα παραδοθούν στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η σχεδίαση θα γίνει με ειδικό λογισμικό σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60617, ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ (πχ autocad, caddy, ti-soft κλπ). δ) Σε περιπτώσεις που κάποια δοκιμή ή μέτρηση δίνει μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ο ανάδοχος οφείλει να εντοπίσει επακριβώς την αιτία και να την καταγράψει στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙ και στο πρωτόκολλο ελέγχου. ε) Μετά το πέρας του ελέγχου και των παραδοτέων για κάθε κτίριο, ο ανάδοχος θα πρέπει επιτόπου στο χώρο κάθε κτιρίου να επεξηγήσει και να επιδείξει τις μη συμμορφώσεις και τα ευρήματα του ελέγχου στον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου. στ) Ο ανάδοχος οφείλει ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση και πριν τη διενέργεια του ελέγχου, να προβεί στην αναζήτηση σχεδίων (ηλεκτρολογικών και αρχιτεκτονικών κατόψεων) από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καλλιθέας ή από την Διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να τα προσκομίσει στο Δήμο για τη δημιουργία φωτοαντιγράφων.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι α/α Ονομασία Σχολικών κτιρίων Διεύθυνση Ύπαρξη συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 1 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΡΑ 35 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΧΙ 2 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 248 ΟΧΙ 3 2 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 46 & ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 90 ΟΧΙ 4 2 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 54 ΝΑΙ 5 3 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,19 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 25 ΟΧΙ 6 4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,22 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,26 Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 157 & ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ ΝΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 7 5 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ 119 ΟΧΙ 8 5 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,21 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΙΔΙΟΥ 9 ΝΑΙ 9 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,11 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,14 Ο ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19 & ΑΤΘΙΔΩΝ ΟΧΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 10 6 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 6-8 ΝΑΙ 11 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,3 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΟΧΙ 12 8 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΣΙΚΑΣ 6 ΟΧΙ 13 9 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,23 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 68 & ΟΧΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,29 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 135 ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,9 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 268 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΝΕΖΗ 31 ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 141 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 27 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΟΧΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ 119 ΟΧΙ,17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 37 ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 & ΖΕΡΒΟΥ ΟΧΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 91 ΟΧΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,27 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,28 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 186 & ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΗΣ 30 ΝΑΙ 28 1 Ο ΓΕΛ. ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΝΑΙ 29 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΝΑΙ 30 3 Ο ΓΕΛ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 176 ΝΑΙ 31 4 Ο ΓΕΛ.,3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 175 ΟΧΙ 32 6 Ο ΓΕΛ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑΙ 33 6 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 10 & ΔΟΪΡΑΝΗΣ 88 ΝΑΙ 34 7 Ο ΓΕΛ. ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 12 ΝΑΙ 35 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289 ΝΑΙ 36 9 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΝΑΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 43 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ 124 ΝΑΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑΙ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 210 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΝΑΙ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Ονομασία σχολείου:... Διεύθυνση:... Ημερομηνία ελέγχου:... Ο διενεργών τις μετρήσεις:... Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με (ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD 384):... α/α Περιγραφή μη συμμόρφωσης Άρθρο προτύπου ή κανονισμού Προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια Παρατηρήσεις Ο ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ

14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπολογισμός Το κατ αποκοπή τίμημα για τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, ανέρχεται στα ευρώ εκ των οποίων τα ευρώ αφορούν την εργασία και το ποσό των αφορούν το ΦΠΑ 23%. Το ποσό των ,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και το ποσό των ,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό του έτους 2016.

15 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας είναι ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου Καλλιθέας προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την υπ αρίθμ. Φ7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/ ) υπουργική απόφαση. Με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της εργασίας. ΑΡΘΡΟ 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ Α 11/ ) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2. Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 209 παρ.2, παρ.4 (όπως αυτή αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/07 (ΦΕΚ Α 42/ αρθρ. 22 παρ.3) και παρ. 9 όπως προστέθηκε με τον Ν. 3731/08 (ΦΕΚ Α 263/ αρθ.20 παρ.13, καθώς και το αρθρ. 273 παρ Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 5. Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ / , περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/14 που αφορά στις εξηγήσεις. ΑΡΘΡΟ 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα στοιχεία της τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη: Ο προϋπολογισμός Η Συγγραφή Υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή Οικονομική προσφορά του αναδόχου ΑΡΘΡΟ 4 ο : Προϋπολογισμός Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υπηρεσία ανέρχεται σε (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%). Το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 και συγκεκριμένα από την πίστωση με στοιχεία Κ.Α με κωδικό CPV

16 ΑΡΘΡΟ 5 ο : Τρόπος εκτέλεσης Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή. Επισημαίνεται ότι η διενέργεια του ηλεκτρολογικού ελέγχου θα γίνεται από το ίδιο άτομο το οποίο θα υπογράψει το έντυπο της Υ.Δ.Ε.. Για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 6 ο : Προθεσμία εκτέλεσης εργασιών Η διάρκεια εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 480 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Συγκεκριμένα οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε φάσεις,όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρύσης και χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του σχολείου. Ο Ανάδοχος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει καταθέσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά ομάδα κτιρίων όπως αναγράφονται στο άρθρο 11 της παρούσας. Η συμβατική προθεσμία παράδοσης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 41 παρ. 7 Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 7 ο : Υπογραφή σύμβασης Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύμβαση για την υπηρεσία, σε προθεσμία όχι λιγότερο από πέντε (5) ημέρες ούτε περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω πρόσκληση. Η σύμβαση συνάπτεται με την υπογραφή συμφωνητικού, το οποίο πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου. Το συμφωνητικό κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε τρεις ημέρες από την υπογραφή του και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ορίζει αμέσως τον επιβλέποντα (άρθρο 26 παρ. 4 Π.Δ. 28/80). ΑΡΘΡΟ 8 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και βάσει του άρθρου 157 του Ν.4281/14. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Ποινές εις βάρος του αναδόχου Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ξεκινούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τελειώνει μετά από τετρακόσιες ογδόντα (480) ημερολογιακές ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καλείται με ειδική πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εάν με το έγγραφο του Δημάρχου αξιώνεται η λήψη μέτρων από τον ανάδοχο για την αποτροπή προδήλων κινδύνων, η προθεσμία των 10 ημερών μπορεί να είναι μικρότερη. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην τασσόμενη προθεσμία της πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (άρθρο 50 παρ.2 Π.Δ. 28/80).

17 ΑΡΘΡΟ 10 ο : Παραλαβή Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, αποτελούμενη από ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου που έχει ορισθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αν κατά την παραλαβή διατυπωθούν στο Πρωτόκολλο Παραλαβής παρατηρήσεις από την Επιτροπή για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ή αν διαφωνήσει μέλος της Επιτροπής ή υπογραφεί αυτό με επιφύλαξη από τον Ανάδοχο ή αν αρνηθεί αυτός να υπογράψει, δικαιούται να υποβάλλει ένσταση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του πρωτοκόλλου από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή και μόνο το Πρωτόκολλο τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα και για τις παρατηρήσεις ή ενστάσεις (άρθρο 67, παρ.5 Π.Δ. 28/80). ΑΡΘΡΟ 11ο : Πληρωμές Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος επ ονόματι του αναδόχου, που θα εκδίδεται από την υπηρεσία σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους, βάση των νόμιμων δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο και τη βεβαίωση του επιβλέποντα εκ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Τα ποσά είναι ενδεικτικά και η κατανομή γίνεται μόνο για τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου αναδόχου, καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή (το Δήμο Καλλιθέας) με δική της υπαιτιότητα,πέραν των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α / ) περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της παροχής εργασιών ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 273, παρ.2 του Ν.3463/06. Η δαπάνη ελέγχου αφορά τη διενέργεια του ηλεκτρολογικού ελέγχου σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής, τη συμπλήρωση του φύλλου πρωτοκόλλου ελέγχου και της αναφοράς των μη συμμορφώσεων. Η δαπάνη του επανελέγχου περιλαμβάνει την διενέργεια ελέγχου και των απαραίτητων μετρήσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης. Επιπλέον στην δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/ ) η οποία θα συνοδεύεται από μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων, πρωτόκολλο ελέγχου κατά ΚΕΗΕ ή ΕΛΟΤ HD384 και την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι εργασίες θα γίνονται ανά ομάδα κτιρίων με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Ο ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει στον έλεγχο κτιρίων της επόμενης ομάδας ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρωθεί οι επανέλεγχοι της προηγούμενης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των παρατηρήσεων των ελέγχων και ύστερα από έγγραφη ενημέρωση, ο ανάδοχος θα πρέπει εντός 10 εργάσιμων ημερών να προβεί σε επανέλεγχο και να παραδώσει στο Δήμο την Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη η οποία θα συνοδεύεται από μονογραμμικά σχέδια της εγκατάστασης και των πινάκων (εκτυπωμένο και σε ηλεκτρονική), το πρωτόκολλο ελέγχου και την έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

18 1 η ομάδα εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4 Ο ΓΕΛ.,3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΡΑ 35 & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 6 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,11 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 12 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,9 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 14 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 19 & ΑΤΘΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 268 & ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΔΟΥ 141 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 27 & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ 1 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,21 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΙΔΙΟΥ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΣΙΚΑΣ 6 10 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,23 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 68 & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

19 3 η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 12 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,29 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 15 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,17 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΕΜΟΥ 135 ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 & ΖΕΡΒΟΥ 25 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,27 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,3 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 12 & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19 & ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟ Υ η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 17 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 37 ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ 21 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 3 Ο ΓΕΛ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΪΡΑΝΗΣ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 10 & ΔΟΪΡΑΝΗΣ 88 7 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 289

20 5 η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 12 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΜΟΥ 43 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ,22 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,26 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 157 & ΜΠΟΥΡΝΟΖΟΥ 5 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 1 & ΚΑΛΥΨΟΥΣ Ο ΓΕΛ. ΑΙΓΕΩΣ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ η Φάση εργασιών: Περιλαμβάνει τον έλεγχο στα παρακάτω κτίρια και αντιστοιχεί στο ποσό των ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το ποσό αυτό κατανέμεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 7 Ο ΓΕΛ. ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 12 ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΝΕΛΓΧΟΥ 9 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΛ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 210 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 10 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 6 Ο ΓΕΛ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα