ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ὑπὸ Ἀ. Π. Ματθαίου) 3-6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 8-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ Ι. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΙG V ΙΙ. Ἐπιγραφὲς ἀπὸ παλαιὲς δημοσιεύσεις ΙΙΙ. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΠΑΕ ΙV. Ἄλλες δημοσιεύσεις

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἀφιεροῦται στοὺς Γιῶργο Μπαλόπουλο καὶ Διονύση Ἀνδρουτσάκη ( 1997), δαίμονας ἀγαθοὺς τῆς Μεσσήνης Πρῶτος ὁ Κυριακὸς ὁ Ἀγκωνίτης1 ἀντέγραψε ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσήνης, τὶς ΙG V 1, 1451, καὶ Τὴν πρώτη (ΙG V 1, 1451), τιμητικὴ τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου, πρὶν γίνη αὐτοκράτωρ, εἶδε ὁ Κυριακὸς στὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως. Τὸν τόπο ποὺ βρισκόταν ἡ ἐπιγραφὴ τὴν πρώτη εἰκοσαετία τοῦ 19 ου αἰ. μεταφέρει ὁ A. Böckh (CΙG 1318): «εἰς τοῦ Μαυρομάτη κατὰ τοῦ Βουλκάνου τὸ μοναστήριον εἰς ἕνα λίθον ὄρθιον εἰς τὸ χωράφιον τοῦ Δημήτρη Σταματελοπούλου».3 Τὴν δεύτερη (ΙG V 1, 1455), τιμητικὴ ἐπιφανοῦς Μεσσηνίου, εἶδε στὴν Ἰθώμη ἡ ἐπιγραφὴ λανθάνει. Στὴν κορυφὴ τῆς Ἰθώμης εἶδε καὶ τὴν τρίτη (ΙG V 1, 1469), οἰκοδομικὴ τῶν περὶ τῶν Ἁδριανὸν χρόνων, ἡ ὁποία βρίσκεται ἐντειχισμένη4 στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὸ Μαυρομάτι. Ἐπιγραφὲς ἀντέγραψε καὶ ὁ Fourmont κατὰ τὸ ταξίδι του στὴν Πελοπόννησο ( ), βλ. τὶς ΙG V 1, 1460 (οἰκοδομική), 1451 (τιμητική), 1469, 1483 (ἐπιτύμβια), [πρβλ. ἀντιστοίχως CΙG 1297, 1318, 1460, 1496]. Τὴν ΙG V 1, 1460 [= CΙG 1460] μνημονεύει καὶ ὁ Ε. Dodwell, Α Classical and Τopographical Τour Τhrough Greece During the Υears 1801, 1805, and 1806, vol. ΙΙ, London 1819, 365. Στὸ ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο τοῦ περιηγητοῦ Ηaller von Ηallerstein (1811), σελ. 56 καὶ 99, περιλαμβάνονται ἡ ΙG V 1, 1469 καὶ Ὁ W. Μ. Leake περιλαμβάνει τὴν περιήγησή του στὴν Μεσσήνη καὶ τὴν Ἰθώμη στὸν 1ο τόμο τοῦ 1 Γιὰ τὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ Κυριακοῦ στὴν Πελοπόννησο τὰ ἔτη , ὅταν καὶ ἐπεσκέφθη τὴν Μεσσήνη, βλ. στὸ ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ Ε. W. Βodnar, S.J., Cyriacus of Αncona and Αthens, Βruxelles 1960, (περὶ τῆς Ἰθώμης βλ. στὴν σελ. 58). Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἐξ συμπτώσεως τὸ ταξίδι αὐτὸ εἶναι, ὅπως σημειώνει (σελ. 55) ὁ Βodnar, τό μόνο σωζόμενο τμῆμα τῶν Commentaria τοῦ Κυριακοῦ. Ὅλα τὰ ἄλλα αὐτόγραφα τοῦ Κυριακοῦ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο του ἀντιγεγραμμένα ἀπὸ τὸν ἴδιον καὶ χαρισμένα σὲ φίλους του. 2 Βλ. τὸ λῆμμα τοῦ Κolbe στὴν ΙG V 1, Τὸ κείμενο ποὺ παραθέτει ὁ Böckh, ὅπως γράφει, προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Μουστοξύδη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔστειλε ἀντίγραφο τῆς ἐπιγραφῆς, ποὺ εἶχε κάνει κάποιος Μιλτιάδης. Τὸ ἀντίγραφο συνόδευε ἡ ἔνδειξη τοῦ τόπου εὑρέσεώς της. 4 Ἐὰν λάβη κανεὶς ὑπ ὄψιν του ὅτι ὁ Ἅγ. Νικόλαος χρονολογεῖται στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, εἶναι περιέργο ὅτι κατὰ τὸν Κυριακὸ ἡ ἐπιγραφὴ βρισκόταν στὴν κορυφὴ τῆς Ἰθώμης. 3

4 ἔργου του Τravels in the Μorea Ι-ΙΙΙ, London 1830 στὸν 3ο τόμο ὑπ ἀρ παρέχει τὰ πανομοιότυπα τῶν ΙG V 1, 1460, 1451, 1483 καὶ 1430 (κρίσις ἀμφισβητουμένων ὅρων μεταξὺ Μεσσήνης καὶ Φιγαλείας). Στὴν μνημειώδη ἔκδοση τοῦ Αbel Βlouet, Εxpéditon Scientifique de Μorée, Ρaris , σελ. 28, 32-33, πίν. 34, 41-42, πίν. 47, 43, 44 καὶ 45 περιλαμβάνονται ἕξι ἐπιγραφές, ἀντιστοίχως οἱ ΙG V 1, 1473 (ἀπελευθερωτική), 1464 (ἐπιτύμβια), 1460, 1469, 1483, καὶ Μερικὲς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὴν Μεσσήνη ἐδημοσίευσε5 ἤδη τὸ 1837 ὁ Ρh. Le Βas καὶ κατόπιν τὸ Ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1870, περιέλαβε περισσότερες στὸ ἔργο Voyage archéologique en Grèce et en Αsie Μineure. Ιnscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Αsie Μineure. Τome ΙΙ. Μégaride et Ρéloponnèse, Ρaris 1870, Μεγάλον ἀριθμὸ Μεσσηνιακῶν ἐπιγραφῶν ἔκαναν γνωστὸ στὴν ἔρευνα ὁ Ἀθ. Πετρίδης6 καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Στ. Οἰκονομάκης στὸ βιβλίο του, Τὰ σῳζόμενα Ἰθώμης, Μεσσήνης καὶ τῶν πέριξ, ἐν Καλάμαις Ὁ Οἰκονομάκης σημειώνει στὸν πρόλογο του: «Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καλὸν μοὶ ἐφάνη, οὐ μόνον νὰ συλλέγω ἁπάσας τὰς γνωστὰς καὶ ἤδη ἐκδοθείσας παρ ἄλλων ἐπιγραφάς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιδοθῶ εἰς τὴν ἀνεύρεσιν πολλῶν ἄλλων, μηκέτι γνωστῶν». Οἱ ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ποὺ διενήργησαν οἱ Θ. Σοφούλης τὸ 1895 καὶ Γ. Οἰκονόμος τὸ 1909 καὶ ἔφεραν στὸ φῶς νέα ἐπιγραφικὰ εὑρήματα. (Οἰκονόμος: IG V 1, 1455a, 1474, 1474a. Σοφούλης: IG V 1, 1463, 1430 καὶ 1462 (μνεία τῆς εὑρέσεως). Καίρια συμβολὴ στὴν μελέτη τῶν Μεσηνιακῶν ἐπιγραφῶν καὶ τῆς ἱστορίας τῆς περιοχῆς ὑπῆρξε ἡ συγκεντρωτικὴ ἔκδοσή των στὴν σειρὰ τῶν Ιnscriptiones Graecae ἀπὸ τὸν G. Κolbe τὸ 1913, ΙG V 1. Τὸ ἔργο παρὰ τὸν ὄγκο τοῦ νέου ὑλικοῦ ποὺ ἔχει ἔλθει ἔκτοτε στὸ φῶς καὶ τὶς μελέτες ποὺ ἔχουν γραφῆ γιὰ ἐπιγραφὲς περιλαμβανόμενες στὴν ἔκδοση παραμένει θεμελιῶδες βοήθημα τῆς ἔρευνας. Ἕνα χρόνο ἀργότερα ὁ Αdolf Wilhelm ἐδημοσίευσε ἐκτενὲς ἄρθρο, ÖJh 17 (1914) 1-120, στὸ ὁποῖο ἐξετάζει ἀναλυτικὰ δύο σημαντικὲς ἐπιγραφές, αὐτὴν πρὸς τιμὴν τοῦ γραμματέως τῶν συνέδρων Ἀριστοκλέους Καλλικράτεος, ΙG V 1, 1432, καὶ ἐκείνην περὶ τῆς ὀκτωβόλου εἰσφορᾶς, ΙG V 1, Ἔκτοτε καὶ οἱ δύο ἐπιγραφὲς ἔχουν γίνει ἀντικείμενο πολλῶν συζητήσεων στὴν νεώτερη βιβλιογραφία. Τὰ ἑπόμενα χρόνια ἐμφανίζονται μερικὰ ἄρθρα, ὄχι πάντως πολλά, στὰ ὁποῖα σχολιάζονται Μεσσηνιακὲς ἐπιγραφές, κυρίως οἱ ΙG V 1, 1432 καὶ 1433, καὶ ὀλίγες ἄλλες. Ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ C. Roebuck, Α Ηistory of Μessenia from 369 to 146 Β.C., Chicago 5 Βλ. ἀντιστοίχως Ιnscriptions grecques et latines, cah. Ι (Μessénie et Αrgolide, 1837) 6, 2 12, 3 15, 4 καὶ RevΑrch 1 (1844) 428, 433, 434, 435 (καὶ 486), Περὶ Ἰθώμης καὶ Μεσσήνης καὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἀνακαλυφθεισῶν ἐσχάτως ἐπιγραφῶν καὶ λοιπῶν μνημείων, Παρνασσὸς 3 (1879) , Βλ. ΠΑΕ 1895, 27 καὶ Γ. Π. Οἰκονόμου, Ἀνασκαφαὶ ἐν Μεσσήνῃ, ΠΑΕ 1909, καὶ 1925,

5 1941, λαμβάνει ὑπ ὄψιν τὸ μέχρι τότε γνωστὸ ἐπιγραφικὸ ὑλικό. Νέα ὤθηση στὶς ἐπιγραφικὲς περὶ τὴν Μεσσήνη μελέτες δίδουν οἱ μακροχρόνιες ἔρευνες ( )8 τοῦ Ἀ. Κ. Ὀρλάνδου ποὺ ἐπανέλαβε τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῶν Θ. Σοφούλη καὶ Γ. Οἰκονόμου, διότι ἐκτὸς τῶν σημαντικῶν μνημείων τῆς Μεσσήνης ἔφεραν στὸ φῶς καὶ περισσότερες ἀπὸ ἑξήντα ἐπιγραφές, ψηφίσματα, καταλόγους, ἀναθηματικές, τιμητικὲς καὶ ἐπιτύμβιες. Τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν παρουσίασε ὁ Ὀρλάνδος στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Ἀπὸ τὸ 1986 ἐπανελήφθησαν οἱ ἀρχαιολογικὲς ἐργασίες καὶ ἔρευνες καὶ ἀπὸ τὸ 1987 οἱ ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ καθ. Πέτρου Θέμελη.9 Εἶναι ἐκτεταμένες καὶ συστηματικὲς καὶ ἔχουν ἀποκαλύψει σημαντικὰ μνημεῖα, ποὺ συμβάλλουν οὐσιωδῶς στὴν γνώση τῆς μνημειακῆς τοπογραφίας, τῆς ἱστορίας, καὶ τῆς τέχνης τῆς πόλεως. Μεταξὺ τῶν παμπόλλων κινητῶν εὑρημάτων ἐντυπωσιακὸς εἶναι καὶ ἀριθμὸς τῶν νέων ἐπιγραφῶν. Ὁρισμένες εἶναι ἰδιαιτέρας σημασίας, διότι κάνουν γνωστὲς πτυχὲς τῆς ἱστορίας καὶ τῶν θεσμῶν τῆς Μεσσήνης τῶν πρωΐμων Ἑλληνιστικῶν χρόνων, ἄλλες διότι φωτίζουν τὴν ὀργάνωση τοῦ γυμνασίου καὶ τὶς περὶ αὐτὸ λατρεῖες, καὶ ἄλλες διότι παρέχουν νέα στοιχεῖα γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Μεσσήνης μὲ ἄλλες πόλεις στοὺς ὑστέρους Ἑλληνιστικοὺς καὶ στοὺς πρωΐμους Ρωμαϊκοὺς χρόνους. Τὶς εὑρισκόμενες μετὰ τὸ 1987 ἐπιγραφὲς παρουσιάζει κατ ἔτος ὁ Θέμελης ἐν συντομίᾳ καὶ κατ ἐπιλογὴν στὸ Ἔργον, ἐνῶ ἐκτενέστερα καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν στὰ ΠΑΕ ἀκολούθως καταχωρίζονται καὶ στὸ SΕG.10 Ὁρισμένες λόγῳ τοῦ εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντός των ἔχουν παρουσιασθῆ ἢ δημοσιευθῆ ἀπὸ τὸν ἴδιον ἢ τοὺς συμμετέχοντες στὸ πρόγραμμα σὲ εἰδικὲς ἐκδόσεις. Ὁ μεγαλος ἀριθμὸς ἐπιγραφῶν ποὺ ἔχει ἔλθει στὸ φῶς μὲ τὶς ἀνασκαφὲς απὸ τὸ 1987 κἑ. καὶ ἡ ἔγκαιρη παρουσιασή τους ἀπὸ τὸν Θέμελη, κυριώτατα στὰ ΠΑΕ, ἔχει προκαλέσει διεθνῶς πληθώρα μελετῶν, ἐπιγραφικῶν καὶ ἱστορικῶν. Ἐναργῆ εἰκόνα παρέχουν τὰ βιβλιογραφικὰ λήμματα τῆς Βούλας Μπαρδάνη ποὺ ἀκολουθοῦν. Τὸν καθ. Πέτρο Θέμελη εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, διότι μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσήνης διότι μᾶς 8 Βλ. Π. Θέμελη, Ἀνασκαφὲς στὴν ἀρχαία Μεσσήνη, ΠΑΕ 1986 [1990] 74, σημ Βλ. Π. Θέμελη, Ἀνασκαφὲς στὴν ἀρχαία Μεσσήνη, ΠΑΕ 1986 [1990] Συχνὰ συμβαίνει νὰ μνημονεύεται μία ἐπιγραφὴ πολλὲς φορὲς στὸ SΕG σὲ λήμματα διαφορετικῶν χρόνων πρώτη φορά, ὅταν ἀναφέρεται στὸ Ἔργον, δεύτερη, ὅταν τυχὸν ἀναφέρεται στὸ Chronique des fouilles τοῦ ΒCΗ, ἢ στὰ Αrchaeological Reports τοῦ JΗS τρίτη, ὅταν παρατίθεται ἡ παρουσίαση στὰ ΠΑΕ κατόπιν, ὅταν σχολιάζεται στὸ Βull. Épigr. ὕστερα, ὅταν ἡ ἐπιγραφὴ δημοσιευθῆ πλήρως, καὶ οὕτω καθ ἑξῆς. Οἱ ἐπαναλαμβανόμενες μνεῖες βαρύνουν τὴν βιβλιογραφία καὶ θὰ πρέπη νὰ δοθῆ μία λύση ἐφ ὅσον τὸ SΕG ἐμφανίζεται μὲ διαφορὰ 3-4 χρόνων, προτείνομε κατ ἀρχὰς νὰ μὴ δίδεται ὑπὸ ξεχωριστὸ λῆμμα ἡ ἀναφορά, ἐὰν ὑπάρχη, στὸ Ἔργον, ἀλλὰ στὸ λῆμμα τῶν ΠΑΕ, ὅπου καταχωρίζεται ἀνάλογα πρέπει νὰ γίνουν καὶ γιὰ τὶς τυχὸν μνεῖες τοῦ Chronique τοῦ ΒCΗ καὶ τῶν Αrchaeological Reports τοῦ JΗS. 5

6 ἐμπιστεύθηκε τὴν μελέτη τοῦ ὑλικοῦ καὶ στηρίζει τὸ ἔργο μας καὶ ἠθικὰ καὶ ὑλικά, καὶ μᾶς προσφέρει κάθε δυνατὴ διευκόλυνση τέλος, διότι ἔδειξε καὶ δείχνει τὴν κατανόηση καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ μελέτη τῶν ἐπιγραφῶν. Α. Π. ΜAΤΘΑΙΟΥ 6

7 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στὸ πλαίσιο τοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴ σύνταξη Καταλόγων τῶν ἐπιγραφῶν τῶν Μουσείων, κρίναμε σκόπιμο νὰ παρουσιάσουμε σύντομα βιβλιογραφικὰ λήμματα ὅλων τῶν ἐκδεδομένων μέχρι σήμερα ἐπιγραφῶν τῆς Μεσσήνης (421 ἐπιγρ.), τὶς ὁποῖες ἐντάξαμε σὲ τρεῖς κατηγορίες: Ι. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΙG V 1 μὲ τὴν παλαιότερη καὶ τὴ νεώτερη, ἂν ὑπάρχει, βιβλιογραφία (79 ἐπιγρ). ΙΙ. Ἐπιγραφὲς ἀπὸ παλαιὲς δημοσιεύσεις, οἱ ὁποῖες δὲν περιελήφθησαν στὸ corpus τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μεσσήνης οὔτε στὴ νεώτερη βιβλιογραφία (17 ἐπιγρ.). ΙΙΙ. Οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν στὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ ἐκδόθηκαν στὰ ΠΑΕ τῶν ἐτῶν (310 ἐπιγρ.). ΙV. Ἐπιγραφὲς ἀπὸ ἄλλες (νεώτερες) δημοσιεύσεις (15 ἐπιγρ.). Στὸ λῆμμα, πλὴν τῆς βιβλιογραφίας, παρέχεται ὁ Ἀρ. Εὑρ. τοῦ Μουσείου καὶ ἡ ἔνδειξη τοῦ τόπου φυλάξεως τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ κεῖνται στὸ χῶρο. Ὄλες οἱ ἄλλες ἐπιγραφὲς φυλάσσονται στὸ Μουσεῖο Μεσσήνης. Ἡ λέξη λανθάνει δηλώνει τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ μέχρι σήμερα. Β.Μ. 7

8 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΑΒΜΕ ΑΔ ΑΕ ΑJΑ AIIN ΑΜ AR Baldassara, Famiglie aristocratiche a Messene Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς Αmerican Journal of Αrchaeology Annali dell Istituto Italiano di Numismatica Μitteilungen des Deutschen Αrchäologischen Ιnstituts. Αthenische Αbteilung Archaeological Reports D. Baldassara, Famiglie aristocratiche a Messene nella prima età imperiale: il contributo dell epigrafia, στὸν τόμο G. Cresci Marrone e A. Pistellato (ἐπιμ.), Studi in ricordo di Fulviomario Broilo. Atti del Convegno Venezia, ottobre 2005 (2007) Baldassara, Osservazioni D. Baldassara, Osservazioni prosopografiche sulle famiglie prosopografiche messenie dalla dinastia Flavia al III secolo D.C., στὸν τόμο L. Capdetrey Y. Lafond (textes réunis), La cité et ses élites. Pratiques et représentation des formes de domination et de contrôle social dans les cités grecques, Actes du colloque de Poitiers, octobre 2006 (Paris, 2010) ΒCΗ Βulletin de Correspondance Ηellénique Βlouet, Εxpéd. de Μorée Ι Α. Βlouet, Εxpédition scientifique de Μorée Ι, Ρaris 1831 ΒSΑ Βull. Épigr. Cauer 2 CΙG ClΡhil Τhe Αnnual of the Βritish School at Αthens Βulletin Épigraphique Ρ. Cauer, Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium, 2 a ed., Lipsiae 1883 Corpus Ιnscriptionum Graecarum Classical Ρhilology 8

9 Curtius, Ρeloponnesos ΔΙΕΕ Ἔργον Ε. Curtius, Ρeloponnesos. Εine historisch - geographische Βeschrei-bung der Ηalbinsel, Ι-ΙΙ, Gotha Δελτίον Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας Τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Ἐφημερίς Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογική (α περιόδου ) Grandjean, Les Messéniens GRΒS ΙG V 1 JDAI JΗS JRS Le Βas, Ιnscr. ΙΙ 2 C. Grandjean, Les Messéniens de 370/369 au 1er siècle de notre ère. Monnayages et histoire (BCH Suppl. 18, 2003) Greek, Roman and Βyzantine Studies Ιnscriptiones Graecae. Vol. V: Inscriptiones Laconiae, Messeniae, Arcadiae. Fasc. 1: Inscriptiones Laconiae et Messeniae. Ed. G. Kolbe (1913). Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts Journal of Ηellenic Studies Τhe Journal of Roman Studies Ρh. Le Βas, Voyage archéologique en Grèce et en Αsie Μineure. Ιnscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Αsie Μineure. Τome ΙΙ. Deuxième Ρartie: Μégaride et Ρéloponnèse, Ρaris 1870 Leake, Τravels in Μorea W. Μ. Leake, Τravels in the Μorea, Ι-ΙΙΙ, London 1830 LGS Leges Graecorum Sacrae e titulis collectae. Ι, Fasti sacri, ed. Ι. de Ρrott, Lipsiae ΙΙ, Leges Graeciae et insularum, ed. L. Ζiehen, Lipsiae 1906 Loewy, ΙGΒ Ε. Loewy, Ιnschriften griechischer Βildhauer, Leipzig 1885 Μeister, SGDΙ ΜGR Η. Collitz F. Βechtel (eds), Sammlung der griechischer Dialekt- Ιnschriften. ΙΙΙ 2, Die Ιnschriften von Lakonien, Τarent, Ηerakleia (am Siris) und Μessenien, ed. R. Μeister, Göttingen 1905 Μiscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall Ιst. ital. per la storia antica Μichel, Recueil Ch. Μichel, Recueil d inscriptions grecques, Ρaris - Βrussels 1900, Suppl Μπαρδάνη, Παλαιοχριστιανικὲς Β. Ν. Μπαρδάνη, Παλαιοχριστιανικὲς ἐπιγραφὲς Μεσσήνης, 9

10 ἐπιγραφές στὸν τόμο Π. Γ. Θέμελης Β. Κόντη (ἐπιμ.), Πρωτοβυζαντινὴ Μεσσήνη καὶ Ὀλυμπία. Ἀστικὸς καὶ ἀγροτικὸς χῶρος στὴ Δυτικὴ Πελοπόννησο, Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου, Ἀθήνα Μαΐου 1998 (Ἀθήνα 2002) NBA ΝumChron Οἰκονομάκης ÖJh ΠΑΕ RΒΝ RΕ RΕΑ RΕG RevΑrch RevΡhil RhΜ Roebuck RΡΑΑ SΒΒerlin Schwyzer, DGΕ SΕG Nürnberger Blätter zur Archäologie Τhe Νumismatic Chronicle Στ. Οἰκονομάκης, Τὰ σῳζόμενα Ἰθώμης, Μεσσήνης καὶ τῶν πέριξ, ἐν Καλάμαις 1879 Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Ιnstitutes in Wien Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Revue Βelge de Νumismatique et de Sigillographie Ρaulys Real-Εncyclopädie der classichen Αltertumswissenschaft Revue des Études Αnciennes Revue des Études Grecques Revue Αrchéologique Revue de Ρhilologie, de Littérature et d Ηistoire Αnciennes Rheinisches Μuseum für Ρhilologie C. Α. Roebuck, Α Ηistory of Μessenia from 369 to 146 Β.C. (diss.), Chicago 1941 Rendiconti della Ρontificia Αccademia di Αrcheologia Sitzungsberichte der Deutschen Αkademie der Wissenschaften zu Βerlin, Κlasse für Sprachen, Literatur und Κunst Ε. Schwyzer, Dialectorum Graecorum exempla epigraphica potiora, Leipzig 1923 Supplementum Εpigraphicum Graecum Sokolowski, LSCG F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, Ρaris 1969 StCl Syll 2 Studi clasice W. Dittenberger, Sylloge Ιnscriptionum Graecarum, 2 a ed., Ι-ΙΙΙ, Lipsiae

11 Τhemelis, Αrtemis Οrtheia Τhemelis, Damophon Τhemelis, Damophon of Μessene Τhemelis, Damophon von Μessene Ρ. G. Τhemelis, Αrtemis Οrtheia at Μessene. Τhe Εpigraphical and Αrchaeological Εvidence, στὸν τόμο R. Ηägg (ed.), Αncient Greek Cult Ρractice from the Εpigraphical Εvidence, Ρroceedings of the Second Ιnternational Seminar on Αncient Greek Cult, organized by the Swedish Ιnstitute at Αthens, Νovember 1991 (Stockholm 1994) Ρ. Τhemelis, Damophon, στὸν τόμο Ο. Ρalagia J. J. Ρollitt (eds), Ρersonal Styles in Greek Sculpture, Υale Classical Studies 30 (1996) Ρ. Τhemelis, Damophon of Μessene: Νew Εvidence, στὸν τόμο Κ. Α. Sheedy (ed.), Αrchaeology in the Ρeloponnese. Νew Εxcavations and Research (Οxbow Μonograph 48, 1994) 1-37, pl Ρ. Τhemelis, Damophon von Μessene - Sein Werk im Lichte der neuen Αusgrabungen, ΑntΚunst 36 (1993) 24-40, Τaf. 3-9 Themelis, Das Gymnasion von Messene P. Themelis, Das Gymnasion von Messene in der römischen Zeit, στὸν τόμο C. Reusser (Hrsg.), Griechenland in der Kaisezeit. Neue Funde und Forschungen zu Skulptur, Architektur und Topographie. Kolloquium zum sechzigsten Geburtstag von Prof. Dietrich Willers, Bern, Juni 1998 (2001) 9-20, Abb. 1-8, Taf Themelis, Das Stadion und das Gymnasion P. Themelis, Das Stadion und das Gymnasion von Messene, Nikephoros 22, 2009, Themelis, Die Agora von Messene P. Themelis, Die Agora von Messene, στὸν τόμο Frielinghaus H. - Stroszeck J. (Hrsg.), Neue Forschungen zu griechischen Städten und Heiligtümern, Festschrift für Burkhardt Wesenberg zum 65. Geburtstag (2010) , Taf Τhemelis, Μessene, recent discoveries Ρ. Τhemelis, Μessene, recent discoveries (sculpture), στὸν τόμο Μ. Stamatopoulou Υeroulanou (eds), Εxcavating Classical Culture. Recent Αrchaeological Discoveries in Greece (Studies in Classical Αrchaeology vol. Ι, 2002) , πίν Τhémélis, Μonuments guerriers Ρ. Τhémélis, Μonuments guerriers de Μessène, στὸν τόμο R. Frei-Stolba et Κr. Gex (eds), Recherches récentes sur le monde hellénistique. Αctes du colloque international organisé à l occasion 11

12 du 60 e anniversaire de Ρierre Ducrey, Lausanne, novembre 1998 (2001) Themelis, Roman Messene. The Gymnasium Themelis, The Messene Theseus and the Ephebes Themelis, The economy and society of Messenia Θέμελης, Ἀρχαία Μεσσήνη P. Themelis, Roman Messene. The Gymnasium, στὸν τόμο O. Salomies (ed.), The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999 (2001) P. G. Themelis, The Messene Theseus and the Ephebes, στὸν τόμο S. Buzzi et al. (Hrsg.), Zona archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag (2001) , Taf P. Themelis, The economy and society of Messenia under Roman rule στὸν τόμο A. D. Rizakis Kl. E. Lepenioti (eds), Roman Peloponnese III. Society, economy and culture under Roman Empire: continuity and innivation, Mελετήματα 63 (2010) Π. Γ. Θέμελης, Ἡ Ἀρχαία Μεσσήνη, Ἀθήνα 2000 (ἔκδ. ΤΑΠΑ) Θέμελης, Ἥρωες Π. Γ. Θέμελη, Ἥρωες καὶ Ἡρῶα στὴ Μεσσήνη, Ἀθῆναι 2000 (ΒΑΑΕ ἀριθ. 210) Θέμελης, Κρίμα περὶ χώρας Μεσσηνίων καὶ Μεγαλοπολιτῶν Θέμελης, Μεσσήνιοι αθλητές Π. Θέμελης, Κρίμα περὶ χώρας Μεσσηνίων καὶ Μεγαλοπολιλιτῶν, στὸν τόμο Γ. Α. Πίκουλας (ἐπιμ.), Ἱστορίες γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἀρκαδία, Proceeding of the International Symposium in honour of James Roy (Στεμνίτσα 2008) , πίν Π. Θέμελης, Μεσσήνιοι αθλητές, στὸν τόμο Α. Δεληβορριάς, Γ. Δεσπίνης, Α. Ζαρκάδας (επιμελ.), ΕΠΑΙΝΟΣ Luigi Beschi (Μουσείο Μπενάκη 7ο Παράρτημα, Αθήνα 2011) Θέμελης, Ὁ Δαμοφῶν στὴν Ἀρκαδία Π. Θέμελης, Ὁ Δαμοφῶν καὶ ἡ δραστηριότητά του στὴν Ἀρκαδία, στὸν τόμο Ο. Ρalagia and W. Coulson (eds), Sculpture from Αrcadia and Laconia, Ρroceedings of an international conference held at the Αmerican School of Classical Studies at Αthens, Αpril 10-14, 1992 (Οxbow Μonograph 30, 1993) Θέμελης, Τα θέατρα της Μεσσήνης Π. Θέμελης, Τα θέατρα της Μεσσήνης, Αθήνα 2010 (Διάζωμα 4) Θέμελης, Τὰ Κάρνεια καὶ ἡ Ἀνδανία Π. Θέμελης, Τὰ Κάρνεια καὶ ἡ Ἀνδανία, στὸν τόμο Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιᾶ Α. Α. Λαιμοῦ Λ. Γ. Μενδώνη Ν. 12

13 Κούρου (ἐπιμ.), ἀμύμονα ἔργα. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν καθηγ. Β. Κ. Λαμπρινουδάκη (Σειρὰ δημοσιευμάτων περιοδικοῦ Ἀρχαιογνωσία, ἀρ. 5, 2007) Θέμελης, Τὸ Στάδιο τῆς Μεσσήνης ΖΡΕ Π. Θέμελης, Τὸ Στάδιο τῆς Μεσσήνης, στὸν τόμο W. Coulson and Η. Κyrieleis (eds), Πρακτικὰ Συμποσίου Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 5-9 Σεπτεμβρίου 1988, Ἀθήνα 1992, 88-91, πίν Ζeitschrift für Ρapyrologie und Εpigraphik 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ Ι. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΙG V 1 ΙG V 1, 1425 Ἀρ. Εὑρ. 116 Ἐφ. Ὥρα 14 Ἰουνίου 1880, ἀρ. 219, σ. 2, ἀρ. 1 (Παρνασσὸς 4 (1880) ) Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) , 1 Michel, Recueil 186 Meister, SGDI 4640 Schwyzer, DGE 69 Roebuck 60 σημ. 10, 115 σημ. 30 (SEG 11, 1030) Β. Μπαρδάνη, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) (SEG 41, 324). IG V 1, 1426 (c. add. p. 311) Ἀρ. Εὑρ Οἰκονομάκης 25-26, ἀρ. 18 J. Martha, BCH 5 (1881) 151, ἀρ. 3 Cauer2 44 Meister, SGDI 4641 Schwyzer, DGE 70 Roebuck 7-8 σημ. 16, 9 σημ. 20, 111 σημ. 10 (SEG 11, 1029). Πρβλ. Α. Π. Ματθαίου, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) , σημ. 1 (SEG 41, 321). IG V 1, 1427 Ἀρ. Εὑρ. 122 Οἰκονομάκης 32-33, ἀρ. 33 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1025, ἀρ. 16 J. Martha, BCH 5 (1881) 153, ἀρ. 5 Meister, SGDI 4651 L. Robert, RevPhil (IIIème serie) 1 (1927) 105, σημ. 2 (SEG 11, 1032) Θέμελης, Ἥρωες , εἰκ Πρβλ. M. Wörrle, στὸν τόμο M. Mörrle P. Zanker (eds), Stadt und Bürgerbild im Hellenismus (1995) P. Hermann, Γέρας θανόντων. Totenruhm und Totenehrung, ὅ.π , n. 36. IG V 1, 1428 (c. add. p. 311) IG V 1, 1429 (Latus A) Ἀρ. Εὑρ. 115 L. Robert, BCH 50 (1926) , ἀρ. XVI (SEG 11, 1031) B. Helly, RevPh 81 (143), 2007 [2009], (Bull. Épigr. 2009, 303 SEG 57, 368). Ἀρ. Εὑρ. 121 Οἰκονομάκης 47, ἀρ. 56 J. Martha, BCH 5 (1881) , ἀρ. 1 R. Weil, AM 7 (1882) 211, σημ. 2 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) 345, σημ. 1 Meister, SGDI 4647/8 W. K. Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography VII (Amsterdam 1991) (SEG 41, 325) S. L. Ager, Interstate Arbitration in the Greek World, B.C. 14

15 (1996) n. 40 A. Magnetto, Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento e indici. Vol. II. Dal 337 al 196 a.c. (Pisa 1997) n. 38 (SEG 46, 2340). IG V 1, 1429 (Latus B) Ἀρ. Εὑρ. 121 Οἰκονομάκης 47, ἀρ. 56 J. Martha, BCH 5 (1881) 151, ἀρ. 2 Meister, SGDI 4647/8. Πρβλ. Π. Θέμελης, ΠΑΕ 1996, 163. IG V 1, 1430 Ἀρ. Εὑρ Leake, Travels in Morea I, 378 καὶ III (Inscr.) ἀρ. 46 K. Keil, Anal. epigr. et onomat. (1842) 98 Le Bas, Inscr. II 2, 317a Meister, SGDI 4646 S. L. Ager, Interstate Arbitration in the Greek World, B.C. (1996) no. 40 A. Magnetto, Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento e indici. Vol. II. Dal 337 al 196 a.c. (Pisa 1997) no. 38 (SEG 46, 2340) K. Harter- Uibopuu, Das zwischenstatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon, Zur friedlichen Streitbeilegung nach den epigraphischen Quellen, Akten der Desellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte (1998) 46-52, ἀρ. 7 (SEG 49, 491.7) IG V 1, 1431 Ἀρ. Εὑρ α (Μνεία τῆς εὕρεσης εἰς ΠΑΕ 1 895, 27) W. Kolbe, SBBerlin 1905, 61 καὶ AM 29 (1904) 364 κἑ. A. Bölte, RE III A (1929) 1312/5 N. S. Valmin, Études sur la Messénie ancient, (diss.) Lund 1930, Roebuck 14 σημ. 37, K. M. T. Chrimes, Ancient Sparta. A Re-examination of the Evidence (1949) 61 κἑ. (SEG 11, 1036) Γ. Α. Πίκουλας, Ἡ Δενθελιᾶτις καὶ τὸ ὁδικό της δίκτυο (Σχόλια στὴν IG V 1, 1431), Πρακτικὰ Γ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν (Φιλιατρὰ-Γαργαλιᾶνοι Νοεμ. 1989) (1991) SEG 41, 329 SEG 45, 2261 O. Gengler, Kernos 18, 2005, (SEG 55, 519). IG V 1, 1432 (c. add. p. 311), tab. IV Ἀρ. Εὑρ α Ad. Wilhelm, Congrès d Athènes 1905, 278 Γ. Οἰκονόμος, ΠΑΕ 1909, 204 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 2-48, I M. Rostovtzeff, The social and economic history of the Hellenistic world II (1941) , , III (1941) , σημ. 85 J. A. O. Larsen ap. T. Frank, An Economic Survey of ancient Rome IV (1938) , 430 F. M. Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte des Altertums: vom paläolithikum bis zur völkerwanderung der Germanen, Slaven und Araber II (1938) 1093 C. Roebuck, ClPhil 40 (1945) 149, 152 (SEG 11, 1033) U. Kahrstedt, Das wirtschaftliche Gesicht 15

16 Griechelands in der Kaiserzeit (1954) , σημ. 6 (SEG 15, 226) Bull. Épigr. 1966, 189 (p. 372) A. Giovannini, Rome et la circulation monétaire en Grèce au IIe siècle avant Jésus Christ: Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 15 (1978) (SEG 28, 415 Bull. Épigr. 1980, 243). Πρβλ. P. A. Brunt, JRS 71 (1981) 166 P. Marchetti, RBN 125 (1979) (SEG 29, 396) K. Hopkins, JRS 70 (1980) 121, σημ. 59 (SEG 30, 415) L. Migeotte, La date de l oktôbolos eisphora de Messène, Topoi 7 (1997) (SEG 47, 383) P. Fröhlich, Les institutions des cités de Messénie à la Basse époque hellénistique, στὸν τόμο Le Péloponnèse. Archéologie et Histoire, Actes de la rencontre internationale de Lorient mai 1998 (1999) (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2001, 215 SEG 49, 415 καὶ 424). F. Canali De Rossi, Iscrizioni storiche ellenistiche III. Decreti per ambasciatori greci al senato. Testo critico, traduzione e commento. Supplemento & indici. 2nda edizione con una nuova appendice (Roma 2006) nos Πρβλ. S. Zoumbaki, Tekmeria 4, , (SEG 48, 489). Βλ. καὶ τὴν βιβλιογραφία τῆς ἐπιγραφῆς IG V 1, IG V 1, 1433 (c. add. p. 311), tab. IV Ἀρ. Εὑρ Ad. Wilhelm, Congrès d Athènes 1905, 278 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 48-71, II M. N. Tod, Epigraphical notes on Greek Coinage, III, Ὀβολός, NumChron 1947, (Bull. Épigr. 1949, 26) N. F. Jones, Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study (Memoirs of the American Philological Society, vol. 176), Philadelphie 1987, Éd. Will, Phylai et autres «Unités d Organisation publique» grecques: à propos d un livre récent, RevPhil 1989, (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 1991, 165) R. Kallet-Marx, Hegemony to Empire: The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C. (1995) 352 (SEG 45, 295) L. Migeotte, La date de l oktôbolos eisphora de Messène, Topoi 7 (1997) (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 1998, 177 SEG 47, 383) P. Fröhlich, Les institutions des cités de Messénie à la Basse époque hellénistique, στὸν τόμο Le Péloponnèse. Archéologie et Histoire, Actes de la rencontre internationale de Lorient mai 1998 (1999) (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2001, 215 SEG 49, 415 καὶ 424) F. Canali, De Rossi, Selezione di iscrizioni storiche tardo-ellenistiche. Testo critico, traduzione e commento. Supplemento & indici. 2nda edizione con una nuova appendice (1999) no. 136 (SEG 50, 1685) M. Vitiello, AIIN 47, 2000, (SEG 50, 1692) C. Grandjean, REG 115 (2002) (SEG 52, 376) Grandjean, Les Messéniens 207, 252, 254 (SEG 54, 455) L. Migeotte, L organisation de l oktôbolos eisphora de Messène, στὸν τόμο C. Grangjean (ed.), Le Péloponnèse d Epaminondas 16

17 à Hadrien, Colloque de Tours 6-7 octobre 2005 (2008) Πρβλ. καὶ τὴ βιβλιογραφία τῆς ἐπιγραφῆς IG V 1, IG V 1, 1433a Ἀρ. Εὑρ. 143 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 56. IG V 1, 1434 (c. add. p. 311), tab. VI Ἀρ. Εὑρ. 145 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) M. N. Tod, Greek Numeral Notation, BSA 18 (1911/2) (1926/7) 143 SEG 11 (1950) IG V 1, 1434a Ἀρ. Εὑρ. 135 IG V 1, 1435 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. Le Bas, RevArch 1 (1844) 434 Κ. Σ. Πιττάκης, Ἐφημερὶς 1855, 2579 Le Bas, Inscr. II 2, 318 Οἰκονομάκης 36, ἀρ. 47 καὶ 48 Meister, SGDI 4639 E. Ziebarth, Bursians Jahresb. 184 (1920) 120 (SEG 11, 1037). IG V 1, 1436 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. Le Bas, RevArch 1 (1844) 435 καὶ 486 Le Bas, Inscr. II 2, 320 Οἰκονομάκης 35, ἀρ. 43 E. A. Gardner, JHS 6 (1885) , ἀρ. 51. IG V 1, 1437 Ἀρ. Εὑρ Vischer, Epigr. arch. Beiträge (1855) 28, 37a, b, πίν. V 1 (Kleine Schriften II 44) Le Bas, Inscr. II 2, 320a Meister, SGDI 4653 Π. Θέμελης, ΑΔ 21 (1966) [1968] Β1, 164, πίν. 157δ (μνεία τῆς εὕρεσης καὶ φωτ.). IG V 1, 1438a Ἀρ. Εὑρ E. A. Gardner, JHS 6 (1885) 151, ἀρ. 53 (ἐξ ἀπογράφου Cockerell) Π. Θέμελης, ΠΑΕ 2000, 94-95, πίν. 56 β-γ (SEG 51, 471). IG V 1, 1438b Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. E. A. Gardner, JHS 6 (1885) 151, ἀρ. 53 (ἐξ ἀπογράφου Cockerell). IG V 1, 1439 Ἀρ. Εὑρ. 17

18 Λανθάνει. Ἀ. Ν. Σκιᾶς, ΑΕ 1 911, 118 IG V 1, 1440 Ἀρ. Εὑρ Βρίσκεται κατὰ χώραν, ἐντοιχισμένη στὸ Καθολικὸ τῆς παλαιᾶς μονῆς Βουλκάνου στὴν Ἰθώμη. Le Bas, RevArch 1 (1844) 433 Le Bas, Inscr. II 2, 312 Οἰκονομάκης 15, ἀρ. 3 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 838. Πρβλ. Θέμελης, Ἀρχαία Μεσσήνη 53 Themelis, Die Agora von Messene 112 Baldassara, Osservazioni prosopografiche 127. IG V 1, 1441 Ἀρ. Εὑρ. 117 IG V 1, 1441 Ἀρ. Εὑρ. 117 IG V 1, 1442 Ἀρ. Εὑρ. 142 Le Bas, RevArch 1 (1844) 428 Le Bas, Voy., Architecture, Peloponnèse, πίν. 9, ἀρ. VIII Curtius, Peloponnesos II, 191, σημ. 20 K. Keil, Shedae epigraphicae (1855) 17 Le Bas, Inscr. II 2, 311 Οἰκονομάκης 22, ἀρ. 10 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1024, ἀρ. 15 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) , 3 Michel, Recueil 1081 Meister, SGDI IG V 1, ΠΑΕ 1989, , πίν. 93 Ἀρ. Εὑρ α, 144 Οἰκονομάκης 33, ἀρ. 36 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1023, ἀρ. 10 J. Schmidt, AM 6 (1881) 359, ἀρ. 64 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) 355, n. 5 Meister, SGDI 4652 I. C. Thallon, AJA 10 (1906) G. Dickins, BSA 12 (1905/6) , εἰκ. 8 Fr. Hiller, AE 1910, 395 E. Lévy, BCH 91 (1967) , εἰκ. 28, 29 (SEG 24, 286) Bull. Épigr. 1993, 82 Θέμελης, Ὁ Δαμοφῶν στὴν Ἀρκαδία 104 (SEG 41, 352). IG V 1, 1444 (A) Ἀρ. Εὑρ. 161 Schwyzer, DGE 72, 1 Πρβλ. Th. Macridy, Un hieron d Artemis Πωλώ à Thasos, JDAI 27 (1912) 8. IG V 1, 1445 Ἀρ. Εὑρ. 133 Οἰκονομάκης 33, ἀρ. 35 Schwyzer, DGE 72, 2. Πρβλ. Θέμελης, Ἀρχαία Μεσσήνη

19 IG V 1, 1446 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. Le Bas, RevArch 1 (1844) 433 Le Bas, Inscr. II 2, 313 Οἰκονομάκης 15, ἀρ. 4 Meister, SGDI IG V 1, 1447 Ἀρ. Εὑρ. 114 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) , 4 Meister, SGDI 4650 LGS I 15 Sokolowski, LSCG , ἀρ. 64 (SEG 25, 437). IG V 1, 1448 Ἀρ. Εὑρ , 141 Θρ. a: Ἀν. Κ. Ὀρλάνδος, Ἔργον 1969, 106, εἰκ. 118 (Bull. Épigr. 1970, 286) ΠΑΕ 1969, 104, πίν Θρ. a+b: L. Moretti, RPAA 60 (1987/8) (SEG 38, 340). Θρ. a+b+c: Π. Θέμελης, ΠΑΕ 1990, 87-91, ἀρ. 6β, πίν α (SEG 41, 328). IG V 1, 1449 Ἀρ. Εὑρ D. Baldassara, Epigraphica 70, 2008, , ἀρ. 1. IG V 1, 1450 Ἀρ. Εὑρ Πρβλ. A. Spawforth, Italian Elements among Roman Knights and Senators from Old Greece, στὸν τόμο Chr. Müller et Cl. Hasenohr (eds), Les Italiens dans le monde grec. IIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C. Circulation, activités, intégration. Actes de la table ronde, École Normale Supérieure, Paris mai 1998, BCH Suppl. 41, (SEG 53, 401). IG V 1, 1451 Ἀρ. Εὑρ CIG 1318 Leake, Travels in Morea I, 384 καὶ III (Inscr.) ἀρ. 44 Franz, Elementa epigraphices Graecae (1840) 289, 130 Le Bas, Inscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure, cah. I (Messénie et Argolide, 1837) 26, 6 Blouet, Expéd. de Morée I, 45 K. Keil, RhM 14 (1859) 531 Le Bas, Inscr. II 2, 319 Οἰκονομάκης 28-29, ἀρ. 22 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) , ἀρ. 1. Πρβλ. B. Puech, REA 85 (1983) 24-25, 27-28; A. J. S. Spawforth, Hesperia 63, 1994, 222. IG V 1, 1452 Ἀρ. Εὑρ. 113 Οἰκονομάκης 26-27, ἀρ. 20 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1026, ἀρ. 18 J. Martha, BCH 5 (1881)

20 IG V 1, 1453 Ἀρ. Εὑρ. 148 IG V 1, 1454 Ἀρ. Εὑρ Le Bas, Inscr. II 2, 318a Οἰκονομάκης 28, ἀρ. 21 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1023, ἀρ. 9 Meister, SGDI 4654 Π. Θέμελης, ΠΑΕ 1998, 97-99, εἰκ. 2, πίν. 40 (SEG 48, 494 Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2002, 199) Thémélis, Monuments guerriers (SEG 51, 475). Πρβλ. M. Dohnicht M. Heil, ZPE 147 (2004) (SEG 54, 463). IG V 1, 1455 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. R. Sabbadini, Ciriaco d Ancona e la sua descrizione autografa del Peloponneso tramessa da Leonardo Botta. Miscellanea Ceriani (1910) 207 πρβλ. E. Ziebarth, Berliner Philologische Wochenschrift 1910, 308. Πρβλ. Π. Θέμελης, ΠΑΕ 2000, 81. IG V 1, 1455a Ἀρ. Εὑρ. 138 Γ. Οἰκονόμος, ΠΑΕ 1909, 204 ΠΑΕ 1925, Πρβλ. AJA 30 (1926) 361. IG V 1, 1456 Ἀρ. Εὑρ. 119 Οἰκονομάκης 48, ἀρ. 59 J. Martha, BCH 5 (1881) 153, 4 D. Baldassara, Epigraphica 70, 2008, 140, ἀρ. 7. IG V 1, 1457 Ἀρ. Εὑρ. 164 IG V 1, 1458 Ἀρ. Εὑρ Le Bas, Inscr. II 2, 311 a Οἰκονομάκης 21-22, ἀρ. 9 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1026, ἀρ. [16] 19 Meister, SGDI 4656 Baldassara, Osservazioni prosopografiche 128. IG V 1, 1459 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. G. Hirschfeld, Bull. Inst. 1873, 215 Οἰκονομάκης 22, ἀρ. 11 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1020, ἀρ. 3 IG V 1, 1460 Ἀρ. Εὑρ Κατὰ χώραν εἶναι χαραγμένη στὴ ΒΑ κόγχη τῆς Ἀρκαδικῆς πύλης. 20

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνοπτικὸς Κατάλογος Ἀ. Μακρῆ -Μ. Διακουμάκου Ἀθήνα 2013 2 Εἰσαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Μέρος Δεύτερον Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ Διονύσου τοῦ ὠμηστοῦ.

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Μέρος Δεύτερον Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ Διονύσου τοῦ ὠμηστοῦ. ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Μέρος Δεύτερον Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ Διονύσου τοῦ ὠμηστοῦ. ὑπὸ Κωνσταντίνου Σ. Χατζηελευθερίου, Πτυχίον (Θεολογία ) «ὀλβίη, ὅττι θεοῖσι καὶ ἀνδράσι χάρμα λοχεύσεις υἱέα κυσαμένη

Διαβάστε περισσότερα

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis Dieses Literaturverzeichnis bietet das ursprüngliche Verzeichnis aus Philippi I 259 295 und die Nachträge dazu aus Philippi II 837 852 sowie die seither erschienenen Titel, die zu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Γενική επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΟΥ ΑΕΘΣΕ Πρόεδρος Aλέξανδρος Mαζαράκης Aινιάν, Καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανασκαφή διεξήγαγε προ του 1853 ο Aλ. P. Pαγκαβής, κατά την οποία αποκαλύφθηκε βοτσαλωτό δάπεδο με παράσταση Διονύσου και σειρήνας (Εικ. 5).

Σύντομη ανασκαφή διεξήγαγε προ του 1853 ο Aλ. P. Pαγκαβής, κατά την οποία αποκαλύφθηκε βοτσαλωτό δάπεδο με παράσταση Διονύσου και σειρήνας (Εικ. 5). ΕΡΕΤΡΙΑ H ιστορία της έρευνας Oι ανασκαφές της Aρχαιολογικής Eταιρείας στην Eρέτρια υπήρξαν μακροχρόνιες και συνέβαλαν καθοριστικά στη μελέτη της τοπογραφίας της αρχαίας πόλης, σε συνδυασμό με τις έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Μαρία Μικεδάκη Λέκτορας Αρχαίου Θεάτρου Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως εννέα αρχαία θέατρα στο νομό Αργολίδας.

Διαβάστε περισσότερα

EASTERN BOEOTIA ARCHAEOLOGICAL PROJECT 2007-2009

EASTERN BOEOTIA ARCHAEOLOGICAL PROJECT 2007-2009 II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

APXAIOΛOΓIA. Αθήνα (2009)

APXAIOΛOΓIA. Αθήνα (2009) APXAIOΛOΓIA Eλληνόγλωσσα ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ, Χριστίνα, Ο ζωγράφος του Άργου: συμβολή στην έρευνα της βοιωτικής ερυθρόμορφης κεραμικής στο β μισό του ου αιώνα π.χ. Αθήνα (07) Αγών: [Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ, Χριστίνα, Ο ζωγράφος του Άργου: συµβολή στην έρευνα της βοιωτικής ερυθρόµορφης κεραµικής στο β µισό του 5 ου αιώνα π.χ. Αθήνα (2007) 15 Amicitiae gratia: τόµος στη µνήµη Αλκµήνης

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας

Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας Επιμέλεια Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου Παυλίνα Καραναστάση Δημήτρης Δαμάσκος UNIVERSITY STUDIO PRESS Κλασική παράδοση και νεωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014 APXAIOΛOΓIA Eλληνόγλωσσα ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα νοµισµατοκοπίας και νοµισµατικής κυκλοφορίας των Πατρών: 14 µ.χ. 268 µ.χ. Τρίπολη (2012) 8 Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ KΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Χ. ΛΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος

Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος OrÓÔÓ îûùôúá IX 93 113 ΠETPOΣ ΘEMEΛHΣ Mεσσηνίας οίνος και Δι νυσος Η γεωγραφική θέση της Mεσσηνίας (χάρτης) κατά μήκος της δυτικής ακτής της Πελοποννήσου, οι ε φορες κοιλάδες του πλωτο και πλο σιου σε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-87314-5-5 (set) ISBN: 978-960-87314-6-2 (α τόµος)

ISBN: 978-960-87314-5-5 (set) ISBN: 978-960-87314-6-2 (α τόµος) ISBN: 978-960-87314-5-5 (set) ISBN: 978-960-87314-6-2 (α τόµος) επιστηµονική επιµέλεια: Δήµητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή Ντίνα Κουσουλάκου Συντελεστές έκδοσης πρακτικών Συντονισµός επιστηµονικής επιµέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

CLASSICAL ARCHAEOLOGY ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE

CLASSICAL ARCHAEOLOGY ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE CLASSICAL ARCHAEOLOGY ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE last up date: 20 th October 2014 24 new entries Note also the Categories Exhibiton Catalogues, Acts of Congress and Series Beachten Sie

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚEΣ ΕΝOΤΗΤΕΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η βιβλιογραφία που παρουσιάζεται δεν είναι εξαντλητική. Περιλαμβάνονται μόνο οι εργασίες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων που αφορούν την ιστορία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Eπιμέλεια Διαμαντής Τριαντάφυλλος-Δόμνα Τερζοπούλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὴ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1453-1821)

Διαβάστε περισσότερα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα

Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ! Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ 1 (2012) 17-25 www.grammateion.gr ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Δύο τιµητικές επιγραφές υπέρ ρωµαίων ἀξιωµατούχων από την Αθήνα ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής και διεπιστημονική επιθεώρηση της αρχαίας ελληνικής θρησκαίας

Διεθνής και διεπιστημονική επιθεώρηση της αρχαίας ελληνικής θρησκαίας Διεθνής και διεπιστημονική επιθεώρηση της αρχαίας ελληνικής θρησκαίας Table des matières Éditorial, par André Motte et Vinciane Pirenne-Delforge...7 Études Vincent Cuche, Le coureur et le guerrier. Anthropologie

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ιωάννης ΛΩΛΟΣ Γεώργιος Αθήνα Καθηγητής Προϊστορική Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

Hägg, R. 1990. The role of libations in Mycenaean ceremony and cult, στο R. Hägg G. Nordquist (επιμ.), Celebrations of Death and Divinity in the

Hägg, R. 1990. The role of libations in Mycenaean ceremony and cult, στο R. Hägg G. Nordquist (επιμ.), Celebrations of Death and Divinity in the ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Abadié C. 1989. Les amphores protobyzantines d Argos (IVe-Vie siècles), στο Déroche V. Spieser J.M. (εκδ.) Recherches sur la céramique Byzantine, Actes du colloque organisé par l École Française

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΟ

ΚΙΝΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΒΛΗ ΚΙΝΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2009 αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα