ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας"

Transcript

1 ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 3 Άρθρο 3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ... 3 Άρθρο 4. ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ... 4 Άρθρο 5. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ... 5 Άρθρο 6. ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ... 6 Άρθρο 7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 6 Άρθρο 8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ... 7 Άρθρο 9. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ... 7 Άρθρο 10. ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ... 8 Άρθρο 11. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 8 Άρθρο 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 9 Άρθρο 13. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ... 9 Άρθρο 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ... 9 Άρθρο 15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3 Προοίμιο Ο Κανονισμός αυτός εκδίδεται με βάση το άρθρο 23 του Ν.1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τους καταναλωτές θερμότητας σε θέματα που αφορούν την σύνδεση με την Τηλεθέρμανση και τα παρεπόμενα αυτής. Ο Κανονισμός αποτελεί κωδικοποίηση των σχετικών γενικών όρων και συμφωνιών και των ισχυουσών αποφάσεων και περιλαμβάνει διατάξεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Δ.Ε.ΤΗ.Π. : Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης που παρέχει την θερμική ενέργεια ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: ο/οι ιδιοκτήτες αυτόνομων διαιρετών χώρων ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του κτιρίου στο οποίο παρέχει θερμική ενέργεια η Δ.Ε.ΤΗ.Π. ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ : οι δικλείδες σύνδεσης της τηλεθέρμανσης με την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας, που έχει στην κυριότητά της το δίκτυο Τηλεθέρμανσης, είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης στον Δήμο Εορδαίας. 2. Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης, που επονομάζεται στο εξής Δ.Ε.ΤΗ.Π., υποχρεούται να προμηθεύει θερμική ενέργεια με τη μορφή θερμού νερού υπό πίεση στις εγκαταστάσεις θέρμανσης κάθε κτιρίου, μετά από υπογραφή Συμβολαίου με τον/τους ιδιοκτήτες του, που επονομάζονται στο εξής ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, με τους ειδικούς όρους που παρατίθενται στον παρόντα Κανονισμό. 3. Η προμήθεια θερμικής ενέργειας γίνεται από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέσω του εγκατεστημένου συστήματος Τηλεθέρμανσης, μέσα στα όρια του κατασκευασμένου δικτύου, το οποίο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέχρι το σημείο παροχής κάθε κτιρίου και αποτελείται από όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανήματα, δίκτυα και σωληνώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. 4. Η παροχή γίνεται κατόπιν ελέγχου και διαπίστωσης, που αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα της Δ.Ε.ΤΗ.Π., όσον αφορά τις τεχνοοικονομικές συνθήκες ενεργοποίησης της σύνδεσης. 5. Με την υπογραφή του σχετικού Συμβολαίου και την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων ενεργοποιείται η παροχή θερμικής ενέργειας, για αρχική χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης παροχής. Το Συμβόλαιο ανανεώνεται ετησίως, αυτόματα, με τους ίδιους όρους, εκτός και αν καταγγελθεί εγγράφως από ένα από τα δύο μέρη. 6. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει κάθε μέτρο για να διασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή θερμότητας στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Άρθρο 3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 1. Η παροχή θερμικής ενέργειας γίνεται μετά την υπογραφή του Συμβολαίου, στο οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Η αμοιβαία δέσμευση των συμβαλλομένων αρχίζει με την υπογραφή του Συμβολαίου. 2. Για την κατάρτιση και υπογραφή του Συμβολαίου παροχής θερμικής ενέργειας ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ οφείλει να υποβάλει Αίτηση παροχής θερμικής ενέργειας, η οποία χορηγείται από την Δ.Ε.ΤΗ.Π.. 3. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών η αίτηση με τα συνολικά στοιχεία της οικοδομής και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον διαχειριστή, μαζί με Υ/Δ του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από όλους τους ιδιοκτήτες, για την αποδοχή της σύνδεσης της οικοδομής με την Τηλεθέρμανση. 4. Για να γίνει η σύνταξη του Συμβολαίου ο/οι ιδιοκτήτες ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του κτιρίου οφείλουν να προσκομίσουν στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά: 3

4 4.1. Αντίγραφο οικοδομικής Αδείας 4.2. Πίνακα ποσοστών ιδιοκτησιών και Πίνακας Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης 4.3. Στοιχεία πιστοποίησης της επιφάνειας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της οικοδομής π.χ. αντίγραφο Συμβολαίου ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, εάν δεν διατίθενται τα στοιχεία 1 και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ακριβή και ο φάκελος της οικοδομής θα ενημερωθεί σε κάθε περίπτωση τροποποίησής των ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 5. Τα Συμβόλαια Παροχής θερμικής ενέργειας υπογράφονται ξεχωριστά από κάθε έναν από τους ιδιοκτήτες των αυτόνομων διαιρετών χώρων της οικοδομής. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι και ιδιοκτήτες, είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. 6. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π., μετά την σύναψη του συνόλου των Συμβολαίων της οικοδομής, προβαίνει σε τεχνικοοικονομικό έλεγχο, για την ικανοποίηση της αιτούμενης παροχής, την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων και την κατασκευή της σύνδεσης. 7. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δεν μπορεί να παραχωρήσει ή να πωλήσει σε τρίτους θερμική ενέργεια ή να τη χρησιμοποιήσει σε χώρους διαφορετικούς από τους δηλωθέντες στην Αίτησή του, άλλως η συνέπεια θα είναι η διακοπή της παροχής, µε δική του ευθύνη για τις σχετικές ζημίες και οφειλές προς την Δ.Ε.ΤΗ.Π. 8. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν στην Αίτηση παροχής πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως και εγγράφως στην Δ.Ε.ΤΗ.Π., άλλως η τελευταία δικαιούται την επιβολή κυρώσεων ή την διακοπή της παροχής. 9. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ κατά την υπογραφή του Συμβολαίου οφείλει να καταθέσει εγγυητικό ποσό, ως εγγυητική προκαταβολή για τις χρεώσεις που θα προκύψουν, σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Παροχής. Εφ' όσον στην διάρκεια ισχύος του Συμβολαίου η προκαταβολή προκύψει να είναι μη ικανοποιητική, είναι δυνατόν να ζητηθεί αντίστοιχη αύξηση της εγγύησης. 10. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ με τους όρους του Συμβολαίου, καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία δικαιούται περαιτέρω κάθε νόμιμης αποζημίωσης. 11. Σε περίπτωση λύσης του Συμβολαίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από την υπογραφή του ή οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αμέσως στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. όλες τις χρεώσεις που θα ισχύουν τη στιγμή της λύσης του Συμβολαίου, εκτός αν η λύση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 12. Σε περίπτωση λύσης του Συμβολαίου αποδίδεται στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ μόνον το ποσό της εγγύησης, άτοκα και αφού αφαιρεθούν όλα τα ποσά που ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ οφείλει στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. από οποιαδήποτε αιτία. 13. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης χώρων, οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί με την αίτηση και για τους οποίους δεν έχει συναφθεί Συμβόλαιο παροχής, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ βαρύνεται με τις ζημίες που τυχόν θα υποστεί και η Δ.Ε.ΤΗ.Π., χωρίς άλλη ειδοποίηση, δικαιούται να επιβάλει πρόστιμο, καταλογισμό των ζημιών που υπέστη ή διακοπή της παροχής, προσωρινή ή και μόνιμη. Άρθρο 4. ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 1. Η θερμική ενέργεια θα παρέχεται από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ μέσω του δικτύου Τηλεθέρμανσης, που περιέχει σωληνώσεις, υποσταθμούς, συστήματα ρύθμισης και μέτρησης θερμότητας και τα αντίστοιχα εξαρτήματα. 2. Το δίκτυο διανομής καθώς και όλα τα συστήματα που εγκαθιστά η Δ.Ε.ΤΗ.Π., μέχρι και τις δικλείδες σύνδεσης με τον συλλέκτη της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης της οικοδομής του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Σημείο Παροχής), είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Δ.Ε.ΤΗ.Π., που επιμελείται την εγκατάσταση και συντήρησή τους. 3. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να προβαίνει οποιαδήποτε στιγμή σε έλεγχο των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της για να διαπιστώσει την ομαλή λειτουργία τους, για την συντήρησή τους καθώς επίσης και για πρόληψη από τυχόν βλάβες ή παραβιάσεις των όρων του παρόντος ή του Συμβολαίου. Το προσωπικό της Δ.Ε.ΤΗ.Π. έχει ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της, ακόμη και αν αυτες είναι τοποθετημένες σε ιδιωτικό χώρο. 4. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. διατηρεί ως εκ τούτου το δικαίωμα αποζημίωσης για καταστροφές των δικτύων και εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της, όταν και εφ' όσον αυτές προκλήθηκαν από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιάς, 4

5 παγοπληξίας και κλοπής, και που έγιναν τόσο κατά την εγκατάσταση, όσο και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 5. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ αποδέχεται να μην εμποδίζει και να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στις περιοχές και εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Δ.Ε.ΤΗ.Π., έτσι ώστε η τελευταία να μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα τις εγκαταστάσεις και να συνδέει άλλους καταναλωτές από τις διακλαδώσεις που βρίσκονται είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό χώρο. 6. Το εσωτερικό δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, μετά το σημείο παροχής και μέχρι τις τελικές συσκευές (καλοριφέρ) που αποδίδουν την θερμότητα, είναι ιδιοκτησίας του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, που είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση, την επέκταση, την συντήρηση και την αντικατάστασή του, αναθέτοντας την κατασκευή του αποκλειστικά σε εγκαταστάτες της εμπιστοσύνης του και αναλαμβάνοντας όλες τις ευθύνες γι' αυτό. 7. Οι εγκαταστάτες, κατά την κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, πρέπει να ακολουθούν τους ισχύοντες Κανονισμούς και νόμους, όπως και εκείνες τις διαδικασίες που επιβάλλονται από την εμπειρία και τους κανόνες της τεχνικής στον συγκεκριμένο τομέα. 8. Το νερό στην εγκατάσταση του κάθε ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ πρέπει να είναι τελείως καθαρό. 9. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει, σε οποιαδήποτε στιγμή, ειδικούς τεχνικούς Κανονισμούς, ρυθμίσεις και όρους καθώς επίσης και την ανάλογη προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και να υποχρεώσει την εφαρμογή τους. 10. Είναι πιθανόν να απαιτηθούν από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.ΤΗ.Π. πρόσθετες βελτιώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και μετά τη σύνδεση με το δίκτυο της Τηλεθέρμανσης, οι οποίες βαρύνουν τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 11. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. έχει την δυνατότητα να διακόψει την παροχή θερµικής ενέργειας, εφόσον οι Υπηρεσίες του Δήμου, της Πυροσβεστικής, ή άλλες Υπηρεσίες και όργανα αναγνωρισμένα από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της Δ.Ε.ΤΗ.Π., διαπιστώσουν ότι το εσωτερικό δίκτυο δεν είναι κατάλληλο για την απαιτούμενη παροχή. Άρθρο 5. ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 1. Η παροχή θέρμανσης από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα γίνεται μέσω του Θερμικού Υποσταθμού, ο οποίος εγκαθίσταται σε χώρο ιδιοκτησίας του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, τον οποίο υποδεικνύει ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ και εγκρίνει η Δ.Ε.ΤΗ.Π., μετά την υπογραφή του Συμβολαίου Παροχής θερμικής ενέργειας. 2. Σε κάθε κτίριο τοποθετείται ένας Θερμικός Υποσταθμός και οι αρχικά συνδεόμενοι υποχρεώνονται να επιτρέπουν τη σύνδεση τυχόν υπολοίπων ενοίκων, που συμβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο μετά την αρχική σύνδεση. 3. Ο Θερμικός Υποσταθμός αποτελεί ιδιοκτησία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να διαφυλάττει τον χώρο των εγκαταστάσεων και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή κάθε ζημίας ή καταστροφής τους. 4. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ απαγορεύεται να προβεί σε οποιουδήποτε είδους επεμβάσεις στον Θερμικό Υποσταθμό, χωρίς ειδοποίηση και παρουσία οργάνων της Δ.Ε.ΤΗ.Π., επί ποινή διακοπής της παροχής και λύσης της Σύμβασης Παροχής. 5. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο πώληση ή παραχώρηση του Θερμικού Υποσταθμού και των εξαρτημάτων του από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 6. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.ΤΗ.Π., σε κάθε περίπτωση που θα αντιληφθεί ή θα διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα, διαρροή, ζημία ή βλάβη στο Θερμικό Υποσταθμό ή στο σύστημα παροχής Τηλεθέρμανσης γενικά. 7. Σε περίπτωση μετατόπισης του Θερμικού Υποσταθμού, μετά την αρχική τοποθέτησή του, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ υποχρεούται στην πληρωμή των εξόδων μετατόπισης, η οποία γίνεται μόνον με την επίβλεψη των υπευθύνων της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και εφ όσον ο νέος χώρος κριθεί κατάλληλος. 8. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να συνδέσει στον Θερμικό Υποσταθμό οποιαδήποτε όργανα κρίνονται απαραίτητα για την άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεών του, χωρίς την άδεια του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 9. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ αναγνωρίζει την αποκλειστική κυριότητα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. στις εγκαταστάσεις που η Δ.Ε.ΤΗ.Π. κατασκεύασε για την παροχή θερμικής ενέργειας, είτε αυτές βρίσκονται σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό χώρο, καθώς και το δικαίωμα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την χρησιμοποίησή τους κατά την κρίση της, για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 5

6 10. Είναι δυνατή η χορήγηση πρόσθετου θερμικού υποσταθμού εάν ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ αποδεχθεί και καταβάλει στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. το πλήρες κόστος προμήθειας και εγατάστασής του. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ αναγνωρίζει την αποκλειστική κυριότητα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και στις πρόσθετες αυτές εγκαταστάσεις. Άρθρο 6. ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. Για την απόσβεση των εξόδων που απαιτούντα για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων σύνδεσης των κτιρίων, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ θα καταβάλει ως τέλος σύνδεσης ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θα ισχύει γενικά, για κατοικίες και για επαγγελματικούς χώρους. Με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι δυνατόν να καθορίζονται ειδικοί όροι τιμολόγησης για την απόσβεση των εξόδων σύνδεσης ειδικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. 2. Ο προσδιορισμός του τέλους σύνδεσης θα γίνεται με βάση τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.ΤΗ.Π., οι οποίες θα αποτελούν αυτομάτως, κάθε φορά, αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού και του Συμβολαίου. 3. Η καταβολή των τελών σύνδεσης και των εγγυήσεων θα γίνεται από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με τους όρους και διευκολύνσεις που προβλέπονται από το τιμολόγιο της Δ.Ε.ΤΗ.Π., όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής των τελών σύνδεσης η Δ.Ε.ΤΗ.Π. διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς άλλη ειδοποίηση του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, να προβεί σε επιβολή προσαυξήσεων και να ασκήσει κάθε νομικό μέσο, προκειμένου να αποζημιωθεί για τις ζημίες, τα έξοδα και τις πληρωμές που έκανε. 5. Το ποσό που καταβάλλεται από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την σύνδεσή του με το Σύστημα Τηλεθέρμανσης δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση εξόφληση του συνόλου των εξόδων των έργων και εργασιών της Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την κατασκευή του δικτύου και των εγκαταστάσεων σύνδεσής του, αλλά αποτελεί την εφάπαξ χρέωση σύνδεσης με το Σύστημα Τηλεθέρμανσης. Για τον λόγο αυτό όλος ο παραπάνω εξοπλισμός, σωληνώσεις και όργανα που θα τοποθετηθούν παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σε όλο το διάστημα ισχύος της Σύμβασης Παροχής Τηλεθέρμανσης. Άρθρο 7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι υποχρεωμένη να διατηρεί τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της σε ετοιμότητα, από την 15η Οκτωβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι και την 15η Μαΐου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους, ώστε να μπορεί να διαθέσει θερμική ενέργεια, εφόσον ζητηθεί από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι μη παροχής ή περιορισμού τροφοδοσίας που αναφέρονται παρακάτω. 2. Διαφοροποίηση της παραπάνω περιόδου διάθεσης θερμικής ενέργειας μπορεί να γίνει από την Δ.Ε.ΤΗ.Π., εφόσον αυτό απαιτηθεί και είναι εφικτό, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 3. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα λάβει κάθε μέτρο, ώστε η παροχή να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πιθανές διακοπές ή περιορισμούς τροφοδοσίας, που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας, απεργίες, διακοπές λειτουργίας των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής λόγω βλάβης ή συντηρήσεων, καθώς και για τις ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις παραπάνω αιτίες, ούτε για πιθανή μη ικανοποιητική θέρμανση που οφείλεται στο εσωτερικό δίκτυο του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 4. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί η διαθέσιμη ισχύς της Τηλεθέρμανσης, από οποιαδήποτε αιτία, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να θέσει προσωρινούς περιορισμούς στην παρεχόμενη θερμική ισχύ ή και να διακόπτει προσωρινά την παροχή, χωρίς ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ να δικαιούται καμία αποζημίωση. 5. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής για τους παραπάνω λόγους ή για την εκτέλεση εκτάκτων εργασιών επείγουσας φύσης, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα ειδοποιεί εγκαίρως τους καταναλωτές με σχετικές ανακοινώσεις και με κάθε άλλο διαθέσιμο μέσο. 6. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ μεριμνά με δική του ευθύνη και δαπάνες για την εφεδρική λύση εναλλακτικής θέρμανσής του, που θα χρησιμοποιεί στις παραπάνω περιπτώσεις διακοπής ή περιορισμένης τροφοδοσίας. 7. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση αν η διακοπή στο δίκτυο Τηλεθέρμανσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 8. Η παροχή θα γίνεται, καθ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες: α. Θερμοκρασία λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : μεταβλητή από 55 0 C (ελάχιστη) έως 80 0 C (μέγιστη), με απόκλιση +/_ 5 0 C. Η θερμοκρασία προσαγωγής είναι μεταβλητή, σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. 6

7 β. Μέγιστη πίεση λειτουργίας εσωτερικού δικτύου : 4 bar. 9. Το θερμό νερό των δικτύων απαγορεύεται να καταναλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της χρήσης για θέρμανση χώρων και εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης. 10. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο μεταπώληση ή εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ προς οποιονδήποτε τρίτο ή η χρησιμοποίησή της σε χώρους ή για σκοπούς άλλους από αυτούς που συμφωνήθηκαν στο Συμβόλαιο. 11. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων των παραπάνω απαγορεύσεων η Δ.Ε.ΤΗ.Π., χωρίς άλλη ειδοποίηση, δικαιούται να επιβάλει πρόστιμο, καταλογισμό των ζημιών που υπέστη ή διακοπή της παροχής, προσωρινή ή και μόνιμη. Άρθρο 8. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1. Η μέτρηση της κατανάλωσης της θερμικής ενέργειας που διανέμεται, στο σημείο παράδοσης του θερμού νερού, πραγματοποιείται μέσω οργάνων μέτρησης (μετρητή θερμικής ενέργειας) της Δ.Ε.ΤΗ.Π., τα οποία εγκαθίστανται στον θερμικό υποσταθμό της οικοδομής του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και καταγράφουν την συνολική κατανάλωση της οικοδομής. Ο μετρητής θερμικής ενέργειας αποτελεί το μοναδικό επίσημο όργανο για την μέτρηση και χρέωση της κατανάλωσης. 2. Σε περίπτωση βλάβης του παραπάνω μετρητή, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. μπορεί να υπολογίσει την σχετική κατανάλωση αναλογικά, σε σχέση με την κατανάλωση των αντιστοίχων μηνών του προηγούμενου έτους ή ως προς τους μήνες του τρέχοντος έτους. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν προηγούμενες περίοδοι λειτουργίας, η κατανάλωση θα υπολογίζεται σύμφωνα με την κατανάλωση άλλων κτιρίων, ίδιων διαστάσεων με το κτίριο που εξετάζεται. 3. Εφόσον ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ θεωρεί λανθασμένες τις ενδείξεις του μετρητή, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο από την Δ.Ε.ΤΗ.Π., προκαταβάλλοντας το κόστος που έχει καθορίσει η Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την εκτέλεση του ελέγχου. Εάν διαπιστωθεί ότι τα σφάλματα μέτρησης περιέχονται στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό μετρήσεων αποκλίσεις (+/_ 5%), ο μετρητής θα θεωρηθεί κανονικός, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη χρέωση της κατανάλωσης και η Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα κρατήσει την προκαταβολή που πληρώθηκε για την πραγματοποίηση του ελέγχου. Σε αντίθετη περίπτωση η διόρθωση της χρέωσης κατανάλωσης θα περιοριστεί στην περίοδο που ορίζεται από την ημερομηνία του ελέγχου και της τελευταίας μέτρησης που είχε γίνει, καθώς και μεταξύ της τελευταίας μέτρησης και της αμέσως προηγούμενης και η Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα επιστρέψει την προκαταβολή για τα έξοδα του ελέγχου που πραγματοποίησε. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η επέμβαση του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, με οποιονδήποτε τρόπο, στο όργανο μέτρησης, επί ποινή διακοπής της παροχής Τηλεθέρμανσης και λύσης της Σύμβασης Παροχής Τηλεθέρμανσης, μονομερώς από την Δ.Ε.ΤΗ.Π., χωρίς καμία ειδοποίηση ή αποζημίωση του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. 5. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο του αρμόδιου οργάνου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. στην ιδιοκτησία του και να διασφαλίζει την ευχερή προσέγγιση του οργάνου μέτρησης της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, με σκοπό τον έλεγχο και την καταμέτρηση της κατανάλωσης. Άρθρο 9. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1. Η χρέωση της θερμικής ενέργειας που καταναλώθηκε θα γίνεται μετά από μέτρηση των καταγραφών του μετρητή, από εξουσιοδοτημένα όργανα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Αυτή η μέτρηση αποτελεί την επίσημη μέτρηση, για την χρέωση της συνολικής κατανάλωσης της οικοδομής και για την έκδοση του λογαριασμού της αντίστοιχης περιόδου. 2. Η κατανάλωση θα χρεώνεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή για κάθε μονάδα θερμικής ενέργειας, εκφρασμένη σε ΜWH, που αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Η χρέωση της κατανάλωσης επιβαρύνεται με τους εκάστοτε φόρους τιμολογίου (Φ.Π.Α. ή άλλους αντίστοιχους φόρους κατανάλωσης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγγυάται ότι η τιμή θερμικής ενέργειας δεν θα υπερβαίνει το 70% της εκάστοτε αντίστοιχης τιμής θερμικής ενέργειας, παραγόμενης με καύση πετρελαίου DIESEL σε λέβητες κεντρικής θέρμανσης. 7

8 4. Δεν επιβάλλεται πάγιο τέλος (ελάχιστη κατανάλωση) ή θερινή χρέωση κατά τους μήνες μη λειτουργίας του δικτύου Τηλεθέρμανσης. 5. Η περιοδικότητα της χρέωσης θα καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία με απόφασή της μπορεί να προβαίνει σε αλλαγές του χρόνου και του τρόπου έκδοσης και εκκαθάρισης των λογαριασμών. 6. Η εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης γίνεται σε ολόκληρο το ποσό του λογαριασμού και όχι σε μέρος αυτού. 7. Η εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ή σε οποιαδήποτε άλλο χώρο ή φορέα καθορίσει η Δ.Ε.ΤΗ.Π., μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του λογαριασμού στην οικοδομή του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για εξόφληση. 8. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω, η Δ.Ε.ΤΗ.Π. έχει το δικαίωμα: α) να επιβάλει πρόστιμο ή προσαυξήσεις, που θα ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να διακόψει αμέσως την παροχή, γ) να επιβάλει κόστος διακοπής και επανασύνδεσης, όπως αυτό θα ορίζεται εκάστοτε, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δεν μπορεί να αρνείται την εξόφληση των λογαριασμών ή να καθυστερεί την εξόφληση, εξαιτίας οποιασδήποτε φύσης διαμαρτυριών του ή απουσίας του. 10. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής του, όπως επίσης και σε περίπτωση ενοικίασης, πώλησης ή παραχώρησης του χώρου στον οποίο γίνεται χρήση της θερμικής ενέργειας, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως, εγγράφως την Δ.Ε.ΤΗ.Π. για τις παραπάνω μεταβολές. Στην περίπτωση αυτή ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των οφειλών για την παροχή θερμικής ενέργειας και τυχόν ζημιών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.ΤΗ.Π. έως την ημέρα που η Δ.Ε.ΤΗ.Π. θα διακόψει την παροχή ή θα τροποποιήσει το Συμβόλαιο, σύμφωνα με τις παραπάνω μεταβολές του ακινήτου. 11. Σε περίπτωση αίτησης διακοπής της παροχής, αυτή θα εξυπηρετείται μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση της Δ.Ε.ΤΗ.Π., όχι λιγότερο από πέντε ημέρες. Άρθρο 10. ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 1. Η μη τήρηση από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ των όρων που καθορίζονται στο παρόν και στο Συμβόλαιο καθώς επίσης και των όρων που καθορίζονται με ειδικές αποφάσεις της Δ.Ε.ΤΗ.Π., σε ό,τι αφορά την σύνδεση και τους λογαριασμούς χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης και της μη εξόφλησης λογαριασμού, δίνουν το δικαίωμα στην Δ.Ε.ΤΗ.Π., χωρίς άλλη προειδοποίηση, να επιβάλει πρόστιμα ή πρσαυξήσεις ή να διακόψει την παροχή θερμικής ενέργειας και να επιβάλλει κόστος διακοπής και επανασύνδεσης. 2. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. έχει το διακίωμα να ασκήσει κάθε νομικό μέσο, προκειμένου να αποζημιωθεί για τις ζημίες, τα έξοδα και τις πληρωμές που έκανε για την εξυπηρέτηση του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Άρθρο 11. ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Λύση του Συμβολαίου Παροχής μπορεί να γίνει από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. για τους λόγους που αναφέρονται στο Συμβόλαιο Παροχής και στο παρόν. 2. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ μπορεί να λύσει το Συμβόλαιο, για οποιονδήποτε λόγο, μετά την παρέλευση της ορισμένης από την Δ.Ε.ΤΗ.Π. αρχικής χρονικής περιόδου τριών (3) ετών από την παροχή θερμικής ενέργειας. Για την λύση του Συμβολαίου ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ καταθέτει στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Αίτηση Λύσης Συμβολαίου Παροχής Τηλεθέρμανσης, τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα και εξοφλεί όλες τις οφειλές του προς την Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία υποχρεούται να του κοινοποιήσει εγγράφως την ημερομηνία λύσης του Συμβολαίου. 3. Σε περίπτωση λύσης του Συμβολαίου Παροχής, για οποιονδήποτε λόγο, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εκτός από την επιστροφή της Εγγύησης που κατέβαλε, άτοκα και αφού εκκαθαριστούν όλες οι οφειλές του προς την Δ.Ε.ΤΗ.Π. 4. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ οφείλει να επιστρέψει στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. όλο τον εξοπλισμό ιδιοκτησίας της που εγκαταστάθηκε για την εξυπηρέτηση της σύνδεσής του (σωληνώσεις, θερμικό υποσταθμό κλπ.) χωρίς να φέρει καμία αντίρρηση ή πρόσκομμα σ αυτήν και το προσωπικό της. 8

9 Άρθρο 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο κάθε πληροφορία που αφορά τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και σχετίζεται με την λειτουργία της Τηλεθέρμανσης, την τιμολόγηση και την χρέωση της Τηλεθέρμανσης και να παρέχει κάθε ζητούμενη πληροφορία στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, μέσω του αρμόδιου προσωπικού της. 2. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ πρέπει να απευθύνεται στα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. για οποιοδήποτε θέμα και πληροφορία σχετικά με την λειτουργία, την κατανάλωση και τη χρέωση της Τηλεθέρμανσης. 3. Για πληροφορίες, διαμαρτυρίες, δηλώσεις, ενστάσεις, αιτήσεις, καταγγελίες καθώς επίσης και για οποιαδήποτε πράξη ή έγγραφο επιφέρει συνέπειες από τον Νόμο και την Σύμβαση Παροχής, ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π., τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για τον χειρισμό των παραπάνω θεμάτων, διαφορετικά οι πράξεις αυτές θεωρούνται ως μη γενόμενες ή ανίσχυρες. Άρθρο 13. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ 1. Ο παρών Κανονισμός και οι Γενικοί Όροι και Συμφωνίες που περιλαμβάνει είναι υποχρεωτικός για όλους τους καταναλωτές και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος κάθε Συμβολαίου, χωρίς να απαιτείται η επισύναψή του στο ίδιο το κείμενο του Συμβολαίου. 2. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να έχει στη διάθεσή του ένα δωρεάν αντίγραφο του παρόντος κατά την υπογραφή του Συμβολαίου ή στην περίπτωση ανανέωσής του. 3. Με την εφαρμογή του παρόντος, αντικαθίστανται και παύουν να έχουν ισχύ όλοι οι προηγούμενοι κανονισμοί, όροι ή συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιέχονται στα Συμβόλαια που βρίσκονται σε εξελιξη και σε ισχύ. 4. Η μη τήρηση από τον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ των όρων που καθορίζονται στο παρόν, καθώς επίσης και εκείνων που καθορίζονται στο Συμβόλαιο, τους λογαριασμούς κατανάλωσης θερμικής ενέργειας ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Δ.Ε.ΤΗ.Π., συμπεριλαμβανομένης και της μη εξόφλησης λογαριασμού, δίνουν το δικαίωμα στην Δ.Ε.ΤΗ.Π., χωρίς άλλη ειδοποίηση, να διακόψει την παροχή θερμικής ενέργειας, προσωρινά ή μόνιμα, και να επιβάλει τα ισχύοντα κάθε φορά πρόστιμα, προσαυξήσεις και κόστη. Επίσης είναι δικαίωμα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. να ασκήσει κάθε νομικό μέσο, προκειμένου να αποζημιωθεί για τις ζημιές, τα έξοδα και τις πληρωμές που έκανε, σε εφαρμογή του Συμβολαίου Παροχής. 5. Ολοι οι όροι του παρόντος Κανονισμού, χωρίς καμία εξαίρεση, θεωρούνται ουσιώδεις. Άρθρο 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Τυχόν διαφορές μεταξύ Δ.Ε.ΤΗ.Π. και ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, σε σχέση με τη παροχή της θερμικής ενέργειας και γενικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος, θα επιλύονται φιλικά από ειδική Επιτροπή, που θα συγκαλείται κατά περίπτωση. Με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής. 2. Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα της άσκησης ένστασης κατά οποιασδήποτε πράξης της Δ.Ε.ΤΗ.Π. ή του προσωπικού της, η οποία θα είναι έγγραφη και αιτιολογημένη και θα κατατίθεται στα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 3. Οποιαδήποτε ένσταση ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.ΤΗ.Π., η οποία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εγγράφως στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, μετά την εκδίκαση της ένστασης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημέρες, εκτός αν διατυπωθεί ειδική αιτιολόγηση για την υπέρβαση του χρόνου αυτού. Αν η ένσταση δεν απαντηθεί στην ως άνω προθεσμία θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 4. Σε περίπτωση μη επίλυσης των διαφορών και από την Επιτροπή της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια. 9

10 Άρθρο 15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο παρών Κανονισμός με τους Γενικούς όρους και Συμφωνίες που περιέχει είναι υποχρεωτικός για όλους τους Καταναλωτές. 2. Ο Κανονισμός αυτός αντικαθιστά και καταργεί κάθε άλλη αντίθετη διάταξη και αποφάσεις που ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τα θιγόμενα θέματα. 3. Ό,τι δεν προβλέπει ο παρών Κανονισμός ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. 4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναγράφεται ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ νοείται μόνον ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του. 5. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρώνεται και να διορθώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 6. Ο παρών Κανονισμός ισχύει μετά την ψήφισή του από το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΤΕΠΑ Σ Υ Μ Β Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Σ Τ Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Σ Σήμερα στις ( ) του μήνα..... του 201... ημέρα. μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.), με ΑΦΜ 090052773

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση κανονισµού λειτουργίας δικτύου Τηλέθέρµανσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθµό 3/2003 συνεδρίασης του.σ της ΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθµ. 18/2003 Στην Κοζάνη σήµερα 13/03/2003 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην επιδότηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού... 1 Άρθρο 2 ο Γενικοί Όροι Βασικές Έννοιες...1,2,3 Άρθρο 3 ο Διαδικασία σύνδεσης Τέλος Σύνδεσης...3,4

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εξοπλισμού τηλεφωνικών κέντρων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΔΑ:77ΨΟΟΕΠΘ-ΦΕ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Λ Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail: info@dimoschalkis.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΧΑΛΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 206/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 542/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ της περιοχής αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ.

ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κ.λ.π.στην Δ.Ε. Χέρσου '' αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κιλκίς 25-06-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36226 14SYMV002126169 2014-06-25 ΣΥΜΒΑΣΗ Για τις ''Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ δέσιμο με σπιράλ) και ηλεκτρονική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει, η εκτέλεση εργασίας τήρησης πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 175 ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 11, του μήνα Αυγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 7/13-06-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 66/2012 Θέμα:«Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης» Στη Θέρμη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ >8 ΜW ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ >12 MVA) (Σε ισχύ από 01/01/2013) Α. ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Θεσσαλονίκη 1 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 662 ΑΔΑ: Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 1 Απριλίου 2013 ημέρα Δευτέρα Αφενός,το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που εδρεύει επί της οδού Μ. Ανδρόνικου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα