TEAM ENERGY ΜΟΝΑΔΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEAM ENERGY ΜΟΝΑΔΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΑΖΑ"

Transcript

1 TEAM ENERGY ΜΟΝΑΔΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

2 Εταιρικό προφίλ Η TEAM ENERGY δραστηριοποιείται στον χώρο των ΑΠΕ και των νέων τεχνολογιών, με την διανομή την κατασκευή και υποστήριξη προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγή ενέργειας και την ανάπτυξη, ολοκληρωμένων προτάσεων ( project ) υμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΗΘ). Η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στην τεχνογνωσία, την διαρκή έρευνα, ενημέρωση, την εξειδίκευση και την ποιότητα. Η TEAM ENERGY αποτέλεσε εξαρχής μια δυναμική επιχείρηση, που διαφοροποιήθηκε α- πό τις υπόλοιπες χάρη στη χρήση πρωτοποριακών τεχνολογιών και προϊόντων, στην ε- πένδυση στην προσωπική επαφή με τον πελάτη, στην πίστη στις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής, στο σεβασμό προς το περιβάλλον. Η TEAM ENERGY προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε ιδιώτες επενδυτές, επιχειρήσεις και ΟΣΑ. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τις αγοράς έχει δημιουργήσει υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή την επενδυτική τους ικανότητα. Έρευνα και Ανάπτυξη Οι υπηρεσίες της TEAM ENERGY, είναι το αποτέλεσμα έρευνας, ανάπτυξης και επένδυσης σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Σο αποτέλεσμα όλης της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι προηγμένες λύσεις μας και οι αποτελεσματικές υπηρεσίες μας. Όλες οι δραστηριότητές της είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθεσίες σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε για όλες τις ειδικές διατάξεις και να επικοινωνούμε με τους συλλογικούς φορείς με εξειδικευμένους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους ώστε να γνωρίζουμε πάντα τις σωστές απαντήσεις. Ανθρώπινο Δυναμικό Σο εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό μας είναι η πραγματική δύναμη της TEAM ENERGY. Όλοι μας ως σύνολο συμμετέχουμε στην ανάπτυξη στο σχεδιασμό και στην βελτίωση προϊόντων αποκτώντας μεγάλη εμπειρία και επικαιροποίηση των γνώσεών μας. Δουλεύουμε με πάθος για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επενδυτικό περιβάλλον. Δουλεύουμε ομαδικά γιατί για εμάς αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εργασίας.

3 Ο τόχος μας Διαρκής στόχος μας είναι η Ανάπτυξη εγκαταστάσεων τεχνολογικά άρτιων εφαρμογών φιλικές προς το περιβάλλον και στην προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προτεραιότητα μας είναι ο σωστός προγραμματισμός, καθώς πρέπει να γίνουν τα σωστά βήματα για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Ακολουθούμε σύγχρονες μεθόδους αφήνοντας πίσω τεχνικές του παρελθόντος όπου μπορεί να είναι φθηνές επιλογές αλλά ακατάλληλες για το σημερινό ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις των πελατών. υμβάλουμε στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στην μείωση εκπομπών ρύπων, την προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου μέσα από την χρήση τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΣΕ ΣΗΝ Team Energy ; Υροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες, για τις νέες προοπτικές που προσφέρονται στον χώρο των ΑΠΕ, με βασικό στόχο να μεταφέρει ότι πιο εξελιγμένο, πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό στους πελάτες της. χεδιάζει και αξιοποιεί τα νέα προϊόντα και τις νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, σε συνδυασμό πάντα με την άριστη ποιότητα, με την εγγυημένη λειτουργία, τις εγγυήσεις, την ασφάλεια και πάντα με λογικό οικονομικό κόστος. Επιδιώκουμε την συνεχή μας βελτίωση και εξέλιξη ώστε να πραγματοποιούμε ολοκληρωμένα έργα και να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γιατί επενδύει στις Ανθρώπινες άξιες. Δημιουργεί και θωρακίζει το όνομα της με γνώμονα την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό της. Γιατί μόνο μια ισχυρή ομάδα μπορεί ν ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. την Team Energy η ενέργεια δεν είναι ένα προϊόν ή υπηρεσία μιας ευκαιρίας άλλα επένδυση στο μέλλον στην πράσινη ανάπτυξη στο περιβάλλον στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην τεχνολογία, την καινοτομία, στην αειφόρο ανάπτυξη. Με εκτίμηση. Νίκος Διανόγλου Γιώργος Σσώνης Γεν. Διεύθυνση Διεύθυνση Σεχνικού

4 Νζα μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ για τθν Team Energy. Η Μονάδα Αεριοποίθςθσ ζχει όλα τα κριτιρια επιλογείσ που κζτει θ Team Energy όπωσ : Σεχνολογία τθσ Αεριοποίθςθσ Ποιότθτα καταςκευισ. Ποιότθτα υλικϊν. Απόδοςθ. Λειτουργία. Αςφάλεια. Εγγφθςθ. H μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ καταςκευάηεται ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ (USA). Η εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτον ςχεδιαςμό ςτθν τεχνογνωςία ςτθν καταςκευι και ςτθν εμπορικι διάκεςθ πάνω από 30 ζτθ. Για τον λόγο αυτό οι εγγυιςεισ που προςφζρει ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ είναι 20 ζτθ ςτον αεριοποιθτι με διάρκεια ηωισ άνω των 30ετϊν ςυνεχοφσ λειτουργίασ. Η υψθλι ποιότθτα καταςκευισ ςυνοδευόμενθ με τθν άριςτθ τεχνολογία και τεχνογνωςία που εφαρμόηει θ εταιρεία ςτθν διαχείριςθ και επεξεργαςία τθσ βιομάηασ, τθν κατατάςςει ωσ τθν κορυφαία Μονάδα Αεριοποίθςθσ. Δζχεται οποιαδιποτε Ά φλθ Βιομάηασ ι ακόμα και πρόςμειξθ με διαφορετικά είδθ Αϋφλθσ Βιομάηασ ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ υγραςίασ, δθμιουργϊντασ κακαρό αζριο ( syngas ) υψθλισ ποιότθτασ χωρίσ πίςςα και λοιπά μικροςωματίδια.

5 Μονάδεσ υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ & Θερμότθτασ TEAM ENERGY - BIZ SOLUTION Η δφναμθ τθσ ενεργειακισ ανεξαρτθςίασ! Η Μονάδα είναι ζνα ςφςτθμα αεριοποίθςθσ βιομάηασ ςχεδιαςμζνθ για τθ μετατροπι τθσ ςε αζριο καφςιμο. Το αζριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για πολλζσ εφαρμογζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των καυςίμων για κινθτιρεσ ΜΕΚ, λζβθτεσ και ςτροβίλουσ, ενϊ παρζχει κερμότθτα για διάφορεσ εφαρμογζσ (κερμοκιπια, ψφξθ - κζρμανςθ κ.α.). Η Μονάδα καταςκευάηεται ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ( Made in USA ) από ειδικευμζνουσ τεχνίτεσ, χρθςιμοποιϊντασ ποιοτικά υλικά, θ καταςκευι και λειτουργία τθσ είναι ςφμφωνθ με εκνικά και διεκνι πρότυπα. Η Μονάδα είναι θ πιο αξιόπιςτθ λφςθ για τθν παραγωγι ενζργειασ (Ηλεκτριςμό & Θερμότθτα) από βιομάηα. Είναι θ μόνθ εταιρεία που προςφζρει γραπτι 20ετι εγγφθςθ ςτθν καταςκευι, τθν ποιότθτα υλικϊν και τθν άριςτθ λειτουργία 24 ϊρεσ/7μζρεσ τθν εβδομάδα 365 μζρεσ το χρόνο!!! Η επιλογή είναι δική ςασ!

6 Μονάδα υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ & Θερμότθτασ Σφποσ Αϋ φλθσ Θα δουλζψει; Απόδοςθ Περιγραφι Ροκανίδια ςκλθροφ ξφλου Wood chips Ροκανίδια μαλακοφ ξφλου Wood chips ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : Δεν ζχει περιοριςμό Τγραςία : Οποιαδιποτε ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : Δεν ζχει περιοριςμό Τγραςία : Οποιαδιποτε Πριονίδι ΝΑΙ Εξαιρετικι Υγραςία : Τπολείμματα Γεωργικισ καλλιζργειασ : Καλαμπόκι,ςτάρι, αγριαγκινάρα κα, όλα τα είδθ Οποιαδιποτε ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : ε μπάλεσ Τγραςία : Οποιαδιποτε Πζλετεσ ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Μπριγκζτεσ ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Πυρινασ, Πυρθνόξυλο ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Κουκοφτςια Φροφτων ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Κελφφθ ξθρϊν καρπϊν ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Αςτικά Απόβλθτα Οποιαδιποτε ΝΑΙ Εξαιρετικι Μζγεκοσ : Δεν ζχει περιοριςμό Τγραςία : Οποιαδιποτε Κοπριά ι αλλά ηωικά ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Οποιαδιποτε Χαρτιά πλαςτικά ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Οποιαδιποτε Φροφτα ι Λαχανικά ΝΑΙ Εξαιρετικι Τγραςία : Οποιαδιποτε Οποιαδιποτε Λάςτιχα, Car Flaps ΝΑΙ Εξαιρετικι Με πρόςμιξθ άλλθσ Αϋφλθσ

7 ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

8 Biz- Solutions Ιστορία Biz-Solutions ξεκίνησε, το 2002, ως εταιρεία συμβούλων για χώρους υγειονομικής ταφής η οποία εξελίχθηκε σε μια ανανεώσιμη ενεργειακή αναπτυξιακή κατασκευαστική εταιρεία. Ειδικεύετε στην Αεριοποίηση των διαφόρων πηγών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων βιομάζας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και παρέχει κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λύσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων ( Δασικών, αγροτικών, ζωικών κα ). Η έδρα της εταιρείας είναι στην Utah, USA ( Γιούτα ΗΠΑ) Biz- Solutions Η αποστολή μας Η μείωση από τις βλαβερές συνέπειες στον τομέα του περιβάλλοντος των σημερινών μεθόδων διάθεσης των αποβλήτων, δημιουργώντας παράλληλα την οικονομική δυνατότητα μέσω μιας ευαισθητοποιημένης περιβαλλοντικά και κοινωνικώς βιώσιμη λύσης για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της απορριπτόμενης Βιομάζας. Η Biz-Solutions έχει την αποκλειστικότητα και όλα τα δικαιώματα για την ανάπτυξη Μονάδων Αεριοποίησης που αφορούν έργα και εγκαταστάσεις σε όλων τον κόσμο. Biz- Solutions Υπηρεσίες Οι μονάδες Biz-Solutions παράγουν αέριο SynGas που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις μπορούν να παράγουν απεριόριστη δύναμη λόγω του σχεδιασμού της. Διαχωρίζει όλα τα συστατικά των αποβλήτων και καταστρέφει εντελώς όλους τους ρύπους. Μειώνει περισσότερο τον όγκο απορριμμάτων ανά ώρα από ό, τι άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων Βιομάζας. Ο Αεριοποιητής έχει μικρό μέγεθος (1 μεγαβάτ αεριοποιητής = 1 τετραγωνικό μέτρο). Μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Η διαδικασία Αεριοποίησης της Biz-Solutions πληροί όλους τους Περιβαλλοντολογικούς όρους της Καλιφόρνιας με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων. (η Καλιφόρνια έχει αυστηρότερη νομοθεσία απ την Ευρωπαϊκή ως προς τις εκπομπές αερίων ρύπων) Biz-Solutions παρέχει τρία περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα. χέδιο ανάπτυξης (χεδίαση, Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία σε όλο τον κόσμο ) Παροχή υμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια. Πώληση Εξοπλισμού - επεξεργασία των αποβλήτων, Αεριοποιητές,γεννήτριες κα.

9 Biz Solution Συστήματα αεριοποίησης βιομάζας Τψηλή απόδοση Προηγμένη Σεχνολογία Πλήρως αυτοματοποιημένη Τψηλή ποιότητα υλικών και κατασκευής Υιλική προς το Περιβάλλον Η Μονάδα είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Αεριοποίησης Βιομάζας, έτοιμη να παραδώσει ένα καθαρό, υψηλής ποιότητας Αέριο από Ροκανίδια ξύλου, κλαδέματα, δασικά υπολείμματα,πριονίδια, MSW(ΑΑ), τα ζωικά απόβλητα, τα τρόφιμα, γεωργικά - αγροτικά απόβλητα, τα απόβλητα πτηνοτροφείων και πολλά άλλα. Σο παραγόμενο καθαρό και υψηλής ποιότητας αέριο της Μονάδας Biz Solution την κάνει κατάλληλη για πολλές Επενδυτικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο! Όταν η παραγόμενη θερμότητα της Μονάδας ανακτάται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπρόσθετες εφαρμογές, η συνολική αποτελεσματικότητα βελτιώνει τα οικονομικά στοιχεία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Η ανάκτηση της θερμότητας έχει σχεδόν απεριόριστες εφαρμογές! Μετατρέπουν τα απόβλητα σε μια βιώσιμη και καθαρή Ενέργεια!

10 Biz Solution Η διαφορά Οι πληροφορίες που παρέχονται πάρα κάτω είναι τα μοναδικά σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προτερίματα της Μονάδας Αεριοποίησης και παραγωγής ενέργειας Biz Solution. Δεδομένο 1 Η Μονάδα Αεριοποίησης Biz είναι με ακρίβεια ένα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα μετατροπής της βιομάζας που, μέσα από την υψηλή αποδοτικότητα και την φιλικότητα προς το περιβάλλον, κατέληξε να είναι σήμερα η προτιμώμενη μέθοδος για τη μετατροπή των αποβλήτων με πρώτη ύλη τα δασικά,αγροτικά, ζωικά, ΑΑ κλπ για την μετετροπή τους σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, σε όλο τον κόσμο. Δεδομένο 2 Η Μονάδα είναι σταθερής κατασκευής με γραμμική παραγωγή, εξοπλισμένη με Αεριοποιητή downdraft (καθοδικής ροής). Σο γεγονός αυτό, μόνο του, εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας αέριο κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή. Δεδομένο 3 Ο Αεριοποιητής της μονάδας Biz δεν έχει κινούμενα μέρη. Είναι κατασκευασμένος με αυστηρές προδιαγραφές χρησιμοποιώντας υψηλή ποιότητας υλικά, ενώ η κατασκευή γίνεται από εξειδικευμένους τεχνίτες. Λόγω της σχεδιαστικής ακρίβειας της εξαιρετικής, ποιότητας υλικών και κατασκευής, κάθε Αεριοποιητής έχει μια αναμενόμενη διάρκεια ζωής τριάντα με σαράντα χρόνια, με λειτουργία στο 100%, είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα ( 24h ), κάθε ημέρα του έτους ( 365 ). Δεδομένο 4 Οι Αεριοποιητής της μονάδας Biz «ζει» στην ζώνη πυρόλυσης, φθάνοντας βέλτιστες θερμοκρασίες λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση παράγοντας υψηλής ποιότητας αέριο απαλλαγμένο από πίσσα. Η υψηλή ( C) θερμοκρασία εξασφαλίζει την πυρόλυση και τις άλλες ανεπιθύμητες ενώσεις, διασφαλίζοντας ένα καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον αέριο, κατάλληλο ως καύσιμο για κάθε εφαρμογή. Δεδομένο 5 Η μονάδα της Biz Solution είναι το μόνο σύστημα Αεριοποίησης βιομάζας στον κόσμο που προστατεύεται από δύο εγγυήσεις μία καλής εκτέλεσης ενός έτους "no risk" και μία που υποστηρίζεται με την πλήρη εγγύηση. Τποστήριξη παρέχεται μέσα από το είκοσι τεσσάρων ωρών σύστημα παρακολούθησης από τον Αυτοματισμό και ύστημα Διαχείρισης. Σο σύστημα παρακολούθησης μέσω μιας κυτταρικής ή σύνδεση στο internet παρέχει επίσης είκοσι τέσσερις ώρες οπουδήποτε στον κόσμο την υποστήριξη του χειριστή.

11 Biz Solution Η διαφορά Δεδομένο 6 Η Μονάδα χρησιμοποιεί σύστημα τριών βαθμίδων "στεγνό" καθαρισμό των αερίων και δίνει τη δυνατότητα στο παραγόμενο αέριο να καθαριστεί και να γυαλιστεί απ όλα τα σωματίδια του υλικού. Δεδομένο 7 Σο σύστημα ψύξης του αερίου της Μονάδος έχει δύο στάδια εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα ως καύσιμο που έχει οριστεί για κάθε προδιαγραφή των κινητήρων ( I Power Energy Systems ) στη βέλτιστη θερμοκρασία. Δεδομένο 8 Η ολοκληρωμένη μονάδα της Biz Solution είναι ικανή να δέχεται πρώτη ύλη ως καύσιμο τροφοδοσίας οποιουδήποτε περιεχομένου υγρασίας. Δεδομένο 9 Η μονάδα Biz μετατρέπει την πρώτη ύλη σε ποσοστό λιγότερο από 1,25 κιλά ανά κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ως μονό καύσιμο και 0,8 kg ανά κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στην περίπτωση ως " διπλό καύσιμο ". Σο υψηλό ποσοστό απόδοσης οφείλεται στο αποτέλεσμα χρόνιας αφοσιωμένης έρευνας και ανάπτυξης με την αρχιτεκτονική του συστήματος και την επιστήμη της χημικής διεργασίας εν θερμό. Δεδομένο 10 Όλη η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και μπορεί να παρακολουθείται, και να ελέγχεται εξ αποστάσεως από το θάλαμο ελέγχου, ή το κινητό τηλέφωνο ή με σύνδεση στο internet. Μολονότι πλήρως αυτοματοποιημένη οποιαδήποτε ή όλες οι φάσεις της λειτουργίας της μπορούν εύκολα να ελέγχονται και χειροκίνητα. Δεδομένο 11 Δεν είναι απαραίτητο να κλείσει το σύστημα Αεριοποίησης κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης τέφρας. Η μέθοδος είναι αυτόματη και συνεχής. Δεδομένο 12 Ο Αεριοποιητής της μονάδας παράγει σταθερά μεταξύ του ενός τετάρτου και του μισού του ενός τοις εκατό τέφρα. Αυτό συγκρίνεται ευνοϊκά ανάμεσα με τα πρότυπα της βιομηχανίας που κυμαίνεται μεταξύ ένα και δύο τοις εκατό ( 1% - 2% ). Δεδομένο 13 Κάθε ολοκληρωμένη μονάδα Biz Solution υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους πριν από την πιστοποίηση και την αποστολή στον τόπο του έργου. Για παράδειγμα: πριν από την αποστολή, κάθε μονάδα υποβάλλεται σε δύο 24 ώρες ασταμάτητα δοκιμές και 100 ώρες ασταμάτητα "πιστοποίηση" δοκιμή. Καθώς προχωράμε στο τελευταίο στάδιο της ανάθεσης θέση σε λειτουργία, κάθε μονάδα υποβάλλεται σε άλλες 24 ώρες ασταμάτητης δοκιμής και τελική 100 ώρες συνεχείς λειτουργίας " ολοκλήρωση τεστ του συστήματος" πριν παραδοθεί πλήρως ως ανατέθηκε.

12 Biz Solution Η διαφορά Δεδομένο 14 Η προσαρμοστικότητα της μονάδας έχει την ικανότητά της να Αεριοποιεί πολλούς τύπους Βιομάζας σε διάφορες μορφές χωρίς τροποποιήσεις του συστήματος ή αλλοιώσεις. Παράδειγμα: κομμάτια ξύλου, κλαδέματα, τα τσιπ ξύλου, αγροτικές μπάλες, κα. Δεδομένο 15 Η ολοκληρωμένη μονάδα καταλαμβάνει μικρό χώρο εγκατάστασης (για 1MW μονάδα απαιτείτε χώρος 200 τετραγωνικών!!! ) Φαρακτηριστικό ότι ο Αεριοποιητής ειναι σε θέση να "χωρέσει" σε οποιαδήποτε δωμάτιο, ακόμη και σε μια γωνία.( Αεριοποιητής 1MW καταλαμβάνει χώρο ενός τετραγωνικού και ύψος δύο μέτρων!!! ) Ανάλογος σχεδιασμός επιτρέπει παραλλαγή διαμορφώσεις πλάτους και μήκους. Δεδομένο 16 Σο αέριο είναι καθαρό και απαλλαγμένο από πίσσα κλπ σωματίδια. Σο αέριο υψηλών οκτανίων είναι κατάλληλο για χρήση ως καύσιμο για κινητήρες, λέβητες, κλιβάνους, ξηραντήρες ή οποιαδήποτε από πολλές άλλες εφαρμογές. Λοιπά εξαρτήματα και υλικά όπως: Ακροφύσια, βαλβίδες κλπ είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιείται απ την Μονάδα Biz Solution Δεδομένο 17 Ολοκληρωμένη η Μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι σε θέση να λειτουργεί, στο 100%, είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο. Αυτό το χαρακτηριστικό και όλα τα παραπάνω έχουν αναληφθεί από Εγγύηση καλής εκτέλεσης και η πολύχρονη επιτυχή λειτουργία προστατεύεται και υποστηρίζεται πλήρως με γραπτή εγγύηση. Δεδομένο 18 Κάθε μονάδα παραγωγής ενέργειας Biz Solution είναι ένα πλήρης έργο με "κλειδί στο χέρι" οπουδήποτε στον κόσμο. Κάθε χειριστής είναι καλά εκπαιδευμένος και υποστηρίζεται πλήρως από τις δυνατότητες παρακολούθησης του Αυτοματισμού και το ύστημα Διαχείρισης. Με άλλα λόγια, όταν οι τεχνικοί μας ολοκληρώσουν το έργο με το πάτημα ενός κουμπιού η μονάδα Biz Solution λειτουργεί στο 100%! Η επιλογή είναι δική σας!

13 Biz Solution Εγκατάσταση στην Θέση έργου Η ανάθεση εγκατάστασης της πλήρους μονάδας παραγωγής ενέργειας αποτελείται από πολλά βήματα. 1. Αφαιρούνται και τοποθετούνται όλα τα εξαρτήματα 2. υναρμολόγηση και στατικές δοκιμές 3. Δοκιμασίες ένταξης εξαρτημάτων 4. Αναπροσαρμογές, εάν είναι αναγκαίο 5. Πρόσθετες δοκιμές εξαρτημάτων, όπως απαιτείται 6. Ολοκληρωμένο σύστημα "on line" δοκιμές, σε χαμηλή ταχύτητα 7. Αξιολόγηση όλων των δοκιμών 8. * Εκπαίδευση Φειριστή Μετά την ολοκλήρωση της προκαθορισμένης περιόδου λειτουργίας, το σύστημα τερματίζει την λειτουργία του. Εξετάζεται εάν είναι αναγκαίο να αναπροσαρμοστεί προκειμένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες παραμέτρους λειτουργίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, εκτελούνται οι ακόλουθες δοκιμές: Δοκιμή 1 Η πρώτη δοκιμή είναι μια δοκιμή ασταμάτητα 24 ώρες για τις αξίες της ακεραιότητας και επαλήθευσης του συστήματος. Δοκιμή 2 Η δεύτερη δοκιμή είναι ένα ασταμάτητο 100 εξετάσεων απόδοση ώρα για να επικυρώσει πρώτη ύλη και τις προδιαγραφές του πελάτη. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, το σύστημα είναι ενεργοποιημένο πάνω στον ιδιοκτήτη / πελάτη. Παραλαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του συστήματος, όλα τα διαδικαστικά αρχεία καταγραφής και «όπως κατασκευάστηκε» σχέδια, καθώς και συσσωρευμένα στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές. * Κατάρτιση χειριστή ξεκινά με διαδικασίες εγκατάστασης του συστήματος, εκκίνησης και τη θέση εξέλιξης σε λειτουργία της Μονάδας. Οι υποψήφιοι φορείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης και λειτουργίας. Εκπαίδευση χειριστών δεν θα θεωρείται ολοκληρωμένη αν δεν παρακολούθησαν αυτές τις φάσεις. ημείωση: Σελική θέση περιλαμβάνει το σύνολο, πλήρως ενσωματωμένης, μονάδα παραγωγής ενέργειας.

14 Biz Solution Παραγωγική Διαδικασία Αερίου Η αεριοποίηση είναι μια χημική διαδικασία εν θερμό, το αποτέλεσμα της σωστής τήρησης και ερμηνεία των πολυάριθμων επιστημονικών αρχών απαιτούν μια ορισμένη σειρά εκτέλεσης και συνοδεύεται από προβλέψιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ο Αεριοποιητής καθοδικής ροής,( downdraft), γραμμικής διαδικασίας αποτελεί παράδειγμα στην πιο πάνω δήλωση και υπογραμμίζει την απλότητα της τεχνολογίας που απαιτείται για τη διαδικασία της Αεριοποίησης. Ανάφλεξη Η εκκίνηση στην ζώνη καύσης της εστίας ( Αεριοποιητή ) γίνεται με την εισαγωγή ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) και παροχή αέρα. Η πρώτη μας ύλης είναι συσσωρευμένη στην κορυφή του Αεριοποιητή και η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής : Μια ελεγχόμενη ροή του αρχικού αέρα περνά πλευρικά μέσα από την εστία και με εισαγωγή στιγμιαίας φλόγας ανάβουμε το κάρβουνο η καύση αρχίζει. Ξήρανση, η απόσταξη και η απανθράκωση Η θερμότητα απ την άνω διαδικασία ( ανάφλεξης ) οδηγείται προς την κορυφή της εστία για να συναντήσει την υγρασία της πρώτης ύλης στους 100 Cο, όσο ο ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) κάτω συνεχίζει την καύση του, η πρώτη ύλη βυθίζεται πιο κοντά στην πηγή της θερμότητας. ε αυτό το σημείο, η θερμοκρασία είναι Cο. Οι πτητικές ουσίες που αποστάζονται από την πρώτη ύλη μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω ανάφλεξη, και γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας. τους 600 Cο η πυρακτωμένη πρώτη ύλη αναφλέγεται, προκαλώντας την γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας. Οξείδωση και καύσης Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο σύστημα επιτυγχάνονται σε αυτό το επίπεδο, όταν ο αέρας έρχεται σε επαφή με την ζώνη καύσης η αντίδραση με το πυρακτωμένο ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, ένα αέριο καύσιμο το οποίο διαχέεται πίσω στο χώρο του Αεριοποιητή μεταξύ των κομματιών του ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) όπου οξειδώνεται και καίγεται για να σχηματίσει ως καυσαέριο διοξείδιο του άνθρακα. Καθώς το διοξείδιο του άνθρακα αυξάνεται στους χώρους Αεριοποίησης, την ίδια στιγμή μειώνεται το ελεύθερο οξυγόνο και οι συγκεντρώσεις των δύο αυτών αερίων ισορροπούν. Σο μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά την αρχική αντίδραση του οξυγόνου ( ξυλάνθρακα / αέρα ) πέφτει γρήγορα σε μία χαμηλή συγκέντρωση η οποία συγκρατείται για την δυναμική ευστάθεια και σταθερότητα του συστήματος..

15 Biz Solution Σαυτόχρονα, ο ατμός από την πρώτη ύλη έχει ενωθεί με τον αέρα για να αντιδράσει με το πυρακτωμένο ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) όπου διασπάται σε μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, τα οποία μαζί, διαχέονται πίσω στους χώρους της Αεριοποίησης μεταξύ των κομματιών του ξυλάνθρακα ( κάρβουνο ) όπου αυτοί οξειδώνονται προς σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα και ατμού αντίστοιχα. Η θερμοκρασία της διεργασίας κατά τη διάρκεια της παραπάνω αντίδρασης είναι 800 C ο C ο. Κατά το χρόνο αυτό οι απαιτήσεις της θερμότητας με την διαδικασία της εξισορρόπησης δημιουργεί θερμότητα και η θερμοκρασία είναι στο μέγιστο της, περίπου C ο έως C ο, και το οξυγόνο να έχει σχεδόν εξαντληθεί. Κάτω από αυτό το επίπεδο, ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας που εξελίχθηκε κατά τη διαδικασία της "Οξείδωση και καύσης" καταναλώνεται στη διαδικασία της αναγωγής. Μείωση ε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, το διοξείδιο του άνθρακα και ο ατμός διαχέονται στους χώρους Αεριοποίησης και αντιδρούν με το θερμό ξυλάνθρακα στη Ζώνη Αναγωγή παράγοντας μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο, τα κύρια συστατικά του καυσίμου "SynGas». Οι αντιδράσεις αυτές καταναλώνουν θερμότητα και ξυλάνθρακα. Καθώς η διαδικασία θερμοκρασίας συνεχίζει να μειώνεται τα ποσοστά αυτών των αντιδράσεων επίσης μειώνεται, όταν η θερμοκρασία πέσει στους Cο ή το θερμό υλικό εφοδιασμού εξαντληθεί η διαδικασία Αεριοποίησης σταματά. Σα κύρια αέρια μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο μπορεί να διοχετευθεί μακριά για χρήση ως καύσιμο οι θερμοκρασίες παράγουν φλόγα των Cο και Cο αντίστοιχα Περίληψη Μολονότι ορισμένα στάδια εμφανίζονται διαδοχικά,άλλα ταυτόχρονα η διαδικασία είναι συνεχή και σε ισορροπία, ενώ η πρώτη ύλη και η διαχείριση του πρωτεύοντα αέρα τροφοδοτούν τον Αεριοποιητή ( εστία ) για να τη διατηρήσουν. Εκτός από την πρώτη ύλη στάδιο "ξήρανσης", οι άλλες διεργασίες αεριοποίησης συμβαίνουν εντός του δοχείου αντιδράσεως που ονομάζεται Αεριοποιητής ή «εστία». Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας προσαυξημένη κατά την διαδικασία της οξείδωσης και τη μείωσης και αναγωγής των αερίων της ατμόσφαιρας, που αναπτύσσονται και διατηρούνται μέσα στον Αεριοποιητή η «εστία», ενσωματώνει ειδικά πυρίμαχα υλικά, στην επιφανειακή επεξεργασία και θερμομονωτικά υλικά. Σοποθετούνται επιλεκτικά να αντέξουν την αυστηρότητα των κύριων διεργασιών αεριοποίησης και να διανέμει εξίσου την υψηλή θερμότητα. Παρακαλώ σημειώστε: πολλές γενιές Αεριοποίησης έχουν εξελιχθεί και εξελίσσονται συνεχώς μέσα απ την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της τεχνολογίας της επιστήμης από το παρόν έγγραφο, που συνδέονται με τις τροποποιήσεις στον εσωτερικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αλλαγές στη μέθοδος εισαγωγής πρώτων υλών και στην εξέλιξη της τεχνολογίας για την διαδικασία παραγωγής αερίου. Πολλές από τις αλλαγές και τροποποιήσεις ανήκουν στην ιδιοκτησία της κατασκευάστριας εταιρείας, περιορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

16 Biz Solution Εκεί που η τεχνολογία και η επιστήμη ανταποκρίνεται! Αεριοποιητής Ο Αεριοποιητής είναι μια μονάδα μετατροπής της βιομάζας, που στηρίζεται στην απλότητα! Δεν έχει κινούμενα μέρη και, μέσα από μια προσεκτική διαχείριση του αέρα, είναι σε θέση να φθάσει πολύ εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες ( από 50 έως βαθμούς Κελσίου). Με την παρουσία αυτών των πολύ υψηλών θερμοκρασιών ξεκινά η διαδικασία της Αεριοποίησης. Με απλά λόγια, είναι αυτή η διαδικασία που μετατρέπει ένα στερεό καύσιμο Βιομάζας ως πρώτη ύλη τροφοδοσίας, σε ένα πολύ καθαρό, ζεστό, αέριο υψηλών οκτανίων. Σο αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ένα κλίβανο ή λέβητα ή να περάσει μέσα απ το σύστημα καθαρισμού και ψύξεως αφαιρώντας ανεπιθύμητα συστατικά πριν χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για έναν κινητήρα ή στρόβιλο. Σο επίπεδο της αποδοτικότητας του Αεριοποιητή και η διαδικασία μετατροπής μπορεί να παρατηρηθεί στην ποσότητα τέφρας. Σο βιομηχανικό πρότυπο για την περιεκτικότητα σε τέφρα κυμαίνεται γύρω από δύο τοις εκατό ( 2% ) ενώ ορισμένοι κατασκευαστές είναι πολύ περήφανοι για την παραγωγή ενός τοις εκατό ( 1% ) της τέφρας. Ο Αεριοποιητής της Μονάδας Biz Solutions παράγει σταθερά ένα τέταρτο ( 0,25% ) έως μισό τοις ε- κατό ( 0,5% ) τέφρας κατ 'όγκο που καταναλώνεται στο καύσιμο τροφοδοσίας. Γεγονός είναι ότι τα αποτελέσματα μας σε περιεκτικότητα σε τέφρα είναι πέντε κιλά ( 5 ) ή λιγότερο ανά μετρικό τόνο της κατανάλωσης πρώτης ύλης Βιομάζας ως καύσιμο. Ο Αεριοποιητής είναι ένα εντελώς αεροστεγές σύστημα, ένας κλειστός βρόχος. Δηλαδή, από το αεροστεγές σύστημα παροχής πρώτης ύλης, εντός του αεριοποιητή, μέσω της σωληνώσεως και προς τον κινητήρα, το σύστημα είναι αεροστεγές με αυστηρή διαχείριση εισαγωγής του αέρα και καμία άλλη έκθεση στο περιβάλλον. Περαιτέρω, η αεροστεγής ακεραιότητα του συστήματος επιτρέπει, προσεκτική διαχείριση, υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας που, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράγει ένα καθαρό, αέριο καύσιμο απαλλαγμένο από πίσσα και αλλά σωματίδια υψηλής ποιότητας εύκολο για κάθε εφαρμογή. Η κατασκευή και ο μοναδικός σχεδιασμός η ποιότητα υλικών που χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν μία λειτουργία υψηλής αποδοτικότητας,με χαμηλό και σταθερό ρυθμό εισαγωγής πρώτης ύλης που έχει την ικανότητα να την μετατρέπει σχολαστικά χωρίς να δημιουργεί φθορές και αλλοίωσης ή την τροποποίηση του συστήματος. Δηλαδή, μία ευρεία ποικιλία πρώτων υλών μπορούν να εισαχθούν στην διαδικασία μετατροπής, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, χωρίς διακοπή της διαδικασίας αεριοποίησης. Ο Αυτοματισμός και το ύστημα Διαχείρισης διασφαλίζει με την αλλαγή της πρώτης ύλης να γίνονται οι κατάλληλες ρυθμίσεις και θέσεις βαλβίδων, η ταχύτητα παράδοσης αερίου και ο ρυθμό αναρρόφησης. Η τελική φάση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η διαδικασία περιλαμβάνει τον κινητήρα και την εξάτμιση Capture (ύστημα σύλληψης καυσαερίων του κινητήρα )

17 Biz Solution Σο αέριο που παράγεται από τον Αεριοποιητή μας, αφού επιμελώς ψύχεται, καθαρίζεται και εγκλιματίζεται, εισέρχεται στον κινητήρα ως καύσιμο. Ο κινητήρας, και η γεννήτρια της I Power Energy Systems (Ενεργειακά υστήματα Ισχύος ), λειτουργούν σαν να έγιναν ειδικά για το φυσικό αέριο του Αεριοποιητή μας. Η κινητήρες ισχύος της I Power Energy Systems πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας του αερίου και έχουν εγκριθεί από τους περιβαλλοντολογικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Σα καυσαέρια που αφήνει ο κινητήρας, περνούν μέσα από ένα καταλυτικό μετατροπέα και στο Capture ( σύστημα σύλληψης καυσαερίων ) εξάτμισης του κινητήρα και του συστήματος αποκατάστασης. Κινητήρας Γεννήτρια ( Engine Alternator ) Σο αέριο που παράγεται από τον Αεριοποιητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε οποιαδήποτε κινητήρα στον κόσμο. Η Biz Solution προτίμησε να τροφοδοτεί κινητήρες καλύπτοντας όλες τις εργοστασιακές, κατασκευαστικές προδιαγραφές,για την άριστη και συνεχή λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών στην ποιότητα παραγωγής Αερίου απ την μονάδα και την θερμοκρασία εισαγωγής του Αερίου προς στον κινητήρα. Η "I Power" συνεργάζεται και εξοπλίζει τις μονάδες της Biz Solution ( ολοκληρωμένα συστήματα κινητήρες και γεννήτριες ) να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας - ΗΘ). Η I Power Energy Systems είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στην ποιότητα εξοπλισμού για Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας, για άλλες ενεργειακές εφαρμογές καθώς και την διαχείριση ενέργειας. Μέσα απ την συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο που έχει κάνει στην επέκταση των αποδόσεων, τις αντοχές και τις εκπομπές ρύπων των κινητήρων εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για τα συστήματα του κινητήρα και των συστημάτων συμπαραγωγής. Αυτά περιλαμβάνουν: Φαμηλή στάθμη καυσίμου. υστήματα ανάπτυξης για να επωφεληθούν το βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής και άλλων εφαρμογών. υστήματα κινητήρων για εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων και υψηλή απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής. Παρακολούθηση ισχύος και ελέγχου για την βελτιστοποίηση σε πολύ μικρές εφαρμογές δικτύου. Η συνεχής ανάπτυξη για την αύξηση της αντοχής και της αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών. Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο. Ηλεκτρονική ρύθμιση ολοκληρωμένης διασύνδεσης στο δίκτυο.

18 Biz Solution ύστημα σύλληψης και καθαρισμού καυσαερίων εξάτμισης ( Capture ) Σο σύστημα Capture εξάτμισης του κινητήρα δεν είχε σχεδιαστεί με σκοπό την αντιμετωπίσει των εκπομπών καυσαερίων των κινητήρων στην ατμόσφαιρα. Ψστόσο κατά τη διάρκεια σειράς δοκιμών του συστήματος,, ανακαλύφθηκε στα καυσαέρια του κινητήρα που απέμειναν, ( ύστερα από την τελειοποίηση του συστήματος Capture, και που στην συνέχεια ελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα ) είχαν ήδη μειωθεί δραματικά. Ψς αποτέλεσμα της εμφανούς μείωσης καυσαερίων, αναλήφθηκαν συμπληρωματικές εργασίες για να καθαρίσει περαιτέρω τα υπόλοιπα καυσαέρια της εξάτμιση. Οποιαδήποτε σωματίδια τα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν στα καυσαέρια απομακρύνθηκαν και ένας κατάλληλου μεγέθους εν σειρά καταλυτικός μετατροπέας προστέθηκε στο σύστημα. Σο σύστημα Capture καυσαερίων του κινητήρα αναπτύχθηκε ως ένα μέσο προς μια ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου αερίου, αυξάνοντας την θερμιδική αξία, ενώ περαιτέρω μείωσε τη μη-καύσιμη ποσότητα αερίου. Σα καυσαέρια και οι εκπομπές του κινητήρα που τροφοδοτήθηκε στο σύστημα μετατροπής βιομάζας Biz περιέχουν, κατά όγκο, περίπου 50% ατμό. Σα καυσαέρια του κινητήρα μπορούν να κατευθύνονται και να συλλαμβάνονται από το Capture σύστημα εξάτμισης του κινητήρα, όπου ψύχονται και ο ατμός συμπυκνώνεται με το αέριο της εξάτμισης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το αέριο διέρχεται μέσω ενός κατάλληλου μεγέθους καταλυτικό μετατροπέα και απομακρύνει ΝΟΦ και άλλα ανεπιθύμητα σωματίδια. Μετά την έξοδο από την ζώνη συμπύκνωσης, το ψυχθέν αέριο (περίπου 90C) εγκαταλείπει το σύστημα και είναι ενσωματωμένο με τον αέρα εισαγωγής του Αεριοποιητή. Σο νερό, που προκύπτει από την συμπύκνωση του αερίου εξάτμισης επανεισάγεται στην πρώτη ύλη. Σο προστιθέμενο διοξείδιο του άνθρακα, που ενσωματώνεται απ το σύστημα ( Capture ) εξάτμισης κινητήρα, είναι μειωμένο, κατά τη διάρκεια της κανονικής διαδικασίας αεριοποίησης, με μονοξείδιο του άνθρακα, ένα πολύτιμο εύφλεκτο αέριο. Οι υπόλοιπες εκπομπές καυσαερίων αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό των αρχικών αέριων του κινητήρα που εκπέμπονταν πριν από την εγκατάστασή του, το σύστημα πληροί όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς για την ποιότητα του αέρα σε όλο τον κόσμο, απ τον Ιούλιο του Επιπλέον, οι πραγματικές εκπομπές καυσαερίων που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και να συνδεθεί με την αυτοματοποίηση και το ύστημα Διαχείρισης.

19 Biz Solution Αεροστεγές σύστημα παράδοσης της πρώτης ύλης Σα συστήματα μηχανικής παράδοσης πρώτων υλών είναι αεροστεγείς, υπογραμμίζοντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια εμπειρίας Αεριοποίησης ότι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων του αερίου απαιτούν αυστηρή διαχείριση και συνοπτική εισαγωγή αέρα. Κάθε σύστημα παροχής είναι προσεκτικά κατασκευασμένο γύρω από τις απαιτήσεις του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, τον τύπο της πρώτης ύλης και τις προδιαγραφές του σχεδίου που μπορεί να είναι ένας από τους δύο τύπους συστήματος παράδοσης : μια αλυσίδα ταινιόδρομου ή ένα τροποποιημένο σύστημα ατέρμονα κοχλία. Σο σύστημα παροχής πρώτη ύλη ενσωματώνει ένα κάδο μέτρησης, σχεδιασμένο να συγκρατεί μία προκαθορισμένη ποσότητα της πρώτης ύλης πριν να μεταφερθεί στον Αεριοποιητή. Είναι προγραμματισμένο να παραδώσει συνεχώς την ορισθείσα πρώτη ύλη σε ένα προκαθορισμένο ρυθμό ροής. Σο σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο ενώ έχει ενσωματωθεί στο σύστημα Αυτοματισμού και ύστημα Διαχείρισης. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί στο "χειροκίνητη λειτουργία" mode όταν χρειάζεται. Σο σύστημα παροχής έχει βαθμονομηθεί για τις πρώτες ύλες που καθορίζονται από το σχέδιο του πελάτη και ελεγχθεί πλήρως, χρησιμοποιώντας μία μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών και υπό όλες τις πιθανές συνθήκες στις οποίες το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί. Απομάκρυνσης τέφρας Σο σύστημα απομάκρυνσης τέφρας είναι μοναδικό για τη βιομηχανία της Αεριοποίησης. Σο σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και έχει ενσωματωθεί στο γενικό Αυτοματισμό και ύστημα Διαχείρισης. Δεν είναι απαραίτητο να κλείσει ο Αεριοποιητής για την απομάκρυνση στάχτης. Σο σύστημα απομάκρυνσης τέφρας είναι αεροστεγής και η λειτουργία του συστήματος είναι συνεχής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Μονάδας παραγωγής ενέργειας. Η τέφρα παραδίδεται σε ένα δοχείο, ειδικά για κάθε μεγέθους Μονάδας Αεριοποίησης και θα λάβει μία προκαθορισμένη ποσότητα τέφρας (πριν θα πρέπει το δοχείο υποδοχείς να είναι καθαρό). Αν και πλήρως αυτοματοποιημένο, το σύστημα απομάκρυνσης τέφρας μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα, εάν είναι απαραίτητο. Κυκλωνικός Καθαρισμός Αερίου ( Cyclonic Cleaner ) Ο κυκλωνικός καθαρισμός του Αερίου είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την Μονάδα μας και ένα εξίσου σημαντικό η διαδικασία της καθώς, αξίζει εξήγηση. Σο αέριο εγκαταλείπει τον Αεριοποιητή σε πολύ μεγάλη ταχύτητα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του Αερίου. Υεύγοντας από το Αεριοποιητή το αέριο εισέρχεται σε μια σειρά από ειδικούς σωλήνες δημιουργώντας στροβιλισμό του αερίου σε ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, φτάνοντας σ ένα "κυκλωνικό" αποτέλεσμα. Είναι από τη φυγόκεντρο δύναμη που δημιουργείται από αυτό το αποτέλεσμα που προκαλεί το σωματιδιακό υλικό να αφήσει το αέριο καθώς στροβιλίζεται μέσω του καθαριστή. ε αυτό το σημείο, όλα τα αλλά μικροσκοπικά σωματίδια έχουν αφαιρεθεί από το αέριο.

20 Biz Solution Χύξη Αερίου και Μονάδα Καθαρισμού Η αρχιτεκτονική του σε αντίθεση με άλλους Αεριοποιητές, σε όλη τη βιομηχανία, παράγει ένα εξαιρετικά θερμό, καθαρό αέριο που έχει πολλές εφαρμογές. Σο παραγόμενο αέριο είναι με βεβαιότητα ασφαλή για χρήση. Όταν το θερμό αέριο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για κινητήρα, το αέριο πρέπει ουσιαστικά να ψύχεται, σε συμμόρφωση με τις συστάσεις και τις προδιαγραφές των κατασκευαστών κινητήρων. Μέσω της διαδικασίας της ψύξης το θερμό αέριο απλώς χρησιμοποιεί γνωστές και δοκιμασμένες μεθόδους της επιστήμης επάνω στην Αεριοποίηση. Ο πραγματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που χρησιμοποιούμαι στη ψύξη του αερίου είναι ιδιόκτητο. Σο αέριο, κατά την έξοδο από το ψυγείο και την μονάδα καθαρισμού, είναι έτοιμο να λειτουργήσει ένα κατάλληλου μεγέθους κινητήρα με ασφάλεια και σιγουριά, παρουσιάζοντας ένα καύσιμο που ανταποκρίνεται εύκολα τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του κινητήρα. Αυτοματοποίηση και ύστημα Διαχείρισης Η μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι εξοπλισμένη με ένα πακέτο αυτοματισμού Rockwell Automation 10 "PanelView προγραμματιζόμενο με Ελεγκτή (PLC). Η PanelView είναι μια ισχυρή οθόνη αφής σχεδιασμένη για ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Σο σύστημα έχει σχεδιαστεί για την εκκίνηση με την ελάχιστη παρέμβαση του χειριστή. Όλες οι λειτουργικές μεταβλητές θα εμφανίζεται σε μία μόνο οθόνη που επιτρέπει στο χειριστή να δείτε το σύστημα. Όλα τα δεδομένα αεριοποιητή και γεννήτρια θα εμφανίζεται σε διάφορες οθόνες. Σο σχήμα αυτοματισμού βασίζεται στην εκπαίδευση. Η αυτοματοποίηση θα ζητήσει την παρέμβαση του χειριστή, όταν είναι απαραίτητο. Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να αγγίξει τα βασικά συστατικά του συστήματος σε μια οθόνη για να δει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για να ενισχύσει τη λειτουργία του συστήματος. Ολόκληρη η λειτουργική προδιαγραφή θα έχει πρόσβαση απ τον χειριστή. Σο βασικό πακέτο έλεγχου θα περιλαμβάνει την απόκτηση δεδομένων. Σο σύστημα αποθηκεύει αρκετών εβδομάδων δεδομένα για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων. Σο σύστημα θα επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω μιας σύνδεσης web χρησιμοποιώντας ένα απομακρυσμένο web-based PC. Σο πακέτο ελέγχει την πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να βασίζεται στην σύνδεση στο internet του πελάτη. Σο όλο σύστημα αυτοματισμού παρουσιάζεται στην γλώσσα και διάλεκτο του κατασκευαστή.

Μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ BIOMASS ENERGY SOLUTIONS. Η Μονάδα Αεριοποίθςθσ ζχει όλα τα κριτιρια επιλογείσ που κζτει θ Team Energy όπωσ :

Μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ BIOMASS ENERGY SOLUTIONS. Η Μονάδα Αεριοποίθςθσ ζχει όλα τα κριτιρια επιλογείσ που κζτει θ Team Energy όπωσ : Μονάδα Αεριοποίθςθσ Βιομάηασ BIOMASS ENERGY SOLUTIONS Η Μονάδα Αεριοποίθςθσ ζχει όλα τα κριτιρια επιλογείσ που κζτει θ Team Energy όπωσ : Τεχνολογία τθσ Αεριοποίθςθσ Ποιότθτα καταςκευισ. Ποιότθτα υλικϊν.

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY ξηραντηρια με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΤD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΟΒD ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ VD Gasification TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

25 % 101,5 % 15 % 97,3 % ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! << www.klimatika.gr >>

25 % 101,5 % 15 % 97,3 % ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! << www.klimatika.gr >> ΑΠΕΚΤΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ! Υψηλές αποδόσεις, που πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις NAI ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ! Compact λέβητας για εύκολη εγκατάσταση! Απλός και εύχρηστος για ακόμα μεγάλυτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Modulens O ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ADVANCE Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας >> >> >> Υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα

Έξοδος καπναερίων πίσω. Έξοδος καπναερίων επάνω S.C.P. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ. Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Οι Τεχνολογικές Λύσεις και Τα Βασικά Όργανα Κάθε µοντέλο Edilkamin έχει διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται µε τα παρακάτω σύµβολα. Προσοχή. Τα σύµβολα δείχνουν τη λειτουργία, είναι σκόπιµο όµως να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων

Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων Παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ελληνικήςαγοράςσυσσωµατωµάτων ρ Νικόλαος Καραπαναγιώτης ΚΑΠΕ /νση Τεκµηρίωσης, ιάδοσης και Ανάπτυξης - Marketing nkaras@cres.gr Επικρατέστερες εφαρµογές βιοµάζας-προς-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. group. think green!!

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. group. think green!! ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ think green!! Ο Όμιλος εταιρειών ΒΙΟΤΕΝ είναι δυναμικός και αναπτυσσόμενος με παρουσία στην Ελλάδα, Ρουμανία και Γκάνα. Δραστηριοποιείται στην έρευνα-παραγωγή και εμπορία στερεών βιοκαυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Innov Inn oven ens s ADV ADVANCE ANCE Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας >>> >> Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Awarded the ecolabel! ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Εμπειρία 30 Ετών Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ

Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ Μονάδα νερού 42N ΝΈΑ ΓΕΝΙΆ ΚΟΜΨΌΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΉ ΑΠΌΔΟΣΗ, ΆΝΕΣΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Το IDROFAN εναρμονίζεται άριστα με τα νέα πρότυπα για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

PHOTOENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

PHOTOENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus GB172i. Πρωτοποριακός σχεδιασμός και κορυφαία ποιότητα. Buderus Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Ισχύς: 30, 35 & 42 kw

Logamax plus GB172i. Πρωτοποριακός σχεδιασμός και κορυφαία ποιότητα. Buderus Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Ισχύς: 30, 35 & 42 kw Buderus Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Ισχύς: 30, 35 & 42 kw Logamax plus GB172i Πρωτοποριακός σχεδιασμός και κορυφαία ποιότητα. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB172i 1 Το μέλλον είναι εδώ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα