ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Προστασίας του Πολίτη » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 41/ πράξη του Προϊσταμέ νου του 6ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο της Πετρακίδου Μοσχίδου Χρυστάλλας του Κων/νου, εκ παιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 δασκάλων, του 2ου Δημ. Σχολείου Ζωγράφου του Γραφείου με βαθμό Α Μ.Κ. 1 και αριθμ. Μητρ , από λόγω επανυπο βολής αίτησης παραίτησης της υπαλλήλου εμμένοντας στην παραίτησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α / ). Ο Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΚΑΝΙΟΣ - Με την αριθμ 3120/ απόφαση του Διευθυ διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την υπηρεσία του Μέρα Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κλάδου Δασκάλων, Αρ. Μητρώου , βαθμό Α και Μ.Κ. 1 που υπηρετεί στο 28 Δημ. Σχολείο (1) Λάρισας, από ημερομηνία παρέλευσης απρά κτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 3119/ απόφαση του Διευθυ διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι κή σχέση από την υπηρεσία της Γκερλιώτου Αναστασί ας του Ελευθερίου, κλάδου Νηπιαγωγών, Αρ. Μητρώου , βαθμό Α και Μ.Κ. 1 που υπηρετεί στο 4 Νηπι αγωγείο Λάρισας, από ημερομηνία παρέλευ σης απράκτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ. 3139/ απόφαση του Διευθυ διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση από την υπηρεσία του Κουβέλα Αναστα σίου του Χρήστου, κλάδου Δασκάλων, Αρ. Μητρώου ,βαθμό Α και Μ.Κ:1 που υπηρετεί στο 3 Δημ.Σχο λείο Αμπελώνα, από ημερομηνία παρέλευσης απράκτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτη σης παραίτησης. Με την αριθμ 3117/ απόφαση του Διευθυ διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση από την υπηρεσία της Ζαϊντούδη Μαρί ας του Δημητρίου, κλάδου: Νηπιαγωγών, Αρ. Μητρώου , βαθμό Α και Μ.Κ. 1 που υπηρετεί στο 46 Νηπι αγωγείο Λάρισας, από ημερομηνία παρέλευ σης απράκτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Με την αριθμ 3118/ απόφαση του Διευθυ διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση από την υπηρεσία της Κουκόσια Παναγιώ τας του Δημητρίου, κλάδου: Νηπιαγωγών, Αρ. Μητρώου: , βαθμό Α και Μ.Κ:1 που υπηρετεί στο 11 Νηπι αγωγείο Λάρισας, από ημερομηνία παρέλευ σης απράκτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης.

2 7826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθμ. 3141/ απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας που στηρίχθηκε στις διατά ξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/ τ.α ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Σιτρά Μαρίας του Αποστόλου, κλάδου Νηπιαγωγών, Αρ. Μητρώου , βαθμό Α και Μ.Κ. 1 που υπηρετεί στο 18 Νηπιαγωγείο Λάρισας, από ημερομηνία παρέλευσης απράκτου διμήνου από την υποβολή της πρώτης αίτησης παραίτησης. Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΛΙΑΠΗΣ - Με την υπ αριθμ. 1312/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε Ν. Κυκλάδων που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Αμπατζή Φωτίου του Πέτρου με A.M του κλάδου Δασκάλων (ΠΕ70) με βαθμό Α και Μ.Κ. 3,από 7/09/2010 ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Με την υπ αριθμ. 1313/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε Ν. Κυκλάδων που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Ζώτου Παρασκευής του Αναστασίου με A.M του κλάδου Δασκάλων (ΠΕ70) με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από 7/09/2010 ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής της. Με την υπ αριθμ. 1314/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε Ν. Κυκλάδων που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Κωνσταντοπούλου Ευαγγελίας του Αλεξίου με A.M του κλάδου Δασκάλων (ΠΕ70) με βαθμό Α και Μ.Κ. 6, από 7/09/2010 ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής της. Ο Προϊστάμενος ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (2) Με την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Α/31132/9966/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 3528/07, διαγράφεται από την δύναμη προσωπικού της ΥΠΑ ο υπάλληλος ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με βαθμό Α Κλάδου ΔΕ7 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ από ημερομηνία επομένης του θανάτου του. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ - Με την αριθμ. Δ16α/06/643/ΑΦ/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 153 και 156 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/τ.Α / , β) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α / ) γ) την από (πρακτικό 220/2010) γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων ΓΓΔΕ και ε) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), απολύ εται ο υπάλληλος Μπάκας Ιωάννης του Ευθυμίου (AM 2805) του κλάδου ΔΕ Τεχν. (Εργοδηγών) με Α β., λόγω σωματικής ανικανότητας. Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π /2010 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 869/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 7104 στην Α στήλη και που αφορά στο διορισμό του ιατρού ΤΖΟΜΑΚΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ διορθώ νεται το εσφαλμένο: «ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», στο ορθό «ΤΖΟΜΑΚΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (4) Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Μαρίας ΤΟΥΚΜΑΤΣΗ του Αθανασίου, δικηγόρου Δράμας παρ εφέταις. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, της Μαρίας ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ του Βασιλείου, δικηγόρου Λάρισας. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 14, 19 και 20 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διορίζεται δικη γόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Αναστασία ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ του Αντωνίου, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγό ρων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Α εξεταστικής περι όδου 2010 με βαθμό «πολύ καλά 8,16» και έχει τα προ βλεπόμενα από το νόμο προσόντα. (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7827 Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήμα τος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, του Χαράλαμπου ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρου Ευρυτανίας παρ Αρείω Πάγω. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 32 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδι κος των Δικηγόρων», γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις πα ραίτησης από το δικηγορικό λειτούργημα, των κατωτέρω δικηγόρων Θεσσαλονίκης παρά Πρωτοδίκαις: Βαρτένης ΚΑΣΑΠΙΑΝ του Αγκόπ Αλεξάνδρας ΚΟΥΤΟΓΛΙΔΟΥ του Χαράλαμπου και Πελαγίας ΜΩΫΣΙΔΟΥ του Περικλή Με την αριθ / πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δικηγορικού Λειτουργήματος του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά των, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 παρ. 1 και 80 του Ν.Δ/τος 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», διαπιστώνεται ότι ο Ιωάννης ΜΠΑΝΤΙΔΗΣ του Σπυρίδωνος, δικηγόρος Βόλου, έχει αποβάλει αυτοδί καια τη δικηγορική ιδιότητα από τις , ημερομηνία ορκωμοσίας του ως Παρέδρου Πρωτοδικείου, θέση ασυμ βίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΖΑΒΡΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την 6000/14/16 κε / απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 17 του Ν. 3686/2008 (158 A ) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»: Εντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 15 παρ. 2 του Ν. 3686/2008, στο αστυνομι κό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα, από την , ο Συνοριακός Φύλακας Τσαούσης Σωτήριος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜ 4080), ο οποίος καταλαμβάνει θέση στην επετηρίδα Αστυφυλά κων του άρθρου 11 του Ν.3686/2008, μετά την ομοιόβαθ μή του ΔΟΜΠΑΖΗ Φανή του Νικολάου (ΑΓΜΣ ). Με άλλη απόφαση, θα καταργηθεί η οργανική θέση του εντασσόμενου Συνοριακού Φύλακα και θα συσταθεί ισάριθμη οργανική θέση Αστυφύλακα. (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 15019/ ). Ο Αρχηγός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (5) Με την 6002/16/1361 από απόφαση του Προϊ σταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυνα μικού/αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. α του Ν.Δ. 935/1971 (149 Α ) «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος», το άρθρο 37 του Ν.Δ. 974/1971 (189 Α ) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέ ρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπι στών Χωροφυλακής, Ανθυπαοτυνόμων και Πυρονόμων» και την από απόφαση (206/2010 Πρακτικό) του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαοτυνόμων, απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτησή τους, οι κατω τέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, προάγονται αυτοί «εν απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγράφονται στο στέ λεχος της εφεδρείας: 1. Δανιήλ Παναγιώτης του Ηλία (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Ελευσίνα Αττικής. 2. Καζακέας Σαράντος του Ηλία (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στους Δολούς Αβίας Μεσ σηνίας. 3. Μακρίδης Ιωάννης του Χαράλαμπου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Εξοχή Ελαφίνας Πιερίας. 4. Τζιλιγκάκης Μιχαήλ του Φραγκιά (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα Αττικής. 5. Ξανθόπουλος Κυριάκος του Παναγιώτη (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα Ατ τικής. 6. Απέργης Συμεών του Γεωργίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα Αττικής. 7. Αθανασόπουλος Μάριος του Ευσταθίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1957 στο Νεοχώρι Ιθώ μης Μελιγαλά Μεσσηνίας. 8. Πανολίας Νικόλαος του Αθανασίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Σταμνά Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας. 9. Αντωνόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1957 στη Ροδιά Τριπύ λης Μεσσηνίας. 10. Μπακογιάννης Γεώργιος του Χρήστου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1962 στη Βόνιτσα Ανα κτορίου Αιτωλοακαρνανίας. 11. Δασκαλάκης Κίμων του Δημητρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στην Αθήνα Αττικής. 12. Τσόντζος Σπυρίδων του Ευσταθίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Πέτρα Φιλιππιάδος Πρεβέζης. 13. Αποστολούδης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Ραχώνι Θάσου Καβάλας. 14. Τσολακίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1960 στη Κάτω Καμήλα Σκουτάρεως Σερρών. 15. Χατζόπουλος Νικόλαος του Αριστείδη (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Μελική Ημαθίας. 16. Πανδριάς Αστέριος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Θεσσαλονίκη Θεσ σαλονίκης.

4 7828 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 17. Τζέκος Μιχαήλ του Χρήστου (ΑΓΜΣ ), που γεν νήθηκε το έτος 1962 στη Στάθη Γουμένισσας Κιλκίς. 18. Παπακώστας Αγαθάγγελος του Θωμά (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1961 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης. 19. Ευθυμιάδης Χρήστος του Αναστασίου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1965 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης. 20. Κοσμίδης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Πλατύ Ημα θίας. Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 576/ , τεύχος Γ διορθώνεται το Πα τρώνυμο του Αγροφύλακα ΚΟΥΝΑΒΗ Πολυχρόνη του Αγγέλου από το εσφαλμένο: «Ευάγγελος» στο ορθό: «Άγγελος». (Από το Αρχηγείο Ελληνικής Αγροφυλακής) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (6) Με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/79292/ πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με την Υπηρεσία της Αγγελικής Σωτηροπούλου του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου με βαθμό Α και 2 ο Μ.Κ. του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμ ματισμού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΥΠΠΟΙΓ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007. Η ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί «επί τιμή» τον τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά τη λύση της υπαλ ληλικής της σχέσης, και επιπλέον της απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 63 και 96 του Ν. 3528/07. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙEΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 365/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Βρεφ/κοί και Παι δικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού» η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Δούκα, κλάδου ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΩΝ με βαθμό Α από 15/09/2010 (7) ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Αττικής 07/ΔΤΑ/7410/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΑΛ. ΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 7190/ απόφαση του Δη μάρχου Μελίτης Ν. Φλώρινας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 160 του Ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της ΔΕΛΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Λαζάρου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Α, υπαλλήλου του Δήμου Μελί της Ν. Φλώρινας, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθ. απόφ. Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 86512/5982/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΚΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (8) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ NOMAΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. οικ.31369/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών, η οποία αφορά τη μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας του υπαλλήλου ΜΠΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙ ΟΥ, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 841/τ. Γ / , σελίδα 16852, στην Α στήλη, διορθώνεται το πατρώνυμο από το εσφαλμένο: «του Χρήστου» στο ορθό: «του Σπυρίδωνα». Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την 6264/ πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω αυτοδίκαιης αποδοχής της παραίτησης της Προϊ σταμένης της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν.Α.Α.Α ΚΑΖΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αθανασίου, υπάλληλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α, από , ημερομηνία κατά την οποία η ανωτέρω υπέ βαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης και με την οποία εμμένει στην αρχική από όμοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007). Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7829 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (9) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμα κευτικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Φαρμακευτική και Οργανική Χημεία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση 30 ης /06/2010, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφω να με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α Ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του ίδιου νόμου, του αρθ. 14 παρ. 4 Ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 Ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 3 και αρθ. 4 παρ. 3 Ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική και Οργανική Χημεία». Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της θέσης: Σχεδιασμός, σύνθεση και καθορισμός της δομής φαρμακευτικών ενώσεων και σχέσεις της δομής με τη φαρμακολογική τους δράση. Γνώσεις της Οργανικής Χημείας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόη ση άλλων πεδίων του Τομέα (δομή και προσδιορισμός δομής, μηχανισμοί αντιδράσεων, φυσικές, χημικές και φασματοσκοπικές ιδιότητες ενώσεων κλπ). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητά τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ Προκήρυξη Θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρι κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθ μίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική φιλολογία Αρχαίο θέατρο». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Πατρών στην υπ αριθμ. 159/ απο φάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5 του Ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, 28 παρ. 26 του Ν. 2083/1992, 1 παρ. 1 και 4 και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως αυτό ισχύει με το άρθρο 23 του Ν. 3549/2007 και του άρθρου 21 του Ν. 3549/2007, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 134/1999 (ΦΕΚ 132/τ. Α / ), ως εξής: Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία ελληνική φιλολογία Αρχαίο θέατρο». Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υπο βάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Πανεπιστημιούπολη Πατρών Ρίο), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας: 1. Δώδεκα (12) ξεχωριστά πακέτα, που θα περιλαμ βάνουν: Α) Βιογραφικό σημείωμα. Β) Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτ

6 7830 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) λων σπουδών. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ). Γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. Δ) Διδακτορική Διατριβή και άλλα Επιστημονικά δη μοσιεύματα. 2. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί μέχρι την έκδοση της πράξης διορισμού του). 3. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλ τως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλε ται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγω γής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό Τύπου Α του αρμόδιου Στρατολο γικού γραφείου θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα έχουν τακτοποιήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορι σμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπο ρεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 1 Σεπτεμβρίου 2010 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Με την Β131018/ απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του Ν. 3528/07, καθώς και την αριθ. 2283/499/ απόφαση του Β Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ οι κατωτέρω υπάλληλοι του Οργανισμού: 1. ΝΤΑΛΛΗ ΑΘΗΝΟΥΛΑ του Κοσμά, με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με το βαθμό που κατέχει. 2. ΠΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του Ηρακλή, με Δ βαθμό του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή ορ γανική θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με το βαθμό που κατέχει. 3. Βασιλάκης Ιωάννης του Δημητρίου, με Β βαθμό του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού, με το βαθμό που κατέχει). (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.: 56537/ ). Με την υπ αριθμ. Β130886/ απόφαση Διοικη τή του ΟΑΕΔ μετατάσσονται σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 69 και 70 του Ν. 3528/07 καθώς και την αριθμ. 2275/498/ απόφαση του Β Υπηρεσι ακού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ οι κατωτέρω υπάλληλοι του Οργανισμού: 1. Βλάχου Ελένη του Χρήστου, με Γ βαθμό του κλά δου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού με το βαθμό που κατέχει. 2. Γεωργόπουλο Αντώνη του Μαρίνου, με Β βαθμό του κλάδου ΤΕ Δ/κού Λογ/κού, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Δ/κού Οικ/κού με το βαθμό που κατέχει. 3. Μαρκοπούλου Παπακυριάκου Θωμαή του Μάρκου, με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Δ/κού Οικ/κού, με το βαθμό που κατέχει. 4. Ζουμπανιώτη Δήμητρα του Βασιλείου, με Γ βαθμό του κλάδου Υ. Ε. Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού, με το βαθμό που κατέχει. 5. Τάραμα Ξένη του Γεωργίου, με Γ βαθμό του κλά δου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού, με το βαθμό που κατέχει. 6. Ζωϊδου Χαρίκλεια του Ελευθερίου, με Γ βαθμό του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 σε κενή οργα νική θέση του κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογ/κού, με το βαθμό που κατέχει (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρε.: 56537/ ). Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7831 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 30/ πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 1787/2010 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ ), και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 και του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999, ανα καλείται η υπ αριθμ. 924/ απόφαση του Προ έδρου του Πε.Σ.Υ. Θεσσαλίας (ΦΕΚ διορισμού 89/ τ. Ν.Π.Δ.Δ./ ) ως προς το μέρος που αφορά το δι ορισμό της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΟΪΝΟΥ του Αποστόλου σε θέση κατηγορίας κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Με την υπ αριθμ / διαπιστωτι κή πράξη του Προέδρου του EOT η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Νόμου 3528/07 «Υπαλληλικός Κώδικας» λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου του EOT, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του Εμμανουήλ του κλά δου ΤΕ3, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 6 ο την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

8 7832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1055 13 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Ιουλίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20159 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματο γράφου της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 99 7 Αυγούστου 00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρι κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1693 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ. 429.1/8/150107/Σ. 18/10.1.06 κοινής απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα