Πράσινη Επιχειρηματικότητα και λειτουργία Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων Περιβαλλοντικό Mentoring και το έργο Thing green

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πράσινη Επιχειρηματικότητα και λειτουργία Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων Περιβαλλοντικό Mentoring και το έργο Thing green"

Transcript

1 Πράσινη Επιχειρηματικότητα και λειτουργία Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων Περιβαλλοντικό Mentoring και το έργο Thing green Σύνοψη ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Το άρθρο στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της πράσινης επιχειρηματικότητας και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του θεσμού του περιβαλλοντικού Mentoring του έργου Thing green που υλοποίησε το ΕΒΕΑ 1 στην Ελλάδα, με σκοπό την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μνεία γίνεται στη σημασία των ΜΜΕ στην οικονομία και στην ανάπτυξη, στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους, στο περιεχόμενο του «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στην εμπειρία από την διαδικασία και την υλοποίηση του στο πλαίσιο του έργου Think green από το ΕΒΕΑ, ενώ διατυπώνονται προτάσεις από τις ΜΜΕ για την υποστήριξη του πράσινου επιχειρείν και της φιλοπεριβαλλοντικής λειτουργίας τους. Sustainable ( green ) Entrepreneurship and operation of Small-medium enterprises (SME). Environmental Mentoring and the project Thing green Abstract The article s purpose is to highlight the advantages of green business flexibility and operation for small to medium-sized enterprises, throught the institution of the European environmental Mentoring programme entitled Thing green implemented by the Athens Chamber of Commerce and Industry (ACCI). The environmental impacts from the operation of small and medium-sized enterprises are examined together with the importance of their contribution to the Greek economy and in the development of the wider European region, while taking account for their environmental CO ² footprint and the environmental impacts from their operation.the preliminary experience from the context of Environmental Mentoring of Small to medium-sized Enterprises of the ACCI is presented together with proposals for entrepreneurship initiatives which are sustainable, profitable and concurrently friendly to the environment. Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας-Χωροταξίας (Phd, PPhd) Architect NTUA, MSc of Regional Development, Dr of Urban planning-land planning (Phd, PPhd) 1 Λίγα έτη μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους ιδρύθηκαν τα πρώτα Επιμελητήρια, με το Β.Δ. της 22ης Μαϊου 1836 "Περί συστάσεως εμπορικών επιμελητηρίων και εμπορικών εταιριών".με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα ιδρύθηκε, το 1841, το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών.Λόγω δυσχερειών στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου Ελληνικού Κράτους η πρώτη περίοδος ύπαρξης των Ελληνικών Εμπορικών Επιμελητηρίων συνοδευόταν από αυξανόμενες δυσκολίες οι οποίες, οδήγησαν, μετά το 1875, στην ουσιαστική υποβάθμιση του θεσμού. Οι μεταβολές που επήλθαν, στις αρχές του 20ου αιώνα, στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, έδωσαν νέα πνοή στον επιμελητηριακό θεσμό, γεγονός το οποίο σηματοδοτείται με το νόμο 184 / 1914 "Περί συστάσεως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων", η δομή και λειτουργία των οποίων στηρίζεται στο γαλλογερμανικό πρότυπο (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

2 1. Το έργο Think green Το Think green εντασσόμενο στα «Ανεξάρτητα Έργα» που χρηματοδοτούνται από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2 - ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού EOX , είναι έργο που υλοποίησε το ΕΒΕΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ρόλου του. Κύριος στόχος του είναι η αντιμετώπιση και η μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση, κ.ά.) από τη λειτουργία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση σε αυτές που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ, και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, με έμφαση στους κλάδους: (Α) Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο, και (Β) Κατασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η υλοποίηση της δράσης «Περιβαλλοντικού Mentoring» σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στην αξιοποίηση της εμπειρίας από φορείς/άτομα ήδη υψηλής περιβαλλοντικής επίδοσης/εμπειρίας προς ΜΜΕ που εισάγονται για πρώτη φορά στην έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας προς τον εκπαιδευόμενο (mentee) για την επίτευξη και διατήρηση συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και την βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης μέσω υιοθέτησης καλών πρακτικών. Ήδη για το σκοπό αυτό, το Επιμελητήριο συγκρότησε, μετά από αξιολόγηση υποψηφίων, σώμα 17 μεντόρων οι οποίοι κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου- Απριλίου 2011 υλοποίησαν την εκπαίδευση στελεχών ΜΜΕ μελών του Επιμελητηρίου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής ενώ για τον ίδιο σκοπό ανέπτυξε σχετικό εκπαιδευτικό πακέτο που έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη για το Think Green. Βασικοί στόχοι του είναι: Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων των ΜΜΕ, με θέση σκοπών και στόχων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Βέλτιστη διαχείριση-αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της ενέργειας, των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των ΜΜΕ => Περιβαλλοντικό και Οικονομικό όφελος. Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου όγκου αποβλήτων και Βέλτιστη διαχείριση/αξιοποίησή τους μέσω εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης => Περιβαλλοντικό και Οικονομικό όφελος. Ενημέρωση των ΜΜΕ για εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης και για δικαιώματα, υποχρεώσεις, δυνατότητες και ευκαιρίες ανά κλάδο. Ενίσχυση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και υιοθέτηση πράσινης αντίληψης και δράσης των ΜΜΕ για εφαρμογή διαδικασιών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) προς οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή τεκμηριωμένων προτάσεων προς όφελος των ΜΜΕ, των τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ΜΜΕ, μέσω εφαρμογής πράσινης πολιτικής & πιστοποίησης. 2 Η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να είναι πλήρως ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) δημιουργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 1994 μετά από συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει στις χώρες της ΕΖΕΣ τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά χωρίς να απαιτείται να καταστούν μέλη της ΕΕ. 3 Με χρηματοδότηση κατά 50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 50%.

3 2. ΜΜΕ- Η σημασία τους στην οικονομία και στην ανάπτυξη Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο ισχύοντα ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR.» [Απόσπασμα από το άρθ. 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ(ισχύς από )(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition)]. Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ (Πίνακας 1, σχήμα1), ο οποίος ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ και αποσκοπεί στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Πίνακας 1 Κατηγορίες ΜΜΕ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) Σχήμα 1 Κατανομή ΜΜΕ κατά μέγεθος στην ΕΕ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Enterprise and Industry (2007) "What is SME? Facts and figures" Αν και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, εθεωρείτο ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης συμβαδίζει ή και εξαρτάται με/από την τάξη μεγέθους της, η πραγματικότητα (διεθνείς έρευνες, επίσημες στατιστικές κρατών, φορέων Ε.Ε. και των Η.Ε., κ.ά.) έχει καταδείξει τη συμβολή των ΜΜΕ ως βασικό παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης της παραγωγικότητας και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας (ΙΕΚΕΠ, Καλλικαντζάρου 2006β, Lacroix 2006α,β). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) φέρονται να αποτελούν άνω του 95% του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά και να απασχολούν συνολικά την πλειονότητα των απασχολουμένων. Θεωρείται ότι υστερούν έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως, στα ακόλουθα:

4 -στη μη εφαρμογή στρατηγικού προγραμματισμού και άλλων τεχνικών σύγχρονης διοίκησης (στρατηγικές συμμαχίες, ολική ποιότητα παραγωγής, ανταγωνιστική σύγκριση, μέτρηση ικανοποίησης πελατών κ.λπ.) -στην ανεπάρκεια σύγχρονων προωθητικών μηχανισμών (μάρκετινγκ), ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας, έρευνας και ανάπτυξης, αποτελεσματικής χρήσης εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, πρόσβασης στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών και στις συνεργασίες. -εμφάνιση υψηλών ποσοστών δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (50%) ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της ζωής τους. -δυσχέρεια πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα λόγω υψηλότερου επιχειρηματικού κινδύνου, έλλειψης επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του οικογενειακού τους χαρακτήρα. Αντίστοιχα, η ευελιξία στην παραγωγή, η γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας, η προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, η ευκολότερη κάλυψη των αναγκών εξειδικευμένων αγορών, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση απομονωμένων περιοχών είναι πλεονεκτήματα των ΜΜΕ έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων(lacroix 2006α,β).Επιπλέον, η διαδεδομένη χρήση ευέλικτης τεχνολογίας (Η/Υ, κ.ά.), το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η εισαγωγή νέων υλικών και μηχανημάτων (ρομποτική, κ.ά.), συντελούν στη μείωση του ελάχιστου κατώτερου ορίου στις κλίμακες παραγωγής και συνδέονται με την τάση μείωσης του μεγέθους των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2007).Επομένως, το προφίλ της ΜΜΕ έχει ως εξής: Διαθέτει περιορισμένα κεφάλαια και δυνατότητες χρηματοδότησης Δεν διαθέτει, συνήθως, συγκεκριμένη δομή ιεραρχίας-οργάνωσης Στοχεύει σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς/«focus strategy» Διαθέτει ή μπορεί να αποκτήσει δημιουργικότητα, καινοτομία, ευελιξία. Είναι ή μπορούν να καταστούν στυλοβάτες της οικονομίας και της ανάπτυξης. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι αντιπροσωπευτική επιχειρηματικότητας βασισμένης στις ΜΜΕ, αφού οι επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των 100 ατόμων αποτελούν το 99,8% του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν περίπου 60% του εργατικού δυναμικού του δευτερογενή και τριτογενή τομέα (Λαγός). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν προσωπικό μέχρι και 10 άτομα, σήμερα αποτελούν το 96,3% του συνόλου των επιχειρήσεων. Οι ελληνικές πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούν περισσότερο προσωπικό (58%) από τη μέση ευρωπαϊκή πολύ μικρή επιχείρηση (29,7%), το οποίο σημαίνει (Πίνακας 2,3, 4, σχήμα1) ότι (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο): η συμβολή όλων των ΜΜΕ στην απασχόληση είναι υψηλότερη στην Ελλάδα (87 %) σε σχέση με την ΕΕ (67 %). η συμβολή των ΜΜΕ στην προστιθέμενη αξία υπερκερνά τον μέσο όρο της ΕΕ (73% έναντι 58 % αντίστοιχα). Πίνακας 2 ΜΜΕ στην Ελλάδα:βασικά αριθμητικά στοιχεία (εκτιμήσεις 2008) Πηγή: Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (2009): Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την SBA (Small Administration) στην Ελλάδα. Business

5 Πίνακας 3 Σύγκριση κατανομής ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων (2000) Τάξη μεγέθους κατά % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ % ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ απασχόληση ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ 0-9 ΝΑΝΟΙ 96,8 91,34 57,00 27, ΜΜΕ 3,2 8,56 35,00 45, άνω ΜΕΓΑΛΕΣ 2,4%oo 0,10 8,00 26,00 ΣΥΝΟΛΟ 100, , , , 00 Πηγή:Φιλιππουπολίτης Αντ. (2011), Εισήγηση στο σεμινάριο THINK GREEN -περιβαλλοντικό mentoring, ΕΒΕΑ, Αθήνα ( ). Πίνακας 4 Κατανομή ελληνικών επιχειρήσεων και αριθμός απασχολουμένων (1995) Πλήθος % % μ.ο. απασχολούμενων/ επιχείρηση ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ επιχειρήσεων Απασχολούμενοι ΟΡΥΧΕΙΑ , ,0 16,00 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ , ,0 4,74 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ , ,0 6,31 ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ , ,0 1,83 ΓΕΩΡΓΙΑ , ,0 1,07 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ,0 Πηγή: Φιλιππουπολίτης Αντ. (2011), Εισήγηση στο σεμινάριο THINK GREEN -περιβαλλοντικό mentoring, ΕΒΕΑ, Αθήνα ( ). 3.Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις λειτουργίας ΜΜΕ Ανάλογα, μεγάλη θεωρείται και η επίδραση της λειτουργίας των ΜΜΕ συνολικά, στο περιβάλλον, με άξια διερεύνησης το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα 4 και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ΜΜΕ, οι περισσότερες επιχειρήσεις: Χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή) Χρησιμοποιούν αναλώσιμες πρώτες ύλες (π.χ. χαρτί, μελάνι εκτυπωτή, πλαστικό) Παράγουν απόβλητα (απορρίματα, συσκευασίες, κ.ά.) Αναλώνουν ενεργειακούς πόρους για φωτισμό, θέρμανση, ψύξη, κ.ά. Είναι γεγονός ότι: Οι ΜΜΕ δημιουργούν το 60% της συνολικής παραγωγής και ευθύνονται για το 70% της βιομηχανικής ρύπανσης στην Ευρώπη Οι περισσότερες, μετά από ελέγχους, από αρμόδιους κρατικούς φορείς, έχουν ευρεθεί μη συμμορφούμενες προς εθνικούς ή κοινοτικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το 99,5% του συνόλου των επιχειρήσεων, το οποίο συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Ενδεικτικά: Τα κτίρια προκαλούν το 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη, παράγουν το 50% των εκπομπών CO 2, το 35% όλων των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, καταναλώνουν το 35% των πρώτων υλών, ευθύνονται για το 10-24% των δομικών αποβλήτων, παράγουν το 50% των εκπομπών SO 2, το 25% των εκπομπών NO x και το 10% των εκπεμπόμενων σωματιδίων. 4 Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ή αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) που προκαλούνται από έναν φορέα, ένα συμβάν, προϊόν ή άτομο. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (CO² footprint) ενός φορέα είναι τρόπος ποσοτικοποίησης και μέτρησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που προέρχονται από τη λειτουργία του.

6 Οι εμπορικές επιχειρήσεις συνδέονται με περιβαλλοντικά ζητήματα: απόβλητα (συσκευασίες ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταρίες), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση, καταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα (οικολογική και ενεργειακή πιστοποίηση προϊόντων), κ.λπ., μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, λόγω άγνοιας, ή φόβου και μάλιστα σε δύσκολες συγκυρίες για την παγκόσμια οικονομία, προβάλλουν αντιρρήσεις στην ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού παράγοντα στη λειτουργία της επιχείρησής τους (Καλλικαντζάρου 2006β, Λαγός). Στους τέσσερις πιο διαδεδομένους μύθους ή επιχειρήματα της άρνησης απαντούν οι αντίστοιχες διαψεύσεις- αντεπιχειρήματα της πραγματικότητας: 1ος μύθος: Η επιχείρησή μου είναι μικρή, δεν ευθύνομαι εγώ για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Η διάψευση: Ολες οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν το περιβάλλον με τη λειτουργία τους, επειδή: -Αναλώνουν φυσικούς ενεργειακούς πόρους -Χρησιμοποιούν νερό -Χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα -Διαθέτουν Η/Μ εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου -Αναλώνουν φυσικές πρώτες ύλες και παράγουν απόβλητα 2ος μύθος:το κόστος είναι μεγάλο και δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Η διάψευση: Οι περισσότερες περιβαλλοντικές πρακτικές δεν έχουν υψηλό κόστος, αλλά σχετίζονται με την αλλαγή της ατομικής και της εταιρικής νοοτροπίας. Πρακτικές όπως η ανακύκλωση, η συνετή χρήση πόρων, η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών, η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, κ.ά., δεν αυξάνουν, αλλά μειώνουν το κόστος παραγωγής. Η αγορά καθαρού Η/Μ εξοπλισμού πρέπει να αντιμετωπίζεται σε βάθος χρόνου, όπως κάθε άλλη επένδυση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Επιπλέον, τέτοιες προμήθειες επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Στην αξιολόγηση κόστους/οφέλους συνυπολογίζονται παράγοντες όπως αποφυγή ποινών, βελτίωση εικόνας επιχείρησης, βελτίωση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και προμηθευτές, πελάτες και την τοπική κοινωνία. Η μακροπρόθεσμη θεώρηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων επιτρέπει στη ΜΜΕ να ελπίζει στην επιβίωσή της και να κερδίζει μια θέση στη νέα αναδυόμενη αγορά. 3ος μύθος:δεν διαθέτω την απαραίτητη τεχνογνωσία, τους κατάλληλους ανθρώπους. Η διάψευση:τα περιβαλλοντικά δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο απαιτητικά από τα υπόλοιπα επιχειρηματικά θέματα. 4ος μύθος: Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ και με αυτό το θέμα.ηδη οι καθημερινές υποχρεώσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Η διάψευση: Η ενασχόληση των ΜΜΕ με τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πρώτης προτεραιότητας και η τοποθέτησή τους σε ασαφές μέλλον υπονομεύει την ύπαρξή τους. Η συζήτηση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην ΕΕ έχει ξεκινήσει από το 1980 και αποτελεί αυτονόητη πράξη στα προηγμένα κράτη. Περαιτέρω καθυστέρηση των ελληνικών ΜΜΕ οδηγεί σε απώλεια επιπλέον ανταγωνιστικών θέσεων. 4. «Περιβαλλοντικό Mentoring» σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Ο διεθνής όρος Mentoring προκύπτει από την ελληνική λέξη/όνομα Μέντορας 5. Ο Μέντωρ ήταν πρόσωπο της Ομήρου Οδύσσειας, στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύθηκε τα του οίκου του όταν 5 Ο Γάλλος συγγραφέας Φρανσουά Φενελόν, στο έργο του Les Aventures de Telemaque («Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου», 1699) παρουσιάζει τον Μέντορα- υπό τη μορφή της Θεάς Αθηνάς, όπως σε πολλές περιστάσεις -

7 αποχώρησε για τον Τρωϊκό Πόλεμο. Επομένως ο όρος Μέντορας έχει τη μεταφορική έννοια του έμπιστου και έμπειρου ατόμου, που δρα ως σύμβουλος και καθοδηγητής (Bell ). Στόχος της δράσης «Περιβαλλοντικό Mentoring» είναι η εκπαίδευση (Noyé & Piveteau) μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κρίσιμα ζητήματα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος σχετικά με το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη (Lacroix 2010, Σταματίου 2006α,β,γ,2007), τα οποία στη σημερινή συγκυρία της διεθνούς και εγχώριας κρίσης τείνουν να καταστούν η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο γενικά και τις επιχειρήσεις ειδικότερα. Μέσω του «Περιβαλλοντικού Mentoring» επιδιώχθηκε: Η ανάδειξη του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), Η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ΜΜΕ για την υιοθέτηση στη λειτουργία τους πρακτικών «πράσινης» επιχειρηματικότητας, Η αντιστοίχηση Καλών Πρακτικών μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ, καθώς και η ανάδειξη των σχετικών ωφελειών, Η μεταφορά γνώσης στις ΜΜΕ για την εφαρμογή των παραπάνω Καλών Πρακτικών και η συμμόρφωση τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα σεμινάρια του Περιβαλλοντικού Mentoring: Δεν επιβάρυναν οικονομικά τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν, καθώς χρηματοδοτούνται από το έργο «ThinkGreen» Διενεργήθηκαν υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ, σε κατάλληλα διαμορφωμένες αίθουσες, από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στην αγορά εργασίας με σημαντική γνώση και εμπειρία: 1. σε θέματα και διαδικασίες περιβαλλοντικής πιστοποίησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, 2. στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, 3. σε θέματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων, κ.ά. Η χρονική διάρκεια των εισηγήσεων (ομαδικό mentoring) ήταν 15 ωρών περίπου και ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου Απριλίου Επισημαίνεται ότι προηγήθηκε, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης συμμετοχής, η βάσει συναξιολόγησης προσόντων και εμπειρίας και περιεχομένου συνέντευξης σε πολυμελή επιτροπή, επιλογή των υποψήφιων μεντόρων. Η εκπαίδευση των μεντόρων διάρκειας 24 ωρών υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του Δημιουργήθηκαν 8 groups μεντόρων για την εκπαίδευση εκπροσώπων από 17 ΜΜΕ το καθένα, που είχαν κατανεμηθεί σε αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας (Παραγωγή, Χονδρικό Εμπόριο:Group 1, 2, Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες Group 1, 2, Κατασκευαστικές: Group 1, 2). Η εκπαίδευση των ΜΜΕ και η συνεργασία τους με τους μέντορες υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου Η διαδικασία του «Περιβαλλοντικού Mentoring - Think green» Η διαδικασία του «Περιβαλλοντικού Mentoring - Think green» είχε ως εξής: Εκπαίδευση εκπαιδευτών μεντόρων Διάκριση εκπαιδευομένων μελών ΜΜΕ /Τομείς δραστηριοτήτων: Παραγωγή, Χονδρικό εμπόριο (1,2), Λιανικό εμπόριο, Υπηρεσίες (1,2),Κατασκευαστικές (1,2) να συνοδεύει τον Τηλέμαχο στο ταξίδι του, να του δίνει κατευθύνσεις με τη φιλική γνώμη του και να τον επαναφέρει κοντά στον πατέρα του, τον Οδυσσέα. Επομένως η λέξη «μέντορας» στη γαλλική και κατόπιν σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, και ως «μερικό» αντιδάνειο και στη νέα ελληνική, σημαίνει γενικά τον σύμβουλο και φίλο που δρα ως πνευματικός οδηγός και καθοδηγητής. Στην αγγλική γλώσσα περιλαμβάνονται τα παράγωγα mentoring, mentorship, mentoree / mentee. (Βικιπαίδεια, λήμμα:μέντωρ).

8 Mentoring σε ομάδες ανά τομέα δραστηριότητας-εισηγήσεις-συζήτηση-ανταλλαγή απόψεωνεπισημάνσεις και ενημέρωση Mentoring σε ατομικό επίπεδο-επίσκεψη σε γραφεία και τόπους δραστηριοτήτων (εργοτάξια, εργοστάσια, τόπους παραγωγής, κ.ά.) Καταγραφή αναγκών και προτεραιοτήτων-ενθάρρυνση δράσεων Απάντηση ερωτηματολογίων από ΜΜΕ -αυτοαξιολόγηση Κατάθεση προτάσεων από ΜΜΕ προς αξιοποίηση -προώθηση από ΕΒΕΑ προς αρμόδιους φορείς Τεκμηρίωση της διαδικασίας με συμπλήρωση εντύπου περιβαλλοντικού mentoring του έργου think green (πρακτικού συνάντησης-συνεργασίας) από μέντορες To Mentoring, όπως και πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί να υλοποιηθεί σε εξατομικευμένο (ανά ΜΜΕ), ή/και σε ομαδικό επίπεδο: Α)Εξατομικευμένο Mentoring : Σε πλαίσιο εθελοντικής, εμπιστευτικής και με διάρκεια συνεργασίας, ο Μέντορας: ενημερώνεται για τις ανάγκες της ΜΜΕ. ενημερώνει τη ΜΜΕ για τα οφέλη από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών και συμμόρφωση με Νομοθεσία για μείωση περιβαλλοντικών της επιπτώσεων επισημαίνει επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενθαρρύνει δράσεις από κοινού με την ΜΜΕ καθορίζουν στόχους και ορόσημα για την επίτευξή τους. Υιοθέτηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 6 (ΣΠΔ), με συστηματικό έλεγχο και βελτίωση, το οποίο συνεπάγεται μέγιστη περιβαλλοντική απόδοση της ΜΜΕ. Β) Ομαδικό Mentoring: Σε πλαίσιο ομαδικής παρακολούθησης των μεντόρων, συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών και συνεργασίας, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ ενημερώθηκαν για τα ακόλουθα: Περιεχόμενο προγράμματος-σκοπός-στόχοι Εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο Περιβαλλοντικός αντίκτυπος ΜΜΕ Επιπτώσεις Σύγχρονες καλές πρακτικές μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων-μέθοδοι-εργαλεία-δείκτες περιβαλλοντικής αξιολόγησης Προοπτικές πράσινης επιχείρησης-οικονομικοί στόχοι Φορείς-Προγράμματα Δράσεις υποστήριξης ΜΜΕ για μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος Δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων για υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) διαδικασίες-μελέτες περίπτωσης Εμφαση δόθηκε στις σύγχρονες καλές πρακτικές μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Διαχείριση Ενέργειας Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας Κλιματισμός Ψύξη/θέρμανση Φωτισμός Αξιοποίηση ΑΠΕ Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείριση Αποβλήτων 6 Διαρθρωμένο πλαίσιο διαχείρισης, ο σχεδιασμός του οποίου αποσκοπεί να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον μιας επιχείρησης, μέσω διαφόρων επιχειρηματικών ή τεχνικών πρακτικών. Λόγω της ύπαρξης/κατάρτισης ποικίλων κατηγοριών ΣΠΔ ως προς την ποιότητα και το πεδίο, έχουν αναπτυχθεί μη δεσμευτικά πρότυπα, αναγνωρισμένα σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο. Επομένως κάθε επιχείρηση μπορεί να εναρμονίσει το ΣΠΔ που διαθέτει επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω πρότυπα:iso Διεθνές Πρότυπo, Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικός Έλεγχος (EMAS) - Ευρωπαϊκό Πρότυπο ή BS Πρότυπο Ηνωμ. Βασιλείου καθοδήγησης για την σταδιακή εφαρμογή των προτύπων ISO και EMAS.

9 Εφοδιαστική Αλυσίδα & Μεταφορές Περιβαλλοντικές επενδύσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Οικολογική Σήμανση Προϊόντων Ειδικότερα: Διαχείριση ενέργειας Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας Κλιματισμός Ψύξη/θέρμανση Φωτισμός Αξιοποίηση ΑΠΕ Ηλιακή ενέργεια Ηλιακοί θερμοσίφωνες Παθητικά ηλιακά συστήματα (βιοκλιματική αρχιτεκτονική) Φωτοβολταϊκά συστήματα Αιολική Γεωθερμική Βιομάζα Υδροηλεκτρική ΣΗΘ (Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας) 7 Διαχείριση υδατικών πόρων Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, καζανάκια/κεφαλές μπαταρίας ντους με ρυθμιζόμενη ροή, διακόπτες με φωτοκύτταρα Επισκευή διαρροών Τοποθέτηση συστημάτων συγκέντρωσης νερού -διαλογή-αξιοποίηση (πόσιμου ή μη νερού) Εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων Τακτικός έλεγχος Έλεγχος κατανάλωσης με τακτική καταγραφή ενδείξεων μετρητή Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και διαδικασιών Διαχείριση αποβλήτων Πρόβλεψη για πράσινες προμήθειες (από πρώτη ύλη έως τελική απόθεση) Προσδιορισμός περιοχών μείωσης αποβλήτων => υλοποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Προσδιορισμός μη επικινδύνων (ειδών και ποσοτήτων)=> σχέδιο Ανακύκλωσης Προσδιορισμός ύπαρξης επικινδύνων => σχέδιο διαχείρισης (εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση) Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία και υιοθέτηση καλών πρακτικών Μείωση, επανάχρηση, βιοδιάσπαση συσκευασίας Κομποστοποίηση (σε οργανικά απορρίματα) Εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές 7 Τα συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μέσω ενιαίου συστήματος.η παραγόμενη θερμότητα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση όσο και για ψύξη ή κλιματισμό. Βασικό πλεονέκτημα και κίνητρο εφαρμογής της αποτελεί η αυξημένη απόδοση του συστήματος, έναντι της χωριστής λειτουργίας συμβατικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας. Έχει αποδειχθεί ότι με την αξιοποίηση των συστημάτων ΣΗΘ, επιτυγχάνεται συνολική απόδοση καυσίμου έως και 90% (έναντι 30-45% που είναι ο βαθμός απόδοσης των ηλεκτρικών συμβατικών συστημάτων), εξοικονομώντας ενέργεια κατά 15-40%, σε σχέση με την παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από ανεξάρτητα συστήματα. Η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει από την ανάκτηση και αξιοποίηση της θερμότητας, που διαφορετικά θα απορριπτόταν στο περιβάλλον (ΔΕΠΑ

10 Μεταφορές Προϊόντων Επιλογή κατάλληλου τρόπου μεταφοράς Διαχείριση κινήσεων οχημάτων Τεχνικές βελτιώσεις στα χρησιμοποιούμενα οχήματα Εκπαίδευση οδηγών Μετακινήσεις Πελατών Μείωση μετακινήσεων Παροχή συμβουλών προς τους πελάτες για πολιτική της επιχείρησης Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς Μετακινήσεις Υπαλλήλων Παροχή μετακίνησης προς και από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Σχεδιασμός έξυπνου ωραρίου εργασίας Χρήση υβριδικών οχημάτων Σχεδιασμός μαζί με τους εργαζόμενους Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν μελέτες περίπτωσης καλών πρακτικών (Πίν. 5), ενώ ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ η μέσω ερωτηματολογίου (Ερωτ. 1) αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων αυτών.προέκυψε η μέση εικόνα περιβαλλοντικής κατάστασης των ΜΜΕ (εν προκειμένω του group κατασκευές 1). Πίνακας 5 Μελέτες περίπτωσης καλών πρακτικών Πηγή: Μπεθάνη Σ. & Σαββοπούλου Σ.-εκπαιδευτικό υλικό

11 Ερωτηματολόγιο1 Πηγή: Π. Χριστοφορίδης-Κ. Ιακωβίδης-εκπαιδευτικό υλικό Από τον μέσο όρο των απαντήσεων προέκυψε ότι η χρήση και η εξοικονόμηση ενέργειας (η οποία άμεσα σχετίζεται με εξοικονόμηση δαπανών από αντίστοιχα τιμολόγια, κ.ά.) αποτελεί και πρώτη περιβαλλοντική προτεραιότητα, ενώ δεν εφαρμόζεται ή έχει σχετικώς παραμεληθεί ως πρακτική η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, ο επιλεκτικός διαχωρισμός και η ανακύκλωση στερεών αποβλήτων και η αντιμετώπιση της ρύπανσης, της σκόνης και των οσμών. Από τους μέντορες του group κατασκευές 1, διανεμήθηκε στους εκπροσώπους ΜΜΕ προς συμπλήρωση ερωτηματολόγιο (ερωτ. 2), με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτεραιοτήτων, των στόχων και των προσδοκιών των ΜΜΕ. Με αυτό επιχειρήθηκε η αποτύπωση της αυτοαξιολόγησης και του ενδιαφέροντος των ΜΜΕ για αυτοβελτίωση, της ανάγκης ενίσχυσης τομέων της επιχείρησης, της πρωτοβουλίας απεύθυνσης σε ειδικούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, της δυνατότητας ενημέρωσης για περιβαλλοντικής κατεύθυνσης προγράμματα από το ΕΒΕΑ, της εκτίμησης για τη συμβολή των μεντόρων και της χρονικής τοποθέτησης της αναμενόμενης απόσβεσης και των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών, της ύπαρξης ή μη περιβαλλοντικής στρατηγικής και σε ποιο βαθμό στην επιχείρηση, της διάθεσης συνεργασίας με τους μέντορες στο μέλλον, κ.ά. Επισημάνθηκαν οι κυριότερες χαρακτηριστικές απαντήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται ομαδοποιημένες. Τομέας: Κατασκευή 1 Ερωτηματολόγιο 2 1.Περιγράψτε με συντομία το προφίλ της επιχείρησής σας. Ποιοι τομείς, πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη ενίσχυσης ; α)τεχνική- κατασκευαστική εταιρία ιδιωτικών έργων, αρκετά ευαισθητοποιημένη σε ενεργειακά περιβαλλοντικά θέματα, β) αξιοποίηση πόρων κατά το στάδιο των οικοδομικών εργασιών α)εταιρία ανακύκλωσης κυρίως γυαλιού και πλαστικού και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων, β) ανάγκη βελτίωσης πράσινου επιχειρείν

12 α)ιδιωτικά έργα και μικρά δημόσια, β) στον τομέα της κατασκευής α)ιδιωτικά έργα και μικρά δημόσια, β) Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες 2.Έχετε ποτέ απευθυνθεί σε οποιουδήποτε τύπου σύμβουλο-καθοδηγητή σε περιβαλλοντικά ζητήματα και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; Επικοινωνία με την ομάδα της Ανέλιξης (κ. Έλλη Γεωργιάδου) Απεύθυνση σε ειδικούς για έκδοση άδειας περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άδεια ανακύκλωσης Απεύθυνση σε συγκεκριμένους προμηθευτές για επεξηγήσεις και καθοδήγηση στη χρήση προϊόντων που απαιτούνται στην κατασκευή οικοδομικών έργων Μη απεύθυνση σε εκτός ΜΜΕ, διότι στο προσωπικό της περιλαμβάνονται περιβαλλοντολόγοιμηχανικοί Οχι,ποτέ 3. Πώς πληροφορηθήκατε την ύπαρξη του προγράμματος ; Από το ΕΒΕΑ μέσω φαξ στο γραφείο-έδρα της ΜΜΕ Από την ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ Από τυχαία επίσκεψη στο ΕΒΕΑ 4. Γιατί δηλώσατε ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; Είναι πρωτοποριακό, ενδιαφέρον για την α φάση και την υλοποίησή του Λόγω ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση, το περιβάλλον και το πράσινο επιχειρείν Λόγω στροφής της επιχείρησης προς την πράσινη ανάπτυξη Λόγω ανάγκης εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική νομοθεσία 5.Ποιοι οι στόχοι και ποιες προσδοκίες σας από αυτό; Ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις και το θεσμικό πλαίσιο σε περιβαλλοντικά θέματα Πληροφόρηση για πρακτικές και οικονομικά κίνητρα και οφέλη Γνώση σε τεχνικές-νομικές οικονομικές πτυχές του φιλοπεριβαλλοντικού επιχειρείν Σχεδιασμός περιβαλλοντικής πολιτικής και ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας 6.Τι αναμένετε από τους μέντορες; Ενημέρωση για σύγχρονες τάσεις, θεσμικό πλαίσιο πρακτικές και οικονομικά κίνητρα και οφέλη. Κατανόηση προβλημάτων ΜΜΕ και προώθηση προς διευθέτηση από αρμοδίους Βοήθεια και συμβουλές για βελτίωση της επιχείρησης Συμβουλές για αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΜΜΕ 7. Αναμένετε, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να έχετε οικονομικά οφέλη: Α)βραχυπρόθεσμα, Β)μεσοπρόθεσμα, Γ)μακροπρόθεσμα Γ)Μακροπρόθεσμα, με δεδομένο ότι βασικές ενέργειες (εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης-ψύξης, ανακύκλωση, κ.ά.) υλοποιούνται ήδη. Β)Μεσοπρόθεσμα 8. Αναμένετε, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας:α)πάρα πολύ, Β)Αρκετά, Γ)Εξαρτάται και από άλλους παράγοντες (ποιους) Γ) οικονομικά κίνητρα από το κράτος, εκσυγχρονισμός και εφαρμοστικότητα θεσμικού πλαισίου. Γ)γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς Γ)οικονομική ενίσχυση και περιβαλλοντική συνείδηση κοινωνίας 9.Πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας διέπεται από περιβαλλοντική στρατηγική (αξιοποίηση ηλιασμού, προσανατολισμός, ηχομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ανακύκλωση υλικών, προμήθειες, συσκευασίες, κ.ά.) και σε ποιο βαθμό ; Ναι, σε μεγάλο βαθμό (με παρακολούθηση σεμιναρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας, υλοποίηση σε κατασκευές, κ.ά.) Ναι, σε μικρό αλλά ικανοποιητικό βαθμό, με προοπτικές καλυτέρευσης Ναι, σε μέτριο βαθμό

13 Οχι, αλλά πλέον γίνεται προσπάθεια 10.Είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με τους μέντορες με σκοπό την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων ; Ναι. Ναι, σε συνέχεια τρέχουσας συνεργασίας Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι οι εν λόγω MME διαθέτουν τουλάχιστον ένα υπόβαθρο περιβαλλοντικής μέριμνας και ενσωμάτωσης στη λειτουργία τους και οι εκπρόσωποί τους αναγνωρίζουν την ανάγκη για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων σε συνάρτηση, όμως, με οικονομικά οφέλη, που αναμένουν κυρίως μακροπρόθεσμα.στο σύνολό τους πιστεύουν ότι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται από την κατάσταση της αγοράς, την παροχή επενδυτικών (περιλαμβανομένου του θεσμικού πλαισίου) και οικονομικών κινήτρων από το κράτος καθώς και από την περιβαλλοντική συνείδηση της κοινωνίας (αποδεκτών των περιβαλλοντικών συνεπειών και πελατών των ΜΜΕ ως προς υπηρεσίες και προϊόντα). Από το ΕΒΕΑ δόθηκε προς απάντηση στις ΜΜΕ που συμμετείχαν σε όλα τα groups, το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (ερωτ. 3), με σκοπό την αποτύπωση της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πρακτικών. Σε κάθε τομέα πρακτικών αναφέρονται προς διευκόλυνση οι ενδεικτικές και ενδεδειγμένες ενέργειες. Ερωτηματολόγιο 3 Αποτύπωση της αξιοποίησης περιβαλλοντικών πρακτικών ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-Ενδεικτικές ενέργειες: Επιλογή ηλεκτρικών συσκευών με υψηλή ενεργειακή απόδοση-επιλογή ηλεκτρονικών συσκευών με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση Χρήση της κατάστασης αναμονής -Απενεργοποίηση των οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών αντί της ενεργοποίησης της προφύλαξης οθόνης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-Ενδεικτικές ενέργειες: Τακτική συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης από εξειδικευμένο συνεργείο-αντικατάσταση του λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με αντίστοιχο φυσικού αερίου ή βιομάζας-διασφάλιση ότι τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, ενώ λειτουργεί ο κλιματισμός-ελαχιστοποίηση του φορτίου ψύξης. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-Ενδεικτικές ενέργειες: Εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων ή υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής (low-e)-εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου της θερμοκρασίας του κτιρίου. Απομάκρυνση της ήδη συσσωρευμένης θερμότητας (Περιορισμός των εσωτερικών πηγών θερμότητας. Μέριμνα για τη θερμομόνωση του κτιρίου, κ.ά.). ΦΩΤΙΣΜΟΣ-Ενδεικτικές ενέργειες: Ρύθμιση του φωτισμού ανά θέση εργασίας-εκμετάλλευση ηλιακού φωτός-ελάττωση έντασης φωτισμού κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων εργασίας-επιλογή λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)-Ενδεικτικές ενέργειες: Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας-Αξιοποίηση της Γεωθερμικής Ενέργειας-Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ). ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-Ενδεικτικές ενέργειες: Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Ανακύκλωση αποβλήτων που διαφορετικά θα οδηγούντο σε υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση. Εφαρμόζω και εξοικονομώ σε σχέση με πριν (ενεργειακή κατανάλωση σε ): Δεν εφαρμόζω αλλά προτίθεμαι να εφαρμόσω εφόσον θα μπορούσα να εξοικονομήσω 0-10% 10-15% > 15% 0-10% 10-15% > 15%

14 Δεν με ενδιαφέρει Οι απαντήσεις κι εδώ, κατά μέσο όρο, δεν διέφεραν ως προς την αποτύπωση της πραγματικότητας και της εικόνας του μ.ο. των επιχειρήσεων από το ερωτηματολόγιο 1.Προέκυψε ότι οι εν λόγω MME τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, αναγνωρίζουν την ανάγκη και επιδιώκουν βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, σε συνάρτηση με την χρηματική αποτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης και γενικά, με αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Επίσης,η πρόθεση ή η υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων (εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων, κ.ά.) συμβαδίζει μόνο με την περίπτωση ιδιότητου ακινήτου (Σταματίου 2000,2007, Stamatiou 2003, 2004). Κατά την επίσκεψη των μεντόρων στην έδρα ή στον τόπο δραστηριότητας των ΜΜΕ, μετά από ξενάγηση σε αυτούς, παρακολούθηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και ύστερα από συζήτηση με τον/ή τους εκπρόσωπο/ους, διαπιστώθηκαν ανάγκες σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιο συνήθη, κοινά στις περισσότερες, ήταν, αναφορικά κυρίως με τον τομέα των κατασκευών (Σταματίου 2000,2007, Stamatiou 2003, 2004), τα ακόλουθα: δυσκολία διαλογής μπαζών-απορριμμάτων-προϊόντων εκσκαφής, μη επάρκεια χώρων φύτευσης στους ακάλυπτους χώρους κτιρίων, εγκατάσταση διπλών υαλοπινάκων ή υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής, μη επάρκεια χώρων φύτευσης και πρασίνου, μη πρόβλεψη επαρκών χώρων φύτευσης, μη πρόβλεψη εγκαταστάσεων κομποστοποίησης, έλλειψη σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.ά. Προς αντιμετώπιση των ανωτέρω και άλλων συναφών αναγκών, οι προτάσεις των μεντόρων σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ήταν, κυρίως, οι εξής: απενεργοποίηση λειτουργίας Η/Υ και λοιπών ηλεκτρικών και ενεργοβόρων συσκευών κατά τη μη χρήση τους,τρόποι συλλογής/διαλογής/απομάκρυνσης μπαζών-απορριμμάτων-προϊόντων εκσκαφής, ανάπτυξη φύτευσης σε επιπλέον χώρους (υπαίθριους, βεράντες, ακάλυπτο χώρο) με φυτά κατάλληλα λόγω χρήσης, ανθεκτικά και μη υδατοβόρα μετά από μελέτη, με σκοπό τη μακρόχρονη διατήρησή τους και το πότισμά τους από σύστημα συλλογής-ανακύκλωσης ομβρίων υδάτων, δημιουργία φυτευμένης στέγης (με κηπευτικό χώμα 30 εκ., πόες και θάμνους), γενικότερη αξιοποίηση ομβρίων υδάτων για πότισμα και καθάρισμα, χρήση οικολογικών υλικών για καθαρισμό χώρων, χρήση κάδων για τη συλλογή των υλικών κατεδάφισης, ανακύκλωση οικοδομικών υλικών, δυνατότητα κομποστοποίησης μέρους απορριμμάτων με κατάλληλη εγκατάσταση, χρήση οικολογικών χρωμάτων και υλικών, εκτενέστερη - και στις δύο όψεις- και ανακυκλωτική χρήση χαρτιού και ανακύκλωση ανακυκλώσιμων συσκευασιών, προώθηση καινοτομιών και ευρεσιτεχνίας σε μεθόδους-υλικά-συσκευές κομποστοποίησης, προϊόντων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων /επιχειρηματική αξιοποίηση και προώθηση αυτών, κ.ά. Με το σύνολο των ΜΜΕ αποφασίστηκε να υπάρξει νεότερη τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή συνάντηση για την εκτίμηση ή τη βελτίωση της εφαρμογής των ανωτέρω προτάσεων. 6. Προτάσεις για την υποστήριξη του πράσινου επιχειρείν από τις ΜΜΕ Είναι δεδομένο και πρακτικά αποδεδειγμένο ότι η υιοθέτηση διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον: α) μειώνει τα κόστη της επιχείρησης, β) βελτιώνει το εταιρικό προφίλ της, γ) δημιουργεί υγιείς χώρους εργασίας, δ) προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα στο marketing, ε) προσφέρει περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες. Μεγάλο μέρος εκπροσώπων ΜΜΕ φέρεται να έχει κατανοήσει ή ασπαστεί τα παραπάνω, αλλά έχει εκτιμηθεί ως απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου που θα ενθαρρύνει και διευκολύνει την πράσινη επιχειρηματικότητα και την φιλοπεριβαλλοντική λειτουργία τους. Μετά από εμπεριστατωμένες συζητήσεις, με εστιασμό στα προβλήματα του συνολικού συστήματος και της ελληνικής πραγματικότητας του επιχειρείν και μάλιστα στη σημερινή συγκυρία (οικονομική κρίση, έλλειψη ρευστότητας, υποαπασχόληση, ανεργία, κ.ά.), και με δεδομένη τη σημασία των ΜΜΕ στην οικονομία και στην ανάπτυξη, διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασίας και διαλόγου σε νέες βάσεις μεταξύ αυτών και της Πολιτείας. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, διατύπωσαν τις ακόλουθες προτάσεις προς προώθηση από ΕΒΕΑ σε αρμόδιους κρατικούς (Καλλικαντζάρου 2006α) ή άλλους φορείς :

15 Ανάδειξη ρόλου και σημασίας ΜΜΕ για την οικονομία και την ανάπτυξη Μείωση της γραφειοκρατίας του Δημοσίου στις συναλλαγές των ΜΜΕ Μείωση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων κατά την ανάπτυξη συνεργασίας των ΜΜΕ με ομόλογές τους στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο Βελτίωση παροχής υπηρεσιών και αποτελεσματικότερη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο διοίκησης, και στελέχωσή τους με επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό Μείωση του ΦΠΑ σε πράσινα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες Bonus μερικής φοροαπαλλαγής σε επιχειρήσεις με τεκμηριωμένη περιβαλλοντική συνείδηση και επιδόσεις Κατάργηση του πόθεν έσχες για δύο (2) έτη για αγορές ακινήτων, εξοπλισμού και πρώτων υλών ΜΜΕ Παροχή άτοκων δανείων για ενθάρρυνση περιβαλλοντικών δράσεων Καθιέρωση διαμεσολαβητικού φορέα για διευκόλυνση χρηματοδότησης των ΜΜΕ Διενέργεια κατάλληλων ελέγχων από ελεγκτικούς φορείς σε ΜΜΕ Καθιέρωση τιμητικών επιβραβεύσεων σε ΜΜΕ που διαθέτουν διαπιστωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων με παρουσίαση περιβαλλοντικών επιδόσεων ΜΜΕ και συναφών καλών πρακτικών, καινοτομιών, ευρεσιτεχνιών, κ.λπ. Παροχή επιπλέον κινήτρων οικονομικών, φορολογικών, αναπτυξιακών, επενδυτικών, κ.ά. Βιβλιογραφία 1. Bell K.O.(2002), Managers as Mentors,Berret-Koehler Publishers, San Fransisco. 2. ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Enterprise and Industry (2007) "What is SME? Facts and figures" 4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της ]. 5. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (2009): Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την SBA (Small Business Administration) στην Ελλάδα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ ΙΕΚΕΠ (1998), «Η Επιχείρησή μου και εγώ», Πρόγραμμα CIBERAL-IFESTOS, Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, ADAPT, Αθήνα Ιούνιος Καλλικαντζάρου Έλενα (2006α), «Διοίκηση και περιβάλλον», διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ (επιβλέπων Καθηγητής: Ιωσήφ Στεφάνου). 8. Καλλικαντζάρου Έλενα (2006β), «Ο Ρόλος των Νέων Διοικητικών Δομών στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας. Μελέτη Περίπτωσης: Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ)», 5 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (05-06/12), (Πρακτικά σε CDROM και kallithea.hua.gr/.../5files/elena%20kalikantzarou_keimeno%20eisigisi.pdf) 9. Λαγός Δημήτριος (2006), «Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της τουριστικής βιομηχανίας»,5 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (05-06/12), (Πρακτικά σε CDROM και kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida5/5files/dimitrios%20lagos.pdf) 10. Lacroix Richard-Nicolas (2010), Πράσινες Προμήθειες-Ανάπτυξη Μεθοδολογίας, Στρατηγικών και Πολιτικής, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 11. Lacroix Richard-Nicolas(2006α),«Business plan for a Modern and Efficient Business»,5 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας,Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (05-06/12),(Πρακτικά σε CDROM και kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida5/5files/richard%20lacroix_business%20plan.pdf) 12. Lacroix Richard-Nicolas (2006β),«Technopolis & The development of Small and Middle Size Enterprises - The case of Sophia Antipolis in France»,5 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (05-06/12), (Πρακτικά σε CDROM και kallithea.hua.gr/epixeirein/dihmerida5/5files/richard%20lacroix_keimeno%20eisigisis.pdf)

16 13. Noyé Didier, Piveteau Jacques (1999), Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή, Μεταίχμιο, Αθήνα. 14. Σταματίου Ελένη (2007),«Διατηρητέα κτίσματα:πόσο εφικτή και συμφέρουσα η επιχείρηση προστασίας τους από τους ιδιώτες;», 6 η ημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (22/11),(Πρακτικά σε CDROM και kallithea.hua.gr/epixeirein/hmerida6/stamatiou.pdf ). 15. Σταματίου Ελένη (2006α), «Επιχειρώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πεδίο του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος.η περίπτωση του Εθνικού Οικολογικού Πάρκου Παρνασσού», 5 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (05-06/12) (Πρακτικά σε CDROM και ). 16. Σταματίου Ελένη (2006β),«Επιχειρηματικότητα και χωρική αναβάθμιση. Θύλακες προστασίας πολιτιστικού και φυσικού αστικού περιβάλλοντος»,5 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (05-06/12) (Πρακτικά σε CDROM και /www.hua.gr/epixeirein/dihm4%20docs/stamatiou.pdf ). 17. Σταματίου Ελένη (2006γ),«Πράσινη επιχειρηματικότα-χωρικός σχεδιασμός και περιβαλλοντική διαχείριση», 4 η Διημερίδα Επιχειρηματικότητας», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Πρακτικά σε CDROM και ). 18. Σταματίου Ελ. (2000), Διερεύνηση τρόπου παρέμβασης των κεντρικών αναπτυξιακών φορέων στο χωρικό και περιβαλλοντικό (φυσικό και ανθρωπογενή) σχεδιασμό, Μεταδιδακτορική Έρευνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής (πρ. Αστικής) και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 19. Stamatiou Eleni (2004), ''Land Tenure and Land Relations in Greece, in: International Encyclopaedia of Land Tenure, relations for the nations of the world (4 volumes),russian Academy of Social Sciences, Research Institute of Relations of Land and Land planning, Edwin Mellen Press (2004), USA, v. ΙΙ, p.p (in English and Russian). 20. Stamatiou Eleni (2003), Evolution de la Législation et de la Politique Urbaine en Grèce,Discussion Paper Series, 9(20): , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος. 21. Φιλιππουπολίτης Α. (2011), Εισήγηση στο σεμινάριο THINK GREEN -περιβαλλοντικό mentoring, ΕΒΕΑ, Αθήνα ( ).

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα Το έργο ELIH MED Εnergy efficiency in Low Income Housing in the Mediterranean Eνεργειακή αποδοτικότητα σε Κατοικίες Πολιτών Χαμηλού Εισοδήματος στη Μεσόγειο Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα MED on the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us!

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us! ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Innovate with us! Βόλος, 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Eταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη Ως έννοια,η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά στις σχέσεις τους με την κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Δημήτριος Μπέλλος 1, Κωνσταντίνα Χρήστου 2, Παρασκευή Αλεξίου 3 1. Εκπαιδευτικός Β'θμιας Εκπαίδευσης dbellos100@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Συμμετοχή των ΟΤΑ σε ενεργειακές επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης Δήμαρχος Πτολεμαΐδας Κοζάνη, 04/09/2009 Το Γενικό Όραμα του Δήμου Πτολεμαΐδας Ο Δήμος Πτολεμαΐδας, δυναμικό ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική Περιβαλλοντική Οικονομία & Ανάπτυξη Η ανάπτυξη της οικονομίας, μέσα από επενδύσεις που είναι φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter To Πρόγραμμα SHAAMS Περιεχόμενα

e-newsletter To Πρόγραμμα SHAAMS Περιεχόμενα January 2014 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ +30 28210 23070 Τεύχος 2 Συντάκτες: Ιωάννης Βουρδουμπάς, Λέκτορας ΤΕΙ Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου SHAAMS Μαρία Περακάκη, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας έργου SHAAMS

Διαβάστε περισσότερα