Sensus Navigation Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17"

Transcript

1 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION

2 ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Σύ ο ο γι ο προορι ό/ ι ό προορι ό πο ογι η ώρ άφιξης ο ι ό προορι ό πο ογι η υπο ιπό η πό η χρι ο προορι ό Πυξ Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς που ύπ ι πό π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς Τ πος ο ο ρώ ος χρώ / φ υ ο ι η ό ρο ος Πορ ο ρι ός ρό ος Σ ούρο γ ρι Μι ρό ρος ρι ός ρό ος ρι Ό ο ρ χο ος ρό ου/ο ού - η ρ χου θ η ου υ ο- ι ου (15) Προγρ ι η ι ρο Η ρ χου θ η ου υ ο ι ου ποθη υ η οποθ χάρ η ο ι ός ρό ος οιχ ό γ ρι οπι ός ρό ος Λ υ ό

3 SENSUS NAVIGATION ο Sensus Navigation ι ορυφορι ό ύ η π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς ι θο γη ης ι ρο ς. ο Sensus Navigation ς θο ηγ ο προορι ό ς ι ς π ρ χ ι π ηροφορ ς ά ος ης ι ρο ς. Σ ς η ρώ ι γι - ά ις που πορ υ χ ρά ου ο ξ ι ς, όπως υχ ι ο ι ά ργ, ι η υ χ ι φ ζ ι ι ς ι ρο ς. Μπορ ορ ρο ο όγιο, ζη- POI (Point of interest) ά ος ης ι - ρο ς, ποθη ύ ις γ πη ς ς οποθ ς. π. ο Sensus Navigation χ ι η ρι θ η ου υ ο ι ου ι πορ πά ο ς θο ηγ ι ο προορι ό ς ό η ι ρ ψ άθος η ο. ι η ύ ρη υ όη η ου υ - ος, υ ι ά ι ξοι ιωθ ις π ηροφορ ς υ ό ο γχ ιρ ιο όχου. Ε ός πό η πρ ι ου χρ η, ο Sensus Navigation υ ά ι π ης ύ ρο π ρι ά ο ι υ ο ύ ο ς η προ ι ό η ι πι γο ς η ύ ρη υ ι ρο ά η ις ρυθ ις ου ο ηγού.

4 Π ρι χ 01 ι γωγ 01 Ει γωγ... 5 Sensus Navigation... 6 Π ο γη η - χ ιρι ός Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι Π ο γη η - φω η ι γ ώρι η Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς υ ω θ ω Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 Π ο γη η - ύ ο η ω ι φ ρο ος (POI) Π ο γη η - ρο ο όγιο Π ο γη η - ι ρο Π ο γη η - πι ογ ς ι ρο ς Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η Π ο γη η - πι ογ ς θο γη ης Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθη- 03 Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς

5 Π ρι χ 04 Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος 04 Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος Π ο γη η - πι όπη η ού Π ο γη η - χ υ η ώ Π ο γη η - ά ι χρ ης ι π υ - ι ά ι ιώ Α φ η ι υρ ριο φ η ι ό υρ ριο

6 Ε Σ Ω

7 01 ι γωγ ι γωγ μπ μ π π π. Εά ιοι γι οποι πο πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι ου, ρ ξ πρω ως ο γχ ιρ ιο όχου. ι π - ις π ρ ι ρω ρω ις, υ ι ού π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο ιπρό ωπο ης Volvo Car Corporation. Οι προ ι γρ φ ς, χ ρ ηρι ι ά χ ι - ού ι οι ι ό ς υ ό ο υ π ηρω - ι ό υπο χου υ ι ό χ ρ - ρ. ι ηρού ο ι ω πρ γ οπο η ης γώ χωρ ς προ ι οπο η η. Volvo Car Corporation Προ ιρ ι ς ξοπ ι ς/ ξ ουάρ Ό η προ ιρ ι ού ξοπ ι ού/ ξ ουάρ πι η ο ι ρ ο: *. Ε ός πό ο ι ό ξοπ ι ό, ο υ π ηρω ι ό υπο π ριγράφο ι π - ης ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ργο ι - ός ξοπ ι ός) ι ορι ξ ουάρ (πρό θ ξ ρ οποθ η ω υ ρω ). Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ ι ο υ π ηρω ι ό υπο ι θ ι ό υ ο η - ο ξοπ ι ός ι φ ρ ι ά ογ η προ ρ ογ ις άγ ς άθ γοράς ι ους θ ι ούς ους ά όπους ό ους ι ι άξ ις. Εά χ οποι πο φι ο χ ι ά ο ά ρ ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι ξ ουάρ, π υθυ θ ο ξου ιο ο- η ο ι ο Volvo ης π ριοχ ς ς. γχ ιρ ιο χου ι η ά η φω Σ Μ ΩΣ Μπορ ά (download) ο γχ ιρ ιο όχου ως φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο (ι χύ ι γι υγ ρι ο υ ο ι ου ι ι η ά η φω ),. Η φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο π ρι- ά ι π ης ο ι ζη ι ο π ρι χό ο ι ύ ο η π ρι γη η ξύ ω ι φορ ι ώ η ά ω. 01 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 5

8 01 ι γωγ 01 Sensus Navigation π π π Sensus Navigation. ο ύ η π ο γη ης υπο ογ ζ ι η ι - ρο, ο χρό ο η ης ι η πό- η χρι ο πι γ ο προορι ό. ο ύ η π ρ χ ι θο γη η ι ο ηγ ς γι ι υρώ ις,. π. υπάρξ ι π ρ ι η πό ο προγρ ι- ο π ρ γρ ι ρο ς η ιάρ ι ου ξι ιού, ό ο ύ η υπο ογ ζ ι υ ό ο π ρ γρ ι ρο ς. ο ύ η π ο γη ης πορ χρη ι οποιηθ χωρ ς χ ι πι γ άποιος προορι ός. ο ύ η π ρ ι προ πι γ ς ρυθ ις, ά ξ ι ά ις ρυθ ις που χρη ι οποι θη η υ φορά. ο Volvo Sensus Navigation χρη ι οποι ο ύ η φοράς WGS84, ο οπο ο π ρ χ ι θ ις γ ωγρ φι ού ος ι γ ωγρ φι ού π ά ους. Πρ π ι θυ ά ξ ς ο ύ η π ο γη ης π ρ χ ι π ηροφορ ς γι ο ρό ο που ο ηγ προ πι γ ο προορι ό. Ω ό ο, ι ό ς οι υ ι ώ ς ι ρο ς πά ο ξιόπι ς ιό ι πορ προ ύψου - ά ις που π π ου ις υ ό η ς ι η " ρ η" ου υ ος π ο γη ης, όπως ιφ ι γ ου ιρού. ΠΡΟ ΔΟΠΟ Σ ηρ ό ουθ. Ε ιά ό η ς η προ οχ ο ρό ο ι ιωθ ό ι πό- υ υγ ρω οι η ο γη η. ηρ ο ι χύο ώ ι ο ι ς υ οφορ ς ι ο ηγ ορθ ρ η. Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ποχ ς ου χρό ου οι υ θ ς ου ο ο- ρώ ος πορ χου άξ ι, πο ως ορι ς υ ου ς πορ ι ιγό ρο ξιόπι ς. πι πη η υ ος Χ ιρι ρι ο ι ό ι γι ού, η η χου ι η φω η ι γ ώρι η. Σ η οθό η φ ζο ι χάρ ς ι π ο ρ ς π ηροφορ ς γι ο ύπο ης ι ρο ς, η πό η, ού,. π. Π ς γχου η ρι ο ό γι η ργοπο η η ου υ ος π ο γη ης, ω ού ι ης ης χου. Σύ η USB. Μι ρόφω ο γι η φω η ι γ ώρι η. Ο χος ου υ ος π ο γη ης ούγ - ι πό προ ι ά ηχ. ο η χ ιρι ριο* πορ χρη ι οποιηθ γι ό ς ις ι ουργ ς ο ύ η π ο γη ης. ου πιά ο η χ ιρι ριο 6 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

9 01 ι γωγ πι ού ις ι ς ι ουργ ς ου πιά η ρι ο ό χ ιρι ρι ο ι ό ι. 01 }} 7

10 01 ι γωγ 01 πι πη η χάρ η μ. μ, μ π π - π μπ μ. Ε Ω : π π μ - π μ μπ μ μ. 8

11 01 ι γωγ Η φά ι η ης οθό ης ξ ρ ά ι πό η γ ωγρ φι θ η ι ις ρυθ ις που χου γ ι, π.χ. χάρ η ι πι ογ ς POI προς φά ι η. 01 Οι π ξηγ ις γι ο ο, ι ύ ο που χ ι φ ζο ι η οθό η ι θ ι ο προ θόφυ ο. Μπορού υπο ογι ού ρ π ριγρά ι ς ι ρο ς ό ορι ρο ο όγιο,. (. 27). Λ π ο ρ ς χάρ ης ι ώ ω - ο ρι ρό ης οθό ης φ ζ ι ι π ο ρ ς γ θυ η ης πό ης ι ύρω ης. Η ά η υ π ηρώ- ι πά ο πό ηχη ι ό υ,. (. 27). ποφυγ ι ς υγ ρι ης π ριοχ ς,. (. 27). Λ ι ουργ ύ ι ης,. (. 10). Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - φω η ι γ ώρι η (. 14) 9

12 01 ι γωγ 01 Π ο γη η - χ ιρι ς μ Sensus Navigation π μ. Μπορ χ ιρ ζ ο ύ η π ο γη- ης πό η ρι ο ό, ου πιά ο ι ό ι, ο η χ ιρι ριο* ι ρ ι φω η ι γ ώρι η. ι ο ι ό χ ιρι ό ου υ ος,. ό η " χος ι (πο υ) - χ ιρι ός ου υ ος" ο γχ ιρ ιο όχου. ργοπο η η Sensus Navigation Π ο ου π NAV η ρι ο ό. ΠΡΟ ΔΟΠΟ Σ ηρ ό ουθ. Ε ιά ό η ς η προ οχ ο ρό ο ι ιωθ ό ι πό- υ υγ ρω οι η ο γη η. ηρ ο ι χύο ώ ι ο ι ς υ οφορ ς ι ο ηγ ορθ ρ η. Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ποχ ς ου χρό ου οι υ θ ς ου ο ο- ρώ ος πορ χου άξ ι, πο ως ορι ς υ ου ς πορ ι ιγό ρο ξιόπι ς. γχ ιρ ιο όχου, ό η Μ ού ο χος ι (πο υ) - χ ιρι ός ου υ - ος), υπάρχ ι ού ύ ι ης γι ο ύ η π ο γη ης. Σ η ι ουργ ύ ι ης, υρό η ι ι πά ω πό η ι ό ου χάρ η ριθ η ι ά π ρ η ρι ο - ό. > Μ ά πό ύ ο ο χρο ι ό ιά- η φ ζ ι ς χάρ ης η ρ χου γ ωγρ φι π ριοχ όπου ο υ ο η ο υ ο ζ ι π ρ γω ο. ο ύ η π ο γη ης πορ π - ργοποιηθ, ά υ ού ι ουργ ο π ρ ιο - π ργοποι ι χρι ο η χ ιρι ριο- ι φ ιρ θ πό ο ι όπ η άφ ξης. Σ Μ ΩΣ ο ύ η π ο γη ης ι π ης ι θ ι ο ό ο ι η ρ ς ι η ός. Ό η άθ η ι χύος ης π ρ ς ι πο ύ χ η, ο ύ η π ργοποι ι. μ μ 1. ργοπο η η/ π ργοπο η η ης ι ουργ ς ι ης Ε ργοπο η η - π πό ριθ η ι ά π ρ 0-9. π ργοπο η η - π EXIT NAV. Μ ο Ε ός πό ο ο ι ό ού πηγ ς ου υ ος ι ο ού υ ο ύ ω (. 1 Επι ξ η θ η ου υρο ος/ ρ ορ θ φ ζ ι ό ο υ γ ς GPS,. (. 30). 10 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

13 01 ι γωγ ι η Π πό ριθ η ι ά π ρ ψηφ ω φ ζ ι ος ύθυ ης όρι υ - υ ι ά ο ριθ ό που θ χρη ι οποιηθ γι η ύ ι η ου χάρ η η ύθυ η που θ. ου υρ ο π ρι ροφι ό ου π TUNE. ράρι ου χάρ η Π ώ ς ο ριθ ό 5 η ι- ουργ ύ ι ης, ο χάρ ης ράρ ι γύρω πό η θ η ου υ ο- ι ου. ι ργοποιη ο ρο ο όγιο ιά ους προορι ούς, ο χάρ ης ράρ ι γύρω πό άθ οιχο ιά ο προορι ό άθ φορά που π ά ο ριθ ό. ι η ο ο 1. Σ η ι ουργ ύ ι ης, π OK/ MENU. > ο γ ι ού γι ο η ο ο χάρ η προς ο οπο ο ι ρ ο ο ρο ου υρο ος. 2. Επι ξ ι ουργ : Set single destination - ι γράφ ι οποιου πο προηγού ους προορι ούς ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ο χάρ η. Add as waypoint - Προ θ ι ο πι- γ ο η ο ο ρο ο όγιο. POI information - φ ζ ι ο ό ο ι η ι ύθυ η η οθό η γι ο POI που ρ ι πιο ο ά ο υρό η. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά ις πι ογ ς POI,. (. 17). Traffic information on map - Σ ς πι ρ π ι π η ύ ο ι ς υ οφορ ς 2 γύρω πό η πι γ- η οποθ. Information - Ε φ ζ ι π ηροφορ ς που ι ι θ ι ς γι η πι γ- η οποθ. Save - Σ ς πι ρ π ι ποθη ύ- η ρ ρι η οποθ η η. Π ρά ιγ θο γη η χρι ο πιθυ η ό η ο ι φ ρο ος (POI): 1. η προ ο χάρ η φ ζ ι - π NAV. > Ε φ ζ ι η προ ο χάρ η. 2. Π NAV. > ο ού υ ο ύ ω ο γ ι. 3. Μ ρ άρ ο Set point of interest ι πι ιώ ο OK/MENU. 4. Μ ρ άρ π.χ. Near the car ι πι - ιώ ο OK/MENU. > Ε φ ζ ι ι πο Μ ρ άρ π.χ. Nearest tourist attraction ι πι ιώ ο OK/ MENU. > Ε φ ζ ι ι πο Μ ρ άρ η ι που θ η ι πι ιώ ο OK/ MENU. > Ε φ ζ ι υό ο ού. 7. Μ ρ άρ ο Set single destination ι πι ιώ ο OK/MENU. > ρχ ζ ι η θο γη η - ο ουθ ις ο ηγ ς Η υπηρ ι ι θ ι η γι ό ς ις π ριοχ ς/ γορ ς. }} 11

14 01 ι γωγ 01. π ης π ρ γ χ ιρι ού ω φω η ι ς γ ώρι ης(. 14) ου υ - ος π ο γη ης. Σχ ι ς π ηροφορ ς Sensus Navigation (. 6) Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι (. 12) Π ο γη η - χ υ η ώ (. 47) Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος (. 43) Π ο γη η - π ρι ροφι ς πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι Χ μ π π π μ μ - π. π μ, π μ π μ. ι γωγ ο π ρι ροφι πι ογ χ ρ ρω π. 1. Μ ρ άρ π ο ι ου. 2. Π ο OK/MENU γι φ ι ο π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω. μ π μ π - μ. 3. Επι ξ ους χ ρ ρ ς χρη ι οποιώ- ς ο π ρι ροφι ό ου π TUNE ι ι άγ ους π ώ ς ο OK/MENU. ργοπο η η ι ς πι ογ ς Μό ις ρ άρ ι ι ουργ /γρ ού χρη ι οποιώ ς ο π ρι ροφι ό ου π TUNE, π ο OK/MENU γι ο πό ο π π ο ι ουργιώ / πι ογώ. 12

15 01 ι γωγ ι γωγ ριθ η ι ά π ρ Π ρι ρ ς πι ογ ς Λ πι ογώ 01 Σ Μ ΩΣ Οι χ ο χ ρ ρ ς πορού πι- γού ζ ους χ ρ ρ ς που ι άγο ι η υγ ρι η ιγ. μ π 3. ς ά ος ρόπος ι γωγ ς χ ρ ρω ι χρη ι οποι ου πιά ης ρι ς ο ό ς 0-9, * ι #. Ό π π.χ. ο 9, φ ζ - ι ι ρά ος ό ους ους χ ρ ρ ς 4 ά ω πό ου πιά, π.χ. w, x, y, z ι 9. Π ώ ς ιγ ι ο ου π, ο ρ ορ ς π ρ ά ι οχι ά πό υ ούς ους χ ρ ρ ς. Σ ο ρ ορ ο χ ρ - ρ που θ γι ο πι ξ - ο χ ρ ρ ς φ ζ ι η γρ ι γωγ ς. ι γρ φ / γ χρη ι οποιώ ς ο EXIT. Σ ο θ ο ού ου π ρι ροφι ού πι ογ χ ρ ρω υπάρχου πρό θ ς πι- ογ ς π ρι ό ρους χ ρ ρ ς ι ψηφ : 123/ABC + OK/MENU - ο π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι - άξ ξύ ριθ ώ ι χ ρ ρω. MORE + OK/MENU - ο ρυθ ι φ ζο ι ι ο χ ρ ρ ς. => + OK/MENU - ι ο ρ ορ η η ξιά π υρά ης οθό ης όπου πορ ά πι ογ ς χρη ι- οποιώ ς ο OK/MENU. Postcode + OK/MENU - ο ρ ορ ς ι ι η η ξιά π υρά ης οθό ης, όπου πορ ά πι ογ ς χρη ι οποιώ ς ο OK/ MENU,. Προ ιορι ός προορι ού χυ ρο ι ό ώ ι (. 17). π π. Μ ι ζ η η, θ φ ι ού οι πιθ ς πι ογ ς ά η ις π ηροφορ ς που χ ι άγ ι. ο ψηφ ο "149" η πά ω ξιά γω ης οθό ης η ι ό ι η π ρι χ ι 149 πιθ ς πι ογ ς που ιριάζου γρά - που χ ι άγ ι "LON". 3 ΣΗΜΕ ΩΣΗ: Η ι ό ι π οποιη η - οι π ο ρ ι ς πορ ι φ ρου ά ογ ο ο ο ου υ ο ι ου ι η γορά. 4 Ο χ ρ ρ ς γι άθ ου π πορ ι φ ρ ι ά ογ η γορά. }} 13

16 01 ι γωγ 01 Χωρ ς Η ι οι χ ρ ρ ς "***" η πά ω ξιά γω ης οθό ης η ου ό ι ο ριθ ός ω ι θ ι ω πι ογώ ους χ ρ ρ ς που χου πι γ η υγ ρι- η ιγ ι γ ύ ρος πό ό ι ιγό ρ ς, οι ρ χου ς πι ογ ς φ ζο ι υ ό. ι ιώ ο ριθ ό πι ογώ η : Ει άγ π ρι ό ρους χ ρ ρ ς η γρ ι ου. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - φω η ι γ ώρι η μ μ μ π μ. ι ι ι π ριγρ φ ης φω η ι ς γ ώρι ης,. ό η " χος ι (πο υ) - φω η ι γ ώρι η" ο γχ ιρ ιο όχου. Οι π ρ ά ω ιά ογοι ι π ώς ι ι- ο. Η πά η η ου υ ος πορ ι φ ρ ι ά ογ η π ρ π ω η. Έ ρξη θο γη ης Ο π ρ ά ω ιά ογος φω η ι ς ο ς ρχ ζ ι η θο γη η ύ φω ο θορι ο ρο ο όγιο. Π : "Start route guidance". > ο ύ η π ά: "Έ ρξη θο γη ης". Δι οπ θο γη ης Ο π ρ ά ω ιά ογος φω η ι ς ο ς ά η θο γη η. 1. Π : "Cancel route guidance". > ο ύ η π ά: " ιοι ι θ ά ι η θο γη η;". 2. Π : "Ν ι". > ο ύ η π ά: "Τ ρ ι ς θο γη ης". Προ ιορι ς προορι ο η ο ι φ ρο ος (POI) Ο π ρ ά ω ιά ογος φω η ι ς ο ς ρχ ζ ι η θο γη η ως ο π η ι ρο πρ ριο υ ω. ο άριο ι ουργ π ης ι γι ά η ι φ ρο ος όπως π.χ. ξ ο οχ ι ι όρι. 1. Π : "Π η ι ρο πρ ριο υ ω.". > ο ύ η π ά: " πι ξ ριθ γρ ς π π η.". 2. Π ο ριθ ό γρ ς η οπο χ ι προ ιορι ο πρ ριο υ ω που θ (π.χ. γρ 5): "5". > ο ύ η π ά: "Αριθ ς 5 πο ς. Θ προ ιορ ο προορι που φ ζ ι ως ιά ο προορι ;". 3. Π : "Ν ι". > ο ύ η π ά: "Ο ιά ος προορι ς 5 χ ι προ ιορι. Θ ρχ ι η θο γη η;". 4. Π : "Ν ι". > Η ι ρο υπο ογ ζ ι ι η θο- γη η ρχ ζ ι. Π ρι ρ ς ο ς Π ρι ό ρ ς ο ς γι ο χ ιρι ό ου υ ος π ο γη ης ω φω η ι ς 14

17 01 ι γωγ γ ώρι ης πορ ρ η ο- ι προ ο γι ο MY CAR π ώ ς OK/MENU ι η υ χ ι πι γο ς Settings Voice control settings Command list Navigation commands. 01 Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) 15

18 ΠΡΟΣ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΡΟΜΟΛΟ Ο ΡΟΜ Σ

19 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Π ο γη η - προ ιορι ς προορι ο π μ μ π. άθ φορά που προ ιορ ζ προορι- ό, πορ ο ποθη ύ ως " ποθη υ η θ η" "οι ", η οπο πορ η υ χ ι πο ύ ο πρό η ό θ προ ιορ - προορι ό. ο ύ η π ο γη- ης π ρ χ ι θο γη η χρι προορι- ό ι π ης πορ προ θ - ρις ιά ους προορι ούς ο ρο ο- όγιο. ι πο ούς προορι ούς, ο ύ η π ο γη ης πορ π ης π ρά- χ ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς η πι- ογ ού Information. Μ ο υ ο η ο υ ο ο ι - υο πορ χρη ι οποι η φ ρ- ογ "Send to Car" γι πο προορι ούς χάρ η πό browser ι ω ης φ ρ ογ ς Volvo On Call* γι ι η ά η φω ο ύ η π ο γη ης,. γχ ιρ ιο όχου ι πι φθ η ι ύθυ η support.volvocars.com. ι πρό η ις π ρ ά ω ι ς θό ους γι ο προ ιορι ό προορι- ώ, η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π OK/MENU ι πι ξ Set destination. Προ ιορι ς προορι ο οι Λά υπόψη ό ι ο προορι ός πρ π ι χ ι ποθη υ γι προ ιορι. Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Set destination Home. > Η θο γη η ρχ ζ ι. Προ ιορι ς προορι ο ι θυ η ρ π ώς ι άγ ι πό η γι προ ύψ ι ρο ο όγιο θο γη η - ς θο ηγ ο ρο ης πό ης. Σ Μ ΩΣ Ο ορι ός ης πό ης ης π ριοχ ς πορ ι φ ρ ι πό χώρ χώρ, ό η ι ός ης ι ς ης χώρ ς. Σ ορι - ς π ριπ ώ ις, φορά οι ό η ι ά ς π ριπ ώ ις ι π ριφ ρ ι. ξ Set destination Address. 2. Συ π ηρώ π ρι ό ρ ς πό ις π ρ ά ω πι ογ ς ζ η ης: Country: City: Street: Number: Junction: 3. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς: Map - χ ι πού ο χάρ η πορ ρ η οποθ - ορι ς φορ ς πρό θ ς π ηροφορ ς. Call number 1 - Πρ γ οποι η ο ι ι ό προορι ό ι ριθ ός η φώ ου. Online info. 1 - ι ψη (download) υ π ηρω ι ώ π ηροφοριώ πό ο ι υο. 4. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home Προϋποθ ι υ ο ι η ό η φω ο,. γχ ιρ ιο όχου. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 17

20 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο η ο ι φ ρο ος (POI) ο POI (Point of Interest) ο ο άζ ι π ης " η ο ι φ ρο ος" ι " ι ι ός προορι- ός". Η ά η ο ω χάρ η π ρι χ ι γά ο ριθ ό ζη ι ω πι ογώ POI 2 οπο πορ ορ ως προορι- ούς. ξ Set destination Point of interest (POI). 2. ζη η ο ι φ ρο ος χρη- ι οποιώ ς π ρ ά ω: By name - ο ηγ π υθ ς ο π ρι ροφι ό πι ογ χ ρ ρω ι φορά η ζ η η πι ογώ POI ο ο ι ό ους ό ο, π.χ. "Peppes Bodega". Η π ριοχ ζ - η ης πρ γ οποι ι ο ό ηρη η π ριοχ ου ρ χο ος χάρ η, π.χ. Ε ΡΩΠΗ,. Χάρ ς - π ρι χό- ο (. 43). By category - ργοποι η π ριορι η ζ η η πι ογώ POI - πι ξ ο γι ι άγ η χ ι ηγορ (π.χ. ράπ ζ /ξ ο οχ ο/ ου ο), ύριο ό ο, χώρ / ι πό η. Near the car - φορά η ζ η η πι ογώ POI γύρω πό η ρ χου θ η ου υ ο ι ου. Along the route - φορά η ζ - η η πι ογώ POI ά ος ου θορι ου ρο ο ογ ου. Near the destination - φορά η ζ η η πι ογώ POI η π ριοχ γύρω πό ο προορι ό. Around point on map - φορά η ζ η η πι ογώ POI ο υρό η ης ι ουργ ς ύ ι ης -. (. 10). χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. 3. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. 4. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο χρη ι οποιώ ς ι η ποθη υ η οποθ Ε ώ υγ ρώ ο ι οι προορι ο που ποθη ύο ι η πι ογ ού Save Stored location. Λά υπόψη ό ι ο προορι ός πρ π ι χ ι η ποθη υ. ξ Set destination Stored location. 2 ι ορ ποι ς πι ογ ς POI θ φ ζο ι ο χάρ η,. ό η Ση ι φ ρο ος (POI) ο χάρ η (. 30). 18

21 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 2. ο ξ ο ποθη υ ο προορι ό: Routes - π.χ. γ γρ ο ου ρό ου. Other - π.χ. ποθη υ ς οποθ - ς. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. Ε ώ πορ π ης π ξ ργ ι γράψ ποθη υ ο προορι ό, πι ξ Edit, Delete Delete all. 3. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο χρη ι οποιώ ς προηγο ο προορι ξ Set destination Previous destination. 2. Επι ξ προορι ό η. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. Ε ώ πορ π ης ι γράψ προορι ό, πι ξ Delete Delete all. 3. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο ζ η η ο ι υο Προϋποθ ι ύ η ο ι υο,. γχ ιρ ιο όχου ξ Set destination Internet search. 2. ο ουθ ις ο ηγ ς η οθό η. Προ ιορι ς προορι ο χυ ρο ι ώ ι ξ Set destination Postcode. 2. Π η ρο ογ ο χυ ρο ι ό ώ ι ι η χώρ χρ ιάζ ι. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. 3. ι ποθη ύ ο προορι ό η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. 4. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. 02 }} 19

22 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Προ ιορι ς προορι ο γ ωγρ φι π ά ος ι ος ξ Set destination Latitude and longitude. 2. Πρώ ποφ ποι θο ο θ προ ιορι ού οι υ γ- ς GPS, πι ξ Format:: DD MM'SS'' - θ η ο ρ ς, π ά ι υ ρό π. Decimal - θ η ι ά ψηφ. 3. Π η ρο ογ η θ η. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. 4. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. 5. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο χρη ι οποιώ ς η ο ο χάρ η π μ μ μ - GPS. μ μ -, π Settings Map options Position information. ξ Set destination Select point on map. 2. Ε οπ ι προ ιορ ο η ο που θ ο χάρ η χρη ι οποιώ ς ο υρό η,. ό η Μ ού(. 10). 3. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, π OK/MENU ι πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. > Ο προορι ός ποθη ύ ι ως ύ - ο ο/ ι ο ιο ο χάρ η πι ξ η ι ουργ Stored location on map,. ό η Επι ογ ς χάρ η (. 30). 4. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. 20

23 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Προ ιορι ς προορι ο ξι ιω ι ο ηγ ζ η η ξι ιω ι ό ο ηγό (Travel guide 3 ) η ι ό ι υπάρχου ι θ ι ς οι ς προ ά ις πό ις οπο ς πορ πι ξ ιάφορ θ, π.χ. ι - όρι, γρ φι ούς ρό ους ξιοθ ι οπογρ φι ά η. Ο ξι ιω ι ός ο ηγός ποθη ύ ι USB memory stick, ο οπο ο πρ π ι υ - θ η θύρ USB ου υ ο ι ου ο π ω ποθη υ ι ό χώρο ης πι ους ο - ό ς. ξ Set destination Travel guide. ι πι ογ ού φ ζ ι η οθό η, η ι ό ι υπάρχου προ ά ις η π ριοχ που ρ ι ο υ ο η ο η υγ ρι η ιγ υπάρχ ι υ η υ υ USB. 2. Επι ξ ξι ιω ι ό ο ηγό ω ι ς πό ις π ρ ά ω ηγορ ς: Restaurants Tourist attractions Hotels Tourist routes Other 3. ι ι θ ι η ο ξι ιω ι ό ο ηγό, πορ π ο ρ ι ς ι ι ό ς, θώς ι ού ου- ι - πι ξ : Details Photos Play audio 4. Επι ξ Start guidance. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι (. 12) Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - ρο ο όγιο (. 23) Π ο γη η - ο η ω ι φ ρο ος (POI) Ε π π μ π μπ μ μ μ (POI). ι ρυθ ποι ύ ο POI θ φ ζο ι ο χάρ η,. ό η Ση ι φ ρο ος (POI) ο χάρ η (. 30). Σ Μ ΩΣ ο ύ ο ο γι η ο POI ι ο ριθ ός ω η ω POI ι φ ρου ξύ ω ιάφορω γορώ. άποι ύ ο πορ φ ζο- ι ι ά ου φ ζο ι υ υ ό η η ρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι- ού - πορ π ριηγηθ ό ύ ο γι ο υγ ρι ο ύ η χάρ η ο ύ η ου ού Settings Map options POI symbols Selected. Π ρ γ υ ό ω POI, ο οποιη- ύ φω η ι ουργ οι ω- ς: Car dealer/repair 02 3 Μη ι θ ι η γι ό ς ις π ριοχ ς γορ ς. }} 21

24 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Petrol station Car repair Parking Bus station Ferry terminal Government or comunity facility Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος (. 43) Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθη- υ ω θ ω (. 36) Tourist attraction Government office Golf Police/emergency Cinema Library Amusement park Recreation Restaurant Bar or cafe Hospital or health care facility Pharmacy Cash dispenser ATM/Bank exchange Shopping centre Post office Hotel Education facility Railway transport Railway station Railway access Airport Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού (. 17) Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η (. 30) Π ο γη η - πι ογ ς θο γη ης (. 33) 22

25 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Π ο γη η - ρο ο γιο Δ μ μ π μ π μ π. ο ρο ο όγιο η ιουργ ι ό ποθη- υ ο προορι ός. ο ύ η ι χ ιρ ζ - ι ρο ο όγιο άθ φορά, ο οπο ο πορ π ρι χ ι ως 4 ιά ους προορι ούς. 2. χρ ιάζ ι άποιος ιά ος προορι ός ο ρο ο όγιο, πι ξ Add another waypoint. Σ ο ρο ο όγιο πορού προ θού ως 4 ιά οι προορι ο. Η ιρά πορ ρυθ ι,. ό η "Ρύθ- ι η ρο ο ογ ου" π ρ ά ω. 3. χρ ιάζο ι π ηροφορ ς γι ιά ο προορι ό, ρ άρ ο ιά ο προορι ό, π OK/ MENU ι πι ξ Information. Α ά η η θο γη ης Σ η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π NAV ι πι ξ Resume guidance. > Η θο γη η υ χ ζ ι πό ο η ο που χ ι. Προ ρ ογ ρο ο ογ ου Επι ξ Start guidance. > ο ρ χο ρο ο όγιο ργοποι ι ι η θο γη η ρχ ζ ι ός ργοποιηθ η ι ουργ Πρό η ι ρο ς(. 24). Πρ π ι προ ιορι ς προορι ός γι ργοποιηθ ο ρο ο όγιο. ξ Itinerary. 5. η ι ουργ Πρό η ι ρο ς ι ργοποιη η, πι ξ ι - ρο. > ο ρ χο ρο ο όγιο ργοποι ι ι ρχ ζ ι η θο γη η. Δι οπ θο γη ης Σ η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π NAV ι πι ξ Cancel guidance. > Η θο γη η ι όπ ι. 1. Μ ρ άρ ο ιά ο προορι ό ι πι ιώ ο OK/MENU. 2. Επι ξ ι θ προ ρ ό ι ά ις γ ς: Delete - ι γράφ ι ο ιά ο προορι ό. Move in list - άζ ι η ιρά ο ρο ο όγιο (. πό η φ ). Save - ποθη ύ ι ο ιά ο προορι ό. }} 23

26 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Α γ ης ιράς ω ιά ω προορι ώ 1. Επι ξ ο ιά ο προορι ό που θ ι ι πι ιώ ο OK/MENU. > Ε φ ζ ι υό ο ού. Π ο γη η - ι ρο μ μπ μ μ π μ π π μπ π μ. π μ π - μ μ μ. 2. Επι ξ η ργ ι που θ : 2. Μ ρ άρ ο Move in list ι πι - ιώ ο OK/MENU. 3. Π ρι ρ ψ ο TUNE γι ι - ο ιά ο προορι ό προς πά ω/ ά ω η. μ π μ μ μ. 4. Ό φ ά ι η θ η που θ, πι- ιώ ο OK/MENU. Δι γρ φ ρο ο ογ ου Σ η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π NAV ι πι ξ Itinerary Clear itinerary. > ο ρ χο ρο ο όγιο υ π. ό ω ω ιά ω προορι ώ ι γράφ ι. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού (. 17) Π ο γη η - ι ρο (. 24) Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθη- υ ω θ ω (. 36) Δι ρο - ποφυγ Μ υ η πι ογ, ο ο ηγός πορ πι ξ ι ποφ υχθ ο πό ο ι ς ι ρο ς που π η ιάζ ι. Η ι ουργ ι ργ ό ο ό υπάρχου ι θ ι ς ι ς ο ο / ρό οι - ι φορ ι ά η πι η, ρη υ ού, π ρ π ι. ξ Route Avoid. Reroute - ο ύ η υπο ογ ζ ι ι ά η ι ρο η οπο χ ι υ υπο ογι ο που θ ποφ υχθ. Longer - ο πι ρους προς ποφυγ χ ι π θ. Shorter - ο πι ρους προς ποφυγ χ ι υ π υχθ. Delete - ρ ρι πι ρους ι γράφο ι ι η ι ρο π ρχ ι η ρχι ης ο η. Χρη ι οποιώ ς η ι ουργ Avoid area, πορ πο πι ξ ι ο ό ηρη π ριοχ,. ό η Επι ογ ς ι ρο ς (. 27). 24

27 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς ι ς ι ρο ς ξ Route Alternative routes to destination. 2. Επι ξ ι προ ι ό η ι ρο Route type: πι πη η ι ρο ς Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Route Route overview. > Ε φ ζο ι π ηροφορ ς γι ους ιά ους προορι ούς ης ι ρο- ς ι ο ι ό προορι ό. ξ Route Detailed route information. > Ε φ ζο ι π ηροφορ ς γι ους ιά ους προορι ούς ης ι ρο- ς ι ο ι ό προορι ό. 02 ECO with traffic adaption - προ ρ ιό η η χ η ά ω η υ ου 4. Fast - προ ρ ιό η ο ύ ο ο χρό ο η ης. Fast with traffic adaption - ύ ο ος χρό ος η ης άχι ς υ οφορι ς θυ ρ ις 4. Short - προ ρ ιό η η ύ ο η ι ρο. Η ι ρο πορ π ης ο ουθ ι ι ρό ρους ρό- ους. Λ π ο ρ ς π ηροφορ ς ι ρο ς Ε ώ φ ζο ι οιχ που π ρι - ά ο ι άθ ά ύο ιά ους προορι ούς, π.χ. ξο οι ι ι υρώ ις. π μ π μ μ μ μ μ. 2. Μ γ θυ η/ ρυ η ο χάρ η ι ύ ι η η ι ρο : Next - ύ ι η χρι ο πό ο πι ρους. Previous - ύ ι η χρι ο προηγού- ο πι ρους. Zoom inzoom out - γ θύ ι/ ι ρ ι η ι ό ου ρ χο ος πι ρους ος ο χάρ η. 4 Σ υ ο ι ό ις π ηροφορ ς πό ο Ρ ιόφω ο ο ι ς υ οφορ ς. }} 25

28 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Χάρ ης υπο ιπ ης ι ρο ς υ η ι ουργ χ ι η υπο ιπό η πό η γι η ι ρο. Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Route Map of remaining route. > Ε φ ζ ι ι ι ό χάρ η που π ρι ά ι η υπο ιπό η πό- η ου ρο ο ογ ου πό η ρ χου θ η ου υ ο ι ου. ξ Route Record route. > Η γρ φ ρχ ζ ι. ο ύ ο ο REC φ ζ ι η οθό η ό ο η γρ φ ρ ι ξ ιξη. 2. ι ι η γρ φ, π OK/MENU ι πι ξ Route Stop recording. > Η γ γρ η ι ρο χ ι ποθη υ. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - ρο ο όγιο (. 23) Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς (. 38) Π ο γη η - χ υ η ώ (. 47) Μπορ ο ξ ις γ γρ ς ι ρο ς ο ού Set destination Stored location Routes. ι η ι ουργι ό η ι ις ι θ ι ς ι ουργ ς,. ό η Μ ού(. 10). γρ φ ι ρο ς γράψ ι ποθη ύ η ι ρο η η ου υ ος π ο γη ης. Μπορ ξάγ / φ ρ γ γρ ρχ USB memory stick 5 π.χ. γι ιγράψ ο π οηγό GPS ός ά ου οχ ος. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς,. (. 36). 5 Συ ο ο π ω ποθη υ ι ό χώρο ης ρι ς ο ό ς. 26

29 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Π ο γη η - πι ογ ς ι ρο ς μ π μ π μ π μ μ π μ μ, μ. 2. Επι ξ ύπο ι ρο ς: Fast with traffic adaption - ύ ο ος χρό ος η ης άχι ς υ οφορι ς θυ ρ ις 6. Fast - προ ρ ιό η ο ύ ο ο χρό ο η ης. Short - προ ρ ιό η η ύ ο η ι ρο. Η ι ρο πορ π ης ο ουθ ι ι ρό ρους ρό- ους. ECO with traffic adaption - προ ρ ιό η η χ η ά ω η υ ου 6. Προ ά ις ι ρο ς ξ Settings Route options Route proposals. 02 Τ πος ι ρο ς ξ Settings Route options. Ν ος υπο ογι ς ι ρο ς ζη ηθ Επι ογ γι ο υπο ογι ό ι ρο ς όγω π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς. ξ Settings Route options Reroute on request. 2. Επι ξ ι ουργ : Π ιο πι γ ο - πρ π ι πι - ιώ ο ο υπο ογι ό ι ρο- ς ο OK/MENU ο γ ο - π ώ ς EXIT. Π ιο η πι γ ο - υ ό ος ος υπο ογι ός ης ι ρο ς. 6 Σ υ ο ι ό ις π ηροφορ ς πό ο Ρ ιόφω ο ο ι ς υ οφορ ς. }} 27

30 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς μ. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ η ης πρό- ης ι ρο ς: 1 - ρχ ζ ι η θο γη η ως ύ φω ο ρο ο όγιο που χ ι προ- ιορι. 3 - ο ύ η προ ι 3 ι- ς ι ρο ς, πό ις οπο ς η ι ι ρο πρ π ι πι- γ πρι ρχ ι η θο γη η. Λά υπόψη ς ό ι υπάρχ ι ι φρώς γ ύ ρη θυ ρη η πρι ρχ ι η θο γη η ιό ι ο ύ η πρ π ι υπο ογ ι 3 ά η ς ι ρο ς. Χρ η ης ωρ ς υ πι ι ο 7 Ορι ς φορ ς ι ιω ι ά πι ι ά υ ο- η πι ρ π ι χρη ι οποιού ωρ - ς οι οπο ς ο ι ά προορ ζο ι γι οπι ά ωφορ, πορι ά οχ ι ξ - η προϋπόθ η ό ι ο πι ι ό υ ο η ο φ ρ ι π ρι ό ρους πι ά ς. Ό υ η ι ουργ ι ργοποιη η, οι ωρ ς υ ού ου ους υ π ρι ά ο ι π ης ο υπο ογι- ό ης ά η ης ι ρο ς. ξ Settings Route options Use carpool lane. 2. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ η ης ωρ - ς υ πι ι ού: Never For 2 persons Over 2 persons Χρ η ης ωρ ς χ ς υ οφορ ς 7 Ορι ς φορ ς ι ιω ι ά πι ι ά υ ο- η πι ρ π ι χρη ι οποιού ωρ - ς οι οπο ς ο ι ά προορ ζο ι γι οπι ά ωφορ, πορι ά οχ ι ξ - η προϋπόθ η ό ι ο πι ι ό υ ο η ο θ ωρ ι οι ο ογι ό π ρό- οιο. Ό υ η ι ουργ ι ργοποιη η, οι ωρ ς υ ού ου ους υ π ρι ά ο ι π ης ο υπο ογι- ό ης ά η ης ι ρο ς. ξ Settings Route options Use express lane. 2. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ η ης ωρ - ς χ ς υ οφορ ς: Π ιο πι γ ο - η ωρ χ ς υ οφορ ς χρη ι οποι ι ους υπο ογι ούς ι ρο ς. Π ιο η πι γ ο - η ωρ χ ς υ οφορ ς χρη ι οποι ι. Αποφυγ π ριοχ ς 7 Οι υ ο ι η ό ρο οι πορού πο πι γού. Οι υ ο ι η ό ρο οι χρη ι οποιού ι πά ο ως ι ι ρο ά ο υπο ογι ό ι ρο ς. ξ Settings Route options Avoid area. 7 Η ι ουργ ι ι θ ι η ό ο υ π ρι ά ο ι οι ς π ηροφορ ς ο χ ρ ώ. 28

31 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 2. Επι ξ η π ριοχ που θ ποφ υχθ ά η ι ρο ( η π ριοχ υπάρχ ι η η ως η π ριοχ που χ προ ιορι προηγου ως - προχωρ ο πό ο ): Select area on map - πι ξ η π ριοχ που θ ο χάρ η, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. " η ιουργ ' π γορ υ ης' π ριοχ ς" π ρ ά ω. From stored location - πι ξ πό ις ποθη υ ς οποθ ς. > Η πι ογ προ θ ι η ις π ριοχ ς προς ποφυγ. 3. Επι η ά η π ριοχ προς ποφυγ η, π OK/MENU ι πι- ξ Activate. Ε ώ υπάρχ ι π ης η υ ό η γι ις π ριοχ ς Edit, Deactivate ι Delete. > Η π ριοχ π ρ π ι ά ο υπο ογι ό ης ι ρο ς. Δη ιουργ ' π γορ υ ης' π ριοχ ς Μπορ πι ξ η π ριοχ που θ ποφύγ χη ζο ς π υθ ς πά ω ο χάρ η ορθογώ ιο π - ιο. ξ Settings Route options Avoid area Select area on map. 2. Πρ γ οποι ύ ι η ο χάρ η χρι ο ρ ορ ς ρ θ η π ριοχ που θ. 3. Π OK/MENU. > η ιουργ ι ό ι ο π ιο. 4. Π ρι ρ ψ ο TUNE γι ρυθ ο γ θος ου π ι ου. 5. Π ο OK/MENU ό ο π ιο ύπ ι η π ριοχ που θ. > Η π ριοχ ποθη ύ ι η ις π ριοχ ς προς ποφυγ. Η π ριοχ, γι η υ π ρι ηφθ ο υπο ογι ό ης ι ρο ς, πρ π ι ι ργοποιη η,. ό η " ποφυγ π ριοχ ς" π ρ πά ω. 02 }} 29

32 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Αποφυγ υγ ρι ω ι οπώ υ οφορ ς 7 Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Settings Route options: Avoid motorways Avoid toll roads Avoid tunnels Avoid ferries Avoid car trains Avoid vignette obligation Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς (. 38) Π ο γη η - ρο ο όγιο (. 23) Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού (. 17) Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η Ε μπ μ π μ π. Σ Μ ΩΣ Εά ι άγ ρο ο όγιο ό ά υ ς ις πι ογ ς, πορ υπάρξ ι ι ορι η θυ ρη η ό άρ /ξ άρ ι πι- ογ ιό ι ο ρο ο όγιο πρ π ι υπο ογι ου. Εά πι ξ ξ ιρ θού ρ γγ ς, ρό οι ιό ι ι υ ο ι η ό- ρο οι, ό θ ξ ιρ θού γι ό ο ο υ ό γ ύ ρη ι ρο ι χρη ι οποιού ι ό ο ά υπάρχ ι ά η ογι ι. Π ρης οθ η χάρ η ξ Settings Map options Show full-screen map. 2. Επι ξ γ θος χάρ η: Π ιο πι γ ο - φ ζ ι ο χάρ η ο ό ηρη η οθό η. Π ιο η πι γ ο - ο ά ω ι ο πά ω ρος ης οθό ης φ ζο- ι π ηροφορ ς χ ι ς ο υ ο η ο όπως π.χ. θ ρ ο ρ ο χώρο πι ώ ι (πο υ) που π ράγο ι η υγ ρι η ιγ. 7 Η ι ουργ ι ι θ ι η ό ο υ π ρι ά ο ι οι ς π ηροφορ ς ο χ ρ ώ. 30

33 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Λ ι ουργ χάρ η, θυ η πυξ ς ξ Settings Map options Map type. 2. Επι ξ πώς θ φ ζ ι ο χάρ ης η οθό η: North up - ο χάρ ης χ ι πά ο ο ορρά ο πά ω ρος ης οθό- ης. ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ι ι η χ ι ύθυ η η οθό η. Map heading up - ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ρ ι ο ρο ι ι πά ο ρ ο προς πά ω η οθό η. Η ι ό ου χάρ η π ρι ρ φ ι ά ω πό ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ά ογ ις ροφ ς ου ρό ου. 3D map basic - ο χάρ ης π ι ο ζ - ι ι γώ ι πό πά ω, ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ο ρο ι η ύθυ η η ης προς πά ω η οθό η. 3D map enhanced - όπως η προηγού η πι ογ, ά η ι ό ου χάρ η χου π ης προ- θ ι φορ ι ά ι, ρι,. π. Π ηροφορ ς ά ος ου υ ο ι η ρο ου ξ Settings Map options Motorway information. 2. Επι ξ ι ουργ : Π ιο πι γ ο - ό ο υ ο - η ο ρ ι υ ο ι η ό ρο ο, φ ζο ι οι ρ ις (3) πό ς ξο οι που χου π.χ. ΣΕ πρ ριο ζ ης. Η ι ξι ο η η η π η ι ρη ξο ο υ η. Π ιο η πι γ ο - ι ουργ π ργοποιη η. Π ηροφορ ς χ ι ά η ρ χου θ η ξ Settings Map options Position information. 2. Επι ξ π ηροφορ ς θ ης: Current road - η οθό η φ ζ - ι ο ό ο ου ρό ου/ο ού που ρ ι ο υ ο η ο/ ρ ορ ς. Lat/Long - η οθό η φ ζο ι οι υ γ ς γι η θ η που ρ - ι ο υ ο η ο/ ρ ορ ς. None - η οθό η φ ζο ι π ηροφορ ς γι η οποθ που ρ ι ο υ ο η ο/ο ρ ορ ς. Πυξ πάρχ ι ι πυξ η ι ό ου χάρ η η οθό η που χ ι η ύθυ η προς η οπο ι ρ ο ο προ- ι ό ρος ου υ ο ι ου. ο ό ι ο ά ρο ης ό- ς ης πυξ ς ι ρ - ο ο ορρά ι ο υ ό ά ρο ο ό ο. Μπορ π ης πι ξ ιξη ύθυ ης πυξ ς υπό ορφ ι ου ως - ι η πυξ γρ φι ώ. 02 }} 31

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

μ π (μπ ) π π μ POI ( )

μ π (μπ ) π π μ POI ( ) WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Κείμενο και σύμβολα στον χάρτη + μ π π π π μ μ μ μ μ μ π π μ / π μ + μ π π π π μ μ π π π π μ μ μ POI μ π μ / π μ μ π μ μ (μπ ) π π μμ μ μ π μ μ π π ( π μ π ) μ π (π ) π π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Τα πλήκτρα του Geko 201 είναι: UP/DOWN (πάνω και κάτω βελάκι): χρησιµοποιείται για να σκιαγραφήσετε µια επιλογή, για να κάνετε zoom in (µε το πλήκτρο UP) και zoom out (µε το πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SENSUS Web edition. Infotainment guide ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS

SENSUS Web edition. Infotainment guide ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS Infotainment guide SENSUS Web edition ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ INFOTAINMENT SENSUS Ο σκοπός αυτού του συμπληρωματικού εντύπου είναι να παράσχει μια σύντομη παρουσίαση των πιο συνήθων λειτουργιών του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την Έρευνα

Σχετικά με την Έρευνα Σχετικά με την Έρευνα Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφοροι οργανισμοί παρέχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και άλλες υπηρεσίες για τις ομάδες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Pocket PC, PALM OS, Symbian UIQ και Συσκευές Navigation

Εγχειρίδιο Χρήσης για Pocket PC, PALM OS, Symbian UIQ και Συσκευές Navigation Εγχειρίδιο Χρήσης για Pocket PC, PALM OS, Symbian UIQ και Συσκευές Navigation Συγχαρητήρια! Έχετε επιλέξει ένα Σύστημα Πλοήγησης τελευταίας τεχνολογίας. Το Σύστημα Πλοήγησης που έχετε στα χέρια σας, σας

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO S80. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition

VOLVO S80. Εγχειριδιο κατοχου. Web Edition VOLVO S80 Εγχειριδιο κατοχου Web Edition ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΗ VOLVO Ελπίζουμε ότι θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια το αυτοκίνητο που αγοράσατε από τη Volvo. Το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα