Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:"

Transcript

1 Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ ΠΔ Καβάιαο ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηνπ 1νπ Φεζηηβάι Via Egnatia 01. Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (Αξραία Αγνξά) Θάζνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 ΘΑΟΤ Αύιεηνο ρώξνο Μνπζείνπ ΚΑΒΑΛΑ - Θάζνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 ΘΑΟΤ Θα πξαγκαηνπνηεζεί κνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν "Μνπζηθή Παλζέιελνο" κε ην κνπζηθό ζρήκα αθξάλ θαη έληερλε κνπζηθή κε παξαδνζηαθά κνπζηθά όξγαλα. ΓΡΑΜΑ Γξάκαο πλδηνξγαλσηέο είλαη ην κνπζηθό ζρήκα αθξάλ θαη ν Γήκνο Γξάκαο. To κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό από ηηο 0:00 έσο 01:00. ΓΡΑΜΑ ΓΡΑΜΑ Καιήο Βξύζεο Αθξόπνιεο Πιαηαληάο Μνπζηθή εθδήισζε έληερλεο ιατθήο κνπζηθήο κε ην ζπγθξόηεκα Harry Potter θαη ζπλδηνξγαλσηέο ηνλ Γήκν Πξνζνηζάλεο, ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν Καιήο Βξύζεο θαη ηελ Αληηπεξηθέξεηα Γξάκαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 0:00 έσο 01:00. Θα πξαγκαηνπνηεζεί αζηξνθπζηθή παξαηήξεζε ηεο παλζειήλνπ πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ Έλσζε Δξαζηηερλώλ Αζηξνλνκίαο ΠΖΓΑΟ (θαη ππεύζπλν ηνλ αζηξνθπζηθό θ. Γνγξακκαηζίδε Μηράιε), ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν Πιαηαληάο, ηνλ Γήκν Παξαλεζηίνπ, ηελ Αληηπεξηθέξεηα Γξάκαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 0:00 έσο 01:00. ΤΠΗΡΔΙΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Βπδαληηλό Κάζηξν ΔΒΡΟΤ Γηδπκνηείρνπ ΔΒΡΟΤ Εώλεο Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ΔΒΡΟΤ Ηεξνύ Μεγάισλ Θεώλ ζηε ακνζξάθε θνηλό από 0:00 έσο :00 θνηλό από 0:00 έσο :00 θνηλό από 0:00 έσο :00 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ πλαπιία έληερλεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηεο Ληδέηαο Καιεκέξε. To κνπζείν ζα είλαη αλνηθηό γηα ην θνηλό Θεζζαινλίθεο (θήπνο) από 1:00 έσο 0:00. ΠΟΛΖ Ρσκατθήο Αγνξάο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Θεζζαινλίθεο EΦΑ ΖΜΑΘΗΑ Αύιεηνο Υώξνο ηνπ Μνπζείνπ ησλ Βαζηιηθώλ Σάθσλ ησλ Αηγώλ Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύλ ηελ έθζεζε "Νένο θαη κε πγείαλ αξίζηελ" ζηελ αίζνπζα πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Μνπζείνπ θαη ηελ έθζεζε "Άλλε Καιηζίδνπ. Δηθαζηηθέο Γηαζηαπξώζεηο ζηε Ρσκατθή Αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο." ζηελ Κξππηή ηνά θαη ζε ηκήκα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. πλαπιία έληερλεο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Έλαξμε εθδήισζεο: 1:0. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη ηελ ΚΔΠΑ Βεξνίαο.

2 EΦΑ ΖΜΑΘΗΑ Αύιεηνο Υώξνο ηνπ Βπδαληηλνύ Μνπζείνπ Βέξνηαο Μνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε αλαδξνκήο ζηελ ειιεληθή κνπζηθή. πκκεηέρνπλ: Σολίζη: Σζνιάθεο Αζαλάζηνο, Οπξζνπδίδνπ Υαξίθιεηα, Αλδξεάδνπ Μαξία, Πιάνο: Γνύηεο Μηράιεο. Χορωδία: Μεηθηό Φσλεηηθό ύλνιν. Έλαξμε εθδήισζεο: 1:0. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη ηελ ΚΔΠΑ Βεξνίαο. Μνπζηθή εθδήισζε. Έλαξμε EΦΑ ΖΜΑΘΗΑ Αξραίν Θέαηξν Μίεδαο εθδήισζεο: 1:0. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Νάνπζαο. πλαπιία κε βηνιί θαη πηάλν, κε έξγα θιαζηθνύ θαη κνληέξλνπ ξεπεξηνξίνπ. ΠΔΛΛΑ αλνηθηόο γηα ην θνηλό από :00 έσο :00. Αξραηνινγηθόο Υώξνο Με ηελ Α. Κππξαίνπ θαη ην Ε. Πέιιαο Εαθεηξίνπ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη ΠΔΛΛΑ ΠΔΛΛΑ Αξραηνινγηθόο Υώξνο Έδεζζαο Παιαηά Μεηξόπνιε Έδεζζαο ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Αξραία ηάγεηξα ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 10 ΑΓΗΟΤ Αθάλζνπ ΟΡΟΤ Μνπζείν Βπδαληηλνύ ΜΟΤΔΗΟ Πνιηηηζκνύ. Σν 11 ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ Μνπζείν ζα παξακείλεη ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ επηζθέςηκν γηα ην θνηλό από 1:0 σο ηηο ΔΡΡΧΝ 1 ΔΡΡΧΝ 1 ΚΗΛΚΗ 1 ΚΗΛΚΗ Ακθίπνιεο Αγγίζηαο εξξώλ Αίζξην Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Κηιθίο Αίζξην Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Κηιθίο πλαπιία κε ηε Νεαληθή Υνξσδία θαη ηα κνπζηθά ζύλνια ηνπ Νένπ Χδείνπ Έδεζζαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από :00 έσο :00. Σν κλεκείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από :00 έσο :0. πλαπιία ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αξηζηνηέιε, αθηεξσκέλε ζηνλ Βαζίιε Σζηηζάλε κε αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζή ηνπ θαη 1 από ην ζάλαηό ηνπ. Σν ζπγθξόηεκα "Μνπζηθέο Γηαδξνκέο" ζα αλαβηώζεη ζπλζέζεηο ηνπ ηξηθαιηλνύ ζπλζέηε κε πεληακειέο κνπζηθό ζπγθξόηεκα. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από ηηο :00 έσο θαη :00. Μνπζηθή εθδήισζε κε ηξίν εγρόξδσλ (θηζάξα, βηνινληζέιν, ηδνπξάο). Γηνξγάλσζε: ύιινγνο "Φίινη Πεξηβάιινληνο Ηεξηζζνύ". Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από ηηο 0:00 έσο :00. Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνλ θηζαξίζηα Γηάλλε Αλδξόλνγινπ, ν νπνίνο ζα εξκελεύζεη δηάζεκα έξγα γηα ζόιν θηζάξα ησλ Ηζπαλώλ ζπλζεηώλ Joaquin Rodrigo, Isaac Albeniz, Francisco Tarrega θαζώο θαη ηνπ Ηηαινύ Carlo Domeniconi. Δπίζεο, κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Αιέμαλδξνο Μπιέηζνο: βηνιί, Γεκήηξεο Νηάθαο: bendir) ζα εξκελεύζεη έξγα θαη δηαζθεπέο ηνπ ζε ζέκαηα από ηελ Διιεληθή Μνπζηθή Παξάδνζε. Μνπζηθή παξάζηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ. Ακθίπνιεο: ''Θ. Μηθξνύηζηθνο, Α. Μάλνπ θαη Γ. Κόηζηξαο'' Αλνηρηή εθδήισζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ''Villa Rustica'' Αγγίζηαο εξξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηηθή Δηαηξία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία ''Ζ ΥΧΡΑ ΣΖ ΑΓΓΗΣΑ''. Παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ ηνπ Θενδόζε Βνγηαηδή κε ηίηιν "Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξακέλν θίδη". Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από ηηο 1:00 έσο ηηο :00. Μνπζηθή εθδήισζε από ην θαιιηηερληθό ζύλνιν "ε πόιηο" ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Κηιθίο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 1:00 έσο ηηο :00. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΠΗΔΡΗΑ Θέαηξν Πάξθνπ Λεηβήζξσλ ΔΚΓΗΛΩΗ Μνπζηθή παξάζηαζε κε κηα θσλή θαη δύν θηζάξεο. Σξαγνύδηα γηα ηνλ έξσηα θαη ην θεγγάξη. Με ηνπο ηάζε Μαξία, Κεπόπνπιν Λεπηέξε θαη Μπαξκπέξε Γηάλλε ζηηο 1:00.

3 1 ΠΗΔΡΗΑ 1 ΠΗΔΡΗΑ Πύδλαο Γίνπ ΔΦΟΡΔΗΑ 1 ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ πειαίν Πεηξαιώλσλ - ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ πκκεηέρεη ε Μηθηή Υνξσδία Λεπηνθαξπάο. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ Λεηβήζξσλ ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο ηηο :00. Μνπζηθή παξάζηαζε ρνξσδηώλ ζηηο 1:00 κε ηίηιν "Έλα ηξαγνύδη, κηα ηζηνξία" από ηελ Δηαηξία Πηεξηθώλ Μειεηώλ - Δζηία Πηεξίδσλ Μνπζώλ, ζπλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Πύδλαο - Κνιηλδξνύ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Ηδξύκαηνο. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Πύδλαο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο ηηο :00. Θεαηξηθή παξάζηαζε - κηνύδηθαι "Ζ Μεισδία ηεο Δπηπρίαο" ζε ζθελνζεζία Θέκηδαο Μαξζέινπ ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Γίνπ, ζηηο 1:00. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Γίνπ ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο ηηο :00. " ηνπ θεγγαξηνύ ηηο λόηεο". Βξαδηά έληερλεο ειιεληθήο κνπζηθήο κε ην Φώηε Θενδσξίδε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πξνπνληίδαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 0:00 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 1 πλαπιία κε ηε Μαξία Θσίδνπ θαη ηνπο Πιαηεία Παλαγίαο Drasta. Ο Ναόο ζα είλαη επηζθέςηκνο γηα ΚΑΣΟΡΗΑ Κνπκπειίδηθεο,Καζηνξηά ην θνηλό από 0:00 έσο 1:00 π.κ. Μνπζηθή εθδήισζε "ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο. Γέθα ρξόληα κεηά" (Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο, Μαλώιεο Η. Μ. Κνίκεζεο Υαηδεκαλώιεο, Κ.Σέληνγινπ,. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Θενηόθνπ Σνξληθίνπ Παπαιάκπξνπ, Μηθηή ρνξσδία - Οξρήζηξα " 'Αγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο". ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Γεζθάηεο. Η. Μ. Κνίκεζεο Θεκαηηθέο μελαγήζεηο ζην δηώξνθν ΓΡΔΒΔΝΧΝ Θενηόθνπ Σνξληθίνπ θαζνιηθό ηεο Μνλήο από 0:00 έσο :00 Παξνπζίαζε θαη έθζεζε εηθαζηηθώλ έξγσλ (δεκηνπξγίεο ηνπ ζεξηλνύ εηθαζηηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΚΟΕΑΝΖ Αηαλήο Σκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Κνδάλεο), ώξεο ιεηηνπξγίαο :00 - :00 ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΕΑΝΖ Αηαλήο, αύιεηνο ρώξνο Αίζνπζα εθδειώζεσλ θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αηαλήο Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε "Μνπζηθή θαη Υνξνί ζην Φεγγάξη" Δγθαίληα ηεο έθζεζεο ςεθηδσηώλ έξγσλ ηνπ Ν. Πηηζαιίδε. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη έξγα θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ 01. Απνηειεί ζπλδηνξγάλσζε ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ θ. Ν. Πηηζαιίδε, ζπληεξεηή ςεθηδσηώλ, πξώελ ππαιιήινπ ηεο εο ΔΒΑ Θεζζαινλίθεο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο :00 - :00 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ Αύιεηνο ρώξνο 1 ΑΡΣΑ Παξεγνξήηηζζαο - Μνπζείν Γιππηνζήθε ΘΔΠΡΧΣΗΑ Ζγνπκελίηζαο Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνπηθά κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα Μνπζηθή Δθδήισζε

4 ΘΔΠΡΧΣΗΑ Διέαο αθξόπνιεο Μεγάινπ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Γαξδηθίνπ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Γσδώλεο Κάζηξν Ησαλλίλσλ / ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Αθξόπνιε Ίηο Καιέ ΠΡΔΒΔΕΑ Νηθόπνιεο Μνπζηθή Δθδήισζε κε ζύλνιν θηζάξαο. πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν νπιίνπ Μνπζηθή παξάζηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Είηζαο, κε έληερλε ειιεληθή κνπζηθή από ην ζπγθξόηεκα «ΔΜΜΔΛΟΝ» ζην άλσ πιάησκα ηεο αθξόπνιεο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από 0:00 έσο :00. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από 0:00 έσο :00. πλαπιία "Αθηέξσκα ζην έληερλν ειιεληθό ηξαγνύδη κε ηνλ Ζιία Ληνύγθν θαη ηε νθία Αβξακίδνπ" ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ησαλληηώλ. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηρηό γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 1 ΚΑΡΓΗΣΑ ΛΑΡΗΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / Κάζηξν Φαλαξίνπ (Φαλάξη Καξδίηζαο) αθξόπνιεο Φαξζάισλ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Κάζηξν Σξηθάισλ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ πήιαην Θεόπεηξαο - ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ Αξραηνινγηθό Μνπζείν Βόινπ ΔΚΓΗΛΩΗ Μνπζηθή εθδήισζε αθηέξσκα ζηνλ Β. Σζηηζάλε από ηελ θνηλή ρνξσδία ηνπ νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ νπ Λπθείνπ Καξδίηζαο κε ηε ζπλνδεία ηεο νξρήζηξαο από κνπζηθνύο ηεο πόιεο (κνπζηθό ζρήκα "ΥΡΟΔ") Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Φαξζάισλ Μνπζηθή εθδήισζε "Νόηεο Παλζειήλνπ ζην Κάζηξν Σξηθάισλ" κε ηξαγνύδηα από Οκάδα Καιιηηερλώλ ηεο πόιεο κε ηε ζπλνδεία νξρήζηξαο. ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Σξηθθαίσλ. Σν ζπήιαην ζα παξακείλεη αλνηρηό γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. 1.ηελ αίζνπζα πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ ηνπ κνπζείνπ ζηηο 1:00 ζα παξνπζηαζζεί έθζεζε ελδπκάησλ, θεξακηθώλ, θνζκεκάησλ εκπλεπζκέλσλ από εθζέκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Βόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ΗΗΔΚ Βόινπ.. ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ κνπζείνπ ζηηο 1:00 ζα δνζεί ζπλαπιία "Έρεη παλζέιελν απόςε...«κε ηελ θαιιηηερληθή νκάδα Ε. Κνπθνπζέιε, Ν. Παξζέλε, Θ. Μαηδίιε, Γ. Μπεθάλε, Κ. Αλησλαθάθε θαη Ρ. Μέηα. πλδηνξγάλσζε Μαγλεζίαο θαη Γήκνπ Βόινπ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ.ΓΖ.ΚΔ (Κνηλσθειήο 1 Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο) Κάζηξν Αγίνπ Γεσξγίνπ κε ηε ζπκκεηνρή δύν δεκνηηθώλ ΚΛΛΖΝΗΑ Κεθαινληάο ρνξσδηώλ θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ κε αθηέξσκα ζε Έιιελεο πλζέηεο. Ώξα έλαξμεο 1:0. Μνπζηθή παξάζηαζε "Σξαγνπδηζηάδεο ηζε Εάθπζνο" πνπ Δλεηηθό Κάζηξν ζα ζπλνδεύεηαη από απαγγειία ΕΑΚΤΝΘΟΤ Μπόραιεο πνίεζεο ζε ζπλεξγαζία ηεο Εαθύλζνπ κε ηελ Π.Δ. Εαθύλζνπ θαη ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Μπόραιεο.

5 Μνπζηθή δηεύζπλζε - Δλνξρήζηξσζε: Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο, ώξα :00 ΚΔΡΚΤΡΑ Παιαηό Φξνύξην Κέξθπξαο, Υώξνο "Βεξζηάδαο" Μνπζηθή ζπλαπιία ζε ζπλεξγαζία κε ηε Φηιαξκνληθή Δηαηξία "Μάληδαξνο" θαη ην Γηεζλέο Μνπζηθό σκαηείν "Gina Bachauer". Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό κέρξη ηελ 1:00 π.κ. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 1 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ηξάηνπ (Αξραίν ΛΔΤΚΑΓΟ Θέαηξν) ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Πιεπξώλα ΛΔΤΚΑΓΟ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Κάζηξν Ναππάθηνπ ΛΔΤΚΑΓΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΗΑ Mνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αγξηλίνπ κε ηνπο θαιιηηέρλεο Φσηεηλή Γάξξα θαη Γεκήηξε Παπαδεκεηξίνπ Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο :00 H EΦΑ Αηησιναθαξλαλίαο ζπλδηνξγαλώζεη κε ην Δξγαζηήξη ηεο Δηξήλεο Δπαγγειάηνπ «Γξώλησλ Κάζαξζηο» ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν «Δπκελίδεο ην Πάζνο Μάζνο». Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο :00. πλαπιία Μηθηήο Υνξσδίαο Πνιπθσληθήο Πάηξαο (αθηέξσκα ζηα 0 ρξόληα από Παηξώλ ηε γέλλεζε ησλ ζπλζεηώλ Μ. Υαηδεδάθε θαη Μ. Θενδσξάθε) Φξνπξίνπ Ρίνπ ΑΥΑΗΑ Κάζηξν Πάηξαο ην ζεαηξάθη ηνπ θάζηξνπ, ζηηο 0:00, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθηέξσκα ζηελ ειιεληθή κνπζηθή κε νξρήζηξα από ηέζζεξα καληνιίλα θαη έλα πηάλν. Γηνξγάλσζε Γήκνπ Παηξέσλ. Ξελαγήζεηο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν θαηά ηηο πξώηεο βξαδηλέο ώξεο από αξραηνιόγνπο ηεο Δθνξείαο θαη πξνβνιή αξραηνινγηθήο ηαηλίαο. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΖΛΔΗΑ ΖΛΔΗΑ ΖΛΔΗΑ πλαπιία εγρόξδσλ κε ην κνπζηθό Αξραηνινγηθόο Υώξνο ζύλνιν Χρώμαηα ηης Ήλιδας, ππό ηε Οιπκπίαο, Αίζξην δηεύζπλζε ηνπ θ. Γηώξγνπ Γθηηδίξε θαη Μνπζείνπ Ηζηνξίαο ζέκα «Αθιέρωμα ζε Σύγτρονοσς Έλληνες Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Σσνθέηες. Ώξα έλαξμεο: Ζ Αξραηόηεηαο (Παιαηό Μνπζείν ύγγξεηνλ) Οιπκπίαο Αξραηνινγηθόο Υώξνο Κάζηξνπ Υιεκνύηζη ζπλαπιία νξγαλώλεηαη από ηελ Ζιείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο. θνηλό από 1:00 έσο 1:00 Μνπζηθή ζπλάληεζε κε ηίηιν «Σηο κάζηρο ηο παλιό όπως εκείνο ηον παλιό καλό καιρό ζηοσ θεγγαριού ηο κάλεζμα». Ζ εθδήισζε νξγαλώλεηαη από ηελ Ζιείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο θαη πεξηιακβάλεη: 1. Music for a while Μοσζική για ηη ζωή και ηον θάναηο ζηον έρωηα από ηον Μεζαίωνα και ηην Αναγέννηζη. Φσλή: νπξκειή Λέλα Σζέκπαιν: Βαζίιεο Λάδαξεο.Μικηή Χορωδία Μσρηοσνηίων, Γηεύζπλζε: νπξκειή Λέλα, Πηάλν: Υξήζηνο Σζαληνύιεο,. Φιλαρμονική Λεταινών «Ο Ορθεύς», Γηεύζπλζε: Κνηζνξώλεο Κσλζηαληίλνο, Ώξα έλαξμεο: 1.0. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 0:0 έσο θαη 00:0.

6 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 1 ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Κάζηξν - Αξραηνινγηθό Μνπζείν Λακίαο ΦΘΗΧΣΗΓΑ Βπδαληηλό Μνπζείν Φζηώηηδαο ζηελ Τπάηε ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Αηαιάληεο ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ Αξραηνινγηθό ρώξνο ΦΘΗΧΣΗΓΑ Πξόεξλαο - Νέν Μνλαζηήξη ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΔΒΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Αξραηνινγηθή ζπιινγή Διάηεηαο Μνπζηθό ζρήκα κε ηνπο Υξηζηόθνξν Μαιάην (θηζάξα) θαη ηελ Δηξήλε Σαζνύια (ηξαγνύδη) θαη μελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ "Καζ'νδόλ. Αξραηόηεηεο θαη Γεκόζηα Έξγα ζηε Φζηώηηδα 00-01". Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λακηέσλ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο 1:00 1. Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ηελ ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Τπάηεο "ΟΗ ΑΗΝΗΑΝΔ".. Έθζεζε δσγξαθηθήο ηνπ Βαζίιε ίκνπ κε ηίηιν "ΤΠΑΣΖ ΓΔΝΔΘΛΗΟ ΓΖ: Ο ηόπνο, νη άλζξσπνη, ν θαιιηηέρλεο" ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ. Σα 1 έξγα ηνπ δσγξάθνπ ζηε ζπλέρεηα ζα εθηεζνύλ ζηνλ πξνζάιακν ηνπ κνπζείνπ έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ.. Ξελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηηο κόληκεο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ. πλεξγαδόκελνη θνξείο: Γήκνο Λακίαο, Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Τπάηεο "ΟΗ ΑΗΝΗΑΝΔ". Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό 1:00 έσο :00 Μνπζηθή βξαδηά κε ηνλ Μνπζηθό θαη Πνιηηηζηηθό ύιινγν "Υνξσδία Αηαιάληεο" ππό ηελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηεο θ. Αληηγόλεο Κεπεηδή θαη μελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ "Φπηά θαη Πνιηηηζκόο ζηελ Ηζηνξία ηεο Δπξώπεο" πνπ θηινμελείηαη ζην Μνπζείν έσο πλεξγαδόκελνη θνξείο: Γήκνο Αηαιάληεο, Μνπζηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο "Υνξσδία Αηαιάληεο". Σν Μνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό 1:00 έσο :00 Μνπζηθή ζπλαπιία από ελδεθακειέο κνπζηθό ζπγθξόηεκα κε επηθεθαιήο ηνλ κνπζηθό θαη ζπλζέηε Παληειή Θαιαζζηλό. πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Γνκνθνύ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό 1:00 έσο 1:00 Μνπζηθό ζρήκα δύν θαιιηηερλώλ (πιήθηξα, θηζάξα) ηνπ ζπγθξνηήκαηνο "Moonlight" θαη μελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηελ Αξραηνινγηθή πιινγή πνπ ζα παξακείλεη αλνηθηή γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο. Παξάζηαζε "Διέλε" ηνπ Δπξηπίδε & Γεκνηηθή πιαηεία έλαληη κνπζηθό δξώκελν κε αξραίνπ ζεάηξνπ αλαθαηαζθεπαζκέλα κνπζηθά όξγαλα Υαηξώλεηαο ηεο αξραηόηεηαο (δηνξγάλσζε Γήκνπ Λεβαδέσλ) Αύιεηνο ρώξνο Αξραηνινγηθήο πιινγήο Θεζπηώλ Υαηξώλεηαο ρεκαηαξίνπ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / Δθδήισζε έληερλεο κνπζηθήο κε ηίηιν "Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη" (δηνξγάλσζε Γήκνπ Αιηάξηνπ-Θεζπηέσλ θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ "Γεκόθηινο"). Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. Τπαίζξην ζεαηξάθη ησλ Μνπζηθή εθδήισζε ηνπ νδώλ Δπβνύινπ - Δξκνύ ζπγθξνηήκαηνο "Μνπζηθά θαη Μειηδόλε (δίπια Δηθνλνγξαθεκέλα" κε ηίηιν 1 ΑΘΖΝΧΝ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν "Μνπζηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηζηνξίεο ηνπ Κεξακεηθνύ - ν ζηνλ Κεξακεηθό" (Ν. Οηθνλνκίδνπ - ρώξνο ζα είλαη θιεηζηόο βηνιί, Ζ. Παπαζαλαζίνπ - ηζέιν θαη γηα ην θνηλό) Κ. Υάξδαο - πηάλν αθνξληεόλ)

7 Πξναύιεηνο ρώξνο ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Αξραηνινγηθνύ ΑΣΣΗΚΖ Μνπζείνπ Βξαπξώλαο ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Ακθηαξαείνπ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ νπλίνπ ΑΣΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΦΗΚΟ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Ννκηζκαηηθό Μνπζείν Βξαδηά ηδαδ κε ην ζαμνθσλίζηα Γεκήηξε Βαζηιάθε. πλδηνξγάλσζε: Γήκνο Μαξθνπνύινπ θαη Αλ. Αηηηθήο Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από :00 έσο :00 Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν "Καηεπζείαλ Καξδηά - Καινθαίξη" κε ηελ Ζξώ θαη ηνλ Αδάκ Σζαξνύρε, κε jazz θαη swing δηαζθεπέο ησλ εξκελεπηώλ. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 1:00 κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο "Μνπζείσλ Δζηίαζε Α.Δ.", ηνπ αλαςπθηεξίνπ ζηνλ θήπν ηνπ Μνπζείνπ. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 10 ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, Ηεξνύ Πνζεηδώλα ζηελ ΠΔΗΡΑΗΧ Καιαύξεηα ηνπ Πόξνπ ΝΖΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ ΝΖΧΝ Πεηξαηά, αύιεηνο ρώξνο ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ Αθαίαο Αίγηλαο ΝΖΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ ΝΖΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ ΝΖΧΝ Κάζηξν ρώξαο Κπζήξσλ θαη έθζεζε νηθνζήκσλ ζην θηήξην Ππξηηηδαπνζήθεο Διεπζίλαο Ρεζηηάι πηάλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Αθαδεκία Πηάλνπ θαη ην Γήκν Πόξνπ. Πξνζβάζηκε ζα είλαη κόλν ε πεξηνρή γύξσ από ην θπιάθεην ηεο εηζόδνπ από 1:0 έσο :00. Λπξηθή Σξαγσδία "Πξνκεζέαο Γεζκώηεο" ηνπ Π. Καξνύζνπ. Γηάξθεηα εθδήισζεο 0:0 έσο :00. Γηνξγάλσζε: Διιελνακεξηθαληθό Κέληξν Σερλώλ Υνξεπηηθή παξάζηαζε από ηελ νκάδα "Synergy of Art" ππό ηε Sylvia Macchi. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. Ο ρώξνο θαη ε έθζεζε ζα παξακείλνπλ αλνηθηά κε ειεύζεξε είζνδν από 0:00 έσο :00. πλαπιία ηεο αββίλαο Γηαλλάηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Διεπζίλνο ζην πιαίζην ησλ Αηζρπιείσλ. Πξνζβάζηκνη ρώξνη ζα είλαη κόλν ηα Πξνπύιαηα θαη ε Ρσκατθή Απιή από 0:0 έσο :0. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ην κνπζηθό ζρήκα "ΥΟΔ". Θα παξνπζηαζηνύλ έξγα 1 κεγάισλ θιαζηθώλ ζπλζεηώλ θαη γλσζηέο Μπζηξά, Πιάησκα Κάησ κεισδίεο ηνπ έληερλνπ ειιεληθνύ ΛΑΚΧΝΗΑ Υώξαο ξεπεξηνξίνπ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 0:0 έσο :00. Κάζηξν Καιακάηαο ΜΔΖΝΗΑ Φξνύξην Παιακεδίνπ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ Μηδέαο Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΑΡΓΟΛΗΓΑ Σίξπλζαο Θεξηλό ζηλεκά: πξνβνιή ηεο ηαηλίαο " Ζ θσλή ηνπ θεγγαξηνύ" ζε ζθελνζεζία Φξ. Φειίλη. Ώξα πξνβνιήο 1:00 κε :00. ε ζπλεξγαζία κε ηε Νέα Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Καιακάηαο. Σν Κάζηξν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ θαη ηε Φηιαξκνληθή Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ, ηε Υνξσδία θαη Φηιαξκνληθή ΓΟΠΠΑΣ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ θαη ην ζπγθξόηεκα Δλ

8 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΑΡΓΟΛΗΓΑ Αζίλεο Καξδία. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ θαη ηελ Οξρήζηξα Βαγγέιε Σξίγθα. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΑΡΚΑΓΗΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ Κάζηξν Παξαιίνπ Άζηξνπο, (Πύξγνο Εαθεηξόπνπινπ) ΔΦ ΔΝΑΛΗΧΝ Φξνύξην Πύινπ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κνπζηθώλ ηέιηνπ Καηζηάλε θαη Υξίζηνπ Σζηακνύιε κε ζέκα "Μνπζηθή ησλ Κάζηξσλ". Παξάιιεια ζα παξνπζηάδεηαη θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαιιηηερληθή έθζεζε δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο κε ζεκαηνινγία από ην κεζαησληθό Κάζηξν ηνπ 1. ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Βόξεηαο Κπλνπξίαο. Από ηηο 1:00 έσο ηα κεζάλπρηα ζα παξακείλνπλ αλνηθηέο νη εθζέζεηο: "Βπζηζκέλα Σαμίδηα, Αλζξώπηλεο εμεξεπλήζεηο: Ίρλε εκαίλνληα ζηηο Θάιαζζεο ηεο Πεινπνλλήζνπ" (Κηήξην Παζά), "Βπζηζκέλνη Οηθηζκνί Νόηηαο Πεινπνλλήζνπ" (Πξνκαρώλαο Μαθξπγηάλλε Φξνπξίνπ Πύινπ), "Ο Βπζόο δηεγείηαη" ( θσηνγξαθηθή έθζεζε ζηελ Αθξόπνιε Φξνπξίνπ Πύινπ), "Κειηά ΒΚ θαη ΓΚ1" (έθζεζε θαηαδπηηθνύ εμνπιηζκνύ κνπζεηαθνύ ραξαθηήξα ζηελ Αθξόπνιε Φξνπξίνπ Πύινπ) θαη "Έθζεζε ηνπ Γάιινπ Φηιέιιελα Rene Puaux (Αξρνληηθό Σζηθιεηήξα, Ληκάλη Πύινπ). ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 ΔΚΓΗΛΩΗ Κάζηξν Μπηηιήλεο θνηλό από 0:00 έσο :00 Φξνύξην Μνιύβνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε κε ξεπεξηόξην Υαηδεδάθη-Θενδσξάθε από ην κνπζηθό Φξνύξην Μύξηλαο ζρήκα ηνπ Γεκήηξε Μαπξάθε θαη ηε ρνξσδία ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ. πλδηνξγάλσζε ηεο Δθνξείαο κε ην Γήκν Λήκλνπ. Μνπζηθή εθδήισζε από ην κνπζηθό ζρήκα ηεο θ. Δπδνθίαο Υαηδεησάλλνπ κε Πνιηόρλεο έζληθ κνπζηθή, κε αλαθνξέο από ην Παξίζη έσο ηε κύξλε. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην Μπηηιήλεο θνηλό από 0:00 έσο :00 Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην Λήκλνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 Θεξκήο θνηλό από 0:00 έσο :00 Μέζσλ Λέζβνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 Φξνύξην Μήζπκλαο θνηλό από 0:00 - :00 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 10 ΥΗΟΤ Δκπνξηνύ Υίνπ 11 ΥΗΟΤ Αξρνληίθη ζηα Φαξά Βπδαληηλό Μνπζείν Υίνπ 1 ΥΗΟΤ (Μεηδεηηέ Σδακί) Μνπζηθή βξαδηά "ηνπ Φεγγαξηνύ ηηο όρζεο " κε ηνλ Βαζίιε Λέθθα, ηελ Δξσθίιε θαη ηελ Παηδηθή Υνξσδία Υίνπ. Γηνξγάλσζε πιιόγνπ Καιακσηνύζσλ Υίνπ-Αηηηθήο "ΑΞΑΝΔΜΟ - Γεώξγηνο Πεξαληάθνο" κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΟΜΖΡΔΗΟΤ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Υίνπ Μνπζηθή βξαδηά κε ζπγθξόηεκα έληερλεο κνπζηθήο θνηλό από 1:00-1:00 πξσηλή

9 Σν Παιάηη Ηνπζηηληάλη, ην θηήξην ηεο "θνηεηλήο Φπιαθήο" θαη ην 1 ΥΗΟΤ πγθξόηεκα ηνπ θνηλό από 1:00-1:00 πξσηλή Οζσκαληθνύ ινπηξνύ ζην Κάζηξν ηεο Υίνπ Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην 1 ΑΜΟΤ Βαζένο (άκνο) θνηλό από 0:0-11:0 ΗΚΑΡΗΑ ΑΜΟΤ ΗΚΑΡΗΑ ΑΜΟΤ ΗΚΑΡΗΑ ΑΜΟΤ ΗΚΑΡΗΑ Ππζαγνξείνπ (άκνο) Ζξαίνπ (άκνο) Αγ. Κεξύθνπ (Ηθαξία) Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 0:0-11:0 θνηλό έσο 11:0 Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 0:0-11:0 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / 1 αξραίαο αθξνπόιεσο ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Ρόδνπ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Λέξνπ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Αξραηνινγηθόο Υώξνο Τξίσλ (Νάμνο) Κέαο (Κέα) «ην Αξραίν ηάδην κε ηελ Παλζέιελν ηνπ Απγνύζηνπ». εηξά κνπζηθώλ δξώκελσλ ζην ρώξν ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο, ησλ Υνξσδηώλ, ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ θαη κνπζηθώλ ζπλόισλ ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Ρόδνπ (ΓΟΠΑΡ). πλδηνξγάλσζε Γσδεθαλήζνπ - ΓΟΠΑΡ Μνπζηθή εθδήισζε κε παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηελ απιή ηνπ κνπζείνπ. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από ηηο 0:00κ.κ. έσο ηηο 11:00 κ.κ. "ηα Ύξηα κε παλζέιελν". πλδηνξγάλσζε ΚΤΚ- ΝΟΠΑΠΠΑ. Μία βξαδηά κε Μνπζηθή, ζέαηξν θαη ρνξό ζην αξραίν Ηεξό ηε βξαδηά κε ην νιόγηνκν θεγγάξη ηνπ Απγνύζηνπ. πλαπιία κε ην Μνπζηθό Δξγαζηήξη Κέαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Κέαο. Κηόληα. Ηεξό Πνζεηδώλα Μνπζηθή εθδήισζε (Σήλνο) Κάζηξν Αληηπάξνπ (Αληίπαξνο) "Νίθνο Γθάηζνο. ην Κάζηξν ζηε Γεηηνληά Ολείξσλ". Οξγάλσζε: Θεαηξηθή νκάδα Δξσδηόο -ΚΔΓΑ, Γήκνο Αληηπάξνπ. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Πάξνπ Αθηέξσκα ζην Νίθν Γθάηζν κε ηίηιν "Φύζα αεξάθη θύζα κε κε ρακειώλεηο ίζα κε" πκκεηέρεη ε παηδηθή ρνξσδία Μαξνπιιίαο Κνληνύ κε ηε ζνπξάλν Βαξβάξα Μπηδά θη ν ηελόξνο Γηάλλεο Καιύβαο. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ ύξνπ θνηλό από 1:00 έσο :00. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ Κηκώινπ θνηλό από 1:00 έσο : Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μήινπ θνηλό από 1:00 έσο : Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μπθόλνπ θνηλό από 1:00 έσο :00. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 1 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / Ζξαθιείνπ Μνπζηθνρνξεπηηθή βξαδηά αθηεξσκέλε ζηελ παξαδνζηαθή αξγεληίληθε κνπζηθή (tango milongiero). Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

10 ζηνλ θήπν ηνπ κνπζείνπ. ΥΑΝΗΧΝ Απηέξα ΥΑΝΗΧΝ Ρόθθα Κηζάκνπ «Σαμηδεύνπκε κε ηα θηεξά ηεο Μνπζηθήο θαη ηνπο Vamos Ensemble». Μνπζηθή παξάζηαζε «Μέληα θαη θαλέια». Ώξα έλαξμεο 1.0. Ο ρώξνο ζα είλαη αλνηθηόο από ηηο Έλα κνπζηθό ηαμίδη, από κνπζηθέο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο ηεο παηξίδαο καο, ζηηο κνπζηθέο ηεο κύξλεο. Με ην ηδηαίηεξν ύθνο ηνπ, ηόζν ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε όζν θαη ζηελ ελνξρήζηξσζε, ην Μνπζηθό ύλνιν Vamos αλαθαιύπηεη θαη αλαδεηθλύεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ ηδησκάησλ. Από ηελ Αζήλα θαη ην Μάλν Υαηδηδάθη, ζηελ ύξν θαη ηνλ Πεηξαηά ηνπ ξεκπέηηθνπ, ζηελ Κξήηε ηνπ Δξσηόθξηηνπ, ζηελ Λέξν κε ηελ κπξαηζέξα θαη ζηελ ρακέλε παηξίδα ηεο κύξλεο κε ην Nihavent Oriental θαη ην Δκβαηήξην Φιόγα. Μνπζηθή παξάζηαζε «Αθηέξσκα ζηνλ Μάλν Υαηδεδάθε κε ηνλ Μίιην Λνγηάδε θαη κέιε ηεο Οξρήζηξαο ησλ Υξσκάησλ». Ώξα έλαξμεο Ο ρώξνο δελ είλαη νξγαλσκέλνο θαη σο εθ ηνύηνπ παξακέλεη αλνηθηόο ζην θνηλό. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ / ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / Μαιιίσλ ΔΚΓΗΛΩΗ ηα πιαίζηα ενξηαζκνύ ησλ 100 ρξόλσλ ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελώλ, νη Δθνξείεο Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελώλ θαη ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ νξγαλώλνπλ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Μηλσηθνύ Αλαθηόξνπ Μαιιίσλ ηηο εμήο εθδειώζεηο: 1. ηηο 1:0 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ «κηθξνύ κνπζείνπ» ραηξεηηζκνί από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Δθνξεηώλ, ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελώλ θαη ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα νκηιία από ηελ επίηηκε Έθνξν Αξραηνηήησλ θ. Βίιιπ Απνζηνιάθνπ. Θα αθνινπζήζεη κηθξή δεμίσζε έκπξνζζελ ηνπ «κηθξνύ κνπζείνπ».. ηηο 1:0 ζα δνζεί παξάζηαζε αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν «Οηδίπνπο Σύξαλλνο» ηνπ νθνθιή, από ην ζίαζν ησλ ViVi ηνπ ζθελνζέηε Σειέκαρνπ Μνπδαηζάθε. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη Κλσζνύ αλνηθηόο έσο ηηο :00 Ο ρώξνο ζα παξακείλεη Γόξηπλαο αλνηθηόο έσο ηηο :00 Υώξνο ππνδνρήο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Ο ρώξνο ζα παξακείλεη Φαηζηνύ (όρη ην αλνηθηόο έσο ηηο :00 αλάθηνξν) Μνλαζηεξαθίνπ Ακαξίνπ ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ πήιαην Ηδαίν Άληξν - ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ πλαπιία θαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Βξαδηά παξαδνζηαθήο ειιεληθήο κνπζηθήο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ ζπειαίνπ.

11

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP

VOCAL PRODUCTION WORKSHOP VOCAL PRODUCTION WORKSHOP 16-21 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2013 Σα Black Rock Studios έρνληαο θαηαθέξεη λα είλαη ν πξώηνο θαη κνλαδηθόο πξννξηζκόο ερνγξαθήζεσλ ζηελ Διιάδα γηα θαιιηηέρλεο ηεο δηεζλνύο κνπζηθήο ζθελήο θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα