ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Ευ ζώνων Ν. Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας... 1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση στον Safin Mohamad του Bakhtiar και της Zainab Καθορισμός τιμολογίου Αμοιβής Ναυτικών Πρακτό ρων Λιμένος Σταυρού Θεσσαλονίκης Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το ΤΑΠΙΤ Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικών Διαβητολογι κών Ιατρείων σε Νοσοκομεία Έγκριση της αριθμ. 44/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), σχετικά με την πρόσλη ψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση έργου Λειτουργία λαϊκής αγοράς Χολαργού της Δ /Α Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες καθώς και νυχτερινές ώρες, για τους υπαλλή λους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας που θα απασχοληθούν στον Τομέα Δακοκτονίας το έτος Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στον ΠΙΝΑΤΣΗ ΚΛΑΥΔΙΟ του Σταύρου, κάτοικο Δήμου Νέας Κίου Καθορισμός χώρου στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αμπελοκήπων» Απαγόρευση Αλιείας στους όρμους Αλμυροποτάμου και Γιάλτρων του Νομού Εύβοιας ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στη απόφαση Φ.12.1/119603/ Β3/ , ΦΕΚ 2188/Β/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ σχ(77560/2009) (1) Εκμίσθωση αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Ευ ζώνων Ν. Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ Α 237/1998). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 4 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α 230/2006). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α 263/2007) με το οποίο προστέθηκε περίπτωση ή στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 3498/ Τις διατάξεις της αριθμ /2001 κοινής από φασης του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, και Γεωργίας (ΦΕΚ 796 Β ) «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών». 5. Το Π.Δ. 189/ (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων». 6. Την αριθμ. 2876/ (ΦΕΚ Β 2234) απόφαση του Πρωθυπουργού περί της αλλαγής τίτλου Υπουρ γείων. 7. Την 383/ (ΦΕΚ Β 29/2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29/τ. Β / ). 8. Την 59362/ απόφαση του Υπουργού Εσω τερικών για την εκμίσθωση έκτασης στον Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Ν. Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μα κεδονίας. 9. Το /5634πε/Α0010/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 10. Το 13968/ έγγραφο της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας σχετικά με το αποτέλεσμα του

2 9594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ανοικτού διαγωνισμού για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στον Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων και την 756/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό μισθώματος ύψους ,00 (είκο σι χιλιάδες οχτακόσια ) μηνιαίως, για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Ν. Κιλκίς, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 9477/ διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 19 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (2) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβα ση στον Safin Mohamad του Bakhtiar και της Zainab. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δυνάμει της αρ. 44/2004/2010 Καταλογιστικής μας Πρά ξης που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των αρθ και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνει ακού Κώδικα» και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον Safin Mohamad του Bakhtiar και της Zainab, γεν. το 1957 στο Ιράκ, πρώην κάτοικο Αθηνών Βούλγαρη 12 ή Σολωμού 25 και νυν αγνώστου διαμονής και με ΑΦΜ: Πολλαπλό τέλος ,68 (εβδομήντα δύο χιλιάδες τριάντα ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά), ήτοι το τρι πλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων, σύμφωνα με το άρθρο του N. 2960/2001. Το ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο. Γ.Α. 2,4% κατά την είσπραξή του. Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.Τ.Κ. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ5γ/34547/3090 (3) Καθορισμός τιμολογίου Αμοιβής Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Σταυρού Θεσσαλονίκης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005), β) του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα σίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α /1989), γ) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α 137), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98), δ) του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ), και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ), ε) του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α / ), στ) του άρθρου 37 του Ν. 3239/1955 και του άρθρου 3 του Κ.Ν. 5167/1932). 2. Το αριθμ. 5/ πρακτικό της Ε.Ρ.Φ.Λ Σταυρού Θεσσαλονίκης, το οποίο εστάλη με το αριθμ. πρωτ /07/08/ έγγραφο του Λ/Σ Σταυρού Θες/νίκης. 3. Το αριθμ. πρωτ /405/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών. 4. Ότι, από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αποδεχόμαστε εν μέρει, την πρόταση της Ε.Ρ.Φ.Λ Σταυρού Θεσσαλονίκης, όπως διατυπώθηκε στο αριθμ. 5/ πρακτικό της και εγκρίνουμε τον καθορι σμό Τιμολογίου Αμοιβής Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Σταυρού Θεσσαλονίκης ως εξής: ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΞΥΛΕΙΑ ΛΕΥΚΗ 0,22 ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 0,22 ΒΟΥΒΗ 0,22 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 0,22 ΒΑΡΕΛΟΠΟΙΙΑΣ 0,22 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ, ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ, ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ, ΝΟΒΟΠΑΝ, ΦΟΡΜΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΕΜΑΤΑ ΟΠΩΡΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 0,22 ΣΕ ΚΑΦΑΣΙΑ, ΤΕΛΑΡΑ, ΚΟΦΕΣ (ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 32 ΚΙΛΩΝ) 0,30 ΟΜΟΙΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ 0,30 ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΠΕΠΟΝΙΑ ΧΥΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 0,30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 0,21 ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ 0,21 ΣΙΔΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 0,21 (ΒΑΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 200) ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΙΛΩΝ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ 0,21 ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ, ΣΙΔΗΡΟΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΣΤΕΦΑΝΑ, ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΣΕ ΔΕΜΑΤΑ Ή ΡΟΛΛΑ Κ.Λ.Π. ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Ή ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΕΝΕΣ Ή ΠΛΗΡΕΙΣ, ΟΜΟΙΩΣΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 0,21 ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΙ 0,21 ΤΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΙ, ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΤΟΥΒΛΑ ΚΕΡΑΜΟΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ 0,21 ΜΑΡΜΑΡΑ 0,20 ΧΥΔΗΝ 0,18 ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 0,22 ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ 0,21

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9595 Αθήνα, 18 Μαΐου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. Φ.80000/12166/423 (4) Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το ΤΑΠΙΤ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρί σης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α 201) «Μετα φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214) «Διορι σμός Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις των Κοινών Αποφάσεων Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οικ /49/ (ΦΕΚ Β 2441) και οικ. 935/2/ (ΦΕΚ Β 50) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυ πουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». 6. Τις διατάξεις της αρ. 2876/ (ΦΕΚ Β 2234) απόφασης «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 7. Την γνώμη του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ όπως διατυπώθηκε στην αρ. 16/ συνεδρίασή του. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Με απόφαση των αρµόδιων οργάνων του ΤΑΠΙΤ, µετά από αίτηση του οφειλέτη, παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µετά των πρόσθετων τελών προσαυξήσεων και λοιπών επι βαρύνσεων. 2. Αρμόδια όργανα για την τμηματική καταβο λή σε μηνιαίες δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούµενων οφειλών είναι οι Προιστάμενοι Δ/νσε ων τις οποίες υπάγονται οι οικείοι Τομείς του ΤΑΠΙΤ. 3. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση, της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες από την απόφαση ρύθμισης δόσης µέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόµενων, µπορεί να συνεχίσει κανονι κά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόµενους µήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθε ση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. 4. Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανάγονται σε μισθολο γικές περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον τελευταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση δεν θεωρού νται τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφάπαξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη ρύθμιση, με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμε νων δόσεων. 5. Αν διαγραφεί μέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπρο σαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο. 6. α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί των πρόσθετων τελών β. Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό µείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. 7. Εάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δό σεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθµιση, µετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφα σης. Το δωδεκάμηνο αρχίζει από τον μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. 8. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βε βαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας ενός (1) µηνός. 9. Στη ρύθμιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις νόμων για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί. 10. Τα αρμόδια όργανα του ΤΑΠΙΤ παρά τη συμμόρφω ση του οφειλέτη στους όρους της ρύθμισης διατηρούν το δικαίωμα: α. να επιβάλουν κατασχέσεις και να εγγραφούν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή είναι αδιασφάλιστη. β. να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οικείου Τομέα του ΤΑΠΙΤ και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφει λών του. 11. Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής από τον οικείο Τομέα του ΤΑΠΙΤ: α. Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέ σεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης. β. Πριν την εξόφληση της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση ή εγγραφεί υποθήκη δεν επιτρέ πεται η άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη της υποθήκης. 12.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010.

4 9596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 20 Μαΐου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αριθμ. Υ4α/οικ (5) Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων σε Νοσοκομεία. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του αρθ. 2 παρ. 2 του Ν. 1471/1984 (112/Α). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98/τ.Α /2005). 3. Το Π.Δ. 95/00, (ΦΕΚ. 76/τ.Α /00) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 299 (ΦΕΚ 240/Α/00). 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Α3β/7343/ Υ.Α. «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβητο λογικών Μονάδων των Νοσοκομείων» (378/Β), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Α3α/42/ Υ.Α. (231/Β) καθώς και με την Υ4α/9495/96 (874/Β) όμοια. 5. Το αριθμ. Υ3δ/2328/ έγγραφο της Π.Φ.Υ. 6. Το αριθμ. 3636/ έγγραφο του Γ.Ν. ΑΣΚΛΗ ΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ. 7. Το αριθμ. 535/ έγγραφο της Π.Φ.Υ. 8. Το αριθμ. Δ.Σ. 182/ έγγραφο του Γ.Ν. ΘΗ ΒΩΝ. 9. Το αριθμ. 72/ , πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβήτη. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και δεδομένης της καλ πάζουσας εξέλιξης της Πανδημίας Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας, αποφασίζουμε: Α) Τη σύσταση και λειτουργία Εξωτερικών Διαβητο λογικών Ιατρείων στα παρακάτω Νοσοκομεία: 1. Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 2. Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ Β) Σκοπός των ανωτέρω Εξωτερικών Διαβητολογικών ιατρείων θα είναι: Η συστηματική εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των εκδηλώσεων του, καθώς και η παροχή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους διαβητικούς ασθενείς. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό μη τρώο διαβητικών μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυτούς από τους αρμόδιους φορείς. Η συνεργασία,τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο του Σ.Δ., όσο και με τις Ενώσεις των Διαβητικών ασθενών. Η προώθηση της έρευνας στον τομέα του Σακχα ρώδη Διαβήτη. Γ) Τα ανωτέρω Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία για την αποτελεσματική τους λειτουργία θα στελεχώνονται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό,όπως ορίζεται στο άρ θρο 3 της υπ αριθμ. Α3β/7343/90 υπουργικής απόφασης, καθώς και ο υλικοτεχνικός του εξοπλισμός πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της εν λόγω υπουργικής απόφασης. Αθήνα, 19 Μαΐου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. 08/ΔΤΑ/6985 (6) Έγκριση της αριθμ. 44/10 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), σχετικά με την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση έργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά σεις Μίσθωσης Έργου» (ΦΕΚ206/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστή ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες δι ατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 1 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 5. Την αριθμ. 1776/ βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμφω να με την οποία οι αιτούμενες συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις έργου και δεν υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 6. Την αριθμ. 44/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), σχετικά με την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση έργου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθμ. 44/10 απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος (Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), σχετικά με την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, για την υποστήριξη των προγραμμάτων που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και συγκεκριμένα: Ενός (1) ΠΕ Παιδίατρου, με έργο την παροχή ιατρι κής φροντίδας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, με συνολική αμοιβή ,00. Ενός (1) ΠΕ Παιδιάτρου, με έργο την παροχή ιατρικής φροντίδας στον Παιδικό Σταθμό, με συνολική αμοιβή ,00. Ενός (1) ΠΕ Γενικής Ιατρικής, για το πρόγραμμα Βο ήθεια στο Σπίτι, με συνολική αμοιβή ,00. Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω συμβάσεων θα βαρύνει τους Κ.Α , και του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9597 προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Μ σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 71/ βεβαίωση πίστωσης της Επιχείρησης. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της Κοινω φελούς Επιχείρησης, και τη σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον συνήθη κύκλο καθη κόντων των υπηρετούντων υπαλλήλων της Επιχείρησης και δεν υποκρύπτουν πάγια εξαρτημένη εργασία. Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Μ., η οποία έχει την ευθύνη για την παραλαβή, παρακολούθηση και εκτέλεση των έργων. Γέρακας, 10 Μαΐου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /10900 (7) Λειτουργία λαϊκής αγοράς Χολαργού της Δ /Α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ. Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμ ματέας Περιφέρειας μπορεί με απόφαση του να εγκρίνει την ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργα νισμού Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας». 3. Το με αριθμ. 7091/ πρωτ. έγγραφο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά με το οποίο μας διαβιβάστηκαν η με αρ. 18/ (Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.) πράξη του Διοικητικού του Συμβουλίου με την αρ. 66/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού και το αρ. 2009/4/127 γ/ έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, αποφα σίζουμε: Για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χολαργού της Δ Αθηνών ως εξής: 1. Οδός Ευριπίδου από το Ηρώο έως την οδό Κεφαλ ληνίας (για τα οπωρολαχανικά). 2. Οδός Αετιδέων, από την οδό 25ης Μαρτίου έως και Θεοτοκοπούλου και 3. Οδός Αετιδέων, από την οδό Θεοτοκοπούλου έως και 50 μέτρα πριν από την οδό Ευτέρπης (για τα εμπο ρικά). Η λαϊκή αγορά θα λειτουργεί εκατέρωθεν των εν λόγω οδών. Όλοι οι κάθετοι οδοί προς την λαϊκή αγορά θα είναι ελεύθεροι στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ειδικά οι οδοί Κεραμεικού και Θεοτοκοπούλου, εκατέρωθεν, θα είναι ελεύθεροι και προσβάσιμοι, τόσο για τους πεζούς, όσο και για τα οχήματα. Όλα τα τμήματα των οδών όπου θα λειτουργεί η αγο ρά θα είναι κλειστά στην κυκλοφορία των οχημάτων κάθε Δευτέρα, από την ώρα λειτουργίας της λαϊκής έως το πέρας αποκομιδής των απορριμμάτων από τα συνεργεία του Δήμου. Με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αθήνα, 17 Μαΐου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (8) Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, ερ γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κα θώς και νυχτερινές ώρες, για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας που θα απα σχοληθούν στον Τομέα Δακοκτονίας το έτος Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πο λιτικών Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40, Α) όπως αντικατέστησαν αντίστοιχα τις όμοιες του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297, Α ), και ως ορί ζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107, Α ) και τις όμοιες του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180, Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν.3469/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96, (ΦΕΚ 21 Α). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/99, (ΦΕΚ 154, Α ). 6. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Δακοκτονίας, σύμφωνα με το Δ.Υ. από έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας περί ανάγκης καθιέρωσης υπερωριακής ερ γασίας για τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 8. Το ότι, η δαπάνη που θα προκληθεί θα αντιμετωπι στεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Ν.Α. Αργο λίδας όπως προκύπτει και Α.Π. Δ.Υ./ έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις ύψους , (Φ.295 ΚΑΕ ) και (Φ. 295 ΚΑΕ ), αποφασίζουμε: Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας και μέχρι την ώρα, καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσι μες ημέρες, για επτά (7) υπαλλήλους της Νομαρχιακής, Αυτοδιοίκησης Αργολίδας που θα απασχοληθούν στον Τομέα Δακοκτονίας μέχρι και την 31η Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβεί τις χίλιες εκατό (1.100) ώρες, για απογευματινή εργασία και τις τριακόσιες εβδομήντα (370) ώρες για εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς εργασίας τον Προϊ στάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Γ. Η Δαπάνη για την προαναφερθείσα υπερωριακή εργασία που θα προσφερθεί, θα βαρύνει τις Πιστώσεις

6 9598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Προϋπολογισμού της Ν. Α. Αργολίδας έτους 2010, Φ.295/ και Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη απόφαση σύμφωνα με την εργασία που θα παρασχεθεί εντός των οριζόμενων πλαισίων ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου ωρών ανά υπάλληλο, υπό την εποπτεία και ευθύνη του παραπά νω ορισθέντος προϊσταμένου Αγροτικής Ανάπτυξης κ Αλιείας. Ε. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Eφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Ναύπλιο, 13 Μαΐου 2010 Ο Νομάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (9) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον ΠΙΝΑΤΣΗ ΚΛΑΥΔΙΟ του Σταύρου, κάτοικο Δήμου Νέας Κίου. Με την 1742/ απόφαση του Νομάρχη Αργο λίδας έχει χορηγηθεί στον ΠΙΝΑΤΣΗ ΚΛΑΥΔΙΟ του Σταύρου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ Αριθμ. 18/35425 (10) Καθορισμός χώρου στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αμπελοκήπων». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης (Π.Δ. 30/1996) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 2) Τον Οργανισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. Β392/ ΦΕΚ και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 244/87 «Κανο νισμός Λειτουργίας Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως». 4) Η με αριθμό 10/5160/ απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ σαλονίκης καθώς και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης στον Αρμόδιο Εντεταλμένο Νομαρχιακό Σύμβουλο Παλαιστή Ιωάννη. 5) Το με αριθμό 11295/ έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης με το οποίο μας απεστάλη η υπ αριθμ. 412/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου που αφορά στη δημιουργία χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Ταξί) στο συγκεκριμένο δήμο. 6) Το με αριθμό 4835/ έγγραφο του Σω ματείου Ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων «Ο ΕΡΜΗΣ» με το οποίο συναινεί στη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο χώρο που αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων. 7) Το με αριθμό 2509/10/6 α έγγραφο του Α Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης με το οποίο συ ναινεί στη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο χώρο που αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων. 8) Το με αριθμό 21/ έγγραφο του Σωματείου Οδηγών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με το οποίο συναινεί στη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο χώρο που αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων. 9) Την ανάγκη καθορισμού νέου χώρου στάθμευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αμπελοκήπων, αποφα σίζουμε: Τον καθορισμό χώρου στάθμευσης τριών (3) Επιβα τικών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης (ταξί) στο Δήμο Αμπελοκήπων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, στη συμβολή της με την οδό Γ. Τζεκάκη. Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2010 Με εντολή Νομάρχη Ο Εντεταλμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ Αριθμ. 761 (11) Απαγόρευση Αλιείας στους όρμους Αλμυροποτάμου και Γιάλτρων του Νομού Εύβοιας Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: i. Του νόμου 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφη μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 131/2006) ii. Του άρθρου 1 του νόμου 3274/2004 «Οργάνω ση και Λειτουργία των ΟΤΑ Α και Β βαθμού» (ΦΕΚ Α 195/2004) iii. Του άρθρου 10 παραγρ. 6 του Ν.Δ. 420/1970 όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1740/1987 και αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 9 παραγρ. 1 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992). 2. Την αριθμ. 50/ γνωμοδότηση του Νομαρ χιακού Συμβουλίου Ν.Α. Εύβοιας. 3. Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προ στασία των αλιευτικών αποθεμάτων εσωτερικών θα λάσσιων περιοχών του νομού Εύβοιας. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε: 1. Απαγορεύουμε την επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία η οποία διενεργείται από σκάφος με κάθε μέσο και εργαλείο, στις θαλάσσιες περιοχές: Α) Όρμος Αλμυροποτάμου εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει τον κάβο Ντούνηδες με τον κάβο Μαδαροτσέπη στην είσοδο του όρμου. Β) Όρμος Γιάλτρων εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει το φανάρι των Γιάλτρων (Μήλος Βεργή) με την απέναντι ακτή στη θέση Φλέγα (Λούκι).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9599 Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα σης, τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προ βλέπει το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221 Α ) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α )». Η παρούσα απόφαση ισχύει για ένα χρόνο ο οποίος ξεκινά από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Χαλκίδα, 13 Μαΐου 2010 Ο Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Διορθώνεται η απόφαση Φ.12.1/119603/Β3/ , ΦΕΚ 2188/Β/2009, στα α/α 37 και 40 της σελίδας των εκδόσεων ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του συγγραφέα ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι. με τίτλο συγγράμματος ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Β ΚΑΙ ΤΟΜΟΣ Γ αντίστοιχα, αντί του εσφαλμένου: «ακαδημαϊκού έτους διανομής », στο σωστό: «ακαδημαϊκό έτος διανομής και στο τμήμα διανομής ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ».. (Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

8 9600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1529 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2114 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82 9 Ιουνίου 200 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα