«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Φιώξνπ Γηαλλνύια Από ηελ ζπνπδάζηξηα : ( Πνηκεληθό, , Γηδπκνηείρνπ ). Έλαξμε : 7 / 11 / 07 Παξάδνζε :./. /. Καβάια 2008

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΔΧΝ.4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΝΖΟΤ ΘΑΟΤ..11 Θέζε Γεσγξαθηθά πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηνπ Ννκνχ.11 Ηζηνξηθή αλαδξνκή Ν. Καβάιαο Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Ννκνχ..13 ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΝΖΟΤ ΘΑΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Σνπξηζκφο ζηνλ Ννκφ Καβάιαο & Θάζνπ Αμηνζέαηα θαη αξραία κλεκεία ζηελ Καβάια Ξελνδνρεηαθέο ππνδνκέο 43 ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ.. 44 Δπηπηψζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ 44 Δπηπηψζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ Σνπηθή Κνηλσλία Δπηπηψζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηα ρεξζαία θαη πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα Δπηπηψζεηο ηνπ Σνπξηζκνχ ζην Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ

3 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ Ή ΖΠΗΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ..49 Καηεγνξηνπνίεζε θαη ελαιιαθηηθφηεηα ησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Δλαιιαθηηθέο ή ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνχ γεληθά Μνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.60 Θαιάζζηνο Σνπξηζκφο Οξεηλφο Υηνλνδξνκηθφο Σνπξηζκφο Οηθνηνπξηζκφο Αγξνηνπξηζκφο Σνπξηζκφο Τγείαο ( ΠΗΝΑΚΑ 1 ) Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο Αζιεηηθφο Σνπξηζκφο πλεδξηαθφο Δθζεζηαθφο Σνπξηζκφο Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο Πξνηάζεηο Ννκαξρηαθήο επηηξνπήο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Ν. Καβάιαο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Μνξθέο Σνπξηζκνχ πνπ επλννχληαη ζην Ν. Καβάιαο Αμηνζέαηα θαη κλεκεία ζηελ Θάζν Μεηαθνξέο πξνο ηελ Καβάια Γξαθήκαηα θαη πίλαθεο Σνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Ννκνχ Καβάιαο Πξφβιεκα ζηελ Καβάια θαη ηνπο Υψξνπο ηάζκεπζεο ρέδην αλάπηπμεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ Καβάιαο ηφρνη ηεο πεξηθέξεηαο Α.Μ Θ γηα ηελ Σνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ Πξνηάζεηο έλσζεο Ξελνδφρσλ Καβάιαο Αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Καβάιαο Πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο Αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Καβάιαο

4 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΥΔΓΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ Πξννπηηθέο θαη ζρέδην αλάπηπμεο ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο ζηελ Καβάια ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΔΧΝ αη. Αηψλαο δ/λζε Γηεχζπλζε δει. Γειαδή θ.ά. Καη άιια θ.ι.π. Καη ινηπά κ.υ. Μεηά Υξηζηνχ κ. Μέηξα λ.κ Ναπηηθφ Μίιη π.ρ Παξαδείγκαηνο ράξηλ π.υ Πξν Υξηζηνχ ηξ ηξέκκαηα η.ρικ. Σεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν Υικ Υηιηφκεηξν Α.Δ Αλψλπκε Δηαηξία Α.Μ.Θ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε Β.Α Βνξεηναλαηνιηθά Β.Φ.Λ Βηνκεραλία Φσζθνξηθψλ Ληπαζκάησλ ΒΗΠΔ Βηνκεραληθή Πεξηνρή Γ.Γ. Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Δ.Δ. Δπξσπατθή Έλσζε Δ.Ο.Σ Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ Δ..Τ.Δ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδαο Η.Δ.Κ Ηλζηηηνχην Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Η.Κ.Α. Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κ.Δ.Κ Κέληξν Διέγρνπ Καπζαεξίσλ Κ.Π. Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα ηήξημεο Κ.Σ.Δ.Λ. Κνηλφ Σακείν Δηζπξάμεσλ Λεσθνξείσλ Μ.Μ.Δ Μέζν Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 4

6 Ν.Α Ν.Γ. Ο.Λ.Κ Ο.Σ.Α Π.Ο.Σ.Α..Τ.Κ Σ.Δ.Δ Σ.Δ.Η. Τ.Π.Α Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ Ννηηναλαηνιηθά Ννηηνδπηηθά Οξγαληζκφο Ληκέλα Καβάιαο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πξνζσπηθφ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο, Γεκφζησλ έξγσλ 5

7 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο είλαη ε ζηαηηζηηθή παξνπζίαζε ησλ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζην Ννκφ Καβάιαο. Πξψηα ζα «γλσξίζνπκε» ηνλ ίδην ηνλ Ννκφ Καβάιαο θαη έπεηηα ζα αλαδεηήζνπκε λα βξνχκε «ηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ» θαη ζα ηα απνηππψζσ ζηελ εξγαζία κνπ. Γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο κειέηεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ ζπκβνιή ηεο ηελ θαζεγήηξηά κνπ Φιψξνπ Γηαλλνχια πνπ κε βνήζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 6

8 ΔΗΑΓΧΓΖ Ο Ννκφο Καβάιαο βξίζθεηαη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, είλαη κηα παλέκνξθε πφιε, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ ζε δχν ιφθνπο θαη ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ πκβφινπ. Δίλαη κηα απφ ηηο γξαθηθφηεξεο πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο Διιάδαο, πνπ ζπλδπάδεη βνπλφ θαη ζάιαζζα. ην Ννκφ απηφλ αλήθεη ην λεζί ηεο Θάζνπ, έλα πξαγκαηηθά ζαπκάζην κέξνο γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο κε πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο θαη αμηνζέαηα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ννκφ Καβάιαο. ηελ εξγαζία κνπ αλαθέξσ μερσξηζηά ην Νεζί ηεο Θάζνπ γηαηί ζεσξψ φηη είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο θαη γεληθά έλα Νεζί κε κεγάιε ηζηνξία. ην πξώην θεθάιαην αλαθέξω : Σελ γεληθή αλαδξνκή ηνπ Ννκνχ Καβάιαο, Σελ δηνηθεηηθή ηνπ δηαίξεζε, Σνλ ηνπξηζκφ θαη ηα αμηνζέαηα ζην Ννκφ Καβάιαο θαη λήζνπ Θάζνπ, Σηο μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο ηνπ Ννκνχ Καβάιαο, Σηο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Ννκφ θαβάιαο - ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηα ρεξζαία πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, Σελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη κνξθέο ελαιιαθηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ εηδηθά θαη γεληθά, Πίλαθαο 1 «κνξθέο ηνπξηζκνχ πγείαο», Πξνηάζεηο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Ν. Καβάιαο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, Μνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ επλννχληαη ζην Ννκφ Καβάιαο. 7

9 ην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξω : Μεηαθνξέο απφ Καβάια, Γξάθεκα 1 «δηαθίλεζε επηβαηψλ απφ ην ιηκάλη ηεο Καβάιαο αλά έηνο», Γξάθεκα 2 «δηαθίλεζε νρεκάησλ απφ ην ιηκάλη ηεο Καβάιαο αλά έηνο», Γξάθεκα 3 «Αθίμεηο ζην Ννκφ Καβάιαο ζε μελνδνρεηαθά θαιχκκαηα εθηφο camping», Γξάθεκα 4 «αξηζκφο θαιπκκάησλ γηα ην Ννκφ Καβάιαο ην έηνο 2005», Γξάθεκα 5 «αξηζκφο θιηλψλ γηα ην Ννκφ Καβάιαο ην έηνο 2005», Γξάθεκα 6 «μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ αλά θαηεγνξία γηα ηνλ Ννκφ Καβάιαο ην έηνο 2005», Πίλαθαο 2 «ρσξηθή θαηαλνκή δπλακηθφηεηαο ησλ μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηεο θαβάιαο ην 2001», Πίλαθαο 3 «δπλακηθφηεηα μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ ζηελ παξαιηθή πεξηνρή ηεο Καβάιαο αλά θαηεγνξία θαηαιχκαηνο ην 2001», Πίλαθαο 4 «ρσξηθή θαηαλνκή δπλακηθφηεηαο ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ δηακεξηζκάησλ ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηεο Καβάιαο», Πίλαθαο 5 «δπλακηθφηεηα ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ δηακεξηζκάησλ ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή ηεο Καβάιαο αλά θαηεγνξία ην 2001», Πίλαθαο 6 «δπλακηθφηεηα ρψξσλ νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζεο camping ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο ην 2001», Πίλαθαο 7 «αθίμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο παξαιηαθήο πεξηνρήο ηεο Καβάιαο», Πίλαθαο 8 «αθίμεηο θαη δηαλπθηεξεχζεηο ζηα camping ηεο παξαιηαθήο πεξηνρήο ηεο Καβάιαο». 8

10 Αθόκε αλαθέξω ζε παξάξηεκα : Πίλαθαο 9 «Σα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα απφ ην », Πίλαθαο 10 «Σελ πιεξφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε πνζνζηά (%) απφ ην », Πίλαθαο 11 «Σηο αθίμεηο αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα θαηά κέζν θαη ζηαζκφ εηζφδνπ ζηε δψλε επηξξνήο ηεο Δγλαηίαο νδνχ απφ ην », Πίλαθαο 12 «Σηο αθίμεηο ζηα ζπιινγηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο δψλεο επηξξνήο ηεο Δγλαηίαο νδνχ απφ ην », Πίλαθαο 13 «Σνπο επηθξαηέζηεξνπο Ννκνχο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Εψλεο μερσξηζηά ην κέζν αξηζκφ αθίμεσλ θαηά ην δηάζηεκα », Πίλαθαο 14 «Σηο δηαλπθηεξεχζεηο ζηα ζπιινγηθά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ηεο δψλεο επηξξνήο ηεο Δγλαηίαο νδνχ ην », Πίλαθαο 15 «Σνπο Ννκνχο κε ην κεγαιχηεξν κέζν αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ αλά Πεξηθέξεηα ην δηάζηεκα », Πίλαθαο 16 «Ξελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα πιήλ camping», Πίλαθαο 17 «camping», Πίλαθα 18 «μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ θαηά θαηεγνξία ην έηνο 2005», Πίλαθα 19 «δπλακηθφηεηα ζπιινγηθψλ ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ην έηνο 2005» ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξω : ρέδην αλάπηπμεο θαη πξνηάζεηο γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζηελ Καβάια θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ρέδην αλάπηπμεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Καβάιαο, ηφρνη ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ Πξνηάζεηο έλσζεο μελνδφρσλ Καβάιαο, Αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, Πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, Αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Καβάιαο, Πξννπηηθέο θαη ζρέδην αλάπηπμεο ηεο ιηκεληθήο ππνδνκήο ζηελ Καβάια 9

11 Θα αζρνιεζνχκε κ απηφ ην ζέκα γηαηί πηζηεχνπκε φηη είλαη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα αθνχ απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε ησλ αθίμεσλ ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκφ καο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα εμεηάζεη ηηο αθίμεηο, λα πξνβεί ζε κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηνπξηζκνχ, λα αλαθέξεη ζηαηηζηηθέο παξνπζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην Ννκφ Καβάιαο θαη λα πξνβάιεη πξνηάζεηο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 10

12 ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΝΖΟΤ ΘΑΟΤ ΘΔΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΟΤ «ΚΑΒΑΛΑ» Ο Ννκφο Καβάιαο βξίζθεηαη ζην Ν.Γ. ηκήκα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. ην Ννκφ αλήθεη θαη ην λεζί ηεο Θάζνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο επηά Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη καδί κε ηνπο Ννκνύο ηεο Ξάλζεο θαη ηεο Γξάκαο απνηεινχλ ηελ Γηεπξπκέλε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο Καβάιαο - Ξάλζεο θαη απνηειείηαη απφ 11 Γήκνπο. Ζ έθηαζε ηνπ Ννκνύ είλαη ζηξέκκαηα. Σν 1991 ν πιεζπζκόο ήηαλ θάηνηθνη. Σν 2001 απμήζεθαλ ζε θαηνίθνπο (πνζνζηό αύμεζεο 6,6%) (www.statistics.gr). Ζ αλεξγία ηα ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη ζπλερψο ζαλ ζπλέπεηα ηεο απνβηνκεράληζεο ηνπ Ννκνχ εμαηηίαο ησλ πςειψλ θηλήηξσλ πνπ δφζεθαλ ζηνπο ηξεηο Ννκνχο ηεο Θξάθεο θαη δελ δφζεθαλ ζην Ννκφ Καβάιαο. (Δθεκεξίδα Πξσηλή, 22 / 01 / 2004). 11

13 Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαιχπηεη αλά θαηεγνξία ηελ έθηαζε θαη ηα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα,ζύκθωλα κε ηελ δηάθξηζε ηωλ δήκωλ / θνηλνηήηωλ ηεο ρώξαο ζε ΠΔΓΗΝΔ ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ΚΑΗ ΟΡΔΗΝΔ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΔΓΑΦΟΤ ΔΚΣΑΖ ΚΑΛΤΦΖ 100% ΠΔΓΗΝΔ ,03 ΖΜΗΟΡΔΗΝΔ ,79 ΟΡΔΗΝΔ ,18 ΤΝΟΛΟ

14 Ο ηνπξηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην, θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε έξγα ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θπξίσο ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθφ θαη θπζηθφ ελδηαθέξνλ (Θάζνο, Φίιηππνη, Νέζηνο, Παγγαίν, Νέα Πέξακνο). Παξ φια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη θπξίσο λένη αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ θάλεθε ηδηαίηεξα έληνλν απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, φηαλ θχκα νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πφιε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. ήκεξα, κε απμεκέλε ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θπξίσο ζηα δπηηθά ηεο πφιεο ε Καβάια απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο, θαη θηινμελεί κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ πνπ θνηηνχλ ζην νκψλπκν Σ.Δ.Η. Σν Σ.Δ.Η θαη ηα Η.Δ.Κ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ πφιε θαη παξέρνπλ ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ, αιιά θαη ζηελ πλεπκαηηθή - πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηεο Καβάιαο κε κηα πιεηάδα νκίισλ θαη ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο. «ΘΑΟ» Ζ Θάζνο είλαη ην βνξεηφηεξν λεζί ηνπ Αηγαίνπ. Έθηαζε 379 η.ρικ. Αθηνγξακκή 95 ρικ Πιεζπζκό θαηνίθνπο. 13

15 Απέρεη 12 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ Καβάια θαη κφλν 4 λ.κ. απφ ηελ Κεξακσηή. Παλέκνξθν λεζί κε έλα ςειφ βνπλφ, ην Τςάξην ή Φαξηφ (1203 κ.) ζηε κέζε θαη νιφγπξα δαληειέληεο αθξνγηαιηέο κε θάηαζπξε ακκνπδηά θαη πεχθα, πνπ πνιιέο θνξέο θξέκνληαη θπξηνιεθηηθά πάλσ απφ ηε ζάιαζζα. Σελ νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ έξρνληαη ζπρλά λα ζπκπιεξψζνπλ ηα βξάρηα απφ ιεπθφ κάξκαξν. Ζ Θάζνο εμειίρζεθε γξήγνξα ζε κεγάιν ηνπξηζηηθφ θέληξν. Έλαο αξθεηά θαιφο αζθαιηφδξνκνο πεξηβάιιεη ην λεζί θαη νη δηαθιαδψζεηο ηνπ νδεγνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη θαηαιήγνπλ ζε γξαθηθά ρσξηνπδάθηα. Σν νδηθφ δίθηπν ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα ηνπηθά ιεσθνξεία, πνπ ζπλδένπλ ηα ρσξηά απηά κε ηελ παξαιία θαη ηελ πξσηεχνπζα, ην Ληκέλα ή Θάζν. 14

16 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ο Ννκόο Καβάιαο ζχκθσλα κε ην Νφκν 2539/97 πεξί ππνρξεσηηθψλ ζπλελψζεσλ δήκσλ θαη θνηλνηήηωλ δηαηξείηαη ζε 11 δήκνπο. «Γήκνο Διεπζεξνύπνιεο» Ο δήκνο πεξηιακβάλεη 6 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα (Λήςε ζηνηρείσλ ΑΔΝΑΚ Α.Δ / 2006) : 1. Γ.Διεπζεξνύπνιεο 2. Γ. Ακηζηαλώλ 3. Γ. Αληηθηιίππωλ 4. Γ. Κεπηώλ 5. Γ. Κνθθηλνρώκαηνο 6. Γ. Υξπζνθάζηξνπ Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Διεπζεξνχπνιε ε νπνία απέρεη 17 ρικ από ηελ πξωηεύνπζα ηνπ λνκνύ. Ο δήκνο θαηαιακβάλεη : Έθηαζε 125,632 ζηξ Απνγξαθή ηνπ 2001 έρεη πιεζπζκό θαηνίθνπο. Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ελψ ην κηθξφηεξν κέξνο απαζρνιείηαη ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Ρόινο : ηζηνξηθή πφιε κε ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζχλζεζε. Ζ Διεπζεξνχπνιε είλαη κηα ηζηνξηθή πφιε. 15

17 Κέληξν αγξνηηθήο θαη παξαγωγηθήο πεξηνρήο, κε νξπθηό πινύην (ζρηζηόιηζνη), δαζηθά νηθνζπζηήκαηα (Παγγαίν). Με ζεκαληηθφ ξφιν ζην νηθηζηηθφ δίθηπν ηνπ Ννκνχ, δηνηθεηηθή ππνδνκή, ππνδνκέο πγείαο, αμηφινγε πνιηηηζηηθή θίλεζε.κνκβηθφ ζεκείν δηέιεπζεο ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ Καβάιαο Θεζ/λίθεο, ην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Παγγαίνπ θαη ηα κνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο. «Γήκνο Διεπζεξώλ» Ο δήκνο πεξηιακβάλεη 7 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα (Λήςε ζηνηρείσλ ΑΔΝΑΚ Α.Δ./ 2006),πνπ είλαη: 1. Γ. Άγηνπ Αλδξένπ 2. Γ. Διαηνρωξίνπ 3. Γ. Διεπζεξώλ 4. Γ. Μπηόθπηνπ 5. Γ. Νέαο Ζξαθιίηζαο 6. Γ. Νέαο Πεξάκνπ 7. Γ. Φωιεάο Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Ν. Πέξακνο ε νπνία απέρεη από ηελ πξωηεύνπζα ηνπ λνκνύ 19 ρικ. Ο δήκνο θαηαιακβάλεη : Έθηαζε ζηξ. Πιεζπζκό θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ

18 Σε ζεξηλή πεξίνδν ν πιεζπζκφο απμάλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ην πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο κε πνζνζηφ 86%,ελψ ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ απαζρφιεζεο 6% θαη ν ηξηηνγελήο κε 8%. Ρόινο: Κέληξν αζηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ηνπξηζηηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Δίλαη θέληξν αζηηθνχ ραξαθηήξα, κε ηδηαίηεξε ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο λεξνχ (Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Ν. Καβάιαο), ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη θαη ρξήδεη άκεζεο επέκβαζεο. Πεξίθεκε είλαη ε γηνξηή ζηαθπιηνχ ε νπνία γίλεηαη θάζε θαινθαίξη θαη πεξηιακβάλεη πνηθίιεο εθδειψζεηο. Ζ γηνξηή απηή έρεη ζαλ ζθνπφ λα πξνβάιιεη ζηνλ θφζκν ην ζηαθχιη θαη ηα πξντφληα πνπ εμάγνληαη απφ απηφ. 17

19 «Γήκνο Θάζνπ» Ο δήκνο Θάζνπ πεξηιακβάλεη 10 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ είλαη: 1. Γ.Θάζνπ 2. Γ. Θενιόγνπ 3. Γ. Καιιηξάρεο 4. Γ. Ληκελαξίωλ 5. Γ. Μαξίωλ 6. Γ. Παλαγηάο 7. Γ. Πνηακηάο 8. Γ. Πξίλνπ 9. Γ. Ραρωλίνπ 10. Γ. ωηήξνο Ζ έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ν λπλ δήκνο Θάζνπ. Ο λένο δήκνο θαηαιακβάλεη κηα έθηαζε ζηξ. Καη ζύκθωλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πιεζπζκόο ηνπ ππνινγίδεηαη ζηνπο θαηνίθνπο. Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ φπνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηηο ρηι. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζε πνζνζηφ 71,68, αθνινπζεί ν ηξηηνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 18,3% ελψ ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 10,01%. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα εκθαλίδεηαη ρακειφ δεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αζρνιείηαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έρεη σο θχξην επάγγεικα, επάγγεικα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Ρόινο: Σνπηθφ, αλαπηπμηαθφ θέληξν κε δπλαηφηεηεο πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο. 18

20 Ζ Θάζνο είλαη λεζί κε δπλαηφηεηεο πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Τπάξρνπλ πνιινί θαη ζεκαληηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη, ζέαηξν, κνπζείν, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη εμαηξεηηθέο παξαιίεο. Σν λεζί δηαζέηεη επίζεο Κέληξν Τγείαο, Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο θαη Γηθαζηήξηα. Έρεη πινχζηνπο θπζηθνχο πφξνπο (δάζε κάξκαξα) θαη πνηθηιία παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (αιηεία, θαξλάγηα) θαη θαιιηεξγεηψλ (ειηέο, κειηζζνθνκία θ.ι.π.) θαη έληνλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. «Γήκνο Καβάιαο» Ο Γήκνο Καβάιαο απνηειείηαη απφ ηξία δεκνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ είλαη: 1. Γ. Καβάιαο 2. Γ. Νέαο Καξβάιεο 3. Γ. Υαιθεξνύ Ζ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ είλαη ε Καβάια, πνπ είλαη θαη ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ. Ο δήκνο θαηαιακβάλεη : Έθηαζε ζηξ. χκθσλα κε ηε απνγξαθή (Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Ηαλνπάξηνο 2003) ηνπ Πιεζπζκόο αλέξρεηαη : θαηνίθνπο θαη απμάλεηαη ην θαινθαίξη. Οη απαζρνινχκελνη κνηξάδνληαη πεξίπνπ ίζα κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ παξαγσγήο, κε κηα κηθξή ηάζε ππεξνρήο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 19

21 πγθεθξηκέλα ζεκεηψλνληαη ηα παξαθάησ πνζνζηά απαζρόιεζεο (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο): πξσηνγελήο 32,76% δεπηεξνγελήο 32,71% θαη ν ηξηηνγελήο 34,51%.. Ρόινο: Γηαπεξηθεξεηαθφ δηαζπλνξηαθφ θέληξν κεηαθνξψλ, εμαγσγψλ θαη ηνπξηζκνχ Ζ Καβάια έρεη ξφιν θπξίαξρνπ πφινπ αλάπηπμεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη κπνξεί λα απνηειέζεη πξφηππν αλάπηπμεο. Δίλαη ηζηνξηθή πφιε κε πινχζην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, κε ιηκάλη θαη αεξνδξφκην εζληθήο ζεκαζίαο. «Γήκνο Κεξακωηήο» Ο δήκνο Κεξακσηήο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ είλαη: 1. Γ. Κεξακωηήο 2. Γ. Γ. Αγηάζκαηνο 3. Γ. Γ. Νέαο Καξπάο 4. Γ. Γ..Πεγώλ 20

22 Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Κεξακωηή ε νπνία απέρεη 39 ρηι. απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ. Ο λένο δήκνο θαηαιακβάλεη : Έθηαζε ζηξ. Ο πιεζπζκόο ηνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο) αλέξρεηαη θαηνίθνπο ν νπνίνο απμάλεη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. Ηδηαίηεξα έληνλε είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξωηνγελή ηνκέα κε πνζνζηό πνπ θζάλεη ην 83,32% ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνπο άιινπο δπν ηνκείο είλαη πνιχ ρακειή. Ρόινο : Κέληξν ππεξεζηψλ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ. Μεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ Κεξακσηήο πξνζηαηεχεηαη πεξηβαιινληνινγηθά (Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Ηαλνπάξηνο 2003) απφ ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαγνξεπκέλεο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή. «Γήκνο Οξεηλνύ» Ο δήκνο απνηειείηαη απφ 8 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ είλαη: 1. Γ. Αγίνπ Κνζκά 2. Γ. Γηπνηάκνπ 3. Γ. Γύζβαηνπ 4. Γ. Διαθνρωξίνπ 5. Γ. Κερξνθάκπνπ 21

23 6. Γ..Μαθξπρωξίνπ 7. Γ..Πιαηακώλνο Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Λεθάλε ε νπνία απέρεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ 53 ρηι. Ο λένο δήκνο θαηαιακβάλεη : Έθηαζε ζηξ. θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο ηνπ 2001) ν πιεζπζκφο θηάλεη ζηνπο 1769 θαηνίθνπο. Βέβαηα θαη ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ην λνχκεξν απηφ απμάλεη ζηνπο 3710 θαηνίθνπο. Λφγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο ιαηνκείσλ ζηελ πεξηνρή,αχμεζε απαζρφιεζεο ζεκεηψλεηαη ζην: πξωηνγελή (Terra CZM «Αμηνπνίεζε ππεδάθνπο ζην Ννκφ Καβάιαο» Ννέκβξηνο 2000) ηνκέα παξαγωγήο (73,01%), αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο (22,1%) θαη ν ηξηηνγελήο (4,89%). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη απαζρνινχκελνη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνλ ηξηηνγελή. Απηφ νθείιεηαη ζηελ επεμεξγαζία καξκάξσλ πνπ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή, έζησ θαη ζε κηθξή θιίκαθα Ρόινο : Κέληξν αλάπηπμεο νξεηλψλ πεξηνρψλ. Ο δήκνο Οξεηλνχ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο απνθιείεηαη απφ ην ππφινηπν ηνπ λνκνχ ιφγσ παγεηνχ.απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγθαία θαηαζθεπή ελφο νξγαλσκέλνπ ηαηξείνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαηηθψλ. 22

24 Ζ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο (Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο Ννκνχ Καβάιαο / Έθζεζε Γεσπφλνπ θ. Νίθνπ Σζηπηζέ) έρεη πεξηνξηζηεί αξθεηά ιφγσ κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα. Σειεπηαία ζεκεηψλεηαη πνιηηηζηηθή θίλεζε θαηά ηνπο κήλεο ηνπ Φζηλνπψξνπ. «Γήκνο Οξθαλνύ» Ο δήκνο Οξθαλνχ απνηειείηαη απφ 3 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα: 1. Γ. Οξθαλνύ 2. Γ. Αθξνπνηάκνπ 3. Γ. Πνδνρωξίνπ Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Γαιεςφο θαη απέρεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ 48,6 ρικ.ο λένο δήκνο θαηαιακβάλεη: Έθηαζε 200,862 ζηξ. θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο ηνπ 2001) ν πιεζπζκφο ηνπ είλαη θάηνηθνη. Σελ ζεξηλή πεξίνδν ν πιεζπζκφο απμάλεη ζεκαληηθά. Αξθεηά πςειφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ & Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Α.Μ.Θ. Ηαλνπάξηνο 2003) (89,74%) θαη αθνινπζνχλ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 6,00% θαη ν δεπηεξνγελήο κε 4,26%. Ρόινο : Κέληξν αζηηθνχ ραξαθηήξα. 23

25 Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ ΟΣΑ (παξαιηαθή δψλε) θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ πνπ θηινμελεί ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ν δήκνο Οξθαλνχ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο λεξνχ (Λήςε ζηνηρείσλ ΑΔΝΑΚ ΑΔ / 2006). Oζν αθνξά ηνλ ηνκέα πγείαο ν δήκνο Οξθαλνχ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα έιιεηςεο νξγαλσκέλνπ ηαηξείνπ. Δπηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ιφγσ, ηφζν ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ, φζν θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζεο ηνπ απφ ην θνληηλφηεξν θέληξν πγείαο «Γήκνο Παγγαίνπ» Ο δήκνο Παγγαίνπ απνηειείηαη απφ 2 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα: 1. Γ. Παγγαίνπ 2. Γ.Παιαηνρωξίνπ Έδξα ηνπ λένπ δήκνπ είλαη ε Νηθήζηαλε θαη απέρεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ 34,3 ρικ. Ο δήκνο Παγγαίνπ θαηαιακβάλεη : Έθηαζε 79,634 ζηξ. Πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 4764 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ (ηαηηζηηθή Τπεξεζία Καβάιαο) Καηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ν πιεζπζκφο απμάλεη, φρη φκσο ηφζν έληνλα, φζν άιινη δήκνη ηνπ λνκνχ. Σα πνζνζηά ησλ απαζρνινχκελσλ ζηνπο δχν πξψηνπο ηνκείο παξαγσγήο δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε (45,32% θαη 34,98% αληίζηνηρα),δεδνκέλνπ ηεο χπαξμεο βηνηερληψλ ζηελ πεξηνρή.αθνινπζεί ν ηξηηνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 19,7%. Ρόινο : Κέληξν αλάπηπμεο νξεηλψλ πεξηνρψλ. Πεξηνρή κε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο νξεηλνχ ηνπξηζκνχ. 24

26 «Γήκνο Πηεξέωλ» Ο Γήκνο πεξηιακβάλεη 8 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ είλαη ηα εμήο: 1. Γ. Απιήο 2. Γ. Γωκαηίωλ 3. Γ. Μειηζζνθνκείνπ 4. Γ. Μεζηάο 5. Γ. Μεζνξόπεο 6. Γ. Μνπζζέλεο 7. Γ. Πιαηαλόηνπνπ 8. Γ. ηδεξνρωξίνπ Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε Μνπζζέλε ε νπνία απέρεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ 32,6 ρικ. Ο δήκνο θαηαιακβάλεη : Έθηαζε 144,744 ζηξ. θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ν πιεζπζκφο θηάλεη πεξίπνπ ζηνπο 6,400 θαηνίθνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ λένπ δήκνπ είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Πηεξίαο θνηιάδαο βξίζθεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα απηνχ, φπνπ θαη αλαπηχζζνληαη αμηφινγεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί θαη ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κε πνζνζηφ 82,17%. Αθνινπζνχλ νη άιινη δχν ηνκείο παξαγσγήο ρσξίο λα εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε απφθιηζε κεηαμχ ηνπο: ηξηηνγελήο κε πνζνζηφ 9,02% θαη δεπηεξνγελήο κε πνζνζηφ 8,81%. Ρόινο : Κέληξν αλάπηπμεο νξεηλψλ πεξηνρψλ. 25

27 «Γήκνο Φηιίππωλ» Ο δήκνο Φηιίππσλ απνηειείηαη απφ 8 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ είλαη: 1. Γ. Φηιίππωλ 2. Γ. Ακπγδαιεώλα 3. Γ. Επγνύ 4. Γ. Κνξπθώλ 5. Γ. Κξπνλεξίνπ 6. Γ. Ληκληώλ 7. Γ. Παιαηάο Καβάιαο 8. Γ. Πνιύλεξνπ Ο δήκνο Φηιίππσλ έρεη πξνέιζεη απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε ζχκθσλα κε ην λφκν 1622/86 πεξί εζεινχζησλ ζπλελψζεσλ θαη πεξηιάκβαλε ηηο θνηλφηεηεο: Κξελίδσλ Λπδίαο Πνιχζηπινπ θαη Φηιίππσλ ( κε έδξα ηηο Κξελίδεο) Έδξα ηνπ δήκνπ Φηιίππσλ είλαη ε Κξελίδεο, ε νπνία απέρεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ 17,1 ρικ. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ ΟΣΑ είλαη 238,751 ζηξ. θαη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ2001 είλαη θάηνηθνη. Ο πιεζπζκφο απμάλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. 26

28 Μεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (Τπνπξγείν ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. Ηαλνπάξηνο 2003) παξαγσγήο (67,75%),απηφ νθείιεηαη ζηελ κεγάιε πεδηλή έθηαζε ησλ Σελαγψλ Φηιίππσλ. Αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο κε πνζνζηφ 21,01%, πνζνζηφ αξθεηά αμηφινγν πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κηθξψλ βηνηερληθψλ κνλάδσλ ζηελ πεξηνρή. Ρόινο : Σνπηθφ αλαπηπμηαθφ θέληξν. Οη Κξελίδεο είλαη παξαδνζηαθφ θέληξν ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηα βφξεηα ηεο Καβάιαο, πάλσ ζηνλ άμνλα Ληκάλη Καβάιαο Δμνρή.Δίλαη ηζηνξηθφο νηθηζκφο κε ην ζπνπδαηφηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Πεξηθέξεηαο ( Φίιηππνη ), αξραίν ζέαηξν, παξαζηάζεηο Φεζηηβάι Φηιίππσλ Θάζνπ, κνπζείν, Λαζπφινπηξα, Κέληξν Ηζηνξηθψλ Μειεηψλ Απνζηφινπ Παχινπ (πλεδξηαθφ Κέληξν γηα ηνλ δηαζξεζθεπηηθφ δηάινγν ησλ Δθθιεζηψλ ), Βαπηεζηήξην θ.ι.π. «Γήκνο Υξπζνύπνιεο» Ο δήκνο Υξπζνχπνιεο πεξηιακβάλεη 13 δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ είλαη: 1. Γ. Υξπζνππόιεωο 2. Γ. Αβξακπιηάο 3. Γ. Γέξνληα 4. Γ. Γξαβνύλαο 5. Γ. Γηαιεθηνύ 6. Γ. Δξαηεηλνύ 7. Γ. Εαξθαδηάο 8. Γ. Ξεξηά 27

29 9. Γ. Παξαδείζνπ 10. Γ. Πέξλεο 11. Γ. Πεηξνπεγήο 12. Γ. Πνληνιίβαδνπ 13. Γ. Υξπζνρωξίνπ Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ν δήκνο Υξπζνχπνιεο,ν νπνίνο απέρεη απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ 30,4 ρικ. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ ΟΣΑ είλαη : 245,181 ζηξ. Πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Σελ ζεξηλή πεξίνδν ν πιεζπζκφο απμάλεη θαη θπκαίλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο πεξίπνπ. ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζπγθεληξψλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ απαζρνινχκελσλ (89,7%) θαη αθνινπζνχλ νη άιινη δχν ηνκείο παξαγσγήο κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν θαη είλαη γηα ην δεπηεξνγελή 5,82% θαη γηα ηνλ ηξηηνγελή 4,43%. Ρόινο : Ζκηαζηηθφ θέληξν κε δπλαηφηεηεο πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο. Δίλαη εκηαζηηθφ θέληξν θαη θέληξν εθηεηακέλεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο κε ζεκαληηθνχο θπζηθνχο πφξνπο (TerraCZM «Αμηνπνίεζε Τπεδάθνπο ζην Ννκφ Καβάιαο») (παξαγσγηθά εδάθε, Νέζηνο, γεσζεξκία θηι). Ζ πξνγξακκαηηζκέλε αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ πφξσλ απηψλ, ε ζέζε ηνπ νηθηζκνχ ζην κέζν ηνπ άμνλα Καβάιαο- Ξάλζεο, ε έδξα ηνπ δηεζλνχο αεξνδξνκίνπ «Μέγαο Αιέμαλδξνο», πιεζίνλ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Κεξακσηήο κε ΒΗΠΔ ζηα φξηά ηεο έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα παίμεη ην ξφιν εκηαζηηθνχ θέληξνπ κε δπλαηφηεηεο πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο. 28

30 ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΝΖΟΤ ΘΑΟΤ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» Ζ Καβάια είλαη κηα παλέκνξθε πφιε, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ ζε δχν ιφθνπο θαη ζηηο πιαγηέο ηνπ βνπλνχ πκβφινπ, είλαη κηα απφ ηηο γξαθηθφηεξεο πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηεο Διιάδαο, πνπ ζπλδπάδεη βνπλφ θαη ζάιαζζα, γξαθηθφηεηα θαη ζχγρξνλε δσή Βξίζθεζηε εδψ ζε 2 πεξίπνπ ψξεο νδηθά (165ρικ) απφ ηε Θεζζαινλίθε. Σν Γεκαξρείν, ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, ην θηίξην ηεο Δθνξίαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη ην Γεκνηηθφ Μνπζείν, αμίδεη λα ηα επηζθεθηείηε. ια απηά βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο κε πξνζεγκέλε δηακφξθσζε, πεδνδξνκήζεηο θαη σξαίνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαιία Πφιε ηδαληθή λα θάλεηε πεξίπαηνπο ζην πιαθφζηξσην δξνκάθη πνπ νδεγεί ζην Ηκαξέη, (ηζιακηθφ νηθνδφκεκα) ζα θηάζεηε ζην Κάζηξν, αλάκεζα ζηα γξαθηθά δξνκάθηα θαη ζα βξεζείηε απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο παιηάο πφιεο ζηηο πεξίθεκεο Κακάξεο. Ζ Καβάια είλαη κηα πφιε πνπ καγεχεη ηνλ επηζθέπηε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζεί ζε απηήλ. Σε γεσζηξαηεγηθή ηνπ εηθφλα, ζπκπιεξψλεη ην 2ν κεγαιχηεξν εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο Δγλαηίαο Οδνχ, αλαηνιηθά ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο. Σν Παγγαίν φξνο κε ηα θαηαθχγηα πξνζθέξεηαη γηα ηεο νξεηβαζίαο, ελψ γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ ζθη, ππάξρεη νξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ζηελ θνηιάδα ηνπ Οξθέα. 29

31 Αθφκε ζηελ Καβάια πξνζθέξνληαη ζηνλ ηνπξίζηα θαη ζαιάζζηα ζπνξ γηα ην θαινθαίξη. ηελ παξάιηα ηα θέληξα θαη ηα κπαξάθηα πξνζθέξνληαη γηα ηελ βξαδηλή ζαο έμνδν θαη λα απνιαχζεηε ην πνηφ ζαο δίπια ζηελ ζάιαζζα, θαιή κνπζηθή γηα φια ηα γνχζηα θαη γηα φιεο ηηο ειηθίεο. (www.kavalanet.gr) ην λεζί ηεο Θάζνπ, ην νπνίν είλαη έλα ππέξνρν λεζηψηηθν ζέξεηξν ηεο Μαθεδνλίαο επλνεί ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, γη απηφ θαη ε πιεηνςεθία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην λεζί, ιεηηνπξγνχλ έμη κήλεο ην ρξφλν. Σν λεζί ηεο Θάζνπ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ηφπν πξννξηζκνχ θαη δηαλπθηέξεπζεο ζην Ννκφ Καβάιαο γηα ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ απφ ην εμσηεξηθφ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δεζηψλ θαινθαηξηλψλ κελψλ. Οη ππάξρνπζεο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ λεζηνχ, θηινμελνχλ θπξίσο αιινδαπνχο ηνπξίζηεο, πνπ θηάλνπλ κε λαπισκέλεο πηήζεηο charter ζην θνληηλφ δηεζλέο αεξνδξφκην ηεο Υξπζνχπνιεο θαη ζηε ζπλέρεηα δηαθηλνχληαη κε επηβαηεγά / νρεκαηαγσγά πινία αλνηρηνχ ηχπνπ (ferry boats) απφ ην ιηκάλη ηεο Κεξακσηήο ζην αληίζηνηρν ηνπ Ληκέλα ηεο Θάζνπ. Ζ πιεηνςεθία ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα είλαη απφ ην εμσηεξηθφ, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζην επεηξσηηθφ ηκήκα, ελψ θαη ν κέζνο φξνο εκεξψλ παξακνλήο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην επεηξσηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ. ην λεζί ηεο Θάζνπ, ην νπνίν έρεη νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή ππνδνκή, ζα βξείηε νξεηλά θαη παξαιηαθά ηνπία κνλαδηθήο θπζηθήο νκνξθηάο θαζψο θαη θνζκνπνιίηηθνπο αιιά θαη θηιήζπρνπο νηθηζκνχο πνπ ζα ζαο εληππσζηάζνπλ. Ζ Θάζνο ή Ληκέλαο, ε πξσηεχνπζα, είλαη κηα γξαθηθή πνιηηεία κε άζπξα ζπίηηα κε θεξακηδέληεο ζθεπέο θαη ηε δηάζεκε αξραία πφιε. Ο Θενιφγνο, έλα απφ ηα παιαηφηεξα 30

32 θαη πην φκνξθα ρσξηά, ε Παλαγηά, ε παιαηά, παξαδνζηαθή πξσηεχνπζα, ν Πνηφο, έλα απφ ηα πιένλ θαηαπιεθηηθά ζέξεηξα, ε Πνηακηά, ην Kαδαβίηη, νη Mαξηέο, ην Πεπθάξη, ηα Ληκελάξηα θαη ν Πξίλνο.. Δίλαη νξηζκέλα απφ ηα κέξε πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηζθεθζείηε. Σν λεζί μερσξίδεη κε ηνλ ζπλδπαζκφ βνπλνχ θαη ζάιαζζαο. καξαγδέληνη θφξθνη, ρξπζέο ακκνπδηέο, παλέκνξθα ρσξηά, φπνπ ε πέηξα ησλ ζπηηηψλ παίξλεη ρξψκα απφ ηηο ινπινπδηαζκέλεο απιέο, πιαγηέο γεκάηεο ζπκάξη θαη πεχθν, πνπ θηάλνπλ κέρξη ηα θαηαγάιαλα λεξά ηεο ζάιαζζαο ε Θάζνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πνιινχο κηθξνχο παξάδεηζνπο πνπ ζθφξπηζαλ νη ζενί ζην Aηγαίν. (www.kavalanet.gr) Ξσθιήζηα θαη κνλαζηήξηα ζθαξθαισκέλα ζηα βξάρηα αγλαληεχνπλ ην πέιαγνο, παξαζαιάζζηνη πεηξαζκνί θαη ρσξηά πνπ δηαηεξνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ραξαθηήξα. O Θενιφγνο, ε Πνηακηά, ην ηα παιηά ρξφληα ε Θάζνο θεκηδφηαλ θαη γηα ηα ιαηνκεία ηεο ιεπθνχ καξκάξνπ. Λείςαλα φισλ απηψλ ησλ επνρψλ είλαη δηάζπαξηα ζην λεζί. ην λεζί, πνπ απέρεη κφιηο 16 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ πφιε ηεο Kαβάιαο, κπνξείηε λα πεξάζεηε απιέο ήζπρεο δηαθνπέο, αιιά θαη λα ραξείηε ηελ θνζκηθή θίλεζε θαη ηε λπρηεξηλή δσή. 31

33 «ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» Ο πεξίβνινο ησλ ηεηρψλ μεθηλνχζε απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ, φπνπ ε νρπξή Αθξφπνιε, θαη πξνρσξψληαο ζηηο απφηνκεο θαησθέξεηεο ηεο λφηηαο πιαγηάο πεξηέθιεηε ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ έλα ηκήκα ηεο πεδηάδαο, ε νπνία πξνζθεξφηαλ γηα θαηνίθεζε θαη γηα αλάπηπμε δεκφζησλ ρψξσλ. Ζ αξραηφηεξε θάζε ηνπ πεξηβφινπ αλάγεηαη ζηελ επνρή ηνπ Φηιίππνπ Β' θαη ε λεφηεξε ζηα ρξφληα ηνπ Ηνπζηηληαλνχ Α' ( κ.υ.). Σν ηείρνο ηνπ Φηιίππνπ Β', πνπ είλαη νξαηφ ζην αλαηνιηθφ θπξίσο ζθέινο θαη ζηελ αθξφπνιε, έρεη πάρνο 2,30-2,85κ. θαη είλαη ρηηζκέλν απφ κεγάιεο καξκάξηλεο πιίλζνπο θαηά ην ηζνδνκηθφ θπξίσο ζχζηεκα. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ησλ ηεηρψλ θηάλεη ηα 3,5ρικ. Σν ηείρνο εληζρχεηαη θαηά δηαζηήκαηα απφ ηζρπξνχο πχξγνπο. Πχξγνη πιαηζηψλνπλ επίζεο ηηο ηξεηο πχιεο πνπ εληφπηζαλ νη αλαζθαθέο. Απφ απηέο νη δχν βξίζθνληαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ηείρνπο θαη ε ηξίηε ζηελ αλαηνιηθή. ην ζεκεξηλφ επηζθέπηε είλαη πξνζηηή κφλν ε ηειεπηαία, πνπ νλνκάδεηαη απφ ηνπο αλαζθαθείο ζπκβαηηθά πχιε ηεο Νεάπνιεο, γηαηί απφ απηήλ μεθηλά ν δξφκνο πνπ νδεγεί ζην ιηκάλη ηεο Νεάπνιεο (ζεκεξηλήο Καβάιαο 32

34 ηελ θνξπθή ηνπ νρπξνχ ιφθνπ, ζηελ αθξφπνιε ηεο αξραίαο πφιεο, νδεγεί ην κνλνπάηη πνπ μεθηλά ιίγν βνξεηφηεξα απφ ην Μνπζείν. ηνλ πεξίβνιν ηεο αθξφπνιεο δηαθξίλνληαη νη δηάθνξεο νηθνδνκηθέο θάζεηο ησλ ηεηρψλ ηεο αξραίαο πφιεο. Σν ηείρνο ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ είλαη ζεκειησκέλν πάλσ ζην αξραίν ηείρνο ηεο επνρήο ηνπ Φηιίππνπ Β'. ην εζσηεξηθφ ηεο αθξφπνιεο δεζπφδεη έλαο κεγάινο ηεηξάπιεπξνο πχξγνο πζηεξνβπδαληηλψλ ρξφλσλ. Ζ είζνδφο ηνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα, ζε χςνο 1,50κ. πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη δχν δηαθνζκεηηθά ζέκαηα απφ πιίλζνπο ζηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο ηνπ πχξγνπ: ζηαπξφο ζηε λφηηα θαη ηρζπάθαλζα ζηε δπηηθή πιεπξά. Δπηθαλεηαθή θεξακηθή πνπ έρεη βξεζεί ζηελ αθξφπνιε ησλ Φηιίππσλ, βεβαηψλεη φηη ν ιφθνο θαηνηθνχληαλ ήδε απφ ηελ πξψηκε επνρή ηνπ ζηδήξνπ. Υαξάγκαηα ζην βξάρν (ζρεκαηνπνηεκέλνη ηξνρνί, πινίν), πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηνλ 5ν αη. π.υ., καξηπξνχλ επίζεο ηελ παξνπζία δσήο ζην ιφθν πξηλ απφ ηελ άθημε ησλ Θαζίσλ απνίθσλ. Μεγάιε ηξίθιηηε βαζηιηθή κε εγθάξζην θιίηνο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά, πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 500 κ.υ θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ κεγαινπξέπεηα ηνπ γιππηηθνχ δηαθφζκνπ (θηνλφθξαλα, επίθξαλα, ζσξάθηα). Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ηεο απνηεινχλ ζηνηρεία γηα λα αληηιεθζεί θαλείο πφζν πνιχ ζπνπδαία θαη ιακπξή ήηαλ. Έρεη κήθνο 136κ. θαη πιάηνο καδί κε ηα πξνθηίζκαηα ηεο βφξεηαο πιεπξάο 50κ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηε κεγαιχηεξε βαζηιηθή πνπ έρεη αλαζθαθεί. 33

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πποβλήμαηα και ζσέδιο ανάπηςξηρ Σοςπιζμού ζηο Νομό Καβάλαρ

Πποβλήμαηα και ζσέδιο ανάπηςξηρ Σοςπιζμού ζηο Νομό Καβάλαρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πποβλήμαηα και ζσέδιο ανάπηςξηρ Σοςπιζμού ζηο Νομό Καβάλαρ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηπια Φλώπος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα

Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική ανάπηςξη ηηρ Δωδεκανήζος από ηο 1970 εώρ και ζήμεπα Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή καπβαηζόποςλο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα