ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην"

Transcript

1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, Ννεκβξίνπ 2011 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΡΙΗ ΥΡΕΟΤ: ΑΝΑΙΡΩΝΣΑ ΣΗ ΝΟΜΟΣΕΛΕΙΑ Γευπγία Γοωγα ΣΔΙ Αζήλαο Ιυάννηρ Καμαπιανψρ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Πεπίλητη: Η επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζε ζπλζήθεο θξίζεο ρξένπο καο νδεγεί λνκνηειεηαθά ζε επαλελλνηνιφγεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο δηαθηλδχλεπζεο (Risk Society). Η δηαπξαγκάηεπζε απηή είλαη θαλεξά αηζζεηή ζε θνκβηθνχο ηνκείο φπσο ε πγεία θαη ε εθπαίδεπζε. Αηθληδηαζκνί θαη απνθνκκέλεο αθεγήζεηο απφ ηε κέρξη ζήκεξα ζεζκηθή ζπλέρεηα επηβεβαηψλνπλ φηη παξαηεξείηαη κηα κεηακνληέξλα εμέιημε σο πξνο ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ Λφγνπ (Reason) ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ. Ωο ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ζην θνηλσληθφ, νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο νδεγνχλ ζε ξηδηθή ακθηζβήηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζρεκάησλ εξκελείαο ηνπ πεδίνπ. Έηζη, έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ ζθεπηηθνχ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηε ζεκαζία ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληνινγηθνχ ζεσξεηηθνχ εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο σο ηθαλνχ γηα ηελ αληίθξνπζε ηεο λέαο δηαρεηξηζηηθήο ινγηθήο, ε νπνία λνκνηειεηαθά πξνζαλαηνιηζκέλε, νδεγεί ληεηεξκηληζηηθά ζηελ αλαίξεζε ηεο επηθνηλσληαθήο ινγηθφηεηαο ησλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ. 1

2 1. Ειζαγυγή: Σο εςπυπαφκψ οικοδψμημα ηηρ δςηικήρ νευηεπικψηηηαρ ζε κίνδςνο. Η θάκςε ηεο δηεζλνχο θαη ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο αλέδεημε κηα ζεηξά αληηλνκηψλ ζην νηθνδφκεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καζψο φκσο ε θξίζε ρξένπο απεηιεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ Δπξσπατθή ζπλνρή, ε ηζρχο ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο γίλεηαη ην θπξίαξρν κέιεκα. Ήδε ηα δεδνκέλα ηεο Eurostat ηνπ 2008 (Eurostat 2010) θαηέδεηρλαλ ηε δπζθνιία ησλ επξσπατθψλ κεραληζκψλ, θπξίσο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ φπσο ε Διιάδα, λα αληηκεησπίζνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλνρή ησλ δπηηθψλ δεκνθξαηηψλ, φπσο ε θηψρεηα, ε αληζφηεηα αλαδηαλνκήο εηζνδήκαηνο, ή αθφκα θαη ε ρακειή αγνξαζηηθή δχλακε (Petmesidou, 1996 pp ). Έηζη, παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο αλαγθψλ ζην επίπεδν ηεο πξφλνηαο ησλ κειψλ θξαηψλ, ήδε απφ δεθαεηίεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζήκεξα ππφ ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ρξένπο, ην Κξάηνο Πξφλνηαο σο κεραληζκφο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε κειέηε απηή απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ησλ ινγηθψλ επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο ζε επίπεδν θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ππνρψξεζήο ηνπ απφ θξίζηκνπο ηνκείο φπσο ε Δθπαίδεπζε θαη ε Τγεία. Θεσξνχκε ζεκαληηθή απηή ηελ ππνρψξεζε γηα ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηδηαίηεξα γηα ηε κειινληηθή ζρεκαηνπνίεζε ησλ κνξθψλ ηεο δπηηθήο πνιηηεηφηεηαο. 2

3 2. Η επαναδιαππαγμάηεςζη ηος Κπάηοςρ ςπψ ζςνθήκερ κπίζηρ σπέοςρ. Η πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο απνηέιεζε ζεκαληηθφ ππξήλα ησλ θνηλσληθψλ δξάζεσλ ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν, πνπ επεδίσθαλ θαη απνζθνπνχζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επξσπατθή κέξηκλα γηα ηελ δηακφξθσζε ζεζκηθψλ δνκψλ πνπ ζα είραλ ζθνπφ ηελ αλαίξεζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ελψ ζα ελίζρπαλ ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία. Δίλαη ελδεηθηηθά επίζεο ηα θαηαζηαηηθά θείκελα Δπξσπατθψλ κεραληζκψλ φπσο απηφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο φπνπ ζην πξψην άξζξν ηνπ θάλεη ιφγν γηα ηελ νηθνλνκία κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θνηλσλία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ή ε ζχληαμε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ δνκή πξναγσγήο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο επξσπατθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηνπ ππξήλα δειαδή ηεο δπηηθήο λεσηεξηθφηεηαο ( Βεληέξεο, 2002). Η παξαηεξνχκελε φκσο θπξηαξρία ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ επί ηνπ πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ, φπσο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν αλαδείρζεθε ππφ ην βάξνο ηεο επξσπατθήο θξίζεο ρξένπο, αλέδεημε κε ηνλ πην εκθαηηθφ ηξφπν θαη ηηο αληηλνκίεο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη ηε δεηνχκελε ζσξάθηζε ηνπ θνηλσληθνχ (Βεληέξεο, 2011, ζζ ). Γηα ηηο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ φπσο ε Διιάδα, απφ ηε ζηηγκή πνπ εληάρζεθαλ ζην Μεραληζκφ ηήξημεο, νη εμειίμεηο θαη νη θνηλσληθν-νηθνλκηθέο δηαδξνκέο ήηαλ ήδε δεδνκέλεο, αθνχ νη εθαξκνγή ησλ ζπληαγψλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ είραλ δνθηκαζηεί ζε ρψξεο ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπσο ε Αξγεληηλή θ.ά. Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Γ.Ν.Σ. (IMF), ηδηαίηεξα ζηα πεδία ηεο Τγείαο θαη ηεο Παηδείαο είλαη απνθαιππηηθή ( Stuckler & Basu 2009, Armijo & Faucher 2002). 3

4 3. Κοινυνική Πολιηική και κπίζη σπέοςρ Καηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ε νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Δθπαίδεπζε, ππφ ην βάξνο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ρξένπο θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ IMF, απνηέιεζε ην θνκβηθφ ζεκείν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο δηεζλνχο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Ιδηαίηεξα κεηά ην 1990 θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ ρσξψλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ην ελδηαθέξνλ απμήζεθε ζεκαληηθά φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηάξξεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο φπσο ε Αξγεληηλή. Κνηλφο ηφπνο ησλ κειεηψλ απηψλ ήηαλ ε δηαπίζησζε πσο ε αθεηεξία ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ήηαλ νηθνλνκηθέο, αιιά ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο θαη νη βαζχηεξεο ζπλέπεηέο ηνπ ήηαλ θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο (Fischer et al., 2003). Οη πξνσζνχκελεο πνιηηηθέο απνξχζκηζεο είραλ θαη έρνπλ ζηελ αξρή ηνπο ηελ εηζαγσγή ηεο Αγνξάο θαη ηνπ Λφγνπ ηεο Αγνξάο ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία κε άκεζε επίπησζε ηε κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ππνρψξεζε ηνπ Κξάηνπο (Kiprianos, et.al., 2011). Καζψο ην Κξάηνο ππνρσξεί σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν λέα πνιππνιηθά πεξηβάιινληα θαη ζπλεξγαζίεο δεκηνπξγνχληαη, απνθηψληαο ζεζκηθέο ππνζηάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο θαη Παηδείαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζε επίπεδν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη κε ηε λνκηκνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Αγνξάο, ην management ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πεξλάεη ζε πεξηζζφηεξν επέιηθηεο εκηθξαηηθέο ζεζκηθέο δνκήζεηο ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ, ελψ νη ππνθεηκεληθέο επηινγέο ζρεδηαζκνχ ζπνπδψλ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαιεηαθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο θαη ην Λφγν ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο (Kiprianos, et.al., 2011). Η εμέιημε απηή απνηειεί ηε ζπλέρεηα κηαο πνξείαο πνπ εδψ θαη δεθαεηίεο παξαθνινπζνχκε λα εμειίζζεηαη κε ζπλέπεηα. 4

5 4. Απψ ηο γπαμμικψ ζηο εςέλικηο νευηεπικψ-μεηανευηεπικψ. Καηά ηνλ Parton (1996) ε αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ιεηηνχξγεζε λνκηκνπνηεηηθά θαη ζπζηεκαηνπνίεζε κηα ζεηξά ζεζκηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε ζχλδεζε ησλ θξαηηθψλ δξάζεσλ θαη κηαο επξείαο πνηθηιίαο αλάινγσλ δξάζεσλ ηδησηηθψλ, εζεινληηθψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ (p. 5). ε απηφ αθξηβψο ην παξειζφλ νη αλαιπηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ παγίσζε ησλ κεηαθνξληηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ. Μαδηθή παξαγσγή θαη καδηθή θαηαλάισζε ζπληζηνχζαλ κηα γξακκηθή νηθνλνκία -θαηά ην παξάδεηγκα ηεο γξακκήο παξαγσγήο- θαη ηαπηφρξνλα πξφηεηλαλ θαη ελίζρπαλ κηα ζεηξά απφ θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζην ζχλνιν ηνπο ζπζηεκαηνπνηνχληαη ζε θνπιηνχξα. ην επίπεδν ηνπ ιεηηνπξγηψλ ζηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο, απηφ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα επαγγεικαηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πεδία δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ (εθπαηδεπηηθνί, ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί) κε θπξίαξρα ηα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο (Κακαξηαλφο 2002). Τπφ απηφ ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο επαγγεικαην-γξαθεηνθξαηηθνπνίεζεο ε επέθηαζε ηνπ Κξάηνπο πξνέθππηε αλακελφκελε θαη επηζπκεηή. πλνιηθά, ε πίζηε ζηελ επηζηήκε δηαπιέθεηαη κε ην management θαη ηελ πίζηε ζηε ζπλερή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη ε πίζηε ζηνλ νξζφ ιφγν κε ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ νξζνινγηζκφ, παξάγνληαο ηειηθά νξγαλσηηθή θνπιηνχξα. ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηελ αηζηφδνμε πξννπηηθή ηεο χζηεξεο λεσηεξηθήο πεξηφδνπ. Η θξίζε ησλ χζηεξσλ 70 δξνκνιφγεζε κηα παγίσζε ε νπνία νδήγεζε αξθεηνχο αλαιπηέο λα αλαξσηεζνχλ γηα ηε κνξθή ησλ θξαηηθψλ κνξθψλ πνπ ζα επηθξαηνχζαλ. Ήδε ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο, ε απνξξχζκηζε θαη ε ηδησηηθνπνίζε απνηεινχζαλ λέεο ραξαθηεξηζηηθέο δηαδηθαζίεο απνδφκεζεο ηνπ δεδνκέλνπ (Clark, 1996 p. 39). Οη πνιηηηθέο πνπ άζθεζε ε Βξεηαληθή θπβέξλεζε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία 5

6 απνηέιεζαλ ην πξνάγγειν ηεο ζεκεξηλήο πνξείαο ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. πξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο, κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη δηακφξθσζε ελφο αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζε,φηη αθνξά ζηελ παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο. Οπζηαζηηθά ε δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηε κεηάβαζε απφ ην Κξάηνο πξνο έλα ρψξν αλεμάξηεην, φπνπ ζα πινπνηνχληαη ειεχζεξα εκηθξαηηθέο, ηδησηηθέο θαη εζεινληηθέο δξάζεηο θαη ζπκβάζεηο. Σν πεδίν απηφ θαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο είλαη αλάινγεο πξνο ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο πνπ παξάγνπλ θαη παξάγνληαη ζε πιέγκαηα επειημίαο. Έηζη, ζην λέν πεδίν αλαδχνληαη θαη παγηψλνληαη λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηαθνξνπνίεζε, ε αβεβαηφηεηα, ε ακθηζεκία θαη θπξίσο ε ζπλερήο αιιαγή θαη κεηαβνιή. Η εμαηνκίθεπζε ηεο Αγνξάο είλαη ην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κεηαιιαγήο ηνπ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο (Clark, 1996). Σν δξψλ ππνθείκελν θαζίζηαηαη πειάηεο/θαηαλαισηήο, ελψ ην δπλακηθφ management αλαδεηθλχεη κε επίηαζε ηα δεηήκαηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Έηζη, ζε ηνκείο φπσο ε Δθπαίδεπζε θαη ε Τγεία θαη κε θξηηήξην ηελ ινγηθή ηεο Αγνξάο, ην θφζηνο θαη ε επζχλε πεξλνχλ ζηελ ζχκβαζε σο επηινγή ηνπ θαηαλαισηή (Ball 2008). Οη κεγάιεο θαη γξακκηθέο αθεγήζεηο παίξλνπλ ηέινο. Οη βξαρπρξφληεο επηκέξνπο ζπκβάζεηο επηινγήο θαη ε ράξαμε ππνθεηκεληθψλ δηαδξνκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηξίρξνλα ή θαη ζπληνκφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζηζηνχλ ηηο ζχληνκεο θαη απνθνκκέλεο ππνθεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο σο ηηο θπξίαξρεο αθεγήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ (Kiprianos et al. 2011, Λπνηάξ 1979). Οη κηθξν-αθεγήζεηο εκπεξηέρνπλ ηε ξήμε κε ην παξειζφλ. Η γξακκηθφηεηα θαη ην δεδνκέλν αληηθαζίζηαληαη απφ ην ληεηεξκηληζκφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Η ξήμε ηεο κηθξναθήγεζεο, ε ππνρψξεζε ηνπ Κνηλσληθνχ θξάηνπο, ε κεηαιιαγή ηνπ πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ πξνο κηα θηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή ζχιιεςε ηεο Αγνξάο, ε αλαίξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν, ε ζπλείδεζε ηεο δηαθηλδχλεπζεο ησλ θνηλσληψλ, ζεκαζηνδφηεζαλ ην πέξαζκα ζηε κεηαλεσηεξηθφηεηα. 6

7 5. Η ζημαζιοδψηηζη ηηρ διακςνδωνεςζηρ και ηο ζηοίσημα ηηρ εςελιξίαρ και ηηρ αζθάλειαρ. Risk and Flexicurity. Τπφ απηφ ην πξίζκα φζα θαηέγξαθαλ ζηηο κειέηεο ηνπο ζεσξεηηθνί φπσο ν Beck (1992) ή ν Giddens γηα ηελ θνηλσλία ηεο δηαθηλδχλεπζεο (risk society) απνθηνχλ λέεο ζεκαζηνδνηήζεηο. Έλλνηεο φπσο ε αζθάιεηα θαη ε επειημία απνηεινχλ ππξήλα ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαιχζεσλ θαη δσηηθά δηαθπβεχκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Ωο ζεζκηθή απάληεζε ζηα αγσληψδε εξσηήκαηα ησλ θνηλσληψλ ηεο δηαθηλδχλεπζεο πξνσζήζεθε ην πιαίζην πνπ παξάγεηαη απφ ην κείγκα ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη ηεο επειημίαο ηεο Αγνξάο (Flexicurity) (E.C., 2005). Η πξνσζνχκελε απφ ηνπο επξσπατθνχο κεραληζκνχο, ινγηθή ηεο Flexicurity πξνθχπηεη σο θνκβηθή πνιηηηθή πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχγρξνλν επέιηθην θξάηνο πξφλνηαο. ρη πηα ζηνπο θξαηηθνχο αιιά ζηνπο ππφ δεκφζην έιεγρν ζεζκνχο ζπλάπηνληαη ζπκβνιαηαθέο πξάμεηο, επέιηθηεο θαη αμηφπηζηεο (ΔC, 2005, 2006 & 2007). Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ν δεκφζηνο έιεγρνο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε ειέγρνπ ηεο Αγνξάο πνπ έηζη απνθαιχπηεηαη παξνχζα θαη θπξίαξρε ζηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ (Βεληέξεο 2011). Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα ζπλδπαζηνχλ ε απνηειεζκαηηθφηαηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007). Η ειεπζεξία ηεο αγνξάο σο ξχζκηζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ δελ θαίλεηαη ηθαλή λα αλαηξέζεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Αληίζεηα ζε επνρή θξίζεο ρξένπο δαλεηζηέο θαη δαλεηδφκελνη αλαδεηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο εμαζθάιηζεο θαη ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ. Η ζπιινγηθή θαη δηππνθεηκεληθή εκπηζηνζχλε θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Έηζη, ζε έλα πιαίζην δξάζεο αβεβαηφηεηαο θαη κεηαβιεηφηεηαο ε δηαδηθαζία θιεηδί ζηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ζηελ επηηπρία ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηεο Flexicurity είλαη ε επίηεπμε ζέζεσλ εκπηζηνζχλεο (Trust). Η πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 7

8 πξνυπνζέηνπλ αθεηεξηαθά δηαινγηθή πξφζεζε. Έηζη, ζεκειηαθή δηαδηθαζία εκπηζηνζχλεο δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ ηελ επηθνηλσλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ επηθνηλσληαθή ινγηθφηεηα. 6. Απψ ηην Αζθάλεια ζηην Εμπιζηοζωνη. Ππορ ένα θευπηηικψ πλαίζιο υρ πποχπψθεζη ηηρ εμπιζηοζωνηρ (Trust). H Flexicurity γηα λα ππάξμεη σο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πιαίζην δξάζεο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εκπηζηνζχλεο αιιά θαη δηαινγηθήο πξφζεζεο αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπο ζπιινγηθνχο ή κε δξψληεο. Η δηαδηθαζία ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνπ δηαιφγνπ σο ζπιινγηθήο νξζνινγηθφηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία, νξίδεη απφ ηελ αξρή πσο ηφζν ε επζχλε φζν θαη ηα νθέιε είλαη ζπιινγηθά. Δδψ ε χπαξμε ηνπ δεκφζηνπ έιεγρνπ δηαζθαιίδεη ηελ εξκελεία ηνπ θαλνληζηηθνχ ιφγνπ ηεο Αγνξάο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπζηεκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δξάζεσλ φρη ζε κηα απνξπζκηζκέλε αγνξαπσιεζία, αιιά ζε κία ζπιινγηθή δηαπξαγκάηεπζε, ε νπνία δηαζθαιίδνληαο ην πνιηηηθφ δηαθχβεπκα ηεο ζπλνρήο νπζηαζηηθά ζπληζηά ηελ κειινληηθή θνηλσληθή πνιηηηθή ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Σα παξαπάλσ καο παξαπέκπνπλ ζην ζεσξεηηθφ ζρήκα ηεο επηθνηλσληαθήο ινγηθφηεηαο ηνπ Γεξκαλνχ δηαλνεηή Jurgen Habermas. ην ζρήκα ηνπ Habermas ε επηθνηλσλία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην βαζκφ πνπ θαζηζηά ηνλ άλζξσπν ππνθείκελν. Γηαληηδξψληαο ν άλζξσπνο αλαπηχζζεη ην πρακτικό ενδιαφέρον, θαηεπζχλνληαο ζπιινγηθά ηε δξάζε καο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζθνπψλ κέζα ζηελ θνηλσλία (Craib 1998). Έηζη ε ζπλεξγαζία σο επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία θαζίζηαηαη ππαξμηαθή αλαγθαηφηεηα, σο κηα ζπλζήθε αβίαζηεο δηακφξθσζεο ηεο βνχιεζεο. Γηάδξαζε, ακνηβαηφηεηα θαη δηππνθεηκεληθφηεηα ζπληζηνχλ ηνλ Επικοινωνιακό Λόγο, ηελ θαηάιεμε νπζηαζηηθά ζε κηα θνηλή απφθαζε βάζεη επηρεηξεκάησλ, κε αλαίξεζε ησλ θαηαλαγθαζκψλ, ππέξβαζε ησλ ληεηεξκηληζκψλ θαη κε θξηηηθφ θαη ινγηθφ ηξφπν, ζε ζπλζήθεο δηαιφγνπ. Η 8

9 νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ παξάγεη Ηabermas ηελ αμίσζε γηα πξνηαζηαθή αιήζεηα ( Habermas 1993). Έρνληαο ζπλεπψο ππφςε καο ηελ αγσλία ηνπ Γεξκαλνχ δηαλνεηή θαη ηε θξνληίδα ηνπ γηα ηε δηαηχπσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πξνηαζηαθή αιήζεηα θαη ηηο αμηψζεηο ηζρχνο, ζεσξνχκε ζεκαληηθή ηε πξνζθνξά ηνπ ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εκπηζηνζχλεο (Trust) σο δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο επειημίαο θαη ηεο αζθάιεηαο (Flexicurity) γηα ηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεσξία ηνπ ν Habermas αλαθεξφκελνο ζηα νκηιηαθά ελεξγήκαηα ζεσξεί πσο δηαθξίλνληαη ηξία είδε αμηψζεσλ ηζρχνο: κηα αμίσζε αιήζεηαο γηα ην πξνηαζηαθφ πεξηερφκελν, κηα αμίσζε νξζφηεηαο γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο, θαη κηα αμίσζε εηιηθξίλεηαο γηα ηελ ππνθεηκεληθή πξφζεζε (Habermas1997). Σν πην ελδηαθέξνλ θαη ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή νηθνλνκηθά ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλνρή, είλαη πσο ε ηειηθή επίηεπμε ηεο εκπηζηνζχλεο δηα ησλ νκηιηαθψλ ελεξγεκάησλ ησλ δηαληηδξψλησλ. ηειηθά απειεπζεξψλεη ηα ίδηα ηα ππνθείκελα απφ ηηο ηπρφλ ζηξεβιψζεηο θαηαλφεζεο θαη ηηο ζπγρχζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Με ηελ νιφπιεπξε ζπκκεηνρή ηνπο, θαη κε κέζν ηε γιψζζα, νη δξψληεο έρνπλ θαηά Habermas ηε δπλαηφηεηα αλαίξεζεο ησλ θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ φηαλ απηνί ζπληζηνχλ αλνχζηνπο γηα ην θνηλσληθφ θαη ην πνιηηηθφ πεξηνξηζκνχο (Craib 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ επηθνηλσληαθή δξάζε πνπ αλαπηχζζεηαη, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ ππφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ηελ αμίσζε εγθπξφηεηαο ηεο δήισζεο Έηζη κέζα απφ δηαδηθαζίεο θαηαλφεζεο δεκηνπξγείηαη έλαο νξζνινγηθφο δεζκφο, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ νκηιεηή λα ηθαλνπνηήζεη θάζε αμίσζε ηζρχνο κέζσ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο. Δίλαη ζπλεπψο μεθάζαξν πσο ε επηθνηλσληαθή ινγηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αιήζεηα ησλ δειψζεσλ (Habermas 1997). ηε βάζε απηή ζεκειηψλνληαη θαη νη αμηψζεηο εκπηζηνζχλεο. Γηαζθαιίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε κέζα απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη αμηψζεηο ζπκκεηνρήο θαη εγθπξφηεηαο πινπνηείηαη παξά ηα νηθνλνκηθά αδηέμνδα ε πξννπηηθή κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσληθήο ζπλνρήο ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο. Τπφ απηφ ην 9

10 πξίζκα ε εκπηζηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε σο ηζφηεηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Η αλαγλψξηζε θαηά Habermas αθπξψλεη αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο θαη εληζρχεη ην δίρηπ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην βαζκφ πνπ επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο. Ίζσο γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν Gouthro (2006) ζεσξεί πσο ε ζεσξία ηνπ Habermas ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε θεληξηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλε θαη πνπ νξγαλψλεηαη ε θνηλσλία,. θαζψο παξέρεη ηηο νξίδνπζεο θαηαλφεζεο ησλ δνκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο. Η θαηαλφεζε απηή θαη ε δηαζαθήληζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζρεκαηνπνίεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή δξάζε ζηα πιαίζηα ελφο ηδαληθνχ δηαινγηθνχ πεξηβάιινληνο (Gouthro, 2006). 7. Ανηί ζςμπεπάζμαηορ Ήδε απφ ην 2008 θαη ίζσο θαη πνιχ πξηλ, ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα, έδεηρλαλ κε έκθαζε ην ςεπδέο απηνλφεην ησλ θαζεκεξηλήο δσήο θαηά Althusser ή ηεο απνηθηνπνίεζεο ηνπ Βηφθoζκνπ θαηά Habermas. Οη πνξείεο ήηαλ ληεηεξκηληζηηθά πξνδηαγεγξακκέλεο ηδηαίηεξα γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ: Απμαλφκελε αληζφηεηα θαη αζχκκεηξεο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζρέζεηο. Οη πξνσζνχκελεο πνιηηηθέο απνξξχζκηζεο είραλ θαη έρνπλ ζηελ αξρή ηνπο ηελ εηζαγσγή ηεο Αγνξάο θαη ηνπ Λφγνπ ηεο Αγνξάο ζηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία κε άκεζε επίπησζε ηε κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ππνρψξεζε ηνπ Κξάηνπο. Καζψο ην Κξάηνο ππνρσξεί σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν λέα πνιχ-πνιηθά πεξηβάιινληα θαη ζπλεξγαζίεο δεκηνπξγνχληαη απνθηψληαο ζεζκηθέο ππνζηάζεηο. Σα δξψληα ππνθείκελα θαζίζηαηαη ζπκβαιιφκελνη. Η κεηαιιαγή ηνπ πξνλνηαθνχ θαπηηαιηζκνχ πξνο κηα θηιειεχζεξε θαπηηαιηζηηθή ζχιιεςε ηεο Αγνξάο δίλεη ηέινο ζηηο κεγάιεο θαη γξακκηθέο αθεγήζεηο. χληνκεο θαη απνθνκκέλεο ππνθεηκεληθέο ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ ηνπο ηδσηηθνχο γξίθνπο. 10

11 Ωο ζεζκηθή απάληεζε ζηα αγσληψδε εξσηήκαηα ησλ θνηλσληψλ ηεο δηαθηλδχλεπζεο πξνσζήζεθε ην πιαίζην πνπ παξάγεηαη απφ ην κείγκα ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη ηεο επειημίαο ηεο Αγνξάο (Flexicurity). H Flexicurity γηα λα ππάξμεη σο θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην δξάζεο, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε εκπηζηνζχλεο αιιά θαη δηαινγηθήο πξφζεζεο αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηνπο ζπιινγηθνχο ή κε δξψληεο. Οη αμηψζεηο ζπκκεηνρήο θαη εγθπξφηεηαο, δηαζθαιίδνπλ ηελ πξννπηηθή κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσληθήο ζπλνρήο αλαηξψληαο θνηλσληθνχο αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκνχο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε εκπηζηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε σο ηζφηεηα φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, αλαηξψληαο ςεπδείο νηθνλνκηθέο λνκνηέιεηεο, ακθηζβεηψληαο ην απηνλφεην θαη επαλαηνπνζεηψληαο ηνπο φξνπο ζρεδηαζκνχ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 11

12 Ξενψγλυζζη βιβλιογπαθία Armijo, L. E. and Faucher, P. (2002). We have a consensus: Explaining Political Support for market reforms in Latin America, Latin American Politics and Society, 44, (2), pp Ball, S. (2008). The education debate, London: Policy press. Beck, U., (1992). Risk Society: Towards a New Modernity, New Delhi: Sage. Crick, R. and Joldersma, C. (2007). Habermas, lifelong learning and citizenship education, Studies in Philosophy and Education, 26, pp Clark, J.(1996). After social work; in Parton, N. (ed.), Social Theory, Social Change and Social Work, London: Routledge. Giddens, A. (1999). Risk and Responsibility, Modern Law Review, 62(1) pp Goldsborough, D. (2007). Does the IMF constrain health spending in poor countries? Evidence and an agenda for action. Report of the Working Group on IMF Programs and Health Spending. Washington (D.C.): Center for Global Development. Gouthro, P. (2006). Reason, Communicative Learning, and Civil Society: The Use of Habermasian Theory in Adult Education, Journal of Educational Thought, 40(1), pp E.C.(European Commission). (2005).Working Together for Growth and Jobs. Integrated Guidelines for Growth and Jobs ( ), Luxembourg.: Office for Official Publication of the European Communities. E.C. (European Commission). (2006). Vladimír Špidla, Member of the European Commission responsible for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Informal Ministerial Meeting: Flexicurity, Informal Ministerial Meeting: Flexicurity, Villach (Austria), 20 January ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. E.C. (European Commission). (2006). Employment in Europe 2006, Luxembourg: Office for Official Publication of the European Communities E.C. (European Commission). (2007). New EU report shows active labour policy can increase employment rate despite low growth,http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/news_en.cfm?id=81. 12

13 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. (2007). Flexicurity,http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/definitio ns/flexicurity.htm. Fischer, S., Meltzer, A. H., Sachs, J. D., and Stern N. (2003). The Future of the IMF and World Bank: Panel Discussion, Papers and Proceedings of the One Hundred Fifteenth Annual Meeting of the American Economic Association, Washington, DC, January 3-5, 2003, The American Economic Review, 93, (2), pp Kim, J.Y, Millen, J.I..A, and Gershman, J., (2000). Dying for growth: global inequality and the health of the poor. Monroe (Maine): Common Courage Press. Stuckler, D. and Basu, S. (2009). The International Monetary Fund's Effects on Global Health: Before and After the 2008 Financial Crisis, International Journal of Health Services 39,.(4), pp ΗΔPΝΔΣ (2011). Study of the Greek Higher Education, Habermas, J. (1971). Toward a Rational Society, London: Heinemann. Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interests, London: Heinemann. Habermas, J. (1974). Theory and Practice, London: Heinemann. Habermas, J. (1976). Legitimation Crisis,, London: Heinemann. Habermas, J. (1979). Communication and the Evolution of Society, London: Heinemann Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action, Reason and the rationalisation of society (v.1), Oxford: Polity Press. Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action A Critique of functionalist reason,(v. 2), Oxford: Polity Press. Habermas, J. (1989a). The Structural Transformation of the Public Sphere, Oxford: Polity Press. Habermas, J. (1989b). Moral Consciousness and Communicative Action, Cambridge, MA:.MIT Press. Habermas, J. (1990). The Philosophical Discourse of Modernity. Twelve lectures, Oxford: Polity Press. 13

14 Hodge, D. R., Derezotes, D.S.(2008). Postmodernism and Spirituality: Some pedagogical implications for teaching content on spirituality, Journal of Social Work Education 44 (1), pp Ingram, D. (1987). Habermas and the Dialectic of Reason, New Haven, CT: Yale University Press. Kiprianos, P. Kamarianos, I., Stamelos, G.., Balias, St. (2011). Market and the higher european educational policies: when the markets fail-the case of Greece. Revista Educação Skepsis, n. 2, (I) Keat, R. (1981). The Politics of Social Theory: Habennas, Freud and the critique of Marxism, Oxford: Basil Blackwell. Kortian, G. (1980). Metacritique: The philosophical arguments of Jurgen Habermas, Cambridge: Cambridge University Press. McCarthy, T. (1973). A theory of communicative competence, Philosophy of the Social Sciences, 3,pp McCarthy, T. (1978) The Critical Theory of J. Habermas, Cambridge, MA.: MIT Press. Parton, N.(ed.).(1996). Social Theory, Social Change and Social Work, London: Routledge. Petmesidou, M. (1996). Social protection in Greece: A Brief Glimpse of a Welfare State, Social Policy and Administration, vol. 30, (4), pp Thompson, J.B. & Held, D. (1982) Habermas: Critical debates, Basingstoke: Macmillan. Thompson, J.B. (1981). Critical Hermeneutics: A study of the thought of Paul Ricoeur and Jurgen Habermas, Cambridge: Cambridge University Press. 14

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ Δπηβιέπσλ: Σειέκαρνο εξάζεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16. ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 2004-2006 Ο ΔΞΔΤΡΧΠΑΨΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΓΚΑΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διπίδα Καξακπά. Σέρλε Αξρείνπ από ηνλ 20 ό ζηνλ 21 ν αηώλα. Από ηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζε κηα ξηδνζπαζηηθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή.

Διπίδα Καξακπά. Σέρλε Αξρείνπ από ηνλ 20 ό ζηνλ 21 ν αηώλα. Από ηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζε κηα ξηδνζπαζηηθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Διπίδα Καξακπά Σέρλε Αξρείνπ από ηνλ 20 ό ζηνλ 21 ν αηώλα. Από ηελ ηέρλε ζεζκηθήο θξηηηθήο ζε κηα ξηδνζπαζηηθή ζεζκίδνπζα πξαθηηθή. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Παηξώλ Σκήκα Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο επξσπαίνο πνιίηεο θαη ε ΔΔ: ην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα Δπηβιέπσλ: ηνύζηνπξαο Πέηξνο πνπδάζηξηα: Σεκπέιε Γήκεηξα ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ»

ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ» ΜΔΣΑΒΟΛΔ + ΑΝΑΗΜΑΙΟΓΟΣΗΔΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βφινο, 1-3 Ννεκβξίνπ 2013 ηξνγγπιφ ηξαπέδη «ΟΣΑΝ ΣΟ ΦΤΛΟ (ΓΔΝ) ΤΝΑΝΣΗΔ ΣΗΝ ΚΡΙΗ. ΔΚΣΟΠΙΜΔΝΑ ΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ» ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Η/ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα