Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

2 Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» » η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» ενημερώνει για την έναρξη της υλοποίησης της προαναφερόμενης πράξης. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αποσκοπείται η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια) της περιοχής που ορίζεται από το Δήμο Πειραιά, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής για την ανάπτυξη νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγικής βάσης, δίνοντας έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία. Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η Πράξη, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν σε τρεις διαφορετικούς άξονες και περιλαμβάνουν: Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.) Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΤΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

3 Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο τοπικό σχέδιο δράσης θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας,. β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Πειραιά γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας). Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

4 Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ , Πειραιάς (τηλ. επικοινωνίας: ) ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Γραφείο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά) Δραγάτση 12, Τ.Κ , Πειραιάς, (τηλ. επικοινωνίας: ) Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την 15/10/2012 έως και την 30/10/2012. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΚΑΝΘΑΡΟΣ»: και -

5 Β1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου. 2. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση. 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση. 5. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν). 6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης. (εάν υπάρχουν) 7. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2011 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο αξιοκρατικός χαρακτήρας της διαδικασίας. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων θα συμμετάσχουν: 1. ένα στέλεχος του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υπηρεσιών που συμμετέχει ως εταίρος στο Σχέδιο και έχει αναλάβει την εκτέλεση των δράσεων συμβουλευτικής 2. ένα στέλεχος ορισμένο από τον ΟΑΕΔ της περιοχής παρέμβασης. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί ο τοπικός ΟΑΕΔ να ορίσει μέλος στην Επιτροπή η συγκεκριμένη θέση θα καλυφθεί από στέλεχος του Δήμου Πειραιά. Οι επιμέρους βασικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο στάδιο επιλογής δομούνται ως ακολούθως: Ορισμός στελεχών που θα επιφορτιστούν με τη συλλογή των αιτήσεων συμμετοχής, τη διενέργεια συνέντευξης με τους υποψηφίους, και την υποβολή εισηγητικής έκθεσης για την κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Η προετοιμασία των

6 Στελεχών της Συμβουλευτικής θα έχει ήδη ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων. Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων. 3. Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων σε επιλεγμένο σημείο και έλεγχος πληρότητας ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θα θέτει η πρόσκληση του Συντονιστή Εταίρου προς τους δυνητικά ωφελούμενους. 4. Διενέργεια συνέντευξης με τους υποψήφιους ωφελούμενους. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων οι υποψήφιοι ωφελούμενοι υποβάλλονται σε συνέντευξη από τα στελέχη Συμβουλευτικής του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υπηρεσιών. Τα έντυπα των συνεντεύξεων θα συνοδεύονται από κάποιες παρατηρήσεις των στελεχών με τη μορφή της εισηγητικής έκθεσης προς την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων για κάθε έναν υποψήφιο. Οι παρατηρήσεις πρέπει να συνδέονται κυρίως με τις δράσεις στις οποίες ο κάθε υποψήφιος ωφελούμενος προτείνεται να κατευθυνθεί προκειμένου να οδηγηθεί σε μία βιώσιμη μορφή απασχόλησης. Ως εκ τούτου, μέσω της συνέντευξης θα διευκρινίζονται, θα πιστοποιούνται και θα συμπληρώνονται στοιχεία που έχουν ήδη καταγραφεί στην αίτηση του υποψηφίου, ενώ ταυτόχρονα θα αποσαφηνίζονται οι επιθυμίες και οι δυνατότητες του, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη εκτίμηση της προσωπικότητάς του. 5. Διάγνωση ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων. Κατά τη φάση της υποβολής αίτησης καταγράφονται οι πρώτες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και σκιαγραφείται το προφίλ τους με βάση τα στοιχεία που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Η αίτηση του ανέργου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται σε Ατομικό Φάκελο, με βάση τον οποίο το στέλεχος συμβουλευτικής αναλαμβάνει να καθορίσει: την επιλεξιμότητα ή όχι του ανέργου για να συμμετάσχει στο σχέδιο τις απαιτούμενες, για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση, ενέργειες και εν τέλει την ένταξη του ωφελούμενου στις δράσεις του έργου, παραπέμποντας τον ή όχι στις επιμέρους δράσεις του Σχεδίου. Σε θετική περίπτωση καταρτίζεται το ατομικό Πλάνο Δράσης του άνεργου ως προς το περιεχόμενο του σχεδίου και οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική προώθηση του ενδιαφερόμενου στην απασχόληση. Βάσει του ατομικού Πλάνου

7 Δράσης καθορίζεται για κάθε ωφελούμενο: Το είδος των υπηρεσιών/ δράσεων από τις οποίες θα υποστηριχτεί ο άνεργος (συνεδρίες ατομικές ομαδικές). Το περιεχόμενο των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών και οι επιδιωκόμενοι στόχοι (ψυχοκοινωνική στήριξη, επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, κλπ). Ο βαθμός χρήσης κάθε υπηρεσίας (π.χ. αριθμός συνεδριών ανά κατηγορία συμβουλευτικής) βάσει των ιδιαίτερων αναγκών του ανέργου. 6. Σύνταξη καταλόγου αρχικά επιλεγέντων ωφελουμένων και αποστολή στην Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων καταρτίζεται ένας κατάλογος με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στο Σχέδιο (ανήκουν σε ομάδα-στόχο του Σχεδίου και είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης). Η σύνταξη του καταλόγου συνοδεύεται από αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις. 7. Οριστική επιλογή ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με βάση σταθμισμένα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης, συνδυάζοντας α) την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δυο γενικές κατηγορίες: Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής - Διάρκεια Ανεργίας - Εκπαίδευση - Επαγγελματική εμπειρία - Οικογενειακό εισόδημα - Οικογενειακή κατάσταση

8 Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 70% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου. Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής - Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Σχέδιο βάσει συνέντευξης Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποιούν το 30% του συνολικού βαθμού του υποψηφίου. 1. Διενέργεια διαδικασιών πληροφόρησης/ ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων (τόσο από την επεξεργασία των αιτήσεων στη φάση προετοιμασίας όσο και από την απόφαση απόρριψης τους από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων). Με την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των υποψηφίων λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες: Παραπομπή σε εξειδικευμένο φορέα (ΣΥΥ, φορείς που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες, κ.α.) εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο ή αποτελεσματικότερο. Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επιδοτήσεις, δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και ό,τι άλλο έχει να κάνει με δυνατότητες πιθανότητες απασχόλησης. Διαμόρφωση του τελικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ατομικών και ομαδικών συνεδριών με βάση τον τελικό κατάλογο των ωφελουμένων που υπέδειξε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Σε όλα τα προαναφερόμενα στάδια η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα μεριμνά για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας με βάση τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , καθώς και βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, ακολουθώντας ταυτόχρονα και τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. Τέλος, όλες οι δράσεις θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. Η μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της παρέμβασης περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

9 Φάση Α: Υποδοχή Ωφελουμένων. Η διαδικασία υποδοχής ξεκινά ουσιαστικά πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η επιλογή των ωφελούμενων στη φάση της προσέλκυσης, κατά την οποία οι εν δυνάμει ωφελούμενοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το σχέδιο, εκφράζουν το αίτημα τους και ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου. Η αίτηση του ανέργου και τα υπόλοιπα στοιχεία καταχωρούνται σε Ατομικό Φάκελο, με βάση τον οποίο το στέλεχος υποδοχής αναλαμβάνει να καθορίσει τις απαιτούμενες για την προώθηση του ανέργου στην απασχόληση ενέργειες και εν τέλει να εντάξει τον ωφελούμενο στις δράσεις του έργου παραπέμποντας τον στις επιμέρους συμβουλευτικές δράσεις. Με την επικαιροποίηση εκπόνηση του εξειδικευμένου Πλάνου Δράσης, ο ωφελούμενος παραπέμπεται στις επιμέρους συμβουλευτικές υπηρεσίες του προγράμματος από τις οποίες θα υποστηριχτεί κατά την επόμενη φάση. Φάση Β: Εξατομικευμένη υποστήριξη κατά την υλοποίηση. Η φάση της εξατομικευμένης υποστήριξης αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιών συμβουλευτικής μέσω των οποίων θα προετοιμαστεί ο άνεργος για την τοποθέτηση του σε θέση απασχόλησης/ έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρ ότι το ακριβές αντικείμενο και είδος των υπηρεσιών θα καθοριστεί βάσει του Πλάνου Δράσης, το σύνολο των ωφελούμενων θα κάνει χρήση των παρακάτω κατηγοριών δράσεων: - Ψυχοκοινωνική υποστήριξη συμβουλευτική - Επαγγελματική συμβουλευτική - Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας Φάση Γ: Προώθηση στην Απασχόληση. Η τρίτη και τελευταία φάση αναφέρεται στο στάδιο της ένταξης του ατόμου στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης του σε θέση εξαρτημένης εργασίας / έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά στην παρακολούθηση της πορείας του ωφελούμενου με στόχο την εξασφάλιση της διατήρησης της απασχόλησης και μετά το πέρας του έργου. Η παρακολούθηση των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί από τους Επαγγελματικούς Συμβούλους για διάστημα 3 μηνών μετά την τοποθέτηση του ανέργου στη θέση απασχόληση /

10 έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (προβλέπονται ως ξεχωριστές δράσεις στο παρόν Σχέδιο). Στόχος της ενεργειών παρακολούθησης είναι η υποστήριξη των ωφελούμενων στην προσαρμογή τους κατά το μεταβατικό στάδιο της εργασιακής ένταξης και η έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι προκειμένου στην εξομάλυνση και επίλυση τους. Δ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς: Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση). Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη. Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για την συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης. Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας. Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους στόχους της Πράξης το σχέδιο αναμένεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 1. Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.) σε τεχνικά επαγγέλματα (ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτλ) και επαγγέλματα της ζώνης του λιμένα και της ναυτιλίας για 25 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προετοιμαστούν για την

11 ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης που θα είναι ενεργά κατά την έναρξη της λειτουργίας τους. 2. Σύσταση 8 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από 50 ωφελουμένους συνολικά σε: α) Καθαριότητα - 2 Επιχειρήσεις (12 ωφελούμενοι, 6 ανά επιχείρηση), β) Μικρές τεχνικές εργασίες - 2 Επιχειρήσεις (12 ωφελούμενοι, 6 ανά επιχείρηση), γ) Διαμόρφωσης συντήρησης ανάπλασης εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου - 2 Επιχειρήσεις (14 ωφελούμενοι, 7 ανά επιχείρηση), δ) Υποστηρικτικές προς μονάδες κοινωνικής στήριξης υπηρεσίες (π.χ. τραπεζοκόμοι) - 2 Επιχειρήσεις (12 ωφελούμενοι, 6 ανά επιχείρηση). 3. Τοποθέτηση 25 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, δίνοντας έμφαση σε πεδία με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης (μεταφορές διαμετακόμιση). Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Προσέλκυση ωφελούμενων δημοσιοποίηση του Σχεδίου: Για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση δυνητικών ωφελουμένων που ανήκουν στις ομάδες στόχο, θα αξιοποιηθούν τεχνικές, εργαλεία και μέσα δημοσιότητας. Ειδικότερα: Οι ενέργειες δημοσιότητας που θα αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη στο πλαίσιο της προσέλκυσης ωφελούμενων συνοψίζονται στα ακόλουθα: I. Δημιουργία ενημερωτικού Δελτίου Τύπου με το χρονοδιάγραμμα του έργου, τους επιδιωκόμενους στόχους, τις δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, II. Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Τοπικό Τύπο, III. Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα Δημοτικά καταστήματα του νομού, σε συλλόγους και οργανώσεις των ομάδων στόχου, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, και στα Κ.Ε.Π. της περιοχής.

12 IV. Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και συνεργαζόμενων φορέων, V. Παραγωγή ενημερωτικής αφίσας και ανάρτησή της σε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες. Κατά την υλοποίηση του συνόλου των προαναφερόμενων ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ωφελουμένων και ιδίως εκείνων που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης στην πληροφόρηση και τις υπηρεσίες (λόγω γλώσσας, μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής, κοινωνικής κατάστασης, κλπ). Επιπλέον, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα προβεί σε δημοσίευση και αποστολή επιστολής στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής ενημέρωση τόσο στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΚΠΑ, Γραφεία Εργασίας κλπ.), όσο και στις ίδιες τις ομάδες στόχου και στο ευρύ κοινό, σχετικά με τους φορείς υλοποίησης, το αντικείμενο και την περιοχή παρέμβασης, το είδος και το περιεχόμενο των δράσεων, καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής των ωφελουμένων. Επίσης, οι οικείες υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ/ Ειδικό Γραφείο ΕΚΟ) θα ενεργοποιηθούν προς υπόδειξη ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή σε ειδικούς Καταλόγους τους και εντάσσονται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ομάδες - στόχο), στις οποίες απευθύνεται το έργο. Παράλληλα, με τη γνωστοποίηση του έργου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη πραγματοποιεί αίτημα παραπομπής ανέργων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες από την ειδική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία καλείται να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση κατάλληλων υποψηφίων, όπως προκύπτει από τα μητρώα και τους ειδικούς καταλόγους που διατηρεί. Το αίτημα αυτό θα αφορά σε διπλάσιο αριθμό ανέργων από τον προβλεπόμενο στο σχέδιο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των ομάδων ΕΚΟ στη διαδικασία επιλογής. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

13 2. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) 5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 7. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΔΕΠ) 8. Μ.Κ.Ο. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) 9. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΔΡΑΣΗ 1: Εξειδικευμένη ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η ανάλυση των αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας, με σκοπό τον εντοπισμό των νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους ωφελούμενους του έργου. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΣΗ 2: Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις - forum εργασίας Η αποτελεσματική υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου συνδέεται άμεσα με την ουσιαστική δικτύωση των ωφελουμένων με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Μέσα σε αυτά θα πλαίσια, έχουν ενταχθεί στο σχέδιο δράσης, ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής. Υπεύθυνοι Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

14 ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 3-6: Κατάρτιση - Επιμόρφωση Η εν λόγω κατηγορία ενεργειών αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης στους 100 ωφελούμενους του προτεινόμενου σχεδίου ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα απαιτούμενα εφόδια για την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους. Οι ενέργειες κατάρτισης - επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου Σχεδίου περιλαμβάνουν συνδυασμό δράσεων, οι οποίες θεμελιώνονται στα άτυπα προσόντα, στις εξειδικευμένες ανάγκες των ομάδων - στόχου και οπωσδήποτε στις ανάγκες και τις υπαγορεύσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. ΔΡΑΣΗ 3: Πρόγραμμα κατάρτισης 1: «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης υπηρεσίες υποστήριξης ναυτιλιακών επιχειρήσεων» Η δράση 3 περιλαμβάνει το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης για 25 ωφελούμενους με τίτλο «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης υπηρεσίες υποστήριξης ναυτιλιακών επιχειρήσεων». Στόχος Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην παροχή βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στην ομάδα στόχου (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια) σε βασικά αλλά κι εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας και γενικότερα αγοράς εργασίας απασχόλησης με την κατάλληλη προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος και στις ιδιομορφίες της μικρής και πολύ μικρής ελληνικής επιχείρησης με τελικό στόχο α) τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής κουλτούρας πρακτικής φύσεως σχετικά με την διατήρηση και ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και β) την ενίσχυση ενδεχόμενης αρχικής εκπαίδευσης στον τομέα αυτό για τη βελτίωση της ικανότητας του κάθε

15 ωφελούμενου στην εργασία, στη μάθηση και τις κοινωνικές συνδιαλλαγές. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) ΔΡΑΣΗ 4: Πρόγραμμα κατάρτισης 2: «Σύγχρονες τεχνικές λειτουργίας επιχειρήσεων μεταφορών και διαμετακομιστικής σε λιμένες» Η δράση 4 περιλαμβάνει το δεύτερο πρόγραμμα κατάρτισης για 25 ωφελούμενους με τίτλο «Σύγχρονες τεχνικές λειτουργίας επιχειρήσεων μεταφορών και διαμετακομιστικής σε λιμένες». Στόχος Αντίστοιχα με το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης, το δεύτερο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στους ωφελούμενους σε βασικά αλλά κι εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος και στις ιδιομορφίες της μικρής και πολύ μικρής ελληνικής επιχείρησης με τελικό στόχο α) τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής κουλτούρας πρακτικής φύσεως σχετικά με την διατήρηση και ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και β) την ενίσχυση ενδεχόμενης αρχικής εκπαίδευσης στον τομέα αυτό για τη βελτίωση της ικανότητας του κάθε ωφελούμενου στην εργασία, στη μάθηση και τις κοινωνικές συνδιαλλαγές. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) ΔΡΑΣΗ 5: Πρόγραμμα κατάρτισης 3: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μονάδες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας»

16 Η δράση 5 αφορά στο τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης για 25 ωφελούμενους με τίτλο «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μονάδες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας». Στόχος Στόχος της Δράσης είναι η κατάρτιση επιμόρφωση 25 ωφελούμενων του Σχεδίου, οι οποίοι/-ες θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και θα διαμορφώσουν κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές ώστε να αρθούν τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και να καταστούν ικανοί να δημιουργήσουν βιώσιμες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ ΔΡΑΣΗ 6: Πρόγραμμα κατάρτισης 4: «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας- Τεχνικά Επαγγέλματα διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και καθαρισμού» Η δράση 6 περιλαμβάνει το τέταρτο και τελευταίο αφορά στο τρίτο πρόγραμμα κατάρτισης για 25 ωφελούμενους με τίτλο «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Τεχνικά Επαγγέλματα διαμόρφωσης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και καθαρισμού». Στόχος Στόχος της Δράσης είναι η κατάρτιση επιμόρφωση 25 ωφελούμενων του Σχεδίου, οι οποίοι/-ες θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και θα διαμορφώσουν κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές ώστε να αρθούν τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και να καταστούν ικανοί να δημιουργήσουν βιώσιμες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ

17 ΔΡΑΣΗ 7: Αρχική Συμβουλευτική: Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο Η Δράση 7 θα υλοποιηθεί κατά το ξεκίνημα του σχεδίου δράσης, με απώτερο σκοπό την επιλογή των ωφελουμένων. Η επιλογή των ωφελούμενων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Προϋποθέτει δε πολύ λεπτομερή σχεδιασμό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων που θα ενταχθούν τελικώς στο Σχέδιο είναι η πρώτη από τις 3 βασικές φάσεις των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης: α) επιλογή, β) υποστήριξη και γ) παρακολούθηση των ωφελούμενων. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Μ.Κ.Ο. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΔΕΠ) ΔΡΑΣΗ 8: Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων Το δεύτερο βήμα μετά την επιλογή των ωφελουμένων είναι η υποστήριξή τους, μέσω σχετικών συνεδριών, τόσο ψυχοκοινωνικών όσο και επαγγελματικών. Η συμβουλευτική υποστήριξη για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων για την κοινωνική προσαρμογή τους. Το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες δημιουργεί πολλές και ποικίλες προσδοκίες από τη συμβουλευτική διαδικασία. Η συμβουλευτική υποστήριξη έχει ως στόχο την χρησιμοποίηση της απασχόλησης και της (επανα)τοποθέτησης στην αγορά εργασίας ως μέσου κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ωφελουμένων. Σε αυτή τη φάση εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τους λόγους και τα γεγονότα που οδήγησαν τους ωφελούμενους στη συγκεκριμένη ψυχοκοινωνική κατάσταση, καθώς και για την ωριμότητα τους στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με την κοινωνική και

18 εργασιακή τους περιθωριοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ο προσδιορισμός του προβλήματος, η ανίχνευση των παραγόντων εκείνων που έχουν αποκλείσει τον ωφελούμενο από την αγορά εργασίας καθώς και η συνειδητοποίηση αυτών από τον ίδιο τον ωφελούμενο. Η δράση αποσκοπεί στην τόνωση της αυτοπεποίθησης του ωφελούμενου, στην ενίσχυση της αυτοεικόνας του, στην ανάληψη και ανάπτυξη πρωτοβουλιών του, στην υποστήριξη του ώστε να διαχειριστεί αυτοδύναμα καταστάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του και κατ επέκταση την κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση του και θα συντελέσουν επομένως συνδυαστικά στην ουσιαστική ένταξη του. Η συμβουλευτική κοινωνική-ψυχολογική στήριξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη παροχής Σ.Υ.Υ. (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κλπ) τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελούμενων. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Μ.Κ.Ο. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΔΕΠ) ΔΡΑΣΗ 9: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων Κατά την ενέργεια αυτή δίνεται μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη του επωφελούμενου, προκειμένου να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και της συμπεριφοράς του. Η προσπάθεια αυτή επικουρείται, συχνά, και από τα αποτελέσματα των διαφόρων κλιμάκων, τις οποίες μπορεί να έχει στο μεταξύ συμπληρώσει ο συμβουλευόμενος. Οι κλίμακες αυτές είναι ενδεικτικές των ενδιαφερόντων, των αξιών και των ικανοτήτων του, μεταβλητές που έχουν άμεση σχέση με την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Η επαγγελματική συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους, με στόχο τη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών του ατόμου. Στη φάση αυτή, ο επαγγελματικός σύμβουλος

19 συνεργάζεται με τον ωφελούμενο προκειμένου στην αποτίμηση του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος του, τον καθορισμό των επαγγελματικών του στόχων, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και στην ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση του ατόμου για θέματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας, κλπ. Υπεύθυνοι Εταίροι υλοποίησης της δράσης: Μ.Κ.Ο. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΟΔΕΠ) ΔΡΑΣΗ 10: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών ή άλλης μορφής επιχειρήσεων Ένας από τους βασικούς στόχους του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι να δοθούν κίνητρα αλλά και όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση των δράσεων ανάπτυξης των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το εγχείρημά τους. Οδηγό για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) της επιχείρησης που θα συστήσουν. Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) που θα εκπονηθεί για κάθε υπό σύσταση επιχείρηση θα αποτελέσει τη βάση για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της, καθώς θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές της λειτουργίας της. Επίσης, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο που θα επικοινωνήσει τη στρατηγική της επιχείρησης στο επιχειρηματικό της περιβάλλον (συνεργάτες, τυχόν προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές). Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΣΗ 11: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

20 Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) όπως προαναφέρθηκε είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, πόσο μάλλον για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, που είναι ένας θεσμός όχι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι, να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των μελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τακτικές. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της κοινωνικής επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια, ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης και άλλες παρόμοιες ενέργειες. Εν προκειμένω, το συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποσκοπεί παράλληλα στο να προσαρμόσει στα ειδικά χαρακτηριστικά των ευπαθών κοινωνικά ομάδων τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις στρατηγικές της περιοχής. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των εταίρων για τη χάραξη πολιτικής, καθώς θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την προοπτική των νέων επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, στο επιχειρηματικό σχέδιο θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις βάσει του πρόσφατου Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Ν. 4019). Υπεύθυνος Εταίρος υλοποίησης της δράσης: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΡΑΣΗ 12: Συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας Η συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων (ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών) δεν περιορίζεται μόνο στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Αντίθετα, για την αποτελεσματική λειτουργία των νεοσύστατων επιχειρήσεων των ωφελουμένων, θα υπάρξει συμβουλευτική υποστήριξη και στην πράξη, κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων

Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων Υπόδειγµα 3: Έντυπα Υλοποίησης Επιµέρους ράσεων ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΤ ΙΚΗ Ι Τίτλος - Περιγραφή Σχέδιο Ολοκληρωµένης Βοιωτικό ίκτυο Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book.

Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας. Rule Book. Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α./Ε.Β.Ε.Α. ) Κανονισμός Λειτουργίας Rule Book Φεβρουάριος 2014 RL5 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενα Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ Α 1. Γενικά περί της οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα