Αθήνα 28/8/2012 Αρ. Πρωτ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πίνακα Διανομής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 28/8/2012 Αρ. Πρωτ 515620. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πίνακα Διανομής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣMOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡ Ι. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τσόχα 24 (Τ.Κ ) Αθήνα ΤΗΛ Αθήνα 28/8/2012 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πίνακα Διανομής Θέμα : Καθορισμός διαδικασιών για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σύμφωνα με το ν. 4070/2012 και συμπλήρωση της αριθ / απόφασης περί καθορισμού υποδείγματος για τη μορφή και το περιεχόμενο της προέγκρισης ΕΣΛ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1624/51 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως, κ.λπ» του Α.Ν. 1565/50 «περί συστάσεως του ΕΟΤ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4109/60 και ισχύει σήμερα. 2. Του Ν. 2160/93 (ΦΕΚ Α /118/ «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 3. Του Ν. 3270/ (ΦΕΚ 187/Α/ ) περί «Αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων Τουρισμού» 4. Του Π.Δ.343/ (ΦΕΚ 231/Α/ ) Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών ΕΟΤ Του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/259/2001) περί «Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες» Του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ 230/Α αριθ 32 περί συστάσεως στον ΕΟΤ Δ/νσης Συντονισμού των ΠΥΤ. Της 1223/ ΦΕΚ 134/2007 ΥΑ με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες της Δ/νσης Συντονισμού των ΠΥΤ/ΕΟΤ Της με αριθ. 2626/ απόφασης Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/ ,όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 50/ΥΟΔΔ/ , περί κατάργησης της με αριθ 21902/ απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ Της με αριθ 115/ απόφασης ΦΕΚ 485/Β/ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΔΣ στον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ και της με αριθ 13898/ ΦΕΚ 364/ απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος ΕΟΤ ο κος Ζήκος Κωνσταντίνος Του αρ. 6 ΠΔ 85/ ΦΕΚ 141/Α/2012 περί ιδρύσεως Υπουργείου Τουρισμού και του ΠΔ 86/ ΦΕΚ 141/Α/2012 περί διορισμού Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών Του ν. 4070/2012 ΦΕΚ 82/Α/ Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 149, ,152,153, 154 και 155 και 167

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει και κωδικοποιεί τα αιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει κάθε φορά η επιχείρηση που αιτείται προέγκριση και ειδικό σήμα λειτουργίας σύμφωνα με το συνημμένο Ι υπόδειγμα Β) Εγκρίνει το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου του μικτού κλιμακίου ελέγχου, αποτελούμενου από υπαλλήλους του ΕΟΤ και του υγειονομικού, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί το ΕΣΛ με τα παραρτήματα αυτού σύμφωνα με το συνημμένο ΙΙ υπόδειγμα. (όπου απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας κατάταξης του καταλύματος σε κατηγορία αστέρος ή κλειδιού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3190/2003 θα διενεργείται ο έλεγχος με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο παράρτημα Β και Γ του ΠΔ 43/02 και την παραγ. 1 α,β και γ του άρθρου 2 του πδ 337/2000 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Συμπληρώνεται η αίτηση της επιχείρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙΙ) Γ) Συμπληρώνουμε ως ακολούθως την παραγ. 3 της αριθ / απόφασης Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ σχετικά με τα αναφερόμενα στο υπόδειγμα της προέγκρισης του ΕΣΛ: α) τις διατάξεις του πδ 43/2002 ΦΕΚ 43/Α/ , όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /Β/1441/ ΥΑ και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3190/2003 ΦΕΚ 249/Α/ β) τις διατάξεις πδ 337/2000 ΦΕΚ 281/Α/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αριθ 13635/ ΥΑ ΦΕΚ 1684/Β/ και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3190/2003 ΦΕΚ 249/Α/ γ) τις διατάξεις του πδ 33/79 ΦΕΚ 10 Α περί ίδρυσης και λειτουργίας παραδοσιακών καταλυμάτων δ) τις διατάξεις του Ν. 392/76 ΦΕΚ 199Α1976 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2160/93 περί οργανωμένων κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους ε) τις διατάξεις του ΦΕΚ 557/ για τη δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ι. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΥΤΕΟΤ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΟΤ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΤ 3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΤ ΕΟΤ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΕΑ - Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ Ν. 4070/2012 ΤΟΥ ΤΟΥΡ. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ.. Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (Α75) ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ (υποβάλλεται στην προέγκριση ΕΣΛ) 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 3 ΆΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΟΤΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 3843/2010 Ή ΤΟ Ν. 4014/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα τουρ καταλύματα κάτω των 20 κλινών δεν απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευτής ή κατά νόμο υπεύθυνος των συγκεκριμένων επιχ/σεων από την υποχρέωση του εφοδιασμού λήψη,εγκατάσταση και συντήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΠΛ. ΜΗ/ΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΗ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡ. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, OΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. (ΕΔΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ Η.Μ.Ε ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΟΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 7 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ ΚΑΤΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ( υποβάλλεται στην προέγκριση ΕΣΛ) ΑΡΘΡΟ 150ΠΑΡ 1δ ΑΡΘΡΟ 150 ΠΑΡΓ 1ε ΑΡΘΡΟ 150 ΠΑΡΑΓΡ 1στ ΑΡΘΡΟ 150 ΠΑΡΑΓ.1ζ 8 Α.Ε.Π.Ο Ή ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥΡ. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΞΕΕ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ » Αναζητείται υπηρεσιακά 10 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 11 ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ (ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ Ή ΕΝΟΧΙΚΗ ) ΜΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 12 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 155 ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 154 ΤΟΥ Ν 4070/12 1 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ,ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΠΛ ΜΗ/ΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ ΟΤΙ Η ΚΟΛΥΜΒ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚ/ΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 154 2δ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 151 ΚΑΙ 152 ΑΡΘΡΟ β ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΟ Ν 3843/2012 ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΤΟΝ 4014/2011 ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

4 4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗ/ΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΕΕ Η ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 154 ΠΑΡΑΓ 2 ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΟΤΙ Η ΚΟΛΥΜΒ. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 3766/ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν3766/09 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ 6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΛ ΤΟΥ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝ Η ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΘΈΣΗ ΑΥΤΟΎ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΕ ΚΑΙ ΕΕ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Δ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΥΠΟΒΟΛΗ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΤ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΣ: Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε. περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.). 4 Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ). 5 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΥΠΕΡ ΕΟΤ 150 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓ ΜΕ ΙΒΑΝ Ή ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΟΤ 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. 3799/09 ΑΡΘΡΟ 154 ΠΑΡ 3 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1./ ΚΥΑ ΦΕΚ Β 2496 ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΚΥΑ » ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡ 2 (ΣΕΛ 1) ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΓΕΟΤ ΑΡΘΡΟ 154 ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ ΚΥΑ Άρθρο 2 της ΚΥΑ » Άρθρο 151 του ν. 4070/2012

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ν.4070/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ- ΦΑΞ : ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Α.Φ.Μ. ΜΗΤΕ ΛΗΞΗ Ε.Σ.Λ.: Δ.Ο.Υ. ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜ/ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ Ν 2160 Ν2741 Ν3766 ΕΥΡΕΘΕΙΣΑ (ΣΥΝΟΛΟ ) ΚΛΙΝΕΣ

6 ΜΕΡΟΣ Α 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΣΧΕΔΙΑ: αριθ. θεώρησης Β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ : ΝΑΙ.. ΟΧΙ*.. (*) Στην περίπτωση μη εφαρμογής σχεδίων καταγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ & ΕΥΡΕΘΕΙΣΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ- ΣΟΥΙΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΟΡΟΦΟΣ XD XXD XXXD ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ. ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ Χ. ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Χ ΙΣΟΓΕΙΟ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΣΥΝΟΛΟ

7 2. ΚΤΙΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Α. ΥΠΟΔΟΧΗ (ελέγχονται ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές η υποδοχή,το τηλεφωνικό κέντρο, η αεροκουρτίνα ή ανεμοφράκτης κλπ) Εάν υπάρχουν τυχόν ελλείψεις ή παρατηρήσεις θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς Β.ΔΩΜΑΤΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΛΟΥΤΡΑ: (ελέγχεται η πληρότητα εξοπλισμού και ιματισμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές κάθε τύπου καταλύματος.αναγράφονται αναλυτικά οι τυχόν ελλείψεις ή βελτιώσεις ) Γ. OFFICE- ΛΙΝΟΘΗΚΕΣ -ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ(αποθήκες αποδυτήρια προσωπικού κλπ) ( ελέγχονται ως προς την εμφάνιση καθαριότητα,επάρκεια κλπ, Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις και υποδεικνύονται αναλόγως ) Δ. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (ελέγχονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας για κάθε τύπο καταλύματος) πχ - Χειρολισθήρας στην μια πλευρά της σκάλας για πλάτος μικρότερο του 1,20μ -Χειρολισθήρας και στις δυο πλευρές της σκάλας για πλάτος μεγαλύτερο του 1,20μ -Αντιολισθητικές λωρίδες σε κάθε σκαλί - Ηχητική αναγγελία των ορόφων στον ανελκυστήρα -Ένδειξη ανελκυστήρων για χρήση ΑΜΚ κλπ Ε. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ελέγχεται όχι μόνο η ύπαρξη αυτών αλλά και ο εξοπλισμός τους κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις). 3. ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ (ελέγχεται η εμφάνιση εξωτερικά του κτιρίου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.ό έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις ανάλογα τον τύπο του καταλύματος)

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ** **Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τους υπαλλήλους του ΕΟΤ σε σχέση με την τήρηση της τουριστικής νομοθεσίας (παραγ 7 του άρθρου 151 του ν. 4070/2012) Αυτονόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάταξη του καταλύματος σε κατηγορίες αστεριών ή κλειδιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3190/2003, θα τηρείται η προβλεπόμενη μέσω της Δ/νσης ΠΕ. ΕΑ διαδικασία ( έλεγχος τήρησης υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και μοριοδοτούμενα κριτήρια κατά τα οριζόμενα στα πδ 43/02, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατάταξη των κύριων καταλυμάτων σε αστέρια, καθώς και έλεγχος τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εξοπλισμού και υπηρεσιών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατά το πδ 337/2000 όπως ισχύει σήμερα, για την κατάταξη των μη κύριων καταλυμάτων σε κατηγορίες κλειδιών ) ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

9 ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (περιλαμβάνονται εστιατόρια, μπαρ,κολυμβητικές δεξαμενές κλπ εντός των τουριστικών καταλυμάτων ή εγκαταστάσεων που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ) Τα καταστήματα ελέγχονται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 151 του 4070/2012 και το μέρος αυτό της έκθεσης ελέγχου αποστέλλεται στον ΕΟΤ για την έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.Η έκθεση ελέγχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης ελέγχου που συντάσσεται από τους υπαλλήλους του ΕΟΤ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙI ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία). Στην αίτηση να αναγράφεται το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται η άδεια καθώς και η θέση αυτού εντός του χώρου του ξενοδοχείου. 2. Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος. Θα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπρόσωπου, με την οποία θα ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας. β) Θεωρημένα αντίγραφα του βιβλιάριου υγείας ή πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/ (ΦΕΚ 1199/Β/ ) και του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του προτεινόμενου ατόμου. γ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τα τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 1 και 2 του Π. Δ. 180/79. δ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπεύθυνου λειτουργίας του καταστήματος. ε) Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του προτεινόμενου ατόμου. 3. Υποβολή (3) αντιγράφων των σχεδίων κάτοψης του καταλύματος, θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ, στα οποία να προβλέπεται το συγκεκριμένο κατάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια.(π.χ. εστιατόριο, μπαρ, κλπ). Τα σχέδια πρέπει να είναι αντίγραφα των πρωτότυπων σχεδίων κάτοψης, τα οποία βρίσκονται στο φάκελο αρχείου του καταλύματος στον ΕΟΤ. 4. Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας περιφερειακής ενότητας Η έκδοση αυτής ζητείται από την αρμόδια ΠΥΤ, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4070/2012 διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. α) Για ειδικές περιπτώσεις καταστήματος (κομμωτήριο, ινστιτούτο αισθητικής κ.λ.π) απαιτείται επιπροσθέτως και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του υπεύθυνου του καταστήματος. β) Για καταστήματα που έχει εκμισθώσει η επιχείρηση του καταλύματος, εφ όσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, πέραν των άλλων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, υποβάλλονται επιπροσθέτως το μισθωτήριο έγγραφο και βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Δ.Ο.Υ. 2. Εφ όσον ο επιχειρηματίας επιθυμεί άδεια μουσικής, αυτή του χορηγείται από την Δημαρχιακή επιτροπή του οικείου Δήμου ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, οι οποίες έχουν τη σχετική αρμοδιότητα. 3. Οι άδειες των καταστημάτων που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 / Α / ) εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς περιορισμούς. 4. Στην περίπτωση μεταβολής στοιχείων της αδείας λειτουργίας (τροποποίηση της επιχείρησης ή λειτουργία υπό νέα επιχείρηση, αντικατάσταση υπεύθυνου λειτουργίας κλπ), η άδεια αντικαθίσταται με νέα κατόπιν υποβολής μόνον των δικαιολογητικών που αφορούν στην μεταβολή καθώς και του σχετικού παράβολου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφορά, επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης του καταστήματος, (Ν 3463/2006, άρθρο 80,παρ. 5). 5. Στην περίπτωση μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης εστιατορίου-bar ή άλλου καταστήματος σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση του ξ/χ, θα πρέπει ο επιχειρηματίας του ξενοδοχείου να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα δέχεται συμβάσεις ALLOTMENTS. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 1. Αίτηση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία). Στην αίτηση να αναγράφεται το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται η άδεια καθώς και η θέση αυτού εντός του χώρου του ξενοδοχείου. 2. Ορισμός υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Θα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία ή του νόμιμου εκπρόσωπου, με την οποία θα ορίζεται ο υπεύθυνος λειτουργίας.

11 β) Θεωρημένα αντίγραφα του βιβλιάριου υγείας ή πιστοποιητικό υγείας και του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του προτεινόμενου ατόμου. γ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 1 και 2 του Π. Δ. 180/79. δ) Υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ατόμου ότι αποδέχεται να αναλάβει καθήκοντα υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής 3. Τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής. Υποβάλλονται: α) Τεχνική έκθεση. Στην οποία θα αναφέρονται: α1) Προέλευση νερού τροφοδοσίας. α2) Χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθος αυτής. α3) Ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος. α4) Φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε τ.μ., διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας (τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), αντλίες εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης και σήμανση βάθους. α5) Περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων. α6) Απολύμανση (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου). α7) Έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις. α8) Μέτρα ασφαλείας λουομένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα. β) Σχεδιαγράμματα. Μαζί με το γενικό τοπογραφικό κάλυψης στο οποίο να φαίνεται ότι η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός του περιγράμματος του οικοπέδου, κάτοψη και τομή. γ) Τομές. 5. Βεβαίωση ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε. 6. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, μέλους του Τ.Ε.Ε., ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προδιαγραφές υγιεινής της Υγειονομικής Διάταξης υπ αριθμ. Π/443/1973 (ΦΕΚ 87 Β ), όπως τροποποιήθηκε με την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937 Β ) και την υπ αριθμ. ΔΥΓ2/80825/2005 (ΦΕΚ 120 Β /2006) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όλα σε τρία (3) αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. 7. Άδεια δόμησης εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με την παρ 2 δ του άρθρου 154 του ν.4070/2012 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΛ ΤΟΥ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (παρ. 3 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012 ) ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών που εκδίδονται με την διαδικασία του Ν είναι οκταετής (8 χρόνια). Άδειες λειτουργίας που έχουν εκδοθεί με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, μέχρι τη λήξη της πενταετίας. Δύο (2) μήνες προ της λήξεως ο επιχειρηματίας υποχρεούται να υποβάλλει: 1. Στην περίπτωση μη ύπαρξης μεταβολών α) Αίτηση ανανέωσης. β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι εγκαταστάσεις και οι όροι λειτουργίας της δεξαμενής. γ) Δυο (2) φωτογραφίες του υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. 2. Στην περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων α) Αίτηση ανανέωσης. β) Δικαιολογητικά τα οποία χρήζουν αντικατάστασης λόγω των υφιστάμενων μεταβολών (πχ τροποποίηση της επιχείρησης, λειτουργία υπό νέα επιχείρηση, αντικατάσταση υπευθύνου λειτουργίας κ.λ.π.)

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση Oικονομικού Τμήμα: Τχ. Δ/νση: Γραφείο Άδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Ελ. Βενιζέλου 14, T.K: 17121, Νέα Σμύρνη Υπεύθυνη: Παλαιολόγου Ευαγγελία Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο:

Σχέδιο Νόµου. του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο: Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Τουρισµού µε τίτλο: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της KA, 29 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3118 9 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505363 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 504119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΦ-ΜΓΗ ΑΘΗΝΑ, 17/1/2012. Αριθµ. Πρωτ. οικ. 483/35/Φ. 15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ TΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 155 30 Ιουλίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4276 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επι χειρήσεων και τουριστικών υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.

Για την υπαγωγή των Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών (Κέντρων Υδροθεραπείας Ιαματικού Υδατος) στο καθεστώς των κινήτρων του Ν. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/4400/1997 ΦΕΚ: Β 1067 19971203 Τίτλος: Προδιαγραφές Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν. 1892/90, όπως ισχύει. Προοίμιο ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ) ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 ΚΥΑ) (σύμφωνα με την Α1β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων Καταλύματα - Αδειοδότηση: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3106 9 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα