THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»"

Transcript

1 THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» March 2012 Volume 10, Issue 3 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού 15 Union Park Street, Boston, MA Tel.: Parish Priest: Protopresbyter Dr. George Dion. Dragas

2 The Forerunner March 2012 page 2 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ «Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας». Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως. Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν, δὲν λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμιον τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ πνεῦμα του. Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου πληροῦσαν πέρατα κόσμου».ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ σποδός. Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχει ὁ Πλάστης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός.

3 The Forerunner March 2012 page 3 Ἐφ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ δὲν προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. Ἀλλ «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ 4). Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πειρασμοὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς σκοτώσεως. Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ σήμερον. Ὄχι μόνον λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δοκιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ ἐντὸς ἡμῶν ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. Καὶ μεταδίδεται δι ἀοράτου ἀκτινοβολίας ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας καὶ διψῶντας τὴν ἀλήθειαν. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην του. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων. Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι ὅλας τὰς εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς. Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας. Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, βιβ + Ὁ Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν Ἀναγνωσθήτω ἐπ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Τυρινῆς, κς Φεβρουαρίου ἀμέσως μετὰ τὸ Ἱερὸν Eὐαγγέλιον.

4 The Forerunner March 2012 page 4 CATECHETICAL HOMILY FOR HOLY AND GREAT LENT + B A R T H O L O M E W By God s Mercy Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch To the Plenitude of the Church: Grace and Peace from our Lord and Savior Jesus Christ And Prayers, Blessings and Forgiveness from Us O faithful, let us joyfully welcome the divinely-inspired announcement of fasting Beloved brothers and sisters in the Lord, In recent times, we observe an elevated level of concern. Many challenges arise. The world is suffering and yearns for help. Indeed, we are going through a general test. Some people call it a financial decline; others refer to it as a political crisis. So far as we are concerned, it is a matter of spiritual perversion. And a solution exists. Many resolutions are proposed and numerous viewpoints are heard. Yet, the problems persist. People feel deserted and alone. Their deeper nature is ignored. They remain in the gloom of confusion and depression. Irrespective of the direction or solution proposed, the various answers that are offered cannot redeem humanity. For, from the outset, they render it captive to corruption and death. The Church is the divine-human Lord, who alone can liberate our soul. Upon entering the space of the Church, we enter the atmosphere of divine consolation, of reconciliation between heaven and earth. We are at home. Our spirit is calm. We discover a heavenly beauty and a spiritual maturity, a holy fragrance capable of reaching the ends of the world. The Church knows all that we suffer. It speaks the whole truth. And it urges us to face reality as it is; to recognize that we are earth and dust. The Great Canon of St. Andrew makes mention of repentant tears of and sorrowful mourning, namely the pain of our wounds. Nonetheless, what follows is the rest of the soul, the health of the spirit. We have our Creator and Savior. Through the abundance of His mercy, he has placed us at the intersection of incorruption and mortality. He has not forsaken us. He came to save us. Through His cross, He abolished death. He granted us incorruption of the flesh.

5 The Forerunner March 2012 page 5 Since, therefore, we are planted with Christ, why are we troubled in vain? Why do we not run toward Him? The Church neither dwells on nor abandons us to corruption. It knows our deeper inclinations and comes to our support and salvation. We need nourishment. Yet, man does not live by bread alone. (Matt. 4.4) We also need spiritual understanding; however, we are not bodiless. In the Church, we discover the fullness of life and understanding as a divine-human balance. Away from God, we are perverted and corrupted. Wherever material goods are plentiful and waste is glorified, scandalous temptation and dark confusion prevail. Wherever human beings live with reverence and receive all things with gratitude and thanksgiving, all things are sanctified. The little is considered blessing; the corrupt is dressed with the glory of incorruption. Human beings enjoy what is ephemeral as a gift from God, while at the same time being nourished from here and now by the pledge of the future life. Not only are problems solved, but even the suffering of trials are transformed into the power of life and a reason for giving glory. When this occurs with our soul, when we find peace and salvation by committing all things to Christ our God, then our mind is illumined. We come to know ourselves and the whole world. We have faith in the One who alone is powerful. This in itself strengthens the faithful. Then, by means of an invisible radiance, it is transmitted as support to all those who hunger and thirst for the truth. The entire world needs salvation by its Creator and Maker. The entire world needs the presence of the faith and communion of the Saints. Let us give thanks to the Lord our God for all His benefits, as well as for the present period of Holy Lent. Behold, this is a welcome time; behold, this is a time for repentance. May we journey through this time of the great fast with contrition and confession so that we may reach the infinite joy of the Resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, to whom is due all glory, honor and worship to the ages of ages. Amen. Holy and Great Lent Bartholomew of Constantinople Fervent supplicant for all before God

6 The Forerunner March 2012 page 6 Archpastoral Reflection by Metropolitan Methodios IMAGINE A few weeks ago we closed our personal Book of 2011 and placed it in the library of eternity. Rather than make resolutions for the New Year resolutions which more than likely I would not keep - I decided instead to reflect upon the past, observe more carefully the present, and try to envision the future, as these aspects of time bear upon the life of the Church and of her members. I said to myself: Imagine how different the world would be if we lived each day as if it would be our last, as if at any given moment we would face Almighty God to give an accounting. After all, the Scriptures have warned us of the unpredictability of life, "The Master of the servant may come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know" (Mt. 25:50). Imagine how different things would have been last year - how many mistakes we would have avoided - had we cherished every day as a God-given gift to make our world a better place. I bet our priorities would have changed dramatically, thereby altering both the course of our personal life and our role in the life of the Church. I said to myself, "Imagine if in 2012 we would all learn to bridle our egos and "not be desirous of vain glory" (Gal. 5:26). If we would learn from Him who said, "I am meek and lowly in heart" (Mt. 11: 29). Imagine if in the New Year we were to set aside time each day to pray and to read the Holy Bible and the writings of the Church Fathers. Imagine if we lived each day according to the tenets of our Orthodox faith. Imagine if we lived each day by the truth. If we had the courage to drop the masks of hypocrisy to look straight into the mirror of reality to see ourselves as we really are and then muster the courage and strength to change. To become more wholesome and less shallow. To become more self-effacing and less narcissistic. To become what God has willed us to be and be happy with what we achieve by the grace of God. Imagine if we could replicate in our own lives the example of the tenth leper (Lk. 17:12) who returned to the One who healed him to express his gratitude. Imagine if we were able to shun the example of the nine lepers whose ingratitude and thoughtlessness easily turns them into poster children of what has come to be known as "the age of entitlement." I also thought to myself, "Imagine what our Church would be like if we bishops, priests and deacons lived up to the expectations of our high calling." Imagine if we clergy and laity were imbued with a vibrant missionary spirit and worked diligently in response to the command of the Lord to "Go and make disciples of all nations" (Mt. 28:19), starting right here at home in America! Imagine if we clergy were ever-mindful of the fact that the Priesthood is a precious gift, a vocation and not a job. The Priesthood, its dignity and honor, cannot be bought. It cannot be sold for "a plate of lentils" (Gen. 25: 29-34).

7 The Forerunner March 2012 page 7 Imagine for a moment if our liturgical services were as uplifting as those which long ago inspired the words of the Russian emissaries of Prince Vladimir who described their experience of the liturgy in the great cathedral church of St. Sophia in Constantinople in their initial encounter with Orthodoxy: "And the Greeks led us to the edifice where they worship their God, and we knew not whether we were in heaven or on earth. For on earth there is no such splendor or such beauty...we only know that God dwells there among men, and their service is fairer than the ceremonies of other nations. For we cannot forget that beauty." Imagine if everyone who is privileged to serve on the Parish Councils of our communities did so for unselfish reasons and not for self-projection or to satisfy some self-perceived importance and indispensability. Imagine if all Parish Council members were men and women of deep and abiding faith who live the sacramental life of the Church. People who are drawn to and love the beauty of the Lord's house wherein they experience Christ's transforming power and sanctifying presence. People who do not pride themselves in proclaiming that they meditated on God when they walked by the ocean! Imagine how powerful the witness of our Church would be if we would invest more in things eternal and less in things transient. If we would devote as much time to our spiritual edification as we do to our business commitments and social calendars. Imagine if everyone, according to his/her means, was a cheerful giver providing the Church with the necessary financial resources to continue, improve and expand her ministries and services in fulfillment of her saving mission to the world. Imagine if some of us realized that we contribute less to the Church than it costs us daily to enjoy a fancy cup of coffee or to pay for our cable or satellite T.V. service Imagine if the criticisms we sometimes hear or make on aspects of church life were less strident. Constructive and not destructive. Mean-spirited attacks are hurtful and divisive. We have been enjoined by the Lord to notice first the log in our own eye before we see the speck in our brother's eye (Mt. 7:3), and admonished by St. Paul You have no excuses, O Man, whoever you are, when you judge another, for in passing judgment on him, you condemn yourself because you, the judge, are doing the very same things (Rom. 2.1). Indeed, in imitation of God we are instructed to be "slow to anger and abounding in mercy" (Ps. 103:8). Imagine if we parents and grandparents who fault the Church when our children are "not involved" exercised greater discernment, and realized that children learn more by example than by words. That we had to provide a loving environment that nurtures faith and the values of the Gospel. That children emulate the example provided by parents every day of the week, including the seventh. Staying home Sunday after Sunday for chores, recreation or rest is not what parents should do if we really want to inculcate the Orthodox ethos in our children to produce a living faith and a true Greek Orthodox identity. Imagine, finally, if everyone - clergy and laity - worked together in harmony by sharing talents, bearing one another's burdens (Gal. 6:2), exchanging views, seeking advice, forgiving offences and overcoming misunderstandings (Mt. 6: 14-15), inspiring and supporting one another in the love of Christ. If we did, surely we would be successful in building stronger Greek Orthodox homes and vibrant communities of faith. Just IMAGINE!

8 The Forerunner March 2012 page 8 Ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με Ματθ. 25:35 Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ, Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀπευθύνω σέ σᾶς, τά πιστά μέλη τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἐδῶ στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, αὐτή τήν ἐγκάρδια ἔκκληση γιά τούς ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές μας στήν Ἑλλάδα. Ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει κλυδωνίσει τήν Εὐρώπη καί ἔχει ἐπηρεάσει βαθειά τήν Ἑλλάδα ἔχει πάρει διαστάσεις ὅπου ἡ ταλαιπωρία τῶν ἀθώων καί ἡ δοκιμασία τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καλεῖ πρός ἄμεση καί οὐσιαστική βοήθεια. Οἱ οἰκογένειες πολλῶν ἐξ ἡμῶν ἔχουν ρίζες στήν Ἑλλάδα καί πολλοί ἀπό μᾶς ἔχουμε συγγενεῖς καί φίλους οἱ ὁποῖοι βιώνουν τή στέρηση, φαινόμενο πού ἔχει νά παρουσιασθῇ στή χώρα αὐτή ἀπό τή σκληρή ἐποχή τῆς κατοχῆς κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἐνήμεροι τῆς σκληρῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ὀφείλουμε να ἀνταποκριθοῦμε προσφέροντας ἀληθινή καί συγκεκριμένη βοήθεια στά ἀδέλφια μας μέσῳ ἀξίων ἐμπιστοσύνης ἀνθρωπιστικῶν καί φιλανθρωπικῶν ὀργανισμῶν πού συνδέονται μέ τήν Ἐκκλησία, οἱ ὁποῖοι θά βοηθήσουν ἄμεσα τούς ἀνθρώπους μέ τίς μεγαλύτερες ἀνάγκες. Καθώς πλησιάζει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί θά κληθοῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἐπιδείξουμε μεγαλύτερη εὐαισθησία στίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας, εὔχομαι ὁ κάθε Χριστιανός νά ἀπαντήσῃ γενναιόδωρα σ αὐτή τήν ἰδιαίτερη ἔκκληση προσφέροντας στό Relief Fund for the People of Greece τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εὐχόμενος καί προσευχόμενος πατρικά γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας ὥστε αὐτή ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς νά εἶναι πληρέστερη πνευματικῶν ἀνταμοιβῶν λόγῳ τῆς ἀγάπης καί γενναιοδωρίας σας, διατελῶ Μέ πατρική ἀγάπη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος Ὅλες οἱ εἰσφορές πρέπει νά ἀποστέλλονται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, 8 East 79th Street, New York, NY 10075, μέ τήν ἔνδειξη Relief Fund for the People of Greece.

9 The Forerunner March 2012 page 9 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink Matthew 25:35 Judgment Sunday To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Council of the Greek Orthodox Communities, the Day, Afternoon and the Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations and the entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brothers and Sisters in Christ, On behalf of the Holy Eparchial Synod of our Holy Archdiocese of America, I am writing to you, the faithful members of our Holy Orthodox Church here in the United States, this heartfelt appeal for our brothers and sisters in Greece. The financial crisis that has rocked Europe and deeply affected Greece has reached proportions where the suffering of innocents and the ordeal of common people cry out for urgent and substantive help. So many of our families have roots in Greece and many of us have relatives and friends who are now experiencing privation unknown in that country since the time of the harsh occupation of the Second World War. Cognizant of this harsh reality, we must respond by offering real and tangible assistance to our brethren through trusted Church affiliated humanitarian and philanthropic agencies which will directly assist those most in need. Therefore, as the time of Great Lent approaches, when we are called by the Church to a greater consciousness of the needs of our fellow human beings, I hope that every Christian will generously respond to this special appeal by making a donation to the Relief Fund for the People of Greece of the Archdiocese. With paternal blessing and prayers for you and your beloved families, that this Lenten Season may be even more spiritually rewarding to you because of your love and generosity, I remain, With paternal love, + D E M E T R I O S Archbishop of America ALL contributions should be forwarded to the Greek Orthodox Archdiocese, 8 East 79 th Street, New York, NY earmarked for the Relief Fund for the People of Greece

10 The Forerunner March 2012 page 10 Σκέψεις του Ιερατικώς Προϊσταμένου για την Μ. Σαρακοστή 2012 Αγαπητοί μου ενορίτες και φίλοι του Αγ. Ιωάννη, Έχουμε μόλις εισέλθει στην Μεγάλη Σαρακοστή (την 27 η Φεβρουαρίου), και η Εκκλησία μας καλεί και πάλι να τηρήσουμε την πατροπαράδοτη νηστεία και προσευχή. Πολλοί θα διερωτηθούν ξανά γιατί πρέπει να νηστεύουμε, ή πόσο πρέπει να νηστεύουμε και άλλα παρόμοια. Οι λίγες αυτές σκέψεις στοχεύουν στα ερωτήματα αυτά που συνηθίζονται να ακούγονται και μέσα και έξω στην Εκκλησία. Ο θεσμός της νηστείας είναι θεόδοτος, δηλ. δόθηκε από τον Θεό στην αρχή της δημιουργίας μας. Άρχισε στον Παράδεισο με την απαγορευτική εντολή πού έδωσε ο Θεός στους πρωτόπλαστους όσον αφορά στη βρώση του καρπού του δένδρου του καλού και του κακού. Η εντολή αυτή δόθηκε πρίν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία, γι αυτό και ο αρχικός σκοπός της δεν ήταν η μετάνοια, ή η απαλλαγή από τα πάθη, όπως συνέβη αργότερα. Ήταν η ανάγκη του ανθρώπου να αναγνωρίζει το πλάστη του Θεό, να επικοινωνεί μαζί Του και να βασίζεται σ Αυτόν για την ευημερία του. Δηλαδή, η νηστεία στον παράδεισο είχε σκοπό να υπενθυμίζει στους πρωτόπλαστους να μην λησμονούν τον Δημιουργό τους, γιατί μόνον Εκείνος σαν Δημιουργός τους γνώριζε τί ήταν καλό και κακό γι αυτούς, τι για ζωή και τι για θάνατο. Μέ αυτή την έννοια βλέπουμε τους αγίους, τους αρχαίους της Παλαιάς και τους νέους της Καινής Διαθήκης, να νηστεύουν πρίν επικοινωνήσουν με τον Θεό μέσω της προσευχής. Ιδιαίτερα όμως φαίνεται τούτο στην εγκαθίδρυση των δύο Διαθηκών. Και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη άρχισαν με νηστεία. Σαράντα μέρες νήστεψε ο Μωυσής γιά ν ανεβεί στο Σινά και νά πάρει τον Νόμο για τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ. Τό ίδιο έκανε και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Πρώτα νήστεψε σαράντα μέρες στην έρημο, καί έπειτα ξεκίνησε την τρίχρονη διακονία Του, που ολοκληρώθηκε μέ την Σταυρική Του Θυσία, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την αποστολή της Δωρεάς του Αγίου Πνεύματος με την οποία ιδρύθηκε η Εκκλησία ως η Κιβωτός της Σωτηρίας μας. Μετά την πτώση του ανθρώπου η νηστεία έγινε πιό απαραίτητη. Οπως εξηγούν οι Πατέρες της Εκκλησίας, η πτώση επέφερε αναστάτωση στην ανθρώπινη ψυχοσωματική ύπαρξη. Χάθηκε η ισορροπία ψυχής καί σώματος. Απώλεσε η ψυχή τον ηγεμονικό της ρόλο πάνω στο σώμα και, σαν αποτέλεσμα, υποτάχθηκε τό σώμα στα πάθη, ενώ η ψυχή υπέστη εσωτερική αναστάτωση και αναστολή στην λειτουργία των πνευματικών της δυνάμεων (θυμικών, λογικών και νοερών). Έτσι η νηστεία έγινε στον μεταπτωτικό άνθρωπο μέσο γιά την περιστολή των σωματικών παθών και τήν επιστροφή στην επικοινωνία του με τον Δημιουργό. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα και στη Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στη διδαχή του Χριστού.

11 The Forerunner March 2012 page 11 Ο άγιος Επιφάνιος, γράφοντας κατά του αιρετικού Αερίου που δεν νήστευε γιατί θεωρούσε την νηστεία ιουδαϊκή δουλεία, λέγει τα εξής: "Δέν ήξεραν οι ανόητοι (Αεριανοί), ότι, όπως συμβαίνει το καλοκαίρι που ο ήλιος κατακαίει τους ανθρώπους με τις πύρινες ακτίνες του, ο βορράς ευεργετεί τους ανθρώπους με τις απαλές αύρες του, και διώχνει το πνίξιμο και δροσίζει τα πάντα, έτσι και η νηστεία διώχνει την σωματική πύρωση, που προξενείται απο την γαστριμαργία και πολυφαγία και χαρίζει υγεία στον νου της ψυχής με την καθαρότητα και στο σώμα με την ελαφρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκρίνεται η ακραία αφαγία. Όπως η πολυφαγία οδηγεί στην αρρώστια και συχνά και στην ασωτία, έτσι και η ακραία αφαγία προξενεί σωματική εξουθένωση και πνευματική σκοτοδίνη. Η αλήθεια είναι ότι η ολιγοφαγία και η νηστεία ωφελεί την ψυχή και κρατάει υγιεινό το σώμα, ενώ, αντίθετα, η πολυφαγία βλάπτει και την φρόνηση της ψυχής και την υγεία του σώματος". Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας δίνει τον χρυσό κανόνα; "Πρέπει να τρώμε για να ζούμε, κι όχι νά ζούμε για να τρώμε, γιατί το πρώτο είναι ίδιο της λογικής φύσεως ενώ το δεύτερο της παράλογης." Αρα λοιπόν, ο πολυφάγος είναι σαν το άλογο ζώο. Ο σοφός όμως άνθρωπος ακολουθεί τον απόστολο Παύλο πού συνιστά νά ξεκουράζουμε την φύση μας με νηστεία και προσευχή. Αυτό είναι το πνεύμα που διέπει την θεσμοθέτηση της νηστείας από τους Αποστόλους και Πατέρες. Τη νηστεία της Μ. Σαρακοστής την θέσπισαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Ο 68ος Κανόνας των αγίων Αποστόλων εντέλεται τέλεια αποχή από κρέας, ψάρια, αυγά, τυριά και γενικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Τον κανόνα τούτο επικύρωσε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Νίκαια της Βιθυνίας (325 μ,χ.). Μοιάζει με την νηστεία της Τετάρτης και Παρασκευής πού τηρείται σάν υπενθύμιση της προδοσίας και της σταυρώσεως του Χριστού. Η Μ. Σαρακοστή είναι η ετήσια μετάνοια πού κάνουμε γιά το πάθος του Κυρίου πού προξενήθηκε απο την αμαρτία μας. Απεικονίζει την τελική αποκατάσταση της κοινωνία μας με τον Θεό στην βασιλεία των ουρανών και χαρίζει στην πορεία της παρούσης ζωής, πρόγευση της απώτερης σωτηρίας μας. Γιά την Μεγάλη Σαρακοστή μας μιλούν οι μεγάλοι Πατέρες, ο μ. Αθανάσιος, ο μ. Βασίλειος, ο αγ. Γρηγόριος Νύσσης, ο ιερός Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι. Την βλέπουν σαν μιά ευκαιρία για απαλλαγή από τα πάθη του σώματος και γιά κάθαρση εσωτερική και ανανέωση ψυχική. Τήν παρομοιάζουν με το ταξείδι των εβραίων από την γή της δουλείας στη γή της επαγγελίας, και από τον τύπον του Νόμου στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Εύχομαι σε όλους καλή και ευλογημένη Μ. Σαρακοστή στο σωτήριο τούτο έτος. Π. Γεώργιος Διον. Δράγας

12 The Forerunner March 2012 page 12 Thoughts from the Parish Priest for the Great Lent 2012 Dear Fellow-parishioners and friends of St. John s, We have just entered the period of Great Lent (February 27), and our Church calls us to observe the traditional fast and prayer. Several people will raise again the questions why should we fast, or how much should we fast, etc. The following thoughts provide some answers to the general questions which are raised at this time both inside and outside the church. Fasting is a God-given institution. It was instituted by God Himself at the beginning of our creation. It began in Paradise with God s commandment to the protoplasts, which prohibited them to eat from the fruit of the tree of good and evil. This commandment was given before man fell into sin, and therefore its purpose was not connected with repentance or deliverance from the passions which emerged after man s fall. It was rather connected with man s need to remember God, to be in constant communion with Him and to rely on Him for his well-being. In other words, fasting in Paradise was stipulated so that the protoplasts may never forget their Creator, who by virtue of having created them was ultimately the only one who knew what was good and evil, or life and death for them. It is precisely this sense that we encounter in the fasting of the saints, those of the Old and those of the New Testament, who fast before they approach God through prayer. This sense is especially revealed in the establishment of the two Testaments, the Old and the New, inasmuch as both of them began with a period of fasting. Moses fasted for 40 days before he ascended Mount Sinai and received God s Law through which Israel was constituted. Christ did exactly the same in the New Testament. He fasted for 40 days in the desert and then began his three-year ministry, which was consummated with His sacrifice on the Cross, His Resurrection, Ascension and the sending of the Gift of the Holy Spirit through which the Church was established as the Arch of salvation. Following man s fall, fasting became a greater necessity. As the Fathers of the Church explain, the fall created havoc in the human psychosomatic existence. The balance of the soul and body was lost. The soul lost its hegemonic role over the body. As a result, the body was subjected to passions, while the soul suffered internal disorder in the operation of its spiritual powers (thumic, rational and noetic). Thus, fasting was offered to post-fallen humanity in order to curtail bodily passions and to recover the way of returning to communion with the Creator. This appears very clearly in both the Old and the New Testaments, especially in the teaching of Christ.

13 The Forerunner March 2012 page 13 St. Epiphanios, writing against the heretic Aetios who did not fast because he regarded fasting a Jewish bondage, says this: The mindless Aerians did not know, that, as the blazing sun of the summer burns up human beings with its fiery rays and the north wind comforts them with its mild breezes and drives away stifling and refreshes all things, so fasting drives away bodily burning, which is caused by gluttony and excessive eating, and restores health to the mind of the soul through purity and to the body through light-weight. This does not mean that excessive abstention from eating is approved. Just as the excessive eating results in sickness, and often in debauchery, so the excessive abstinence from eating causes bodily debilitation and spiritual dizziness. The truth is that reduced eating and fasting keeps the body healthy, while, on the contrary, excessive eating impairs the sound judgment of the soul and the health of the body. St. Maximos the Confessor gives us the golden rule: We must eat in order to live, and not to live in order to eat, because the former is proper to a rational nature, whilst the latter to an irrational one. So the excessive eater is like an irrational animal. The wise person, however, follows the Apostle Paul who advises us to refresh our nature with fasting and prayer. This is the spirit that governs the endorsement of fasting by the Apostles and the Fathers. The Fasting of Great Lent was instituted by the Apostles and the Fathers. The 68 th Canon of the Apostles and stipulates complete abstinence from meat, fish, eggs, cheeses and generally dairy products. This Canon was also endorsed by the First Ecumenical Synod of Nicaea in Bithynia (AD 325). It resembles the Fasting of Wednesdays and Fridays which is observed as a reminder of the betrayal and crucifixion of Christ. The Great Lent is the annual repentance that we observe for the passion of the Lord which was caused by our sins. It typifies the final restoration of our communion with God in the Kingdom of heaven and grants us in the course of the present life a foretaste of our ultimate salvation. The importance of Great Lent has been stressed and explained by many of the great Fathers, such as Athanasios, Basil, Gregory of Nyssa, and John Chrysostom, etc. They see it as an opportunity for deliverance from the passions of the body and for inner purification and spiritual renewal. They liken it to the journey of the Israelites from the land of slavery to the holy land of the promise, and from the type of the Law to the truth of the Gospel. May we all have this new year of salvation a good and refreshing Great Lent. Fr. George Dion. Dragas

Issue 1204 March 2012

Issue 1204 March 2012 Issue 1204 March 2012 O Lord and Master of my life, keep from me the spirit if indifference and discouragement, lust of power, and idle chatter Instead, grant to me, Your servant, the spirit of wholeness

Διαβάστε περισσότερα

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» August 2011 Volume 9, Issue 8 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Ένα µηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» DECEMBER 2014 Volume 12, Issue 12 A monthly publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

November 9, 2014 7th Sunday of Luke

November 9, 2014 7th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 9, 2014 7th Sunday of Luke Nektarius the Wonderworker, Metropolitan of Pentapolis The son of Silybria, the guardian of Aegina,

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George March/April 2014 March/April 2014 Page 1 Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Volume 12, Issue 2 A Publication

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George September/October 2004 Volume 2 Issue 6 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey The Voice of Saint George The voice of one crying in the wilderness: Make straight

Διαβάστε περισσότερα

DORMITION Of the virgin mary Greek Orthodox Church

DORMITION Of the virgin mary Greek Orthodox Church JANUARY APRIL 2015 PUBLICATION DORMITION Of the virgin mary Greek Orthodox Church 29 Central St., Somerville, MA, 02143 Tel.( 617) 625-2222 Fax (617) 628-4529 Starting with Forgiveness Vespers on Sunday

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Celebrating Our Past Building Our Future March & April 2013 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2013 Office Hours: Monday-Friday

Διαβάστε περισσότερα

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» THE FORERUNNER «Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» June 2014 Volume 12, Issue 6 An informative publication of Saint John the Baptist Hellenic Orthodox Church Ένα ενηµερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2014 2014 Page 1 Volume 12, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DORMITION OF THE VIRGIN MARY

DORMITION OF THE VIRGIN MARY MARCH/APRIL 2014 PUBLICATION DORMITION OF THE VIRGIN MARY GREEK ORTHODOX CHURCH 29 Central St., Somerville, MA, 02143 Tel.( 617) 625-2222 Fax (617) 628-4529 Web : www.dormitionchurch.org E-mail : office@dormitionchurch.org

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George January/February January/February 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 1 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Sunday, March 16, 2014 Sunday of St. Gregory Palamas Dear God, So far today, I ve done alright. I haven t gossiped, and I haven t lost my temper. I haven

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George May/June May/June 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 3 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 6 A Publication of the The Voice of Saint George Greek Orthodox Church of Saint George ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX CHURCH

GREEK ORTHODOX CHURCH JANUARY/FEBRUARY 2013 PUBLICATION DORMITION OF THE VIRGIN MARY GREEK ORTHODOX CHURCH 29 Central St., Somerville, MA, 02143 Tel.( 617) 625-2222 Fax (617) 628-4529 Web : www.dormitionchurch.org E-mail :

Διαβάστε περισσότερα

4 Appleton Street Arlington, MA 02476 church 781.646.0705

4 Appleton Street Arlington, MA 02476 church 781.646.0705 May 2015 Holy Pentecost After the Saviour's Ascension into the Heavens, the eleven Apostles and the rest of His disciples, the Godloving women who followed after Him from the beginning, His Mother, the

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December November/December 2012 2012 Page 1 Volume 10, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George July/August July/August 2013 2013 Page 1 Volume 11, Issue 4 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3)

Page 1 July/August 2015. «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) Page 1 July/August 2015 «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου» (Ματθ. Γ:3) A MESSAGE FROM OUR PRIEST In This Issue Priest s Message President s Message Church Calendar Philoptochos News

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin March 2013 Inside this issue: The Annunciation of the theotokos Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message Sacraments Donations President

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George June 2004 Volume 2 Issue 5 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey The Voice of Saint George The voice of one crying in the wilderness: Make straight the way of

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, February 16, 2014 17th Sunday of Luke (Prodigal Son)

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h. Sunday, February 16, 2014 17th Sunday of Luke (Prodigal Son) Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Sunday, February 16, 2014 17th Sunday of Luke (Prodigal Son) 1 One step closer to our New Church Building! Ενα βήμα πιο κοντά στη Νέα μας Εκκλησία! IMPORTANT

Διαβάστε περισσότερα

THE AGIASMA UPCOMING EVENTS. Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26- September 26th SEPTEMBER -OCTOBER 2014

THE AGIASMA UPCOMING EVENTS. Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26- September 26th SEPTEMBER -OCTOBER 2014 THE AGIASMA SEPTEMBER -OCTOBER 2014 The New Front Face of Our Church UPCOMING EVENTS Sunday, 7 September- Agiasmos for Greek School and Sunday School students and teachers. Monday, 8 September- Greek School

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 The Ascension Light FATHER S MESSAGE I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 THE DAY OF JUDGMENT My dear brothers and sisters in Christ, Once again we proceed toward the period of Holy and Great

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

DORMITION OF THE VIRGIN MARY

DORMITION OF THE VIRGIN MARY MARCH/APRIL 2013 PUBLICATION DORMITION OF THE VIRGIN MARY GREEK ORTHODOX CHURCH 29 Central St., Somerville, MA, 02143 Tel.( 617) 625-2222 Fax (617) 628-4529 Web : www.dormitionchurch.org E-mail : office@dormitionchurch.org

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα