ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΒΟΥΛΑ Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ὑπὸ Ἀ. Π. Ματθαίου) 3-6 ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 8-12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ Ι. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΙG V ΙΙ. Ἐπιγραφὲς ἀπὸ παλαιὲς δημοσιεύσεις ΙΙΙ. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΠΑΕ ΙV. Ἄλλες δημοσιεύσεις

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἀφιεροῦται στοὺς Γιῶργο Μπαλόπουλο καὶ Διονύση Ἀνδρουτσάκη ( 1997), δαίμονας ἀγαθοὺς τῆς Μεσσήνης Πρῶτος ὁ Κυριακὸς ὁ Ἀγκωνίτης1 ἀντέγραψε ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσήνης, τὶς ΙG V 1, 1451, καὶ Τὴν πρώτη (ΙG V 1, 1451), τιμητικὴ τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου, πρὶν γίνη αὐτοκράτωρ, εἶδε ὁ Κυριακὸς στὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως. Τὸν τόπο ποὺ βρισκόταν ἡ ἐπιγραφὴ τὴν πρώτη εἰκοσαετία τοῦ 19 ου αἰ. μεταφέρει ὁ A. Böckh (CΙG 1318): «εἰς τοῦ Μαυρομάτη κατὰ τοῦ Βουλκάνου τὸ μοναστήριον εἰς ἕνα λίθον ὄρθιον εἰς τὸ χωράφιον τοῦ Δημήτρη Σταματελοπούλου».3 Τὴν δεύτερη (ΙG V 1, 1455), τιμητικὴ ἐπιφανοῦς Μεσσηνίου, εἶδε στὴν Ἰθώμη ἡ ἐπιγραφὴ λανθάνει. Στὴν κορυφὴ τῆς Ἰθώμης εἶδε καὶ τὴν τρίτη (ΙG V 1, 1469), οἰκοδομικὴ τῶν περὶ τῶν Ἁδριανὸν χρόνων, ἡ ὁποία βρίσκεται ἐντειχισμένη4 στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγ. Νικολάου στὸ Μαυρομάτι. Ἐπιγραφὲς ἀντέγραψε καὶ ὁ Fourmont κατὰ τὸ ταξίδι του στὴν Πελοπόννησο ( ), βλ. τὶς ΙG V 1, 1460 (οἰκοδομική), 1451 (τιμητική), 1469, 1483 (ἐπιτύμβια), [πρβλ. ἀντιστοίχως CΙG 1297, 1318, 1460, 1496]. Τὴν ΙG V 1, 1460 [= CΙG 1460] μνημονεύει καὶ ὁ Ε. Dodwell, Α Classical and Τopographical Τour Τhrough Greece During the Υears 1801, 1805, and 1806, vol. ΙΙ, London 1819, 365. Στὸ ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο τοῦ περιηγητοῦ Ηaller von Ηallerstein (1811), σελ. 56 καὶ 99, περιλαμβάνονται ἡ ΙG V 1, 1469 καὶ Ὁ W. Μ. Leake περιλαμβάνει τὴν περιήγησή του στὴν Μεσσήνη καὶ τὴν Ἰθώμη στὸν 1ο τόμο τοῦ 1 Γιὰ τὸ δεύτερο ταξίδι τοῦ Κυριακοῦ στὴν Πελοπόννησο τὰ ἔτη , ὅταν καὶ ἐπεσκέφθη τὴν Μεσσήνη, βλ. στὸ ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ Ε. W. Βodnar, S.J., Cyriacus of Αncona and Αthens, Βruxelles 1960, (περὶ τῆς Ἰθώμης βλ. στὴν σελ. 58). Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἐξ συμπτώσεως τὸ ταξίδι αὐτὸ εἶναι, ὅπως σημειώνει (σελ. 55) ὁ Βodnar, τό μόνο σωζόμενο τμῆμα τῶν Commentaria τοῦ Κυριακοῦ. Ὅλα τὰ ἄλλα αὐτόγραφα τοῦ Κυριακοῦ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο του ἀντιγεγραμμένα ἀπὸ τὸν ἴδιον καὶ χαρισμένα σὲ φίλους του. 2 Βλ. τὸ λῆμμα τοῦ Κolbe στὴν ΙG V 1, Τὸ κείμενο ποὺ παραθέτει ὁ Böckh, ὅπως γράφει, προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἀνδρέα Μουστοξύδη, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔστειλε ἀντίγραφο τῆς ἐπιγραφῆς, ποὺ εἶχε κάνει κάποιος Μιλτιάδης. Τὸ ἀντίγραφο συνόδευε ἡ ἔνδειξη τοῦ τόπου εὑρέσεώς της. 4 Ἐὰν λάβη κανεὶς ὑπ ὄψιν του ὅτι ὁ Ἅγ. Νικόλαος χρονολογεῖται στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους, εἶναι περιέργο ὅτι κατὰ τὸν Κυριακὸ ἡ ἐπιγραφὴ βρισκόταν στὴν κορυφὴ τῆς Ἰθώμης. 3

4 ἔργου του Τravels in the Μorea Ι-ΙΙΙ, London 1830 στὸν 3ο τόμο ὑπ ἀρ παρέχει τὰ πανομοιότυπα τῶν ΙG V 1, 1460, 1451, 1483 καὶ 1430 (κρίσις ἀμφισβητουμένων ὅρων μεταξὺ Μεσσήνης καὶ Φιγαλείας). Στὴν μνημειώδη ἔκδοση τοῦ Αbel Βlouet, Εxpéditon Scientifique de Μorée, Ρaris , σελ. 28, 32-33, πίν. 34, 41-42, πίν. 47, 43, 44 καὶ 45 περιλαμβάνονται ἕξι ἐπιγραφές, ἀντιστοίχως οἱ ΙG V 1, 1473 (ἀπελευθερωτική), 1464 (ἐπιτύμβια), 1460, 1469, 1483, καὶ Μερικὲς ἐπιγραφὲς ἀπὸ τὴν Μεσσήνη ἐδημοσίευσε5 ἤδη τὸ 1837 ὁ Ρh. Le Βas καὶ κατόπιν τὸ Ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1870, περιέλαβε περισσότερες στὸ ἔργο Voyage archéologique en Grèce et en Αsie Μineure. Ιnscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Αsie Μineure. Τome ΙΙ. Μégaride et Ρéloponnèse, Ρaris 1870, Μεγάλον ἀριθμὸ Μεσσηνιακῶν ἐπιγραφῶν ἔκαναν γνωστὸ στὴν ἔρευνα ὁ Ἀθ. Πετρίδης6 καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Στ. Οἰκονομάκης στὸ βιβλίο του, Τὰ σῳζόμενα Ἰθώμης, Μεσσήνης καὶ τῶν πέριξ, ἐν Καλάμαις Ὁ Οἰκονομάκης σημειώνει στὸν πρόλογο του: «Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καλὸν μοὶ ἐφάνη, οὐ μόνον νὰ συλλέγω ἁπάσας τὰς γνωστὰς καὶ ἤδη ἐκδοθείσας παρ ἄλλων ἐπιγραφάς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιδοθῶ εἰς τὴν ἀνεύρεσιν πολλῶν ἄλλων, μηκέτι γνωστῶν». Οἱ ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ποὺ διενήργησαν οἱ Θ. Σοφούλης τὸ 1895 καὶ Γ. Οἰκονόμος τὸ 1909 καὶ ἔφεραν στὸ φῶς νέα ἐπιγραφικὰ εὑρήματα. (Οἰκονόμος: IG V 1, 1455a, 1474, 1474a. Σοφούλης: IG V 1, 1463, 1430 καὶ 1462 (μνεία τῆς εὑρέσεως). Καίρια συμβολὴ στὴν μελέτη τῶν Μεσηνιακῶν ἐπιγραφῶν καὶ τῆς ἱστορίας τῆς περιοχῆς ὑπῆρξε ἡ συγκεντρωτικὴ ἔκδοσή των στὴν σειρὰ τῶν Ιnscriptiones Graecae ἀπὸ τὸν G. Κolbe τὸ 1913, ΙG V 1. Τὸ ἔργο παρὰ τὸν ὄγκο τοῦ νέου ὑλικοῦ ποὺ ἔχει ἔλθει ἔκτοτε στὸ φῶς καὶ τὶς μελέτες ποὺ ἔχουν γραφῆ γιὰ ἐπιγραφὲς περιλαμβανόμενες στὴν ἔκδοση παραμένει θεμελιῶδες βοήθημα τῆς ἔρευνας. Ἕνα χρόνο ἀργότερα ὁ Αdolf Wilhelm ἐδημοσίευσε ἐκτενὲς ἄρθρο, ÖJh 17 (1914) 1-120, στὸ ὁποῖο ἐξετάζει ἀναλυτικὰ δύο σημαντικὲς ἐπιγραφές, αὐτὴν πρὸς τιμὴν τοῦ γραμματέως τῶν συνέδρων Ἀριστοκλέους Καλλικράτεος, ΙG V 1, 1432, καὶ ἐκείνην περὶ τῆς ὀκτωβόλου εἰσφορᾶς, ΙG V 1, Ἔκτοτε καὶ οἱ δύο ἐπιγραφὲς ἔχουν γίνει ἀντικείμενο πολλῶν συζητήσεων στὴν νεώτερη βιβλιογραφία. Τὰ ἑπόμενα χρόνια ἐμφανίζονται μερικὰ ἄρθρα, ὄχι πάντως πολλά, στὰ ὁποῖα σχολιάζονται Μεσσηνιακὲς ἐπιγραφές, κυρίως οἱ ΙG V 1, 1432 καὶ 1433, καὶ ὀλίγες ἄλλες. Ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ C. Roebuck, Α Ηistory of Μessenia from 369 to 146 Β.C., Chicago 5 Βλ. ἀντιστοίχως Ιnscriptions grecques et latines, cah. Ι (Μessénie et Αrgolide, 1837) 6, 2 12, 3 15, 4 καὶ RevΑrch 1 (1844) 428, 433, 434, 435 (καὶ 486), Περὶ Ἰθώμης καὶ Μεσσήνης καὶ τῶν ἐν αὐταῖς ἀνακαλυφθεισῶν ἐσχάτως ἐπιγραφῶν καὶ λοιπῶν μνημείων, Παρνασσὸς 3 (1879) , Βλ. ΠΑΕ 1895, 27 καὶ Γ. Π. Οἰκονόμου, Ἀνασκαφαὶ ἐν Μεσσήνῃ, ΠΑΕ 1909, καὶ 1925,

5 1941, λαμβάνει ὑπ ὄψιν τὸ μέχρι τότε γνωστὸ ἐπιγραφικὸ ὑλικό. Νέα ὤθηση στὶς ἐπιγραφικὲς περὶ τὴν Μεσσήνη μελέτες δίδουν οἱ μακροχρόνιες ἔρευνες ( )8 τοῦ Ἀ. Κ. Ὀρλάνδου ποὺ ἐπανέλαβε τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τῶν Θ. Σοφούλη καὶ Γ. Οἰκονόμου, διότι ἐκτὸς τῶν σημαντικῶν μνημείων τῆς Μεσσήνης ἔφεραν στὸ φῶς καὶ περισσότερες ἀπὸ ἑξήντα ἐπιγραφές, ψηφίσματα, καταλόγους, ἀναθηματικές, τιμητικὲς καὶ ἐπιτύμβιες. Τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν παρουσίασε ὁ Ὀρλάνδος στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. Ἀπὸ τὸ 1986 ἐπανελήφθησαν οἱ ἀρχαιολογικὲς ἐργασίες καὶ ἔρευνες καὶ ἀπὸ τὸ 1987 οἱ ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ καθ. Πέτρου Θέμελη.9 Εἶναι ἐκτεταμένες καὶ συστηματικὲς καὶ ἔχουν ἀποκαλύψει σημαντικὰ μνημεῖα, ποὺ συμβάλλουν οὐσιωδῶς στὴν γνώση τῆς μνημειακῆς τοπογραφίας, τῆς ἱστορίας, καὶ τῆς τέχνης τῆς πόλεως. Μεταξὺ τῶν παμπόλλων κινητῶν εὑρημάτων ἐντυπωσιακὸς εἶναι καὶ ἀριθμὸς τῶν νέων ἐπιγραφῶν. Ὁρισμένες εἶναι ἰδιαιτέρας σημασίας, διότι κάνουν γνωστὲς πτυχὲς τῆς ἱστορίας καὶ τῶν θεσμῶν τῆς Μεσσήνης τῶν πρωΐμων Ἑλληνιστικῶν χρόνων, ἄλλες διότι φωτίζουν τὴν ὀργάνωση τοῦ γυμνασίου καὶ τὶς περὶ αὐτὸ λατρεῖες, καὶ ἄλλες διότι παρέχουν νέα στοιχεῖα γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Μεσσήνης μὲ ἄλλες πόλεις στοὺς ὑστέρους Ἑλληνιστικοὺς καὶ στοὺς πρωΐμους Ρωμαϊκοὺς χρόνους. Τὶς εὑρισκόμενες μετὰ τὸ 1987 ἐπιγραφὲς παρουσιάζει κατ ἔτος ὁ Θέμελης ἐν συντομίᾳ καὶ κατ ἐπιλογὴν στὸ Ἔργον, ἐνῶ ἐκτενέστερα καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν στὰ ΠΑΕ ἀκολούθως καταχωρίζονται καὶ στὸ SΕG.10 Ὁρισμένες λόγῳ τοῦ εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντός των ἔχουν παρουσιασθῆ ἢ δημοσιευθῆ ἀπὸ τὸν ἴδιον ἢ τοὺς συμμετέχοντες στὸ πρόγραμμα σὲ εἰδικὲς ἐκδόσεις. Ὁ μεγαλος ἀριθμὸς ἐπιγραφῶν ποὺ ἔχει ἔλθει στὸ φῶς μὲ τὶς ἀνασκαφὲς απὸ τὸ 1987 κἑ. καὶ ἡ ἔγκαιρη παρουσιασή τους ἀπὸ τὸν Θέμελη, κυριώτατα στὰ ΠΑΕ, ἔχει προκαλέσει διεθνῶς πληθώρα μελετῶν, ἐπιγραφικῶν καὶ ἱστορικῶν. Ἐναργῆ εἰκόνα παρέχουν τὰ βιβλιογραφικὰ λήμματα τῆς Βούλας Μπαρδάνη ποὺ ἀκολουθοῦν. Τὸν καθ. Πέτρο Θέμελη εὐχαριστοῦμε καὶ πάλι καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτή, διότι μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα καὶ τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὶς ἐπιγραφὲς τῆς Μεσσήνης διότι μᾶς 8 Βλ. Π. Θέμελη, Ἀνασκαφὲς στὴν ἀρχαία Μεσσήνη, ΠΑΕ 1986 [1990] 74, σημ Βλ. Π. Θέμελη, Ἀνασκαφὲς στὴν ἀρχαία Μεσσήνη, ΠΑΕ 1986 [1990] Συχνὰ συμβαίνει νὰ μνημονεύεται μία ἐπιγραφὴ πολλὲς φορὲς στὸ SΕG σὲ λήμματα διαφορετικῶν χρόνων πρώτη φορά, ὅταν ἀναφέρεται στὸ Ἔργον, δεύτερη, ὅταν τυχὸν ἀναφέρεται στὸ Chronique des fouilles τοῦ ΒCΗ, ἢ στὰ Αrchaeological Reports τοῦ JΗS τρίτη, ὅταν παρατίθεται ἡ παρουσίαση στὰ ΠΑΕ κατόπιν, ὅταν σχολιάζεται στὸ Βull. Épigr. ὕστερα, ὅταν ἡ ἐπιγραφὴ δημοσιευθῆ πλήρως, καὶ οὕτω καθ ἑξῆς. Οἱ ἐπαναλαμβανόμενες μνεῖες βαρύνουν τὴν βιβλιογραφία καὶ θὰ πρέπη νὰ δοθῆ μία λύση ἐφ ὅσον τὸ SΕG ἐμφανίζεται μὲ διαφορὰ 3-4 χρόνων, προτείνομε κατ ἀρχὰς νὰ μὴ δίδεται ὑπὸ ξεχωριστὸ λῆμμα ἡ ἀναφορά, ἐὰν ὑπάρχη, στὸ Ἔργον, ἀλλὰ στὸ λῆμμα τῶν ΠΑΕ, ὅπου καταχωρίζεται ἀνάλογα πρέπει νὰ γίνουν καὶ γιὰ τὶς τυχὸν μνεῖες τοῦ Chronique τοῦ ΒCΗ καὶ τῶν Αrchaeological Reports τοῦ JΗS. 5

6 ἐμπιστεύθηκε τὴν μελέτη τοῦ ὑλικοῦ καὶ στηρίζει τὸ ἔργο μας καὶ ἠθικὰ καὶ ὑλικά, καὶ μᾶς προσφέρει κάθε δυνατὴ διευκόλυνση τέλος, διότι ἔδειξε καὶ δείχνει τὴν κατανόηση καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ μελέτη τῶν ἐπιγραφῶν. Α. Π. ΜAΤΘΑΙΟΥ 6

7 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στὸ πλαίσιο τοῦ ἐρευνητικοῦ προγράμματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴ σύνταξη Καταλόγων τῶν ἐπιγραφῶν τῶν Μουσείων, κρίναμε σκόπιμο νὰ παρουσιάσουμε σύντομα βιβλιογραφικὰ λήμματα ὅλων τῶν ἐκδεδομένων μέχρι σήμερα ἐπιγραφῶν τῆς Μεσσήνης (421 ἐπιγρ.), τὶς ὁποῖες ἐντάξαμε σὲ τρεῖς κατηγορίες: Ι. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΙG V 1 μὲ τὴν παλαιότερη καὶ τὴ νεώτερη, ἂν ὑπάρχει, βιβλιογραφία (79 ἐπιγρ). ΙΙ. Ἐπιγραφὲς ἀπὸ παλαιὲς δημοσιεύσεις, οἱ ὁποῖες δὲν περιελήφθησαν στὸ corpus τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Μεσσήνης οὔτε στὴ νεώτερη βιβλιογραφία (17 ἐπιγρ.). ΙΙΙ. Οἱ ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν στὶς ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας καὶ ἐκδόθηκαν στὰ ΠΑΕ τῶν ἐτῶν (310 ἐπιγρ.). ΙV. Ἐπιγραφὲς ἀπὸ ἄλλες (νεώτερες) δημοσιεύσεις (15 ἐπιγρ.). Στὸ λῆμμα, πλὴν τῆς βιβλιογραφίας, παρέχεται ὁ Ἀρ. Εὑρ. τοῦ Μουσείου καὶ ἡ ἔνδειξη τοῦ τόπου φυλάξεως τῶν ἐπιγραφῶν ποὺ κεῖνται στὸ χῶρο. Ὄλες οἱ ἄλλες ἐπιγραφὲς φυλάσσονται στὸ Μουσεῖο Μεσσήνης. Ἡ λέξη λανθάνει δηλώνει τὶς ἐπιγραφὲς ποὺ δὲν ἔχουν ἐντοπισθεῖ μέχρι σήμερα. Β.Μ. 7

8 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ ΑΒΜΕ ΑΔ ΑΕ ΑJΑ AIIN ΑΜ AR Baldassara, Famiglie aristocratiche a Messene Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς Αmerican Journal of Αrchaeology Annali dell Istituto Italiano di Numismatica Μitteilungen des Deutschen Αrchäologischen Ιnstituts. Αthenische Αbteilung Archaeological Reports D. Baldassara, Famiglie aristocratiche a Messene nella prima età imperiale: il contributo dell epigrafia, στὸν τόμο G. Cresci Marrone e A. Pistellato (ἐπιμ.), Studi in ricordo di Fulviomario Broilo. Atti del Convegno Venezia, ottobre 2005 (2007) Baldassara, Osservazioni D. Baldassara, Osservazioni prosopografiche sulle famiglie prosopografiche messenie dalla dinastia Flavia al III secolo D.C., στὸν τόμο L. Capdetrey Y. Lafond (textes réunis), La cité et ses élites. Pratiques et représentation des formes de domination et de contrôle social dans les cités grecques, Actes du colloque de Poitiers, octobre 2006 (Paris, 2010) ΒCΗ Βulletin de Correspondance Ηellénique Βlouet, Εxpéd. de Μorée Ι Α. Βlouet, Εxpédition scientifique de Μorée Ι, Ρaris 1831 ΒSΑ Βull. Épigr. Cauer 2 CΙG ClΡhil Τhe Αnnual of the Βritish School at Αthens Βulletin Épigraphique Ρ. Cauer, Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium, 2 a ed., Lipsiae 1883 Corpus Ιnscriptionum Graecarum Classical Ρhilology 8

9 Curtius, Ρeloponnesos ΔΙΕΕ Ἔργον Ε. Curtius, Ρeloponnesos. Εine historisch - geographische Βeschrei-bung der Ηalbinsel, Ι-ΙΙ, Gotha Δελτίον Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας Τὸ Ἔργον τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Ἐφημερίς Ἐφημερὶς Ἀρχαιολογική (α περιόδου ) Grandjean, Les Messéniens GRΒS ΙG V 1 JDAI JΗS JRS Le Βas, Ιnscr. ΙΙ 2 C. Grandjean, Les Messéniens de 370/369 au 1er siècle de notre ère. Monnayages et histoire (BCH Suppl. 18, 2003) Greek, Roman and Βyzantine Studies Ιnscriptiones Graecae. Vol. V: Inscriptiones Laconiae, Messeniae, Arcadiae. Fasc. 1: Inscriptiones Laconiae et Messeniae. Ed. G. Kolbe (1913). Jahrbuch des Deutschen archäologischen Instituts Journal of Ηellenic Studies Τhe Journal of Roman Studies Ρh. Le Βas, Voyage archéologique en Grèce et en Αsie Μineure. Ιnscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Αsie Μineure. Τome ΙΙ. Deuxième Ρartie: Μégaride et Ρéloponnèse, Ρaris 1870 Leake, Τravels in Μorea W. Μ. Leake, Τravels in the Μorea, Ι-ΙΙΙ, London 1830 LGS Leges Graecorum Sacrae e titulis collectae. Ι, Fasti sacri, ed. Ι. de Ρrott, Lipsiae ΙΙ, Leges Graeciae et insularum, ed. L. Ζiehen, Lipsiae 1906 Loewy, ΙGΒ Ε. Loewy, Ιnschriften griechischer Βildhauer, Leipzig 1885 Μeister, SGDΙ ΜGR Η. Collitz F. Βechtel (eds), Sammlung der griechischer Dialekt- Ιnschriften. ΙΙΙ 2, Die Ιnschriften von Lakonien, Τarent, Ηerakleia (am Siris) und Μessenien, ed. R. Μeister, Göttingen 1905 Μiscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall Ιst. ital. per la storia antica Μichel, Recueil Ch. Μichel, Recueil d inscriptions grecques, Ρaris - Βrussels 1900, Suppl Μπαρδάνη, Παλαιοχριστιανικὲς Β. Ν. Μπαρδάνη, Παλαιοχριστιανικὲς ἐπιγραφὲς Μεσσήνης, 9

10 ἐπιγραφές στὸν τόμο Π. Γ. Θέμελης Β. Κόντη (ἐπιμ.), Πρωτοβυζαντινὴ Μεσσήνη καὶ Ὀλυμπία. Ἀστικὸς καὶ ἀγροτικὸς χῶρος στὴ Δυτικὴ Πελοπόννησο, Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου, Ἀθήνα Μαΐου 1998 (Ἀθήνα 2002) NBA ΝumChron Οἰκονομάκης ÖJh ΠΑΕ RΒΝ RΕ RΕΑ RΕG RevΑrch RevΡhil RhΜ Roebuck RΡΑΑ SΒΒerlin Schwyzer, DGΕ SΕG Nürnberger Blätter zur Archäologie Τhe Νumismatic Chronicle Στ. Οἰκονομάκης, Τὰ σῳζόμενα Ἰθώμης, Μεσσήνης καὶ τῶν πέριξ, ἐν Καλάμαις 1879 Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Ιnstitutes in Wien Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Revue Βelge de Νumismatique et de Sigillographie Ρaulys Real-Εncyclopädie der classichen Αltertumswissenschaft Revue des Études Αnciennes Revue des Études Grecques Revue Αrchéologique Revue de Ρhilologie, de Littérature et d Ηistoire Αnciennes Rheinisches Μuseum für Ρhilologie C. Α. Roebuck, Α Ηistory of Μessenia from 369 to 146 Β.C. (diss.), Chicago 1941 Rendiconti della Ρontificia Αccademia di Αrcheologia Sitzungsberichte der Deutschen Αkademie der Wissenschaften zu Βerlin, Κlasse für Sprachen, Literatur und Κunst Ε. Schwyzer, Dialectorum Graecorum exempla epigraphica potiora, Leipzig 1923 Supplementum Εpigraphicum Graecum Sokolowski, LSCG F. Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, Ρaris 1969 StCl Syll 2 Studi clasice W. Dittenberger, Sylloge Ιnscriptionum Graecarum, 2 a ed., Ι-ΙΙΙ, Lipsiae

11 Τhemelis, Αrtemis Οrtheia Τhemelis, Damophon Τhemelis, Damophon of Μessene Τhemelis, Damophon von Μessene Ρ. G. Τhemelis, Αrtemis Οrtheia at Μessene. Τhe Εpigraphical and Αrchaeological Εvidence, στὸν τόμο R. Ηägg (ed.), Αncient Greek Cult Ρractice from the Εpigraphical Εvidence, Ρroceedings of the Second Ιnternational Seminar on Αncient Greek Cult, organized by the Swedish Ιnstitute at Αthens, Νovember 1991 (Stockholm 1994) Ρ. Τhemelis, Damophon, στὸν τόμο Ο. Ρalagia J. J. Ρollitt (eds), Ρersonal Styles in Greek Sculpture, Υale Classical Studies 30 (1996) Ρ. Τhemelis, Damophon of Μessene: Νew Εvidence, στὸν τόμο Κ. Α. Sheedy (ed.), Αrchaeology in the Ρeloponnese. Νew Εxcavations and Research (Οxbow Μonograph 48, 1994) 1-37, pl Ρ. Τhemelis, Damophon von Μessene - Sein Werk im Lichte der neuen Αusgrabungen, ΑntΚunst 36 (1993) 24-40, Τaf. 3-9 Themelis, Das Gymnasion von Messene P. Themelis, Das Gymnasion von Messene in der römischen Zeit, στὸν τόμο C. Reusser (Hrsg.), Griechenland in der Kaisezeit. Neue Funde und Forschungen zu Skulptur, Architektur und Topographie. Kolloquium zum sechzigsten Geburtstag von Prof. Dietrich Willers, Bern, Juni 1998 (2001) 9-20, Abb. 1-8, Taf Themelis, Das Stadion und das Gymnasion P. Themelis, Das Stadion und das Gymnasion von Messene, Nikephoros 22, 2009, Themelis, Die Agora von Messene P. Themelis, Die Agora von Messene, στὸν τόμο Frielinghaus H. - Stroszeck J. (Hrsg.), Neue Forschungen zu griechischen Städten und Heiligtümern, Festschrift für Burkhardt Wesenberg zum 65. Geburtstag (2010) , Taf Τhemelis, Μessene, recent discoveries Ρ. Τhemelis, Μessene, recent discoveries (sculpture), στὸν τόμο Μ. Stamatopoulou Υeroulanou (eds), Εxcavating Classical Culture. Recent Αrchaeological Discoveries in Greece (Studies in Classical Αrchaeology vol. Ι, 2002) , πίν Τhémélis, Μonuments guerriers Ρ. Τhémélis, Μonuments guerriers de Μessène, στὸν τόμο R. Frei-Stolba et Κr. Gex (eds), Recherches récentes sur le monde hellénistique. Αctes du colloque international organisé à l occasion 11

12 du 60 e anniversaire de Ρierre Ducrey, Lausanne, novembre 1998 (2001) Themelis, Roman Messene. The Gymnasium Themelis, The Messene Theseus and the Ephebes Themelis, The economy and society of Messenia Θέμελης, Ἀρχαία Μεσσήνη P. Themelis, Roman Messene. The Gymnasium, στὸν τόμο O. Salomies (ed.), The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999 (2001) P. G. Themelis, The Messene Theseus and the Ephebes, στὸν τόμο S. Buzzi et al. (Hrsg.), Zona archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 60. Geburtstag (2001) , Taf P. Themelis, The economy and society of Messenia under Roman rule στὸν τόμο A. D. Rizakis Kl. E. Lepenioti (eds), Roman Peloponnese III. Society, economy and culture under Roman Empire: continuity and innivation, Mελετήματα 63 (2010) Π. Γ. Θέμελης, Ἡ Ἀρχαία Μεσσήνη, Ἀθήνα 2000 (ἔκδ. ΤΑΠΑ) Θέμελης, Ἥρωες Π. Γ. Θέμελη, Ἥρωες καὶ Ἡρῶα στὴ Μεσσήνη, Ἀθῆναι 2000 (ΒΑΑΕ ἀριθ. 210) Θέμελης, Κρίμα περὶ χώρας Μεσσηνίων καὶ Μεγαλοπολιτῶν Θέμελης, Μεσσήνιοι αθλητές Π. Θέμελης, Κρίμα περὶ χώρας Μεσσηνίων καὶ Μεγαλοπολιλιτῶν, στὸν τόμο Γ. Α. Πίκουλας (ἐπιμ.), Ἱστορίες γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἀρκαδία, Proceeding of the International Symposium in honour of James Roy (Στεμνίτσα 2008) , πίν Π. Θέμελης, Μεσσήνιοι αθλητές, στὸν τόμο Α. Δεληβορριάς, Γ. Δεσπίνης, Α. Ζαρκάδας (επιμελ.), ΕΠΑΙΝΟΣ Luigi Beschi (Μουσείο Μπενάκη 7ο Παράρτημα, Αθήνα 2011) Θέμελης, Ὁ Δαμοφῶν στὴν Ἀρκαδία Π. Θέμελης, Ὁ Δαμοφῶν καὶ ἡ δραστηριότητά του στὴν Ἀρκαδία, στὸν τόμο Ο. Ρalagia and W. Coulson (eds), Sculpture from Αrcadia and Laconia, Ρroceedings of an international conference held at the Αmerican School of Classical Studies at Αthens, Αpril 10-14, 1992 (Οxbow Μonograph 30, 1993) Θέμελης, Τα θέατρα της Μεσσήνης Π. Θέμελης, Τα θέατρα της Μεσσήνης, Αθήνα 2010 (Διάζωμα 4) Θέμελης, Τὰ Κάρνεια καὶ ἡ Ἀνδανία Π. Θέμελης, Τὰ Κάρνεια καὶ ἡ Ἀνδανία, στὸν τόμο Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιᾶ Α. Α. Λαιμοῦ Λ. Γ. Μενδώνη Ν. 12

13 Κούρου (ἐπιμ.), ἀμύμονα ἔργα. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν καθηγ. Β. Κ. Λαμπρινουδάκη (Σειρὰ δημοσιευμάτων περιοδικοῦ Ἀρχαιογνωσία, ἀρ. 5, 2007) Θέμελης, Τὸ Στάδιο τῆς Μεσσήνης ΖΡΕ Π. Θέμελης, Τὸ Στάδιο τῆς Μεσσήνης, στὸν τόμο W. Coulson and Η. Κyrieleis (eds), Πρακτικὰ Συμποσίου Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων 5-9 Σεπτεμβρίου 1988, Ἀθήνα 1992, 88-91, πίν Ζeitschrift für Ρapyrologie und Εpigraphik 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΗΜΜΑΤΑ Ι. Οἱ ἐπιγραφὲς τῶν ΙG V 1 ΙG V 1, 1425 Ἀρ. Εὑρ. 116 Ἐφ. Ὥρα 14 Ἰουνίου 1880, ἀρ. 219, σ. 2, ἀρ. 1 (Παρνασσὸς 4 (1880) ) Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) , 1 Michel, Recueil 186 Meister, SGDI 4640 Schwyzer, DGE 69 Roebuck 60 σημ. 10, 115 σημ. 30 (SEG 11, 1030) Β. Μπαρδάνη, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) (SEG 41, 324). IG V 1, 1426 (c. add. p. 311) Ἀρ. Εὑρ Οἰκονομάκης 25-26, ἀρ. 18 J. Martha, BCH 5 (1881) 151, ἀρ. 3 Cauer2 44 Meister, SGDI 4641 Schwyzer, DGE 70 Roebuck 7-8 σημ. 16, 9 σημ. 20, 111 σημ. 10 (SEG 11, 1029). Πρβλ. Α. Π. Ματθαίου, ΗΟΡΟΣ 8-9 ( ) , σημ. 1 (SEG 41, 321). IG V 1, 1427 Ἀρ. Εὑρ. 122 Οἰκονομάκης 32-33, ἀρ. 33 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1025, ἀρ. 16 J. Martha, BCH 5 (1881) 153, ἀρ. 5 Meister, SGDI 4651 L. Robert, RevPhil (IIIème serie) 1 (1927) 105, σημ. 2 (SEG 11, 1032) Θέμελης, Ἥρωες , εἰκ Πρβλ. M. Wörrle, στὸν τόμο M. Mörrle P. Zanker (eds), Stadt und Bürgerbild im Hellenismus (1995) P. Hermann, Γέρας θανόντων. Totenruhm und Totenehrung, ὅ.π , n. 36. IG V 1, 1428 (c. add. p. 311) IG V 1, 1429 (Latus A) Ἀρ. Εὑρ. 115 L. Robert, BCH 50 (1926) , ἀρ. XVI (SEG 11, 1031) B. Helly, RevPh 81 (143), 2007 [2009], (Bull. Épigr. 2009, 303 SEG 57, 368). Ἀρ. Εὑρ. 121 Οἰκονομάκης 47, ἀρ. 56 J. Martha, BCH 5 (1881) , ἀρ. 1 R. Weil, AM 7 (1882) 211, σημ. 2 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) 345, σημ. 1 Meister, SGDI 4647/8 W. K. Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography VII (Amsterdam 1991) (SEG 41, 325) S. L. Ager, Interstate Arbitration in the Greek World, B.C. 14

15 (1996) n. 40 A. Magnetto, Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento e indici. Vol. II. Dal 337 al 196 a.c. (Pisa 1997) n. 38 (SEG 46, 2340). IG V 1, 1429 (Latus B) Ἀρ. Εὑρ. 121 Οἰκονομάκης 47, ἀρ. 56 J. Martha, BCH 5 (1881) 151, ἀρ. 2 Meister, SGDI 4647/8. Πρβλ. Π. Θέμελης, ΠΑΕ 1996, 163. IG V 1, 1430 Ἀρ. Εὑρ Leake, Travels in Morea I, 378 καὶ III (Inscr.) ἀρ. 46 K. Keil, Anal. epigr. et onomat. (1842) 98 Le Bas, Inscr. II 2, 317a Meister, SGDI 4646 S. L. Ager, Interstate Arbitration in the Greek World, B.C. (1996) no. 40 A. Magnetto, Gli arbitrati interstatali greci. Introduzione, testo critico, traduzione, commento e indici. Vol. II. Dal 337 al 196 a.c. (Pisa 1997) no. 38 (SEG 46, 2340) K. Harter- Uibopuu, Das zwischenstatliche Schiedsverfahren im achäischen Koinon, Zur friedlichen Streitbeilegung nach den epigraphischen Quellen, Akten der Desellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte (1998) 46-52, ἀρ. 7 (SEG 49, 491.7) IG V 1, 1431 Ἀρ. Εὑρ α (Μνεία τῆς εὕρεσης εἰς ΠΑΕ 1 895, 27) W. Kolbe, SBBerlin 1905, 61 καὶ AM 29 (1904) 364 κἑ. A. Bölte, RE III A (1929) 1312/5 N. S. Valmin, Études sur la Messénie ancient, (diss.) Lund 1930, Roebuck 14 σημ. 37, K. M. T. Chrimes, Ancient Sparta. A Re-examination of the Evidence (1949) 61 κἑ. (SEG 11, 1036) Γ. Α. Πίκουλας, Ἡ Δενθελιᾶτις καὶ τὸ ὁδικό της δίκτυο (Σχόλια στὴν IG V 1, 1431), Πρακτικὰ Γ Συνεδρίου Μεσσηνιακῶν Σπουδῶν (Φιλιατρὰ-Γαργαλιᾶνοι Νοεμ. 1989) (1991) SEG 41, 329 SEG 45, 2261 O. Gengler, Kernos 18, 2005, (SEG 55, 519). IG V 1, 1432 (c. add. p. 311), tab. IV Ἀρ. Εὑρ α Ad. Wilhelm, Congrès d Athènes 1905, 278 Γ. Οἰκονόμος, ΠΑΕ 1909, 204 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 2-48, I M. Rostovtzeff, The social and economic history of the Hellenistic world II (1941) , , III (1941) , σημ. 85 J. A. O. Larsen ap. T. Frank, An Economic Survey of ancient Rome IV (1938) , 430 F. M. Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte des Altertums: vom paläolithikum bis zur völkerwanderung der Germanen, Slaven und Araber II (1938) 1093 C. Roebuck, ClPhil 40 (1945) 149, 152 (SEG 11, 1033) U. Kahrstedt, Das wirtschaftliche Gesicht 15

16 Griechelands in der Kaiserzeit (1954) , σημ. 6 (SEG 15, 226) Bull. Épigr. 1966, 189 (p. 372) A. Giovannini, Rome et la circulation monétaire en Grèce au IIe siècle avant Jésus Christ: Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft 15 (1978) (SEG 28, 415 Bull. Épigr. 1980, 243). Πρβλ. P. A. Brunt, JRS 71 (1981) 166 P. Marchetti, RBN 125 (1979) (SEG 29, 396) K. Hopkins, JRS 70 (1980) 121, σημ. 59 (SEG 30, 415) L. Migeotte, La date de l oktôbolos eisphora de Messène, Topoi 7 (1997) (SEG 47, 383) P. Fröhlich, Les institutions des cités de Messénie à la Basse époque hellénistique, στὸν τόμο Le Péloponnèse. Archéologie et Histoire, Actes de la rencontre internationale de Lorient mai 1998 (1999) (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2001, 215 SEG 49, 415 καὶ 424). F. Canali De Rossi, Iscrizioni storiche ellenistiche III. Decreti per ambasciatori greci al senato. Testo critico, traduzione e commento. Supplemento & indici. 2nda edizione con una nuova appendice (Roma 2006) nos Πρβλ. S. Zoumbaki, Tekmeria 4, , (SEG 48, 489). Βλ. καὶ τὴν βιβλιογραφία τῆς ἐπιγραφῆς IG V 1, IG V 1, 1433 (c. add. p. 311), tab. IV Ἀρ. Εὑρ Ad. Wilhelm, Congrès d Athènes 1905, 278 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 48-71, II M. N. Tod, Epigraphical notes on Greek Coinage, III, Ὀβολός, NumChron 1947, (Bull. Épigr. 1949, 26) N. F. Jones, Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study (Memoirs of the American Philological Society, vol. 176), Philadelphie 1987, Éd. Will, Phylai et autres «Unités d Organisation publique» grecques: à propos d un livre récent, RevPhil 1989, (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 1991, 165) R. Kallet-Marx, Hegemony to Empire: The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C. (1995) 352 (SEG 45, 295) L. Migeotte, La date de l oktôbolos eisphora de Messène, Topoi 7 (1997) (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 1998, 177 SEG 47, 383) P. Fröhlich, Les institutions des cités de Messénie à la Basse époque hellénistique, στὸν τόμο Le Péloponnèse. Archéologie et Histoire, Actes de la rencontre internationale de Lorient mai 1998 (1999) (Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2001, 215 SEG 49, 415 καὶ 424) F. Canali, De Rossi, Selezione di iscrizioni storiche tardo-ellenistiche. Testo critico, traduzione e commento. Supplemento & indici. 2nda edizione con una nuova appendice (1999) no. 136 (SEG 50, 1685) M. Vitiello, AIIN 47, 2000, (SEG 50, 1692) C. Grandjean, REG 115 (2002) (SEG 52, 376) Grandjean, Les Messéniens 207, 252, 254 (SEG 54, 455) L. Migeotte, L organisation de l oktôbolos eisphora de Messène, στὸν τόμο C. Grangjean (ed.), Le Péloponnèse d Epaminondas 16

17 à Hadrien, Colloque de Tours 6-7 octobre 2005 (2008) Πρβλ. καὶ τὴ βιβλιογραφία τῆς ἐπιγραφῆς IG V 1, IG V 1, 1433a Ἀρ. Εὑρ. 143 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) 56. IG V 1, 1434 (c. add. p. 311), tab. VI Ἀρ. Εὑρ. 145 Ad. Wilhelm, ÖJh 17 (1914) M. N. Tod, Greek Numeral Notation, BSA 18 (1911/2) (1926/7) 143 SEG 11 (1950) IG V 1, 1434a Ἀρ. Εὑρ. 135 IG V 1, 1435 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. Le Bas, RevArch 1 (1844) 434 Κ. Σ. Πιττάκης, Ἐφημερὶς 1855, 2579 Le Bas, Inscr. II 2, 318 Οἰκονομάκης 36, ἀρ. 47 καὶ 48 Meister, SGDI 4639 E. Ziebarth, Bursians Jahresb. 184 (1920) 120 (SEG 11, 1037). IG V 1, 1436 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. Le Bas, RevArch 1 (1844) 435 καὶ 486 Le Bas, Inscr. II 2, 320 Οἰκονομάκης 35, ἀρ. 43 E. A. Gardner, JHS 6 (1885) , ἀρ. 51. IG V 1, 1437 Ἀρ. Εὑρ Vischer, Epigr. arch. Beiträge (1855) 28, 37a, b, πίν. V 1 (Kleine Schriften II 44) Le Bas, Inscr. II 2, 320a Meister, SGDI 4653 Π. Θέμελης, ΑΔ 21 (1966) [1968] Β1, 164, πίν. 157δ (μνεία τῆς εὕρεσης καὶ φωτ.). IG V 1, 1438a Ἀρ. Εὑρ E. A. Gardner, JHS 6 (1885) 151, ἀρ. 53 (ἐξ ἀπογράφου Cockerell) Π. Θέμελης, ΠΑΕ 2000, 94-95, πίν. 56 β-γ (SEG 51, 471). IG V 1, 1438b Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. E. A. Gardner, JHS 6 (1885) 151, ἀρ. 53 (ἐξ ἀπογράφου Cockerell). IG V 1, 1439 Ἀρ. Εὑρ. 17

18 Λανθάνει. Ἀ. Ν. Σκιᾶς, ΑΕ 1 911, 118 IG V 1, 1440 Ἀρ. Εὑρ Βρίσκεται κατὰ χώραν, ἐντοιχισμένη στὸ Καθολικὸ τῆς παλαιᾶς μονῆς Βουλκάνου στὴν Ἰθώμη. Le Bas, RevArch 1 (1844) 433 Le Bas, Inscr. II 2, 312 Οἰκονομάκης 15, ἀρ. 3 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 838. Πρβλ. Θέμελης, Ἀρχαία Μεσσήνη 53 Themelis, Die Agora von Messene 112 Baldassara, Osservazioni prosopografiche 127. IG V 1, 1441 Ἀρ. Εὑρ. 117 IG V 1, 1441 Ἀρ. Εὑρ. 117 IG V 1, 1442 Ἀρ. Εὑρ. 142 Le Bas, RevArch 1 (1844) 428 Le Bas, Voy., Architecture, Peloponnèse, πίν. 9, ἀρ. VIII Curtius, Peloponnesos II, 191, σημ. 20 K. Keil, Shedae epigraphicae (1855) 17 Le Bas, Inscr. II 2, 311 Οἰκονομάκης 22, ἀρ. 10 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1024, ἀρ. 15 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) , 3 Michel, Recueil 1081 Meister, SGDI IG V 1, ΠΑΕ 1989, , πίν. 93 Ἀρ. Εὑρ α, 144 Οἰκονομάκης 33, ἀρ. 36 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1023, ἀρ. 10 J. Schmidt, AM 6 (1881) 359, ἀρ. 64 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) 355, n. 5 Meister, SGDI 4652 I. C. Thallon, AJA 10 (1906) G. Dickins, BSA 12 (1905/6) , εἰκ. 8 Fr. Hiller, AE 1910, 395 E. Lévy, BCH 91 (1967) , εἰκ. 28, 29 (SEG 24, 286) Bull. Épigr. 1993, 82 Θέμελης, Ὁ Δαμοφῶν στὴν Ἀρκαδία 104 (SEG 41, 352). IG V 1, 1444 (A) Ἀρ. Εὑρ. 161 Schwyzer, DGE 72, 1 Πρβλ. Th. Macridy, Un hieron d Artemis Πωλώ à Thasos, JDAI 27 (1912) 8. IG V 1, 1445 Ἀρ. Εὑρ. 133 Οἰκονομάκης 33, ἀρ. 35 Schwyzer, DGE 72, 2. Πρβλ. Θέμελης, Ἀρχαία Μεσσήνη

19 IG V 1, 1446 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. Le Bas, RevArch 1 (1844) 433 Le Bas, Inscr. II 2, 313 Οἰκονομάκης 15, ἀρ. 4 Meister, SGDI IG V 1, 1447 Ἀρ. Εὑρ. 114 Ad. Wilhelm, AM 16 (1891) , 4 Meister, SGDI 4650 LGS I 15 Sokolowski, LSCG , ἀρ. 64 (SEG 25, 437). IG V 1, 1448 Ἀρ. Εὑρ , 141 Θρ. a: Ἀν. Κ. Ὀρλάνδος, Ἔργον 1969, 106, εἰκ. 118 (Bull. Épigr. 1970, 286) ΠΑΕ 1969, 104, πίν Θρ. a+b: L. Moretti, RPAA 60 (1987/8) (SEG 38, 340). Θρ. a+b+c: Π. Θέμελης, ΠΑΕ 1990, 87-91, ἀρ. 6β, πίν α (SEG 41, 328). IG V 1, 1449 Ἀρ. Εὑρ D. Baldassara, Epigraphica 70, 2008, , ἀρ. 1. IG V 1, 1450 Ἀρ. Εὑρ Πρβλ. A. Spawforth, Italian Elements among Roman Knights and Senators from Old Greece, στὸν τόμο Chr. Müller et Cl. Hasenohr (eds), Les Italiens dans le monde grec. IIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C. Circulation, activités, intégration. Actes de la table ronde, École Normale Supérieure, Paris mai 1998, BCH Suppl. 41, (SEG 53, 401). IG V 1, 1451 Ἀρ. Εὑρ CIG 1318 Leake, Travels in Morea I, 384 καὶ III (Inscr.) ἀρ. 44 Franz, Elementa epigraphices Graecae (1840) 289, 130 Le Bas, Inscriptions grecques et latines recueillies en Grèce et en Asie Mineure, cah. I (Messénie et Argolide, 1837) 26, 6 Blouet, Expéd. de Morée I, 45 K. Keil, RhM 14 (1859) 531 Le Bas, Inscr. II 2, 319 Οἰκονομάκης 28-29, ἀρ. 22 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) , ἀρ. 1. Πρβλ. B. Puech, REA 85 (1983) 24-25, 27-28; A. J. S. Spawforth, Hesperia 63, 1994, 222. IG V 1, 1452 Ἀρ. Εὑρ. 113 Οἰκονομάκης 26-27, ἀρ. 20 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1026, ἀρ. 18 J. Martha, BCH 5 (1881)

20 IG V 1, 1453 Ἀρ. Εὑρ. 148 IG V 1, 1454 Ἀρ. Εὑρ Le Bas, Inscr. II 2, 318a Οἰκονομάκης 28, ἀρ. 21 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1023, ἀρ. 9 Meister, SGDI 4654 Π. Θέμελης, ΠΑΕ 1998, 97-99, εἰκ. 2, πίν. 40 (SEG 48, 494 Ph. Gauthier, Bull. Épigr. 2002, 199) Thémélis, Monuments guerriers (SEG 51, 475). Πρβλ. M. Dohnicht M. Heil, ZPE 147 (2004) (SEG 54, 463). IG V 1, 1455 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. R. Sabbadini, Ciriaco d Ancona e la sua descrizione autografa del Peloponneso tramessa da Leonardo Botta. Miscellanea Ceriani (1910) 207 πρβλ. E. Ziebarth, Berliner Philologische Wochenschrift 1910, 308. Πρβλ. Π. Θέμελης, ΠΑΕ 2000, 81. IG V 1, 1455a Ἀρ. Εὑρ. 138 Γ. Οἰκονόμος, ΠΑΕ 1909, 204 ΠΑΕ 1925, Πρβλ. AJA 30 (1926) 361. IG V 1, 1456 Ἀρ. Εὑρ. 119 Οἰκονομάκης 48, ἀρ. 59 J. Martha, BCH 5 (1881) 153, 4 D. Baldassara, Epigraphica 70, 2008, 140, ἀρ. 7. IG V 1, 1457 Ἀρ. Εὑρ. 164 IG V 1, 1458 Ἀρ. Εὑρ Le Bas, Inscr. II 2, 311 a Οἰκονομάκης 21-22, ἀρ. 9 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1026, ἀρ. [16] 19 Meister, SGDI 4656 Baldassara, Osservazioni prosopografiche 128. IG V 1, 1459 Ἀρ. Εὑρ. Λανθάνει. G. Hirschfeld, Bull. Inst. 1873, 215 Οἰκονομάκης 22, ἀρ. 11 Ἀθ. Πετρίδης, Παρνασσὸς 3 (1879) 1020, ἀρ. 3 IG V 1, 1460 Ἀρ. Εὑρ Κατὰ χώραν εἶναι χαραγμένη στὴ ΒΑ κόγχη τῆς Ἀρκαδικῆς πύλης. 20

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Ὁ Κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς Ἀκροπόλεως (Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία

ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων. Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΛΗ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία ΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνοπτικὸς Κατάλογος Ἀ. Μακρῆ -Μ. Διακουμάκου Ἀθήνα 2013 2 Εἰσαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΕΦ 148 Επιγραφική (EΕ 2012 13) Διδάσκων Γ. Ζ. Τζιφόπουλος (http://www.lit.auth.gr/node/30) ΝΚ214, Δευτέρα και Πέμπτη 13.00 15.00 ή μετά από συνεννόηση 25.x.2012 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος

Les alexandres après Alexandre : histoire d une monnaie commune Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : ιστορία ενός κοινού νομίσματος Les alexandres après Alexandre : Οι Αλέξανδροι μετά τον Αλέξανδρο : Colloque international / Διεθνές συνέδριο Athènes, vendredi 23 - samedi 24 mai 2014 Αθήνα, Παρασκευή 23 - Σάββατο 24 Μαΐου 2014 Auditorium

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαίας, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 1 Ονοματεπώνυμο: Κοντορίνη Βασιλεία. Πατρώνυμο: Νικόλαος. Τόπος γέννησης: Ρόδος. Οικογενειακή κατάσταση: ανύπανδρη. Θέση: καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Επιγραφική. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ελευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae Pantelis Nigdelis

Curriculum Vitae Pantelis Nigdelis Faculty of Philosophy Department of History and Archaeology 54006 Thessaloniki - Greece Office 2310 997207 E-mail: nigdelis@hol.gr EDUCATION Jan. 1982 to June 1988 Ph. D. (degree: Excellent) Faculty of

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη;

Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Ὑπῆρχαν πυραμίδες στὴν Ἰθάκη; Τοῦ Γεωργίου Λεκάκη www.lekakis.com Σ τὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο (ἀρ. 1975, 0621.25) ὑπάρχει μία ζωγραφιὰ μὲ θέμα τὴν Ἰθάκη, ποὺ θὰ πρέπη νὰ μᾶς προβληματίση ὅλους, ὅσοι ἐνδιαφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας

Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ* Δημήτριος Γ. Μαυρίδης Mετὰ τὴν ἁγία Παρασκευὴ τὴν Ἐπιβατινὴ τὴ Νέα (1150 μ.χ.), τῆς ὁποίας ἀδελφὸς κατὰ σάρκα ἦταν καὶ ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὁ Ἐπίσκοπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage

Major ongoing projects Corcyra: History, Institutions, Prosopography and Society Cardia and the Chersonnesos of Thrace. History and Coinage PD. Dr. Selene E. Psoma, University of Athens spsoma@arch.uoa.gr PD Dr. Selene E. Psoma graduated from the Archaeology and History Department of the University of Athens in 1989, followed the seminars

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 ὑπὸ τοῦ πρωτοπρ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΜΑΖΑΝΚΣΥ ( 1987) Στοὺς περασµένους αἰῶνας ὁ µεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ προῆλθε ἀπὸ ψευδοδιδασκάλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Όνομα: Χολέβα Βασιλική Εξάμηνο: Η Μάθημα: Το Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία π.χ Διδάσκων: Βλαχόπουλος Ανδρέας ΠΑΛΑΜΑΡΙ I ΠΧ II ΠΑΛΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 741 «Τὸ σωματίδιον τοῦ Χὶγκς καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου» «Ἕνας πολὺ μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1

Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg. Μάθημα 1 Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg Μάθημα 1 Επιστήμη - «ιερά επιστήμη» (θεολογία) Ιστορική συγκυρία- θέση θεολογίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας Η θεολογία ως η αρχαιότερη επιστήμη εντός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα