Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους. (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». β) Του Π.. 437/85 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». γ) Του Π.. 229/86 «Σύσταση, Οργάνωση και αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας». δ) Του Π.. 456/85 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εµπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και στο Υπουργείο Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας από το ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 163/Α/ ). 2) Την Υ 1321/ (ΦΕΚ 531/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου». 3) Το άρθρο 22 του Ν (ΦΕΚ 14/Α/87). 4) Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθµη και ασφαλής ίδρυση και λειτουργία εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής και εµφιάλωσης ασετυλίνης ως και η ασφαλής διακίνηση και εναποθήκευση των φιαλών συσκευασίας τους, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείµενο 1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται: α) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και πλήρωσης φιαλών πεπιεσµένων αερίων. β) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και εµφιάλωσης ασετυλίνης. γ) Η διακίνηση και αποθήκευση των πεπιεσµένων αερίων και της ασετυλίνης. δ) Ο περιοδικός έλεγχος καταλληλότητας των φιαλών και των δοχείων. ε) Οι χώροι αποθήκευσης των φιαλών (πρατήρια εργοστάσια, Νοσοκοµεία κ.λπ.). Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Με τον όρο «αέρια» αναφέρονται αέρια που εµφιαλώνονται µε πίεση. Πρόκειται για αέρια που αποτελούνται από ένα είδος µορίων και µέσα στις φιάλες ή τα δοχεία διατηρούνται σε καθαρά τεχνική κατάσταση. 2. Πεπιεσµένα αέρια, είναι αέρια που η κρίσιµη θερµοκρασία των βρίσκεται κάτω από τους 50ºC ή η πίεση του ατµού των είναι στους 50ºC µεγαλύτερη των 3 BARS. 3. Κρυογενικά αέρια. Είναι αέρια σε υγρή κατάσταση που προέρχονται από το διαχωρισµό του αέρα και ευρίσκονται σε θερµοκρασίες µεταξύ -165ºC και -210ºC. Τέτοια αέρια είναι το οξυγόνο, το Άζωτο, το Αργό, το Ήλιο, το Ξένο, το Κρυπτό και το Νέο.

2 4. Υγρά πεπιεσµένα αέρια, είναι πεπιεσµένα αέρια σε υγρά κατάσταση, που διατηρούνται στην κατάσταση αυτή µε τεχνητά µέσα. 5. Αέρια διαλελυµένα κάτω από συνθήκες υψηλής πίεσης, όπως η διαλελυµένη ασετυλίνη, το διοξείδιο του άνθρακος, το πρωτοξείδιο του αζώτου, είναι ισοδύναµα µε τα πεπιεσµένα αέρια. 6. Μίγµατα αερίων, είναι πεπιεσµένα αέρια που αποτελούνται από περισσότερα είδη µορίων. Ένα µίγµα αερίων µπορεί να αποτελείται από υγρά και αέριο φάση και να βρίσκεται στο ίδιο δοχείο φιάλη. 7. Ασετυλίνη είναι το αέριο που παράγεται κατά την επίδραση νερού σε ανθρακασβέστιο. 8. οχεία πεπιεσµένων αερίων (φιάλες), µε την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κινητά δοχεία που αφού γεµισθούν µε πεπιεσµένα αέρια, µεταφέρονται στα πρατήρια διάθεσής των ή στους τόπους χρησιµοποίησής των. Στα δοχεία αυτά περιλαµβάνεται και ο εξοπλισµός των, εκείνος που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφάλεια των, όπως το κλείστρο, οι βαλβίδες και το καπάκι. 9. οχεία αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων σε υγρά µορφή (δεξαµενές), είναι µη κινητά δοχεία που τοποθετούνται σε χώρους µεγάλων καταναλωτών (Νοσοκοµεία, εργοστάσια κ.λπ.). 10. Εγκαταστάσεις πλήρωσης σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι: α) Εγκαταστάσεις για την πλήρωση φιαλών πεπιεσµένων αερίων, από ακίνητα δοχεία αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων, που είναι εγκατεστηµένα µέσα στα εργοστάσια παραγωγής των αερίων αυτών και β) Εγκαταστάσεις για την πλήρωση των παραπάνω φιαλών από ακίνητα δοχεία (δεξαµενές) αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων που είναι εγκατεστηµένα µακριά από το χώρο παραγωγής των και που µεταφέρονται εκεί µε ειδικά µέσα. 11. Κέντρα ελέγχου ονοµάζονται εγκαταστάσεις µε ειδικά όργανα και συσκευές στα οποία δοκιµάζονται περιοδικά τα δοχεία (φιάλες), πεπιεσµένων αερίων για εξακρίβωση της ακίνδυνης διακίνησης και χρήσης των. Άρθρο 3 Φιάλες πεπιεσµένων αερίων 1. Κινητά (φιάλες). Οι εισαγόµενες στη χώρα φιάλες πεπιεσµένων αερίων, µπορεί να είναι καινούργιες ή µεταχειρισµένες. Απαραίτητα πρέπει οι φιάλες αυτές να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ανεγνωρισµένου εθνικού ή διεθνούς οργανισµού (ΕΛΟΤ κ.λπ.) του τελευταίου δωδεκαµήνου. Φιάλες κατασκευασµένες σε κράτη µέλη της ΕΟΚ, γίνονται δεκτές εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου, στο οποίο αναγράφεται ότι είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 76/767/ΕΟΚ. Φιάλες κατασκευασµένες σύµφωνα µε την παραπάνω οδηγία καλούνται «φιάλες τύπου ΕΟΚ». Οι ενδιαφερόµενοι για να εισάγουν τις παραπάνω φιάλες, πρέπει να υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ, το πιστοποιητικό που αναφέρεται παραπάνω. Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών, χορηγεί την άδεια εισαγωγής, που αναφέρεται στο παράρτηµα Α του παρόντος. Η άδεια εισαγωγής είναι απαραίτητη για τις Τελωνειακές αρχές και δεν µπορεί να αντικατασταθεί µε οιοδήποτε έγγραφο δηµόσιας αρχής. Εννοείται ότι η έγκριση εισαγωγής που έχει τεχνικό χαρακτήρα και αναφέρεται σε συγκεκριµένο αριθµό φιαλών, δε δίνει δικαίωµα για την πλήρωση ή κυκλοφορία των φιαλών πριν χορηγηθεί η έγκριση κυκλοφορίας αυτών. 2. οχεία αποθήκευσης κρυογενικών υγροποιηµένων αερίων (Μη κινητά). Προκειµένου για την εισαγωγή των, ακολουθείται η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου ενώ όταν κατασκευασθούν στην Ελλάδα προ της εγκατάστασής των, πρέπει να λάβουν ειδική άδεια του ΥΒΕΤ. 3. Έγκριση κυκλοφορίας. Για να κυκλοφορήσουν καινούργιες φιάλες ή να εγκατασταθούν καινούργια δοχεία, κρυογενικών υγροποιηµένων αερίων απαιτείται να υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του

3 ΥΒΕΤ τα κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις, τοµές), τεχνικό υπόµνηµα, στο οποίο αναφέρονται τεχνικά στοιχεία πάνω στην κατασκευή και λειτουργία, τα µέτρα ασφαλείας ως και η επισήµανση των δοχείων. Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εθνικού ή διεθνούς Οργανισµού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. 4. Σήµανση φιαλών πεπιεσµένων αερίων. Οι φιάλες φέρνουν στο λαιµό τους χαραγµένες τις παρακάτω ενδείξεις, που αποτελούν την ταυτότητα των και δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε οιοδήποτε έγγραφο: α) Αριθµός φιάλης π.χ β) Όνοµα ιδιοκτήτη (Αρχικά) π.χ. ΑΒΓ γ) Είδος αερίου π.χ. ΟΞΥΓΟΝΟ δ) Πίεση λειτουργίας σε ατµόσφαιρες σε 15º C π.χ. 200 ε) Σφραγίδα του ελεγκτή ηµεροµηνία του ελέγχου π.χ. (µήνας/ έτος) ως και του επόµενου ελέγχου π.χ. 2.83/2.87 ζ) Σφραγίδα του ελεγκτή ΥΒΕΤ για την πρώτη κυκλοφορία της φιάλης (µήνας/ έτος) π.χ ΥΠΕΘΟ η) Περιεκτικότητα σε λίτρα π.χ. 50 λίτρα θ) Όνοµα ή σήµα του κατασκευαστικού π.χ. = ι) Έτος κατασκευής και αριθµός κατασκευής π.χ. 69/3779 κ) Όριο υπολογισµού διαρροής σε Ν/ΜΜ(Κ) π.χ. 77 λ) Ονοµασία τύπος υλικού του δοχείου π.χ. 6.DB 3 µ) Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος (σε χιλ.) π.χ. 5.7 ν) Κενό βάρος φιάλης χωρίς καπάκι και χωρίς βαλβίδα σε κιλά π.χ. 61,0 Φιάλες που δεν αναφέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν. Εφόσον όµως λείπουν µερικές µη ουσιώδεις από τις παραπάνω ενδείξεις, αποφαίνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου εάν µπορεί κατ οικονοµία, να κυκλοφορήσουν. Οι φιάλες ασετυλίνης φέρουν στο λαιµό τους, χαραγµένες τις παρακάτω ενδείξεις που αποτελούν την ταυτότητά των και δεν µπορούν να αντικατασταθούν µε οιοδήποτε έγγραφο: α) Αριθµό φιάλης του ιδιοκτήτη π.χ β) Όνοµα ιδιοκτήτη (Αρχικά) π.χ. ΑΒΓ γ) Είδος αερίου π.χ. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ δ) Περιεκτικότητα σε λίτρα π.χ. 40 λίτρα. ε) Πίεση γόµωσης π.χ. 18 ΑΤΜ ζ) Βάρος έτοιµης φιάλης, κενό βάρος (χωρίς καπάκι) µε µάζα και ασετόνη ή άλλο υλικό π.χ. 70,3 κιλά. η) Ένδειξη για τον επόµενο επαναληπτικό έλεγχο της φιάλης (αναγράφεται µόνο το έτος) π.χ. 88 θ) Όνοµα και σήµα του κατασκευαστή π.χ. = ι) Έτος και αριθµός κατασκευής π.χ. 49/4551 κ) Σήµανση τύπων - Όριο διαρροής σε κιλά/χιλ 2 π.χ Ονοµασία τύπος του δοχείου π.χ. Α Ελάχιστο πάχος τυχώµατος (σε χιλ.) π.χ Κενό βάρος φιάλης χωρίς καπάκι και βαλβίδα σε κιλά π.χ Τύπος πορώδου µάζας π.χ. ΚΛΜ κα) Όνοµα Εταιρείας που γέµισε την πορώδη µάζα π.χ. ΝΟΠ κβ) Σφραγίδα ελεγκτή και ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής της φιάλης µε πορώδη µάζα ασετόνης π.χ κγ) οκιµαστική πίεση σε ατµόσφαιρες π.χ. 60 ΑΤΜ κδ) Σφραγίδα ελεγκτή του ΥΒΕΤ για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία της φιάλης (µήνα/ έτος) π.χ ΥΒΕΤ Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ µετά την εξέταση των δικαιολογητικών χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας (Παράρτηµα Β) στην οποία καθορίζεται:

4 α) Είδος αερίου, η ποσότητα µε την οποία επιτρέπεται να γεµισθεί η φιάλη που καθορίζεται από την πίεση, το βάρος ή τον όγκο. β) ιάρκεια ισχύος γ) Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και οι ενδείξεις µε τις οποίες πρέπει να χαρακτηρισθεί το δοχείο. δ) Τα στοιχεία του ελέγχου από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΒΕΤ. Ο παραπάνω έλεγχος αφορά τη σφράγιση κάθε φιάλης µε ανάγλυφη σφραγίδα του ΥΒΕΤ. 5. Απαγορεύεται η διαγραφή µε τη βοήθεια τροχού, λίµας ή άλλων µέσων των παλαιών στοιχείων της φιάλης για την αναγραφή νέων. Τα παλαιά στοιχεία διαγράφονται απλώς δια προσεκτικών κτυπηµάτων τύπου «Χ». Άρθρο 4 Έλεγχος φιαλών ιάρκεια ζωής των Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, η οποία καθορίζεται µετά από κάθε έλεγχο. Οι φιάλες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά θα αναγράφουν πότε θα γίνει ο επόµενος έλεγχος. Οι επανέλεγχοι καθορίζονται ως εξής: α) Φιάλες κατασκευής προ του Αναπνευστικών αερίων κατάδυσης κάθε δύο (2) χρόνια 2. Λοιπά αέρια και µείγµατα αυτών οξυγόνου και µειγµάτων αυτού κάθε τρία (3) χρόνια. β) Φιάλες κατασκευής µετά το Αναπνευστικών αερίων κατάδυσης κάθε τρία (3) χρόνια 2. Λοιπά αέρια και µείγµατα αυτών οξυγόνου και µειγµάτων αυτού κάθε έξι (6) χρόνια. Οι παραπάνω καθοριζόµενες προθεσµίες, µεταξύ των δύο επανελέγχων µπορεί να µειώνονται αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί αλλοίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν παράγοντες όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Ο έλεγχος φιαλών ασετυλίνης πρέπει να γίνεται τρία χρόνια µετά την πρώτη κυκλοφορία της φιάλης: Μετά την πρώτη τριετία ο έλεγχος θα γίνεται όπως στο άρθρο 16 αναφέρεται. Άρθρο 5 Πρατήρια Φιαλών Επιτρέπεται η διακίνηση των φιαλών πεπιεσµένων αερίων και ασετυλίνης µέσω των πρατηρίων και η δηµιουργία κέντρων διανοµής από εργοστάσιο παραγωγής πεπιεσµένων αερίων ή εµφιαλωτήρια µε τους παρακάτω όρους: 1. Απαγορεύεται η αποθήκευση σε υπόγεια οικήµατα κατοικιών ή πολυκατοικιών. 2. Οι φιάλες θα τοποθετούνται όρθιες. Μέχρι συνολικού αριθµού 50 φιαλών χωρητικότητας µέχρι 10 µ 2 αερίου υπό κανονικές συνθήκες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας του πρατηρίου. Πέραν των 50 φιαλών όµως είναι υποχρεωτική η λήψη αυτής. 3. Σε περίπτωση που αποθηκεύονται µέχρι 50 φιάλες, υπάρχουν όµως µερικές µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από 10Μ3, το σύνολο της χωρητικότητας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 500 Μ3, εφόσον πρόκειται για φιάλες πεπιεσµένων αερίων. 4. Σε περίπτωση κοινής αποθήκευσης πεπιεσµένων αερίων (π.χ. Οξυγόνου, αζώτου, αργού και µιγµάτων αυτών) µε εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετυλίνη, Υδρογόνο) απαιτείται: α) ο φωτισµός να είναι αντιεκρηκτικού τύπου και β) να υπάρχει διαχωριστικός τοίχος µέχρι της οροφής της αποθήκης που να χωρίζει τις φιάλες των δύο κατηγοριών. Στην περίπτωση φιαλών ασετυλίνης, ισχύει το ίδιο, µόνο που εδώ λαµβάνεται το µέγιστο δυνατό περιεχόµενο της φιάλης που είναι 8 KGS, δηλαδή σύνολο χωρητικότητας 400 KGS.

5 5. Στην περίπτωση µικτής αποθήκευσης, ήτοι φιαλών πεπιεσµένων αερίων και ασετυλίνης, για τον καθορισµό της ποσότητας των 500 κυβικών µέτρων, κάθε φιάλη ασετυλίνης θα υπολογίζεται, κατ οικονοµίαν, ως περιέχουσα 10 κυβικά µέτρα αερίου. Άρθρο 6 Έκτακτος Έλεγχος 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ αυτεπάγγελτα ή έπειτα από εντολή Εισαγγελέα ή άλλης ηµόσια αρχής, µπορεί να προβαίνει σε έκτακτο έλεγχο της ασφάλειας των φιαλών. 2. Η παραπάνω Υπηρεσία µπορεί να απαγορεύει την πλήρωση φιάλης ή ακινήτου δοχείου ή τη χρησιµοποίηση πορώδους µάζας ή διαλυτικού υλικού εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτουν τους όρους ασφαλείας ή τις απαιτούµενες προδιαγραφές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 7 Εµφιαλωτήρια Υποχρεώσεις 1. Για την ίδρυση και θέση σε λειτουργία µιας εγκατάστασης πλήρωσης φιαλών πεπιεσµένων αερίων, απαιτείται η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας και δεν έχουν εφαρµογή στην περίπτωση αυτή ειδικές ή γενικές διατάξεις για απαλλαγή εκ των υποχρεώσεων εφοδιασµού µε τις ανωτέρω άδειες. 2. Η χορηγούµενη από το ΥΒΕΤ άδεια λειτουργίας, δίδεται για συγκεκριµένη θέση και όρους λειτουργίας και ουδεµία διαρρύθµιση, προσθήκη, ή αφαίρεση µηχανηµάτων επιτρέπεται χωρίς τη σχετική άδεια. Η άδεια λειτουργίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Εννοείται εδώ πως όταν το εµφιαλωτήριο ανήκει σε εργοστάσιο παραγωγής των αερίων και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού, γιατί ευρίσκεται στον ίδιο εργοστασιακό χώρο, η άδεια λειτουργίας του εµφιαλωτηρίου ακολουθεί, στη διάρκεια ισχύος, την άδεια λειτουργίας του όλου εργοστασίου. 3. Οι ιδιοκτήτες των εµφιαλωτηρίων υποχρεούνται να τηρούν ακριβώς τους όρους της άδειας λειτουργίας, να διατηρούν τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση και να είναι σχολαστικοί στην τήρηση των όρων ασφαλούς λειτουργίας. Εφόσον παρουσιάζεται οιαδήποτε βλάβη θα προβαίνουν στην άµεσο διακοπή των εργασιών εµφιάλωσης για επιµεληµένη επιδιόρθωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 4. Το απασχολούµενο προσωπικό να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, αρτιµελές και κατηρτισµένο εις τα της αποστολής του. 5. Η αρµόδια υπηρεσία εφόσον διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση και το προσωπικό δεν παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας, µπορεί να διατάξει την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του εµφιαλωτηρίου. 6. Κάθε εµφιαλωτήριο λειτουργεί µε εσωτερικό κανονισµό που συντάσσεται από τον ιδιοκτήτη του και εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ. 7. Σε κάθε εµφιαλωτήριο τηρούνται: α) Βιβλίου ελέγχου των δοχείων. β) Πρωτόκολλο θέσης εκτός κυκλοφορίας φιαλών, όπως αναφέρεται στο παράρτηµα Γ. Τα ανωτέρω βιβλία και πρωτόκολλα θα είναι θεωρηµένα από το ΥΒΕΤ και θα παραδίδονται για έλεγχο αµέσως µόλις ζητηθούν από το αρµόδιο όργανο. 8. Κάθε Κέντρο Ελέγχου πρέπει να διαθέτει ένα γραφείο για τον αρµόδιο ελεγκτή του ΥΒΕΤ να παρέχει δε, κάθε διευκόλυνση για την απρόσκοπτο άσκηση των καθηκόντων του. 9. Μόλις συγκεντρώνονται τουλάχιστον 50 φιάλες για έλεγχο, καλούν τον αρµόδιο ελεγκτή και προβαίνουν ενώπιόν του στον έλεγχο των φιαλών.

6 10. Φροντίζουν να τηρούνται σχολαστικά τα µέτρα ασφαλείας της εγκατάστασης και τα αναφερόµενα στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 8 Κατασκευή Εµφιαλωτηρίων (εκτός ασετυλίνης) 1. Τα κτίρια πρέπει να είναι µονώροφα (ισόγεια) µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, τοιχοποιία από τούβλα ή τσιµεντόλιθους και ελαφρά στέγη. Στις περιπτώσεις που η στέγη κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα, πρέπει να δηµιουργείται οπωσδήποτε πάνω από το χώρο πλήρωσης ένα άνοιγµα διαστάσεων τουλάχιστον 4x4 µέτρων µε ελαφρά στέγη για εκτόνωση των αερίων σε περίπτωση έκρηξης. Η απόσταση του εµφιαλωτηρίου από το κτίριο παραγωγής και πλήρωσης ασετυλίνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 µέτρα. 2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εργοστασίου και αµφιαλωτηρίου υδρογόνου και µιγµάτων αυτού, πρέπει να είναι αντιεκρηκτικές. Οι πόρτες να ανοίγουν από µέσα προς τα έξω και να είναι ευδιάκριτα σηµαδεµένες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την παραγωγή εύφλεκτων µιγµάτων π.χ. Αζώτου µε αιθυλένιο. Οι διάδροµοι διαφυγής, σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να είναι οι συντοµότεροι δυνατοί και πάντοτε ελεύθεροι από φιάλες ή άλλα αντικείµενα. Χώροι πάνω από 50 τ.µ. πρέπει να έχουν δύο πόρτες σε διαφορετικά σηµεία. 3. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να αποδίδεται στον αερισµό των εγκαταστάσεων πλήρωσης, ώστε να αποφεύγονται οι σχηµατισµοί επικίνδυνων µιγµάτων αερίου µε αέρα. 4. Οι χώροι πλήρωσης ευφλέκτων, ή Οξειδωτικά επιδρώντων πεπιεσµένων αερίων, πρέπει να βρίσκονται στο έδαφος, ή στο ύψος της ράµπας. εν επιτρέπεται να βρίσκονται πάνω ή κάτω από χώρους που προορίζονται για διαρκή αναµονή του προσωπικού. 5. Τα δάπεδα των χώρων πλήρωσης πρέπει να είναι επίπεδα, άκαυστα πάντοτε απηλλαγµένα από εύφλεκτα υλικά (λάδι, λίπος κ.λπ.). 6. Στους υπαίθριους χώρους των εγκαταστάσεων πλήρωσης, το δάπεδο πρέπει να είναι σταθερό και να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας όπως αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού. 7. Όλες οι εγκαταστάσεις πεπιεσµένων αερίων, σωληνώσεις, δεξαµενές πρέπει να είναι απόλυτα στεγανές και φέρουν σε κατάλληλα σηµεία, βαλβίδες ανακούφισης (εκτόνωσης), που να µπορούν να αδειάζουν το περιεχόµενό των ακίνδυνα σε ασφαλές µέρος. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν εξωτερικά διαφορετικά χρώµατα, ανάλογα µε το αέριο που περιέχουν, καθώς και σχετική πινακίδα. 8. Τα όργανα µέτρησης πρέπει να είναι ακριβή και οι ενδείξεις τους στα επιτρεπτά όρια ανοχών. Η περιοχή µέτρησής των, πρέπει να εναρµονίζεται µε τα προς µέτρηση µεγέθη. Τα µανόµετρα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασµένα και τοποθετηµένα εκτόνωση προς τα πίσω ώστε στην περίπτωση που χάσουν τη στεγανότητά τους, να µην κινδυνέψουν να τραυµατισθούν οι εργαζόµενοι µπροστά σ αυτά. Τα µανόµετρα που χρησιµοποιούνται για αέρια µε οξειδωτική δράση, πρέπει να φέρουν την επιγραφή, «Να διατηρούνται καθαρά χωρίς ίχνος ελαίου, λίπους», ή σχετικό διεθνές σήµα. 9. Τα εµφιαλωτήρια πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτροστατικά φορτία και να διαθέτουν αντικεραυνική προστασία. 10. Κατά τις µεταγγίσεις υγρού οξυγόνου ή αερίου, αλλά σε πίεση µεγαλύτερη από 40 BARS απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ευκάµπτων σωλήνων οργανικής φύσης. 11. Τα συνδετικά µέρη της εγκατάστασης πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τρόπο ώστε να µπορεί να γίνει µια τέλεια σύνδεση µε τα δοχεία (φιάλες) που πρόκειται να γεµισθούν. Άρθρο 9 Εµφιάλωση Ασετυλίνης

7 1. Τα εµφιαλωτήρια ασετυλίνης στεγάζονται στο εργοστάσιο παραγωγής της ασετυλίνης. Επειδή η ασετυλίνη είναι εύφλεκτος και το εσωτερικό της φιάλης έχει µια ιδιορρυθµία, απαιτείται η λήψη ειδικών µέτρων ασφάλειας. 2. Σε περιπτώσεις που οι χώροι πλήρωσης των φιαλών ασετυλίνης είναι γειτονικοί µε τους χώρους παραγωγής της ασετυλίνης, πρέπει µεταξύ των να κατασκευάζεται τοίχος που να αντέχει στη φωτιά. Τέτοιοι τοίχοι κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά ή έχουν ειδική µόνωση. 3. Τα κτίρια, οι τοίχοι, τα δάπεδα, ο εξαερισµός, πρέπει να κατασκευάζονται όπως αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου. 4. Οι σωληνώσεις της ράµπας πλήρωσης πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε δύο τουλάχιστον από τους τρεις µηχανισµούς ασφαλείας: α) Με φράγµα προστασίας µπροστά στον αγωγό διανοµής της ράµπας πλήρωσης. β) Με προστασία από φλόγα στον αγωγό διανοµής της ράµπας πλήρωσης. γ) Με φράγµα προστασίας στον κινητό αγωγό µεταξύ του διανοµέα και του δοχείου που πρόκειται να γεµίσει ή µε διαµόρφωση των συνδέσεων των δοχείων του διανοµέα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναχαιτίζεται τυχόν απελευθέρωση της ασετυλίνης που δηµιουργείται από θερµική επίδραση. 5. Στη ράµπα πλήρωσης για συστοιχία φιαλών, πρέπει να υπάρχει ένα φράγµα πριν από κάθε αγωγό σύνδεσης της συστοιχίας. Ο αγωγός πριν από το φράγµα της προστασίας πρέπει να είναι προστατευµένος από κάθε τυχόν επίδραση φλόγας που µπορεί να προέρχεται από την πλευρά της συστοιχίας. Επίσης κάθε σύνδεση πλήρωσης να είναι εφοδιασµένη µε µηχανισµό που να εµποδίζει την επιστροφή (βαλβίδα αντεπιστροφής) του αερίου στο αεροφυλάκιο ασετυλίνης. 6. Για την αντιµετώπιση πυρκαϊάς πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση ψεκασµού νερού, για την ψύξη των φιαλών που θα είναι συνδεδεµένες στις ράµπες πλήρωσης. Το νερό της εγκατάστασης ψεκασµού πρέπει να µπορεί να καλύψει όλα τα δοχεία που θα έχουν συνδεθεί για να γεµισθούν. Η εγκατάσταση ψεκασµού πρέπει να µπορεί να ενεργοποιείται και από σηµεία εκτός του χώρου γεµίσµατος (πλήρωσης). 7. Για τη διακοπή των ηλεκτρικών εκκινήσεων των αντιδραστήρων και των συµπιεστών πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί, οι οποίοι να µπορούν να χρησιµοποιούνται εύκολα από προσιτά και καλά προστατευµένα µέρη. Για την εκτόνωση των αγωγών διοχέτευσης της ασετυλίνης µεταξύ συµπιεστή και ράµπας πλήρωσης, πρέπει να υπάρχουν µηχανισµοί οι οποίοι να µπορούν να ενεργοποιούνται και από σηµεία εκτός του χώρου πλήρωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 10 Μεταφορά υγρού Οξυγόνου Αζώτου Αργού ιοξειδίου του άνθρακος Από τα εργοστάσια παραγωγής των τα παραπάνω αέρια µεταφέρονται προς τα εµφιαλωτήρια ή τους µεγάλους καταναλωτές µέσα σε ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα κατασκευασµένα ειδικά για το σκοπό αυτό. Παρόµοια µεταφορά γίνεται και σιδηροδροµικώς εφόσον η δεξαµενή µεταφοράς είναι ειδικά κατασκευασµένη για το σκοπό αυτό. Τα παραπάνω βυτιοφόρα για να κυκλοφορήσουν απαιτείται να καλύπτονται µε πιστοποιητικά καταλληλότητας αναγνωρισµένου Οργανισµού. Σχετικά µε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ακολουθείται η κείµενη Νοµοθεσία. Στις εγκαταστάσεις για την πλήρωση δεξαµενών πάνω σε βυτιοφόρα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις γειώσεως των δεξαµενών. Άρθρο 11 Μεταφορά φιαλών πεπιεσµένων αερίων και Ασετυλίνης

8 Οι γεµάτες φιάλες πεπιεσµένων αερίων και ασετυλίνης, µεταφέρονται εις τα πρατήρια διαθέσεως των ή τους καταναλωτές µε αυτοκίνητα µέσα. Οι φιάλες φέρουν τα κατάλληλα κλείστρα και τους χρωµατισµούς, όπως αναφέρονται στα επόµενα άρθρα, καθώς και κάλυµµα προστατευτικό του κλείστρου. Απαγορεύεται η διακίνηση φιαλών από τα εµφιαλωτήρια στην κατανάλωση καθώς και αντιθέτως χωρίς το προστατευτικό κάλυµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 12 Κέντρα ελέγχου Τα εις το άρθρο 3 παρ. 9 της παρούσας, αναφερόµενα κέντρα ελέγχου λειτουργούν στα εργοστάσια παραγωγής και εµφιάλωσης πεπιεσµένων αερίων και τα εµφιαλωτήρια. Μπορούν όµως να ιδρύονται και ανεξάρτητα κέντρα ελέγχου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Ο απαραίτητος και στοιχειώδης εξοπλισµός ενός κέντρου ελέγχου αποτελείται: α) Από µία υδραυλική ηλεκτροκίνητη αντλία πιέσεως για τον έλεγχο των φιαλών δυναµικότητας µέχρι 400 BARS. β) Από ένα ενδοσκόπιο για τον έλεγχο των εσωτερικών διαβρώσεων των φιαλών (αντιεκρηκτικό λαµπάκι). γ) Από µία αυτόµατη ζυγαριά ενδείξεων µέχρι 200 χιλιογράµµων και ευαισθησίας 10 γραµµαρίων. δ) Συσκευή εξαγωγής κλείστρων. ε) Συσκευή εξαγωγής σιδήρου δακτυλίου λαιµού φιάλης ζ) Συσκευή ξήρανσης φιαλών η) από τις σχετικές σφραγίδες θ) Συσκευή επισκευής αντικατάστασης βάσης, στήριξης φιάλης. Εκτός από τον παραπάνω στοιχειώδη εξοπλισµό οιοσδήποτε πρόσθετος, κατά τη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη του κέντρου, είναι αποδεκτός εφόσον αυτός αποσκοπεί στον καλύτερο και λεπτοµερέστερο έλεγχο των φιαλών. Το προσωπικό του κέντρου ελέγχου πρέπει να είναι πεπειραµένο και υπεύθυνο, να εργάζεται δε κάτω από την υπευθυνότητα διπλωµατούχου τεχνικού. Άρθρο 13 ιαδικασία ελέγχου φιαλών 1. Μετά τη µεταφορά των φιαλών στο εµφιαλωτήριο και προτού οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις πλήρωσης (ράµπα γεµίσµατος) πρέπει να διαχωρίζονται εξ αυτής τρεις κατηγορίες. α) Οι φιάλες που η ηµεροµηνία επανελέγχου των έχει λήξει. β) Οι φιάλες που η ηµεροµηνία επανελέγχου των λήγει ύστερα από έξι (6) µήνες. γ) Οι φιάλες που φέρουν εµφανή κάκωση ή έχουν εξωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισµα, που δηµιουργεί υποψία για την ασφάλεια των ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία του προσεχούς επανελέγχου. Οι εκτός των παραπάνω κατηγοριών φιάλες οδηγούνται για πλήρωση χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο. Οι φιάλες της κατηγορίας γ επιθεωρούνται εξωτερικά για τυχόν διαβρώσεις, ύπαρξη λαδιών, κατάσταση κλείστρου, καλύµµατος, βάσης στήριξης και οδηγούνται στη ράµπα πλήρωσης. Οι φιάλες των κατηγοριών α και β πλην της ασετυλίνης δοκιµάζονται όπως περιγράφεται παρακάτω:

9 α) Εξωτερικός έλεγχος. ιαπιστώνεται εάν η φιάλη φέρνει κτυπήµατα, τυχόν ίχνη ηλεκτροσυγκόλλησης, παραµορφώσεις από επίδραση υψηλής θερµοκρασίας, φθορά του διακριτικού χρωµατισµού της, ταυτότητα µεταξύ κλείστρου και εξωτερικού χρώµατος δηλωτικού του περιεχοµένου της, κατάσταση του σπειρώµατος του κλείστρου, αναγραφή περιεχοµένου. Πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες και άχρηστες οι φιάλες που έχουν εξωτερικά τραύµατα από κτυπήµατα ή πτώση, ίχνη φωτιάς, ίχνη ηλεκτροσυγκόλλησης µε παραµορφωµένα ή αλλοιωµένα τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των ή που έπειτα από αίτηση της Εταιρείας που τις κατασκεύασε πρέπει να αποσυρθούν της κυκλοφορίας λόγω τεχνικού σφάλµατος (κακή ποιότητα κράµατος µετάλλου κ.λπ.) που διαπιστώθηκε µεταγενέστερα. β) Εσωτερικός έλεγχος. Με τη βοήθεια ενδοσκοπίου (ειδικά αντιεκρηκτικό λαµπάκι) επιθεωρείται το εσωτερικό της φιάλης για την ανίχνευση των διαβρώσεων και άλλων αλλοιώσεων. Ακολουθεί η διαπίστωση του βάρους. Αφού προηγηθεί καλό εσωτερικό καθάρισµα της σκουριάς µε βούρτσες ή άλλα όργανα, ζυγίζεται η κενή φιάλη και το βάρος της αναγράφεται στο βιβλίο ελέγχου. Εάν διαπιστωθεί µείωση βάρους µέχρι του 3% του αρχικού πάνω στη φιάλη αναγραφόµενου βάρους, τότε η φιάλη είναι κατάλληλη και µπορεί να γεµισθεί. Εάν διαπιστωθεί µείωση κατά 3-4% του αρχικού βάρους, τότε η φιάλη υποβιβάζεται στην αµέσως κατώτερη πίεση λειτουργίας. Επισηµαίνεται ότι συνήθεις πιέσεις λειτουργίας είναι και 100 BAR. Σε περίπτωση που η µείωση βάρους είναι µεγαλύτερη του 4% του αρχικού βάρους, τότε η φιάλη αποσύρεται της κυκλοφορίας. γ) Υδραυλική πίεση. Η φιάλη γεµίζεται µε νερό, κατόπιν εφαρµόζεται πίεση ανώτερη κατά 50% της πίεσης λειτουργίας επί πέντε (5) τουλάχιστον λεπτά της ώρας. 2. Η διαδικασία του ελέγχου σύµφωνα πάντοτε µε τα εις την ανωτέρω παράγραφο αναφερόµενα ακολουθεί τον εσωτερικό κανονισµό της µονάδας που εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ. Άρθρο 14 Αχρήστευση Φιαλών Φιάλες πεπιεσµένων αερίων που κρίνονται από το κέντρο ελέγχου και τον ελεγκτή του ΥΒΕΤ ως επικίνδυνες και ακατάλληλες για χρησιµοποίηση βγαίνουν από την κυκλοφορία µε τη φροντίδα του ελεγκτή του ΥΒΕΤ και συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο (Παράρτηµα Γ) υπογραφόµενο από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο του Κέντρου Ελέγχου και τον ελεγκτή του ΥΒΕΤ. 3. Σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη της φιάλης ή του ιδιοκτήτη του κέντρου ελέγχου, ή του ελεγκτή του ΥΒΕΤ, το θέµα παραπέµπεται στην αρµόδια /νση του ΥΒΕΤ η οποία εντός µηνός αποφαίνεται αµετάκλητα. Κατά το διάστηµα, µέχρι της τελικής κρίσης για την τύχη της φιάλης απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της. 4. Η καταστροφή της φιάλης πραγµατοποιείται ενώπιον του ελεγκτή µε κατάλληλο τεµαχισµό από προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου. 5. Εάν ο ιδιοκτήτης της φιάλης δεν επιθυµεί την καταστροφή της φιάλης, τότε ο ελεγκτής ανοίγει οπή στο άνω µέρος της φιάλης σύµφωνα µε τους κανονισµούς ασφαλείας. Άρθρο 15 Χρωµατισµός φιαλών 1. Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων χαρακτηρίζονται και από το χρωµατισµό που φέρουν, στο κωνοειδές πάνω µέρος του λαιµού της φιάλης. Το χρώµα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει. Το υπόλοιπο (κυλινδρικό) σώµα της φιάλης είναι χρώµατος γκρι ανεξάρτητα από το περιεχόµενό της. Φιάλες που φέρουν και στο υπόλοιπο σώµα το χρώµα του λαιµού θεωρούνται κανονικές.

10 Ειδικότερα για κάθε αέριο ή µίγµα αερίων ο λαιµός είναι χρωµατισµένος όπως περιγράφεται παρακάτω: Φιάλες µε οξυγόνο.. χρώµα άσπρο «άζωτο.. «πράσινο «πρωτοξείδιο του αζώτου. «µπλε «διοξείδιο του άνθρακος... «γκρι (σκούρο) «ασετυλίνη «κίτρινο «υδρογόνο. «κόκκινο «αργό ή κρυπτό ή ξένο ή ήλιο.. «καφέ «ατµοσφαιρικό ή συνθετικό αέριο «πράσινο µε λευκό εναλλάξ εκ της βάσεως του κλείστρου προς τη βάση του λαιµού. 2. Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκοµειακών αερίων (οξυγόνου, πρωτοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακος) τα χρώµατα είναι τα ίδια, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην οι φιάλες οξυγόνου έχουν επί πλέον γραµµένη µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ», οι φιάλες πρωτοξειδίου µε λευκά κεφαλαία γράµµατα την επιγραφή «ΠΡΩΤΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ» και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακος µε λευκά γράµµατα την επιγραφή «ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ». Άρθρο 16 Φιάλες Ασετυλίνης Έλεγχος αυτών 1. Σχετικά µε τη συχνότητα του περιοδικού ελέγχου των φιαλών ασετυλίνης, αυτή εξαρτάται από τον τύπο της πορώδους µάζας της φιάλης. Φιάλες µε πορώδη µάζα από κοκκώδες υλικό που δεν παρουσιάζει ισχυρή συνοχή θα πρέπει να επιθεωρούνται µια φορά το χρόνο. Φιάλες µε πορώδη µάζα ισχυρής συνοχής (µε βάση το πυριτικό ασβέστιο) και πορώδες 90-92% θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τριετία. Φιάλες µε νέες σύγχρονες πορώδεις µάζες (τύπου COMRACT), ανά πενταετία. 2. Κατά τον έλεγχο εκτός από την εξωτερική κατάσταση της φιάλης ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά τον έλεγχο της πορώδους µάζας αυτής. Η διαδικασία του ελέγχου γίνεται σύµφωνα µε εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της µονάδας που εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ. Άρθρο 17 Κλείστρα Υποδοχαί 1. Οι µηχανισµοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι µηχανισµοί πλήρωσης και µετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσµένων και υγροποιηµένων αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης µη επιθυµητής. 2. Ειδικότερα κατά φιάλη τα κλείστρα έχουν όπως περιγράφονται παρακάτω: α) Φιάλες Οξυγόνου: Κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο διαµ. 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή (Νοσοκοµεία, κλινικές κ.λπ.) αρσενική, δεξιόστροφ. διαµ, 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. β) Φιάλες Αζώτου: Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή θηλυκή, δεξιόστροφο διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. γ) Φιάλες πρωτοξειδίου Αζώτου: Κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαµ. 26 χιλ. και βήµατος 1,50 χιλ. Υποδοχή αρσενική, δεξιόστροφο διαµ. 26 χιλ. και βήµατος 1,50 χιλ.

11 δ) Φιάλες ιοξειδίου άνθρακος: Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή θηλυκή, δεξιόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. µε ασφαλιστικό. ε) Φιάλες Ασετυλίνης: α) Κλείστρο τύπου φουρκέτα. β) Κλείστρο θηλυκό αριστερόστροφο, διαµ. 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή αρσενική, αριστερόστροφο διαµ. 22,91 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. στ) Φιάλες υδρογόνου: Κλείστρο αρσενικό, αριστερόστροφο, διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. Υποδοχή θηλυκή αριστερόστροφο διαµ. 21,7 χιλ. και βήµατος 1,814 χιλ. ζ) Φιάλες Κρυπτού, αργού, ξένου κ.λπ.: Όπως του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακος. η) Φιάλες Αναπνευστικού µίγµατος Αζώτου Οξυγόνου: Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο διαµ. 24 χιλ. και βήµατος 2 χιλ. Υποδοχή θηλυκή δεξιόστροφο διαµ. 24 χιλ. και βήµατος 2 χιλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Άρθρο 18 Καθήκοντα ελεγκτών φιαλών 1. Καθήκοντα ελεγκτών φιαλών ανατίθενται σε τεχνικούς υπαλλήλους του ΥΒΕΤ. Οι υπάλληλοι που αναλαµβάνουν καθήκοντα ελεγκτών ορίζονται µε υπουργική απόφαση η οποία καθορίζει και την αρµοδιότητά των σε ένα ή περισσότερα εµφιαλωτήρια. Η τοιαύτη ανάθεση καθηκόντων καλύπτει περίοδο ενός έτους που µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος, απαγορευµένης της ανάθεσης των αυτών καθηκόντων στον ίδιο υπάλληλο για περίοδο µεγαλύτερη από 2 χρόνια. 2. Οι ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη της χρεουµένης σε αυτούς σφραγίδας µιας για τη σφράγιση των φιαλών προς κυκλοφορία των και άλλης για την αχρήστευση των επικίνδυνων για κυκλοφορία. 3. Όταν συγκεντρώνεται αριθµός φιαλών για έλεγχο (τουλάχιστον 50) µεταβαίνουν αµέσως στο εµφιαλωτήριο προς έλεγχο και σφράγιση αυτών. 4. ιενεργούν τακτικούς ελέγχους στα εργοστάσια εµφιαλωτήρια και παρακολουθούν την ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος και γενικά της κειµένης νοµοθεσίας. 5. Αναφέρουν συνεχώς στην προϊσταµένη υπηρεσία των τα αποτελέσµατα των ελέγχων των. 6. Τηρούν αρχείο µε τις εγκρίσεις εισαγωγής, εγκρίσεις κυκλοφορίας, πρωτόκολλα καταστροφής φιαλών και ηµερολόγιο. Άρθρο 19 Ποινές 1. Στους αρνούµενους να επιτρέψουν την εκτέλεση καθηκόντων του ελεγκτή, επιβάλλεται µε υπουργική απόφαση πρόστιµο µέχρι δρχ. 2. Στους παραβάτες διατάξεων της παρούσας επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι δρχ. µπορεί όµως σε περιπτώσεις υποτροπής να επιβληθεί η σφράγιση του εµφιαλωτηρίου ή και αµφότερα. 3. Ενστάσεις κατά αποφάσεως επιβολής ποινών κρίνονται κατά τις κείµενες διατάξεις. Άρθρο 20 Γνωµοδοτική Επιτροπή

12 Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται θέµατα που δεν καλύπτονται από την παρούσα ή δηµιουργούνται θέµατα ερµηνείας της, ο Υπουργός Αναπληρωτής Βιοµηχανίας µπορεί να συγκαλεί εκτάκτως για εξέταση του θέµατος Γνωµοδοτική Επιτροπή από το Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα του ΥΒΕΤ, τους αρµόδιους ιευθυντή & Τµηµατάρχη του ΥΒΕΤ, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, εκπρόσωπο του Κέντρου Ελέγχου. Στην επιτροπή εισηγείται, χωρίς ψήφο ο αρµόδιος ελεγκτής. Η απόφαση του Υπουργού µετά την εισήγηση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο. Άρθρο 21 Μεταβατικές ιατάξεις Έναρξη ισχύος Εργοστάσια εµφιαλωτήρια που λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση της παρούσας, πρέπει να προσαρµοσθούν µε τις διατάξεις αυτής εντός (6) µηνών πλην των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 της παρούσας, που αρχίζουν να εφαρµόζονται µετά (2) µήνες από τη δηµοσίευσή της. Τα άρθρα 13 και 19 αρχίζουν να ισχύουν µετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και πάντως όχι βραδύτερον του έτους από της δηµοσίευσής της παρούσας. Άρθρο 22 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαίου 1988 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΒΕΤ... Αρµόδιος.. /νση ΤΗΛ Αριθ. Πρωτ.. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.. Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π ) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από το παραπάνω Π.. που υποβλήθηκαν υπό τ 3) Σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Εγκρίνουµε

13 Την εισαγωγή φιαλών κατασκευής του.. υπό του Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Σ. (υπογραφή) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η παρούσα εκδίδεται εις τριπλούν. Η µια δια τον αιτούντα, η άλλη δια το Τελωνείο Εισαγωγής και η τρίτη παραµένει στο στέλεχος της Υπηρεσίας. 2. Στις περιπτώσεις µεγάλου αριθµού φιαλών επισυνάπτεται κατάσταση αυτών θεωρηµένη από την Υπηρεσία. 3. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των εισαγοµένων φιαλών προτού χορηγηθεί η Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΒΕΤ... Αρµόδιος.. /νση ΤΗΛ Αριθ. Πρωτ.. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.. Έχοντας υπόψη: 4) Τις διατάξεις του Π ) Τα υποβληθέντα υπό του δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω Π.. 6) Σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Εγκρίνουµε Την κυκλοφορία των φιαλών που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα και σφραγίσθηκαν µε τη σφραγίδα του ΥΒΕΤ Νο.. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Σ. (υπογραφή) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η παρούσα εκδίδεται εις διπλούν. Η µια δια τον ιδιοκτήτη των φιαλών, η άλλη για το αρχείο της Υπηρεσίας.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΒΕΤ... Αρµόδιος.. /νση ΤΗΛ Αριθ. Πρωτ.. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ.. Θέσης εκτός κυκλοφορίας ή αχρήστευσης φιαλών πεπιεσµένων αερίων. σήµερα την. ο υπογράφων το παρόν. εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του ΥΒΕΤ έλεγξα τις φιάλες που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα και επειδή τις βρήκα ακατάλληλες και επικίνδυνες για κυκλοφορία 1) Επέβλεψα στην καταστροφή. εξ αυτών εκ µέρους του ιδιοκτήτη του εµφιαλωτηρίου 2) Απαγόρευσα προσωρινά την κυκλοφορία (µε κλείδωµα σε ιδιαίτερο διαµέρισµα).. εξ αυτών, έπειτα από γραπτή σύσταση του ιδιοκτήτη (άρθρο 143 Π../8) Το παρόν συνετάγη εις τριπλούν Έλαβα γνώση Ο Εκπρόσωπος της Επιχείρησης Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Τ.Σ. (υπογραφή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος 24/02/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης για

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)»

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 08.10.2014 Τ.Κ.: 115

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ««Α ΓΓ ΙΟΙ ΣΣ ΠΑΝ ΤΤ ΕΕΛ ΕΕΗΜΩΝ»» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Προδιαγράφονται, τεχνικά στοιχεία φιαλών ιατρικών αεριών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ Πρόκειται για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ιατρικών Αερίων για τον ενιαίο διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για ομάδα Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 08-05-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 68/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 68/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 169/ Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣ: Την Διοικήτρια του Νοσοκομείου

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 169/ Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣ: Την Διοικήτρια του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 169/16-02-2016 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή (υγρή μορφή). Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ. Βόλος, 4 / 7 /2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αρ. Πρωτ

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ. Βόλος, 4 / 7 /2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελες να κάνεις ένα στοιχειώδες κέντρο επανελέγχου φιαλών?

Θα ήθελες να κάνεις ένα στοιχειώδες κέντρο επανελέγχου φιαλών? Θα ήθελες να κάνεις ένα στοιχειώδες κέντρο επανελέγχου φιαλών? Κείμενο - Φώτο: Μιχάλης Βενιός Ώστε, θέλεις να κάνεις ένα κέντρο επανελέγχου φιαλών αλλά δεν ξέρεις από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Έως (3) τρεις μήνες Με την υπογραφή σύμβασης να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή τραπέζης ίση με το 5% του ποσού κατακύρωσης στην καθαρή αξία.

ΠΡΟΣ: Έως (3) τρεις μήνες Με την υπογραφή σύμβασης να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή τραπέζης ίση με το 5% του ποσού κατακύρωσης στην καθαρή αξία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο : 210 5237483

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93)

Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 14165/Φ. 17.4/373/1993 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

- - - (K.A ) : 2.714, Fax:

- - - (K.A ) : 2.714, Fax: /ΝΣΗ ΤΜ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ασετυλίνης - προπανίου - αργού» ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείµενο Συγγραφής ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετυλίνης και

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής:

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Τα βασικά εξαρτήματα σε μια τυπική διάταξη χρήσης αερίου είναι τα εξής: ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Μέσα στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει μεγάλος αριθμός φιαλών με αέρια υπό πίεση, από τους πυροσβεστήρες που είναι κατανεμημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2014/CO2/FWR/Rev. 3.2 Καπανέως 73 104 44 Αθήνα - Tηλ. 210.5157400 - Fax. 210.5157401 - E-mail: info@ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημέρα διαγωνισμού ΠΕΜΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ν O 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ 80665 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς 07 09-2006 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. B. ANΔΡIANAKOY ΤΗΛ. 210 4149326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ / Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ / Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 14165/01.01.1993 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Y.Α. 14165/Φ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1/8 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Σελ. 1/8 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Παγούδη Τηλ: 2271350258 AΔΑ :ΩΤΝΞ469073-6Δ2 Χίος 22-6-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 20/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γραφείο Προμηθειών και Διαγωνισμών Τ.Κ. 34100 Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: 22213-55178-79 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Τι είναι οι µειωτήρες πίεσης αερίων; Τα αέρια εντός των φιαλών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πλειοψηφία των εφαρµογών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Ω Ν Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Για την εξυπηρέτηση πωλητών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Τύπος Περιγραφή τύπου ΤΥΠΟΣ 2 Διπλοί Ασκοί Αίματος CPDA ή CPDA-1, 450ml για ερυθρά 35 ημερών και με ειδικό δορυφορικό ασκό τουλάχιστον 300ml για αιμοπετάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ Υγρό Οξυγόνο δεξαμενή υγρού οξυγόνου: Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο για Ιατρικη Χρηση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον ΕΟΦ και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ & ΣΙΑ OΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 126 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ τ.κ. 222 00 ΑΦΜ: 099160358.Ο.Υ. : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Τηλ.:27910 23330 FAX : 27910 21026 Κινητό : 6972 698741-6932

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1529, 8/8/2016 Προς : Ενδιαφερόμενους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης -

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα