Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε."

Transcript

1 Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Καηεγνξία ρεδίνπ ΝΜΦ.3)

2 ΜΔΡΟ Α: Οδεγίεο πξνο ηνπο Αηηεηέο 1. Δηζαγσγή Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνθεξχζζεη κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν φπσο ππνβάιεη κέρξη ηηο 16 Ηνπιίνπ 2012 θαη ώξα ην κεζεκέξη αίηεζε γηα ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηδηφθηεην θσηνβνιηατθφ ή θσηνβνιηατθά πάξθα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζα ελσζνχλ ζην Γίθηπν γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν ζε νθηψ (8) κήλεο γηα ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 3MW θαη δψδεθα (12) κήλεο γηα ζπζηήκαηα κεηαμχ 3 θαη 10MW, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ χκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ θσηνβνιηατθά πάξθα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 151 kw θαη 10 MW θαη παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, γηα ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 240 MWh θαη 16 GWh, αληίζηνηρα. Θα επηιεγνχλ εθείλεο νη αηηήζεηο πνπ αθελφο ζα ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ ζα επηηχρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Οη αηηήζεηο ζα θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο ζε κία απφ ηηο ηέζζεξεηο (4) αθφινπζεο θαηεγνξίεο: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α: Φσηνβνιηατθά Πάξθα, έθαζηνλ ηζρχνο κέρξη 1,5 MW ή νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 2,4 GWh. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β: Φσηνβνιηατθά Πάξθα, έθαζηνλ ηζρχνο κέρξη 3,0 MW ή νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 4,8 GWh. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ: Φσηνβνιηατθά Πάξθα, έθαζηνλ ηζρχνο κέρξη 5,0 MW ή νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 8,0 GWh ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ: Φσηνβνιηατθφ Πάξθν ηζρχνο κέρξη 10,0MW θαη νλνκαζηηθήο παξαγσγήο κέρξη 16,0 GWh. Ζ πξνθήξπμε απνηειεί κέξνο ηνπ ρεδίνπ Υνξεγηψλ γηα ελζάξξπλζε ηεο Ζιεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Γηεπθξηλίδεηαη ζπλαθψο φηη ε φιε δηαδηθαζία πνπ πξνλνείηαη ζην παξφλ ρέδην Υνξεγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ αηηήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο πιένλ ειθπζηηθέο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 2. Γηθαηνχρνη πκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ θαη ζα ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξνθήξπμε απηή. Με ηνλ φξν επηρείξεζε λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ή ζχλνιν ή έλσζε πξνζψπσλ, κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ αλαπηχζζεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην αληαγσληζκνχ). Γειαδή ε έλλνηα ηεο επηρείξεζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζε κία εηαηξεία ή έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί 2/25

3 νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, άιια δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη έλα φκηιν εηαηξεηψλ ή δηάθνξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ή θπζηθά πξφζσπα, πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ σο κία εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα. Πξφζσπν δχλαηαη λα ππνβάιεη κφλν κία αίηεζε γηα θάζε θαηεγνξία έξγσλ ( φπσο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ Κεθάιαην 1 ) θαηά ηα δηαιακβαλφκελα θαη κφλν εθφζνλ: (α) εάλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο θαη δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο, (β) εάλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε θξάηνο κέινο θαη ζε πεξίπησζε εηαηξείαο έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο θαη έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ηεο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 3. Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο Απνηειεί απαξαίηεην φξν θαη πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ε ππεχζπλε γξαπηή δήισζε ηνπ αηηεηή φηη έρεη κειεηήζεη πξνζεθηηθά φια ηα έγγξαθα ηεο πξνθήξπμεο θαη δεζκεχεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζή ηνπ γίλεη απνδεθηή, φηη ζα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα απηά. Σν ζρεηηθό Έληππν 1 (Γήιωζε ζπκκόξθωζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. 3.1 Πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ Αηηεηή Γηα λα ππνβιεζεί αίηεζε, πξέπεη ν δηθαηνχρνο λα κελ έρεη πησρεχζεη, νχηε λα ηειεί ππφ πηψρεπζε θαη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί πνηληθά κε απφθαζε δηθαζηεξίνπ. Σν ζρεηηθό Έληππν 2 (Γήιωζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζωπηθήο Καηάζηαζεο) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο επηρεηξήζεσλ, ην Έληππν λα ππνβιεζεί απφ θάζε έλα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 3.2 Σερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο αηηεηή Ο αηηεηήο, νη κειεηεηέο, νη πξνκεζεπηέο, νη εγθαηαζηάηεο θαη φινη νη ζπκβαιιφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα έρνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο κε επηηπρία ην έξγν. Πξνο ηνχην ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έγγξαθα ζηα νπνία λα θαηαγξάθεηαη ε ηερληθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζην έξγν, ζε βαζκφ πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξφζθνπηε παξνρή ηεο αλακελφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν. Σν Έληππν 3 (Καηαγξαθή Σερληθώλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Ηθαλνηήηωλ Αηηεηή) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζα θαηαγξάθεηαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζην έξγν, ζε βαζκό πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή ηεο αλακελόκελεο πνζόηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν, ζα απνξξίπηνληαη. 3/25

4 3.3 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα αηηεηή Ο αηηεηήο, θαη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ή θνηλνπξαμία επηρεηξήζεσλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο, ζα πξέπεη αζξνηζηηθά λα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο κε επηηπρία ην έξγν. Πξνο ηνχην ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ε νηθνλνκηθή ηθαλφηεηα ζε βαζκφ πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξφζθνπηε παξνρή ηεο αλακελφκελεο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν. Ο αηηεηήο ζα πξέπεη λα δψζεη ιεπηνκέξεηεο ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ, επεμεγψληαο ηνλ ξφιν ηνπ φπσο επίζεο θαη ελφο εθάζηνπ ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Ο αηηεηήο ζα πξέπεη, εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, λα δειψζεη ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, θαη ειάρηζην απηνχο πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δψζεη ην εθηηκψκελν θεθάιαην επέλδπζεο, ην πνζνζηφ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαη ην πνζνζηφ δαλείσλ θεθαιαίσλ. Αλακέλεηαη απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ επηζηνιή πξφζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (Letter of Intent) απφ ηελ Σξάπεδα ή ην Υξεκαηνδνηηθφ Οξγαληζκφ πνπ ππνινγίδεη φηη ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην έξγν ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ην έξγν. Σν Έληππν 4 (Καηαγξαθή Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο Αηηεηή) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ ζα θαηαγξάθεηαη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ηωλ ζπκβαιινκέλωλ ζην έξγν, ζε βαζκό πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή ηεο αλακελόκελεο πνζόηεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Γίθηπν, ζα απνξξίπηνληαη. 3.4 Σερλνινγία Ζ πξφζθιεζε αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγεηαη απφ Φσηνβνιηατθά Πάξθα νηαζδήπνηε ηερλνινγίαο θσηνβνιηαηθψλ θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηλνχξγην εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη επελδχζεηο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνπο αηηεηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηνπ εμνπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έγηλε κεηά απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη λα αθνξνχλ ψξηκεο ηερλνινγίεο θαη φρη ηερλνινγίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. ε θάζε πεξίπησζε, νη πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ απνδεδεηγκέλε ζε εκπνξηθή βάζε ηερλνινγία. Πξνο ηνχην, νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έξγα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) MW θαη ηα νπνία επξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθή εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηα ηειεπηαία δχν (2) ρξφληα. Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αθξηβή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ έξγσλ απηψλ γηα επηβεβαίσζε. Σν Έληππν 6 (Σεθκεξίωζε Ωξηκόηεηαο Πξνζθεξζείζαο Σερλνινγίαο) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. 4/25

5 3.5 Υψξνο Δγθαηάζηαζεο Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο γηα πεξίνδν ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 20 έηε πνπ ζα είλαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ επηινγή ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηε ρσξνζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηελ εληνιή 2/2006 φπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί ην Απαγνξεχεηαη ε πινπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ ζε θαζνξηζκέλε Αθηή θαη Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Γεσκφξθσκα, Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν, Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαζνξηζκέλε πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, εθηφο θαη αλ ε πξφηαζε ηνπ αηηεηή ζπλνδεχεηαη κε ηε ζρεηηθή Πνιενδνκηθή Άδεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ ηε ηειηθή επηινγή ησλ αηηήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα δεηεζεί ε εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο αξκφδηαο Πεξηβαιινληηθήο θαη Πνιενδνκηθήο Αξρήο. Πέξαλ ηνχησλ ε επηινγή ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο δηάζπαξηεο παξαγσγήο ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ έξγσλ πνπ ζα επηιεγνχλ θαηά ηξφπν πνπ ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηνλ ίδην ρψξν δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10MW. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθνχ ρψξνπ. πλεπψο, θάζε εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ Πάξθνπ ζα πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρηιηφκεηξν απφ δηπιαλφ ή δηπιαλά Φσηνβνιηατθά Πάξθα, εθηφο θαη αλ φια καδί ζην ζχλνιν ηνπο, ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, έρνπλ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10MW. Ο πξνηεηλφκελνο ρψξνο ζα πξέπεη λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε θαη ε απφζηαζε λα κελ απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ζθνπνχο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο ζχλδεζεο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ αηηήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα δεηεζεί ε εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Γηαλνκήο ή ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. 3.6 Δγγχεζε πκκεηνρήο Όιεο νη αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ( φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ Κεθάιαην 1 ) σο αθνινχζσο : Καηεγνξία Α : Δπξψ Καηεγνξία Β : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ 5/25

6 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Σν Έληππν 7 (Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. ε πεξίπησζε πνπ αηηεηήο απνζχξεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αίηεζή ηνπ, γηα θαηαζθεπή ηνπ πξνηαζέληνο ζπζηήκαηνο ή κέξνο απηνχ, κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο αίηεζεο ηνπ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Παξνκνίσο ζα εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αηηεηήο αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε είηε αξλεζεί λα πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή θαη ηελ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο κεηά απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθνχλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ζε φινπο ηνπο αηηεηέο πιελ ησλ επηηπρφλησλ, ζηνπο νπνίνπο ζα επηζηξαθνχλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ πηζηήο εθηέιεζεο. 4. Αλάζεζε χκβαζεο ηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα γίλεη ε επηινγή Φσηνβνιηατθψλ Πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 50MW. πνπ ελδεηθηηθά αληηζηνηρεί ζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, 80 GWh. Ζ αλαθνξά ζηελ αληηζηνηρία ηεο ηζρχνο κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο γίλεηαη ζηε βάζε αλαινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, δειαδή 1600 kwh/kw, φκσο ε αλαινγία απηή είλαη ελδεηθηηθή θαη αθνξά ηε ηερλνινγία ησλ θξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηαηθψλ πιαηζίσλ ππξηηίνπ επί ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ ζηήξημεο. Δάλ ν αηηεηήο επηιέμεη άιιε ηερλνινγία ε αλαινγία απηή αιιάδεη. Δίλαη γη απηφ πνπ θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ηφζν απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ φζν θαη απφ ηε παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ. Σφζν ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ελφο έξγνπ, φζν θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα αλψηαηα φξηα ηεο θαηεγνξίαο πνπ εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο νλνκάδεηαη «νλνκαζηηθή παξαγσγή» αθνχ κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη φηη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κεηψλεηαη θαη έηνο κε ην βαζκφ γήξαλζεο (degradation factor). Ζ πξνθήξπμε ζθνπφ έρεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηατθά πάξθα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηνπο αηηεηέο γηα πεξίνδν είθνζη (20) ρξφλσλ. Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο ή ζπκβάζεσλ ζα πξνζθεξζεί ζηνλ αηηεηή ή ηνπο αηηεηέο ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ζα επηιεγνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξηζνχλ θαη αδεηνδνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη αξρέο. 5. χληαμε θαη Τπνβνιή Αηηήζεσλ 5.1 Υξφλνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο Οη αηηεηέο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ζηελ αίηεζε ηνπο ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαη ηελ νλνκαζηηθή παξαγσγή, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ ε αίηεζε ζα θαηαηαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Θα 6/25

7 πξέπεη επίζεο λα δειψζνπλ θαη ηε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δεηνχλ, ε νπνία ζα είλαη ζηαζεξή γηα ηα είθνζη (20) ρξφληα πνπ ζα δηαξθέζεη ε ζχκβαζε αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πνπ ε ζπγθεθξηκέλε αίηεζε ζα θαηαηαρζεί θαη ζηε βάζε ηεο πξνζθεξφκελεο απηήο ηηκήο ζα δηεμαρζεί ε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία επηινγήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 πην θάησ. Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ δηαγσληζκφ, κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζηε δηεχζπλζε: Γσλία Αγαπήλσξνο 2 θαη Μαθαξίνπ Μέγαξν «Ίξηο», 1 νο Όξνθνο 1076, Λεπθσζία ηει θαμ ή ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ην αξγφηεξν δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε πξνο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηφζν νη εξσηήζεηο φζν θαη νη απαληήζεηο ζα δεκνζηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ην αξγφηεξν έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη αηηεηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, πνπ είλαη ε 16 ε Ηνπιίνπ 2012 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη. Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ κε ην ρέξη ή κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ε νπνία ζα πξέπεη, κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αηηεηή, λα παξαιεθζεί απφ ηελ Δπηηξνπή κέρξη ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, αηηήζεηο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. Οη αηηεηέο δχλαληαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα απνζχξνπλ ηελ αίηεζε ηνπο κε γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξηλ ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα ζα πξέπεη, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν, λα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΑΗΣΖΖ» ή «ΑΠΟΤΡΖ ΑΗΣΖΖ», αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Οπδεκία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ή ζηνηρείνπ ησλ αηηήζεσλ είλαη επηηξεπηφ λα γίλεη απφ ηνπο αηηεηέο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο. 7/25

8 Οη αηηεηέο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ ηειεπηαία πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ αίηεζε, ή κέξνο ηεο, απνζπξζεί κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ν αηηεηήο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: α. ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα έγθξηζε ιήςεο επηδφηεζεο ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ, β. ζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα, θαη γ. ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θπξψζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρή ζε παξφκνηα κειινληηθά ζρέδηα ρνξεγηψλ. 5.2 Σξφπνο χληαμεο Οη αηηήζεηο ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ή πεξίβιεκα θαη ππνρξεσηηθά ζηε Διιεληθή γιψζζα. Δγρεηξίδηα πνπ ηπρφλ ζπλνδεχνπλ ηελ Σερληθή πξφηαζε, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηνλ εμσηεξηθφ θάθειν ή πεξίβιεκα θάζε αίηεζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Ζ ιέμε «ΑΗΣΖΖ - ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΦΒ ΤΣΖΜΑΣΩΝ». Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ Ζ εκεξνκελία θαη ε ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Οη αηηήζεηο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ αηηεηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ. Μέζα ζηνλ εληαίν θάθειν ηεο αίηεζεο ηνπνζεηνχληαη δχν (2) ππνθάθεινη σο εμήο: Α. «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξφηαζεο», θαη Β. «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξφηαζεο». 5.3 Πεξηερφκελα Τπνθαθέισλ Οη ελδηαθεξφκελνη αηηεηέο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζε δχν (2) μερσξηζηνχο ππνθαθέινπο. Οη δχν (2) ππνθάθεινη πξέπεη λα πεξηέρνπλ φια ηα ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ζηνηρεία σο εμήο: Α. «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη Σερληθήο Πξφηαζεο», ν νπνίνο πεξηέρεη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα: i, ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη φια ηα άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (Έληππα 1, 2, 3, 4 θαη 7). 8/25

9 ii. ην Έληππν Τπνβνιήο Σερληθήο Πξφηαζεο, πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα (Έληππν 5). iii. ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξφηαζεο ηνπ Αηηεηή (Έληππα 6 θαη 10). Σα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο αθνξνχλ ζηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ αηηεηή λα ππνβάιεη αίηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα απαξηίδνληαη απφ: 1. Σελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 3.6, ε νπνία πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 7). 2. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ 2.0, απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α. Δθφζνλ ν αηηεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχζηαζεο ηνπ. β. Δθφζνλ ν αηηεηήο είλαη θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζπκκεηέρνλ λνκηθφ πξφζσπν ζηελ θνηλνπξαμία. Θα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζεί πκθσλεηηθφ πλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα ππνγξάθνπλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλνπξαμία θαη ζην νπνίν ζα δειψλεηαη: (η) (ηη) (ηηη) (ηv) ε πξφζεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ζπκκεηνρή ζηελ θνηλνπξαμία, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ζηελ θνηλνπξαμία, πνην κέινο ζα είλαη ν ζπληνληζηήο (leader) ηεο θνηλνπξαμίαο, θαη πνηνο νξίδεηαη σο Δθπξφζσπνο ηεο θνηλνπξαμίαο. γ. Δθφζνλ ν αηηεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε πνπ λα δειψλεη φηη είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο θαη δηακέλεη ζε θξάηνο κέινο. 3. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηεηή ηεο παξαγξάθνπ 3.1, ζπκπιεξσκέλε θαη δεφλησο ππνγεγξακκέλε ηε Γήισζε Πηζηνπνίεζεο Πξνζσπηθήο Καηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 2). 4. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηηεηή, ηεο παξαγξάθνπ 3.2, ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ Πίλαθα, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 3). 5. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ αηηεηή, ηεο παξαγξάθνπ 3.3, ζπκπιεξσκέλν ην ζρεηηθφ Πίλαθα, ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα (Έληππν 4). εκεηψλεηαη φηη νη Αηηεηέο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξσηφηππα ή θσηναληίγξαθα, πιελ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηελ νπνία πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξσηφηππε. 9/25

10 Β. «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξφηαζεο», ν νπνίνο πεξηέρεη, ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα: Σα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξφηαζεο ηνπ αηηεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεηνχκελεο ζπλνιηθήο κνλαδηαίαο ηηκήο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε cent/kwh, (Feed-In-Tariff, FiT), ζηαζεξή γηα 20 ρξφληα. Σν Έληππν 11 (Οηθνλνκηθή Πξόηαζε) λα ζπκπιεξωζεί θαη λα ππνβιεζεί. Μειέηε Βησζηκφηεηαο, πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθηηκψκελε θεξδνθνξία ηνπ. Οη ππνθάθεινη ηεο αίηεζεο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνη θαη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Σν έλα απφ ηα αληίηππα ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» θαη ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Κάζε ζειίδα ησλ πξσηνηχπσλ αληηηχπσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζηνπο ππνθαθέιινπο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ αηηεηή ή ηνλ εθπξφζσπν ηνπ. ε πεξηπηψζεηο βηβιηνδεηεκέλσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα κνλνγξαθεζεί κφλν ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξφηαζεο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειιν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΖ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ αηηεηή λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζε ηνπο. Οπνηνζδήπνηε άιινο ηξφπνο ζχληαμεο ηεο πξφηαζεο δελ είλαη απνδεθηφο θαη ε πξφηαζε, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Όια ηα Έληππα / Γειψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. 10/25

11 6. Αμηνιφγεζε Αηηήζεσλ Σελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα δηεμάγεη Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ ζα δηνξίζεη ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ. πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζα είλαη εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Δπζχο κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα ζπγθιεζεί θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαθέισλ θαη ηελ θαηάξηηζε θαηαιφγνπ κε ηνπο αηηεηέο πνπ ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. Όζεο πξνηάζεηο δελ ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζρεδίνπ, ζα απνθιεηζηνχλ απφ ηα κεηέπεηηα ζηάδηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαθέισλ δηαζθαιίδνληαο φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο θαη ζα θαηαηάμεη ηηο αηηήζεηο, αλάινγα κε ηελ δεδεισκέλε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαη ηελ νλνκαζηηθή παξαγσγή ησλ αηηήζεσλ ζηηο ηέζζεξεηο (4) θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Μέξνο Γ (Όξνη Δληνιήο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) Κεθάιαην 1 (Δηζαγσγή). Ζ κέγηζηε απνδεθηή ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, (Feed-In-Tariff, FiT) απφ θσηνβνιηατθά πάξθα ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ρεδίνπ θαζνξίδεηαη ζηα 21 cent/kwh. πλεπψο, αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε κέγηζηε απηή θαζνξηζκέλε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή αγνξάο, ζα απνξξηθζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαξηηζηνχλ ηέζζεξεηο (4) θαηάινγνη γηα ηηο ηέζζεξεηο (4) θαηεγνξίεο, κε ηνπο ελαπνκείλαληεο αηηεηέο. Σε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμάγεη, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο κέζσ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο χλαςεο πκβάζεσλ (eprocurement). Οη αηηεηέο ζηε πξφηαζή ηνπο, ζην Έληππν 1, ζα πξέπεη λα δειψζνπλ έλα δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν φπσο επίζεο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ δηεχζπλζεο ( ), ην νπνίν ζα ιάβεη κέξνο θαη ζα ππνβάιιεη εθ κέξνπο ηνπ αηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθέο, ρακειφηεξεο ηηκέο ζε ζχγθξηζε κε ηε ηηκή ηεο πξφηαζεο ηνπ Aηηεηή, νη νπνίεο φκσο ηηκέο ζα δεζκεχνπλ ηνλ αηηεηή. Όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία θαη ε εθπαίδεπζε ζηα εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ζα παξαζρεζνχλ απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζηνπο ηειηθνχο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο Ζ κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά, αξρίδνληαο απφ απηή κε ηα κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα (Καηεγνξία Α) θαη πξνρσξψληαο ζηαδηαθά ζε απηή κε ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα (Καηεγνξία Γ). Ζ θάζε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζε ηξείο γχξνπο (πξψηνο γχξνο ζεσξείηαη ν γχξνο ζηνλ νπνίν θξίλνληαη νη ηηκέο ησλ αηηεηψλ φπσο απηέο ππεβιήζεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο) κεηά απφ ηνπο νπνίνπο ζα επηιέγνληαη νη πξνηάζεηο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο. Ζ πιένλ ρακειή ηηκή ή ε ηηκή αζθαιείαο (safety net), ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ πξψην γχξν ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο.. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη φηη ηα κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα κηθξφηεξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα κελ εγθξίλεη κία αίηεζε φηαλ ε ηειηθψο πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ηεο αίηεζεο απηήο είλαη κεγαιχηεξε απν ηελ ηηκή πνπ γλσζηνπνηήζεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαη ε νπνία είλαη είηε ε ρακειφηεξε ηηκή πψιεζεο πνπ επεηεχρζε ζηε πξνεγνχκελε θαηεγνξία είηε ε ηηκή αζθαιείαο (safety net). Ζ ηηκή αζθαιείαο είλαη ε ηηκή θάησ απφ ηελ νπνία 11/25

12 θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη ην έξγν δελ πξνζθέξεηαη πιένλ γηα ρξεκαηνδφηεζε (project non bankable) θαη ζπλεπψο δελ είλαη βηψζηκν..ζ Δπηηξνπή ηνπ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα έρεη θαζνξίζεη ηελ ηηκή αζθαιείαο γηα θάζε Καηεγνξία πξηλ απφ ην άλνηγκα ησλ Οηθνλνκηθψλ Φαθέισλ θαη ζα ηε γλσζηνπνηήζεη εκπηζηεπηηθά κφλν ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 1,5MW ή κερξη 2,4 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην Αξρίδνληαο απφ ηελ θαηεγνξία κε ηα κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα (Καηεγνξία Α) ζε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (18MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (28,8 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Α ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. ηε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Α 18MW) ή ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Α 28,8GWh) ζα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. ην πξψην γχξν ζα πιεξνθνξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνβιήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο, θαη ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ εθ λένπ νηθνλνκηθή πξφηαζε. Ννείηαη φηη ε λέα νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ηνπ πξφηαζε. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί ζε αθφκα έλα γχξν (ηνλ ηξίην) ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή. Θα επηιεγνχλ ηφζεο πξνηάζεηο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή νλνκαζηηθή παξαγσγή ηεο Καηεγνξίαο Α αξρίδνληαο κε ηελ πην ρακειή ηηκή θαη πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε πην ρακειή ηηκή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θνθ. Κάζε γχξνο ζα έρεη δηάξθεηα πξνθαζνξηζκέλε (δέθα ιεπηά) έηζη ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κία ψξα ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 3,0 MW ή κερξη 4,8 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (12 MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (19,2 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία Β, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ 12/25

13 ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Β ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα ηηκή ππεξβαίλεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαηαθχξσζεο ηεο Καηεγνξίαο Α, ή ηελ ηηκή αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Α (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε), νη αηηεηέο ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ λέα κεησκέλε ηηκή θάησ απφ ηελ ηηκή απηή ηεο Καηεγνξίαο Α. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δελ ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ςειφηεξεο ηηκέο θαη δχλαηαη λα αλαζέζεη ην ππφινηπν ζε επηιαρφληεο άιισλ Καηεγνξηψλ. ηε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Β 12MW) ή ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Β 19,2 GWh) ζα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. ην πξψην γχξν ζα πιεξνθνξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνβιήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο, θαη ζα ηνπο θνηλνπνηεζεί ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο Καηεγνξίαο Α ή ε ηηκή Αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Α (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε) θαη ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ εθ λένπ νηθνλνκηθή πξφηαζε. Ννείηαη φηη ε λέα νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ηνπ πξφηαζε. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί ζε αθφκα έλα γχξν (ηνλ ηξίην) ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή. Θα επηιεγνχλ ηφζεο πξνηάζεηο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή νλνκαζηηθή παξαγσγή ηεο Καηεγνξίαο Β αξρίδνληαο κε ηελ πην ρακειή ηηκή θαη πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε πην ρακειή ηηκή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θνθ. Κάζε γχξνο ζα έρεη δηάξθεηα πξνθαζνξηζκέλε (δέθα ιεπηά) έηζη ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κία ψξα ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 5,0 MW ή κερξη 8,0 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (10 MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (16 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία Γ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Γ ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. 13/25

14 ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα κε ηελ αίηεζε ηηκή ππεξβαίλεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαηαθχξσζεο ηεο Καηεγνξίαο Β ή ηελ ηηκή αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Β (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε), νη αηηεηέο ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ λέα κεησκέλε ηηκή θάησ απφ ηελ ηηκή απηή ηεο Καηεγνξίαο Β. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δελ ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ςειφηεξεο ηηκέο θαη δχλαηαη λα αλαζέζεη ην ππφινηπν ζε επηιαρφληεο άιισλ Καηεγνξηψλ. ηε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Γ 10MW) ή ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Γ 16 GWh) ζα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. ην πξψην γχξν ζα πιεξνθνξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνβιήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο, θαη ζα ηνπο θνηλνπνηεζεί ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο Καηεγνξίαο Β ή ε ηηκή Αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Β (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε) θαη ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ εθ λένπ νηθνλνκηθή πξφηαζε. Ννείηαη φηη ε λέα νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ηνπ πξφηαζε. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί ζε αθφκα έλα γχξν (ηνλ ηξίην) ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή. Θα επηιεγνχλ ηφζεο πξνηάζεηο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή νλνκαζηηθή παξαγσγή ηεο Καηεγνξίαο Γ αξρίδνληαο κε ηελ πην ρακειή ηηκή θαη πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε πην ρακειή ηηκή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θνθ. Κάζε γχξνο ζα έρεη δηάξθεηα πξνθαζνξηζκέλε (δέθα ιεπηά) έηζη ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κία ψξα ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ Φωηνβνιηαϊθά Πάξθα κε ηζρύ κέρξη 10 MW ή κέρξη 16 GWh νλνκαζηηθή παξαγωγή έθαζην ε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηζνχηαη ή είλαη κηθξφηεξν ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (10 MW) θαη ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο (16 GWh) πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε Καηεγνξία Γ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα αλαθεξχμεη σο επηιεγείζεο φιεο ηηο αηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, κε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο απηή πνπ ππνβιήζεθε ζηελ νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή. εκεηψλεηαη φηη ζηε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ρακειφηεξε απφ ηε ηηκή αζθαιείαο (safety net) ηεο Καηεγνξίαο Γ ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, πξνηνχ εγθξίλεη ηελ αίηεζε, έρεη ην δηθαίσκα λα εμεηάζεη θαη λα πεηζζεί ή φρη κεηά απφ δένπζα έξεπλα πνπ ε ίδηα ζα δηεμάγεη θαη ζηε βάζε ησλ φζσλ πιεξνθνξηψλ είλαη ελψπησλ ηεο θαηά πφζν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ην έξγν. Έξγν πνπ ζα θξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ φηη δελ είλαη βηψζηκν ζα απνξξηθζεί. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα κε ηελ αίηεζε ηηκή ππεξβαίλεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαηαθχξσζεο ηεο Καηεγνξίαο Γ ή ηελ ηηκή αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Γ (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε), νη αηηεηέο ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ λέα κεησκέλε ηηκή θάησ απφ ηελ ηηκή απηή ηεο Καηεγνξίαο Γ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δελ ππνρξενχηαη λα απνδερηεί ςειφηεξεο ηηκέο θαη δχλαηαη λα αλαζέζεη ην ππφινηπν ζε επηιαρφληεο άιισλ Καηεγνξηψλ. 14/25

15 ηε πεξίπησζε πνπ ην άζξνηζκα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή ηεο νλνκαζηηθήο παξαγσγήο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Γ 10MW) ή ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε θαηεγνξία απηή, (ζηε πεξίπησζε ηεο Καηεγνξίαο Γ 16 GWh) ζα θαηαξηηζζεί θαηάινγνο κε ηηο αηηήζεηο πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. ην πξψην γχξν ζα πιεξνθνξεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πνπ ππνβιήζεθε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηνπο, θαη ζα ηνπο θνηλνπνηεζεί ε ρακειφηεξε ηηκή ηεο Καηεγνξίαο Γ ή ε ηηκή Αζθαιείαο ηεο Καηεγνξίαο Γ (φπνηα είλαη ε ςειφηεξε) θαη ζα θιεζνχλ λα ππνβάινπλ εθ λένπ νηθνλνκηθή πξφηαζε. Ννείηαη φηη ε λέα νηθνλνκηθή πξφηαζε ηνπ θάζε αηηεηή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ηνπ πξφηαζε. Σν ίδην ζα επαλαιεθζεί ζε αθφκα έλα γχξν (ηνλ ηξίην) ζην ηέινο ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξζείζα ηηκή. Θα επηιεγνχλ ηφζεο πξνηάζεηο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή νλνκαζηηθή παξαγσγή ηεο Καηεγνξίαο Γ αξρίδνληαο κε ηελ πην ρακειή ηηκή θαη πξνρσξψληαο ζηελ επφκελε πην ρακειή ηηκή ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θνθ. Κάζε γχξνο ζα έρεη δηάξθεηα πξνθαζνξηζκέλε (δέθα ιεπηά) έηζη ν κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο ζα δηαξθέζεη ιηγφηεξν απφ κία ψξα ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο δχν πξψηεο Καηεγνξίεο Α θαη Β ζα επηιεγνχλ κέζα απφ ηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη επηιαρνχζεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζα θαηαξηηζζνχλ ζε έλα εληαίν θαηάινγν κε βάζε ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εάλ θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή δηαζέζηκε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο (50MW) ή ε ζπλνιηθή δηαζέζηκε νλνκαζηηθή παξαγσγή (80GWh) ή λα αληηθαηαζηήζνπλ άιιεο πξνηάζεηο πνπ απεζχξζεζαλ ή δελ κπφξεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρεδίνπ. Ζ επηινγή πξνηάζεσλ απν ηνλ εληαίν θαηάινγν ζα γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηελ ίδηα ηηκή ην κηθξφηεξν κέγεζνο έξγνπ. Ζ φιε δηαδηθαζία ζα ζπλερηζζεί κέρξηο φηνπ επηιεγνχλ φιεο νη αηηήζεηο πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ είηε ηελ επηδησθφκελε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (50 MW) είηε ηε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (80 GWh) ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ζε πεξίπηωζε πνπ ν αξηζκόο ηωλ ζπκκεηνρώλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο ζε θάζε θαηεγνξία θαη επνκέλωο δελ ζα δηαζθαιίδνληαη νη θαλόλεο ηνπ δηαγωληζκνύ πνπ πξνλννύληαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα νινθιεξσζεί ε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη ζηηο ηέζζεξεηο (4) θαηεγνξίεο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ζα θαηαζηεί δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο (50 MW) ή ε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (80 GWh), ηφηε ε αδηάζεηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή ε αδηάζεηε νλνκαζηηθή παξαγσγή ζα δηαηεζεί γηα ηθαλνπνίεζε αηηήζεσλ πνπ είλαη επηιαρνχζεο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηελ ρακειφηεξε δεηνχκελε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέρξηο φηνπ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δχν ( είηε ε αδηάζεηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο είηε ε αδηάζεηε νλνκαζηηθή παξαγσγή) ηθαλνπνηεζεί. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ζα ελεκεξσζνχλ γξαπηψο φινη νη αηηεηέο γηα ην απνηέιεζκα πνπ είρε ε αίηεζε ηνπο. 15/25

16 Όιεο νη αηηήζεηο πνπ ζα επηιεγνχλ κέζα απφ ηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζα αμηνινγεζνχλ θαη εμεηαζζνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο/αξρέο αδεηνδφηεζεο νη νπνίεο ζα κεξηκλήζνπλ θαη ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ είρε ππνβάιεη ηελ Μειέηε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ ζην Πεξηβάιινλ (ΜΔΔΠ) καδί κε ηελ αίηεζε ηνπ ζα πξέπεη λα ηελ ππνβάιεη καδί κε ηηο αηηήζεηο αδεηνδφηεζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Δθηηκάηαη φηη δελ ζα ρξεηαζηνχλ πνιιέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν αηηεηήο ζα ππνβάιεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη έγγξαθα ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο, γηα λα δηαζθαιηζηνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα παξνπζηαζηνχλ απξφβιεπηα εκπφδηα. Όζνη απφ ηνπο αηηεηέο επηιεγνχλ κέζα απφ ηνλ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη αθνχ εμαζθαιίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, λα πξνρσξήζνπλ ακέζσο ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο αγνξάο κε ηελ ΑΖΚ ή άιιν πξνκεζεπηή θαη ζηε θαη αξρήλ ζχλαςε ζχκβαζεο επηδφηεζεο κε ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ, ην αξγφηεξν κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. Με ηελ ππνγξαθή ηεο θαη αξρήλ ζύκβαζεο επηδόηεζεο αξρίδεη λα κεηξά ν ρξόλνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκν γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία ην αξγόηεξν: (α) κέζα ζε νθηώ (8) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ ζύκβαζεο επηδόηεζεο ή ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία γλωζηνπνίεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ζπζηήκαηα δπλακηθόηεηαο κέρξη 3MW θαη (β) κέζα ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ ζύκβαζεο επηδόηεζεο ή ζε δεθαέμη (16) κήλεο από ηελ εκεξνκελία γλωζηνπνίεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ζπζηήκαηα δπλακηθόηεηαο κεηαμύ 3 θαη 10MW. Ο αηηεηήο ηνπ επηιεγφκελνπ έξγνπ ζα πξέπεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξάο θαη ηεο θαη αξρήλ ζχκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ Κεθάιαην 1) σο αθνινχζσο : Καηεγνξία Α : Δπξψ Καηεγνξία Β : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ Ζ εγγύεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηε κνξθή ηνπ Δληύπνπ 8 (Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πηζηήο Δθηέιεζεο). Ζ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη δχν κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ, ζχλδεζεο ηνπ έξγνπ ζην δίθηπν θαη εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ εγγχεζε απηή ζα κπνξεί λα εμαξγπξσζεί απφ ην Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζηε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο απνηχρεη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ αγνξάο θαη επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζα ππνγξαθνχλ. εκεηψλεηαη φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο πηζηήο εθηέιεζεο ζα κπνξεί λα απειεπζεξσζεί ζηαδηαθά, σο αθνινχζσο: 16/25

17 35% ηνπ πνζνχ κε παξαγγειίεο εμνπιηζκνχ ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ζπλφινπ 70% ηνπ πνζνχ κε παξαγγειίεο εμνπιηζκνχ ζε πνζνζηφ 80% ηνπ ζπλφινπ 90% ηνπ πνζνχ κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη 100% ηνπ πνζνχ κε ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο. 17/25

18 ΜΔΡΟ Β: Γεληθνί Όξνη ύκβαζεο Δπηδόηεζεο Ο αηηεηήο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ πάλσ ζε ηαθηηθή βάζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηψλ ηνπ γηα δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Σν αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ ζχκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν αηηεηήο πξέπεη λα ππνβάιεη ζην Δηδηθφ Σακείν ΑΠΔ θαη ΔΞΔ έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη νη δηεξγαζίεο γηα δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ πξνρσξνχλ ηθαλνπνηεηηθά, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Σν αξγφηεξν κέζα ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ ζχκβαζεο επηδφηεζεο, ν αηηεηήο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ έγγξαθα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ φηη έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηεξγαζίεο θαη επεηεχρζεη ζπκθσλία γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα θεξχμεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε σο ηεξκαηηζζείζα, ρσξίο απηφ λα δίλεη ζηνλ αλάδνρν νηνλδήπνηε δηθαίσκα γηα απνδεκηψζεηο, θαη λα πξνρσξήζεη ζε ππνγξαθή θαη αξρήλ χκβαζεο επηδφηεζεο κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο επηιαρφληεο πνπ αλαδείρζεζαλ κέζα απφ ηε κεηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη εμαζθάιηζαλ ή είλαη δηαηεζεηκέλνη λα εμαζθαιίζνπλ ζηα δηαζέζηκα ρξνληθά φξηα φιεο ηηο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ εξγαζίεο θαη δελ έρεη ζπλδέζεη ην θσηνβνιηατθφ ηνπ ζχζηεκα κε ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν ησλ νθηψ (8) κελψλ γηα ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 3MW ή δψδεθα (12) κελψλ γηα ζπζηήκαηα δπλακηθφηεηαο κεηαμχ 3MW θαη 10MW απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη αξρήλ χκβαζεο επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε θαζπζηέξεζε απηή, κεηά απφ εμέηαζε ζρεηηθήο αίηεζεο, θξίλεηαη σο δηθαηνινγεκέλε (δειαδή δελ ζα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ, ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ, ηνπ εγθαηαζηάηε ηνπ ή άιινπ ζπλεξγάηε ηνπ) ηφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη παξάηαζε ρξφλνπ ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα. Δμαίξεζε απνηειεί ηπρφλ απξφβιεπηε θαη απνδεδεηγκέλε θαζπζηέξεζε ζηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν, νπφηε ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζα θξίλεη αλάινγα. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμ ππαηηηφηεηαο ηνπ αηηεηή, ηνπ πξνκεζεπηή, ηνπ εγθαηαζηάηε ή άιινπ ζπλεξγάηε ηνπ αηηεηή, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα εμαξγπξψζεη ηελ εγγχεζε πηζηήο εθηέιεζεο. Αλάινγα κε ηελ αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε πνπ ζα παξαηεξεζεί, ε ζπλνιηθή κνλαδηαία ηηκή αγνξάο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα κεησζεί θαηά 0,5 cent /kwh γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο θαη ε κεησκέλε απηή ηηκή ζα εθαξκφδεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (20 ρξφληα). ε πεξίπησζε πνπ ε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε μεπεξάζεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ην έξγν δελ έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή Άδεηα Καηαζθεπήο πνπ έρεη εθδψζεη ε ΡΑΔΚ, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ δχλαηαη λα αθπξψζεη ηε ζχκβαζε επηδφηεζεο. Πξνηνχ ζπκβιεζνχλ κε ηελ ΑΖΚ ή άιιν πξνκεζεπηή, νη αηηεηέο γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζχκβαζε ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Γηαλνκήο ή ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, αλάινγα κε ηελ δπλακηθφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ελ ηζρχ Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. Ζ αίηεζε ζα πεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία 18/25

19 παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ (ηάζε, ηζρχ, ζπρλφηεηα θηι), ηελ ηνπνζεζία ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπνγξαθηθφ ζρέδην θαη ηα ζηνηρεία θαη δηεχζπλζε ηνπ αηηεηή. Σα θφζηε γηα ηελ επέθηαζε, ελίζρπζε, θαη ζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηξεηή, ζα ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο πνιηηηθήο ρξέσζεο. Δπί ηνπ παξφληνο ε ηζρχνπζα πνιηηηθή ρξέσζεο ζηεξίδεηαη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ εμφδσλ κεηαμχ Παξαγσγνχ αηηνχκελνπ ζχλδεζεο θαη ηνπ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Γηαλνκήο ή ηνπ Ηδηνθηήηε πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ζηε βάζε ηνπ 50/50%. εκεηψλεηαη φκσο φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν ε πνιηηηθή απηή λα δηαθνξνπνηεζεί αθνχ έρεη αξρίζεη θαη ζπλερίδεη λα δηεμάγεηαη δηαβνχιεπζε, γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ην θαζνξηζκφ λέσλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ επηκεξηζκφ ηεο δαπάλεο ρξέσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζηζζεί θαη ζα εγθξηζεί δηαθνξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ρξέσζεο πξηλ απφ ηε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ην Γίθηπν, ηφηε ζα εθαξκνζζεί ε λέα ζε ηζρχ πνιηηηθή ρξέσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Καλφλσλ Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο θαη λα ηπγράλνπλ εγθεθξηκέλεο επηζεψξεζεο. Θα ηζρχνπλ γεληθά φινη νη Καλνληζκνί θαη ε Ννκνζεζία γηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο παξαγσγφο ζα είλαη ππεχζπλνο, ε δε αξκφδηα αξρή ζα ειέγρεη ψζηε λα ηεξνχληαη νη Σερληθνί Όξνη πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ χκβαζε χλδεζεο. Οη φξνη απηνί θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλνχ γεληθά, ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδεη ε ΑΖΚ ή άιινο πξνκεζεπηήο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλφλεο Μεηαθνξάο θαη Γηαλνκήο. 19/25

20 ΜΔΡΟ Γ: Δηδηθνί Όξνη ύκβαζεο Δπηδόηεζεο Δγγπεηηθή Απνμήισζεο θαη Αλαθχθισζεο Ο αηηεηήο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηε ζχκβαζε επηδφηεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αλαιακβάλεη φπσο πξηλ απφ ην δέθαην (10) έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηαηθνχ πάξθνπ, ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Σακείνπ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ (ή ζε νπνηνδήπνηε δηάδνρν ζρήκα) εγγχεζε απφ ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα αλάινγα κε ηε θαηεγνξία ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Γ Κεθάιαην 1) γηα πνζφ χςνπο, σο αθνινχζσο : Καηεγνξία Α : Δπξψ Καηεγνξία Β : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ Καηεγνξία Γ : Δπξψ Ζ εγγχεζε απηή ζθνπφ έρεη λα δηαζθαιίζεη φηη ν αηηεηήο κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ζα πξνβεί ζε απνμήισζε, επαλαθνξά ηνπ γεπέδνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε θαη ζα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζχκθσλα κε ηνχο Κππξηαθνχο Νφκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο Δπξσπατθέο Οδεγίεο πξέπεη λα παξαδνζεί ζε αδεηνχρν πξφζσπν γηα αλαθχθισζε. Ζ εγγύεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζηε κνξθή ηνπ Δληύπνπ 9 (Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Απνμήιωζεο θαη Αλαθύθιωζεο). εκεηψλεηαη φηη ε εγγχεζε απηή ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απειεπζεξσζεί σο αθνινχζσο: 35% ηνπ πνζνχ κε ηελ Απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 65% ηνπ πνζνχ κε ηελ Απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη 100% ηνπ πνζνχ κε ηελ Αλαθχθισζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 20/25

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) V9 04/05/2012 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΔΓΙΟ ΥΟΡΗΓΙΧΝ ΓΙΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (2012 NO.1) ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΑΚΟΤΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ

ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ Γιαγυνιζμόρ για ηην Ππομήθεια, Δγκαηάζηαζη και ςνηήπηζη Ζλεκηπογεννήηπιαρ ζηο κηήπιο ηηρ ΑνΑΓ Απιθμόρ Γιαγυνιζμού: 25/2012 Λεςκυζία, Αύγοςζηορ 2012 ειίδα 1 ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκφο Γηαγσληζκνχ: 50/2011

Αξηζκφο Γηαγσληζκνχ: 50/2011 Γηαγσληζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ γηα «Πρεδηαζκφ θαη Δθαξκνγή Ξξνγξακκάησλ Ξξνεηνηκαζίαο θαη Δμέηαζεο Δθπαηδεπηψλ Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Δγθαζίδξπζε θαη Ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα