ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΚΟΛΛΔΓΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ ΔΝΙΑΙΟ ΛΤΚΔΙΟ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΚΟΛΛΔΓΙΟ ΦΤΥΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΔΜΑΣΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΛΔΤΡΔ ΣΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΥΡΟΝΧΝ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ

2 1. Οη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ: δηθαηώκαηα θαη ζέζε ζηελ θνηλωλία Δίραλ νη γπλαίθεο ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ θνηλσλία, ζηελ πνιηηηθή; Τπήξρε ε έλλνηα «δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο»; Δίραλ νη γπλαίθεο εηδηθά θαζήθνληα; Τπήξρε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε θαη ηε κφξθσζε ησλ Αζελαίσλ γπλαηθψλ ηεο θιαζηθήο επνρήο; Πνηα ήηαλ ε εθπαίδεπζή ηνπο; Αζρνινχληαλ κε ηηο ηέρλεο, ηα γξάκκαηα θαη ηηο επηζηήκεο; Μεηείραλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο; Πψο; Δηθνλίδνληαη ζηελ ηέρλε; Πψο; Αλαθέξνληαη ζηε ινγνηερλία; Πψο ηηο αληηκεησπίδνπλ νη θιαζηθνί ζπγγξαθείο; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. B Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Hardwick, Lorna. Κνηλσληθή ηζηνξία ηεο αξραίαο Αζήλαο. Αζήλα: Π. Κνπηζνπκπφο, Kolobova, K. M. Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Αξηζηνθάλεο, Θεζκνθνξηάδνπζαη , [ζηελ παξάβαζε ν ρνξφο ησλ γπλαηθψλ ζπγθξίλεη ηνλ άλδξα θαη ηε γπλαίθα, αληηθξνχεη θαηεγνξίεο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, δίλεη παξαδείγκαηα απφ ηελ Αζήλα ηεο επνρήο]. Αξηζηνθάλεο, Λπζηζηξάηε [ν ρνξφο αλαθέξεη δηαθξίζεηο ζηε δσή κηαο γπλαίθαο]. Αξηζηνθάλεο, Λπζηζηξάηε 7-19 [δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ραξαθηήξα θαη ζέζε ησλ γπλαηθψλ]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Καηά ηεθάλνπ Β 14 [παξάζεζε λφκνπ: ε επίδξαζε γπλαίθαο ζηνλ άλδξα κπνξεί λα ηνπ ζηεξήζεη ην δηθαίσκα λα δηαζέηεη φπσο απηφο λνκίδεη ηελ πεξηνπζία ηνπ]. Δπξηπίδεο, Μήδεηα [Κνξίλζηεο αλαθέξνληαη ζηε κφξθσζε]. Δπξηπίδεο, Μήδεηα Ηζαίνο [Λφγνη], Πεξί ηνπ Αξηζηάξρνπ θιήξνπ 10 [θακηά γπλαίθα δελ κπνξεί λα θάλεη αγνξαπσιεζίεο αθξηβφηεξεο απφ έλα κέδηκλν ζηηεξψλ]. Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα [ν σθξάηεο ειέγρεη ηνλ Λακπξνθιή επεηδή είλαη αγλψκσλ έλαληη ηεο κεηέξαο ηνπ]. Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο Πιάησλ, Νφκνη 658a-d. Πιάησλ, Νφκνη 780d-781b. 1

3 2. Οη γπλαίθεο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ: ε ζέζε ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα Δίραλ εηδηθή ζέζε ζηελ νηθνγέλεηα ηα λεαξά θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηνπο αδειθνχο ηνπο; Δίραλ ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο; Δίραλ ίδηα ή δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε κε ηνπο αδειθνχο ηνπο; Πνηεο ήηαλ νη αζρνιίεο ελφο λεαξνχ θνξηηζηνχ; Πνηεο ήηαλ νη αζρνιίεο κηαο λεαξήο αλχπαληξεο γπλαίθαο; Γλσξίδνπκε πψο παληξεχνληαλ θαηά θαλφλα νη Αζελαίεο; Απφ έξσηα; Με πξνμεληφ; Γηέθεξαλ θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ γνλέσλ; Τπήξρε ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο; Τπήξρε θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ κεηαμχ ζπδχγσλ ζε κηα νηθνγέλεηα; Ήηαλ νη γπλαίθεο νη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ; Δίραλ θαη δηαρεηξίδνληαλ πεξηνπζία; Αζθνχζαλ παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο; Αζθνχζαλ επάγγεικα, Τπήξραλ «γπλαηθεία επαγγέικαηα»; Τπήξραλ γπλαηθείεο αζρνιίεο; Καξδήο, Θφδσξνο. Ζ γπλαίθα ζηελ αξραηφηεηα: πξντζηνξία, αλαηνιηθνί πνιηηηζκνί, Διιάδα, Ρψκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Φηιηππφηε, Flacelière, Robert. Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. N. Παπαδήκα, Mossé, Claude. Ζ γπλαίθα ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ Δξαηνζζέλνπο θφλνπ 6-10 [νη ζχδπγνη αιιάδνπλ νξφθνπο: ε ζχδπγνο κε ηηο άιιεο γπλαίθεο δνπλ ζην ηζφγεην, ν ζχδπγνο ζηνλ πξψην φξνθν]. Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο 10.2 [δνπιεηά θαη φρη θνζκήκαηα ζα νκφξθαηλαλ ηε ζχδπγν ηνπ Ηζρφκαρνπ]. Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο 7.4-6, 23-25, 35-37, 42 [άλδξεο θαη γπλαίθεο αιιεινβνεζνχληαη, ηα θαζήθνληα ηεο ζπδχγνπ, ε ζχδπγνο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ έιεγρν θάπνησλ δνχισλ]. Πινχηαξρνο, Αιθηβηάδεο [ε ζχδπγνο ηνπ Αιθηβηάδε Ηππαξέηε ηνλ εγθαηαιείπεη γηα ηηο απηζηίεο ηνπ, πεγαίλεη ζηνπ αδειθνχ ηεο θαη κάιηζηα θαηαζέηεη αίηεζε δηαδπγίνπ. Σελ εκέξα πνπ εκθαλίδεηαη ε ίδηα θαη φρη αληηπξφζσπνο ηεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ν Αιθηβηάδεο ηε ζέξλεη απφ ηα καιιηά ζην ζπίηη ηνπ. Μφλν λεθξή βγήθε ε Φηιαξέηε απφ ην ζπίηη μαλά, θαη κάιηζηα φρη πνιχ αξγφηεξα]. Ηζαίνο [Λφγνη], Πεξί ηνπ Πχξξνπ θιήξνπ [ε γπλαίθα πνπ πεξηθέξεηαη ζε ζπκπφζηα θαη άιιεο θνηλσληθέο ζπλάμεηο δελ κπνξεί λα είλαη ζχδπγνο αιιά καηηξέζα θάπνηνπ]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο Μαθάξηαηνλ 51 [παξάζεζε λφκνπ ηνπ 403: γπλαίθεο θαη θιεξνλνκηθή ηάμε]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο Μαθάξηαηνλ 62 [παξάζεζε ζρεηηθνχ λφκνπ ηνπ φισλα]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο πνπδίαλ 8-9 [γπλαίθα δαλείδεη ρξήκαηα]. 2

4 3. Μηα ζπλνηθία ηεο θιαζηθήο Αζήλαο: ν Κεξακεηθόο Πψο δφζεθε ζηελ πεξηνρή ην φλνκα Κεξακεηθφο; Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ θαηνηθήζεθε θαη πξηλ απφ ηελ θιαζηθή επνρή; ε πνην ζεκείν ηνπ άζηεσο βξηζθφηαλ; Ήηαλ θεληξηθή ή απφκεξε ε ζέζε ηνπ; Αλήθε ζε πνιενδνκεκέλε πεξηνρή, δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ Κεξακεηθφ ηεο θιαζηθήο επνρήο θάπνηνο απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο «πεξηνρή θαηνηθηψλ», «πεξηνρή παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (παξαγσγήο αγαζψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ)», «πεξηνρή δηνηθεηηθψλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ», θιπ.; Ση είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ιάκβαλαλ ρψξα ζηνλ θιαζηθφ Κεξακεηθφ; Γλσξίδνπκε εμίζνπ θαιά ηνλ εληφο ησλ ηεηρψλ θαη ηνλ εθηφο ησλ ηεηρψλ Κεξακεηθφ; Αληηζηνηρνχζε ζε θάπνην δήκν / θπιή ε πεξηνρή ηνπ θιαζηθνχ Κεξακεηθνχ; Πεξηγξάςηε ηνλ εληφο ησλ ηεηρψλ Κεξακεηθφ (αληηπξνζσπεπηηθά θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα, νδνί, πχιεο, ηείρνο) θαη ηνλ εθηφο ησλ ηεηρψλ Κεξακεηθφ (θηίζκαηα, νδνί, ηνπίν). Μαζηξαπάο, Αληψλεο Ν. Ζ πφιηο θαη ην άζηπ ησλ Αζελψλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Παξιακά, Ληάλα, θαη Ν. Υξ. ηακπνιίδεο, επηκ. Ζ πφιε θάησ απφ ηελ πφιε: επξήκαηα απφ ηηο αλαζθαθέο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ ηδεξνδξφκνπ ησλ Αζελψλ. Αζήλα: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Knigge, Ursula. Ο Κεξακεηθφο ηεο Αζήλαο: ηζηνξία, κλεκεία, αλαζθαθέο. Αζήλα: Deutsches Archäologisches Institut Athen, Θνπθπδίδεο 2.4 [κάλλιστον προάστειον]. Θνπθπδίδεο 6.57 [Θεκηζηφθιεην ηείρνο]. 3

5 4. Δπαγγεικαηίεο θαη ηερλίηεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα Απφ πνχ αληινχκε θπξίσο πιεξνθνξίεο γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηέρλεο ζηελ θιαζηθή Αζήλα (θείκελα αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, εηθφλεο αγγεηνγξαθίαο, αξραηνινγηθά δεδνκέλα); Αλ είλαη δεδνκέλν φηη νη Αζελαίσλ ηεο θιαζηθήο επνρήο δελ ζεσξνχζαλ ηηκεηηθή ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ηφηε πψο εμεγείηαη φηη θάπνηνη επαγγεικαηίεο θαη ηερλίηεο ήηαλ Αζελαίνη πνιίηεο; Δθηφο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ αζθνχζαλ θάπνην επάγγεικα ζην άζηπ, ηη ζπλέβαηλε ζηε ρψξα; Τπήξραλ μέλνη πνπ αζθνχζαλ επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Αζήλα; Ση κεηαρείξηζε ηνπο επηθχιαζζε ε αζελατθή θνηλσλία θαη ε αζελατθή πνιηηεία; Δπηηξεπφηαλ ζε δνχινπο λα αζθνχλ ειεχζεξα επαγγέικαηα; Τπήξραλ γπλαίθεο επαγγεικαηίεο; Δξγάδνληαλ νη γπλαίθεο ζηελ χπαηζξν; Δξγάδνληαλ ηα παηδηά; Πνηα επαγγέικαηα γλσξίδνπκε απφ ηηο πεγέο; Τπήξραλ επηρεηξήζεηο πνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ εθηφο απφ δνχινπο θαη ειεχζεξνπο σο εξγαδνκέλνπο; Τπήξραλ επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο; Connolly, Peter. Ζ αξραία πφιε: ε δσή ζηελ αξραία Αζήλα θαη Ρψκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Middleton, Haydn. Σα επαγγέικαηα ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Pearson, Anne. Ζ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Αζηέξεο Γειεζαλάζεο, Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά 1328b-1329a. Λπζίαο [Λφγνη], Καηά ησλ ζηηνπσιψλ 5-8 [ζηηνπψιεο]. Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ αδπλάηνπ [ππνδεκαηνπνηφο]. Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα 2.7. Ξελνθψλ, Κχξνπ Παηδεία

6 5. Σν νηθνδνκηθό πξόγξακκα ηνπ Πεξηθιή Ση ελλννχκε φηαλ ιέκε «νηθνδνκηθφ πξφγξακκα»; Τπήξμαλ ζηελ Αζήλα νηθνδνκηθά πξνγξάκκαηα πξηλ απφ ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιή; Πνηα αλάγθε ππαγφξεπζε έλα «νηθνδνκηθφ πξφγξακκα»; Τπήξμε άιινο πνιηηηθφο εγέηεο (πξηλ αζθήζεη δεκφζηα θαζήθνληα ν Πεξηθιήο) πνπ λα πξφηεηλε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ελφο νηθνδνκηθνχ πξνγξάκκαηνο; Πφηε άξρηζε ην νηθνδνκηθφ πξφγξακκα; Πφζν δηήξθεζε; Πψο ρξεκαηνδνηήζεθε; Γλσξίδνπκε αλ ππήξμε πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ; επηζηαζία; έιεγρνο ησλ δαπαλψλ; ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ; Σν ζρεδίαζε ν ίδηνο ν Πεξηθιήο; Δηδηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ; πδεηήζεθε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο αζελατθήο πνιηηείαο; Τπήξμε αληίδξαζε ζην νηθνδνκηθφ πξφγξακκα ηνπ Πεξηθιή; Πψο εθθξάζηεθε; Πψο αληηδξνχζαλ νη Αζελαίνη ζηελ αλέγεξζε ζεκαληηθψλ θηηζκάησλ ζηελ πφιε ηνπο; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ2. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Μαζηξαπάο, Αληψλεο Ν. Ζ πφιηο θαη ην άζηπ ησλ Αζελψλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Müller-Wiener, Wolfgang. Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ αξραία Διιάδα. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Οιπλζηαθφο Γ Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [πνζφ πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ αλέγεξζε ησλ Πξνππιαίσλ]. Πινχηαξρνο, Πεξηθιήο Πινχηαξρνο, Πεξηθιήο Vitruvius Pollio, Πεξί αξρηηεθηνληθήο 7, πξφινγνο ( 16 ). 5

7 6. Ο Παξζελώλαο: ε δωθόξνο Πψο ζπκβαίλεη ζε έλαλ δσξηθφ λαφ λα ππάξρεη ησληθή δσθφξνο; Γηαηί επειέγε σο ιχζε γηα ηνλ λέν Παξζελψλα απηή ε κίμε ξπζκψλ; Γλσξίδνπκε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζ απηή ηελ επηινγή; Τπήξραλ άιινη ηέηνηνη λανί ή άιια θηήξηα πξνεγνπκέλσο; αξγφηεξα; Ση εηθνλίδεηαη ζηε δσθφξν; Δίλαη εληαίν ην ζέκα ηεο; Γλσξίδνπκε πψο, απφ πνηνλ θαη γηαηί έγηλε απηή ε ζεκαηηθή επηινγή; Πνηνο ήηαλ ν Φεηδίαο; Ήηαλ ήδε θαηαμησκέλνο φηαλ αζρνιήζεθε κε ηνλ Παξζελψλα; Γλσξίδνπκε άιια πξνγελέζηεξα ηνπ Παξζελψλα ή κεηαγελέζηεξα έξγα ηνπ; Πψο ζρεδίαζε ηα γιππηά; Πνηνο ηα εθηέιεζε; Πφζνη εξγάζηεθαλ ζηελ εθηέιεζε ησλ γιππηψλ; Ήηαλ ειεχζεξνη ή δνχινη; Αζελαίνη ή απφ άιιεο πφιεηο; Δξγάζηεθε θαη ν ίδηνο σο γιχπηεο; ε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη ζήκεξα ηα γιππηά; Ση ην κνλαδηθφ έρνπλ ψζηε λα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη απηά, καδί κε νιφθιεξν ηνλ λαφ θαη ηελ Αθξφπνιε, «κλεκείν ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ» απφ ηελ UNESCO; Μπξνχζθαξε, Μαξία. Σα κλεκεία ηεο Αθξφπνιεο. Αζήλα: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη Απαιινηξηψζεσλ, Σνπξληθηψηεο, Παλαγηψηεο, επηκ. Ο Παξζελψλαο θαη ε αθηηλνβνιία ηνπ ζηα λεψηεξα ρξφληα. Αζήλα: Μέιηζζα, Υαηδεαζιάλε, Κνξλειία. Πεξίπαηνη ζηνλ Παξζελψλα. Αζήλα: Ίδξπκα Μειίλα Μεξθνχξε, Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο , 7. Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο

8 7. Σα λνκίζκαηα ηεο αζελαϊθήο πνιηηείαο ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Ση ζεκαίλεη ε αξραία ιέμε «λφκηζκα»; Απφ πφηε ε ιέμε άξρηζε λα δειψλεη φ,ηη ζήκεξα νλνκάδνπκε θέξκαηα ή ρξήκαηα; Απφ πφηε ππάξρνπλ αζελατθά λνκίζκαηα; Απφ πνηα κέηαιια θαηαζθεπάδνληαλ ηα λνκίζκαηα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο; Πνηνο εγγπφηαλ ηελ αμία ηνπ λνκίζκαηνο; Πψο; Τπήξραλ αμησκαηνχρνη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επνπηεία ηεο θνπήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ησλ λνκηζκάησλ; Τπήξμαλ θίβδεια λνκίζκαηα; Γηαηί; ε πνηεο αμίεο αληηζηνηρνχλ ηα λνκίζκαηα ηεο θιαζηθήο Αζήλαο; Πφζν έκνηαδαλ ή δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο λνκίζκαηα ηεο ίδηαο αμίαο θαη ηεο ίδηαο θνπήο; Γηαηί; Ση παξηζηάλεηαη ζηηο δχν φςεηο ησλ λνκηζκάησλ; Οη παξαζηάζεηο ζηηο δχν φςεηο έρνπλ ζρέζε κε θάπνηα ρξεζηηθή αλάγθε θαη / ή κε θάπνηα ζπκβνιηθή δήισζε; Μπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο αξραηνινγίαο θαη ηεο λνκηζκαηηθήο ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ αζελατθψλ λνκηζκάησλ; Andrewes, Antony. Αξραία ειιεληθή θνηλσλία. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Cribb, Joe. Σν ρξήκα. Αζήλα: Αζηέξεο Γειεζαλάζεο, Glotz, Gustave. Ζ εξγαζία ζηελ αξραία Διιάδα: νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο απφ ηελ νκεξηθή πεξίνδν ψο ηελ ξσκατθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Γίθξνο, Αξηζηνηέιεο, Ζζηθά Νηθφκαρεηα 1191b, 1133a-b. Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά 1257a-b [ηη νλνκάδνπκε λφκηζκα; πνηα ήηαλ ε αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ;]. Αξηζηνθάλεο, Βάηξαρνη 718 θε. [εκπηζηνζχλε ησλ αλζξψπσλ ζε ρξπζά θαη ράιθηλα λνκίζκαηα]. Ξελνθψλ, Πφξνη [ηα κεηαιιεία ηνπ Λαπξίνπ]. 7

9 8. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Θεκηζηνθιήο Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Θεκηζηνθιή ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πφζν βάξπλε ε θαηαγσγή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηελ θξίζε ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξφζσπν ηνπ; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πψο εξκελεχεηε ηελ θαηαθπγή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηελ απιή ηνπ Πέξζε βαζηιηά; Πψο εξκελεχεηε ηε ζηάζε ηνπ Πέξζε βαζηιηά έλαληη ηνπ Θεκηζηνθιή; Πψο εξκήλεπζαλ θαη πψο αληηκεηψπηζαλ νη Αζελαίνη ηελ θαηαθπγή ηνπ Θεκηζηνθιή ζηελ πεξζηθή απιή; Πψο αληηκεηψπηζαλ ηνλ Θεκηζηνθιή νη πνιηηηθνί ηνπ αληίπαινη; Πψο αληηκεηψπηζαλ ηνλ Θεκηζηνθιή φζνη αλήθαλ ζηελ παξάηαμε ηνπ; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Ο Θεκηζηνθιήο ζηελ Πεξζία]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Αζελαίνη πξέζβεηο κηινχλ ζηνπο παξηηάηεο, γηα λα αληηθξνχζνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ Κνξηλζίσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Ο Θεκηζηνθιήο θεξδίδεη ρξφλν ζηε πάξηε, ψζηε νη Αζελαίνη λα αλνηθνδνκήζνπλ ηα ηείρε ηεο πφιεο πνπ θαηέζηξεςαλ νη Πέξζεο]. Λπζίαο [Λφγνη], Δπηηάθηνο Πινχηαξρνο, Θεκηζηνθιήο. 8

10 9. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Κίκωλ Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Κίκσλα ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πψο εξκελεχεηε ηνλ νζηξαθηζκφ ηνπ Κίκσλα; Γηαηί ν Πεξηθιήο ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ Κίκσλα θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 1.95 θε. [Ίσλεο θαη άιινη Έιιελεο δεηνχλ απφ ηνπο Αζελαίνπο λα εγεζνχλ ζπκκαρίαο κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Πεληαεηήο ζπλζήθε εηξήλεο κεηαμχ Αζελαίσλ θαη Πεινπνλλεζίσλ-Ο Κίκσλ ζηελ Κχπξν], , 1.75, , , 1.99, [επηηπρίεο], , [αιιαγέο ζηηο νπνίεο αληηηέζεθε θαη έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο], , [ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν ζάλαηνο ηνπ]. Αηζρίλεο [Λφγνη], Πεξί παξαπξεζβείαο 172 [ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ν ζάλαηνο ηνπ Κίκσλα]. Αλδνθίδεο [Λφγνη], Καη Αιθηβηάδνπ 33 [ε νηθνγέλεηα θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ]. Αλδνθίδεο [Λφγνη], Πεξί εηξήλεο 3 [ε έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ Κίκσλα]. Αξηζηνθάλεο, Λπζηζηξάηε 1138 [ζχγθξνπζε κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο]. Αξηζηνηέιεο, Αζελαίσλ πνιηηεία 23.1, 25.1, 25.3 [κεηαξξπζκίζεηο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε ν Κίκσλ], 26.1, [ε νηθνγέλεηα, ν ραξαθηήξαο ηνπ Κίκσλα θαη νη αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε], 28.2 [νηθνγέλεηα, ραξαθηήξαο, ε αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, νη επηηπρίεο ηνπ, νη αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε], 3.6, 4.4, 57.3, 60.2, 1273β [αιιαγέο ζηηο νπνίεο ελαληηψζεθε]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πεξί ζπληάμεσο 29 [δεκφζηα έξγα, ηδησηηθέο θαηνηθίεο], 23 [ηηκέο ζηνπο άξρνληεο]. Γηφδσξνο ν ηθειηψηεο, Βηβιηνζήθε ηζηνξηθή [νη επηηπρίεο ηνπ Κίκσλα], [νη δεκνθξαηηθνί απνθαζίδνπλ αιιαγέο πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ]. Ζξφδνηνο [Ηζηνξία], , [νηθνγέλεηα θαη ραξαθηήξαο], [επηηπρίεο]. Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο , , , 3.3.7, [επηηπρίεο], , [απαξρέο ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο]. 9

11 10. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Πεξηθιήο Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Πεξηθιή ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πφζν βάξπλε ε θαηαγσγή ηνπ Πεξηθιή ζηελ θξίζε ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξφζσπφ ηνπ; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ επέθξηλαλ νη αληίπαινί ηνπ; Πψο εξκελεχεηε ηελ θαη επαλάιεςε εθινγή ηνπ Πεξηθιή ζην αμίσκα ηνπ ζηξαηεγνχ; Πψο θαη γηαηί κεηέβαιαλ γλψκε γηα ηνλ Πεξηθιή νη Αζελαίνη θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Γηαηί ν Πεξηθιήο ψζεζε ηελ Αζήλα ζε ζχγθξνπζε κε ηε πάξηε; Πψο επηβεβαηψζεθε ή δηαςεχζηεθε ζηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιέζηεθε γηα ηελ έλνπιε ζχγθξνπζε κε ηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία; Πψο αληηκεηψπηζαλ νη Αζελαίνη ηνλ Πεξηθιή πεξί ηα ηέιε ηεο δσήο ηνπ; Πφζν δηθαηνινγεκέλε είλαη ε νλνκαζία κηαο πεξηφδνπ ηεο αζελατθήο ηζηνξίαο σο ρξπζνχ αηψλα ηνπ Πεξηθιή; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Burn, Andrew. Ο Πεξηθιήο θαη ε Αζήλα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γαιαμία, Bury J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, What life was like at the dawn of democracy: classical Athens, BC. Alexandria, Va.: Time-Life Books, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], , , , , [νη πξνζδνθίεο ηνπ Πεξηθιή απφ ηνλ πφιεκν], , [νη Αζελαίνη ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Πεξηθιή γηα ηνλ παξαηεηακέλν πφιεκν], , [ε ζέζε ηνπ Πεξηθιή ζηελ Αζήλα-ε ζηξαηεγεία]. Πινχηαξρνο, Πεξηθιήο. 10

12 11. Πνιηηηθνί εγέηεο ηεο Αζήλαο θαηά ηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο: Αιθηβηάδεο Δπεξέαζε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Αιθηβηάδε ε θαηαγσγή θαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ ηζηνξία; Πφζν βάξπλε ε θαηαγσγή ηνπ Αιθηβηάδε ζηελ θξίζε ησλ Αζελαίσλ γηα ην πξφζσπν ηνπ; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθηίκεζαλ νη Αζελαίνη; Πνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επέθξηλαλ νη αληίπαινη ηνπ; πλέδεζαλ ηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην βίν ηνπ; Μηα ηέηνηα ζχλδεζε ήηαλ ζεκηηή; θαηαλνεηή; αλαπφθεπθηε; δίθαηα; Πνηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ δξάζεο εθηηκνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη); Δίρε πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο; Πψο απαληνχλ νη ηζηνξηθνί (αξραίνη θαη λεφηεξνη) θαη πνηα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θξίζε ηνπο; Πψο εξκελεχεηε ηελ θαηαθπγή ηνπ Αιθηβηάδε ελαιιάμ ζηελ πάξηε θαη ηελ Πεξζία θαη ηελ θαηά πεξίζηαζε επάλνδφ ηνπ ζηελ Αζήλα; Πψο θαη γηαηί κεηέβαιαλ γλψκε νη Αζελαίνη γηα ηε δίσμή ηνπ; ε πνηα πνιηηηθή παξάηαμε αλήθε ν Αιθηβηάδεο; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Bury J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Ηζηνξία κηαο δεκνθξαηίαο: Αζήλα: απφ ηηο αξρέο ψο ηε καθεδνληθή θαηάθηεζε. Αζήλα: Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Romilly, Jacqueline de. Αιθηβηάδεο, ή νη θίλδπλνη ηεο θηινδνμίαο. Αζήλα: Σν Άζηπ, Αλδνθίδεο [Λφγνη], Καη Αιθηβηάδνπ [λα νζηξαθηζηεί ν νκηιψλ, ν Νηθίαο ή ν Αιθηβηάδεο; [επεηδή δηπιαζίαζε ην θφξν ησλ ζπκκάρσλ], [γηα θαθνκεηαρείξηζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ], [γηα πεξηθξφλεζε ησλ λφκσλ], [γηα μπινθφπεκα ρνξεγνχ], [γηα πξνζβνιή κεηά ηε λίθε ηνπ ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο]. Παπζαλίαο, Διιάδνο πεξηήγεζηο [θεξδίδεη ζε αξκαηνδξνκία], [πείζεη ηνπο Μαληηλείο θαη ηνπο Ζιείνπο λα εμεγεξζνχλ θαηά ησλ Λαθεδαηκνλίσλ], θαη [εγείηαη ηνπ αζελατθνχ ζηφινπ], [γηα ηνλ ελίνρφ ηνπ], [εηθφλα ηνπ], [άγαικά ηνπ ζηε άκν]. Πινχηαξρνο, Αιθηβηάδεο. 11

13 12. Η Πξώηε (Α ) Αζελαϊθή πκκαρία Με ηίλνο ηελ πξσηνβνπιία ηδξχζεθε ε ζπκκαρία: ησλ Αζελαίσλ ή ησλ ππφινηπσλ Διιήλσλ; Πνηνο ν ζθνπφο ηεο; Πνχ ήηαλ ε έδξα ηεο; Γηαηί; Πνηα δηθαηψκαηα θαη πνηεο ππνρξεψζεηο είραλ ηα κέιε ηεο; Πνηα ήηαλ ε ζέζε ηεο Αζήλαο ζ απηήλ; Γηαηί; Πνηα ήηαλ ε δξάζε ηεο ζπκκαρίαο κέρξη ην μέζπαζκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Τινπνηήζεθαλ νη ζηφρνη ηεο ζπκκαρίαο; Κξεκκπδάο, Βαζίιεο, θαη νθνθιήο Μαξθηαλφο. Ο αξραίνο θφζκνο: αλαηνιηθνί ιανί θαη Διιάδα ψο ην 323 π.υ. Αζήλα: Γλψζε, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Mossé, Claude. Δπίηνκε ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο ( π.υ.). Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Πήγεο: Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Ίσλεο θαη άιινη Έιιελεο επηδεηνχλ ηελ ζχλαςε ζπκκαρίαο κε επηθεθαιήο ηνπο Αζελαίνπο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο / απφζρηζεο ησλ Ναμίσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Πξέζβεηο ηεο νιηγαξρηθήο Μπηηιήλεο, ζπκκάρνπ ησλ Αζελαίσλ, κηινχλ ζε ζπκβνχιην πνπ ζπγθάιεζαλ νη παξηηάηεο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ν Δξκνθξάηεο ν πξαθνχζηνο κηιάεη ζηελ αγνξά ηεο Κακάξηλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηθειηθήο εθζηξαηείαο. Αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή ησλ Αζελαίσλ ακέζσο κεηά ηνπο πεξζηθνχο πνιέκνπο]. Πινχηαξρνο, Αξηζηείδεο 2-5 [ν ηξφπνο πνπ θεξφηαλ ν Αξηζηείδεο θαη ν δίθαηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο εηζθνξάο ησλ ζπκκάρσλ, πξνζέιθπζαλ κέιε ζηε ζπκκαρία]. Πινχηαξρνο, Κίκσλ 11 [αιιαγέο ζηε ζπκκαρία]. Πινχηαξρνο, Κίκσλ [δξάζε θαηά ησλ Πεξζψλ]. 12

14 13. Πξώηε (Α ) Αζελαϊθή πκκαρία: νη πξνζρωξήζεηο θαη νη απνζρίζεηο ηωλ ζπκκάρωλ Πνηνη ήηαλ νη ζθνπνί ηεο ζπκκαρίαο; Πνηνο ηνπο φξηζε; Πνηα ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο γηα κηα πφιε-κέινο; Ίζρπαλ γηα φιεο ηηο πφιεηο-κέιε; Πνχ ήηαλ ε έδξα ηεο ζπκκαρίαο; Γηαηί; Τπήξμαλ ζχκκαρνη πνπ ζέιεζαλ λα απνρσξήζνπλ; Γηαηί; Σν έπξαμαλ; Με πνηα απνηειέζκαηα; Πψο εμειίρζεθαλ νη ζρέζεηο Αζελαίσλ θαη ζπκκάρσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ1. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Bengtson Hermann. Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδνο απφ ηηο απαξρέο κέρξη ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Αζήλα: Μέιηζζα, Bury, J. B., θαη Russell Meiggs. Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδαο κέρξη ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αζήλα: Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [απνζηαζία ηεο Θάζνπ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [πφιεκνο Μηιεζίσλ θαη ακίσλ - νη άκηνη απνζηαηνχλ, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Πέξζεο, θηλνχλ ζε απνζηαζία ηε Λήκλν - απνζηαζία ηνπ Βπδαληίνπ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [Α Αζελατθή πκκαρία]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 1.99 [αθνξκέο γηα απνζηαζία ησλ ζπκκάρσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ηη πνζφ ζπγθεληξψλεη ε Αζήλα απφ ηνπο θφξνπο ησλ ζπκκάρσλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ζχκκαρνη ηεο Αζήλαο θαη ηεο πάξηεο ην 431 π.υ.]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [πξέζβεηο ηεο νιηγαξρηθήο Μπηηιήλεο, ζπκκάρνπ ησλ Αζελαίσλ, κηινχλ ζε ζπκβνχιην πνπ ζπγθάιεζαλ νη παξηηάηεο]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 3.2 [απνζηαζία ηεο Λέζβνπ, πιελ Μήζπκλαο], 3.27, 3.47 [ν Κιέσλ ζπκβνπιεχεη λα αθαλίζνπλ νη Αζελαίνη ηνπο Μπηηιελαίνπο, ν Γηφδνηνο πξνζπαζεί λα ινγηθέςεη ηνπο Αζελαίνπο]. Ηζνθξάηεο [Λφγνη], Παλεγπξηθφο 182 [ζθνπηκφηεηα ηεο επέθηαζεο ζε βάξνο ησλ Πεξζψλ]. 13

15 14. Αλάδεημε αξρόληωλ: θιήξωζε θαη εθινγή Γηα πνηα αμηψκαηα ηεο αζελατθήο πνιηηείαο γηλφηαλ θιήξσζε; Γηαηί; Ήηαλ ζεκαληηθά απηά ηα αμηψκαηα; Ήηαλ πξνεηνηκαζκέλνη λα αζθήζνπλ αμηψκαηα φζνη εθιέγνληαλ ζ απηά; Πψο; Πνηνη είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη πνηνη απνθιείνληαλ; Γηαηί; Γηαηί ελψ γηα κεξηθά αμηψκαηα νη άξρνληεο επηιέγνληαλ κε θιήξν, γηα θάπνηα άιια γίλνληαλ εθινγή; Πνηνη είραλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα; Πνηνη απνθιείνληαλ; Πφζνη πνιινί ππέβαιιαλ ππνςεθηφηεηα; Πψο ππνβαιιφηαλ ε ππνςεθηφηεηα; Τπήξρε έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ηνπο; Τπήξραλ απνθιεηζκνί ππνςεθηνηήησλ; Πνηνη είραλ δηθαίσκα ςήθνπ; Σν αζθνχζαλ; Τπήξρε πεξηνξηζκφο αξηζκνχ ζεηεηψλ; Γηαηί; Σεξνχληαλ ηα θξηηήξηα αλάδεημεο κε θιήξσζε ή κε εθινγή; Cohen, Robert. Αζελατθή δεκνθξαηία: απφ ηε γέλλεζή ηεο ψο ην ζάλαηφ ηεο. Αζήλα: Δηξκφο, Mossé, Claude. Πνιηηηθή θαη θνηλσλία ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Ο πνιίηεο ζηελ αξραία Διιάδα: γέλεζε θαη εμέιημε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο. Αζήλα: αββάιαο, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Λπζίαο [Λφγνη], Καηά Φίισλνο 1-2, 24-26, Λπζίαο [Λφγνη], Πεξί ηεο Δπάλδξνπ δνθηκαζίαο Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ Μαληηζένπ Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ Πνιπζηξάηνπ 2. Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ αδπλάηνπ

16 15. Αζηηθέο θαη αγξνηηθέο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Γλσξίδνπκε πνην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο-θξάηνπο ησλ Αζελψλ θαηνηθνχζε ζην άζηπ θαη πνην ζηε ρψξα; Γλσξίδνπκε δείγκαηα αζηηθψλ θαηνηθηψλ; Έρνπκε δείγκαηα αγξνηηθψλ θαηνηθηψλ; Πψο ήηαλ κηα αζηηθή θαη πψο κηα αγξνηηθή θαηνηθία; Γλσξίδνπκε αλ φινη νη θάηνηθνη ήηαλ ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο; Τπήξραλ κηζζσηέο θαη εθκηζζσηέο θαηνηθηψλ; Οη θαηνηθίεο ζρεδηάδνληαλ απφ εηδηθνχο ή αθνινπζνχζαλ θάπνηνπο καζεκέλνπο ηξφπνπο; Λακβάλνληαλ ππφςε απφ φζνπο ζρεδίαδαλ ηηο θαηνηθίεο νη αλάγθεο ησλ ελνίθσλ γηα θσηηζκφ, ζθίαζε, ζέξκαλζε, δξνζηζκφ, χδξεπζε απνρέηεπζε, θιπ.; Δπηδίσθαλ νη Αζελαίνη ην εμσηεξηθφ ή ην εζσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ ηνπο λα δειψλεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε (ζχγθξηζε κε ηα δεκφζηα θηήξηα); Τπήξραλ πνιενδνκηθνί θαλφλεο; Τπήξραλ αμησκαηνχρνη αξκφδηνη γηα πνιενδνκηθά ζέκαηα; Maffre, Jean-Jacques. Ζ δσή ζηελ θιαζηθή Διιάδα. Αζήλα: Γαίδαινο-Η. Εαραξφπνπινο, [199-]. Middleton, Haydn. Ζ θαηνηθία ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Müller-Wiener, Wolfgang. Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ αξραία Διιάδα. Θεζζαινλίθε: University Studio Press, Αηζρίλεο [Λφγνη], Καηά Σηκάξρνπ 24 [πνιινί άλζξσπνη λνηθηάδνπλ έλα ζπίηη θαη ην δηαηξνχλ ζε δηακεξίζκαηα]. Αξηζηνηέιεο, Αζελαίσλ πνιηηεία 50.2 [εηδηθνί αμησκαηνχρνη αζηπλνκεχνπλ ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ ηήξεζε πνιενδνκηθψλ θαλνληζκψλ, θιπ.]. Αξηζηνθάλεο, ξληζεο 992 θε. [ζηε θαληαζηηθή ρψξα ησλ πνπιηψλ ππάξρεη ε απζηεξή πνιενδνκία πνπ έιεηπε απφ ην άζηπ ησλ Αζελψλ]. Γεκνζζέλεο [Λφγνη], Πξνο Καιιηθιέα 22 [ν αληίδηθνο επεμέηεηλε ην νηθφπεδφ ηνπ ζε βάξνο ηνπ δξφκνπ]. Δπξηπίδεο, Άιθεζηηο [γπλαηθσλίηηο-αλδξσλίηηο]. Λπζίαο [Λφγνη], Πξνο ίκσλα 6 [κεζπζκέλνο εηζβάιιεη ζην γπλαηθσλίηε, πξάμε νισζδηφινπ αλήθνπζηε]. Λπζίαο [Λφγνη], Τπέξ ηνπ Δξαηνζζέλνπο θφλνπ 9 [ν νκηιψλ πεξηγξάθεη ηε δηψξνθε θαηνηθία ηνπ]. Ξελνθψλ, Απνκλεκνλεχκαηα , Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο [ν Ηζρφκαρνο πεξηγξάθεη ην πξνζεθηηθά θαηαζθεπαζκέλν ζπίηη ηνπ]. Πιάησλ, Πξσηαγφξαο 103a θε., [εμψζπξα θαη εζσηεξηθφ θαηνηθίαο ηνπ σθξάηε - ζπξσξφο, πξνζηψνλ, εζσηεξηθφ θαηνηθίαο, ρψξνη ππνδνρήο θαη ζηνηρεία ηεο επίπισζεο απφ ηελ θαηνηθία ηνπ εχπνξνπ Κάιιηα]. 15

17 16. Πινπηνπαξαγωγηθέο πεγέο θαη δεκόζηα νηθνλνκηθά ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Πνηεο ήηαλ νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο Αζήλαο θαηά ηελ θιαζηθή επνρή (5ν θαη 4ν αηψλα); Έρνπκε ζηνηρεία γηα λα δηεξεπλήζνπκε αλ άιιαμαλ πνζνηηθά ή θαη πνηνηηθά νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο Αζήλαο ζ απηή ηελ πεξίνδν; Πνηεο ήηαλ νη πεγέο εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ ηεο Αζήλαο; Μεηαβιήζεθαλ πνζνηηθά ή θαη πνηνηηθά θαηά ηελ θιαζηθή επνρή; Πψο αμηνπνηήζεθαλ νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο; Τπήξρε θξαηηθή παξέκβαζε; Πψο αμηνπνηήζεθαλ ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ; Πνηνη ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ; Τπήξρε δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ; Τπήξρε ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ; Πνηνη αζθνχζαλ ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν; Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σφκ. Γ2. Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ, Ενχκπνο, Γηάλλεο. Ζ ζπκβνιή ησλ ιαπξεσηηθψλ κεηαιιείσλ ζηελ αθκή ηεο αζελατθήο πνιηηείαο. Αζήλα, αθειιαξίνπ, Μηραήι. Ζ αζελατθή δεκνθξαηία. Ζξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ν Πεξηθιήο παξνπζηάδεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ηεο Αζήλαο θαηά ηηο παξακνλέο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ θαη ηνλίδεη φηη ε λίθε ζα θξηζεί θαη απφ απηήλ ηελ παξάκεηξν]. Ξελνθψλ, Πφξνη [κεηαιιεία Λαπξίνπ]. 16

18 17. Δλδύκαηα, θόκκωζε, θνζκήκαηα θαη ζπξκόο (κόδα) ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Τπήξρε ζηελ Αζήλα ην θαηλφκελν ηνπ ζπξκνχ σο πξνο ηελ έλδπζε θαη ηνλ θαιισπηζκφ; Μπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ην δήηεκα κε ηε βνήζεηα ησλ ζσδφκελσλ θεηκέλσλ θαη ησλ έξγσλ ηεο γιππηηθήο θαη ηεο αγγεηνγξαθίαο; Αθνχγνληαλ επηθξίζεηο γηα ηελ ππεξβνιηθή θνκςφηεηα ή γηα ηελ ππεξβνιηθή κφδα; Αθνξνχζαλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο-θξάηνπο ηέηνηα δεηήκαηα ή ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο (π.ρ. πνιίηεο-κέηνηθνη-παξεπηδεκνχληεο μέλνη, άλδξεο-γπλαίθεο, ελήιηθνη-λένη); Τπήξρε δηαθνξά ζηηο ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο θαη ζηνλ ηξφπν εκθάληζεο κεηαμχ αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθή θνηλσληθή ζέζε, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαηαγσγή, θιπ; Τπήξρε ειεπζεξία ζηα ζέκαηα εκθάληζεο ή, φπσο ζε άιιεο επνρέο θαη πεξηνρέο, ε εκθάληζε δήισλε ππνρξεσηηθά ηε ζέζε, ηελ θαηαγσγή ή ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο; Connolly, Peter. Ζ αξραία πφιε: ε δσή ζηελ αξραία Αζήλα θαη Ρψκε. Αζήλα: Δθδφζεηο Παηάθε, Miquel, Pierre. ηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Κέδξνο, Pearson, Anne. Ζ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Αζηέξεο Γειεζαλάζεο, Ξελνθψλ, Οηθνλνκηθφο 10.2 [δνπιεηά θαη φρη θνζκήκαηα ζα νκφξθαηλαλ ηε ζχδπγν ηνπ Ηζρφκαρνπ]. 17

19 18. Σα παηδηά ζηελ Αζήλα ηωλ θιαζηθώλ ρξόλωλ Γλσξίδνπκε αλ νη αζελατθέο νηθνγέλεηεο ήηαλ νιηγνκειείο ή πνιπκειείο; Αλ αλήθνπλ ζηνλ «ππξεληθφ» ή ζηνλ «δηεπξπκέλν» ηχπν νηθνγέλεηαο; ε πνηα ειηθία ζεσξνχληαλ ζσζηφ λα απνθηνχλ παηδηά νη άλδξεο; ε πνηα νη γπλαίθεο; Γλσξίδνπκε αλ θπξηαξρνχζαλ απφςεηο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ; Αθνχγνληαλ θξηηηθέο γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ; Τπήξρε ε αληίιεςε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο; Αθνξνχζε ηα παηδηά φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο-θξάηνπο; Χο πνηα ειηθία αλαιάκβαλε ε νηθνγέλεηα ηελ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ; Δίραλ φια ηα παηδηά (αγφξηα-θνξίηζηα, θησρψλ-πινπζίσλ νηθνγελεηψλ) ηελ ίδηα θξνληίδα; Παξελέβαηλε ζε ζέκαηα αλαηξνθήο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ε πνιηηεία; γηαηί; πψο; πφηε; Γλσξίδνπκε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ (π.ρ. παηρλίδηα); Flacelière, Robert. Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο βίνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Kolobova, K. M. Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: Δθδφζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκα, Tames, Richard. Σα παηδηά ζηελ αξραία Διιάδα. Αζήλα: αββάιαο, Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], [ε πνιηηεία αλαιακβάλεη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ησλ γελλαίσο πεζφλησλ]. Θνπθπδίδεο [Ηζηνξία], 5.3.4, , θε. [κνίξα παηδηψλ ζε πφιεκν, πξβι. Θνπθπδίδεο γηα επηπηψζεηο πνιέκνπ]. 18

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΤΓΔΝΙΑ ΜΠΟΤΡΝΟΒΑ Σν θείκελν ζπληάρζεθε βάζεη ησλ βηβιίσλ: - Jean-Luc Pinol, Ο θόζκνο ησλ πόιεσλ ηνλ 19ν αηώλα, εθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα, 2000. - Jean-Luc

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ

ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ ΜΔΣΑΚΙΝΟΤΜΔΝΟΙ ΠΛΗΘΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΙΡΑΦΔΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΗ ΚΡΙΗ Βαζιλική Μακρσγιάννη Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο, Σνκέαο Πνιενδνκίαο, Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιπηερληθή

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

500 Αναγκαίοι Οριςμοί

500 Αναγκαίοι Οριςμοί 1 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη Άρησ Γιαβρήσ, 2009 Powered by MagiCircle www.arisgiavris.gr 2 Άρησ Γιαβρήσ 500 Αναγκαίοι Οριςμοί Δεύτερη Έκδοςη 3 Μεηάβαζη ηοσς οριζμούς Επιμέλεια εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα