TEAM ENERGY ΜΟΝΑΔΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEAM ENERGY ΜΟΝΑΔΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΑΖΑ"

Transcript

1 TEAM ENERGY ΜΟΝΑΔΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

2 Εταιρικό προφίλ Η TEAM ENERGY δραστηριοποιείται στον χώρο των ΑΠΕ και των νέων τεχνολογιών, με την διανομή την κατασκευή και υποστήριξη προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγή ενέργειας και την ανάπτυξη, ολοκληρωμένων προτάσεων ( project ) υμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΗΘ). Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στην τεχνογνωσία, την διαρκή έρευνα, ενημέρωση, την εξειδίκευση και την ποιότητα. Η TEAM ENERGY αποτέλεσε εξαρχής μια δυναμική επιχείρηση, που διαφοροποιήθηκε α- πό τις υπόλοιπες χάρη στη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών και προϊόντων, στην ε- πένδυση στην προσωπική επαφή με τον πελάτη, στην πίστη στις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής, στο σεβασμό προς το περιβάλλον. Η TEAM ENERGY προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιώτες επενδυτές, επιχειρήσεις και ΟΣΑ. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τις αγοράς έχει δημιουργήσει υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή την επενδυτική τους ικανότητα. Έρευνα και Ανάπτυξη Οι υπηρεσίες της TEAM ENERGY, είναι το αποτέλεσμα έρευνας, ανάπτυξης και επένδυσης σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Σο αποτέλεσμα όλης της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι προηγμένες λύσεις μας και οι αποτελεσματικές υπηρεσίες μας. Όλες οι δραστηριότητές της είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθεσίες σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε για όλες τις ειδικές διατάξεις και να επικοινωνούμε με τους συλλογικούς φορείς με εξειδικευμένους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους ώστε να γνωρίζουμε πάντα τις σωστές απαντήσεις. Ανθρώπινο Δυναμικό Σο εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό μας είναι η πραγματική δύναμη της TEAM ENERGY. Όλοι μας ως σύνολο συμμετέχουμε στην ανάπτυξη στο σχεδιασμό και στην βελτίωση προϊόντων αποκτώντας μεγάλη εμπειρία και επικαιροποίηση των γνώσεών μας. Δουλεύουμε με πάθος για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επενδυτικό περιβάλλον. Δουλεύουμε ομαδικά γιατί για εμάς αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εργασίας.

3 Ο τόχος μας Διαρκής στόχος μας είναι η Ανάπτυξη εγκαταστάσεων τεχνολογικά άρτιων εφαρμογών φιλικές προς το περιβάλλον και στην προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προτεραιότητα μας είναι ο σωστός προγραμματισμός, καθώς πρέπει να γίνουν τα σωστά βήματα για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ακολουθούμε σύγχρονες μεθόδους αφήνοντας πίσω τεχνικές του παρελθόντος όπου μπορεί να είναι φθηνές επιλογές αλλά ακατάλληλες για το σημερινό ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις των πελατών. υμβάλουμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην μείωση εκπομπών ρύπων, την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου μέσα από την χρήση τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΣΗΝ Team Energy ; Υροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες, για τις νέες προοπτικές που προσφέρονται στον χώρο των ΑΠΕ, με βασικό στόχο να μεταφέρει ότι πιο εξελιγμένο, πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό στους πελάτες της. χεδιάζει και αξιοποιεί τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, σε συνδυασμό πάντα με την άριστη ποιότητα, με την εγγυημένη λειτουργία, τις εγγυήσεις, την ασφάλεια και πάντα με λογικό οικονομικό κόστος. Επιδιώκουμε την συνεχή μας βελτίωση και εξέλιξη ώστε να πραγματοποιούμε ολοκληρωμένα έργα και να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γιατί επενδύει στις Ανθρώπινες άξιες. Δημιουργεί και θωρακίζει το όνομα της με γνώμονα την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό της. Γιατί μόνο μια ισχυρή ομάδα μπορεί ν ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. την Team Energy η ενέργεια δεν είναι ένα προϊόν ή υπηρεσία μιας ευκαιρίας άλλα επένδυση στο μέλλον στην πράσινη ανάπτυξη στο περιβάλλον στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην τεχνολογία, την καινοτομία, στην αειφόρο ανάπτυξη. Με εκτίμηση. Νίκος Διανόγλου Γιώργος Σσώνης Γεν. Διεύθυνση Διεύθυνση Σεχνικού

4 Νζα μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ για τθν Team Energy. Η Μονάδα Αεριοποίθςθσ ζχει όλα τα κριτιρια επιλογείσ που κζτει θ Team Energy όπωσ : Σεχνολογία τθσ Αεριοποίθςθσ Ποιότθτα καταςκευισ. Ποιότθτα υλικϊν. Απόδοςθ. Λειτουργία. Αςφάλεια. Εγγφθςθ. H μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ καταςκευάηεται ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ (USA). Η εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον ςχεδιαςμό ςτθν τεχνογνωςία ςτθν καταςκευι και ςτθν εμπορικι διάκεςθ πάνω από 30 ζτθ. Για τον λόγο αυτό οι εγγυιςεισ που προςφζρει ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ είναι 20 ζτθ ςτον αεριοποιθτι με διάρκεια ηωισ άνω των 30ετϊν ςυνεχοφσ λειτουργίασ. Η υψθλι ποιότθτα καταςκευισ ςυνοδευόμενθ με τθν άριςτθ τεχνολογία και τεχνογνωςία που εφαρμόηει θ εταιρεία ςτθν διαχείριςθ και επεξεργαςία τθσ βιομάηασ, τθν κατατάςςει ωσ τθν κορυφαία Μονάδα Αεριοποίθςθσ. Δζχεται οποιαδιποτε Ά φλθ Βιομάηασ ι ακόμα και πρόςμειξθ με διαφορετικά είδθ Αϋφλθσ Βιομάηασ ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ υγραςίασ, δθμιουργϊντασ κακαρό αζριο ( syngas ) υψθλισ ποιότθτασ χωρίσ πίςςα και λοιπά μικροςωματίδια.

5 Μονάδεσ υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ & Θερμότθτασ TEAM ENERGY - BIZ SOLUTION Η δφναμθ τθσ ενεργειακισ ανεξαρτθςίασ! Η Μονάδα είναι ζνα ςφςτθμα αεριοποίθςθσ βιομάηασ ςχεδιαςμζνθ για τθ μετατροπι τθσ ςε αζριο καφςιμο. Το αζριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πολλζσ εφαρμογζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των καυςίμων για κινθτιρεσ ΜΕΚ, λζβθτεσ και ςτροβίλουσ, ενϊ παρζχει κερμότθτα για διάφορεσ εφαρμογζσ (κερμοκιπια, ψφξθ - κζρμανςθ κ.α.). Η Μονάδα καταςκευάηεται ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ( Made in USA ) από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ, χρθςιμοποιϊντασ ποιοτικά υλικά, θ καταςκευι και λειτουργία τθσ είναι ςφμφωνθ με εκνικά και διεκνι πρότυπα. Η Μονάδα είναι θ πιο αξιόπιςτθ λφςθ για τθν παραγωγι ενζργειασ (Ηλεκτριςμό & Θερμότθτα) από βιομάηα. Είναι θ μόνθ εταιρεία που προςφζρει γραπτι 20ετι εγγφθςθ ςτθν καταςκευι, τθν ποιότθτα υλικϊν και τθν άριςτθ λειτουργία 24 ϊρεσ/7μζρεσ τθν εβδομάδα 365 μζρεσ το χρόνο!!! Η επιλογή είναι δική ςασ!

6 Μονάδα υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ & Θερμότθτασ Σφποσ Αϋ φλθσ Θα δουλζψει; Απόδοςθ Περιγραφι Ροκανίδια ςκλθροφ ξφλου Wood chips Ροκανίδια μαλακοφ ξφλου Wood chips ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : Δεν ζχει περιοριςμό Τγραςία : Οποιαδιποτε ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : Δεν ζχει περιοριςμό Τγραςία : Οποιαδιποτε Πριονίδι ΝΑΙ Εξαιρετικι Υγραςία : Τπολείμματα Γεωργικισ καλλιζργειασ : Καλαμπόκι,ςτάρι, αγριαγκινάρα κα, όλα τα είδθ Οποιαδιποτε ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : ε μπάλεσ Τγραςία : Οποιαδιποτε Πζλετεσ ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Μπριγκζτεσ ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Πυρινασ, Πυρθνόξυλο ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Κουκοφτςια Φροφτων ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Κελφφθ ξθρϊν καρπϊν ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Αςτικά Απόβλθτα Οποιαδιποτε ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : Δεν ζχει περιοριςμό Τγραςία : Οποιαδιποτε Κοπριά ι αλλά ηωικά ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Οποιαδιποτε Χαρτιά πλαςτικά ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Οποιαδιποτε Φροφτα ι Λαχανικά ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Οποιαδιποτε Λάςτιχα, Car Flaps ΝΑΙ Εξαιρετικι Με πρόςμιξθ άλλθσ Αϋφλθσ

7 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

8 Biz- Solutions Ιστορία Biz-Solutions ξεκίνησε, το 2002, ως εταιρεία συμβούλων για χώρους υγειονομικής ταφής η οποία εξελίχθηκε σε μια ανανεώσιμη ενεργειακή αναπτυξιακή κατασκευαστική εταιρεία. Ειδικεύετε στην Αεριοποίηση των διαφόρων πηγών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων βιομάζας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων ( Δασικών, αγροτικών, ζωικών κα ). Η έδρα της εταιρείας είναι στην Utah, USA ( Γιούτα ΗΠΑ) Biz- Solutions Η αποστολή μας Η μείωση από τις βλαβερές συνέπειες στον τομέα του περιβάλλοντος των σημερινών μεθόδων διάθεσης των αποβλήτων, δημιουργώντας παράλληλα την οικονομική δυνατότητα μέσω μιας ευαισθητοποιημένης περιβαλλοντικά και κοινωνικώς βιώσιμη λύσης για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της απορριπτόμενης Βιομάζας. Η Biz-Solutions έχει την αποκλειστικότητα και όλα τα δικαιώματα για την ανάπτυξη Μονάδων Αεριοποίησης που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις σε όλων τον κόσμο. Biz- Solutions Υπηρεσίες Οι μονάδες Biz-Solutions παράγουν αέριο SynGas που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις μπορούν να παράγουν απεριόριστη δύναμη λόγω του σχεδιασμού της. Διαχωρίζει όλα τα συστατικά των αποβλήτων και καταστρέφει εντελώς όλους τους ρύπους. Μειώνει περισσότερο τον όγκο απορριμμάτων ανά ώρα από ό, τι άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων Βιομάζας. Ο Αεριοποιητής έχει μικρό μέγεθος (1 μεγαβάτ αεριοποιητής = 1 τετραγωνικό μέτρο). Μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Η διαδικασία Αεριοποίησης της Biz-Solutions πληροί όλους τους Περιβαλλοντολογικούς όρους της Καλιφόρνιας με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων. (η Καλιφόρνια έχει αυστηρότερη νομοθεσία απ την Ευρωπαϊκή ως προς τις εκπομπές αερίων ρύπων) Biz-Solutions παρέχει τρία περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα. χέδιο ανάπτυξης (χεδίαση, Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία σε όλο τον κόσμο ) Παροχή υμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια. Πώληση Εξοπλισμού - επεξεργασία των αποβλήτων, Αεριοποιητές,γεννήτριες κα.

9 Biz Solution Συστήματα αεριοποίησης βιομάζας Τψηλή απόδοση Προηγμένη Σεχνολογία Πλήρως αυτοματοποιημένη Τψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής Υιλική προς το Περιβάλλον Η Μονάδα είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Αεριοποίησης Βιομάζας, έτοιμη να παραδώσει ένα καθαρό, υψηλής ποιότητας Αέριο από Ροκανίδια ξύλου, κλαδέματα, δασικά υπολείμματα,πριονίδια, MSW(ΑΑ), τα ζωικά απόβλητα, τα τρόφιμα, γεωργικά - αγροτικά απόβλητα, τα απόβλητα πτηνοτροφείων και πολλά άλλα. Σο παραγόμενο καθαρό και υψηλής ποιότητας αέριο της Μονάδας Biz Solution την κάνει κατάλληλη για πολλές Επενδυτικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο! Όταν η παραγόμενη θερμότητα της Μονάδας ανακτάται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπρόσθετες εφαρμογές, η συνολική αποτελεσματικότητα βελτιώνει τα οικονομικά στοιχεία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Η ανάκτηση της θερμότητας έχει σχεδόν απεριόριστες εφαρμογές! Μετατρέπουν τα απόβλητα σε μια βιώσιμη και καθαρή Ενέργεια!

10 Biz Solution Η διαφορά Οι πληροφορίες που παρέχονται πάρα κάτω είναι τα μοναδικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προτερίματα της Μονάδας Αεριοποίησης και παραγωγής ενέργειας Biz Solution. Δεδομένο 1 Η Μονάδα Αεριοποίησης Biz είναι με ακρίβεια ένα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα μετατροπής της βιομάζας που, μέσα από την υψηλή αποδοτικότητα και την φιλικότητα προς το περιβάλλον, κατέληξε να είναι σήμερα η προτιμώμενη μέθοδος για τη μετατροπή των αποβλήτων με πρώτη ύλη τα δασικά,αγροτικά, ζωικά, ΑΑ κλπ για την μετετροπή τους σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, σε όλο τον κόσμο. Δεδομένο 2 Η Μονάδα είναι σταθερής κατασκευής με γραμμική παραγωγή, εξοπλισμένη με Αεριοποιητή downdraft (καθοδικής ροής). Σο γεγονός αυτό, μόνο του, εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας αέριο κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή. Δεδομένο 3 Ο Αεριοποιητής της μονάδας Biz δεν έχει κινούμενα μέρη. Είναι κατασκευασμένος με αυστηρές προδιαγραφές χρησιμοποιώντας υψηλή ποιότητας υλικά, ενώ η κατασκευή γίνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες. Λόγω της σχεδιαστικής ακρίβειας της εξαιρετικής, ποιότητας υλικών και κατασκευής, κάθε Αεριοποιητής έχει μια αναμενόμενη διάρκεια ζωής τριάντα με σαράντα χρόνια, με λειτουργία στο 100%, είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα ( 24h ), κάθε ημέρα του έτους ( 365 ). Δεδομένο 4 Οι Αεριοποιητής της μονάδας Biz «ζει» στην ζώνη πυρόλυσης, φθάνοντας βέλτιστες θερμοκρασίες λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση παράγοντας υψηλής ποιότητας αέριο απαλλαγμένο από πίσσα. Η υψηλή ( C) θερμοκρασία εξασφαλίζει την πυρόλυση και τις άλλες ανεπιθύμητες ενώσεις, διασφαλίζοντας ένα καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον αέριο, κατάλληλο ως καύσιμο για κάθε εφαρμογή. Δεδομένο 5 Η μονάδα της Biz Solution είναι το μόνο σύστημα Αεριοποίησης βιομάζας στον κόσμο που προστατεύεται από δύο εγγυήσεις μία καλής εκτέλεσης ενός έτους "no risk" και μία που υποστηρίζεται με την πλήρη εγγύηση. Τποστήριξη παρέχεται μέσα από το είκοσι τεσσάρων ωρών σύστημα παρακολούθησης από τον Αυτοματισμό και ύστημα Διαχείρισης. Σο σύστημα παρακολούθησης μέσω μιας κυτταρικής ή σύνδεση στο internet παρέχει επίσης είκοσι τέσσερις ώρες οπουδήποτε στον κόσμο την υποστήριξη του χειριστή.

11 Biz Solution Η διαφορά Δεδομένο 6 Η Μονάδα χρησιμοποιεί σύστημα τριών βαθμίδων "στεγνό" καθαρισμό των αερίων και δίνει τη δυνατότητα στο παραγόμενο αέριο να καθαριστεί και να γυαλιστεί απ όλα τα σωματίδια του υλικού. Δεδομένο 7 Σο σύστημα ψύξης του αερίου της Μονάδος έχει δύο στάδια εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα ως καύσιμο που έχει οριστεί για κάθε προδιαγραφή των κινητήρων ( I Power Energy Systems ) στη βέλτιστη θερμοκρασία. Δεδομένο 8 Η ολοκληρωμένη μονάδα της Biz Solution είναι ικανή να δέχεται πρώτη ύλη ως καύσιμο τροφοδοσίας οποιουδήποτε περιεχομένου υγρασίας. Δεδομένο 9 Η μονάδα Biz μετατρέπει την πρώτη ύλη σε ποσοστό λιγότερο από 1,25 κιλά ανά κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ως μονό καύσιμο και 0,8 kg ανά κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση ως " διπλό καύσιμο ". Σο υψηλό ποσοστό απόδοσης οφείλεται στο αποτέλεσμα χρόνιας αφοσιωμένης έρευνας και ανάπτυξης με την αρχιτεκτονική του συστήματος και την επιστήμη της χημικής διεργασίας εν θερμό. Δεδομένο 10 Όλη η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και μπορεί να παρακολουθείται, και να ελέγχεται εξ αποστάσεως από το θάλαμο ελέγχου, ή το κινητό τηλέφωνο ή με σύνδεση στο internet. Μολονότι πλήρως αυτοματοποιημένη οποιαδήποτε ή όλες οι φάσεις της λειτουργίας της μπορούν εύκολα να ελέγχονται και χειροκίνητα. Δεδομένο 11 Δεν είναι απαραίτητο να κλείσει το σύστημα Αεριοποίησης κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης τέφρας. Η μέθοδος είναι αυτόματη και συνεχής. Δεδομένο 12 Ο Αεριοποιητής της μονάδας παράγει σταθερά μεταξύ του ενός τετάρτου και του μισού του ενός τοις εκατό τέφρα. Αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά ανάμεσα με τα πρότυπα της βιομηχανίας που κυμαίνεται μεταξύ ένα και δύο τοις εκατό ( 1% - 2% ). Δεδομένο 13 Κάθε ολοκληρωμένη μονάδα Biz Solution υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους πριν από την πιστοποίηση και την αποστολή στον τόπο του έργου. Για παράδειγμα: πριν από την αποστολή, κάθε μονάδα υποβάλλεται σε δύο 24 ώρες ασταμάτητα δοκιμές και 100 ώρες ασταμάτητα "πιστοποίηση" δοκιμή. Καθώς προχωράμε στο τελευταίο στάδιο της ανάθεσης θέση σε λειτουργία, κάθε μονάδα υποβάλλεται σε άλλες 24 ώρες ασταμάτητης δοκιμής και τελική 100 ώρες συνεχείς λειτουργίας " ολοκλήρωση τεστ του συστήματος" πριν παραδοθεί πλήρως ως ανατέθηκε.

12 Biz Solution Η διαφορά Δεδομένο 14 Η προσαρμοστικότητα της μονάδας έχει την ικανότητά της να Αεριοποιεί πολλούς τύπους Βιομάζας σε διάφορες μορφές χωρίς τροποποιήσεις του συστήματος ή αλλοιώσεις. Παράδειγμα: κομμάτια ξύλου, κλαδέματα, τα τσιπ ξύλου, αγροτικές μπάλες, κα. Δεδομένο 15 Η ολοκληρωμένη μονάδα καταλαμβάνει μικρό χώρο εγκατάστασης (για 1MW μονάδα απαιτείτε χώρος 200 τετραγωνικών!!! ) Φαρακτηριστικό ότι ο Αεριοποιητής ειναι σε θέση να "χωρέσει" σε οποιαδήποτε δωμάτιο, ακόμη και σε μια γωνία.( Αεριοποιητής 1MW καταλαμβάνει χώρο ενός τετραγωνικού και ύψος δύο μέτρων!!! ) Ανάλογος σχεδιασμός επιτρέπει παραλλαγή διαμορφώσεις πλάτους και μήκους. Δεδομένο 16 Σο αέριο είναι καθαρό και απαλλαγμένο από πίσσα κλπ σωματίδια. Σο αέριο υψηλών οκτανίων είναι κατάλληλο για χρήση ως καύσιμο για κινητήρες, λέβητες, κλιβάνους, ξηραντήρες ή οποιαδήποτε από πολλές άλλες εφαρμογές. Λοιπά εξαρτήματα και υλικά όπως: Ακροφύσια, βαλβίδες κλπ είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται απ την Μονάδα Biz Solution Δεδομένο 17 Ολοκληρωμένη η Μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι σε θέση να λειτουργεί, στο 100%, είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο. Αυτό το χαρακτηριστικό και όλα τα παραπάνω έχουν αναληφθεί από Εγγύηση καλής εκτέλεσης και η πολύχρονη επιτυχή λειτουργία προστατεύεται και υποστηρίζεται πλήρως με γραπτή εγγύηση. Δεδομένο 18 Κάθε μονάδα παραγωγής ενέργειας Biz Solution είναι ένα πλήρης έργο με "κλειδί στο χέρι" οπουδήποτε στον κόσμο. Κάθε χειριστής είναι καλά εκπαιδευμένος και υποστηρίζεται πλήρως από τις δυνατότητες παρακολούθησης του Αυτοματισμού και το ύστημα Διαχείρισης. Με άλλα λόγια, όταν οι τεχνικοί μας ολοκληρώσουν το έργο με το πάτημα ενός κουμπιού η μονάδα Biz Solution λειτουργεί στο 100%! Η επιλογή είναι δική σας!

13 Biz Solution Εγκατάσταση στην Θέση έργου Η ανάθεση εγκατάστασης της πλήρους μονάδας παραγωγής ενέργειας αποτελείται από πολλά βήματα. 1. Αφαιρούνται και τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα 2. υναρμολόγηση και στατικές δοκιμές 3. Δοκιμασίες ένταξης εξαρτημάτων 4. Αναπροσαρμογές, εάν είναι αναγκαίο 5. Πρόσθετες δοκιμές εξαρτημάτων, όπως απαιτείται 6. Ολοκληρωμένο σύστημα "on line" δοκιμές, σε χαμηλή ταχύτητα 7. Αξιολόγηση όλων των δοκιμών 8. * Εκπαίδευση Φειριστή Μετά την ολοκλήρωση της προκαθορισμένης περιόδου λειτουργίας, το σύστημα τερματίζει την λειτουργία του. Εξετάζεται εάν είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες παραμέτρους λειτουργίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές: Δοκιμή 1 Η πρώτη δοκιμή είναι μια δοκιμή ασταμάτητα 24 ώρες για τις αξίες της ακεραιότητας και επαλήθευσης του συστήματος. Δοκιμή 2 Η δεύτερη δοκιμή είναι ένα ασταμάτητο 100 εξετάσεων απόδοση ώρα για να επικυρώσει πρώτη ύλη και τις προδιαγραφές του πελάτη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, το σύστημα είναι ενεργοποιημένο πάνω στον ιδιοκτήτη / πελάτη. Παραλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του συστήματος, όλα τα διαδικαστικά αρχεία καταγραφής και «όπως κατασκευάστηκε» σχέδια, καθώς και συσσωρευμένα στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές. * Κατάρτιση χειριστή ξεκινά με διαδικασίες εγκατάστασης του συστήματος, εκκίνησης και τη θέση εξέλιξης σε λειτουργία της Μονάδας. Οι υποψήφιοι φορείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης και λειτουργίας. Εκπαίδευση χειριστών δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν παρακολούθησαν αυτές τις φάσεις. ημείωση: Σελική θέση περιλαμβάνει το σύνολο, πλήρως ενσωματωμένης, μονάδα παραγωγής ενέργειας.

14 Biz Solution Παραγωγική Διαδικασία Αερίου Η αεριοποίηση είναι μια χημική διαδικασία εν θερμό, το αποτέλεσμα της σωστής τήρησης και ερμηνεία των πολυάριθμων επιστημονικών αρχών απαιτούν μια ορισμένη σειρά εκτέλεσης και συνοδεύεται από προβλέψιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο Αεριοποιητής καθοδικής ροής,( downdraft), γραμμικής διαδικασίας αποτελεί παράδειγμα στην πιο πάνω δήλωση και υπογραμμίζει την απλότητα της τεχνολογίας που απαιτείται για τη διαδικασία της Αεριοποίησης. Ανάφλεξη Η εκκίνηση στην ζώνη καύσης της εστίας ( Αεριοποιητή ) γίνεται με την εισαγωγή ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) και παροχή αέρα. Η πρώτη μας ύλης είναι συσσωρευμένη στην κορυφή του Αεριοποιητή και η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής : Μια ελεγχόμενη ροή του αρχικού αέρα περνά πλευρικά μέσα από την εστία και με εισαγωγή στιγμιαίας φλόγας ανάβουμε το κάρβουνο η καύση αρχίζει. Ξήρανση, η απόσταξη και η απανθράκωση Η θερμότητα απ την άνω διαδικασία ( ανάφλεξης ) οδηγείται προς την κορυφή της εστία για να συναντήσει την υγρασία της πρώτης ύλης στους 100 Cο, όσο ο ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) κάτω συνεχίζει την καύση του, η πρώτη ύλη βυθίζεται πιο κοντά στην πηγή της θερμότητας. ε αυτό το σημείο, η θερμοκρασία είναι Cο. Οι πτητικές ουσίες που αποστάζονται από την πρώτη ύλη μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω ανάφλεξη, και γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας. τους 600 Cο η πυρακτωμένη πρώτη ύλη αναφλέγεται, προκαλώντας την γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας. Οξείδωση και καύσης Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο σύστημα επιτυγχάνονται σε αυτό το επίπεδο, όταν ο αέρας έρχεται σε επαφή με την ζώνη καύσης η αντίδραση με το πυρακτωμένο ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, ένα αέριο καύσιμο το οποίο διαχέεται πίσω στο χώρο του Αεριοποιητή μεταξύ των κομματιών του ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) όπου οξειδώνεται και καίγεται για να σχηματίσει ως καυσαέριο διοξείδιο του άνθρακα. Καθώς το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται στους χώρους Αεριοποίησης, την ίδια στιγμή μειώνεται το ελεύθερο οξυγόνο και οι συγκεντρώσεις των δύο αυτών αερίων ισορροπούν. Σο μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την αρχική αντίδραση του οξυγόνου ( ξυλάνθρακα / αέρα ) πέφτει γρήγορα σε μία χαμηλή συγκέντρωση η οποία συγκρατείται για την δυναμική ευστάθεια και σταθερότητα του συστήματος..

15 Biz Solution Σαυτόχρονα, ο ατμός από την πρώτη ύλη έχει ενωθεί με τον αέρα για να αντιδράσει με το πυρακτωμένο ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) όπου διασπάται σε μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, τα οποία μαζί, διαχέονται πίσω στους χώρους της Αεριοποίησης μεταξύ των κομματιών του ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) όπου αυτοί οξειδώνονται προς σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα και ατμού αντίστοιχα. Η θερμοκρασία της διεργασίας κατά τη διάρκεια της παραπάνω αντίδρασης είναι 800 C ο C ο. Κατά το χρόνο αυτό οι απαιτήσεις της θερμότητας με την διαδικασία της εξισορρόπησης δημιουργεί θερμότητα και η θερμοκρασία είναι στο μέγιστο της, περίπου C ο έως C ο, και το οξυγόνο να έχει σχεδόν εξαντληθεί. Κάτω από αυτό το επίπεδο, ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας που εξελίχθηκε κατά τη διαδικασία της "Οξείδωση και καύσης" καταναλώνεται στη διαδικασία της αναγωγής. Μείωση ε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, το διοξείδιο του άνθρακα και ο ατμός διαχέονται στους χώρους Αεριοποίησης και αντιδρούν με το θερμό ξυλάνθρακα στη Ζώνη Αναγωγή παράγοντας μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, τα κύρια συστατικά του καυσίμου "SynGas». Οι αντιδράσεις αυτές καταναλώνουν θερμότητα και ξυλάνθρακα. Καθώς η διαδικασία θερμοκρασίας συνεχίζει να μειώνεται τα ποσοστά αυτών των αντιδράσεων επίσης μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει στους Cο ή το θερμό υλικό εφοδιασμού εξαντληθεί η διαδικασία Αεριοποίησης σταματά. Σα κύρια αέρια μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο μπορεί να διοχετευθεί μακριά για χρήση ως καύσιμο οι θερμοκρασίες παράγουν φλόγα των Cο και Cο αντίστοιχα Περίληψη Μολονότι ορισμένα στάδια εμφανίζονται διαδοχικά,άλλα ταυτόχρονα η διαδικασία είναι συνεχή και σε ισορροπία, ενώ η πρώτη ύλη και η διαχείριση του πρωτεύοντα αέρα τροφοδοτούν τον Αεριοποιητή ( εστία ) για να τη διατηρήσουν. Εκτός από την πρώτη ύλη στάδιο "ξήρανσης", οι άλλες διεργασίες αεριοποίησης συμβαίνουν εντός του δοχείου αντιδράσεως που ονομάζεται Αεριοποιητής ή «εστία». Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας προσαυξημένη κατά την διαδικασία της οξείδωσης και τη μείωσης και αναγωγής των αερίων της ατμόσφαιρας, που αναπτύσσονται και διατηρούνται μέσα στον Αεριοποιητή η «εστία», ενσωματώνει ειδικά πυρίμαχα υλικά, στην επιφανειακή επεξεργασία και θερμομονωτικά υλικά. Σοποθετούνται επιλεκτικά να αντέξουν την αυστηρότητα των κύριων διεργασιών αεριοποίησης και να διανέμει εξίσου την υψηλή θερμότητα. Παρακαλώ σημειώστε: πολλές γενιές Αεριοποίησης έχουν εξελιχθεί και εξελίσσονται συνεχώς μέσα απ την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της τεχνολογίας της επιστήμης από το παρόν έγγραφο, που συνδέονται με τις τροποποιήσεις στον εσωτερικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αλλαγές στη μέθοδος εισαγωγής πρώτων υλών και στην εξέλιξη της τεχνολογίας για την διαδικασία παραγωγής αερίου. Πολλές από τις αλλαγές και τροποποιήσεις ανήκουν στην ιδιοκτησία της κατασκευάστριας εταιρείας, περιορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

16 Biz Solution Εκεί που η τεχνολογία και η επιστήμη ανταποκρίνεται! Αεριοποιητής Ο Αεριοποιητής είναι μια μονάδα μετατροπής της βιομάζας, που στηρίζεται στην απλότητα! Δεν έχει κινούμενα μέρη και, μέσα από μια προσεκτική διαχείριση του αέρα, είναι σε θέση να φθάσει πολύ εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες ( από 50 έως βαθμούς Κελσίου). Με την παρουσία αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών ξεκινά η διαδικασία της Αεριοποίησης. Με απλά λόγια, είναι αυτή η διαδικασία που μετατρέπει ένα στερεό καύσιμο Βιομάζας ως πρώτη ύλη τροφοδοσίας, σε ένα πολύ καθαρό, ζεστό, αέριο υψηλών οκτανίων. Σο αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ένα κλίβανο ή λέβητα ή να περάσει μέσα απ το σύστημα καθαρισμού και ψύξεως αφαιρώντας ανεπιθύμητα συστατικά πριν χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για έναν κινητήρα ή στρόβιλο. Σο επίπεδο της αποδοτικότητας του Αεριοποιητή και η διαδικασία μετατροπής μπορεί να παρατηρηθεί στην ποσότητα τέφρας. Σο βιομηχανικό πρότυπο για την περιεκτικότητα σε τέφρα κυμαίνεται γύρω από δύο τοις εκατό ( 2% ) ενώ ορισμένοι κατασκευαστές είναι πολύ περήφανοι για την παραγωγή ενός τοις εκατό ( 1% ) της τέφρας. Ο Αεριοποιητής της Μονάδας Biz Solutions παράγει σταθερά ένα τέταρτο ( 0,25% ) έως μισό τοις ε- κατό ( 0,5% ) τέφρας κατ 'όγκο που καταναλώνεται στο καύσιμο τροφοδοσίας. Γεγονός είναι ότι τα αποτελέσματα μας σε περιεκτικότητα σε τέφρα είναι πέντε κιλά ( 5 ) ή λιγότερο ανά μετρικό τόνο της κατανάλωσης πρώτης ύλης Βιομάζας ως καύσιμο. Ο Αεριοποιητής είναι ένα εντελώς αεροστεγές σύστημα, ένας κλειστός βρόχος. Δηλαδή, από το αεροστεγές σύστημα παροχής πρώτης ύλης, εντός του αεριοποιητή, μέσω της σωληνώσεως και προς τον κινητήρα, το σύστημα είναι αεροστεγές με αυστηρή διαχείριση εισαγωγής του αέρα και καμία άλλη έκθεση στο περιβάλλον. Περαιτέρω, η αεροστεγής ακεραιότητα του συστήματος επιτρέπει, προσεκτική διαχείριση, υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας που, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγει ένα καθαρό, αέριο καύσιμο απαλλαγμένο από πίσσα και αλλά σωματίδια υψηλής ποιότητας εύκολο για κάθε εφαρμογή. Η κατασκευή και ο μοναδικός σχεδιασμός η ποιότητα υλικών που χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν μία λειτουργία υψηλής αποδοτικότητας,με χαμηλό και σταθερό ρυθμό εισαγωγής πρώτης ύλης που έχει την ικανότητα να την μετατρέπει σχολαστικά χωρίς να δημιουργεί φθορές και αλλοίωσης ή την τροποποίηση του συστήματος. Δηλαδή, μία ευρεία ποικιλία πρώτων υλών μπορούν να εισαχθούν στην διαδικασία μετατροπής, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, χωρίς διακοπή της διαδικασίας αεριοποίησης. Ο Αυτοματισμός και το ύστημα Διαχείρισης διασφαλίζει με την αλλαγή της πρώτης ύλης να γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις και θέσεις βαλβίδων, η ταχύτητα παράδοσης αερίου και ο ρυθμό αναρρόφησης. Η τελική φάση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η διαδικασία περιλαμβάνει τον κινητήρα και την εξάτμιση Capture (ύστημα σύλληψης καυσαερίων του κινητήρα )

17 Biz Solution Σο αέριο που παράγεται από τον Αεριοποιητή μας, αφού επιμελώς ψύχεται, καθαρίζεται και εγκλιματίζεται, εισέρχεται στον κινητήρα ως καύσιμο. Ο κινητήρας, και η γεννήτρια της I Power Energy Systems (Ενεργειακά υστήματα Ισχύος ), λειτουργούν σαν να έγιναν ειδικά για το φυσικό αέριο του Αεριοποιητή μας. Η κινητήρες ισχύος της I Power Energy Systems πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας του αερίου και έχουν εγκριθεί από τους περιβαλλοντολογικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Σα καυσαέρια που αφήνει ο κινητήρας, περνούν μέσα από ένα καταλυτικό μετατροπέα και στο Capture ( σύστημα σύλληψης καυσαερίων ) εξάτμισης του κινητήρα και του συστήματος αποκατάστασης. Κινητήρας Γεννήτρια ( Engine Alternator ) Σο αέριο που παράγεται από τον Αεριοποιητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε οποιαδήποτε κινητήρα στον κόσμο. Η Biz Solution προτίμησε να τροφοδοτεί κινητήρες καλύπτοντας όλες τις εργοστασιακές, κατασκευαστικές προδιαγραφές,για την άριστη και συνεχή λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών στην ποιότητα παραγωγής Αερίου απ την μονάδα και την θερμοκρασία εισαγωγής του Αερίου προς στον κινητήρα. Η "I Power" συνεργάζεται και εξοπλίζει τις μονάδες της Biz Solution ( ολοκληρωμένα συστήματα κινητήρες και γεννήτριες ) να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας - ΗΘ). Η I Power Energy Systems είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στην ποιότητα εξοπλισμού για Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας, για άλλες ενεργειακές εφαρμογές καθώς και την διαχείριση ενέργειας. Μέσα απ την συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο που έχει κάνει στην επέκταση των αποδόσεων, τις αντοχές και τις εκπομπές ρύπων των κινητήρων εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για τα συστήματα του κινητήρα και των συστημάτων συμπαραγωγής. Αυτά περιλαμβάνουν: Φαμηλή στάθμη καυσίμου. υστήματα ανάπτυξης για να επωφεληθούν το βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής και άλλων εφαρμογών. υστήματα κινητήρων για εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων και υψηλή απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής. Παρακολούθηση ισχύος και ελέγχου για την βελτιστοποίηση σε πολύ μικρές εφαρμογές δικτύου. Η συνεχής ανάπτυξη για την αύξηση της αντοχής και της αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών. Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο. Ηλεκτρονική ρύθμιση ολοκληρωμένης διασύνδεσης στο δίκτυο.

18 Biz Solution ύστημα σύλληψης και καθαρισμού καυσαερίων εξάτμισης ( Capture ) Σο σύστημα Capture εξάτμισης του κινητήρα δεν είχε σχεδιαστεί με σκοπό την αντιμετωπίσει των εκπομπών καυσαερίων των κινητήρων στην ατμόσφαιρα. Ψστόσο κατά τη διάρκεια σειράς δοκιμών του συστήματος,, ανακαλύφθηκε στα καυσαέρια του κινητήρα που απέμειναν, ( ύστερα από την τελειοποίηση του συστήματος Capture, και που στην συνέχεια ελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα ) είχαν ήδη μειωθεί δραματικά. Ψς αποτέλεσμα της εμφανούς μείωσης καυσαερίων, αναλήφθηκαν συμπληρωματικές εργασίες για να καθαρίσει περαιτέρω τα υπόλοιπα καυσαέρια της εξάτμιση. Οποιαδήποτε σωματίδια τα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν στα καυσαέρια απομακρύνθηκαν και ένας κατάλληλου μεγέθους εν σειρά καταλυτικός μετατροπέας προστέθηκε στο σύστημα. Σο σύστημα Capture καυσαερίων του κινητήρα αναπτύχθηκε ως ένα μέσο προς μια ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου αερίου, αυξάνοντας την θερμιδική αξία, ενώ περαιτέρω μείωσε τη μη-καύσιμη ποσότητα αερίου. Σα καυσαέρια και οι εκπομπές του κινητήρα που τροφοδοτήθηκε στο σύστημα μετατροπής βιομάζας Biz περιέχουν, κατά όγκο, περίπου 50% ατμό. Σα καυσαέρια του κινητήρα μπορούν να κατευθύνονται και να συλλαμβάνονται από το Capture σύστημα εξάτμισης του κινητήρα, όπου ψύχονται και ο ατμός συμπυκνώνεται με το αέριο της εξάτμισης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αέριο διέρχεται μέσω ενός κατάλληλου μεγέθους καταλυτικό μετατροπέα και απομακρύνει ΝΟΦ και άλλα ανεπιθύμητα σωματίδια. Μετά την έξοδο από την ζώνη συμπύκνωσης, το ψυχθέν αέριο (περίπου 90C) εγκαταλείπει το σύστημα και είναι ενσωματωμένο με τον αέρα εισαγωγής του Αεριοποιητή. Σο νερό, που προκύπτει από την συμπύκνωση του αερίου εξάτμισης επανεισάγεται στην πρώτη ύλη. Σο προστιθέμενο διοξείδιο του άνθρακα, που ενσωματώνεται απ το σύστημα ( Capture ) εξάτμισης κινητήρα, είναι μειωμένο, κατά τη διάρκεια της κανονικής διαδικασίας αεριοποίησης, με μονοξείδιο του άνθρακα, ένα πολύτιμο εύφλεκτο αέριο. Οι υπόλοιπες εκπομπές καυσαερίων αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των αρχικών αέριων του κινητήρα που εκπέμπονταν πριν από την εγκατάστασή του, το σύστημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς για την ποιότητα του αέρα σε όλο τον κόσμο, απ τον Ιούλιο του Επιπλέον, οι πραγματικές εκπομπές καυσαερίων που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και να συνδεθεί με την αυτοματοποίηση και το ύστημα Διαχείρισης.

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

logistics για έναν καλύτερο κόσμο!

logistics για έναν καλύτερο κόσμο! logistics για έναν καλύτερο κόσμο! περιεχόμενα Ο εφοδιαστικός Τομέας γίνεται παγκόσμιος, ο κόσμος μικραίνει... η Ekol αναπτύσσεται! Δημιουργώντας ένα Παγκοσμίου Φήμης Εμπορικό Σήμα στην Ευρώπη Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

"Πες μου τι καις να σε πω

Πες μου τι καις να σε πω ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ "Πες μου τι καις να σε πω " πόσο κοστίζει; πόσο ρυπαίνει; πόσο ζεσταίνει; Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο - Λ. Τ Ε Ι Ρ Η Ν Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Περίληψη Σκοπός της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. Έβρου Statistical analysis of firewood sales at Evros region

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον Νομό Σερρών Υποβληθείσα στον Καθηγητή Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η παρουσία μας Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του Ομίλου Lafarge, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα