ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ». ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Σύμβουλο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Περιφέρεια Κρήτη και συγκεκριμένα στι Περιφερειακέ ενότητε Ρεθύμνου και Λασιθίου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του ΕΠ Κρήτη και Νήσων Αιγαίου αρμοδιότητα των εν λόγω Περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου οι δράσει αυτέ να προετοιμασθούν, οργανωθούν, διαχειριστούν και υλοποιηθούν με τρόπο που: Α) θα τι καθιστά συμβατέ με το αντικείμενο και του στόχου του Ε.Π., Β) θα επιταχύνει την υλοποίηση του εντό των ορισθέντων χρονοδιαγραμμάτων, με πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια στοιχείων. Γ) θα εκπληρώνει τη υποχρεώσει του απέναντι στην ΕΔΑ Περιφέρεια Κρήτη Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, το έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει τι ακόλουθε ενότητε εργασιών: Α.Υποστήριξη στην διαδικασία Υποβολή Προτάσεων με Έλεγχο /συμπλήρωση /επικαιροποίηση μελετών, των προτεινόμενων προ ένταξη στο ΕΠ Κρήτη και Νήσων Αιγαίου έργων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ωριμότητά του, καθώ και η πληρότητα των φακέλων του Συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών και προετοιμασία για την υποβολή των σχετικών φακέλων των έργων. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων προτεινόμενων πράξεων Β. Υποστήριξη τη διαδικασία δημοπράτηση Έλεγχο /συμπλήρωση /επικαιροποίηση τευχών δημοπράτηση, των έργων που θα εντάσσονται στο ΕΠ Κρήτη και Νήσων Αιγαίου , προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προέγκρισή του από την ΕΔΑ Περιφέρεια Κρήτη, καθώ και η εν συνεχεία δημοπράτησή του. Γ. Παρακολούθηση Ενταγμένων στο ΕΠ Κρήτη και Νήσων Αιγαίου Πράξεων, ω ακολούθω : Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Υποέργων ενταγμένων πράξεων Συμπλήρωση των δελτίων δήλωση δαπανών και δελτίων παρακολούθηση προόδου πράξη των ενταγμένων έργων. Τήρηση αρχείου έργων

2 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την αποτελεσματικότερη τεχνική στήριξη των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχο, θα απαρτίζεται από τέσσερα (4) τουλάχιστον στελέχη. Δύο (2) στελέχη του Αναδόχου θα παρέχουν τι υπηρεσίε του σε καθημερινή βάση, στην Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και δύο (2) στελέχη στην Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Η παροχή υποστήριξη του Συμβούλου θα κατευθύνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ή /και από τι υπηρεσίε των 2 Περιφερειακών ενοτήτων που θα υποδειχθούν από αυτήν και θα γίνεται τόσο με γραπτά στοιχεία (προτάσει κείμενα, έγγραφα, εκθέσει κλπ) όσο και προφορικά (με την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων προ τα αρμόδια στελέχη. Οι χώροι και οι αναγκαίε υποδομέ (όπω τηλέφωνα δίκτυα δεδομένων κλπ.) για την εγκατάσταση κατά τόπου των στελεχών του Συμβούλου θα διατεθούν στον Σύμβουλο με μέριμνα των αντίστοιχων Περιφερειακών ενοτήτων ενώ ο υπολογιστικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται από την ομάδα έργου (Πχ PCs, Λογισμικό Εφαρμογών κλπ ) θα διατεθεί από τον Σύμβουλο Τα επιμέρου παραδοτέα και οι τμηματικέ προθεσμίε έχουν ω εξή : 1. Τριμηνιαίε : Ενδιάμεσε Εκθέσει Στι Εκθέσει αυτέ θα περιέχονται τουλάχιστον τα εξή : Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και των παραδοτέων που υπεβλήθησαν και / ή παρελήφθησαν από την Επιτροπή Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου του Συμβούλου εντό του τριμήνου αναφορά Προγραμματισμό των κάθε είδου υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν κατά το επόμενο τρίμηνο. Διατύπωση βασικών προτάσεων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των δράσεων του έργου Χρόνο υποβολή : Κάθε τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφή τη σύμβαση και μέχρι 15 ημέρε μετά από το τέλο κάθε τριμήνου 2. Τελική Έκθεση Η Τελική (απολογιστική) Έκθεση θα έχει περιεχόμενο ανάλογο των Ενδιαμέσων, και θα περιλαμβάνει τη συμβολή του αναδόχου και τι υποστηρικτικέ υπηρεσίε που παρείχε για την υλοποίηση του έργου. Χρόνο υποβολή : το τελευταίο δεκαήμερο πριν το τέλο τη σύμβαση 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η διάρκεια τη σύμβαση καθορίζεται σε 12 μήνε, από την υπογραφή σχετική σύμβαση. 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρακολούθηση, επίβλεψη και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή παρακολούθηση και παραλαβή του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτη. Η επιτροπή θα συντάσσει, πρωτόκολλο παραλαβή υπηρεσιών με το οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαμβάνονται όλα τα παραδοτέα του έργου και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσει. Ο ανάδοχο υποχρεούται να συμμορφώνεται προ αυτέ. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί σε λύση τη σύμβαση

3 Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του, με την υποβολή τη τελική έκθεση από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστική Παραλαβή και Βεβαίωση Ολοκλήρωση του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθηση Παραλαβή Έργου. 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο προϋπολογισμό του έργου είναι (εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδε ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού πόρου (ΣΑΕΠ 002/8 με Κωδ. 2012ΕΠ ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσων Αιγαίου ». Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλε οι απαραίτητε αμοιβέ και δαπάνε για την εκτέλεση του έργου χωρί καμία περαιτέρω επιβάρυνση τη ΕΔΑ Περιφέρεια Κρήτη, έστω και εξ επιγενόμενη αιτία και ενδεικτικά : Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχο Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τι υπηρεσίε αυτέ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύση, τη ασφάλιση έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τη παρούσα ή εξ αφορμή αυτών. Οι δαπάνε πάση φύσεω υλικοτεχνική υποδομή. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τη αμοιβή του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεση των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Η αμοιβή του αναδόχου θα αποδοθεί ω εξή : Α δόση-στο τέλο του Α τριμήνου από την υπογραφή τη σύμβαση :30% Β δόση-στο τέλο του Β τριμήνου από την υπογραφή τη σύμβαση :30% Γ δόση-στο τέλο του Γ τριμήνου από την υπογραφή τη σύμβαση :30% Δ δόση-αποπληρωμή στο τέλο του συμβατικού χρόνου:10%. Η καταβολή τη Α, Β και Γ δόση θα γίνει μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και παραδοτέων των τριμήνων αναφορά και την σύνταξη των αντίστοιχων «Πρωτοκόλλων Παραλαβή Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Επίβλεψη και Παραλαβή του έργου. Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει μετά τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Οριστική Παραλαβή Υπηρεσιών». Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002, και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχή υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) και γίνουν οι νόμιμε κρατήσει. O Ανάδοχο βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεο

4 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.1 Καταρχήν Δυνατότητα Συμμετοχή Το δικαίωμα συμμετοχή στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσει ή κοινοπραξίε αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχο αντικείμενο με αυτό τη παρούσα προκήρυξη, είναι εγγεγραμμένα -οσάκι αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία του κράτου -μέλου εγκατάστασή του για τη νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων του, στα οικεία επιμελητήρια/επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, και είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη μέλη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτε χώρε που έχουν συνάψει ευρωπαϊκέ συμφωνίε με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχή είναι επίση τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτου μέλου τη ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτου μέλου που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτη χώρα που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα του στο εσωτερικό μια εκ των ανωτέρω χωρών. Στην περίπτωση ενώσεων/ή κοινοπραξιών θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσει : 1 η προσφορά που θα υποβάλλεται θα είναι κοινή και θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου όσου αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό του εξουσιοδοτημένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατωτέρω. 2 στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτω το ποσοστό συμμετοχή κάθε εταιρεία ή προσώπου - μέλου τη ένωση /κοινοπραξία, 3 δυνάμει σχετική εγκριτική απόφαση των διοικούντων οργάνων εκάστων εξ αυτών περί συμμετοχή στο Διαγωνισμό και υποβολή κοινή προσφορά με τα λοιπά μέλη τη ένωση /κοινοπραξία, τα μέλη τη ένωση /κοινοπραξία θα δηλώνουν εγγράφω στην προσφορά του ότι αποδέχονται να εκτελέσουν από κοινού τη Σύμβαση και θα ορίζουν τι ειδικότερε υπηρεσίε τι οποίε θα παράσχει κάθε μέλο ξεχωριστά στα πλαίσια τη εκτέλεση τη Σύμβαση, καθώ και τον τρόπο συνεργασία μεταξύ των μελών, 4 θα ορίζεται ο κοινό εκπρόσωπο τη ένωση /κοινοπραξία, ο, οποίο θα υπογράφει εκ μέρου τη την προσφορά και κάθε άλλο απαιτούμενο έγγραφο,και εν γένει θα την εκπροσωπεί στη διαγωνιστική διαδικασία, και στο στάδιο εκτέλεση τη σύμβαση καθώ και ο αντίκλητο αυτή, 5 όλα τα μέλη τη ένωση /κοινοπραξία θα ευθύνονται αλληλεγγύω και ει ολόκληρο μέχρι πλήρου εκτέλεση τη Σύμβαση. Σε περίπτωση δε που -για οποιοδήποτε λόγο που μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητά του- μέλο τη ένωση ή τη κοινοπραξία δεν δύναται να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει τη ένωση ή τη κοινοπραξία κατά τον χρόνο αξιολόγηση των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρη τη κοινή προσφορά με την ίδια τιμή, ενώ αν ο λόγο αυτό ανακύψει κατά το στάδιο εκτέλεση τη σύμβαση, ομοίω, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη τη ολοκλήρωση αυτή με την ίδια τιμή και του ίδιου όρου, 6 όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείε τη ένωση /κοινοπραξία θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτο μέλο τη ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτε χώρε που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 7 η απαίτηση για την τεχνική εμπειρία που αναφέρεται κατωτέρω, θα καλύπτεται από - 7 -

5 ένα τουλάχιστον μέλο τη ένωση ή τη κοινοπραξία, 1.2 Τεχνική/Επαγγελματική καταλληλότητα: Ο υποψήφιο Ανάδοχο οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων συναφών με το υπό ανάθεση έργο, όπω αυτό εξειδικεύεται στην παρ 1 του μέρου Α τη παρούσα πρόσκληση. Επίση οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά του να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Ειδικότερα η ομάδα έργου του Αναδόχου θα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από: - Τρία (3) τουλάχιστον στελέχη τη ομάδα έργου τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνική Σχολή τη ημεδαπή η ισότιμο τη αλλοδαπή. Δυο στελέχη θα υποστηρίξουν την Π. Ε Λασιθίου και ένα στέλεχο την Π.Ε Ρεθύμνου. - Ένα (1) στέλεχο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Οικονομικών επιστημών Πανεπιστημιακή Σχολή (ΑΕΙ), τη ημεδαπή η ισότιμο τη αλλοδαπή. Το εν λόγω στέλεχο θα υποστηρίξει την Π.Ε Ρεθύμνου. Όλα τα παραπάνω στελέχη πρέπει να διαθέτουν, Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) σε γνωστικά αντικείμενα ίδιου ή συναφού αντικειμένου με αυτό του προ ανάθεση έργου. Αυτό απαιτεί, κατά προτίμηση, εμπειρία μελετητή ή συμβούλου διαχείριση σε δημόσια έργα καθώ και γνώση του τρόπου λειτουργία των Διαρθρωτικών Ταμείων τη ΕΕ και των διαδικασιών τη ελληνική δημόσια διοίκηση. 1.3 Αποκλεισμό συμμετοχή : Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό: 1. όσων υποψηφίων δεν πληρούν τι προϋποθέσει των προηγούμενων παραγράφων του παρόντο άρθρου. 2. όσων υποψηφίων : έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοση απόφαση αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού η οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή, έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή

6 δεν έχει εκπληρώσει τι υποχρεώσει του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνική ασφάλιση. δεν έχουν εκπληρώσει τι υποχρεώσει του τι σχετικέ με την πληρωμή των φόρων και τελών. είναι ένοχοι υποβολή σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεω υποβολή πληροφοριών. (στην περίπτωση ενώσεων τα παραπάνω ισχύουν για το σύνολο των συμμετεχόντων σ αυτήν) 3. Για του υποψήφιου που: δεν έχουν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχουν παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τι αναφερόμενε στην παρούσα διακήρυξη. δεν έχουν υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα επισήμω μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. που έχουν χάσει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιου διαγωνισμού με απόφαση δημόσια υπηρεσία ή ΝΠ (ή φορέα του Ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τι συμβατικέ του υποχρεώσει, 4. Επίση αποκλείεται η συμμετοχή: Των φυσικών ή νομικών προσώπων του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχε με τι παραπάνω κυρώσει. Των ενώσεων προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τι προϋποθέσει αποκλεισμού τη παραγράφου αυτή, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλο τη. Των νομικών προσώπων, ο εκπρόσωπο των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή τη προσφορά το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπηση. Των ενώσεων /κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν συμφωνητικό μεταξύ των μελών του, το οποίο θα αφορά το συγκεκριμένο έργο. 2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 4/2002 και την με Α.Π /ΕΥΣΣΑΑΠ 3402/ Απόφαση του Υπουργείου Οικονομία Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία για τον «Καθορισμό των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνική Υποστήριξη τη Εφαρμογή»,. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά του σε έντυπη μορφή στα γραφεία τη Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρεια Κρήτη, Δουκό Μποφώρ 7, 2ο όροφο, Ηράκλειο 71202, μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου και κατά τι ώρε

7 Δεκτέ γίνονται οι προσφορέ που υποβάλλονται και μέσω: 1. ΕΛΤΑ 2. Εταιριών Ταχυμεταφορών 3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων Όσε Προσφορέ υποβληθούν κατά του παραπάνω τρόπου, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία τη Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την ω άνω ημέρα και ώρα λήξη τη προθεσμία υποβολή του. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδα του ταχυδρομείου ή εταιριών ταχυμεταφορών δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορέ θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρεια Κρήτη πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Μετά τη κατάθεση τη προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτό εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγηση Προσφορών. Εναλλακτικέ προσφορέ δεν γίνονται αποδεκτέ. Οι προσφορέ προκειμένου να γίνουν αποδεκτέ πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώ επίση και τι ενδείξει : Προσφορά Εκδήλωση ενδιαφέροντο που αφορά στο έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρί να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελο τη προσφορά υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση του διαγωνιζομένου υπογραφόμενη ανά περίπτωση, από το νόμιμο ή τον ειδικώ εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού η οποία θα είναι εκτό του φακέλου και θα πρωτοκολλείται. Στην ανωτέρω αίτηση θα περιλαμβάνονται: (α) ημερομηνία, (β) τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνιζόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ), (γ) ο νόμιμο εκπρόσωπο του Διαγωνιζόμενου, καθώ και ο αντίκλητο αυτού με τα πλήρη στοιχεία του. Ο φάκελο κάθε προσφορά περιλαμβάνει του ακόλουθου τρει (3) επιμέρου φακέλου : Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είναι σφραγισμένο με ποινή αποκλεισμού και περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο τη Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων. Η υποβολή προσφορά συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων τη πρόσκληση. Οι προσφορέ δεσμεύουν του προσφέροντε για 6 μήνε από την επόμενη τη καταληκτική ημερομηνία υποβολή των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύο για ίσο διάστημα

8 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 4.1 Περιεχόμενα του Φακέλου «Δικαιολογητικά» Δικαιολογητικά Συμμετοχή Α. Σε περίπτωση Ανώνυμη Εταιρεία Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση του νομίμω εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε διαγωνιζόμενου με την οποία: Εγκρίνεται η συμμετοχή του συμμετέχοντο στο διαγωνισμό αυτοτελώ ή σε ένωση με άλλου. Ορίζεται ο νόμιμο εκπρόσωπό του με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιο είναι νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προ εκπροσώπηση του υπογράφοντο απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τι κείμενε διατάξει (ΦΕΚ κ.λπ.). Ορίζεται Αντίκλητο με πλήρη στοιχεία επικοινωνία. Β). Σε περίπτωση ένωση /κοινοπραξία προσκομίζεται: (i) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του εκάστοτε δεσμεύοντο οργάνου κάθε μέλου τη σύμπραξη / ένωση με την οποία: - Εγκρίνεται η από κοινού με τα άλλα μέλη αυτή (που αναφέρονται όλοι ρητά με τα πλήρη στοιχεία του ) συμμετοχή στο διαγωνισμό και εκτέλεση τη Σύμβαση, η αλληλέγγυα ευθύνη καθενό ει ολόκληρο, το ποσοστό συμμετοχή στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων τη ένωση ), οι υπηρεσίε που θα αναλάβει το κάθε μέλο και τρόπο συνεργασία μεταξύ των μελών, καθώ και το ότι, εάν αναδειχθεί Ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για ήδη συσταθείσα/μόνιμη κοινοπραξία, θα συσταθεί με όλα τα νομίμω απαιτούμενα (συμβολαιογραφική πράξη κλπ) αν αυτό του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,. - Δηλώνεται ο νόμιμο εκπρόσωπο εκάστου μέλου ο οποίο θα το εκπροσωπεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού μέσω τη συμμετοχή του στην ένωση/κοινοπραξία. (ii) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών τη ένωση /κοινοπραξία, υπογεγραμμένο από του νομίμου εκπροσώπου του, με θεώρηση του γνησίου υπογραφή του ή με εταιρική σφραγίδα, με το οποίο συμφωνείται: - ότι τα μέρη θα υποβάλλουν κοινή προσφορά στον παρόντα Διαγωνισμό (η οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλου όσου αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό του ) και ότι -σε περίπτωση που η εν λόγω ένωση ή κοινοπραξία αναδειχθεί Ανάδοχο - τα μέρη θα αναλάβουν την από κοινού εκτέλεσή τη - ότι όλα τα μέλη τη ένωση /κοινοπραξία θα ευθύνονται αλληλεγγύω και ει ολόκληρο σε ό,τι αφορά τι συμβατικέ του υποχρεώσει, - ότι σε περίπτωση που κηρυχθούν Ανάδοχοι και υπό τον όρο ότι θα του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσουν κοινοπραξία με όλα τα νομίμω απαιτούμενα (συμβολαιογραφική πράξη κλπ)

9 καθώ και στο οποίο θα ορίζονται: εφόσον δεν πρόκειται για ήδη συσταθείσα/μόνιμη κοινοπραξία) - οι ειδικότερε υπηρεσίε τι οποίε θα παράσχει κάθε μέλο ξεχωριστά στα πλαίσια τη εκτέλεση τη Σύμβαση, και ο τρόπο συνεργασία μεταξύ των μελών, - το ποσοστό συμμετοχή κάθε εταιρεία ή προσώπου - μέλου τη ένωση ή τη κοινοπραξία, - ο κοινό εκπρόσωπο τη ένωση ή τη κοινοπραξία με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού και εκπροσωπεί την Ένωση/Κοινοπραξία και τα μέλη τη έναντι τη Αναθέτουσα Αρχή, - ο αντίκλητο αυτή με πλήρη στοιχεία επικοινωνία, καθώ και - το μέλο που θα είναι ο Συντονιστή / επικεφαλή τη ένωση /κοινοπραξία (Leader). Το εν λόγω μέλο θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών τη Ένωση / Κοινοπραξία (leader). Γ. Τα ακόλουθα έγγραφα για κάθε έναν από του συμμετέχοντε στο διαγωνισμό: Επικαιροποιημένο αντίγραφο καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου, που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσει του, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση, όπου αυτή προβλέπεται. Επιτρέπεται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερε τροποποιήσει αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση, όπου αυτή προβλέπεται ή οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητα του (π.χ. βεβαίωση άσκηση επαγγέλματο από αρμόδια δημόσια Αρχή). Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση όπου αυτή προβλέπεται. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι: ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα ή δεν εμπίπτει σε κάποια από τι περιπτώσει που αναφέρονται στην παρ 1.4 του μέρου Β τη παρούσα διακήρυξη, ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένο στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με του όρου τη παρούσα πρόσκληση, των οποίων έλαβε γνώση, η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχο του έργου, θα προσκομίσει για τη σύναψή τη σύμβαση, εντό προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη σχετική ανακοίνωση τη Αναθέτουσα Αρχή τα επιμέρου δικαιολογητικά κατακύρωση, όπω αυτά αναφέρονται στην παρ. 7 μέρου Β (Κατακύρωση/Υπογραφή τη Σύμβαση ) τη παρούση

10 4.1.2 Δικαιολογητικά Επαγγελματική εμπειρία Ο υποψήφιο Ανάδοχο οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώ στι απαιτήσει του υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντα εντό του Φακέλου Δικαιολογητικών: 1. γενικέ πληροφορίε για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώ και περιγραφή των μέσων ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχομένων, απ αυτόν, υπηρεσιών. 2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη πενταετία, με αναφορά τη οικονομική του αξία, του χρόνου υλοποίηση και του αποδέκτη του έργου, όπω αποδεικνύεται από πιστοποιητικό τη αρμόδια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβή ή σύμβαση ή από φωτοαντίγραφα αποδεικτικών πληρωμή και εξόφληση και 3. Κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Τεχνική υποστήριξη του Αναδόχου, με αναλυτικά βιογραφικά, από τα οποία να προκύπτουν η εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένε γνώσει του, σε σχέση με όσα ορίζονται στην παρ. 1.2 του μέρου Β τη παρούσα. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται είναι αληθή και ακριβή. Εάν τα μέλη τη ομάδα έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασία για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντο έργου και ότι αποδέχονται του όρου τη παρούσα. Αντικατάσταση των στελεχών του Αναδόχου επιτρέπεται μόνο για εξαιρετικού λόγου και πάντοτε με την έγκριση τη αναθέτουσα αρχή Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κοινοπραξία ή ένωση, 1. η ω άνω επαγγελματική εμπειρία αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον των μελών αυτή. 2. κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 4.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει ανάλυση των απαιτήσεων του έργου, μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου, καθώ και περιγραφή τη ομάδα έργου. Αναλυτικότερα στο συγκεκριμένο φάκελο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθε ενότητε : Κατανόηση των απαιτήσεων και μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου. Η ενότητα αυτή περιέχει αναλυτική περιγραφή του έργου και των απαιτήσεων του, καθώ και του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιο Ανάδοχο σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση υλοποίηση του έργου θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: την περιγραφή του πλαισίου αναφορά του έργου και των απαιτήσεων του,

11 τη μεθοδολογία κάλυψη των ενοτήτων του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο και τα εργαλεία υποστήριξη για την υλοποίηση του, τι αναγκαίε πληροφορίε και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, την περιγραφή και ανάλυση του έργου του Αναδόχου σε πακέτα εργασία και την ανάλυση πακέτων σε επιμέρου δραστηριότητε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των πακέτων εργασία και των περιλαμβανομένων δραστηριοτήτων τον προσδιορισμό και την αναλυτική περιγραφή των Παραδοτέων τα ενδεχόμενα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν καθώ τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, Οργάνωση και λειτουργία Ομάδα Έργου Η ενότητα «Οργάνωση, του Έργου» θα περιέχει τουλάχιστον: Αναλυτικό Οργανωτικό σχήμα τη Ομάδα Εργασία που θα συστήσει ο Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιμέρου όργανα ή ενότητε που θα εμφανίζονται στο προηγούμενο οργανωτικό σχήμα. Πρόταση του συστήματο διοίκηση του Έργου, που θα περιλαμβάνει το σχήμα και τι σχέσει των οργάνων διοίκηση του Εργοδότη σε σχέση προ τα αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου. 4.3 Περιεχόμενα του Φακέλου «Οικονομική προσφορά» Ο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφω και αριθμητικώ, σε ΕΥΡΩ, χωρί ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Ο υποψήφιο ανάδοχο με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και του όρου τη Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντο. 5. Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διενέργεια διαγωνισμού και αξιολόγηση προσφορών, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτη. Ειδικότερα, η επιτροπή διενέργεια διαγωνισμού έχει την ευθύνη τη παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη τελική βαθμολόγηση και τη κατάταξή του. Η Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά τη και εισηγείται προ τον Περιφερειάρχη Κρήτη, για την ανάθεση και την υπογραφή τη σύμβαση. 6. Αξιολόγηση Προσφορών Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση τη βαθμολόγηση τεχνικών κριτηρίων αξιολόγηση των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε τρία στάδια ω εξή : 1ο ΣΤΑΔΙΟ- Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχή και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχή

12 Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή σφραγίζει, μονογράφει και ανοίγει του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχή με τα πρωτότυπα και αντίγραφά του. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο Φάκελο Δικαιολογητικών όσον αφορά στην πληρότητα και στην κανονικότητά του. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών απορριφθούν προτάσει, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. Αξιολόγηση τη προσφορά γίνεται μόνο για τι προσφορέ που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τι τεθείσε προϋποθέσει συμμετοχή. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τι παραπάνω προϋποθέσει οι φάκελοι τεχνική και οικονομική προσφορά επιστρέφονται χωρί να αποσφραγιστούν. 2ο ΣΤΑΔΙΟ Αξιολόγηση τεχνική προσφορά, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση τη τεχνική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητα 80%. Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίο περιλαμβάνει επίση και του συντελεστέ βαρύτητα κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Κατανόηση των απαιτήσεων και μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 60% Κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισή του, ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου εφαρμογή τη τεχνογνωσία και των εξειδικευμένων εργαλείων για την αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίηση του έργου Β. Οργάνωση και Στελέχωση Ομάδα Έργου. 40% Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τη οργάνωση και διοίκηση τη Ομάδα Έργου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% Η επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τι τεχνικέ προσφορέ. Κάθε μέλο τη Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έω το 10 κάθε ένα από τα επιμέρου στοιχεία των κριτηρίων τεχνική αξιολόγηση. Ο βαθμό κάθε κριτηρίου σε επίπεδο επιτροπή είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών τη Επιτροπή διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών τη. Ο βαθμό αυτό πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητα του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμό τη προσφορά για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό τη Τεχνική Προσφορά (Α.Β.Τ.Π.). Η τεχνική προσφορά του κάθε συμμετέχοντο αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνική Προσφορά (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντο, που είναι η σχετική βαθμολογία του ω προ την αξιολογηθείσα ω καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία τη καλύτερη τεχνικά προσφορά. Είναι προφανέ ότι ο βαθμό αυτό θα είναι ένα αριθμό μικρότερο ή ίσο του 10 (ο προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10)

13 3ο ΣΤΑΔΙΟ Αξιολόγηση οικονομική προσφορά, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικό Βαθμό τη Οικονομική Προσφορά του (Τ.Β.Ο.Π.), ω εξή : Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντο )x10 όπου οικονομική προσφορά προσφέροντο ορίζεται το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οικονομική προσφορά μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Είναι προφανέ ότι ο βαθμό αυτό θα είναι ένα αριθμό μικρότερο ή ίσο του 10 (ο μειοδότη, δηλαδή ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά ενό προσφέροντο είναι ιδιαίτερα χαμηλή ή κατά τη γνώμη τη Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητα χαμηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει και αν αυτό δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισμό. Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση τη οικονομική προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητα 20%. Τελική Αξιολόγηση. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα προκύψει από την στάθμιση τη βαθμολόγηση τεχνικών κριτηρίων αξιολόγηση των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Τελική αξιολόγηση Κατά το στάδιο τη τελική αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή του κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) Επικρατέστερο υποψήφιο θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολική Προσφορά (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμία προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνική Προσφορά. 7.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η επιτροπή διενέργεια τη διαδικασία με πρακτικό τη εισηγείται στον Περιφερειάρχη Κρήτη την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα ο οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο Περιφερειάρχη Κρήτη εκδίδει απόφαση ανάθεση και καλεί τον Ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η αναθέτουσα αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση τη σύμβαση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρί υποχρέωση για καταβολή αμοιβή ή αποζημίωση στου προσφέροντε. Οι προσφέροντε δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνε σχετικέ με τη συμμετοχή του

14 Με την απόφαση ανάθεση και πριν την υπογραφή τη σύμβαση ο Ανάδοχο θα πρέπει να προσκομίσει τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά (σε περίπτωση κοινοπραξία ή ένωση επιχειρήσεων τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να προσκομισθούν από όλου του συμμετέχοντε στην κοινοπραξία / ένωση) : I. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργεια του διαγωνισμού, καθώ και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένο μέχρι την κοινοποίηση τη ανωτέρω σχετική ανακοίνωση. II. Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή, έκδοση τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. III. Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, έκδοση τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιο ανάδοχο δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξη σε πτώχευση ή έκδοση απόφαση αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση. IV. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίηση τη ω άνω ανακοίνωση είναι ενήμερο ω προ τι υποχρεώσει του που αφορούν τι εισφορέ κοινωνική ασφάλιση V. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία κοινοποίηση τη ω άνω ανακοίνωση είναι ενήμερο ω προ τι φορολογικέ υποχρεώσει του κατά την ημερομηνία σύναψη τη σύμβαση. VI. Προκειμένου περί Νομικού Προσώπου το επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ίδρυση με όλε τι ενδεχόμενε τροποποιήσει του, καθώ και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση (όπου αυτό προβλέπεται) VII. Πρακτικό του οργάνου τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, καθώ και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευση (όπου αυτό προβλέπεται). VIII. Προκειμένου περί Ανώνυμη Εταιρεία, το ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογή του εν ενεργεία (διοικητικού Συμβουλίου κατά τον χρόνο σύναψη τη σύμβαση. IX. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του προσφέροντα ή του/των νομίμου/ων εκπροσώπου/ων του έκδοση τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση τη ω άνω ανακοίνωση. Χ. Εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεση, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματο του έργου σύμφωνα με την προσφορά του, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεση τη σύμβαση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Η εγγυητική επιστολή καλή εκτέλεση τη σύμβαση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή του έργου γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθηση παραλαβή που ορίζεται στη σύμβαση

15 8.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η διάθεση τη παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντο γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση τη ΕΔΑ Περιφέρεια Κρήτη url: και όπου θα βρίσκεται αναρτημένη. Για ερωτήματα -διευκρινήσει, σχετικά με το παρόν τεύχο τη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Γ. Ανδρουλάκη, τηλ ,

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σύμβουλο Τεχνική Υποστήριξη τη Περιφέρεια Κρήτη, για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείριση του Περιφερειακού ΠΔΕ και των

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. 6. Το έργο µε Κ.Α. 2010ΕΠ00280015 της ΣΑΕΠ 002/8 Κρήτης µε τίτλο «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων - Συσκέψεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηράκλειο 19/05/2010 Α.Π. 2017 Πληροφορίες : Χρυσούλα Ψαρουδάκη Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1591 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O SANSA DE OCUPARE» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861818 2015-06-22

15PROC002861818 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλέφωνο : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα Πειραιά Τ.Κ. 185 33 τηλ.: 210 4137708, 4177389, 4136355

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα»

Τίτλος έργου: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Κ. Παππάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Π. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Ν.Π.Δ.Δ. Γραφεία : Νοταρά 71-185 35 Πειραιάς Τηλ 4171234 - Fax 4137751 Αριθ. Πρωτ...41... Πειραιάς 20 /1 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας

Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντονιστής ιακρατικής Συνεργασίας Αριθµός Προκήρυξης: FEMRO -1-2/17-6-2014 Αρ. Πρωτ. 632/17-6-2014 1. ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Αθήνα, 17/6/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα