Κατηγορίες Προϊόντων 1 / 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατηγορίες Προϊόντων 1 / 6"

Transcript

1 Οι συσκευές και τα όργανα μετρήσεως της Selen Lab, καλύπτουν τις απαιτήσεις διδασκαλίας (εργαστηριακά πειράματα) των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας) της 2βάθμιας & 3βάθμιας εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, η εταιρίας μας προμηθεύει με εργαστηριακό εξοπλισμό, δηλαδή, με υάλινα εργαστηριακά όργανα (glassware), με γενικά εργαστηριακά (labware) και με πλαστικά εργαστηριακά (plasticware), εξειδικευμένα ερευνητικά ινστιτούτα & ιδρύματα για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνών & μελετών. Επιπλέον, εφοδιάζουμε με υγειονομικό υλικό (αναλώσιμα και συσκευές) ιατρικούς και νοσηλευτικούς οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Τέλος, παρέχουμε υπηρεσίες κατασκευής, επιδιόρθωσης και επισκευής για οποιαδήποτε υάλινη συσκευή (επιστημονικής ή άλλης χρήσης). Κατηγορίες Προϊόντων ΥΑΛΙΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Βρραασσμμοούύ Διάάφφοορραα Μεε Ποορρώδδεεςς Ογγκκοομμεεττρρι ικκάά Ποορρσσεελλάάννι ινναα Ερργγαασσττηηρρι ιαακκάά Σεεττ Αππόόσσττααξξηηςς & Συυσσκκεευυέέςς Εκκχχύύλλι ισσηηςς Σεεττ Ορργγάάννωνν Χηημμεεί ίααςς Σττήήλλεεςς Σττρρόόφφι ιγγγγεεςς Σύύννδδεεσσμμοοι ι Σωλληηννάάρρι ιαα Φυυσσηηττάά Χοοάάννεεςς Ψυυκκττήήρρεεςς ποτήρια ζέσεως, κρυσταλλωτήρια, κάψες, τρυβλία, φιάλες Erlenmeyer, φιάλες σφαιρικές, φιάλες Kjeldal, φιάλες διύλισης (δύλαιμες, τρίλαιμες) Kipp s, πλυντρίδες αερίων, στήλη χλωριούχου ασβεστίου, ξηραντήρες κενού και απλοί χωνιά Buchner, κωνικά χωνιά, φιαλίδια ειδικής βαρύτητας φιάλες ογκομετρικές, φιάλες Kohlrausch, κύλινδροι ογκομετρικοί, κύλινδροι Nessler, σιφώνια ογκομετρικά, σιφώνια μετρήσεως, προχοΐδες αυτόματες και μη γουδιά, χωνιά Buchner, κάψες συσκευές Soxhlet, απόσταξης οργανικής χημείας, σετ παρασκευής αερίων, σετ απόσταξης κρασιών, σετ απόσταξης λαδιών κλασματικές στήλες Vigrex και Dufton, στήλες χρωματογραφίας σταθερής ροής, PTFE, γυάλινες επιθέματα, συστολές δοκιμαστικά, φυγοκέντρου, καλλιέργειας φιαλίδια McCartney, φιαλίδια ζυγίσεως, φιαλίδια σταγονομετρικά φιαλίδια αντιδραστηρίων, φιάλες διήθησης και φιάλες Woulf διαχωριστικές χοάνες, διαχωριστικές στήλες, χοάνες πιεσοεξισορρόπησης ψυκτήρες Liebig, ψυκτήρες Allihn, ψυκτήρες με σπιράλ 1 / 6

2 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γεεωλλοογγι ικκάά & Γεεωγγρρααφφι ικκάά Μοοννττέέλλαα Ερργγααλλεεί ίαα & Όρργγαανναα Μικκρροοσσκκόόππι ιαα & σσυυννααφφήή Μοοννττέέλλαα Πρροοππλλάάσσμμαατταα Συυσσκκεευυέέςς Συυσσττήήμμαατταα Λήήψψηηςς & Αππεει ικκόόννι ισσηηςς Χάάρρττεεςς εσωτερικό γης, ποταμών, ηφαιστείων, ρύπανσης, κύκλου οξυγόνου & άνθρακα, παγετώνων, σεισμών, ωκεανών, ηλιακού συστήματος, υδρόγειος σφαίρα, καθίζησης, γεωλογία (πετρώματα/κράματα) δειγματοθήκες εντόμων/φυτών, δίκτυα συλλογής, σετ χειρουργικών εργαλείων (ψαλίδια /λαβίδες/νυστέρια), δίσκοι τομών, ένδυση, δοχεία αποθήκευσης, 2-βάθμιας εκπαίδευσης /3-βάθμιας εκπαίδευσης/ερευνητικά/κεκλιμένα/μονόφθαλμα/διόφθαλμα/πολωτικά/προβολικά, εξαρτήματα μικροσκοπίων, στερεοσκόπια, μικροτόμοι, αντικειμενοφόρες πλάκες & καλυπρίδες, θήκες αποθήκευσης & μεταφοράς ανθρώπινα (κορμού/κορμού με κεφάλι/ μυϊκού συστήματος/ κεφαλιού/εγκεφάλου/ματιού/ αυτιού/δοντιού/σιαγόνων/πνευμόνων/καρδιάς/στομαχιού/συκωτιού/δέρματος/πε πτικού συστήματος/νευρικού συστήματος/νεφρών/ουροποιητικού συστήματος/κρανίου/ αναπαραγωγικού συστήματος/προϊστορικά κρανία/σκελετού/οστών), ζωικά κύτταρα, ζωολογικά (αμοιβάδα/ μείωσης/ψαριών/πτηνών/αμφίβιων/θηλαστικών/εντόμων/έλικα DNA), βοτανικά, plastomounts, bioplast, σετ φυσικής ιστορίας βασικά, πρωτόζωα & άλγη, βακτήρια, ανθρώπινης ιστολογίας, ιστολογίας, βοτανικής, ανατομίας φυτών ποτόμετρα (potometer) Ganong / Farmer / H type, αναπνευσιόμετρα (respirometer), αυξανόμετρα (auxanometer), κλισιοστάτες (clinostat), θάλαμοι για φύτρωμα συσκευές προβολής διαφανειών, επιφάνειες προβολών δυσδιάστατοι & τρισδιάστατοι (αναπαραγωγικών οργάνων/ανατομίας/βοτανικής/ζωολογίας/ φυσιολογίας), γενικής βιολογίας 2 / 6

3 ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ECG & EEG Εξξααρρττήήμμαατταα SSt teerri isst tooppppeerrss ((Heei innzz)) Απποοσσττεει ιρρωμμέένναα Πώμμαατταα Αιμμοοκκυυττττααρροομμεεττρρηηττέέςς Αιμμοομμεεττρρι ικκέέςς Συυσσκκεευυέέςς Ακκρροοφφύύσσι ιαα Πιππεεττττώνν Αννααλλώσσι ιμμαα Αννττι ικκεει ιμμεεννοοφφόόρρεεςς Πλλάάκκεεςς & Κααλλυυππττρρί ίδδεεςς Απποολλύύμμααννσσηηςς & Κααθθααρρι ισσμμοούύ Αφφρρώδδεει ιςς & Βααμμββαακκοοφφόόρροοι ι Σττεει ιλλεεοοί ί Γάάννττι ιαα Γυυννααι ικκοολλοογγι ικκάά Εξξααρρττήήμμαατταα Δοοχχεεί ίαα Δεει ιγγμμάάττωνν Εξξααρρττήήμμαατταα Ουυρροολλοογγί ίααςς & Πρρωκκττοολλοογγί ίααςς Εξξααρρττήήμμαατταα Χρρώσσηηςς Ερργγααλλεεί ίαα Θεερρμμόόμμεεττρραα Θήήκκεεςς Απποοθθήήκκεευυσσηηςς Μικκρροοββι ιοολλοογγι ικκάά Νοοσσηηλλεευυττι ικκάά Πιππέέττττεεςς Αίμμοο-- ιζζηημμααττοογγέέννεεσσηηςς ι Πρροοσσττααττεευυττι ικκήή Εννδδυυμμαασσί ίαα Σκκααρρφφι ισσττήήρρεεςς Αίμμααττοοςς Συυσσκκεευυέέςς & Εξξααρρττήήμμαατταα Δοοσσοολλοογγί ίααςς ηλεκτρόδια, σπρέι, αλοιφές, κρέμες για σωληνάρια, φιάλες θάλαμοι καταμέτρησης, σετ αιμοκυτοτταρομέτρησης κλίβανοι αποστείρωσης, θάλαμοι καταμέτρησης, στηθοσκόπια, τριχοειδής μικροαιματοκρίτες, υποδερμικές σύριγγες, φιαλίδια συλλογής Gilson/Eppendorf ακροφύσια, φαρμάκων σωληνάρια ιζηματοποίησης, PP, αίμο-συλλογής, βελόνες, λεπίδες, λαβίδες, αλκοολούχοι στειλεοί, σύριγγες, ακροφύσια αντικειμενοφόρες Borner, πλαστικές, υάλινες, διαγνωστικές κύτταρο-κυψέλες απολυμαντικά σπρέι, για επιφανειακή χρήση, για ιατρικά εργαλεία, αλκοολούχα μαντηλάκια, αντιβακτηριδιακά καθαριστικά στυλεοί PP, PS, αλουμινένιοι, ξύλινοι, αφρώδεις, βαμβακοφόροι γάντια συμπολυμερές, Nitril, Vinyl εξέτασης, χειρουργικά, λατέξ εξέτασης βαμβακοφόροι στειλεοί, σπάτουλες Ayres, αλοιφές υπερήχων δοχεία μεταφοράς, παθολογίας, ούρων, περιττωμάτων, πτυελού ουροσυλλέκτες, φιάλες ούρων, ιατρικά λιπαντικά, ενδοσκοπικές αλοιφές δίσκοι χρώσης Coplin, Hellendahl, Schiefferdecker, υάλινα δοχεία χρώσης λαβίδες, ανατομικές βελόνες, ψαλίδια, νυστέρια, διπλές σπάτουλες, λεπίδες κλινικά, ψηφιακά, για πρώορες γέννες, ψυγείου, μπάνιου, χημείου θήκες αντικειμενοφόρων, θήκες μεταφοράς μεταφοράς, στειλεοί, πιπέττες Pasteur, ράβδοι ανάδευσης, μιρκοδοκιμαστικές πλάκες, τρυβλιά Petri, σπάτουλες Drigalski φαρμακευτικά δοχεία, στηθοσκόπια, γλωσσοπίεστρα, δοχεία φαρμάκων, αιμοστατικοί επίδεσμοι, γάζες ορολογικές, Wintrobe, Pipump, υδροπιπέττες καλύμματα προσώπου, κεφαλιού, παπουτσιών, χειρουργικά καλύμματα, ποδιές σκαρφιστήρες αλλεργίας, lancing device μικρομετρικές πιπέττες, δοχεία, Pipumb 3 / 6

4 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γεεννι ικκάά όόρργγαανναα Τααλλααννττώσσεει ιςς Μηηχχααννι ικκήή ρρεευυσσττώνν Μηηχχααννι ικκήή σσττεερρεεώνν Θεερρμμόόττηητταα Οππττι ικκήή Μααγγννηηττι ισσμμόόςς Ηλλεεκκττρρι ισσμμόόςς Μοοννττέέλλαα ζυγαριές, ζυγαριές με ελατήριο, μάζες ζυγαριών, μάζες με εντομή, μετρικές κλίμακες, μετρικά όργανα, παχύμετρα, οδόμετρα, σφαιρόμετρα, κύβοι & κύλινδροι για επίδειξη αρχών, εργαλεία ηλεκτρονικών/μαθητών/μηχανικών ελατήρια συστολής και διαστολής, ήχος, κυματομηχανική Powell, συσκευές συντονισμού, ηχόμετρα, διαπασών, συσκευές Melde, στροβοσκόπια, συσκευές κυματισμών δοχεία εκτοπισμού, υδρόμετρα, πυκνόμετρα, αραιόμετρα, κύλινδροι Αρχιμήδη, σωλήνες Bernoulli, σωλήνες Venturi, συσκευές νόμου Boyle, εξαρτήματα Jolly, αντλίες κενού, ημισφαίρια Magdeburg, υδραυλικές πρέσες, συγκοινωνούντα δοχεία, μανόμετρα, συσκευές νόμου Pascal, βαρόμετρα Fortin, βαρόμετρα Syphon, υγρόμετρα, υγρόμετρα περιδίνησης, βροχόμετρα, ανεμοδείκτες, ανεμόμετρα, υγρόμετρα τρίχας τροχαλίες πλαστικές & μεταλλικές όλων των ειδών, τροχοί & άξονες, συσκευές νόμου Hook, συσκευές Young, τριβή & μοχλοί, κεκλιμένα επίπεδα, γυροσκόπια, αμαξίδια, χρονόμετρα χαρτοταινίας, ρολόγια & χρονόμετρα, βαλλιστικά αμαξίδια, πύλες φωτός, ευθύγραμμες αέρο-τροχιές, φυγοκεντρικές μηχανές θερμική διαστολή, πυρόμετρα, συσκευές Gunther, δακτύλιος & σφαίρα, θερμική αγωγιμότητα, διμεταλλικά ελάσματα, συσκευές Hope, μεταγωγή θερμότητας, σωλήνες μεταγωγής θερμότητας στα υγρά, θερμική ακτινοβολία, κύβοι Leslie, πεδιόμετρα Crook, θερμοστήλες, θερμο-ηλεκτρισμός, συσκευές νόμου Charle, κύλινδροι ειδικής θερμότητας, απορρόφηση θερμότητας, θερμιδόμετρα Joule, θερμόμετρα τοίχου/οινοπνεύματος/υδραργύρου μεγεθυντικοί φακοί, κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα, στηρίγματα φακών, ακρυλικά μπλοκ, δίσκος Newton, καλειδοσκόπια, φασματοσκόπια, προβολείς Reuter, γωνιομετρικοί δίσκοι Hartley, φωτόμετρα, φίλτρα, οπτικές τράπεζες, εξαρτήματα οπτικών τραπεζών μαγνήτες πεταλοειδή/ευθύγραμμοι/κυλινδρικοί/δακτυλιοειδείς, ηλεκτρομαγνητιζόμενα υλικά, ηλεκτρομαγνήτες, γαλβανόμετρα, μαγνητόμετρα, μαγνητικές βελόνες, πυξίδες απλές/marnier/ μαγνητικής απόκλισης - έγκλισης μετρητές Joule, συσκευές μεταφορά ενέργειας (Malvern), φωτοηλεκτρικά στοιχεία, ανεμογεννήτριες, τροχοί Barlow, γαλβανοσκόπια, συσκευές Oersted, σετ ηλεκτρομαγνητισμού Westminster, μηχανές Wimshurt, μετασχηματιστές αποσπώμενοι/επίδειξης/αυτόματοι, ηλεκτροστατικοί ράβδοι & εξαρτήματα, ηλεκτραγωγοί διάφοροι & Aepinus, ηλεκτροσκόπια, ηλεκτρικοί στρόβιλοι, κάδοι Faraday, γεννήτριες Van De Graff, συσσωρευτές, βολτάμετρα, συσκευές αγωγιμότητας διαλυμάτων, εξαρτήματα ηλεκτρισμού (σύνδεσης κυκλωμάτων, μεταφοράς ηλεκτρισμού), διακόπτες, λυχνίες, βάσεις λυχνιών, υποδοχές, καλώδια, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, όργανα πολλαπλών κλιμάκων, βαλλιστικά γαλβανόμετρα, πολύμετρα, τράπεζες αντιστάσεων, πυκνωτές, ροοστάτες, γέφυρες Wheatstone, κύλινδροι Geissler, ποτενσιόμετρα, κινητήρες, δυναμό, τηλέγραφοι, ηλεκτρονικά κυκλώματα επίδειξης για αρχές μηχανικής, θερμοστάτες, ατμομηχανές, μηχανές Wankel/δίχρονες/ τετράχρονες/hero, στρόβιλοι, τηλεσκόπια, μουσικών οργάνων, μαγνητικών πεδίων, επαγωγικά πηνία, ηλεκτρικά κυκλώματα, ηλεκτρικά κουδούνια, λογικά κυκλώματα 4 / 6

5 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Βάσεις μεταλλικές Γυάλινες Συσκευές Διάφορα Υάλινα Διαχωριστικές Χοάνες Ένδυση - Ασφάλεια Εργαστηριακά Πορσελάνης Ζυγαριές Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές Θερμόμετρα Κύλινδροι Ογκομετρικοί Λαβίδες Λαβίδες Ψυκτήρων & συναφή Λύχνοι Καύσης & συναφή Μεταλλικά Εξαρτήματα Ξηραντήρες Πιπέττες Πλαστικές & συναφή Πιπέττες Υάλινες Πλαίσια στήριξης Ποτήρια ζέσεως Πουάρ Προχοΐδες Πυράγρες Πώματα & Φελλοτρυπητήρες Σπάτουλες Σταγονομετρικά Φιαλίδια Συσκευές Διαπνοής Σφικτήρες Προχοΐδων Σωληνάρια & συναφή Σωλήνες Σύνδεσης Τρυβλία Petri Υάλινοι Kώδωνες Υαλοσωλήνες & συναφή Φιάλες Βρασμού Φιάλες Κωνικές Φιάλες Ογκομετρικές Φιάλες Πλύσης Αερίων Φιαλίδια Αντιδραστηρίων ανυψωτικές, τρίποδα στρογγυλά/τριγωνικά, πλάκα-βέργα (πλάκα τετράγωνη/σχήματος Α/σχήματος Η), τρίποδοβέργα, με εντομή ιξωδόμετρα Ostwald, αντλίες διήθησης, κύλινδροι αερίων, παρασκευής αερίων, Kipp, Hoffman βολτάμετρο & ηλεκτρόδια πλατίνας, σωλήνας σχήματος U ύαλοι ωρολογίου, ράβδοι ανάδευση, σύνδεσμοι (διαστολής/πολλαπλοί/λήψης/με αεραγωγό/κενού/ανάκτησης/διύλισης), επιθέματα (απόσταξης/με φούσκα), στρόφιγγες (rotaflow/ptfe/υάλινες), πώματα (εξάγωνα/επίπεδο άκρο, πεπλατυσμένο άκρο) borosilicate glass, με υάλινη, PTFE, rotaflow στρόφιγγες, με NS, κυλινδρικές γάντια (μιας χρήσης, δερμάτινα, ελαστικά, θερμομονωτικά, ελαστικά χοντρά), γυαλιά ασφαλείας, εργαστηριακές ποδιές γουδιά αναλογικές, ψηφιακές, μονού δίσκου, αναλυτικά βάρη πεχάμετρα εκπαιδευτικά/χειρός/επιτραπέζια, επιφάνειες θέρμανσης, θερμομανδύες, μαγνητικοί αναδευτήρες (απλοί/θερμαινόμενοι), μαγνήτες ανάδευσης, υδατόλουτρα υδραργύρου/οινοπνεύματος/από -10 έως +360 ο C κλάσης Α & Β, με πλαστικές/υάλινες/στρογγυλές/εξάγωνες βάσεις, με NS, Nesler, από πολυπροπυλένιο, κωνικές μεζούρες Mohr, Hoffman λαβίδες (απλές/επινικελωμένες/τρυδάκτυλες/για ποτήρια ζέσεως/με κοχλία), διπλοκοχλίες (μονοί/διπλοί/με άγκιστρο/με στροφέα), δακτύλιοι στήριξης (απλοί/με κοχλία) Bunsen, Meker, semi-micro, οινοπνεύματος (μεταλλικές & υάλινες), πλέγματα πυράς, τρίγωνα πυράς αντλίες τύπου Edward, απλοί & κενού, από soda glass & borosilicate glass, πλάκες πορσελάνης ημιδιαφανείς, PiPump, μικροπιπέττες ογκομετρικές/vari-fix, μεγάλου όγκου, πολυκαναλικές, σταθερού όγκου, ακροφύσια πιπεττών, γεμιστήρας μικροπιπέττων, στατώ πιπεττών ξύλινα/πολυπροπυλενίου/κάθετα/οριζόντια/περιστροφικά, θήκες πιπεττών σιφώνια μέτρησης (κλάσης Α & Β, neutral glass, borosilicate glass), σιφώνια πλήρωσης (κλάσης Α & Β, neutral glass, borosilicate glass), ορολογικές, μιας χρήσης (Pasteur), σταγονομετρικές MCT, PCR, πολυπροπυλενίου υάλινα, υψηλής φόρμας, χαμηλής φόρμας, πολυπροπυλενίου πιπεττών, πλαστικά, latex, τρίοδα πλαστικές, υάλινες, με στρόφιγγα υάλινη/ptfe, rotaflow, αυτόματες ευθύγραμμες, με κοίλωμα, υδραργύρου, νατρίου, ποτηριών, φιαλών ελαστικά, χωρίς οπές, με μια ή δύο οπές, φελλοί, φελλοτρυπητήρες απλοί & μηχανικοί, πρέσες πωμάτων, πολυπροπυλενίου ανάφλεξης, πολυπροπυλενίου, ανοξείδωτο ατσάλι, Chattaway υάλινα, λευκά, σκούρα, με γυάλινο/αλουμινένιο πώμα, με διαβαθμίσεις, McCartney, Bijou, υδροβολείς πολυαιθυλενίου, πλύσης αερίων, ζυγίσεως φιάλες υάλινες, πολυαιθυλενίου, κρυσταλλωτήρια, κάψες επίπεδες, πινάκια υάλινα εξάτμισης μονές, διπλές, μεταλλικές, πολυπροπυλενίου, Fisher, σωληνάρια ( neutral glass/borosilicate glass/με χείλος/με NS/όλων των διαστάσεων), στατώ σωληναρίων (πλαστικά, ξύλινα, μεταλλικά, για όλες τις διαστάσεις), λαβίδες σωληναρίων (ξύλινες/μεταλλικές) ελαστικοί, υψηλής πίεσης, λατέξ, σιλικόνης, όλων των διαστάσεων, πλαστικοί σύνδεσμοί σχήματος Τ/Υ/Γ soda glass, borosilicate glass, πολυπροπυλενίου, μιας χρήσης, πλαίσια στήριξης τρυβλίων ακρυλικοί, υάλινοι soda/neutral/borosilicate glass, τριχοειδή, ράβδοι, όλων των διαστάσεων, εργαλεία επεξεργασίας γυαλιού soda glass, borosilicate glass, με NS, επίπεδες, σφαιρικές, απιοειδής, δύλαιμες, τρίλαιμες, Kjedahl borosilicate glass, διήθησης, με NS, ευρύλαιμες, στενόλαιμες, με καπάκια teflon, ιωδίου κλάσης Α & Β, borosilicate glass, με πώματα υάλινα/ptfe Dreschel, Woulff, soda glass, borosilicate glass, σκούρα & λευκά, στενόλαιμα, ευρύλαιμα, με βιδωτό πώμα, για B.O.D., πολυπροπυλενίου 5 / 6

6 Φυγόκεντροι & Σωληνάρια Χάρτες & Μοντέλα Χάρτινα Φίλτρα Διήθησης & Δείκτες Χημικές Ουσίες Χωνευτήρια Χωνιά Ψήκτρες Ψυκτήρες χειροκίνητοι, ηλεκτρικοί, σωληνάρια υάλινα/ πολυπροπυλενίου/micro περιοδικοί/εργαστηριακής ασφάλειας/εργαστηριακών τεχνικών/ph χάρτες, ατομικά μοντέλα (κρυστάλλων/χημικών ενώσεων/στοιχείων/οργανικών ενώσεων/ανόργανων ενώσεων φίλτρα (εκπαιδευτικά/whatman/φύλλα), δείκτες (ph/ηλιοτροπίου/σε ρολό/σε στικ), καθαρισμού φακών αντιδραστήρια, δείκτες, χρωστικές ουσίες & διαλύματα διεθνών προδιαγραφών του οίκου Carlo Erba για πειράματα, αναλύσεις, μικροβιολογία, έρευνα ψηλά, κοντά, σιλικόνης, πλατινένια, πορσελάνης πολυαιθυλενίου, υάλινα, πορσελάνης, Buchner borosilicate glass/πολυπροπυλενίου, Thistle για σωληνάρια, ποτήρια, φιάλες, πιπέττες, σιφώνια αεροψυκτήρες, Liebig, Graham, Allihn, κλασματικές στήλες, 6 / 6

/νση: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 Α ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Τ.Κ.: 184 51 Τηλ.: 210 49 17 230, Φαξ: 210 49 04 214 E-mail: info@selenlab.gr, selen@otenet.

/νση: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 Α ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Τ.Κ.: 184 51 Τηλ.: 210 49 17 230, Φαξ: 210 49 04 214 E-mail: info@selenlab.gr, selen@otenet. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 2 0 1 4 Επισκεφθείτε µας ή επικοινωνήστε µαζί µας: Από ευτέρα έως Παρασκευή, 09:00π.µ. - 17:00µ.µ. ΑΦΟΙ ΣΕΛΗΝΙ Η & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και ισχύουν μέχρι 31/12/2014

Οι τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και ισχύουν μέχρι 31/12/2014 Β.Γ.Δ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου) Αθήνα Τ.Κ.: 10564 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3759/1-7-2014 Αθήνα 1-7-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002620784 2015-03-06

15PROC002620784 2015-03-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5890/7-10-2014 1/108 Αθήνα 7-10-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακός Οδηγός Εργαστηριακές Τεχνικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Δημήτρης Κομιώτης Καθηγητής Οργανικής Χημείας Σεπτέμβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γιώργος Τσαλακός Αντώνης Τσάκωνας ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ... 5 Ηλεκτρισµός Σύγχρονη Φυσική (Ε-001 Ε-108)... 5 39 Θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ετήσιο κόστος των αντιδραστηρίων, ετήσιο κόστος γυαλικών και μη (σημερινή αξία κτήσης), κόστος των μικροσυσκευών (σημερινή αξία κτήσης), κόστος μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο Τεχνικός φαρμάκων και καλλυντικών είναι εξειδικευμένος τεχνικός, που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ) CPV 33140000-3 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 111.994,31 ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1411 17 Ιουλίου 2008 Αριθμ. 89046/Γ2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Σ.Ε.Κ. Σ.Ε. των ειδι κοτήτων: Φυτοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 1/2013 FACS

ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 1/2013 FACS ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 1/2013 Αριθµός ιεθνούς Σήµατος 746379 Ηµερ.. Καταθ. 28/5/2003 GAZETTE OMPI No 16/2003 Αριθµός Σήµατος 13684 (Απεικ. αριθμός) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: CIM-TEAM TECHNISCHE INFORMATIK GMBH που εδρεύει εις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Καλογήρου Ηλίας, Φυσικός (ΠΕ04.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Καλογήρου Ηλίας, Φυσικός (ΠΕ04. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : ΗΛΕΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Καλογήρου Ηλίας, Φυσικός (ΠΕ04.01) 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 221962 δήλωση του σήματος με απεικόνιση :

Η εξεταστής Βασιλική Πέτσα, υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό 221962 δήλωση του σήματος με απεικόνιση : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3835 / 27-07-2013 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(φεκ120/α/29-5-2013),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής για τις τάξεις Α Γυμνασίου έως και Α Λυκείου 3 ο Μέρος Ποιες ενότητες προτείνονται για διδασκαλία και ποια η εξέλιξή τους ανά τάξη; Ποια η ύλη κάθε τάξης και τα προτεινόμενα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Τα προϊόντα θα παραδίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και ISO και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για όλα τα προϊόντα να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ (ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ), ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393

GREC. Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 GREC Μέρος A... 2 Μέρος B... 4 Μέρος C... 28 Μέρος D... 391 Μέρος M... 393 ΜΕΡΟΣ A A.1. 2 Μέρος CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 ΜΕΡΟΣ B B.1. 4 Μέρος CTM B.2. 5 CTM Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (33140000-3) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.815.000,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ A/A ΕΙΔΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 8031 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 5200 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ (ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΑΠΛΟΙ 2 8033 ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, µικρού όγκου και βάρους να αναφερθούν προς αξιολόγηση, ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Πανελλαδική Μελέτη ιατροφής και Υγείας ΠΑ.ΜΕ..Υ. Σχέδιο ράσης για την Προαγωγή της ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της ιατροφής» Υποέργο 4: «Προµήθεια Εξοπλισµένων Κινητών Μονάδων»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα