Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση Γενικές οδηγίες Η εργασία περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά θέματα. Οι απαντήσεις στα θέματα της εργασίας θα αναπτυχθούν σε δύο αρχεία (ένα Word και ένα Excel) σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Τα δύο αρχεία, μαζί με το συμπληρωμένο δελτίο υποβολής αξιολόγησης εργασίας θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά ( ) και σε έντυπη μορφή στον Καθηγητή Σύμβουλο. Ημερομηνία αποστολής της γραπτής εργασίας: 6/11/2009 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής:: 10/11/2009 Εργασίες που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα (μετά την 10/11/2009) επισύρουν βαθμολογικές κυρώσεις (0,5 βαθμό για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης). Εργασίες που υποβάλλονται με καθυστέρηση μεγαλύτερη από 7 ημέρες δεν γίνονται δεκτές. Αναλυτικές Οδηγίες Οι πλήρεις απαντήσεις στα θέματα της εργασίας θα πρέπει να δοθούν σε ένα αρχείο Word με ονομασία EponymoOnoma-GE01.doc (π.χ. DimitriouDimitris-GE01.doc) και σε αρχείο Excel που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Όλα τα αποτελέσματα να είναι ακριβή μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Για την πληκτρολόγηση μαθηματικών εκφράσεων να χρησιμοποιηθεί ο επεξεργαστής εξισώσεων - Equation Editor, ενώ για απλές μαθηματικές εκφράσεις (π.χ. εκθέτες) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μορφοποίησης του Word. Στο αρχείο word, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τους πίνακες παρούσας και μελλοντικής αξίας στις λύσεις σας, όπου αυτό είναι δυνατό. Έτσι, θα επιβεβαιώσετε τα αποτελέσματά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε αναλυτικά τις πράξεις εφαρμόζοντας τους μαθηματικούς τύπους κατά περίπτωση. Μπορείτε αν θέλετε να αναφέρετε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης. Στο αρχείο Word μπορείτε να 1

2 συμπεριλάβετε τους υπολογισμούς, τα βήματα επίλυσης και τα απαραίτητα σχόλια. Τεκμηριώστε τις απαντήσεις και το σκεπτικό σας δείχνοντας ότι έχετε κατανοήσει πλήρως το ερώτημα και την απάντηση. Η απλή παράθεση των αριθμητικών αποτελεσμάτων και τύπων δεν επαρκεί. Λόγω σφαλμάτων στρογγυλοποίησης, η επίλυση βάσει των πινάκων μπορεί να δώσει αποτελέσματα τα οποία διαφέρουν λίγο από αυτά του excel και από την εφαρμογή των τύπων αναλυτικά. Θα παρατηρήσετε ότι κάποιοι τρόποι επίλυσης (πχ η χρήση ραντών) συχνά απαιτούν λιγότερους υπολογισμούς και είναι πιο γρήγοροι από εναλλακτικούς τρόπους, κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για τις εξετάσεις αλλά και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Στους όποιους υπολογισμούς σας στο excel, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ακρίβεια τουλάχιστον 4 δεκαδικών ψηφίων, όπου αυτό είναι δυνατό. Το excel φυσικά χρησιμοποιεί αυτόματα όλα τα διαθέσιμα δεκαδικά ψηφία ανεξάρτητα από τα ποσά που εμφανίζονται λόγω μορφοποίησης. Στην μορφοποίηση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων προτείνεται να χρησιμοποιήσετε 2 δεκαδικά ψηφία για μεγέθη που αφορούν ποσοστά ή χρόνο σε έτη (πχ 12,47% ή 2,15 έτη). Το αρχείο να ονομαστεί EponymoOnoma-GE01.xls (π.χ. DimitriouDimitris - GE01.xls). Παρακαλώ, για κάθε ένα θέμα, να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστό φύλλο εργασίας, του οποίου η ονομασία θα είναι ΘΕΜΑ-3 και ΘΕΜΑ-4. Η εργασία σας πρέπει να είναι επιμελημένη και ευανάγνωστη. Όλες οι εργασίες που υποβάλλονται, ελέγχονται για αντιγραφές. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αντιγραφή είτε από συναδέλφους σας, είτε από εξωτερικές πηγές, η εργασία μηδενίζεται και το περιστατικό καταγράφεται και μπορεί να έχει επιπτώσεις στη συνέχιση των σπουδών σας. 2

3 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος , διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις Οι δαπάνες θα ανέρχονται στο 40% των εισπράξεων ετησίως. Η εταιρία χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και οι ταμειακές ροές καταβάλλονται στο τέλος κάθε έτους. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κατά 30% με ομολογιακό δάνειο, κατά 20% με τραπεζικό δάνειο και κατά το υπόλοιπο με νέες μετοχές. Το επιτόκιο του τραπεζικού δανείου ανέρχεται σε 7%. Το ονομαστικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου είναι 8% και ο ανατοκισμός ετήσιος. Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε πριν από 4 έτη με 100 ονομαστική αξία κάθε ομολογίας. Η συνολική διάρκεια του ομολογιακού δανείου είναι 10 έτη. Η τρέχουσα αξία της ομολογίας είναι 110. Η τιμή της μετοχής ανέρχεται σε 15, το τελευταίο μέρισμα ήταν 2 και αναμένεται ρυθμός αύξησης των μερισμάτων 3% κάθε έτος και για πάντα. Τα έξοδα εκδόσεως των νέων μετοχών ανέρχονται σε 1,5%. Ζητείται: Α. Να υπολογίσετε το κόστος του ομολογιακού, του μετοχικού και του μέσου σταθμικού κεφαλαίου της επιχείρησης. (1 βαθμός) Β. Να αξιολογήσετε την επένδυση με την μέθοδο της ΚΠΑ και του ΕΒΑ και να εξηγήσετε το νόημα του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου για την επιχείρηση και υπό ποιες προϋποθέσεις εξασφαλίζεται η σωστή χρησιμοποίηση του. (1 βαθμός) Γ. Να αξιολογήσετε την επένδυση με την μέθοδο της περιόδου επανείσπραξης, αν η επιχείρηση κάνει δεκτές επενδύσεις με περίοδο < 3,5 ετών. (0,5 βαθμός) Σημ. Στην περίπτωση της έκδοσης νέου κοινού μετοχικού κεφαλαίου για δυναμική 1 εταιρεία, ο τύπος για το υπόδειγμα του Gordon είναι P d =, όπου f = τα k μ (1 f ) g έξοδα έκδοσης των μετοχών ως ποσοστό της τιμής της μετοχής και g=ρυθμός αύξησης των μερισμάτων της εταιρείας. 3

4 Ενδεικτική Απάντηση Α. Υπολογισμός κόστους κεφαλαίου από ομολογιακό δάνειο: Με βάση τον τύπο στη σελίδα 185 του Τόμου Β, υπολογίζουμε το επιτόκιο με τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων: 110 = ( 1 k ) ( 1 k ) 2 ( 1 k ) 3 ( 1 k ) 4 ( 1 k ) 5 ( 1 k ) 6 ομ ομ ομ 8 ομ 8 ομ ομ Όπου: 8 = 100Χ8% = τοκομερίδιο, 108 = ήτοι η ονομαστική αξία της ομολογίας συν το τοκομερίδιο του έκτου έτους. Η χρονική περίοδος είναι 6 έτη, ήτοι τα εναπομένοντα έτη από τη συνολική διάρκεια του ομολογιακού δανείου αφότου αφαιρέσομε τα 4 έτη που έχουν παρέλθει Αν λύσομε ως προς το k ομ (με τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων), ευρίσκομε το κόστος του ομολογιακού κεφαλαίου, το οποίο ισούται με 5,97 % σε ετήσια βάση. Υπολογισμός κόστους νέου μετοχικού κεφαλαίου Εφαρμόζοντας τον τύπο της σημείωσης στην εκφώνηση, των μερισματικών υποδειγμάτων αποτίμησης δυναμικών εταιριών, λύνομε ως προς το κμ, ως ακολούθως: ( d 1 / P) g (1 f ) = κμ όπου d 1 =d 0 (1g) είναι το μέρισμα της επόμενης χρήσης προσαυξημένο κατά 3%, P είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής, g = ο ρυθμός αύξησης των μερισμάτων και f = η προμήθεια έκδοσης νέων μετοχών. 2(1 0,03) 0,03 Κμ = 15 = 0, (1 0,015) ή 16,99% Υπολογισμός συνολικού κόστους ή μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου: 4

5 Χρησιμοποιώντας τον τύπο 8.7 της σελ. 195 του Τόμου Β, έχομε: 0,30 x 5,97%(1-0,40) 0,20 x 7% (1-0,40) 0,50 x 16,99% = 10,4084% ή 10,41% Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι στην περίπτωση των επιτοκίων δανειακών κεφαλαίων (τραπεζικό και ομολογιακό), θα πρέπει να πάρομε το αποφορολογημένο επιτόκιο, λόγω της φορολογικής ωφέλειας που προκύπτει από την δαπάνη των τόκων. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται όταν δεν υπολογίσομε τους τόκους στις ταμειακές ροές της επένδυσης. Β. Υπολογισμός ετήσιας απόσβεσης αρχικόκ όστος υπολειμματικήαξ ία Απόσβεση = = = έτηζωής 5 Υπολογισμός Καθαρών Ταμειακών Ροών 1o 2o 3o 4o 5o Εισπράξεις Δαπάνες Αποσβέσεις Κέρδη π.φόρων φόροι Κέρδη μ. φόρων Αποσβέσεις ΚΤΡ Στη συνέχεια υπολογίζομε την ΚΠΑ του έργου χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου που υπολογίσαμε παραπάνω ΚΠΑ = (1 0,1041) (1 0,1041) (1 0,1041) (1 0,1041) (1 0,1041)

6 Έτος Καθαρές Ταμειακές Εισροές Συντελεστής Παρούσας Αξίας Η ΠΑ μιας νομισματικής μονάδας με κόστος Κεφαλαίου 10,41% Παρούσα Αξία των Ταμειακών Εισροών (α) (β) (γ)=(α)*(β) , , , , , , , , , ,567 Επομένως η επένδυση δεν εγκρίνεται. Παρούσα Αξία των Καθαρών Ταμειακών Εισροών ,856 (Μείον) την Παρούσα αξία της αρχικής δαπάνης της Επένδυσης ,00 ΚΠΑ_Επένδυσης ,14 ΕΒΑ Για να βρούμε τον ΕΒΑ, λύνομε την παρακάτω συνάρτηση ως προς τον ΕΒΑ (1 ΕΒΑ) (1 ΕΒΑ) (1 ΕΒΑ) (1 ΕΒΑ) (1 ΕΒΑ) = Με τη μέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων βρίσκουμε ότι EBA = 8,54% Συγκρίνουμε τον ΕΒΑ με το WACC της επένδυσης και επειδή 8,54% < 10,41%, το έργο δεν προτείνεται. Το νόημα του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου είναι: Αντιπροσωπεύει τη απόδοση που απαιτούν από την εταιρία οι μέτοχοι και οι ομολογιούχοι (δανειστές). Είναι το σωστό προεξοφλητικό επιτόκιο για την εύρεση της ΚΠΑ, αν ισχύουν τα κάτωθι: η υπάρχουσα διάρθρωση του κεφαλαίου της εταιρίας είναι η άριστη (δηλ. αυτή που ελαχιστοποιεί το κόστος του κεφαλαίου της) η χρηματοδότηση της νέας επένδυσης δεν μεταβάλλει την υπάρχουσα χρηματοδότηση της εταιρίας. ο κίνδυνος του επενδυτικού έργου είναι της ίδιας κατηγορίας με τα υπάρχοντα πάγια της εταιρίας. Για το νόημα του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου για την επιχείρηση και τη σωστή χρησιμοποίηση του για την αξιολόγηση επενδύσεων, αναφέρονται περισσότερα στη σελίδα 196 παρ , του Τόμου Β. 6

7 Γ. Περίοδος επανείσπραξης της επένδυσης έτος ΚΤΡ Σωρευτικές ΚΤΡ Από τον πίνακα βλέπομε ότι η επένδυση επιστρέφεται σε 4 έτη και X μήνες, δηλαδή σε 4 έτη και 1,44 μήνες. Εφόσον ο περιορισμός της επιχείρησης είναι 3,5 έτη, η επένδυση απορρίπτεται και με αυτό το κριτήριο. Θέμα 2 0 Η διοίκηση της επιχείρησης «BEST» εξετάζει την προμήθεια ενός μηχανήματος για την παραγωγή νέου προϊόντος για τα επόμενα 6 έτη. Η επιχείρηση θα επιλέξει ένα από τα δυο εναλλακτικά μηχανήματα «Α» και «Β». Η διεύθυνση πωλήσεων της εταιρείας προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το ποιο μηχάνημα θα επιλεγεί, τα ετήσια έσοδα από την πώληση του νέου προϊόντος θα είναι για τα έτη 1 και 2, για τα έτη 3 και 4, για τα έτη 5 και 6. Το μηχάνημα «Α» κοστίζει και τα έξοδα λειτουργίας του υπολογίζονται σε κάθε έτος. Το μηχάνημα «Β» κοστίζει και τα έξοδα λειτουργίας του υπολογίζονται σε κάθε έτος. Η υπολειμματική αξία και των δυο μηχανημάτων μετά τα 6 έτη της ωφέλιμης ζωής τους θα είναι μηδέν. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 40% και χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. Η επιχείρηση θα χρηματοδοτήσει την επένδυση κατά τα 2/7 με νέο μετοχικό κεφάλαιο (με έκδοση μετοχών) και κατά τα 5/7 με νέο ομολογιακό δάνειο (με έκδοση ομολόγων). Το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου είναι 12,5% και το κόστος δανεισμού είναι 15%. Α. Ποιο μηχάνημα θα προτείνετε στην διοίκηση να αγοράσει και γιατί; (Να αξιολογηθεί με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας και του εσωτερικού βαθμού απόδοσης). (2,0 Βαθμοί) 7

8 Β. Τι είναι και ποιες πληροφορίες μας δίνει το κριτήριο του Δείκτη Αποδοτικότητας; Πότε χρησιμοποιείται; (Να αναφερθείτε συγκριτικά και στα κριτήρια ΚΠΑ και ΕΒΑ). (0,5 Βαθμοί) Ενδεικτική Απάντηση Α. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΦΟΡΟΣ (Φ) 40% (1-Φ) 60% Μετοχές Δάνειο Αναλογία 2/7 5/7 Αναλογία σε Ποσοστό (%) 29% 71% Κόστος 0,125 0,15 ΣΚ = ΜΣΚΚ (Ποσοστό) Χ (Κόστος) 3,6% 6,4% 10,00% 8

9 ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Α" ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (σε χιλιάδες ) Διαρκεια επένδυσης (έτη) 6 Ετήσια απόσβεση (σε χιλιάδες ) Υπολογισμός Καθαρών Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) λογιστικά Υπολογισμός ΠΑ εισροών (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ 40% ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΤΡ ΠΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΑ 10%, ν (2)-(3)-(4) (5)*0,40 (5)-(6) (7)(4) (8)*(9) , , , , , , , , , , , ,383 ΠΑ εισροών ,431 ΚΠΑ Α = ΠΑ εισροών Α - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ = - 41,57 ΕΒΑ Α 9,91% ΑΦΟΥ ΚΠΑ < 0 και ΕΒΑ < ΚΚ (10%) => ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΩ Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ "Β" ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (σε χιλιάδες ) Διαρκεια επένδυσης (έτη) 6 Ετήσια απόσβεση (σε χιλιάδες ) Υπολογισμός Καθαρών Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) λογιστικά Υπολογισμός ΠΑ εισροών (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ 40% ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΤΡ ΠΑ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΑ 10%, ν (2)-(3)-(4) (5)*0,40 (5)-(6) (7)(4) (8)*(9) , , , , , , , , , , , ,554 ΠΑεισροών ,389 ΚΠΑ Β = ΠΑ εισροών Β - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ = 1.053,39 ΕΒΑ Β 12,88% Β. ΑΦΟΥ ΚΠΑ >0 και ΕΒΑ > ΚΚ (10%) => ΕΠΙΛΕΓΩ Β Ο ΔΑ ορίζεται ως το πηλίκο της ΚΠΑ προς το Κ ο, μας πληροφορεί για την ΚΠΑ ανα μονάδα επενδυόμενου κεφαλαίου. Χρησιμοποιείται όταν οι επενδύσεις είναι ανεξάρτητες και υπάρχει περιορισμός κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή η ΚΠΑ μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικές αποφάσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ΚΠΑ δεν έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κεφάλαια. 9

10 Επομένως, με το ΔΑ επιλέγουμε επενδύσεις που συνεισφέρουν μεγαλύτερη αξία ανά μονάδα επενδυόμενου κεφαλαίου και οι οποίες ικανοποιούν τον περιορισμό στα κεφάλαια. Θέμα 3 ο Αρχής γενομένης 21 χρόνια από σήμερα (από το έτος 0) θα χρειάζεστε το χρόνο για τέσσερα χρόνια για μεταπτυχιακές σπουδές του παιδιού σας. Πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύετε ετησίως (σε ισόποσες δόσεις), αρχίζοντας 6 χρόνια από σήμερα, ώστε να καλύψετε τα παραπάνω έξοδα; Υποθέστε πως τόσο οι καταθέσεις όσο και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στο τέλος του έτους. Επίσης, υποθέστε επιτόκιο 15%. (Οι καταθέσεις πραγματοποιούνται στο τέλος των ετών 6-20, δηλαδή πραγματοποιούνται συνολικά 15 καταθέσεις. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο τέλος των ετών 21, 22, 23 και 24). (1,5 Βαθμός) Ενδεικτική Απάντηση Περίοδοι ΕΤΗ 15%... ΚΑΤΑΘ 1 ΚΑΤΑΘ 2 ΚΑΤΑΘ 3 ΚΑΤΑΘ 14 ΚΑΤΑΘ 15 ΑΝΑΛ 1 ΑΝΑΛ 2 ΑΝΑΛ 3 ΑΝΑΛ ν= 15 ΈΤΗ ν=4 ΈΤΗ (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) Χ (ΣΜΑΡ Κ%, ν ) = Χ (ΣΠΑΡ Κ%, ν ) (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) Χ (ΣΜΑΡ 15%, 15 ) = Χ (ΣΠΑΡ 15%, 4 ) Δεδομένα (ΚΑΤΑΘΕΣΗ) Χ (47,5804) = Χ (2,8550) 2,8550 ΣΠΑΡ (15%,4) 47,5804 ΣΜΑΡ (15%,15) ΚΑΤΑΘΕΣΗ = ( Χ (2,8550)) / (47,5804) 900,0555 ΚΑΤΑΘΕΣΗ = 900,06 ετησίως 10

11 Θέμα 4 0 Α. Μια επιχείρηση εξετάζει ένα επενδυτικό έργο με αναμενόμενη διάρκεια 10 έτη, οι Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ) του οποίου, ανά έτος, δίνονται παρακάτω: Πιθανότητα ΚΤΡ 2/ / Η παραπάνω κατανομή πιθανοτήτων των ΚΤΡ θα είναι η ίδια κάθε έτος για τα επόμενα 10 έτη. Το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο είναι 8% και το κόστος υλοποίησης της επένδυσης είναι Η Καθαρή Παρούσα Αξία του επενδυτικού έργου σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει ήδη πραγματοποιήσει η διοίκηση της επιχείρησης είναι της τάξεως των Ζητείται: Να υπολογισθεί το πρίμ για κίνδυνο που υπονοείται από τα δεδομένα του προβλήματος και την τιμή της Καθαρής Παρούσας Αξίας που σας έχει παράσχει η διοίκηση της επιχείρησης. (1,5 βαθμοί) Β. Μια επιχείρηση στον κλάδο των τροφίμων εξετάζει δύο αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις, τις επενδύσεις Α και Β. Το αρχικό κεφάλαιο για κάθε επένδυση είναι Οι δυνητικές ΚΤΡ της επένδυσης Α δίνονται από την ακόλουθη κατανομή πιθανοτήτων των ΚΤΡ: Πιθανότητα ΚΤΡ 1/ / Η παραπάνω κατανομή πιθανοτήτων ισχύει για κάθε έτος για τα επόμενα 15 έτη. Οι δυνητικές ΚΤΡ της επένδυσης Β δίνονται παρακάτω: Πιθανότητα ΚΤΡ 1/ / Οι παραπάνω ΚΤΡ με τις αντίστοιχες πιθανότητες ισχύουν κάθε έτος για τα επόμενα 15 έτη. Η διάρκεια κάθε επένδυσης είναι 15 έτη. Το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο είναι 6% και η διοίκηση της επιχείρησης επιθυμεί πρίμ για κίνδυνο ίσο με 1,5% για κάθε 10% του συντελεστή μεταβλητότητας των ΚΤΡ. Ζητείται: 11

12 Ποια από τις δύο επενδύσεις θα γίνει αποδεκτή αν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της προσαρμογής του προεξοφλητικού επιτοκίου σύμφωνα με τον κίνδυνο κάθε επένδυσης; (2 βαθμοί) Ενδεικτική απάντηση Α. Η αναμενόμενη ΚΤΡ ( ΕΚΤΡ ) του επενδυτικού σχεδίου ενός έτους είναι: (2/3 x ) (1/3 x ) = Για να υπολογίσουμε το πρίμ για κίνδυνο που εμπεριέχεται στο προσαρμοσμένο για κίνδυνο επιτόκιο (k) (k = χωρίς κίνδυνο επιτόκιο πρίμ για κίνδυνο), βλέπετε τόμο Β σελίδα 167 και παράδειγμα 7 σελ 168, βρίσκουμε πρώτα το προσαρμοσμένο για κίνδυνο επιτόκιο (k) που χρησιμοποίησε η διοίκηση της επιχείρησης για τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Μ άλλα λόγια πρέπει να ισχύει η σχέση: ΕΚΤΡ x ΣΠΑΡ K 0 = ΚΠΑ Όπου ΕΚΤΡ = ΣΠΑΡ = Συντελεστής Παρούσας Αξίας Ράντας ενός κάθε έτος για 10 έτη Κ 0 = Κεφάλαιο για την υλοποίηση της επένδυσης = ΚΠΑ = Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά δεδομένα στην παραπάνω εξίσωση θα έχουμε: x ΣΠΑΡ = ΣΠΑΡ = / = 4,833 Από τον πίνακα 4 σελίδα 227 του Β τόμου βρίσκουμε ότι το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε ΣΠΑΡ 4,833 και διάρκεια 10 έτη είναι 16%. Συνεπώς θα έχουμε: k = i πρίμ για κίνδυνο όπου k = 16% i = 8% To πρίμ για κίνδυνο είναι 16% - 8% = 8% 12

13 Β Επένδυση Α Υπολογισμός της ΚΠΑ Η διαδικασία αυτή απαιτεί τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου για κίνδυνο επιτοκίου (k). Το πριμ για τον κίνδυνο της επένδυσης εξαρτάται από το συντελεστή μεταβλητότητας της επένδυσης. Για την επένδυση Α η αναμενόμενη ΚΤΡ είναι: ΕΚΤΡ = Σ ΚΤΡ i x P i = (1/2 x ) (1/2 x ) = Η Τυπική απόκλιση είναι: (Σ [ΚΤΡ i Ε(ΚΤΡ i )] 2 x P i ) 0,5 = (( ) 2 0,5 ( ) 2 0,5 ) 0,5 = (όπου το P i αντιπροσωπεύει την πιθανότητα του i ενδεχομένου) Συντελεστής Μεταβλητότητας = / x 100 = 40% Αφού η επιχείρηση απαιτεί πριμ για κίνδυνο της τάξεως του 1,5% για κάθε 10% αύξηση στο συντελεστή μεταβλητότητας το πρίμ για κίνδυνο θα είναι: 40% 1,5% x = 1,5% x 4 = 6% 10% Η τιμή του k είναι 6%6% = 12% Η αναμενόμενη ΚΠΑ είναι: E(ΚΠΑ) = 15 i= = x 6, = i ( 1 k) Επένδυση Β Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία βρίσκουμε: Αναμενόμενη ΚΤΡ = , σ = Συντελεστής Μεταβλητότητας = / x 100 = 80% Το πρίμ για κίνδυνο είναι: 80% 1,5 x = 1,5 x 8 = 12% 10% To προσαρμοσμένο για κίνδυνο επιτόκιο είναι 6% 12% = 18% Η αναμενόμενη ΚΠΑ είναι x 5, = Συμπεράσμα: Αφού ΚΠΑ Α > ΚΠΑ Β η επένδυση Α θα προτιμηθεί. 13

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Νίκος Χαριτωνίδης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Νίκος Χαριτωνίδης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια της επιχείρησης ή του επιχειρηματία ενέχει το νόημα της απόπειρας κάποιας καλύτερης αξιοποίησης ενός κεφαλαίου (επένδυσης), σε σχέση με τους «ελεύθερους κινδύνου» τρόπους επενδύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 2 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 3 Χρηματοοικονομική Διοίκηη Ακαδημαϊκό Έτος: 009-0 Γραπτή Εργαία Διαχείριη Χαρτοφυλακίου Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «.» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 81 Επιβλέπων Καθηγητής : Πετράκης Ανδρέας Κοζάνη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα