ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΚΟΛΛΔΓΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ ΔΝΙΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΦΤΥΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΛΔΤΡΔ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ

2 1. Οη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ: δηθαηώκαηα θαη ζέζε ζηελ θνηλωλία Δίραλ νη γπλαίθεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία, ζηελ πνιηηηθή; Τπήξρε ε έλλνηα «δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο»; Δίραλ νη γπλαίθεο εηδηθά θαζήθνληα; Τπήξρε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηε κφξθσζε ησλ Αζελαίσλ γπλαηθψλ ηεο θιαζηθήο επνρήο; Πνηα ήηαλ ε εθπαίδεπζή ηνπο; Αζρνινχληαλ κε ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη ηηο επηζηήκεο; Μεηείραλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο; Πψο; Δηθνλίδνληαη ζηελ ηέρλε; Πψο; Αλαθέξνληαη ζηε ινγνηερλία; Πψο ηηο αληηκεησπίδνπλ νη θιαζηθνί ζπγγξαθείο; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. B Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Hardwick, Lorna. Κνηλσληθή ηζηνξία ηεο αξραίαο Αζήλαο. Αζήλα: Π. Κνπηζνπκπφο, Kolobova, K. M. Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αξηζηνθάλεο, Θεζκνθνξηάδνπζαη , [ζηελ παξάβαζε ν ρνξφο ησλ γπλαηθψλ ζπγθξίλεη ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα, αληηθξνχεη θαηεγνξίεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, δίλεη παξαδείγκαηα απφ ηελ Αζήλα ηεο επνρήο]. Αξηζηνθάλεο, Λπζηζηξάηε [ν ρνξφο αλαθέξεη δηαθξίζεηο ζηε δσή κηαο γπλαίθαο]. Αξηζηνθάλεο, Λπζηζηξάηε 7-19 [δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ραξαθηήξα θαη ζέζε ησλ γπλαηθψλ]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Καηά ηεθάλνπ Β 14 [παξάζεζε λφκνπ: ε επίδξαζε γπλαίθαο ζηνλ άλδξα κπνξεί λα ηνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη φπσο απηφο λνκίδεη ηελ πεξηνπζία ηνπ]. Δπξηπίδεο, Μήδεηα [Κνξίλζηεο αλαθέξνληαη ζηε κφξθσζε]. Δπξηπίδεο, Μήδεηα Ηζαίνο [Λφγνη], Πεξί ηνπ Αξηζηάξρνπ θιήξνπ 10 [θακηά γπλαίθα δελ κπνξεί λα θάλεη αγνξαπσιεζίεο αθξηβφηεξεο απφ έλα κέδηκλν ζηηεξψλ]. Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα [ν σθξάηεο ειέγρεη ηνλ Λακπξνθιή επεηδή είλαη αγλψκσλ έλαληη ηεο κεηέξαο ηνπ]. Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο Πιάησλ, Νφκνη 658a-d. Πιάησλ, Νφκνη 780d-781b. 1

3 2. Οη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ: ε ζέζε ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα Δίραλ εηδηθή ζέζε ζηελ νηθνγέλεηα ηα λεαξά θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηνπο αδειθνχο ηνπο; Δίραλ ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο; Δίραλ ίδηα ή δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε κε ηνπο αδειθνχο ηνπο; Πνηεο ήηαλ νη αζρνιίεο ελφο λεαξνχ θνξηηζηνχ; Πνηεο ήηαλ νη αζρνιίεο κηαο λεαξήο αλχπαληξεο γπλαίθαο; Γλσξίδνπκε πψο παληξεχνληαλ θαηά θαλφλα νη Αζελαίεο; Απφ έξσηα; Με πξνμεληφ; Γηέθεξαλ θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ γνλέσλ; Τπήξρε ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο; Τπήξρε θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ κεηαμχ ζπδχγσλ ζε κηα νηθνγέλεηα; Ήηαλ νη γπλαίθεο νη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ; Δίραλ θαη δηαρεηξίδνληαλ πεξηνπζία; Αζθνχζαλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο; Αζθνχζαλ επάγγεικα, Τπήξραλ «γπλαηθεία επαγγέικαηα»; Τπήξραλ γπλαηθείεο αζρνιίεο; Καξδήο, Θφδσξνο. Ζ γπλαίθα ζηελ αξραηφηεηα: πξντζηνξία, αλαηνιηθνί πνιηηηζκνί, Διιάδα, Ρψκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Φηιηππφηε, Flacelière, Robert. Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. N. Παπαδήκα, Mossé, Claude. Ζ γπλαίθα ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ Δξαηνζζέλνπο θφλνπ 6-10 [νη ζχδπγνη αιιάδνπλ νξφθνπο: ε ζχδπγνο κε ηηο άιιεο γπλαίθεο δνπλ ζην ηζφγεην, ν ζχδπγνο ζηνλ πξψην φξνθν]. Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο 10.2 [δνπιεηά θαη φρη θνζκήκαηα ζα νκφξθαηλαλ ηε ζχδπγν ηνπ Ηζρφκαρνπ]. Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο 7.4-6, 23-25, 35-37, 42 [άλδξεο θαη γπλαίθεο αιιεινβνεζνχληαη, ηα θαζήθνληα ηεο ζπδχγνπ, ε ζχδπγνο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ έιεγρν θάπνησλ δνχισλ]. Πινχηαξρνο, Αιθηβηάδεο [ε ζχδπγνο ηνπ Αιθηβηάδε Ηππαξέηε ηνλ εγθαηαιείπεη γηα ηηο απηζηίεο ηνπ, πεγαίλεη ζηνπ αδειθνχ ηεο θαη κάιηζηα θαηαζέηεη αίηεζε δηαδπγίνπ. Σελ εκέξα πνπ εκθαλίδεηαη ε ίδηα θαη φρη αληηπξφζσπνο ηεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ν Αιθηβηάδεο ηε ζέξλεη απφ ηα καιιηά ζην ζπίηη ηνπ. Μφλν λεθξή βγήθε ε Φηιαξέηε απφ ην ζπίηη μαλά, θαη κάιηζηα φρη πνιχ αξγφηεξα]. Ηζαίνο [Λφγνη], Πεξί ηνπ Πχξξνπ θιήξνπ [ε γπλαίθα πνπ πεξηθέξεηαη ζε ζπκπφζηα θαη άιιεο θνηλσληθέο ζπλάμεηο δελ κπνξεί λα είλαη ζχδπγνο αιιά καηηξέζα θάπνηνπ]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο Μαθάξηαηνλ 51 [παξάζεζε λφκνπ ηνπ 403: γπλαίθεο θαη θιεξνλνκηθή ηάμε]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο Μαθάξηαηνλ 62 [παξάζεζε ζρεηηθνχ λφκνπ ηνπ φισλα]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο πνπδίαλ 8-9 [γπλαίθα δαλείδεη ρξήκαηα]. 2

4 3. Μηα ζπλνηθία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο: ν Κεξακεηθόο Πψο δφζεθε ζηελ πεξηνρή ην φλνκα Κεξακεηθφο; Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ θαηνηθήζεθε θαη πξηλ απφ ηελ θιαζηθή επνρή; ε πνην ζεκείν ηνπ άζηεσο βξηζθφηαλ; Ήηαλ θεληξηθή ή απφκεξε ε ζέζε ηνπ; Αλήθε ζε πνιενδνκεκέλε πεξηνρή, δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ Κεξακεηθφ ηεο θιαζηθήο επνρήο θάπνηνο απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «πεξηνρή θαηνηθηψλ», «πεξηνρή παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (παξαγσγήο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ)», «πεξηνρή δηνηθεηηθψλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ», θιπ.; Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζηνλ θιαζηθφ Κεξακεηθφ; Γλσξίδνπκε εμίζνπ θαιά ηνλ εληφο ησλ ηεηρψλ θαη ηνλ εθηφο ησλ ηεηρψλ Κεξακεηθφ; Αληηζηνηρνχζε ζε θάπνην δήκν / θπιή ε πεξηνρή ηνπ θιαζηθνχ Κεξακεηθνχ; Πεξηγξάςηε ηνλ εληφο ησλ ηεηρψλ Κεξακεηθφ (αληηπξνζσπεπηηθά θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα, νδνί, πχιεο, ηείρνο) θαη ηνλ εθηφο ησλ ηεηρψλ Κεξακεηθφ (θηίζκαηα, νδνί, ηνπίν). Μαζηξαπάο, Αληψλεο Ν. Ζ πφιηο θαη ην άζηπ ησλ Αζελψλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Παξιακά, Ληάλα, θαη Ν. Υξ. ηακπνιίδεο, επηκ. Ζ πφιε θάησ απφ ηελ πφιε: επξήκαηα απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ ηδεξνδξφκνπ ησλ Αζελψλ. Αζήλα: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Knigge, Ursula. Ο Κεξακεηθφο ηεο Αζήλαο: ηζηνξία, κλεκεία, αλαζθαθέο. Αζήλα: Deutsches Archäologisches Institut Athen, Θνπθπδίδεο 2.4 [κάλλιστον προάστειον]. Θνπθπδίδεο 6.57 [Θεκηζηφθιεην ηείρνο]. 3

5 4. Δπαγγεικαηίεο θαη ηερλίηεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα Απφ πνχ αληινχκε θπξίσο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηέρλεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα (θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, εηθφλεο αγγεηνγξαθίαο, αξραηνινγηθά δεδνκέλα); Αλ είλαη δεδνκέλν φηη νη Αζελαίσλ ηεο θιαζηθήο επνρήο δελ ζεσξνχζαλ ηηκεηηθή ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ηφηε πψο εμεγείηαη φηη θάπνηνη επαγγεικαηίεο θαη ηερλίηεο ήηαλ Αζελαίνη πνιίηεο; Δθηφο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ αζθνχζαλ θάπνην επάγγεικα ζην άζηπ, ηη ζπλέβαηλε ζηε ρψξα; Τπήξραλ μέλνη πνπ αζθνχζαλ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αζήλα; Ση κεηαρείξηζε ηνπο επηθχιαζζε ε αζελατθή θνηλσλία θαη ε αζελατθή πνιηηεία; Δπηηξεπφηαλ ζε δνχινπο λα αζθνχλ ειεχζεξα επαγγέικαηα; Τπήξραλ γπλαίθεο επαγγεικαηίεο; Δξγάδνληαλ νη γπλαίθεο ζηελ χπαηζξν; Δξγάδνληαλ ηα παηδηά; Πνηα επαγγέικαηα γλσξίδνπκε απφ ηηο πεγέο; Τπήξραλ επηρεηξήζεηο πνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο απφ δνχινπο θαη ειεχζεξνπο σο εξγαδνκέλνπο; Τπήξραλ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο; Connolly, Peter. Ζ αξραία πφιε: ε δσή ζηελ αξραία Αζήλα θαη Ρψκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Middleton, Haydn. Σα επαγγέικαηα ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Pearson, Anne. Ζ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Αζηέξεο Γειεζαλάζεο, Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά 1328b-1329a. Λπζίαο [Λφγνη], Καηά ησλ ζηηνπσιψλ 5-8 [ζηηνπψιεο]. Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ αδπλάηνπ [ππνδεκαηνπνηφο]. Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα 2.7. Ξελνθψλ, Κχξνπ Παηδεία

6 5. Σν νηθνδνκηθό πξόγξακκα ηνπ Πεξηθιή Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε «νηθνδνκηθφ πξφγξακκα»; Τπήξμαλ ζηελ Αζήλα νηθνδνκηθά πξνγξάκκαηα πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή; Πνηα αλάγθε ππαγφξεπζε έλα «νηθνδνκηθφ πξφγξακκα»; Τπήξμε άιινο πνιηηηθφο εγέηεο (πξηλ αζθήζεη δεκφζηα θαζήθνληα ν Πεξηθιήο) πνπ λα πξφηεηλε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ελφο νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο; Πφηε άξρηζε ην νηθνδνκηθφ πξφγξακκα; Πφζν δηήξθεζε; Πψο ρξεκαηνδνηήζεθε; Γλσξίδνπκε αλ ππήξμε πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ; επηζηαζία; έιεγρνο ησλ δαπαλψλ; ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ; Σν ζρεδίαζε ν ίδηνο ν Πεξηθιήο; Δηδηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ; πδεηήζεθε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο αζελατθήο πνιηηείαο; Τπήξμε αληίδξαζε ζην νηθνδνκηθφ πξφγξακκα ηνπ Πεξηθιή; Πψο εθθξάζηεθε; Πψο αληηδξνχζαλ νη Αζελαίνη ζηελ αλέγεξζε ζεκαληηθψλ θηηζκάησλ ζηελ πφιε ηνπο; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ2. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Μαζηξαπάο, Αληψλεο Ν. Ζ πφιηο θαη ην άζηπ ησλ Αζελψλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Müller-Wiener, Wolfgang. Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ αξραία Διιάδα. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Οιπλζηαθφο Γ Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [πνζφ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ αλέγεξζε ησλ Πξνππιαίσλ]. Πινχηαξρνο, Πεξηθιήο Πινχηαξρνο, Πεξηθιήο Vitruvius Pollio, Πεξί αξρηηεθηνληθήο 7, πξφινγνο ( 16 ). 5

7 6. Ο Παξζελώλαο: ε δωθόξνο Πψο ζπκβαίλεη ζε έλαλ δσξηθφ λαφ λα ππάξρεη ησληθή δσθφξνο; Γηαηί επειέγε σο ιχζε γηα ηνλ λέν Παξζελψλα απηή ε κίμε ξπζκψλ; Γλσξίδνπκε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζ απηή ηελ επηινγή; Τπήξραλ άιινη ηέηνηνη λανί ή άιια θηήξηα πξνεγνπκέλσο; αξγφηεξα; Ση εηθνλίδεηαη ζηε δσθφξν; Δίλαη εληαίν ην ζέκα ηεο; Γλσξίδνπκε πψο, απφ πνηνλ θαη γηαηί έγηλε απηή ε ζεκαηηθή επηινγή; Πνηνο ήηαλ ν Φεηδίαο; Ήηαλ ήδε θαηαμησκέλνο φηαλ αζρνιήζεθε κε ηνλ Παξζελψλα; Γλσξίδνπκε άιια πξνγελέζηεξα ηνπ Παξζελψλα ή κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ; Πψο ζρεδίαζε ηα γιππηά; Πνηνο ηα εθηέιεζε; Πφζνη εξγάζηεθαλ ζηελ εθηέιεζε ησλ γιππηψλ; Ήηαλ ειεχζεξνη ή δνχινη; Αζελαίνη ή απφ άιιεο πφιεηο; Δξγάζηεθε θαη ν ίδηνο σο γιχπηεο; ε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη ζήκεξα ηα γιππηά; Ση ην κνλαδηθφ έρνπλ ψζηε λα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη απηά, καδί κε νιφθιεξν ηνλ λαφ θαη ηελ Αθξφπνιε, «κλεκείν ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ» απφ ηελ UNESCO; Μπξνχζθαξε, Μαξία. Σα κλεκεία ηεο Αθξφπνιεο. Αζήλα: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, Σνπξληθηψηεο, Παλαγηψηεο, επηκ. Ο Παξζελψλαο θαη ε αθηηλνβνιία ηνπ ζηα λεψηεξα ρξφληα. Αζήλα: Μέιηζζα, Υαηδεαζιάλε, Κνξλειία. Πεξίπαηνη ζηνλ Παξζελψλα. Αζήλα: Ίδξπκα Μειίλα Μεξθνχξε, Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο , 7. Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο

8 7. Σα λνκίζκαηα ηεο αζελαϊθήο πνιηηείαο ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Ση ζεκαίλεη ε αξραία ιέμε «λφκηζκα»; Απφ πφηε ε ιέμε άξρηζε λα δειψλεη φ,ηη ζήκεξα νλνκάδνπκε θέξκαηα ή ρξήκαηα; Απφ πφηε ππάξρνπλ αζελατθά λνκίζκαηα; Απφ πνηα κέηαιια θαηαζθεπάδνληαλ ηα λνκίζκαηα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο; Πνηνο εγγπφηαλ ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο; Πψο; Τπήξραλ αμησκαηνχρνη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επνπηεία ηεο θνπήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ λνκηζκάησλ; Τπήξμαλ θίβδεια λνκίζκαηα; Γηαηί; ε πνηεο αμίεο αληηζηνηρνχλ ηα λνκίζκαηα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο; Πφζν έκνηαδαλ ή δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο λνκίζκαηα ηεο ίδηαο αμίαο θαη ηεο ίδηαο θνπήο; Γηαηί; Ση παξηζηάλεηαη ζηηο δχν φςεηο ησλ λνκηζκάησλ; Οη παξαζηάζεηο ζηηο δχν φςεηο έρνπλ ζρέζε κε θάπνηα ρξεζηηθή αλάγθε θαη / ή κε θάπνηα ζπκβνιηθή δήισζε; Μπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ αζελατθψλ λνκηζκάησλ; Andrewes, Antony. Αξραία ειιεληθή θνηλσλία. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Cribb, Joe. Σν ρξήκα. Αζήλα: Αζηέξεο Γειεζαλάζεο, Glotz, Gustave. Ζ εξγαζία ζηελ αξραία Διιάδα: νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο απφ ηελ νκεξηθή πεξίνδν ψο ηελ ξσκατθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Γίθξνο, Αξηζηνηέιεο, Ζζηθά Νηθφκαρεηα 1191b, 1133a-b. Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά 1257a-b [ηη νλνκάδνπκε λφκηζκα; πνηα ήηαλ ε αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ;]. Αξηζηνθάλεο, Βάηξαρνη 718 θε. [εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ ζε ρξπζά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα]. Ξελνθψλ, Πφξνη [ηα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ]. 7

9 8. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Θεκηζηνθιήο Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Θεκηζηνθιή ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πφζν βάξπλε ε θαηαγσγή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηελ θξίζε ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξφζσπν ηνπ; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πψο εξκελεχεηε ηελ θαηαθπγή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηελ απιή ηνπ Πέξζε βαζηιηά; Πψο εξκελεχεηε ηε ζηάζε ηνπ Πέξζε βαζηιηά έλαληη ηνπ Θεκηζηνθιή; Πψο εξκήλεπζαλ θαη πψο αληηκεηψπηζαλ νη Αζελαίνη ηελ θαηαθπγή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηελ πεξζηθή απιή; Πψο αληηκεηψπηζαλ ηνλ Θεκηζηνθιή νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη; Πψο αληηκεηψπηζαλ ηνλ Θεκηζηνθιή φζνη αλήθαλ ζηελ παξάηαμε ηνπ; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Ο Θεκηζηνθιήο ζηελ Πεξζία]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Αζελαίνη πξέζβεηο κηινχλ ζηνπο παξηηάηεο, γηα λα αληηθξνχζνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ Κνξηλζίσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Ο Θεκηζηνθιήο θεξδίδεη ρξφλν ζηε πάξηε, ψζηε νη Αζελαίνη λα αλνηθνδνκήζνπλ ηα ηείρε ηεο πφιεο πνπ θαηέζηξεςαλ νη Πέξζεο]. Λπζίαο [Λφγνη], Δπηηάθηνο Πινχηαξρνο, Θεκηζηνθιήο. 8

10 9. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Κίκωλ Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Κίκσλα ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πψο εξκελεχεηε ηνλ νζηξαθηζκφ ηνπ Κίκσλα; Γηαηί ν Πεξηθιήο ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ Κίκσλα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 1.95 θε. [Ίσλεο θαη άιινη Έιιελεο δεηνχλ απφ ηνπο Αζελαίνπο λα εγεζνχλ ζπκκαρίαο κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Πεληαεηήο ζπλζήθε εηξήλεο κεηαμχ Αζελαίσλ θαη Πεινπνλλεζίσλ-Ο Κίκσλ ζηελ Κχπξν], , 1.75, , , 1.99, [επηηπρίεο], , [αιιαγέο ζηηο νπνίεο αληηηέζεθε θαη έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο], , [ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν ζάλαηνο ηνπ]. Αηζρίλεο [Λφγνη], Πεξί παξαπξεζβείαο 172 [ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν ζάλαηνο ηνπ Κίκσλα]. Αλδνθίδεο [Λφγνη], Καη Αιθηβηάδνπ 33 [ε νηθνγέλεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ]. Αλδνθίδεο [Λφγνη], Πεξί εηξήλεο 3 [ε έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ Κίκσλα]. Αξηζηνθάλεο, Λπζηζηξάηε 1138 [ζχγθξνπζε κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο]. Αξηζηνηέιεο, Αζελαίσλ πνιηηεία 23.1, 25.1, 25.3 [κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε ν Κίκσλ], 26.1, [ε νηθνγέλεηα, ν ραξαθηήξαο ηνπ Κίκσλα θαη νη αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε], 28.2 [νηθνγέλεηα, ραξαθηήξαο, ε αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, νη επηηπρίεο ηνπ, νη αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε], 3.6, 4.4, 57.3, 60.2, 1273β [αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πεξί ζπληάμεσο 29 [δεκφζηα έξγα, ηδησηηθέο θαηνηθίεο], 23 [ηηκέο ζηνπο άξρνληεο]. Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο, Βηβιηνζήθε ηζηνξηθή [νη επηηπρίεο ηνπ Κίκσλα], [νη δεκνθξαηηθνί απνθαζίδνπλ αιιαγέο πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ]. Ζξφδνηνο [Ηζηνξία], , [νηθνγέλεηα θαη ραξαθηήξαο], [επηηπρίεο]. Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο , , , 3.3.7, [επηηπρίεο], , [απαξρέο ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο]. 9

11 10. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Πεξηθιήο Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Πεξηθιή ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πφζν βάξπλε ε θαηαγσγή ηνπ Πεξηθιή ζηελ θξίζε ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξφζσπφ ηνπ; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ επέθξηλαλ νη αληίπαινί ηνπ; Πψο εξκελεχεηε ηελ θαη επαλάιεςε εθινγή ηνπ Πεξηθιή ζην αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ; Πψο θαη γηαηί κεηέβαιαλ γλψκε γηα ηνλ Πεξηθιή νη Αζελαίνη θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Γηαηί ν Πεξηθιήο ψζεζε ηελ Αζήλα ζε ζχγθξνπζε κε ηε πάξηε; Πψο επηβεβαηψζεθε ή δηαςεχζηεθε ζηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιέζηεθε γηα ηελ έλνπιε ζχγθξνπζε κε ηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία; Πψο αληηκεηψπηζαλ νη Αζελαίνη ηνλ Πεξηθιή πεξί ηα ηέιε ηεο δσήο ηνπ; Πφζν δηθαηνινγεκέλε είλαη ε νλνκαζία κηαο πεξηφδνπ ηεο αζελατθήο ηζηνξίαο σο ρξπζνχ αηψλα ηνπ Πεξηθιή; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Burn, Andrew. Ο Πεξηθιήο θαη ε Αζήλα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γαιαμία, Bury J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, What life was like at the dawn of democracy: classical Athens, BC. Alexandria, Va.: Time-Life Books, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], , , , , [νη πξνζδνθίεο ηνπ Πεξηθιή απφ ηνλ πφιεκν], , [νη Αζελαίνη ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Πεξηθιή γηα ηνλ παξαηεηακέλν πφιεκν], , [ε ζέζε ηνπ Πεξηθιή ζηελ Αζήλα-ε ζηξαηεγεία]. Πινχηαξρνο, Πεξηθιήο. 10

12 11. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Αιθηβηάδεο Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Αιθηβηάδε ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πφζν βάξπλε ε θαηαγσγή ηνπ Αιθηβηάδε ζηελ θξίζε ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξφζσπν ηνπ; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επέθξηλαλ νη αληίπαινη ηνπ; πλέδεζαλ ηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην βίν ηνπ; Μηα ηέηνηα ζχλδεζε ήηαλ ζεκηηή; θαηαλνεηή; αλαπφθεπθηε; δίθαηα; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πψο εξκελεχεηε ηελ θαηαθπγή ηνπ Αιθηβηάδε ελαιιάμ ζηελ πάξηε θαη ηελ Πεξζία θαη ηελ θαηά πεξίζηαζε επάλνδφ ηνπ ζηελ Αζήλα; Πψο θαη γηαηί κεηέβαιαλ γλψκε νη Αζελαίνη γηα ηε δίσμή ηνπ; ε πνηα πνιηηηθή παξάηαμε αλήθε ν Αιθηβηάδεο; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Bury J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Romilly, Jacqueline de. Αιθηβηάδεο, ή νη θίλδπλνη ηεο θηινδνμίαο. Αζήλα: Σν Άζηπ, Αλδνθίδεο [Λφγνη], Καη Αιθηβηάδνπ [λα νζηξαθηζηεί ν νκηιψλ, ν Νηθίαο ή ν Αιθηβηάδεο; [επεηδή δηπιαζίαζε ην θφξν ησλ ζπκκάρσλ], [γηα θαθνκεηαρείξηζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ], [γηα πεξηθξφλεζε ησλ λφκσλ], [γηα μπινθφπεκα ρνξεγνχ], [γηα πξνζβνιή κεηά ηε λίθε ηνπ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο]. Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο [θεξδίδεη ζε αξκαηνδξνκία], [πείζεη ηνπο Μαληηλείο θαη ηνπο Ζιείνπο λα εμεγεξζνχλ θαηά ησλ Λαθεδαηκνλίσλ], θαη [εγείηαη ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ], [γηα ηνλ ελίνρφ ηνπ], [εηθφλα ηνπ], [άγαικά ηνπ ζηε άκν]. Πινχηαξρνο, Αιθηβηάδεο. 11

13 12. Η Πξώηε (Α ) Αζελαϊθή πκκαρία Με ηίλνο ηελ πξσηνβνπιία ηδξχζεθε ε ζπκκαρία: ησλ Αζελαίσλ ή ησλ ππφινηπσλ Διιήλσλ; Πνηνο ν ζθνπφο ηεο; Πνχ ήηαλ ε έδξα ηεο; Γηαηί; Πνηα δηθαηψκαηα θαη πνηεο ππνρξεψζεηο είραλ ηα κέιε ηεο; Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο Αζήλαο ζ απηήλ; Γηαηί; Πνηα ήηαλ ε δξάζε ηεο ζπκκαρίαο κέρξη ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Τινπνηήζεθαλ νη ζηφρνη ηεο ζπκκαρίαο; Κξεκκπδάο, Βαζίιεο, θαη νθνθιήο Μαξθηαλφο. Ο αξραίνο θφζκνο: αλαηνιηθνί ιανί θαη Διιάδα ψο ην 323 π.υ. Αζήλα: Γλψζε, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Δπίηνκε ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο ( π.υ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Πήγεο: Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Ίσλεο θαη άιινη Έιιελεο επηδεηνχλ ηελ ζχλαςε ζπκκαρίαο κε επηθεθαιήο ηνπο Αζελαίνπο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο / απφζρηζεο ησλ Ναμίσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Πξέζβεηο ηεο νιηγαξρηθήο Μπηηιήλεο, ζπκκάρνπ ησλ Αζελαίσλ, κηινχλ ζε ζπκβνχιην πνπ ζπγθάιεζαλ νη παξηηάηεο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ν Δξκνθξάηεο ν πξαθνχζηνο κηιάεη ζηελ αγνξά ηεο Κακάξηλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηθειηθήο εθζηξαηείαο. Αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ ακέζσο κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο]. Πινχηαξρνο, Αξηζηείδεο 2-5 [ν ηξφπνο πνπ θεξφηαλ ν Αξηζηείδεο θαη ν δίθαηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο ησλ ζπκκάρσλ, πξνζέιθπζαλ κέιε ζηε ζπκκαρία]. Πινχηαξρνο, Κίκσλ 11 [αιιαγέο ζηε ζπκκαρία]. Πινχηαξρνο, Κίκσλ [δξάζε θαηά ησλ Πεξζψλ]. 12

14 13. Πξώηε (Α ) Αζελαϊθή πκκαρία: νη πξνζρωξήζεηο θαη νη απνζρίζεηο ηωλ ζπκκάρωλ Πνηνη ήηαλ νη ζθνπνί ηεο ζπκκαρίαο; Πνηνο ηνπο φξηζε; Πνηα ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο γηα κηα πφιε-κέινο; Ίζρπαλ γηα φιεο ηηο πφιεηο-κέιε; Πνχ ήηαλ ε έδξα ηεο ζπκκαρίαο; Γηαηί; Τπήξμαλ ζχκκαρνη πνπ ζέιεζαλ λα απνρσξήζνπλ; Γηαηί; Σν έπξαμαλ; Με πνηα απνηειέζκαηα; Πψο εμειίρζεθαλ νη ζρέζεηο Αζελαίσλ θαη ζπκκάρσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Bengtson Hermann. Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδνο απφ ηηο απαξρέο κέρξη ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Αζήλα: Μέιηζζα, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [απνζηαζία ηεο Θάζνπ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [πφιεκνο Μηιεζίσλ θαη ακίσλ - νη άκηνη απνζηαηνχλ, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Πέξζεο, θηλνχλ ζε απνζηαζία ηε Λήκλν - απνζηαζία ηνπ Βπδαληίνπ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Α Αζελατθή πκκαρία]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 1.99 [αθνξκέο γηα απνζηαζία ησλ ζπκκάρσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ηη πνζφ ζπγθεληξψλεη ε Αζήλα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ζπκκάρσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο ην 431 π.υ.]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [πξέζβεηο ηεο νιηγαξρηθήο Μπηηιήλεο, ζπκκάρνπ ησλ Αζελαίσλ, κηινχλ ζε ζπκβνχιην πνπ ζπγθάιεζαλ νη παξηηάηεο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 3.2 [απνζηαζία ηεο Λέζβνπ, πιελ Μήζπκλαο], 3.27, 3.47 [ν Κιέσλ ζπκβνπιεχεη λα αθαλίζνπλ νη Αζελαίνη ηνπο Μπηηιελαίνπο, ν Γηφδνηνο πξνζπαζεί λα ινγηθέςεη ηνπο Αζελαίνπο]. Ηζνθξάηεο [Λφγνη], Παλεγπξηθφο 182 [ζθνπηκφηεηα ηεο επέθηαζεο ζε βάξνο ησλ Πεξζψλ]. 13

15 14. Αλάδεημε αξρόληωλ: θιήξωζε θαη εθινγή Γηα πνηα αμηψκαηα ηεο αζελατθήο πνιηηείαο γηλφηαλ θιήξσζε; Γηαηί; Ήηαλ ζεκαληηθά απηά ηα αμηψκαηα; Ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη λα αζθήζνπλ αμηψκαηα φζνη εθιέγνληαλ ζ απηά; Πψο; Πνηνη είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη πνηνη απνθιείνληαλ; Γηαηί; Γηαηί ελψ γηα κεξηθά αμηψκαηα νη άξρνληεο επηιέγνληαλ κε θιήξν, γηα θάπνηα άιια γίλνληαλ εθινγή; Πνηνη είραλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα; Πνηνη απνθιείνληαλ; Πφζνη πνιινί ππέβαιιαλ ππνςεθηφηεηα; Πψο ππνβαιιφηαλ ε ππνςεθηφηεηα; Τπήξρε έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ηνπο; Τπήξραλ απνθιεηζκνί ππνςεθηνηήησλ; Πνηνη είραλ δηθαίσκα ςήθνπ; Σν αζθνχζαλ; Τπήξρε πεξηνξηζκφο αξηζκνχ ζεηεηψλ; Γηαηί; Σεξνχληαλ ηα θξηηήξηα αλάδεημεο κε θιήξσζε ή κε εθινγή; Cohen, Robert. Αζελατθή δεκνθξαηία: απφ ηε γέλλεζή ηεο ψο ην ζάλαηφ ηεο. Αζήλα: Δηξκφο, Mossé, Claude. Πνιηηηθή θαη θνηλσλία ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Ο πνιίηεο ζηελ αξραία Διιάδα: γέλεζε θαη εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο. Αζήλα: αββάιαο, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Λπζίαο [Λφγνη], Καηά Φίισλνο 1-2, 24-26, Λπζίαο [Λφγνη], Πεξί ηεο Δπάλδξνπ δνθηκαζίαο Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ Μαληηζένπ Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ Πνιπζηξάηνπ 2. Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ αδπλάηνπ

16 15. Αζηηθέο θαη αγξνηηθέο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Γλσξίδνπκε πνην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο-θξάηνπο ησλ Αζελψλ θαηνηθνχζε ζην άζηπ θαη πνην ζηε ρψξα; Γλσξίδνπκε δείγκαηα αζηηθψλ θαηνηθηψλ; Έρνπκε δείγκαηα αγξνηηθψλ θαηνηθηψλ; Πψο ήηαλ κηα αζηηθή θαη πψο κηα αγξνηηθή θαηνηθία; Γλσξίδνπκε αλ φινη νη θάηνηθνη ήηαλ ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο; Τπήξραλ κηζζσηέο θαη εθκηζζσηέο θαηνηθηψλ; Οη θαηνηθίεο ζρεδηάδνληαλ απφ εηδηθνχο ή αθνινπζνχζαλ θάπνηνπο καζεκέλνπο ηξφπνπο; Λακβάλνληαλ ππφςε απφ φζνπο ζρεδίαδαλ ηηο θαηνηθίεο νη αλάγθεο ησλ ελνίθσλ γηα θσηηζκφ, ζθίαζε, ζέξκαλζε, δξνζηζκφ, χδξεπζε απνρέηεπζε, θιπ.; Δπηδίσθαλ νη Αζελαίνη ην εμσηεξηθφ ή ην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ ηνπο λα δειψλεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε (ζχγθξηζε κε ηα δεκφζηα θηήξηα); Τπήξραλ πνιενδνκηθνί θαλφλεο; Τπήξραλ αμησκαηνχρνη αξκφδηνη γηα πνιενδνκηθά ζέκαηα; Maffre, Jean-Jacques. Ζ δσή ζηελ θιαζηθή Διιάδα. Αζήλα: Γαίδαινο-Η. Εαραξφπνπινο, [199-]. Middleton, Haydn. Ζ θαηνηθία ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Müller-Wiener, Wolfgang. Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ αξραία Διιάδα. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, Αηζρίλεο [Λφγνη], Καηά Σηκάξρνπ 24 [πνιινί άλζξσπνη λνηθηάδνπλ έλα ζπίηη θαη ην δηαηξνχλ ζε δηακεξίζκαηα]. Αξηζηνηέιεο, Αζελαίσλ πνιηηεία 50.2 [εηδηθνί αμησκαηνχρνη αζηπλνκεχνπλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ ηήξεζε πνιενδνκηθψλ θαλνληζκψλ, θιπ.]. Αξηζηνθάλεο, ξληζεο 992 θε. [ζηε θαληαζηηθή ρψξα ησλ πνπιηψλ ππάξρεη ε απζηεξή πνιενδνκία πνπ έιεηπε απφ ην άζηπ ησλ Αζελψλ]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο Καιιηθιέα 22 [ν αληίδηθνο επεμέηεηλε ην νηθφπεδφ ηνπ ζε βάξνο ηνπ δξφκνπ]. Δπξηπίδεο, Άιθεζηηο [γπλαηθσλίηηο-αλδξσλίηηο]. Λπζίαο [Λφγνη], Πξνο ίκσλα 6 [κεζπζκέλνο εηζβάιιεη ζην γπλαηθσλίηε, πξάμε νισζδηφινπ αλήθνπζηε]. Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ Δξαηνζζέλνπο θφλνπ 9 [ν νκηιψλ πεξηγξάθεη ηε δηψξνθε θαηνηθία ηνπ]. Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα , Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο [ν Ηζρφκαρνο πεξηγξάθεη ην πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλν ζπίηη ηνπ]. Πιάησλ, Πξσηαγφξαο 103a θε., [εμψζπξα θαη εζσηεξηθφ θαηνηθίαο ηνπ σθξάηε - ζπξσξφο, πξνζηψνλ, εζσηεξηθφ θαηνηθίαο, ρψξνη ππνδνρήο θαη ζηνηρεία ηεο επίπισζεο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ εχπνξνπ Κάιιηα]. 15

17 16. Πινπηνπαξαγωγηθέο πεγέο θαη δεκόζηα νηθνλνκηθά ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Πνηεο ήηαλ νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο Αζήλαο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή (5ν θαη 4ν αηψλα); Έρνπκε ζηνηρεία γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ άιιαμαλ πνζνηηθά ή θαη πνηνηηθά νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο Αζήλαο ζ απηή ηελ πεξίνδν; Πνηεο ήηαλ νη πεγέο εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ ηεο Αζήλαο; Μεηαβιήζεθαλ πνζνηηθά ή θαη πνηνηηθά θαηά ηελ θιαζηθή επνρή; Πψο αμηνπνηήζεθαλ νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο; Τπήξρε θξαηηθή παξέκβαζε; Πψο αμηνπνηήζεθαλ ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ; Πνηνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ; Τπήξρε δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ; Τπήξρε ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ; Πνηνη αζθνχζαλ ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ2. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Ενχκπνο, Γηάλλεο. Ζ ζπκβνιή ησλ ιαπξεσηηθψλ κεηαιιείσλ ζηελ αθκή ηεο αζελατθήο πνιηηείαο. Αζήλα, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ν Πεξηθιήο παξνπζηάδεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο Αζήλαο θαηά ηηο παξακνλέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη ηνλίδεη φηη ε λίθε ζα θξηζεί θαη απφ απηήλ ηελ παξάκεηξν]. Ξελνθψλ, Πφξνη [κεηαιιεία Λαπξίνπ]. 16

18 17. Δλδύκαηα, θόκκωζε, θνζκήκαηα θαη ζπξκόο (κόδα) ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Τπήξρε ζηελ Αζήλα ην θαηλφκελν ηνπ ζπξκνχ σο πξνο ηελ έλδπζε θαη ηνλ θαιισπηζκφ; Μπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ην δήηεκα κε ηε βνήζεηα ησλ ζσδφκελσλ θεηκέλσλ θαη ησλ έξγσλ ηεο γιππηηθήο θαη ηεο αγγεηνγξαθίαο; Αθνχγνληαλ επηθξίζεηο γηα ηελ ππεξβνιηθή θνκςφηεηα ή γηα ηελ ππεξβνιηθή κφδα; Αθνξνχζαλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο-θξάηνπο ηέηνηα δεηήκαηα ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο (π.ρ. πνιίηεο-κέηνηθνη-παξεπηδεκνχληεο μέλνη, άλδξεο-γπλαίθεο, ελήιηθνη-λένη); Τπήξρε δηαθνξά ζηηο ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζέζε, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαηαγσγή, θιπ; Τπήξρε ειεπζεξία ζηα ζέκαηα εκθάληζεο ή, φπσο ζε άιιεο επνρέο θαη πεξηνρέο, ε εκθάληζε δήισλε ππνρξεσηηθά ηε ζέζε, ηελ θαηαγσγή ή ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο; Connolly, Peter. Ζ αξραία πφιε: ε δσή ζηελ αξραία Αζήλα θαη Ρψκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Miquel, Pierre. ηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Κέδξνο, Pearson, Anne. Ζ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Αζηέξεο Γειεζαλάζεο, Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο 10.2 [δνπιεηά θαη φρη θνζκήκαηα ζα νκφξθαηλαλ ηε ζχδπγν ηνπ Ηζρφκαρνπ]. 17

19 18. Σα παηδηά ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Γλσξίδνπκε αλ νη αζελατθέο νηθνγέλεηεο ήηαλ νιηγνκειείο ή πνιπκειείο; Αλ αλήθνπλ ζηνλ «ππξεληθφ» ή ζηνλ «δηεπξπκέλν» ηχπν νηθνγέλεηαο; ε πνηα ειηθία ζεσξνχληαλ ζσζηφ λα απνθηνχλ παηδηά νη άλδξεο; ε πνηα νη γπλαίθεο; Γλσξίδνπκε αλ θπξηαξρνχζαλ απφςεηο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ; Αθνχγνληαλ θξηηηθέο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ; Τπήξρε ε αληίιεςε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο; Αθνξνχζε ηα παηδηά φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο-θξάηνπο; Χο πνηα ειηθία αλαιάκβαλε ε νηθνγέλεηα ηελ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ; Δίραλ φια ηα παηδηά (αγφξηα-θνξίηζηα, θησρψλ-πινπζίσλ νηθνγελεηψλ) ηελ ίδηα θξνληίδα; Παξελέβαηλε ζε ζέκαηα αλαηξνθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ε πνιηηεία; γηαηί; πψο; πφηε; Γλσξίδνπκε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ (π.ρ. παηρλίδηα); Flacelière, Robert. Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Kolobova, K. M. Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Tames, Richard. Σα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ε πνιηηεία αλαιακβάλεη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ησλ γελλαίσο πεζφλησλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 5.3.4, , θε. [κνίξα παηδηψλ ζε πφιεκν, πξβι. Θνπθπδίδεο γηα επηπηψζεηο πνιέκνπ]. 18

20 19. Ιζνπνιηηεία, ηζνλνκία θαη ηζεγνξία ζηελ αζελαϊθή πνιηηεία γηα όινπο ηνπο πνιίηεο; Πνηνη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο-θξάηνπο είραλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα; Πνην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ είρε πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα; Γλσξίδνπκε πφζνη απφ απηνχο ηνπο πνιίηεο είραλ ηελ επθαηξία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα αζθήζνπλ; Απνιάκβαλαλ ηέηνηα δηθαηψκαηα νη γπλαίθεο; Λεληάθεο, Αλδξέαο. «Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ αξραία Αζήλα ηνλ 5ν θαη 4ν αηψλα π.υ.». Αξραηνινγία 28 (1988): αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Cohen, Robert. Αζελατθή δεκνθξαηία: απφ ηε γέλλεζή ηεο ψο ην ζάλαηφ ηεο. Αζήλα: Δηξκφο, Λπζίαο [Λφγνη], Γήκνπ θαηαιχζεσο απνινγία

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

II ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΝ ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

II ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΝ ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Ηζηνξία Α Λπθείνπ II ΟΙ ΑΡΥΑΙΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΝ ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 1.Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα απφ ηηο αθφινπζεο ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ ρνιηθφ Έηνο: 2011 2012 1 Μαθηηές: Γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη Μηθξά Αζία εξγάζηεθαλ νη καζεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα