Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου"

Transcript

1 Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου

2 ιδακτορική ιατριβή Administration Publique et Idées Politiques dans les Iles Ioniennes pendant la Seconde Domination Française ( ), Παρίσι 1990, σελ. 594 Περιγράφεται η συνταγµατική και διοικητική οργάνωση που εφάρµοσαν στα Ιόνια νησιά οι γαλλικές αρχές κατοχής και διερευνώνται οι αντιθέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ της γαλλικής στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης. Επίσης, εξετάζεται η συµπεριφορά των επτανησιακών πολιτικών αρχών στις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις. Πιο συγκεκριµένα: Το πρώτο βιβλίο της διατριβής προσεγγίζει τις διαφωνίες που αναπτύχθηκαν µε αφορµή το συνταγµατικό πρόβληµα των Επτανήσων. Περιγράφει τις κύριες συνταγµατικές ρυθµίσεις και αναλύει τις αντιφάσεις τους. Παρουσιάζει τις τρεις συνεδριάσεις της επτανησιακής Γερουσίας που ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα της διοικητικής ενσωµάτωσης των Ιόνιων νησιών στη γαλλική αυτοκρατορία. Στο ίδιο βιβλίο περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αντιθέσεις που εκδηλώθηκαν τόσο µεταξύ των γαλλικών αρχών κατοχής (πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους) όσο και µεταξύ Γάλλων και Επτανησίων στους επί µέρους διοικητικούς τοµείς (εκπαίδευση, δηµόσια τάξη, θρησκεία, οικονοµία, εµπόριο, υγεία). Από την παραπάνω παρουσίαση προκύπτουν οι θεσµικές αντιστάσεις της επτανησιακής κοινωνίας, ιδιαίτερα των ευγενών, να αποδεχθούν µεταρρύθµιση του πολιτικο-κοινωνικού status quo. Στο δεύτερο βιβλίο της διατριβής εξετάζονται οι ιδεολογικές και κοινωνικές καταβολές των πρωταγωνιστών των παραπάνω αντιθέσεων. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά στα βιογραφικά δεδοµένα των στρατιωτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων της γαλλικής διοίκησης και του ιδεολογικού και πολιτικού πλαισίου που τις διαµόρφωσε. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις πολιτικές αντιλήψεις του αυτοκρατορικού επιτρόπου Bessières, ο οποίος απέβλεπε στη διοικητική ενσωµάτωση των Επτανήσων στη γαλλική αυτοκρατορία και στην εφαρµογή του ναπολεόντειου αστικού κώδικα. Στο τρίτο βιβλίο της διατριβής παρουσιάζονται οι σχέσεις της επτανησιακής κοινωνίας µε τη γαλλική διοίκηση. Προσεγγίζονται οι προσπάθειες της τελευταίας να ελέγξει το δηµόσιο φρόνηµα και να επηρεάσει τη κοινή γνώµη. Στις ενέργειες αυτές η γαλλική διοίκηση δεν βρήκε συµπαραστάτη τα λαϊκά στρώµατα επειδή αποδέχτηκε το υφιστάµενο status quo. Παράλληλα δεν κατάφερε να ελέγξει πολιτικά την τοπική ευγένεια, εξ αιτίας των διαφορετικών συµφερόντων της. Τα κύρια συµπεράσµατα της διατριβής µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: α) η προσπάθεια του αυτοκρατορικού επιτρόπου Bessières να εισάγει τον ναπολεόντειο κώδικα στα Ιόνια νησιά και να προβεί σε ευρείες πολιτικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, απέτυχε. Οι λόγοι της αποτυχίας οφείλονται: 1) στην αδιαφορία και εχθρότητα των γαλλικών στρατιωτικών αρχών, που η ιδεολογική τους συγκρότηση δεν ευνοούσε την υλοποίηση των παραπάνω µέτρων, 2) στο γεγονός της υπαγωγής της ιοίκησης των Ιόνιων νησιών στο γαλλικό Υπουργείο Πολέµου, το οποίο ιεραρχούσε τις στρατιωτικές από τις πολιτικές επιλογές και 3) στην ισχυρή αντίσταση της τοπικής ευγένειας να δεχθεί τροποποίηση του πολιτικο-κοινωνικού status quo, β) τα αιτήµατα της πολιτικής αυτονοµίας των Ιόνιων νησιών, διατυπώνονταν στην κύρια πλευρά τους από την τοπική ευγένεια µε αποτέλεσµα να µη µετέχουν σε αυτά τα λαϊκά στρώµατα, που εξ αιτίας της έντονης κοινωνικής διάστασης, προτιµούσαν να κυβερνώνται από ξένες δυνάµεις κατοχής και όχι από τους ευγενείς, γ) η γαλλική διοίκηση αποδεχόµενη πλήρως το πολιτικο- 2

3 κοινωνικό status quo δεν απέκτησε συµµάχους στο έργο της, αφού τα µεν λαϊκά στρώµατα δεν την υποστήριξαν εξ αιτίας της ατολµίας της να προβεί σε κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, οι δε ευγενείς διακρίνονταν από διαφορετικούς πολιτικούς στόχους και απέβλεπαν στην πολιτική αυτονοµία των Επτανήσων. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η εξουδετέρωση κάθε αξιόλογης πολιτικής και κοινωνικής παρέµβασης στα Ιόνια νησιά. Επιστηµονικές εργασίες Α. Βιβλία 1. Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Καλλάρης και η Εποχή του ( ), Εκδόσεις University Studio Press/Έκφραση, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 209, ISBN X Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάδειξη µιας στρατιωτικής και πολιτικής προσωπικότητας, η οποία παρέµεινε εκτός της δίνης της σύγκρουσης Βενιζέλου- Κωνσταντίνου. Ο Καλλάρης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο των κρατικών αρχηγεσιών του τέλους του 19 ου αιώνα, οι οποίοι δεν ενσωµατώθηκαν στην πολιτική σύγκρουση του ιχασµού, µε αποτέλεσµα, αν και πρόσφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στο έθνος και το κράτος, να παραµερισθούν και να µη µπορέσουν να κληροδοτήσουν στο πολιτικό σύστηµα της χώρας την αξία της κρατικής νοµιµότητας και συνοχής. Η εργασία στηρίζεται στο Αρχείο του Στρατηγού Καλλάρη το οποίο τηρείται στη ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Το Αρχείο καλύπτει την χρονική περίοδο και έχει υπηρεσιακό χαρακτήρα. Η µελέτη του Αρχείου έγινε σε συνδυασµό µε την µελέτη τµήµατος του Αρχείου της ΙΙας Μεραρχίας, το οποίο αναφέρεται στους βαλκανικούς πολέµους. H εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: η πρώτη αναφέρεται στην στρατιωτική εκπαίδευση και την αρχική φάση της σταδιοδροµίας του Καλλάρη. Η δεύτερη προσεγγίζει το ρόλο του Καλλάρη κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέµων. Η τρίτη αναφέρεται στην περίοδο του ιχασµού ενώ η τέταρτη αφορά στην ύστερη περίοδο της σταδιοδροµίας του Καλλάρη που συµπίπτει µε την ιδιότητα του Γερουσιαστή κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου. Στο πλαίσιο της βιογραφούµενης προσωπικότητας επιχειρείται µία πολιτική προσέγγιση της περιόδου, µέσα από την ανάλυση των λειτουργιών του κράτους και της ιδεολογίας των λειτουργών που το υπηρέτησαν. Πιο συγκεκριµένα η πρώτη ενότητα προσεγγίζει το ζήτηµα της στρατιωτικής εκπαίδευσης στα τέλη του 19 ου αιώνα. Αναλύει το συσχετισµό που διαθέτουν στο πρόγραµµα σπουδών οι θεωρητικές και οι τεχνικές γνώσεις. Παράλληλα αναλύονται οι θεσµοί διοίκησης του Στρατού. Η διεκδίκηση της διοίκησης του Στρατού τόσο από το Στέµµα όσο και από την πολιτική ηγεσία, προκύπτει µέσα από την ανάλυση της σχετικής νοµοθεσίας, στην εκπόνηση της οποίας ο Καλλάρης είχε σηµαντικό ρόλο. Στην ενότητα των βαλκανικών πολέµων διερευνάται ο ρόλος του Καλλάρη σχετικά µε την στροφή του στρατεύµατος προς τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα επεισόδιο της στρατιωτικής ιστορίας µας, το οποίο φωτίζεται µέσα από µία άλλη πλευρά, που συνδέεται µε το ρόλο του Καλλάρη ως επικεφαλή της ΙΙας Μεραρχίας. Επίσης αναπτύσσεται ο ρόλος του κατά την κυκλωτική κίνηση για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια ενότητα προβάλλεται η δράση του Καλλάρη στο Μέτωπο της Ηπείρου και κυρίως ο 3

4 ρόλος του κατά την εκκαθάριση της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους. Στην τρίτη ενότητα διερευνώνται µέσα από το Αρχείο Καλλάρη, σηµαντικά πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της περιόδου του ιχασµού, όπως η διαδικασία αποστράτευσης του 1916, η παράδοση του Ρούπελ στα γερµανοβουλγαρικά στρατεύµατα και τα Νοεµβριανά. Η τέταρτη ενότητα περιγράφει τη δράση του Καλλάρη, στο περιθώριο του δηµόσιου βίου, ως Γερουσιαστή και µέλους ποικίλων στρατιωτικών επιτροπών. Συµπερασµατικά η εργασία προβάλλει την αντίληψη, όπως διατυπώνεται από το έργο του Στρατηγού Καλλάρη ότι ήταν εφικτή η διεκδίκηση των εθνικών δικαίων στο πλαίσιο της κρατικής νοµιµότητας. Πρόκειται για µία διαφορετική προσέγγιση της περιόδου που δεν έχει προβληθεί από την ιστοριογραφία κάτω από το βάρος της πολιτικής σύγκρουσης Βενιζέλου - Κωνσταντίνου. 2. ιοικητική Χαρτογράφηση του Ελληνικού Κράτους ( ), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003, σελ. 236, ISBN X Η εργασία σκοπό έχει να καλύψει ένα κενό της εθνικής βιβλιογραφίας που συνίσταται στην έλλειψη πληροφοριακών εργαλείων απαραίτητων για την έρευνα της ιστορίας του ελληνικού κράτους. Η συνδυασµένη χρήση τεχνικών µεθόδων και αρχών που προέρχονται από την ιοικητική Επιστήµη και την Επιστήµη της Πληροφορίας µας επιτρέπει την απεικόνιση: α) των λειτουργιών, των δοµών, της ιεραρχίας και των οργανικών θέσεων της διοίκησης, β) των διοικητικών διαιρέσεων της επικράτειας, των εδρών και των χωριών που περιλαµβάνουν και γ) της κατανοµής των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο των χωριών της χώρας. Πιο συγκεκριµένα το πρώτο πληροφοριακό εργαλείο της έκδοσης συνίσταται στην εννοιολογική ιεραρχία της διοίκησης του ελληνικού βασιλείου και έχει δοµηθεί µε τις τεχνικές δηµιουργίας θησαυρών. Σε αυτό παρουσιάζονται 1098 θεµατικοί όροι οι οποίοι διασυνδέονται εννοιολογικά µεταξύ τους και απεικονίζουν α) τις λειτουργίες της διοίκησης, β) τις δοµές της, γ) την ιεραρχία της και δ) τις οργανικές θέσεις. Το δεύτερο πληροφοριακό εργαλείο αποδίδει τη γεωγραφική διοικητική ιεραρχία. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφονται όχι µόνο οι διοικητικές διαιρέσεις αλλά και οι έδρες τους και τα χωριά που αυτές περιλαµβάνουν. Παράλληλα απεικονίζονται όλες οι διοικητικές µεταβολές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (χωρίο, δήµος, επαρχία, νοµός, διοίκηση) που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η εργασία. Το σύνολο των γεωγραφικών όρων που περιλαµβάνει το εργαλείο αυτό ανέρχεται σε Το τρίτο πληροφοριακό εργαλείο αποτελεί παράγωγο των δύο προηγούµενων και περιλαµβάνει την κατανοµή των δηµοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα χωριά της επικράτειας. Τα παραπάνω πληροφοριακά εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασµό µε την βάση δεδοµένων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης που καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο (βλ. παρουσίαση της βάσης), προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα της ιστορίας του ελληνικού κράτους κατά την πρώτη κρίσιµη περίοδο συγκρότησής του. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα η αποτελεσµατικότητα των δοµών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, η ανάπτυξη της ιεραρχικής δοµής υπηρεσιών και αξιωµάτων, οι 4

5 ελεγκτικοί µηχανισµοί της διοίκησης (π.χ. είσπραξη φόρων) καθώς και η κοινωνική πυραµίδα που διαµορφώνεται µε κριτήριο τις διακρίσεις (παράσηµα, αριστεία, έπαινοι κλπ). Β. ηµοσιεύσεις Σε επιστηµονικά περιοδικά και συλλογικούς τόµους 1. Νοσηρότητα στην πόλη της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), Materia Medica Greca, 5, 1990, σελ Εκτίθενται οι δραστηριότητες των υγειονοµικών αρχών για την περίθαλψη του φτωχού πληθυσµού της πόλης της Κέρκυρας. Μετά από µελέτη ανέκδοτων εγγράφων της Ιστορικής Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς της Γαλλίας, αναφέρονται οι επικρατούσες ασθένειες, όπως προκύπτουν από 161 ιατρικά περιστατικά που προέρχονται από το φτωχό πληθυσµό της πόλης της Κέρκυρας κατά την περίοδο Τα στοιχεία περιλαµβάνονται σε εννέα µηνιαίες εκθέσεις του «γιατρού των φτωχών», οι οποίες µας δίνουν πληροφορίες τόσο για το είδος, την εξέλιξη και τη θεραπεία κάθε ασθένειας όσο και για τα ατοµικά στοιχεία των ασθενών. Επί πλέον επιχειρείται µία σύγκριση µεταξύ ασθενειών που επικρατούν στην ύπαιθρο και ασθενειών που κυριαρχούν στην πόλη. Από τα παραπάνω προκύπτει η προσπάθεια της ιοίκησης να εξασφαλίσει ιατρική περίθαλψη στο φτωχό πληθυσµό της πόλης της Κέρκυρας και η έλλειψη επιδηµικών ασθενειών. 2. Οι Γάλλοι Αυτοκρατορικοί και η ισραηλιτική κοινότητα της Κέρκυρας, Χρονικά, 116, 1991, σελ. 3-7 Παρουσιάζεται η πολιτική της γαλλικής διοίκησης των Ιόνιων νησιών έναντι της ισραηλιτικής κοινότητας της Κέρκυρας. Με βάση ανέκδοτα έγγραφα των Εθνικών Αρχείων της Γαλλίας εκτίθενται οι πολιτικές προτάσεις του αυτοκρατορικού επιτρόπου Lesseps, σχετικά µε την οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας. Προηγείται µία σύντοµη παρουσίαση της ναπολεόντειας πολιτικής στο εβραϊκό ζήτηµα και προσεγγίζονται οι αντιφάσεις της. Η προσπάθεια της γαλλικής διοίκησης των Επτανήσων να ελέγξει της οικονοµικές δραστηριότητες της εβραϊκής κοινότητας και να εναρµονίσει την οργάνωσή της µε τα ισχύοντα στο γαλλικό κράτος, εµπεριείχε τη λογική διαφοροποίησης των ισραηλιτών από τον υπόλοιπο πληθυσµό. Ωστόσο, δεν εντοπίσθηκαν αρχειακές πηγές που να επιβεβαιώνουν την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων οργάνωσης της εβραϊκής κοινότητας. 3. Η Υγειονοµική πολιτική στα Επτάνησα κατά τη δεύτερη γαλλική κατοχή (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), Materia Medica Greca, 5, 1991, σελ

6 Παρουσιάζεται η υγειονοµική πολιτική της γαλλικής διοίκησης των Επτανήσων και περιγράφεται το πλούσιο νοµοθετικό έργο της. Ερευνάται ο ρόλος και ο χαρακτήρας των επιτροπών υγείας (Ιατρικό Κολλέγιο, Υγειονοµική Επιτροπή) καθώς και οι σχέσεις τους µε τη ιοίκηση. Αναφέρεται η ύπαρξη ανταγωνισµού µεταξύ Ιατρικού Κολεγίου και Υγειονοµικής Επιτροπής, γεγονός που υποχρέωσε τη διοίκηση να προβεί στην ενοποίησή τους. Από τις διοικητικές τριβές που εκδηλώθηκαν στον υγειονοµικό µηχανισµό αποκαλύφθηκαν δύο διαφορετικές απόψεις υγειονοµικής οργάνωσης. Σύµφωνα µε την πρώτη ο υγειονοµικός µηχανισµός έπρεπε να είναι στενά ελεγχόµενος από τη ιοίκηση και να έχει ευέλικτη οργανωτική µορφή. Η άποψη αυτή εκφράστηκε από τις γαλλικές αρχές κατοχής. Σύµφωνα µε τη δεύτερη, ο υγειονοµικός µηχανισµός έπρεπε να διαθέτει αυξηµένες αρµοδιότητες και να δρα στο πλαίσιο της ιοίκησης, αλλά αυτόνοµα. Την άποψη αυτή υποστήριξαν οι Επτανήσιοι. 4. Το στρατιωτικό νοσοκοµείο της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρινάκη), Materia Medica Greca, 3, 1991, σελ Με βάση ανέκδοτα έγγραφα των Εθνικών Αρχείων και της Ιστορικής Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς της Γαλλίας παρουσιάζονται η λειτουργία και τα προβλήµατα του στρατιωτικού νοσοκοµείου της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα. Παρέχονται πληροφορίες για τη κίνηση των ασθενών, τον αριθµό των θανάτων, το είδος των ασθενειών και τις ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Επί πλέον αναφέρονται τα κύρια προβλήµατα του νοσοκοµείου, που ήταν η κακοδιοίκηση, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού και η κακή κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Από την επεξεργασία του υλικού προκύπτει η οργανωτική µορφή ενός µεγάλου, για την εποχή του υγειονοµικού οργανισµού και τα προβλήµατα που προέκυπταν από την περίθαλψη πολυάριθµων στρατιωτών. 5. Μια αποτυχηµένη προσπάθεια διοικητικής µεταρρύθµισης στα Επτάνησα ( ), ιοικητική Μεταρρύθµιση 47-48, 1991, σελ Παρουσιάζεται η διοικητική οργάνωση των Ιόνιων νησιών κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής και οι στόχοι της γαλλικής διοίκησης. Με βάση ανέκδοτα έγγραφα περιγράφεται το συνταγµατικό πλαίσιο των Επτανήσων και οι προσπάθειες των Γάλλων αυτοκρατορικών επιτρόπων να εισάγουν στα Επτάνησα διοικητικούς θεσµούς του γαλλικού κράτους. Εξετάζονται οι «αντιστάσεις» των τοπικών πολιτικών αρχών κατά την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, σε κάθε τοµέα της διοίκησης. Τέλος διερευνώνται οι λόγοι αποτυχίας του προταθέντος διοικητικού προγράµµατος και ο ρόλος που διαδραµάτισε η γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Ως κύρια αιτία της αποτυχίας αναφέρεται η αναντιστοιχία µεταξύ διοικητικού προγράµµατος και πολιτικών θεσµών. Ωστόσο, παρά την περιορισµένη εφαρµογή των διοικητικών µέτρων που προτάθηκαν, οι γαλλικές αρχές εισήγαγαν νέα ήθη στην επτανησιακή διοίκηση, που στηρίζονταν στις αρχές της νοµιµότητας και της ισότητας. 6

7 6. Η συγκρότηση αστυνοµικής αρχής στα Ιόνια νησιά και οι δραστηριότητές της ( ), Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους, , σελ Περιγράφεται το διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας της αστυνοµίας των Ιόνιων νησιών κατά τη διάρκεια της δεύτερης γαλλικής κατοχής. Προβάλλεται η διοικητική καινοτοµία των γαλλικών αρχών κατοχής να καθιερώσουν για πρώτη φορά ανεξάρτητη αστυνοµική αρχή µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Περιγράφονται οι δραστηριότητες της νέας αστυνοµικής αρχής και τα προβλήµατα επικάλυψης αρµοδιοτήτων µε άλλες διοικητικές αρχές. Από την επεξεργασία του υλικού προκύπτει ότι ο κοινωνικός ρόλος της αστυνοµίας, υπό την επίδραση των αντιλήψεων του ναπολεόντειου καθεστώτος, έχει διευρυνθεί µε αποτέλεσµα να προστεθούν στις αρµοδιότητες των αστυνοµικών αρχών νέες, που αναφέρονται στη προστασία της δηµόσιας τάξης, των ηθών, της υγείας, της καθαριότητας και του πολιτισµού. 7. Το Λοιµοκαθαρτήριο της Κέρκυρας, Materia Medica Greca, 5, 1992, Παρουσιάζονται οι κυριότεροι σταθµοί της ιστορίας του Λοιµοκαθαρτηρίου της Κέρκυρας από την εποχή της ίδρυσής του, στα τέλη του 16 ου αιώνα, µέχρι τη φυσική του κατάργηση, στα τέλη του 19 ου αιώνα. Περιγράφονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις και αναφέρονται τα κυριότερα σηµεία των υγειονοµικών κανονισµών που καθόριζαν τη διαδικασία της λοιµοκάθαρσης. Αναφέρεται η διοικητική του οργάνωση και τα κύρια προβλήµατα της λειτουργίας του. Επί πλέον παρουσιάζεται η µέθοδος απολύµανσης των εµπορευµάτων, σύµφωνα µε τη διάκριση σε δεκτικά και µη δεκτικά µόλυνσης εµπορεύµατα. Τέλος, αξιολογείται ο ρόλος των Λοιµοκαθαρτηρίων στον αγώνα κατά των µεταδοτικών ασθενειών και ιδιαίτερα της πανώλης, παρουσιάζονται οι λόγοι που επέβαλαν τη δηµιουργία τους και οι αιτίες της σταδιακής παρακµής τους. Από την επεξεργασία του υλικού προκύπτει ότι παρά τις µεταβολές των δυτικών κυριαρχιών στα Ιόνια νησιά και την εναλλαγή των πολιτικών θεσµών, οι κανονισµοί λοιµοκάθαρσης παρέµειναν σχεδόν αναλλοίωτοι για διάστηµα τριών περίπου αιώνων. Η απειλή της πανώλης αποδέσµευσε την υγειονοµική οργάνωση των Επτανήσων από τις πολιτικές επιδράσεις και διατήρησε ένα αυστηρό και αµετάβλητο υγειονοµικό σύστηµα προφύλαξης. 8. Επτανησιακή ιοίκηση ( ), ιοικητική Μεταρρύθµιση, 1993, σελ Πρόκειται για µία ιστορική αναδροµή της επτανησιακής διοίκησης από την έναρξη της Ενετοκρατίας έως την Ένωση των Ιόνιων νησιών µε το ελληνικό κράτος. Προσεγγίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ενετικής διοίκησης ( ) και η βασική αδυναµία της, η οποία συνίστατο στην έλλειψη ισχυρής εκτελεστικής αρχής. Στη συνέχεια παρατίθεται η συνταγµατική και διοικητική δοµή των δύο γαλλικών κυριαρχιών ( και ) και της Επτανήσου Πολιτείας ( ) και η επίδραση που είχαν οι κοινωνικοί αγώνες της εποχής στην βελτίωσή τους. Τέλος, παρουσιάζεται η διοίκηση της αγγλικής «Προστασίας» και η επίδραση που άσκησαν σε αυτήν οι εθνικοί αγώνες των Επτανησίων. Από τα παραπάνω προβάλλεται η επίδραση κοινωνικών και εθνικών επιδιώξεων στη διοικητική εξέλιξη του Ιόνιου κράτους. 7

8 9. Υγειονοµική Οργάνωση και ασθένειες στις αγροτικές περιοχές της Κέρκυρας στις αρχές του 19 ου αιώνα ( ), Ιστωρ, 5/1993, σελ Παρουσιάζεται η υγειονοµική οργάνωση της κερκυραϊκής υπαίθρου κατά τη δεύτερη γαλλική κυριαρχία ( ). Επί πλέον µελετώνται 62 ανέκδοτες µηνιαίες εκθέσεις των «γιατρών της υπαίθρου», οι οποίες περιλαµβάνουν 918 ιατρικά περιστατικά. Στις παραπάνω µηνιαίες εκθέσεις, που βρίσκονται στα Αρχεία Νοµού Κερκύρας, γίνεται µνεία των ατοµικών στοιχείων του ασθενούς, της ασθένειας, της εξέλιξής της και της φαρµακευτικής αγωγής. Αξιολογείται η επίδραση του κλίµατος και της µορφολογίας του εδάφους στη διαµόρφωση της νοσηρότητας του αγροτικού πληθυσµού και επιχειρείται µία σύγκριση µεταξύ των ασθενειών της υπαίθρου µε τις ασθένειες της πόλης. Από τη στατιστική και γραφική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ο νοσολογικός χάρτης της κερκυραϊκής υπαίθρου για όλες τις εποχές του έτους κατά την περίοδο Με βάση την υγειονοµική οργάνωση και τα αποτελέσµατα που αυτή επέφερε στην προστασία της δηµόσιας υγείας, διαπιστώνεται ότι για πρώτη φορά οι λειτουργοί της υγείας υπήχθησαν στη ιοίκηση, η δε ιατρική επιστήµη µετατράπηκε από σύνολο επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων, σε κοινωνικό εργαλείο που σκοπό είχε τη διαφύλαξη της υγείας του πληθυσµού. Επί πλέον το γεγονός της ασθένειας, µε τη παρέµβαση της ιοίκησης, εντάχθηκε στο κοινωνικό και γεωγραφικό περιβάλλον. Τέλος, τα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης, µε τη βοήθεια της στατιστικής έρευνας τέθηκαν στην υπηρεσία της ιοίκησης, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. 10. L influenza delle idee di Giovani-Battista Morgagni nelle isole Ionie (una proposta sconosciuta di Giovanni Capodistria), (σε συνεργασία µε τους Σπ. Μαρκέτο και Ι. Λασκαράτο), Quaderni Internazionali di Storia della Medicina e della Sanita, 2, 1993, σελ. 5-9 Παρουσιάζεται µία ανέκδοτη αναφορά του Ιωάννη Καποδίστρια προς το Ιατρικό Κολέγιο της Κέρκυρας, η οποία συντάχθηκε το Σε αυτήν προτείνονται δύο νέα έντυπα υποδείγµατα σύνταξης των πιστοποιήσεων θανάτου και των εβδοµαδιαίων αναφορών των γιατρών. Στα υποδείγµατα περιλαµβάνονται για πρώτη φορά πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς ή του αποβιώσαντος, στο επάγγελµά του και στις συνθήκες διαβίωσής του. Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται µε τα συµπτώµατα της ασθένειας ή τα ανατοµικά δεδοµένα της νεκροτοµής. Έτσι ο ασθενής ή ο αποβιώσας εντάσσεται σε συγκεκριµένες κοινωνικές και επαγγελµατικές συνθήκες, οι οποίες συνεκτιµώνται κατά τη διάγνωση της ασθένειας ή της αιτίας θανάτου. Υποστηρίζεται η άποψη ότι η µεθοδολογία αυτή οφειλόταν στην επίδραση που ασκήθηκε στον Καποδίστρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήµιο της Πάδοβας, από τους διαδόχους του ιδρυτού της παθολογικής ανατοµίας Giovanni Battista Morgagni. 11. H ιοίκηση των Επτανήσων µετά την Ένωσή τους µε την Ελλάδα (1864), ιοικητική Μεταρρύθµιση, 1, 1996 σελ Το άρθρο έχει επίσης δηµοσιευθεί στην περιοδική έκδοση της Ιονίου Εταιρείας Ιστορικών Μελετών, Περί Ιστορίας, 1/1996, σελ

9 Το άρθρο αναφέρεται στα διοικητικά σχήµατα που συγκροτήθηκαν στα Ιόνια νησιά την επαύριο της Ένωσης µε το ελληνικό κράτος. Μετά από µία σύντοµη ιστορική αναδροµή της δηµοτικής διοίκησης και διαχείρισης της «Προστασίας», αναπτύσσονται οι λόγοι που επέβαλαν, το 1866, τη συγκρότηση Επιτροπών Εγχώριας ιαχείρισης σε όλα τα νησιά. Στη συνέχεια περιγράφονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Εγχώριας ιαχείρισης της Κέρκυρας. Παρά το γεγονός ότι αρχικά η Επιτροπή είχε προσωρινό χαρακτήρα και περιορισµένες αρµοδιότητες (όργανο διοίκησης της κοινής ακίνητης περιουσίας των ήµων της Κέρκυρας) µε την πάροδο του χρόνου εξ αιτίας των επιτακτικών διοικητικών και διαχειριστικών αναγκών διευρύνθηκαν οι αρµοδιότητές της µε αποτέλεσµα, αυτή, να αναλάβει το συνολικό βάρος της διοίκησης του νησιού της Κέρκυρας. Η Επιτροπή κατά την εκτέλεση του έργου της συνάντησε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και ήλθε σε σύγκρουση µε το ελληνικό δηµόσιο. Η αδυναµία των νεοσύστατων δήµων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και οι αντιστάσεις της τοπικής κοινωνίας να ενταχθεί στο διοικητικό σύστηµα του ελληνικού κράτους, επέβαλαν τη διατήρηση της Επιτροπής Εγχώριας ιαχείρισης της Κέρκυρας µε διάφορα οργανωτικά σχήµατα και αρµοδιότητες για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έως το Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στα Ιδρύµατα και στους Οργανισµούς της Κέρκυρας περιγράφοντας το ιδιότυπο νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Προκύπτει ότι τα παραπάνω ιδρύµατα ακολούθησαν µία πολύχρονη πορεία έως την ένταξή τους στο ελληνικό δηµόσιο. Η µελέτη καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η διαδικασία διοικητικής ένταξης των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος, προβάλλει µε χαρακτηριστικό τρόπο τους αργούς ρυθµούς της διοικητικής εξέλιξης και τις καθηµερινές και πρακτικές ανάγκες της διοίκησης που καθορίζουν τις προσαρµογές και αλλαγές της. 12. Les influences du modèle napoléonien d administration dans les îles Ioniennes pendant la période de la domination française ( ) Cahier d histoire de l administration 4, 1996, σελ Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις του ναπολεόντειου διοικητικού προτύπου στα Ιόνια νησιά κατά την περίοδο της δεύτερης γαλλικής κυριαρχίας ( ). Αναπτύσσονται αφ ενός, οι προσπάθειες ενσωµάτωσης των Επτανήσων στο διοικητικό σύστηµα του γαλλικού κράτους και αφ ετέρου οι αντιδράσεις των τοπικών πολιτικών προσωπικοτήτων. Αποτέλεσµα των παραπάνω υπήρξε η διαµόρφωση ενός ασαφούς συνταγµατικού πλαισίου, το οποίο διατηρούσε σε ισχύ του Σύνταγµα του 1803 και παράλληλα καθιέρωνε γαλλικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές (στρατιωτικός διοικητής, αυτοκρατορικός επίτροπος). Η παραπάνω πολιτειακή ασάφεια αποδυνάµωσε το διοικητικό σύστηµα των Επτανήσων. Επιχειρώντας την υπαγωγή της επτανησιακής διοίκησης στο ναπολεόντειο πρότυπο, διαπιστώνουµε ότι αυτή διέθετε αρκετά από τα χαρακτηριστικά του, όπως: α) η εξάρτηση της διοίκησης από την εκτελεστική αρχή, β) ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της διοίκησης, γ) η µέθοδος διοικητικής διαίρεσης της επικράτειας και δ) η άσκηση χρηστής διοίκησης. Οι µεταρρυθµίσεις, ωστόσο, που προτάθηκαν από την ανώτατη πολιτική αρχή των Επτανήσων, τον Γάλλο αυτοκρατορικό επίτροπο Bessières, δεν εφαρµόσθηκαν καθώς τα Ιόνια νησιά δεν ενσωµατώθηκαν διοικητικά στο γαλλικό κράτος. Στην αποτυχία του παραπάνω εγχειρήµατος συνέβαλε, εκτός από τις αντιδράσεις των τοπικών πολιτικών προσωπικοτήτων και η αντίθεση που εκδηλώθηκε µεταξύ της γαλλικής στρατιωτικής και πολιτικής αρχής (στρατιωτικός 9

10 διοικητής-αυτοκρατορικός επίτροπος). Κατά συνέπεια στα Ιόνια νησιά δεν εφαρµόσθηκε το διοικητικό σύστηµα του γαλλικού κράτους αλλά ούτε και µία αποικιοκρατικού χαρακτήρα διοίκηση. Αντίθετα διατηρήθηκε η διοικητική παράδοση που αυτά διέθεταν, προσαρµοσµένη στις πολεµικές συνθήκες της εποχής. Η κύρια προσφορά, ωστόσο, της γαλλικής κυριαρχίας συνίσταται στη διάχυση των διοικητικών υπηρεσιών (δηµόσια ασφάλεια, υγεία, εκπαίδευση) και στη προβολή του κοινωνικού ρόλου της διοίκησης. 13. Πολιτικοί κρατούµενοι στις Φυλακές της Κέρκυρας , Φυλακές Κέρκυρας-Λαζαρέτο , Μαρτυρίες, σελ , Αθήνα 1996 Η ιστορική προσέγγιση που επιχειρείται διακρίνεται σε δύο θεµατικούς άξονες: ο πρώτος αναφέρεται στο θεσµικό πλαίσιο και στους µηχανισµούς εφαρµογής της αντικοµµουνιστικής νοµοθεσίας. Με σηµείο αναφοράς το σωφρονιστικό σύστηµα της εποχής περιγράφεται η διαδικασία των εκτελέσεων, το καθεστώς διαχωρισµού των πολιτικών κρατουµένων, η διαδικασία απονοµής χάριτος, η ανάµιξη των στρατιωτικών αρχών στο ανακριτικό έργο και η διαδικασία των µεταγωγών. Ο δεύτερος θεµατικός άξονας αναφέρεται στους πολιτικούς κρατούµενους. Σε αυτή την ενότητα αναδεικνύεται κυρίως ο ενεργός πολίτης και λιγότερο το ιδεολογικό και πολιτικό σύστηµα που αυτός ασπάζεται. Η δοκιµασία συνείδησης των κρατούµενων, το ηθικό βάρος των δηλώσεων µετάνοιας, οι σωµατικοί και ψυχικοί βασανισµοί και ο αγώνας αξιοπρέπειας, προβάλλουν τις άρρητες έως σήµερα πλευρές του προσωπικού αγώνα των πολιτικών κρατουµένων. 14. Les influences du modèle napoléonienne sur le système administrative de la Grèce ( ), Cahier d histoire de l administration 4, 1996, p Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις του ναπολεόντειου διοικητικού προτύπου στην ελληνική δηµόσια διοίκηση κατά την περίοδο Περιγράφεται η οργάνωση της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης κατά την παραπάνω περίοδο και επιχειρείται η υπαγωγή της στο ναπολεόντειο διοικητικό πρότυπο. Προκύπτει ότι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του ναπολεόντειου προτύπου συναντώνται στο ελληνικό διοικητικό σύστηµα, όπως: α) η συγκεντρωτική δοµή της διοίκησης, β) η εξάρτησή της από την εκτελεστική αρχή, γ) οι µέθοδοι εσωτερικής οριοθέτησης και διοικητικής διαφοροποίησης της επικράτειας, δ) η βαθµιαία καθιέρωση διοικητικής δικαιοσύνης και ε) η εξισορρόπηση των εξουσιών µε τη δηµιουργία πολλών διοικητικών αρχών. Αρκετά, ωστόσο, από τα χαρακτηριστικά του ναπολεόντειου διοικητικού συστήµατος δεν εντοπίσθηκαν, όπως : α) η αποπολιτικοποίηση της διοίκησης, β) ο επαγγελµατισµός των λειτουργών της, γ) η λειτουργία σταθερών και αποτελεσµατικών διοικητικών θεσµών. Το άρθρο καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η ελληνική διοίκηση κατά την περίοδο βρισκόταν στο επίκεντρο των πολιτικών συγκρούσεων και ζηµιώθηκε από αυτές. Παρά το γεγονός ότι διατυπώθηκε κατά την περίοδο της αντιβασιλείας και της απόλυτης µοναρχίας ένα πλήρες σύστηµα διοικητικής συγκρότησης, το οποίο έφερε τα χαρακτηριστικά του πατερναλιστικού κράτους, η διαδικασία συγκρότησης κράτους ήρθε αντιµέτωπη µε τα πολιτικά συµφέροντα των ηγετικών οµάδων της επανάστασης. Η αντίθεση αυτή ανέδειξε το αίτηµα του συνταγµατισµού. Οι πολιτικές δυνάµεις ενδιαφέρονταν κυρίως για την καθιέρωση φιλελεύθερων πολιτειακών θεσµών παρά για τη λειτουργία µιας αποτελεσµατικής διοίκησης. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη των διοικητικών θεσµών δεν 10

11 ήταν συµβατή µε την ανάπτυξη των πολιτειακών θεσµών. Αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η πολιτικοποίηση της διοίκησης και η διαµόρφωση ασταθών και αναποτελεσµατικών διοικητικών θεσµών. 15. L historiographie de l administration grecque. Notes bibliographique, JEV Annuaire administrative d histoire Européenne, 8, 1996, σελ Το άρθρο αναφέρεται στην ιστοριογραφία της ελληνικής διοίκησης. Η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει µία συνοπτική παρουσίαση των δηµοσιευµένων πηγών. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις µελέτες που προσεγγίζουν µε αυτοτελή τρόπο την ιστορία της διοίκησης. Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει τις µελέτες, οι οποίες αν και αναφέρονται σε άλλα επιστηµολογικά πεδία (κοινωνιολογία, οικονοµική ιστορία, νοµική κλπ), ωστόσο, περιέχουν αξιόλογες πληροφορίες για την ιστορία της διοίκησης. Από την παρουσίαση της παραπάνω βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο ιστορικός της διοίκησης καλείται να αντιµετωπίσει τα εξής εµπόδια : διάσπαρτη και αποσπασµατική βιβλιογραφία, αδυναµία των µελετών να αντιµετωπίσουν την ιστορική εξέλιξη του διοικητικού φαινοµένου µε αυτοτέλεια, τέλος, τη διαδεδοµµένη πεποίθηση του δευτερεύοντα χαρακτήρα της διοικητικής ιστορίας. Το άρθρο επιχειρώντας να ερµηνεύσει τα παραπάνω φαινόµενα καταλήγει µε τη διαπίστωση ότι η ισχυρή παράδοση της νοµικής σκέψης στην Ελλάδα συνέβαλε στην ανάδειξη των θεσµικών, µόνο, πλευρών της διοίκησης. Επί πλέον η εξάρτηση των διοικητικών λειτουργιών από εθνικές ή πολιτικές προτεραιότητες είχε σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του ρόλου της διοίκησης. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην περιορισµένη παραγωγή µελετών διοικητικής ιστορίας. 16. L entourage administrative du pouvoir exécutif en Grèce, Cahier d histoire de l administration 5, 1997, σελ Η µελέτη εξετάζει τις σχέσεις διοικητικής ηγεσίας και εκτελεστικής εξουσίας στο ελληνικό κράτος κατά την περίοδο Οι σχέσεις αυτές καθορίστηκαν από το βαθµό συνοχής του κρατικού µηχανισµού, το πρόβληµα του αλυτρωτισµού και το βαθµό οµοιογένειας αντιλήψεων και ικανοτήτων της πολιτικο-διοικητικής ηγεσίας. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της διοικητικής ηγεσίας (µέγεθος, δοµή, διαδικασία προαγωγών) κατά την διάρκεια του 19 ου και του 20ου αιώνα. Προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα η διοικητική ηγεσία έχει την ίδια κοινωνική προέλευση και χαρακτηρίζεται από οµοιογένεια αντιλήψεων και ικανοτήτων. Αντίθετα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα δεν ισχύει το ίδιο φαινόµενο. Επί πλέον η διείσδυση της διοικητικής ηγεσίας στην πολιτική σφαίρα, που παρατηρείται κατά την διάρκεια του 19 ου αιώνα, δε συναντάται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια εξετάζεται η διαδικασία ενσωµάτωσης των Γενικών Γραµµατέων και αργότερα των Γενικών ιευθυντών στο πολιτικό σύστηµα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και η δυνατότητα διορισµών εκτός ιεραρχίας. Επί πλέον γίνεται αναφορά στο έργο του Ανωτάτου Συµβουλίου ηµοσίων Υπηρεσιών (ΑΣ Υ), σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής της διοικητικής ηγεσίας. Προκύπτει ότι δεν υφίσταται θεσµικό πλαίσιο συνεργασίας της διοικητικής ηγεσίας µε την εκτελεστική εξουσία. Η αλληλεπίδραση µεταξύ πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας εξετάζεται από δύο πλευρές: Σύµφωνα µε την πρώτη εξετάζονται οι επιδράσεις που άσκησε η πολιτική στη διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης προκύπτει ότι το ζήτηµα του αλυτρωτισµού και η διαδικασία συγκρότησης του ελληνικού κράτους 11

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy

Βιογραφικό Σηµείωµα. Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001 0030697-8280574 (κινητό) dionysios.moschopoulos@ouc.ac.cy Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: ιονύσης Μοσχόπουλος Όνοµα πατρός Σπυρίδων Έτος και τόπος γέννησης: 1956, Αθήνα ιεύθυνση κατοικίας: Ρούµελης 48, 164 51 Αργυρούπολη Αθήνα Τηλ. 0030210-991.5.001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΒΙΛΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης.

Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο. Χρήστος Τσαμαντάνης. Η κρίση στο πολιτικό σύστημα και στη δημόσια διοίκηση: Μια κριτική ματιά με το βλέμμα στο αύριο Χρήστος Τσαμαντάνης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Δημήτρης Καρίκης

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα

Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα Π ρ ο ς το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα (για την Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος) Υ Π Ο Μ Ν Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος αποφάσισε να εκδώσει Γνώμη Πρωτοβουλίας με τίτλο «Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Π. ΓΕΤΙΜΗΣ 1, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ 2 και Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3 Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην παγκοσμιότητα και την ανάγκη αλληλεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7-9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10-16. ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο...18-20 Ιστορικό Πλαίσιο...

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7-9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10-16. ΜΕΡΟΣ Α' ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Εννοιολογικό Πλαίσιο...18-20 Ιστορικό Πλαίσιο... ΤΗΕ GREEK SECONDARY EDUCATION DURING THE REIGN OF KING OTHON: INSTITUTIONAL, FINANCIAL AND EDUCATIONAL STRUCTURE AND FUNCTIONS by Angeliki Petrogianni Dissertation submitted in fulfillment of the requirements

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 7 CCI: 2007GR05UPO003 Αθήνα, Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ.5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα