Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:"

Transcript

1 Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ ΠΔ Καβάιαο ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηνπ 1νπ Φεζηηβάι Via Egnatia 01. Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (Αξραία Αγνξά) Θάζνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 ΘΑΟΤ Αύιεηνο ρώξνο Μνπζείνπ ΚΑΒΑΛΑ - Θάζνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 ΘΑΟΤ Θα πξαγκαηνπνηεζεί κνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν "Μνπζηθή Παλζέιελνο" κε ην κνπζηθό ζρήκα αθξάλ θαη έληερλε κνπζηθή κε παξαδνζηαθά κνπζηθά όξγαλα. ΓΡΑΜΑ Γξάκαο πλδηνξγαλσηέο είλαη ην κνπζηθό ζρήκα αθξάλ θαη ν Γήκνο Γξάκαο. To κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό από ηηο 0:00 έσο 01:00. ΓΡΑΜΑ ΓΡΑΜΑ Καιήο Βξύζεο Αθξόπνιεο Πιαηαληάο Μνπζηθή εθδήισζε έληερλεο ιατθήο κνπζηθήο κε ην ζπγθξόηεκα Harry Potter θαη ζπλδηνξγαλσηέο ηνλ Γήκν Πξνζνηζάλεο, ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν Καιήο Βξύζεο θαη ηελ Αληηπεξηθέξεηα Γξάκαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 0:00 έσο 01:00. Θα πξαγκαηνπνηεζεί αζηξνθπζηθή παξαηήξεζε ηεο παλζειήλνπ πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ Έλσζε Δξαζηηερλώλ Αζηξνλνκίαο ΠΖΓΑΟ (θαη ππεύζπλν ηνλ αζηξνθπζηθό θ. Γνγξακκαηζίδε Μηράιε), ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν Πιαηαληάο, ηνλ Γήκν Παξαλεζηίνπ, ηελ Αληηπεξηθέξεηα Γξάκαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 0:00 έσο 01:00. ΤΠΗΡΔΙΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Βπδαληηλό Κάζηξν ΔΒΡΟΤ Γηδπκνηείρνπ ΔΒΡΟΤ Εώλεο Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ΔΒΡΟΤ Ηεξνύ Μεγάισλ Θεώλ ζηε ακνζξάθε θνηλό από 0:00 έσο :00 θνηλό από 0:00 έσο :00 θνηλό από 0:00 έσο :00 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ πλαπιία έληερλεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηεο Ληδέηαο Καιεκέξε. To κνπζείν ζα είλαη αλνηθηό γηα ην θνηλό Θεζζαινλίθεο (θήπνο) από 1:00 έσο 0:00. ΠΟΛΖ Ρσκατθήο Αγνξάο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Θεζζαινλίθεο EΦΑ ΖΜΑΘΗΑ Αύιεηνο Υώξνο ηνπ Μνπζείνπ ησλ Βαζηιηθώλ Σάθσλ ησλ Αηγώλ Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. Οη επηζθέπηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθζνύλ ηελ έθζεζε "Νένο θαη κε πγείαλ αξίζηελ" ζηελ αίζνπζα πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Μνπζείνπ θαη ηελ έθζεζε "Άλλε Καιηζίδνπ. Δηθαζηηθέο Γηαζηαπξώζεηο ζηε Ρσκατθή Αγνξά ηεο Θεζζαινλίθεο." ζηελ Κξππηή ηνά θαη ζε ηκήκα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. πλαπιία έληερλεο θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο. Έλαξμε εθδήισζεο: 1:0. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη ηελ ΚΔΠΑ Βεξνίαο.

2 EΦΑ ΖΜΑΘΗΑ Αύιεηνο Υώξνο ηνπ Βπδαληηλνύ Μνπζείνπ Βέξνηαο Μνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε αλαδξνκήο ζηελ ειιεληθή κνπζηθή. πκκεηέρνπλ: Σολίζη: Σζνιάθεο Αζαλάζηνο, Οπξζνπδίδνπ Υαξίθιεηα, Αλδξεάδνπ Μαξία, Πιάνο: Γνύηεο Μηράιεο. Χορωδία: Μεηθηό Φσλεηηθό ύλνιν. Έλαξμε εθδήισζεο: 1:0. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη ηελ ΚΔΠΑ Βεξνίαο. Μνπζηθή εθδήισζε. Έλαξμε EΦΑ ΖΜΑΘΗΑ Αξραίν Θέαηξν Μίεδαο εθδήισζεο: 1:0. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Νάνπζαο. πλαπιία κε βηνιί θαη πηάλν, κε έξγα θιαζηθνύ θαη κνληέξλνπ ξεπεξηνξίνπ. ΠΔΛΛΑ αλνηθηόο γηα ην θνηλό από :00 έσο :00. Αξραηνινγηθόο Υώξνο Με ηελ Α. Κππξαίνπ θαη ην Ε. Πέιιαο Εαθεηξίνπ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη ΠΔΛΛΑ ΠΔΛΛΑ Αξραηνινγηθόο Υώξνο Έδεζζαο Παιαηά Μεηξόπνιε Έδεζζαο ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Αξραία ηάγεηξα ΑΓΗΟΤ ΟΡΟΤ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 10 ΑΓΗΟΤ Αθάλζνπ ΟΡΟΤ Μνπζείν Βπδαληηλνύ ΜΟΤΔΗΟ Πνιηηηζκνύ. Σν 11 ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ Μνπζείν ζα παξακείλεη ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ επηζθέςηκν γηα ην θνηλό από 1:0 σο ηηο ΔΡΡΧΝ 1 ΔΡΡΧΝ 1 ΚΗΛΚΗ 1 ΚΗΛΚΗ Ακθίπνιεο Αγγίζηαο εξξώλ Αίζξην Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Κηιθίο Αίζξην Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Κηιθίο πλαπιία κε ηε Νεαληθή Υνξσδία θαη ηα κνπζηθά ζύλνια ηνπ Νένπ Χδείνπ Έδεζζαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από :00 έσο :00. Σν κλεκείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από :00 έσο :0. πλαπιία ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αξηζηνηέιε, αθηεξσκέλε ζηνλ Βαζίιε Σζηηζάλε κε αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζή ηνπ θαη 1 από ην ζάλαηό ηνπ. Σν ζπγθξόηεκα "Μνπζηθέο Γηαδξνκέο" ζα αλαβηώζεη ζπλζέζεηο ηνπ ηξηθαιηλνύ ζπλζέηε κε πεληακειέο κνπζηθό ζπγθξόηεκα. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από ηηο :00 έσο θαη :00. Μνπζηθή εθδήισζε κε ηξίν εγρόξδσλ (θηζάξα, βηνινληζέιν, ηδνπξάο). Γηνξγάλσζε: ύιινγνο "Φίινη Πεξηβάιινληνο Ηεξηζζνύ". Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από ηηο 0:00 έσο :00. Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνλ θηζαξίζηα Γηάλλε Αλδξόλνγινπ, ν νπνίνο ζα εξκελεύζεη δηάζεκα έξγα γηα ζόιν θηζάξα ησλ Ηζπαλώλ ζπλζεηώλ Joaquin Rodrigo, Isaac Albeniz, Francisco Tarrega θαζώο θαη ηνπ Ηηαινύ Carlo Domeniconi. Δπίζεο, κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Αιέμαλδξνο Μπιέηζνο: βηνιί, Γεκήηξεο Νηάθαο: bendir) ζα εξκελεύζεη έξγα θαη δηαζθεπέο ηνπ ζε ζέκαηα από ηελ Διιεληθή Μνπζηθή Παξάδνζε. Μνπζηθή παξάζηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ. Ακθίπνιεο: ''Θ. Μηθξνύηζηθνο, Α. Μάλνπ θαη Γ. Κόηζηξαο'' Αλνηρηή εθδήισζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ''Villa Rustica'' Αγγίζηαο εξξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηηθή Δηαηξία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία ''Ζ ΥΧΡΑ ΣΖ ΑΓΓΗΣΑ''. Παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ ηνπ Θενδόζε Βνγηαηδή κε ηίηιν "Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ην θαηαξακέλν θίδη". Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από ηηο 1:00 έσο ηηο :00. Μνπζηθή εθδήισζε από ην θαιιηηερληθό ζύλνιν "ε πόιηο" ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Κηιθίο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 1:00 έσο ηηο :00. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΠΗΔΡΗΑ Θέαηξν Πάξθνπ Λεηβήζξσλ ΔΚΓΗΛΩΗ Μνπζηθή παξάζηαζε κε κηα θσλή θαη δύν θηζάξεο. Σξαγνύδηα γηα ηνλ έξσηα θαη ην θεγγάξη. Με ηνπο ηάζε Μαξία, Κεπόπνπιν Λεπηέξε θαη Μπαξκπέξε Γηάλλε ζηηο 1:00.

3 1 ΠΗΔΡΗΑ 1 ΠΗΔΡΗΑ Πύδλαο Γίνπ ΔΦΟΡΔΗΑ 1 ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ πειαίν Πεηξαιώλσλ - ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ πκκεηέρεη ε Μηθηή Υνξσδία Λεπηνθαξπάο. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ησλ Λεηβήζξσλ ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο ηηο :00. Μνπζηθή παξάζηαζε ρνξσδηώλ ζηηο 1:00 κε ηίηιν "Έλα ηξαγνύδη, κηα ηζηνξία" από ηελ Δηαηξία Πηεξηθώλ Μειεηώλ - Δζηία Πηεξίδσλ Μνπζώλ, ζπλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Πύδλαο - Κνιηλδξνύ ππό ηελ αηγίδα ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Ηδξύκαηνο. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Πύδλαο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο ηηο :00. Θεαηξηθή παξάζηαζε - κηνύδηθαι "Ζ Μεισδία ηεο Δπηπρίαο" ζε ζθελνζεζία Θέκηδαο Μαξζέινπ ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Γίνπ, ζηηο 1:00. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηνπ Γίνπ ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο ηηο :00. " ηνπ θεγγαξηνύ ηηο λόηεο". Βξαδηά έληερλεο ειιεληθήο κνπζηθήο κε ην Φώηε Θενδσξίδε, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πξνπνληίδαο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από ηηο 0:00 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπλαπιίαο. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 1 πλαπιία κε ηε Μαξία Θσίδνπ θαη ηνπο Πιαηεία Παλαγίαο Drasta. Ο Ναόο ζα είλαη επηζθέςηκνο γηα ΚΑΣΟΡΗΑ Κνπκπειίδηθεο,Καζηνξηά ην θνηλό από 0:00 έσο 1:00 π.κ. Μνπζηθή εθδήισζε "ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο. Γέθα ρξόληα κεηά" (Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο, Μαλώιεο Η. Μ. Κνίκεζεο Υαηδεκαλώιεο, Κ.Σέληνγινπ,. ΓΡΔΒΔΝΧΝ Θενηόθνπ Σνξληθίνπ Παπαιάκπξνπ, Μηθηή ρνξσδία - Οξρήζηξα " 'Αγηνο Ησάλλεο ν Υξπζόζηνκνο". ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Γεζθάηεο. Η. Μ. Κνίκεζεο Θεκαηηθέο μελαγήζεηο ζην δηώξνθν ΓΡΔΒΔΝΧΝ Θενηόθνπ Σνξληθίνπ θαζνιηθό ηεο Μνλήο από 0:00 έσο :00 Παξνπζίαζε θαη έθζεζε εηθαζηηθώλ έξγσλ (δεκηνπξγίεο ηνπ ζεξηλνύ εηθαζηηθνύ εξγαζηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ΚΟΕΑΝΖ Αηαλήο Σκήκα Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ζε ζπλδηνξγάλσζε κε ηελ Κνδάλεο), ώξεο ιεηηνπξγίαο :00 - :00 ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΕΑΝΖ Αηαλήο, αύιεηνο ρώξνο Αίζνπζα εθδειώζεσλ θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Αηαλήο Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε "Μνπζηθή θαη Υνξνί ζην Φεγγάξη" Δγθαίληα ηεο έθζεζεο ςεθηδσηώλ έξγσλ ηνπ Ν. Πηηζαιίδε. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη έξγα θαη ζα δηαξθέζεη έσο ηα ηέιε Οθησβξίνπ 01. Απνηειεί ζπλδηνξγάλσζε ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ θ. Ν. Πηηζαιίδε, ζπληεξεηή ςεθηδσηώλ, πξώελ ππαιιήινπ ηεο εο ΔΒΑ Θεζζαινλίθεο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο :00 - :00 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ Αύιεηνο ρώξνο 1 ΑΡΣΑ Παξεγνξήηηζζαο - Μνπζείν Γιππηνζήθε ΘΔΠΡΧΣΗΑ Ζγνπκελίηζαο Μνπζηθή εθδήισζε κε ηνπηθά κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα Μνπζηθή Δθδήισζε

4 ΘΔΠΡΧΣΗΑ Διέαο αθξόπνιεο Μεγάινπ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Γαξδηθίνπ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Γσδώλεο Κάζηξν Ησαλλίλσλ / ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Αθξόπνιε Ίηο Καιέ ΠΡΔΒΔΕΑ Νηθόπνιεο Μνπζηθή Δθδήισζε κε ζύλνιν θηζάξαο. πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν νπιίνπ Μνπζηθή παξάζηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Είηζαο, κε έληερλε ειιεληθή κνπζηθή από ην ζπγθξόηεκα «ΔΜΜΔΛΟΝ» ζην άλσ πιάησκα ηεο αθξόπνιεο. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από 0:00 έσο :00. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο από 0:00 έσο :00. πλαπιία "Αθηέξσκα ζην έληερλν ειιεληθό ηξαγνύδη κε ηνλ Ζιία Ληνύγθν θαη ηε νθία Αβξακίδνπ" ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ησαλληηώλ. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηρηό γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 1 ΚΑΡΓΗΣΑ ΛΑΡΗΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / Κάζηξν Φαλαξίνπ (Φαλάξη Καξδίηζαο) αθξόπνιεο Φαξζάισλ ΣΡΗΚΑΛΧΝ Κάζηξν Σξηθάισλ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ πήιαην Θεόπεηξαο - ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ Αξραηνινγηθό Μνπζείν Βόινπ ΔΚΓΗΛΩΗ Μνπζηθή εθδήισζε αθηέξσκα ζηνλ Β. Σζηηζάλε από ηελ θνηλή ρνξσδία ηνπ νπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ νπ Λπθείνπ Καξδίηζαο κε ηε ζπλνδεία ηεο νξρήζηξαο από κνπζηθνύο ηεο πόιεο (κνπζηθό ζρήκα "ΥΡΟΔ") Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Φαξζάισλ Μνπζηθή εθδήισζε "Νόηεο Παλζειήλνπ ζην Κάζηξν Σξηθάισλ" κε ηξαγνύδηα από Οκάδα Καιιηηερλώλ ηεο πόιεο κε ηε ζπλνδεία νξρήζηξαο. ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Σξηθθαίσλ. Σν ζπήιαην ζα παξακείλεη αλνηρηό γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. 1.ηελ αίζνπζα πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ ηνπ κνπζείνπ ζηηο 1:00 ζα παξνπζηαζζεί έθζεζε ελδπκάησλ, θεξακηθώλ, θνζκεκάησλ εκπλεπζκέλσλ από εθζέκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Βόινπ ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ΗΗΔΚ Βόινπ.. ηνλ αύιεην ρώξν ηνπ κνπζείνπ ζηηο 1:00 ζα δνζεί ζπλαπιία "Έρεη παλζέιελν απόςε...«κε ηελ θαιιηηερληθή νκάδα Ε. Κνπθνπζέιε, Ν. Παξζέλε, Θ. Μαηδίιε, Γ. Μπεθάλε, Κ. Αλησλαθάθε θαη Ρ. Μέηα. πλδηνξγάλσζε Μαγλεζίαο θαη Γήκνπ Βόινπ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κ.Δ.ΓΖ.ΚΔ (Κνηλσθειήο 1 Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Κεθαινληάο) Κάζηξν Αγίνπ Γεσξγίνπ κε ηε ζπκκεηνρή δύν δεκνηηθώλ ΚΛΛΖΝΗΑ Κεθαινληάο ρνξσδηώλ θαη κνπζηθώλ νξγάλσλ κε αθηέξσκα ζε Έιιελεο πλζέηεο. Ώξα έλαξμεο 1:0. Μνπζηθή παξάζηαζε "Σξαγνπδηζηάδεο ηζε Εάθπζνο" πνπ Δλεηηθό Κάζηξν ζα ζπλνδεύεηαη από απαγγειία ΕΑΚΤΝΘΟΤ Μπόραιεο πνίεζεο ζε ζπλεξγαζία ηεο Εαθύλζνπ κε ηελ Π.Δ. Εαθύλζνπ θαη ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Μπόραιεο.

5 Μνπζηθή δηεύζπλζε - Δλνξρήζηξσζε: Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο, ώξα :00 ΚΔΡΚΤΡΑ Παιαηό Φξνύξην Κέξθπξαο, Υώξνο "Βεξζηάδαο" Μνπζηθή ζπλαπιία ζε ζπλεξγαζία κε ηε Φηιαξκνληθή Δηαηξία "Μάληδαξνο" θαη ην Γηεζλέο Μνπζηθό σκαηείν "Gina Bachauer". Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό κέρξη ηελ 1:00 π.κ. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 1 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ηξάηνπ (Αξραίν ΛΔΤΚΑΓΟ Θέαηξν) ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Πιεπξώλα ΛΔΤΚΑΓΟ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Κάζηξν Ναππάθηνπ ΛΔΤΚΑΓΟ ΑΥΑΗΑ ΑΥΑΗΑ Mνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Αγξηλίνπ κε ηνπο θαιιηηέρλεο Φσηεηλή Γάξξα θαη Γεκήηξε Παπαδεκεηξίνπ Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο :00 H EΦΑ Αηησιναθαξλαλίαο ζπλδηνξγαλώζεη κε ην Δξγαζηήξη ηεο Δηξήλεο Δπαγγειάηνπ «Γξώλησλ Κάζαξζηο» ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηίηιν «Δπκελίδεο ην Πάζνο Μάζνο». Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο :00. πλαπιία Μηθηήο Υνξσδίαο Πνιπθσληθήο Πάηξαο (αθηέξσκα ζηα 0 ρξόληα από Παηξώλ ηε γέλλεζε ησλ ζπλζεηώλ Μ. Υαηδεδάθε θαη Μ. Θενδσξάθε) Φξνπξίνπ Ρίνπ ΑΥΑΗΑ Κάζηξν Πάηξαο ην ζεαηξάθη ηνπ θάζηξνπ, ζηηο 0:00, ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθηέξσκα ζηελ ειιεληθή κνπζηθή κε νξρήζηξα από ηέζζεξα καληνιίλα θαη έλα πηάλν. Γηνξγάλσζε Γήκνπ Παηξέσλ. Ξελαγήζεηο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν θαηά ηηο πξώηεο βξαδηλέο ώξεο από αξραηνιόγνπο ηεο Δθνξείαο θαη πξνβνιή αξραηνινγηθήο ηαηλίαο. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΖΛΔΗΑ ΖΛΔΗΑ ΖΛΔΗΑ πλαπιία εγρόξδσλ κε ην κνπζηθό Αξραηνινγηθόο Υώξνο ζύλνιν Χρώμαηα ηης Ήλιδας, ππό ηε Οιπκπίαο, Αίζξην δηεύζπλζε ηνπ θ. Γηώξγνπ Γθηηδίξε θαη Μνπζείνπ Ηζηνξίαο ζέκα «Αθιέρωμα ζε Σύγτρονοσς Έλληνες Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Σσνθέηες. Ώξα έλαξμεο: Ζ Αξραηόηεηαο (Παιαηό Μνπζείν ύγγξεηνλ) Οιπκπίαο Αξραηνινγηθόο Υώξνο Κάζηξνπ Υιεκνύηζη ζπλαπιία νξγαλώλεηαη από ηελ Ζιείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αξραίαο Οιπκπίαο. θνηλό από 1:00 έσο 1:00 Μνπζηθή ζπλάληεζε κε ηίηιν «Σηο κάζηρο ηο παλιό όπως εκείνο ηον παλιό καλό καιρό ζηοσ θεγγαριού ηο κάλεζμα». Ζ εθδήισζε νξγαλώλεηαη από ηελ Ζιείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Αλδξαβίδαο Κπιιήλεο θαη πεξηιακβάλεη: 1. Music for a while Μοσζική για ηη ζωή και ηον θάναηο ζηον έρωηα από ηον Μεζαίωνα και ηην Αναγέννηζη. Φσλή: νπξκειή Λέλα Σζέκπαιν: Βαζίιεο Λάδαξεο.Μικηή Χορωδία Μσρηοσνηίων, Γηεύζπλζε: νπξκειή Λέλα, Πηάλν: Υξήζηνο Σζαληνύιεο,. Φιλαρμονική Λεταινών «Ο Ορθεύς», Γηεύζπλζε: Κνηζνξώλεο Κσλζηαληίλνο, Ώξα έλαξμεο: 1.0. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 0:0 έσο θαη 00:0.

6 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 1 ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Κάζηξν - Αξραηνινγηθό Μνπζείν Λακίαο ΦΘΗΧΣΗΓΑ Βπδαληηλό Μνπζείν Φζηώηηδαο ζηελ Τπάηε ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Αηαιάληεο ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ Αξραηνινγηθό ρώξνο ΦΘΗΧΣΗΓΑ Πξόεξλαο - Νέν Μνλαζηήξη ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΔΒΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Αξραηνινγηθή ζπιινγή Διάηεηαο Μνπζηθό ζρήκα κε ηνπο Υξηζηόθνξν Μαιάην (θηζάξα) θαη ηελ Δηξήλε Σαζνύια (ηξαγνύδη) θαη μελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ "Καζ'νδόλ. Αξραηόηεηεο θαη Γεκόζηα Έξγα ζηε Φζηώηηδα 00-01". Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Λακηέσλ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο 1:00 1. Μνπζηθνρνξεπηηθή εθδήισζε κε ηελ ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Τπάηεο "ΟΗ ΑΗΝΗΑΝΔ".. Έθζεζε δσγξαθηθήο ηνπ Βαζίιε ίκνπ κε ηίηιν "ΤΠΑΣΖ ΓΔΝΔΘΛΗΟ ΓΖ: Ο ηόπνο, νη άλζξσπνη, ν θαιιηηέρλεο" ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ. Σα 1 έξγα ηνπ δσγξάθνπ ζηε ζπλέρεηα ζα εθηεζνύλ ζηνλ πξνζάιακν ηνπ κνπζείνπ έσο ην ηέινο επηεκβξίνπ.. Ξελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηηο κόληκεο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ. πλεξγαδόκελνη θνξείο: Γήκνο Λακίαο, Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Τπάηεο "ΟΗ ΑΗΝΗΑΝΔ". Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό 1:00 έσο :00 Μνπζηθή βξαδηά κε ηνλ Μνπζηθό θαη Πνιηηηζηηθό ύιινγν "Υνξσδία Αηαιάληεο" ππό ηελ θαιιηηερληθή δηεύζπλζε ηεο θ. Αληηγόλεο Κεπεηδή θαη μελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε ηνπ Μνπζείνπ "Φπηά θαη Πνιηηηζκόο ζηελ Ηζηνξία ηεο Δπξώπεο" πνπ θηινμελείηαη ζην Μνπζείν έσο πλεξγαδόκελνη θνξείο: Γήκνο Αηαιάληεο, Μνπζηθόο θαη Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο "Υνξσδία Αηαιάληεο". Σν Μνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό 1:00 έσο :00 Μνπζηθή ζπλαπιία από ελδεθακειέο κνπζηθό ζπγθξόηεκα κε επηθεθαιήο ηνλ κνπζηθό θαη ζπλζέηε Παληειή Θαιαζζηλό. πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Γνκνθνύ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό 1:00 έσο 1:00 Μνπζηθό ζρήκα δύν θαιιηηερλώλ (πιήθηξα, θηζάξα) ηνπ ζπγθξνηήκαηνο "Moonlight" θαη μελαγήζεηο ηνπ θνηλνύ ζηελ Αξραηνινγηθή πιινγή πνπ ζα παξακείλεη αλνηθηή γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο. Παξάζηαζε "Διέλε" ηνπ Δπξηπίδε & Γεκνηηθή πιαηεία έλαληη κνπζηθό δξώκελν κε αξραίνπ ζεάηξνπ αλαθαηαζθεπαζκέλα κνπζηθά όξγαλα Υαηξώλεηαο ηεο αξραηόηεηαο (δηνξγάλσζε Γήκνπ Λεβαδέσλ) Αύιεηνο ρώξνο Αξραηνινγηθήο πιινγήο Θεζπηώλ Υαηξώλεηαο ρεκαηαξίνπ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / Δθδήισζε έληερλεο κνπζηθήο κε ηίηιν "Απγνπζηηάηηθν Φεγγάξη" (δηνξγάλσζε Γήκνπ Αιηάξηνπ-Θεζπηέσλ θαη ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ "Γεκόθηινο"). Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. Τπαίζξην ζεαηξάθη ησλ Μνπζηθή εθδήισζε ηνπ νδώλ Δπβνύινπ - Δξκνύ ζπγθξνηήκαηνο "Μνπζηθά θαη Μειηδόλε (δίπια Δηθνλνγξαθεκέλα" κε ηίηιν 1 ΑΘΖΝΧΝ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν "Μνπζηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηζηνξίεο ηνπ Κεξακεηθνύ - ν ζηνλ Κεξακεηθό" (Ν. Οηθνλνκίδνπ - ρώξνο ζα είλαη θιεηζηόο βηνιί, Ζ. Παπαζαλαζίνπ - ηζέιν θαη γηα ην θνηλό) Κ. Υάξδαο - πηάλν αθνξληεόλ)

7 Πξναύιεηνο ρώξνο ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Αξραηνινγηθνύ ΑΣΣΗΚΖ Μνπζείνπ Βξαπξώλαο ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Ακθηαξαείνπ ΑΣΣΗΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ νπλίνπ ΑΣΣΗΚΖ ΔΠΗΓΡΑΦΗΚΟ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ Ννκηζκαηηθό Μνπζείν Βξαδηά ηδαδ κε ην ζαμνθσλίζηα Γεκήηξε Βαζηιάθε. πλδηνξγάλσζε: Γήκνο Μαξθνπνύινπ θαη Αλ. Αηηηθήο Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από :00 έσο :00 Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε κε ηίηιν "Καηεπζείαλ Καξδηά - Καινθαίξη" κε ηελ Ζξώ θαη ηνλ Αδάκ Σζαξνύρε, κε jazz θαη swing δηαζθεπέο ησλ εξκελεπηώλ. Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 1:00 κε ηελ επγεληθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο "Μνπζείσλ Δζηίαζε Α.Δ.", ηνπ αλαςπθηεξίνπ ζηνλ θήπν ηνπ Μνπζείνπ. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 10 ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, Ηεξνύ Πνζεηδώλα ζηελ ΠΔΗΡΑΗΧ Καιαύξεηα ηνπ Πόξνπ ΝΖΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ ΝΖΧΝ Πεηξαηά, αύιεηνο ρώξνο ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ Αθαίαο Αίγηλαο ΝΖΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ ΝΖΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΠΔΗΡΑΗΧ ΝΖΧΝ Κάζηξν ρώξαο Κπζήξσλ θαη έθζεζε νηθνζήκσλ ζην θηήξην Ππξηηηδαπνζήθεο Διεπζίλαο Ρεζηηάι πηάλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Αθαδεκία Πηάλνπ θαη ην Γήκν Πόξνπ. Πξνζβάζηκε ζα είλαη κόλν ε πεξηνρή γύξσ από ην θπιάθεην ηεο εηζόδνπ από 1:0 έσο :00. Λπξηθή Σξαγσδία "Πξνκεζέαο Γεζκώηεο" ηνπ Π. Καξνύζνπ. Γηάξθεηα εθδήισζεο 0:0 έσο :00. Γηνξγάλσζε: Διιελνακεξηθαληθό Κέληξν Σερλώλ Υνξεπηηθή παξάζηαζε από ηελ νκάδα "Synergy of Art" ππό ηε Sylvia Macchi. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00. Ο ρώξνο θαη ε έθζεζε ζα παξακείλνπλ αλνηθηά κε ειεύζεξε είζνδν από 0:00 έσο :00. πλαπιία ηεο αββίλαο Γηαλλάηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Διεπζίλνο ζην πιαίζην ησλ Αηζρπιείσλ. Πξνζβάζηκνη ρώξνη ζα είλαη κόλν ηα Πξνπύιαηα θαη ε Ρσκατθή Απιή από 0:0 έσο :0. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ην κνπζηθό ζρήκα "ΥΟΔ". Θα παξνπζηαζηνύλ έξγα 1 κεγάισλ θιαζηθώλ ζπλζεηώλ θαη γλσζηέο Μπζηξά, Πιάησκα Κάησ κεισδίεο ηνπ έληερλνπ ειιεληθνύ ΛΑΚΧΝΗΑ Υώξαο ξεπεξηνξίνπ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 0:0 έσο :00. Κάζηξν Καιακάηαο ΜΔΖΝΗΑ Φξνύξην Παιακεδίνπ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΡΓΟΛΗΓΑ Μηδέαο Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΑΡΓΟΛΗΓΑ Σίξπλζαο Θεξηλό ζηλεκά: πξνβνιή ηεο ηαηλίαο " Ζ θσλή ηνπ θεγγαξηνύ" ζε ζθελνζεζία Φξ. Φειίλη. Ώξα πξνβνιήο 1:00 κε :00. ε ζπλεξγαζία κε ηε Νέα Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε Καιακάηαο. Σν Κάζηξν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 0:00 έσο :00. Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ θαη ηε Φηιαξκνληθή Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ, ηε Υνξσδία θαη Φηιαξκνληθή ΓΟΠΠΑΣ. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ θαη ην ζπγθξόηεκα Δλ

8 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΑΡΓΟΛΗΓΑ Αζίλεο Καξδία. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Ναππιίνπ θαη ηελ Οξρήζηξα Βαγγέιε Σξίγθα. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη αλνηθηόο γηα ην θνηλό από 1:00 έσο :00 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΑΡΚΑΓΗΑ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ Κάζηξν Παξαιίνπ Άζηξνπο, (Πύξγνο Εαθεηξόπνπινπ) ΔΦ ΔΝΑΛΗΧΝ Φξνύξην Πύινπ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κνπζηθώλ ηέιηνπ Καηζηάλε θαη Υξίζηνπ Σζηακνύιε κε ζέκα "Μνπζηθή ησλ Κάζηξσλ". Παξάιιεια ζα παξνπζηάδεηαη θαζ'όιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαιιηηερληθή έθζεζε δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο κε ζεκαηνινγία από ην κεζαησληθό Κάζηξν ηνπ 1. ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Βόξεηαο Κπλνπξίαο. Από ηηο 1:00 έσο ηα κεζάλπρηα ζα παξακείλνπλ αλνηθηέο νη εθζέζεηο: "Βπζηζκέλα Σαμίδηα, Αλζξώπηλεο εμεξεπλήζεηο: Ίρλε εκαίλνληα ζηηο Θάιαζζεο ηεο Πεινπνλλήζνπ" (Κηήξην Παζά), "Βπζηζκέλνη Οηθηζκνί Νόηηαο Πεινπνλλήζνπ" (Πξνκαρώλαο Μαθξπγηάλλε Φξνπξίνπ Πύινπ), "Ο Βπζόο δηεγείηαη" ( θσηνγξαθηθή έθζεζε ζηελ Αθξόπνιε Φξνπξίνπ Πύινπ), "Κειηά ΒΚ θαη ΓΚ1" (έθζεζε θαηαδπηηθνύ εμνπιηζκνύ κνπζεηαθνύ ραξαθηήξα ζηελ Αθξόπνιε Φξνπξίνπ Πύινπ) θαη "Έθζεζε ηνπ Γάιινπ Φηιέιιελα Rene Puaux (Αξρνληηθό Σζηθιεηήξα, Ληκάλη Πύινπ). ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 1 ΔΚΓΗΛΩΗ Κάζηξν Μπηηιήλεο θνηλό από 0:00 έσο :00 Φξνύξην Μνιύβνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 Μνπζηθή εθδήισζε κε ξεπεξηόξην Υαηδεδάθη-Θενδσξάθε από ην κνπζηθό Φξνύξην Μύξηλαο ζρήκα ηνπ Γεκήηξε Μαπξάθε θαη ηε ρνξσδία ηνπ Γήκνπ Λήκλνπ. πλδηνξγάλσζε ηεο Δθνξείαο κε ην Γήκν Λήκλνπ. Μνπζηθή εθδήισζε από ην κνπζηθό ζρήκα ηεο θ. Δπδνθίαο Υαηδεησάλλνπ κε Πνιηόρλεο έζληθ κνπζηθή, κε αλαθνξέο από ην Παξίζη έσο ηε κύξλε. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην Μπηηιήλεο θνηλό από 0:00 έσο :00 Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην Λήκλνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 Θεξκήο θνηλό από 0:00 έσο :00 Μέζσλ Λέζβνπ θνηλό από 0:00 έσο :00 Φξνύξην Μήζπκλαο θνηλό από 0:00 - :00 ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 10 ΥΗΟΤ Δκπνξηνύ Υίνπ 11 ΥΗΟΤ Αξρνληίθη ζηα Φαξά Βπδαληηλό Μνπζείν Υίνπ 1 ΥΗΟΤ (Μεηδεηηέ Σδακί) Μνπζηθή βξαδηά "ηνπ Φεγγαξηνύ ηηο όρζεο " κε ηνλ Βαζίιε Λέθθα, ηελ Δξσθίιε θαη ηελ Παηδηθή Υνξσδία Υίνπ. Γηνξγάλσζε πιιόγνπ Καιακσηνύζσλ Υίνπ-Αηηηθήο "ΑΞΑΝΔΜΟ - Γεώξγηνο Πεξαληάθνο" κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΟΜΖΡΔΗΟΤ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Υίνπ Μνπζηθή βξαδηά κε ζπγθξόηεκα έληερλεο κνπζηθήο θνηλό από 1:00-1:00 πξσηλή

9 Σν Παιάηη Ηνπζηηληάλη, ην θηήξην ηεο "θνηεηλήο Φπιαθήο" θαη ην 1 ΥΗΟΤ πγθξόηεκα ηνπ θνηλό από 1:00-1:00 πξσηλή Οζσκαληθνύ ινπηξνύ ζην Κάζηξν ηεο Υίνπ Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην 1 ΑΜΟΤ Βαζένο (άκνο) θνηλό από 0:0-11:0 ΗΚΑΡΗΑ ΑΜΟΤ ΗΚΑΡΗΑ ΑΜΟΤ ΗΚΑΡΗΑ ΑΜΟΤ ΗΚΑΡΗΑ Ππζαγνξείνπ (άκνο) Ζξαίνπ (άκνο) Αγ. Κεξύθνπ (Ηθαξία) Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 0:0-11:0 θνηλό έσο 11:0 Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από 0:0-11:0 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / 1 αξραίαο αθξνπόιεσο ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Ρόδνπ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Λέξνπ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Αξραηνινγηθόο Υώξνο Τξίσλ (Νάμνο) Κέαο (Κέα) «ην Αξραίν ηάδην κε ηελ Παλζέιελν ηνπ Απγνύζηνπ». εηξά κνπζηθώλ δξώκελσλ ζην ρώξν ηνπ Αξραίνπ ηαδίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο, ησλ Υνξσδηώλ, ηνπ Γεκνηηθνύ Χδείνπ θαη κνπζηθώλ ζπλόισλ ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ Ρόδνπ (ΓΟΠΑΡ). πλδηνξγάλσζε Γσδεθαλήζνπ - ΓΟΠΑΡ Μνπζηθή εθδήισζε κε παξαδνζηαθή κνπζηθή ζηελ απιή ηνπ κνπζείνπ. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην θνηλό από ηηο 0:00κ.κ. έσο ηηο 11:00 κ.κ. "ηα Ύξηα κε παλζέιελν". πλδηνξγάλσζε ΚΤΚ- ΝΟΠΑΠΠΑ. Μία βξαδηά κε Μνπζηθή, ζέαηξν θαη ρνξό ζην αξραίν Ηεξό ηε βξαδηά κε ην νιόγηνκν θεγγάξη ηνπ Απγνύζηνπ. πλαπιία κε ην Μνπζηθό Δξγαζηήξη Κέαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Κέαο. Κηόληα. Ηεξό Πνζεηδώλα Μνπζηθή εθδήισζε (Σήλνο) Κάζηξν Αληηπάξνπ (Αληίπαξνο) "Νίθνο Γθάηζνο. ην Κάζηξν ζηε Γεηηνληά Ολείξσλ". Οξγάλσζε: Θεαηξηθή νκάδα Δξσδηόο -ΚΔΓΑ, Γήκνο Αληηπάξνπ. ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Πάξνπ Αθηέξσκα ζην Νίθν Γθάηζν κε ηίηιν "Φύζα αεξάθη θύζα κε κε ρακειώλεηο ίζα κε" πκκεηέρεη ε παηδηθή ρνξσδία Μαξνπιιίαο Κνληνύ κε ηε ζνπξάλν Βαξβάξα Μπηδά θη ν ηελόξνο Γηάλλεο Καιύβαο. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ ύξνπ θνηλό από 1:00 έσο :00. Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ Κηκώινπ θνηλό από 1:00 έσο : Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μήινπ θνηλό από 1:00 έσο : Σν κνπζείν ζα παξακείλεη αλνηθηό γηα ην ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μπθόλνπ θνηλό από 1:00 έσο :00. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 1 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ ΔΚΓΗΛΩΗ / Ζξαθιείνπ Μνπζηθνρνξεπηηθή βξαδηά αθηεξσκέλε ζηελ παξαδνζηαθή αξγεληίληθε κνπζηθή (tango milongiero). Ζ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

10 ζηνλ θήπν ηνπ κνπζείνπ. ΥΑΝΗΧΝ Απηέξα ΥΑΝΗΧΝ Ρόθθα Κηζάκνπ «Σαμηδεύνπκε κε ηα θηεξά ηεο Μνπζηθήο θαη ηνπο Vamos Ensemble». Μνπζηθή παξάζηαζε «Μέληα θαη θαλέια». Ώξα έλαξμεο 1.0. Ο ρώξνο ζα είλαη αλνηθηόο από ηηο Έλα κνπζηθό ηαμίδη, από κνπζηθέο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ ρζεο ηεο παηξίδαο καο, ζηηο κνπζηθέο ηεο κύξλεο. Με ην ηδηαίηεξν ύθνο ηνπ, ηόζν ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε όζν θαη ζηελ ελνξρήζηξσζε, ην Μνπζηθό ύλνιν Vamos αλαθαιύπηεη θαη αλαδεηθλύεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ ηδησκάησλ. Από ηελ Αζήλα θαη ην Μάλν Υαηδηδάθη, ζηελ ύξν θαη ηνλ Πεηξαηά ηνπ ξεκπέηηθνπ, ζηελ Κξήηε ηνπ Δξσηόθξηηνπ, ζηελ Λέξν κε ηελ κπξαηζέξα θαη ζηελ ρακέλε παηξίδα ηεο κύξλεο κε ην Nihavent Oriental θαη ην Δκβαηήξην Φιόγα. Μνπζηθή παξάζηαζε «Αθηέξσκα ζηνλ Μάλν Υαηδεδάθε κε ηνλ Μίιην Λνγηάδε θαη κέιε ηεο Οξρήζηξαο ησλ Υξσκάησλ». Ώξα έλαξμεο Ο ρώξνο δελ είλαη νξγαλσκέλνο θαη σο εθ ηνύηνπ παξακέλεη αλνηθηόο ζην θνηλό. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ / ΛΑΗΘΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / Μαιιίσλ ΔΚΓΗΛΩΗ ηα πιαίζηα ενξηαζκνύ ησλ 100 ρξόλσλ ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελώλ, νη Δθνξείεο Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γαιιηθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελώλ θαη ηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ νξγαλώλνπλ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Μηλσηθνύ Αλαθηόξνπ Μαιιίσλ ηηο εμήο εθδειώζεηο: 1. ηηο 1:0 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ «κηθξνύ κνπζείνπ» ραηξεηηζκνί από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Δθνξεηώλ, ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο Αζελώλ θαη ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα νκηιία από ηελ επίηηκε Έθνξν Αξραηνηήησλ θ. Βίιιπ Απνζηνιάθνπ. Θα αθνινπζήζεη κηθξή δεμίσζε έκπξνζζελ ηνπ «κηθξνύ κνπζείνπ».. ηηο 1:0 ζα δνζεί παξάζηαζε αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν «Οηδίπνπο Σύξαλλνο» ηνπ νθνθιή, από ην ζίαζν ησλ ViVi ηνπ ζθελνζέηε Σειέκαρνπ Μνπδαηζάθε. Ο ρώξνο ζα παξακείλεη Κλσζνύ αλνηθηόο έσο ηηο :00 Ο ρώξνο ζα παξακείλεη Γόξηπλαο αλνηθηόο έσο ηηο :00 Υώξνο ππνδνρήο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Ο ρώξνο ζα παξακείλεη Φαηζηνύ (όρη ην αλνηθηόο έσο ηηο :00 αλάθηνξν) Μνλαζηεξαθίνπ Ακαξίνπ ΠΑΛΑΗΟΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ πήιαην Ηδαίν Άληξν - ΠΖΛΑΗΟΛΟΓΗΑ πλαπιία θαη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Βξαδηά παξαδνζηαθήο ειιεληθήο κνπζηθήο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ ζπειαίνπ.

11

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2012 ΥΟΡΖΓΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ ΣΖΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ CXC TOYS 16/2-26/2/12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν θαξλαβάιη αξρίδεη! Από ηελ 13ε έσο ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ν ΣΔΛΑΛΖ ηνπ Καξλαβαιηνύ κε ηίηιν «Δζείο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ «Ο ΑΤΛΟ» 1. Με ηο λύσνο ηος άζηπος ηίρνη: Οδπζζέαο Διύηεο 2. ε καινούπγια βάπκα μπήκα Παξαδνζηαθό Μηθξάο Αζίαο Δπεμεξγαζία: Β. Πεηξόρεηινο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα! ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ ΦΔΣΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΗ ΠΗΛΙΟΤ 3-10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2014 Κπξηαθή 3 Απγνύζηνπ 2014 Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο από άπαληεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθεγεηέο "Κη έγηλε

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2002

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2002 ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2002 Κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ 2002 έγηλαλ πξνζπάζεηεο ζεζκνζέηεζεο θαη εδξαίσζεο ελόο πνιύκνξθνπ Φεζηηβάι δηαξζξσκέλνπ ζε επίπεδα πνπ έθεξε ην θνηλό ζε επαθή κε έλα κεγάιν πνιηηηζηηθό θέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ

Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ Γιορηή ηοσ Κραζιού 2010 27 Ασγούζηοσ 5 Σεπηεμβρίοσ «Το θθέθην πάνηα ηδηε ταρά ποσ ηο θραζίν περνούζην, ηδηαη ρανηεβού ζηε Λεμεζό δηούν γηα να βρεζούζην» Εσαγόρας Κωνζηανηίνοσ Εγκαίνια: Δημοηικός Κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011 ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011 Ζ δσδέθαηε δηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ έθηαζε ζην ηέινο ηεο, ηελ Παξαζθεπή 25 Λνεκβξίνπ, κεηά από έμη κήλεο γεκάηνπο κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξό θαη άιιεο πνηθίιεο εθδειώζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012

ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012 ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012 Κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξό θαη εηθαζηηθά ζπκπεξηέιαβε γηα αθόκα κία ρξνληά ην Φεζηηβάι Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Σν Φεζηηβάι Λνλή Καδαξηζηώλ 2012 πάξα ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαηάθεξε λα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ

To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ To 2 Ο Φεστιβάλ Φωμιού Γενική Παποςσίαση Θεζζαινλίθε 13, 14, 15, 16 θαη 17 Οθησβξίνπ Ώρα για ζηάτσα και ζεζηό άρφμα Μοσζική και έθιμα, ζσνηαγές και ζπεζιαλιηέ ηοσ υφμιού από περιοτές και πόλεις ηης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999

A.K. 0297. Πιέζζαο. Δπώλπκν. Αληώληνο. Όλνκα. Αληώλαξνο. Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα. Πάηξα. Σόπνο γελλήζεωο. Ζκεξνκελία γελλήζεωο 5/7/1999 A.K. 0297 Δπώλπκν Πιέζζαο Όλνκα Αληώληνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Αληώλαξνο Σόπνο γελλήζεωο Πάηξα Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 5/7/1999 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ο Αληώλαξνο γελλήζεθε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα