Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου"

Transcript

1 Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου

2 ιδακτορική ιατριβή Administration Publique et Idées Politiques dans les Iles Ioniennes pendant la Seconde Domination Française ( ), Παρίσι 1990, σελ. 594 Περιγράφεται η συνταγµατική και διοικητική οργάνωση που εφάρµοσαν στα Ιόνια νησιά οι γαλλικές αρχές κατοχής και διερευνώνται οι αντιθέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ της γαλλικής στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης. Επίσης, εξετάζεται η συµπεριφορά των επτανησιακών πολιτικών αρχών στις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις. Πιο συγκεκριµένα: Το πρώτο βιβλίο της διατριβής προσεγγίζει τις διαφωνίες που αναπτύχθηκαν µε αφορµή το συνταγµατικό πρόβληµα των Επτανήσων. Περιγράφει τις κύριες συνταγµατικές ρυθµίσεις και αναλύει τις αντιφάσεις τους. Παρουσιάζει τις τρεις συνεδριάσεις της επτανησιακής Γερουσίας που ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της διοικητικής ενσωµάτωσης των Ιόνιων νησιών στη γαλλική αυτοκρατορία. Στο ίδιο βιβλίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αντιθέσεις που εκδηλώθηκαν τόσο µεταξύ των γαλλικών αρχών κατοχής (πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους) όσο και µεταξύ Γάλλων και Επτανησίων στους επί µέρους διοικητικούς τοµείς (εκπαίδευση, δηµόσια τάξη, θρησκεία, οικονοµία, εµπόριο, υγεία). Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτουν οι θεσµικές αντιστάσεις της επτανησιακής κοινωνίας, ιδιαίτερα των ευγενών, να αποδεχθούν µεταρρύθµιση του πολιτικο-κοινωνικού status quo. Στο δεύτερο βιβλίο της διατριβής εξετάζονται οι ιδεολογικές και κοινωνικές καταβολές των πρωταγωνιστών των παραπάνω αντιθέσεων. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά στα βιογραφικά δεδοµένα των στρατιωτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων της γαλλικής διοίκησης και του ιδεολογικού και πολιτικού πλαισίου που τις διαµόρφωσε. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις πολιτικές αντιλήψεις του αυτοκρατορικού επιτρόπου Bessières, ο οποίος απέβλεπε στη διοικητική ενσωµάτωση των Επτανήσων στη γαλλική αυτοκρατορία και στην εφαρµογή του ναπολεόντειου αστικού κώδικα. Στο τρίτο βιβλίο της διατριβής παρουσιάζονται οι σχέσεις της επτανησιακής κοινωνίας µε τη γαλλική διοίκηση. Προσεγγίζονται οι προσπάθειες της τελευταίας να ελέγξει το δηµόσιο φρόνηµα και να επηρεάσει τη κοινή γνώµη. Στις ενέργειες αυτές η γαλλική διοίκηση δεν βρήκε συµπαραστάτη τα λαϊκά στρώµατα επειδή αποδέχτηκε το υφιστάµενο status quo. Παράλληλα δεν κατάφερε να ελέγξει πολιτικά την τοπική ευγένεια, εξ αιτίας των διαφορετικών συµφερόντων της. Τα κύρια συµπεράσµατα της διατριβής µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: α) η προσπάθεια του αυτοκρατορικού επιτρόπου Bessières να εισάγει τον ναπολεόντειο κώδικα στα Ιόνια νησιά και να προβεί σε ευρείες πολιτικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, απέτυχε. Οι λόγοι της αποτυχίας οφείλονται: 1) στην αδιαφορία και εχθρότητα των γαλλικών στρατιωτικών αρχών, που η ιδεολογική τους συγκρότηση δεν ευνοούσε την υλοποίηση των παραπάνω µέτρων, 2) στο γεγονός της υπαγωγής της ιοίκησης των Ιόνιων νησιών στο γαλλικό Υπουργείο Πολέµου, το οποίο ιεραρχούσε τις στρατιωτικές από τις πολιτικές επιλογές και 3) στην ισχυρή αντίσταση της τοπικής ευγένειας να δεχθεί τροποποίηση του πολιτικο-κοινωνικού status quo, β) τα αιτήµατα της πολιτικής αυτονοµίας των Ιόνιων νησιών, διατυπώνονταν στην κύρια πλευρά τους από την τοπική ευγένεια µε αποτέλεσµα να µη µετέχουν σε αυτά τα λαϊκά στρώµατα, που εξ αιτίας της έντονης κοινωνικής διάστασης, προτιµούσαν να κυβερνώνται από ξένες δυνάµεις κατοχής και όχι από τους ευγενείς, γ) η γαλλική διοίκηση αποδεχόµενη πλήρως το πολιτικο- 2

3 κοινωνικό status quo δεν απέκτησε συµµάχους στο έργο της, αφού τα µεν λαϊκά στρώµατα δεν την υποστήριξαν εξ αιτίας της ατολµίας της να προβεί σε κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, οι δε ευγενείς διακρίνονταν από διαφορετικούς πολιτικούς στόχους και απέβλεπαν στην πολιτική αυτονοµία των Επτανήσων. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η εξουδετέρωση κάθε αξιόλογης πολιτικής και κοινωνικής παρέµβασης στα Ιόνια νησιά. Επιστηµονικές εργασίες Α. Βιβλία 1. Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Καλλάρης και η Εποχή του ( ), Εκδόσεις University Studio Press/Έκφραση, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 209, ISBN X Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάδειξη µιας στρατιωτικής και πολιτικής προσωπικότητας, η οποία παρέµεινε εκτός της δίνης της σύγκρουσης Βενιζέλου- Κωνσταντίνου. Ο Καλλάρης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο των κρατικών αρχηγεσιών του τέλους του 19 ου αιώνα, οι οποίοι δεν ενσωµατώθηκαν στην πολιτική σύγκρουση του ιχασµού, µε αποτέλεσµα, αν και πρόσφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο έθνος και το κράτος, να παραµερισθούν και να µη µπορέσουν να κληροδοτήσουν στο πολιτικό σύστηµα της χώρας την αξία της κρατικής νοµιµότητας και συνοχής. Η εργασία στηρίζεται στο Αρχείο του Στρατηγού Καλλάρη το οποίο τηρείται στη ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Το Αρχείο καλύπτει την χρονική περίοδο και έχει υπηρεσιακό χαρακτήρα. Η µελέτη του Αρχείου έγινε σε συνδυασµό µε την µελέτη τµήµατος του Αρχείου της ΙΙας Μεραρχίας, το οποίο αναφέρεται στους βαλκανικούς πολέµους. H εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: η πρώτη αναφέρεται στην στρατιωτική εκπαίδευση και την αρχική φάση της σταδιοδροµίας του Καλλάρη. Η δεύτερη προσεγγίζει το ρόλο του Καλλάρη κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέµων. Η τρίτη αναφέρεται στην περίοδο του ιχασµού ενώ η τέταρτη αφορά στην ύστερη περίοδο της σταδιοδροµίας του Καλλάρη που συµπίπτει µε την ιδιότητα του Γερουσιαστή κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου. Στο πλαίσιο της βιογραφούµενης προσωπικότητας επιχειρείται µία πολιτική προσέγγιση της περιόδου, µέσα από την ανάλυση των λειτουργιών του κράτους και της ιδεολογίας των λειτουργών που το υπηρέτησαν. Πιο συγκεκριµένα η πρώτη ενότητα προσεγγίζει το ζήτηµα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στα τέλη του 19 ου αιώνα. Αναλύει το συσχετισµό που διαθέτουν στο πρόγραµµα σπουδών οι θεωρητικές και οι τεχνικές γνώσεις. Παράλληλα αναλύονται οι θεσµοί διοίκησης του Στρατού. Η διεκδίκηση της διοίκησης του Στρατού τόσο από το Στέµµα όσο και από την πολιτική ηγεσία, προκύπτει µέσα από την ανάλυση της σχετικής νοµοθεσίας, στην εκπόνηση της οποίας ο Καλλάρης είχε σηµαντικό ρόλο. Στην ενότητα των βαλκανικών πολέµων διερευνάται ο ρόλος του Καλλάρη σχετικά µε την στροφή του στρατεύµατος προς τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα επεισόδιο της στρατιωτικής ιστορίας µας, το οποίο φωτίζεται µέσα από µία άλλη πλευρά, που συνδέεται µε το ρόλο του Καλλάρη ως επικεφαλή της ΙΙας Μεραρχίας. Επίσης αναπτύσσεται ο ρόλος του κατά την κυκλωτική κίνηση για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια ενότητα προβάλλεται η δράση του Καλλάρη στο Μέτωπο της Ηπείρου και κυρίως ο 3

4 ρόλος του κατά την εκκαθάριση της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους. Στην τρίτη ενότητα διερευνώνται µέσα από το Αρχείο Καλλάρη, σηµαντικά πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της περιόδου του ιχασµού, όπως η διαδικασία αποστράτευσης του 1916, η παράδοση του Ρούπελ στα γερµανοβουλγαρικά στρατεύµατα και τα Νοεµβριανά. Η τέταρτη ενότητα περιγράφει τη δράση του Καλλάρη, στο περιθώριο του δηµόσιου βίου, ως Γερουσιαστή και µέλους ποικίλων στρατιωτικών επιτροπών. Συµπερασµατικά η εργασία προβάλλει την αντίληψη, όπως διατυπώνεται από το έργο του Στρατηγού Καλλάρη ότι ήταν εφικτή η διεκδίκηση των εθνικών δικαίων στο πλαίσιο της κρατικής νοµιµότητας. Πρόκειται για µία διαφορετική προσέγγιση της περιόδου που δεν έχει προβληθεί από την ιστοριογραφία κάτω από το βάρος της πολιτικής σύγκρουσης Βενιζέλου - Κωνσταντίνου. 2. ιοικητική Χαρτογράφηση του Ελληνικού Κράτους ( ), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 236, ISBN X Η εργασία σκοπό έχει να καλύψει ένα κενό της εθνικής βιβλιογραφίας που συνίσταται στην έλλειψη πληροφοριακών εργαλείων απαραίτητων για την έρευνα της ιστορίας του ελληνικού κράτους. Η συνδυασµένη χρήση τεχνικών µεθόδων και αρχών που προέρχονται από την ιοικητική Επιστήµη και την Επιστήµη της Πληροφορίας µας επιτρέπει την απεικόνιση: α) των λειτουργιών, των δοµών, της ιεραρχίας και των οργανικών θέσεων της διοίκησης, β) των διοικητικών διαιρέσεων της επικράτειας, των εδρών και των χωριών που περιλαµβάνουν και γ) της κατανοµής των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο των χωριών της χώρας. Πιο συγκεκριµένα το πρώτο πληροφοριακό εργαλείο της έκδοσης συνίσταται στην εννοιολογική ιεραρχία της διοίκησης του ελληνικού βασιλείου και έχει δοµηθεί µε τις τεχνικές δηµιουργίας θησαυρών. Σε αυτό παρουσιάζονται 1098 θεµατικοί όροι οι οποίοι διασυνδέονται εννοιολογικά µεταξύ τους και απεικονίζουν α) τις λειτουργίες της διοίκησης, β) τις δοµές της, γ) την ιεραρχία της και δ) τις οργανικές θέσεις. Το δεύτερο πληροφοριακό εργαλείο αποδίδει τη γεωγραφική διοικητική ιεραρχία. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφονται όχι µόνο οι διοικητικές διαιρέσεις αλλά και οι έδρες τους και τα χωριά που αυτές περιλαµβάνουν. Παράλληλα απεικονίζονται όλες οι διοικητικές µεταβολές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (χωρίο, δήµος, επαρχία, νοµός, διοίκηση) που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η εργασία. Το σύνολο των γεωγραφικών όρων που περιλαµβάνει το εργαλείο αυτό ανέρχεται σε Το τρίτο πληροφοριακό εργαλείο αποτελεί παράγωγο των δύο προηγούµενων και περιλαµβάνει την κατανοµή των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα χωριά της επικράτειας. Τα παραπάνω πληροφοριακά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασµό µε την βάση δεδοµένων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης που καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο (βλ. παρουσίαση της βάσης), προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα της ιστορίας του ελληνικού κράτους κατά την πρώτη κρίσιµη περίοδο συγκρότησής του. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα η αποτελεσµατικότητα των δοµών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, η ανάπτυξη της ιεραρχικής δοµής υπηρεσιών και αξιωµάτων, οι 4

5 ελεγκτικοί µηχανισµοί της διοίκησης (π.χ. είσπραξη φόρων) καθώς και η κοινωνική πυραµίδα που διαµορφώνεται µε κριτήριο τις διακρίσεις (παράσηµα, αριστεία, έπαινοι κλπ). Β. ηµοσιεύσεις Σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους 1. Νοσηρότητα στην πόλη της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), Materia Medica Greca, 5, 1990, σελ Εκτίθενται οι δραστηριότητες των υγειονοµικών αρχών για την περίθαλψη του φτωχού πληθυσµού της πόλης της Κέρκυρας. Μετά από µελέτη ανέκδοτων εγγράφων της Ιστορικής Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς της Γαλλίας, αναφέρονται οι επικρατούσες ασθένειες, όπως προκύπτουν από 161 ιατρικά περιστατικά που προέρχονται από το φτωχό πληθυσµό της πόλης της Κέρκυρας κατά την περίοδο Τα στοιχεία περιλαµβάνονται σε εννέα µηνιαίες εκθέσεις του «γιατρού των φτωχών», οι οποίες µας δίνουν πληροφορίες τόσο για το είδος, την εξέλιξη και τη θεραπεία κάθε ασθένειας όσο και για τα ατοµικά στοιχεία των ασθενών. Επί πλέον επιχειρείται µία σύγκριση µεταξύ ασθενειών που επικρατούν στην ύπαιθρο και ασθενειών που κυριαρχούν στην πόλη. Από τα παραπάνω προκύπτει η προσπάθεια της ιοίκησης να εξασφαλίσει ιατρική περίθαλψη στο φτωχό πληθυσµό της πόλης της Κέρκυρας και η έλλειψη επιδηµικών ασθενειών. 2. Οι Γάλλοι Αυτοκρατορικοί και η ισραηλιτική κοινότητα της Κέρκυρας, Χρονικά, 116, 1991, σελ. 3-7 Παρουσιάζεται η πολιτική της γαλλικής διοίκησης των Ιόνιων νησιών έναντι της ισραηλιτικής κοινότητας της Κέρκυρας. Με βάση ανέκδοτα έγγραφα των Εθνικών Αρχείων της Γαλλίας εκτίθενται οι πολιτικές προτάσεις του αυτοκρατορικού επιτρόπου Lesseps, σχετικά µε την οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας. Προηγείται µία σύντοµη παρουσίαση της ναπολεόντειας πολιτικής στο εβραϊκό ζήτηµα και προσεγγίζονται οι αντιφάσεις της. Η προσπάθεια της γαλλικής διοίκησης των Επτανήσων να ελέγξει της οικονοµικές δραστηριότητες της εβραϊκής κοινότητας και να εναρµονίσει την οργάνωσή της µε τα ισχύοντα στο γαλλικό κράτος, εµπεριείχε τη λογική διαφοροποίησης των ισραηλιτών από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Ωστόσο, δεν εντοπίσθηκαν αρχειακές πηγές που να επιβεβαιώνουν την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων οργάνωσης της εβραϊκής κοινότητας. 3. Η Υγειονοµική πολιτική στα Επτάνησα κατά τη δεύτερη γαλλική κατοχή (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), Materia Medica Greca, 5, 1991, σελ

6 Παρουσιάζεται η υγειονοµική πολιτική της γαλλικής διοίκησης των Επτανήσων και περιγράφεται το πλούσιο νοµοθετικό έργο της. Ερευνάται ο ρόλος και ο χαρακτήρας των επιτροπών υγείας (Ιατρικό Κολλέγιο, Υγειονοµική Επιτροπή) καθώς και οι σχέσεις τους µε τη ιοίκηση. Αναφέρεται η ύπαρξη ανταγωνισµού µεταξύ Ιατρικού Κολεγίου και Υγειονοµικής Επιτροπής, γεγονός που υποχρέωσε τη διοίκηση να προβεί στην ενοποίησή τους. Από τις διοικητικές τριβές που εκδηλώθηκαν στον υγειονοµικό µηχανισµό αποκαλύφθηκαν δύο διαφορετικές απόψεις υγειονοµικής οργάνωσης. Σύµφωνα µε την πρώτη ο υγειονοµικός µηχανισµός έπρεπε να είναι στενά ελεγχόµενος από τη ιοίκηση και να έχει ευέλικτη οργανωτική µορφή. Η άποψη αυτή εκφράστηκε από τις γαλλικές αρχές κατοχής. Σύµφωνα µε τη δεύτερη, ο υγειονοµικός µηχανισµός έπρεπε να διαθέτει αυξηµένες αρµοδιότητες και να δρα στο πλαίσιο της ιοίκησης, αλλά αυτόνοµα. Την άποψη αυτή υποστήριξαν οι Επτανήσιοι. 4. Το στρατιωτικό νοσοκοµείο της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), Materia Medica Greca, 3, 1991, σελ Με βάση ανέκδοτα έγγραφα των Εθνικών Αρχείων και της Ιστορικής Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς της Γαλλίας παρουσιάζονται η λειτουργία και τα προβλήµατα του στρατιωτικού νοσοκοµείου της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα. Παρέχονται πληροφορίες για τη κίνηση των ασθενών, τον αριθµό των θανάτων, το είδος των ασθενειών και τις ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Επί πλέον αναφέρονται τα κύρια προβλήµατα του νοσοκοµείου, που ήταν η κακοδιοίκηση, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και η κακή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Από την επεξεργασία του υλικού προκύπτει η οργανωτική µορφή ενός µεγάλου, για την εποχή του υγειονοµικού οργανισµού και τα προβλήµατα που προέκυπταν από την περίθαλψη πολυάριθµων στρατιωτών. 5. Μια αποτυχηµένη προσπάθεια διοικητικής µεταρρύθµισης στα Επτάνησα ( ), ιοικητική Μεταρρύθµιση 47-48, 1991, σελ Παρουσιάζεται η διοικητική οργάνωση των Ιόνιων νησιών κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής και οι στόχοι της γαλλικής διοίκησης. Με βάση ανέκδοτα έγγραφα περιγράφεται το συνταγµατικό πλαίσιο των Επτανήσων και οι προσπάθειες των Γάλλων αυτοκρατορικών επιτρόπων να εισάγουν στα Επτάνησα διοικητικούς θεσµούς του γαλλικού κράτους. Εξετάζονται οι «αντιστάσεις» των τοπικών πολιτικών αρχών κατά την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, σε κάθε τοµέα της διοίκησης. Τέλος διερευνώνται οι λόγοι αποτυχίας του προταθέντος διοικητικού προγράµµατος και ο ρόλος που διαδραµάτισε η γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Ως κύρια αιτία της αποτυχίας αναφέρεται η αναντιστοιχία µεταξύ διοικητικού προγράµµατος και πολιτικών θεσµών. Ωστόσο, παρά την περιορισµένη εφαρµογή των διοικητικών µέτρων που προτάθηκαν, οι γαλλικές αρχές εισήγαγαν νέα ήθη στην επτανησιακή διοίκηση, που στηρίζονταν στις αρχές της νοµιµότητας και της ισότητας. 6

7 6. Η συγκρότηση αστυνοµικής αρχής στα Ιόνια νησιά και οι δραστηριότητές της ( ), Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, , σελ Περιγράφεται το διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας της αστυνοµίας των Ιόνιων νησιών κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής. Προβάλλεται η διοικητική καινοτοµία των γαλλικών αρχών κατοχής να καθιερώσουν για πρώτη φορά ανεξάρτητη αστυνοµική αρχή µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Περιγράφονται οι δραστηριότητες της νέας αστυνοµικής αρχής και τα προβλήµατα επικάλυψης αρµοδιοτήτων µε άλλες διοικητικές αρχές. Από την επεξεργασία του υλικού προκύπτει ότι ο κοινωνικός ρόλος της αστυνοµίας, υπό την επίδραση των αντιλήψεων του ναπολεόντειου καθεστώτος, έχει διευρυνθεί µε αποτέλεσµα να προστεθούν στις αρµοδιότητες των αστυνοµικών αρχών νέες, που αναφέρονται στη προστασία της δηµόσιας τάξης, των ηθών, της υγείας, της καθαριότητας και του πολιτισµού. 7. Το Λοιµοκαθαρτήριο της Κέρκυρας, Materia Medica Greca, 5, 1992, Παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθµοί της ιστορίας του Λοιµοκαθαρτηρίου της Κέρκυρας από την εποχή της ίδρυσής του, στα τέλη του 16 ου αιώνα, µέχρι τη φυσική του κατάργηση, στα τέλη του 19 ου αιώνα. Περιγράφονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις και αναφέρονται τα κυριότερα σηµεία των υγειονοµικών κανονισµών που καθόριζαν τη διαδικασία της λοιµοκάθαρσης. Αναφέρεται η διοικητική του οργάνωση και τα κύρια προβλήµατα της λειτουργίας του. Επί πλέον παρουσιάζεται η µέθοδος απολύµανσης των εµπορευµάτων, σύµφωνα µε τη διάκριση σε δεκτικά και µη δεκτικά µόλυνσης εµπορεύµατα. Τέλος, αξιολογείται ο ρόλος των Λοιµοκαθαρτηρίων στον αγώνα κατά των µεταδοτικών ασθενειών και ιδιαίτερα της πανώλης, παρουσιάζονται οι λόγοι που επέβαλαν τη δηµιουργία τους και οι αιτίες της σταδιακής παρακµής τους. Από την επεξεργασία του υλικού προκύπτει ότι παρά τις µεταβολές των δυτικών κυριαρχιών στα Ιόνια νησιά και την εναλλαγή των πολιτικών θεσµών, οι κανονισµοί λοιµοκάθαρσης παρέµειναν σχεδόν αναλλοίωτοι για διάστηµα τριών περίπου αιώνων. Η απειλή της πανώλης αποδέσµευσε την υγειονοµική οργάνωση των Επτανήσων από τις πολιτικές επιδράσεις και διατήρησε ένα αυστηρό και αµετάβλητο υγειονοµικό σύστηµα προφύλαξης. 8. Επτανησιακή ιοίκηση ( ), ιοικητική Μεταρρύθµιση, 1993, σελ Πρόκειται για µία ιστορική αναδροµή της επτανησιακής διοίκησης από την έναρξη της Ενετοκρατίας έως την Ένωση των Ιόνιων νησιών µε το ελληνικό κράτος. Προσεγγίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ενετικής διοίκησης ( ) και η βασική αδυναµία της, η οποία συνίστατο στην έλλειψη ισχυρής εκτελεστικής αρχής. Στη συνέχεια παρατίθεται η συνταγµατική και διοικητική δοµή των δύο γαλλικών κυριαρχιών ( και ) και της Επτανήσου Πολιτείας ( ) και η επίδραση που είχαν οι κοινωνικοί αγώνες της εποχής στην βελτίωσή τους. Τέλος, παρουσιάζεται η διοίκηση της αγγλικής «Προστασίας» και η επίδραση που άσκησαν σε αυτήν οι εθνικοί αγώνες των Επτανησίων. Από τα παραπάνω προβάλλεται η επίδραση κοινωνικών και εθνικών επιδιώξεων στη διοικητική εξέλιξη του Ιόνιου κράτους. 7

8 9. Υγειονοµική Οργάνωση και ασθένειες στις αγροτικές περιοχές της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα ( ), Ιστωρ, 5/1993, σελ Παρουσιάζεται η υγειονοµική οργάνωση της κερκυραϊκής υπαίθρου κατά τη δεύτερη γαλλική κυριαρχία ( ). Επί πλέον µελετώνται 62 ανέκδοτες µηνιαίες εκθέσεις των «γιατρών της υπαίθρου», οι οποίες περιλαµβάνουν 918 ιατρικά περιστατικά. Στις παραπάνω µηνιαίες εκθέσεις, που βρίσκονται στα Αρχεία Νοµού Κερκύρας, γίνεται µνεία των ατοµικών στοιχείων του ασθενούς, της ασθένειας, της εξέλιξής της και της φαρµακευτικής αγωγής. Αξιολογείται η επίδραση του κλίµατος και της µορφολογίας του εδάφους στη διαµόρφωση της νοσηρότητας του αγροτικού πληθυσµού και επιχειρείται µία σύγκριση µεταξύ των ασθενειών της υπαίθρου µε τις ασθένειες της πόλης. Από τη στατιστική και γραφική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ο νοσολογικός χάρτης της κερκυραϊκής υπαίθρου για όλες τις εποχές του έτους κατά την περίοδο Με βάση την υγειονοµική οργάνωση και τα αποτελέσµατα που αυτή επέφερε στην προστασία της δηµόσιας υγείας, διαπιστώνεται ότι για πρώτη φορά οι λειτουργοί της υγείας υπήχθησαν στη ιοίκηση, η δε ιατρική επιστήµη µετατράπηκε από σύνολο επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων, σε κοινωνικό εργαλείο που σκοπό είχε τη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσµού. Επί πλέον το γεγονός της ασθένειας, µε τη παρέµβαση της ιοίκησης, εντάχθηκε στο κοινωνικό και γεωγραφικό περιβάλλον. Τέλος, τα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης, µε τη βοήθεια της στατιστικής έρευνας τέθηκαν στην υπηρεσία της ιοίκησης, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. 10. L influenza delle idee di Giovani-Battista Morgagni nelle isole Ionie (una proposta sconosciuta di Giovanni Capodistria), (σε συνεργασία µε τους Σπ. Μαρκέτο και Ι. Λασκαράτο), Quaderni Internazionali di Storia della Medicina e della Sanita, 2, 1993, σελ. 5-9 Παρουσιάζεται µία ανέκδοτη αναφορά του Ιωάννη Καποδίστρια προς το Ιατρικό Κολέγιο της Κέρκυρας, η οποία συντάχθηκε το Σε αυτήν προτείνονται δύο νέα έντυπα υποδείγµατα σύνταξης των πιστοποιήσεων θανάτου και των εβδοµαδιαίων αναφορών των γιατρών. Στα υποδείγµατα περιλαµβάνονται για πρώτη φορά πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς ή του αποβιώσαντος, στο επάγγελµά του και στις συνθήκες διαβίωσής του. Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται µε τα συµπτώµατα της ασθένειας ή τα ανατοµικά δεδοµένα της νεκροτοµής. Έτσι ο ασθενής ή ο αποβιώσας εντάσσεται σε συγκεκριµένες κοινωνικές και επαγγελµατικές συνθήκες, οι οποίες συνεκτιµώνται κατά τη διάγνωση της ασθένειας ή της αιτίας θανάτου. Υποστηρίζεται η άποψη ότι η µεθοδολογία αυτή οφειλόταν στην επίδραση που ασκήθηκε στον Καποδίστρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας, από τους διαδόχους του ιδρυτού της παθολογικής ανατοµίας Giovanni Battista Morgagni. 11. H ιοίκηση των Επτανήσων µετά την Ένωσή τους µε την Ελλάδα (1864), ιοικητική Μεταρρύθµιση, 1, 1996 σελ Το άρθρο έχει επίσης δηµοσιευθεί στην περιοδική έκδοση της Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών, Περί Ιστορίας, 1/1996, σελ

9 Το άρθρο αναφέρεται στα διοικητικά σχήµατα που συγκροτήθηκαν στα Ιόνια νησιά την επαύριο της Ένωσης µε το ελληνικό κράτος. Μετά από µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της δηµοτικής διοίκησης και διαχείρισης της «Προστασίας», αναπτύσσονται οι λόγοι που επέβαλαν, το 1866, τη συγκρότηση Επιτροπών Εγχώριας ιαχείρισης σε όλα τα νησιά. Στη συνέχεια περιγράφονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Εγχώριας ιαχείρισης της Κέρκυρας. Παρά το γεγονός ότι αρχικά η Επιτροπή είχε προσωρινό χαρακτήρα και περιορισµένες αρµοδιότητες (όργανο διοίκησης της κοινής ακίνητης περιουσίας των ήµων της Κέρκυρας) µε την πάροδο του χρόνου εξ αιτίας των επιτακτικών διοικητικών και διαχειριστικών αναγκών διευρύνθηκαν οι αρµοδιότητές της µε αποτέλεσµα, αυτή, να αναλάβει το συνολικό βάρος της διοίκησης του νησιού της Κέρκυρας. Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του έργου της συνάντησε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και ήλθε σε σύγκρουση µε το ελληνικό δηµόσιο. Η αδυναµία των νεοσύστατων δήµων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και οι αντιστάσεις της τοπικής κοινωνίας να ενταχθεί στο διοικητικό σύστηµα του ελληνικού κράτους, επέβαλαν τη διατήρηση της Επιτροπής Εγχώριας ιαχείρισης της Κέρκυρας µε διάφορα οργανωτικά σχήµατα και αρµοδιότητες για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έως το Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στα Ιδρύµατα και στους Οργανισµούς της Κέρκυρας περιγράφοντας το ιδιότυπο νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Προκύπτει ότι τα παραπάνω ιδρύµατα ακολούθησαν µία πολύχρονη πορεία έως την ένταξή τους στο ελληνικό δηµόσιο. Η µελέτη καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η διαδικασία διοικητικής ένταξης των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος, προβάλλει µε χαρακτηριστικό τρόπο τους αργούς ρυθµούς της διοικητικής εξέλιξης και τις καθηµερινές και πρακτικές ανάγκες της διοίκησης που καθορίζουν τις προσαρµογές και αλλαγές της. 12. Les influences du modèle napoléonien d administration dans les îles Ioniennes pendant la période de la domination française ( ) Cahier d histoire de l administration 4, 1996, σελ Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις του ναπολεόντειου διοικητικού προτύπου στα Ιόνια νησιά κατά την περίοδο της δεύτερης γαλλικής κυριαρχίας ( ). Αναπτύσσονται αφ ενός, οι προσπάθειες ενσωµάτωσης των Επτανήσων στο διοικητικό σύστηµα του γαλλικού κράτους και αφ ετέρου οι αντιδράσεις των τοπικών πολιτικών προσωπικοτήτων. Αποτέλεσµα των παραπάνω υπήρξε η διαµόρφωση ενός ασαφούς συνταγµατικού πλαισίου, το οποίο διατηρούσε σε ισχύ του Σύνταγµα του 1803 και παράλληλα καθιέρωνε γαλλικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές (στρατιωτικός διοικητής, αυτοκρατορικός επίτροπος). Η παραπάνω πολιτειακή ασάφεια αποδυνάµωσε το διοικητικό σύστηµα των Επτανήσων. Επιχειρώντας την υπαγωγή της επτανησιακής διοίκησης στο ναπολεόντειο πρότυπο, διαπιστώνουµε ότι αυτή διέθετε αρκετά από τα χαρακτηριστικά του, όπως: α) η εξάρτηση της διοίκησης από την εκτελεστική αρχή, β) ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης, γ) η µέθοδος διοικητικής διαίρεσης της επικράτειας και δ) η άσκηση χρηστής διοίκησης. Οι µεταρρυθµίσεις, ωστόσο, που προτάθηκαν από την ανώτατη πολιτική αρχή των Επτανήσων, τον Γάλλο αυτοκρατορικό επίτροπο Bessières, δεν εφαρµόσθηκαν καθώς τα Ιόνια νησιά δεν ενσωµατώθηκαν διοικητικά στο γαλλικό κράτος. Στην αποτυχία του παραπάνω εγχειρήµατος συνέβαλε, εκτός από τις αντιδράσεις των τοπικών πολιτικών προσωπικοτήτων και η αντίθεση που εκδηλώθηκε µεταξύ της γαλλικής στρατιωτικής και πολιτικής αρχής (στρατιωτικός 9

10 διοικητής-αυτοκρατορικός επίτροπος). Κατά συνέπεια στα Ιόνια νησιά δεν εφαρµόσθηκε το διοικητικό σύστηµα του γαλλικού κράτους αλλά ούτε και µία αποικιοκρατικού χαρακτήρα διοίκηση. Αντίθετα διατηρήθηκε η διοικητική παράδοση που αυτά διέθεταν, προσαρµοσµένη στις πολεµικές συνθήκες της εποχής. Η κύρια προσφορά, ωστόσο, της γαλλικής κυριαρχίας συνίσταται στη διάχυση των διοικητικών υπηρεσιών (δηµόσια ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση) και στη προβολή του κοινωνικού ρόλου της διοίκησης. 13. Πολιτικοί κρατούµενοι στις Φυλακές της Κέρκυρας , Φυλακές Κέρκυρας-Λαζαρέτο , Μαρτυρίες, σελ , Αθήνα 1996 Η ιστορική προσέγγιση που επιχειρείται διακρίνεται σε δύο θεµατικούς άξονες: ο πρώτος αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο και στους µηχανισµούς εφαρµογής της αντικοµµουνιστικής νοµοθεσίας. Με σηµείο αναφοράς το σωφρονιστικό σύστηµα της εποχής περιγράφεται η διαδικασία των εκτελέσεων, το καθεστώς διαχωρισµού των πολιτικών κρατουµένων, η διαδικασία απονοµής χάριτος, η ανάµιξη των στρατιωτικών αρχών στο ανακριτικό έργο και η διαδικασία των µεταγωγών. Ο δεύτερος θεµατικός άξονας αναφέρεται στους πολιτικούς κρατούµενους. Σε αυτή την ενότητα αναδεικνύεται κυρίως ο ενεργός πολίτης και λιγότερο το ιδεολογικό και πολιτικό σύστηµα που αυτός ασπάζεται. Η δοκιµασία συνείδησης των κρατούµενων, το ηθικό βάρος των δηλώσεων µετάνοιας, οι σωµατικοί και ψυχικοί βασανισµοί και ο αγώνας αξιοπρέπειας, προβάλλουν τις άρρητες έως σήµερα πλευρές του προσωπικού αγώνα των πολιτικών κρατουµένων. 14. Les influences du modèle napoléonienne sur le système administrative de la Grèce ( ), Cahier d histoire de l administration 4, 1996, p Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις του ναπολεόντειου διοικητικού προτύπου στην ελληνική δηµόσια διοίκηση κατά την περίοδο Περιγράφεται η οργάνωση της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης κατά την παραπάνω περίοδο και επιχειρείται η υπαγωγή της στο ναπολεόντειο διοικητικό πρότυπο. Προκύπτει ότι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του ναπολεόντειου προτύπου συναντώνται στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα, όπως: α) η συγκεντρωτική δοµή της διοίκησης, β) η εξάρτησή της από την εκτελεστική αρχή, γ) οι µέθοδοι εσωτερικής οριοθέτησης και διοικητικής διαφοροποίησης της επικράτειας, δ) η βαθµιαία καθιέρωση διοικητικής δικαιοσύνης και ε) η εξισορρόπηση των εξουσιών µε τη δηµιουργία πολλών διοικητικών αρχών. Αρκετά, ωστόσο, από τα χαρακτηριστικά του ναπολεόντειου διοικητικού συστήµατος δεν εντοπίσθηκαν, όπως : α) η αποπολιτικοποίηση της διοίκησης, β) ο επαγγελµατισµός των λειτουργών της, γ) η λειτουργία σταθερών και αποτελεσµατικών διοικητικών θεσµών. Το άρθρο καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η ελληνική διοίκηση κατά την περίοδο βρισκόταν στο επίκεντρο των πολιτικών συγκρούσεων και ζηµιώθηκε από αυτές. Παρά το γεγονός ότι διατυπώθηκε κατά την περίοδο της αντιβασιλείας και της απόλυτης µοναρχίας ένα πλήρες σύστηµα διοικητικής συγκρότησης, το οποίο έφερε τα χαρακτηριστικά του πατερναλιστικού κράτους, η διαδικασία συγκρότησης κράτους ήρθε αντιµέτωπη µε τα πολιτικά συµφέροντα των ηγετικών οµάδων της επανάστασης. Η αντίθεση αυτή ανέδειξε το αίτηµα του συνταγµατισµού. Οι πολιτικές δυνάµεις ενδιαφέρονταν κυρίως για την καθιέρωση φιλελεύθερων πολιτειακών θεσµών παρά για τη λειτουργία µιας αποτελεσµατικής διοίκησης. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη των διοικητικών θεσµών δεν 10

11 ήταν συµβατή µε την ανάπτυξη των πολιτειακών θεσµών. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η πολιτικοποίηση της διοίκησης και η διαµόρφωση ασταθών και αναποτελεσµατικών διοικητικών θεσµών. 15. L historiographie de l administration grecque. Notes bibliographique, JEV Annuaire administrative d histoire Européenne, 8, 1996, σελ Το άρθρο αναφέρεται στην ιστοριογραφία της ελληνικής διοίκησης. Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει µία συνοπτική παρουσίαση των δηµοσιευµένων πηγών. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις µελέτες που προσεγγίζουν µε αυτοτελή τρόπο την ιστορία της διοίκησης. Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει τις µελέτες, οι οποίες αν και αναφέρονται σε άλλα επιστηµολογικά πεδία (κοινωνιολογία, οικονοµική ιστορία, νοµική κλπ), ωστόσο, περιέχουν αξιόλογες πληροφορίες για την ιστορία της διοίκησης. Από την παρουσίαση της παραπάνω βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο ιστορικός της διοίκησης καλείται να αντιµετωπίσει τα εξής εµπόδια : διάσπαρτη και αποσπασµατική βιβλιογραφία, αδυναµία των µελετών να αντιµετωπίσουν την ιστορική εξέλιξη του διοικητικού φαινοµένου µε αυτοτέλεια, τέλος, τη διαδεδοµµένη πεποίθηση του δευτερεύοντα χαρακτήρα της διοικητικής ιστορίας. Το άρθρο επιχειρώντας να ερµηνεύσει τα παραπάνω φαινόµενα καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η ισχυρή παράδοση της νοµικής σκέψης στην Ελλάδα συνέβαλε στην ανάδειξη των θεσµικών, µόνο, πλευρών της διοίκησης. Επί πλέον η εξάρτηση των διοικητικών λειτουργιών από εθνικές ή πολιτικές προτεραιότητες είχε σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του ρόλου της διοίκησης. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην περιορισµένη παραγωγή µελετών διοικητικής ιστορίας. 16. L entourage administrative du pouvoir exécutif en Grèce, Cahier d histoire de l administration 5, 1997, σελ Η µελέτη εξετάζει τις σχέσεις διοικητικής ηγεσίας και εκτελεστικής εξουσίας στο ελληνικό κράτος κατά την περίοδο Οι σχέσεις αυτές καθορίστηκαν από το βαθµό συνοχής του κρατικού µηχανισµού, το πρόβληµα του αλυτρωτισµού και το βαθµό οµοιογένειας αντιλήψεων και ικανοτήτων της πολιτικο-διοικητικής ηγεσίας. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της διοικητικής ηγεσίας (µέγεθος, δοµή, διαδικασία προαγωγών) κατά την διάρκεια του 19 ου και του 20ου αιώνα. Προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα η διοικητική ηγεσία έχει την ίδια κοινωνική προέλευση και χαρακτηρίζεται από οµοιογένεια αντιλήψεων και ικανοτήτων. Αντίθετα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν ισχύει το ίδιο φαινόµενο. Επί πλέον η διείσδυση της διοικητικής ηγεσίας στην πολιτική σφαίρα, που παρατηρείται κατά την διάρκεια του 19 ου αιώνα, δε συναντάται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια εξετάζεται η διαδικασία ενσωµάτωσης των Γενικών Γραµµατέων και αργότερα των Γενικών ιευθυντών στο πολιτικό σύστηµα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και η δυνατότητα διορισµών εκτός ιεραρχίας. Επί πλέον γίνεται αναφορά στο έργο του Ανωτάτου Συµβουλίου ηµοσίων Υπηρεσιών (ΑΣ Υ), σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής της διοικητικής ηγεσίας. Προκύπτει ότι δεν υφίσταται θεσµικό πλαίσιο συνεργασίας της διοικητικής ηγεσίας µε την εκτελεστική εξουσία. Η αλληλεπίδραση µεταξύ πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας εξετάζεται από δύο πλευρές: Σύµφωνα µε την πρώτη εξετάζονται οι επιδράσεις που άσκησε η πολιτική στη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης προκύπτει ότι το ζήτηµα του αλυτρωτισµού και η διαδικασία συγκρότησης του ελληνικού κράτους 11

12 συνετέλεσαν στην εξάρτηση της διοίκησης από την πολιτική. Σύµφωνα µε τη δεύτερη, εξετάζονται οι δυνατότητες της διοίκησης να επιδράσει στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Προκύπτει η αδυναµία της διοίκησης να επιδράσει στην πολιτική ηγεσία, εξ αιτίας της έλλειψης συστηµατικών αποφάσεων, της επικρατούσας νοοτροπίας και του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου.η µελέτη καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η συγκρότηση της διοίκησης στη βάση κοινωνικών και ιδεολογικών στρατηγικών και όχι στη βάση λειτουργικών αναγκών προσέδωσαν σε αυτήν µία διαφορετική αποστολή, ως προς την οποία υπήρξε απόλυτα «λειτουργική». 17. Το Ιατρικό Κολέγιο και οι δραστηριότητές του κατά τη χρονική περίοδο , (σε συνεργασία µε τον Ι. Λασκαράτο), Επετηρίδα του Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας, το Τεκµήριον 1/1998, σελ Η µελέτη διερευνά µε βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές τα πρώτα δώδεκα χρόνια λειτουργίας του Ιατρικού Κολεγίου της Κέρκυρας ( ). Προκύπτει η επίδραση που άσκησε το Ιατρικό Κολέγιο στην αναµόρφωση των υγειονοµικών θεσµών των Ιόνιων νησιών, στις αρχές του 19 ου αιώνα. Προβάλλεται ο ιδιαίτερος ρόλος του ως ακαδηµαϊκού ιατρικού ιδρύµατος αλλά και ως γνωµοδοτικού και εκτελεστικού οργάνου της ιοίκησης σε θέµατα δηµόσιας υγείας. Παρουσιάζονται οι δύο κανονισµοί λειτουργίας του, η οργάνωση και οι δραστηριότητες του. Στη µελέτη τεκµηριώνεται η άποψη ότι η σύσταση, η λειτουργία και οι δραστηριότητες του Ιατρικού Κολεγίου από την ίδρυσή του έως το 1814 ήταν άρρηκτα συνδεδεµένες µε τους πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους τόσο της Επτανήσου Πολιτείας ( ) όσο και της δεύτερης γαλλικής κυριαρχίας ( ). Πιο συγκεκριµένα καταδεικνύεται ότι η ίδρυση του Κολεγίου ήταν αποτέλεσµα της δηµιουργίας ενός αυτόνοµου κράτους, της Επτανήσου Πολιτείας, το οποίο όφειλε ακολουθώντας την παράδοση των προηγµένων κρατών της εποχής να συστήσει επιστηµονικές εταιρείες για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Παράλληλα προβάλλονται οι επιδράσεις που άσκησε το γαλλικό υγειονοµικό σύστηµα στη λειτουργία του Ιατρικού Κολεγίου κατά την περίοδο της δεύτερης γαλλικής κυριαρχίας των Επτανήσων. Από τη µελέτη προκύπτει ότι η έλλειψη επαρκούς υγειονοµικής διοίκησης τόσο κατά την περίοδο της Επτανήσου Πολιτείας όσο και κατά την περίοδο της δεύτερης γαλλικής κυριαρχίας είχε ως αποτέλεσµα το Ιατρικό Κολέγιο να αποτελέσει όχι µόνο ένα ακαδηµαϊκό ιατρικό ίδρυµα αλλά κυρίως ένα γνωµοδοτικό και εκτελεστικό όργανο της ιοίκησης σε θέµατα δηµόσιας υγείας. 18. Η διδασκαλία και έρευνα της διοικητικής ιστορίας, προβλήµατα και προοπτικές, Επιθεώρηση ιοικητικής Επιστήµης, 5/ , σελ Η εισήγηση παρουσιάζει τις προοπτικές και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η διδασκαλία και έρευνα της διοικητικής ιστορίας στην Ελλάδα. Η δυσκολία διαχωρισµού των λειτουργιών της διοίκησης από τις κυβερνητικές λειτουργίες και η παράδοση της νοµικής σκέψης αποτελούν µείζονα εµπόδια για τη διαµόρφωση όρων ανάπτυξης της διοικητικής ιστορίας. Στις προοπτικές αναφέρονται η ενίσχυση διεθνώς των κοινωνικών επιστηµών και η αξιοποίηση µεθόδων έρευνας που έχουν δοκιµασθεί στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Τέλος, υποστηρίζεται η ανάγκη επέκτασης της διοικητικής ιστορίας σε αναζητήσεις που ξεπερνούν τα χρονικά και γεωγραφικά πλαίσια ύπαρξης του ελληνικού κράτους, µε την αξιοποίηση αρχειακών τεκµηρίων. 12

13 19. Accentramento amministrativo e nazionalismo (meccanismi di unità amministrativa e nazionale nello Stato greco ( ), Storia Amministrazione Costituzione, 7, 1999, p Περιγράφεται το θεσµικό πλαίσιο της διοικητικής οργάνωσης του ελληνικού κράτους στη διάρκεια του 19 ου αιώνα και επιχειρείται να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα: γιατί δεν απέδωσαν οι προσπάθειες καθιέρωσης µορφών αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης; ιατυπώνεται η άποψη ότι στη διάρκεια του 19 ου αιώνα η αλυτρωτική ιδεολογία επέβαλε το συγκεντρωτισµό. Το κράτος αποτελούσε το «όχηµα» υλοποίησης της Μεγάλης Ιδέας και οι δοµές του όφειλαν να προσαρµοσθούν σε αυτόν το σκοπό. Ο εκσυγχρονισµός του κράτους και ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις για τη µεγάλη εθνική εξόρµηση, στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι συγκεντρωτικές δοµές, ωστόσο, επικράτησαν και στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο ιδιαίτερος ρόλος του στρατού στην υλοποίηση των εθνικών στόχων προκάλεσε ρήγµατα στις κρατικές δοµές. Τα ρήγµατα αυτά οφείλονταν στην διαφορετικότητα των προσλήψεων σχετικά µε τη διαδικασία εθνικής ολοκλήρωσης. Η αιτιολογική βάση του ιχασµού που θα επακολουθήσει, συνίσταται στον ισχυρισµό ότι το κράτος δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τα συµφέροντα του έθνους. Ωστόσο, παρά τα ρήγµατα που προκαλούνται στις κρατικές δοµές, αυτές δεν αποβάλλουν τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα τους. Οι διαδικασίες ένταξης των Νέων Χωρών στο ελληνικό κράτος επιβεβαίωσαν τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα του. Το εθνικό, λοιπόν, ζήτηµα διατάραξε στις αρχές του 20ου αιώνα τη συνοχή του έθνους και κατ επέκταση του κράτους. Στο εξής, οι συγκεντρωτικές δοµές δεν επιβάλλονται προκειµένου να υλοποιηθούν οι εθνικοί στόχοι αλλά προκειµένου να ενσωµατωθούν µε επαχθείς όρους οι προσαρτηθείσες περιοχές. 20. Administration et gestion des crises en Grece pendant la duree de la seconde guerre mondiale ( ), στο συλλογικό τόµο «L administration et la gestion de la crise: le cas de la guerre», Cahier d histoire de l administration 6, 2000, p Η εργασία αναφέρεται στη διοίκηση της κυβέρνησης Μεταξά κατά την διάρκεια του πολέµου µε τα ιταλικά και γερµανικά στρατεύµατα ( ) καθώς και στη διοίκηση των κατοχικών κυβερνήσεων ( ). Επιχειρεί να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη διοίκηση σε περιόδους κρίσης, όπως είναι η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας και η ανάπτυξη των µηχανισµών προπαγάνδας. Από την εξέταση των ιστορικών δεδοµένων προκύπτει ο οργανωτικός και θεωρητικός εµπειρισµός του «Νέου Κράτους» καθώς και η πρόθεση της κυβέρνησης Μεταξά να προβληθούν οι ιδεολογικές οι πολεµικές επιτυχίες ως απόρροια των ιδεολογικών αξιών του καθεστώτος και όχι της κοινωνικής οµοθυµίας. Αναφορικά µε τη διοίκηση των κυβερνήσεων κατοχής προβάλλεται το κύριο χαρακτηριστικό της ξένης κατοχής 13

14 που συνίσταται στην απόσπαση αγαθών και πόρων από την οικονοµία της κατεχόµενης χώρας. Με δεδοµένο ότι η µορφή της εκµετάλλευσης συναρτάται µε την οικονοµική δοµή της κατεχόµενης χώρας και το βιοµηχανικό δυναµικό της, διαπιστώνουµε ότι στην ελληνική περίπτωση ο κατακτητής δεν ενδιαφερόταν για την ορθολογική εκµετάλλευση του παραγωγικού συστήµατος της χώρας ούτε για την εφαρµογή αποτελεσµατικών συστηµάτων διοίκησης. Αντίθετα µε δεδοµένη τη περιορισµένη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, σκοπός του κατακτητή ήταν η καταλήστευση µε κάθε µέσο του τόπου προς όφελος των δυνάµεων κατοχής. Προκύπτει λοιπόν ότι η διοίκηση δεν ενδιέφερε τις κατοχικές κυβερνήσεις µε αποτέλεσµα αυτές να αδιαφορήσουν πλήρως για τη διατήρηση µιας στοιχειώδους κρατικής συνοχής. Το γεγονός αυτό ενεργοποίησε τη κοινωνία, η οποία διαµόρφωσε δικούς της πολιτικούς και διοικητικούς µηχανισµούς προκειµένου να επιλύσει ζωτικά προβλήµατα της χώρας (Εθνική Αλληλεγγύη κλπ). 21. Πολιτικοί Κρατούµενοι στην Κέρκυρα κατά την διάρκεια του Εµφυλίου Πολέµου ( ), Τεκµήριον, 2/2000, Η εργασία επιχειρεί να υπερβεί τις πολιτικές και ιδεολογικές παραµέτρους που προσδιορίζουν το φαινόµενο των πολιτικών κρατουµένων στην Ελλάδα κατά την διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου ( ) και να το ορίσει ως ένα µαζικό κοινωνικό φαινόµενο που προκλήθηκε από το κοινωνικό πλαίσιο δράσης που διαµόρφωσαν οι συνθήκες του πολέµου και της Κατοχής. Η ερµηνεία που προτείνεται στηρίζεται στην κοινωνική υπεροχή που απέκτησαν οι αντιστασιακές δυνάµεις της χώρας στη διάρκεια του πολέµου και στον απόηχο αυτής της υπεροχής που ήταν η δοκιµασία συνείδησης της εµφύλιας σύγκρουσης µέσα από τις δηλώσεις µετανοίας. Κατά συνέπεια ο όρος «πολιτικός κρατούµενος» αντιστοιχεί σε µία διαφορετική θεώρηση της κοινωνικής οργάνωσης και όχι σε ένα συντεταγµένο σύνολο πολιτικών ιδεών. 22. Corruption in the Central Administration of the Greek State: a historical approach» in «The History of Corruption in Central Government», Cahier d histoire de l administration 7, 2003, p Η µελέτη προσεγγίζει ιστορικά το φαινόµενο της διαφθοράς στην κεντρική διοίκηση του ελληνικού κράτους από το 1833 µέχρι σήµερα. Παρακολουθεί τις διαδοχικές µεταβολές του, οι οποίες συνδέονται µε τις φάσεις ανάπτυξης του κράτους και το σύστηµα αξιών της κοινωνίας. Έχει ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι η ένταξη της διαφθοράς στο ιστορικό περιβάλλον της, ενισχύει αποτελεσµατικά την κατανόηση και καταπολέµησή της σήµερα. Η διάρθρωση της µελέτης έχει ως εξής: α) κατ αρχάς περιγράφονται οι µηχανισµοί που διαµόρφωσαν τα διοικητικά ήθη µετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους (1833) και ιδιαίτερα µετά την καθιέρωση της συνταγµατικής µοναρχίας (1844). H παράµετρος που εξετάζεται εδώ είναι το πολιτικό σύστηµα της χώρας και οι επιδράσεις που άσκησε στη διαµόρφωση του υπαλληλικού ήθους κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα, β) στη συνέχεια παρουσιάζεται ιστορικά το φαινόµενο της διαφθοράς 14

15 σε τρεις περιόδους µε κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κράτους σε κάθε µία από αυτές : η πρώτη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστηµα από το 1833 έως τα τέλη του 19 ου αιώνα. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του κράτους κατά την περίοδο αυτή αποτελεί η διαµόρφωση του πολιτειακού πλαισίου λειτουργίας του (καθιέρωση και λειτουργία του κοινοβουλευτισµού). Οι παράµετροι που εξετάζονται κατά την περίοδο αυτή είναι οι οικονοµικές κρίσεις, η φορολογία και το µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων. η δεύτερη περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστηµα από τα τέλη του 19 ου αιώνα έως τις παραµονές του β παγκοσµίου πολέµου. Χαρακτηριστικό γνώρισµα του κράτους κατά την περίοδο αυτή, είναι η προσαρµογή των δοµών του (διοικητικών και στρατιωτικών) στο στόχο της εθνικής χειραφέτησης, δηλαδή της απελευθέρωσης των εδαφών που κατοικούσαν Έλληνες. Αν και το εθνικό ζήτηµα θα λήξει µε την Μικρασιατική καταστροφή, το 1922, οι συνέπειες του θα καθορίσουν όλη την περίοδο που θα ακολουθήσει µέχρι το τέλος του β παγκοσµίου πολέµου. Οι παράµετροι που εξετάζονται εδώ είναι ο χαρακτήρας των κυβερνήσεων (δηµοκρατίες ή δικτατορίες) και οι συνέπειες που είχε η γεωγραφική επέκταση του κράτους στη δηµόσια διοίκηση. η τρίτη, τέλος, περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστηµα από τη λήξη του β παγκοσµίου πολέµου έως τις µέρες µας. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της περιόδου αυτής είναι η επέκταση των λειτουργιών του κράτους στην κοινωνία. Η παράµετρος που εξετάζεται εδώ είναι η διαδικασία άρθρωσης δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου. Τέλος, γίνεται αναφορά σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια µέτρησης του φαινοµένου της διαφθοράς. Στα ποιοτικά κριτήρια περιλαµβάνονται: α) το θεσµικό πλαίσιο (ποινικό και πειθαρχικό) καταπολέµησης της διαφθοράς, β) τα διοικητικά όργανα ελέγχου και γ) οι τάσεις της κοινής γνώµης έναντι του φαινοµένου. Στα ποσοτικά κριτήρια περιλαµβάνεται µία επιλογή στατιστικών δεδοµένων. 23. Integrating Knowledge Management Tools for Government Information, (σε συνεργασία µε Προκοπιάδου Γ., Παπαθεοδώρου Χ.), Government Information Quarterly, vol. 21/2004, p Η µελέτη προτείνει µία αρχιτεκτονική ψηφιακής βιβλιοθήκης για τη διαχείριση και διάθεση της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα. Μέσω οντολογιών, ταξινοµιών και θησαυρών απεικονίζονται η διοικητική, γεωγραφική και θεµατική ιεραρχία της δηµόσιας διοίκησης και παρέχεται ένα ποιοτικό πλαίσιο διαχείρισης, αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας. Τα διεθνή πρότυπα αποτελούν τη βάση προκειµένου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ νοµοθετικής, διοικητικής και γεωγραφικής διαφορετικότητας. 24. Water Management in Greece: a historical approach, στο συλλογικό τόµο Fresh water management as Collective Action in Time, Cahier d histoire de l administration 8, 2004 (υπό δηµοσίευση, βλ. βεβαίωση) Αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση του νερού από τη συγκρότηση του ελληνικού βασιλείου µέχρι σήµερα. Η εξέλιξη των οργανωτικών 15

16 δοµών για τη διαχείριση του νερού διέρχεται από τρεις φάσεις : η πρώτη διαρκεί από το 1833 έως το 1925 στη διάρκεια της οποία φορείς διαχείρισης ήταν οι ήµοι. Η δεύτερη φάση καλύπτει την περίοδο από το 1925 έως το 1980 κατά την διάρκεια της οποία φορείς διαχείρισης για τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι ηµόσιες Εταιρείες. Ενώ για τις υπόλοιπες περιοχής της χώρας παραµένει η αρµοδιότητα των ήµων. Η τρίτη φάση καλύπτει την περίοδο από το 1980 έως σηµερα κατά την διάρκεια της οποίας οι δήµοι παραχωρούν την αρµοδιότητά τους σε δηµοτικές εταιρείες, ενώ οι δηµόσιες εταιρείες αποκτούν µετοχική µορφή και ιδιωτικοποιούνται µερικά. Η εργασία συνδέει την ύπαρξη µεγάλων υδρευτικών έργων µε τη δηµιουργία εταιρειών του ηµοσίου και προβάλλει το παρεµβατικό χαρακτήρα των µέτρων για την επίλυση του υδροδοτικού προβλήµατος της πρωτεύουσας (δηµιουργία φραγµάτων). Τέλος, παρουσιάζονται τα νέα όργανα διαχείρισης του νερού στη χώρα µετά την ενσωµάτωση της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας (2000/60/ΕΚ) στο εθνικό δίκαιο. 25. Σταθµοί στην Ιστορία του ιεθνούς Ινστιτούτου ιοικητικών Επιστηµών, Επιθεώρηση ιοικητικής Επιστήµης (υπό δηµοσίευση, βλ. βεβαίωση), Η εργασία αναφέρεται στην δράση του ιεθνούς Ινστιτούτου ιοικητικών Επιστηµών από την συγκρότησή του (1930) µέχρι σήµερα. Εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στη δηµιουργία του, οι επιστηµονικές µέθοδοι που ανέπτυξε, η εξέλιξη των δοµών λειτουργίας του, η θεµατολογία των Συνεδρίων του, η βαθµιαία γεωγραφική του εξάπλωση σε όλες τις ηπείρους, τέλος, οι σηµερινές προκλήσεις που αντιµετωπίζει την εποχή της παγκοσµιοποίησης. Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε προέρχεται από το Αρχείο και τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πιο συγκεκριµένα αναπτύσσονται: α) τα επιστηµονικά ρεύµατα που σηµάδεψαν τη θεµατολογία των επιστηµονικών συναντήσεων (π.χ. δικαστική προστασία των δικαιωµάτων των διοικουµένων, υπαλληλικός κώδικας, δηµοτική νοµοθεσία, η είσοδος της γυναίκας στη διοίκηση, ο εξορθολογισµός της διοίκησης κλπ). β) η πορεία διεθνοποίησης του Ινστιτούτου όπως χαρακτηρίστηκε µε τη γεωγραφική του εξάπλωση και τη συνεργασία του µε τους διεθνείς οργανισµούς, γ) οι επιστηµονικές στρατηγικές που διατύπωσε όπως η διοικητική εναρµόνιση, η τεχνική βοήθεια, η µελέτη των διοικητικών πρακτικών, η διεύρυνση της θεµατολογίας του κα, τέλος, δ) οι µέθοδοι ανταλλαγής διοικητικών πληροφοριών και τεκµηρίωσης που ανέπτυξε. Η µελέτη καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι το εκτεταµένο δίκτυο γνώσης που διαθέτει σήµερα το Ινστιτούτο και η ισχυρή επιστηµονική του παράδοση που αντανακλά την ιστορική εξέλιξη της διοικητικής επιστήµης αποτελούν στην εποχή µας συγκριτικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να αναβαθµίσουν το ρόλο του ως συµβουλευτικού οργάνου στις εθνικές διοικήσεις και ως παράγοντα καλλιέργειας και ανάπτυξης της διοικητικής επιστήµης. Συµµετοχή σε Συνέδρια/Επιστηµονικές Ηµερίδες i) Τόµοι Πρακτικών 26. Ιστορικό σχεδίασµα του ελληνικού κράτους, στο Οι ηµερίδες του ΙΣΤΑΜΕ, ιήµερο µε θέµα «Προτάσεις για τη Μεταρρύθµιση της ηµόσιας ιοίκησης» Αθήνα 1996, σελ

17 Στην εισήγηση επιχειρείται ένα σχεδίασµα της ιστορίας του ελληνικού κράτους. Προσδιορίζονται τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του και προκύπτει η σταθερή αδυναµία του να διαχωριστεί από την πολιτική εξουσία και να αναδειχθεί σε ένα διακριτό µηχανισµό κοινωνικής εκπροσώπησης. Το σχεδίασµα προτείνει την διάκριση της ιστορίας του ελληνικού κράτους στις εξής περιόδους: α) µοναρχικό κράτος ( ), β) συνταγµατικό κράτος ( ), γ) αναπτυξιακό κράτος ( ), δ) κράτος της εθνικής ολοκλήρωσης ( ), ε) παραταξιακό κράτος ( ), στ) ιδεολογικό κράτος ( ), ζ) κράτος της διευρυµένης νοµιµοποίησης ( ) και η) ιδιωτικοποιηµένο κράτος (1985- ). Οι κύριες διαπιστώσεις που προκύπτουν από το παραπάνω ιστορικό σχεδίασµα αναφέρονται: α) στη χρήση των κρατικών δοµών ως στίβου παραταξιακής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, β) στην αδυναµία ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, γ) στη σχέση κράτους και πελατειακών δικτύων και δ) στην ανατροπή των πολιτικών και διοικητικών αρχηγεσιών στις αρχές του 20ου αιώνα. 27. Κρίση νοµιµότητας στο Ιόνιο κράτος, ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά τη περίοδο της Προστασίας, Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου, µε θέµα «Κέρκυρα, µία Μεσογειακή σύνθεση, νησιωτισµός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16 ος - 19 ος αιώνας», Κέρκυρα Μαίου 1996, Κέρκυρα 1998, σελ Η µελέτη στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις εργασίας: α) ότι το Ιόνιο Κοινοβούλιο αποτέλεσε κατά την ύστερη περίοδο της αγγλικής «Προστασίας» ( ) τη µία πλευρά της δυαδικής εξουσίας που είχε διαµορφωθεί, λειτουργώντας ως όργανο πολιτειακής ανατροπής και όχι ως µηχανισµός ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας και β) ότι ο εθνικισµός και η κοινή γνώµη ως νέες ορίζουσες του πολιτικού αγώνα έδωσαν διαφορετικό περιεχόµενο στη λειτουργία των πολιτικών θεσµών και του κράτους. Η ιστορική αναδροµή που επιχειρείται διερευνά τις επιδράσεις που είχε η µακρά παράδοση διοικητικής αυτοτέλειας των Επτανήσων στους όρους διεξαγωγής των πολιτικών συγκρούσεων. Η διαδικασία ανάπτυξης των σχέσεων διοίκησης/πολιτικής επέτρεψε τη συγκρότηση στις αρχές του 19 ου αιώνα, της Επτανήσου Πολιτείας, ενός κρατικού µορφώµατος υπό ξένη κυριαρχία που δεν είχε κυρίαρχο το στοιχείο του εθνικισµού. Η επικράτηση, ωστόσο, της ιδεολογίας του φιλελεύθερου εθνικισµού µετά το 1848, έδωσε νέο περιεχόµενο στις πολιτικές διεκδικήσεις. Στο εξής, ο εθνικισµός, ως περιεχόµενο της πολιτικής και ως συστατικό στοιχείο των θεσµών και του κράτους, επέβαλε τη ριζική αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης της ξένης κυριαρχίας. Το δικαίωµα της Ενωσης ήταν κυριαρχικό για τον επτανησιακό λαό ενώ το Κοινοβούλιο µετατράπηκε σε πολιτικό εργαλείο της εθνικής ολοκλήρωσης. Η σύγκρουση που εκδηλώθηκε στους κόλπους του Κοινοβουλίου (Μεταρρυθµιστές-Ριζοσπάστες) κατέληξε µε την επικράτηση των Ριζοσπαστών και έθεσε τον κοινοβουλευτικό θεσµό εκτός της υφιστάµενης πολιτειακής δοµής. Στο εξής, η θεσµική του υπόσταση δεν πήγαζε από το πολίτευµα της «Προστασίας» αλλά από δύο ανεξάρτητες πηγές: α) τις διεθνείς συνθήκες και β) την αρχή των εθνοτήτων. Η τελευταία ενότητα του άρθρου τεκµηριώνει τη θεσµική ρήξη που είχε συντελεσθεί µεταξύ Κοινοβουλίου και εκτελεστικής εξουσίας, ανατρέχοντας στις συζητήσεις που έγιναν στο 12 ο Κοινοβούλιο (1862). Η ψήφιση του Μισθολογίου και του Προϋπολογισµού αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Προκύπτει ότι οι διαφορές των δύο κοµµάτων (Μεταρρυθµιστές-Ριζοσπάστες) δεν ήταν πολιτικές αλλά θεσµικές. Το κυρίαρχο ερώτηµα που τις καθόρισε ήταν εάν υπήρχε δυνατότητα 17

18 συνύπαρξης του εθνικισµού µε τις φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις στα πλαίσια µίας ξένης κυριαρχίας. Η ιδιοµορφία του επτανησιακού ζητήµατος, όπου η ανάπτυξη του εθνικισµού επιχειρείται σε ένα κρατικό µόρφωµα µε παράδοση πολιτειακών θεσµών, προβάλλει µία ενδιαφέρουσα ιστορική πτυχή, εκείνη των µηχανισµών διαµόρφωσης των σχέσεων εθνικισµού/ κράτους και εθνικισµού/ πολιτικής. 28. ιαχείριση Κυβερνητικών ηµοσιευµάτων, εφαρµογές στα φύλλα Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. (σε συνεργασία µε Κυριάκη- Μάνεση., Προκοπιάδου Γ.) 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη Οκτωβρίου Πρακτικά Συνεδρίου σελ Η εργασία παρουσιάζει το πληροφοριακό εργαλείο που προέκυψε από την καταλογογράφηση της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ( ) που υλοποιεί το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Η παρουσίαση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αναφέρεται αφενός στην αναγκαιότητα της κυβερνητικής πληροφόρησης και στο ρόλο των βιβλιοθηκών και αφετέρου στον µηχανισµό διαχείρισης της κυβερνητικής πληροφόρησης που αποτελεί νευραλγική προϋπόθεση για την εκπλήρωση της αποστολής του κράτους. 29. Κέντρα Κυβερνητικής Πληροφόρησης Συνεργασία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, ηµοσίων Βιβλιοθηκών και ιοικητικών Περιφερειών (σε συνεργασία µε Προκοπιάδου Γ., Παπαθεοδώρου Χ.) 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Λάρισα 6-8 Νοεµβρίου Πρακτικά Συνεδρίου, σελ Η εργασία προτείνει ένα µοντέλο συνεργασίας Ακαδηµαϊκών και ηµοσίων Βιβλιοθηκών µε τις αρχές Περιφερειακής ιοίκησης προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργία των Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης. Η συνεργασία αυτή στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του κάθε εταίρου. Οι Περιφερειακές Αρχές παράγουν πληροφορία. Οι ηµόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν µία φυσική «πύλη» διάθεσης αυτής της πληροφορίας. Τέλος, οι Ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες λόγω του ερευνητικού τους χαρακτήρα και της επιστηµονικής τους εξειδίκευσης µπορούν να προδιαγράψουν τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας του δηµόσιου τοµέα. 30. Government Information Centers : digital library architecture for depicting Public Sector s hierarchy. 2003, 3 rd European Conference on e-government, Trinity College, Dublin 4-7 July Τίτλος ανακοίνωσης: Πρακτικά Συνεδρίου σελ (σε συνεργασία µε Προκοπιάδου Γ. και Παπαθεοδώρου Χ.) Ο ηµόσιος Τοµέας παράγει και διαχέει πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της λειτουργίας του αλλά και για τις συναλλαγές των πολιτών και την εσωτερική αγορά. Ωστόσο η πρόσβαση στην κυβερνητική πληροφορία είναι περιορισµένη και πολύπλοκη εξαιτίας της έλλειψης προηγµένων πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία να στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα. Η εργασία παρουσιάζει ένα πλαίσιο διαχείρισης γνώσης για τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης µε αποτελεσµατικό έλεγχο της ροής και διάθεσης 18

19 όλων των τύπων κυβερνητικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα το σύστηµα που εφαρµόζεται αφορά στην περιφερειακή διοίκηση και : α) διευκολύνει τη ροή της πληροφορίας µέσα από πολυµορφικούς διοικητικούς διαύλους, β) εξασφαλίζει θεµατική οµοιογένεια και διαλειτουργικότητα για την ασφαλή και ποιοτική ανταλλαγή δεδοµένων και µεταδεδοµένων και γ) εξασφαλίζει αποτελεσµατική αναζήτηση της πληροφορίας. 31. "Information Management Systems for Ensuring the European Administrative Harmonization" (σε συνεργασία µε Προκοπιάδου Γ. και Παπαθεοδώρου Χ.) [Πρακτικά του 4 th European Conference on e- Government, Dublin, July 2004]. Μία από τις κύριες πολιτικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διοικητική εναρµόνιση µεταξύ των κρατών µελών της. Ωστόσο οι διαφορετικές διοικητικές δοµές και η γλωσσική πολυµορφία καθιστούν δυσχερή την οµογενοποίηση των διοικητικών δεδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό η απεικόνιση των διοικητικών δοµών των ευρωπαϊκών κρατών σε απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ τους συµβάλλει στην ανάδειξη των διοικητικών διαφοροποιήσεων, ενισχύοντας το στόχο της διοικητικής σύγκλησης. Η ανακοίνωση σκοπό έχει : α) την ανάπτυξη µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης η οποία θα περιλαµβάνει τη νοµοθεσία που διέπει τη διοικητική δοµή των υπηρεσιών, β) την κωδικοποίηση των οργανογραµµάτων των υπηρεσιών κάθε κράτους-µέλους σε µία ιεραρχική ταξινοµία, γ) τη διασύνδεση και αντιστοίχιση των ταξινοµιών κάθε κράτους-µέλους. Η διασύνδεση των ταξινοµιών επιτυγχάνεται µε την εννοιολογική ανάλυση των στοιχείων τους. Συγκροτούνται κατάλογοι όρων που αντιστοιχούν στα διοικητικά πεδία των δηµόσιων υπηρεσιών. Οι κατάλογοι αυτοί συγκροτούν ένα πολυγλωσσικό λεξιλόγιο που είναι απαραίτητο για τη συγκρότηση ενός πολυγλωσσικού θησαυρού, που θα αναδεικνύει και θα αντιστοιχεί τα διοικητικά πεδία κάθε κράτους-µέλους. Γνωρίζοντας τις οµοιότητες και διαφορές των διοικήσεων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµβάλουµε στην αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διοίκησης. Επιπλέον ενισχύεται ο στόχος της διοικητικής σύγκλησης. 32. Public Records Enconding via registry and work flow systems" (σε συνεργασία µε Προκοπιάδου Γ. και Παπαθεοδώρου Χ.) [υπό δηµοσίευση στο τόµο Πρακτικών του EGOV Saragoza, September 2004, βλ. επιστολή αποδοχής ανακοίνωσης] Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο είναι ο κύριος µηχανισµός για τη διακίνηση των δηµόσιων εγγράφων, τα οποία παράγονται στο πλαίσιο διαδικασιών και συναλλαγών µε τους πολίτες. Η κωδικοποίηση των δηµόσιων εγγράφων επιτυγχάνεται σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο format που διευκολύνει τη διαχείρισή τους. Ωστόσο τα formats αυτά δεν αναφέρονται σε εννοιολογικά δεδοµένα τα οποία είναι απαραίτητα : α) για την περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών και β) την αποτελεσµατική αναζήτηση της πληροφορίας. Η ανακοίνωση σκοπό έχει τη δηµιουργία µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για την κωδικοποίηση των διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, εισάγοντας την χρήση εννοιολογικών εργαλείων για τη διαχείριση της γνώσης. 19

20 ii) Τόµοι Περιλήψεων 33. Ασθένειες στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της εύτερης Γαλλικής Κατοχής ( ), (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), 14 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 3-7/5/1988 [αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της δηµοσίευσης υπ αριθµ. 1] Η ανακοίνωση παρουσιάζει µία στατιστική εκατό (100) ιατρικών περιστατικών που αναφέρουν οι γιατροί της πόλης της Κέρκυρας κατά τη χρονική περίοδο Προκύπτει ότι στην εξάπλωση των ασθενειών συνετέλεσαν οι µορφολογία του νησιού σε συνδυασµό µε το κλίµα και τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες. Κατά την περίοδο αυτή δεν υπήρξαν επιδηµικές ασθένειες ενώ η οργάνωση της δηµόσιας υγείας εµφανίζει αποτελεσµατικότητα. 34. ιονύσιος Ροϊδης, ένας παρεξηγηµένος Ιατροφιλόσοφος,16 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 8-12/5/1990 Σκιαγραφείται η προσωπικότητα του. Ροϊδη µέσα από ανέκδοτες αρχειακές πηγές και η πολυσήµαντη δράση του αναφορικά µε την ιατρική, τις φυσικές επιστήµες και τη λογοτεχνία. Παρά τη διακωµώδηση που υπέστη από ποιητές της εποχής του, µε επικεφαλή τον. Σολωµό, προκύπτει ότι ο. Ροίδης ανέπτυξε αξιόλογο επιστηµονικό έργο και κατά συνέπεια πρέπει να επανεξεταστεί η προσβλητική γι αυτόν ιστορική µνήµη. 35. Το Στρατιωτικό Νοσοκοµείο της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα, (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), 17 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 7-11/5/1991 [αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της δηµοσίευσης υπ αριθµ. 4] Παρουσιάζει η λειτουργία του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου της Κέρκυρας µε βάση τις ηµερήσιες αναφορές του επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάµεων των Επτανήσων κατά το έτος Καταγράφεται η κίνηση των ασθενών και αναφέρονται οι κύριες αιτίες νοσηλείας. Προκύπτει ότι το Στρατιωτικό Νοσοκοµείο της Κέρκυρας αποτέλεσε µία αξιόλογη νοσηλευτική µονάδα της εποχής. 36. Η Υγειονοµική Πολιτική στα Επτάνησα κατά τη δεύτερη γαλλική κατοχή ( ), (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη) 17 ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 7-11/5/1991 [αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της δηµοσίευσης υπ αριθµ. 3] Καταγράφεται η προσπάθεια των γαλλικών αρχών κατοχής να δηµιουργήσουν ελεγχόµενους από αυτές υγειονοµικούς θεσµούς κατά την περίοδο , υποβαθµίζοντας εκείνους που υπήρχαν πριν από την άφιξή τους. Προβάλλεται η σύγκρουση δύο υγειονοµικών οργάνων (Ιατρικού Κολεγίου και Υγειονοµικής Επιτροπής) εκ των οποίων το πρώτο είναι παλαιότερο της γαλλικής κατοχής ενώ το 20

Βιογραφικό Σηµείωµα. moschop@ionio.gr Τηλ. 697-8280574

Βιογραφικό Σηµείωµα. moschop@ionio.gr Τηλ. 697-8280574 Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ε. Ναπολέοντος 10, 49100 Κέρκυρα e-mail moschop@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσα 20/8/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Αντιδημάρχου Ταχ. Δ/νση: Αρτεσιανού 1 ΠΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 43100 URL: http://www.karditsa-city.gr E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (21.9.2011) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Ευχαριστίες... 13. Περίληψη... 15

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Ευχαριστίες... 13. Περίληψη... 15 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Ευχαριστίες...................................... 13 Περίληψη........................................ 15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 17 1.1 Δυναμική και ανοικτότητα τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εισαγωγή: Β. Γενικά σχόλια/ Διαδικασία:

Α. Εισαγωγή: Β. Γενικά σχόλια/ Διαδικασία: Θέσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ για αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βάση της ενδιάμεσης μελέτης των Άγγλων εμπειρογνωμόνων του National School of Government International (NSGI) Α. Εισαγωγή: Μετά την παράδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα