ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταδύσεις αναψυχής» Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής - Εποπτεία Η άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα µε αναπνευστικές συσκευές ή άλλα υποθαλάσσια µέσα, χάριν αναψυχής, η εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών υπάγεται στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (Y.Ε.N.). Άρθρο 2 Οργανισµός εκπαίδευσης αυτοδυτών 1. Οργανισµός εκπαίδευσης αυτοδυτών (Οργανισµός) είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται από το Υ.Ε.Ν. και ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες : α) παρέχει πρόγραµµα εκπαίδευσης στα Καταδυτικά Κέντρα (Κ.Κ.) β) πιστοποιεί εγγράφως την ορθή εφαρµογή του εκπαιδευτικού του προγράµµατος από τα Κ.Κ που το εφαρµόζουν. γ) εξουσιοδοτεί τα Κ.Κ. να χορηγούν στους εκπαιδευτές αυτοδυτών και στους ερασιτέχνες αυτοδύτες που αποφοιτούν από αυτά, τα πτυχία που προβλέπονται αντίστοιχα στο πρόγραµµά του. 2. Στους Οργανισµούς περιλαµβάνονται και οι οµοσπονδίες που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, αν έχουν ως αντικείµενο την εκπαίδευση στις καταδύσεις. Άρθρο 3 Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής 1. Πρότυπα Καταδύσεων Αναψυχής (Π.Κ.Α) είναι τα, α) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο 1 ύτης υπό επίβλεψη, β) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 2: Επίπεδο 2 Αυτόνοµος δύτης, γ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 3: Επίπεδο 3 Επικεφαλής δύτης, δ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο 1,

2 ε) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 2: Επίπεδο 2, στ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Απαιτήσεις για παροχείς υπηρεσιών ερασιτεχνικής κατάδυσης, ζ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Μέσα προστασίας της αναπνοής Κλείστρα φιαλών αερίου Μέρος 3 Συνδέσεις εξαγωγής αερίων Nitrox και οξυγόνου για καταδύσεις, η) ΕΛΟΤ Ε.Ν. 250 Ε2/ Αναπνευστικός εξοπλισµός Αυτόνοµη συσκευή καταδύσεως πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση, θ) ΕΛΟΤ Ε.Ν. 1809/ Εξαρτήµατα κατάδυσης Αντισταθµιστές άντωσης - Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής, ι) ΕΛΟΤ Ε.Ν. 1972/ Εξαρτήµατα κατάδυσης Αναπνευστήρες Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής, ια) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Εξαρτήµατα κατάδυσης - Συσκευές συνδυασµού πλευστότητας και διάσωσης Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής, ιβ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Εξαρτήµατα καταδύσεων Βυθόµετρα και διατάξεις συνδυασµένης µέτρησης βάθους και χρόνου Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής, ιγ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Αναπνευστικός εξοπλισµός Αυτόνοµες συσκευές κατάδυσης ανοιχτού κυκλώµατος για χρήση µε πεπιεσµένο Nitrox και οξυγόνο Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση, ιδ) ΕΛΟΤ Ε.Ν / Εξοπλισµός αναπνοής Αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές κατάδυσης κλειστού κυκλώµατος, που έχουν αναγνωρισθεί ως Ελληνικά Πρότυπα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας τίθενται σε εφαρµογή Π.Κ.Α., που αντικαθιστούν ή τροποποιούν ή συµπληρώνουν τα πρότυπα της προηγούµενης παραγράφου, αλλά και άλλα πρότυπα που αφορούν στις καταδύσεις αναψυχής, εφόσον αναγνωρίζονται ως Ελληνικά Πρότυπα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Με όµοιες αποφάσεις ορίζονται Π.Κ.Α. που δεν έχουν καθορισθεί ή που δεν έχουν αναγνωρισθεί ως Ελληνικά Πρότυπα. Άρθρο 4 Αναγνώριση Οργανισµού 1. Για την αναγνώριση φυσικού προσώπου ως Οργανισµού πρέπει το πρόσωπο αυτό να: α) είναι πολίτης κράτους µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή πολίτης άλλου κράτους ο οποίος έχει δικαίωµα παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα,

3 β) µην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωµάτων, µην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, µην έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση, µην έχει καταδικαστεί για αδίκηµα, που αποτελεί κώλυµα για διορισµό σε δηµόσια θέση στην Ελλάδα και µην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκηµα, γ) µην ασκεί δραστηριότητες προµηθευτή, µη κατασκευάζει, εκµισθώνει ή πωλεί καταδυτικό εξοπλισµό και µη συµµετέχει σε νοµικό πρόσωπο που ασκεί τέτοιες δραστηριότητες, δ) διαθέτει γραφείο ή επαγγελµατική στέγη στην Ελλάδα για τη λειτουργία του Οργανισµού και, ε) διαθέτει σύστηµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για την διενέργεια καταδύσεων αναψυχής που να πληροί τις προϋποθέσεις των Π.Κ.Α. καθώς και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στην ελληνική γλώσσα για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Για την αναγνώριση υποβάλλεται αίτηση στη ιεύθυνση της Λιµενικής Αστυνοµίας ( ΛΑ) του ΥΕΝ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την αίτηση αναγνώρισης. 3. Αίτηση για αναγνώριση υποβάλλει και νοµικό πρόσωπο µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν στο καταστατικό του προβλέπεται ως σκοπός η άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2. Οι προϋποθέσεις α, β και γ της παραγράφου 1 πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του νόµιµου εκπροσώπου του. 4. Επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, και αποτελείται, α) από τον ιευθυντή του Κλάδου Λιµενικής Αστυνοµίας του ΥΕΝ, ως Πρόεδρο και, β) τον ιοικητή της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεµικού Ναυτικού, γ) τον ιοικητή της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος (Λ.Σ.), δ) εκπαιδευτή αυτοδύτη κάτοχο των προσόντων του Π.Κ.Α. της περίπτωσης (ε) της παραγράφου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, εκπρόσωπο του πλέον αντιπροσωπευτικού φορέα (ένωσης, συνδέσµου, συλλόγου κ.λ.π.) πτυχιούχων εκπαιδευτών αυτοδυτών, ε) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ιδιοκτητών Κ.Κ. ως µέλη, εξετάζει αν τα δικαιολογητικά, το σύστηµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα, πληρούν τις απαιτήσεις του νόµου αυτού και εισηγείται αιτιολογηµένα στον Αρχηγό Λ.Σ. την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων µέσα σε εύλογη προθεσµία. 5. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εντός εξαµήνου, το αργότερο, από την υποβολή της αίτησης, που, για εξαιρετικούς λόγους, µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη τρίµηνο, άλλως θεωρείται ότι η

4 αίτηση για αναγνώριση έχει γίνει αποδεκτή. Κατά της απορριπτικής απόφασης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίησή της, ο οποίος αποφασίζει µέσα στην ίδια προθεσµία. 6. Οργανισµός που ασκεί νόµιµα τις δραστηριότητες του άρθρου 2 σε άλλο Κράτος Μέλος του ΕΟΧ και εφόσον το Κράτος αυτό έχει αποδεχθεί το Π.Κ.Α., έχει δικαίωµα, µε αίτηση που υποβάλλεται στο ΥΕΝ/ ΛΑ, να ζητήσει να του επιτραπεί να ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται η αναγνώρισή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τα οποία αποδεικνύουν την συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, ορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή της παραγράφου 4 εξετάζει µόνον την εγκυρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Η σχετική απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. εκδίδεται εντός διµήνου, το αργότερο, από την υποβολή της αίτησης, που, για εξαιρετικούς λόγους, µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµα µήνα, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή. Κατά της απορριπτικής απόφασης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 7. Με την απόφαση της παραγράφου 4 ορίζεται η διαδικασία λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής και κάθε άλλη, αναγκαία για την εύρρυθµη λειτουργία της, λεπτοµέρεια. 8. Ο Οργανισµός έχει υποχρέωση να δηλώνει αµέσως και εγγράφως στο ΥΕΝ οποιαδήποτε µεταβολή των προϋποθέσεων έκδοσης της απόφασης της παραγράφου 5 ή και της παραγράφου 6 ή την παύση λειτουργίας του. 9. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ., ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 4, απόφαση της παραγράφου 5 ή και της παραγράφου 6, παύει να ισχύει: α) αν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις έκδοσής της ή β) στην περίπτωση της παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου. Κατά της απόφασης αυτής, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την κοινοποίησή της. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Οργανισµού 1. Ο Οργανισµός υποχρεούται να, α) πιστοποιεί κατ έτος την εφαρµογή του εκπαιδευτικού του συστήµατος από τα Κ.Κ. που το εφαρµόζουν και να παρέχει, για µία τριετία, στη διάθεση του Υ.Ε.Ν. τα στοιχεία των πιστοποιήσεων αυτών, β) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Υ.Ε.Ν., κατάσταση των Κ.Κ. που εφαρµόζουν το εκπαιδευτικό του σύστηµα και δηµοσιεύει την κατάσταση αυτή σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα Πανελλήνιας Κυκλοφορίας και, γ) παρέχει στο Υ.Ε.Ν., όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο και πληροφορία που διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού.

5 2. Αν η λιµενική αρχή διαπιστώσει σε Κ.Κ. που πιστοποιείται από Οργανισµό σοβαρές ελλείψεις στους τοµείς που πιστοποιούνται από αυτόν, παραπέµπει την υπόθεση στην επιτροπή της παραγράφου 4 του προηγούµενου άρθρου µε το ερώτηµα της παύσης της ισχύος της απόφασης που αναγνωρίζει τον Οργανισµό ή του επιτρέπει να αναπτύσσει τις δραστηριότητες του άρθρου 2 στην Ελλάδα. Άρθρο 6 Καταδυτικό Κέντρο 1. Καταδυτικό Κέντρο (Κ.Κ.) είναι το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο, το οποίο παρέχει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: α) Εκπαίδευσης Αυτοδυτών και χορήγησης των πτυχίων που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα του Οργανισµού που το πιστοποιεί ή στο πρόγραµµα της παραγράφου 3 του επόµενου άρθρου. β) Οργανωµένης ή καθοδηγούµενης κατάδυσης. 2.α. Οργανωµένη κατάδυση είναι η Υπηρεσία µεταφοράς, επιτήρησης και υποστήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που προσφέρεται από Κ.Κ. σε αυτοδύτες, οι οποίοι διαθέτουν προσόντα και εµπειρία σε επίπεδο ανάλογο µε την καταδυτική δραστηριότητα. β) Καθοδηγούµενη κατάδυση είναι η οργανωµένη κατάδυση κατά την οποία οι αυτοδύτες συνοδεύονται από το Κ.Κ. ή προστηθέντα αυτού αν έχουν τα προσόντα που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα Π.Κ.Α. Μεµονωµένη υπηρεσία µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας δεν επιτρέπεται. 3. Η εκµίσθωση καταδυτικού εξοπλισµού δεν είναι ασυµβίβαστη προς την δραστηριότητα του Κ.Κ. Άρθρο 7 Άδεια Παροχής Υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου 1. Οι υπηρεσίες του προηγούµενου άρθρου παρέχονται στο σύνολό τους ή µερικά από τα Καταδυτικά Κέντρα: α) Ύστερα από άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής και ασκούνται στην περιοχή αρµοδιότητάς της. Μπορούν επίσης να ασκούνται και σε περιοχές αρµοδιότητας άλλων λιµενικών αρχών ύστερα από έγκρισή τους, η οποία, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, παρέχεται αυθηµερόν. β) Σύµφωνα µε τα Π.Κ.Α. του άρθρου Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών του άρθρου αυτού, οι διαδικασίες ελέγχου από τη λιµενική αρχή, οι ειδικές απαγορεύσεις και περιορισµοί άσκησης της δραστηριότητας, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των αδειών και για την απόδειξη

6 συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων ισχύος αυτών, τα θέµατα ανανέωσης των αδειών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 3. Η λιµενική αρχή µπορεί, αν υπάρχουν λόγοι ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, προστασίας των εκπαιδευόµενων ή άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που αιτιολογούνται επαρκώς, να επιβάλλει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, τοπικούς ή και χρονικούς περιορισµούς και απαγορεύσεις στην παροχή υπηρεσιών Καταδυτικών Κέντρων. 4. Καταδυτικό Κέντρο, που δεν επιθυµεί να ακολουθεί εκπαιδευτικό σύστηµα Οργανισµού, µπορεί να ακολουθεί πρόγραµµα που εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4. Στην εισήγηση της επιτροπής και στην απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. γίνεται ειδική µνεία για το χρόνο ισχύος της έγκρισης. 5. Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα αν, κατά το τελευταίο τρίµηνο πριν από την λήξη της υποβληθεί σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. 6. Η άδεια παροχής υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου αφαιρείται: α) Προσωρινά για χρονικό διάστηµα είκοσι ηµερών µέχρι δύο µηνών, αν επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 16 για τη διάπραξη µέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη και δεύτερης παράβασης διατάξεων του νόµου αυτού ή των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται µε την εξουσιοδότησή του. β) Οριστικά αν: 1) εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορήγησής της, 2) παρέλθουν έξι µήνες από την ανάκληση της αναγνώρισης ή την παύση της λειτουργίας του Οργανισµού, του οποίου το εκπαιδευτικό σύστηµα εφαρµόζει και δεν υποβάλλει στη λιµενική αρχή, πιστοποίηση άλλου Οργανισµού ή την έγκριση που προβλέπεται στην παράγραφο 4. 3) Σε περίπτωση ατυχήµατος, ανεξάρτητα από το βαθµό συµµετοχής και υπαιτιότητάς του ή προστηθέντος αυτού, δεν προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στους παθόντες. 4) Επιβληθούν κυρώσεις για τη διάπραξη περισσότερων των τριών παραβάσεων του νόµου αυτού ή των κανονιστικών διατάξεων, που εκδίδονται µε την εξουσιοδότησή του, µέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη παράβαση. Αν η άδεια αφαιρεθεί, σε εφαρµογή των διατάξεων των υποπεριπτώσεων (3) και (4) δεν χορηγείται νέα. Άρθρο 8 Μητρώο Καταδυτικών Κέντρων Στο Υ.Ε.Ν. τηρείται Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται τα Κ.Κ. Ο αύξων αριθµός µητρώου καταχωρίζεται στο έντυπο της άδειας. Κάθε αριθµός χορηγείται αποκλειστικά σε ένα Κ.Κ. και παραµένει δεσµευµένος ακόµη και αν το συγκεκριµένο Κ.Κ. διακόψει τις δραστηριότητές του ή ανακληθεί οριστικά η άδεια που του έχει χορηγηθεί. Στο Μητρώο καταχωρίζονται επίσης οι ανανεώσεις των αδειών των Κ.Κ, οι

7 κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτά και περιπτώσεις προσωρινής ή και οριστικής ανάκλησης των αδειών. Άρθρο 9 Πτυχία εκπαιδευτών και ερασιτεχνών αυτοδυτών 1. Τα πτυχία των αυτοδυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α. των εκπαιδευτών και, β. των ερασιτεχνών. 2. Τα επίπεδα των πτυχίων κάθε κατηγορίας, η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική εξάσκηση των αυτοδυτών για την απόκτησή τους, είναι αυτά που προβλέπονται από τα Π.Κ.Α. 3. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών, που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Οργανισµού, που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή του επιτρέπεται να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές στην Ελλάδα σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4, αναγνωρίζονται και ισχύουν αυτοδίκαια από την έκδοσή τους. 4. Πτυχία εκπαιδευτών ή ερασιτεχνών αυτοδυτών που εκδόθηκαν ή εκδίδονται από Οργανισµούς, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από κράτος που δεν είναι µέλος του Ε.Ο.Χ. ή που δεν έχει αποδεχθεί στο σύνολό τους τα Π.Κ.Α., πτυχία του προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων και του Λ.Σ. µε ειδικότητα υποβρύχιου καταστροφέα ή υποβρύχιων αποστολών, καθώς και πτυχία των αποφοίτων της Σχολής υτών Καλύµνου, αναγνωρίζονται και εντάσσονται στις βαθµίδες του άρθρου αυτού από την επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 4. Η ίδια επιτροπή µπορεί να καθορίζει την ισοτιµία των πτυχίων που έχουν χορηγηθεί από µη αναγνωρισµένους Οργανισµούς, µε τα αντίστοιχα επίπεδα των πτυχίων του άρθρου αυτού, εφόσον τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των οργανισµών αυτών είναι σύµφωνα µε τα Π.Κ.Α. και να καταρτίζει σχετικούς πίνακες. Για την αναγνώριση των πτυχίων της παραγράφου αυτής η επιτροπή, εκτός από την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών µπορεί να απαιτεί πρακτική εξέταση και απόδειξη των καταδυτικών ικανοτήτων των αιτούντων. Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση των πτυχίων της παραγράφου αυτής, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. 5. Πτυχία εκπαιδευτών αυτοδυτών των δύο ανωτέρω εκπαιδευτικών βαθµίδων του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 5 (Β 858/1994), που έχουν χορηγηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 ή έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 12 του ίδιου Κανονισµού ή κατά τις διατάξεις του π.δ. 231/1998 αναγνωρίζονται χωρίς την τήρηση κάποιας διαδικασίας ως ισότιµα µε τα επίπεδα των πτυχίων εκπαιδευτών που προβλέπονται από τα Π.Κ.Α. και µε την ακόλουθη αντιστοιχία: α. Α Τάξης (τριών αστέρων) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 2:Επίπεδο 2.

8 β. Β Τάξης (δύο αστέρων) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής - Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο Πτυχία ερασιτεχνών αυτοδυτών της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του µε αριθµό 5 Γενικού Κανονισµού Λιµένα, που έχουν χορηγηθεί από Κέντρα Εκµάθησης Υποβρύχιας Κολύµβησης κατά τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού, αναγνωρίζονται χωρίς την τήρηση κάποιας διαδικασίας, ως ισότιµα µε τα πτυχία ερασιτεχνών που προβλέπονται από τα Π.Κ.Α. και µε την ακόλουθη αντιστοιχία: α. Α Τάξης (τριών αστέρων) - Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 3: Επίπεδο 3 Επικεφαλής δύτης. β. Β Τάξης (δύο αστέρων) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 2: Επίπεδο 2 Αυτόνοµος δύτης. γ. Γ Τάξης (ενός αστέρος) Π.Κ.Α. ΕΛΟΤ Ε.Ν / Υπηρεσίες καταδύσεων αναψυχής Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών Μέρος 1: Επίπεδο 1 ύτης υπό επίβλεψη. Άρθρο 10 Εκπαίδευση ερασιτεχνών αυτοδυτών 1. Όποιος εκπαιδεύεται για ν αποκτήσει πτυχίο ερασιτέχνη αυτοδύτη πρέπει να έχει συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του. Πρόσωπο µικρότερης ηλικίας και οπωσδήποτε όχι µικρότερης από εκείνη που προβλέπεται από τα Π.Κ.Α., εκπαιδεύεται µόνο µετά από έγγραφη συναίνεση εκείνου που έχει την επιµέλειά του. Το πρόσωπο αυτό συµπληρώνει και την ιατρική δήλωση που προβλέπεται στα Π.Κ.Α. 2. Κάτοχος πτυχίου ερασιτέχνη αυτοδύτη που έχει χορηγηθεί από Οργανισµό, ο οποίος δεν έχει αναγνωρισθεί ή στον οποίο δεν επιτρέπεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, δύναται να συµµετέχει σε οργανωµένες ή και καθοδηγούµενες καταδύσεις. Άρθρο 11 Λοιπές διατάξεις 1. Καταδυτικά Κέντρα και Κέντρα Εκµάθησης Υποβρύχιας Κολύµβησης, η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθµό 5, που, κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, έχουν άδεια σε ισχύ, µπορούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του ίδιου Κανονισµού µέχρι την 31 εκεµβρίου του έτους Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής υποχρεούνται, για την νόµιµη λειτουργία τους, να εφοδιασθούν µε τις άδειες του νόµου αυτού.

9 2. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, επί δύο τουλάχιστον χρόνια, επιτρέπεται να κυβερνούν επιβατικά πλοία ή µικρά σκάφη, ολικού µήκους µέχρι 10 µέτρων, αποκλειστικά για την µεταφορά αυτοδυτών, εφόσον δεν αποµακρύνονται από τις ακτές σε απόσταση µεγαλύτερη των έξι ναυτικών µιλίων. Άρθρο 12 Γενικές απαγορεύσεις Υποχρεώσεις. 1. Οι καταδύσεις χάριν αναψυχής µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή, απαγορεύονται σε περιοχές: α. διέλευσης ή αγκυροβολίας πλοίων, β. γυµνασίων ή άλλων δραστηριοτήτων πολεµικών πλοίων ή προσωπικού των Ενόπλων υνάµεων, γ. διενέργειας πλόων εκµισθούµενων µηχανοκίνητων θαλάσσιων µέσων αναψυχής και σε απόσταση 150 µέτρων εκατέρωθεν των σηµείων εκκίνησής τους, δ. ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, εκτός αν υπάρχει άδεια της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, ε. όπου υπάρχουν υποβρύχια καλώδια ή εγκατεστηµένα συστήµατα οργανισµών κοινής ωφέλειας, στ. όπου η λιµενική αρχή, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, επιβάλλει απαγορεύσεις για λόγους ασφάλειας πλοίων, προσώπων και ζ. που επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ή συνθήκες κακής υποβρύχιας ορατότητας. 2. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφήµιση παροχής υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 7 άδεια καθώς και η διαφήµιση παροχής µεµονωµένων υπηρεσιών µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών. 3. Οι καταδύσεις χάριν αναψυχής, εφόσον δεν διενεργούνται µε παροχή υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου, απαγορεύονται κατά το χρονικό διάστηµα µία ώρα µετά τη δύση και µέχρι µία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια της λιµενικής αρχής. Στην περίπτωση που διενεργούνται µε παροχή υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου απαιτείται προηγούµενη ενηµέρωση της αρµόδιας λιµενικής αρχής, η οποία µπορεί να µην επιτρέπει συγκεκριµένη κατάδυση αν αυτό επιβάλλεται για την ασφάλεια πλοίων και προσώπων. 4. Απαγορεύονται οι καταδύσεις σε πρόσωπα που δεν είναι εφοδιασµένα µε αναγνωρισµένο πτυχίο χωρίς την παροχή υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου. 5. Στους αυτοδύτες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή, απαγορεύεται η: α. αλιεία µε ψαροτούφεκο ή µε άλλο µέσο, καθώς και η συλλογή ζωϊκού ή φυτικού οργανισµού, β. ύπαρξη στο πλοίο, ή στο πλωτό µέσο που τους συνοδεύει αλιευτικού εργαλείου, καθώς και αλιευµάτων ή άλλων ζωικών ή φυτικών υδρόβιων οργανισµών,

10 γ. ανέλκυση, ή µετακίνηση, ή φωτογράφηση, αντικειµένων αρχαιολογικής ή άλλης αξίας, που βρίσκονται στο βυθό, δ. φωτογράφηση και κινηµατογράφηση σε περιοχές που απαγορεύονται οι καταδύσεις, εκτός αν υπάρχει έγγραφη άδεια της αρµόδιας Υπηρεσίας και ε. κατάδυση χωρίς τη συνοδεία και άλλου αυτοδύτη. 6. Κάθε αυτοδύτης, έχει υποχρέωση να ενηµερώνει αµέσως και µε κάθε πρόσφορο µέσο, την αρµόδια λιµενική αρχή, αν εντοπίσει αντικείµενα αρχαιολογικού ή αστυνοµικού ενδιαφέροντος ή ναυάγια. 7. Σε ειδικό ιστό του πλοίου που συνοδεύει αυτοδύτες, επαίρεται το ειδικό σήµα που ορίζεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του ιεθνή Κώδικα Σηµάτων 1969, δηλαδή µια σηµαία του γράµµατος «Α», αν είναι δυνατόν άκαµπτη, που σηµαίνει «έχω δύτη υπό την επιφάνεια της θάλασσας, να τηρείτε µεγάλη απόσταση από εµένα, πλέοντας αργά» ή τη διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία υποδήλωσης καταδύσεων (κόκκινη µε άσπρη διαγώνια γραµµή). 8. Αυτοδύτες που αποµακρύνονται σε οριζόντια απόσταση, µεγαλύτερη από πενήντα µέτρα από το πλοίο που τους συνοδεύει, ή διενεργούν καταδύσεις χωρίς τη συνοδεία πλοίου, φέρουν στην επιφάνεια της θάλασσας πλωτήρα χρώµατος πορτοκαλί µε το ειδικό σήµα ή τη διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία της προηγούµενης παραγράφου. 9. Ολα τα πλοία και σκάφη, οφείλουν να πλέουν σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατό µέτρων από το σηµείο που βρίσκεταιτο ειδικό σήµα ή η διεθνώς αναγνωρισµένη σηµαία των παραγράφων 7 και Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µπορεί να ρυθµίζονται τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 13 Ασφάλιση Το Καταδυτικό Κέντρο καλύπτει ασφαλιστικά την αστική του ευθύνη, σε ασφαλιστική επιχείρηση ή διεθνώς αναγνωρισµένο αλληλασφαλιστικό συνεταιρισµό που εδρεύει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και αυτή των εκπαιδευτών και των προστηθέντων αυτού έναντι των προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες και τρίτων για θάνατο ή σωµατικές βλάβες αυτών. Το ασφαλιστικό ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από αυτό που καθορίζεται κάθε φορά µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του κ.ν. 489/1979 (Α 331). Άρθρο 14 Καταδυτικά πάρκα 1. Με π.δ. που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Τουρισµού µετά από σύµφωνη γνώµη των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και,αν

11 πρόκειται για ενάλιο αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο του ν. 3028/2002 (Α 153), του Υπουργού Πολιτισµού, θαλάσσια περιοχή, που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε έκταση τα τέσσερα τετραγωνικά χιλιόµετρα, µπορεί να χαρακτηρίζεται ως καταδυτικό πάρκο για τη διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, εκπαίδευσης αυτοδυτών, επιστηµονικής έρευνας ή άλλης µορφής. Αν η χρήση και η εκµετάλλευση θαλάσσιας περιοχής ανήκει σε φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, για το χαρακτηρισµό της ως καταδυτικού πάρκου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του φορέα αυτού. Ο καθορισµός της θαλάσσιας περιοχής του καταδυτικού πάρκου, αλλά και πιθανής θαλάσσιας ζώνης προστασίας γύρω από αυτό, γίνεται µε συντεταγµένες σε ναυτικό χάρτη, ο οποίος προσαρτάται στο π.δ. Μη έκφραση της γνώµης σε προθεσµία τριών µηνών ισοδυναµεί µε θετική γνωµοδότηση. 2. Με το ίδιο π.δ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του καταδυτικού πάρκου, οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί άσκησης άλλων δραστηριοτήτων µέσα σ αυτό και στη ζώνη προστασίας γύρω από αυτό, οι τρόποι και οι όροι διαχείρισής του, ο συνδυασµός µε άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας σε αυτό και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουρισµού, Πολιτισµού και Εµπορικής Ναυτιλίας, µπορεί να ανατίθεται η οργάνωση και διαχείριση χαρακτηρισµένου καταδυτικού πάρκου σε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθµού, στην παραθαλάσσια περιοχή του οποίου οργανώνεται, σε νοµικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το κράτος, σε ναυταθλητικά σωµατεία ή συλλόγους που εποπτεύονται από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και σε Καταδυτικά Κέντρα, µετά από αίτηµά τους. 4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν την ισχύ αυτών του ν.2971/2001 (Α 285) Άρθρο 15 Ίδρυση τµηµάτων υπερβαρικής ιατρικής 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Εµπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται τα Περιφερειακά και τα Γενικά Νοµαρχιακά Νοσοκοµεία της χώρας, στα οποία ιδρύονται τµήµατα υπερβαρικής ιατρικής. 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ρυθµίζονται τα θέµατα που σχετίζονται µε τον εφοδιασµό των τµηµάτων της προηγούµενης παραγράφου, µε τους θαλάµους αποσυµπίεσης, τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισµό, τη στελέχωση και εκπαίδευση του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

12 Άρθρο 16 Κυρώσεις 1. Με ποινή φυλάκισης δύο τουλάχιστον µηνών τιµωρείται ο υπεύθυνος λειτουργίας Καταδυτικού Κέντρου, που παρέχει ή διαφηµίζει τις υπηρεσίες του άρθρου 6, χωρίς την προβλεπόµενη στο άρθρο 7 του νόµου αυτού άδεια, καθώς και όποιος παρέχει ή διαφηµίζει µεµονωµένες υπηρεσίες µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών. 2. Με την ίδια ποινή τιµωρείται το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου, που ασκεί τις δραστηριότητες Οργανισµού χωρίς να έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόµου αυτού ή δεν του έχει επιτραπεί να ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες κατά την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου. 3. Ανεξάρτητα των κυρώσεων των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού, στους Οργανισµούς, στα Καταδυτικά Κέντρα και στους αυτοδύτες που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων ή των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται µε την εξουσιοδότηση αυτών, επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικος ηµοσίου Ναυτικού ικαίου, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνον του ν.δ. 187/1973 (Α 261), µε τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παροχή ή για τη διαφήµιση παροχής υπηρεσιών Καταδυτικού Κέντρου που δεν είναι εφοδιασµένο µε την προβλεπόµενη άδεια, για την παροχή ή τη διαφήµιση παροχής µεµονωµένων υπηρεσιών µεταφοράς ή επιτήρησης ή υποστήριξης ή συνοδείας αυτοδυτών και για την άσκηση δραστηριοτήτων Οργανισµού, που δεν έχει αναγνωρισθεί ή δεν του έχει επιτραπεί να ασκεί τις δραστηριότητες αυτές κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόµου αυτού, δεν µπορεί να είναι κατώτερες των τριών χιλιάδων ευρώ. Άρθρο 17 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού παύουν να ισχύουν: α) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 05 ΦΕΚ 858Β / β) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 08 ΦΕΚ 95Β / γ) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 13 ΦΕΚ 5Β / δ) Ο Γενικός Κανονισµός Λιµένα 19 ΦΕΚ 386Β / ε) Το άρθρο 258 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα του Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει µετά την παρέλευση τριών µηνών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν σε επί µέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

13 Πειραιάς 2004 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr

TELEFAX : 210 4224000. E-mail : dekn@yen.gr ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ. «Ορισµός πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι- διωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Επι-

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65

(ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 (ΠΔ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Paracentrotus lividus. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περ. α), ε), ι) και ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α Α: 78Ξ6Β-ΝΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 4 ο --------------------------------- Τ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των αρχαιολόγων-µελών του Συλλόγουω Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.)» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καταδύσεις αναψυχής και θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον

Καταδύσεις αναψυχής και θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον Καταδύσεις αναψυχής και θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον Αντώνιος Σηφάκης, ικηγόρος,.ν., LL.M. (Abdn), Ph.D (UKC), Συνεργάτης του Περιβαλλοντικού Τµήµατος της «ΛΑΜΠΑ ΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Εταιρεία ικηγόρων» Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 245 22 Νοεμβρίου 2011 NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4029 Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 273 4 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3409 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α )

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3409 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4482, 23.12.2014 200(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4482, 23.12.2014 200(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4482, 23.12.2014 Ν. 200(Ι)/2014 200(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 31. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2734/1999 ΦΕΚ: -Α 161/ 05.08.1999 Εκδιδόµενα µε αµοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Ο Νόµος 2734/1999 διατίθεται σε Κωδικοποιηµένο ενιαίο κείµενο µε ενηµερωµένες και ενσωµατωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα