Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014"

Transcript

1 Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Φανάρα Τηλέφωνο : ΦΑΞ : ΠΟΛ 1007/2013 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά µε την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών του ν. 2238/1994. Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ), όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 26 του ν.4223/2013 «Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287Α ), οι οποίες αναφέρονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αποθεµατικών που έχουν σχηµατισθεί από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους: 1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 προβλέπεται, ότι σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µέχρι την 31η εκεµβρίου 2013 των αποθεµατικών που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, αυτά φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 15%. Η ρύθµιση αυτή αφορά στα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 45 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), ήτοι τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, ΕΠΕ, συνεταιρισµοί, εγκατεστηµένα στη χώρα µας υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) και της παρ. 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου που τηρούν βιβλία µε βάση το διπλογραφικό σύστηµα (προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες, κλπ.). Εποµένως, από την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διότι τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις της παραγράφου 12 του ιδίου άρθρου αναφέρονται στο σύνολο των νοµικών προσώπων του άρθρου 45 του ν.4172/2013, δεν έχουν κέρδη από εµπορική εκµετάλλευση, δεν προβαίνουν σε διανοµή κερδών και δεν έχουν ορισµένο κεφάλαιο (µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο). 2. Τα αποθεµατικά που εµπίπτουν στις κοινοποιούµενες διατάξεις προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν κατ εφαρµογή των

2 διατάξεων του ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο αυτό, ή που σχηµατίσθηκαν µε βάση αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν.2238/1994, καθώς και διευκρινιστικές εγκυκλίους που ρυθµίζουν θέµατα φορολογικής µεταχείρισης και λογιστικής απεικόνισης των αφορολόγητων εσόδων. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 καταλαµβάνουν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί αποκλειστικά και µόνο µε βάση το ν. 2238/1994 και όχι αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί µε βάση ειδικές διατάξεις νόµων (αναπτυξιακών και άλλων) ή από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµατα βάσει του ν. 2238/1994. ιευκρινίζεται ότι για τα έσοδα που απαλλάσσονται της φορολογίας κατ εφαρµογή του ν. 2238/1994, τα νοµικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.) είχαν υποχρέωση να εµφανίζουν στα βιβλία τους σε ειδικούς λογαριασµούς αποθεµατικών, καθώς και στον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, το µέρος των αδιανεµήτων καθαρών κερδών που προκύπτουν σε κάθε διαχειριστική περίοδο και τα οποία προέρχονται, µεταξύ άλλων, από τα έσοδα αυτά µε βάση τα οριζόµενα στην αριθ /10159/Β0012/ΠΟΛ.1117/ Α.Υ.Ο., που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 8α του ν.δ.3843/1958, διατάξεις οι οποίες κωδικοποιήθηκαν µε την παρ. 7 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος. Επισηµαίνεται ότι για να υπαχθούν στην αυτοτελή φορολόγηση 15% τα αφορολόγητα αποθεµατικά του ν. 2238/1994, θα πρέπει τα έσοδα από τα οποία αυτά σχηµατίσθηκαν να έχουν τύχει προσωρινής απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος, αφού µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 προβλέπεται σε κάθε περίπτωση η φορολόγηση µε τις γενικές διατάξεις των διανεµόµενων ή κεφαλαιοποιούµενων αφορολόγητων αποθεµατικών. Κατά συνέπεια, αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2238/1994 αλλά στη διανοµή τους δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του ίδιου νόµου, όπως συµβαίνει µε τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από τα απαλλασσόµενα κέρδη που εισπράττουν ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συµµετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.2578/1998 κατ εφαρµογή της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 2238/1994, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της αυτοτελούς φορολόγησης του ν. 4172/2013. Εποµένως, σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης των συγκεκριµένων αποθεµατικών µέχρι το τέλος του 2013 θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 ή της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, ενώ για διανοµές που θα πραγµατοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά θα παρακρατείται φόρος 10% σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. Επίσης, επισηµαίνεται ότι αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από αφορολόγητα έσοδα και τα οποία εµφανίζονται στα βιβλία των υπόχρεων εταιρειών λόγω απορροφήσεως των επιχειρήσεων που τα είχαν σχηµατίσει, εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, γιατί οι υπόχρεες εταιρείες είναι καθολικοί διάδοχοι των απορροφούµενων επιχειρήσεων. 3. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουµε περιπτώσεις

3 αποθεµατικών που εµπίπτουν στις κοινοποιούµενες διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013: - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν προέλθει από τόκους εντόκων γραµµατίων και οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2459/1997 (περ. α και β της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν προέλθει από την υπεραξία από την πώληση χρεογράφων βάσει της παρ.3 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967, διάταξη η οποία κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο 38 του ν.2238/1994 µε τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν προέλθει από τόκους οµολογιακών δανείων που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο εξωτερικό (περ. ζ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2238/1994 και περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν προέλθει από κέρδη από αµοιβαία κεφάλαια ή από την πρόσθετη αξία από την εξαγορά των µεριδίων τους σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης τους (περ. ι της παρ. 3 του άρθρου 6 και περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν προέλθει από κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους και από συναλλαγές επί παραγώγων στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών (παρ. 1 και 6 άρθρου 38 σε συνδυασµό µε την παρ.11 του άρθρου 105 του ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι οικοδοµικές και τεχνικές επιχειρήσεις και τα οποία προέρχονται από τα πραγµατικά κέρδη τους κατά το µέρος που υπερβαίνουν τα αντίστοιχα τεκµαρτά (παρ. 8 άρθρου 106 του ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από την υπερτίµηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιµοποιείτο ή έχει ιδιοχρησιµοποιηθεί για την άσκηση του αντικειµένου των εργασιών της επιχείρησης (περ. ζ παρ.3 άρθρου 28 ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που προέρχονται από την υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια είχε συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης µεταξύ της εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης (περ. ζ παρ.3 άρθρου 28 ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από τα κέρδη από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση το «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι δέκα (10) kw» (περ.ιε παρ.1 άρθρου 103 ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που εµφανίζονται σε ειδικούς λογαριασµούς και έχουν σχηµατισθεί από τη διαφορά υπερτιµήµατος των οικοπέδων που πωλούν στα µέλη

4 τους οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί (παρ.2 άρθρου 103 ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από εισοδήµατα που απαλλάσσονται της φορολογίας µε βάση σύµβαση που έχει κυρωθεί µε νόµο (περ. ιγ παρ.1 άρθρου 103 ν.2238/1994), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από εισοδήµατα που απαλλάσσονται της φορολογίας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.2238/1994 πριν την κατάργησή τους µε το ν.3842/2010, - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από τους τόκους Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου λόγω διακράτησής τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του οµολόγου (παρ.11 άρθρου 12 ν.2238/1994 σε συνδυασµό µε την αριθµ /10159/Β0012/ΠΟΛ.1117/ Α.Υ.Ο.), - Αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί λόγω της εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήµατος κατ εφαρµογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από την ιοίκηση (Ε.5343/29/ και αριθ. πρωτ /10795πε/Β0012/ έγγραφά µας). 4. Οι εν λόγω διατάξεις, πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, δεν καταλαµβάνουν αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί κατ ειδικό τρόπο (τόκοι καταθέσεων, υπεραξία από την πώληση µετοχών µη εισηγµένων, κλπ.), καθώς και αποθεµατικά που σχηµατίσθηκαν µε βάση ειδικές διατάξεις νόµων (αναπροσαρµογή παγίων κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν.2065/1992, φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας κατ εφαρµογή του άρθρου 71 του ν.3842/2010, άρθρο 15 του ν.4015/2011 περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ανάπτυξη επιχειρησιακών πάρκων κατ εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 62 του ν.3982/2011 κλπ.). Επίσης, σε αυτοτελή φορολόγηση µε βάση το άρθρο αυτό δεν υπόκεινται τα κέρδη από την εκµετάλλευση πλοίων µε ελληνική σηµαία τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων µε βάση τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, καθόσον αυτά υπόκεινται στον ειδικό φόρο για τα πλοία (tonnage), µε την επιβολή του οποίου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση σε επίπεδο µετόχου ή εταίρου (παρ.1 άρθρου 2 του ν.27/1975). Επιπλέον, οι εν λόγω διατάξεις δεν καταλαµβάνουν την ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των προβληµατικών και υπερχρεωµένων επιχειρήσεων κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 44 του ν.1892/1990 και κατ ανάγκη εµφανίζεται σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, καθόσον αυτή δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. ως µη προερχόµενα από πραγµατικά κέρδη της επιχείρησης (αριθµ. 457/1994 γνωµοδότηση του Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., αριθµ. πρωτ /10281/Β0012/ και /10224/Β0012/ έγγραφα της υπηρεσίας µας). 5. Πέραν των ως άνω αναφεροµένων αποθεµατικών, διευκρινίζεται ότι στη φορολόγηση που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκεινται γενικά τα κέρδη των νοµικών προσώπων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 τα οποία δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν ανεξάρτητα αν αυτά εµφανίζονται

5 στους ισολογισµούς σε λογαριασµούς αφορολόγητων αποθεµατικών ή όχι. Εποµένως, υπόκεινται σε φορολόγηση και τα κέρδη που δεν φορολογήθηκαν και εµφανίζονται σε διάφορους λογαριασµούς στα βιβλία της επιχείρησης, όπως στο έκτακτο αποθεµατικό, στο υπόλοιπο κερδών παρελθουσών χρήσεων ή εµφανίζονται συγκεντρωτικά σε λογαριασµό αποθεµατικού στον ισολογισµό που καταρτίζεται µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) τα οποία συνοδεύονται από σχετική ανάλυση στο Προσάρτηµα (σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων), κλπ. Τα ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι δεν έχουν εφαρµογή για το τακτικό αποθεµατικό σε περίπτωση που κατά το σχηµατισµό αυτού λήφθηκαν υπόψη και αφορολόγητα κέρδη, καθόσον σε αυτή την περίπτωση προφανώς επιλέχθηκε η φορολόγηση των υπόψη κερδών και στη συνέχεια ο σχηµατισµός του τακτικού αποθεµατικού. 6. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι µε βάση τις διατάξεις του κοινοποιούµενου νόµου, στην αυτοτελή φορολόγηση 15% υπόκεινται τα ως άνω αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί µέχρι και την 31η εκεµβρίου 2013 και θα διανεµηθούν ή θα κεφαλαιοποιηθούν µε απόφαση του αρµόδιου εταιρικού οργάνου έως το τέλος του Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που αποφασισθεί η διανοµή των εν λόγω αποθεµατικών από τα αρµόδια όργανα µέσα στο έτος 2013 και µετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 106 και των άρθρων 54 και 55 του ν. 2238/1994. Εποµένως, όσα έχουν γίνει δεκτά από τη ιοίκηση σε περίπτωση διανοµής αποθεµατικών ανωνύµων εταιρειών µε απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αναφορικά µε το χρόνο απόκτησης των εισοδηµάτων αυτών από τους µετόχους (Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιος µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθ. 950/1977 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ.), δεν ισχύουν στην περίπτωση αυτή. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα αφορολόγητα αποθεµατικά είχαν σχηµατισθεί µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, στην ως άνω αυτοτελή φορολόγηση υπόκειται το υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού. Επισηµαίνεται ότι, εάν υφίσταται ζηµία από αποτίµηση αλλοδαπών συµµετοχών, αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη κατά το ποσό που δεν έχει συµψηφισθεί µε κέρδη από την πώληση αλλοδαπών συµµετοχών µέσα στην ίδια χρήση, καθόσον πρόκειται για ζηµία αλλοδαπής. Ενδεχόµενο χρεωστικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού δεν µπορεί να συµψηφιστεί µε αποθεµατικά που έχουν σχηµατιστεί από άλλη αιτία. Τέλος, οι ζηµίες οι οποίες ενδεχοµένως προέκυψαν από την πώληση ή αποτίµηση χρεογράφων εντός της διαχειριστικής περιόδου που αφορά ο επόµενος ισολογισµός από αυτόν που ελήφθη υπόψη για την υπαγωγή σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 15% των αφορολόγητων αποθεµατικών, δεν λαµβάνονται υπόψη για την εξεύρεση του φορολογούµενου ποσού αποθεµατικών. Συνεπώς οι ζηµίες αυτές, εφόσον υφίστανται, κατά την εν λόγω διαχειριστική περίοδο δεν επιτρέπεται να συµψηφισθούν µε τα συγκεκριµένα αφορολόγητα αποθεµατικά τα οποία έχουν εµφανισθεί στον τελευταίο ισολογισµό. 7. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 ορίζεται, ότι µε την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νοµικού προσώπου και των µετόχων ή εταίρων αυτού. Το ποσό των αποθεµατικών που φορολογήθηκε µε

6 αυτόν τον τρόπο, µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εµφανίζεται σε ειδικούς λογαριασµούς στα τηρούµενα βιβλία της επιχείρησης και δύναται, µετά την καταβολή του συνολικά οφειλόµενου φόρου, να διανεµηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί ή να εξαχθεί στο εξωτερικό, όταν πρόκειται για µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων, χωρίς καµία άλλη φορολογική επιβάρυνση, µη εφαρµοζοµένων των άρθρων 54 ή 55 του ν.2238/1994 ή του άρθρου 64 του ν.4172/2013, κατά περίπτωση. 8. Με το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 ορίζονται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά συµψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους µε ζηµίες φορολογικά αναγνωρίσιµες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη µέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 19%. Περαιτέρω, για τους σκοπούς του παραπάνω εδαφίου, ως συµψηφισµός νοείται το αλγεβρικό άθροισµα το οποίο αυξοµειώνει το φορολογικό αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) της επιχείρησης. 9. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου και νόµου ορίζεται ότι για ισολογισµούς που κλείνουν µε ηµεροµηνία και µετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασµών αφορολόγητου αποθεµατικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόµων ή άλλων ειδικών διατάξεων νόµων. Είναι αυτονόητο ότι αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµατα, π.χ. τόκους καταθέσεων νοµικών προσώπων πριν την έναρξη ισχύος του ν.3091/2002, υπεραξία από την πώληση µη εισηγµένων µετοχών πριν την , κλπ. δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν τους υπόψη λογαριασµούς στα βιβλία τους. 10. Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, µε την οποία ορίζεται η έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε., συνάγεται ότι µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 µία εταιρεία πρέπει να επιλέξει είτε το συµψηφισµό των φορολογικά αναγνωρισµένων ζηµιών παρελθουσών χρήσεων µε τα υπόψη σχηµατισθέντα αποθεµατικά, είτε τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των τελευταίων µε υπαγωγή αυτών σε φορολόγηση µε συντελεστή 19%, καθόσον για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά δεν επιτρέπεται ο σχηµατισµός αφορολόγητων αποθεµατικών. Σε περίπτωση που µία επιχείρηση επιλέξει να συµψηφίσει τις φορολογικές ζηµίες της µε τα εν λόγω αποθεµατικά, χάνει το δικαίωµα µεταφοράς των ζηµιών που συµψηφίστηκαν (µειώνονται οι µεταφερόµενες ζηµιές). Αν µετά το συµψηφισµό προκύπτει υπόλοιπο φορολογικών ζηµιών, το υπόλοιπο αυτό µεταφέρεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν.4172/2013. Το µέρος των αποθεµατικών που συµψηφίζεται δεν υπόκειται στην ανωτέρω αυτοτελή φορολόγηση. Αν η επιχείρηση δεν έχει φορολογικά αναγνωρίσιµες ζηµίες παρελθουσών χρήσεων προς συµψηφισµό ή σε περίπτωση που υφίστανται και ωστόσο αυτή επιλέξει τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των µη διανεµηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων οριζοµένων αποθεµατικών, αυτά φορολογούνται µε συντελεστή 19%. Η αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή 19% καταλαµβάνει τα υπόλοιπα των λογαριασµών των υπόψη αποθεµατικών τα οποία κατ επιλογή της επιχείρησης δεν

7 φορολογήθηκαν µε συντελεστή 15% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 72, καθώς και τα λοιπά σχηµατισθέντα αποθεµατικά από αφορολόγητα έσοδα κατ εφαρµογή των διατάξεων του ν.2238/1994, που δεν έχουν διανεµηθεί µέχρι την Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που µετά το συµψηφισµό των ζηµιών αποµένει υπόλοιπο αποθεµατικών, αυτό υπόκειται υποχρεωτικά σε αυτοτελή φορολόγηση µε συντελεστή 19% κατ εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου αυτού, λαµβανοµένων υπόψη και όσων διευκρινίζονται µε την παράγραφο 9 της παρούσας αναφορικά µε την εφαρµογή της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού. Κατ αντιστοιχία µε την παράγραφο 7 της παρούσας, και στην περίπτωση καταβολής του φόρου µε συντελεστή 19% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και αυτά µπορούν να διανεµηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν ή να εξαχθούν στο εξωτερικό όταν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς καµία άλλη φορολογική επιβάρυνση, µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.4172/ Με τις διατάξεις του έκτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής, προκειµένου για ανώνυµες εταιρείες, γίνεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από τη γενική συνέλευση των µετόχων. εδοµένου ότι η απόφαση για τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών µπορεί να ληφθεί και µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προβλέπεται µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άλλο εξουσιοδοτηµένο εταιρικό όργανο), είναι προφανές ότι η ως άνω προθεσµία ισχύει και στις περιπτώσεις αυτές. Ειδικά, για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις προσωπικές εταιρείες, τις κοινοπραξίες και τις αλλοδαπές εταιρείες, αν και δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στις υπόψη διατάξεις, κατά αναλογία µε τα ανωτέρω, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την απόφαση διανοµής του αρµόδιου οργάνου ή από το χρόνο της πίστωσης κερδών της µόνιµης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης προς την έδρα της, κατά περίπτωση. Για την απόδοση του φόρου που οφείλεται µε βάση τις ανωτέρω διατάξεις, οι υπόχρεες εταιρείες υποβάλλουν στην αρµόδια για τη φορολογία τους.ο.υ., ιδιαίτερη δήλωση, ως το συνηµµένο υπόδειγµα. Αν η δήλωση υποβληθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, θεωρείται εκπρόθεσµη, οπότε επί του οφειλόµενου φόρου θα επιβληθούν οι τόκοι του άρθρου 53 και τα πρόστιµα του άρθρου 57 του ν.4174/2013. Τα έσοδα από το φόρο που επιβάλλεται µε βάση τις κοινοποιούµενες διατάξεις της παραγράφου αυτής καταχωρούνται στον ΚΑΕ 0142 (είδος φόρου 6135 «Αφορολόγητο αποθεµατικό άρθρου 72 ν.4172/2013»). 12. ιευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων η διαχειριστική περίοδος έχει έναρξη µέσα στο 2013 και λήξη πριν τις , θα σχηµατίσουν αφορολόγητα αποθεµατικά λόγω ύπαρξης αφορολόγητων εσόδων µε βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και περαιτέρω υποχρεούνται σε αυτοτελή φορολόγηση των αποθεµατικών αυτών µε συντελεστή 19%, προκειµένου αυτά να µην υφίστανται στον επόµενο ισολογισµό τους, για τον οποίο θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013). Οµοίως, οι επιχειρήσεις µε υπερδωδεκάµηνες διαχειριστικές περιόδους µε έναρξη µέσα στο έτος 2013 και λήξη την και µετά, θα σχηµατίσουν αφορολόγητα αποθεµατικά λόγω αφορολόγητων εσόδων µε βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και περαιτέρω υποχρεούνται σε αυτοτελή φορολόγηση των αποθεµατικών

8 αυτών µε συντελεστή 19%. Τα αφορολόγητα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 48 και 63 του ν.4172/2013) και αφορούν σε εισπραττόµενα µερίσµατα από ηµεδαπές και αλλοδαπές συνδεδεµένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν.2578/1998, καθώς και στα κέρδη από τη διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας µετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι 10 Kw», τηρούνται σε ειδικούς λογαριασµούς αποθεµατικών που δεν φέρουν τον όρο «αφορολόγητο». Τέλος, οι επιχειρήσεις που τελούν υπό εκκαθάριση υπόκεινται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών, δεδοµένου ότι τα υπόψη αποθεµατικά θα φορολογούντο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, αυτοτελώς κατά τη λύση του νοµικού προσώπου, χωρίς συνάθροιση µε το προκύπτον αποτέλεσµα του ισολογισµού. Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1042 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: Β 300/11.02.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Υποκείµενο του φόρου 1.Ως υποκείµενα του φόρου νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, η σχολάζουσα κληρονοµιά

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων το Μάρτιο Προθεσµίες: Ολα όσα πρέπει να προσέξουµε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουµε Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 Το εν λόγω φορολογικό ηµερολόγιο βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των φορολογουµένων τον Ιανουάριο ευτέρα, 31 εκεµβρίου 2012 07:00, Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα Νοµικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλαδή ηµεδαπές ανώνυµες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα