«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»"

Transcript

1 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα: «Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» Κριτήριο Αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ,00 έξι εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Χρόνος Παράδοσης: Ταξινόμηση κατά CPV: Ενενήντα (90) ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ... Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών, Κτίριο Γ' Σελίδα 1 από 76

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΆΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ... 7 ΆΡΘΡΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 8 ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΆΡΘΡΟ 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΆΡΘΡΟ 10. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ΆΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΆΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 2 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ» ΆΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΆΡΘΡΟ 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 18. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΆΡΘΡΟ 19. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 20. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 21. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 22. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΆΡΘΡΟ 23. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 24. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 26. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ- ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΆΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ ΆΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΆΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΆΡΘΡΟ 8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 10. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 11. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Σελίδα 2 από 76

3 ΆΡΘΡΟ 12. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΆΡΘΡΟ 14. ΕΚΠΤΩΣΗ ΆΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΆΡΘΡΟ 17. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΆΡΘΡΟ 19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι.1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Σελίδα 3 από 76

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έχουν τις εξής έννοιες : «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής» είναι ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο θα ανατεθεί το Έργο. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΕΡΤ ΑΕ) «Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής» ή «Υποφάκελος Α» είναι το μέρος της Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου που θα περιέχει δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που απαιτούνται για να καλύψουν τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12. «Διαγωνιζόμενος» ή «Συμμετέχων» είναι κάθε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει καταθέσει προσφορά στο Διαγωνισμό. «Ενδιαφερόμενος» είναι το πρόσωπο που έχει παραλάβει τα Τεύχη Δημοπράτησης από την εταιρεία, είτε φυσικά, είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παρούσας. «Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (ΕΔΑ)» είναι η επιτροπή που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή αντικείμενο της οποίας θα είναι, μεταξύ άλλων, η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των Προσφορών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα. «Έργο» είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης του ανωτέρω εξοπλισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00), πλέον ΦΠΑ. «Τεύχη Δημοπράτησης» είναι η Προκήρυξη με τα παραρτήματά της και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Γενικά: Η χρήση : (i) του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό αριθμό και το αντίστροφο, (ii) ενός γένους θεωρείται ότι αφορά και το άλλο γένος, Οι επικεφαλίδες τίθενται μόνον για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της Προκήρυξης. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 240 έως και 246 του Αστικού Κώδικα. Σελίδα 4 από 76

5 ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1. Η ΕΡΤ Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει διεθνή-ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής». Σύμφωνα και με την ΚΥΑ 42800/ για τη μετάβαση του δικτύου εκπομπής τηλεόρασης από αναλογική σε ψηφιακή μορφή, είναι αναγκαία η προμήθεια πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Οι ποσότητες των πομπών ανάλογα με την ισχύ τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πομποί ψηφιακής τηλεόρασης DVB T ισχύος 10W 86 2 Πομποί ψηφιακής τηλεόρασης DVB T ισχύος 50W Πομποί ψηφιακής τηλεόρασης DVB T ισχύος 100W 51 4 Πομποί ψηφιακής τηλεόρασης DVB T ισχύος 300W 22 5 Πομποί ψηφιακής τηλεόρασης DVB T ισχύος 600W Η Σύμβαση που πρόκειται να ανατεθεί αφορά προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με αριθμούς αναφοράς CPV για την προμήθεια των πομπών και CPV για τις εργασίες εγκατάστασης τους Το κόστος της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού, της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών καθώς και της παροχής τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού έχει προϋπολογιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ Με την απόφαση της κατακύρωσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσαύξησης της ποσότητας για κάθε κατηγορία πομπών μέχρι 20% κατά την απόλυτη κρίση της Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση: - στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις.. (αριθμός αναφοράς ), - στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - στην εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - στην εφημερίδα ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 1.6. Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε επίσης: - στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στις.. - στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στις.., και 1.7. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις.., ενώ η περίληψη αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» την Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό, τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: Σελίδα 5 από 76

6 (α) Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΡΤ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 432, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (β) Αριθμός Τηλεφώνου: (γ) Αριθμός Φαξ: (δ) Ηλεκτρονικό 1.9. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: - Του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005» (Α 63). - Της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». - Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19). - Του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"» (Α 279). - Του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α 173). - Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων». - Του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (Α 169), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4324/2015 (Α 44) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία». - Του ν. 4129/2013 «Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α 52). - Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α 204). - Του ν. 4281/2014 «Μέτρα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α 160). - Του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Α' 66). Σελίδα 6 από 76

7 - Του Κανονισμού Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΚΔΑΕΠΥ) της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞΝΛ-4ΜΦ). ΆΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2.1. Επιδιώξεις της Αναθέτουσας Αρχής Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών Στα μέσα που η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της περιλαμβάνονται ιδίως: η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική εκπομπή, η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για ψηφιακή εκπομπή, η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό, η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων, η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία. η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικού υλικού τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και αυτοτελών οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όπως μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικού τύπου ή διαδικτυακής αναζήτησης. η προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από προμηθευτές προγράμματος, η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επεξεργασίας μεταφοράς οπτικοακουστικών υπηρεσιών και του συναφούς εξοπλισμού που καθιστούν τεχνικά εφικτή την εκπλήρωση του σκοπού της και η προμήθεια, χρήση και μίσθωση των σχετικών υπηρεσιών που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία των υποδομών της, στο πλαίσιο και υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το νόμο και η δημιουργία και αξιοποίηση οποιωνδήποτε τεχνικών υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού, μέσω των οποίων είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της και γενικά η εκμετάλλευση τεχνολογιών αιχμής, καθώς και προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τρόπο. Σελίδα 7 από 76

8 Σύμφωνα επίσης με τις ιδρυτικές της διατάξεις, η Αναθέτουσα Αρχή καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές, με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό και με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος Βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, προβλέπεται η υποχρέωση διακοπής της εκπομπής αναλογικού σήματος και η ψηφιακή μετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων (switch over). Η υποχρέωση μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση καταλαμβάνει και την ΕΡΤ ΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η ανάπτυξη του δικτύου εκπομπής της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης της ΕΡΤ ΑΕ, για την οποία είναι αναγκαία η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από του Διαγωνιζομένους Στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά στοιχεία ως προς το περιβάλλον εγκατάστασης και λειτουργίας του προσφερόμενου τεχνικού εξοπλισμού, ιδίως ως προς τις συνθήκες λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τα οποία οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς Σε κάθε περίπτωση, οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να διερευνήσουν και να εκτιμήσουν τα θέματα, τις συνθήκες, τις πληροφορίες και κάθε τι που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επιδράσει στο Έργο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το επαρκές επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας του Έργου Οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες, τίθενται στη διάθεση των Διαγωνιζόμενων για ενημέρωσή τους και μόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν συμβατικά την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά μπορούν να χρησιμεύσουν ως απλό βοήθημα για τη σύνταξη των Προσφορών. Εναπόκειται στην κρίση των Διαγωνιζομένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή / και να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, ή παρατηρήσεις, για επαλήθευση και / ή ακριβέστερο καθορισμό των στοιχείων που τους διατέθηκαν Εν όψει των ανωτέρω, με την υποβολή της Προσφοράς του έκαστος Διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και του περιβάλλοντος εκτέλεσης του Έργου και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων (περιλαμβανομένου και του εν γένει ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου), τα οποία καθ οιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν την εκτέλεση του Έργου, σε συνδυασμό με τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης και παραιτείται από κάθε αξίωση η οποία κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέτει, ως βάση, την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 3.1. Αντικείμενο Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από το Διαγωνισμό θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση στα κέντρα εκπομπής που περιγράφονται στο Παράρτημα B του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και θέση σε λειτουργία ψηφιακών πομπών τηλεοράσεως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, για την ανάπτυξη δικτύου εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής της Αναθέτουσας Αρχής Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες ισχύος πομπών Στο Έργο περιλαμβάνεται επίσης η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση και λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού, Σελίδα 8 από 76

9 καθώς και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από μεταβολές των επιτοκίων, πληθωρισμού, συναλλαγματικών ισοτιμιών και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο δύναται να επηρεάσει την τιμή προμήθειας του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Θέση σε λειτουργία Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο Ανάδοχος θα αποθηκεύσει τον εξοπλισμό τμηματικά, σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, σε σημεία που θα διευκολύνουν την άμεση εγκατάσταση των πομπών (κεντρικές αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, κέντρα εκπομπής, κλπ.). Η προσωρινή παραλαβή των προς εγκατάσταση πομπών θα γίνει ανά σημείο εκπομπής, με το τέλος των εργασιών εγκατάστασης και τους πομπούς σε πλήρη λειτουργία σε δίκτυα SFN, στα κανάλια που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Η προσωρινή παραλαβή των μη εγκατεστημένων πομπών θα γίνει στις κεντρικές αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, μετά από έλεγχο λειτουργίας τους από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής Η οριστική παραλαβή όλων των πομπών θα γίνει με την ολοκλήρωση ενός (1) έτους ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων πομπών Το χρονοδιάγραμμα (αλληλουχία εγκατάστασης ανά περιοχή) υλοποίησης του έργου της εγκατάστασης ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών Εκπαίδευση χρηστών Η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού πραγματοποιείται υποχρεωτικά στην Αθήνα, για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες Τα στελέχη που θα εκπαιδευτούν στη χρήση του εξοπλισμού θα προσδιοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή Εγγύηση Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού. Με το πέρας του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και θα αρχίσει να προσμετρείται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, ο οποίος ορίζεται κατ ελάχιστο στο ένα (1) έτος Στο πλαίσιο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ο Ανάδοχος εγγυάται την ποιότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού και των εργασιών εγκατάστασής του και αναλαμβάνει να παρέχει χωρίς πρόσθετο κόστος όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δωρεάν πλήρεις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η υψηλή διαθεσιμότητα αυτού Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει όλα τα απαιτούμενα έξοδα για την αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών και γενικότερα τα πάσης φύσεως έξοδα, όπως: - Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής κλπ. του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης. - Τα έξοδα μετακίνησης εξοπλισμού από τον τόπο εγκατάστασης, για επισκευή και επανατοποθέτηση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος έχει τη γενική ευθύνη για την αποσύνδεση, συσκευασία, αποστολή κλπ. Στον Ανάδοχο ανήκει η ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού. Σελίδα 9 από 76

10 - Την αξία των εξαρτημάτων, των ελαττωματικών ανταλλακτικών (πλην όσων απαιτείται η αλλαγή τους στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή) και των λοιπών απαραίτητων υλικών, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και τις λοιπές δαπάνες αυτών Για την επίλυση πιθανών προβλημάτων ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας και την αποκατάσταση οποιασδήποτε παρουσιαζόμενης βλάβης επί οποιουδήποτε μέρους του προσφερόμενου εξοπλισμού, απαιτείται από τον Ανάδοχο: - Διαρκής (κατά τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες), on line και τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. - Επιτόπια επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού και αποκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, μετά από σχετική (τηλεφωνική ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) ειδοποίηση. - Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται πιθανή καθυστέρηση που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή πρόσθετος χρόνος που απαιτείται λόγω αναμονής ανταλλακτικών, η μέγιστη διάρκεια του οποίου θα προσδιορίζεται στην Προσφορά και δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες Η αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου, αφού προηγουμένως γίνει αντικατάσταση του με άλλο προσωρινό, προκειμένου να μην διαταραχτεί η λειτουργία του δικτύου Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που παρουσίασε βλάβη δεν επιστραφεί επισκευασμένος και δεν επανατοποθετηθεί και τεθεί σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του για επισκευή, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό με άλλο όμοιο ή καλύτερο Εάν ο εξοπλισμός δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει με άλλο καινούριο, όμοιο ή καλύτερο, εντός πέντε (5) ημερών από της γνωστοποίησης της αδυναμίας επισκευής του Αν κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης ο εξοπλισμός παρουσιάσει συνεχείς βλάβες, δηλαδή εάν σε οποιοδήποτε διάστημα 60 (εξήντα) ημερών ευρίσκεται εκτός λειτουργίας για πέντε (5) ημέρες και για λόγους που δεν οφείλονται σε πλημμελή χρήση, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 30 (τριάντα) ημερών μετά από γραπτή γνωστοποίηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής να αντικαταστήσει αυτόν με όμοιο καινούριο Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των μονάδων που αντικαταστάθηκαν αρχίζει να προσμετρείται από την ημερομηνία αντικατάστασης και ισχύει τουλάχιστον για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης του εξοπλισμού που αντικαταστάθηκε και για όχι λιγότερο από ένα (1) χρόνο, από την ημερομηνία αντικατάστασης. Η ανανέωση της εγγύησης ισχύει για όλες τις άνω περιπτώσεις Εφ όσον προκύψει ότι η βλάβη αφορά όλες τις συσκευές της συγκεκριμένης παρτίδας, η αντικατάσταση θα γίνει σε όλες τις συσκευές Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (στο πλαίσιο της απαιτούμενης συντήρησης του εξοπλισμού βάση των προδιαγραφών του), να την προμηθεύει με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, σύμφωνα με κατάλογο ανταλλακτικών που θα υποβάλει, στην τιμή που θα αναφέρει με την οικονομική του προσφορά. Το κόστος των ανταλλακτικών και οι εργασίες αντικατάστασης αυτών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να αναβαθμίσει (να αντικαταστήσει με όμοια ή καλύτερα ή να προσθέσει επιπλέον) επιμέρους εξαρτήματα του προμηθευμένου εξοπλισμού, σύμφωνα πάντοτε με τα όρια που θέτουν οι Σελίδα 10 από 76

11 Τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, καθώς επίσης και με την υποχρέωσή του για υποστήριξη ανταλλακτικών μέσα στα όρια της εγγύησης κάθε είδους του προς προμήθεια εξοπλισμού. Το κόστος των ανταλλακτικών και εργασιών αναβάθμισης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή Οικονομικό Αντάλλαγμα Αναδόχου Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει στον Ανάδοχο οικονομικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τη Σύμβαση και την οικονομική προσφορά του Αναδόχου Ειδικότερα, η αμοιβή θα καταβληθεί τμηματικώς, ήτοι: (i) (ii) (iii) 50% του συμβατικού τιμήματος με την με την ολοκλήρωση της παράδοσης (αποθήκευσης) του εξοπλισμού σύμφωνα με τον όρο της παρούσας, 20% του συμβατικού τιμήματος με την προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού και 30% του συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος δικαιούται να λάβει προκαταβολή μέχρι ποσοστού 20% με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 παρ.1 περ.δ του ν. 4281/ Η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΆΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις.., ημέρα.., με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την.. και λήξη την.. στο κατάστημα της Αναθέτουσας Αρχής Λ. Μεσογείων 432, Κτήριο Γ,1ος όροφος, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών (Γραφείο Γ9), ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ενώπιον της αρμόδιας ΕΔΑ. Αν ο Διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, τότε ο εκπρόσωπός του υποχρεούται να προσκομίσει νόμιμη εξουσιοδότηση Οι Διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Προσφορές εκπρόθεσμες δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η υποβολή των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή των προσφορών όλων των Διαγωνιζομένων. Η επιστροφή των εκπρόθεσμων προσφορών γίνεται μετά από έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων για την παραλαβή τους, η οποία περιλαμβάνει και τους λόγους επιστροφής των προσφορών. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίησή τους, οι προσφορές καταστρέφονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5.1. Τα Τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται στους Ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή, Κτήριο Γ, γραφείο Σελίδα 11 από 76

12 Γ21, 1 ος όροφος, από την.. έως την.. κατά την διάρκεια των ωρών 10:00 έως 16:00. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Η λήψη των τευχών είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά έχει ακριβώς την ίδια αξία. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες Σε περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη & σωστή παράδοση της Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έντυπο με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, κ.λ.π.) στην Αναθέτουσα Αρχή ώστε στην περίπτωση που χρειαστεί να τους αποστείλει, η Αναθέτουσα Αρχή, τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στα Τεύχη Δημοπράτησης Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή στην Ελληνική γλώσσα, έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με τον Διαγωνισμό μέχρι την.. και ώρα Ελλάδος 16:00. Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία και να αναφέρεται υποχρεωτικά στο έγγραφο ο τίτλος του Διαγωνισμού και η παρακάτω ένδειξη: «Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης». Προς αποφυγή παρανοήσεων, τα αιτήματα διευκρίνησης θα υποβάλλονται ταξινομημένα με σαφή αναφορά στο Τεύχος Δημοπράτησης, στο κεφάλαιο και στο άρθρο ή παράγραφο που αφορούν Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της και θα κοινοποιηθούν με τηλεομοιοτυπία σε όσους έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με άρθρο 5.3, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος υπέβαλε την ερώτηση, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον οι ερωτήσεις ή τα αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται και κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 5.9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κατά τη ελεύθερη κρίση της το δικαίωμα, εάν κρίνει ότι απαιτείται τροποποίηση των Τευχών Δημοπράτησης, να εκδώσει Τεύχος Μεταβολών το οποίο θα τροποποιεί ή αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο Τεύχος Δημοπράτησης Διευκρινίζεται ότι εάν από τις ανωτέρω τροποποιήσεις των Τευχών Δημοπράτησης προκύπτει ουσιώδης μεταβολή των όρων του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Σελίδα 12 από 76

13 ΆΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες που εδρεύουν στην ημεδαπή ή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα Κράτη Μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/1997 Α 139) ή είναι εγκατεστημένα Κράτη τα οποία έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τα οποία έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού και πληρούν τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται παρακάτω Ειδικότερα, για τη συμμετοχή τους, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του έργου, ως εξής: 6.3. Χρηματοοικονομική επάρκεια: για την ανάληψη της υλοποίησης του Έργου οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα στοιχεία απόδειξης της Χρηματοοικονομικής Επάρκειάς τους, τα ακόλουθα οικονομικά χαρακτηριστικά: Ο Μ.Ο. του κύκλου εργασιών του Διαγωνιζόμενου όπως αυτός απεικονίζεται στις οικονομικές του καταστάσεις κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ,00. Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μέσων όρων του κύκλου εργασιών, σταθμισμένων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση Επαγγελματική εμπειρία και τεχνική ικανότητα του Διαγωνιζόμενου Λόγω της ειδικής φύσης του Έργου, οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν για την παραδεκτή συμμετοχή τους, επί ποινή αποκλεισμού, ειδική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων στη δε προσφορά τους πρέπει τόσο ο προμηθευτής όσο και ο κατασκευαστής των ψηφιακών πομπών να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας που αναλύονται παρακάτω: Απαιτήσεις για την Τεχνική Ικανότητα του Διαγωνιζόμενου Οι Διαγωνιζόμενοι, πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, ειδική εμπειρία κατά τα πέντε τελευταία έτη, στο αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου που αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 15 της παρούσας. Ειδικότερα: (i) Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκτέλεση μίας (1) τουλάχιστον σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης πομπών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, συνολικής ισχύος τουλάχιστον 100 KW για έκαστη σύμβαση. (ii) (iii) Οι πομποί, την προμήθεια και εγκατάσταση των οποίων επικαλούνται οι Διαγωνιζόμενοι, πρέπει αποδεδειγμένα να λειτουργούν ικανοποιητικά τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα κριτήρια επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. Διευκρινίζεται ότι η ίδια σύμβαση λαμβάνεται υπόψη μόνο μία φορά για κάθε Διαγωνιζόμενο, ακόμη και αν την επικαλούνται περισσότερα Μέλη της ένωσης, ενώ η ίδια σύμβαση μπορεί να προσμετρηθεί σε περισσότερους Διαγωνιζόμενους, εφόσον την επικαλούνται αντίστοιχα Μέλη διαφορετικών Διαγωνιζομένων Ειδικότερα για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη συμμετοχή τους Τα μέλη των ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την Σελίδα 13 από 76

14 τήρηση των υποχρεώσεών τους ως Αναδόχου ένωσης, σε περίπτωση που τους ανατεθεί το Έργο Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά: - είτε από κάθε συμμετέχοντα στην ένωση. - είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, με την αίτηση συμμετοχής τα μέλη της ένωσης υποβάλλουν δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή του Μεταβολές στη σύνθεση Διαγωνιζομένων ενώσεων: Μεταβολές στη σύνθεση ή τα ποσοστά συμμετοχής Μελών των Διαγωνιζομένων δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού Κατ εξαίρεση, η ταυτότητα των Μελών των Διαγωνιζομένων, είναι δυνατόν να μεταβληθεί μόνο σε περίπτωση που κάποιο μέλος Διαγωνιζομένου κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, λύση ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση, καθώς και εάν μεταβληθεί στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού όπως: συγχώνευση με απορρόφηση, απόσχιση κλάδου και απορρόφηση ή ίδρυση άλλης εταιρείας ή άλλη αντίστοιχη κατάσταση Εάν συμβεί κάποιο γεγονός από τα παραπάνω, ο Διαγωνιζόμενος του οποίου μεταβλήθηκε η σύνθεση έχει το δικαίωμα είτε να συνεχίσει στο Διαγωνισμό με τα εναπομείναντα Μέλη (εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοοικονομικής επάρκειας και ειδικής εμπειρίας / τεχνικής ικανότητας), είτε να προβεί στην αντικατάσταση του Μέλους που αποχώρησε, κοινοποιώντας τον αντικαταστάτη του στην Αναθέτουσα Αρχή Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Διαγωνιζόμενος του οποίου μεταβλήθηκε η σύνθεση, οφείλει: - να κοινοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή: (i) (ii) (iii) (iv) (v) δήλωση περί την μεταβολής της σύνθεσης στη οποία να αναφέρεται το Μέλος του αποχωρεί και τους λόγους που επιτρέπουν τη μεταβολή, την πρόθεση αντικατάστασης ή μη του αποχωρούντος Μέλους και, σε καταφατική περίπτωση, τον αντικαταστάτη, τη νέα κατανομή των ποσοστών συμμετοχής στο Διαγωνιζόμενο, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται από το Άρθρο 12, το Άρθρο 13, το Άρθρο 14 και το Άρθρο 15 της Προκήρυξης για τη νέα σύνθεση του Διαγωνιζόμενου, υπεύθυνη δήλωση του νέου Μέλους με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την τεχνική και οικονομική προσφορά που έχει υποβάλει ο Διαγωνιζόμενος στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, - και να αντικαταστήσει το όποιο είδος Εγγυητικής Επιστολής βρίσκεται εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής με άλλη που να έχει εκδοθεί υπέρ του Διαγωνιζόμενου με τη νέα σύνθεσή του Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Διαγωνιζόμενο οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτρέπεται η μεταβολή στη σύνθεση του Διαγωνιζομένου, κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια της Προκήρυξης Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου των Σελίδα 14 από 76

15 προσφορών στις οποίες μετέχει, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές ως μέλος σχήματος, υπεργολάβος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. συμβούλου, δανείζοντος χρηματοοικονομική επάρκεια ή τεχνική ικανότητα) Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που θα προκύψει από τη συγχώνευση, πρέπει να παραιτηθεί άμεσα, από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, τα εναπομείναντα Μέλη έχουν το δικαίωμα είτε να συνεχίσουν στο Διαγωνισμό με τα Μέλη του απομένουν, είτε να αντικαταστήσουν το Μέλος που αποχώρησε κατ ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 6.6 επόμενα. ΆΡΘΡΟ 7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 7.1. Αποκλείονται από τη διαδικασία του Διαγωνισμού όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και συγκεκριμένα υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του συμμετέχοντος ή μέλους αυτού, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: (i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (ii) (iii) (iv) (v) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2803/2000 (Α 48), ο οποίος ενσωμάτωσε τη σύμβαση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τελεσίδικη καταδίκη για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή του διαγωνιζομένου (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία). Σε περίπτωση νομικών προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται στους νομίμους εκπροσώπους σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι νοούνται: - ο Πρόεδρος Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος,, - ο Διαχειριστής στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) και τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και - το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο σε κάθε άλλη περίπτωση, πάντοτε σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζουν οι Διαγωνιζόμενοι Επίσης αποκλείονται και όσοι εμπίπτουν σε κάποιον από τους παρακάτω πρόσθετους λόγους αποκλεισμού: (i) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από Σελίδα 15 από 76

16 παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψευδή δικαιολογητικά κατά την παροχή των πληροφοριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κηρύχθηκαν έκπτωτοι τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις ή έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αναθέτουσες αρχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλείστηκε η δυνατότητα συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς για μελέτες, υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση αρμόδιας αρχής, (viii) αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω κυρώσεις από τις οικείες αρχές, (ix) (x) (xi) Διαγωνιζόμενοι που παρέλειψαν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά και τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη επί ποινή αποκλεισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην προετοιμασία της προκήρυξης του διαγωνισμού και συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις, Διαγωνιζόμενοι που αποδεδειγμένα παραβίασαν τη μυστικότητα των προσφορών ή της διαγωνιστικής διαδικασίας και νόθευσαν τον ανταγωνισμό Πέραν των ανωτέρω αποκλείονται όσοι Διαγωνιζόμενοι εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει, ήτοι: (i) Είναι εξωχώριες εταιρείες σύμφωνα με τη διάταξη της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, και μετέχουν στο διαγωνισμό είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών. (ii) Είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που μετέχουν στον διαγωνισμό αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας, εφόσον εξωχώρια εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1% ή κατέχει εταιρικά τους μερίδια ή είναι εταίρος των εταίρων τους ή συμμετέχει σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοί τους ή μέτοχοι των μετόχων τους, υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χαρακτηρισθεί ως βασικός μέτοχος αυτών κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005. (iii) Είναι ημεδαπές ή αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 χωρίς να διαθέτουν οι ίδιες ή όλες οι ανώνυμες εταιρείες, που τυχόν συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 1%, ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. (iv) Είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια: Σελίδα 16 από 76

17 (α) ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό τους κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, χωρίς οι εταιρείες-μέτοχοι να διαθέτουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου (β) ή αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες, παρότι κατά το δίκαιο της έδρας τους υποχρεούνται να διαθέτουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου, δεν τηρούν την υποχρέωση. Από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. και οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες ο οποίες δεν υποχρεούνται κατά το δίκαιο της έδρας τους να διαθέτουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται σε κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και σε περίπτωση συνδρομής έστω και ενός, συμπαρασύρουν την υποψηφιότητα της ένωσης. ΆΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Διαγωνιζόμενους για οχτώ (8) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Αναθέτουσα Αρχή για τέσσερις (4) μήνες ακόμη, που συντελείται με μόνη τη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής Εάν προκύψει ζήτημα περαιτέρω παράτασης της ισχύος των Προσφορών των Διαγωνιζομένων, η Εταιρεία, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη ισχύος των προσφορών, θα ερωτήσει σχετικά τους Διαγωνιζόμενους εάν αποδέχονται νέα παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν σχετικά το αργότερο εντός τριών (3) ημερών και, εφ όσον συμφωνεί ένας τουλάχιστον από τους Διαγωνιζόμενους, ο Διαγωνισμός θα συνεχιστεί με μόνη τη συμμετοχή του Η ισχύς της Προσφοράς του Διαγωνιζόμενου που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρατείνεται αυτοδικαίως με μόνη την ανακήρυξή του για χρονικό διάστημα πέντε (5) επιπλέον μηνών. ΆΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 9.1. Οι Εγγυητικές Επιστολές του παρόντος άρθρου εκδίδονται υποχρεωτικά από Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κάποιο από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχει σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υποβολή έγκυρης Προσφοράς, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ύψους εκατόν οχτώ χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ ( ,00), δηλαδή το 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, με αποκλειστική επιβάρυνσή τους Προσφορά που δεν συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.1 και, σε περίπτωση ένωσης, θα έχει εκδοθεί υπέρ όλων των Μελών του Διαγωνιζομένου. Είναι αποδεκτή η προσκόμιση περισσότερων εγγυητικών επιστολών, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενό τους είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα και το άθροισμά τους είναι ίσο με το ελάχιστο όριο που τίθεται με την παρούσα. Σελίδα 17 από 76

18 Χρόνος ισχύος Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής (i) (ii) O χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών. Σε περίπτωση που παραταθεί η ισχύος προσφοράς διαγωνιζόμενου σύμφωνα με τις παραγράφους 8.1 και 8.2 της παρούσας, παρατείνεται αυτοδικαίως, ισόχρονα, και η ισχύς της εγγυητικής επιστολής του. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου που ανακηρύσσεται Ανάδοχος, σύμφωνα με το Άρθρο 25 παρατείνεται αυτοδικαίως με μόνη την ανακήρυξή του, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.2 της παρούσας, ύψους που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποκλειστική επιβάρυνσή του Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης παραμένει σε ισχύ στα χέρια της Αναθέτουσας Αρχής και επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο ταυτόχρονα με την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας, μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων Εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας Ως εγγύηση για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και την εκ μέρους του Αναδόχου προσήκουσα παροχή του συνόλου των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II.3 της παρούσας, ύψους που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αποκλειστική επιβάρυνσή του Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου εγγύησης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και της προσήκουσας παροχής των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εντός της περιόδου αυτής Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζόμενου θα επιστραφεί ως ακολούθως: (i) (ii) (iii) Στον Διαγωνιζόμενο που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ταυτόχρονα με την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Στους λοιπούς Διαγωνιζόμενους, εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της Σύμβασης. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την με οποιοδήποτε τρόπο ακύρωση ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή Κατάπτωση Εγγυητικών Επιστολών: Η κατάπτωση μέρους ή του συνόλου των Εγγυητικών Επιστολών που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας βρίσκονται εκάστοτε εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση που αυτό προβλέπεται ειδικά στα Τεύχη Δημοπράτησης, στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο ή στον ισχύοντα κανονισμό προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. Η κατάπτωση συντελείται με μόνη τη σχετική δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής προς την εκδότρια Τράπεζα, χωρίς άλλη διατύπωση. Σελίδα 18 από 76

19 ΆΡΘΡΟ 10. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού καθώς και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση Η προσφορά και τα με αυτή υποβαλλόμενα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο). Ειδικά τα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση. Δημόσια έγγραφα και έγγραφα εξομοιούμενα προς αυτά, που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή, φέρουν, υποχρεωτικά: - επισημείωση (apostille) του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, όπως ορίζεται στην από διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση υποχρεωτικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α 188), εφόσον το έγγραφο έχει συνταχθεί από δημόσια αρχή χώρας-μέλους της Σύμβασης, ή - θεώρηση από την αρμόδια προξενική αρχή στις λοιπές περιπτώσεις Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, των ενδιαφερομένων, των Διαγωνιζομένων και του Αναδόχου θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων, στελεχών συμβούλων ή συνεργατών του με την Αναθέτουσα Αρχή, με διάθεση διερμηνέων. ΆΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι : - Αντίγραφο της Αίτησης συμμετοχής της παραγράφου Σφραγισμένο υποφάκελο Α με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προσωπικής κατάστασης του Διαγωνιζόμενου, την χρηματοοικονομική του επάρκεια, την επαγγελματική του εμπειρία και την τεχνική του ικανότητα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 12, το Άρθρο 13, το Άρθρο 14 και το Άρθρο Σφραγισμένο υποφάκελο Β με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο Σφραγισμένο υποφάκελο Γ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο Οι ανωτέρω σφραγισμένοι υποφάκελοι θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο Ειδικά η τεχνική προσφορά θα υποβληθεί επί πλέον σε ένα (1) μη επανεγγράψιμο μαγνητικό μέσο (DVD ή CD-ROM) το οποίο θα εμπεριέχεται στον υποφάκελο Β Για την διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου πρέπει να Σελίδα 19 από 76

20 επισυνάπτεται κατάλογος περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου σύμφωνα με την περιγραφή και σειρά (διάταξη) της Προκήρυξης Επί του πρωτοτύπου και σε κάθε φύλλο του, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιγράφου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους Κάθε φύλλο του «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ» πρέπει να είναι: μονογεγραμμένη από το Διαγωνιζόμενο (σε περίπτωση ένωσης από τους συμμετέχοντες στην προσφορά ή τον κοινό εκπρόσωπό τους), και αριθμημένη σε συνεχή αρίθμηση Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους η τάξη και η σειρά των όρων της Προκήρυξης Ο κυρίως φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Υποφάκελοι των Προσφορών πρέπει να είναι κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του Διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail) καθώς επίσης και τις ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» Διεθνής Διαγωνισμός [8/2014] Προς: ΕΡΤ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. Μεσογείων 432, ΚΤΗΡΙΟ Γ, 1 ος Όροφος, ΓΡΑΦΕΙΟ Γ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Επωνυμία Διαγωνιζομένου : Στοιχεία Εκπροσώπου: Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): [Μέλη Διαγωνιζομένου:] Να μην ανοιχθεί παρά μόνον από την Επιτροπή Διαγωνισμού Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι να είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη παραβίασης. Σελίδα 20 από 76

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΓΙΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΧ.. Δ/ΝΣΗ: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΑΤΤΙΚΗ,ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:153 42 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΑΚΑΒΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:210 6075736 FAX:210 6075743

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Λ. Μαραθώνος 104 : 19005

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα