Χαράλαμπος Τσαρδανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαράλαμπος Τσαρδανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 1 Χαράλαμπος Τσαρδανίδης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομική κρίση έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις να θεωρούν ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν μια πολυποίκιλη δράση σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και της δημόσιας σφαίρα. Το πρώτο μέρος της ανακοίνωσης εξετάζει τη σχέση των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Το δεύτερο μέρος αναλύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη με στόχο να εξεταστεί σε ποια έκταση η σύμπραξη των ελληνικών ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις σε προγράμματα ΕΚΕ ήταν επιτυχή ή όχι. Λέξεις κλειδιά: επιχειρήσεις, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Ελλάδα Charalambos Tsardanidis CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GREEK ENTRERPRISES AND NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ABSTRACT The economic crisis has pushed many enterprises to consider seriously that cooperation with the NGOs is valuable in order to implement successfully their programs of Corporate Social Responsibility (CSR) as in recent years many Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διευθυντής, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. 1 Ο συγγραφέας ευχαριστεί τον Ηλία Μπαμπαγενέ για την αρχική επεξεργασία και σχολιασμό του ερωτηματολογίου καθώς και τους ανώνυμους κριτές για τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. Associate Professor, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean. Director, Institute of International Economic Relations

2 2 companies has been engaged in various activities of the social life and the public sphere. The first part of the article analyses the relationship of the NGOs with companies in the framework CSR. The second part examines the outcomes of a survey which was conducted in order to find out to what extent the partnerships between Greek NGOs and companies in CSR programs was successful or not. Κeywords: enterprises, Corporate Social Responsibility, Non Governmental Organizations, Greece Σημείωση: Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων» 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εντάσσουν στις πολιτικές και στρατηγικές που ακολουθούν στο πεδίο δράσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ορισμένες νέες αντιλήψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνεργασία τους με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Αυτό συνέβη εξαιτίας των κοινωνικών και των πολιτικών πιέσεων που υπήρξαν από ορισμένα δίκτυα ΜΚΟ στις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΠΕΕ). «Υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση στις πολυεθνικές επιχειρήσεις από τις ΜΚΟ να διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους υπεύθυνα και σύμφωνα με την επιχειρηματική ηθική» (Derikson et al., 2007: 39). Σταδιακά δε η εχθρότητα που χαρακτήριζε τις σχέσεις μεταξύ των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων έδωσε την θέση της, σε πολλές περιπτώσεις, στη συνεργασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αντιπαραθέσεις έχουν εντελώς εκλείψει. Έτσι, πολλές ΜΚΟ, χωρίς να εγκαταλείπουν τις βασικές τους θέσεις αποδέχονται σήμερα και επιδιώκουν τη συνεργασία με επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρηματιών. Από την

3 3 άλλη μεριά δε διευκολύνουν ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό και τις δραστηριότητές τους. Λόγου χάρη οι ΜΚΟ μπορούν να συνεργαστούν με εταιρίες στο πλαίσιο της ΕΚΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και για δράσεις που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν, επίσης, να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση προγραμμάτων ΕΚΕ Αυτές οι νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ αντανακλούν, βέβαια, ευρύτερες μεταβολές που παρατηρούνται στο πεδίο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Συμβάλλουν δε σε μια αναδιαμόρφωση των σχέσεων των ΜΚΟ, ιδιαίτερα των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΔΜΚΟ), με τις επιχειρήσεις. Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μια αύξηση των συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ (Bendell, 2000 Svendsen, Laberge, 2005). Ωστόσο, οι σχέσεις των με τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσδιορίζονται από την αμφιβολία που απασχολεί πολλές ΜΚΟ για το εάν είναι ηθικά αποδεκτό να συνεργάζονται με επιχειρήσεις. Πολλές ΜΚΟ έχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την έκταση στην οποία η κοινωνική και περιβαλλοντολογική τους δράση θα πρέπει να «ενοποιείται» με επιχειρηματικές δραστηριότητες και με την εταιρική διακυβέρνηση.ιδιαίτερα όταν πολλές ΜΚΟ προσπαθούν να πιέσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις ώστε να μην ακολουθούν αθέμιτες εταιρικές πρακτικές (Arenas, Lozano, Albareda, 2009 : ). Παρ όλα αυτά, λίγες εμπειρικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να διευρυνθεί σε βάθος η ευρύτερη σχέση μεταξύ των εταιριών, των ΜΚΟ και άλλων θεσμών, όπως των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά ακόμα και των δημοσίων φορέων (Aras, Crowther, 2010:19).

4 4 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα φέρνει στην επιφάνεια νέα προβλήματα αλλά και νέους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η μεγάλη πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι να αναλάβουν ουσιαστικότερα μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης και να διευρύνουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Από την άλλη μεριά, το κοινωνικό σύνολο ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο να παρακολουθήσει αλλά και να ελέγξει την κοινωνική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ο αναδυόμενος ρόλος, τα τελευταία χρόνια, των ΜΚΟ στις τοπικές κοινωνίες μπορεί, ωστόσο, να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο για σύζευξη των δράσεων των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Άλλωστε, η ενδυνάμωση του θεσμού της ΕΚΕ οφείλεται σε μεγάλη έκταση στις απαιτήσεις των ΜΚΟ για μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτήσεις που αντικατοπτρίζουν τα αιτήματα του κοινωνικού συνόλου. Η οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα έχει συμβάλει, επίσης, ώστε πολλές επιχειρήσεις να θεωρούν ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΚΕ, καθώς τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν μια πολυποίκιλη δράση σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η εργασία αυτή ως στόχο έχει να εξετάσει τις σχέσεις των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ στην Ελλάδα και να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλλει στηνανάσχεση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που η χώρα αντιμετωπίζει. Το πρώτο μέρος εξετάζει τη σχέση των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Το δε δεύτερο μέρος αναλύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, με στόχο να διερευνηθεί η εμπειρία των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων από τις συμπράξεις τους σε προγράμματα ΕΚΕ στην Ελλάδα και ποιες μπορεί είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη σχέση αυτή.

5 5 2. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2.1.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οι δραστηριότητες και η συμπεριφορά των εταιριών ενδιαφέρουν ολοένα και περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, ειδικότερα όταν αυτές συναρτώνται με την απασχόληση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία σήμερα φαίνεται να προσδοκά από τις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν με ένα ευρύ πνεύμα την έννοια της κερδοφορίας και να λαμβάνουν υπ όψη τις κοινωνικές ανάγκες με μεγαλύτερη προσοχή. Γίνεται προφανές, λοιπόν, ότι η επίδειξη καλής κοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους των επιχειρήσεων είναι πλέον επιτακτική. Οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν, επίσης, παγκοσμίως ραγδαίες και ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Πληθώρα προβλημάτων ανακύπτουν (περιβαλλοντικές καταστροφές, φτώχεια, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, οικονομικά σκάνδαλα κ.λπ.) και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη ολοένα και αυξάνεται. Μέσα από αυτές τις ζυμώσεις προέκυψε η έννοια της ΕΚΕ, της μεγαλύτερης ίσως πρόκλησης για κάθε εταιρία που θέλει να εισέλθει ή να παραμείνει ανταγωνιστική στο σύγχρονο σύνθετο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η έννοια της ΕΚΕ έχει συνδεθεί άμεσα με την ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου των εταιριών, δηλαδή με την εθελοντική τους δέσμευση σε στρατηγικές που καταδεικνύουν την κοινωνική και την περιβαλλοντική ανησυχία τους και εκφράζεται συνήθως μέσω προγραμμάτων και άλλων συναφών πρακτικών προς τους εργαζόμενους, και προς την κοινωνία, με μορφές που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλούς κοινωνικούς τομείς (Kotler, Lee, 2005:3). Οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται δραματικά, και μαζί με αυτές αλλάζουν και οι προτεραιότητες των εταιριών, καθιστώντας την

6 6 ΕΚΕ μία έννοια διαρκώς εξελισσόμενη. Εφεξής, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και οι διευθυντές τους και οι μέτοχοί τους καλούνται να διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομίας, της κοινωνίας και της περιβαλλοντικής προόδου σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ηγετικές επιχειρήσεις του μέλλοντος θα είναι αυτές οι οποίες θα βασίζουν τις αποστολές τους και τις εταιρικές στρατηγικές τους στην ενδυνάμωση συγκεκριμένων κοινωνικών αξιών. Οι επιχειρήσεις αυτές όχι μόνο θα επιδιώκουν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους τους, αλλά θα αναγνωρίζουν παράλληλα, ως αναπόσπαστο τμήμα της ίδιας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, και τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Για να είναι μια εταιρεία, συνεπώς, βιώσιμη και αποτελεσματική δεν πρέπει να είναι μόνον οικονομικά ασφαλής αλλά και να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις, λόγου χάρη στο περιβάλλον. Να δρα λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αφενός τις ανάγκες της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί, αφετέρου τις προσδοκίες της για το μέλλον (Τσαρδανίδης, 2009:1073). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΕ συνίσταται στην «ενσωμάτωση, σε εθελοντική βάση, θεμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων καθώς και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Η αποτελεσματική εφαρμογή της έννοιας της ΕΚΕ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που διατυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας να γίνει η ΕΕ η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Από τη δεκαετία του 90 η ΕΚΕ, συνεπώς, απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις στον χώρο των επιχειρήσεων, εδραιώθηκε ως πρακτική, ενώ νέα θεωρητικά μοντέλα

7 7 αναπτύχθηκαν, όπως της εταιρικής κοινωνικής επίδοσης, της «ηθικής των επιχειρήσεων», της αειφόρου βιωσιμότητας και του εταιρικού πολίτη. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση των εταιρικών παροχών και οι επιχειρήσεις στράφηκαν προς τις βέλτιστες πρακτικές ΕΚΕ (Βαξεβανίδου, 2011:36-37) ΜΚΟ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οι ΜΚΟ αναγνωρίζονται πλέον από όλους εκείνους που ενδιαφέρονται (stakeholders) να επωφεληθούν από προγράμματα ΕΚΕ ως ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη του θεσμού της ΕΚΕ. Η αποδυνάμωση του παραδοσιακού ρόλου του κράτους (ιδιωτικοποιήσεις, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, μείωση του κράτους πρόνοιας κ.λπ.), ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξ αιτίας των προγραμμάτων προσαρμογής και οικονομικής σταθεροποίησης ακόμα και πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης-, η ενδυνάμωση της κοινωνίας πολιτών 2 και η διάχυση της κοινωνίας της πληροφορίας, 3 σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού και της δύναμης των ΜΚΟ καθώς και με την επιδείνωση της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στις επιχειρήσεις, συνθέτουν ένα πλέγμα καταστάσεων που οδηγούν τις σύγχρονες εταιρίες στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην υιοθέτηση πρακτικών που αποβλέπουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η βελτίωση του μορφωτικού και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Οι πολίτες πλέον στηρίζουν 2 Με τον όρο «κοινωνία πολιτών» εννοούμε τη γενικότερη στάση, οργάνωση και δράση των πολιτών που συμμετέχουν στα κοινά, όχι για προσωπικό όφελος αλλά για να προωθήσουν τα συμφέροντα της κοινότητας στο σύνολό της. Βέβαια, οι ΜΚΟ αποτελούν μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Για πολλούς, ωστόσο, η σχέση της κοινωνίας των πολιτών με τις ΜΚΟ, ιδιαίτερα δε με τις διεθνείς ΜΚΟ, είναι περισσότερο περίπλοκη, όταν για πολλές από αυτές υπάρχει μια έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας, εξ αιτίας της ετερογένειας που χαρακτηρίζει πολλές από αυτές (Tvedt, 2002 : ). 3 Με τον όρο Κοινωνία της Πληροφορίας εννοούμε την κοινωνία, τα μέλη της οποίας έχουν απρόσκοπτη και συνεχή πρόσβαση στην πληροφόρηση.

8 8 έμπρακτα τις δράσεις των ΜΚΟ και εμφανίζονται να ενδιαφέρονται και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα, λόγου χάρη, σεβασμού της προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια (Τοπαλίδης, 2013:23). Για πολλά επαγγελματικά, επίσης, στελέχη των επιχειρήσεων που απασχολούνται σε τμήματα ΕΚΕ, οι ΜΚΟ έχουν καταστεί κύριοι συνομιλητές τους. Οι επιχειρήσεις ολοένα και συχνότερα συμβουλεύονται τις ΜΚΟ όσον αφορά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων ΕΚΕ, τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν αυτά τα προγράμματα και αρκετά συχνά τους ζητούν ακόμα να συμβάλουν στη σύνταξη των απολογιστικών εκθέσεών τους. Φυσικά, όλες οι ΜΚΟ δεν έχουν παίξει ούτε επιθυμούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΕΚΕ. Οι μικρές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή στενά εθνικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι έχουν μικρότερη συμμετοχή σε προγράμματα ΕΚΕ. Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται διεθνώς φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο. 3. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ Ο ρόλος των ΜΚΟ στην εξέλιξη της ΕΚΕ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν σημαντικός, όπως εξάλλου υπογραμμίστηκε και παραπάνω. Η σύζευξη της δράσης των ΜΚΟ με τις εταιρίες αποτελεί μια νέα, καινοτόμα μορφή υλοποίησης της ΕΚΕ, πέραν της παραδοσιακής των απευθείας παροχών εκ μέρους της επιχείρησης ή της νεότερης αλλά ριψοκίνδυνης δράσης της μονομερούς αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προϋποθέσεων, η οποία δεσμεύει σε υψηλό βαθμό παραγωγικές δυνάμεις και αυξάνει το κόστος παραγωγής. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις βρίσκονται

9 9 μπροστά σ ένα δίλημμα: εάν υιοθετήσουν την ΕΚΕ αυξάνουν το κόστος παραγωγής και γίνονται βραχυπρόθεσμα πιο ευάλωτες επικοινωνιακά σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου. Εάν, όμως, αδιαφορήσουν κινδυνεύουν να δουν τη δημόσια εικόνα τους σε ολική κατάρρευση, με σοβαρές για τις ίδιες οικονομικές επιπτώσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, η καινοτομική μορφή προώθησης της ΕΚΕ μέσω των συμπράξεων του ιδιωτικού τομέα με τις ΜΚΟ - στη βάση ενός κοινού προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα - αποτελεί μια ικανοποιητική διέξοδο στο παραπάνω δίλημμα. Για τις περισσότερες, ωστόσο, ΜΚΟ οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι Πολυεθνικές Εταιρίες (ΠΕΕ) δραστηριοποιούνται με αποκλειστικό στόχο την οικονομική εκμετάλλευση των ανθρώπων και τη μεγιστοποίηση των κερδών για τους μετόχους τους (Servos, Marcuello, 2007:395). Υπήρχε διάχυτη η εντύπωση σε πολλές ΜΚΟ ότι μια τέτοια συνεργασία με τις επιχειρήσεις, ακόμα και για προγράμματα ΕΚΕ, θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να αντισταθούν πιο αποτελεσματικά είτε σε κυβερνητικές και διακρατικές πιέσεις είτε σε εκείνες της κοινωνίας πολιτών για κάποιο έλεγχο των δραστηριοτήτων τους (Bendell, ό.π.: 33 ). Ωστόσο, πολλές ΜΚΟ θεωρούν πλέον ότι ο τελικός στόχος της επιβολής στις ΠΕΕ με νομικό τρόπο των κοινωνικών υποχρεώσεών τους δεν υπονομεύεται από την εφαρμογή εθελοντικά από τις επιχειρήσεις προγραμμάτων ΕΚΕ (Winston, 2002: 76). Η πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση που ασκήθηκε, και ακόμα ασκείται, στις επιχειρήσεις προσλαμβάνει ποικίλες μορφές οι κυριότερες από τις οποίες εντοπίζονται στις εξής δράσεις των ΜΚΟ: Πολλές ΜΚΟ δρουν με στόχο την προστασία των καταναλωτών και προωθούν το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο (fair trade). Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο είναι μια πρόταση για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η απουσία των μεγάλων μεσαζόντων από τον κύκλο αλλάζει ριζικά τον τρόπο

10 10 διανομής των κερδών και αφήνει αρκετά χρήματα στους παραγωγούς για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το δίκαιο εμπόριο δεν στοχεύει στο μέγιστο κέρδος αλλά στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτό, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και συνεταιρισμοί του αναπτυγμένου κόσμου προμηθεύονται προϊόντα από μικρούς παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών που σ όλον τον κύκλο παραγωγής τηρούν ορισμένα κριτήρια, όπως η προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός προς το περιβάλλον Άλλες πάλι ΜΚΟ έχουν υιοθετήσει τον «μετοχικό ακτιβισμό». Αγοράζουν πακέτο μετοχών επιχειρήσεων και, έχοντας δικαιώματα μειοψηφίας στην γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατακρίνουν τυχόν παραβάσεις της επιχειρηματικής ηθικής από αυτές τις επιχειρήσεις και προτείνουν μεταβολές στην εταιρική πολιτική Mερικές ΜΚΟ χρησιμοποιούν ένδικα μέσα, όπου εθελοντικά υποστηρίζουν εκείνους που έπεσαν θύματα των αθέμιτων εταιρικών πρακτικών, κυρίως από μεγάλες ΠΕΕ Πολλές ΜΚΟ είναι δραστήριες στον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση αθέμιτων εταιρικών πρακτικών, κατονομάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές και διαπομπεύοντάς τις στη διεθνή κοινή γνώμη (name and shame) (Τσαλαμπούνη, 2012:22) Άλλες, τέλος, ΜΚΟ διεξάγουν έρευνες ή υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης και δημόσιας εκπαίδευσης σχετικά με τις άνομες δραστηριότητες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), επιδιώκοντας να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και τους διαμορφωτές αποφάσεων (Schepers, 2006:297). Από τη δεκαετία του 90, ένας σημαντικός

11 11 αριθμός ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν διεθνώς άρχισαν εκστρατείες για θέματα που σχετίζονταν με τη βιομηχανία πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ανάμεσα σ αυτές ήταν η Greenpeace, οι Φίλοι της Γης, η Global Witness, η BUND και πολλές άλλες. Έτσι, οι ΜΚΟ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο να στραφεί η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης στις δραστηριότητες της Royal Dutch/Shell Group στο δέλτα του ποταμού Νίγηρα και για τις απαιτήσεις αποζημίωσης μελών της εθνοτικής ομάδας των Ogoni, η οποία δεν είχε τα ανάλογα οφέλη από την εξαγωγή πετρελαίου από τη γη τους. Η διαμάχη αυτή διεθνοποιήθηκε χάρη στην κινητοποίηση των ΜΚΟ και κατέληξε σ ένα διεθνές μποϋκοτάζ των προϊόντων της Shell (Ireland, Pillay, 2010:88). Χαρακτηριστική, επίσης, ήταν η εκστρατεία της Greenpeace το 1995 εναντίον της κατασκευής της πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου Brent Spar της Shell στον Βόρειο Ατλαντικό. H Shell αντιμετώπισε τη διαμαρτυρία της Greenpeace με υπεροψία, με αποτέλεσμα η διαμάχη αυτή να γίνει ένας από τους βασικούς λόγους για να ενισχυθεί η αναγκαιότητα της ΕΚΕ. Πρόκειται για τον κανόνα των «απρόβλεπτων συνεπειών» (unintended consequences). Η Shell δεν είχε κατανοήσει ότι ήδη ο κόσμος είχε μεταβληθεί και ότι οι ΜΚΟ είχαν ενδυναμωθεί εντυπωσιακά. Πλήρωσε το λάθος της με δυσφήμηση της δημόσιας εικόνας της (Zyglidopoulos, 2002). Tέλος, άλλες ΜΚΟ επικρίνουν την ΕΚΕ, υποστηρίζοντας ότι για να λειτουργήσουν τα προγράμματα ΕΚΕ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό, θα πρέπει να μην περιοριστούν στη βελτίωση επιλεγμένων τομέων, όπως των συνθηκών εργασίας ή της σχέσης επιχειρήσεων και κοινωνίας. Η κοινωνική ευθύνη των εταιρειών θα πρέπει να συνδεθεί με τα μακρο-οικονομικά προβλήματα καθώς και με τα διαρθρωτικά

12 12 προβλήματα μιας οικονομίας, καθώς τα στρεβλά πρότυπα ανάπτυξης που επέφερε η οικονομική απορρύθμιση ενδυνάμωσαν την ισχύ των εταιρειών. To αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων είναι οι ΠΕΕ να παραδέχονται ότι πήραν το «μάθημά τους». Ο Γενικός Διευθυντής της BP David Rice είχε παραδεχθεί ότι η εταιρεία του έμαθε από τα λάθη της, κυρίως επειδή έχει αμφισβητηθεί από τις ΜΚΟ. «Στην Κολομβία είχαμε κατηγορηθεί ότι είχαμε στενές σχέσεις με τον στρατό και την αστυνομία, προκειμένου να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας. Πλησιάσαμε και συμβουλευθήκαμε τη ΜΚΟ Human Rights Watch και, στη συνέχεια, διαμορφώσαμε ένα νέο οργανωμένο πλαίσιο ασφαλείας για το προσωπικό μας» (Frynas, 2009:28). Συνεπώς, η ενδυνάμωση του θεσμού της ΕΚΕ τα τελευταία χρόνια μπορεί να θεωρηθεί ως η απάντηση των επιχειρήσεων στα αιτήματα των ΜΚΟ για καθαρότερο περιβάλλον και δικαιότερη κοινωνία (Τσιλιώνη,2013:84). Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν παύσει να αντιμετωπίζουν την ΕΚΕ ως ένα μέσο αποκλειστικά για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων τους και ως ένα φτωχό υποκατάστατο μιας αυστηρότερης εφαρμογής των νομοθετημένων ρυθμίσεων των κοινωνικών τους υποχρεώσεων. Μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν, ότι τα κίνητρα ορισμένων επιχειρήσεων μπορεί να είναι η επίτευξη μιας αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Ωστόσο, άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα περισσότερο ωφελιμιστικά, καθώς κατανοούν - με βάση την προσέγγιση κόστους/ωφέλειας - ότι η επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης απαιτεί όχι μόνο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΚΕ αλλά και τη σύμπραξη με τις ΜΚΟ. Ο απώτερος, βέβαια, στόχος παραμένει αναλλοίωτος: η αύξηση των κερδών τους και της δυνατότητάς τους να είναι ανταγωνιστικές (Cardoso Brum, Regil Castilla, 2007:2).

13 13 Ανεξάρτητα, πάντως, από τις προθέσεις των επιχειρήσεων, αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι, όταν οι επιχειρήσεις συνεργαστούν με ΜΚΟ σε θέματα ΕΚΕ, οι δράσεις γίνονται περισσότερες αποτελεσματικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς ο λόγος ύπαρξης των ΜΚΟ είναι η επίτευξη της κοινωνικής τους αποστολής, είναι εκείνες που διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και έχουν επαρκή εμπειρία για την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στις ΜΚΟ να στοχεύουν και να δημιουργούν ικανοποιητικές συνθήκες συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, ώστε οι κοινωνικές δράσεις να έχουν θετικά αποτελέσματα (Mitra, Borza, 2011: 253). Η συνεργασία των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση αλλά και τη μετεξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών προς το πρότυπο των σύγχρονων κοινωνιών της Γνώσης. Ένα τέτοιο θετικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας (νέες επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αγροτουρισμός κα) διαμέσου ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων (venture capital) αλλά και στο πλαίσιο της ΕΚΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (βλέπε πλαίσιο «κοινωνική οικονομία») από κοινού με δημόσιους φορείς και ΜΚΟ. 4 Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αντλούν οφέλη, επίσης, τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητά τους όσο και σχετικά με τη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης. Προκύπτει, έτσι, η θετική ανταπόκριση της κοινής γνώμης μέσα από αυτή τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Μια «κοινωνικά υπεύθυνη» επιχείρηση καλλιεργεί, επίσης, στους εργαζομένους την αντίληψη ότι δεν 4 Βλ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: οι ΜΚΟ σύμμαχοι στην ανάπτυξή της. Βλ. διαδικτυακό τόπο της Ένωσης Δικτύων Οικοπροστασίας,

14 14 αποτελούν απλώς γρανάζια μιας απρόσωπης μηχανής αλλά ότι συνεισφέρουν σε μια συλλογική προσπάθεια. 5 Μια άλλη διάσταση που λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ΜΚΟ απολαμβάνουν σε πολλές κοινωνίες μια ευρεία κοινωνική αναγνώριση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ) δείχνουν μεγαλύτερη συμπάθεια στις ΜΚΟ σε σχέση με την κοινωνική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και έτσι ο βαθμός αξιοπιστίας τους ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που μετρούν και ενδιαφέρονταιη κοινωνική τους δραστηριότητα να έχει ευρύτερη κοινωνική προβολή, επιδιώκουν τη συνεργασία με τις ΜΚΟ σε προγράμματα ΕΚΕ, ώστε να αποκτήσουν, μέσω των ΜΚΟ, μια καλύτερη εικόνα στα ΜΜΕ. Θεωρούν ότι έτσι αναβαθμίζεται η άποψη που έχουν γι αυτές οι πελάτες τους, οι προμηθευτές τους, το προσωπικό τους, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι καταναλωτές και οι συνδικαλιστικές ενώσεις. Σε έρευνα που παρουσιάστηκε στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την ΕΚΕ (2012) από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και σε ερώτημα για τις πηγές ενημέρωσης του κοινού για θέματα ΕΚΕ 77,7% απάντησαν ότι η πληροφόρησή τους το 2011 είχε ως πηγή τις ειδήσεις των ΜΜΕ, ενώ δεύτερη πηγή ήταν η διαφήμιση με 69,9 %. 6 Τέλος, η οικονομική κρίση που μαστίζει από το 2008 τις δυτικές οικονομίες, έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις να εκτιμούν ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΚΕ. Δύο αναλυτές συμπεριλαμβάνουν ανάμεσα στις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΚΕ στην εποχή της σημερινής οικονομικής κρίσης, και τη 5 Βλ. 6 Βλ.

15 15 δημιουργία μιας ικανοποιητικής εταιρικής σχέσης των επιχειρήσεων με τις ΜΚΟ (Giannakaris και Τheotokas, 2011:3). 4. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΜΚΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ Παράλληλα με την αύξηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων, παρατηρείται ότι και οι ΜΚΟ, από τη μεριά τους, συνειδητοποιούν σταδιακά τη μεγαλύτερη δύναμη που τους εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογικές και πολιτικές συνθήκες έναντι των εταιριών και έτσι κινητοποιούνται εντονότερα για την προώθηση των αιτημάτων τους και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους ( Doh, Teegen, 2002:667-68). Πιο συγκεκριμένα, οι ΜΚΟ έχουν προχωρήσει στη σύμπραξη με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ για τους εξής λόγους : Έχουν διαμορφωθεί πια κοινοί στόχοι με την επιχειρηματική κοινότητα. Η ΕΚΕ υποδηλώνει ότι επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει τις ευθύνες τους και πέραν εκείνων των μετόχων τους, σ άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), όπως εργαζόμενοι, προμηθευτές και άλλοι. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η ΕΚΕ και η οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης δεν αλληλοαναιρούνται και η ΕΚΕ μπορεί να δρα συμπληρωματικά (στο ίδιο:665). Η ανάδειξη σε διεθνές επίπεδο των ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια σημαντική αιτία για την υιοθέτηση προγραμμάτων ΕΚΕ από πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ήταν το γεγονός ότι οι ΜΚΟ έθεσαν τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης έντονα σε διεθνές επίπεδο και τα κατέστησαν μέρος της παγκόσμιας ημερήσιας διάταξης. Τόσο τα κράτη όσο και οι Διεθνείς ΜΚΟ ΔΜΚΟ επεδίωξαν και

16 16 πέτυχαν να υιοθετηθούν ορισμένοι κανόνες σε πολυμερές επίπεδο για την ΕΚΕ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια εθελοντική διεθνής πρωτοβουλία του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα πρέπει να λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να εφαρμόζουν υπεύθυνες συμπεριφορές και δράσεις. Αποτελείται από δέκα αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς (Mares, 2008:2). 7 Η ραγδαία επέκταση των ΜΚΟ και η ανάγκη εξασφάλισης πόρων. Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις προσφέρει πόρους στις ΜΚΟ, σε μια περίοδο που οι συνεισφορές των μελών των ΜΚΟ μειώνονται. Επιτυγχάνεται, επίσης, η μείωση της εξάρτησης των ΜΚΟ είτε από τα κρατικά κονδύλια είτε από τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών για την υλοποίηση μεγάλων κοινωνικών προγραμμάτων (Αrenas, Lozan, Albareda, 2009: 184). Φυσικά, αυτές οι ΜΚΟ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να ασκούν πιέσεις και να υλοποιούν προγράμματα (Servos, Marcuello, ό.π: 401). Η αύξηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών καταστροφών που συνδέονται με μεγάλες επιχειρήσεις έγιναν διεθνή ζητήματα τα οποία ευαισθητοποίησαν τη διεθνή κοινωνία πολιτών και πολλές ΜΚΟ. Κατά τη δεκαετία του 80 η ατζέντα της ΕΚΕ διευρύνθηκε στον απόηχο των τραγικών 7 Tον Ιούλιο του 2000 στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πενήντα από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και σημαντικές για τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο ΔΜΚΟ, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το WWF, κ.λπ. προσυπέγραψαν την Πρωτοβουλία του Οργανισμού για ένα Οικουμενικό Σύμφωνο. Παρόλη την έντονη κριτική που δέχτηκε η πρωτοβουλία αυτή, δεδομένου ότι δεν προβλέπει μηχανισμούς επιβολής των αρχών στις ενδιαφερόμενες και συμμετέχουσες επιχειρήσεις, σήμερα αποτελεί ένα μοναδικό θεσμό με τη συμμετοχή πάνω από επιχειρήσεων απ όλο τον κόσμο.

17 17 οικολογικών καταστροφών στο Bhopal της Ινδίας 8 και της βύθισης του δεξαμενόπλοιου Exxon Valdez το Τότε το οικολογικό κίνημα πίεσε ώστε οι ΠΕΕ να λάβουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ΕΚΕ. Επίσης, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ΜΚΟ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών πίεζαν τις επιχειρήσεις να αποδεχθούν την ευθύνη τους και να ενσωματώσουν στην ΕΚΕ την υποβοήθηση προγραμμάτων για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Winston, ό.π.:75) Οι ΜΚΟ άρχισαν ολοένα και περισσότερο να έχουν επίγνωση του ρόλου των πολιτών όχι μόνο για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής αλλά και ως καταναλωτών. Από τη στιγμή που αυτή η διαπίστωση έγινε αποδεκτή από τις ΜΚΟ, η συμμετοχή τους σε προγράμματα ΕΚΕ δεν φαινόταν να προδίδει τους κοινωνικούς τους στόχους. Εξάλλου η έννοια της ΕΚΕ είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της κοινωνίας πολιτών. Η κατανόηση δε εκ μέρους των ΜΚΟ ότι, αντί να καταγγέλλουν γενικά τις επιχειρήσεις, θα ήταν πιο αποδοτικό να καταφέρουν να τις πιέσουν και να τις πείσουν να αλλάξουν την επιχειρηματική τους πρακτική φαίνεται να συνετέλεσε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων (που αποτελούν την εξωτερική πλευρά της ΕΚΕ) αλλά και στην επίτευξη καλύτερης μεταχείρισης των εργαζομένων (η εσωτερική πλευρά της ΕΚΕ). 8 Το τραγικό ατύχημα στο εργοστάσιο παρασκευής φυτοφαρμάκων Union Carbide στην Bhopal της Ινδίας που κατέληξε στη διαρροή σαράντα πέντε τόνων δηλητηριώδους μεθυλίου. 9 Έντεκα εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστου πετρελαίου διέρρευσαν στα παρθένα νερά της Αλάσκας και μόλυναν την περιοχή.

18 18 Τέλος, η αυξανόμενη παραδοχή εκ μέρους των ΜΚΟ ότι η παγκοσμιοποίηση και η απορρύθμιση των οικονομιών μεταβλήθηκαν κατά τρόπο αποφασιστικό υπέρ των συμφερόντων των ΠΕΕ, ανατρέποντας και υπονομεύοντας την κοινωνική ισορροπία πολλών κρατών. Οι ΠΕΕ άρχισαν να απολαμβάνουν νέων δικαιωμάτων και ελευθεριών αγνοώντας, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις και ευθύνες (Wadham, 2007: 28). Κρίθηκε ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΚΕ των ΠΕΕ με τις ΜΚΟ θα περιόριζαν την ανεξέλεγκτη δράση τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, οι ΜΚΟ, δρώντας στις ανεπτυγμένες χώρες ως ένα οργανωμένο lobby και εκμεταλλευόμενες την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες να πιέσουν τις ΠΕΕ για τη δράση τους στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να επιβάλουν περισσότερο αποτελεσματικά προγράμματα ΕΚΕ ( Hasan, 2011:40). Η εμπλοκή των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις για δράσεις ΕΚΕ μπορεί να πάρει, μεταξύ άλλων, τις εξής μορφές: Χορηγία. Επιχειρήσεις παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε μια ΜΚΟ, που ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνει συνεργασία στην προώθηση του προγράμματος ΕΚΕ. Παροχή συμβουλών. Μια επιχείρηση ζητά τις συμβουλές μιας ΜΚΟ για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΚΕ, όπως π.χ. για ένα πρόγραμμα που προτίθεται να εκπονήσει για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεργασία στην έρευνα. Μια εταιρεία και μια ΜΚΟ από κοινού παρέχουν πόρους για ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Η επιχείρηση συνήθως προσφέρει χρηματοδότηση και οι ΜΚΟ τεχνογνωσία και στελέχη.

19 19 Κατάρτιση των εργαζομένων στην προώθηση του εθελοντισμού. Στελέχη των ΜΚΟ καλούνται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους σε προγράμματα των ΜΚΟ. Ανάπτυξη συστηματικού διαλόγου. Μια επιχείρηση αναπτύσσει ένα συστηματικό διάλογο με ΜΚΟ, όπως διεξαγωγή συζητήσεων «στρογγυλής τράπεζας» για διάφορα ζητήματα ΕΚΕ. Επίσης, αρκετά συχνά μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε συμπράξεις με ΜΚΟ, με στόχο να διενεργηθούν ανεξάρτητες έρευνες για θέματα, όπως λόγου χάρη η εκπόνηση κανονισμών για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των προμηθευτών (Διεθνής για την Κοινωνική Ευθύνη Social Accountability International, Πρωτοβουλία του Ηθικού Εμπορίου - Ethical Trading Initiative). Αυτές οι συμπράξεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ένα είδος «εθελοντικής συν-ρύθμισης (voluntary co-regulation) (Mares, ό.π.: 100). Εκπόνηση κοινών προγραμμάτων ΕΚΕ. H συνεργασία παίρνει τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων. Στρατηγικές συνεργασίες. Μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ μιας ΜΚΟ και μιας επιχείρησης, που μπορεί να πάρει και τη μορφή μιας γραπτής συμφωνίας (Kouroula, Halme, 2008: 561). Πολλοί, θεωρούν, ωστόσο, ότι οι ΜΚΟ που συμμετέχουν στην προώθηση της ΕΚΕ θα ήταν καλύτερο να επιδιώκουν να έχουν με τις επιχειρήσεις συμφωνίες τομεακού χαρακτήρα αποφεύγοντας τις συμφωνίες με μεμονωμένες επιχειρήσεις (Tudler Van, 2010:151-79) Διαμεσολάβηση. Οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν να κινητοποιήσουν άλλους φορείς ή τοπικές ΜΚΟ στις φτωχές ή τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να συμπράξουν με επιχειρήσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ

20 20 5. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η συνεργασία επιχειρήσεων με τις ΜΚΟ με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, δημιουργεί αναντίλεκτα ένα καινούργιο πλαίσιο στις μεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεταξύ τους διαφορετικές αντιλήψεις και αντιτιθέμενοι στόχοι και πολιτικές. Καθίσταται στις μέρες μας, ωστόσο, επιτακτική η ανάγκη σύμπραξης των φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ με στόχο την καταπολέμηση διακρίσεων και ανισοτήτων. Οι διεθνείς ΜΚΟ έχουν προσυπογράψει τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας, με σκοπό τον εντοπισμό και προσδιορισμό κοινών αρχών, πολιτικών και πρακτικών, την έμπρακτη ενίσχυση της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και την υποχρέωση λογοδοσίας τόσο στο εσωτερικό των ΜΚΟ όσο και προς τρίτους, την ενθάρρυνση της επικοινωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ότι η διαφάνεια, η κοινωνική ευθύνη και η υποχρέωση λογοδοσίας είναι ουσιώδη στοιχεία της καλής διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν αυτή εφαρμόζεται από κυβερνήσεις, από επιχειρήσεις ή και από ΜΚΟ. 10 Στην Ελλάδα, όπως η Άννα Νικολαΐδη επισημαίνει, «οι ΜΚΟ συνιστούν πλέον ένα δυναμικό και υπολογίσιμο μέρος της κοινωνικής οικονομίας» (Νικολαΐδη, 2011:40). Αυτό καθίσταται ακόμα περισσότερο έκδηλο όταν, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού το 2011, η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟΕ) διακήρυξε ότι στόχος της είναι να 10 Βλ.

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ **

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ ** Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143 B, 2014, 85-120 Χαράλαμπος Τσαρδανίδης * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομική κρίση έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;* Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 13. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.) 1.3.1.1. Εισαγωγή Τα τελευτά χρόνια αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός και υιοθετούνται πρακτικές εφαρμογής από τον επιχειρηματικό κόσμο της Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Kύριοι, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Kύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σ ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο εξ ορισµού προβληµατίζεται για τη σύγχρονη επιχείρηση και την ανάδειξη της σοβαρής

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τρόποι Ενίσχυσης της Διαφάνειας: Η Περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάδος: Κράτος & Διαφθορά Θεσμοί: Από την πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου

Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αθήνα, 28 Αυγούστου 2014 Προς: Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου Αξιότιμη Κα Παπουτσοπούλου-Διαμαντοπούλου, Ευχαριστούμε για την αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό προσωπικό στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβάνουν σύνταξη προτάσεων χορηγίας, διαπραγματεύσεις με

«Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό προσωπικό στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς περιλαμβάνουν σύνταξη προτάσεων χορηγίας, διαπραγματεύσεις με ύστερα από 14 συνεργασίες με ΜΚΟ 144 περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα και 98 χορηγούς χρηματοδότες μπορούμε να βοηθήσουμε την υλοποίηση των στόχων σας; athens - brussels «Οι αρμοδιότητες που έχει το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα