UNIVERSITY OF WALES BRITISH HELLENIC COLLEGE MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UNIVERSITY OF WALES BRITISH HELLENIC COLLEGE MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ"

Transcript

1 UNIVERSITY OF WALES BRITISH HELLENIC COLLEGE MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μουσακάς Χαράλαμπος Αθήνα, 2008

2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 1 Σκοπός της Εργασίας 2 Δομή διατριβής 4 Λέξεις κλειδιά 4 Κεφάλαιο 1 1 Εισαγωγή Τι είναι όμως "ηλεκτρονικό εμπόριο"; 6 Κεφάλαιο Oι κρίσιμες μεταβλητές στον προγραμματισμό της 8 βέλτιστης δομής logistcs Κεφάλαιο 3 3 Πρόταση για τη διαμόρφωση 3.1 Το πρότυπο αναφοράς Πιθανές εφαρμογές του προτεινομένου προτύπου 35 Κεφάλαιο 4 4. Προοπτικές συμπερασμάτων και έρευνας 46 Κεφάλαιο 5 5. Case study: Πλαίσιο Computers A.E.B.E. 5.1 Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας Μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην Ελλάδα Δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας Η παρούσα κατάσταση Εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου 60 Επίλογος 71 Πηγές - Βιβλιογραφία 74 Αρθρογραφία 75 Παράρτημα 77

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Τίτλος Σελίδα Πίνακας 1 Σχέση Μεταξύ Κρίσιµων Μεταβλητών και Κόστους 23 Παράδοσης Πίνακας 2 Επεξήγηση Συµβόλων που Χρησιµοποιούνται στο 32 Προτεινόµενο Πρότυπο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Τίτλος Σελίδα Σχήµα 1 Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των σηµείων διανοµής, των 27 αποµακρυσµένων κόµβων και των δυνητικών πελατών Σχήµα 2 Κόστος διανοµής και εναλλακτικές λύσεις logistics 33 Σχήµα 3 Κόστη, τιµές και περιθώρια κέρδους για τις δύο εναλλακτικές 36 λύσεις Σχήµα 4 Μετακινήσεις τιµών και οικονοµικότερη επιλογή 38 Σχήµα 5 Επιλογή τρόπου παράδοσης και κόστος προσωπικής παραλαβής 39 Σχήµα 6 Σηµαντικές µεταβλητές και δοµή logistics 42 Σχήµα 7 Εναλλακτικές δοµές (καταστήµατα ή σηµεία διανοµής) 44

4 Ευχαριστίες Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Ελληνοβρετανικού, για την απλόχερη προσφορά των επιστηµονικών τους γνώσεων σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. Η συµβολή τους στην επιστηµονική µου κατάρτιση υπήρξε καθοριστική, ρυθµίζοντας ευεργετικά τους παράγοντες που θα διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διάρκεια της µελλοντικής µου σταδιοδροµίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την σύζυγό µου και τους γονείς µου, για την πολύτιµη υποστήριξή τους σε όλο το χρονικό διάστηµα αποπεράτωσης των σπουδών µου.

5 Πρόλογος Το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας αναφέρεται στον νέο τρόπο διανοµής των εµπορευµάτων, όπως αυτή ορίζεται από τα νέα δεδοµένα που δηµιουργεί το ηλεκτρονικό εµπόριο. Πιο συγκεκριµένα, αναλύονται οι αλλαγές στον τρόπο διανοµής και τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η επιλογή της αντικατάστασης του παραδοσιακού τρόπου διανοµής, από αυτόν που στηρίζεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Τέλος παρατίθεται η µελέτη της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. Η επιλογή της συγκεκριµένης εταιρείας πραγµατοποιήθηκε λόγω της εξειδίκευσής της στον απαιτητικό χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς και του µεγάλου αριθµού κωδικών που διακινεί. Κωδικών που αντιστοιχούν σε προϊόντα µε µεγάλη διαφοροποίηση, οικονοµική και διαστάσεων συσκευασίας. 1

6 Σκοπός της εργασίας Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσφερθούν χρήσιµες προτάσεις στις εταιρίες προµηθευτών και στους συνεργάτες τους στον προγραµµατισµό των παραδόσεων στο τελευταίο τµήµα της αλυσίδας logistics. Προκειµένου να δοθεί έµφαση στην εστίαση αυτής της εργασίας, είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι, καταρχήν το πεδίο της εργασίας έχει περιοριστεί σκόπιµα στο συγκεκριµένο µέρος της ευρύτερης ηλεκτρονικής επιχείρησης, δηλαδή το κοµµάτι logistics της εµπορικής συναλλαγής. Με την υιοθέτηση αυτής της µεθόδου, έχει αποφασιστεί να παραλειφθούν σκόπιµα οι υπόλοιπες πτυχές που χαρακτηρίζουν την εµπορική συναλλαγή, όπως εκείνοι που σχετίζονται µε την επικοινωνία, τις πληρωµές, την ασφάλεια, τη µυστικότητα, κλπ, πτυχές που, αν και πολύ σηµαντικές, υπερβαίνουν το πεδίο αυτής της εργασίας. Αφετέρου, δεδοµένου ότι έχει αποφασιστεί να στραφεί η προσοχή στα ζητήµατα logistics και, εποµένως, στις επιπτώσεις σχετικές µε τη διαχείριση της φυσικής ροής των αγαθών, ο ευρύς και διαφοροποιηµένος κόσµος των υπηρεσιών έχει αποκλειστεί σκόπιµα από αυτήν την εργασία. Τρίτον, όσων αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο, έχει αποφασιστεί να επικεντρωθεί στο «B2C» τµήµα, δίνοντας κατά συνέπεια ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που αυτός ο νέος τρόπος επιχείρησης έχει στην κατοίκον διαδικασία παράδοσης (µια περιοχή η αύξηση της οποίας φαίνεται να απειλείται σοβαρά από τις επιλογές logistics). Τέλος, είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί το γεγονός ότι η εργασία έχει γίνει εξετάζοντας την άποψη του λιανοπωλητή. Εντούτοις, προκειµένου να εµπλουτιστεί η ανάλυση που πραγµατοποιείται, έχει προστεθεί ένας αριθµός σχολίων που αφορά τα άλλα θέµατα που περιλαµβάνονται στην αλυσίδα ανεφοδιασµού (δηλαδή κατασκευαστές, τελικοί πελάτες, φορείς παροχής υπηρεσιών logistics, κλπ). Αυτή η εργασία έχει, εποµένως, έναν αριθµό στόχων που διαφέρουν ανάλογα µε τη 2

7 φύση και το βαθµό πολυπλοκότητας και που µπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά επίπεδα. Καταρχήν, η µελέτη αποσκοπεί στο να περιγράψει τη σχέση που υπάρχει µεταξύ του ηλεκτρονικού εµπορίου και των επιχειρησιακών logistics, δίνοντας έµφαση στην επίδραση που αυτός ο κλάδος της νέας οικονοµίας θα ασκήσει στις δοµές logistics, στο επόµενο µέλλον. Το πρόβληµα αποτελεσµατικού επανασχεδιασµού της ροής logistics είναι, στην πραγµατικότητα, ιδιαίτερα κρίσιµο σε χώρες όπως η Ελλάδα, που τα χαρακτηριστικά της υποδοµής της µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην επιτυχία των επιχειρήσεων που στηρίζονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι επίσης να προσδιοριστεί το οργανωτικό πρότυπο που χαρακτηρίζει την διαδικασία των outbound logistics όπως αυτή θα εφαρµοστεί πιθανότατα από εκείνες τις επιχειρήσεις που θα επιτύχουν στο ηλεκτρονικό εµπόριο (B2C) των φυσικών προϊόντων. Παράλληλα, ένα συγκεκριµένο τµήµα αυτής της εργασίας έχει αφιερωθεί στον προσδιορισµό των κρίσιµων µεταβλητών που µπορούν να επηρεάσουν το σχέδιο του δικτύου logistics, µε τη συγκεκριµένη αναφορά στο ζήτηµα «τελευταίου µιλίου» των logistics. Ως τελευταίο µίλι αναφέρεται η διαδικασία παράδοσης του παραγγελθέντος προϊόντος στον τελικό πελάτη. (Σαµπράκος) Η ανάλυση του συνδυασµού τέτοιων µεταβλητών έχει επιτρέψει τη διατύπωση µιας αναφοράς-πλαισίου που µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσει τις κύριες εναλλακτικές λύσεις διανοµής: άµεση (κατοίκον) παράδοση στον τελικό πελάτη έναντι της παράδοσης µέσω της πλατφόρµας logistics (cross docking point, γενικό και τοπικό κέντρο διανοµής, κλπ.). (Σαµπράκος) Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατόν να κατανοηθούν ακριβέστερα οι σχέσεις µεταξύ των απαιτήσεων εξυπηρέτησης των πελατών και των επιπέδων δαπανών, µεταβλητές που µπορούν να ρυθµιστούν κατά τον σχεδιασµό του δικτύου µε την επιλογή του 3

8 αποτελεσµατικότερου τρόπου για την εκτέλεση της φυσικής υπηρεσίας παράδοσης. οµή διατριβής Παρατίθενται αρχικά οι µεταβλητές που διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρφωση της βέλτιστης δοµής logistics. Γίνεται επεξήγηση του πώς αυτές οι µεταβλητές µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ένταση των δαπανών διανοµής και πώς τα τελευταία µπορούν να ρυθµίσουν το σχεδιασµό και τη διαχείριση των κατάλληλων δοµών logistics, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυαστεί η αποτελεσµατικότητα και το επίπεδο της υπηρεσίας που αναµένεται από την αγορά µε τα αποδεκτά επίπεδα της λειτουργούσας οικονοµίας. Στη συνέχεια, γίνεται µια προσπάθεια µαθηµατικής ανάλυσης των παραµέτρων. Παρουσιάζεται ένα µοντέλο συσχετισµού των µεταβλητών και γραφικές παραστάσεις οι οποίες αναπαριστούν το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών λύσεων δοµής logistics. Γίνεται η ανάλυση του περιθωρίου µέσα στο οποίο είναι οικονοµική η κάθε εναλλακτική λύση. Στο τελευταίο µέρος παρατίθεται η µελέτη της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του εµπορίου τόσο µε τον παραδοσιακό τρόπο µέσω καταστηµάτων, όσο και µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος. Λέξεις κλειδιά: Logistics, Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Κανάλια ιανοµής, Οικονοµική Λειτουργικότητα 4

9 Κεφάλαιο 1 1. Εισαγωγή Ανθεί ή παραπαίει το ηλεκτρονικό εµπόριο; Αυτό είναι το πρώτο και κυριότερο ερώτηµα που τίθεται σε κάθε απόπειρα ενασχόλησης ή έρευνας επί του θέµατος. Η απάντηση, πάντως, είναι απλούστερη από ό,τι θα φανταζόταν κανείς. Όχι, το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν παραπαίει. Παρά την αποτυχία µερικών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, η χρήση του ιαδικτύου αυξάνεται συνεχώς. Σήµερα, περίπου 200 εκατοµµύρια άνθρωποι βρίσκονται online παγκοσµίως και, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες αναλύσεις, το 2007 οι Β2Β και B2C συναλλαγές στο διαδίκτυο υπερέβησαν το 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ. (Bowersox & Cooper) Στην Ελλάδα δείχνει να προχωρά µε κάπως αργά βήµατα, αν και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σταθερά. Σε άλλα σηµεία του πλανήτη, στα οποία η διείσδυση του ιαδικτύου στην καθηµερινή ζωή είναι µεγάλη, η σύγχρονη αυτή µορφή αγοράς εµφανίζει αλµατώδη άνοδο. (Σαµπράκος) Το µεγαλύτερο "φανατισµό" στις αγορές µέσω του Internet παρουσιάζουν οι Βρετανοί. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου στο Ηνωµένο Βασίλειο κάνουν χρυσές δουλειές, καθώς οι εγχώριοι αγοραστές όχι µόνο επισκέπτονται συχνά τους δικτυακούς τόπους πωλήσεων, αλλά και ξοδεύουν σηµαντικά ποσά για την απόκτηση προϊόντων. Σύµφωνα µάλιστα µε πρόσφατη έρευνα, το 70% των επισκεπτών συγκεκριµένων δικτυακών τόπων προχωρά σε δοσοληψίες (61% πριν από δύο χρόνια). Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Σουηδοί: σε ποσοστό 61% όσοι επισκέπτονται τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες. "Συνειδητοποιηµένοι" χρήστες εµφανίζονται και οι Αυστραλοί, µε φετινό ποσοστό 56%. Μεγάλη αύξηση εµφανίζουν επίσης η Ολλανδία µε 51%, το Χονγκ Κονγκ µε 42% και η Ισπανία µε 35%. Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στη Γερµανία και τη Γαλλία.. (Bowersox & Cooper) 5

10 1.1 Τι είναι όµως "ηλεκτρονικό εµπόριο"; Πρόκειται για κάθε είδος εµπορικής συναλλαγής µεταξύ προσώπων (φυσικών και µη) που πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εµπορικών λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς τη χρήση χαρτιού, συνήθως µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών µέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: (Bramel, Simchi - Levi) Επιχειρήσεις: Ως εφαρµογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοµατισµού των συναλλαγών και της ροής εργασιών. Υπηρεσίες: Ως µηχανισµός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυµία προµηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, µεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και µικρότερο κόστος. Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωµών µέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Χάρη στο ιαδίκτυο, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν ταυτόχρονα µε έναν αυξανόµενο αριθµό πελατών, προσφέροντάς τους εξειδικευµένες υπηρεσίες. Μια τέτοια νέα προσέγγιση θα έχει ριζική επίδραση στην εξέταση πολλών από τις επιχειρησιακές αρχές και πρακτικές που καθορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η πρόσφατη έκρηξη του ηλεκτρονικού εµπορίου διακυβεύεται από τα συστήµατα logistics που χρησιµοποιούνται για να ολοκληρώσουν τον κύκλο παραγγελίας-παράδοσης, τουλάχιστον για εκείνες τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται µε φυσικά προϊόντα. 6

11 Τέτοια συστήµατα logistics µπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή στο να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός καινοτόµου οργανωτικού προτύπου: δεν υπάρχουν πια µεγάλες παραδόσεις σε λίγους και γνωστούς προορισµούς, αλλά πολλές µικρές παραδόσεις σε µεγάλο αριθµό µη επαναλαµβανόµενων προορισµών, µε προσωποποίηση στην εξυπηρέτηση πελατών, υπηρεσία διαθέσιµη 24 ώρες το 24ωρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα, επιτρέποντας αξιόπιστες παραδόσεις προϊόντων που πηγάζουν από όλο τον κόσµο. (Gattorna) Οι ειδικοί αναλυτές πρόσφατα ανέφεραν ότι οι κατοίκον παραδόσεις που παράγονται από το ηλεκτρονικό εµπόριο θα έχουν υπερβεί τα 24 εκατοµµύρια συσκευασίες ανά ηµέρα, το 2010, και, αν και η αξία των διαταγών που συνδέονται µε τέτοιες παραδόσεις αντιπροσωπεύει ένα µικρό ποσοστό της συνολικής αξίας που αγοράζεται ετησίως από τους τελικούς χρήστες, η ικανότητα να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά και αποδοτικά αρκετές εκατοµµύρια κατοίκον παραδόσεις ετησίως, θα είναι ένα στοιχείο αρκετά ισχυρό, ώστε να απειλήσουν την παραδοσιακή προσέγγιση στη φυσική διαδικασία. (Frederick Ross) Η προβλεπόµενη αύξηση του ηλεκτρονικού εµπορίου, εποµένως, απαιτεί την ευρεία ανάλυση των συστηµάτων logistics που χρησιµοποιούνται αυτήν την περίοδο. Αυτή η ανάλυση πρέπει να οδηγήσει στην εισαγωγή του νέου οργανωτικού προτύπου, καθώς επίσης και στο δυναµικό επανασχεδιασµό των συστηµάτων logistics που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις φυσικές διαδικασίες διανοµής τους αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα. (Rushton & Oxley) 7

12 Κεφάλαιο Oι κρίσιµες µεταβλητές στον προγραµµατισµό της βέλτιστης δοµής logistcs Προκειµένου να προσδιοριστούν οι κύριες παροτρύνσεις και οι προφυλάξεις προγραµµατισµού, που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια του καθορισµού της καταλληλότερης δοµής του κυκλώµατος logistics στην ικανοποίηση των αναγκών ενός ορισµένου συνδυασµού προϊόντων/αγοράς, αρχικά θα αποµονωθούν εκείνες οι µεταβλητές που είναι κρίσιµες για ένα κατάλληλο σχέδιο. Στη συνέχεια, θα γίνει επεξήγηση του πώς αυτές οι µεταβλητές µπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ένταση των δαπανών διανοµής, σύµφωνα µε τους διαφορετικούς τύπους που αναλύονται στο προηγούµενο κοµµάτι, και πώς τα τελευταία µπορούν να ρυθµίσουν την επιλογή της καλύτερης δοµής logistics, από την άποψη των συγκεκριµένων δοµικών και λειτουργικών συστατικών του. Οι κρίσιµες µεταβλητές µπορούν να οµαδοποιηθούν σε πέντε κύριες κατηγορίες σύµφωνα µε τη φύση τους: (Johnson & Wood) 1. Μεταβλητές σχετικές µε την παραγγελία 2. Μεταβλητές σχετικές µε την προσφερθείσα σειρά και το προϊόν 3. Μεταβλητές σχετικές µε την απαίτηση και την αγορά 4. Μεταβλητές σχετικές µε τη δοµή logistics 5. Μεταβλητές σχετικές µε την υποδοµή Όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, η εµφάνιση του ηλεκτρονικού εµπορίου φέρεται να επηρεάζει άµεσα τις µεταβλητές που σχετίζονται µε την παραγγελία, την απαίτηση, και την αγορά (τα στοιχεία 1 και 3), έχει περιορισµένη ή ουδέτερη επίδραση στις µεταβλητές που σχετίζονται µε το προϊόν και πώς αυτό χρησιµοποιείται (το στοιχείο 2), και περιορίζεται ρυθµίζοντας ταυτόχρονα τις µεταβλητές που σχετίζονται µε τη δοµή του πλαισίου logistics και της υποδοµής (στοιχεία 4 και 5). Οι µεταβλητές που ανήκουν στις πέντε προτεινόµενες κατηγορίες µπορούν στη συνέχεια 8

13 να χωριστούν περαιτέρω σε εξωτερικές µεταβλητές (Εξ.Μ.), οι οποίες είναι δύσκολο να µετρηθούν και να ελεγχθούν - και έτσι µόνο περιθωριακά επηρεάζεται από τους διευθυντικούς χειρισµούς - και εσωτερικές µεταβλητές (Εσ.Μ.), οι οποίες µπορούν γενικά να διαχειριστούν αντί να προσαρµόζονται παθητικά και να αποτελέσουν ένα πραγµατικό κίνητρο για τη διεύθυνση της επιχείρησης να επιτύχει τα επίπεδα της αποδοτικότητας και της υπηρεσίας που επιβάλλονται από τον ανταγωνισµό. (Johnson & Wood) Αυτές οι µεταβλητές προσφέρουν λίγο πολύ, µια δεδηλωµένη και άµεση επιρροή στα διάφορα στοιχεία δαπανών που συνθέτουν την ισορροπία µεταξύ της κατοίκον παράδοσης και της παραδοσιακής διανοµής µέσω καταστηµάτων. Όταν οι υπόλοιποι όροι παραµένουν σταθεροί, η κατοίκον παράδοση θα προτιµηθεί όταν το κόστος της κατοίκον παράδοσης από το τοπικό σηµείο διανοµής είναι µικρότερο από το σύνολο των δαπανών παράδοσης των προϊόντων από εκείνο το σηµείο διανοµής στο κατάστηµα, των σταθερών και µεταβλητών δαπανών που αναλαµβάνονται για να διαχειριστούν τις δραστηριότητες logistics του καταστήµατος και των δαπανών που αναλαµβάνονται από τον τελικό χρήστη για να παραλάβει το προϊόν που αγοράζεται από το κατάστηµα. 1) Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε την παραγγελία είναι οι εξής: (Daganzo) η αξία της παραγγελίας (Εξ.Μ.) Η αξία της παραγγελίας δίνεται από την αναλογία µεταξύ της αξίας των προϊόντων που περιλαµβάνονται σε µια µεµονωµένη παραγγελία και την ποσότητα που ασκεί τη µεγαλύτερη επίδραση στα έξοδα µεταφοράς της παραγγελίας ( /κυβικό µέτρο, /100 kg, /αποστολή, κλπ.). Αυτή η µεταβλητή επηρεάζει τις δαπάνες για την πραγµατοποίηση των παραδόσεων ή των παραλαβών. Στην πραγµατικότητα, καθώς η αξία της παραγγελίας αυξάνεται, η σηµασία των εξόδων µεταφοράς µειώνεται σε σχέση µε τις άλλες δαπάνες logistics (κόστος 9

14 αποθέµατος, κόστος µεταφοράς αποθεµάτων, κόστος κινδύνου παλαίωσης, κλπ). Η αξία της παραγγελίας ανήκει στην κατηγορία των εξωτερικών µεταβλητών, που σχετίζονται µε τις επιλογές που γίνονται από τον πελάτη, και εµφανίζεται να επηρεάζεται ελάχιστα από τον προµηθευτή. Συνεπώς, η διάδοση του ηλεκτρονικού εµπορίου τείνει να µειώσει τη µέση αξία της παραγγελίας, µεταφέροντας το βάρος των µεταβλητών logistics στο τµήµα µεταφορών. µέσο µέγεθος της παραγγελίας (Εξ.Μ.) Το µέσο µέγεθος της παραγγελίας αναφέρεται στην ποσότητα των προϊόντων (που εκφράζεται από την άποψη των γραµµών παραγγελίας και του αριθµού κοµµατιών ανά γραµµή), είτε είναι όλα ίδια, είτε διαφορετικά, που υπάρχουν σε µία µεµονωµένη παραγγελία. Αυτή η µεταβλητή επηρεάζει την αναλογία µεταξύ των εξόδων µεταφοράς και των δαπανών σηµείων παράδοσης που περιλαµβάνονται στο γενικό κόστος της διανοµής. Όταν η συνολική ποσότητα που παραδίδεται παραµένει ίση, καθώς το µέσο µέγεθος των παραγγελιών µειώνεται, ο αντίκτυπος αυτών των δαπανών αυξάνεται, όπως και ο αντίκτυπος του γενικού κόστους της διανοµής στις συνολικές δαπάνες logistics. Ανάλογα µε την προηγούµενη κατηγορία, η δυνατότητα του προµηθευτή να επηρεάσει αυτήν την ποσότητα περιορίζεται εξαιρετικά. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου πιέζει αυτήν την µεταβλητή και αυξάνει τον τεµαχισµό των παραδόσεων, κάτι που οδηγεί σε καθαρές αυξήσεις στις δαπάνες διανοµής. Βοηθητικές υπηρεσίες παράδοσης (Εξ.Μ.- Εσ.Μ.) Οι βοηθητικές υπηρεσίες αναφέρονται σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που αποτελούν προσθήκη στο προϊόν, όπως, η δοκιµή, η εγκατάσταση, η τοποθέτηση 10

15 ραφιών, που ζητούνται από τον πελάτη µαζί µε την παράδοση του προϊόντος. Αυτή η µεταβλητή επηρεάζει και τις δαπάνες διανοµής, ειδικά το κόστος σηµείου παράδοσης, και τις µεταβλητές λειτουργικές δαπάνες του καταστήµατος. Συνεπώς, αυτή η µεταβλητή αναγκάζει σε επιλογές χαµηλού επιπέδου διακριτότητας, εάν η εγγενής φύση του προϊόντος και το ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλουν άκαµπτα πρότυπα συµπεριφοράς. Εντούτοις, σε µερικές περιπτώσεις αυτό το ερέθισµα µπορεί να χειριστεί αποτελεσµατικά, µε αναζήτηση καινοτόµων βοηθητικών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην ενίσχυση της αντιληπτής αξίας του επεκταθέντος ή «συνολικού» προϊόντος. Αυτή η µεταβλητή δεν φαίνεται να επηρεάζεται συγκεκριµένα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, αν και πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση για να εξασφαλιστεί πλήρης ικανοποίηση των πελατών µετά από την πώληση (υπηρεσίες µετά από την πώλησης, τα ανταλλακτικά, κ.λπ.). βαθµός επείγουσας ανάγκης της παραγγελίας (Εξ.Μ.-Εσ.Μ.) Ο βαθµός επείγουσας ανάγκης της παραγγελίας εκφράζει τα χρονικά όρια που επιβάλλονται στην παράδοση από το φθαρτό (π.χ. φρέσκα τρόφιµα) ή πεπαλαιωµένο (π.χ. εφηµερίδες) του εξεταζόµενου προϊόντος, σε συνδυασµό µε τις δαπάνες που συνδέονται µε τη διαθεσιµότητά του (π.χ. ανταλλακτικά για τις εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, φάρµακα). Αυτή η µεταβλητή ασκεί µεγάλη επίδραση σε όλα τα τµήµατα δαπανών. Η επείγουσα ανάγκη της παραγγελίας καθορίζει την προθυµία του τελικού πελάτη να δεχτεί υψηλότερες από τις κανονικές δαπάνες σε αντάλλαγµα της µείωσης του χρόνου αναµονής της παραγγελίας. Είναι σαφές ότι αυτή η ιδιότητα, που συνδέεται µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή του πλαισίου κατανάλωσης, είναι γενικά δύσκολο να διαχειριστεί. 11

16 Από την άλλη µεριά, γίνονται εξαιρέσεις όταν τα υπόλοιπα ζωτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος στο ράφι (χαρακτηριστικές των προϊόντων όπως τα φάρµακα, τα διαγνωστικά, µερικά τρόφιµα, κλπ) είναι αναπόσπαστο τµήµα της πολιτικής logistics της επιχείρησης. Όπως αναφέρεται προηγουµένως, οι σχετική ανάγκη πηγάζει από µερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και, γενικά, δεν επηρεάζεται από το πώς πραγµατοποιείται η συναλλαγή. Εντούτοις, στα µάτια του πελάτη που κάνει τις αγορές µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου, η ταχύτητα που χαρακτηρίζει τη φάση αγορών µεταφράζεται σε αυξανόµενες προσδοκίες υπηρεσιών, οι οποίες µεταφράζονται περιστασιακά στη συνέχεια σε προσδοκίες ταχύτητας παράδοσης, ανάλογης µε εκείνης που συνδέεται µε τις επείγουσες διαταγές. χειρισµός των επιστροφών (Εσ.Μ.) Ο χειρισµός των επιστροφών αποτελείται από τις διαδικασίες για την επανάληψη µερικών τύπων προϊόντων στο τέλος της χρήσιµης ζωής τους ή όταν αντικαθίστανται. Αυτή η µεταβλητή έχει σηµαντική επιρροή στις δαπάνες διανοµής. Ακόµη και αν ο χειρισµός των επιστροφών εξαρτάται από τις πρακτικές εξυπηρέτησης των πελατών, τις λειτουργούσες πρακτικές, ή τις νοµικές απαιτήσεις, είναι προτιµότερο να ταξινοµηθεί αυτή η µεταβλητή µεταξύ των ελέγξιµων επιλογών, δεδοµένου ότι είναι µια από τις µεταβλητές που µπορούν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στις αποφάσεις logistics, όπως η αναζήτηση των επιστροφών, η µελέτη των διαδροµών κλπ. Γενικά, πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών θα κάνει αυτήν την µεταβλητή ακόµη πιο σηµαντική. Για πολλές κατηγορίες εµπορευµάτων, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις στην σύµβαση που θα αναφέρονται συγκεκριµένα στις αρνήσεις, τις επιστροφές, και την αντικατάσταση των 12

17 εµπορευµάτων λόγω πιθανών αποκλίσεων στην αντίληψη µεταξύ των χαρακτηριστικών των αγαθών που επιλέγονται και που αγοράζονται ηλεκτρονικά και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που γίνονται αντιληπτά κατά τη φυσική επιθεώρηση, όταν το αγαθό παραδίδεται ή χρησιµοποιείται. Η ασυνέχεια µεταξύ του χρόνου που το προϊόν επιλέγεται και του χρόνου που επιθεωρείται φυσικά, αυξάνει σηµαντικά το πρόβληµα των επιστροφών, και συνεπώς το σχέδιο των συστηµάτων reverse logistics. Αυτό το πρόβληµα δεν προκύπτει στην πλειοψηφία των παραδοσιακών αγορών, δεδοµένου ότι οι χρόνοι της αγοράς και της διαθεσιµότητας του προϊόντος είναι οι ίδιοι. 2) Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε την προσφερόµενη σειρά και το προϊόν είναι: (Daganzo) εύρος και βάθος της σειράς των προσφερόµενων προϊόντων (Εσ.Μ.) Το εύρος και το βάθος της σειράς των προϊόντων που προσφέρονται, εκφράζουν τον αριθµό οικογενειών προϊόντων, που τοποθετούνται στην αγορά από το συγκεκριµένο προµηθευτή και τον αριθµό µεµονωµένων στοιχείων που περιλαµβάνονται σε κάθε «οικογένεια». Επηρεάζουν ουσιαστικά τις λειτουργικές δαπάνες των αποµακρυσµένων αποθεµάτων (αποθέµατα καταστηµάτων). Όσον αφορά στον αντίκτυπο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι η προσφορά πρέπει να επεκταθεί, δεδοµένου ότι ο ρόλος της συγκέντρωσης των αποθεµάτων, όλο και περισσότερο, θα ανατίθεται και θα υποστηρίζεται από την καθιέρωση ηλεκτρονικών λύσεων. αξία του προϊόντος (Εξ.Μ.-Εσ.Μ.) 13

18 Η αξία του προϊόντος αναφέρεται στην αναλογία µεταξύ της αξίας των µονάδων του εν λόγω προϊόντος και της µοναδιαίας µέγιστης ποσότητας, που έχει επιπτώσεις στις δαπάνες µεταφοράς και αποθέµατος του ίδιου του προϊόντος. Παραδείγµατος χάριν, η µέτρια επίδραση που έχουν τα έξοδα µεταφοράς στη διανοµή των φαρµακευτικών προϊόντων. Η αξία είναι µια ιδιότητα των προϊόντων που δεν µπορεί να αλλάξει εύκολα από την εταιρία ή τον διαχειριστή logistics βραχυπρόθεσµα. Εντούτοις, γίνεται όλο και περισσότερο κοινή η ύπαρξη σχεδίων logistics που στοχεύουν στο χειρισµό αυτού του παράγοντα, όπως ο σχεδιασµός για logistics (design for logistics) ή τα σχέδια για την απλοποίηση της συσκευασίας. Η αξία του προϊόντος σχετίζεται επίσης µε ορισµένες πτυχές της διαδικασίας ωρίµανσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Παραδείγµατος χάριν, ορισµένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (κινητά τηλέφωνα, υψηλής πιστότητας συστήµατα, cd players, κλπ) υπόκεινται δραµατική απώλεια στην αξία, λόγω των αλλαγών στην παραγωγή και στη κατανάλωση. βάρος και χαρακτηριστικά όγκου του προϊόντος (Εσ.Μ.) Το βάρος και τα χαρακτηριστικά όγκου του προϊόντος επηρεάζουν άµεσα τη δυνατότητα µεταφοράς του. Στην πραγµατικότητα, τα διάφορα µέσα µεταφοράς έχουν µια βέλτιστη µεταφερόµενη αναλογία βάρους/όγκου. Η µεταφορά των προϊόντων µε αναλογίες βάρους/όγκου πάνω από το βέλτιστο επίπεδο σηµαίνει, όχι πλήρη αξιοποίηση της ωφέλιµης χωρητικότητας του οχήµατος. Αντίστροφα, όταν µεταφέρονται τα προϊόντα µε αναλογία βάρους/όγκου χαµηλότερης από το βέλτιστο επίπεδο, το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος δε χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου. Η ανάγκη να εκτελεσθούν οι πολυάριθµες, διάσπαρτες παραδόσεις, καθιστά απαραίτητη τη χρησιµοποίηση συσκευασιών µοναδιαίων προϊόντων και υλικών συσκευασίας, που µπορούν να έχουν 14

19 επιπτώσεις στη βελτίωση των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης, κάτι που αυξάνει την πολυπλοκότητα και τις σχετικές δαπάνες των δραστηριοτήτων προετοιµασίας της παραγγελίας και της φόρτωσης των οχηµάτων. 3) Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε την ζήτηση και την αγορά είναι: (Daganzo) προβλεψιµότητα της ζήτησης (Εξ.Μ.-Εσ.Μ.) Η προβλεψιµότητα της ζήτησης εκφράζει τη δυνατότητα του καθορισµού της κατανάλωσης ενός συγκεκριµένου προϊόντος από έναν συγκεκριµένο πελάτη εκ των προτέρων για έναν συγκεκριµένο χρόνο. Η προβλεψιµότητα της ζήτησης καθιστά πιθανή τη βελτίωση των δαπανών µεταφοράς των αποθεµάτων - µε τη διαθεσιµότητα για τους πελάτες να παραµένει ίδια - και τον κύκλο (και έτσι και το κόστος) του επανεφοδιασµού των καταστηµάτων. Εντούτοις, ακόµη και αν ο τεµαχισµός των παραγγελιών αυξάνει την προβλεψιµότητα της ζήτησης, η γρήγορη διάδοση των συνηθειών αγοράς και των προτύπων κατανάλωσης που προκαλούνται από το ηλεκτρονικό εµπόριο, µπορεί να µεταφραστεί σε ξαφνικές, δύσκολα προβλέψιµες κρίσεις σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασµού, που εκθέτουν τη λογική διανοµής σε κινδύνους. γεωγραφική συγκέντρωση της ζήτησης (Εξ.Μ.) Η γεωγραφική συγκέντρωση της ζήτησης εκφράζει τη µέση χωροχρονική απόσταση µεταξύ του τοπικού σηµείου διανοµής και των πελατών που ανήκουν σε εκείνη την περιοχή. Αυτή η µεταβλητή επηρεάζει τα έξοδα µεταφοράς από το σηµείο διανοµής στα καταστήµατα και στους τελικούς πελάτες. Στα πλαίσια µιας αγοράς που είναι εξ ορισµού παγκόσµια, η ταχύτητα µε την οποία γίνονται οι αγορές ηλεκτρονικά, θέτει σε κίνδυνοι εκείνες τις µορφές διανοµής που υποτιµούν το δυναµισµό αυτού του φαινοµένου και που είναι ανίκανες να σχεδιάσουν και να ενεργοποιήσουν τα κατάλληλα συστήµατα 15

20 logistics. πυκνότητα των πελατών (Εξ.Μ.-Εσ.Μ.) Η πυκνότητα των πελατών εκφράζει τη χωροχρονική απόσταση µεταξύ των πελατών που είναι στην ίδια περιοχή ενός σηµείου διανοµής. Όσο αυξάνεται η απόσταση, τόσο αυξάνεται και το κόστος κατοίκον παράδοσης (και ειδικότερα το τµήµα των δαπανών που συνδέεται µε τη µεταφορά). Μεταξύ των προφυλάξεων που πρέπει να εξεταστούν από ένα σχέδιο συστήµατος logistics, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αφιερωθεί σε αυτήν την δυνατότητα, καθώς επίσης και στις ξαφνικές αλλαγές στις τάσεις που µπορούν να παράγουν γρήγορες µετατοπίσεις των τεράστιων περιοχών όγκων παράδοσης από περιοχές µε υψηλές πυκνότητες πελατών σε περιοχές µε λιγότερο πυκνή ζήτηση. προγραµµατισµός για την παραλαβή των παραγγελθέντων εµπορευµάτων (Εξ.Μ.) Τα προγράµµατα για την αποδοχή των παραγγελθέντων εµπορευµάτων επηρεάζουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των κύκλων παράδοσης που γίνονται σε δεύτερο βαθµό. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την κατοίκον παράδοση, ιδιαίτερα σε τοπική διανοµή (πχ στο κέντρο της πόλης), ο ανταγωνισµός µεταξύ των περιοχών µετατοπίζεται στη δυνατότητα να προσφερθούν πολυάριθµα «χρονικά παράθυρα» για τις καθηµερινές παραδόσεις, που χαρακτηρίζονται από µια όλο και περισσότερο περιορισµένη περιοχή και που προγραµµατίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναµονής του πελάτη. Σε αυστηρούς όρους logistics, αυτό µεταφράζεται στη δυνατότητα να ισορροπηθούν σωστά διάφορες µεταβλητές, όπως ο αριθµός παραγγελιών των πελατών που µπορούν να ορισθούν σε κάθε «παράθυρο», την ικανότητα των 16

21 χρησιµοποιούµενων οχηµάτων, το χρόνο που απαιτείται για κάθε νέα φόρτωση και κύκλο παράδοσης, βελτίωση των διαδροµών, κλπ. Επιπλέον, το ελάχιστο χρονικό διάστηµα µεταξύ της τελευταίας δυνατής παραγγελίας και της πρώτης παράδοσης που έχει υποσχεθεί, συνεπάγεται προσεκτική µελέτη των συσσωρευµένων χρόνων και των µεθόδων που περιλαµβάνονται στις διαδικασίες επανεφοδιασµού, σύνθεσης της παραγγελίας, φόρτωσης του οχήµατος και µεταφοράς, τα οποία ξανασχεδιάζονται κατάλληλα προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι παράδοσης στους πελάτες. αξία που ορίζεται από τον πελάτη στο χρόνο που απαιτείται για να γίνει η αγορά (Εξ.Μ.) Η αξία που ορίζεται από τον πελάτη για το χρόνο που απαιτείται για να γίνει η αγορά, ασκεί ουσιαστική επίδραση στην οικονοµική ισορροπία, η οποία καθορίζει την επιλογή µεταξύ της κατοίκον παράδοσης και της αγοράς από ένα κατάστηµα. Αυτή η µεταβλητή είναι µία από τις πιο περίπλοκες να αναλυθεί: στην πραγµατικότητα, η αξία που ορίζεται από τον πελάτη στο χρόνο που απαιτείται για την αγορά είναι ανεξάρτητη από την παραγγελία, το προϊόν, τη γεωγραφική θέση του, κλπ. Με άλλα λόγια, αυτό περιλαµβάνει µία κατά ένα µεγάλο µέρος υποκειµενική µεταβλητή που µπορεί να ποικίλει από πρόσωπο σε πρόσωπο, κατά διαστήµατα, κάτι που τροποποιεί το ευκαιριακό κόστος του χρόνου που αφιερώνει να παραλάβει ο ίδιος τα εµπορεύµατα, από σηµαντικές τιµές σε σχεδόν ασήµαντες τιµές. 4) Οι µεταβλητές που σχετίζονται µε τη δοµή logistics είναι: (Daganzo) χαρακτηριστικά των καταστηµάτων (Εσ.Μ.) 17

22 Τα χαρακτηριστικά του καταστήµατος (γεωγραφική θέση, δυνατότητα να λάβει και να αποθηκεύσει προϊόντα) επηρεάζουν τις σταθερές και µεταβλητές δαπάνες του καταστήµατος, τις δαπάνες παράδοσης των εµπορευµάτων από το τοπικό σηµείο διανοµής, και τις δαπάνες παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων από το κατάστηµα. Η θέση του καταστήµατος, η δοµή, το σχεδιάγραµµα, και οι τεχνολογίες logistics πρέπει να βασιστούν στις νέες προσεγγίσεις: από τη διαµόρφωση για τη µετακίνηση των µικρών συσκευασιών, στη δυνατότητα εντοπισµού ειδικών παραγγελιών των πελατών, τη δυνατότητα της κίνησης των υλικών υψηλής συχνότητας κλπ. χαρακτηριστικά των µέσων µεταφοράς (Εσ.Μ.) Τα χαρακτηριστικά των µέσων µεταφοράς (ικανότητα ελιγµών, ευκολία του χώρου στάθµευσης, υδραυλικός ανελκυστήρας, εξοπλισµός µετακίνησης εµπορευµάτων, κλπ) έχουν κατά ένα µεγάλο µέρος επιπτώσεις στα έξοδα µεταφοράς (κόστος µεταφοράς και κόστος σηµείων παράδοσης). Είναι ιδιαίτερα πιθανό ότι σε µερικές περιπτώσεις τα οχήµατα µεταφορών θα πρέπει να εφευρεθούν εκ νέου, να εξοπλιστούν µε εύκολη εξωτερική πρόσβαση σε όλες τις πλευρές, µε εκλεκτική ικανότητα φόρτωσης που σχεδιάζεται για την παραλαβή επιστροφών και τη γρήγορη εκφόρτωση και µετακίνηση των συσκευασιών. Σε άλλες περιπτώσεις, το φυσικό σχεδιάγραµµα του οχήµατος θα πρέπει να ξανασχεδιαστεί προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι οµάδες ετερογενών προϊόντων, από την άποψη των απαιτήσεων logistics, οι οποίες αγοράζονται µαζί: φρέσκα, ξηρά, και παγωµένα τρόφιµα, καθώς επίσης και αλλοιούµενα. 18

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2

Διεθνές εµπόριο-1 P 1 P 2 Διεθνές εµπόριο-1 Το διεθνές εµπόριο συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της ανθρωπότητας γιατί ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής της συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες

Η άριστη ποσότητα παραγγελίας υπολογίζεται άμεσα από τη κλασική σχέση (5.5): = 1000 μονάδες ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 Η ετήσια ζήτηση ενός σημαντικού εξαρτήματος που χρησιμοποιείται στη μνήμη υπολογιστών desktops εκτιμήθηκε σε 10.000 τεμάχια. Η αξία κάθε μονάδας είναι 8, το κόστος παραγγελίας κάθε παρτίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics

ιαχείριση Αποθεµάτων Applied Mathematics ιαχείριση Αποθεµάτων 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κόστος Αποθεµάτων Κατηγορίες Αποθεµάτων Στρατηγικές µείωσης των αποθεµάτων 2 Εισαγωγή Πως δηµιουργούνται τα αποθέµατα? Όταν οι ποσότητες εισαγωγής πρώτων υλών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο Μελέτη περίπτωσης Επιχειρηµατικότητας Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο 1. Εισαγωγή Η G.A.A-Dessange (Cyprus) Ltd είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος (Master Franchisee) στην

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα