ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (Y.Ε.N.). Άρθρο 2 Οργανισµός εκπαίδευσης αυτοδυτών 1. Οργανισµός εκπαίδευσης αυτοδυτών (Οργανισµός) είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται από το Υ.Ε.Ν. και ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες : α) παρέχει πρόγραµµα εκπαίδευσης στα Καταδυτικά Κέντρα (Κ.Κ.) β) πιστοποιεί εγγράφως την ορθή εφαρµογή του εκπαιδευτικού του προγράµµατος από τα Κ.Κ που το εφαρµόζουν. γ) εξουσιοδοτεί τα Κ.Κ. να χορηγούν στους εκπαιδευτές αυτοδυτών και στους ερασιτέχνες αυτοδύτες που αποφοιτούν από αυτά, τα πτυχία που προβλέπονται αντίστοιχα στο πρόγραµµά του. 2. Στους Οργανισµούς περιλαµβάνονται και οι οµοσπονδίες που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αν έχουν ως αντικείµενο την εκπαίδευση στις καταδύσεις. Άρθρο 3 Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής 1. Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Π.Κ.Α) είναι τα, α) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο 1 ύτης υπό επίβλεψη, β) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 2: Επίπεδο 2 Αυτόνοµος δύτης, γ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 3: Επίπεδο 3 Επικεφαλής δύτης, δ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο 1,

2 ε) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 2: Επίπεδο 2, στ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Απαιτήσεις για παροχείς υπηρεσιών ερασιτεχνικής κατάδυσης, ζ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιαλών αερίου Μέρος 3 Συνδέσεις εξαγωγής αερίων Nitrox και οξυγόνου για καταδύσεις, η) ΕΛΟΤ Ε.Ν. 250 Ε2/ Αναπνευστικός εξοπλισµός Αυτόνοµη συσκευή καταδύσεως πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση, θ) ΕΛΟΤ Ε.Ν. 1809/ Εξαρτήµατα κατάδυσης Αντισταθµιστές άντωσης - Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής, ι) ΕΛΟΤ Ε.Ν. 1972/ Εξαρτήµατα κατάδυσης Αναπνευστήρες Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής, ια) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Εξαρτήµατα κατάδυσης - Συσκευές συνδυασµού πλευστότητας και διάσωσης Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής, ιβ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Εξαρτήµατα καταδύσεων Βυθόµετρα και διατάξεις συνδυασµένης µέτρησης βάθους και χρόνου Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής, ιγ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Αναπνευστικός εξοπλισµός Αυτόνοµες συσκευές κατάδυσης ανοιχτού κυκλώµατος για χρήση µε πεπιεσµένο Nitrox και οξυγόνο Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση, ιδ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Εξοπλισµός αναπνοής Αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές κατάδυσης κλειστού κυκλώµατος, που έχουν αναγνωρισθεί ως Ελληνικά Πρότυπα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας τίθενται σε εφαρµογή Π.Κ.Α., που αντικαθιστούν ή τροποποιούν ή συµπληρώνουν τα πρότυπα της προηγούµενης παραγράφου, αλλά και άλλα πρότυπα που αφορούν στις καταδύσεις αναψυχής, εφόσον αναγνωρίζονται ως Ελληνικά Πρότυπα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Με όµοιες αποφάσεις ορίζονται Π.Κ.Α. που δεν έχουν καθορισθεί ή που δεν έχουν αναγνωρισθεί ως Ελληνικά Πρότυπα. Άρθρο 4 Αναγνώριση Οργανισµού 1. Για την αναγνώριση φυσικού προσώπου ως Οργανισµού πρέπει το πρόσωπο αυτό να: α) είναι πολίτης κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή πολίτης άλλου κράτους ο οποίος έχει δικαίωµα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα,

3 β) µην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων, µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, µην έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, µην έχει καταδικαστεί για αδίκηµα, που αποτελεί κώλυµα για διορισµό σε δηµόσια θέση στην Ελλάδα και µην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκηµα, γ) µην ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, µη κατασκευάζει, εκµισθώνει ή πωλεί καταδυτικό εξοπλισµό και µη συµµετέχει σε νοµικό πρόσωπο που ασκεί τέτοιες δραστηριότητες, δ) διαθέτει γραφείο ή επαγγελµατική στέγη στην Ελλάδα για τη λειτουργία του Οργανισµού και, ε) διαθέτει σύστηµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για την διενέργεια καταδύσεων αναψυχής που να πληροί τις προϋποθέσεις των Π.Κ.Α. καθώς και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην ελληνική γλώσσα για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Για την αναγνώριση υποβάλλεται αίτηση στη ιεύθυνση της Λιµενικής Αστυνοµίας ( ΛΑ) του ΥΕΝ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την αίτηση αναγνώρισης. 3. Αίτηση για αναγνώριση υποβάλλει και νοµικό πρόσωπο µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν στο καταστατικό του προβλέπεται ως σκοπός η άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2. Οι προϋποθέσεις α, β και γ της παραγράφου 1 πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του νόµιµου εκπροσώπου του. 4. Επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, και αποτελείται, α) από τον ιευθυντή του Κλάδου Λιµενικής Αστυνοµίας του ΥΕΝ, ως Πρόεδρο και, β) τον ιοικητή της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού, γ) τον ιοικητή της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.), δ) εκπαιδευτή αυτοδύτη κάτοχο των προσόντων του Π.Κ.Α. της περίπτωσης (ε) της παραγράφου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού φορέα (ένωσης, συνδέσµου, συλλόγου κ.λ.π.) πτυχιούχων εκπαιδευτών αυτοδυτών, ε) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ιδιοκτητών Κ.Κ. ως µέλη, εξετάζει αν τα δικαιολογητικά, το σύστηµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, πληρούν τις απαιτήσεις του νόµου αυτού και εισηγείται αιτιολογηµένα στον Αρχηγό Λ.Σ. την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων µέσα σε εύλογη προθεσµία. 5. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εντός εξαµήνου, το αργότερο, από την υποβολή της αίτησης, που, για εξαιρετικούς λόγους, µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη τρίµηνο, άλλως θεωρείται ότι η

4 αίτηση για αναγνώριση έχει γίνει αποδεκτή. Κατά της απορριπτικής απόφασης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίησή της, ο οποίος αποφασίζει µέσα στην ίδια προθεσµία. 6. Οργανισµός που ασκεί νόµιµα τις δραστηριότητες του άρθρου 2 σε άλλο Κράτος Μέλος του ΕΟΧ και εφόσον το Κράτος αυτό έχει αποδεχθεί το Π.Κ.Α., έχει δικαίωµα, µε αίτηση που υποβάλλεται στο ΥΕΝ/ ΛΑ, να ζητήσει να του επιτραπεί να ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η αναγνώρισή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τα οποία αποδεικνύουν την συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, ορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή της παραγράφου 4 εξετάζει µόνον την εγκυρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Η σχετική απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εκδίδεται εντός διµήνου, το αργότερο, από την υποβολή της αίτησης, που, για εξαιρετικούς λόγους, µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµα µήνα, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. Κατά της απορριπτικής απόφασης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 7. Με την απόφαση της παραγράφου 4 ορίζεται η διαδικασία λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής και κάθε άλλη, αναγκαία για την εύρρυθµη λειτουργία της, λεπτοµέρεια. 8. Ο Οργανισµός έχει υποχρέωση να δηλώνει αµέσως και εγγράφως στο ΥΕΝ οποιαδήποτε µεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 5 ή και της παραγράφου 6 ή την παύση λειτουργίας του. 9. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 4, απόφαση της παραγράφου 5 ή και της παραγράφου 6, παύει να ισχύει: α) αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσής της ή β) στην περίπτωση της παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου. Κατά της απόφασης αυτής, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίησή της. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Οργανισµού 1. Ο Οργανισµός υποχρεούται να, α) πιστοποιεί κατ έτος την εφαρµογή του εκπαιδευτικού του συστήµατος από τα Κ.Κ. που το εφαρµόζουν και να παρέχει, για µία τριετία, στη διάθεση του Υ.Ε.Ν. τα στοιχεία των πιστοποιήσεων αυτών, β) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν., κατάσταση των Κ.Κ. που εφαρµόζουν το εκπαιδευτικό του σύστηµα και δηµοσιεύει την κατάσταση αυτή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα Πανελλήνιας Κυκλοφορίας και, γ) παρέχει στο Υ.Ε.Ν., όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο και πληροφορία που διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.

5 2. Αν η λιµενική αρχή διαπιστώσει σε Κ.Κ. που πιστοποιείται από Οργανισµό σοβαρές ελλείψεις στους τοµείς που πιστοποιούνται από αυτόν, παραπέµπει την υπόθεση στην επιτροπή της παραγράφου 4 του προηγούµενου άρθρου µε το ερώτηµα της παύσης της ισχύος της απόφασης που αναγνωρίζει τον Οργανισµό ή του επιτρέπει να αναπτύσσει τις δραστηριότητες του άρθρου 2 στην Ελλάδα. Άρθρο 6 Καταδυτικό Κέντρο 1. Καταδυτικό Κέντρο (Κ.Κ.) είναι το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Εκπαίδευσης Αυτοδυτών και χορήγησης των πτυχίων που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα του Οργανισµού που το πιστοποιεί ή στο πρόγραµµα της παραγράφου 3 του επόµενου άρθρου. β) Οργανωµένης ή καθοδηγούµενης κατάδυσης. 2.α. Οργανωµένη κατάδυση είναι η Υπηρεσία µεταφοράς, επιτήρησης και υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που προσφέρεται από Κ.Κ. σε αυτοδύτες, οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και εµπειρία σε επίπεδο ανάλογο µε την καταδυτική δραστηριότητα. β) Καθοδηγούµενη κατάδυση είναι η οργανωµένη κατάδυση κατά την οποία οι αυτοδύτες συνοδεύονται από το Κ.Κ. ή προστηθέντα αυτού αν έχουν τα προσόντα που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα Π.Κ.Α. Μεµονωµένη υπηρεσία µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας δεν επιτρέπεται. 3. Η εκµίσθωση καταδυτικού εξοπλισµού δεν είναι ασυµβίβαστη προς την δραστηριότητα του Κ.Κ. Άρθρο 7 Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου 1. Οι υπηρεσίες του προηγούµενου άρθρου παρέχονται στο σύνολό τους ή µερικά από τα Καταδυτικά Κέντρα: α) Ύστερα από άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και ασκούνται στην περιοχή αρµοδιότητάς της. Μπορούν επίσης να ασκούνται και σε περιοχές αρµοδιότητας άλλων λιµενικών αρχών ύστερα από έγκρισή τους, η οποία, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, παρέχεται αυθηµερόν. β) Σύµφωνα µε τα Π.Κ.Α. του άρθρου Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγχου από τη λιµενική αρχή, οι ειδικές απαγορεύσεις και περιορισµοί άσκησης της δραστηριότητας, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των αδειών και για την απόδειξη

6 συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων ισχύος αυτών, τα θέµατα ανανέωσης των αδειών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 3. Η λιµενική αρχή µπορεί, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των εκπαιδευόµενων ή άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που αιτιολογούνται επαρκώς, να επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, τοπικούς ή και χρονικούς περιορισµούς και απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών Καταδυτικών Κέντρων. 4. Καταδυτικό Κέντρο, που δεν επιθυµεί να ακολουθεί εκπαιδευτικό σύστηµα Οργανισµού, µπορεί να ακολουθεί πρόγραµµα που εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4. Στην εισήγηση της επιτροπής και στην απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. γίνεται ειδική µνεία για το χρόνο ισχύος της έγκρισης. 5. Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα αν, κατά το τελευταίο τρίµηνο πριν από την λήξη της υποβληθεί σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 6. Η άδεια παροχής υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου αφαιρείται: α) Προσωρινά για χρονικό διάστηµα είκοσι ηµερών µέχρι δύο µηνών, αν επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 16 για τη διάπραξη µέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη και δεύτερης παράβασης διατάξεων του νόµου αυτού ή των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται µε την εξουσιοδότησή του. β) Οριστικά αν: 1) εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, 2) παρέλθουν έξι µήνες από την ανάκληση της αναγνώρισης ή την παύση της λειτουργίας του Οργανισµού, του οποίου το εκπαιδευτικό σύστηµα εφαρµόζει και δεν υποβάλλει στη λιµενική αρχή, πιστοποίηση άλλου Οργανισµού ή την έγκριση που προβλέπεται στην παράγραφο 4. 3) Σε περίπτωση ατυχήµατος, ανεξάρτητα από το βαθµό συµµετοχής και υπαιτιότητάς του ή προστηθέντος αυτού, δεν προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στους παθόντες. 4) Επιβληθούν κυρώσεις για τη διάπραξη περισσότερων των τριών παραβάσεων του νόµου αυτού ή των κανονιστικών διατάξεων, που εκδίδονται µε την εξουσιοδότησή του, µέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη παράβαση. Αν η άδεια αφαιρεθεί, σε εφαρµογή των διατάξεων των υποπεριπτώσεων (3) και (4) δεν χορηγείται νέα. Άρθρο 8 Μητρώο Καταδυτικών Κέντρων Στο Υ.Ε.Ν. τηρείται Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται τα Κ.Κ. Ο αύξων αριθµός µητρώου καταχωρίζεται στο έντυπο της άδειας. Κάθε αριθµός χορηγείται αποκλειστικά σε ένα Κ.Κ. και παραµένει δεσµευµένος ακόµη και αν το συγκεκριµένο Κ.Κ. διακόψει τις δραστηριότητές του ή ανακληθεί οριστικά η άδεια που του έχει χορηγηθεί. Στο Μητρώο καταχωρίζονται επίσης οι ανανεώσεις των αδειών των Κ.Κ, οι

7 κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτά και περιπτώσεις προσωρινής ή και οριστικής ανάκλησης των αδειών. Άρθρο 9 Πτυχία εκπαιδευτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών 1. Τα πτυχία των αυτοδυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α. των εκπαιδευτών και, β. των ερασιτεχνών. 2. Τα επίπεδα των πτυχίων κάθε κατηγορίας, η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την απόκτησή τους, είναι αυτά που προβλέπονται από τα Π.Κ.Α. 3. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών, που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Οργανισµού, που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή του επιτρέπεται να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4, αναγνωρίζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την έκδοσή τους. 4. Πτυχία εκπαιδευτών ή ερασιτεχνών αυτοδυτών που εκδόθηκαν ή εκδίδονται από Οργανισµούς, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από κράτος που δεν είναι µέλος του Ε.Ο.Χ. ή που δεν έχει αποδεχθεί στο σύνολό τους τα Π.Κ.Α., πτυχία του προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων και του Λ.Σ. µε ειδικότητα υποβρύχιου καταστροφέα ή υποβρύχιων αποστολών, καθώς και πτυχία των αποφοίτων της Σχολής υτών Καλύµνου, αναγνωρίζονται και εντάσσονται στις βαθµίδες του άρθρου αυτού από την επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 4. Η ίδια επιτροπή µπορεί να καθορίζει την ισοτιµία των πτυχίων που έχουν χορηγηθεί από µη αναγνωρισµένους Οργανισµούς, µε τα αντίστοιχα επίπεδα των πτυχίων του άρθρου αυτού, εφόσον τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των οργανισµών αυτών είναι σύµφωνα µε τα Π.Κ.Α. και να καταρτίζει σχετικούς πίνακες. Για την αναγνώριση των πτυχίων της παραγράφου αυτής η επιτροπή, εκτός από την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών µπορεί να απαιτεί πρακτική εξέταση και απόδειξη των καταδυτικών ικανοτήτων των αιτούντων. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση των πτυχίων της παραγράφου αυτής, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. 5. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών βαθµίδων του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 5 (Β 858/1994), που έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 ή έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 του ίδιου Κανονισµού ή κατά τις διατάξεις του π.δ. 231/1998 αναγνωρίζονται χωρίς την τήρηση κάποιας διαδικασίας ως ισότιµα µε τα επίπεδα των πτυχίων εκπαιδευτών που προβλέπονται από τα Π.Κ.Α. και µε την ακόλουθη αντιστοιχία: α. Α Τάξης (τριών αστέρων) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 2:Επίπεδο 2.

8 β. Β Τάξης (δύο αστέρων) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής - Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο Πτυχία ερασιτεχνών αυτοδυτών της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του µε αριθµό 5 Γενικού Κανονισµού Λιµένα, που έχουν χορηγηθεί από Κέντρα Εκµάθησης Υποβρύχιας Κολύµβησης κατά τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, αναγνωρίζονται χωρίς την τήρηση κάποιας διαδικασίας, ως ισότιµα µε τα πτυχία ερασιτεχνών που προβλέπονται από τα Π.Κ.Α. και µε την ακόλουθη αντιστοιχία: α. Α Τάξης (τριών αστέρων) - Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 3: Επίπεδο 3 Επικεφαλής δύτης. β. Β Τάξης (δύο αστέρων) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 2: Επίπεδο 2 Αυτόνοµος δύτης. γ. Γ Τάξης (ενός αστέρος) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο 1 ύτης υπό επίβλεψη. Άρθρο 10 Εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών 1. Όποιος εκπαιδεύεται για ν αποκτήσει πτυχίο ερασιτέχνη αυτοδύτη πρέπει να έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο µικρότερης ηλικίας και οπωσδήποτε όχι µικρότερης από εκείνη που προβλέπεται από τα Π.Κ.Α., εκπαιδεύεται µόνο µετά από έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιµέλειά του. Το πρόσωπο αυτό συµπληρώνει και την ιατρική δήλωση που προβλέπεται στα Π.Κ.Α. 2. Κάτοχος πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από Οργανισµό, ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί ή στον οποίο δεν επιτρέπεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, δύναται να συµµετέχει σε οργανωµένες ή και καθοδηγούµενες καταδύσεις. Άρθρο 11 Λοιπές διατάξεις 1. Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκµάθησης Υποβρύχιας Κολύµβησης, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 5, που, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, έχουν άδεια σε ισχύ, µπορούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισµού µέχρι την 31 εκεµβρίου του έτους Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής υποχρεούνται, για την νόµιµη λειτουργία τους, να εφοδιασθούν µε τις άδειες του νόµου αυτού.

9 2. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επί δύο τουλάχιστον χρόνια, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή µικρά σκάφη, ολικού µήκους µέχρι 10 µέτρων, αποκλειστικά για την µεταφορά αυτοδυτών, εφόσον δεν αποµακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση µεγαλύτερη των έξι ναυτικών µιλίων. Άρθρο 12 Γενικές απαγορεύσεις Υποχρεώσεις. 1. Οι καταδύσεις χάριν αναψυχής µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή, απαγορεύονται σε περιοχές: α. διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων, β. γυµνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεµικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων, γ. διενέργειας πλόων εκµισθούµενων µηχανοκίνητων θαλάσσιων µέσων αναψυχής και σε απόσταση 150 µέτρων εκατέρωθεν των σηµείων εκκίνησής τους, δ. ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, εκτός αν υπάρχει άδεια της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, ε. όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστηµένα συστήµατα οργανισµών κοινής ωφέλειας, στ. όπου η λιµενική αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων, προσώπων και ζ. που επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ή συνθήκες κακής υποβρύχιας ορατότητας. 2. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφήµιση παροχής υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 7 άδεια καθώς και η διαφήµιση παροχής µεµονωµένων υπηρεσιών µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών. 3. Οι καταδύσεις χάριν αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται µε παροχή υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστηµα µία ώρα µετά τη δύση και µέχρι µία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της λιµενικής αρχής. Στην περίπτωση που διενεργούνται µε παροχή υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση της αρµόδιας λιµενικής αρχής, η οποία µπορεί να µην επιτρέπει συγκεκριµένη κατάδυση αν αυτό επιβάλλεται για την ασφάλεια πλοίων και προσώπων. 4. Απαγορεύονται οι καταδύσεις σε πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασµένα µε αναγνωρισµένο πτυχίο χωρίς την παροχή υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου. 5. Στους αυτοδύτες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή, απαγορεύεται η: α. αλιεία µε ψαροτούφεκο ή µε άλλο µέσο, καθώς και η συλλογή ζωϊκού ή φυτικού οργανισµού, β. ύπαρξη στο πλοίο, ή στο πλωτό µέσο που τους συνοδεύει αλιευτικού εργαλείου, καθώς και αλιευµάτων ή άλλων ζωικών ή φυτικών υδρόβιων οργανισµών,

10 γ. ανέλκυση, ή µετακίνηση, ή φωτογράφηση, αντικειµένων αρχαιολογικής ή άλλης αξίας, που βρίσκονται στο βυθό, δ. φωτογράφηση και κινηµατογράφηση σε περιοχές που απαγορεύονται οι καταδύσεις, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας και ε. κατάδυση χωρίς τη συνοδεία και άλλου αυτοδύτη. 6. Κάθε αυτοδύτης, έχει υποχρέωση να ενηµερώνει αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο, την αρµόδια λιµενική αρχή, αν εντοπίσει αντικείµενα αρχαιολογικού ή αστυνοµικού ενδιαφέροντος ή ναυάγια. 7. Σε ειδικό ιστό του πλοίου που συνοδεύει αυτοδύτες, επαίρεται το ειδικό σήµα που ορίζεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του ιεθνή Κώδικα Σηµάτων 1969, δηλαδή µια σηµαία του γράµµατος «Α», αν είναι δυνατόν άκαµπτη, που σηµαίνει «έχω δύτη υπό την επιφάνεια της θάλασσας, να τηρείτε µεγάλη απόσταση από εµένα, πλέοντας αργά» ή τη διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη µε άσπρη διαγώνια γραµµή). 8. Αυτοδύτες που αποµακρύνονται σε οριζόντια απόσταση, µεγαλύτερη από πενήντα µέτρα από το πλοίο που τους συνοδεύει, ή διενεργούν καταδύσεις χωρίς τη συνοδεία πλοίου, φέρουν στην επιφάνεια της θάλασσας πλωτήρα χρώµατος πορτοκαλί µε το ειδικό σήµα ή τη διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία της προηγούµενης παραγράφου. 9. Ολα τα πλοία και σκάφη, οφείλουν να πλέουν σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατό µέτρων από το σηµείο που βρίσκεταιτο ειδικό σήµα ή η διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία των παραγράφων 7 και Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µπορεί να ρυθµίζονται τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 13 Ασφάλιση Το Καταδυτικό Κέντρο καλύπτει ασφαλιστικά την αστική του ευθύνη, σε ασφαλιστική επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισµένο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισµό που εδρεύει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αυτή των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες και τρίτων για θάνατο ή σωµατικές βλάβες αυτών. Το ασφαλιστικό ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από αυτό που καθορίζεται κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κ.ν. 489/1979 (Α 331). Άρθρο 14 Καταδυτικά πάρκα 1. Με π.δ. που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Τουρισµού µετά από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και,αν

11 πρόκειται για ενάλιο αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο του ν. 3028/2002 (Α 153), του Υπουργού Πολιτισµού, θαλάσσια περιοχή, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε έκταση τα τέσσερα τετραγωνικά χιλιόµετρα, µπορεί να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, επιστηµονικής έρευνας ή άλλης µορφής. Αν η χρήση και η εκµετάλλευση θαλάσσιας περιοχής ανήκει σε φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, για το χαρακτηρισµό της ως καταδυτικού πάρκου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του φορέα αυτού. Ο καθορισµός της θαλάσσιας περιοχής του καταδυτικού πάρκου, αλλά και πιθανής θαλάσσιας ζώνης προστασίας γύρω από αυτό, γίνεται µε συντεταγµένες σε ναυτικό χάρτη, ο οποίος προσαρτάται στο π.δ. Μη έκφραση της γνώµης σε προθεσµία τριών µηνών ισοδυναµεί µε θετική γνωµοδότηση. 2. Με το ίδιο π.δ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του καταδυτικού πάρκου, οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί άσκησης άλλων δραστηριοτήτων µέσα σ αυτό και στη ζώνη προστασίας γύρω από αυτό, οι τρόποι και οι όροι διαχείρισής του, ο συνδυασµός µε άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας σε αυτό και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουρισµού, Πολιτισµού και Εµπορικής Ναυτιλίας, µπορεί να ανατίθεται η οργάνωση και διαχείριση χαρακτηρισµένου καταδυτικού πάρκου σε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού, στην παραθαλάσσια περιοχή του οποίου οργανώνεται, σε νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το κράτος, σε ναυταθλητικά σωµατεία ή συλλόγους που εποπτεύονται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και σε Καταδυτικά Κέντρα, µετά από αίτηµά τους. 4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν την ισχύ αυτών του ν.2971/2001 (Α 285) Άρθρο 15 Ίδρυση τµηµάτων υπερβαρικής ιατρικής 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται τα Περιφερειακά και τα Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της χώρας, στα οποία ιδρύονται τµήµατα υπερβαρικής ιατρικής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ρυθµίζονται τα θέµατα που σχετίζονται µε τον εφοδιασµό των τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου, µε τους θαλάµους αποσυµπίεσης, τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, τη στελέχωση και εκπαίδευση του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

12 Άρθρο 16 Κυρώσεις 1. Με ποινή φυλάκισης δύο τουλάχιστον µηνών τιµωρείται ο υπεύθυνος λειτουργίας Καταδυτικού Κέντρου, που παρέχει ή διαφηµίζει τις υπηρεσίες του άρθρου 6, χωρίς την προβλεπόµενη στο άρθρο 7 του νόµου αυτού άδεια, καθώς και όποιος παρέχει ή διαφηµίζει µεµονωµένες υπηρεσίες µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών. 2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, που ασκεί τις δραστηριότητες Οργανισµού χωρίς να έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόµου αυτού ή δεν του έχει επιτραπεί να ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες κατά την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου. 3. Ανεξάρτητα των κυρώσεων των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού, στους Οργανισµούς, στα Καταδυτικά Κέντρα και στους αυτοδύτες που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων ή των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται µε την εξουσιοδότηση αυτών, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικος ηµοσίου Ναυτικού ικαίου, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνον του ν.δ. 187/1973 (Α 261), µε τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παροχή ή για τη διαφήµιση παροχής υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου που δεν είναι εφοδιασµένο µε την προβλεπόµενη άδεια, για την παροχή ή τη διαφήµιση παροχής µεµονωµένων υπηρεσιών µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών και για την άσκηση δραστηριοτήτων Οργανισµού, που δεν έχει αναγνωρισθεί ή δεν του έχει επιτραπεί να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόµου αυτού, δεν µπορεί να είναι κατώτερες των τριών χιλιάδων ευρώ. Άρθρο 17 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού παύουν να ισχύουν: α) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 05 ΦΕΚ 858Β / β) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 08 ΦΕΚ 95Β / γ) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 13 ΦΕΚ 5Β / δ) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 19 ΦΕΚ 386Β / ε) Το άρθρο 258 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα του Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει µετά την παρέλευση τριών µηνών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν σε επί µέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

13 Πειραιάς 2004 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 273 4 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3409 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» Άρθρο 1 Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Αιγιαλός και παραλία» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ορισµοί και γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισµοί 1. «Αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες πλην συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3305 (ΦΕΚ Α 17 27.1.2005) Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3305 (ΦΕΚ Α 17 27.1.2005) Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3305 (ΦΕΚ Α 17 27.1.2005) Εφαρµογή της Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Οι µέθοδοι της ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002)

3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) Eθνική Nοµοθεσία 12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Ζ/3378/93 Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου ή Ιδιώτες (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα