ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου Αρ. πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ."

Transcript

1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. /νση: 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης Ιωάννινα Πληροφορίες: Σ. Τσιπέλης Tηλέφωνο: Fax: Ιστ/δα Περ. Ηπ Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών Αρ. πρωτ.:74082/2115 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,2 MW, στην Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε. ως προς τη διατοµή του αγωγού προσαγωγής για τα πρώτα 1300 µέτρα από GRP Φ1000 σε GRP Φ1100 και για τα επόµενα 1300 µέτρα από GRP Φ900 σε GRP Φ1000, στο ρέµα Σγάρας του ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (πρώην ήµος Αγνάντων), του Νοµού Άρτας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπ όψη 1. Τον Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107Α) ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 2. Τον Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280Α) Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου Την Κ.Υ.Α /2005 (Φ.Ε.Κ Β/ ) Κατηγορίες αδειών χρήσεις υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και διάρκεια ισχύος αυτών. 1

2 4. Την Απόφαση 86/99 του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Άρτας µε θέµα «Έκδοση κανονιστικής Απόφασης για την προστασία του υδατικού δυναµικού του Ν. Άρτας». 5. Την Υπουργική Απόφαση µε 6/Φ1/2000 «ιαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών και τύποι συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας». 6. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», σύµφωνα µε το οποίο ο ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων χαρακτηρίζεται «ορεινός». 7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση- Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 8. Το Φ.Ε.Κ Τεύχος Ανώνυµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης µε Αρ. Φύλλου 5656/ όπου ανακοινώθηκε η καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυµων εταιρειών της σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία «AMIANTIT GREEK POWER ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 9. Την αριθ. 6/Φ20.309/9148π.ε/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Χορήγηση στην εταιρεία AMIANTIT GREEK POWER ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκαταστηµένης ισχύος 1,2 MW στο ρέµα Σγάρας του ήµου Αγνάντων Άρτας». 10. Την αριθ. 6/Φ20.309/οικ 24461/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Τροποποίηση της αριθ. 6/Φ20.309/9148π.ε/ Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφορικά µε το όνοµα από AMIANTIT GREEK POWER ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ σε HYDRODIT POWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», λόγω αλλαγής της µετοχικής σύνθεσης του κατόχου. 11. Την αριθ. 6/Φ20.309/25238/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Μεταβίβαση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκαταστηµένης ισχύος 1,2 MW στο ρέµα Σγάρας του ήµου Αγνάντων Άρτας από την εταιρεία «HYDRODIT POWER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στην εταιρεία «Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε». 2

3 12. Το αριθ. 2317/ έγγραφο του ΕΣΜΗΕ µε θέµα «ιατύπωση όρων σύνδεσης Υδροηλεκτρικού Σταθµού ισχύος 1,2 MW, της εταιρείας AMIANTIT GREEK POWER ΑΜΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στο ρέµα Σγάρας του ήµου Αγνάντων του Νοµού Άρτας». 13. Την αριθ. 3545/ Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «Έγκριση επέµβασης σε δηµοτική δασική έκταση εµβαδού ,14 τ.µ. στη θέση ρέµα Σγάρας του οικισµού Φράστα του ήµου Αγνάντων του Νοµού Άρτας, για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού ισχύος 1,2 MW από την εταιρεία AMIANTIT GREEK POWER A.E.». 14. Την αριθ. 745/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. µε θέµα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: µικρός Υδροηλεκτρικός Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,2 MW στο ρέµα Σγάρας του οικισµού Φράστα του ήµου Αγνάντων». 15. Την αριθ. 03/2006 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αγνάντων µε θέµα «Περί εκµίσθωσης ηµοτικής έκτασης» 16. Την αριθ. 667/ αίτηση διαβίβασης του φακέλου της Εταιρείας AMIANTIT GREEK POWER A.E. 17. Την αριθ. 667/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. µε θέµα «Χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για την εγκατάσταση µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού ισχύος 1,2 MW της εταιρείας AMIANTIT GREEK POWER A.E. στο ρέµα Σγάρας του οικισµού Φράστας του ήµου Αγνάντων Νοµού Άρτας». 18. Την αριθ. 1130/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. µε θέµα «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού ισχύος 1,2 MW της εταιρείας AMIANTIT GREEK POWER A.E. στο ρέµα Σγάρας του οικισµού Φράστας του ήµου Αγνάντων Νοµού Άρτας». 19. Το ΦΕΚ 7758/ ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της σύστασης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας «Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.» 20. Το από πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας «Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.» 21. Το ΦΕΚ 9648/ ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του από πρακτικού της Ανώνυµης Εταιρείας «Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.» 3

4 22. Την από πράξη σύστασης Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.» 23. Την από Βεβαίωση της Γραµµατείας της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) µε κωδικό µε την οποία βεβαιώνεται ότι αναφορικά µε την τροποποίηση του αγωγού προσαγωγής για τα πρώτα 1300 µέτρα από GRP Φ1000 σε GRP Φ1100 και για τα επόµενα 1300 µέτρα από GRP Φ900 σε GRP Φ1000 του εν θέµατι έργο, δεν συνεπάγεται τροποποίησή της άδειας παραγωγής. 24. Την αριθ. 2062/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. µε θέµα «Τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εν θέµατι έργου ως προς το όνοµα από AMIANTIT GREEK POWER A.E., σε Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε. καθώς και ως προς την διατοµή του αγωγού προσαγωγής για τα πρώτα 1300 µέτρα από GRP Φ900 σε GRP Φ1000, στο ρέµα Σγάρας του ήµου Αγνάντων, του Νοµού Άρτας. 25. Την αριθ. 289/ Απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. µε θέµα «Τροποποίηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού- εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθµού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,2 MW, ως προς την επωνυµία από «ΑΜΙΑΝΤΙΤ GREEK POWER Α.Ε.», σε «Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α,Ε.» καθώς και ως προς τη διατοµή του αγωγού προσαγωγής για τα πρώτα 1300 µέτρα από GRP Φ900 σε GRP Φ1000, στο ρέµα Σγάρας του ήµου Αγνάντων, του Νοµού Άρτας.» 26. Το αριθ /2816/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου- υτικής Μακεδονίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου, διότι δεν µεταβάλλονται τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του υπόψη έργου. 27. Το αριθ / έγγραφο του ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, περί τροποποίησης τεχνικών στοιχείων Μ.Υ.Η.Ε. στο Ρέµα Σγάρας του οικισµού Φράστα του ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (πρώην ήµος Αγνάντων), σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την υπόψη τροποποίηση. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τροποποιούµε την αριθ. 667/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. για χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού εκτέλεσης έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 289/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθµό (ΜΥΗΣ) εγκατεστηµένης ισχύος 1,2 MW µε Κ.Α στη 4

5 θέση ρέµα Σγάρας, του οικισµού Φράστα, του ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων της Π.Ε. Άρτας, που ανήκει στο Υδατικό ιαµέρισµα Ηπείρου (Κ.Α. 05) και στην υπολεκάνη Αράχθου (Κ.Α. 21) για ενεργειακή χρήση Κ.Α. (70), αναφορικά µε την διατοµή του αγωγού προσαγωγής για τα πρώτα 1300 µέτρα από GRP Φ1000 σε GRP Φ1100 και για τα επόµενα 1300 µέτρα από GRP Φ900 σε GRP Φ1000. Κατά τους λοιπούς όρους ισχύει η απόφαση µε αριθ. 667/ του Γ. Γ. Π. Η. όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 289/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. ΗΤΟΙ: Α. Για την χρήση νερού από Υδροληψία στο ρέµα Σγάρας, µέσω υπόγειου αγωγού προσαγωγής, µήκους µ. Η µέγιστη παροχή νερού που θα φτάνει στον υδροστρόβιλο δε θα ξεπερνά τα 1.32 m 3 /sec. Κατάντη του έργου υδροληψίας, στην κοίτη του ρέµατος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί συνεχής και καθ όλη τη διάρκεια του έτους οικολογική παροχή (για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος) ίση µε 65 lit/sec. Β. Για την εκτέλεση έργου Υδροληψίας Για την απόληψη των νερών θα κατασκευασθεί µικρό υπερπηδητό φράγµα µε κατάντη κεκλιµένες σχάρες, σε ένα τµήµα της στέψης του και προστατευτικούς τοίχους για την προστασία των πρανών και την εξασφάλιση των υδάτων. Το µήκος του φράγµατος θα είναι 10 περίπου µέτρα και το υψόµετρο στέψης του στα 362 µέτρα. Γ. Για την εκτέλεση έργου µεταφοράς νερού Υπόγειος αγωγός προσαγωγής, µήκους µέτρων αποτελούµενος από σωλήνες GRP, ο οποίος θα παραλαµβάνει το νερό από το ακραίο τµήµα της δεξαµενής φόρτισης και θα το µεταφέρει στο σταθµό παραγωγής. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου επιχωµατωµένος πάνω στους αναβαθµούς που προέκυψαν από ποταµοχειµάρριες αλλουβιακές προσχώσεις. Για την κατασκευή του, θα ανοιχθεί όρυγµα µέσου βάθους 1,90 m, το οποίο µετά την τοποθέτηση του αγωγού θα επιχωµατώνεται. Η διέλευση του αγωγού κάθετα στο ρέµα, όπου αυτή είναι απαραίτητη, θα γίνεται σε εγκιβωτισµένο σώµα οπλισµένου σκυροδέµατος ύψους 1,50 m, πλάτους 1,50 m και µήκους 10 m όσο και το πλάτος του ρέµατος και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΜΠΕ. Στα πρώτα 1300 µέτρα ο αγωγός προσαγωγής θα είναι διαµέτρου Φ1100 mm ενώ στα υπόλοιπα 1300 µέτρα θα είναι Φ1000 mm. 5

6 . Συντεταγµένες Χ,Ψ (σε ΕΓΣΑ 87) Χ Ψ Θέση υδροληψίας Θέση ΥΗΣ Η προθεσµία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) µήνες και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης, δηλαδή µέχρι τις 14 Σεπτεµβρίου Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία αυτή, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί, εκτός εάν έγκαιρα δοθεί παράταση ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου χρήστη. Η παράταση αυτή δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα της αρχικής προθεσµίας. Η άδεια αυτή ισχύει αποκλειστικά και µόνο, για το συγκεκριµένο έργο και απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή της. Ε. Ο δικαιούχος της παρούσης αδείας υποχρεούται: 1. Πριν από κάθε οικοδοµική εργασία να εφοδιαστεί µε Άδεια Οικοδοµής ή άλλη σχετική έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία Πολεοδοµίας. 2. Η παρούσα άδεια κατά το µέρος αυτής που αναφέρεται στη χρήση νερού, χορηγείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (σχετ. 2 & 3) και ισχύει µέχρι (χρονική διάρκεια της Ε.Π.Ο.), υπό τους παρακάτω όρους περιορισµούς υποχρεώσεις του δικαιούχου: Α) Να µην έρχονται σε αντίθεση µε τα ισχύοντα περιοριστικά µέτρα της Απόφασης 86/99 του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ν. Άρτας. Β) εν θίγονται τυχόν υφιστάµενες χρήσεις νερού. Γ) Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι όροι για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος κατά το στάδιο κατασκευής αλλά και µετέπειτα κατά την λειτουργία του έργου. ) Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση το σύνολο της χρησιµοποιηµένης ποσότητας νερού να αποδίδεται εκ νέου χωρίς λιπαντικά φορτία και αλλοίωση της ποιότητας του νερού, για τις περαιτέρω χρήσεις. Ε) Να τηρούνται οι όροι του σχετικού 12 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το σχετικό 23. 6

7 Ζ. Λοιποί όροι, δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του δικαιούχου χρήστη: Η άδεια είναι δυνατό Να τροποποιηθεί, πριν τη λήξη της για λόγους που αφορούν στο χρήστη, µετά από νέα σχετική αίτησή του. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή να τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι σύµφωνα µε το σχετικό 3. Να ανανεωθεί µετά τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου, όπου έχει τη δυνατότητα να την υποβάλλει µέχρι ένα χρόνο πριν από τη λήξη της παρούσας άδειας. Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωµένη να τηρεί, τόσον σε ηλεκτρονική µορφή, αρχείο που θα αποστέλλεται ανά τρίµηνο στην ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, όσο και σε βιβλίο θεωρηµένο από την οικεία ιεύθυνση, τις µετρήσεις σε καθηµερινή βάση, της παραγωγικής παροχής του ρέµατος, καθώς και της οικολογικής παροχής. Το σχετικό βιβλίο θα είναι άµεσα διαθέσιµο προς έλεγχο σε κάθε αρµόδιο για τους ελέγχους φορέα. Η. Απαγορεύεται η επέκταση της µονάδας εκµετάλλευσης, όπου χρησιµοποιείται το νερό, παρά µόνο µε νέα αίτηση και χορήγηση σχετικής άδειας. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης νερού σε κατάσταση τέτοια ώστε να προλαµβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνεται αµέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει υδροµετρητή για έλεγχο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας νερού. Ο δικαιούχος υποχρεούται να συµµορφωθεί,µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις (Ν. 1650/1986) και στη διάθεση αποβλήτων (Υγειονοµική ιάταξη Ε 1Β/221/1965). Ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία µας όταν αποπερατωθούν οι εργασίες για τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση νερού σύµφωνα µε την άδεια την οποία χορηγούµε. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους της Απόφασης Έγκρισής Περιβαλλοντικών Όρων (σχετικά 14, 24 και 26). 7

8 Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόµενων εγκρίσεων ή αδειών τήρησης όρων και περιορισµών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής, καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό. Η µη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα των όρων του Ν.3199/2003 επισύρει τις νόµιµες διοικητικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του παραπάνω. Ο κωδικός Αριθµός της παρούσας άδειας είναι: Κ.Α. 0 5 G R Υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας χρήσης νερού από µέχρι Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Εσωτερική ιανοµή 1. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 2. Γ Χ.Α. Πίνακας Αποδεκτών 1. ικαιούχο της παρούσας άδειας Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε. Παράπλευρος Λ. Κύµης 3 και Πλαπούτα Ν. Ηράκλειο Αθήνα 2. Υπουργείο Ανάπτυξης /ση Ανανεώσιµων πηγών Και Εξοικονόµησης Ενέργειας Τµήµα Α Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα 3. Υ.ΠΕ.Κ.Α.. Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ 8

9 Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα 4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γεν/κη /ση Ανάπτυξης και προστασίας ασών και Φ.Π. /ση προστασίας ασών και Φ.Π Τµήµα Αλλαγής Χρήσης δασικών Γαιών Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα 5. Υπουργείο Πολιτισµού Α) /ση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων Β) /ση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων Μπουµποuλίνας 22, ΙΒ Εφορεία Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων Πλατεία 25 ης Μαρτίου lωάννινα 7. 8 η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Βυζαντινό Μουσείο 45221Ιωάννινα 8. 6 η Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων Χριστοβασίλη Ιωάννινα 9. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Η- Μ /νση ασών Ν. Άρτας Περιφερειακή Οδός Άρτα 10. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Η- Μ /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης Ενταύθα 11. Π.Ε. Άρτας Γραφείο κ.. Αντιπεριφερειάρχη ιοικητήριο, Άρτα 12. Π.Ε. Άρτας /ση Αγροτικής Ανάπτυξης Τµήµα Αλιείας Περιφερειακή Οδός Άρτας, Άρτα 13. Π.Ε Άρτας Τµήµα Υδροοικονοµίας & Περιβάλλοντος Φλέµινγκ 6, Άρτα 14. ήµος Αγνάντων Άγναντα Ε. Σ. Μ. Η. Ε. Α. Ε. Λεωφ. Αµφιθέας Ν. Σµύρνη 16. ΡΥΘΜIΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) Πειραιώς 132, Αθήνα 17.. Ε. Η. /νση Ανάπτυξης & ιαχείρισης ικτύων Πατησιών 27, Αθήνα 18.. Ε. Η. ηµ. & Περιφερειακή Οδός Άρτα 19. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 9

10 Τοµέας Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων 19 ο Χλµ Λεωφ. Μαραθωνος, Πικέρµι Ραφήνα 20..Ε.Η. /ση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων Αγησίλαου 56-58, Αθήνα 21. Ε.Ο.Τ. /ση Τουριστικών Εγκαταστάσεων Τµήµα Χωρ/ιας και Προστασίας Περιβάλλοντος Αµερικής 2, Αθήνα 22. ΥΕΘΑ ΕΠΥΕΘΑ/ ΑΣΠΠ/ΤΥΠΟ Χολαργός 10

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής Επί της αρχής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ- µίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας» Επί της Αρχής Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171923 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα