Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε."

Transcript

1 Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Καηεγνξία ρεδίνπ ΝΜΦ.3)

2 ΜΔΡΟ Α: Οδεγίεο πξνο ηνπο Αηηεηέο 1. Δηζαγσγή Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνθεξχζζεη κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν φπσο ππνβάιεη κέρξη ηηο 16 Ηνπιίνπ 2012 θαη ώξα ην κεζεκέξη αίηεζε γηα ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηδηφθηεην θσηνβνιηατθφ ή θσηνβνιηατθά πάξθα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα ελσζνχλ ζην Γίθηπν γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν ζε νθηψ (8) κήλεο γηα ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 3MW θαη δψδεθα (12) κήλεο γηα ζπζηήκαηα κεηαμχ 3 θαη 10MW, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ χκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θσηνβνιηατθά πάξθα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 151 kw θαη 10 MW θαη παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, γηα ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 240 MWh θαη 16 GWh, αληίζηνηρα. Θα επηιεγνχλ εθείλεο νη αηηήζεηο πνπ αθελφο ζα ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ ζα επηηχρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Οη αηηήζεηο ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο ζε κία απφ ηηο ηέζζεξεηο (4) αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α: Φσηνβνιηατθά Πάξθα, έθαζηνλ ηζρχνο κέρξη 1,5 MW ή νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 2,4 GWh. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β: Φσηνβνιηατθά Πάξθα, έθαζηνλ ηζρχνο κέρξη 3,0 MW ή νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 4,8 GWh. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ: Φσηνβνιηατθά Πάξθα, έθαζηνλ ηζρχνο κέρξη 5,0 MW ή νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 8,0 GWh ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ: Φσηνβνιηατθφ Πάξθν ηζρχνο κέρξη 10,0MW θαη νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 16,0 GWh. Ζ πξνθήξπμε απνηειεί κέξνο ηνπ ρεδίνπ Υνξεγηψλ γηα ελζάξξπλζε ηεο Ζιεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη ζπλαθψο φηη ε φιε δηαδηθαζία πνπ πξνλνείηαη ζην παξφλ ρέδην Υνξεγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ αηηήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο πιένλ ειθπζηηθέο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 2. Γηθαηνχρνη πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θαη ζα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξνθήξπμε απηή. Με ηνλ φξν επηρείξεζε λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ή ζχλνιν ή έλσζε πξνζψπσλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ αλαπηχζζεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην αληαγσληζκνχ). Γειαδή ε έλλνηα ηεο επηρείξεζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζε κία εηαηξεία ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί 2/25

3 νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, άιια δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη έλα φκηιν εηαηξεηψλ ή δηάθνξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ή θπζηθά πξφζσπα, πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ σο κία εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα. Πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιεη κφλν κία αίηεζε γηα θάζε θαηεγνξία έξγσλ ( φπσο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ Κεθάιαην 1 ) θαηά ηα δηαιακβαλφκελα θαη κφλν εθφζνλ: (α) εάλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο θαη δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο, (β) εάλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε θξάηνο κέινο θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο θαη έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 3. Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο Απνηειεί απαξαίηεην φξν θαη πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ε ππεχζπλε γξαπηή δήισζε ηνπ αηηεηή φηη έρεη κειεηήζεη πξνζεθηηθά φια ηα έγγξαθα ηεο πξνθήξπμεο θαη δεζκεχεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζή ηνπ γίλεη απνδεθηή, φηη ζα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα απηά. Σν ζρεηηθό Έληππν 1 (Γήιωζε ζπκκόξθωζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. 3.1 Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ Αηηεηή Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε, πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα κελ έρεη πησρεχζεη, νχηε λα ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί πνηληθά κε απφθαζε δηθαζηεξίνπ. Σν ζρεηηθό Έληππν 2 (Γήιωζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζωπηθήο Καηάζηαζεο) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο επηρεηξήζεσλ, ην Έληππν λα ππνβιεζεί απφ θάζε έλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 3.2 Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο αηηεηή Ο αηηεηήο, νη κειεηεηέο, νη πξνκεζεπηέο, νη εγθαηαζηάηεο θαη φινη νη ζπκβαιιφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα έρνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο κε επηηπρία ην έξγν. Πξνο ηνχην ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έγγξαθα ζηα νπνία λα θαηαγξάθεηαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζην έξγν, ζε βαζκφ πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξφζθνπηε παξνρή ηεο αλακελφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν. Σν Έληππν 3 (Καηαγξαθή Σερληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Ηθαλνηήηωλ Αηηεηή) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζα θαηαγξάθεηαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζην έξγν, ζε βαζκό πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή ηεο αλακελόκελεο πνζόηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν, ζα απνξξίπηνληαη. 3/25

4 3.3 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα αηηεηή Ο αηηεηήο, θαη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ή θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο, ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο κε επηηπρία ην έξγν. Πξνο ηνχην ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ε νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ζε βαζκφ πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξφζθνπηε παξνρή ηεο αλακελφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν. Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα δψζεη ιεπηνκέξεηεο ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ, επεμεγψληαο ηνλ ξφιν ηνπ φπσο επίζεο θαη ελφο εθάζηνπ ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Ο αηηεηήο ζα πξέπεη, εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, λα δειψζεη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, θαη ειάρηζην απηνχο πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δψζεη ην εθηηκψκελν θεθάιαην επέλδπζεο, ην πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαη ην πνζνζηφ δαλείσλ θεθαιαίσλ. Αλακέλεηαη απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ επηζηνιή πξφζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (Letter of Intent) απφ ηελ Σξάπεδα ή ην Υξεκαηνδνηηθφ Οξγαληζκφ πνπ ππνινγίδεη φηη ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ην έξγν. Σν Έληππν 4 (Καηαγξαθή Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο Αηηεηή) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζα θαηαγξάθεηαη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζην έξγν, ζε βαζκό πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή ηεο αλακελόκελεο πνζόηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν, ζα απνξξίπηνληαη. 3.4 Σερλνινγία Ζ πξφζθιεζε αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγεηαη απφ Φσηνβνιηατθά Πάξθα νηαζδήπνηε ηερλνινγίαο θσηνβνιηαηθψλ θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνχξγην εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επελδχζεηο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνπο αηηεηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έγηλε κεηά απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη λα αθνξνχλ ψξηκεο ηερλνινγίεο θαη φρη ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ απνδεδεηγκέλε ζε εκπνξηθή βάζε ηερλνινγία. Πξνο ηνχην, νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έξγα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) MW θαη ηα νπνία επξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηα ηειεπηαία δχν (2) ρξφληα. Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αθξηβή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ έξγσλ απηψλ γηα επηβεβαίσζε. Σν Έληππν 6 (Σεθκεξίωζε Ωξηκόηεηαο Πξνζθεξζείζαο Σερλνινγίαο) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. 4/25

5 3.5 Υψξνο Δγθαηάζηαζεο Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα πεξίνδν ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 20 έηε πνπ ζα είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρσξνζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηελ εληνιή 2/2006 φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί ην Απαγνξεχεηαη ε πινπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ ζε θαζνξηζκέλε Αθηή θαη Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Γεσκφξθσκα, Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν, Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαζνξηζκέλε πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, εθηφο θαη αλ ε πξφηαζε ηνπ αηηεηή ζπλνδεχεηαη κε ηε ζρεηηθή Πνιενδνκηθή Άδεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ ηε ηειηθή επηινγή ησλ αηηήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα δεηεζεί ε εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο αξκφδηαο Πεξηβαιινληηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Αξρήο. Πέξαλ ηνχησλ ε επηινγή ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο δηάζπαξηεο παξαγσγήο ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ έξγσλ πνπ ζα επηιεγνχλ θαηά ηξφπν πνπ ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ ίδην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10MW. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθνχ ρψξνπ. πλεπψο, θάζε εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ ζα πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρηιηφκεηξν απφ δηπιαλφ ή δηπιαλά Φσηνβνιηατθά Πάξθα, εθηφο θαη αλ φια καδί ζην ζχλνιν ηνπο, ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, έρνπλ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10MW. Ο πξνηεηλφκελνο ρψξνο ζα πξέπεη λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη ε απφζηαζε λα κελ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ζθνπνχο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ αηηήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα δεηεζεί ε εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο ή ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. 3.6 Δγγχεζε πκκεηνρήο Όιεο νη αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ( φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ Κεθάιαην 1 ) σο αθνινχζσο : Καηεγνξία Α : Δπξψ Καηεγνξία Β : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ 5/25

6 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Σν Έληππν 7 (Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο απνζχξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αίηεζή ηνπ, γηα θαηαζθεπή ηνπ πξνηαζέληνο ζπζηήκαηνο ή κέξνο απηνχ, κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο αίηεζεο ηνπ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Παξνκνίσο ζα εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αηηεηήο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε είηε αξλεζεί λα πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή θαη ηελ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο κεηά απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθνχλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φινπο ηνπο αηηεηέο πιελ ησλ επηηπρφλησλ, ζηνπο νπνίνπο ζα επηζηξαθνχλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ πηζηήο εθηέιεζεο. 4. Αλάζεζε χκβαζεο ηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα γίλεη ε επηινγή Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 50MW. πνπ ελδεηθηηθά αληηζηνηρεί ζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, 80 GWh. Ζ αλαθνξά ζηελ αληηζηνηρία ηεο ηζρχνο κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ζηε βάζε αλαινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, δειαδή 1600 kwh/kw, φκσο ε αλαινγία απηή είλαη ελδεηθηηθή θαη αθνξά ηε ηερλνινγία ησλ θξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηαηθψλ πιαηζίσλ ππξηηίνπ επί ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ ζηήξημεο. Δάλ ν αηηεηήο επηιέμεη άιιε ηερλνινγία ε αλαινγία απηή αιιάδεη. Δίλαη γη απηφ πνπ θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ηφζν απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ φζν θαη απφ ηε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ. Σφζν ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ελφο έξγνπ, φζν θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα αλψηαηα φξηα ηεο θαηεγνξίαο πνπ εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο νλνκάδεηαη «νλνκαζηηθή παξαγσγή» αθνχ κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη φηη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κεηψλεηαη θαη έηνο κε ην βαζκφ γήξαλζεο (degradation factor). Ζ πξνθήξπμε ζθνπφ έρεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηατθά πάξθα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνπο αηηεηέο γηα πεξίνδν είθνζη (20) ρξφλσλ. Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ ζα πξνζθεξζεί ζηνλ αηηεηή ή ηνπο αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ζα επηιεγνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξηζνχλ θαη αδεηνδνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη αξρέο. 5. χληαμε θαη Τπνβνιή Αηηήζεσλ 5.1 Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ αίηεζε ηνπο ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαη ηελ νλνκαζηηθή παξαγσγή, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ε αίηεζε ζα θαηαηαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Θα 6/25

7 πξέπεη επίζεο λα δειψζνπλ θαη ηε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δεηνχλ, ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα ηα είθνζη (20) ρξφληα πνπ ζα δηαξθέζεη ε ζχκβαζε αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ ε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ζα θαηαηαρζεί θαη ζηε βάζε ηεο πξνζθεξφκελεο απηήο ηηκήο ζα δηεμαρζεί ε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία επηινγήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 πην θάησ. Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζηε δηεχζπλζε: Γσλία Αγαπήλσξνο 2 θαη Μαθαξίνπ Μέγαξν «Ίξηο», 1 νο Όξνθνο 1076, Λεπθσζία ηει θαμ ή ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ην αξγφηεξν δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηφζν νη εξσηήζεηο φζν θαη νη απαληήζεηο ζα δεκνζηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ην αξγφηεξν έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη αηηεηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πνπ είλαη ε 16 ε Ηνπιίνπ 2012 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ κε ην ρέξη ή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αηηεηή, λα παξαιεθζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κέρξη ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, αηηήζεηο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Οη αηηεηέο δχλαληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα απνζχξνπλ ηελ αίηεζε ηνπο κε γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξηλ ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα ζα πξέπεη, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν, λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΑΗΣΖΖ» ή «ΑΠΟΤΡΖ ΑΗΣΖΖ», αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οπδεκία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ή ζηνηρείνπ ησλ αηηήζεσλ είλαη επηηξεπηφ λα γίλεη απφ ηνπο αηηεηέο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο. 7/25

8 Οη αηηεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ αίηεζε, ή κέξνο ηεο, απνζπξζεί κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ν αηηεηήο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: α. ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα έγθξηζε ιήςεο επηδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ, β. ζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα, θαη γ. ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρή ζε παξφκνηα κειινληηθά ζρέδηα ρνξεγηψλ. 5.2 Σξφπνο χληαμεο Οη αηηήζεηο ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή πεξίβιεκα θαη ππνρξεσηηθά ζηε Διιεληθή γιψζζα. Δγρεηξίδηα πνπ ηπρφλ ζπλνδεχνπλ ηελ Σερληθή πξφηαζε, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε αίηεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε «ΑΗΣΖΖ - ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΦΒ ΤΣΖΜΑΣΩΝ». Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Οη αηηήζεηο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ αηηεηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ. Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο αίηεζεο ηνπνζεηνχληαη δχν (2) ππνθάθεινη σο εμήο: Α. «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξφηαζεο», θαη Β. «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξφηαζεο». 5.3 Πεξηερφκελα Τπνθαθέισλ Οη ελδηαθεξφκελνη αηηεηέο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζε δχν (2) μερσξηζηνχο ππνθαθέινπο. Οη δχν (2) ππνθάθεινη πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηνηρεία σο εμήο: Α. «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξφηαζεο», ν νπνίνο πεξηέρεη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα: i, ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη φια ηα άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (Έληππα 1, 2, 3, 4 θαη 7). 8/25

9 ii. ην Έληππν Τπνβνιήο Σερληθήο Πξφηαζεο, πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 5). iii. ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξφηαζεο ηνπ Αηηεηή (Έληππα 6 θαη 10). Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο αθνξνχλ ζηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ αηηεηή λα ππνβάιεη αίηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα απαξηίδνληαη απφ: 1. Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 3.6, ε νπνία πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 7). 2. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 2.0, απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α. Δθφζνλ ν αηηεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχζηαζεο ηνπ. β. Δθφζνλ ν αηηεηήο είλαη θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνλ λνκηθφ πξφζσπν ζηελ θνηλνπξαμία. Θα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζεί πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα ππνγξάθνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλνπξαμία θαη ζην νπνίν ζα δειψλεηαη: (η) (ηη) (ηηη) (ηv) ε πξφζεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλνπξαμία, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία, πνην κέινο ζα είλαη ν ζπληνληζηήο (leader) ηεο θνηλνπξαμίαο, θαη πνηνο νξίδεηαη σο Δθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο. γ. Δθφζνλ ν αηηεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε πνπ λα δειψλεη φηη είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο θαη δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο. 3. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηεηή ηεο παξαγξάθνπ 3.1, ζπκπιεξσκέλε θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλε ηε Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 2). 4. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηηεηή, ηεο παξαγξάθνπ 3.2, ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ Πίλαθα, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 3). 5. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ αηηεηή, ηεο παξαγξάθνπ 3.3, ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ Πίλαθα, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 4). εκεηψλεηαη φηη νη Αηηεηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξσηφηππα ή θσηναληίγξαθα, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηελ νπνία πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξσηφηππε. 9/25

10 Β. «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξφηαζεο», ν νπνίνο πεξηέρεη, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα: Σα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξφηαζεο ηνπ αηηεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεηνχκελεο ζπλνιηθήο κνλαδηαίαο ηηκήο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε cent/kwh, (Feed-In-Tariff, FiT), ζηαζεξή γηα 20 ρξφληα. Σν Έληππν 11 (Οηθνλνκηθή Πξόηαζε) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. Μειέηε Βησζηκφηεηαο, πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθηηκψκελε θεξδνθνξία ηνπ. Οη ππνθάθεινη ηεο αίηεζεο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Σν έλα απφ ηα αληίηππα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Κάζε ζειίδα ησλ πξσηνηχπσλ αληηηχπσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηνπο ππνθαθέιινπο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ αηηεηή ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ. ε πεξηπηψζεηο βηβιηνδεηεκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα κνλνγξαθεζεί κφλν ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειιν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αηηεηή λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζε ηνπο. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο δελ είλαη απνδεθηφο θαη ε πξφηαζε, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όια ηα Έληππα / Γειψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 10/25

11 6. Αμηνιφγεζε Αηηήζεσλ Σελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα δηεμάγεη Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα δηνξίζεη ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζα είλαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Δπζχο κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπγθιεζεί θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαθέισλ θαη ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγνπ κε ηνπο αηηεηέο πνπ ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. Όζεο πξνηάζεηο δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζρεδίνπ, ζα απνθιεηζηνχλ απφ ηα κεηέπεηηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαθέισλ δηαζθαιίδνληαο φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο θαη ζα θαηαηάμεη ηηο αηηήζεηο, αλάινγα κε ηελ δεδεισκέλε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαη ηελ νλνκαζηηθή παξαγσγή ησλ αηηήζεσλ ζηηο ηέζζεξεηο (4) θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Γ (Όξνη Δληνιήο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) Κεθάιαην 1 (Δηζαγσγή). Ζ κέγηζηε απνδεθηή ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, (Feed-In-Tariff, FiT) απφ θσηνβνιηατθά πάξθα ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ θαζνξίδεηαη ζηα 21 cent/kwh. πλεπψο, αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε κέγηζηε απηή θαζνξηζκέλε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή αγνξάο, ζα απνξξηθζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαξηηζηνχλ ηέζζεξεηο (4) θαηάινγνη γηα ηηο ηέζζεξεηο (4) θαηεγνξίεο, κε ηνπο ελαπνκείλαληεο αηηεηέο. Σε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμάγεη, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο χλαςεο πκβάζεσλ (eprocurement). Οη αηηεηέο ζηε πξφηαζή ηνπο, ζην Έληππν 1, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ έλα δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν φπσο επίζεο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ δηεχζπλζεο ( ), ην νπνίν ζα ιάβεη κέξνο θαη ζα ππνβάιιεη εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθέο, ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε ηε ηηκή ηεο πξφηαζεο ηνπ Aηηεηή, νη νπνίεο φκσο ηηκέο ζα δεζκεχνπλ ηνλ αηηεηή. Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία θαη ε εθπαίδεπζε ζηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ζα παξαζρεζνχλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζηνπο ηειηθνχο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο Ζ κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά, αξρίδνληαο απφ απηή κε ηα κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα (Καηεγνξία Α) θαη πξνρσξψληαο ζηαδηαθά ζε απηή κε ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα (Καηεγνξία Γ). Ζ θάζε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζε ηξείο γχξνπο (πξψηνο γχξνο ζεσξείηαη ν γχξνο ζηνλ νπνίν θξίλνληαη νη ηηκέο ησλ αηηεηψλ φπσο απηέο ππεβιήζεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο) κεηά απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηιέγνληαη νη πξνηάζεηο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Ζ πιένλ ρακειή ηηκή ή ε ηηκή αζθαιείαο (safety net), ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξψην γχξν ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο.. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα κηθξφηεξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα κελ εγθξίλεη κία αίηεζε φηαλ ε ηειηθψο πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ηεο αίηεζεο απηήο είλαη κεγαιχηεξε απν ηελ ηηκή πνπ γλσζηνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη ε νπνία είλαη είηε ε ρακειφηεξε ηηκή πψιεζεο πνπ επεηεχρζε ζηε πξνεγνχκελε θαηεγνξία είηε ε ηηκή αζθαιείαο (safety net). Ζ ηηκή αζθαιείαο είλαη ε ηηκή θάησ απφ ηελ νπνία 11/25

12 θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη ην έξγν δελ πξνζθέξεηαη πιένλ γηα ρξεκαηνδφηεζε (project non bankable) θαη ζπλεπψο δελ είλαη βηψζηκν..ζ Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα έρεη θαζνξίζεη ηελ ηηκή αζθαιείαο γηα θάζε Καηεγνξία πξηλ απφ ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Φαθέισλ θαη ζα ηε γλσζηνπνηήζεη εκπηζηεπηηθά κφλν ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 1,5MW ή κερξη 2,4 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην Αξρίδνληαο απφ ηελ θαηεγνξία κε ηα κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα (Καηεγνξία Α) ζε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (18MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (28,8 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Α ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. ηε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Α 18MW) ή ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Α 28,8GWh) ζα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. ην πξψην γχξν ζα πιεξνθνξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνβιήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο, θαη ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ εθ λένπ νηθνλνκηθή πξφηαζε. Ννείηαη φηη ε λέα νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ηνπ πξφηαζε. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί ζε αθφκα έλα γχξν (ηνλ ηξίην) ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή. Θα επηιεγνχλ ηφζεο πξνηάζεηο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή νλνκαζηηθή παξαγσγή ηεο Καηεγνξίαο Α αξρίδνληαο κε ηελ πην ρακειή ηηκή θαη πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε πην ρακειή ηηκή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θνθ. Κάζε γχξνο ζα έρεη δηάξθεηα πξνθαζνξηζκέλε (δέθα ιεπηά) έηζη ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κία ψξα ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 3,0 MW ή κερξη 4,8 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (12 MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (19,2 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία Β, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ 12/25

13 ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Β ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα ηηκή ππεξβαίλεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαηαθχξσζεο ηεο Καηεγνξίαο Α, ή ηελ ηηκή αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Α (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε), νη αηηεηέο ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ λέα κεησκέλε ηηκή θάησ απφ ηελ ηηκή απηή ηεο Καηεγνξίαο Α. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δελ ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ςειφηεξεο ηηκέο θαη δχλαηαη λα αλαζέζεη ην ππφινηπν ζε επηιαρφληεο άιισλ Καηεγνξηψλ. ηε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Β 12MW) ή ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Β 19,2 GWh) ζα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. ην πξψην γχξν ζα πιεξνθνξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνβιήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο, θαη ζα ηνπο θνηλνπνηεζεί ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο Καηεγνξίαο Α ή ε ηηκή Αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Α (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε) θαη ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ εθ λένπ νηθνλνκηθή πξφηαζε. Ννείηαη φηη ε λέα νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ηνπ πξφηαζε. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί ζε αθφκα έλα γχξν (ηνλ ηξίην) ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή. Θα επηιεγνχλ ηφζεο πξνηάζεηο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή νλνκαζηηθή παξαγσγή ηεο Καηεγνξίαο Β αξρίδνληαο κε ηελ πην ρακειή ηηκή θαη πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε πην ρακειή ηηκή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θνθ. Κάζε γχξνο ζα έρεη δηάξθεηα πξνθαζνξηζκέλε (δέθα ιεπηά) έηζη ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κία ψξα ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 5,0 MW ή κερξη 8,0 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (10 MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (16 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία Γ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Γ ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. 13/25

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα