Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πληροφορίες Ασσαριώτου Αθηνά, Μαθιουδάκης Ιωάννης Τηλ.: , Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι ΡΥΣΗΣ Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην κατ αρχήν εξέταση της δυνατότητας ή µη ίδρυσης συγκεκριµένου καταστήµατος σε συγκεκριµένη περιοχή και δεν αποτελεί η χορήγησή της δέσµευση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ούτε υποκαθιστά αυτή. Σε κάθε περίπτωση το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα µετά τη χορήγηση της οριστικής άδειας. 1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφεροµένου, στην οποία αναγράφονται πλήρη στοιχεία του, η δ/νση κατοικίας και εφόσον πρόκειται για εταιρεία η επωνυµία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήµατος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου (περιοχή οικισµός, οδός, αριθµός ή οικοδοµικό τετράγωνο) Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από τον ήµο. 2. ιάγραµµα κάλυψης της περιοχής (σκαρίφηµα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο θα σηµειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης 3. Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισµός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζοµένων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων, (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κ.λ.π) δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου τούτου για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήµατος ή εργαστηρίου. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι µοναδικός ιδιοκτήτης ολόκληρου του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το κατάστηµα θα προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι EINAI Ο ΜΟΝΑ ΙΚΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ στο οποίο στεγάζεται το κατάστηµα και ότι επιτρέπεται η συγκεκριµένη χρήση του καταστήµατος. Μετά την χορήγηση προέγκρισης και εντός τριών (3) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης για δύο (2) µήνες ακόµη, θα πρέπει να κατατεθούν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορηγήση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) µηνών η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4

2 Β. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Αίτηση Υπεύθυνη ήλωση, χορηγείται από το γραφείο του ήµου µας. Εάν πρόκειται για εταιρεία η αίτηση θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό της και θα πρέπει να προσκοµισθούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: Α) Τα κωδικοποιηµένα καταστατικά της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή τα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. και Ε.Ε (από τη σύσταση µέχρι και σήµερα) ή το Επιµελητήριο Β) ήλωση ορισµού του υγειονοµικώς και αγορανοµικώς υπευθύνου από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα (µε θεωρηµένο γνήσιο της υπογραφής του). Στις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο ορισµός γίνεται µε πράξη του.σ. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ.4 του αρθρ. 6 της Υ.. Α1β/8577/83 ο υγειονοµικός και αγορανοµικός υπεύθυνος απαιτείται να είναι εταίρος και όχι υπάλληλος της εταιρείας. Γ) Πιστοποιητικό µεταβολών από /νση Εµπορίου για ΑΕ ΕΠΕ ή από Πρωτοδικείο ή Επιµελητήριο για εταιρείες Ο.Ε. Ε.Ε. 2. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατοµικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Για πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόµενος είναι οµογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα οµογενούς ή προξενικη θεώρηση για επαναπατρισµό 3. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, µηχανολογικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρµόδιο εγκαταστάτη µηχανικό (αγωγοί µεταφοράς οσµών, αερίων, καπνών, συστηµάτων Α.Π.Ε. κ.λ.π) 4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικό υγείας 5. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης, από πιστοποιηµένο για το αντικείµενο εκπαίδευσης φορέα. Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίµων ορίζεται σύµφωνα µε την ΥΑ 14708/ , ΦΕΚ 1616/Β/ (Από την παραπάνω εκπαίδευση µπορεί να εξαιρείται µόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράµµατος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόµενος είναι επαρκώς καταρτισµένος σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας ή κατάλληλου κατά περίπτωση τοµέα τροφίµων. ΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 6 ΜΗΝΩΝ (4/2/2013 4/8/2013) Σε περίπτωση µη ύπαρξης σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση δήλωση του ενδιαφεροµένου µε συνηµµένη βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης, στην οποία να αναφέρεται το πρόγραµµα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσει σύµφωνα µε την ΥΑ 14708/ (ΦΕΚ 1616/τ.Β/2007) 6.. Eφόσον το οίκηµα είναι ιδιόκτητο θεωρηµένο αντίγραφο του τίτλου κυριότητας, σε αντίθετη περίπτωση συµφωνητικό µίσθωσης θεωρηµένο από την Οικονοµική Εφορία, καθώς και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει αντίρρηση για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριµένου καταστήµατος. ( Η παραπάνω δήλωση δεν απαιτείται εάν στο συµφωνητικό µίσθωσης ορίζεται επακριβώς η χρήση του µισθίου). Εάν το οίκηµα παραχωρείται αµισθί στον αιτούντα από συγγενικό πρόσωπο, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη από το οποίο να προκύπτει το γεγονός αυτό καθώς και το ότι δεν έχει αντίρρηση να στεγαστεί στο οίκηµα ΤΟ συγκεκριµένο κατάστηµα 7. Θεωρηµένο (πρόσφατο) αντίγραφο οικοδοµικής άδειας που να αναγράφεται η συγκεκριµένη αιτούµενη χρήση και σε περίπτωση που δεν αναφέρεται βεβαίωση της /νσης Πολεοδοµικών Λειτουργιών που να αναφέρεται η χρήση του καταστήµατος συνοδευόµενη µε την κάτοψη ισόγειου. Σε

3 περίπτωση δήλωσης σύµφωνα µε τον Ν. 4041/2011 απαιτείται βεβαίωση από την /νση Πολεοδοµικών Λειτουργιών συνοδευόµενη από την θεωρηµένη κάτοψη 8. Τρία (3) σχεδιαγράµµατα του καταστήµατος, υπογεγραµµένα από µηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόµενος για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σε κλίµακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος περιλαµβανοµένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νοµικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για ΑΜΕΑ) Στις επιχειρήσεις στις οποίες γίνεται αποθήκευση επεξεργασία και διάθεση τροφίµων και ποτών απαιτείται στις κατόψεις των σχεδιαγραµµάτων να αποτυπώνεται η διάταξη των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισµός, αναλυτικό διάγραµµα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σηµείο που εισέρχονται στην επιχείρηση µέχρι την έξοδο του προϊόντος) και ο χώρος καθήµενων πελατών. Τα διαγράµµατα ροής είναι αντίστοιχα µε τις κατηγορίες και δραστηριότητες που υπάρχουν. Το διάγραµµα ροής αν δεν συµπεριλαµβάνεται στο σχεδιάγραµµα κάτοψης θα κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα τα οποία θα θεωρούνται από την υγειονοµική υπηρεσία 9. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας µε την υποβολή µελέτη πυροπροστασίας στην πυροσβεστική υπηρεσία 10. Bεβαίωση έναρξης ασκήσεως επιτηδεύµατος από την αρµόδια ΟΥ. 11. Στα καταστήµατα, στα οποία πωλούνται οινοπνευµατώδη ποτά, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει. Σε περίπτωση εταιρείας την υπεύθυνη δήλωση την κάνουν όλα τα µέλη της εταιρείας και σε περίπτωση Α.Ε. όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ΕΠΕ όλοι οι διαχειριστές. Τα αδικήµατα, για τα οποία δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα ο ενδιαφερόµενος είναι: Αντίσταση, σύσταση και συµµορία, αδικήµατα του κεφαλαίου θ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα εγκλήµατα περί το νόµισµα, υπόθαλψη εγκληµατία, παρασιώπηση εγκληµάτων, αδικήµατα του κεφαλαίου ιγ του ποινικού κώδικα που αναφέρονται στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σωµατική βλάβη εκ προθέσεως, που προβλέπεται από τα άρθρα 309, 310 και 311 του Π.Κ., αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, κλοπή, ληστεία, φθορά προκαλούσα το κοινό αίσθηµα (άρθρο 384 α του Π.Κ. ), εκβίαση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, παραβάσεις των διατάξεων περί όπλων, εκρηκτικών υλών, και εκρηκτικών µηχανηµάτων, παραβάσεις των νόµων ναρκωτικών, κακουργήµατα ή πληµµελήµατα αναφερόµενα στα κεφάλαια του Π.Κ. περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας ή άλλων συναφών νόµων και για οποιοδήποτε έγκληµα περί των ηθών. εν αποτελεί κώλυµα αντικατάστασης της άδειας εάν ο ενδιαφερόµενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα ανωτέρω αδικήµατα και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής µε χάρι εκτός εάν η χάρις απενεµήθη µετ άρσεως των συνεπειών. 12. Το προβλεπόµενο παράβολο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 61167/2007: Κέντρα ιασκέδασης άνω 200 θέσεων 375,00, Κέντρα ιασκέδασης µέχρι 200 θέσεων 280, Υπεραγορές τροφίµων (super market) µέχρι 1000 τ.µ., 180, πάνω από τ.µ τ.µ., 250 και µε εµβαδόν πάνω τ.µ. 375, λοιπά καταστήµατα Σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν. 3463/2066 (Κ..Κ.) απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι η µη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφεροµένου, βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. ( Η αναζήτηση της δηµοτικής ενηµερότητας ενεργείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας) 14. Οταν το κατ/µα χρησιµοποιεί κι άλλους χώρους κοινόχρηστους ή δηµόσιους που µισθώνονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα τότε ο ιδιοκτήτης πρέπει να καταθέσει την άδεια χρήσης αυτού. 15. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρµόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩ Ε ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελεστήκαν πλήρως και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών µε το βασικό και δευτερεύον Εθνικό ίκτυο ( ΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό, έξω από τα όρια εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κατοικηµένων περιοχών ( άρθρα 24 και 32 Β 465/70)

4 16. Αδεια άσκησης επαγγέλµατος ή σχετική βεβαίωση για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. κουρέα, κοµµωτή κ.λ.π), του προσώπου στο όνοµα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστηµα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. 2. ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΣΚΕ ΑΣΕΩΣ (επιπλέον δικαιολογητικά) α. Άδεια εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων από αντίστοιχο οργανισµό συλλογικής διαχείρισης. β. Τεχνική έκθεση µηχανικού για τα µέτρα ηχοµόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα της σύµφωνα µε την προβλεπόµενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται µε κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η µελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σηµεία ηχοπροστασίας σύµφωνα µε την Υ.. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/β / ) γ) Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται σε πόλη µε πληθυσµό άνω των κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούµενο από τις διατάξεις του Π.. 257/2001 χώρο στάθµευσης. δ) Τρία (3) σχέδια, υπογεγραµµένα από µηχανικό, στο οποίο θα εµφαίνεται η ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισµός εξαερισµός και η ηχοµόνωση του χώρου. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υπογραφής Α ΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ίδεται η δυνατότητα µε την κατάθεση των δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας λειτουργίας να υποβληθεί αίτηση µε δικαιολογητικά για την χορήγηση Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝΟΡΓΑΝΩΝ 1) Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων από αντίστοιχο Οργανισµό Συλλογικής ιαχείρισης 2) ήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό για την σχεδιαζόµενη ηχοµόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων 3) Το προβλεπόµενο από την ΚΥΑ 61167/2007 παράβολο υπέρ του ήµου, αξίας: α) διάρκειας µέχρι και ένα (1) έτος 75, β) διάρκειας από ένα (1) έτος έως και τρία (3) έτη 150 και γ) διάρκειας από τρία έτη και άνω 300 Στην περίπτωση που διαθέτουν και επιθυµούν χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία (3) αντίγραφα, που θα συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε την θέση και τη φορά των ηχείων Η τεχνική έκθεση θα τεκµηριώνεται ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν λήφθεί, µε µέγιστη Α- ηχοστάθµη 80db δεν δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ολες οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν του Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και το τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής. Κατά τον έλεγχο της γνωµοδότησης από την Υγειονοµική Υπηρεσία θα ελέγχεται η συµµόρφωση στις αρχές του HACCP, η τήρηση των προαπαιτούµενων και τα αρχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί ούτως ή άλλως η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήµατος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων θεσπίζουν εφαρµόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάση των αρχών HACCP. Επίσης η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό απεντόµωσης µυοκτονίας από αδειοδοτηµένη (Υπουργείο Γεωργίας) επιχείρηση ΠΡΟΣΟΧΗ *Το κατάστηµα είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί µε «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010». Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών µε χοντρό εξώφυλλο και µε

5 αριθµηµένες σελίδες, ριγέ, µεγέθους Α4, θεωρηµένο από την αδειοδοτούσα αρχή (παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Αριθµ. ΓΠ/οικ /10 (ΦΚ 1315 Β/ )

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση Oικονομικού Τμήμα: Τχ. Δ/νση: Γραφείο Άδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ελ. Βενιζέλου 14, T.K: 17121, Νέα Σμύρνη Υπεύθυνη: Παλαιολόγου Ευαγγελία Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 12 1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Μ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ (τηλ.:2310729628) Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) Όσον αφορά εργοτάξια (νέες οικοδομές), απαιτείται,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Α.Π.: 17059. Θέµα: Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210-3233027

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Δ Η Μ Ο Σ Α Λ Ι Μ Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓ/ΚΟΥ ΕΝΔ/ΝΤΟΣ ΤΗΛ. 2132008000 (κ. Παπαθωμά) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/24.09.1983 τεύχος Β') Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/8577/83 Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα