Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : FAX : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 29Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ιαφόρων µηχανηµάτων γενικής και ειδικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισµό) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Πρόχειρος ιαγωνισµός Η χαµηλότερη τιµή Παρασκευή , ώρα π.µ.. Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ιαφόρων µηχανηµάτων γενικής και ειδικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 1439 (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισµό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ,66 ΕΥΡΩ συµπ. ΦΠΑ Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/ )περί συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών», 3. Την αρίθµ.π1-1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρµογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις. 4. Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων 1

2 κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 5. Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96), «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05, 7. Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 8. Το Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 10. Την µε αρίθµ.24014/ (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την εφαρµογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον N.3414/2005» 11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/ «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 13. Το Π..60/2007(ΦΕΚ 64/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005.» 14. Το Π..118/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π..) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α ) 15. Το Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 16. Το Ν.3867/ (ΦΕΚ128/ ) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών>>. 17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)» 18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/ ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.της εθνικής οικονοµίας» 20. Το ΦΕΚ 2309/ Β/ σχετικά µε ορισµό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών. Β: Την απόφαση: 21. Την µε αριθµ. 4./ πρκ 6./ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού. 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ιαφόρων µηχανηµάτων γενικής και ειδικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισµό). Προϋπολογισµός: ,66 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Γλώσσα : Ελληνική Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Πέµπτη , ώρα στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η Παρασκευή , ώρα π.µ.. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς). Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο και δεν θα φέρει αριθµητικά πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις : α) Η λέξη " προσφορά " β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ " γ) Ο αριθµός διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς η προσκόµιση CD ή άλλου µέσου αποθήκευσης Η/Υ σε προγράµµατα Microsoft. Το σχετικό παράβολο από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο πληρώθηκε) προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. Το ποσό που απαιτείται για την συµµετοχή στο διαγωνισµό ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ θα πληρώνεται µε µετρητά στο Ταµείο του Νοσοκοµείου. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προµηθειών Νοσοκοµείου. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες. Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά. : Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο. 3

4 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµό. Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι : 1. Μ. Τ. Π. Υ. 1,5 %Χ καθαρής αξίας. 2. Χαρτόσηµο 2,4 % επί Μ. Τ. Π. Υ. 3. Φόρος 4% Χ καθαρής αξίας µείον των κρατήσεων. 4. 0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ΑΑ Σ). 5. Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και την.υ6α/γπ/οικ.36932/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β / ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του : α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. β) Το χρόνο παράδοσης. 2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη. 3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη. 4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα σβησίµατα διορθώσεις. 5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής. 6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη. 7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους, ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη. 8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονοµικές 4

5 προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιµών και οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιµών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης µετράει από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή. Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος µεγαλύτερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη, δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Η παράδοση του υπό προµήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγµάτων της προσφοράς. Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ηµερών. ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία. Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου. Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.. 394/96,όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π..118/07. Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 5

6 1 EAGLE Πολικό καλώδιο ασθενούς multilink , Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) ΤΕΜΑΧΙΟ Καλώδιο σύνδεσης SP Περιχειρίδες LATEX - FREE ( ,5 & cm) Περιχειρίδες LATEX - FREE (25-35cm) Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων , Probe Οξυµετρίας SP02 ακτύλου Συνδετικό καλώδιο για Probe θερµοκρασίας Σένσορες οξυµετρίας νεογνών Ν-25 µιας χρήσης 2 EAGLE Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) πολικό καλώδιο ασθενούς Multilink , Συνδετικό καλώδιο για Probe ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Οξυµετρίας Συνδετικό καλώδιο για Probe θερµοκρασίας Probe Οξυµετρίας Sp02 ακτύλου Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων ECG-10-Πολικό καλώδιο ασθενούς multilink Aπολήξεων 5-LEAD V-LEAD (grabber) Περιχειρίδες Latex-free (33-47cm) , Περιχειρίδες LATEX_FREE (42-50 cm) Περιχειρίδες LATEX_FREE (32-42 cm) Περιχειρίδες LATEX_FREE (23-33 cm) 3 MAC 1200/ , ,50 10 ΤΕΜΑΧΙΟ Μανδαλάκια (σετ 4 τεµ.) , Φούσκες µε µέταλλο (σετ) , Πλήρες 10πολικό καλώδιο ασθενούς µε κωδικό ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό σετ ακροδεκτών ΝΈΟ grabber Κεντρική φίσα Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε κωδικό CARDIOSERV ΑΠΙΝΙ ΩΤΗΣ Παιδιατρικά Paddles Μπαταρία cardioserv µε κωδικό Χερούλια για κουτάλες απινιδωτή Καλώδιο σύνδεσης αυτοκ/των ηλεκτροδίων Ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτ/κής απινίδωσης (paddles) /πολικό καλώδιο ασθενούς ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό σετ ακροδεκτών (Grabber) ΤΕΜΑΧΙΟ Probe Οξυµετρίας SP02 ακτύλου νεογνών Ν-25 µιας χρήσεως B Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινιδωτή (Π/ ) ΤΕΜΑΧΙΟ

7 /πολικό καλώδιο ασθενούς (grabber) 5 MICROSMART ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΣ Φούσκες µε µέταλλο (σετ) Μανδαλάκια (σετ 4 τεµ.) , Καλώδιο ασθενούς 10/πολικό (νέο) ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό σετ ακροδεκτών (lines ΝΕΟ) Πληκτρολόγιο στο οποίο να περιλαµβάνεται το πλήκτρο on/off Καπάκι καταγραφικού κωδ Πλαστικό εναπόθεσης χαρτιού κωδ Πλαινό πλαστικό καταγραφικού κωδ ΤΕΜΑΧΙΟ Κουµπί ανοίγµατος καταγραφικού κωδ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΣ SCHILLER AT-2 PLUS Μοτέρ κίνησης χαρτιού S Πάνω καπάκι θήκης χαρτιού S Κύλινδρος χαρτιού S Πλαστικές ροδέλες - ολισθητήρες TEMAXIO 10 κυλίνδρου χαρτιού S Γρανάζι S TEMAXIO εκαπολικό καλώδιο ασθενούς µε κωδικό S για καρδιογράφο εξακάναλο SCHILLER - AT - 2 plus Μπαταρία επαναφορτιζόµενη µε κωδικό S Θήκη χαρτιού µε κωδικό S Θερµική κεφαλή εκτύπωσης µε κωδικό S Αισθητήρας κίνησης χαρτιού µε κωδικό S Ασφάλεια για κράτηµα κυλίνδρου καταγραφής µε κωδικό S ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΣ SCHILLER AT Μπαταρία καρδιογράφου S εκαπολικό καλώδιο ασθενούς µε κωδικό S για καρδιογράφο εξακάναλο SCHILLER - AT DASH 2000 TEMAXIO 1 TEMAXIO /πολικό καλώδιο ασθενούς multilink , Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) ΤΕΜΑΧΙΟ Συνδετικό καλώδιο για Probe ΤΕΜΑΧΙΟ 8 Οξυµετρίας ,00 Probe Οξυµετρίας SP02 ακτύλου 9,00 7

8 ,00 Σένσορες οξυµετρίας νεογνών Ν-25 7,00 µιας χρήσης, Αισθητήρες οξυµετρίας µίας χρήσεως για µόνιτορ DASH 2000, να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO ΕΝ , το αυτοκόλλητο υλικό να είναι αναγνωρισµένης εταιρείας, να είναι κατάλληλοι για νεογνά µε βάρος µέχρι 3 kgr. Ο σύνδεσµος να είναι κατάλληλος για σύνδεση µε µόνιτορ DASH 2000 τόσο σαν σχήµα όσο και σαν λειτουργία και να είναι οπωσδήποτε συµβατός µε τα αυθεντικά εξαρτήµατα της κατασκευάστριας του monitor. Κατασκευή από PVC µε επιχρυσωµένους ακροδέκτες ,00 Σένσορες οξυµετρίας βρεφών ,00 µιας χρήσης Αισθητήρες οξυµετρίας µίας χρήσεως για µόνιτορ DASH 2000, να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO ΕΝ , το αυτοκόλλητο υλικό να είναι αναγνωρισµένης εταιρείας. Ο σύνδεσµος να είναι κατάλληλος για σύνδεση µε µόνιτορ DASH 2000 τόσο σαν σχήµα όσο και σαν λειτουργία και να είναι οπωσδήποτε συµβατός µε τα αυθεντικά εξαρτήµατα της κατασκευάστριας του monitor. Κατασκευή από PVC µε επιχρυσωµένους ακροδέκτες Περιχειρίδες Latex-free (31-40 cm) , Περιχειρίδες Latex-free (23-33 cm) ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες Latex-free (17-25 cm) Περιχειρίδες Latex-free (12-19 cm) Περιχειρίδες Latex-free (8-13 cm) Περιχειρίδες (32-42cm) πολλαπλών ,50 6 χρήσεων Περιχειρίδες (25-35cm) πολλαπλών χρήσεων Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων , Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων για νεογνά ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό ηλεκτρόδιο νεογνών µιας 0 χρήσης Adapter για νεογνικό ηλεκτρόδιο Συνδετικό καλώδιο για Probe θερµοκρασίας Probe θερµοκρασίας πολλαπλών χρήσεων, ορθού/οισοφαγ. ενηλίκου Καλύµατα θερµοµέτρων (πακέτο 1000 τεµ.) 9 DASH 3000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΥΠΟΥ DASH 3000 ΚΩ SOLAR 8000M ECG-10-Πολικό καλώδιο ασθενούς multilink Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) Απολήξεων 5-LEAD V-LEAD (grabber) Probe οξυµετρίας SP02 ακτύλου 8

9 Probe θερµοκρασίας πολλαπλών χρήσεων, ορθού/οισοφαγ. ενηλίκου Περιχειρίδες Latex-free (31-40 cm) , Περιχειρίδες Latex-free (33-47 cm) , Αισθητήρας ETCO2 για module C3 (καπνογράφος) Συνδετικό καλώδιο καπνογραφίας Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων 11 ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ LFT Μίγµα Ηλίου 11.2 Μίγµα αερίων διάχυσης (Νe, CO) 11.3 Μίγµα αερίων όγκων (Ne) 11.4 Ασκός 3 λίτρων διάχυσης ΤΕΜΑΧΙΟ Ασκός 7 λίτρων 11.6 Πνευµοταχογράφος 11.7 Στήλη αέριας χρωµατογραφίας 11.8 Τύµπανα αέρα 11.9 Βάση στήριξης ασκού 12 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ DATEX-OHMEDA Αισθητήρας ροής , Αισθητήρας Ο2 αναπνευστήρα , Αισθητήρας Ο2 καπνογράφου , Φιάλη βαθµονόµησης Οhmeda Αισθητήρας SPO Καλώδιο αισθητήρα SPO2 ΤΕΜΑΧΙΟ Σωληνίσκος δειγµατοληψίας Φίλτρο καπνογράφου , Φυσούνα αναπνευστήρα 13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ JULIAN/DRAGER 13.1 Φίλτρα αέρος 13.2 Control glass 13.3 Valve disk κεραµικοί δίσκοι 13.4 Συνδετικό ασκού (ευθύ) 13.5 Υ-Συνδετικό ασθενούς µε luer lock συνδετικό για καπνογράφηση 13.6 Σωλήνας σπιράλ 1,10 µέτρα Spirolog sensors (σετ 5 τεµ.) 13.8 Container lot water separator 13.9 Water separator Πλωτήρας συσκευασία 5 τεµαχίων Μανσέτα σιλικόνης αναρρόφησης Γωνιώδη συνδετικά - καπάκι αναρρόφησης Καπάκι αναρρόφησης Φιάλη εκκριµάτων 14 ΜΕΘ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ EVITA 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ DURA/DRAGER Αισθητήρας Ροής ΤΕΜΑΧΙΟ Spirolog sensors (σετ 5 τεµ.) Σένσορες Απινιδωτής NIHON KOHDEN Κουτάλα απινιδωτή 9

10 καλώδιο σύνδεσης ασθενή Μπαταρία 16 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ HEINE F.O Μπαταρία επαναφορτιζόµενη 3.5V 16.2 Projection lamp type V 100W Μπαταρία επαναφορτιζόµενη 2.5 V 17 ΛΑΜΠΑΚΙΑ,ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ 17.1 ΛΑΜΠΑΚΙΑ HEINE F.O XENON ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3.5V 17.2 ΛΑΜΠΑΚΙΑ HEINE F.O XENON ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2.5V Λάµπες για προβολείς χειρ/ου 22.8V 0 50W τύπου HANAULUX 2007 & 2003 & Λαµπάκια απλά λαρυγγοσκοπίου ΤΕΜΑΧΙΟ Λαµπάκια ψυχρού φωτισµού λαρυγγοσκοπίου 17.6 Λαµπάκια για κολποσκόπιο CARL ZEISS 12V 100W καθρέπτου ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ Φωτ/πεία LIGHT II OHMEDA 20V ΤΕΜΑΧΙΟ 3 150W καθρέπτου 17.8 Λυχνίες για βρογχοσκόπιο 15V ΤΕΜΑΧΙΟ 3 150W καθρέπτου Λυχνίες ενδοσκοπίου storz 24V 250W Λυχνίες για προβολείς HANAULUX ΤΕΜΑΧΙΟ V 50W καθρέπτου Νο 5 - F Οπτικό πεδίο OCTOPUS PERIMETER λυχνία MLX HLX BR2 12V 50W Σχισµοειδής λυχνία ΝΙΚΟΝ FS/3V 12V 30W XENOP HOT HLX τεµ Projector TAKAGI λυχνία 6518/2 6V 20W HAAG STREIT λυχνία 6V 4,5A 0,00-0, Λυχνία αλογόνου για µικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ-400 type V 30W Λυχνία αλογόνου για µικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ ALPHPHOT 2Y52-H Λυχνίες αλογόνου Decostar OSRAM 50W 12V SP καθρέπτου για προβολείς HERAEUS HANALUX Λυχνία µικροσκοπίου LEICA M690 ΜΟΝΤΕΛΟ GUERRA - HLX V 50W Λυχνίες µικροσκοπίου ZEISS OPMI PRO Magis S8 12V 100W καθρέπτου, 4 τεµ Αντικειµενικός φακός εστιακής απόστασης F350 για µικροσκόπιο ZEISS OPMI PRO Magis S Λυχνίες µικροσκοπίου ZEISS OPMI- 1 12V 100W Λυχνία για ενδοσκοπική πηγή WISAR Λυχνία για ενδοσκοπική πηγή STORZ Λυχνία αλογόνου 250W για ενδοσκοπική πηγή RICHARD WOLF Λυχνία XENON 180W για πηγή ψυχρού φωτισµού XION και ILO ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΤΕΜΑΧΙΟ ,

11 17.27 Λάµπα για Videoprojector Sanyo (Model no.plv -Z3 lamp type no POA-LMP86) Λαµπάκια για FRENZELDEHAG LAMP 507,4 V,0,23 AMP,1 WATT, DIAMETER 3,5X0,35mm Λαµπάκια για Heine Beta Σχισµοειδής λυχνία 6V 20W, για XEEL Σχισµοειδής λυχνία YAG II PLUS Model Visulas ZEISS Λυχνίες 15 V 150W για µικροσκόπιο OP -C12 OPTOMIC καθρέφτου Λυχνία ενδοσκοπική PENTAX EPK Λυχνία ενδοσκοπική PENTAX EPK Λυχνίες για πηγή ψυχρού φωτισµού HEINE HK Α) MAC ΚΥΡΤΕΣ ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ HEINE F.O No 0 - F & No 1 - F No 2 - F No 3 - F ΤΕΜΑΧΙΟ No 4 - F ΤΕΜΑΧΙΟ No 5 - F B) MILLER No 00 - F No 0 - F No 1 - F Γ) ΗΕΙΝΕ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ & & No 0 - F No 1 - F ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΥΣΚΟΛΗ ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ HEINE FLEX TIP + F.O Λάµα No Mac 3 F Λάµα No Mac 4 F Λαβή κοντή F.O για δύσκολη διασωλήνωση F ΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN Καλώδια διαθερµιών Martin 400 χωρίς adaptor ποδοκίνητα µε εµπρόσθιο άκρο σχήµα µαχαιρίδιου (αποσπώµενο) Καλώδια διαθερµιών Martin 400 χωρίς adaptor χειροκίνητα µε εµπρόσθιο σχήµα µαχαιρίδιου (αποσπώµενο) Μαχαιρίδια για τα καλώδια διαθερµιών Martin Μπίλιες µονωµένες µήκους 15 cm 4mm για διαθερµίες Martin Μπίλιες για τα καλώδια διαθερµιών Martin 400, 4 mm Καλώδια για πλάκες γείωσης Martin για διαθέρµια, 3 µέτρα Καλώδια διπολικά για διαθέρµια Martin Λαβίδες διπολικές για διαθέρµια Martin , ,

12 23 ΙΑΘΕΡΜΙΑ ΥΓΡΟΥ ΠΕ ΙΟΥ MALIS 23.1 Καλώδια διπολικά για Malis απλά ΤΕΜΑΧΙΟ 3 µ.x. 24 ΑΓΓΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ STORZ τεµαχιο Μονοπολικές µε µπίλια Μονοπολικές µε µαχαιρίδιο Μονοπολικές µε αγκύλη ΤΕΜΑΧΙΟ WELCH-ALLYN Η.Π.Α ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΑ ΑΜΕΣΑ Νο ΤΕΜΑΧΙΟ Νο ΤΕΜΑΧΙΟ 3 26 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ LIGA SURE Αιµοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόµενο σύστηµα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων διατοµής µέχρι 7mm του Νοσοκοµείου µας, µε αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και κλείδωµα χειρολαβής. Με ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, ενεργοποιούµενες από την χειρολαβή, κυρτούς σιαγώνες µήκους κοπής 34mm & µήκος στυλεού 18cm, και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή µηχανική σκανδάλη κοπής Ενεργό ηλεκτρόδιο µιας χρήσης µε τρία κοµβία ελέγχου κοπής, αιµόστασης και διαχωρισµού ιστών µε αιµόσταση και ολισθαίνων ρυθµιστή αλλαγής ισχύς από το αποστειρωµένο πεδίο για LIGA SURE Λαβίδες θερµικής συγκόλησης µε ενσωµατωµένο καλώδιο, BAYONET για συσκευή Starion Λαβίδες θερµικής συγκόλησης πιστολοειδούς λαβής µε ενσωµατωµένο καλώδιο µήκους εργασίας 14 cm για συσκευή Starion 26.5 Λεπίδες για δερµοτόµους Storz πλάτους κοπής 12,5 mm σε συσκευασία των 10 τεµαχίων Φρέζες κοπής πολλαπλών χρήσεων (Suction Shaver Blade) διαφόρων τύπων για χειρολαβή shaver Storz Drill Cut-X και STAMMBERGER- CASTELNUOVO Σετ σωλήνων πλύσης (tubing set) πολλαπλών χρήσεων για τη συσκευή Storz UNIDRIVE ENT Motor System ,00 5 ΤΕΜΑΧΙΟ , , MONITOR SCHILLER /πολικό ηλεκτρόδιο µιας χρήσεως ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες µονού αυλού Νο 2, µιας χρήσεως κατάλληλες για νεογνά, λευκού χρώµατος, υλικού κατασκευής woven latex-free, σύνδεση µε velcro, να διαθέτει ενδείξεις τοποθέτησης πάνω στην περιχειρίδα. 0 12

13 Περιχειρίδες µονού αυλού Νο 3, µιας 0 χρήσεως κατάλληλες για νεογνά, λευκού χρώµατος, υλικού κατασκευής woven latex-free, σύνδεση µε velcro, να διαθέτει ενδείξεις τοποθέτησης πάνω στην περιχειρίδα Περιχειρίδες µονού αυλού Νο 4, µιας 0 χρήσεως κατάλληλες για νεογνά, λευκού χρώµατος, υλικού κατασκευής woven latex-free, σύνδεση µε velcro, να διαθέτει ενδείξεις τοποθέτησης πάνω στην περιχειρίδα Συνδετικό καλώδιο αναίµακτης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 πίεσης για περιχειρίδες µε micro connector για νεογνά µήκους 1,75m Καλώδιο σένσορα ΤΕΜΑΧΙΟ Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων για νεογνά Συνδετικό καλώδιο για probe θερµοκρασίας νεογνών /πολικό καλώδιο ΗΚΓ πολλαπλών χρήσεων /πολικό καλώδιο ΗΚΓ µιας χρήσεως 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ Οξύµετρο NELLCOR OPERATOR'S MANUAL NPB Σένσορες οξυµετρίας βρεφών 1-20 µιας χρήσεως ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥΣ 29.1 για κρανιοτόµο Aesculap 29.2 για κρανιοτόµο HILAN ΤΕΜΑΧΙΟ 7 30 ΦΡΕΖΕΣ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥΣ για κρανιοτόµο Hilan 31 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SAMNOLAB) 31.1 Αισθητήρας ροής ροχαλητού (θερµίστορας) 31.2 Θωρακικός αισθητήρας 31.3 Κοιλιακός αισθητήρας 31.4 Θωρακικός αισθητήρας µε σύνδεσµο διαφραγµατικού αισθητήρα Καλώδια ηλεκτροκαρδιογράφου που συνδέουν τα pads µε το µηχάνηµα του εργαστηρίου 32 Πιεσόµετρα υδραργυρικά S.K. Miniatur 300B Περιχειρίδες Νο cm , Περιχειρίδες Νο 20-29cm Περιχειρίδες Νο 10-14cm 33 ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ EG-2930K επιστόµιο EG-2930K λάδι σιλικόνης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 13

14 34 ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WOLF Σετ σωληνώσεων π.χ για την αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ Μεµβράνες στεγανοποίησης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 σύνδεσης 35 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ EN OTECHNIC EN ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ WATER FILTER ΤΕΜΑΧΙΟ SUCTION ΤΕΜΑΧΙΟ TANK ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΛΤΡΑ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΩΝ 2) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 36 Πιεσόµετρα ηλεκτρονικά AND Περιχειρίδες Νο 22-32cm ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες Νο18-22 cm ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες Νο 13,5-19,5 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 3 37 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ Αναρρόφηση τύπου FASSET µε ΤΕΜΑΧΙΟ 20 κωδικό Αναρροφήσεις τύπου RVTM 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ Αναρροφήσεις τύπου ATMOS ΤΕΜΑΧΙΟ Αναρρόφηση PV2TM 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 38 Συσκευή NSK SUURGIC XT Χειρολαβές (κεφαλές) κυρτές tour ωτοχειρ/κής RPM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39 Οξύµετρο NELLCOR N Μετωπιαίοι αισθητήρες µιας χρήσεως ενηλίκων Οξύµετρο NELLCOR N Αισθητήρας οξυµετρίας Ανταλλακτική µπαταρία 41 Οξύµετρο NELLCOR N Αισθητήρας παλµικής οξυµετρίας για φορητό Ν Νεογνικός SENSORE O 2 MASIMO SET LNOP NEO-L < 3 kgr or > 40 kgr 41.3 Απινιδωτής LAERDAL HEARTSART FR Μπαταρία µαγγανίου λιθίου µοντέλο M3863A PHILIPS 42 ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ TEMAXIO Φρέζα κρανιοανάτρησης νέου κρανιοτόµου MEDICON κωδ Φρέζες διαµαντέ mm 42.3 Φρέζες διαµαντέ mm 42.4 Φρέζες διαµαντέ mm 14

15 42.5 Φρέζες Rosen mm 42.6 Φρέζες Rosen ,8mm 42.7 Φρέζα κρανιοτόµου Medicon 1,5mm 42.8 Καλώδιο πηγής ψυχρού φωτισµού Coronate - XH - DUO νέου πύργου λαπ/κών 42.9 Λάστιχο πλύσης αναρρόφησης για συσκευή ενδοκοιλιακών πλύσεων Aqua-Puvator Biotherm REF SS (Νέος πύργος Λαπ.) Σωλήνας πνευµοπεριτοναίου WISAP REF 7642 HSE για συσκευή διόγκωσης πνευµοπεριτοναίου Tetraflator Λαβίδα σύλληψης για αφαίρεση ξένων σωµάτων µήκους 40cm και διαµέτρου 7Fr Ποδοδιακόπτης διπλός (Cut + Coag) για συσκευή διαθερµίας Martin TEMAXIO 6 43 ΟΞΥΜΕΤΡΟ NOVAMETRIXE OXYPLETH 520A Αισθητήρας ενηλίκων πλήρης πολλαπλών χρήσεων µήκους 3m TEMAXIO 3 44 ΟΞΥΜΕΤΡΟ - ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ CMS 5000 ΟΙΚΟΥ CONTEC MEDICAL SYSTEM Αισθητήρας SPO2 Βρεφών ΤΕΜΑΧΙΟ Καλώδιο προέκτασης κορεσµού ΤΕΜΑΧΙΟ 3 SPO2 για αισθητήρες παίδων - βρεφών - νεογνών 44.3 Περιχειρίδα νεογνών (6-11 cm) TEMAXIO Περιχειρίδα βρεφών (10-19 cm) ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδα παίδων (18-26 cm) ΤΕΜΑΧΙΟ Αισθητήρας παίδων ΤΕΜΑΧΙΟ Αισθητήρας ενηλίκων ΤΕΜΑΧΙΟ 3 45 ΟΞΥΜΕΤΡΟ MD600P ΟΙΚΟΥ COMDEK Αισθητήρας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων πλήρης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 46 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ V100 DINAMAP GE HEALTHCARE 46.1 Περιχειρίδες διπλού αυλού Νο 2, Νο 3, Νο 4 critikon ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15

16 47 ΙΑΦΟΡΑ 47.1 Θερµαντήρας υγράνσεως BIPAP Καλώδιο ασθενούς µε ενσωµατωµένο clip δακτύλου για την µέτρηση κορεσµού O2 για το monitor Nelcor - Puritan Bennet LR 98913C ίσκος κοπής γύψου γυψοπρίονου TEKNO ίσκος κοπής ναρθήκων µηχανήµατος κοπής ναρθήκων Cast Saw από τιτάνιο Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο ΑΤ 2 plus SCHILER Ακροδέκτες για το Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο ΑΤ 2 plus SCHILER Περιχειρίδες για πιεσόµετρα OMRON M4-I Περιχειρίδα για Πιεσόµετρο Ηλεκτρονικό AND 47.9 Περιχειρίδες για holter πίεσης medset σε µεγέθη medium-large Σένσορα οξυµετρίας για οξύµετρο φορητό NPB Σένσορα οξυµετρίας για οξύµετρο Finger Print BCI Μπαταρίες επαναφαρτιζόµενες Nicd 3,5V για φορτιστή Heine NT 200 (λαρυγγοσκοπίου Heine) Μπαταρίες επαναφαρτιζόµενες Nicd 2,5V για φορτιστή Heine NT 200 (λαρυγγοσκοπίου Heine) Αντάπτορες µεταλλικοί για ωτοσκόπια Heine 100 (σετ των2) Μετωπιαίο κάτοπτρο ρεύµατος θερµού φωτισµού µε καθρέπτη 55χιλ και µε µονό βύσµα για το τροφοδοτικό Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο NIHON COHDEN BD-615 E Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο esaote BIOMEDICA P Καλώδιο για ηλεκτροµυογράφο PT- UDS V (LABORIE MEDICAL TECHNOLOGY CORP) Φίλτρο βιολογικό κλιβάνου ατµού ΩΡΛ STATIM 5000 SCICAN S Revision No Συνδετικά CO2 σωλήνα παροχής για συσκευή VIS AIR πνευµοπεριτοναίου Φίλτρα για σύνδεση µε τη συσκευή πνευµοπεριτοναίου WOLF σετ 10 τεµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ,

17 47.22 Μπουκαλάκια οξυγόνου Λαβές εστίασης & µετακίνησης προβολών HAHAULUX Λαβές εστίασης & µετακίνησης προβολών HAHAULUX KIT αποκατάστασης βιοψίας για κεφαλές υπερήχου C Επιχρυσωµένα Ηλεκτρόδια για τη λειτουργία εγκεφαλογράφου Nicolet (Gold EEG Cup Electrode, 10mm DIA, 1 OM Cable) Probe δακτύλων για οξύµετρα BCI Probe δακτύλων για οξύµετρα Nelcor Probe δακτύλων για οξύµετρα Nonin Μελανοταινία για καταγραφή των προγραµµάτων αποστείρωσης (κλίβανος Colussi) Καλώδιο CP-101 TD FUKUDA για καρδιογράφο FUCUDA DENSHI CARDIMAX FX Γυναικολογικός καθετήρας θερµκής εκτοµής του ενδοµητρίου µε µπαλόνι µ.x. αποστειρωµένος για σύστηµα THERMACHOICE Acoustic filter discs (φίλτρα) για το µηχάνηµα Accuscreen της Madsen σε συσκευασία των 10 τεµ Ετικέτες για το µηχάνηµα Accuscreen της Madsen (DYMO Label writer Turbo 330) (πακέτο των 300 ετικετών) Αισθητήρες µιας χρήσης για νεογνά για οξύµετρα τύπου BCL Σωλήνες παροχής CO2 για συσκευή πνευµοπεριτοναίου πολλαπλών χρήσεων Σωλήνες παροχής CO2 για συσκευή πνευµοπεριτοναίου µιας χρήσεως Καλώδιο πηγής ψυχρού φωτισµού για µετωπιαίο κάτοπτρο του χειρουργείου του οίκου Sunoptics Γυάλινες φιάλες 4lt για αναρροφήσεις τύπου ATMOS Πλαστικές φιάλες 4lt για αναρροφήσεις ATMOS Γυάλινες φιάλες 1lt για αναρροφήσεις τύπου ATMOS Φίλτρα αναρρόφησης Unit ΩΡΛ, τύπου dantschke MEDIZINTECHNIK Γερµανίας Αυτοκόλλητα patch για ABR, ASSR και VEMP (πακέτο των 50) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 17

18 47.44 Ενδοκαναλικά βύσµατα ΚΟΥΤΙ 1 ωτοακουστικών εκποµπών (για το Accuscreen) σε διάφορα µεγέθη Ενδοκαναλικά βύσµατα από σπογγώδες εύπλαστο υλικό για ABR - ASSR τύπου EarLink α) µεγάλα (3Α) (πακέτο των 50) β) µεσαία (3Β) (πακέτο των 50) γ) νεογνών (πακέτο των 10) Φίλτρα συµπιεστή αέρος κλιβάνου αποστείρωσης ατµού STATIM 5000S τύπου Sci Can Λάστιχο στεγανοποίησης και λιπαντικό KIT C για την κασέτα αποστείρωσης κλιβάνου STATIM 5000S (µε κωδικό S) Φίλτρο γραµµής νερού για STATIM 5000S (µε κωδικό S) Φίλτρο ρεζερβουάρ νερού για STATIM 5000S (µε κωδικό S) Καταγραφικό Χαρτί για εκτυπωτή κλιβάνου STATIM 5000S (µε κωδικό S) Στεγανωτικό υγρό κασέτας µε ψεκαστήρα STAT DRY 60ML (µε κωδικό 20ΖPLUS) Αισθητήρας οξυµέτριυ για µόνιτορ BIONET ΒΜ 800-UH10-BNT Αισθητήρας οξυµέτρου για µόνιτορ MEK APOLLON ΜΡ Καλώδιο προέκτασης αισθητήρα οξυµέτριας για µόνιτορ MEK APOLLON ΜΡ Σετ 5πολικών ακροδεκτών για το κύριο καλώδιο για την λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος για µόνιτορ MEK 1000 µε κωδικό D5-90P-I (σετ 5 τεµαχίων) Κύριο καλώδιο για την λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος για µόνιτορ MΕΚ 1000 µε κωδικό D I Αισθητήρας οξυµέτρου για µόνιτορ MEK MP Καλώδιο ψυχρού φωτισµού για την πηγή Wolf W Σωληνάκι πλαστικό µέτρησης πιέσεως για το µηχάνηµα του εργαστηρίου ύπνου, µήκους 90 cm διαµέτρου 5mm Υγραντηράκια για τους µείκτες O2 Aera, συµβατά µε τους µείκτες MAX blend ΤΕΜΑΧΙΟ 678,

19 Αισθητήρας οξυµετρίας για το νεογνικό οξυγονόµετρο τύπου maxtec για να χρησιµοποιηθεί µε το οξυγονόµετρο MAX blend Αισθητήρας θωρακικός Weinmann κωδ Αισθητήρας κοιλιακός Weinmann κωδ Σύνδεσµος διαφραγµατικού αισθητήρα Weinmann κωδ Αισθητήρας ροής ροχαλητού (θερµίστορας) Weinmann κωδ Μπαταρία φορητού Weinmann κωδ Θηλές τυµπανογράφου Λαµπάκια µετωπιαίου κατόπτρου θερµού φωτισµού 6 Volt - 6 Watt Λυχνία µικροσκοπίου D.F. Vasconcellos OSRAM HLX XENOPHOT 15V-150W (3ος όροφος ΩΡΛ) Προσοφθάλµια οίκου Vasconcellos για Μικροσκόπιο Vasconellos MCM Ηλεκτρόδια ETB4 Cable with button για συσκευή Eclipse Interacoustics, σετ των τεσσάρων Ξέστρα συσκευής αποτρίγωσης SATELEC Λυχνία XENON FLASH LAMP 300W για µηχάνηµα KOWA PRO-III Καλώδιο προέκτασης για αισθητήρα οξυµετρίας πλήρως συµβατό µε το µόνιτορ MINDRAY VS Αισθητήρας οξυµετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων µε σκληρό κέλυφος πλήρως συµβατό µε υο µόνιτορ MINDRAY VS ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 5700ΗΑΧ Η 5700LAX ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ GE COROMETRICS 151ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 2264 ΗΑΧ (BUTTON STYLE ) ΓΙΑ ΣΥΣΚ GE COROMETRICS 151 ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΠΑΣΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Μ. ΝΙΚΑ Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 7 Π/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 15Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 14-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 10Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 14 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΣΑΜΨΑΚΗ Ε. Τηλέφωνο : 28210-22310-309

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (CPV 90921000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-2-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 5Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 8-4-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 21Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου.

1. Την υπ. αριθ. 17/ πρκ 5/ 20-03-2013 Απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ανιά, 16-04-2013 Αρ. πρωτ. 5882 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Πληροφορίες : Συµνιανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΡΙΤΗ, 25.02.2014,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΡΙΤΗ, 25.02.2014, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά, 18.12.2013 ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ Αρ. πρωτ: 16086/18-12-13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ιακήρυξης: 11/2013 ΝΙΚΗΣ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΤΗΛ. : 2132086517 FAX : 2132086757-670

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 74.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 8819/12-7-2013 ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 11-7-2013 ΝΙΚΗΣ 2 * 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2Α/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ ΣΟΡ1Π-57Φ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Αριθ. Διακ.:

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)».

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ικαρία 30/06/2014 Αρ.Πρωτ. :2017 Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ. 83 300 Ικαρία Πληροφορίες: Βασιλάκη Λεμονιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002707962 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΨΑΘΑΚΗ Π. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 28210-22308 ΑΡΙΘ. FAX : 28210-22329 Αριθμός Διακήρυξης: 6 Χανιά, 15/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 21-04-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20032015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 19/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15552/22.12.2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2108033012

Διαβάστε περισσότερα