Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε βάση το πολιτιστικό της απόθεµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε βάση το πολιτιστικό της απόθεµα"

Transcript

1 Περιεχόµενα 1.Εισαγωγή στην περιφερειακή ανάπτυξη Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτιστικό απόθεµα Πολιτισµός στα πλαίσια της Ευρωπαïκής Ένωσης 2.2.Πολιτική απασχόλησης στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 3.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ) Στατιστικά στοιχεία 3.2.Πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης- Μελέτη για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού µε βάση αξιόλογα στοιχεία του πολιτιστικού αποθέµατος 4.Πολιτιστικό απόθεµα περιφέρειας ΑΜΘ Προϋποθέσεις αξιολόγησής του 4.2.Πολιτιστικό απόθεµα κατά νοµούς 4.3.Συνεισφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη: ηµοτικές Πολιτιστικές Επιχειρήσεις Συνεισφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη: σύλλογοι...35 Παράδειγµα: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 5.Στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης Η παράµετρος του πολιτισµού 5.2.Αρχές που διέπουν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς...38 για την προγραµµατική περίοδο Ισχύς τους για την περιφέρεια ΑΜΘ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Πολιτισµός» Ο πολιτισµός στο Β και στο Γ Κ.Π.Σ Σύγκριση του Β µε το Γ Κ.Π.Σ Κράτος και πολιτισµική πολιτική Μηχανισµοί υλοποίησης των έργων Τρόπος προσέγγισης: πολιτιστική κληρονοµιά και Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνηµείων Ο πολιτισµός στο Ελληνικό νοµικό πλαίσιο Πολιτιστικό περιβάλλον στο Ελληνικό Σύνταγµα, άρ Ο ν.3028/ Το λεγ. «Περιβαλλοντικό Σύνταγµα» Ο πολιτισµός, ο δηµόσιος χώρος και η οικονοµία 6.Η πολιτιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια ΑΜΘ µέσω των Ευρωπαïκών Προγραµµάτων Γενικοί και ειδικοί στόχοι, άξονες προτεραιότητας που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Πολιτισµός» Αναβάθµιση της υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων (Μέτρο 1.1.) Στόχοι του Μέτρου Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων (Μέτρο 1.2.) 6.2.Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, σύνολα και µνηµεία στην περιφέρεια ΑΜΘ...63 επισκεψιµότητα Έργα ενταγµένα ανά κατηγορία ενέργειας: µουσεία 6.3.Περιθώρια βελτίωσης Ειδικό καθεστώς αυτεπιστασίας ορισµένων έργων

2 6.5.Θετικές επιπτώσεις Αποτελέσµατα Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 6.7.Έργα ενταγµένα ανά κατηγορία ενέργειας: ανάπλαση - ανάδειξη - αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων Παρατηρήσεις 6.9.Έργα πολιτισµού στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Υλοποίηση των ενταγµένων έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΜΘ 6.11.Έργα πολιτισµού ενταγµένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»...82 για την περιφέρεια ΑΜΘ 6.12.Έργα πολιτισµού στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Έργα πολιτισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον»...87 για την περιφέρεια ΑΜΘ 6.14.Λοιπά έργα για τον πολιτισµό ενταγµένα στα Ευρωπαïκά Ταµεία για την περιφέρεια ΑΜΘ...89 ανά κατηγορία ενέργειας: έργα υποδοµής εκπαίδευσης, έργα υποδοµής υγείας και πρόνοιας, αξιοποίηση σπηλαίου, υποδοµές Κοινωνίας της Πληροφορίας στον πολιτισµό, δικτύωση, υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού - επικοινωνιακά γεγονότα, µελέτες - εργαλεία - έρευνες, ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση, κατάρτιση, δοµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού 6.15.Πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας ΑΜΘ : γενικές παρατηρήσεις Πολιτιστικό δίκτυο σε συνδυασµό µε άλλα δίκτυα λ.χ. αρχαιολογικών χώρων - κόµβοι - κατανοµή - προβολή Επίµετρο - τελικές παρατηρήσεις ικτυακοί τόποι Ενδεικτική βιβλιογραφία Η Νίκη της Σαµοθράκης 2

3 ΘΕΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η εργασία αποβλέπει στο να προτείνει στοιχεία για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε βάση το πολιτιστικό απόθεµα που διαθέτει η περιοχή, όλων των θεµατικών µορφών και περιόδων, µε ισόρροπη ενδοπεριφερειακή κατανοµή και σκοπό την αξιοποίησή του σε στόχους ανάπτυξης κ / ή συνοχής. Θα ληφθεί υπόψη µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση ως προς τις λοιπές πολιτικές (εκπαίδευση, µεταφορών, κοινωνική, τουριστική, σύγχρονα µέσα διαχείρισης κ.ά.) καθώς και γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων κ. ά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγικά σηµειώνουµε αυτό που πρέπει να ληφθεί κατ εξοχήν υπόψη σ έναν σοβαρό σχεδιασµό για κάθε ανάπτυξη: διότι ακριβώς οι διάφοροι πόροι (συγκεντρώσεις πληθυσµού, δραστηριοτήτων, φυσικών πόρων κ.ά., που παρουσιάζουν συγκεκριµένη κατανοµή στο χώρο ) είναι πάντοτε πεπερασµένοι, επιζητείται µε τη λογική χρήση τους η µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Όµως, η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ανάπτυξης στο χώρο, που αποτελεί σχεδόν πάντα τον κανόνα, καθιστά αναγκαία µια ενεργή περιφερειακή πολιτική, δηλ. την καλύτερη κατανοµή των πόρων ώστε να µειωθούν οι ανισότητες και να υπάρξει µια µεγιστοποίηση της χωρικής κατανοµής της ανάπτυξης. Παρατηρείται επίσης ότι οι σκοποί αναφέρονται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ενώ τα µέσα τα διαµορφώνουν και τα υλοποιούν οι φορείς. Τα εθνικά κράτη είναι εκείνα που, κατά πρώτο λόγο, πρέπει να λύσουν τα περιφερειακά τους προβλήµατα ( µε την κατασκευή των υποδοµών και την ενίσχυση των επενδύσεων ) και γνώµονα τη δηµιουργία απασχόλησης. Αλλά και η ευρωπαïκή περιφερειακή πολιτική συντονίζει τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές, ενώ επίσης εναρµονίζει τις διάφορες πολιτικές και τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. για να τους 3

4 δίνει µια «περιφερειακή διάσταση» και να αυξάνει έτσι την επίδρασή τους στις περιοχές που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης 1. Ο συνδυασµός των σκοπών της γενικής αναπτυξιακής και της περιφερειακής πολιτικής αποτελεί επίσης κύριο µέληµα, µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα και την ισότητα, για καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Όλο και περισσότερο, παράλληλα µε τα παραδοσιακά µέσα περιφερειακής πολιτικής (όπως υποδοµές, επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα, πιστωτικά κίνητρα, θεσµικά µέτρα, έλεγχοι και αντικίνητρα), εφαρµόζονται και τα νέα µέσα περιφερειακής πολιτικής : ενίσχυση του ρόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τεχνοπόλεις, καινοτοµία και νέα τεχνολογία, τοπική ανάπτυξη. Πιο ειδικά, η τοπική ανάπτυξη προσφέρει το µοντέλο της ολοκληρωµένης και ενδογενούς ανάπτυξης, που κάνει την εµφάνισή του από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ως επακόλουθο της κρίσης της βαριάς βιοµηχανίας και των αστικο-βιοµηχανικών κέντρων. Με τον όρο τοπική εννοείται πλέον η ανάπτυξη, όπου οι τοπικοί φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, επαγγελµατικές οργανώσεις, σύνδεσµοι κ.λπ.) συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία, ενώ γίνεται αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτηµάτων, βάσει της λογικής ότι όλες οι χωρικές µονάδες διαθέτουν πόρους που µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα µε την ενεργοποίηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και του πληθυσµού. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται πως ο τοµέας του πολιτισµού διαθέτει και µια καθαρά περιφερειακή διάσταση 2, ενώ, όπως θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε στη συνέχεια και στο παράδειγµα της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, αυτό εφαρµόζεται µε ολοκληρωµένα, πολυετή και πολυτοµεακά, τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα, ή κατά πόσο τουλάχιστον καταβάλλεται προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση. Ένα από τα µοντέλα της περιφερειακής ανάπτυξης, που προτάσσεται µάλιστα σε περιόδους κρίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αυτό της ολοκληρωµένης ανάπτυξης 3 των περιφερειών ή κρατών, όπου η µεγέθυνση, η ανάπτυξη ή η πρόοδος πετυχαίνεται µε βοήθεια κυρίως ενδογενών παραγόντων. Προς αυτό αξιοποιούνται όλες οι πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες και τα τοπικά πλεονεκτήµατα (και βασικό 1 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική,2001, σ Βλ. λ.χ.: Ντόρα Κόνσολα, Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική πολιτική, 1990 [η προβληµατική της περιφερειακής διάστασης της πολιτιστικής πολιτικής, σ.27-34]. 3 Αθ.. Παπαδασκαλόπουλος, Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, 1995, σ. 51 κ.ε. 4

5 πλεονέκτηµα της Ελλάδας είναι ακριβώς ο πολιτιστικός της πλούτος), ενώ η ισόρροπη ανάπτυξη επιδιώκεται µέσω της κινητοποίησης όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων και µε έµφαση στα τοπικά πλεονεκτήµατα, καθώς και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών µονάδων, και όχι λ.χ. µόνο των ευνοηµένων κέντρων. Ο τύπος αυτός της ανάπτυξης, που αποδεικνύεται συχνά πιο ανθεκτικός στις αλλαγές και βιώσιµος, βασίζεται µεταξύ άλλων στην τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα, είναι δηλ. ενδογενής, προέρχεται εν πολλοίς από την «βάση» και τους τοπικούς φορείς, επιδιώκει την συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, και των απλών κατοίκων ακόµη, ενώ δικαίως χαρακτηρίζεται ως δηµοκρατικός. Στα µέσα για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη συγκαταλέγονται και ο τουρισµός και ο πολιτισµός 4. Κατά αυτόν τον τρόπο, και η πολιτιστική ανάπτυξη µπορεί να συµβάλλει στην συγκράτηση του πληθυσµού, την τόνωση της απασχόλησης καθώς και την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης. Το πλαίσιο για τα προαναφερθέντα τίθεται εν πολλοίς από την ίδια την Ευρωπαïκή Ένωση. Και πιο συγκεκριµένα, η Ε.Ε., µεταξύ άλλων, έχει προβεί ακόµη και στην διαπεριφερειακή συνεργασία για την πολιτιστική ανάπτυξη, λ.χ. µε το πρόγραµµα CULTURE, ήδη από το Με το κείµενο «Πολιτική Συνοχής και Πολιτισµός, µια συνεισφορά στην απασχόληση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι, οι πολιτιστικές δραστηριότητες δεν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο δράσης µόνο του δηµόσιου τοµέα, αλλά και του ιδιωτικού προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης. Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθούν οι καινοτόµες δραστηριότητες και σ αυτό τον τοµέα, έτσι ώστε να αποτελέσει αντικείµενο αξιοποίησης και εκµετάλλευσης 5. Αναφέρεται επιπλέον η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (96) 512, 20 Νοεµβρίου 1996 ], µε την οποία τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η συνέργια µεταξύ των διαρθρωτικών ταµείων και του πολιτισµού και προτείνει να εντατικοποιηθούν οι παρεµβάσεις των ταµείων στον πολιτιστικό τοµέα, προκειµένου αυτός να συµβάλει περισσότερο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα µέσα ενηµέρωσης, την κοινωνία των πληροφοριών, την πολιτιστική κληρονοµιά και την περιφερειακή ταυτότητα 6. 4 Βλ. επίσης: Ντόρα Κόνσολα, Θέµατα Πολιτιστικής Πολιτικής, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Πάντειο Παν/µιο. 5 Μανώλης Σ. Χριστοφάκης, Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική, 2001, σ Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική, 2001, σ.217 [όπου και περισσότερη ξενόγλωσση βιβλιογραφία για την περιφερειακή πολιτική στην σ.227]. 5

6 Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων Επίσης, στα διάφορα µοντέλα πόλων ανάπτυξης, βιοµηχανικής ή γενικότερα οικονοµικής, συνεκτιµάται στην ελκυστικότητά τους και η ανάπτυξη της πολιτιστικής υποστήριξης, η οποία συµβάλλει, µεταξύ άλλων, και στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζοµένων, που αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις για µεγαλύτερη παραγωγικότητά τους στην εργασία, ενώ προσελκύει επίσης ανώτερα στελέχη και ευνοεί την εγκατάσταση επιχειρήσεων Πολιτισµός στα πλαίσια της Ε.Ε. Σηµειώνουµε πιο ειδικά πλέον ότι, οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πολιτιστικό τοµέα είναι σχετικά πρόσφατες και επιδιώκουν, µεταξύ άλλων, κυρίως τη διάσωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ενίσχυση των εργαζοµένων στον πολιτιστικό τοµέα, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ως µια από τις σύγχρονες ανάγκες, η πολιτιστική κληρονοµιά εντάσσεται και στη γενικότερη στρατηγική για την απασχόληση της Ένωσης, µέσω επίσης της ενθάρρυνσης των τοπικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης της απασχόλησης 7. 7 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση : ίκαιο Οικονοµία Πολιτική, σ.237 κ.ά. 6

7 Συνειδητοποιείται πως για τη µείωση της ανεργίας απαιτείται όλο και περισσότερο µια ενεργητική πολιτική για την απασχόληση. Αυτή επιζητεί µια ριζικά νέα χρησιµοποίηση των εργαλείων που µπορούν να επηρεάσουν την απασχόληση, όπως µεταξύ άλλων η κατάργηση διοικητικών εµποδίων, διοικητικά κ.ά. κίνητρα, η νοµοθεσία της εργασίας, και τα οποία συγκροτούν «τα εθνικά συστήµατα απασχόλησης». Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη είναι εκείνα που πρέπει να πάρουν την µεγάλη πλειοψηφία των µέτρων που χρειάζονται για την αντιµετώπιση της κατάστασης της απασχόλησης στη χώρα τους Η πολιτική απασχόλησης στη Συνθήκη του Άµστερνταµ Ωστόσο, η Συνθήκη του Άµστερνταµ προχώρησε σε κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και υπογράµµισε την ανάγκη της κινητοποίησης των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών υπέρ της απασχόλησης. Αυτές περιλαµβάνουν 8 : -την βελτίωση της απασχολησιµότητας, δηλ. παροχή στους ανέργους και στους εργαζόµενους γενικότερα των καλύτερων δυνατών ευκαιριών για να βρουν απασχόληση, ιδίως µέσω της κατάλληλης κατάρτισης, -την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, µε το να καταστήσουν ευκολότερη τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση, -την ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής, µε την ανάπτυξη στρατηγικών για τη σύγχρονη και ευέλικτη οργάνωση της εργασίας, από κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, την εξέταση νέων ειδών συµβάσεων απασχόλησης, καθώς και τη θέσπιση κινήτρων για ατοµική και ενδοεπιχειρησιακή περαιτέρω κατάρτιση, -ενίσχυση των πολιτικών ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών και την βελτίωση της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα, στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άρθρο 125 αναφέρεται : «Τα κράτη µέλη και η κοινότητα [η Ε.Ε.] εργάζονται [ ], για την ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δηµιουργία εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας [ ]», το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι : «Σε όλες 8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού : Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική : µια πολιτική για τον άνθρωπο,

8 τις δραστηριότητες [ ] η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών», ενώ το άρθρο 13 αναφέρει ότι η Ε.Ε. µπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέµηση κάθε είδους διακρίσεων. 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 3.1. Στατιστικά στοιχεία Η εναργέστερη συνειδητοποίηση του ρόλου που µπορεί να παίξει το πολιτιστικό απόθεµα και γενικά ο πολιτισµός στην ανάπτυξη µιας περιφέρεια και στην τόνωση της απασχόλησης ή συγκράτησης του πληθυσµού, διαφαίνεται και στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. Η περιφέρεια 9, που αποτελείται από τους νοµούς Καβάλας, ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου 10, καλύπτει το 10,7 % της έκτασης της χώρας ( τ.χλµ., 4 η σε έκταση ανάµεσα στις 13 συνολικά ελληνικές περιφέρειες), ενώ σηµαντικό χαρακτηριστικό της αποτελεί το γεγονός ότι ο πληθυσµός της (περ κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 5,3 % του συνολικού πληθυσµού του κράτους, δηλ. 7 η µεταξύ των ελληνικών περιφερειών), από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 κ.ε. παρουσιάζει έναν οριακά θετικό ρυθµό µεταβολής, που παραµένει ωστόσο χαµηλότερος του ρυθµού του συνόλου της χώρας (όπου καταγράφεται κατά την τελευταία δεκαετία αύξηση σε ποσοστό περίπου 5 %). Το αρνητικό αυτό για την περιφέρεια φαινόµενο, συνυφασµένο µε ποικίλους παράγοντες πολιτικογεωγραφικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς τείνει να επαναθεωρηθεί, σε συνάρτηση µε την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, που θα ήταν δυνατό να εφαρµοστούν αποδοτικά στην προκεχωρηµένη αυτή ζώνη της Ευρωπαïκής Ένωσης 11. Ιδίως τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία αποτελεί µία από τις ακρότερες ανατολικές και, κατ εξοχήν, ευαίσθητη επαρχία, τα οποία συχνά χαρακτηρίζονται γι αυτό και ως «πιλοτικά», µε τα οποία τείνουν να αντιµετωπιστούν παλαιά αιτήµατα της περιοχής, 9 Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 17 Φεβρουαρίου 2000, αφιέρωµα µε τίτλο «Η οικονοµία των ελληνικών περιφερειών», σ (ελληνικές περιφέρειες και ανάπτυξη : Ανατολική Μακεδονία και Θράκη). 10 Στην περιφέρεια υπάρχουν πλέον 55 ΟΤΑ (Ν. 2539/1997), και επιπλέον οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ροδόπης-Έβρου και ράµας-καβάλας-ξάνθης (Ν. 2240/ άρθρο 5 ΚΝΑ). 11 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας, σ.271, στον τόµο : Θράκη, Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, β έκδοση, Ιούλιος

9 σε σηµαντικό βαθµό, ανεκπλήρωτα, όπως η άρση της αποµόνωσης, η ολοκληρωµένη και συστηµατική εκµετάλλευση των φυσικών και πολιτιστικών, θα πρόσθετε κανείς, πόρων, καθώς και του ορυκτού πλούτου της, η πληρέστερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της, η βελτίωση και, ακόµη, ο εκσυγχρονισµός των κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών 12. Επιπλέον, η γεωπολιτική θέση της περιφέρειας, στοιχείο που συνέβαλε στο παρελθόν στην αποµόνωση και την περιθωριοποίησή της, θα ήταν, αντίθετα σήµερα, δυνατό να συµβάλει, και αυτή, στην αναβάθµιση της περιοχής µε την ανάπτυξη της συνεργασίας σε περιφερειακή βάση. Ήδη όµως, σε ευρύτερη πολιτική και οικονοµική κλίµακα, η περιφέρεια προσφέρεται για να αποτελέσει σηµείο διασταύρωσης και στήριξης ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας ανθρώπων και αγαθών, πολιτιστικής ακτινοβολίας ακόµη θα λέγαµε, που θα συνενώσει οργανικά τη υτική Ευρώπη µε την Ανατολική Βαλκανική και τη δυτική παρευξείνια ζώνη µέχρι και τη Ρωσία 13. Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζει ενδοπεριφερειακά ωστόσο η πληθυσµιακή της συγκρότηση σε σχέση µε τις λοιπές περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας της ύπαρξης της θρησκευτικής µειονότητας των µουσουλµάνων 14. Ειδικότερα, το µουσουλµανικό στοιχείο κατανέµεται κυρίως στις πρωτεύουσες και στις ορεινές ζώνες των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης 15. Σηµειώνεται επίσης ότι πλέον έχουν εξασφαλισθεί όλες οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη κοινωνική και οικονοµική πρόοδο των ελλήνων µουσουλµάνων της υτικής Θράκης, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βιώνει σήµερα ελεύθερα στο ελληνικό κράτος και απολαµβάνει γνήσια ισονοµία και ισοπολιτεία, ενώ, εν προκειµένω για το θέµα µας, έχει καταβληθεί φροντίδα να διατηρηθεί µε κάθε τρόπο η πολιτιστική ταυτότητά του. Εντούτοις, παραµένει καθοριστικό για τη δοµή της κοινωνίας και την εσωτερική της διάρθρωση ο βαθµός και οι µορφές διαφοροποίησης µεταξύ των θρησκευτικών οµάδων της υτικής Θράκης 16. Όπως συχνά κρίνεται, η µουσουλµανική µειονότητα δεν έχει ενταχθεί οργανικά στον κοινωνικό κορµό και 12 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας (ως άνω) σ Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (ως άνω). 14 Βλ. λ.χ. : Κωνσταντίνου Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία του βόρειου ελληνισµού, 2000, κεφάλαιο δωδέκατο ΙΙΙ (Η µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης και η σύγχρονη πραγµατικότητα, σ ), επίσης : Πόλυς Α. Μυλωνάς, Οι Ποµάκοι της Θράκης, Υπολογίζονται σε περ., που αποτελεί όµως φυλετικά και γλωσσικά ανοµοιογενές πληθυσµιακό στρώµα, εφόσον συγκροτείται από τουρκόφωνους (54%), Ποµάκους (36%), Αθίγγανους και Κιρκάσιους (18%). 16 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας (ως άνω) σ

10 δεν αξιοποιεί, σε ισότιµη βάση, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρονται στο πεδίο της οικονοµίας και της παιδείας, µε επιπτώσεις που τείνουν βαθµιαία να εκδηλωθούν στον πολιτικό τοµέα υπό µορφή φυγόκεντρων τάσεων. Ως αιτίες αναφέρονται οι περιορισµένες αγροτικές ασχολίες (κυρίως σε ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές) στις οποίες είναι προσκολληµένοι, το ασαφές καθεστώς που διέπει τις ιδιοκτησίες τους, το χαµηλό µορφωτικό τους επίπεδο, οι επιφυλάξεις που έχουν αλλά και οι δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν ως προς την ένταξή τους στην τοπική οικονοµία 17. Έτσι, στο πεδίο της οικονοµίας παρατηρείται εσωστρέφεια µε τη δηµιουργία κλειστού κυκλώµατος στους κόλπους της τοπικής αγοράς και εξωστρέφεια σ ότι αφορά την τοποθέτηση και την αξιοποίηση των εισοδηµάτων τους, όπως επίσης στην παιδεία και στο πολιτικό πεδίο. Η πολιτεία αποβλέπει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, στη λήψη µέτρων ικανών να συµβάλουν στην αποκατάσταση ή στην αναδιάταξη των κοινωνικών ισορροπιών στο χώρο της Θράκης, όπου, θα πρόσθετε κανείς, και ο πολιτιστικός τοµέας θα µπορούσε να αναλάβει, µε τον παιδευτικό του ρόλο, το µερίδιο που του αναλογεί. Και ως εκ τούτου, η περιφέρεια παράγει το 4,8 % του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προïόντος της χώρας, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία του 1997, ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί το 40,1 % του ενεργού πληθυσµού της, ο δευτερογενής τοµέας το 17,9 % και ο τριτογενής το 42,1 % (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8 %, 22,5 % και 57,7 % αντίστοιχα, για το 1997), µε τάση ενίσχυσης του τριτογενούς τοµέα και µείωσης του πρωτογενούς, ενώ ο δευτερογενής τοµέας παραµένει περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ιδίως ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, αξιόλογα τουριστικά πλεονεκτήµατα 18. Όπως επισηµαίνεται, αυτά εντοπίζονται όχι µόνο στο νησιωτικό χώρο (Σαµοθράκη, Θάσος) και στο παράλιο τµήµα της, αλλά και στους πλούσιους φυσικούς πόρους που περιλαµβάνει, καθώς και στους πολιτιστικούς, όπως τους παραδοσιακούς οικισµούς και τους αρχαιολογικούς της χώρους, στα θρησκευτικά της µνηµεία. Κατά αυτόν τον τρόπο επιµηκύνεται η τουριστική περίοδος και προσφέρονται δυνατότητες περιηγητικού περιπατητικού, ιαµατικού, εκκλησιαστικού, αρχαιολογικού τουρισµού, ενώ δύναται να προσελκύσει έτσι τουρισµό υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη παρουσιάζεται έντονη και ποικιλόµορφη, µε αξιόλογη ανάπτυξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων σ όλους τους νοµούς της 17 Ακαδηµία Αθηνών, Η ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα Βλ. λ.χ. : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 10

11 περιφέρειας, όπου και διαπιστώνεται σηµαντική ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας 19. Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί, ωστόσο, ότι η περιφέρεια εξαρτάται, κυρίως, από τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, καθώς η ανάπτυξη του τουρισµού και των υπηρεσιών είναι αργή, αφήνοντάς τους όµως περιθώρια βελτίωσης. Ποσοστά ανεργίας (2002) 20 Αν. Μακ. Θράκη 10,4% Κ. Μακεδονία 11,5% υτ. Μακεδονία 14,7% Ήπειρος 10,6% Θεσσαλία 10,6% Ιόνια Νησιά 10,5% υτ. Ελλάδα 9,8% Αττική 9,2% Πελοπόννησος 7,3% Β. Αιγαίο 9,2% Ν. Αιγαίο 14,2% Κρήτη 7,2% Μέσος όρος χώρας 9,9% 21 Κοινή διαπίστωση άλλωστε αποτελεί το γεγονός ότι, τα φυσικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειας Ανατολής Μακεδονίας Θράκης παρέµειναν για δεκαετίες αναξιοποίητα, λόγω της απόστασής της από τα µεγάλα εσωτερικά αστικά κέντρα, των κλειστών βορείων συνόρων της, της αποµόνωσής της, που ενδυναµώνονταν από το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστηµα διοίκησης που ήθελε να αγνοεί κάθε είδους περιφερειακή ανάπτυξη. Στις γενικότερες χωροοικονοµικές προστίθενται ασφαλώς και οι διοικητικές δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στον θρακικό χώρο και απαιτούν άµεση και δραστική αντιµετώπιση Βλ. λ.χ. : Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΗΜΗΤΡΑ ενηµέρωση πληροφόρηση Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρούσα κατάσταση 20 Στοιχεία του συναδέλφου Χρ. Κωτσάκου 21 Για το ίδιο έτος η Eurostat δίνει µέσο όρο για τη χώρα 10,4%. 22 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας (ως άνω) σ

12 Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Προïόν της περιφέρειας ανέρχεται στο 61,5 % του Κοινοτικού µέσου όρου, κατατάσσοντας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη µεταξύ των πιο φτωχών περιφερειών της χώρας αλλά και του στόχου 1 [προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, δηλ. εκείνων των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κατώτερο από το 75% του κοινοτικού µέσου όρου] της Ευρωπαïκής Ένωσης 23. Ωστόσο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται να αναβαθµίσει την θέση της. Συµπερασµατικά διαπιστώνεται 24 για την περίοδο ότι, µολονότι σηµειώθηκε αναστροφή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης στην περιφέρεια, εντούτοις η επίδοση της οικονοµικής βάσης και της αγοράς εργασίας κρίνεται υποτονική, κυρίως λόγω της κοστοβόρας προσαρµογής του παραγωγικού προτύπου στις νέες συνθήκες εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισµού που επιδρούν αρνητικά ειδικά στις δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα. Γι αυτό, µεγαλύτερη ευχέρεια προβλέπεται µελλοντικά στην προσέγγιση στόχων παρεµβάσεων που αφορούν βασικές και κοινωνικές υποδοµές, συγκριτικά µε τις παρεµβάσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της (παραγωγικής) ανταγωνιστικότητας και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (αστικός και ορεινός χώρος). Φρούριο Καβάλας 23 Βλ. επίσης : Οι περιφέρειες της Ελλάδας στην Ευρωπαïκή Ένωση, έκδοση της Ευρωπαïκής Επιτροπής, 1999, [Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία] σ Βλ.: Συµπεράσµατα και προτάσεις στην Ενδιάµεση αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

13 3.2.Πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης µελέτη για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού µε βάση αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού αποθέµατος. Ασφαλώς και για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η επιδιωκόµενη πρόοδος στον οικονοµικό τοµέα κατά το παρελθόν να είχε αποβεί εις βάρος της ποιοτικής (πολιτιστικής και κοινωνικής) διάστασης της ανάπτυξης, που παρατηρείται ως γενικό φαινόµενο της όλης αναπτυξιακής προσπάθειας κατά τη µεταπολεµική περίοδο 25. Η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και η καταστροφή των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα οποία θεωρήθηκαν ως τροχοπέδη στην όλη αναπτυξιακή διαδικασία, αφορά ασφαλώς κατά τα παρελθόντα έτη και τον ελλαδικό χώρο. Η συνειδητοποίηση, όπως προαναφέρθηκε, συνεπώς, της αναγκαιότητας µιας πολυδιάστατης ανάπτυξης οδήγησε στο να ενσωµατωθεί η πολιτιστική διάσταση, που αναλύεται σε µακροοικονοµικό (άνοδο της πολιτιστικής στάθµης του πληθυσµού και ποιοτική αναβάθµιση του εργατικού δυναµικού, µε επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην έρευνα) και µικροοικονοµικό επίπεδο (διαµόρφωση εξωτερικών οικονοµιών), στον εθνικό, περιφερειακό και τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασµό. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος που επιδιώκεται κατά αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται αφενός από το µέγεθος και την ποιότητα των επενδύσεων σε υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό και νέες τεχνολογίες και αφετέρου από τον εκσυγχρονισµό των σχετικών µε τον πολιτισµό δοµών, τον αριθµό, την ποιότητα και την πληρότητα των σχετικών δικτύων και την διασύνδεσή τους µε αντίστοιχα διεθνή δίκτυα (ψηφιακά και πολιτιστικά χωρικά δίκτυα) 26. Μία πτυχή του θέµατος αποτελεί καταρχήν η επιδίωξη της ανάπτυξης και προβολής εναλλακτικών µορφών τουρισµού 27 που αναµένεται να έχει θετικότερα αποτελέσµατα για την περιοχή, καθώς ειδικά για τον τουρισµό κρίνεται πιο αποτελεσµατική η στόχευση συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού. 25 Βλ. λ.χ.: Γκιόκα Ε., Γρηγορακάκης Γρ., Παπαϊωάννου Αρ.: Πολιτιστική Κληρονοµιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ι Εκπαιδευτική Σειρά Τµήµα: Τ.Α.Π.Α. Ε.Σ..., Αθήνα 2003, σ Γκιόκα Ε., Γρηγορακάκης Γρ., Παπαϊωάννου Αρ. (ως άνω), σ Βλ. : Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης [έργο της περιφέρειας ΑΜΘ µε χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ] σ.28 κ.ε. Άλλωστε η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προïόντος και η απαραίτητη σύνδεση του τουρισµού µε την πολιτιστική κληρονοµιά ανήκει στην πολιτική στοχοθεσία (βλ. λ.χ. άρθρο του Στάθη ΚΟΥΣΟΥΝΗ για τον τουρισµό στην εφηµερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ). 13

14 Όπως σηµειώνεται, οι οµάδες αυτές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που µπορούν να προσδιοριστούν ανάλογα µε την κατηγορία, το είδος των ενδιαφερόντων τους, τη χώρα προέλευσης κ.λπ. Στα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά οφείλει να ανταποκριθεί αντίστοιχα µια διαφοροποιηµένη και εξειδικευµένη προσφορά, η οποία οφείλει να καλύψει µε επάρκεια τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κατηγοριών επισκεπτών. Ο οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός, που µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική τόνωση των τοπικών κοινωνιών, µπορεί να συνδυαστεί και εν µέρει προϋποθέτει το πολιτιστικό απόθεµα. Παραδοσιακά κτίσµατα σε διατηρητέους οικισµούς, παραδοσιακά αγροτόσπιτα, κάθε είδους άλλα κτήρια (πύργοι, χάνια, εγκαταλειµµένα µοναστήρια κ.λπ.) δύναται να τους αποδοθεί νέα χρήση για τη φιλοξενία επισκεπτών, εντάσσοντάς τα επωφελώς στην σύγχρονο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, διατηρώντας και συνεισφέροντας παράλληλα στη διατήρηση της φυσιογνωµίας τους. Ο οικοτουρισµός, αλλά και οι άλλες µορφές τουρισµού, όπως ο θαλάσσιος τουρισµός, ο συνεδριακός επαγγελµατικός τουρισµός, αφήνουν περιθώρια για από κοινού προσφορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων προς τους ενδιαφερόµενους επισκέπτες µε τον λεγ. πολιτιστικό τουρισµό. Μια µορφή που κατεξοχήν µπορεί να αξιοποιεί το πολιτιστικό απόθεµα της περιφέρειας αποτελεί ο αρχαιολογικός τουρισµός 28, δεδοµένου ότι η περιοχή παρουσιάζει σηµαντικό αρχαιολογικό πλούτο, για τον οποίο καταρχήν ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί τόσο µέσω των αρχαιολογικών χώρων όσο και µέσω των διάφορων αρχαιολογικών µουσείων που λειτουργούν στην περιοχή. Θα πρόσθετε κανείς τον όλο και σηµαντικότερο ρόλο που καλείται να αναλάβει η ηλεκτρονική ή ψηφιακή προσπέλαση και ενηµέρωση σχετικά µε το πολιτιστικό προïόν και τα µνηµεία στη σύγχρονη εποχή και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινού. 28 Βλ. : Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σ.31. Βλ. επίσης: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,2002 [ευγενική παραχώρηση στον γράφοντα από τον κ. Γ. Ταταράκη, /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κοµοτηνή]. 14

15 Ως σηµαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υποδείχθηκαν καταρχήν οι εξής: -Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. -Αρχαία πόλη της Θάσου. -Αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων. -Κοινότητα Θερµών Ανάγλυφο του Μίθρα Ταυροκτόνου. -Μακεδονικοί τάφοι. -Τα ερείπια της αρχαίας πόλης Τοπείρου οι αρχαίοι παραποτάµιοι οικισµοί του Νέστου. -Σαµοθράκη. -Αρχαιολογικός χώρος Αµφίπολης 29 Παράλληλα στη περιοχή λειτουργεί σηµαντικός αριθµός αρχαιολογικών µουσείων, όπως το Αρχαιολογικό µουσείο Καβάλας, το Αρχαιολογικό µουσείο ράµας, το Αρχαιολογικό µουσείο Αβδήρων κ.ά. Επιπλέον, ο θρησκευτικός τουρισµός αναφέρεται σε επισκέπτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν θρησκευτικούς τόπους σηµαντικής ιστορικής αξίας. Στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης λειτουργούν πολλές ιστορικής σηµασίας εκκλησίες και µοναστήρια, τα οποία µπορούν να προσελκύσουν, όπως αναφέρεται 30, το ενδιαφέρον των επισκεπτών αυτής της εξειδικευµένης µορφής τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρεται από µελέτες ότι στο χωριό Λυδία του Νοµού Καβάλας βρίσκεται η φυλακή του Αποστόλου Παύλου καθώς και το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Η Καβάλα ήταν η πρώτη πόλη της Ευρώπης που δέχτηκε το κήρυγµα του Χριστιανισµού από τον Απόστολο Παύλο, ενώ στην περιοχή βαπτίσθηκε η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Παράλληλα, στην περιοχή λειτουργούν οι εξής µονές και εκκλησίες µε µεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες: Μονή Αγίου Παντελεήµονα, Μοναστήρι της Υπαπαντής, Μοναστήρι της Παναγίας της Παγγαιώτισσας, ο Ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου στη Σαµοθράκη, η βυζαντινή Παναγία Κοσµοσώτειρα στις Φέρες, η Μονή 29 Τον οποίο θα µπορούσε να προσθέσει κανείς. 30 Βλ. : Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σ

16 Κορνοφωλιάς, το Μοναστήρι της Παναγίας Φανερωµένης / Βαθυρρύακα,, τα Μοναστήρια της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, της Παναγίας της Καλαµού και η Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών στην Ξάνθη. Στην κατηγορία αυτή µπορεί να περιληφθούν και τα εκκλησιαστικά µουσεία, όπως αυτό της ράµας, όπου εκτίθενται σπάνιες εικόνες και κειµήλια ή το εκκλησιαστικό µουσείο που λειτουργεί στην Ξάνθη, όπου εκτίθενται βυζαντινές εικόνες και χειρόγραφα του 12 ου και 13 ου αι. Μία άλλη κατηγορία αποτελούν και τα µνηµεία της οθωµανικής περιόδου, εφόσον µ αυτόν τον τρόπο προαχθεί η αλληλοκατανόηση σε µια πολυπολιτισµική περιοχή ή λ.χ. καταδειχθεί η στενή σχέση και συνέχεια της αρχιτεκτονικής πολλών κτηρίων µ αυτά της βυζαντινής περιόδου απ όπου συχνά εµπνεύσθηκαν. Μία επιπλέον έκφανση αποτελεί και ο τουρισµός πόλεων, η γνωριµία της φυσιογνωµίας τους και µέσω των ιστορικών συνοικιών τους την διαχρονική τους εξέλιξη ή την κοινωνική και οικονοµική ζωή των κατοίκων της έως την σύγχρονη εποχή. Ο συνεδριακός και επαγγελµατικός τουρισµός 31 απαιτεί καταρχήν την ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών, εκτός από ξενοδοχειακές µονάδες και σε συνεδριακούς χώρους και κάθε είδους υπηρεσίες προς τους συµµετέχοντες, που είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα.. Ο συνεδριακός τουρισµός αποτελεί και ένα µέσο για τους συνέδρους, συνήθως µεσαίας ή υψηλής εισοδηµατικής τάξης και µορφωτικού επιπέδου, να γνωρίσουν την περιοχή και τον πολιτισµό της, και πιθανόν να την επισκεφτούν ξανά ως τουρίστες πλέον και όχι ως σύνεδροι. Καβάλα - καπναποθήκες 31 Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σ.34. Επίσης: Φιλιώ Λαζανά, Εισαγωγή στον επαγγελµατικό τουρισµό, σ

17 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Κρίνεται αναγκαίο η παράθεση των σηµαντικότερων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιφέρειας 32, για τα οποία µέχρι στιγµής έχει ληφθεί µέριµνα διατήρησης και προβολής τους και µπορεί να αξιοποιηθούν µελλοντικά σε µια µορφή πολυδιάστατης ανάπτυξής της Προϋποθέσεις αξιολόγησής του Εκκίνηση αποτελεί η παραδοχή ότι στην πολιτιστική ζωή της κοινωνίας συµµετέχουν και τη διαµορφώνουν περισσότεροι φορείς, που καθορίζονται από διάφορες πληθυσµιακές οµάδες και διαφορετικούς πολιτιστικούς πόρους (δηµόσιες εγκαταστάσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, πολιτιστική κληρονοµιά/ περιβάλλον, πολιτιστικοί οργανισµοί, πολιτιστική εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί πόροι, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός τουρισµός, φεστιβάλ και εκδηλώσεις, θρησκευτικοί οργανισµοί, µέσα και δραστηριότητες µειονοτήτων) 33. Η αποτίµηση των πολιτιστικών πόρων γίνεται από διοικούσα επιτροπή µε ποσοτικές (διεξαγωγή έρευνας,, κατάστρωση του προφίλ του πληθυσµιακού και πολιτιστικού δυναµικού) και ποιοτικές µεθόδους (οργάνωση εργαστηρίων και ασκήσεων πολιτιστικής χαρτογράφησης 34 ). 32 Η ενδεικτική παρουσίαση προέκυψε από στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τις εξής πηγές: -Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,2002 (παράρτηµα ΙΙ: Τουριστικό προïόν Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης), -Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός, εκδόσεις Explorer, 2003 [βιβλιογραφία στη σ. 240], - ιαρκής κατάλογος των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Ελλάδας, ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού (νοµοί Σερρών, ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) [κατόπιν επερώτησης του γράφοντος], βλ. Παράρτηµα, - Θράκη, Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, β έκδοση, Ιούλιος 2000, [όπου και εκτενής βιβλιογραφία για τα µνηµεία και τον πολιτισµό εν γένει της Θράκης: σ ], -Στοιχεία της ιεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της ιεύθυνσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού [κατόπιν επερώτησης του γράφοντος και στοιχεία που µου παραχωρήθηκαν από την κ. Μπέσου], -από την ιστοσελίδα του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 33 Βλ. λ.χ.: D. Grogan & C. Mercer, The Cultural Planning Handbook. An essential Australian guide, Allen & Urwin 1995 [Μεθοδολογία πολιτιστικού σχεδιασµού Ποσοτική πολιτιστική αποτίµηση] (σε ανεπίσηµη µετάφραση του Κ.Γασπαρινάτου). 34 Η οποία επιχειρείται καταρχήν. 17

18 Τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 35, όπως αυτά που παρατίθενται στη συνέχεια, προκειµένου να αξιολογηθούν ορθότερα, εµπεριέχουν -κοινωνικές πολιτισµικές αξίες: ιστορική, εκπαιδευτική επιστηµονική αξία, καλλιτεχνική αξία, αισθητική αξία, πολιτισµική/συµβολική αξία, κοινωνική αξία, πνευµατική/θρησκευτική αξία -οικονοµικές αξίες: αξία χρήσης, είτε από τα αγαθά που µπορούν να καταναλωθούν άµεσα, είτε λόγω των υπηρεσιών που το αγαθό παρέχει ή θα ήταν δυνατόν να παρέχει στο µέλλον, αξία µη χρήσης, που συνδέεται µε την επιθυµία των πολιτών να διαφυλάσσουν τα πολιτιστικά τοπία, αν και δεν τα έχουν ακόµα επισκεφτεί, καθώς και η επιθυµία κληροδότησης του συγκεκριµένου αγαθού στις επόµενες γενεές Πολιτιστικό απόθεµα κατά νοµούς Νοµός ράµας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Αρχαιολογικό Μουσείο ράµας: παλαιοντολογικά, προϊστορικά, κλασικά, ελληνιστικά, ρωµαϊκά, βυζαντινά ευρήµατα και ντοκουµέντα νεότερων χρόνων (εγκαινιάσθηκε το 1999). Βυζαντινά τείχη της ράµας: στο κέντρο της πόλης. Λαογραφικό Μουσείο ράµας: του τοπικού Λυκείου Ελληνίδων. Νεκροταφείο Τύµβων: στη βιοµηχανική ζώνη της πόλης της ράµας. Βυζαντινές Εκκλησίες Αγ. Σοφίας Ταξιαρχών στη ράµα: 10 ου και 11 ου - 14 ος (;) αι. µ.χ. Νεώτερες εκκλησίες ράµας: παλιά και νέα Μητρόπολη, Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Νικόλαος. ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ράµας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Παρανέστι). Νεολιθικός Οικισµός Φωτολίδος (15χλµ. Ν.). Οχυρά της Γραµµής Μεταξά. 35 Γκιόκα Ε., Γρηγορακάκης Γρ., Παπαϊωάννου Αρ.: Πολιτιστική Κληρονοµιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη, (ως άνω), Αθήνα 2003, σ R. MASON, Assessing Values in Conservation Plannning: Methodologigal Issues and Choises,

19 Οχυρό «Λίσσε»: στο χωριό Περιθεώρι(ο). Μουσείο Οχυρού «Λίσσε» Νευροκόπι: παραδοσιακά αγροτόσπιτα του 19 ου και των αρχών του 20 ου αι., Ι. Ν. Αγ. ηµητρίου. Παραδοσιακοί οικισµοί: Παγονέρι κ.ά. Εκκλησιαστική Συλλογή στη Μητρόπολη ράµας: σπάνιες εικόνες από τον 13 ο αι µ.χ. και κειµήλια από την Μ. Ασία και τον Πόντο. Ιερό του ιονύσου ή Απόλλωνα: χωριό Καλή Βρύση. Νεοκλασικά Αρχοντικά στη ράµα: στις γραφικές γειτονιές της πόλης, λ.χ. του Τζίµα (1922), παραδοσιακά εµπορικά καταστήµατα, το καφενείο «Ελευθερία» µε δηµοτική αίθουσα τέχνης, το µέγαρο του Αναστασιάδη. Καπναποθήκες: της περιόδου του Μεσοπολέµου στην συνοικία της Αγ. Βαρβάρας στη ράµα (του Χέρµαν Σπήρερ, του Γιοσέφ Φαρατζή κ.ά.), επίσης ο µουσουλµανικός µύλος των Ζώνκε. Οικοδόµηµα Οθωµανικής Περιόδου: στην Παλιά Πόλη της ράµας. Κουρσαµλή Τζαµί και Ακ Αχµέτ Αγά Τζαµί στη ράµα. Υπαίθριο Θέατρο: φαράγγι της Πετρούσας. οξάτο: µνηµείο σε ανάµνηση της σφαγής του 1913 στο οξάτο, η βασιλική του Αγ. Αθανασίου (1867), τα Εκπαιδευτήρια οξάτου ( ), το αρχοντικό Βογιατζή και άλλα νεοκλασικά κτήρια. Σπήλαιο του Αγγίτη (Μααρά): µε παλαιολιθκά ευρήµατα, νεώτερες οχυρώσεις και υδροτροχό οθωµανικής περιόδου. ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΑ ΡΩΜΕΝΑ Ετήσιο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους: κάθε Σεπτέµβριο, έχει ενταχθεί από το ΥΠ.ΠΟ. στο Εθνικό Πολιτιστικό ίκτυο Πόλεων, ενώ συνεργάζεται µε άλλα αντίστοιχα διεθνή φεστιβάλ. Παραµονή της γιορτής της Αγ. Βαρβάρας στη ράµα. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: 1 η Ιουνίου, για την απελευθέρωση της πόλης. Τοπικά ρώµενα Μεταµφιέσεις «ωδεκαηµέρου». Σφάγια Κουρµπάνι: 18 Ιανουαρίου στο Μοναστηράκι. Καρναβάλι: στη Χωριστή Κ. ευτέρα. Εκδηλώσεις µε παραδοσιακό χαρακτήρα και µε διονυσιακές καταβολές: περίοδος Θεοφανίων, στον Βώλακα, την Καλή Βρύση (Αράπηδες, Τσολιάδες, Γκιλίνες, Μωρόγεροι), το Μοναστηράκι, τον Ξηρόκαµπο, την Πετρούσα, τους Πύργους. Επέτειος Μάχης των Οχυρών «ΛΙΣΣΕ»: 6 Απριλίου στο οχυρό. Ιπποδροµίες: Νευροκόπι, οξάτο,2 Μαΐου. Χορός των γυναικών: Νευροκόπι, 2 Μαΐου. «Αναστενάρια»-Πυροβασίες: Μαυρολεύκη, 21 Μαΐου. Ελευθέρια: τέλος Ιουνίου. Αντάµωµα Σαρακατσάνων: δασικό χωριό Ελατιάς, 20 Ιουνίου. 19

20 «Ακρίτια»: Κ. Νευροκόπι, Ιουλίου. Ηµέρες της Πατάτας: Κ.Νευροκόπι, µέσα φθινοπώρου. Πολιτιστικοί σύλλογοι: λ.χ. αναφορικά µε µουσική και χορό: Λύκειο Ελληνίδων- παράρτηµα ράµας, Πολιτιστικός & µορφωτικός σύλλογος οξάτου, Σύλλογος Σαρακατσαναίων ράµας, Σύλλογος Ποντίων ράµας Οι Κοµνηνοί, µουσικοχορευτικός σύλλογος Προσοτσάνης Ο Μέγας Αλέξανδρος, Εκπολιτιστικός σύλλογος Νέας Αµίου ράµας, Μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος Ξηροποτάµου, καθώς κ.ά. σε διάφορους ήµους και Κοινότητες του νοµού ράµας. Νοµός Καβάλας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας: ευρήµατα από αρχαίες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (την αρχαία Αµφίπολη, από την αρχαία Νεάπολη (Καβάλα), τη Γαληψό, την Οισύµη,την Τόπειρο, τα Άβδηρα, τη Μεσηµβρία, την αρχαία Τράγιλο). ηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο Καβάλας (σε νεοκλασικό κτήριο, από κοινού µε το Ιστορικό Αρχείο και την Πινακοθήκη). Ιστορικό αρχείο της πόλης της Καβάλας: στοιχεία της νεότερης ιστορίας της πόλης (ελληνικό και βρετανικό ΥΠ.ΕΞ., Εργατικό Κέντρο Καβάλας, φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό κ.ά.), ενώ διαθέτει νέους εκθεσιακούς χώρους στην κεντρική καπναποθήκη, στην πλατεία του Καπνεργάτη. Μουσείο Αµφίπολης: εκθέµατα από προϊστορικά έως βυζαντινά χρόνια. Αρχαιολογικός χώρος της Αµφίπολης (5 ου αι. π.χ. 15 ος αι. µ.χ.) 36 : δύο οχυρωµατικοί περίβολοι, ιερό της Κλειώς, ιερό της Κυβέλης, Γυµνάσιο, η γέφυρα του Στρυµόνα αποτελούµενη από ξύλινους πάσσαλους του 5 ου αι. π.χ., ο Λέοντας της Αµφίπολης (λίθινο ταφικό µνηµείο του 5 ου αι. π.χ.), ερείπια οικιών κ.ά. Μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας στο όρος Παγγαίο: 10 ος και 15 ος αι. µ.χ., το νέο καθολικό της Μονής από το Βυζαντινό Κάστρο (Καβάλα): αρχές του 15 ου αι. µ.χ (διαδέχτηκε την βυζαντινή ακρόπολη που καταστράφηκε το 1391). Παίρνει την σηµερινή µορφή του το ν 17 ο και 18 ο αι. µ.χ. Περιλαµβάνει χώρους για άµυνα, όπως προµαχώνα, δεξαµενή νερού, αποθήκη εφοδίων (αργότερα φυλακή), φυλάκιο καθώς και τον κυκλικό πύργο που σώθηκε από την βυζαντινή περίοδο. Σήµερα το εσωτερικό του διασκευάστηκε σε υπαίθριο θέατρο 37. Κάστρο της Ανακτορούπολης (οχύρωση της βυζαντινής πόλης των Ελευθερών, 12 ου αι. µ.χ.) στη χερσόνησο Βρασίδα, κοντά στη Νέα Πέραµο. 36 Βλ. λ.χ.: ηµήτριος Λαζαρίδης, Αµφίπολις, εκδ. ΤΑΠΑ, 2 η έκδ [όπου και βιβλιογραφία για δηµοσιεύσεις των µνηµείων: σ ]. 37 Αποτελεί παράδειγµα για τη διαχείριση µνηµείου από ήµο (της Καβάλας) και επίβλεψη ή συνεργασία από την περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. (12 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ 146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΜΘ Ιστορικά, η Περιφέρεια έχει διανύσει µια µακρά µεταπολεµική περίοδο παραµεθόριας αποµόνωσης, εξόδου από την αγροτική καθυστέρηση µε έντονα µεταναστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΑΣΗ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙ Η Λ. ΝΙΚΗΣ 61 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράµµατα...5 Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...6 Σκοπός του Επιχειρησιακού...8 ιαδικασίες Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Πάρου 2011-2014» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ήµος Πάρου ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : A Στρατηγικός Σχεδιασµός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 1 από 104 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2 από 104 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξώφυλλο σελ. 1 Περιεχόµενα σελ. 2 Ταυτότητα της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. σελ. 4 Γενικά στοιχεία Νοµών Α.Μ.-Θ. σελ. 13 Ν. Έβρου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1. Φάση Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης 1.1 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα