ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ"

Transcript

1 ΙΣΟΡΙΑ ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ.. Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο, κηαο θαη απνηέιεζε θαη απνηειεί αθόκε κέρξη θαη ζήκεξα ην κνλαδηθό ίδξπκα δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν. Η αλάγθε γηα δαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ηέζεθε γηα πξώηε θνξά 40 ρξόληα πεξίπνπ κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κύπξνπ από ηνπο Άγγινπο απνηθηνθξάηεο ην 1878 θαη ιίγν κεηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ δόθησξ Unwin σο δηεπζπληή ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο ην Καηά ηελ πεξίνδν νη αλώηεξνη ιεηηνπξγνί ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο πξνέξρνληαλ απνθιεηζηηθά από ηηο ηάμεηο ησλ Άγγισλ ππαιιήισλ ρσξίο ηελ νπνηαλδήπνηε δαζηθή εθπαίδεπζε. Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ δόθησξ Unwin ην 1921 σο δηεπζπληή ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο θαη ηελ δηαπίζησζε αξθεηώλ δαζηθώλ πξνβιεκάησλ, έζεζε ηελ αλάγθε γηα εθνδηαζκό ηεο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό αιιά ηαπηόρξνλα θαη κε εθπαηδεπκέλν δαζηθό πξνζσπηθό πνπ λα κπνξεί λα επηβιέπεη ηηο δηάθνξεο δαζηθέο εξγαζίεο, βάδνληαο έηζη ηα πξώηα ζεκέιηα γηα ηελ εθπαίδεπζε Κύπξησλ Λεηηνπξγώλ ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη αξγόηεξα ηα ζεκέιηα γηα ηελ ίδξπζε Γαζηθήο Σρνιήο ζηελ Κύπξν. Οη εηζεγήζεηο ηνπ δόθησξ Unwin πξνο ηελ ηόηε Απνηθηνθξαηηθή Γηνίθεζε γηα ηελ αλάγθε ηερληθήο εθπαίδεπζεο ησλ Κύπξησλ ιεηηνπξγώλ ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο έγηλαλ απνδεθηέο θαη από ην 1925 άξρηζε ε ζηαδηαθή απνζηνιή ησλ πξώησλ Κύπξησλ ιεηηνπξγώλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα εθπαίδεπζε.

2 Η εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο απηήο όκσο, γηα κεηάβαζε θαη εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθό ιεηηνπξγώλ ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο δελ ήζειε λα ζπλερίζεη γηα πνιύ, αθνύ ν δεύηεξνο παγθόζκηνο πόιεκνο θαη ε νηθνλνκηθή ύθεζε ζηάζεθαλ εκπόδην. Ωζηόζν ηνλ Μάξηε ηνπ 1927 ν δόθησξ Unwin έγξαθε πξνο ηελ Γξακκαηεία ηεο ηόηε Απνηθηνθξαηηθήο Γηνίθεζεο: As various questions have arisen as to the training of forest officials, I have the honor to submit a short report on the need of Forestry Education in Cyprus. I have been studying this question since I came to the island nearly six years ago. The sooner the staff is trained, the sooner will there be a body of men capable of explaining forestry in all its phases to the ordinary people in their language Αξγόηεξα ην 1931 νη εηζεγήζεηο ηνπ δόθησξ Unwin γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο Γαζηθήο Σρνιήο ζηελ Κύπξν άξρηζαλ λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη λα παίξλνπλ ηειηθά ζάξθα θαη νζηά ύζηεξα από 20 ρξόληα, κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ην Τελ 1 ε Οθησβξίνπ ηνπ 1951 ε δαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν άξρηζε λα γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα κε ην Γαζηθό Κνιιέγην ηόηε, λα δηαδξακαηίδεη ξόιν θέληξνπ δαζηθήο εθπαίδεπζεο όρη κόλνλ γηα ηελ Γαζηθή Υπεξεζία ηεο Κύπξνπ αιιά θαη γηα ηηο Γαζηθέο Υπεξεζίεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.

3 Αξρηθόο ζθνπόο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ απηνύ Ιδξύκαηνο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ πξώησλ Κύπξησλ θαη μέλσλ δαζηθώλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαλ ήδε ζηηο ππεξεζίεο ησλ ρσξώλ ηνπο, έηζη ώζηε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο γηα δαζηθή γλώζε ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο δαζνπνλίαο αιιά θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηελ ηερληθή ησλ δηαθόξσλ δαζηθώλ εθαξκνγώλ. Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ην 1951, εηζάγνληαη θαη παξαθνινπζνύλ ην πξώην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα νη πξώηνη 30 ζπνπδαζηέο εθ ησλ νπνίσλ 18 από ηελ Γαζηθή Υπεξεζία ηεο Κύπξνπ θαη νη ππόινηπνη 12 από ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 2 από ην Ιξάθ, 4 από ηελ Σπξία, 3 από ηελ Ινξδαλία θαη 3 από ηελ Ληβύε. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο ηεο Κύπξνπ ρξεηάζηεθε κία πεξίνδνο 17 ρξόλσλ, από ην 1951 κέρξη θαη ην Έθηνηε νη λενεηζεξρόκελνη ζπνπδαζηέο ηνπ Κνιιεγίνπ είλαη λεαξνί θαη κε επίπεδν κόξθσζεο ζπγθξηηηθά αλώηεξν από ην ηόηε πξνζσπηθό ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο. Τν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Κνιιεγίνπ από ην 1951 κέρξη ζήκεξα αλαζεσξήζεθε σζηόζν αξθεηέο θνξέο κε θύξην γλώκνλα πάληνηε ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθππηαλ θάζε θνξά γηα κηα πην ζύγρξνλε δαζνπνλία αιιά θαη θνηλσλία ησλ πνιιαπιώλ απαηηήζεσλ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιπδηάζηαησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απαηηνύληαη ζεκαληηθέο ηερληθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, ην Γαζηθό Κνιέγην Κύπξνπ ζπλερίδεη θαη ζήκεξα αθνύξαζηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο πεξηθεξεηαθό θέληξν εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνπνλίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηόζν ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ, όζν θαη άιισλ ελδηαθεξόκελσλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.

4 Από ηελ ίδξπζε ηνπ Κνιεγίνπ θαη κνλαδηθνύ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην είδνο ηνπ ζηνλ ηόπν καο, έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ζήκεξα 845 ζπνπδαζηέο από ηνπο νπνίνπο 505 είλαη Κύπξηνη θαη 340 μέλνη πξνεξρόκελνη από 48 ρώξεο από όια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο πθειίνπ. Γηνηθεηηθά ην Γαζηθό Κνιέγην ππάγεηαη ζην Τκήκα Γαζώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν έρεη θαη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κε άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζηελ δηδαζθαιία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ. Σήκεξα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από ην Γηεπζπληή, ηξεηο θαζεγεηέο θαη έλα εθπαηδεπηή. Ωζηόζν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ, Λεηηνπξγνί ηόζν από ην Τκήκα Γαζώλ όζν θαη από άιια Κπβεξλεηηθά Τκήκαηα δίλνπλ δηαιέμεηο ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Κνιιεγίνπ πάλσ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο. Σην Γαζηθό Κνιέγην πξνζθέξνληαη ηξεηο θύθινη ζπνπδώλ ν Τξηεηήο Κύθινο Σπνπδώλ, ν Αλώηεξνο Δμακεληαίνο Κύθινο Σπνπδώλ θαη ν Μηθξήο Γηάξθεηαο Κύθινο Σπνπδώλ. Ο Τξηεηήο Κύθινο Σπνπδώλ νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο ζηε Γαζνπνλία θαη πξνζθέξεηαη γηα Κύπξηνπο ππνςεθίνπο θαη γηα μέλνπο πξνζνληνύρνπο ζπνπδαζηέο πνπ κπνξνύλ όκσο λα εηζαρζνύλ απεπζείαο ζην δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ εθόζνλ πιεξνύλ ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο.

5 Τν πξώην έηνο ζπνπδώλ είλαη πξαθηηθήο θπξίσο θύζεο, γη' απηό κεγάιν κέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζε πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζ' όιεο ηηο δαζηθέο εξγαζίεο γηα απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δαζηθώλ εκπεηξηώλ ελώ ην ππόινηπν ηνπ ρξόλνπ ζε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία πάλσ ζε βαζηθά δαζνπνληθά καζήκαηα. Τν πξνπαξαζθεπαζηηθό απηό έηνο είλαη ππνρξεσηηθό γηα όινπο ηνπο Κύπξηνπο Γαζηθνύο Μαζεηεπνκέλνπο θαη ηνπο μέλνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ πιεξνύλ ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο ηνπο θαηεπζείαλ ζην δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ. Μεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ηνπο απνλέκεηαη ην Πηζηνπνηεηηθό Γαζηθνύ Μαζεηεπνκέλνπ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλερίζνπλ ζην δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ. Σην δεύηεξν θαη ηξίην έηνο ζπνπδώλ, ην 60% πεξίπνπ ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ελώ ην ππόινηπν 40% ζε πξαθηηθή εμάζθεζε. Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν ηελ παξνρή ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ απαξαίηεησλ εθείλσλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερληθώλ γλώζεσλ, θαζώο θαη ηελ απόθηεζε δεμηνηερληώλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην δάζνο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ αξγόηεξα σο ππάιιεινη λ' αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο Γαζνπνλίαο. Μεηά από επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ δεύηεξνπ έηνπο ζπνπδώλ απνλέκεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ην Πξνθαηαξθηηθό Πηζηνπνηεηηθό Σπνπδώλ θαη κε ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ έηνπο ζπνπδώλ, ηνπο απνλέκεηαη ην Γίπισκα ζηε Γαζνπνλία.

6 Ο Αλώηεξνο Δμακεληαίνο Κύθινο Σπνπδώλ θαζώο θαη ν Μηθξήο Γηάξθεηαο Κύθινο Σπνπδώλ πξνζθέξνληαη κόλν ζε μέλνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Αλώηεξνπ Γηπιώκαηνο θαη Πηζηνπνηεηηθνύ ζηε Γαζνπνλία αληίζηνηρα. Ο εθνδηαζκόο ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ κε απόθνηηνπο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο ζηα δηάθνξα δαζηθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαθώηηζε ηνπ θόζκνπ αιιά θαη κε θαιιηεξγεκέλε ηελ δαζηθή ζπλείδεζε, απνηέιεζε ην εξγαιείν εθείλν κε ην νπνίν ηα δάζε καο κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνζηαηεπηεί από πνιινύο θηλδύλνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη βέβαηα έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο πνπ δελ είλαη άιιεο από ηελ πνιιαπιή ρξήζε ηνπο. Ο ζπλδπαζκόο ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ επξύηεξν δαζνπνληθό ηνκέα, κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε εηδηθόηεξα ζηελ θππξηαθή πξαγκαηηθόηεηα ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ είρε θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθθόιαςε λέσλ δαζηθώλ ππαιιήισλ κε όια εθείλα ηα εθόδηα πνπ ρξεηάδνληαη ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ηόζν ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θαη πνιπδηάζηαηεο δαζνπνλίαο, όζν θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ γηα κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζε έλα νηθνινγηθά ηζνξξνπεκέλν πεξηβάιινλ. Η ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζην Γαζηθό Κνιέγην δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην δηάζηεκα ηνπ ηξηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ αιιά ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ησλ λέσλ Γαζηθώλ ππαιιήισλ ζηε Γαζηθή Υπεξεζία.

7 Η παξνρή ηεο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη κέζα από ζπλεξγαζίεο κε δηάθνξα παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ, θπξίσο θάησ από ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα Erasmus θαη Leonardo Da Vinci, πξνζθέξνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε Γαζηθνύο Υπαιιήινπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά θαη λα εκπινπηίδνπλ ηόζν ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο γλώζεηο όζν θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ζύγρξνλε δαζνπνλία γεληθόηεξα, αιιά θαη ηελ Κππξηαθή δαζνπνλία εηδηθόηεξα. Τν πνιπδηάζηαην θαη αμηόινγν έξγν ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα από ηελ καθξόρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζ απηό ην ηόπν, κε θπξηόηεξα ζεκεία αλαθνξάο ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη γεληθόηεξα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δαζώλ καο, νθείιεηαη βέβαηα ζηελ θαιά νξγαλσκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά πάλσ απ όια ζην άξηηα θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ, πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνέξρεηαη από ηνπο θόιπνπο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ. Τν Γαζηθό Κνιιέγην πέξαλ ηνπ ξόινπ πνπ έρεη σο Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα γηα ηνπο λένπο θαη πθηζηάκελνπο Γαζηθνύο Υπαιιήινπο, δηαδξακαηίδεη επίζεο ξόιν Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο γηα έλα κεγάιν αξηζκό ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ δαζεξγαηώλ ζε ζέκαηα θπξίσο ππξνπξνζηαζίαο θαζώο θαη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζώ επίζεο ζην ξόιν θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ Γαζηθνύ Κνιεγίνπ σο κίαο κηθξήο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο, ζηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θνιεγηαθνύ δάζνπο ζε ζπλδπαζκό κε ην εθπαηδεπηηθό ηνπ πξόγξακκα.

8 Τν δάζνο Κνιιεγίνπ απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ βάζε γηα εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ, ηόζν ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ δηαθόξσλ δαζηθώλ εθαξκνγώλ, όζν θαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη εθαξκνγή κεγάινπ αξηζκνύ δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Αλακθίβνια ν ξόινο θαη ε πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιεγίνπ ζηε Κππξηαθή Γαζνπνλία ήηαλ θαη παξακέλεη ζεκαληηθόο. Αλ αλαινγηζηνύκε ηνλ ξόιν ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο ησλ δαζώλ, βαζηζκέλν ζηελ αεηθόξν δηαρείξηζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινύκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ζήκεξα όπσο είλαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη επηπηώζεηο πάλσ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαζώο θαη νη απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ γηα κία θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, ηόηε ε δαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ζε επίπεδν πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο δαζνπνλίαο θαη θνηλσλίαο, πξνζθέξνληαο ηελ απαηηνύκελε εθείλε εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ζηνπο λένπο θαη πθηζηάκελνπο δαζηθνύο ππαιιήινπο, γηα έλα θαιύηεξν αύξην.

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα