Sensus Navigation Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17"

Transcript

1 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION

2 ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Σύ ο ο γι ο προορι ό/ ι ό προορι ό πο ογι η ώρ άφιξης ο ι ό προορι ό πο ογι η υπο ιπό η πό η χρι ο προορι ό Πυξ Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς που ύπ ι πό π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς Τ πος ο ο ρώ ος χρώ / φ υ ο ι η ό ρο ος Πορ ο ρι ός ρό ος Σ ούρο γ ρι Μι ρό ρος ρι ός ρό ος ρι Ό ο ρ χο ος ρό ου/ο ού - η ρ χου θ η ου υ ο- ι ου (15) Προγρ ι η ι ρο Η ρ χου θ η ου υ ο ι ου ποθη υ η οποθ χάρ η ο ι ός ρό ος οιχ ό γ ρι οπι ός ρό ος Λ υ ό

3 SENSUS NAVIGATION ο Sensus Navigation ι ορυφορι ό ύ η π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς ι θο γη ης ι ρο ς. ο Sensus Navigation ς θο ηγ ο προορι ό ς ι ς π ρ χ ι π ηροφορ ς ά ος ης ι ρο ς. Σ ς η ρώ ι γι - ά ις που πορ υ χ ρά ου ο ξ ι ς, όπως υχ ι ο ι ά ργ, ι η υ χ ι φ ζ ι ι ς ι ρο ς. Μπορ ορ ρο ο όγιο, ζη- POI (Point of interest) ά ος ης ι - ρο ς, ποθη ύ ις γ πη ς ς οποθ ς. π. ο Sensus Navigation χ ι η ρι θ η ου υ ο ι ου ι πορ πά ο ς θο ηγ ι ο προορι ό ς ό η ι ρ ψ άθος η ο. ι η ύ ρη υ όη η ου υ - ος, υ ι ά ι ξοι ιωθ ις π ηροφορ ς υ ό ο γχ ιρ ιο όχου. Ε ός πό η πρ ι ου χρ η, ο Sensus Navigation υ ά ι π ης ύ ρο π ρι ά ο ι υ ο ύ ο ς η προ ι ό η ι πι γο ς η ύ ρη υ ι ρο ά η ις ρυθ ις ου ο ηγού.

4 Π ρι χ 01 ι γωγ 01 Ει γωγ... 5 Sensus Navigation... 6 Π ο γη η - χ ιρι ός Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι Π ο γη η - φω η ι γ ώρι η Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς υ ω θ ω Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 Π ο γη η - ύ ο η ω ι φ ρο ος (POI) Π ο γη η - ρο ο όγιο Π ο γη η - ι ρο Π ο γη η - πι ογ ς ι ρο ς Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η Π ο γη η - πι ογ ς θο γη ης Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθη- 03 Π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς

5 Π ρι χ 04 Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος 04 Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος Π ο γη η - πι όπη η ού Π ο γη η - χ υ η ώ Π ο γη η - ά ι χρ ης ι π υ - ι ά ι ιώ Α φ η ι υρ ριο φ η ι ό υρ ριο

6 Ε Σ Ω

7 01 ι γωγ ι γωγ μπ μ π π π. Εά ιοι γι οποι πο πό ις ι ουργ ς ου υ ο ι ου, ρ ξ πρω ως ο γχ ιρ ιο όχου. ι π - ις π ρ ι ρω ρω ις, υ ι ού π υθυ θ ξου ιο ο η ο ι ο ιπρό ωπο ης Volvo Car Corporation. Οι προ ι γρ φ ς, χ ρ ηρι ι ά χ ι - ού ι οι ι ό ς υ ό ο υ π ηρω - ι ό υπο χου υ ι ό χ ρ - ρ. ι ηρού ο ι ω πρ γ οπο η ης γώ χωρ ς προ ι οπο η η. Volvo Car Corporation Προ ιρ ι ς ξοπ ι ς/ ξ ουάρ Ό η προ ιρ ι ού ξοπ ι ού/ ξ ουάρ πι η ο ι ρ ο: *. Ε ός πό ο ι ό ξοπ ι ό, ο υ π ηρω ι ό υπο π ριγράφο ι π - ης ο προ ιρ ι ός ξοπ ι ός ( ργο ι - ός ξοπ ι ός) ι ορι ξ ουάρ (πρό θ ξ ρ οποθ η ω υ ρω ). Ο ξοπ ι ός που π ριγράφ ι ο υ π ηρω ι ό υπο ι θ ι ό υ ο η - ο ξοπ ι ός ι φ ρ ι ά ογ η προ ρ ογ ις άγ ς άθ γοράς ι ους θ ι ούς ους ά όπους ό ους ι ι άξ ις. Εά χ οποι πο φι ο χ ι ά ο ά ρ ο προ ιρ ι ό ξοπ ι ό ι ξ ουάρ, π υθυ θ ο ξου ιο ο- η ο ι ο Volvo ης π ριοχ ς ς. γχ ιρ ιο χου ι η ά η φω Σ Μ ΩΣ Μπορ ά (download) ο γχ ιρ ιο όχου ως φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο (ι χύ ι γι υγ ρι ο υ ο ι ου ι ι η ά η φω ),. Η φ ρ ογ γι ι η ό η φω ο π ρι- ά ι π ης ο ι ζη ι ο π ρι χό ο ι ύ ο η π ρι γη η ξύ ω ι φορ ι ώ η ά ω. 01 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 5

8 01 ι γωγ 01 Sensus Navigation π π π Sensus Navigation. ο ύ η π ο γη ης υπο ογ ζ ι η ι - ρο, ο χρό ο η ης ι η πό- η χρι ο πι γ ο προορι ό. ο ύ η π ρ χ ι θο γη η ι ο ηγ ς γι ι υρώ ις,. π. υπάρξ ι π ρ ι η πό ο προγρ ι- ο π ρ γρ ι ρο ς η ιάρ ι ου ξι ιού, ό ο ύ η υπο ογ ζ ι υ ό ο π ρ γρ ι ρο ς. ο ύ η π ο γη ης πορ χρη ι οποιηθ χωρ ς χ ι πι γ άποιος προορι ός. ο ύ η π ρ ι προ πι γ ς ρυθ ις, ά ξ ι ά ις ρυθ ις που χρη ι οποι θη η υ φορά. ο Volvo Sensus Navigation χρη ι οποι ο ύ η φοράς WGS84, ο οπο ο π ρ χ ι θ ις γ ωγρ φι ού ος ι γ ωγρ φι ού π ά ους. Πρ π ι θυ ά ξ ς ο ύ η π ο γη ης π ρ χ ι π ηροφορ ς γι ο ρό ο που ο ηγ προ πι γ ο προορι ό. Ω ό ο, ι ό ς οι υ ι ώ ς ι ρο ς πά ο ξιόπι ς ιό ι πορ προ ύψου - ά ις που π π ου ις υ ό η ς ι η " ρ η" ου υ ος π ο γη ης, όπως ιφ ι γ ου ιρού. ΠΡΟ ΔΟΠΟ Σ ηρ ό ουθ. Ε ιά ό η ς η προ οχ ο ρό ο ι ιωθ ό ι πό- υ υγ ρω οι η ο γη η. ηρ ο ι χύο ώ ι ο ι ς υ οφορ ς ι ο ηγ ορθ ρ η. Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ποχ ς ου χρό ου οι υ θ ς ου ο ο- ρώ ος πορ χου άξ ι, πο ως ορι ς υ ου ς πορ ι ιγό ρο ξιόπι ς. πι πη η υ ος Χ ιρι ρι ο ι ό ι γι ού, η η χου ι η φω η ι γ ώρι η. Σ η οθό η φ ζο ι χάρ ς ι π ο ρ ς π ηροφορ ς γι ο ύπο ης ι ρο ς, η πό η, ού,. π. Π ς γχου η ρι ο ό γι η ργοπο η η ου υ ος π ο γη ης, ω ού ι ης ης χου. Σύ η USB. Μι ρόφω ο γι η φω η ι γ ώρι η. Ο χος ου υ ος π ο γη ης ούγ - ι πό προ ι ά ηχ. ο η χ ιρι ριο* πορ χρη ι οποιηθ γι ό ς ις ι ουργ ς ο ύ η π ο γη ης. ου πιά ο η χ ιρι ριο 6 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

9 01 ι γωγ πι ού ις ι ς ι ουργ ς ου πιά η ρι ο ό χ ιρι ρι ο ι ό ι. 01 }} 7

10 01 ι γωγ 01 πι πη η χάρ η μ. μ, μ π π - π μπ μ. Ε Ω : π π μ - π μ μπ μ μ. 8

11 01 ι γωγ Η φά ι η ης οθό ης ξ ρ ά ι πό η γ ωγρ φι θ η ι ις ρυθ ις που χου γ ι, π.χ. χάρ η ι πι ογ ς POI προς φά ι η. 01 Οι π ξηγ ις γι ο ο, ι ύ ο που χ ι φ ζο ι η οθό η ι θ ι ο προ θόφυ ο. Μπορού υπο ογι ού ρ π ριγρά ι ς ι ρο ς ό ορι ρο ο όγιο,. (. 27). Λ π ο ρ ς χάρ ης ι ώ ω - ο ρι ρό ης οθό ης φ ζ ι ι π ο ρ ς γ θυ η ης πό ης ι ύρω ης. Η ά η υ π ηρώ- ι πά ο πό ηχη ι ό υ,. (. 27). ποφυγ ι ς υγ ρι ης π ριοχ ς,. (. 27). Λ ι ουργ ύ ι ης,. (. 10). Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - φω η ι γ ώρι η (. 14) 9

12 01 ι γωγ 01 Π ο γη η - χ ιρι ς μ Sensus Navigation π μ. Μπορ χ ιρ ζ ο ύ η π ο γη- ης πό η ρι ο ό, ου πιά ο ι ό ι, ο η χ ιρι ριο* ι ρ ι φω η ι γ ώρι η. ι ο ι ό χ ιρι ό ου υ ος,. ό η " χος ι (πο υ) - χ ιρι ός ου υ ος" ο γχ ιρ ιο όχου. ργοπο η η Sensus Navigation Π ο ου π NAV η ρι ο ό. ΠΡΟ ΔΟΠΟ Σ ηρ ό ουθ. Ε ιά ό η ς η προ οχ ο ρό ο ι ιωθ ό ι πό- υ υγ ρω οι η ο γη η. ηρ ο ι χύο ώ ι ο ι ς υ οφορ ς ι ο ηγ ορθ ρ η. Λόγω ιρι ώ υ θη ώ ποχ ς ου χρό ου οι υ θ ς ου ο ο- ρώ ος πορ χου άξ ι, πο ως ορι ς υ ου ς πορ ι ιγό ρο ξιόπι ς. γχ ιρ ιο όχου, ό η Μ ού ο χος ι (πο υ) - χ ιρι ός ου υ - ος), υπάρχ ι ού ύ ι ης γι ο ύ η π ο γη ης. Σ η ι ουργ ύ ι ης, υρό η ι ι πά ω πό η ι ό ου χάρ η ριθ η ι ά π ρ η ρι ο - ό. > Μ ά πό ύ ο ο χρο ι ό ιά- η φ ζ ι ς χάρ ης η ρ χου γ ωγρ φι π ριοχ όπου ο υ ο η ο υ ο ζ ι π ρ γω ο. ο ύ η π ο γη ης πορ π - ργοποιηθ, ά υ ού ι ουργ ο π ρ ιο - π ργοποι ι χρι ο η χ ιρι ριο- ι φ ιρ θ πό ο ι όπ η άφ ξης. Σ Μ ΩΣ ο ύ η π ο γη ης ι π ης ι θ ι ο ό ο ι η ρ ς ι η ός. Ό η άθ η ι χύος ης π ρ ς ι πο ύ χ η, ο ύ η π ργοποι ι. μ μ 1. ργοπο η η/ π ργοπο η η ης ι ουργ ς ι ης Ε ργοπο η η - π πό ριθ η ι ά π ρ 0-9. π ργοπο η η - π EXIT NAV. Μ ο Ε ός πό ο ο ι ό ού πηγ ς ου υ ος ι ο ού υ ο ύ ω (. 1 Επι ξ η θ η ου υρο ος/ ρ ορ θ φ ζ ι ό ο υ γ ς GPS,. (. 30). 10 * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ.

13 01 ι γωγ ι η Π πό ριθ η ι ά π ρ ψηφ ω φ ζ ι ος ύθυ ης όρι υ - υ ι ά ο ριθ ό που θ χρη ι οποιηθ γι η ύ ι η ου χάρ η η ύθυ η που θ. ου υρ ο π ρι ροφι ό ου π TUNE. ράρι ου χάρ η Π ώ ς ο ριθ ό 5 η ι- ουργ ύ ι ης, ο χάρ ης ράρ ι γύρω πό η θ η ου υ ο- ι ου. ι ργοποιη ο ρο ο όγιο ιά ους προορι ούς, ο χάρ ης ράρ ι γύρω πό άθ οιχο ιά ο προορι ό άθ φορά που π ά ο ριθ ό. ι η ο ο 1. Σ η ι ουργ ύ ι ης, π OK/ MENU. > ο γ ι ού γι ο η ο ο χάρ η προς ο οπο ο ι ρ ο ο ρο ου υρο ος. 2. Επι ξ ι ουργ : Set single destination - ι γράφ ι οποιου πο προηγού ους προορι ούς ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ο χάρ η. Add as waypoint - Προ θ ι ο πι- γ ο η ο ο ρο ο όγιο. POI information - φ ζ ι ο ό ο ι η ι ύθυ η η οθό η γι ο POI που ρ ι πιο ο ά ο υρό η. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς χ ι ά ις πι ογ ς POI,. (. 17). Traffic information on map - Σ ς πι ρ π ι π η ύ ο ι ς υ οφορ ς 2 γύρω πό η πι γ- η οποθ. Information - Ε φ ζ ι π ηροφορ ς που ι ι θ ι ς γι η πι γ- η οποθ. Save - Σ ς πι ρ π ι ποθη ύ- η ρ ρι η οποθ η η. Π ρά ιγ θο γη η χρι ο πιθυ η ό η ο ι φ ρο ος (POI): 1. η προ ο χάρ η φ ζ ι - π NAV. > Ε φ ζ ι η προ ο χάρ η. 2. Π NAV. > ο ού υ ο ύ ω ο γ ι. 3. Μ ρ άρ ο Set point of interest ι πι ιώ ο OK/MENU. 4. Μ ρ άρ π.χ. Near the car ι πι - ιώ ο OK/MENU. > Ε φ ζ ι ι πο Μ ρ άρ π.χ. Nearest tourist attraction ι πι ιώ ο OK/ MENU. > Ε φ ζ ι ι πο Μ ρ άρ η ι που θ η ι πι ιώ ο OK/ MENU. > Ε φ ζ ι υό ο ού. 7. Μ ρ άρ ο Set single destination ι πι ιώ ο OK/MENU. > ρχ ζ ι η θο γη η - ο ουθ ις ο ηγ ς Η υπηρ ι ι θ ι η γι ό ς ις π ριοχ ς/ γορ ς. }} 11

14 01 ι γωγ 01. π ης π ρ γ χ ιρι ού ω φω η ι ς γ ώρι ης(. 14) ου υ - ος π ο γη ης. Σχ ι ς π ηροφορ ς Sensus Navigation (. 6) Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι (. 12) Π ο γη η - χ υ η ώ (. 47) Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος (. 43) Π ο γη η - π ρι ροφι ς πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι Χ μ π π π μ μ - π. π μ, π μ π μ. ι γωγ ο π ρι ροφι πι ογ χ ρ ρω π. 1. Μ ρ άρ π ο ι ου. 2. Π ο OK/MENU γι φ ι ο π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω. μ π μ π - μ. 3. Επι ξ ους χ ρ ρ ς χρη ι οποιώ- ς ο π ρι ροφι ό ου π TUNE ι ι άγ ους π ώ ς ο OK/MENU. ργοπο η η ι ς πι ογ ς Μό ις ρ άρ ι ι ουργ /γρ ού χρη ι οποιώ ς ο π ρι ροφι ό ου π TUNE, π ο OK/MENU γι ο πό ο π π ο ι ουργιώ / πι ογώ. 12

15 01 ι γωγ ι γωγ ριθ η ι ά π ρ Π ρι ρ ς πι ογ ς Λ πι ογώ 01 Σ Μ ΩΣ Οι χ ο χ ρ ρ ς πορού πι- γού ζ ους χ ρ ρ ς που ι άγο ι η υγ ρι η ιγ. μ π 3. ς ά ος ρόπος ι γωγ ς χ ρ ρω ι χρη ι οποι ου πιά ης ρι ς ο ό ς 0-9, * ι #. Ό π π.χ. ο 9, φ ζ - ι ι ρά ος ό ους ους χ ρ ρ ς 4 ά ω πό ου πιά, π.χ. w, x, y, z ι 9. Π ώ ς ιγ ι ο ου π, ο ρ ορ ς π ρ ά ι οχι ά πό υ ούς ους χ ρ ρ ς. Σ ο ρ ορ ο χ ρ - ρ που θ γι ο πι ξ - ο χ ρ ρ ς φ ζ ι η γρ ι γωγ ς. ι γρ φ / γ χρη ι οποιώ ς ο EXIT. Σ ο θ ο ού ου π ρι ροφι ού πι ογ χ ρ ρω υπάρχου πρό θ ς πι- ογ ς π ρι ό ρους χ ρ ρ ς ι ψηφ : 123/ABC + OK/MENU - ο π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι - άξ ξύ ριθ ώ ι χ ρ ρω. MORE + OK/MENU - ο ρυθ ι φ ζο ι ι ο χ ρ ρ ς. => + OK/MENU - ι ο ρ ορ η η ξιά π υρά ης οθό ης όπου πορ ά πι ογ ς χρη ι- οποιώ ς ο OK/MENU. Postcode + OK/MENU - ο ρ ορ ς ι ι η η ξιά π υρά ης οθό ης, όπου πορ ά πι ογ ς χρη ι οποιώ ς ο OK/ MENU,. Προ ιορι ός προορι ού χυ ρο ι ό ώ ι (. 17). π π. Μ ι ζ η η, θ φ ι ού οι πιθ ς πι ογ ς ά η ις π ηροφορ ς που χ ι άγ ι. ο ψηφ ο "149" η πά ω ξιά γω ης οθό ης η ι ό ι η π ρι χ ι 149 πιθ ς πι ογ ς που ιριάζου γρά - που χ ι άγ ι "LON". 3 ΣΗΜΕ ΩΣΗ: Η ι ό ι π οποιη η - οι π ο ρ ι ς πορ ι φ ρου ά ογ ο ο ο ου υ ο ι ου ι η γορά. 4 Ο χ ρ ρ ς γι άθ ου π πορ ι φ ρ ι ά ογ η γορά. }} 13

16 01 ι γωγ 01 Χωρ ς Η ι οι χ ρ ρ ς "***" η πά ω ξιά γω ης οθό ης η ου ό ι ο ριθ ός ω ι θ ι ω πι ογώ ους χ ρ ρ ς που χου πι γ η υγ ρι- η ιγ ι γ ύ ρος πό ό ι ιγό ρ ς, οι ρ χου ς πι ογ ς φ ζο ι υ ό. ι ιώ ο ριθ ό πι ογώ η : Ει άγ π ρι ό ρους χ ρ ρ ς η γρ ι ου. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - φω η ι γ ώρι η μ μ μ π μ. ι ι ι π ριγρ φ ης φω η ι ς γ ώρι ης,. ό η " χος ι (πο υ) - φω η ι γ ώρι η" ο γχ ιρ ιο όχου. Οι π ρ ά ω ιά ογοι ι π ώς ι ι- ο. Η πά η η ου υ ος πορ ι φ ρ ι ά ογ η π ρ π ω η. Έ ρξη θο γη ης Ο π ρ ά ω ιά ογος φω η ι ς ο ς ρχ ζ ι η θο γη η ύ φω ο θορι ο ρο ο όγιο. Π : "Start route guidance". > ο ύ η π ά: "Έ ρξη θο γη ης". Δι οπ θο γη ης Ο π ρ ά ω ιά ογος φω η ι ς ο ς ά η θο γη η. 1. Π : "Cancel route guidance". > ο ύ η π ά: " ιοι ι θ ά ι η θο γη η;". 2. Π : "Ν ι". > ο ύ η π ά: "Τ ρ ι ς θο γη ης". Προ ιορι ς προορι ο η ο ι φ ρο ος (POI) Ο π ρ ά ω ιά ογος φω η ι ς ο ς ρχ ζ ι η θο γη η ως ο π η ι ρο πρ ριο υ ω. ο άριο ι ουργ π ης ι γι ά η ι φ ρο ος όπως π.χ. ξ ο οχ ι ι όρι. 1. Π : "Π η ι ρο πρ ριο υ ω.". > ο ύ η π ά: " πι ξ ριθ γρ ς π π η.". 2. Π ο ριθ ό γρ ς η οπο χ ι προ ιορι ο πρ ριο υ ω που θ (π.χ. γρ 5): "5". > ο ύ η π ά: "Αριθ ς 5 πο ς. Θ προ ιορ ο προορι που φ ζ ι ως ιά ο προορι ;". 3. Π : "Ν ι". > ο ύ η π ά: "Ο ιά ος προορι ς 5 χ ι προ ιορι. Θ ρχ ι η θο γη η;". 4. Π : "Ν ι". > Η ι ρο υπο ογ ζ ι ι η θο- γη η ρχ ζ ι. Π ρι ρ ς ο ς Π ρι ό ρ ς ο ς γι ο χ ιρι ό ου υ ος π ο γη ης ω φω η ι ς 14

17 01 ι γωγ γ ώρι ης πορ ρ η ο- ι προ ο γι ο MY CAR π ώ ς OK/MENU ι η υ χ ι πι γο ς Settings Voice control settings Command list Navigation commands. 01 Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) 15

18 ΠΡΟΣ ΟΡ ΣΜΌΣ ΠΡΟΟΡ ΣΜΟΎ, ΡΟΜΟΛΟ Ο ΡΟΜ Σ

19 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Π ο γη η - προ ιορι ς προορι ο π μ μ π. άθ φορά που προ ιορ ζ προορι- ό, πορ ο ποθη ύ ως " ποθη υ η θ η" "οι ", η οπο πορ η υ χ ι πο ύ ο πρό η ό θ προ ιορ - προορι ό. ο ύ η π ο γη- ης π ρ χ ι θο γη η χρι προορι- ό ι π ης πορ προ θ - ρις ιά ους προορι ούς ο ρο ο- όγιο. ι πο ούς προορι ούς, ο ύ η π ο γη ης πορ π ης π ρά- χ ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς η πι- ογ ού Information. Μ ο υ ο η ο υ ο ο ι - υο πορ χρη ι οποι η φ ρ- ογ "Send to Car" γι πο προορι ούς χάρ η πό browser ι ω ης φ ρ ογ ς Volvo On Call* γι ι η ά η φω ο ύ η π ο γη ης,. γχ ιρ ιο όχου ι πι φθ η ι ύθυ η support.volvocars.com. ι πρό η ις π ρ ά ω ι ς θό ους γι ο προ ιορι ό προορι- ώ, η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π OK/MENU ι πι ξ Set destination. Προ ιορι ς προορι ο οι Λά υπόψη ό ι ο προορι ός πρ π ι χ ι ποθη υ γι προ ιορι. Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Set destination Home. > Η θο γη η ρχ ζ ι. Προ ιορι ς προορι ο ι θυ η ρ π ώς ι άγ ι πό η γι προ ύψ ι ρο ο όγιο θο γη η - ς θο ηγ ο ρο ης πό ης. Σ Μ ΩΣ Ο ορι ός ης πό ης ης π ριοχ ς πορ ι φ ρ ι πό χώρ χώρ, ό η ι ός ης ι ς ης χώρ ς. Σ ορι - ς π ριπ ώ ις, φορά οι ό η ι ά ς π ριπ ώ ις ι π ριφ ρ ι. ξ Set destination Address. 2. Συ π ηρώ π ρι ό ρ ς πό ις π ρ ά ω πι ογ ς ζ η ης: Country: City: Street: Number: Junction: 3. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς: Map - χ ι πού ο χάρ η πορ ρ η οποθ - ορι ς φορ ς πρό θ ς π ηροφορ ς. Call number 1 - Πρ γ οποι η ο ι ι ό προορι ό ι ριθ ός η φώ ου. Online info. 1 - ι ψη (download) υ π ηρω ι ώ π ηροφοριώ πό ο ι υο. 4. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home Προϋποθ ι υ ο ι η ό η φω ο,. γχ ιρ ιο όχου. }} * Προ ιρ ι ός ξοπ ι ός/ ξ ουάρ, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. Ει γωγ. 17

20 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο η ο ι φ ρο ος (POI) ο POI (Point of Interest) ο ο άζ ι π ης " η ο ι φ ρο ος" ι " ι ι ός προορι- ός". Η ά η ο ω χάρ η π ρι χ ι γά ο ριθ ό ζη ι ω πι ογώ POI 2 οπο πορ ορ ως προορι- ούς. ξ Set destination Point of interest (POI). 2. ζη η ο ι φ ρο ος χρη- ι οποιώ ς π ρ ά ω: By name - ο ηγ π υθ ς ο π ρι ροφι ό πι ογ χ ρ ρω ι φορά η ζ η η πι ογώ POI ο ο ι ό ους ό ο, π.χ. "Peppes Bodega". Η π ριοχ ζ - η ης πρ γ οποι ι ο ό ηρη η π ριοχ ου ρ χο ος χάρ η, π.χ. Ε ΡΩΠΗ,. Χάρ ς - π ρι χό- ο (. 43). By category - ργοποι η π ριορι η ζ η η πι ογώ POI - πι ξ ο γι ι άγ η χ ι ηγορ (π.χ. ράπ ζ /ξ ο οχ ο/ ου ο), ύριο ό ο, χώρ / ι πό η. Near the car - φορά η ζ η η πι ογώ POI γύρω πό η ρ χου θ η ου υ ο ι ου. Along the route - φορά η ζ - η η πι ογώ POI ά ος ου θορι ου ρο ο ογ ου. Near the destination - φορά η ζ η η πι ογώ POI η π ριοχ γύρω πό ο προορι ό. Around point on map - φορά η ζ η η πι ογώ POI ο υρό η ης ι ουργ ς ύ ι ης -. (. 10). χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. 3. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. 4. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο χρη ι οποιώ ς ι η ποθη υ η οποθ Ε ώ υγ ρώ ο ι οι προορι ο που ποθη ύο ι η πι ογ ού Save Stored location. Λά υπόψη ό ι ο προορι ός πρ π ι χ ι η ποθη υ. ξ Set destination Stored location. 2 ι ορ ποι ς πι ογ ς POI θ φ ζο ι ο χάρ η,. ό η Ση ι φ ρο ος (POI) ο χάρ η (. 30). 18

21 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 2. ο ξ ο ποθη υ ο προορι ό: Routes - π.χ. γ γρ ο ου ρό ου. Other - π.χ. ποθη υ ς οποθ - ς. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. Ε ώ πορ π ης π ξ ργ ι γράψ ποθη υ ο προορι ό, πι ξ Edit, Delete Delete all. 3. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο χρη ι οποιώ ς προηγο ο προορι ξ Set destination Previous destination. 2. Επι ξ προορι ό η. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. Ε ώ πορ π ης ι γράψ προορι ό, πι ξ Delete Delete all. 3. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο ζ η η ο ι υο Προϋποθ ι ύ η ο ι υο,. γχ ιρ ιο όχου ξ Set destination Internet search. 2. ο ουθ ις ο ηγ ς η οθό η. Προ ιορι ς προορι ο χυ ρο ι ώ ι ξ Set destination Postcode. 2. Π η ρο ογ ο χυ ρο ι ό ώ ι ι η χώρ χρ ιάζ ι. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. 3. ι ποθη ύ ο προορι ό η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. 4. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. 02 }} 19

22 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Προ ιορι ς προορι ο γ ωγρ φι π ά ος ι ος ξ Set destination Latitude and longitude. 2. Πρώ ποφ ποι θο ο θ προ ιορι ού οι υ γ- ς GPS, πι ξ Format:: DD MM'SS'' - θ η ο ρ ς, π ά ι υ ρό π. Decimal - θ η ι ά ψηφ. 3. Π η ρο ογ η θ η. χρ ιάζο ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς γι ο προορι ό, πι ξ Information ι η υ χ ι ις π ρ η ς π ηροφορ ς. 4. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. 5. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. Προ ιορι ς προορι ο χρη ι οποιώ ς η ο ο χάρ η π μ μ μ - GPS. μ μ -, π Settings Map options Position information. ξ Set destination Select point on map. 2. Ε οπ ι προ ιορ ο η ο που θ ο χάρ η χρη ι οποιώ ς ο υρό η,. ό η Μ ού(. 10). 3. ι ποθη ύ η ι ύθυ η η η, π OK/MENU ι πι ξ Save ι η υ χ ι ως Stored location ως Home. > Ο προορι ός ποθη ύ ι ως ύ - ο ο/ ι ο ιο ο χάρ η πι ξ η ι ουργ Stored location on map,. ό η Επι ογ ς χάρ η (. 30). 4. Προ ιορι ός ως ιά ος προορι- ός ως ο ός προορι ός: Add as waypoint - προ θ ι η ι ύθυ η ο ρο ο όγιο. Set single destination - ι γράφ ι οποιο πο προηγού ο προορι- ό ο ρο ο όγιο ι ρχ ζ ι η θο γη η ως ο ρ χο προορι- ό. 20

23 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Προ ιορι ς προορι ο ξι ιω ι ο ηγ ζ η η ξι ιω ι ό ο ηγό (Travel guide 3 ) η ι ό ι υπάρχου ι θ ι ς οι ς προ ά ις πό ις οπο ς πορ πι ξ ιάφορ θ, π.χ. ι - όρι, γρ φι ούς ρό ους ξιοθ ι οπογρ φι ά η. Ο ξι ιω ι ός ο ηγός ποθη ύ ι USB memory stick, ο οπο ο πρ π ι υ - θ η θύρ USB ου υ ο ι ου ο π ω ποθη υ ι ό χώρο ης πι ους ο - ό ς. ξ Set destination Travel guide. ι πι ογ ού φ ζ ι η οθό η, η ι ό ι υπάρχου προ ά ις η π ριοχ που ρ ι ο υ ο η ο η υγ ρι η ιγ υπάρχ ι υ η υ υ USB. 2. Επι ξ ξι ιω ι ό ο ηγό ω ι ς πό ις π ρ ά ω ηγορ ς: Restaurants Tourist attractions Hotels Tourist routes Other 3. ι ι θ ι η ο ξι ιω ι ό ο ηγό, πορ π ο ρ ι ς ι ι ό ς, θώς ι ού ου- ι - πι ξ : Details Photos Play audio 4. Επι ξ Start guidance. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - π ρι ροφι ός πι ογ ς χ ρ ρω ι χ ιρι ρι (. 12) Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - ρο ο όγιο (. 23) Π ο γη η - ο η ω ι φ ρο ος (POI) Ε π π μ π μπ μ μ μ (POI). ι ρυθ ποι ύ ο POI θ φ ζο ι ο χάρ η,. ό η Ση ι φ ρο ος (POI) ο χάρ η (. 30). Σ Μ ΩΣ ο ύ ο ο γι η ο POI ι ο ριθ ός ω η ω POI ι φ ρου ξύ ω ιάφορω γορώ. άποι ύ ο πορ φ ζο- ι ι ά ου φ ζο ι υ υ ό η η ρω η ου χ ρ ογρ φι ού υ ι- ού - πορ π ριηγηθ ό ύ ο γι ο υγ ρι ο ύ η χάρ η ο ύ η ου ού Settings Map options POI symbols Selected. Π ρ γ υ ό ω POI, ο οποιη- ύ φω η ι ουργ οι ω- ς: Car dealer/repair 02 3 Μη ι θ ι η γι ό ς ις π ριοχ ς γορ ς. }} 21

24 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Petrol station Car repair Parking Bus station Ferry terminal Government or comunity facility Π ο γη η - Π ηροφορ ς χάρ η ι υ ος (. 43) Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθη- υ ω θ ω (. 36) Tourist attraction Government office Golf Police/emergency Cinema Library Amusement park Recreation Restaurant Bar or cafe Hospital or health care facility Pharmacy Cash dispenser ATM/Bank exchange Shopping centre Post office Hotel Education facility Railway transport Railway station Railway access Airport Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού (. 17) Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η (. 30) Π ο γη η - πι ογ ς θο γη ης (. 33) 22

25 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Π ο γη η - ρο ο γιο Δ μ μ π μ π μ π. ο ρο ο όγιο η ιουργ ι ό ποθη- υ ο προορι ός. ο ύ η ι χ ιρ ζ - ι ρο ο όγιο άθ φορά, ο οπο ο πορ π ρι χ ι ως 4 ιά ους προορι ούς. 2. χρ ιάζ ι άποιος ιά ος προορι ός ο ρο ο όγιο, πι ξ Add another waypoint. Σ ο ρο ο όγιο πορού προ θού ως 4 ιά οι προορι ο. Η ιρά πορ ρυθ ι,. ό η "Ρύθ- ι η ρο ο ογ ου" π ρ ά ω. 3. χρ ιάζο ι π ηροφορ ς γι ιά ο προορι ό, ρ άρ ο ιά ο προορι ό, π OK/ MENU ι πι ξ Information. Α ά η η θο γη ης Σ η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π NAV ι πι ξ Resume guidance. > Η θο γη η υ χ ζ ι πό ο η ο που χ ι. Προ ρ ογ ρο ο ογ ου Επι ξ Start guidance. > ο ρ χο ρο ο όγιο ργοποι ι ι η θο γη η ρχ ζ ι ός ργοποιηθ η ι ουργ Πρό η ι ρο ς(. 24). Πρ π ι προ ιορι ς προορι ός γι ργοποιηθ ο ρο ο όγιο. ξ Itinerary. 5. η ι ουργ Πρό η ι ρο ς ι ργοποιη η, πι ξ ι - ρο. > ο ρ χο ρο ο όγιο ργοποι ι ι ρχ ζ ι η θο γη η. Δι οπ θο γη ης Σ η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π NAV ι πι ξ Cancel guidance. > Η θο γη η ι όπ ι. 1. Μ ρ άρ ο ιά ο προορι ό ι πι ιώ ο OK/MENU. 2. Επι ξ ι θ προ ρ ό ι ά ις γ ς: Delete - ι γράφ ι ο ιά ο προορι ό. Move in list - άζ ι η ιρά ο ρο ο όγιο (. πό η φ ). Save - ποθη ύ ι ο ιά ο προορι ό. }} 23

26 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Α γ ης ιράς ω ιά ω προορι ώ 1. Επι ξ ο ιά ο προορι ό που θ ι ι πι ιώ ο OK/MENU. > Ε φ ζ ι υό ο ού. Π ο γη η - ι ρο μ μπ μ μ π μ π π μπ π μ. π μ π - μ μ μ. 2. Επι ξ η ργ ι που θ : 2. Μ ρ άρ ο Move in list ι πι - ιώ ο OK/MENU. 3. Π ρι ρ ψ ο TUNE γι ι - ο ιά ο προορι ό προς πά ω/ ά ω η. μ π μ μ μ. 4. Ό φ ά ι η θ η που θ, πι- ιώ ο OK/MENU. Δι γρ φ ρο ο ογ ου Σ η ο ι προ ο γι η πηγ π ο γη ης, π NAV ι πι ξ Itinerary Clear itinerary. > ο ρ χο ρο ο όγιο υ π. ό ω ω ιά ω προορι ώ ι γράφ ι. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού (. 17) Π ο γη η - ι ρο (. 24) Π ο γη η - ι γωγ / ξ γωγ ποθη- υ ω θ ω (. 36) Δι ρο - ποφυγ Μ υ η πι ογ, ο ο ηγός πορ πι ξ ι ποφ υχθ ο πό ο ι ς ι ρο ς που π η ιάζ ι. Η ι ουργ ι ργ ό ο ό υπάρχου ι θ ι ς ι ς ο ο / ρό οι - ι φορ ι ά η πι η, ρη υ ού, π ρ π ι. ξ Route Avoid. Reroute - ο ύ η υπο ογ ζ ι ι ά η ι ρο η οπο χ ι υ υπο ογι ο που θ ποφ υχθ. Longer - ο πι ρους προς ποφυγ χ ι π θ. Shorter - ο πι ρους προς ποφυγ χ ι υ π υχθ. Delete - ρ ρι πι ρους ι γράφο ι ι η ι ρο π ρχ ι η ρχι ης ο η. Χρη ι οποιώ ς η ι ουργ Avoid area, πορ πο πι ξ ι ο ό ηρη π ριοχ,. ό η Επι ογ ς ι ρο ς (. 27). 24

27 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς ι ς ι ρο ς ξ Route Alternative routes to destination. 2. Επι ξ ι προ ι ό η ι ρο Route type: πι πη η ι ρο ς Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Route Route overview. > Ε φ ζο ι π ηροφορ ς γι ους ιά ους προορι ούς ης ι ρο- ς ι ο ι ό προορι ό. ξ Route Detailed route information. > Ε φ ζο ι π ηροφορ ς γι ους ιά ους προορι ούς ης ι ρο- ς ι ο ι ό προορι ό. 02 ECO with traffic adaption - προ ρ ιό η η χ η ά ω η υ ου 4. Fast - προ ρ ιό η ο ύ ο ο χρό ο η ης. Fast with traffic adaption - ύ ο ος χρό ος η ης άχι ς υ οφορι ς θυ ρ ις 4. Short - προ ρ ιό η η ύ ο η ι ρο. Η ι ρο πορ π ης ο ουθ ι ι ρό ρους ρό- ους. Λ π ο ρ ς π ηροφορ ς ι ρο ς Ε ώ φ ζο ι οιχ που π ρι - ά ο ι άθ ά ύο ιά ους προορι ούς, π.χ. ξο οι ι ι υρώ ις. π μ π μ μ μ μ μ. 2. Μ γ θυ η/ ρυ η ο χάρ η ι ύ ι η η ι ρο : Next - ύ ι η χρι ο πό ο πι ρους. Previous - ύ ι η χρι ο προηγού- ο πι ρους. Zoom inzoom out - γ θύ ι/ ι ρ ι η ι ό ου ρ χο ος πι ρους ος ο χάρ η. 4 Σ υ ο ι ό ις π ηροφορ ς πό ο Ρ ιόφω ο ο ι ς υ οφορ ς. }} 25

28 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Χάρ ης υπο ιπ ης ι ρο ς υ η ι ουργ χ ι η υπο ιπό η πό η γι η ι ρο. Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Route Map of remaining route. > Ε φ ζ ι ι ι ό χάρ η που π ρι ά ι η υπο ιπό η πό- η ου ρο ο ογ ου πό η ρ χου θ η ου υ ο ι ου. ξ Route Record route. > Η γρ φ ρχ ζ ι. ο ύ ο ο REC φ ζ ι η οθό η ό ο η γρ φ ρ ι ξ ιξη. 2. ι ι η γρ φ, π OK/MENU ι πι ξ Route Stop recording. > Η γ γρ η ι ρο χ ι ποθη υ. Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - ρο ο όγιο (. 23) Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς (. 38) Π ο γη η - χ υ η ώ (. 47) Μπορ ο ξ ις γ γρ ς ι ρο ς ο ού Set destination Stored location Routes. ι η ι ουργι ό η ι ις ι θ ι ς ι ουργ ς,. ό η Μ ού(. 10). γρ φ ι ρο ς γράψ ι ποθη ύ η ι ρο η η ου υ ος π ο γη ης. Μπορ ξάγ / φ ρ γ γρ ρχ USB memory stick 5 π.χ. γι ιγράψ ο π οηγό GPS ός ά ου οχ ος. ι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς,. (. 36). 5 Συ ο ο π ω ποθη υ ι ό χώρο ης ρι ς ο ό ς. 26

29 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Π ο γη η - πι ογ ς ι ρο ς μ π μ π μ π μ μ π μ μ, μ. 2. Επι ξ ύπο ι ρο ς: Fast with traffic adaption - ύ ο ος χρό ος η ης άχι ς υ οφορι ς θυ ρ ις 6. Fast - προ ρ ιό η ο ύ ο ο χρό ο η ης. Short - προ ρ ιό η η ύ ο η ι ρο. Η ι ρο πορ π ης ο ουθ ι ι ρό ρους ρό- ους. ECO with traffic adaption - προ ρ ιό η η χ η ά ω η υ ου 6. Προ ά ις ι ρο ς ξ Settings Route options Route proposals. 02 Τ πος ι ρο ς ξ Settings Route options. Ν ος υπο ογι ς ι ρο ς ζη ηθ Επι ογ γι ο υπο ογι ό ι ρο ς όγω π ηροφοριώ ο ι ς υ οφορ ς. ξ Settings Route options Reroute on request. 2. Επι ξ ι ουργ : Π ιο πι γ ο - πρ π ι πι - ιώ ο ο υπο ογι ό ι ρο- ς ο OK/MENU ο γ ο - π ώ ς EXIT. Π ιο η πι γ ο - υ ό ος ος υπο ογι ός ης ι ρο ς. 6 Σ υ ο ι ό ις π ηροφορ ς πό ο Ρ ιόφω ο ο ι ς υ οφορ ς. }} 27

30 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς μ. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ η ης πρό- ης ι ρο ς: 1 - ρχ ζ ι η θο γη η ως ύ φω ο ρο ο όγιο που χ ι προ- ιορι. 3 - ο ύ η προ ι 3 ι- ς ι ρο ς, πό ις οπο ς η ι ι ρο πρ π ι πι- γ πρι ρχ ι η θο γη η. Λά υπόψη ς ό ι υπάρχ ι ι φρώς γ ύ ρη θυ ρη η πρι ρχ ι η θο γη η ιό ι ο ύ η πρ π ι υπο ογ ι 3 ά η ς ι ρο ς. Χρ η ης ωρ ς υ πι ι ο 7 Ορι ς φορ ς ι ιω ι ά πι ι ά υ ο- η πι ρ π ι χρη ι οποιού ωρ - ς οι οπο ς ο ι ά προορ ζο ι γι οπι ά ωφορ, πορι ά οχ ι ξ - η προϋπόθ η ό ι ο πι ι ό υ ο η ο φ ρ ι π ρι ό ρους πι ά ς. Ό υ η ι ουργ ι ργοποιη η, οι ωρ ς υ ού ου ους υ π ρι ά ο ι π ης ο υπο ογι- ό ης ά η ης ι ρο ς. ξ Settings Route options Use carpool lane. 2. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ η ης ωρ - ς υ πι ι ού: Never For 2 persons Over 2 persons Χρ η ης ωρ ς χ ς υ οφορ ς 7 Ορι ς φορ ς ι ιω ι ά πι ι ά υ ο- η πι ρ π ι χρη ι οποιού ωρ - ς οι οπο ς ο ι ά προορ ζο ι γι οπι ά ωφορ, πορι ά οχ ι ξ - η προϋπόθ η ό ι ο πι ι ό υ ο η ο θ ωρ ι οι ο ογι ό π ρό- οιο. Ό υ η ι ουργ ι ργοποιη η, οι ωρ ς υ ού ου ους υ π ρι ά ο ι π ης ο υπο ογι- ό ης ά η ης ι ρο ς. ξ Settings Route options Use express lane. 2. Επι ξ ρύθ ι η γι η χρ η ης ωρ - ς χ ς υ οφορ ς: Π ιο πι γ ο - η ωρ χ ς υ οφορ ς χρη ι οποι ι ους υπο ογι ούς ι ρο ς. Π ιο η πι γ ο - η ωρ χ ς υ οφορ ς χρη ι οποι ι. Αποφυγ π ριοχ ς 7 Οι υ ο ι η ό ρο οι πορού πο πι γού. Οι υ ο ι η ό ρο οι χρη ι οποιού ι πά ο ως ι ι ρο ά ο υπο ογι ό ι ρο ς. ξ Settings Route options Avoid area. 7 Η ι ουργ ι ι θ ι η ό ο υ π ρι ά ο ι οι ς π ηροφορ ς ο χ ρ ώ. 28

31 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 2. Επι ξ η π ριοχ που θ ποφ υχθ ά η ι ρο ( η π ριοχ υπάρχ ι η η ως η π ριοχ που χ προ ιορι προηγου ως - προχωρ ο πό ο ): Select area on map - πι ξ η π ριοχ που θ ο χάρ η, γι π ρι ό ρ ς π ηροφορ ς. " η ιουργ ' π γορ υ ης' π ριοχ ς" π ρ ά ω. From stored location - πι ξ πό ις ποθη υ ς οποθ ς. > Η πι ογ προ θ ι η ις π ριοχ ς προς ποφυγ. 3. Επι η ά η π ριοχ προς ποφυγ η, π OK/MENU ι πι- ξ Activate. Ε ώ υπάρχ ι π ης η υ ό η γι ις π ριοχ ς Edit, Deactivate ι Delete. > Η π ριοχ π ρ π ι ά ο υπο ογι ό ης ι ρο ς. Δη ιουργ ' π γορ υ ης' π ριοχ ς Μπορ πι ξ η π ριοχ που θ ποφύγ χη ζο ς π υθ ς πά ω ο χάρ η ορθογώ ιο π - ιο. ξ Settings Route options Avoid area Select area on map. 2. Πρ γ οποι ύ ι η ο χάρ η χρι ο ρ ορ ς ρ θ η π ριοχ που θ. 3. Π OK/MENU. > η ιουργ ι ό ι ο π ιο. 4. Π ρι ρ ψ ο TUNE γι ρυθ ο γ θος ου π ι ου. 5. Π ο OK/MENU ό ο π ιο ύπ ι η π ριοχ που θ. > Η π ριοχ ποθη ύ ι η ις π ριοχ ς προς ποφυγ. Η π ριοχ, γι η υ π ρι ηφθ ο υπο ογι ό ης ι ρο ς, πρ π ι ι ργοποιη η,. ό η " ποφυγ π ριοχ ς" π ρ πά ω. 02 }} 29

32 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς 02 Αποφυγ υγ ρι ω ι οπώ υ οφορ ς 7 Σ η ο ι προ ο γι η πηγ ξ Settings Route options: Avoid motorways Avoid toll roads Avoid tunnels Avoid ferries Avoid car trains Avoid vignette obligation Σχ ι ς π ηροφορ ς Π ο γη η - π ηροφορ ς ο ι ς υ οφορ ς (. 38) Π ο γη η - ρο ο όγιο (. 23) Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού (. 17) Π ο γη η - χ ιρι ός (. 10) Π ο γη η - πι ογ ς χάρ η Ε μπ μ π μ π. Σ Μ ΩΣ Εά ι άγ ρο ο όγιο ό ά υ ς ις πι ογ ς, πορ υπάρξ ι ι ορι η θυ ρη η ό άρ /ξ άρ ι πι- ογ ιό ι ο ρο ο όγιο πρ π ι υπο ογι ου. Εά πι ξ ξ ιρ θού ρ γγ ς, ρό οι ιό ι ι υ ο ι η ό- ρο οι, ό θ ξ ιρ θού γι ό ο ο υ ό γ ύ ρη ι ρο ι χρη ι οποιού ι ό ο ά υπάρχ ι ά η ογι ι. Π ρης οθ η χάρ η ξ Settings Map options Show full-screen map. 2. Επι ξ γ θος χάρ η: Π ιο πι γ ο - φ ζ ι ο χάρ η ο ό ηρη η οθό η. Π ιο η πι γ ο - ο ά ω ι ο πά ω ρος ης οθό ης φ ζο- ι π ηροφορ ς χ ι ς ο υ ο η ο όπως π.χ. θ ρ ο ρ ο χώρο πι ώ ι (πο υ) που π ράγο ι η υγ ρι η ιγ. 7 Η ι ουργ ι ι θ ι η ό ο υ π ρι ά ο ι οι ς π ηροφορ ς ο χ ρ ώ. 30

33 02 Προ ιορι ς προορι ο, ρο ο ογ ου ι ι ρο ς Λ ι ουργ χάρ η, θυ η πυξ ς ξ Settings Map options Map type. 2. Επι ξ πώς θ φ ζ ι ο χάρ ης η οθό η: North up - ο χάρ ης χ ι πά ο ο ορρά ο πά ω ρος ης οθό- ης. ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ι ι η χ ι ύθυ η η οθό η. Map heading up - ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ρ ι ο ρο ι ι πά ο ρ ο προς πά ω η οθό η. Η ι ό ου χάρ η π ρι ρ φ ι ά ω πό ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ά ογ ις ροφ ς ου ρό ου. 3D map basic - ο χάρ ης π ι ο ζ - ι ι γώ ι πό πά ω, ο ύ ο ο ου υ ο ι ου ο ρο ι η ύθυ η η ης προς πά ω η οθό η. 3D map enhanced - όπως η προηγού η πι ογ, ά η ι ό ου χάρ η χου π ης προ- θ ι φορ ι ά ι, ρι,. π. Π ηροφορ ς ά ος ου υ ο ι η ρο ου ξ Settings Map options Motorway information. 2. Επι ξ ι ουργ : Π ιο πι γ ο - ό ο υ ο - η ο ρ ι υ ο ι η ό ρο ο, φ ζο ι οι ρ ις (3) πό ς ξο οι που χου π.χ. ΣΕ πρ ριο ζ ης. Η ι ξι ο η η η π η ι ρη ξο ο υ η. Π ιο η πι γ ο - ι ουργ π ργοποιη η. Π ηροφορ ς χ ι ά η ρ χου θ η ξ Settings Map options Position information. 2. Επι ξ π ηροφορ ς θ ης: Current road - η οθό η φ ζ - ι ο ό ο ου ρό ου/ο ού που ρ ι ο υ ο η ο/ ρ ορ ς. Lat/Long - η οθό η φ ζο ι οι υ γ ς γι η θ η που ρ - ι ο υ ο η ο/ ρ ορ ς. None - η οθό η φ ζο ι π ηροφορ ς γι η οποθ που ρ ι ο υ ο η ο/ο ρ ορ ς. Πυξ πάρχ ι ι πυξ η ι ό ου χάρ η η οθό η που χ ι η ύθυ η προς η οπο ι ρ ο ο προ- ι ό ρος ου υ ο ι ου. ο ό ι ο ά ρο ης ό- ς ης πυξ ς ι ρ - ο ο ορρά ι ο υ ό ά ρο ο ό ο. Μπορ π ης πι ξ ιξη ύθυ ης πυξ ς υπό ορφ ι ου ως - ι η πυξ γρ φι ώ. 02 }} 31

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae

Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Dr. Costas G. PAPADOPOULOS Curiculum Vitae Positions Current: September 1999 - today NCSR Democritos, Senior Researcher (level B). Previous: May, August - September 2003 Visiting Professor, Durham University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Greek Advanced Course

Greek Advanced Course Greek Advanced Course www.michelthomas.co.uk Greek Advanced Course Hara Garoufalia Middle and Howard Middle www.michelthomas.co.uk Learn another language the way you learnt your own Succeed with the and

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence g To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel Thomas: Call: 020 7873 6400

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα