ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Συνοπτικές σηµειώσεις) Μ. Γκλεζάκος Απρίλιος 2008 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Συνοπτικές σηµειώσεις) Μ. Γκλεζάκος Απρίλιος 2008 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (Συνοπτικές σηµειώσεις) Μ. Γκλεζάκος Απρίλιος 2008 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1

2 Πίνακας Περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ 1. O Κύκλος του Χρήµατος 2. Το Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα 3. Οι Επενδυτικοί Κίνδυνοι 4. Μέτρηση της Αποδοτικότητας µιας Επένδυσης 4.1. Η Ζητούµενη Αποδοτικότητα από µια Επένδυση 4.2.Η Προσδοκώµενη Αποδοτικότητα µιας Επένδυσης 5. Περιορισµός Μέτρηση του Επενδυτικού Κινδύνου 6. Υποδείγµατα Προσδιορισµού Σχέσεων Kινδύνου και Απόδοσης 6.1. Γραµµή της Κεφαλαιαγοράς - Capital Maket Line (CML) 6.2.Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών-Capital Asset Pricing Model ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1. Χρησιµότητα των δεικτών 2. είκτες Τιµών και Αποδόσεων των µετοχών 3. Υπολογισµός της τιµής και των µεταβολών των δεικτών 4. Ο Γενικός είκτης τιµών του ΧΑ 4.1. Σύνθεση του Γενικού είκτη του ΧΑ 4.2. Υπολογισµός της τιµής του Γενικού είκτη 4.3. Παράδειγµα υπολογισµού του Γ και της Συνολικής Απόδοσής του 4.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Γενικού είκτη 5. Οι είκτες FTSE/XA 5.1.Εισαγωγή 5.2. Τιµή κλεισίµατος και Τρέχουσα τιµή µετοχής 5.3. Χρηµατιστηριακή Αξία εισηγµένης επιχείρησης 5.4. Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία εισηγµένης επιχείρησης 5.5. Χρηµατιστηριακή Αξία είκτη 5.6. Ποσοστό Ευρείας ιασποράς 5.7. Προϋποθέσεις συµµετοχής στους δείκτες FTSE/XA 5.8. Υπολογισµός της τιµής των δεικτών FTSE/XA 5.8. Υπολογισµός της τιµής των δεικτών FTSE/XA Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 1. Κοινές µετοχές 2. Προνοµιούχες Μετοχές 3. Τίτλοι σταθερού εισοδήµατος 4. Μετατρέψιµα χρεόγραφα 5. Warrants 6. Οµολογίες 6.1. Εισαγωγή 6.2. Η ευτερογενής αγορά οµολογιών 6.3. Εκτίµηση της αξίας και της αποδοτικότητας µιας οµολογίας 6.4. Επηρεασµός των τιµών απο το ονοµαστικό επιτόκιο 6.5. Μετρηση της συνδυασµένης επίδρασης διάρκειας και ονοµαστικού επιτοκίου στις τιµές των οµολογιών (duration) 6.6. Επίδραση της αρχικής αποδοτικότητας της οµολογίας στη µεταβλητότητα των τιµών της 6.7. Η δοµή των επιτοκίων των οµολογιών 6.8. Εκτίµηση του κινδύνου των οµολογιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή 2. Συγκρότηση Χαρτοφυλακίου 3. Συνδυασµοί τίτλων για συγκρότηση χαρτοφυλακίου : Υπόδειγµα 2 τίτλων 4. Μέτρηση τού κινδύνου καί τής απόδοσης χαρτοφυλακίου 2 µετοχών 5. Χαρτοφυλάκια ελαχίστου κινδύνου 6.Μέθοδοι µέτρησης των επιδόσεων των χαρτοφυλακίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 1. Εισαγωγή ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 3

4 2. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) 3. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια (ΑΚ) 4. Το πλαίσιο δραστηριότητας των ΕΕΧ και ΑΚ 5. Πηγές κεφαλαίων για ΕΕΧ ΚΑΙ ΑΚ 6. Το Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΕΧ, στην Ελλάδα 7. Νοµικό πλαίσιο των ελληνικών ΑΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΧΠΑ 1. Εισαγωγή 2. Περιγραφή των Παράγωγων Χρηµατιστηριακών Προϊόντων 2.1 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) - Futures 2.2 ικαιώµατα Προαίρεσης - Options 3.Παραδείγµατα Χρήσης Παραγώγων για κερδοσκοπία ή αντιστάθµιση 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 3.2. Αντιστάθµιση Κινδύνου 3.3. ικαιώµατα Προαίρεσης Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ - ΑΠΟ ΟΣΗ 1. O Κύκλος του Χρήµατος Για να λειτουργήσει ο Κύκλος του Χρήµατος, είναι αναγκαίο να δραστηριοποιηθούν στην αγορά : Τα ίκτυα ιανοµής Το Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 5

6 2. Το Χρηµατοοικονοµικό Σύστηµα Πιστωτικά Ιδρύµατα (κυρίως τράπεζες) Συγκεντρώνουν κεφάλαια από τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν πλεόνασµα ρευστότητας και Τα χορηγούν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν έλλειµµα ρευστότητας ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι Τράπεζες δανείζονται και δανείζουν για λογαριασµό τους. ηλαδή, η ανακατανοµή της ρευστότητας γίνεται µε δική τους ευθύνη και δικό τους κίνδυνο. Οι Τράπεζες αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της Αγοράς Χρήµατος Αποτελούν µηχανισµούς οι οποίοι : Χρηµατιστηριακές Αγορές (Αγορές Κεφαλαίου ) ιευκολύνουν την επένδυση χρηµατικών διαθεσίµων σε µετοχές και οµολογίες (αγορές αξιών). Επιτρέπουν την εξουδετέρωση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων (αγορές παραγώγων). Ευνοούν την ανάπτυξη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων (αγορές αξιών και παραγώγων). Στα πλαίσια του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος δραστηριοποιούνται «ενδιάµεσοι». Ενδεικτικά : Επιχειρήσεις Προώθησης Τραπεζικών Προϊόντων Χρηµατιστηριακές εταιρίες, Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, Εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 6

7 Εναλλακτικές Επενδυτικές Επιλογές Πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία Επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικές Επενδύσεις Πραγµατικά περιουσιακά στοιχεία (real assets) o Ακίνητη περιουσία (real estate) o Πολύτιµοι λίθοι (gemstones) o Πολύτιµα µέταλλα (precious metals) o Συλλεκτικά αντικείµενα (collectibles) Επιχειρήσεις Ατοµικές ( ανήκουν σε έναν επενδυτή) Εταιρικές (ανήκουν σε πολλούς επενδυτές ταυτόχρονα). Προσωπικές (Οµόρρυθµη Εταιρία και Ετερόρρυθµη Εταιρία), Κεφαλαίου (Ανώνυµη Εταιρία) Μικτές (Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης) Χρηµατοοικονοµικές Επενδύσεις (financial assets) Περιλαµβάνουν την απόκτηση αξιογράφων, δηλαδή τίτλων οι οποίοι εκφράζουν χρηµατική αξία (κυρίως µετοχές, οµολογίες και τα παράγωγά τους) Απόκτηση µετοχών (securities) Κοινές (Common stock) και Προνοµιούχες Μετοχές (Preferred stock). Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 7

8 Απόκτηση Συµµετοχής σε Συλλογικές Επενδύσεις Αγορά µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Κ -. mutual funds ή Αγορά Μετοχών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ - Closed-End Funds). Απόκτηση χρηµατικών απαιτήσεων (monetary claims) - ανεισµός (lending) α. Οµολογίες (bonds) Κρατικές οµολογίες (federal bonds) Οµολογίες τοπικής αυτοδιοίκησης (municipal bonds) Εταιρικές οµολογίες (corporate bonds) β. Οµόλογα (short-term bonds) γ.τραπεζικές καταθέσεις - Καταθέσεις ταµιευτηρίου (savings accounts) - Καταθέσεις προθεσµίας (time deposits / certificates of deposit) Εκδόσεις επιχειρήσεων (Corporate issues) - ικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants / rights) -Μετατρέψιµες οµολογίες (convertible bonds) ιαθέσιµα δικαιώµατα κλπ στην Αγορά (market created) ικαιώµατα αγοράς µετοχών / δεικτών / εµπορευµάτων (call options) ικαιώµατα πώλησης µετοχών / δεικτών / εµπορευµάτων (put options) Συµβόλαια Αγοράς µετοχών / δεικτών / εµπορευµάτων (Futures) Συµβόλαια επί ισοτιµιών νοµισµάτων / επιτοκίων κλπ.(futures) Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 8

9 3. Οι Επενδυτικοί Κίνδυνοι (Συστηµατικός Κίνδυνος και Ειδικός Κίνδυνος) Ενδεικτικά: o Κίνδυνοι που πηγάζουν από τη συγκυρία o Κίνδυνοι που συνδέονται µε το µακροοικονοµικό περιβάλλον και τη γενικότερη κατάσταση της χώρας στην οποία έχει πραγµατοποιηθεί η επένδυση o Κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχείρηση και τον κλάδο Τελικά, όλοι οι κίνδυνοι εντάσσονται σε δύο κατηγορίες κινδύνων, οι οποίες αποτελούν : Τον Συστηµατικό Κίνδυνο ή Κίνδυνο Αγοράς (Systematic Risk or Market Risk or Non-Diversifiable Risk) Τον Ειδικό Κίνδυνο (Non-Systematic Risk or Specific Risk or Diversifiable Risk) Επενδυτικός Κίνδυνος και Απόδοση της Επένδυσης Η απόδοση µιας επένδυσης είναι δυνατό να µετρηθεί µε ακρίβεια µόνο απολογιστικά. Προϋπολογιστικά, αναφερόµαστε σε προσδοκώµενες αποδόσεις. Οι Προσδοκώµενες Αποδόσεις µπορούν να εκφρασθούν ως πιθανοτικές κατανοµές και γιαυτό µπορούµε να τις περιγράψουµε µε τη µέση τιµή και την τυπική απόκλιση Η τυπική απόκλιση αποτελεί ένδειξη κινδύνου. Ο κίνδυνος αποτελεί ανεπιθύµητο στοιχείο µιας επένδυσης, γιαυτό κάθε επενδυτής προσπαθεί να τον αποφύγει ή τον αναλαµβάνει µόνο αν αποζηµιωθεί ανάλογα. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 9

10 Γενικά : Μεταξύ επενδύσεων ίδιας απόδοσης, πιο επιθυµητή είναι εκείνη που φέρει τον µικρότερο κίνδυνο. Μεταξύ επενδύσεων ίσου κινδύνου, πιο επιθυµητή είναι εκείνη που έχει τη µεγαλύτερη προσδοκώµενη απόδοση. ηλαδή: Η ανάληψη επιπλέον κινδύνου προϋποθέτει επιπλέον απόδοση. Εποµένως : Η σχέση µεταξύ κινδύνου και απόδοσης είναι θετική. 4. Μέτρηση της Αποδοτικότητας µιας Επένδυσης (α) Απολογιστική Αποδοτικότητα µιας περιόδου (Rit) - Τρέχουσες τιµές CFit = Καθαρές Εισπράξεις από την επένδυση, κατά την διάρκεια της περιόδου Vit = Αξία της επένδυσης στο τέλος της περιόδου V i, t-1 = Αξία (ή κόστος) της επένδυσης στην αρχή της περιόδου Rit = CF i t + ( V V it i, t 1 V i, t 1 ) (1) Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 10

11 (β)αποδοτικότητα µιας σειράς περιόδων - τρέχουσες τιµές (β1) Χρησιµοποίηση του Μέσου Αριθµητικού ( R i ) R i = n Σ t = 1 ( n R it ) (2) (β2) Χρησιµοποίηση του Μέσου Γεωµετρικού ( R ig ) R ig = 1 n n π ( 1 + R it ) t = 1-1 (3) Παράδειγµα 1 Η αγορά του διαµερίσµατος 1 κόστισει και αποφέρει 600 µηνιαίως. Ποιά είναι η αποδοτικότητα του 1 αν αγοράσθηκε πρίν από ένα έτος και πωλείται σήµερα έναντι ; 12 x ( R 1 = ) = = 6,1% Παράδειγµα 2 Έστω η επένδυση στο διαµέρισµα 1 και ακόµη τα εξής δεδοµένα: (α)η αγορά του πραγµατοποιήθηκε πρίν τρία χρόνια. (β)το αρχικό µηνιαίο ενοίκιο ήταν 600 και αυξανόταν κάθε χρόνο κατά 50. (γ) Το κόστος συντήρησης ήταν 200 για τον πρώτο χρόνο, 300 για τον δεύτερο και 400 για τον τρίτο. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 11

12 (δ) Η αξία του 1 παρέµεινε αµετάβλητη. Ποία είναι η µέση απόδοση του 1 για την πιό πάνω τριετία; R1 1 = x = 3,5% R 2 1 = 12 x = 3,75% R3 1 = 12 x = 4% R 1 = 3,5% + 3,75 % + 3 4,0% = 3,75% (β2) Χρησιµοποίηση του Μέσου Γεωµετρικού ( R ig ) R ig = 1 n n π (1+ Rit ) t= 1-1 R 1g = 3 ( 1+ 3,5%)(1+ 3,75%)(1+ 4%) -1 = 3 1, = 3,747% 4.1. Η Ζητούµενη Αποδοτικότητα από µια Επένδυση Η αποδοτικότητα µιας επένδυσης πρέπει να είναι τόση ώστε να εξασφαλίζει στον επενδυτή µια ικανοποιητική αµοιβή για : Την αναστολή της κατανάλωσής του, Ενδεχόµενη απόδοση κατώτερη της προσδοκώµενης Ενδεχόµενη απώλεια ( µέρους ή του συνόλου) του κεφαλαίου του Τη µείωση της αγοραστικής δύναµης του κεφαλαίου του λόγω πληθωρισµού Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 12

13 Ανακεφαλαιωτικά: Ζητούµενη Αποδοτικότητα = (Αµοιβή για την αναστολή της κατανάλωσης + Αντιστάθµιση των απωλειών λόγω πληθωρισµού) + Αµοιβή για τον επενδυτικό κίνδυνο. 1 Οι δύο πρώτες συνιστώσες, πρακτικά περιλαµβάνονται στην προσφερόµενη απόδοση από τα κρατικά βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα (=οµόλογα) και συνθέτουν από κοινού την «απόδοση Επενδύσεων µηδενικού Κινδύνου» (Risk-Free Rate of Return) Η αµοιβή για τον επενδυτικό κίνδυνο αποκαλείται «Πρίµ Κινδύνου» (Risk Premium). Έτσι, η ζητούµενη αποδοτικότητα µπορεί να εκφρασθεί, εναλλακτικά, ως εξής: Ζητούµενη Αποδοτικότητα = Απόδοση Aσφαλών Επενδύσεων + Πριµ Κινδύνου. Από όσα αναφέρθηκαν σχετικά µε τη ζητούµενη αποδοτικότητα είναι προφανές ότι αυτή διαφέρει από οικονοµία σε οικονοµία, από επένδυση σε επένδυση και από περίοδο σε περίοδο. 4.2.Η Προσδοκώµενη Αποδοτικότητα µιας Επένδυσης Η αποδοτικότητα µιας επένδυσης χαρακτηρίζεται συνήθως από αβεβαιότητα, η οποία µπορεί να λάβει µια από τις επόµενες µορφές: (α) Αδυναµία ποσοτικής έκφρασης των µελλοντικών ( = µόνο υποκειµενικές ή µε πολύ γενικές προσεγγίσεις.. (β) Πιθανοτική προσέγγιση των µελλοντικών αποδόσεων ( = µπορούν να καταρτισθούν πιθανοτικές κατανοµές για τις µελλοντικές αποδόσεις) 1 Απόδοση κατώτερη της προσδοκώµενης ή απώλεια κεφαλαίου Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 13

14 Οι πιθανοτικές κατανοµές διαµορφώνονται µε διάφορους τρόπους, όπως: - Αυθαίρετα - Βάσει των δεδοµένων αντίστοιχων επενδύσεων - Βάσει των δεδοµένων αντίστοιχων περιόδων του παρελθόντος Σε καθεµιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις (βεβαιότητα, πλήρης αβεβαιότητα, δυνατότητα διαµόρφωσης πιθανοτικών κατανοµών), ο επενδυτής καταλήγει στα δικά του συµπεράσµατα σχετικά µε την προσδοκώµενη αποδοτικότητα. Προφανώς, όταν η προσδοκώµενη αποδοτικότητα είναι ίση ή µεγαλύτερη από την ζητούµενη, η επένδυση κρίνεται συµφέρουσα διότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του επενδυτή. Παράδειγµα Μέτρησης της Αποδοτικότητας µε πιθανοτικές κατανοµές Ο επενδυτής Ε εξετάζει το ενδεχόµενο ίδρυσης µιας επιχείρησης διακίνησης αναψυκτικών. Το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται σε και οι σταθερές δαπάνες λειτουργίας της σε / έτος. Η ελάχιστη ζητούµενη αποδοτικότητα από την επένδυση είναι 15%. Η µέση τιµή πώλησης ανά λίτρο εκτιµάται σε 1,5 και µέσο περιθώριο µικτού κέρδους 20%. Ο Ε εκτιµά ότι θα διαθέτει τις πιο κάτω ποσότητες ετησίως (εκφρασµένες σε λίτρα) στις αντίστοιχες καταστάσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος : Κατάσταση της Οικονοµίας Πιθανότητα να συµβεί Πωλήσεις (λίτρα) Μικτά Κέρδη( ) Καθαρά Κέρδη ( ) Ακµή 5% Ανοδική πορεία 20% Κανονική κατ/ση Καθοδική πορεία 50% % (15.000) Βαθειά ύφεση 5% (36.000) Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 14

15 Απόδοση της επένδυσης = [0,05* ,2* ,5* ,2*(-15000) + 0,05*( )] = Αποδοτικότητα της επένδυσης = : = 13,8 % Η επένδυση απορρίπτεται οριακά, 5. Περιορισµός Μέτρηση του Επενδυτικού Κινδύνου Η αγορά «πληρώνει» τον επενδυτή µόνο για τον συστηµατικό κίνδυνο, διότι, ο ειδικός κίνδυνος µπορεί να περιορισθεί µέσω της διασποράς του. «Αποτέλεσµα ιασποράς» (diversification effect) = Οι απώλειες µιας επένδυσης αντισταθµίζονται από τις υπεραποδόσεις κάποιας άλλης. Για να λειτουργήσει το «Αποτέλεσµα ιασποράς», απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: Τα κεφάλαια να έχουν επενδυθεί σε σηµαντικό αριθµό επενδύσεων ( > 30 ) Οι επενδύσεις αυτές να µην έχουν τέλεια θετική συσχέτιση (δηλαδή : ρ ij < 1). Μέτρηση του Επενδυτικού Κινδύνου Ο Συνολικός κίνδυνος µετριέται µε τη διακύµανση (ή τυπική απόκλιση) των αποδόσεων της γύρω από την µέση τιµή της : σi 2 = Σ n pit t= 1 R it R i (7) 2 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 15

16 Ο συσχετισµός τυπικής απόκλισης και απόδοσης εκφράζει τις µονάδες κινδύνου (=τυπικής απόκλισης) ανά µονάδα απόδοσης και είναι γνωστός ως συντελεστής µεταβλητότητας (coefficient of variation): CV = σ / R i (8) Ο Συστηµατικός Κίνδυνος εκφράζει την ευαισθησία της µετοχής στις διακυµάνσεις της αγοράς και µετριέται µε τον «συντελεστή βήτα», ο οποίος προκύπτει από την επόµενη σχέση : R i = ai + bi Rm (market model) Όπου: R i =απόδοση της µετοχής i, R m =απόδοση της αγοράς a i, b i =συντελεστές που προκύπτουν από την παλινδρόµηση µεταξύ των R i και R m. Παράδειγµα υπολογισµού του Συστηµατικού Κινδύνου της Εθνικής Τράπεζας (Πραγµατικά εδοµένα) Χρονική Αποδόσεις Περίοδος Μετοχής i Αποδόσεις του είκτη 31/12/2003 2,07% 0,49% 2/1/2004 1,78% 2,79% 5/1/2004 1,75% 1,64% 7/1/2004 2,14% 1,03% 8/1/ /12/2005 1,35% 0,57% 28/12/2005-0,50% 0,76% 29/12/2005 0,56% 0,22% 30/12/2005 0,06% 0,09% Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 16

17 Στατιστικά παλινδρόµησης R Τετράγωνο 0,349 Προσαρµοσµένο R Τετράγωνο 0,348 Τυπικό σφάλµα 0,012 Μέγεθος δείγµατος 503 Συντελεστές Τυπικό σφάλµα t Τεταγµένη επί την αρχή 0,0007 0,0006 1,2038 Μεταβλητή X 1 1,0719 0, , Υποδείγµατα Προσδιορισµού Σχέσεων Kινδύνου και Απόδοσης 6.1. Γραµµή της Κεφαλαιαγοράς - Capital Maket Line (CML) Όταν υπάρχει δυνατότητα δανεισµού µε επιτόκιο R f, ο επενδυτής µπορεί να κάνει επιλογές µεταξύ τίτλων µηδενικού κινδύνου και χαρτοφυλακίου τής αγοράς (Μ), µε αποτέλεσµα να κινείται στην ευθεία R f MΓ. Η RfMΓ εκφράζει τη γραµµική σχέση µεταξύ κινδύνου (µετρούµενου µε την τυπική απόκλιση) καί απόδοσης, σε καταστάσεις ισορροπίας τής κεφαλαιαγοράς : σp E(R p ) = R f + [ E(R m ) - R f ] (1) σm Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 17

18 Όπου: Ε(Rp) = Προσδοκώµενη απόδοση τού χαρτοφυλακίου σp = O (συνολικός) κίνδυνος τού χαρτοφυλακίου σ m = Ο κίνδυνος τής Αγοράς (συνολικά) Ε(Rm) = Η προσδοκώµενη αποδοτικότητα τής Αγοράς Rf = Η αποδοτικότητα επενδύσεων µηδενικού κινδύνου. Το πηλίκο [ E(Rm) - Rf ] / σm τής σχέσης (1) είναι γνωστό καί ως δείκτης αµοιβής τού κινδύνου. 6.2.Υπόδειγµα Αποτίµησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών-Capital Asset Pricing Model( CAPM Η σχέση συστηµατικού κινδύνου - απόδοσης µεµονωµένων µετοχών, η οποία ουσιαστικά εισηγείται τον τρόπο αποτίµησης των κεφαλαιουχικών αγαθών (Capital Asset Pricing Model - CAPM), εκφράζεται ως εξής : E (R it ) = R ft + b i [ E(R mt ) - R ft ] Όπου: Ε(Rit) = Προσδοκώµενη απόδοση τής επένδυσης i κατά την περίοδο t bi = Συντελεστής συστηµατικού κινδύνου τής επένδυσης i Η πιο πάνω σχέση εισηγείται ότι, ο συστηµατικός κίνδυνος : 1. Συνδέεται γραµµικά µε την προσδοκώµενη απόδοση 2. Συνδέεται θετικά µε την προσδοκώµενη απόδοση 3. Αποτελεί το µοναδικό είδος κινδύνου που επηρεάζει την απόδοση Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 18

19 Παράδειγµα : Γραµµή Παλινδρόµησης ΕΤΕ µε Γ.., Ηµερήσιες Τιµές Αποδόσεις ΕΤΕ 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,2-0,1 0 0,1 0,2 0,3-0,05-0,1-0,15 Αποδόσεις Γ.. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 19

20 Στατιστικά της πιο πάνω παλινδρόµησης: Προσαρµοσµένο R 2 0,499 Τυπικό σφάλµα 0,011 Μέγεθος δείγµατος 4773 Συντελεστές t-test Τεταγµένη επί την αρχή (α) 0, ,089 Μεταβλητή X 1 (β) 0,63 69,0 Παράδειγµα εφαρµογής τού CAPM: b A = 0,3 R f = 5% b B = 0,7 b C = 1,0 b D = 1,5 (1) R m = 25% (2) R m = -10% 1 η Περίπτωση Πριµ κινδύνου για Α = 0,3*(25% - 5%) = 6% Πριµ κινδύνου για Β = 0,7*(25% - 5%) = 14% Πριµ κινδύνου για C = 1,0*(25% - 5%) = 20% Πριµ κινδύνου για D = 1,5*(25% - 5%) = 30% Συνολικά ζητούµενη απόδοση για τον τίτλο i = R i = R f + b (R m - R f ) : A: R A = 5% + 6% = 11% B: R B = 5% + 14%= 19% C: R C = 5% + 20% = 25% D: R D = 5% + 30% = 35% 2 η Περίπτωση Πριµ κινδύνου για Α = 0,3*(-10% - 5%) = -4,5% Πριµ κινδύνου για Β = 0,7*(-10% - 5%) = -10,5% Πριµ κινδύνου για C = 1,0*(-10% - 5%) = -15% Πριµ κινδύνου για D = 1,5*(-10% - 5%) = -22,5% Συνολικά ζητούµενη απόδοση για τον τίτλο i = R i = R f + b (R m - R f ) : A: R A = 5% -4,5% = 0,5% B: R B = 5% -10,5%= -5,5% C: R C = 5% -15% = -10% D: R D = 5% -22,5% = -17,5%. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ 1. Οι είκτες Τιµών και Αποδόσεων των µετοχών Για όσους ασχολούνται µε τις χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις, η γνώση των διακυµάνσεων του επιπέδου τιµών των µετοχών είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι αυτές εκφράζουν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στην προσφορά και ζήτηση και δείχνουν το κλίµα που κάθε φορά επικρατεί στην αγορά. Όµως, όσο περισσότερες είναι οι εισηγµένες επιχειρήσεις, τόσο δυσκολότερα µπορεί κάποιος να καταλάβει τις διαµορφούµενες καταστάσεις και τάσεις, αφού πρέπει να εξετάσει και αναλύσει τα δεδοµένα αντίστοιχα µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού, επινοήθηκαν οι «δείκτες τιµών», οι οποίοι αποτελούν µεν πλασµατικά µεγέθη, εκφράζουν όµως συνοπτικά και αρκετά ικανοποιητικά τις µεταβολές του επιπέδου τιµών. Καταρχήν, ένας δείκτης, για να εκφράζει αποτελεσµατικά τη κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς, θα πρέπει να προκύπτει από τη σύνθεση των δεδοµένων όλων των εισηγµένων επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεται. Παρόλα αυτά, στην πράξη, µε την εφαρµογή των τεχνικών της δειγµατοληψίας, είναι εφικτή η διαµόρφωση αποτελεσµατικών δεικτών οι οποίοι βασίζονται στα δεδοµένα ενός (αντιπροσωπευτικού) υποσυνόλου µετοχών. Οι δείκτες, ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τις µετοχές που εκφράζουν και τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται οι τιµές τους. Ειδικότερα, µε βάση το πρώτο κριτήριο κατατάσσονται κυρίως σε κλαδικούς, γενικούς και ειδικούς, ενώ µε βάση το δεύτερο κριτήριο διακρίνονται σε σταθµισµένους και απλούς. Οι κλαδικοί δείκτες, εκφράζουν το επίπεδο των τιµών και τις µεταβολές των τιµών των µετοχών των εταιριών που ανήκουν σε κάποιο συγκεκριµένο κλάδο, όπως π.χ. πληροφορικής, κλωστοϋφαντουργίας, µεταποίησης µετάλλων κλπ. Οι γενικοί δείκτες, αναφέρονται στο σύνολο των εισηγµένων εταιριών µιας χρηµατιστηριακής αγοράς, όπως π.χ. ο Γενικός είκτης τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 21

22 Οι ειδικοί δείκτες εκφράζουν το επίπεδο τιµών και τις τάσεις των επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε οµάδες µε βάση διακλαδικά κριτήρια, όπως το µέγεθος (δείκτες µικρών, µεσαίων κλπ επιχειρήσεων), η επικινδυνότητα των επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρονται (όπως π.χ. ο είκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή όπως ο είκτης Παράλληλης Αγοράς παλαιότερα - επίσης του ΧΑ). Από τις κατηγορίες των δεικτών που διαµορφώνονται µε βάση τον τρόπο υπολογισµού τους, οι κυριότερες είναι οι εξής: είκτες σταθµισµένοι µε την αξία των µετοχών που µετέχουν σε αυτούς (value weighted indices), είκτες οι οποίοι υπολογίζονται ως απλοί αριθµητικοί µέσοι των τιµών των µετοχών που µετέχουν σε αυτούς (equally weighted indices) και είκτες που σταθµίζονται µε βάση τις τιµές των µετοχών που µετέχουν σε αυτούς (price weighted indices). 2. Χρησιµότητα των δεικτών Οι χρηµατιστηριακοί δείκτες επιτρέπουν στους επενδυτές να αντιλαµβάνονται άµεσα και καθαρά τις µεταβολές στο επίπεδο τιµών της αγοράς. Οι εκφράσεις «ο δείκτης πήγε πάνω» ή «ο δείκτης έπεσε» είναι ισοδύναµες µε διαπιστώσεις ότι η αγορά κινήθηκε ανοδικά ή καθοδικά και εποµένως η αξία των χαρτοφυλακίων τους επηρεάσθηκε αντίστοιχα. 2. Οι δείκτες διευκολύνουν επίσης τον εντοπισµό και τη µελέτη των παραµέτρων που επηρεάζουν τις τιµές των τίτλων, δεδοµένου ότι οι διαδοχικές τιµές τους ποσοτικοποιούν την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς και έτσι καθιστούν δυνατή την εφαρµογή µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης στα πλαίσια διερεύνησης της σχέσης τους µε άλλες ποσοτικοποιηµένες παραµέτρους, όπως π.χ. τα 2 Όταν, βέβαια, το χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει µικρό αριθµό τίτλων, οι οποίοι έχουν ασθενή συσχέτιση µε τον δείκτη τιµών, πολλές φορές δεν κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση ο δείκτης και η αξία του χαρτοφυλακίου. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 22

23 επιτόκια, οι ρυθµοί ανάπτυξης των οικονοµιών, ο πληθωρισµός, οι ισοτιµίες, τα οικονοµικά µεγέθη των εισηγµένων επιχειρήσεων κλπ. Επιτρέπουν, ακόµη, τη µελέτη των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων τάσεων της αγοράς (technical analysis) και τον υπολογισµό της ευαισθησίας κάθε µετοχής στις διακυµάνσεις της αγοράς («Συστηµατικός Κίνδυνος» - «Market Risk»). Τέλος, δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης στην πορεία της αγοράς ως συνόλου, µέσω των χρηµατιστηρίων παραγώγων («Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» - «Futures», «ικαιώµατα» - «Options» κλπ). 3. Υπολογισµός της τιµής και των µεταβολών των δεικτών Η τιµή ενός δείκτη υπολογίζεται καθηµερινά µε βάση τιµή κλεισίµατος και τα λοιπά δεδοµένα 3 των µετοχών που περιλαµβάνονται σε αυτόν. Επίσης, υπολογίζονται σε πραγµατικό χρόνο µε βάση τις τρέχουσες τιµές των µετοχών. Η διαφοροποίηση της τιµής του δείκτη από λεπτό σε λεπτό ή από ηµέρα σε ηµέρα εκφράζει τη µεταβολή του επιπέδου τιµών της αντίστοιχης χρηµατιστηριακής αγοράς. Για παράδειγµα, αν η τιµή του δείκτη είναι 4803,25 κατά τη λήξη της συνεδρίασης t1 και 4841,68 κατά τη λήξη της συνεδρίασης t2, τότε η µεταβολή του επιπέδου των τιµών για την t2 είναι 0,8% ( 4841,68 / 4803,25 1 ). 4. Ο Γενικός είκτης τιµών του ΧΑ 4.1. Σύνθεση του Γενικού είκτη του ΧΑ Για να µπορεί να συµµετέχει στον Γενικό είκτη µια µετοχή, θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία της µεγάλης κεφαλαιοποίησης. Επίσης, να είναι εισηγµένη στο ΧΑ για τουλάχιστον 6 µήνες. Από τον τελευταίο κανόνα εξαιρούνται οι µετοχές επιχειρήσεων που έχουν χρηµατιστηριακή αξία ίση ή µεγαλύτερη του 2% του αθροίσµατος των µέσων χρηµατιστηριακών αξιών του συνόλου των εισηγµένων εταιριών. Ακόµη, θα πρέπει να παρουσιάζουν συναλλαγές τουλάχιστον για τουλάχιστον το ήµισυ των συνεδριάσεων του ΧΑ της περιόδου που εξετάζεται. 3 Π.χ. στοιχεία που αναφέρονται στη µεταβολή του αριθµού των µετοχών της εταιρίας, σε περιπτώσεις που πραγµατοποιείται αύξηση ή µείωση µετοχικού κεφαλαίου. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 23

24 Εξαιρούνται από τον Γενικό είκτη µετατρέψιµες προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες οµολογίες και µετοχές εταιριών επενδύσεων. Οι µετοχές που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, κατατάσσονται µε βάση τη Μέση χρηµατιστηριακή τους Αξία (ΜΧΑ) και στη συνέχεια ταξινοµούνται µε βάση την Αξία Συναλλαγών τους 4 (δεν περιλαµβάνονται οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε πακέτα). Η τελική κατάταξη προκύπτει από τον Αριθµητικό Μέσο Όρο των σειρών διαβάθµισης, µε βάση τα δύο πιο πάνω κριτήρια. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο µετοχών επιλέγεται η µετοχή µε την µεγαλύτερη ΜΧΑ. Από την πιο πάνω κατάταξη επιλέγονται οι 60 πρώτες µετοχές, οι οποίες συγκροτούν τον Γενικό είκτη (Γ ). Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να περιληφθούν στον Γ περισσότερες από 5 εταιρίες του ίδιου κλάδου, εκτός ειδικών εξαιρέσεων Υπολογισµός της τιµής του Γενικού είκτη Η τιµή του Γενικού είκτη υπολογίζεται µε βάση την πιο κάτω σχέση : n i= 1 Γ = PiNi d Όπου : i = οι µετοχές που µετέχουν στον είκτη ( i = 1,2,3,,n) Pi = Τιµή της µετοχής (τιµή κλεισίµατος ή τρέχουσα τιµή). Νi = Ο αριθµός των µετοχών σε «τεµάχια» της µετοχής i d = Βάση υπολογισµού του είκτη, ήτοι συνολική αξία των εταιριών του δείκτη κατά την περίοδο έναρξης του υπολογισµού του. Το d επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά που καταβάλλονται µερίσµατα από τις εταιρίες του δείκτη καθώς και κάθε φορά πού πραγµατοποιούνται από αυτές µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου τους, µε βάση την επόµενη σχέση: d new n i = 1 = P PiNi close 4 Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται δύο φορές ετησίως (µία για το χρονικό διάστηµα 1/10-31/3 και µία για το διάστηµα 1/4-30/9 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 24

25 Όπου : d new = η νέα βάση υπολογισµού του είκτη, P close = τιµή του δείκτη κατά την αµέσως προηγούµενη χρονική περίοδο (π.χ. τιµή κλεισίµατος της αµέσως προηγούµενης συνεδρίασης), i, Pi, Νi = όπως πιο πάνω. είκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού είκτης O είκτης Συνολικής Απόδοσης µετρά την απόδοση του Γ υποθέτοντας την επανεπένδυση του µερίσµατος των µετοχών που συµµετέχουν σε αυτόν κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος Παράδειγµα υπολογισµού του Γ και της Συνολικής Απόδοσής του Έστω τα πιο κάτω δεδοµένα των µετοχών Μ1 και Μ2, οι οποίες συγκροτούν τον Γενικό είκτη, για την περίοδο t1 ως t10. Ζητείται να υπολογισθούν: (α) Ο Γενικός είκτης και (β) Ο είκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού είκτη. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 25

26 Τιµές Μετοχών του Γ Μ1 Μ2 t1 3,14 20 t2 3,2 20,05 t3 3,22 20,2 t4 3,28 20,3 Αποκοπή µερίσµατος Μ1, t5 3,3 20,1 την t6, ευρώ 0,5 t6 3,26 20,15 t7 3,24 20,05 t8 3,29 20,3 Αποκοπή µερίσµατος Μ2, t9 3,25 20,5 την t10, ευρώ 0,8 t10 3,19 18,6 t11 3,17 18,8 t12 3,21 18,4 t13 3,26 18,6 t14 3,3 18,9 Αριθµός µετοχών (εκ)=ν Λύση Ηµερήσια αξία των Μ1, Μ2 και Μ3 (εκ.ευρώ) MCV(Μ1)= MCV(Μ2)= Σ(MCVi) Γενικός PM1*NM1 PM2*NM2 Σ(MCVi) Βάση είκτης t t t ,22 t ,54 t ,85 t ,54 t ,54 t8 164, , ,31 t9 162, ,5 976,5 1020,38 t10 159, ,5 982,5 1026,65 t11 158, ,5 903,5 944,096 t12 160, ,5 910,5 951,411 t ,5 936,782 t , ,382 Τιµή του είκτη - Έναρξη µε τιµή = 1000 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 26

27 Μ1(t-1) µείον Μέρισµα Μ2(t-1) µείον Μέρισµα M1Ν1 M2Ν2 ΣXiΝi Μ1 Μ2 t1 t2 t3 t4 t5 3,3 20,1 t6 3,26 2,8 20,15 20, ,0 t7 3,24 20, ,0 t8 3,29 20,3 164, ,5 t9 3,25 20,5 162, ,5 t10 3,19 3,25 18,6 19,7 162, ,5 t11 3,17 18,8 158, ,5 t12 3,21 18,4 160, ,5 t13 3,26 18, ,0 t14 3,3 18, ,0 Γενικός είκτης Συνολικής είκτης P close D new Απόδοσης t1 1000,0 957, t2 1005,2 957,0 1005,2 t3 1012,5 957,0 1012,5 t4 1019,9 957,0 1019,9 t5 1012,5 957,0 1012,5 t6 1012,5 1012,5 932,3 1039,4 t7 1007,3 932,3 1034,0 t8 1020,4 932,3 1047,4 t9 1026,6 932,3 1053,8 t10 944,1 1026,6 901,9 1001,7 t11 951,4 901,9 1009,5 t12 936,8 901,9 994,0 t13 947,8 901,9 1005,6 t14 962,4 901,9 1021,1 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 27

28 4.4. Τεχνικά χαρακτηριστικά του Γενικού είκτη Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 28

29 6. Οι είκτες FTSE/XA 6.1. Εισαγωγή Οι δείκτες FTSE/XA δηµιουργήθηκαν µε βάση τις προδιαγραφές της FTSE International Limited, µε στόχο να καταστούν αποδεκτοί από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να αποτελέσουν το µέτρο µέτρησης των µεταβολών των τιµών στις διάφορες κατηγορίες µετοχών του ΧΑ, στις οποίες αναφέρονται. Με τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές πληροφορούνται για τις διαµορφούµενες τάσεις στο ΧΑ και µπορούν να πραγµατοποιήσουν πράξεις επί παραγώγων, π.χ. σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Call Options και Put Options στους δείκτες αυτούς. Η οµάδα δεικτών FTSE/XA περιλαµβάνει τους πιο κάτω επιµέρους δείκτες : FTSE/XA 20, FTSE/XA Mid 40, FTSE/XA Small Cap 80, FTSE/XA 140, FTSE/XA International, FTSE Med 100 Η επίσηµη αιτιολόγηση της εισαγωγής των πιο πάνω δεικτών περιλαµβάνεται στο site του ΧΑ (www.ase.gr - είκτες- Πληροφορίες Βασικοί κανόνες), όπου αναφέρονται τα εξής (Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/XA - Έκδοση 6.0 -Νοέµβριος 2005): «Η σειρά δεικτών FTSE/XA συµπεριλαµβάνει τους FTSE/XA 20, FTSE/XA Mid 40 και FTSE/XA Small Cap 80, οι οποίοι δηµιουργήθηκαν για να παρέχουν ένα µέτρο σύγκρισης της απόδοσης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών σε πραγµατικό χρόνο όπου µπορούν να στηριχθούν οι συναλλαγές της αγοράς παραγώγων συνδεόµενων µε τους δείκτες, τον δείκτη FTSE/XA 140, ο οποίος είναι δείκτης αναφοράς αντιπροσωπευτικός όλων των Ελληνικών Μετοχών, και τον δείκτη FTSE/XA ιεθνή, ο οποίος είναι δείκτης αναφοράς που αντιπροσωπεύει την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης («Big Cap») του ΧΑ.» Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 29

30 «Ο δείκτης FTSE Med 100 σχεδιάστηκε για να απεικονίσει την επίδοση των µεγαλύτερων εταιριών στις αγορές της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχικώς θα περιλαµβάνει τις αγορές της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ.. Με την πάροδο του χρόνου θα προστεθούν άλλες αγορές. Ο δείκτης ενδείκνυται για συναλλαγές σε Παράγωγα και Χρηµατιστηριακώς ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (ETFs»). Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος ένταξης των µετοχών στους πιο πάνω δείκτες, θα πρέπει να αποσαφηνισθούν κάποιες έννοιες που αναφέρονται στον προσδιορισµό της στη χρηµατιστηριακής αξίας των εισηγµένων επιχειρήσεων, στην τιµή των µετοχών και στις προϋποθέσεις επιλεξιµότητητάς τους: 5.2. Τιµή κλεισίµατος και Τρέχουσα τιµή µετοχής Ως τιµή µιας µετοχής (Pi), µετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης, θεωρείται η «Τιµή Κλεισίµατος», η οποία ορίζεται είτε ως η τιµή της τελευταίας συναλλαγής είτε ως ο µέσος όρος ενός δείγµατος συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, η προσφορά και ζήτηση της µετοχής µεταβάλλονται, προκαλώντας συναλλαγές σε διάφορες τιµές. Οι τιµές αυτές (=τρέχουσες τιµές) χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των δεικτών σε πραγµατικό χρόνο (στο ΧΑ, κάθε 30 δευτερόλεπτα) Χρηµατιστηριακή Αξία εισηγµένης επιχείρησης Η χρηµατιστηριακή αξία (Market Capitalization Value ή MCVi ) µιας εισηγµένης επιχείρησης ορίζεται ως το γινόµενο του αριθµού των µετοχών της (Ν) επί την τιµή της µετοχής της (Pi) : MCVi = N*Pi Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 30

31 5.4. Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία εισηγµένης επιχείρησης Η Μέση Χρηµατιστηριακή Αξία ( MCV ) υπολογίζεται µια σειρά χρονικών περιόδων (m) και ορίζεται ως ο µέσος των περιόδων αυτών : MCV m = [ m i= 1 ( MCVi)]/ m ή MCV m = m i=1 NiPi m 5.5. Χρηµατιστηριακή Αξία είκτη Η Χρηµατιστηριακή Αξία ενός είκτη (ΧΑ ) ισούται µε το άθροισµα των χρηµατιστηριακών αξιών των επιχειρήσεων που µετέχουν σε αυτόν : n ΧΑ = ( MCVi ) i= Ποσοστό Ευρείας ιασποράς Η Κυκλοφοριακή ταχύτητα µιας µετοχής (ΚΤi) σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα t, δείχνει την εµπορευσιµότητά της και εκφράζεται µε τη σχέση της αξίας των συναλλαγών επί της µετοχής αυτής (transactions value ή TVi) προς τη συνολική αξία των µετοχών της αντίστοιχης επιχείρησης, κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στο ΧΑ, για τον υπολογισµό της ΚΤ, αντί της συνολικής αξίας της µετοχής (MCVi) λαµβάνεται ένα υποσύνολό της ( adjmcvi), το οποίο περιλαµβάνει την αξία των µετοχών που κατέχει το επενδυτικό κοινό (= free float). Το free float ( f ), όταν εκφράζεται ως ποσοστό του συνόλου των µετοχών της επιχείρησης, αναφέρεται ως «ποσοστό ευρείας διασποράς» και παίρνει τιµές από 0 ως 100%. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 31

32 Σηµειώνεται, ακόµη, ότι στην αξία των συναλλαγών δεν περιλαµβάνεται η αξία των πακέτων. t TVt = 1 KTi= X adjmcvt t 1 f 5.7. Προϋποθέσεις συµµετοχής στους δείκτες FTSE/XA (Πηγή: Οι µετοχές όλων των επιχειρήσεων που είναι εισηγµένες στο ΧΑ µπορούν να συµµετέχουν στους δείκτες, εκτός από τις εξαιρούµενες και εκείνες που δεν πληρούν τους συγκεκριµένους περιορισµούς που αναφέρονται στους Κανόνες ιαχείρισης των δεικτών. Ειδικότερα, για τη συµµετοχή στους δείκτες απαιτούνται (µεταξύ άλλων) κυρίως τα εξής: Οι µετοχές να διαπραγµατεύονται µε Συνεχή Μέθοδο καθ όλη την διάρκεια συνεδρίασης του ΧΑ. Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις να καταβάλλουν το µεγαλύτερο µέρος των πληρωτέων φόρων τους στην Ελλάδα. Οι µετοχές να ικανοποιούν την ελάχιστη οριζόµενη διασπορά, η οποία σήµερα είναι 15%. Οι µετοχές να ικανοποιούν (πλην των νέων εκδόσεων 5 ) τα πιο κάτω κριτήρια ρευστότητας: i. Να έχουν κατ ελάχιστον 30 ηµέρες συνεδρίασης από την έναρξη της επίσηµης άνευ όρων διαπραγµάτευσης. ii. Να βρίσκονται σε διαπραγµάτευση κατά τουλάχιστον το ήµισυ των εργάσιµων ηµερών για κάθε διαρρεύσαν ηµερολογιακό εξάµηνο. 5 Η αρµόδια επιτροπή για τη λειτουργία των δεικτών αξιολογεί και αποφασίζει κατά περίπτωση να περιλάβει η όχι στον δείκτη, τη µετοχή µιας νεοεισαχθείσας µετοχής. Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 32

33 iii. Να έχουν συναλλαγές τουλάχιστον 20% των εκδιδόµενων µετοχών τους, µετά την εφαρµογή κάθε περιορισµού του δείκτη ευρείας διασποράς, κατ έτος. εν µπορούν να συµµετέχουν στους δείκτες οι πιο κάτω αξίες : Οι µετατρέψιµες µετοχές, προνοµιούχες µετοχές και οµολογίες. Οι επενδυτικές εταιρίες, τα Exchange Traded Funds (ETFs) και τα κεφάλαια των οποίων οι τιµές είναι προϊόν υποκείµενων επενδύσεων. Τα χρεόγραφα που συναλλάσσονται µε Αυτόµατη και Στιγµιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Call Auction) ή µεταφέρονται σε διαπραγµάτευση Call Auction Υπολογισµός της τιµής των δεικτών FTSE/XA Οι δείκτες FTSE/XA είναι σταθµισµένοι µε βάση την αξία των επιχειρήσεων που µετέχουν σε αυτούς (value weighted) και υπολογίζονται µε βάση την πιο κάτω σχέση: n i= 1 = PiNifi d Όπου : = ο υπολογιζόµενος δείκτης i = οι µετοχές που µετέχουν στον είκτη ( i = 1,2,3,,n) Pi = Τιµή της µετοχής (τιµή κλεισίµατος ή τρέχουσα τιµή). Νi = Ο αριθµός των µετοχών σε «τεµάχια» της µετοχής i fi = Ποσοστό Ευρείας ιασποράς της µετοχής i. d = Βάση υπολογισµού του είκτη, ήτοι συνολική αξία των εταιριών του δείκτη κατά την περίοδο έναρξης του υπολογισµού του. Κατά τον υπολογισµό της συνολικής απόδοσης του είκτη, η Βάση (d) προσαρµόζεται όταν καταβάλλονται µερίσµατα από τις εταιρίες του δείκτη καθώς και κάθε φορά πού πραγµατοποιούνται από αυτές µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου τους Υπολογισµός της τιµής των δεικτών FTSE/XA Τα χαρακτηριστικά των δεικτών FTSE/XA, όπως αυτά παρουσιάζονται από το ΧΑ (βλ. έχουν ως εξής : Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 33

34 FTSE/XA 20 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 34

35 FTSE/XA Mid 40 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 35

36 FTSE/XA Small Cap 80 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 36

37 FTSE/XA 140 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 37

38 FTSE/XA International Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σηµειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. (Συνοπτικές σημειώσεις) Μ. Γκλεζάκος. Απρίλιος Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σημειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. (Συνοπτικές σημειώσεις) Μ. Γκλεζάκος. Απρίλιος Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σημειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Συνοπτικές σημειώσεις) Μ. Γκλεζάκος Απρίλιος 2007 Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ - Συνοπτικές Σημειώσεις στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 1. O Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

6. Ta Warrants. Call Options Put Options

6. Ta Warrants. Call Options Put Options ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Μιχάλης Γκλεζάκος Πίνακας Περιεχοµένων Οι Επενδύσεις : Έννοια Απόδοση και Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. Μάιος 2003, Έκδοση 2.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Στοιχεία Διαχείρισης Κειμένου Έργο Κείμενο Επιμέλεια/ Συγγραφή Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2010, Έκδοση 2.8

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2010, Έκδοση 2.8 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2010, Έκδοση 2.8 Πνευματικά Δικαιώματα Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης & Υπολογισµού των εικτών FTSE / ASE 20 και FTSE / ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2013, Έκδοση 2.10

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2013, Έκδοση 2.10 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ Μάϊος 2013, Έκδοση 2.10 Πνευματικά ικαιώματα Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού του Ελληνικού Δείκτη Mid & Small Cap Νοέμβριος 2014, Έκδοση 1.9 Αρχείο: Index Ground Rules Ver01 9.docx Σελίδα 2 / 18 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 4 1.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Ε.Ε.Χ.) Δρ. Β. Μπαμπαλός Εταιρείες επενδύσεων:γενικά Μια εταιρεία επενδύσεων ορίζεται ως ένα σύνολο επενδυτικών κεφαλαίων το οποίο εισφέρεται από πολλούς ιδιώτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 557,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 35,65 εκατ. εκ των οποίων 2,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η µεθοδολογία αποτίµησης µιας Εταιρίας Ακίνητης Περιουσίας εφαρµόζεται στη βάση της εναλλακτικής µορφής επένδυσης. Ο αναλυτής ή ο εκτιµητής «αντιµετωπίζει» την Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών

Οι είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Γενικά περί εικτών Οι είκτες ή Γενικοί ή Σύνθετοι είκτες (Indces, Composte Indces Index στον ενικό αριθµό) χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην Οικονοµική Επιστήµη και έχουν ως σκοπό να καταγράψουν τη µέση τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παρούσες σηµειώσεις δεν έχουν ως στόχο να καλύψουν την ύλη του µαθήµατος «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ», αλλά να λειτουργήσου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παρούσες σηµειώσεις δεν έχουν ως στόχο να καλύψουν την ύλη του µαθήµατος «ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ», αλλά να λειτουργήσου Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης Αξιόγραφα και Χρηµατιστηριακές Επενδύσεις Συµπληρωµατικές Σηµειώσεις Νοέµβριος 2009 «Αξιόγραφα και Χρηµατιστηριακές Επενδύσεις» - Συµπληρωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 963,59 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,56 εκατ. εκ των οποίων 10,21 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα