NEO ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEO ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 NEO ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ρ. Α. Τουµαζής ιον. Τουµαζής & Συνεργάτες, Ρωµανού 4, 1070 Λευκωσία Ζ. Λουκαϊδης Παράλιο Κέντρο Μελετών, Ρωµανού 4, 1070 Λευκωσία Σ. Ελευθερίου Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το σκεπτικό και τα κύρια στοιχεία του νέου προτεινόµενου νοµικού πλαισίου για την κατασκευή θαλάσσιων έργων στην Κυπριακή ηµοκρατία. Ο νέος αυτός Νόµος αντικαθιστά τον περί Αποβαθρών Νόµο, ο οποίος θεσπίστηκε επί Αγγλοκρατίας. Ο νέος Νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία, ύπαρξη, λειτουργία ενός φορέα ο οποίος να συντονίζει την αδειοδότηση της κατασκευής θαλάσσιων έργων και τηρεί στοιχεία για όλα τα θαλάσσια έργα σε κάθε περιοχή. Είναι αξίωµα ότι η φύση δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει διαχωριστικά, σύνορα, αρµοδιότητες τµηµάτων, καθεστώς ιδιοκτησίας και άλλες ανθρώπινες επινοήσεις. Η προτεινόµενη νοµοθεσία εφαρµόζεται ουσιαστικά ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη/ χρηµατοδότη/ χρήστη του έργου. Ο νόµος εφαρµόζεται για όλα τα έργα µέσα στη θάλασσα και στο ενεργό πλάτος της παραλίας. ύο βασικές αρχές που εφαρµόζονται είναι: 1. της διαφάνειας και 2. της διαβούλευσης του Κράτους µε τον πολίτη. Οι διαδικασίες είναι κατά το δυνατόν διάφανες και ο πολίτης αποκτά το δικαίωµα να εισακούεται από την Αρµόδια Αρχή πριν αυτή επιβάλει κάποια ποινή.

2 NEW PROPOSED LEGAL FRAMEWORK FOR THE CONSTRUCTION OF MARINE WORKS IN CYPRUS Dr A. Toumazis Dion. Toumazis & Associates, 4 Romanos Street, 1070 Nicosia, Cyprus Ζ. Loukaides Paralio Consultancy Centre, 4 Romanos Street, 1070 Nicosia, Cyprus S. Elephtheriou Ministry of Commerce, Industry and Tourism ABSTRACT This paper presents the approach and the main elements of the new proposed legal framework which regulates the construction of marine works in the Republic of Cyprus. The new Law replaces the Piers Law, enacted by the British Rule during Colonial times. The objective of the new Law is the establishment of one Body which coordinates the procedure for the issue of license for the construction of marine works and keeps records for all marine works in all areas. It is an axiom that Nature knows no boundaries, partitions, departmental jurisdictions, property issues and other human inceptions. The proposed legislation is enforced irrespective of who the owner, financier or user of the works is. The Law is applicable in all works in the sea and the active width of the coastal land area. Two basic principles used in the legislation are: 1. The principle of transparency 2. The principle of the right of hearing of the citizen s views before the issue of a decision by the Government The procedures are transparent as much as possible and the citizen has by law the right to be heard before the Competent Authority issues a penalty.

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην Κυπριακή ηµοκρατία εφαρµόζονται οι πιο κάτω νόµοι για την κατασκευή θαλάσσιων έργων: 1. Νόµος περί Αποβαθρών (περιλαµβάνει θαλάσσια έργα όπως κυµατοθραύστες, θωρακίσεις ακτογραµµής κλπ) 2. Ο περί Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµος 3. Ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος (για το τµήµα του έργου που εµπίπτει σε χερσαίο χώρο µόνο) Ο πιο σχετικός νόµος, ο περί Αποβαθρών Νόµος, θεσπίστηκε επί Αγγλοκρατίας. Ο νόµος αυτός, που αντανακλά την τότε επικρατούσα νοοτροπία και καθεστώς προνοεί όπως: 1. Η άδεια παραχωρείται από τον επί τόπου εκπρόσωπο του Κράτους, τον Έπαρχο και εντός λιµενικών περιοχών από την Αρχή Λιµένων Κύπρου. 2. Άδεια απαιτείται µόνο από ιδιώτες, αφού το δηµόσιο εκτελούσε τότε έργα µόνο µέσω του Έπαρχου. 3. Η νοµοθεσία φαίνεται από τον τίτλο της ότι είχε υπόψη της µόνο αποβάθρες, αλλά στον ορισµό περιέλαβε όλα τα θαλάσσια έργα. Τα πλείστα θαλάσσια τεχνικά έργα ανήκουν στο ηµόσιο και έτσι δεν εφαρµόζεται η νοµοθεσία αυτή στα περισσότερα έργα. Ο περί Αποβαθρών Νόµος κρίνεται από όλους τους φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα ότι χρήζει εκσυγχρονισµού. Για το σκοπό αυτό, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, έχει ετοιµαστεί πρόταση για αντικατάσταση του περί Αποβαθρών Νόµου µε τον περί Θαλασσίων Έργων νόµο, ο οποίος καλύπτει την κατασκευή χώρων ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής. Η παρουσίαση αυτή αναλύει το σκεπτικό του νέου νοµοθετικού πλαισίου και περιγράφει τις κύριες πρόνοιες του βασικού νόµου και κανονισµών. 2. ΣΚΕΠΤΙΚΟ Είναι αξίωµα ότι η φύση δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει διαχωριστικά, σύνορα, αρµοδιότητες τµηµάτων, καθεστώς ιδιοκτησίας και άλλες ανθρώπινες επινοήσεις. Η προτεινόµενη νοµοθεσία εφαρµόζεται ουσιαστικά ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη/ χρηµατοδότη/ χρήστη του έργου. Τα θαλάσσια έργα εξ ορισµού είναι ανθρώπινες δηµιουργίες που έχουν ως στόχο να µεταβάλουν το φυσικό περιβάλλον ώστε να µπορούν να ικανοποιούνται οι ανάγκες του ανθρώπου. Για παράδειγµα, η κατασκευή έργων για τη δηµιουργία χώρων ελλιµενισµού σκαφών έχει ως στόχο στο χώρο που είναι ελλιµενισµένο το σκάφος ο κυµατισµός να είναι ανεκτά χαµηλότερος από ότι στο φυσικό περιβάλλον.

4 Το ζητούµενο είναι: 1. Τα έργα να παρέχουν την απαιτούµενη ασφάλεια στον άνθρωπο και την περιουσία του 2. Το σύνολο των επιπτώσεων των έργων αυτών στο περιβάλλον να είναι αποδεκτό. 3. Τα έργα να συνάδουν µε τον ευρύτερο πολεοδοµικό σχεδιασµό. Ο νέος Νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία, ύπαρξη, λειτουργία ενός φορέα ο οποίος να συντονίζει την αδειοδότηση της κατασκευής θαλάσσιων έργων και τηρεί στοιχεία για όλα τα θαλάσσια έργα σε κάθε περιοχή. Η ορθολογική διαδικασία είναι οι αποφάσεις να λαµβάνονται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Λόγω του µικρού µεγέθους της Κύπρου, προτείνεται όπως υπάρχει µόνο µια Αρχή που εκδίδει τη σχετική άδεια. Το χαµηλότερο δυνατό επίπεδο για την έγκριση της κατασκευής είναι το κυπριακό/ εθνικό επίπεδο και ως Αρµόδια Αρχή προτείνεται να είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Απαιτείται έγκριση/ θετική γνωµοδότηση για όλα τα σχετικά θέµατα, από τις αντίστοιχες Αρχές, όπως: 1. Υλοποίηση θαλασσίων έργων (Κλάδος Θαλασσίων Έργων) 2. Συµµόρφωση µε πρόνοιες πολεοδοµικού σχεδιασµού (Πολεοδοµική Αρχή, Τοπική Αρχή) 3. Συµµόρφωση µε πρόνοιες για τη χρήση του έργου (π.χ. για λιµάνια, αλιευτικά καταφύγια, µαρίνες, χώροι ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής, ράµπες) ύο βασικές αρχές που εφαρµόζονται είναι: 1. της διαφάνειας και 2. της διαβούλευσης του Κράτους µε τον πολίτη. Οι διαδικασίες είναι κατά το δυνατόν διάφανες και ο πολίτης αποκτά το δικαίωµα να εισακούεται από την Αρµόδια Αρχή πριν αυτή επιβάλει κάποια ποινή. 3. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νόµος εφαρµόζεται για όλα τα έργα µέσα στη θάλασσα και στο ενεργό πλάτος της παραλίας. Για τη σύνταξη του νόµου χρησιµοποιήθηκαν οι πιο κάτω ορισµοί: «ακτογραµµή» σηµαίνει τη γραµµή που δηµιουργείται στο έδαφος από την ανώτατη στάθµη της παλίρροιας και συµπίπτει µε το όριο των χωρικών υδάτων της ηµοκρατίας προς το µέρος της ξηράς «ακτή» σηµαίνει το µέρος της ξηράς που βρέχεται από τους θαλάσσιους ανεµογενείς κυµατισµούς, περικλείεται, προς τη µεριά της θάλασσας από την ακτογραµµή και προς τη µεριά της ξηράς από την γραµµή όπου υπάρχει σηµαντική διαφορά είτε στο υλικό της επιφάνειας ή στη φυσιογραφική µορφή ή υπάρχει µόνιµη βλάστηση «θαλάσσιο έργο» περιλαµβάνει κάθε αποβάθρα, προβλήτα, λιµενοβραχίονα, κυµατοθραύστη,

5 θωράκιση ακτής, εξέδρα, κεκλιµένο/ ράµπα ανέλκυσης/ καθέλκυσης σκαφών, αγωγό, καλώδιο ή άλλο έργο οποιασδήποτε περιγραφής, κινητό, πλωτό ή σταθερό εντός του πεδίου εφαρµογής του Νόµου αυτού «κατασκευή» σηµαίνει την κατασκευή, εκτέλεση, ανέγερση, ανοικοδόµηση, επέκταση, τροποποίηση και διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας επί θαλάσσιου έργου ή µέρους αυτού και περιλαµβάνει την εκσκαφή, εναπόθεση, µετατόπιση ή αποµάκρυνση οποιουδήποτε υλικού. εν περιλαµβάνει τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης ή επισκευής που αποκαθιστούν το έργο στη µορφή που προνοεί η άδεια κατασκευής «πεδίο εφαρµογής» σηµαίνει το χώρο που καταλαµβάνουν τα χωρικά ύδατα της ηµοκρατίας και η ακτή της ηµοκρατίας. Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει οποιοδήποτε σηµείο στο χώρο αυτό µέχρι βάθους είκοσι (20) µέτρων κάτω από το βυθό της θάλασσας και κάτω από την επιφάνεια της ακτής 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο νέος νόµος είναι ευέλικτος ως προς τα στάδια που ακολουθούνται για την υποβολή και αξιολόγηση αίτησης για έκδοση άδειας κατασκευής θαλάσσιου έργου. Η αίτηση µπορεί να εξεταστεί σε ένα στάδιο ή σε δύο στάδια. Στην περίπτωση που το έργο είναι πολύπλοκο ή το κόστος ετοιµασίας της αίτησης είναι ψηλό τότε αναµένεται ότι ο αιτητής θα επιλέξει την υποβολή αίτησης σε δύο στάδια. Εναπόκειται στο σύµβουλο µηχανικό/ ιδιοκτήτη του έργου να αποφασίσει τη διαδικασία. Συγκεκριµένα, ο νέος νόµος προνοεί ότι: Ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος του έργου και την κρίση του αιτητή, αίτηση δύναται να υποβληθεί: (α) είτε για χορήγηση ενδιάµεσης άδειας (στάδιο 1) και στη συνέχεια για χορήγηση τελικής άδειας (στάδιο 2) κατασκευής θαλασσίου έργου, (β) είτε για οριστική άδεια κατασκευής θαλάσσιου έργου (σε ένα στάδιο), Τα στοιχεία που απαιτούνται να υποβληθούν είναι: 1. Αιτιολόγηση της επιλογής του χώρου 2. Μελέτη Πολιτικού Μηχανικού 3. Μελέτες άλλων ειδικοτήτων όπου είναι εφαρµόσιµες (Αρχιτεκτονικής, Ηλεκτρολογικής, Μηχανολογικής, Πυροπροστασίας κλπ) 4. Σχέδια (Κατόψεις, όψεις, τοµές που να δίδουν ακριβή περιγραφή της αιτούµενης κατασκευής θαλάσσιου έργου) 5. Κόστος Κατασκευής του Έργου (Συνολικό κόστος και ανάλυση κόστους)

6 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η διαδικασία που προνοείται για την εξέταση της αίτησης περιλαµβάνει στοιχεία διαφάνειας και διαβούλευσης του πολίτη µε την εκτελεστική εξουσία. Κατά την εξέταση της αίτησης η Αρµόδια Αρχή οφείλει να ζητήσει τις ακόλουθες γνωµοδοτήσεις: (1) Γνωµοδότηση από το ιευθυντή του Τµήµατος ηµοσίων Έργων κατά πόσον: (1) η κατασκευή του θαλασσίου έργου αντίκειται µε την πολιτική ή στόχους ή σχέδια του Τµήµατος ηµοσίων Έργων (2) η κατασκευή αντίκειται µε κανονισµούς, πρότυπα ή πρακτική όσον αφορά τη µηχανική του θαλάσσιου έργου (3) κάτω από ποιους όρους ή προϋποθέσεις το θαλάσσιο έργο µπορεί να υλοποιηθεί ώστε να µην αντίκειται µε τυχόν αποκλίσεις από τα ανωτέρω θέµατα (2) Γνωµοδότηση της Πολεοδοµικής Αρχής για το θαλάσσιο έργο ή µέρος αυτού για το οποίο δεν εφαρµόζεται ο περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος κατά πόσον: (1) η κατασκευή του θαλασσίου έργου αντίκειται µε την πολιτική ή στόχους ή σχέδια του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως και (2) κάτω από ποιους όρους ή προϋποθέσεις το θαλάσσιο έργο µπορεί να υλοποιηθεί ώστε να µην αντίκειται µε τυχόν αποκλίσεις από τα ανωτέρω θέµατα (3) Γνωµοδότηση της Τοπικής Αρχής για το θαλάσσιο έργο ή µέρος αυτού για το οποίο δεν εφαρµόζεται ο περί Οδών και Οικοδοµών Νόµος κατά πόσον: (1) η κατασκευή του θαλασσίου έργου αντίκειται µε την πολιτική ή στόχους ή σχέδια της Τοπικής Αρχής και (2) κάτω από ποιους όρους ή προϋποθέσεις το θαλάσσιο έργο µπορεί να υλοποιηθεί ώστε να µην αντίκειται µε τυχόν αποκλίσεις από τα ανωτέρω θέµατα (4) Γνωµοδότηση της Αρχής που ρυθµίζει ή σχετίζεται µε τη χρήση, λειτουργία ή εκµετάλλευση του θαλάσσιου έργου ή µέρους αυτού κατά πόσον: (1) η κατασκευή του θαλασσίου έργου αντίκειται µε την πολιτική ή στόχους ή σχέδια της Αρχής αυτής και (2) κάτω από ποιους όρους ή προϋποθέσεις το θαλάσσιο έργο µπορεί να υλοποιηθεί ώστε να µην αντίκειται µε τυχόν αποκλίσεις από τα ανωτέρω θέµατα. 6. ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΡΟΙ Α ΕΙΑΣ Η Αρχή της διαφάνειας εφαρµόζεται µε τη νοµοθετική ρύθµιση των όρων της άδειας. Αυτή είναι ουσιαστική διαφορά από την παραχώρηση άδειας κατασκευής έργων µε το σύστηµα αυτοχρηµατόδητησης µέσω σύµβασης, όπου οι όροι της σύµβασης: (1) αποτελούν συνήθως µέρος της εµπιστευτικής συµφωνίας µεταξύ κράτους και ιδιώτη,

7 ενώ τώρα είναι διάφανοι (2) η παράβαση όρων της συµφωνίας εµπίπτουν κάτω από τη νοµοθεσία περί συµβάσεων, ενώ τώρα αποτελούν µέρος νοµοθεσίας. Οι πρότυποι όροι της άδειας προνοούν: 1 Η άδεια υπόκειται σε τροποποίηση προκειµένου να υπάρξει συµµόρφωση µε οποιαδήποτε τροποποίηση του Νόµου. 2 Η χορήγηση της άδειας δεν αφαιρεί την υποχρέωση και ευθύνη του κατόχου άδειας να εξασφαλίσει όλες τις άλλες αναγκαίες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται δυνάµει οποιωνδήποτε άλλων Νόµων και Κανονισµών στη ηµοκρατία. 3 Ο αδειούχος δεν δύναται να προχωρήσει µε την κατασκευή οποιουδήποτε µέρους του θαλάσσιου έργου ή να επέµβει στο χώρο του θαλάσσιου έργου µέχρις ότου του χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις ως ανωτέρω αναφέρεται. 4 Ο αδειούχος οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς την Αρµόδια Αρχή για την ηµεροµηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών του θαλασσίου έργου, πριν την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας. 5 Ο αδειούχος οφείλει να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του κύριου του έργου όπως αυτές προνοούνται στους Κανονισµούς περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) του Ο αδειούχος δεν δύναται να προβεί στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του θαλάσσιου έργου µετά την προθεσµία έναρξης κατασκευής που καθορίζεται ανωτέρω. Νοείται ότι εάν ο αδειούχος δεν προβεί στην έναρξη κατασκευής µέχρι την ανωτέρω προθεσµία τότε η άδεια κατασκευής παύει να ισχύει και απαιτείται υποβολή αίτησης εξ υπ αρχής. 7 Ο αδειούχος οφείλει να αναρτήσει πριν την έναρξη κατασκευής και να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια κατασκευής, σε θέση που εγκρίνει η Αρµόδια Αρχή, πινακίδα όπου αναγράφεται ευκρινώς: Το θαλάσσιο έργο Ο αδειούχος Ο αριθµός µητρώου της άδειας Η ηµεροµηνία έναρξης και η ηµεροµηνία συµπλήρωσης της κατασκευής Η Αρµόδια Αρχή 8 Ο Αδειούχος οφείλει να συµπληρώσει το θαλάσσιο έργο εντός της ανωτέρω καθορισµένης προθεσµίας. 9 Ο Αδειούχος οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς την Αρµόδια Αρχή αµέσως µετά την έµπρακτη κατασκευή του θαλάσσιου έργου υποβάλλοντας τα σχέδια του θαλάσσιου έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. 10 Ο Αδειούχος οφείλει να µην επιτρέπει την είσοδο, χρήση ή πρόσβαση στο θαλάσσιο έργο σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν έχει άµεση σχέση µε την κατασκευή του θαλάσσιου έργου µέχρις ότου η Αρµόδια Αρχή του εκδώσει και παραδώσει πιστοποιητικό εκτέλεσης του θαλάσσιου έργου. 11 Ο Αδειούχος οφείλει να αναρτήσει και να διατηρεί σε όλη τη διάρκεια ισχύος της

8 άδειας σε θέση που εγκρίνει η Αρµόδια Αρχή πινακίδα όπου αναγράφεται ευκρινώς: Το θαλάσσιο έργο Ο αδειούχος Ο αριθµός µητρώου του θαλάσσιου έργου Η Αρµόδια Αρχή 12 Ο Αδειούχος οφείλει να συντηρεί και επισκευάζει, όταν απαιτείται, το θαλάσσιο έργο σε όλο τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Ο Αδειούχος οφείλει να ενηµερώνει σχετικά την Αρµόδια Αρχή. 13 Ο Αδειούχος οφείλει να µην προβαίνει ή µην να ανέχεται ή να µην επιτρέπει σε οιονδήποτε να προβαίνει στην κατασκευή οποιασδήποτε εργασίας που δεν προνοείται στην άδεια κατασκευής του θαλάσσιου έργου. 14 Ο Αδειούχος οφείλει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη που καθορίζονται στους Κανονισµούς τελών αδειών. 15 Μετά τη λήξη ισχύος της άδειας ο Αδειούχος οφείλει να αποµακρύνει το θαλάσσιο έργο και αποκαταστήσει το χώρο στη µορφή και χαρακτήρα που είχε πριν την κατασκευή του έργου, εάν αυτό απαιτηθεί από την Αρµόδια Αρχή. Νοείται ότι εάν δεν απαιτηθεί η αποµάκρυνση του θαλάσσιου έργου από την Αρµόδια Αρχή ο Αδειούχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης και η Αρµόδια Αρχή καθίσταται ο νέος Αδειούχος του θαλάσσιου έργου από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της άδειας. 16 Ο Αδειούχος οφείλει να συµµορφώνεται µε άλλους όρους και προϋποθέσεις όπως καθορίζονται σε προσάρτηµα των πρότυπων αυτών όρων. 7. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Η αρχή της διαβούλευσης ισχύει στην περίπτωση επιβολής ποινής. Ο νόµος προνοεί ότι: 1) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή έχει βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι ο αδειούχος παραβιάζει ή πιθανό να παραβιάζει όρο ή προϋπόθεση της άδειας δύναται να εκδίδει και να επιδίδει ειδοποίηση στον κάτοχο της άδειας, η οποία θα διαλαµβάνει τ ακόλουθα: (α) τον όρο ή την προϋπόθεση που η Αρµόδια Αρχή κρίνει ότι παραβιάζεται ή δυνατό να παραβιάζεται από τον κάτοχο της άδειας. (β) τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά τη γνώµη της Αρµόδιας Αρχής δυνατό να συνιστούν ή δυνατό ν αποτελέσουν παράβαση του σχετικού όρου ή της σχετικής προϋπόθεσης και (γ) τη χρονική περίοδο, η οποία δεν θα είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της ειδοποίησης, µέσα στην οποία µπορούν να υποβληθούν γραπτώς ενστάσεις και παραστάσεις. (2) Η Αρµόδια Αρχή εξετάζει τις παραστάσεις και ενστάσεις που υποβάλλονται και ενηµερώνει γραπτώς τον αδειούχο για το αποτέλεσµα της εν λόγω εξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.

9 (3) Η Αρµόδια Αρχή έχει την εξουσία να απαιτήσει από τον αδειούχο να λάβει τέτοια µέτρα, τα οποία κρίνει αναγκαία για την επανόρθωση της παράβασης ή για την πρόληψη και αποτροπή µελλοντικής παράβασης. (4) Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας παραλείψει να επανορθώσει την παράβαση µέσα σε ένα µήνα ή σε τέτοια άλλη χρονική περίοδο που η Αρµόδια Αρχή ήθελε ορίσει, η Αρµόδια Αρχή δύναται να προβεί η ίδια στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την επανόρθωση της παράβασης και όλα τα σχετικά έξοδα καταβάλλονται στην Αρµόδια Αρχή από τον αδειούχο. Νοείται ότι, αν µε οποιοδήποτε τρόπο διαπιστωθεί παράβαση όρου άδειας ή τεχνικών κανόνων που έχουν ως αποτέλεσµα να θέτουν σε άµεσο κίνδυνο ζωές ή περιουσία, η Αρµόδια Αρχή δύναται να εκδώσει και επιδώσει αµέσως στον αδειούχο ειδοποίηση για άµεση συµµόρφωση µε τον όρο της άδειας ή τους τεχνικούς κανόνες. 8. ΜΗΤΡΩΑ Α ΕΙΩΝ Ο νέος νόµος προνοεί τη δηµιουργία τριών µητρώων: 1. Μητρώο Αιτήσεων 2. Μητρώων Αδειών 3. Μητρώων Θαλασσίων Έργων 9. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ο νόµος προνοεί για ορισµένες εξαιρέσεις. Συγκεκριµένα: (1) Καµιά διάταξη του Νόµου αυτού δεν εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε προσωρινά θαλάσσια έργα που εκτελούνται στις περιπτώσεις καταπολέµησης ρύπανσης, διάσωσης προσώπων και αντιµετώπισης κινδύνων ή ζηµιών από θεοµηνίες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το πρόσωπο που προβαίνει στην κατασκευή θαλάσσιων έργων οφείλει: να ενηµερώσει γραπτώς ή προφορικώς την Αρµόδια Αρχή πριν την κατασκευή των θαλάσσιων έργων να αποµακρύνει το θαλάσσιο έργο και αποκαταστήσει το περιβάλλον στην κατάσταση που ήταν πριν την κατασκευή του θαλάσσιου έργου αµέσως µετά τη λήξη της έκτακτης κατάστασης. (2) Καµιά από τις διατάξεις που περιέχεται στο Νόµο αυτό δεν εφαρµόζεται: σε οποιαδήποτε έργα προστασίας της παραλίας που εκτελούνται από το Τµήµα ηµοσίων Έργων, ή θαλάσσια έργα που εκτελούνται από το Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών εντός αλιευτικών καταφυγίων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το πρόσωπο που προβαίνει στην κατασκευή θαλάσσιων

10 έργων οφείλει: να ενηµερώσει γραπτώς την Αρµόδια Αρχή πριν την κατασκευή των θαλάσσιων έργων να ενηµερώνει την Αρµόδια Αρχή για την εκάστοτε κατάσταση των θαλάσσιων έργων. Σηµειώνεται ότι η τελευταία εξαίρεση δεν συνάδει µε το σκεπτικό του νόµου και τις εισηγήσεις των συµβούλων που ετοίµασαν την πρόταση του νόµου. 10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ Τα υφιστάµενα θαλάσσια έργα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (1) Υφιστάµενα θαλάσσια έργα για τα οποία δεν ίσχυε ο περί Αποβαθρών Νόµος θεωρούνται ότι έχουν κατασκευαστεί δυνάµει του Νόµου αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές η Αρµόδια Αρχή οφείλει να εκδώσει άδεια κατασκευής και Πιστοποιητικό Κατασκευής Θαλάσσιου Έργου. (2) Για υφιστάµενα θαλάσσια έργα για τα οποία ίσχυε ο περί Αποβαθρών Νόµος και για τα οποία χορηγήθηκε άδεια δυνάµει του περί Αποβαθρών Νόµου η Αρµόδια Αρχή οφείλει να χορηγήσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου άδεια κατασκευής, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στο ίδιο πρόσωπο που χορηγήθηκε η άδεια δυνάµει του περί Αποβαθρών Νόµου και να προβεί στην τροποποίηση της ανωτέρω άδειας ώστε να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Η διάρκεια ισχύος της άδειας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εξήντα (60) χρόνια. 11. ΣΧΟΛΙΑ Για την ετοιµασία του νέου αυτού νοµοθετικού πλαισίου έγιναν διαβουλεύσεις µε διάφορους φορείς του ηµοσίου. Η σηµαντική διαφορά της απεµπλοκής της Αρχής Λιµένων Κύπρου (ΑΛΚ) από την παραχώρηση άδειας κατασκευής θαλασσίων έργων εντός της περιοχής της δικαιοδοσίας της ΑΛΚ θεωρείται σηµαντική πρόοδος προς την ορθολογική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Σηµειώνεται ότι η άδεια χρήση χώρου εντός Λιµενικής περιοχής παραµένει στη δικαιοδοσία της ΑΛΚ.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 Νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001) Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα