ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους. 1 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακο λούθησης της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλ λοντικών Δικτύων» του Αξονα 2 του Ε. Π. Αντα γωνιστικότητα, του ΚΠΣ Συγκρότηση Επιτροπής Επανεξέτασης των Πινάκων που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 440/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση έργου για την εκπόνηση μελέτης προσδι ορισμού του πλαισίου κατευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κα λύτερη δυνατή αξιοποίηση της κινητής και ακίνη της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι σης Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπη ρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2/29867/002 (1) Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπαλ λήλων της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογι στηρίου του Κράτους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ (ΦΕΚ 1185/ Β/ ) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουρ γού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2006 στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληρο δοτημάτων. 4. Το υπ αριθμ. 2/22256/0004/ έγγραφο της Δ 4 Προσωπικού. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε ρωριακής εργασίας για εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) υπαλλήλους, που υπηρετούν στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι , ως εξής: 1. Για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους, της Δ.42 Κανονι σμού Πολιτικών Συντάξεων και για 40 ώρες απογευμα τινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. 2. Για δέκα έξι (16) υπαλλήλους της, της Δ.43 Κα νονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών και για 40 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. 3. Για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους, της Δ.44 Κανο νισμού Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. 4. Για σαράντα πέντε (45) υπαλλήλους, της Δ.45 Ελέγ χου και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών και Προσωπικών Συντάξεων και για 40 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. 5. Για είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους, της Δ.46 Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων, και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. 6. Για έντεκα (11) υπαλλήλους, της Δ.47 Νομοπαρα σκευαστικής Εργασίας, Ενστάσεων και Προσφυγών, και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. 7. Για είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους, του τμήματος Διεκπεραίωσης Τ48 και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι ακής εργασίας για δέκα οκτώ (18) υπαλλήλους της Τ48 Αίθουσα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και του Τηλεφωνικού Κέντρου, κατά το χρονικό διάστημα από μέχρι

2 11030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και για 60 ώρες απογευματινής εργασίας τον μήνα για κάθε υπάλληλο. Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο σπασμένοι, καθώς και υπάλληλοι της Γ.Γ.Π.Σ. εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις των Διευθυντών των παραπάνω Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ 4 Προσωπικού στο Γρα φείο του Γενικού Γραμματέα και στα Γραφεία των καθ ύλην αρμόδιων Γεν. Δ/ντών. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως από τους Διευθυντές των Δ/νσεων στην Δ4 Προσωπικού, στο Γραφείο του Γεν. Γραμματέα και στα Γραφεία των Γεν. Δ/ντών. Η απόφαση αυτή που ισχύει (1) ένα μήνα πριν από την δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 30 Μαΐου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ F Αριθ /1160 (2) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολού θησης της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Δικτύων» του Αξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 2. Του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της Γε νικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθη κε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 396/1988 και το π.δ. 189/ Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου στο Υπουρ γείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 4. Του π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών». 5. Του π.δ. 93/1997 (ΦΕΚ 92/Α/ ) «Όροι και δια δικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους το μείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας». 6. Της υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα». 7. Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) περί Διαχείρι σης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ ΚΠΣ). Της υπ αριθμ. C (2001) 550/ απόφασης της Επιτροπής της Ε.Ε. για έγκριση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, το οποίο εντάσσε ται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στην Ελλάδα. 9. Της υπ αριθμ. 9188/2.9.3/26160/ απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη της πράξης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Δικτύων Έτους 2003» στο ΕΠΑΝ. 10. Της υπ αριθμ /1167/ απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια φέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Δικτύων», του Άξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ » 11. Της υπ αριθμ. 9996/725/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολό γησης και Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Δικτύων» του Άξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ ». 12. Της υπ αριθμ /1016/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Αποδοχή Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και έγκριση ένταξης Δικτύων στο Πρό γραμμα «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Δικτύων», Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι κότητα», αποφασίζουμε: Α. Την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Δράσης «Ενίσχυση Περι βαλλοντικών Δικτύων», του Άξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνι στικότητα, του ΚΠΣ », ως ακολούθως: 1) Κ. Βλαχούλη, Γενικό Δ/ντή Στήριξης Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. 2) Α. Ουέρκνεχ, Δ/ντη της Δ/νσης Βιομηχανικής Χω ροθεσίας και Περιβάλλοντος. 3) Γ. Καπανταϊδάκη, Υπάλληλο της Δ/νσης Βιομηχα νικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος. 4) Χρήστο Καλούδη, Προϊστάμενο Τμήματος της Δ/ νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως μέλος. 5) Αδαμάντιο Σκορδίλη, Προϊστάμενο Γραφείου Εναλ λακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊό ντων του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως μέλος. 6) Αναπληρωτής του υπό στοιχείου (2) μέλους ορί ζεται η: Σοφία Λεβέντη, Δ/ντρια 1ης Κλαδικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής. Νάγια Πασχάλη, Τμηματάρχης της Γ.Γ.Β. Χαριτώ Πιπεροπούλου, Τμηματάρχης της Γ.Γ.Β. 7) Αναπληρωτής του υπό στοιχείου (5) μέλους ορί ζεται η: Αναστασία Αρφανάκου, υπάλληλος του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προ ϊόντων του ΥΠΕΧΩΔΕ Β. Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Αξιολό γησης και Παρακολούθησης θα παρέχει η: Αγγελική Μαθά, Υπάλληλος της Δ/νσης Βιομηχανι κής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος με αναπληρώτρια την Ελένη Φερτάκη, Υπάλληλο της ΓΓΒ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των προ τάσεων που έχουν ενταχθεί στη Δράση και η γνω μοδότηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης επί θεμάτων που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση τους, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. Το γενικό συντονισμό του έργου της παρακολούθησης καθώς και την αρμο διότητα εισήγησης προς την Επιτροπή θα έχει η Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος. Γ. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και των γραμ ματέων της Επιτροπής που θα εργασθούν εκτός του κανονικού ωραρίου απασχόλησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, παράγραφος 9, του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ ). Δ. Η υπ αριθμ. 9996/725/ απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Δικτύων» του Άξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ » παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 31 Μαΐου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ F Aριθ. Α (3) Συγκρότηση Επιτροπής Επανεξέτασης των Πινάκων που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 440/ απόφα ση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας β) Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/ (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Του ρισμού». δ) Του α.ν. 1470/1938, «Περί Οργανισμού του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των σχετικών περί τούτου Νόμων». ε) Του π.δ. 489/1987, «Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών». στ) Του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/ ) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) «Τροποποίηση του ν. 2323/1995 Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ (ΦΕΚ 249/ Β/2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπα θανασίου». 3. Την υπ αριθμ. Α2 2111/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗ ΡΥΞΗ του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Χορήγησης διακοσίων (200) νέων Επαγγελματικών Αδειών για τις Λαϊκές Αγορές δικαιοδοσίας του Ταμείου Λαϊκών Αγο ρών». 4. Την υπ αριθμ. 440/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης περί «Τελικής διαμόρφωσης και επικύρωσης πινάκων επιλογής δικαιούχων νέων επαγ γελματικών αδειών για τις λαϊκές αγορές δικαιοδοσίας του Ταμείου Λαϊκών Αγορών». 5. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής, σε συνέχεια κοινοποιούμενων στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δέχεται τις αιτήσεις ακύρωσης που υπέβαλαν ενδια φερόμενοι οι οποίοι δεν αδειοδοτήθηκαν, κατά της υπ αριθμ. 440/ απόφασης του Υφυπουργού Ανά πτυξης, κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή οι αιτούντες δεν περιελήφθησαν στον πίνακα των δικαιού χων επαγγελματικής αδείας πωλητού λαϊκών αγορών. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, αποφα σίζουμε: Συγκροτούμε στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Τριμελή Επιτροπή, αποτελού μενη από τους: α) Σίμο Ιωάννη, υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Γεωργίου Βασί λειο, υπάλληλο του Υπ. Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. β) Παπασωτηρίου Αικατερίνη, υπάλληλο του Υπουργεί ου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Θεοδωρίτση Μαρία, υπάλ ληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. γ) Λιόντου Μαριάνθη, υπάλληλο του Οργανισμού Λαϊ κών Αγορών Αθήνας Πειραιά, ως τακτικό μέλος, με ανα πληρώτρια την Κατσικαβέλη Σπυριδούλα, υπάλληλο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά. Ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής η Γκρίμπα Ευαγγελία, υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γε νική Γραμματεία Εμπορίου. Έργο της τριμελούς Επιτροπής είναι η επανεξέτα ση των πινάκων που επικυρώθηκαν με την υπ αριθμ. 440/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σε συνέχεια αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακυρώνει την προαναφερθείσα απόφαση, κατά το μέρος που με αυτή, οι αιτούντες δεν περιελήφθησαν στους αντίστοιχους πίνακες των δικαιούχων επαγγελ ματικής αδείας πωλητού λαϊκών αγορών. Η Επιτροπή, μετά την επανεξέταση των πινάκων, συ ντάσσει νέους Πίνακες οι οποίοι και αναρτώνται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά. Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν αναγράφεται στους Πίνακες, μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επι τροπής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των Πινάκων. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους και

4 11032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε περίπτωση αποδοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι ανα γράφονται στους πιο πάνω Πίνακες των επιλεγέντων για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η Επιτροπή, μετά την εξέταση των ενστάσεων, συ ντάσσει τους Οριστικούς Πίνακες και τους υποβάλλει στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, για να εκδώσουν τις σχετικές άδειες, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας του. Η Επιτροπή συνεδριάζει εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της. Μετά από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της και φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμ ματείας. Η συμμετοχή των μελών και του γραμματέα, βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Η δε αμοιβή τους, υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 17 του ν. 3205/2003. Μετά το πέρας του έργου της Επιτροπής, τα Πρακτικά της Επιτροπής και οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Πλ. Κάνιγγος ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Μαΐου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ F Aριθ. Φ1/2/οικ /2594 (4) Ανάθεση έργου για την εκπόνηση μελέτης προσδιορι σμού του πλαισίου κατευθύνσεων της Γενικής Γραμ ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιου σίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 του α.ν. 591/1937, 3 του α.ν. 43/1967, του ν. 1579/1989, όπως ισχύουν σήμερα. 3. Το π.δ. 213/ (ΦΕΚ 102/ τ.α ) «Οργα νισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλί σεων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η δαπάνη η οποία θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) Ευρώ θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λ.Β.Κ.Α., που τηρείται στη Γ.Γ.Κ.Α. 6. Την άμεση και επείγουσα ανάγκη για την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού του πλαισίου κατευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με βάση τα οικονομικά και λοιπά στοιχεία του εκδοθέντος βι βλίου «Κινητή και Ακίνητη Περιουσία των Φ.Κ.Α. έτους 2005», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη διάθεση ποσού μέχρι επτά χιλιάδων πε ντακοσίων (7.500,00) Ευρώ και αναθέτουμε στον Σταύρο Παπαδόπουλο, οικονομολόγο, την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού του πλαισίου κατευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πόρισμα της μελέτης θα πρέπει να παραδοθεί στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα σίας εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής. Στο παραπάνω αναγραφόμενο ποσό συμπεριλαμβά νεται και ο Φ.Π.Α., η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429 «Λοιπές Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτε λούν ειδικές υπηρεσίες» από τις πιστώσεις του Λογα ριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό Οι όροι εκτέλεσης της παραπάνω μελέτης θα κα θοριστούν με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Σταύρου Παπαδόπουλου εντός (10) ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 30 Μαΐου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ F Aριθ. Υ10γ/οικ (5) Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρε σίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α. Του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α ) «Καταδύσεις αναψυ χής και άλλες διατάξεις», άρθ. 22 παρ. 6. β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας γ. Του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 2. Την υπ αριθμ. Υ10γ/οικ./26893/2002 (ΦΕΚ 1628 Β ) Υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού αγροτικών γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία», όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Υ10γ/οικ / όμοια απόφαση 3. Την υπ αριθμ. ΔΥ 13 α/οικ /1997 (ΦΕΚ 1126 Β ) Κοινή Υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και ορ γάνωση τρίμηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Α9α/οικ.22731/1998 (ΦΕΚ 827 Β ) όμοια.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ /2006 (ΦΕΚ 311 Β ) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικός) που δια τίθεται σε πλοίο, έχει ως καθήκον την παροχή υπηρε σιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους επιβάτες και στο πλήρωμα του πλοίου, με τα διατιθέμενα στο πλοίο μέσα και φαρμακευτικό υλικό, όπως καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, συμπληρωμένα με τον επί πλέον ιατροτεχνικό εξοπλισμό και φάρμακα που ανα φέρονται στον προσαρτώμενο πίνακα στην παρούσα απόφαση. 2. Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πα ρέχονται οιανδήποτε ώρα, αυτεπαγγέλτως ή μετά από ειδοποίηση, καθ όλη τη διάρκεια του πλου δρομολογίου του πλοίου. Στην έννοια του δρομολογίου του πλοίου περιλαμ βάνεται και α) ο χρόνος τριάντα (30) λεπτών της ώρας προ του απόπλου, β) ο χρόνος παραμονής του πλοίου σε λιμένα που προσεγγίζει, γ) ο χρόνος παραμονής του πλοίου σε λιμένα συνεπεία απαγόρευσης απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, εφόσον έχουν επι βιβασθεί επιβάτες. Άρθρο 2 1. Οι ιατροί τοποθετούνται σε συμβατικά επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια θαλάσ σιων ενδομεταφορών απόστασης μεγαλύτερης των εκα τόν είκοσι (120) ναυτικών μιλίων και δραστηριοποιούνται στις παρακάτω αναφερόμενες γραμμές: α) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τα Δωδε κάνησα β) Γραμμές που συνδέουν λοιπά ηπειρωτικά λιμάνια με τα Δωδεκάνησα ή την Κρήτη γ) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με το Ηρά κλειο δ) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τα Χανιά ε) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με το Ρέθυμνο στ) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τον Άγιο Νικόλαο ζ) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τα νησιά Χίο και Μυτιλήνη η) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τα νησιά Σάμο και Ικαρία θ) Γραμμές που συνδέουν ηπειρωτικούς λιμένες με τα νησιά Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο ι) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τις Κυκλά δες ια) Γραμμές που συνδέουν την Αττική με τα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα 2. Εφόσον σε μία γραμμή δραστηριοποιούνται περισ σότερα του ενός πλοία, οι ιατροί τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας στα πλοία με την μεγαλύτερη χωρητικότητα σε επιβάτες, σύμφωνα με το θερινό πι στοποιητικό ασφάλειας αυτών. 3. Η επιλογή και η τοποθέτηση των ιατρών στις θέσεις που προβλέπονται για τα πλοία γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που περιγράφονται στην αρ.υ10γ οικ /2002 (ΦΕΚ 1628 Β ) Υπουργική από φαση «Καθορισμός κριτηρίων διορισμού αγροτικών ια τρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία», όπως συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ. Υ10γ/οικ.62940/ όμοια και ισχύουν για τους ιατρούς αυτούς οι διατάξεις που διέπουν την εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303 τ.α ). 4. Ο διορισμός των ιατρών στις συνιστώμενες θέσεις και η διάθεση τους στα πλοία γίνεται με ενιαία κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας. 5. Η διάθεση ιατρού σε άλλο πλοίο, διάφορο αυτού που αρχικά τοποθετήθηκε, κατά την διάρκεια της υπη ρεσίας του, γίνεται με έγγραφο του Υπουργείου Εμπο ρικής Ναυτιλίας, στις παρακάτω περιπτώσεις : α) Όταν το πλοίο παύσει οριστικά τα δρομολόγια του στις προαναφερόμενες γραμμές. β) Όταν το πλοίο τροποποιήσει οριστικά τα δρομολό για του έτσι ώστε το μέγιστο εκτελούμενο δρομολόγιο να μην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) ναυτικά μίλια. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιατρός τοποθετείται στο αμέ σως επόμενο με βάση τον αριθμό επιβατών, πλοίο που δραστηριοποιείται κατά την στιγμή εκείνη στην ίδια γραμμή και που δεν είναι στελεχωμένο με ιατρό. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία η πλοιοκτήτρια εται ρεία αντικαταστήσει το πλοίο της με άλλο, ο ιατρός τοποθετείται σε νέο πλοίο. Όταν το πλοίο μεταδρομολογηθεί σε άλλη γραμμή άνω των εκατόν είκοσι (120) ναυτικών μιλίων, ο ιατρός εξακολουθεί να είναι τοποθετημένος στο πλοίο μέχρι τη λήξη της ετήσιας τοποθέτησης του. Αν το πλοίο διακόψει τα δρομολόγια του πρόσκαιρα, ο ιατρός τίθεται, για το διάστημα της διακοπής, στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη λεγγύης και επαναδιατίθεται στο πλοίο αμέσως μετά την επανέναρξη των δρομολογίων του. Κατά το διάστημα αυτό, η διάθεση του ιατρού στο πλοίο αναστέλλεται και ο ιατρός επιστρέφει και συ νεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη θέση του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου, όπου και η τοποθέτηση του, χωρίς την έκδοση σχετικής απόφα σης. Η επιστροφή του ιατρού στο πλοίο γίνεται άμεσα, ύστερα από έγγραφη έγκαιρη πρόσκληση του Υπουρ γείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία επανέναρξης των δρομολογίων. Οι ανω τέρω μετακινήσεις γίνονται με μέριμνα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρθρο 3 1. Ο ιατρός υποχρεούται να : α) τηρεί βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα στοι χεία των προσερχόμενων ασθενών, ημερομηνία και ώρα προσέλευσης, η νόσος και η τυχόν εφαρμοσθείσα φαρμακευτική αγωγή. β) ενημερώνει τον Πλοίαρχο για κάθε περιστατικό που αντιμετωπίζει καθώς και για την εξέλιξη αυτού, μέχρι την αποβίβαση του ασθενούς από το πλοίο. Ιδιαιτέρως ενημερώνει άμεσα τον Πλοίαρχο επί περιστατικών για τα οποία υφίσταται έστω και υποψία για ύπαρξη λοιμώ δους νοσήματος επί του πλοίου χωρίς να παραβλέπεται η γενική εξουσία και ευθύνη του Πλοιάρχου ως κυβερ νήτη και διοικητή του πλοίου. Έχει την πλήρη ευθύνη όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων του και των ενεργειών του για τα περιστατικά που αντιμετωπίζει.

6 11034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) βρίσκεται επί του πλοίου και είναι διαθέσιμος για την άσκηση των καθηκόντων του, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά) της ώρας προ του απόπλου του πλοίου για την εκτέλεση του δρομολογίου του. 2. Ως χώρος άσκησης των καθηκόντων του ιατρού ορίζεται το αναρρωτήριο του πλοίου. Στις περιπτώσεις που από τους ισχύοντες κανονι σμούς (π.δ. 259/1981) δεν προβλέπεται η ύπαρξη αναρ ρωτηρίου στο πλοίο, πρέπει με μέριμνα του Πλοιάρχου να διατίθεται άλλος κατάλληλος χώρος του πλοίου. Άρθρο 4 1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη διατίθεται στον ιατρό για την ενδιαίτησή του ατομική καμπίνα με συνεχό μενο χώρο υγιεινής και του παρέχεται σίτιση επί του πλοίου. 2. Ο πλοιοκτήτης δεν ευθύνεται για ενέργειες ή πα ραλήψεις του ιατρού κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Άρθρο 5 1. Παρά το γεγονός ότι ο ιατρός δεν αποτελεί άτομο που εργάζεται στο πλοίο με την έννοια των λοιπών εργαζόμενων μελών πληρώματος αυτού, ο Πλοίαρχος μεριμνά να του παρασχεθεί εκπαίδευση εξοικείωση σε τεχνικές ατομικής επιβίωσης ή να λάβει επαρκείς σχετι κές πληροφορίες και οδηγίες, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Α VI της ΔΣ STCW για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978, όπως αυτή ισχύει. 2. Μετά το πέρας της κατά τα ανωτέρω εκπαίδευσης εξοικείωσης πληροφόρησης ο Πλοίαρχος καταχωρεί σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο γέφυρας. Στον ιατρό κατόπιν αιτήσεων του, χορηγείται από τον πλοίαρχο βεβαίωση περί της παροχής της εκπαίδευσης αυτής. Άρθρο 6 1. Αμέσως μετά την επιβίβαση του στο πλοίο, ο ιατρός ενημερώνει σχετικά τον Πλοίαρχο απευθείας ή μέσω του αντικαταστάτη του. 2. Σε περίπτωση μη επιβίβασης του ιατρού στο πλοίο καταχωρείται από τον Πλοίαρχο στο ημερολόγιο γέφυ ρας σχετική εγγραφή, στην οποία θα αναφέρονται οι τυ χόν λόγοι. Αντίγραφο της κατά τα πιο πάνω εγγραφής, διαβιβάζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο οικείο Νοσοκομείο ή στη ΔΥΠΕ Κρήτης, όπου και ο διορισμός του γιατρού, στις διευθύνσεις που θα αναφέρονται ρητά για κάθε ιατρό στην απόφαση τοποθέτησης, για τον έλεγχο του ιατρού, καθώς και στη Διεύθυνση Οικονομι κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο ιατρός δεν επιβιβασθεί στο πλοίο, δεν κωλύεται για το λόγο αυτό ο απόπλους του πλοίου και η κανονική εκτέλεση του δρομολογίου του. Άρθρο 7 Οι διοριζόμενοι στις ανωτέρω θέσεις ιατροί αμεί βονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α Μέρους του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.α ) όπως εκάστοτε ισχύουν και η αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του ίδιου νόμου. Άρθρο 8 Αντίγραφο της παρούσης απόφασης καθώς και της απόφασης με την οποία ο ιατρός διορίζεται και διατί θεται στο πλοίο, επιδίδεται με έγγραφο της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένος του πλοίου, στο πλοιο κτήτη και τον πλοίαρχο του πλοίου. Στο πιο πάνω έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι η εκπλή ρωση των υποχρεώσεων που βρίζονται στις Αποφάσεις αυτές, όπως και της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη στην δοχή των υπηρεσιών του ιατρού που διατίθεται, απο τελεί διαταγή της Λιμενικής Αρχής αφορά τη τήρηση της δημόσιας υγείας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 30 Μαΐου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Επισυναπτόμενος στην ΚΥΑ Υ10 γ/οικ / ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Οι ποσότητες φαρμάκων και ιατρικού υλικού που πρέ πει να βρίσκονται στο πλοίο καθορίζονται σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού ιδία με τους λιμένες προσέγγισης, τον προορισμό και τη διάρκεια αυτού, το είδος ή τα είδη των δραστηριοτήτων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και τον αριθμό των επιβατών και τον αριθμό των εργαζομένων. Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ Καρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά Συμπαθομιμητικά Αντιστηθαγχικά Διουρητικά Αντιαιμορραγικά (με μητροτονικά αν υπάρχει γυναίκα στο πλοίο) Μητροτονικά Αντιυπερτασικά Αντιαρρυθμικά Παρασυμπαθολυτικά Περιφερικά αγγειοδιασταλτικά Καρδιακές γλυκοσίδες Αντιπηκτικά 2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φάρμακα στομάχου και εντέρων Κατά του έλκους Ισταμινικός ανταγωνιστής Φάρμακα στομάχου Αντιόξινα Αντιεμετικά Υπακτικό γλυσχραντικό Αντιδιαρροϊκά Αντισηπτικό εντέρων Αντιαιμορροϊδικά Καθαρτικά 3. ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ Αναλγητικά αντιπυρετικά Αναλγητικά αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ισχυρά αναλγητικά μη οπιούχα (χορήγηση με ειδική συνταγή) Σπασμολυτικά Μυοχαλαρωτικά 4. ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αγχολυτικά και κατά αϋπνίας (χορήγηση με ειδική συνταγή) Νευροληπτικά για ψυχωσικές καταστάσεις (οξέα συμπτώματα άλλων συστημάτων) χορήγηση με ειδική συνταγή Κατά της ναυτίας Αντιεπιληπτικά Αντιημικρανικά 5. ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΑΝΤΙΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΑ Αντιϊσταμινικά ανταγωνιστές υποδοχέων Ενέσιμο κορτικοστεροειδές 6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βρογχδιασταλτικά Αντιβηχικά μη ναρκωτικά Φάρμακα για ρινίτιδες, ιγμορίτιδες (εκτός αντιβιοτικών) Αποχρεπτικά βλεννολυτικά Προφυλακτικά του άσθματος 7. ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ Αντιβιοτικά (2 τουλάχιστον οικογενειών) Αντισηπτικά ουροποιητικού συστήματος Αντιπαρασιτικά τοπικής χήσης Κατά εντερικών λοιμώξεων Αντιτετανικά εμβόλια και γ σφαιρίνες Ανθελονοσιακά (αν ενδημεί η νόσος) 8. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Ινσουλίνη Αντιδιαβητικά από το στόμα Αντι υπογλυκαιμικά φάρμακα 9. ΕΠΑΝΥΔΑΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΟΓΟΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Διαλύματα για την αντιμετώπιση από το στόμα ελα φρών περιστατικών απώλειας υγρών ηλεκτρολυτών Οροί Υποκατάστατα πλάσματος Μανιτόλη 10.ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δερματολογικής χρήσης Αντισηπτικό διάλυμα Τοπικό κορτικοστεροειδές Αντιβιοτική αλοιφή Αντιφλεγμονώδης και αναλγητική αλοιφή Ζελέ δερματική αντιμυκητιακής χρήσης Σκεύασμα κατά των εγκαυμάτων Τοπικά ιοστατικά Αντιαλλεργικά αντικνησμώδη τοπικά αναισθητικά Αντιερπετικά 10. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Οφθαλμολογικής χρήσης Αντιβιοτικό κολλύριο Αντιβιοτικό αντιφλεγμονώδες κολλύριο Αναισθητικό κολλύριο Μυοτονικό υποτονικό κολλύριο Αγγειοσπαστικά αντιαλλεργικά Υποκατάστατα δακρύων και παραμφερή προϊόντα Ιοστατικά 10. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.3 Ωτικής χρήσης. Αντιβιοτικό διάλυμα Αναισθητικό αντιφλεγμονώδεςδιάλυμμα Αντιαλλεργικά Αποσυμφοριτικά Αντιμικροβιακά 10. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.4 Παθήσεων Στοματοφάρυγγα Αντιβιοτικό ή αντισηπτικό διάλυμμα για γαργαρισμούς Αντιμηκητιασικό διάλυμμα 10. ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοπικά Αναισθητικά Τοπικό αναισθητικό με ψύξη Τοπικό αναισθητικό Οδοντικό αναισθητικό αντισηπτικό μίγμα 11. ΑΝΤΙΔΟΤΑ Αντίδοτα για την αντιμετώπιση δηλητηριάσεων Β. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κλίνη εξεταστική Λυχνία εξεταστική Φορείο μεταφοράς ασθενών Αναπηρικό αμαξίδιο Παραβάν τροχήλατο Στατώ ορών Τροχήλατο νοσηλείας Τσάντα Α Βοηθειών Λαρυγγοσκόπιο Φιάλη οξυγόνου 2. ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) μαζί με διάταξη σύνδεσης της με φιάλη οξυγόνου. Συσκευή οξυγονοθεραπείας, τουλάχιστον 2 1/2 λίτρων, μαζί με μειωτήρα πίεσης. Μηχανικός αναρροφητήρας για απέμφραξη των άνω αεροφόρων οδών με καθετήρες αναρρόφησης μιας χρήσης Συσκευή ανάνηψης από «στόμα σε στόμα» τύπου ανά λογου με αεραγωγό BROOK Αεραγωγός τύπου ανάλογου με GUEDEL μέγεθος 4 ή και 3 ή και 1 Απινιδωτής αυτόματος διφασικός Αναπνευστήρας φορητός Σέτ ανάνηψης Οξύμετρο παλμικό 3. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ Συρραπτικό εργαλείο μιας χρήσης για συρραφή δέρ ματος σε σιαγόνες για οδήγηση ραφής, με μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδετήρες (CLIPS) και λαβή αποσυρρα φής ή χρειώδη για συρραφή δέρματος. Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (διαφόρων με γεθών) Λωρίδες γάζας για επίδεση Σωληνοειδής γάζα για επίδεση δακτύλων Επιθέματα από αποστειρωμένη γάζα Υδρόφιλο βαμβάκι Αποστειρωμένο λινοσκέπασμα για εγκαύματα Τριγωνικό ωμοφόριο Γάντια πλαστικά μιας χρήσης απλά αποστειρωμένα Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι Αποστειρωμένοι πιεστικοί επίδεσμοι Αυτοκόλλητα ράμματα ή ταινίες οξειδίου του ψευ δαργύρου Μη απορροφούμενα ράμματα μεταξιού No 2/0 με κυρ τή βελόνα δέρματος, ράμματα απορροφήσιμα τύπου CAT GUT No 2/0 κ.λπ.

8 11036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία και αντιβιοτικό Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε λιπαρή ουσία, νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα Βαμβακεροί επίδεσμοι Λευκοπλάστης Τσιρότα 3. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Νυστέρια μιας χρήσης Εργαλειοθήκη βραστήρας, από ανοξείδωτο μέταλλο Ψαλίδια α) κοινό ή και β) χειρουργικό κυρτό Λαβίδες (ανατομική, χειρουργική) Αιμοστατική λαβίδα κυρτή 5,5 Βελονοκάτοχο ραφής δέρματος Ξυριστικές μηχανές μιας χρήσης Μικρός φακός για έλεγχο στοματοφάρυγγα Ρινογαστρικός σωλήνας 4. ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Γλωσσοπίεστρα μιας χρήσης Δοκιμαστικές ταινίες ελέγχου ούρων (πρωτεΐνες, γλυ κόζη, αίμα, ακετόνη, κ.λπ.) MULTI STIKE 50 Φύλλα παρακολούθησης της θερμοκρασίας 50 Ιατρικά δελτία διακομιδής των ασθενών 50 Δοκιμαστικές ταινίες ελέγχου σακχάρου αίματος Μηχάνημα μέτρησης σακχάρου αίματος Στηθοσκόπιο Μανόμετρο αρτηριακής πίεσης Κανονικό ιατρικό θερμόμετρο Θερμόμετρο υποθερμίας 50 φύλλα ενημερωτικά υγείας MAC Διεθνής Ιατρικός Οδηγός Πλοίων WHO (Έκδοση Ιδρύ ματος Ευγενιδείου) 5. ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΙ ΑΣΜΟΥ Χρειώδη για κένωση ουροδόχου κύστης Χρειώδη για την κατά σταγόνες χορήγηση δια του ορθού Συσκευή έγχυσης ορού με φίλτρο μίας χρήσης Ουροσυλλέκτες Ουροκαθετήρες τύπου FOLEY No 16 Σύριγγες μιας χρήσης με βελόνα 2,5 ml ή / και 5 ml ή/ και 10 ml Βελόνες για ενδοφλέβια έγχυση ή φλεβοκαθετήρες No 21G Στήριγμα για ορούς 6. ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δοχείο συλλογής ούρων κοπράνων Θερμοφόρα Παγοκύστη ή παγοσάκκοι Ουροδοχείο (ανδρών) Χειρουργικές μάσκες προσώπου Δοχείο για οφθαλμικό λουτρό ή ειδική συσκευή Ραβδάκια με βαμβάκι καθαρισμού αυτιών (COTON TIGES) 7. ΥΛΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Εύκαμπτος νάρθηκας από έλατο αλουμίνιο για δά κτυλα Εύκαμπτος νάρθηκας από έλατο αλουμίνιο για τον αντίβραχίονα και το χέρι Εύκαμπτος νάρθηκας από έλατο αλουμίνιο για το μηρό και πόδι Φουσκωτοί νάρθηκες από ειδικό μη τοξικό υλικό δια περατοί από ακτίνες Χ, με ειδική βαλβίδα για να φου σκωθούν Αυχενικό περιλαίμιο ακινητοποίησης λαιμού από μη τοξικό υλικό Μηχάνημα ακινητοποίησης με τροχαλίες ή κινητός κοίλος νάρθηκας Φορείο τύπου Neil Robertson σύμφωνα με προδιαγρα φές του IMGS της WHO Σάκος μεταφοράς νεκρών 8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Απολυμαντικό νερού (χλωράσβεστος κ.λπ) Υγρό εντομοκτόνο (spray) Εντομοκτόνο σε σκόνη Αντισηπτικό επιφανειών Προφυλακτικά * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ " Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις :

Διαβάστε περισσότερα

4. κάθε πλοίο υπό τη σηµαία του ή νηολογηµένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, του

4. κάθε πλοίο υπό τη σηµαία του ή νηολογηµένο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του, του Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γιατροί στα πλοία της ακτοπλοΐας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γιατροί στα πλοία της ακτοπλοΐας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γιατροί στα πλοία της ακτοπλοΐας Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη και του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο».

«Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου σε πλοίο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ: Γ Ταχ. /νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : 2132161026

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΛΛΑΔΟΣ , πράξη «Πρόγραμμα Κοινοπραξιών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μεσογείων 14-18 115 10 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 Α.Δ.Α: Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1128128 ΕΞ 2015

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2015 Α.Δ.Α: Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1128128 ΕΞ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1103045 ΕΞ 2014/11.7.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την προπαρασκευή των αναγκαίων προσαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Νίκαια : 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Αρ. Πρωτ: Δ.Υ. ΤΜΗΜΑ & Προς: Το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Θέμα : Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και φαρμακείων πλάτης για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ: ΠPOEΔPIKO ΔIATAΓMA 16/1996 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. α) Της αριθ ΕΞ2015/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. α) Της αριθ ΕΞ2015/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005294092 2016-10-25 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ Τ.Κ. : 84 700 TEL : +30 22860 25393-4 FAX : +30 22860 25898 E-Mail :karamfenia@yahoo.gr Πληρ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την υλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Όπου έργο και πρόληψη

Όπου έργο και πρόληψη Κωνσταντίνος Γ. Βροντάκης Ειδικός Ιατρός Εργασίας, PHD Επιστημ. Υπεύθυνος Υγείας ErgoProlipsis Γιατί χρειάζεται ο διασώστης εργασίας; Το 80% από τις επείγουσες καταστάσεις και τα ατυχήματα τα οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα