THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»"

Transcript

1 THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» March 2012 Volume 10, Issue 3 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού 15 Union Park Street, Boston, MA Tel.: Parish Priest: Protopresbyter Dr. George Dion. Dragas

2 The Forerunner March 2012 page 2 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ «Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας». Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως. Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν, δὲν λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμιον τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ πνεῦμα του. Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου πληροῦσαν πέρατα κόσμου».ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ σποδός. Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχει ὁ Πλάστης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός.

3 The Forerunner March 2012 page 3 Ἐφ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ δὲν προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. Ἀλλ «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ 4). Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πειρασμοὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς σκοτώσεως. Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ σήμερον. Ὄχι μόνον λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δοκιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ ἐντὸς ἡμῶν ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. Καὶ μεταδίδεται δι ἀοράτου ἀκτινοβολίας ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας καὶ διψῶντας τὴν ἀλήθειαν. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην του. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων. Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι ὅλας τὰς εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας. Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, βιβ + Ὁ Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν Ἀναγνωσθήτω ἐπ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, κς Φεβρουαρίου ἀμέσως μετὰ τὸ Ἱερὸν Eὐαγγέλιον.

4 The Forerunner March 2012 page 4 CATECHETICAL HOMILY FOR HOLY AND GREAT LENT + B A R T H O L O M E W By God s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch To the Plenitude of the Church: Grace and Peace from our Lord and Savior Jesus Christ And Prayers, Blessings and Forgiveness from Us O faithful, let us joyfully welcome the divinely-inspired announcement of fasting Beloved brothers and sisters in the Lord, In recent times, we observe an elevated level of concern. Many challenges arise. The world is suffering and yearns for help. Indeed, we are going through a general test. Some people call it a financial decline; others refer to it as a political crisis. So far as we are concerned, it is a matter of spiritual perversion. And a solution exists. Many resolutions are proposed and numerous viewpoints are heard. Yet, the problems persist. People feel deserted and alone. Their deeper nature is ignored. They remain in the gloom of confusion and depression. Irrespective of the direction or solution proposed, the various answers that are offered cannot redeem humanity. For, from the outset, they render it captive to corruption and death. The Church is the divine-human Lord, who alone can liberate our soul. Upon entering the space of the Church, we enter the atmosphere of divine consolation, of reconciliation between heaven and earth. We are at home. Our spirit is calm. We discover a heavenly beauty and a spiritual maturity, a holy fragrance capable of reaching the ends of the world. The Church knows all that we suffer. It speaks the whole truth. And it urges us to face reality as it is; to recognize that we are earth and dust. The Great Canon of St. Andrew makes mention of repentant tears of and sorrowful mourning, namely the pain of our wounds. Nonetheless, what follows is the rest of the soul, the health of the spirit. We have our Creator and Savior. Through the abundance of His mercy, he has placed us at the intersection of incorruption and mortality. He has not forsaken us. He came to save us. Through His cross, He abolished death. He granted us incorruption of the flesh.

5 The Forerunner March 2012 page 5 Since, therefore, we are planted with Christ, why are we troubled in vain? Why do we not run toward Him? The Church neither dwells on nor abandons us to corruption. It knows our deeper inclinations and comes to our support and salvation. We need nourishment. Yet, man does not live by bread alone. (Matt. 4.4) We also need spiritual understanding; however, we are not bodiless. In the Church, we discover the fullness of life and understanding as a divine-human balance. Away from God, we are perverted and corrupted. Wherever material goods are plentiful and waste is glorified, scandalous temptation and dark confusion prevail. Wherever human beings live with reverence and receive all things with gratitude and thanksgiving, all things are sanctified. The little is considered blessing; the corrupt is dressed with the glory of incorruption. Human beings enjoy what is ephemeral as a gift from God, while at the same time being nourished from here and now by the pledge of the future life. Not only are problems solved, but even the suffering of trials are transformed into the power of life and a reason for giving glory. When this occurs with our soul, when we find peace and salvation by committing all things to Christ our God, then our mind is illumined. We come to know ourselves and the whole world. We have faith in the One who alone is powerful. This in itself strengthens the faithful. Then, by means of an invisible radiance, it is transmitted as support to all those who hunger and thirst for the truth. The entire world needs salvation by its Creator and Maker. The entire world needs the presence of the faith and communion of the Saints. Let us give thanks to the Lord our God for all His benefits, as well as for the present period of Holy Lent. Behold, this is a welcome time; behold, this is a time for repentance. May we journey through this time of the great fast with contrition and confession so that we may reach the infinite joy of the Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, to whom is due all glory, honor and worship to the ages of ages. Amen. Holy and Great Lent Bartholomew of Constantinople Fervent supplicant for all before God

6 The Forerunner March 2012 page 6 Archpastoral Reflection by Metropolitan Methodios IMAGINE A few weeks ago we closed our personal Book of 2011 and placed it in the library of eternity. Rather than make resolutions for the New Year resolutions which more than likely I would not keep - I decided instead to reflect upon the past, observe more carefully the present, and try to envision the future, as these aspects of time bear upon the life of the Church and of her members. I said to myself: Imagine how different the world would be if we lived each day as if it would be our last, as if at any given moment we would face Almighty God to give an accounting. After all, the Scriptures have warned us of the unpredictability of life, "The Master of the servant may come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know" (Mt. 25:50). Imagine how different things would have been last year - how many mistakes we would have avoided - had we cherished every day as a God-given gift to make our world a better place. I bet our priorities would have changed dramatically, thereby altering both the course of our personal life and our role in the life of the Church. I said to myself, "Imagine if in 2012 we would all learn to bridle our egos and "not be desirous of vain glory" (Gal. 5:26). If we would learn from Him who said, "I am meek and lowly in heart" (Mt. 11: 29). Imagine if in the New Year we were to set aside time each day to pray and to read the Holy Bible and the writings of the Church Fathers. Imagine if we lived each day according to the tenets of our Orthodox faith. Imagine if we lived each day by the truth. If we had the courage to drop the masks of hypocrisy to look straight into the mirror of reality to see ourselves as we really are and then muster the courage and strength to change. To become more wholesome and less shallow. To become more self-effacing and less narcissistic. To become what God has willed us to be and be happy with what we achieve by the grace of God. Imagine if we could replicate in our own lives the example of the tenth leper (Lk. 17:12) who returned to the One who healed him to express his gratitude. Imagine if we were able to shun the example of the nine lepers whose ingratitude and thoughtlessness easily turns them into poster children of what has come to be known as "the age of entitlement." I also thought to myself, "Imagine what our Church would be like if we bishops, priests and deacons lived up to the expectations of our high calling." Imagine if we clergy and laity were imbued with a vibrant missionary spirit and worked diligently in response to the command of the Lord to "Go and make disciples of all nations" (Mt. 28:19), starting right here at home in America! Imagine if we clergy were ever-mindful of the fact that the Priesthood is a precious gift, a vocation and not a job. The Priesthood, its dignity and honor, cannot be bought. It cannot be sold for "a plate of lentils" (Gen. 25: 29-34).

7 The Forerunner March 2012 page 7 Imagine for a moment if our liturgical services were as uplifting as those which long ago inspired the words of the Russian emissaries of Prince Vladimir who described their experience of the liturgy in the great cathedral church of St. Sophia in Constantinople in their initial encounter with Orthodoxy: "And the Greeks led us to the edifice where they worship their God, and we knew not whether we were in heaven or on earth. For on earth there is no such splendor or such beauty...we only know that God dwells there among men, and their service is fairer than the ceremonies of other nations. For we cannot forget that beauty." Imagine if everyone who is privileged to serve on the Parish Councils of our communities did so for unselfish reasons and not for self-projection or to satisfy some self-perceived importance and indispensability. Imagine if all Parish Council members were men and women of deep and abiding faith who live the sacramental life of the Church. People who are drawn to and love the beauty of the Lord's house wherein they experience Christ's transforming power and sanctifying presence. People who do not pride themselves in proclaiming that they meditated on God when they walked by the ocean! Imagine how powerful the witness of our Church would be if we would invest more in things eternal and less in things transient. If we would devote as much time to our spiritual edification as we do to our business commitments and social calendars. Imagine if everyone, according to his/her means, was a cheerful giver providing the Church with the necessary financial resources to continue, improve and expand her ministries and services in fulfillment of her saving mission to the world. Imagine if some of us realized that we contribute less to the Church than it costs us daily to enjoy a fancy cup of coffee or to pay for our cable or satellite T.V. service Imagine if the criticisms we sometimes hear or make on aspects of church life were less strident. Constructive and not destructive. Mean-spirited attacks are hurtful and divisive. We have been enjoined by the Lord to notice first the log in our own eye before we see the speck in our brother's eye (Mt. 7:3), and admonished by St. Paul You have no excuses, O Man, whoever you are, when you judge another, for in passing judgment on him, you condemn yourself because you, the judge, are doing the very same things (Rom. 2.1). Indeed, in imitation of God we are instructed to be "slow to anger and abounding in mercy" (Ps. 103:8). Imagine if we parents and grandparents who fault the Church when our children are "not involved" exercised greater discernment, and realized that children learn more by example than by words. That we had to provide a loving environment that nurtures faith and the values of the Gospel. That children emulate the example provided by parents every day of the week, including the seventh. Staying home Sunday after Sunday for chores, recreation or rest is not what parents should do if we really want to inculcate the Orthodox ethos in our children to produce a living faith and a true Greek Orthodox identity. Imagine, finally, if everyone - clergy and laity - worked together in harmony by sharing talents, bearing one another's burdens (Gal. 6:2), exchanging views, seeking advice, forgiving offences and overcoming misunderstandings (Mt. 6: 14-15), inspiring and supporting one another in the love of Christ. If we did, surely we would be successful in building stronger Greek Orthodox homes and vibrant communities of faith. Just IMAGINE!

8 The Forerunner March 2012 page 8 Ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με Ματθ. 25:35 Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ, Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀπευθύνω σέ σᾶς, τά πιστά μέλη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἐδῶ στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, αὐτή τήν ἐγκάρδια ἔκκληση γιά τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας στήν Ἑλλάδα. Ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει κλυδωνίσει τήν Εὐρώπη καί ἔχει ἐπηρεάσει βαθειά τήν Ἑλλάδα ἔχει πάρει διαστάσεις ὅπου ἡ ταλαιπωρία τῶν ἀθώων καί ἡ δοκιμασία τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καλεῖ πρός ἄμεση καί οὐσιαστική βοήθεια. Οἱ οἰκογένειες πολλῶν ἐξ ἡμῶν ἔχουν ρίζες στήν Ἑλλάδα καί πολλοί ἀπό μᾶς ἔχουμε συγγενεῖς καί φίλους οἱ ὁποῖοι βιώνουν τή στέρηση, φαινόμενο πού ἔχει νά παρουσιασθῇ στή χώρα αὐτή ἀπό τή σκληρή ἐποχή τῆς κατοχῆς κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἐνήμεροι τῆς σκληρῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ὀφείλουμε να ἀνταποκριθοῦμε προσφέροντας ἀληθινή καί συγκεκριμένη βοήθεια στά ἀδέλφια μας μέσῳ ἀξίων ἐμπιστοσύνης ἀνθρωπιστικῶν καί φιλανθρωπικῶν ὀργανισμῶν πού συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι θά βοηθήσουν ἄμεσα τούς ἀνθρώπους μέ τίς μεγαλύτερες ἀνάγκες. Καθώς πλησιάζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί θά κληθοῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἐπιδείξουμε μεγαλύτερη εὐαισθησία στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας, εὔχομαι ὁ κάθε Χριστιανός νά ἀπαντήσῃ γενναιόδωρα σ αὐτή τήν ἰδιαίτερη ἔκκληση προσφέροντας στό Relief Fund for the People of Greece τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εὐχόμενος καί προσευχόμενος πατρικά γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας ὥστε αὐτή ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά εἶναι πληρέστερη πνευματικῶν ἀνταμοιβῶν λόγῳ τῆς ἀγάπης καί γενναιοδωρίας σας, διατελῶ Μέ πατρική ἀγάπη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος Ὅλες οἱ εἰσφορές πρέπει νά ἀποστέλλονται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, 8 East 79th Street, New York, NY 10075, μέ τήν ἔνδειξη Relief Fund for the People of Greece.

9 The Forerunner March 2012 page 9 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink Matthew 25:35 Judgment Sunday To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Council of the Greek Orthodox Communities, the Day, Afternoon and the Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations and the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers and Sisters in Christ, On behalf of the Holy Eparchial Synod of our Holy Archdiocese of America, I am writing to you, the faithful members of our Holy Orthodox Church here in the United States, this heartfelt appeal for our brothers and sisters in Greece. The financial crisis that has rocked Europe and deeply affected Greece has reached proportions where the suffering of innocents and the ordeal of common people cry out for urgent and substantive help. So many of our families have roots in Greece and many of us have relatives and friends who are now experiencing privation unknown in that country since the time of the harsh occupation of the Second World War. Cognizant of this harsh reality, we must respond by offering real and tangible assistance to our brethren through trusted Church affiliated humanitarian and philanthropic agencies which will directly assist those most in need. Therefore, as the time of Great Lent approaches, when we are called by the Church to a greater consciousness of the needs of our fellow human beings, I hope that every Christian will generously respond to this special appeal by making a donation to the Relief Fund for the People of Greece of the Archdiocese. With paternal blessing and prayers for you and your beloved families, that this Lenten Season may be even more spiritually rewarding to you because of your love and generosity, I remain, With paternal love, + D E M E T R I O S Archbishop of America ALL contributions should be forwarded to the Greek Orthodox Archdiocese, 8 East 79 th Street, New York, NY earmarked for the Relief Fund for the People of Greece

10 The Forerunner March 2012 page 10 Σκέψεις του Ιερατικώς Προϊσταμένου για την Μ. Σαρακοστή 2012 Αγαπητοί μου ενορίτες και φίλοι του Αγ. Ιωάννη, Έχουμε μόλις εισέλθει στην Μεγάλη Σαρακοστή (την 27 η Φεβρουαρίου), και η Εκκλησία μας καλεί και πάλι να τηρήσουμε την πατροπαράδοτη νηστεία και προσευχή. Πολλοί θα διερωτηθούν ξανά γιατί πρέπει να νηστεύουμε, ή πόσο πρέπει να νηστεύουμε και άλλα παρόμοια. Οι λίγες αυτές σκέψεις στοχεύουν στα ερωτήματα αυτά που συνηθίζονται να ακούγονται και μέσα και έξω στην Εκκλησία. Ο θεσμός της νηστείας είναι θεόδοτος, δηλ. δόθηκε από τον Θεό στην αρχή της δημιουργίας μας. Άρχισε στον Παράδεισο με την απαγορευτική εντολή πού έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλαστους όσον αφορά στη βρώση του καρπού του δένδρου του καλού και του κακού. Η εντολή αυτή δόθηκε πρίν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία, γι αυτό και ο αρχικός σκοπός της δεν ήταν η μετάνοια, ή η απαλλαγή από τα πάθη, όπως συνέβη αργότερα. Ήταν η ανάγκη του ανθρώπου να αναγνωρίζει το πλάστη του Θεό, να επικοινωνεί μαζί Του και να βασίζεται σ Αυτόν για την ευημερία του. Δηλαδή, η νηστεία στον παράδεισο είχε σκοπό να υπενθυμίζει στους πρωτόπλαστους να μην λησμονούν τον Δημιουργό τους, γιατί μόνον Εκείνος σαν Δημιουργός τους γνώριζε τί ήταν καλό και κακό γι αυτούς, τι για ζωή και τι για θάνατο. Μέ αυτή την έννοια βλέπουμε τους αγίους, τους αρχαίους της Παλαιάς και τους νέους της Καινής Διαθήκης, να νηστεύουν πρίν επικοινωνήσουν με τον Θεό μέσω της προσευχής. Ιδιαίτερα όμως φαίνεται τούτο στην εγκαθίδρυση των δύο Διαθηκών. Και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη άρχισαν με νηστεία. Σαράντα μέρες νήστεψε ο Μωυσής γιά ν ανεβεί στο Σινά και νά πάρει τον Νόμο για τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ. Τό ίδιο έκανε και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Πρώτα νήστεψε σαράντα μέρες στην έρημο, καί έπειτα ξεκίνησε την τρίχρονη διακονία Του, που ολοκληρώθηκε μέ την Σταυρική Του Θυσία, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την αποστολή της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος με την οποία ιδρύθηκε η Εκκλησία ως η Κιβωτός της Σωτηρίας μας. Μετά την πτώση του ανθρώπου η νηστεία έγινε πιό απαραίτητη. Οπως εξηγούν οι Πατέρες της Εκκλησίας, η πτώση επέφερε αναστάτωση στην ανθρώπινη ψυχοσωματική ύπαρξη. Χάθηκε η ισορροπία ψυχής καί σώματος. Απώλεσε η ψυχή τον ηγεμονικό της ρόλο πάνω στο σώμα και, σαν αποτέλεσμα, υποτάχθηκε τό σώμα στα πάθη, ενώ η ψυχή υπέστη εσωτερική αναστάτωση και αναστολή στην λειτουργία των πνευματικών της δυνάμεων (θυμικών, λογικών και νοερών). Έτσι η νηστεία έγινε στον μεταπτωτικό άνθρωπο μέσο γιά την περιστολή των σωματικών παθών και τήν επιστροφή στην επικοινωνία του με τον Δημιουργό. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα και στη Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στη διδαχή του Χριστού.

11 The Forerunner March 2012 page 11 Ο άγιος Επιφάνιος, γράφοντας κατά του αιρετικού Αερίου που δεν νήστευε γιατί θεωρούσε την νηστεία ιουδαϊκή δουλεία, λέγει τα εξής: "Δέν ήξεραν οι ανόητοι (Αεριανοί), ότι, όπως συμβαίνει το καλοκαίρι που ο ήλιος κατακαίει τους ανθρώπους με τις πύρινες ακτίνες του, ο βορράς ευεργετεί τους ανθρώπους με τις απαλές αύρες του, και διώχνει το πνίξιμο και δροσίζει τα πάντα, έτσι και η νηστεία διώχνει την σωματική πύρωση, που προξενείται απο την γαστριμαργία και πολυφαγία και χαρίζει υγεία στον νου της ψυχής με την καθαρότητα και στο σώμα με την ελαφρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνεται η ακραία αφαγία. Όπως η πολυφαγία οδηγεί στην αρρώστια και συχνά και στην ασωτία, έτσι και η ακραία αφαγία προξενεί σωματική εξουθένωση και πνευματική σκοτοδίνη. Η αλήθεια είναι ότι η ολιγοφαγία και η νηστεία ωφελεί την ψυχή και κρατάει υγιεινό το σώμα, ενώ, αντίθετα, η πολυφαγία βλάπτει και την φρόνηση της ψυχής και την υγεία του σώματος". Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας δίνει τον χρυσό κανόνα; "Πρέπει να τρώμε για να ζούμε, κι όχι νά ζούμε για να τρώμε, γιατί το πρώτο είναι ίδιο της λογικής φύσεως ενώ το δεύτερο της παράλογης." Αρα λοιπόν, ο πολυφάγος είναι σαν το άλογο ζώο. Ο σοφός όμως άνθρωπος ακολουθεί τον απόστολο Παύλο πού συνιστά νά ξεκουράζουμε την φύση μας με νηστεία και προσευχή. Αυτό είναι το πνεύμα που διέπει την θεσμοθέτηση της νηστείας από τους Αποστόλους και Πατέρες. Τη νηστεία της Μ. Σαρακοστής την θέσπισαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Ο 68ος Κανόνας των αγίων Αποστόλων εντέλεται τέλεια αποχή από κρέας, ψάρια, αυγά, τυριά και γενικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Τον κανόνα τούτο επικύρωσε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Νίκαια της Βιθυνίας (325 μ,χ.). Μοιάζει με την νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευής πού τηρείται σάν υπενθύμιση της προδοσίας και της σταυρώσεως του Χριστού. Η Μ. Σαρακοστή είναι η ετήσια μετάνοια πού κάνουμε γιά το πάθος του Κυρίου πού προξενήθηκε απο την αμαρτία μας. Απεικονίζει την τελική αποκατάσταση της κοινωνία μας με τον Θεό στην βασιλεία των ουρανών και χαρίζει στην πορεία της παρούσης ζωής, πρόγευση της απώτερης σωτηρίας μας. Γιά την Μεγάλη Σαρακοστή μας μιλούν οι μεγάλοι Πατέρες, ο μ. Αθανάσιος, ο μ. Βασίλειος, ο αγ. Γρηγόριος Νύσσης, ο ιερός Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι. Την βλέπουν σαν μιά ευκαιρία για απαλλαγή από τα πάθη του σώματος και γιά κάθαρση εσωτερική και ανανέωση ψυχική. Τήν παρομοιάζουν με το ταξείδι των εβραίων από την γή της δουλείας στη γή της επαγγελίας, και από τον τύπον του Νόμου στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Εύχομαι σε όλους καλή και ευλογημένη Μ. Σαρακοστή στο σωτήριο τούτο έτος. Π. Γεώργιος Διον. Δράγας

12 The Forerunner March 2012 page 12 Thoughts from the Parish Priest for the Great Lent 2012 Dear Fellow-parishioners and friends of St. John s, We have just entered the period of Great Lent (February 27), and our Church calls us to observe the traditional fast and prayer. Several people will raise again the questions why should we fast, or how much should we fast, etc. The following thoughts provide some answers to the general questions which are raised at this time both inside and outside the church. Fasting is a God-given institution. It was instituted by God Himself at the beginning of our creation. It began in Paradise with God s commandment to the protoplasts, which prohibited them to eat from the fruit of the tree of good and evil. This commandment was given before man fell into sin, and therefore its purpose was not connected with repentance or deliverance from the passions which emerged after man s fall. It was rather connected with man s need to remember God, to be in constant communion with Him and to rely on Him for his well-being. In other words, fasting in Paradise was stipulated so that the protoplasts may never forget their Creator, who by virtue of having created them was ultimately the only one who knew what was good and evil, or life and death for them. It is precisely this sense that we encounter in the fasting of the saints, those of the Old and those of the New Testament, who fast before they approach God through prayer. This sense is especially revealed in the establishment of the two Testaments, the Old and the New, inasmuch as both of them began with a period of fasting. Moses fasted for 40 days before he ascended Mount Sinai and received God s Law through which Israel was constituted. Christ did exactly the same in the New Testament. He fasted for 40 days in the desert and then began his three-year ministry, which was consummated with His sacrifice on the Cross, His Resurrection, Ascension and the sending of the Gift of the Holy Spirit through which the Church was established as the Arch of salvation. Following man s fall, fasting became a greater necessity. As the Fathers of the Church explain, the fall created havoc in the human psychosomatic existence. The balance of the soul and body was lost. The soul lost its hegemonic role over the body. As a result, the body was subjected to passions, while the soul suffered internal disorder in the operation of its spiritual powers (thumic, rational and noetic). Thus, fasting was offered to post-fallen humanity in order to curtail bodily passions and to recover the way of returning to communion with the Creator. This appears very clearly in both the Old and the New Testaments, especially in the teaching of Christ.

13 The Forerunner March 2012 page 13 St. Epiphanios, writing against the heretic Aetios who did not fast because he regarded fasting a Jewish bondage, says this: The mindless Aerians did not know, that, as the blazing sun of the summer burns up human beings with its fiery rays and the north wind comforts them with its mild breezes and drives away stifling and refreshes all things, so fasting drives away bodily burning, which is caused by gluttony and excessive eating, and restores health to the mind of the soul through purity and to the body through light-weight. This does not mean that excessive abstention from eating is approved. Just as the excessive eating results in sickness, and often in debauchery, so the excessive abstinence from eating causes bodily debilitation and spiritual dizziness. The truth is that reduced eating and fasting keeps the body healthy, while, on the contrary, excessive eating impairs the sound judgment of the soul and the health of the body. St. Maximos the Confessor gives us the golden rule: We must eat in order to live, and not to live in order to eat, because the former is proper to a rational nature, whilst the latter to an irrational one. So the excessive eater is like an irrational animal. The wise person, however, follows the Apostle Paul who advises us to refresh our nature with fasting and prayer. This is the spirit that governs the endorsement of fasting by the Apostles and the Fathers. The Fasting of Great Lent was instituted by the Apostles and the Fathers. The 68 th Canon of the Apostles and stipulates complete abstinence from meat, fish, eggs, cheeses and generally dairy products. This Canon was also endorsed by the First Ecumenical Synod of Nicaea in Bithynia (AD 325). It resembles the Fasting of Wednesdays and Fridays which is observed as a reminder of the betrayal and crucifixion of Christ. The Great Lent is the annual repentance that we observe for the passion of the Lord which was caused by our sins. It typifies the final restoration of our communion with God in the Kingdom of heaven and grants us in the course of the present life a foretaste of our ultimate salvation. The importance of Great Lent has been stressed and explained by many of the great Fathers, such as Athanasios, Basil, Gregory of Nyssa, and John Chrysostom, etc. They see it as an opportunity for deliverance from the passions of the body and for inner purification and spiritual renewal. They liken it to the journey of the Israelites from the land of slavery to the holy land of the promise, and from the type of the Law to the truth of the Gospel. May we all have this new year of salvation a good and refreshing Great Lent. Fr. George Dion. Dragas

14 The Forerunner March 2012 page 14 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Ι Κ Α Ν Ε Α ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Για την διπλή γιορτή του Ευαγγελισμού και της ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας η κοινότητά μας θα έχει το Ετήσιο Γεύμα της, την Κυριακή, 25 Μαρτίου στην κοινοτική μας αίθουσα μετά τη Θεία Λειτουργία. Προτεινόμενη δωρεά $20/άτομο. Επίσης, τα παιδιά του Ελληνικού μας σχολείου θα μας παρουσιάσουν πατριωτικά ποιήματα και τραγούδια. Γιά κρατήσεις, τηλεφωνήστε στό γραφείο της εκκλησίας ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Είμαστε στην αρχή του Προγράμματος της Ετήσιας Εισφοράς της κοινότητας μας για το Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέλη της κοινότητας που δεν έχουν αποστείλει την ετήσια εισφορά τους να το κάνουν το συντομότερο δυνατό. Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια εισφορά ανά οικογένεια για το 2012 είναι από $350 και άνω. ΠΟΛΛΑ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

15 The Forerunner March 2012 page 15 COMMUNITY NEWS GREEK INDEPENDENCE DAY LUNCHEON Our Annual Luncheon for the anniversary of Greek Independence and the feast of the Annunciation of the Theotokos, will be held on Sunday, March 25 at our church hall after the Divine Liturgy. There is a suggested donation of $20/person. Also, the Greek school children will present patriotic poems and songs. For reservations, please call the Parish office at STEWARDSHIP/MEMBERSHIP We are at the beginning of the 2012 Stewardship Program of our parish. We kindly wish to remind all our members who have not yet sent their annual contribution to do so as soon as possible. We remind you that the annual contribution per family for 2012 is $350 or greater. MANY THANKS TO ALL OF YOU FOR YOUR CONTINUOUS SUPPORT OF OUR PARISH

16 The Forerunner March 2012 page 16 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Tην Κυριακή των Βαΐων στις 8 Απριλίου είμαστε όλοι προσκεκλημένοι στο παραδοσιακό εορταστικό γεύμα με ψάρι στην αίθουσα της κοινότητας μετά τη Θεία Λειτουργία και την διανομή των βαΐων. ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ Την ίδια μέρα (Κυριακή των Βαΐων, 8 Απριλίου) οι κυρίες της Φιλοπτώχου οργανώνουν «Πασχαλινή αγορά», όπου μπορείτε να προμηθευτείτε τα πασχαλινά σας τσουρέκια και γλυκά. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Φιλοπτώχου. ΠΑΡΕΛΑΣΗ Φέτος η παρέλαση προς τιμή της επετείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, στην οποία θα συμμετέχει και η κοινότητά μας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Απριλίου. Η ενορία μας όπως και κάθε χρόνο, θα συμμετάσχει και προσπαθούμε να οργανώσουμε μια μεγάλη ομάδα για να παρελάσουμε. Όσοι ενδιαφέρονται να παρελάσουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο της ενορίας στο UPCOMING EVENTS PALM SUNDAY LUNCHEON On Palm Sunday, April 8 we are all invited to the traditional Palm Sunday fish luncheon at our church hall immediately following the Divine Liturgy and the distribution of the palm leaves. For added convenience Valet parking for $5, as on every Sunday, will be available. EASTER SALE BY OUR PHILOPTOCHOS On the same day (Palm Sunday, April 8) our Ladies Philoptochos Society is holding an Easter sale, where homemade tsourekia and desserts will be available. All proceeds will go to support the needs of the Philoptochos Society. GREEK PARADE This year the parade in honor of the Greek Independence Day, in which our community will also participate, will take place on Sunday, April 22. We are trying to organize a large marching group. Anyone interested, please contact the parish office at

17 The Forerunner March 2012 page 17 METROPOLIS OF BOSTON Dear brothers and friends, Please be apprised that the annual Greek Independence Day Parade has been scheduled for Sunday, April 22, 2012 beginning at 1:00 p.m., at Boylston Street in Boston. You have already been notified of the three day program by the President of the Board of Directors of the Federation of Greek Societies, Themistoklis Karatzas. Please read the materials sent to you and respond as quickly as possible. As always, all parishes are expected to participate in the three day program. Looking forward to marching with you on Sunday April 22 nd. I remain, With Archpastoral love, +M E T H O D I O S Metropolitan of Boston

18 The Forerunner March 2012 page 18 Dear Friends, ΤΗΕ APOLOGY OF SOCRATES Office of the Consul General Mr. I. Fotopoulos Consulate General of Greece in Boston The Consulate General of Greece in Boston and the Maliotis Cultural Center, in collaboration with Elliniko Theatro, proudly present the performance "The Apology of Socrates" at the Maliotis Cultural Center on March 11th, 2012 at 3.00 pm. We strongly believe that you will support this event, as it is a great opportunity to enjoy such a performance in Boston! After over 200 performances around the world, Plato's diachronic classic comes to life in Boston, through an engaging and fascinating one-man show. Take a seat in the court of ancient Athens as Socrates goes on trial for his life. Hear the philosopher face his accusers with his trademark wit, cutting logic, and the courage of his ideals. Consider his arguments on virtue, justice, politics, civic duty, love of life and hope in death, and draw your own judgement. Enjoy the post-performance opportunity to discuss with the actor the ramifications of your verdict. Think. Question. Change. Restless, humorous, brilliant and fascinating. Odyssey Magazine, New York A superhuman effort on the part of the actor in a splendid coordination of text, movement and speech. Luxembourger Wort, Luxembourg Performed by Emmy award winner Yannis Simonides Directed by Broadway veteran Loukas Skipitaris Costume design by Oscar and BAFTA award winner Theoni Vahliotes-Aldredge Original Music by Caryn Heilman March 11th 2012 at 3:00pm Performance in English Ticket price: $ 15 The performance will be followed by an informal Q&A session with the actor on the themes explored in the play. Address: Maliotis Cultural Center, 50 Goddard Avenue, Brookline, Massachusetts Tickets will be available at the door. To reserve tickets call or Further information on the production and Elliniko Theatro: Maliotis Cultural Center: Danae Rouseli Office of the Consul General of Greece 86, Beacon street, Boston, MA 02108, tel:

19 The Forerunner March 2012 page 19 2 Μαρτίου: Α Παρασκευή των Νηστειών Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 6:00 μ.μ.: Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30 μ.μ.: Α Χαιρετισμοί της Παναγίας 3 Μαρτίου: (Ψυχοσάββατο) Θαύμα κολλλύβων αγ. Θεοδώρου 7:00 π.μ.: Ακολουθία του Όρθρου 8:00 π.μ.: Θεία Λειτουργία 9:30 π.μ.: Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων 4 Μαρτίου: Α Κυριακή των Νηστειών Κυριακή της Ορθοδοξίας 8:00 π.μ.: Ακολουθία του Όρθρου. 9:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου (θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Αγ. Εικόνων) 9 Μαρτίου: Β Παρασκευή των Νηστειών 6:00 μ.μ.: Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30 μ.μ.: Β Χαιρετισμοί της Παναγίας 11 Μαρτίου: B Κυριακή των Νηστειών - Κυριακή του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά 8:00 π.μ.: Ακολουθία του Όρθρου 9:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 16 Μαρτίου: Γ Παρασκευή των Νηστειών 6:00 μ.μ.: Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30 μ.μ.: Γ Χαιρετισμοί της Παναγίας 18 Μαρτίου: Γ Κυριακή των Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως 8:00 π.μ.: Ακολουθία του Όρθρου 9:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 11:00 π.μ.: Ακολουθία της Προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού 23 Μαρτίου: Δ Παρασκευή των Νηστειών 6:00 μ.μ.: Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων 7:30 μ.μ.: Δ Χαιρετισμοί της Παναγίας 25 Μαρτίου: Κυριακή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (κατάλυση ιχθύος) 8:00 π.μ.: Ακολουθία του Όρθρου 9:30 π.μ.: Θεία Λειτουργία - Κοινοτικό Γεύμα 30 Μαρτίου: Ε Παρασκευή των Νηστειών ΑΓΡΥΠΝΙΑ του Ακαθίστου Ύμνου 8:00 μ.μ.- 11:00μ.μ.: Όρθρος και Χαιρετισμοί της Παναγίας 11:00 μ.μ.- 1:00π.μ.: Θεία Λειτουργία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

20 The Forerunner March 2012 page 20 M A R C H SCHEDULE OF SERVICES March 2: 1 st Friday of Lent 6:00 p.m.: The Divine Liturgy of the Presanctified Gifts 7:30 p.m.: 1 st Salutations to the Holy Theotokos March 3: (Saturday of Souls) Miracle of St. Theodore with Kollyva) 7:00 a.m.: Orthros Service 8:00 a.m.: Divine Liturgy 9:30 a.m.: Trisagion for the repose of our beloved dead March 4: 1st Sunday of Lent Sunday of Orthodoxy 8:00 a.m.: Orthros Service 9:30 a.m.: The Divine Liturgy of St. Basil the Great (Litany of Holy Icons) March 9: 2nd Friday of Lent 6:00 p.m.: The Divine Liturgy of the Presanctified Gifts 7:30 p.m.: 2nd Salutations to the Holy Theotokos March 11: 2 nd Sunday of Lent St. Gregory Palamas 8:00 a.m.: Orthros Service 9:30 a.m.: Divine Liturgy of St. Basil the Great March 16: 3rd Friday of Lent 6:00 p.m.: The Divine Liturgy of the Presanctified Gifts 7:30 p.m.: 3rd Salutations to the Holy Theotokos March 18: 3 rd Sunday of Lent Veneration of the Holy Cross 8:00 a.m.: Orthros Service 9:30 a.m.: Divine Liturgy of St. Basil the Great 11:00 a.m. Service of the Veneration of the Holy Cross March 23: 4th Friday of Lent 6:00 p.m.: The Divine Liturgy of the Presanctified Gifts 7:30 p.m.: 4th Salutations to the Holy Theotokos March 25: Sunday ANNUNCIATION OF HOLY THEOTOKOS (fish & wine OK) 8:00 a.m.: Orthros Service 9:30 a.m.: The Divine Liturgy Community Luncheon March 30: 5 th Friday of Lent The Akathist Hymn - VIGIL SERVICE 8:00 p.m.- 11:00 p.m.:orthros Service with the Salutations to the Holy Theotokos 11:00 p.m.- 1:00 a.m.: The Divine Liturgy of St. John Chrysostom.

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH

SAINT NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH 39 Belgrade Av.,Roslindale MA (TEL: 617 327 1983 ; FAX: 617 327-9841) Office Hours: M-F 9:00 Am 02:00 PM www.stnectariosma.org ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH

TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH August 1, 2014 TO THE TEACHERS, PARENTS, AND CHILDREN OF THE GREEK SCHOOL OF OUR ST. ATHANASIUS PARISH Re: New School Year, 2014-2015 As we anticipate the commencement of our Greek School Year in September,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI)

Pascha 2015. St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Pascha 2015 St. Agape Chapter Ladies Philoptochos Society Let us do your Baking this Year Homemade Sweet Easter Bread (TSOUREKI) Orders are being taken now. Pick up your bread from 4:00-5:00 pm on Thursday,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Life Giving Font Church Annual Panegyre

Life Giving Font Church Annual Panegyre 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

THE FORERUNNER «ΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

THE FORERUNNER «ΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» THE FORERUNNER «ΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» September 2011 Volume 9, Issue 9 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Έναμηνιαίοενημερωτικόδελτίοτης ΕλληνικήςΟρθοδόξουΕκκλησίας τουαγίουιωάννουτουβαπτιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια Μνήμης Documents of memory

Τεκμήρια Μνήμης Documents of memory Τεκμήρια Μνήμης Documents of memory ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - APOSTOLIC VICARIATE OF THESSALONICA Η Καθολική Εκκλησία στη Βόρειο Ελλάδα μέσα από φωτογραφίες The Catholic Church in northern Greece

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447 St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK S4S 2B2 Phone: 586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.ca Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012

Η Εφημερίδα μας ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF SOUTH AUSTRALIA INC FIRST LEVEL 262 FRANKLIN STREET, ADELAIDE ΤΕΥΧΟΣ 33ο Νοέμβριος 2012 ΕNΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α ΕΛΑΙ ΑΣ «Ο ΥΣΣΕΙΑ» 2012 Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (UNDERSTANDING MOTIVATION AND EFFORT IN COMMUNITY-BASED WLANS ) ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter April 2007 Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. All the families of the college are strongly encouraged to

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

PRE-PRIMARY NEWSLETTER. 30 January 2015. Dear Parents,

PRE-PRIMARY NEWSLETTER. 30 January 2015. Dear Parents, 30 January 2015 PRE-PRIMARY NEWSLETTER Dear Parents, ORIENTATION EVENING A big thank you to our parents who joined us on Wednesday for the Pre-Primary s Orientation. It was wonderful to see almost every

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα