Ανακοίνωση [ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση [9.5.2013]"

Transcript

1 Ανακοίνωση [ ] Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Alpha Τραπέζης Α.Ε., με Καταβολή Μετρητών και Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής για μέρος της Αυξήσεως Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Alpha Finance Γνωστοποιείται ότι η 2 α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Τραπέζης Α.Ε. (η Τράπεζα ) της απεφάσισε και, ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, στην από συνεδρίασή του, εξειδίκευσε, σύμφωνα προς τον ν.3864/2010 και την εκτελεστική αυτού νομοθεσία (το Πλαίσιο Ανακεφαλαιοποιήσεως ), τους όρους της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης (η Αύξηση ), ως ακολούθως: (i) με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 550 εκατ. και την έκδοση και διάθεση έως και νέων, κοινών, αΰλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή, και (ii) με εισφορά ομολόγων κυριότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( ΤΧΣ ) και εκδόσεως του Eυρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, αΰλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τραπέζης ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία και με τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή, για το υπόλοιπο ποσό, ώστε να καλυφθούν οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπέζης. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 με τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44 για κάθε νέα μετοχή (οι Νέες Μετοχές ) και θα αντληθούν κεφάλαια ύψους Ευρώ εκατ. Μετά την Αύξηση, και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης θα ανέρχεται σε Ευρώ ,60 και θα διαιρείται σε κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες, μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 0,30 και προνομιούχες, ονομαστικές, άνευ δικαιώματος ψήφου, έγχαρτες και εξαγοράσιμες, μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς Ευρώ 4,70. Αντιστοίχως θα τροποποιηθούν τα άρθρα 5.1 και 5.2 του καταστατικού.

2 Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους Ευρώ ,96 θα αχθεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 1. Ως προς το σκέλος της Αυξήσεως που θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών, θα αντληθούν ποσά έως Ευρώ 550 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρ το άρτιο διαφοράς) (η Συνολική με Μετρητά Αύξηση ) με την έκδοση έως Νέων Μετοχών που θα διατεθούν ως εξής: Α. Για ποσό έως Ευρώ 457,1 εκ. (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρ το άρτιο διαφοράς), με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών Μετόχων με αναλογία 1, Νέες Μετοχές προς μία (1) παλαιά μετοχή, ήτοι έως Νέες Μετοχές συνολικά σε τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή (η Αύξηση μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως ). Οι ασκούντες εμπρόθεσμα, προσηκόντως και συνολικά το δικαίωμα προτιμήσεώς τους θα έχουν και δικαίωμα προς εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως στην τιμή διαθέσεως υπό την αίρεση ότι θα ενασκήσουν πλήρως το σύνολο των δικαιωμάτων προτιμήσεως που κατέχουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενασκήσεώς τους, νοουμένου ότι: (x) αντικείμενο εκάστης προεγγραφής μπορεί να είναι κατ ανώτατο έως το διπλάσιο των Νέων Μετοχών που δικαιούνται να αποκτήσουν με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, και (xi) εάν ο αριθμός των εν λόγω αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως από τους προεγγραφέντες, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται συμμέτρως βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, στρογγυλοποιουμένων σε ακέραιες μονάδες (η Προεγγραφή ). Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, βάσει και υπό τους όρους της συμβάσεως αναδοχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τιμή διαθέσεως με ιδιωτική τοποθέτηση σε πρόσωπα που θα υποδείξουν οι Εγγυητές Κάλυψης (όπως ορίζονται κατωτέρω) και, ελλείψει αυτών, στους Εγγυητές Κάλυψης. Β. Για δε ποσό έως Ευρώ 92,9 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της υπέρ το άρτιο διαφοράς), με διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης έως Νέων Μετοχών συνολικά σε τιμή διαθέσεως Ευρώ 0,44, ανά μετοχή κατ ελευθέρα κρίση σε ευφήμως γνωστούς επενδυτές ή/και λοιπά πρόσωπα, με περιορισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως (οι Μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ). Εάν, κατόπιν των ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, βάσει και υπό τους όρους της συμβάσεως αναδοχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τιμή διαθέσεως με ιδιωτική τοποθέτηση σε συνεννόηση με τους Εγγυητές Κάλυψης, ήτοι σε ευφήμως γνωστούς επενδυτές ή/και λοιπά τρίτα πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση των Εγγυητών Κάλυψης να καλύψουν οι ίδιοι τυχόν αδιάθετες Μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Κατά τα λοιπά, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο Κεφ Οι όροι της Αυξήσεως Κεφαλαίου του, εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

3 2. Επισημαίνεται ότι η Αύξηση μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως τυγχάνει, υπό τους συνήθεις όρους, της πλήρους καλύψεως των διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων JP Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, και Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (οι Εγγυητές Κάλυψης ). 3. Οι ιδιώτες επενδυτές που θα καλύψουν το ποσό της Συνολικής εις Μετρητά Αυξήσεως θα λάβουν, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Πλαισίου Ανακεφαλαιοποιήσεως, τους κατ άρθρο 3 της Π.Υ.Σ. 38/2012 παραστατικούς τίτλους κτήσεως μετοχών (Warrants). Ο αριθμός των Νέων Μετοχών ανά χορηγούμενο Warrant θα προσδιορίζεται από τον λόγο (Α) / (Β), όπου (Α) είναι ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που αναλαμβάνει το ΤΧΣ λόγω της συμμετοχής του στην Αύξηση και (Β) είναι ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες επενδυτές λόγω της συμμετοχής τους στην ίδια Αύξηση (βλ. ΠΥΣ 38/ , άρθρο 3 παρ. 4). 4. Το καθαρό ποσό της Αυξήσεως, (ήτοι, μετ αφαίρεση εξ αυτής των δαπανών εκδόσεως) θα διατεθεί προς τον σκοπό περαιτέρω ενισχύσεως των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τραπέζης. 5. Προθεσμία ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως (τα Δικαιώματα Προτιμήσεως ) ορίζεται αποκλειστική περίοδος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, αρχομένη την και λήγουσα (με το πέρας των εργασίμων ωρών) την (η Προθεσμία Ενασκήσεως ), νοουμένου ότι η Προθεσμία Ενασκήσεως, θα είναι και προθεσμία (τυχόν) ασκήσεως δικαιωμάτων προεγγραφής. 6. Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως ή/και προεγγραφής θα χωρεί, ταυτοχρόνως και εκ παραλλήλου, στα ανά την Ελλάδα Καταστήματα της Τραπέζης ή της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. (η ΕΜΤΕ ), έναντι συγχρόνου καταβολής ισοπόσων κεφαλαίων. 7. Ως ημερομηνία αποκοπής των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως ορίζεται η (η Ημερομηνία Αποκοπής ). Από της ημερομηνίας αυτής, οι κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τραπέζης θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το Χ.Α. ) άνευ δικαιώματος συμμετοχής στην Αύξηση Μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, η δε τιμή εκκινήσεως αυτών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί συμφώνως προς τον Κανονισμό του τελευταίου, ως ισχύει. 8. Φορείς Δικαιωμάτων Προτιμήσεως επί των Νέων Μετοχών (οι Δικαιούχοι ), ορίζονται: (Α) (Β) Αρχικώς μεν, οι κάτοχοι κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών οι οποίοι, κατ άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την , ήτοι κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της Ημερομηνίας Αποκοπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θα (συνεχίσουν να) διατηρούν, ή άλλως θα αποκτήσουν, τα υπόψη Δικαιώματα κατά τον χρόνο ενασκήσεως αυτών, και Όσοι, διαρκούσης της Περιόδου Διαπραγματεύσεως (ως ακολούθως αυτή ορίζεται) των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως στο Χ.Α., απέκτησαν και εξακολουθούν να κατέχουν αυτά.

4 Υπενθυμίζεται ότι: (i) η έναρξη της Περιόδου Διαπραγματεύσεως των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της Περιόδου Ενασκήσεως αυτών, (ii) τα Δικαιώματα Προτιμήσεως θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας εκάστου στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία ενάρξεως της Περιόδου Διαπραγματεύσεως αυτών, (iii) τα Δικαιώματα Προτιμήσεως θα είναι ελευθέρως μεταβιβαστά, διαρκούσης της Περιόδου Ενασκήσεως αυτών και έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας λήξεως αυτής, ήτοι έως και τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδριάσεως της (η Περίοδος Διαπραγματεύσεως ), και (iv) Δικαιώματα Προτιμήσεως, μη προσηκόντως, και εμπροθέσμως ενασκηθέντα (ήτοι έως και της ) παύουν άνευ ετέρου να ισχύουν. Ειδικότερα, τα Δικαιώματα Προτιμήσεως θα δύνανται να ασκώνται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Καταστήματα της Τραπέζης ή της ΕΜΤΕ, οπουδήποτε στην Ελλάδα, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των Μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης), είτε απευθείας στα Καταστήματα της Τραπέζης ή της ΕΜΤΕ (για τους Δικαιούχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι Δικαιούχοι, που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τον χειριστή των. Για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως απευθείας μέσω της Τραπέζης, οι Δικαιούχοι θα προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. περί δεσμεύσεως Δικαιωμάτων Προτιμήσεως και, παραλλήλως, θα καταβάλουν, ολοσχερώς και τοις μετρητοίς, τη συνολική τιμή διαθέσεως των αιτουμένων, κατ ενάσκηση Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, Νέων Μετοχών. Ειδικότερα, για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως στα Καταστήματα της Τραπέζης, η ακόλουθη διαδικασία θα τηρείται, ήτοι οι Δικαιούχοι θα πρέπει: (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (Α.Φ.Μ.), την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., ως και σχετική βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. περί δεσμεύσεως δικαιωμάτων για την ενάσκηση Δικαιώματος Προτιμήσεως (την οποία βεβαίωση θα αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού των, ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Να δηλώνουν, κατά την ενάσκηση των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, τον Αριθμό Μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον Αριθμό Λογαριασμού Αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές. Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί ειδικά για την Αύξηση Μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα Δικαιώματα Προτιμήσεως. Η καταβολή θα γίνεται, είτε διά καταθέσεως μετρητών στον υπόψη ειδικό τραπεζικό λογαριασμό είτε διά χρεώσεως τυχόν λογαριασμού καταθέσεων που ο ενασκών Δικαιούχος διατηρεί μετά της Τραπέζης κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών και, ακολούθως, διά ισοπόσου πιστώσεως υπό της Τραπέζης ή (αντιστοίχως) της ΕΜΤΕ του ειδικού λογαριασμού της Τραπέζης. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα δεσμεύσεως λογαριασμού καταθέσεως που θα τηρεί ο

5 Δικαιούχος στην Alpha Bank κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτιμήσεώς τους. Σε αυτήν την περίπτωση η χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων του Δικαιούχου θα πραγματοποιείται κατά την τελευταία ημέρα της ασκήσεως των δικαιωμάτων προτιμήσεως με ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αυξήσεως. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους Δικαιούχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Εάν, δυνάμει των στοιχείων του Σ.Α.Τ. ή του εγγραφομένου, διαπιστωθούν πλείονες της μίας εγγραφές των αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων, τότε το σύνολο των εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. 9. Φορείς δικαιώματος προεγγραφής ορίζονται εκείνα εκ των υπό παρ. 8 (Α) και 8 (Β), ανωτέρω, προσώπων τα οποία, εμπροθέσμως, προσηκόντως και ολοσχερώς, θα ενασκήσουν άπαντα τα εις αυτούς αναλογούντα (και, κατά τον χρόνο ενασκήσεως κατεχόμενα υπ αυτών) Δικαιώματα Προτιμήσεως νοουμένου ότι τα δικαιώματα προεγγραφής τυγχάνουν αμεταβίβαστα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, η δε ενάσκησή των θα γίνεται ταυτοχρόνως μετά της ασκήσεως των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, έναντι συγχρόνου και δη ολοσχερούς καταβολής σε μετρητά, διά χρεώσεως λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στην παράγρ. 8, ανωτέρω. 10. Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα που εγγράφονται για Νέες Μετοχές μέσω της Αυξήσεως μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως ή/και της Ιδιωτικής Τοποθετήσεως θα δικαιούνται της (ατόκου) επιστροφής των καταβληθέντων υπ αυτών ποσών, εφόσον η Τράπεζα δεν διαθέσει προς τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα μέσω της Αυξήσεως μετά Δικαιωμάτων Προτιμήσεως, της Προεγγραφής, της Ιδιωτικής Τοποθετήσεως ή/και των συμφωνιών με τους Εγγυητές Καλύψεως, Νέες Μετοχές συνολικής τιμής διαθέσεως κατ ελάχιστον ποσού Ευρώ 257,1 εκατ., εκτός εάν οι ανωτέρω επενδυτές του ιδιωτικού τομέα έχουν ρητά επιλέξει κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους ότι η εγγραφή τους θα παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που η Τράπεζα δεν επιτύχει τα παραπάνω επίπεδα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. 11. Σύμφωνα με την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως, η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τον χρόνο αποκοπής του Δικαιώματος Προτιμήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α. 12. Οι Νέες Μετοχές: (i) προτίθεται να εισαχθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., και (ii) θα τυγχάνουν μερίσματος επί τυχόν διανεμηθησομένων κερδών εκ της διαχειριστικής χρήσεως 2013 και εντεύθεν, σε κάθε δε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, και όλως ειδικώς του ν.3723/2008 για όσο χρόνο η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις αυτού.

6 13. Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως τούτο εγκρίθηκε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην από συνεδρίασή του, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (i) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), και (iii) της Τραπέζης (www.alpha.gr) στην ενότητα Πληροφόρηση Επενδυτών/Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2013, από , ως και σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στα ανά την Ελλάδα Καταστήματα της Τραπέζης και της ΕΜΤΕ. 14. Η ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., κατόπιν ολοκληρώσεως της Αυξήσεως, θα γνωστοποιηθεί αρμοδίως. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων της Τραπέζης (τηλ ). Αθήναι, 9 Μαΐου 2013

7 Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Εξαιτίας αυτών των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων, οι αναγνώστες καλούνται να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές που διενεργούνται καθ αναφορά με την ημέρα στην οποία γίνονται. Η Alpha Bank A.E. αποποιείται πάσης υποχρεώσεως να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές, εκτός αν άλλως υποχρεούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οιανδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στην οποία η προσφορά αυτή θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χωρίς να λάβουν έγκριση σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο US Securities Act του 1933 (στο εξής το Securities Act ), εκτός αν τύχουν εξαιρέσεως από αυτήν την έγκριση. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Νότια Αφρική, στην Ιαπωνία ή σε ή για λογαριασμό ή προς όφελος οιουδήποτε κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, Καναδά, Νότιας Αφρικής ή Ιαπωνίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με το Securities Act ή σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής ή της Ιαπωνίας. Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για πρόσωπα εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ) που είναι ειδικοί επενδυτές σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2.1(ε) της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία (Οδηγία 2003/71/ΕΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2010/73/ΕΕ από κοινού με τα σχετικά εφαρμοστικά μέτρα που ισχύουν στα κράτη-μέλη του ΕΟΧ. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που (i) είναι επαγγελματίες επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Order ) ή (ii) είναι οντότητες και λοιπά πρόσωπα μεγάλου πλούτου στα οποία η παρούσα ανακοίνωση δύναται να διανεμηθεί νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα από κοινού αναφέρονται ως "σχετικά πρόσωπα"). Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και προορίζεται μόνο για, σχετικά πρόσωπα και ειδικούς επενδυτές και δεν πρέπει να δρουν ή να βασίζονται σε αυτό (i) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μη σχετικά πρόσωπα (ii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόσωπα που δεν είναι ειδικοί επενδυτές. Οιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται το παρόν επιτρέπεται μόνον σε, και δύνανται να την αναλαμβάνουν μόνο, σχετικά πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικοί επενδυτές σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών δυνάμει του Νόμου 3401/2005. Το παρόν δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς των εφαρμοστικών της Οδηγίας της ΕΕ 2003/71/ΕΚ μέτρων (η Οδηγία αυτή, από κοινού με κάθε ισχύον εφαρμοστικό μέτρο στο εκάστοτε κράτος-μέλος υποδοχής σύμφωνα με την Οδηγία) και ως τέτοιο δεν αποτελεί προσφορά πωλήσεως ή αναζήτηση προσφοράς για την αγορά κινητών αξιών. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή δεν νοούνται ως και δεν θα αποτελέσουν δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών στην Ελλάδα ή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την αγορά κινητών αξιών στην Ελλάδα σύμφωνα με το νόημα του άρθρου 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005. Οιαδήποτε επενδυτική απόφαση πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που έχει συνταχθεί σχετικά με την προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών και των σχετικών warrants της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως το αποκλειστικά νόμιμα δεσμευτικό και εγκεκριμένο έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και την προσφορά μετοχών στην Ελλάδα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : (Α) (Β) (Γ) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε.» με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα