Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου"

Transcript

1 Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί ο α ρέσεις βασίζονται στό ψε δος καί στήν συκοφαντία, στήν πλαστογράφηση τ ς λήθειας καί στήν πάτη, καί πιβάλλονται στούς διάφορους γιά τήν πίστη καί στούς µαθε ς, πό κείνους πού πηρετο ν νοχες σκοπιµότητες καί συσσχηµατίζονται µέ τόν κόσµο, πηρετώντας τήν κάστοτε κοσµική ξουσία. νάσταση το Χριστο µας θεωρήθηκε καί θεωρε ται ς νας µ θος, ξ φορµ ς νός ψεύδους µεταξύ τ ν βραίων. φο ο στρατι τες τ ς κουστωδίας ε παν στούς ρχιερε ς τά συγκλονιστικά γεγονότα τ ς ναστάσεως, τούς δωσαν πολλά χρήµατα καί τούς ε παν νά λένε, τι, ταν µε ς κοιµόµασταν, λθαν ο µαθητές Του καί Τόν κλεψαν. Καί συµπληρώνει Ε αγγελιστής Ματθα ος: "Καί διεφηµίσθη λόγος ο τος παρά το ς ουδαίοις µέχρι τ ς σήµερον". να µεγάλο ψε δος πέρασε µέσα στήν στορία. Τέτοια ψεύδη στόν κόσµο π ρξαν πολλά. να ψε δος, πίσης, ποτέλεσε τήν γενεσιουργόν α τίαν το Νεοηµερολογιτισµο, πού µέχρι σήµερα ποδυναµώνει τό ργον τ ς ρθοδοξίας, µέ τίς πιδράσεις τ ν σχισµατικ ν α τ ν στό πλ θος τ ν χριστιαν ν, πού ε ναι διάφοροι γιά τήν Πίστη πού σέ α τό τό ψε δος βρίσκουν καταφυγή λοι κε νοι πού πηρετο ν νοχες σκοπιµότητες καί χουν συσσχηµατισθε µέ τά πράγµατα καί τίς ξουσίες το κόσµου τούτου. στορία το Νεοηµερολογιτικο σχίσµατος ε ναι πλ, ν συντοµί : Μετά τό τέλος το Α Παγκοσµίου Πολέµου, κατά τό 1919, τά ρθόδοξα κράτη τ ς νατολ ς, γιά λόγους 1

2 µπορικούς, θελαν νά προσαρµοσθε τό ουλιανόν µερολόγιον στό λεγόµενον Γρηγοριανόν, πού προηγε το κατά 13 µέρες. Καί στήν λλάδα ρχισαν σχετικές ζυµώσεις τ ν τότε κυβερνήσεων µέ τήν κκλησία, ποία ρνε το σθεναρ ς µέχρι τότε νά ποστε το ουλιανο µερολογίου. παναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα, παρά τίς ντιρρήσεις τ ς κκλησίας, προέβη διά Βασιλικο ιατάγµατος στήν καθιέρωση το Γρηγοριανο µερολογίου γιά τά πολιτειακά πράγµατα. κκλησία τ ς λλάδος στό σχετικό Βασιλικό ιάταγµα διατύπωσε τήν γνώµη, τι δέν ε ναι δυνατόν νά λλάξει τό µερολόγιον µόνη της, ναφορικά µέ τίς ορτές της. Μία τοπική κκλησία, πως α τή τ ς λλάδος, δέν ταν δυνατόν νά τό κάνει α τό, χωρίς νά καταστε σχισµατική ναντι τ ν λλων. δικαιολόγητα, µως, καί παρά τίς σοβαρότατες ντιρρήσεις τ ν λλων ρθοδόξων κκλησι ν, τραγικός ρχιεπίσκοπος θην ν Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, µαζί µέ τόν ποστάτη καί µασ νο Μελέτιο Μεταξάκη, πού ε χε ναρριχηθε στόν θρόνο το Ο κουµενικο Πατριαρχείου, ποδέχθηκαν στή συνέχεια τό Γρηγοριανόν µερολόγιον. Καί τήν 10ην Μαρτίου το 1924 νόµασαν 23ην. Τό Πάσχα θά ορταζόταν κατά τό Παλαιό µερολόγιο, τήν δια µέν µέρα Κυριακή µέ λες τίς λλες κκλησίες, πού κράτησαν τό Παλαιόν, λλά ο µεροµηνίες δέν θά συνέπιπταν πλέον, διότι ο µέν Νεοηµερολογίτες µετρο σαν τίς µέρες µέ βάση τό Νέον, Γρηγοριανόν µερολόγιον, τρέχοντας µπροστά 13 µέρες, ο δέ λλοι ρθόδοξοι πολόγιζαν τόν χρόνο κόµη µέ βάση τό Παλαιόν, ουλιανόν µερολόγιον, πού κκλησία ε χε σέ χρήση 1600 χρόνια. λες ο Ο κουµενικές Σύνοδοι καί λοι ο γιοι Πατέρες ναδείχθηκαν χοντας νια ο κκλησιαστικό ορτολόγιο καί µερολόγιο. Μέχρι τότε γνώριζαν λοι ο ρθόδοξοι, που καί νά βρίσκονταν, κε πού π ρχαν ρθόδοξες κκλησίες, τι γιόρταζαν τίς διες γιορτές, στίς διες µέρες, τ ν Χριστουγέννων, τ ν Θεοφανείων, το Ε αγγελισµο τ ς Θεοτόκου, τ ς Κοιµήσεως καί λες τίς κίνητες ορτές γενικά. Μέ τήν πραξικοπηµατική λλαγή πού συντελέστηκε, διασπάστηκε θαυµαστή νότητα πού π ρχε µέχρι τότε. λλοτε γιόρταζαν ο Νεοηµερολογιτικές κκλησίες, πως 2

3 α τή τ ς λλάδος, καί λλοτε α τές πού διακράτησαν καί κρατο ν κόµη µέχρι σήµερα, µετά πό σχεδόν ννεν ντα χρόνια, τό Παλαιόν µερολόγιον, πως κάνουν ο Σλαυικές κκλησίες. Σήµερα ε ναι λίου φαεινότερον, βέβαια, τι π ρχε σκοπιµότητα στήν λλαγή το µερολογίου, πως δειξε ξέλιξη τ ν πραγµάτων. σκοπός τ ς λλαγ ς ταν συνεορτασµός τ ν ρθοδόξων µετά τ ν Φράγγων. Α τή λλαγή ταν να πό τά πρ τα καί βασικά βήµατα πού ε χαν πονηρά σχεδιασθε, γιά νά γίνει ε κολότερα νωση τ ν ρθοδόξων µέ τούς Παπικούς. Τήν πονηρία τ ν Λατίνων ε χε ναµφίβολα διαγνώσει στό παρελθόν κκλησία, καί για τό ε χε λάβει ποφάσεις ν Συνόδ, µέ τίς πο ες ναθεµάτιζε κάθε λλαγή το Πατροπαραδότου µερολογίου καί κατ ξοχήν το ορτασµο το γίου Πάσχα. ν γινόταν µία τέτοια λλαγή θά κατέστρεφε τήν ορτολογική της α ώνια νότητα καί θά δηµιουργο σε σύγχυση, πως καί δηµιούργησε, µεταξύ τ ν ρθοδόξων. γραφε καί νεκρός καί σωµατικά πλέον µοναχός Θεόκλητος ιονυσιάτης, πως καί λλοι σχισµατοαιρετικοί στό παρελθόν, σχετικά µέ τά Σιγγίλια τ ν Συνόδων τ ν τ ν 1583 καί 1593, γιά νά πλήξει τό κίνηµα της ε σεβείας καί τήν παραδοσιακή καί ρθοδόξως γωνιζόµενη ερά Μονή σφιγµένου: " σον φορ τό "Σιγγίλιο" µέ τά ναθέµατα τ ς συνόδου το 1593 κατά το νέου Καλενδαρίου, πρέπει νά ληφθε π ψιν, τι ε ναι πλαστό. Φέρεται πογεγραµµένο πό τόν Σίλβεστρο λεξανδρείας, πο ος ε χε ποθάνει πρό το 1593!" 3

4 ποκατάσταση τ ς λήθειας Μετά τό 1924, µετά δηλαδή τήν πάρατη Νεοηµερολογιακή λλαγή, σοι κολούθησαν τό Νέο µερολόγιο γιναν σχισµατικοί. έν ποτελο σαν δηλαδή τήν ληθινήν κκλησίαν το Χριστο, πειδή κκλησία µέ τίς Πανορθόδοξες Συνόδους το 1583 καί 1593, ( λλά καί το 1587, περί ς Συνόδου βλ. κατωτέρω), καί πί 350 χρόνια ρνε το σθεναρ ς νά κολούθησει τό φράγκικο µερολόγιο, νά προσάρµοσει τό ορτολόγιό της στό παπικό καλενδάριο καί νά λλάξει τό Μηνολόγιον. Καί χι µόνον ρνε το ο ανδήποτε ορτολογικήν λλαγήν λλά ναθεµάτισε καί σους στό µέλλον θά δέχονταν τό φράγγικο µερολόγιο. 1η πόφασις τ ς Συνόδου το 1583, ποία πογράφεται πό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ερεµία, λεξανδρείας, Σίλβεστρο, εροσολύµων, Σωφρόνιο καί πό τούς πόλοιπους παρόντες ρχιερε ς: Κανών Ζ': " ποιος δέν κολουθ τά θιµα τ ς γίας ρθόδοξου κκλησίας, καθώς α πτά γιαι Ο κουµενικαί Σύνοδοι θέσπισαν, καί τό γιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλ ς νοµοθέτησαν νά κολουθ µεν, καί θέλει νά κολουθ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τ ν θέων στρονόµων το Πάπα, καί ναντιώνεται ε ς α τά λα καί θέλει νά νατρέψ καί νά χαλάσ τά πατροπαράδοτα δόγµατα καί θιµα τ ς γίας ρθόδοξου κκλησίας, ς χει τό νάθεµα καί ξω τ ς το Χριστο κκλησίας καί τ ς τ ν Πιστ ν µηγύρεως ς ε ναι. σε ς δέ ο ε σεβε ς καί ρθόδοξοι Χριστιανοί µένετε ν ο ς µάθετε, γεννήθητε καί νετράφητε καί, ταν τό καλέσ καιρός καί χρεία, καί α τό τό α µα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί µολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε πό τ ν τοιούτων, καί προσέχετε, να καί Κύριος ησο ς Χριστός σ ς βοηθ, µα καί ε χή τ ς µ ν µετριότητος ε η µετά πάντων µ ν. µήν." 1583 νδικτίων ιβ, Νοεµβρίου κ' " 2η πόφασις το 1593, ποία πογράφεται πό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίαν, λεξανδρείας, 4

5 Μελέτιον Πηγ ν, ντιοχείας, ωακείµ καί εροσολύµων, Σωφρόνιον καί τήν περί α τούς εράν Σύνοδον τ ν ρχιερέων: " παρασάλευτον διαµένειν βουλόµεθα τό το ς πατρ σιν διορισθέν περί το γίου καί σωτηρίου Πάσχα. χει δέ ο τως: παντας τούς τολµ ντας παραλύειν τούς ρους τ ς γίας καί Ο κουµενικ ς πρώτης Συνόδου, τ ς ν Νικαί συγκροτηθείσης πί παρουσί το ε σεβο ς καί Θεο φιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου περί τ ς γίας ορτ ς το Σωτηρίου Πάσχα, κοινωνήτους καί ποβλήτους ε ναι τ ς κκλησίας, ε πιµένειν φιλονικώτερον, νιστάµενοι πρός τά καλ ς δεδιδαγµένα. Καί τα τα γήσθω περί τ ν λαϊκ ν, Ε δέ τις τ ν προεστώτων τ ς κκλησίας πίσκοπος Πρεσβύτερος, ιάκονος, µετά τόν ρον το τον, τολµήσειεν πί διαστροφ τ ν λα ν καί ταραχ τ ν κκλησι ν διάζειν, καί µετά τ ν Λατίνων καί ουδαίων πιτελε ν τό Πάσχα, το τον γία Σύνοδος ντε θεν δη λλότριον κανε τ ς κκλησίας. ε δέ στοιχε ν τ τ ν Πατέρων κανόνι, µέχρι καί σήµερον Θεο χάριτι,, καθ δε καί τά λοιπά το Θεο κκλησία διαφυλάττει. ν τει σωτηρί, Ζρα : αφηγ, Φεβρουαρίου ιβ 1593." Τό πρόβληµα πού νακύπτει µέ τό Σιγγίλιον, πως τό ντέγραψε Μοναχός άκωβος Νεοσκητιώτης καί βρίσκεται στήν. Μ. Παντελεήµονος στό γιον ρος µέ ριθµ. Κώδ. 772, ντοπίζεται στό τι φέρεται πό τόν Μοναχόν άκωβον νά τό πογράφει τό 1593 καί Πατριάρχης Σίλβεστρος, πο ος ε χε ποθάνει τό 1590 στή Ρόδο 1. Ο καινοτόµοι Νεοηµερολογίτες ποστηρίζουν κόµη τι µόνον σοι κολουθήσουν τό Νέον Πασχάλιον ναθεµα τίζονται πό τήν Σύνοδο το 1593 καί χι σοι κολουθήσουν Νέον µερολογιον Μηνολόγιον, τήν δέ Σύνοδον το 1583 πί ερεµίου το Β θέλουν νά τήν γνοο ν καί τήν πόφαση τ ς Συνόδου τήν θεωρο ν πλαστή (!), πως µ ς τήν διέσωσαν ο στορικοί. µοναχός άκωβος ντέγραψε σέ να καί τό α τό χειρόγραφο καί τίς δύο ποφάσεις, τόσο τήν το 1583 σο καί κείνη το Στό τέλος το χειρογράφου ναφέρει τά νόµατα τ ν Πατριαρχ ν, ερεµίου, Κωνσταντινουπόλεως, 1 ΘΗΕ, Μελέτιο Α Πηγ, Πάπα καί Πατριάρχη λεξανδρεία, σελ. 951 στ. II. 5

6 Σιλβέστρου, λεξανδρείας καί Σωφρονίου, εροσολύµων, ο πο οι, κατά τίς διάψευστες µαρτυρίες λων τ ν στορικ ν πέγραψαν τήν στορικήν πόφαση το 1583, µαζί µέ τούς Συνοδικούς ρχιερε ς. Τήν δεύτερη πόφαση το 1593 πέγραψαν ο Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίας, λεξανδρείας, Μελέτιος Πηγ ς, ντιοχείας ωακείµ καί εροσολύµων Σωφρόνιος καί περί α τούς ερά Σύνοδος τ ν ρχιερέων. Ε ναι πέραν κάθε µφιβολίας τι στήν Σύνοδο το 1583, στήν Κωνσταντινούπολη, µετε χεν ντως καί Πατριάρχης Σίλβεστρος! Πρόκειται, λοιπόν, ξεκάθαρα γιά δύο διαφορετικές Συνόδους καί δύο ντίστοιχες ποφάσεις, πως δηµοσιεύονται νωτέρω. Ο ποφάσεις τ ν Μεγάλων α τ ν Πανορθοδόξων Συνόδων δέν µφισβητήθηκαν ποτέ µέχρι σήµερα πό κανένα σοβαρό στορικό! "...Ο Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, λεξανδρείας καί ντιοχείας συγκάλεσαν τό 1583 ερά Σύνοδο πό τόν Ο κουµενικό Πατριάρχη ερεµία Β, τόν Τρανό ( ). ερά Σύνοδος καταδίκασε ς µή ναγκαία τή Γρηγοριανή µεταρρύθµιση, φο δηµιουργο σε πολλά προβλήµατα στό ορτολόγιο τ ς Χριστιανικ ς κκλησίας. Ο κουµενικός Πατριάρχης ερεµίας Β πείλησε τι θά φορίσει σους θά δέχονταν τή µεταρρύθµιση, καί πειλή το φορισµο παναλήφθηκε στή Σύνοδο το 1593, που λαβαν µέρος τόσο διος, σο καί ο Πατριάρχες λεξανδρείας, εροσολύµων καί ντιοχείας, καθώς καί πεσταλµένος το Ρώσσου Πατριάρχη." 2 κριβ ς, πειδή παναλήφθηκε φορισµός σων τολµήσουν νά καινοτοµήσουν χι µόνον ε ς τό Πασχάλιον λλά καί ε ς τό Μηνολόγιον ορτολόγιον καί στήν Σύνοδο το 1593, για τό τό λόγο µοναχός άκωβος ναφέρει καί τούς Κανόνες τ ς Συνόδου το 1583, πού πέγραψαν ο τρε ς Πατριάρχες, ερεµίας, Κωνσταντινουπόλεως, Σίλβεστρος, λεξανδρείας καί Σωφρόνιος, εροσολύµων, σέ να καί τό α τό χειρόγραφο µαζί µέ τόν φορισµό λων σοι τολµήσουν νά κολουθήσουν τό νέον παπικόν Πασχάλιον. µοναχός άκωβος παρέλειψε νά σηµειώσει τά νόµατα τ ν 2 Βλ. Σχετικά πρόσφατα: " δύσσεια τ ν µερολογίων", Στράτου Θεοδοσίου καί Μάνου ανέζη πίκουρων καθηγητ ν τ στροφυσικ το Πανεπιστηµίου θην ν, κδ. ίαυλο, θ να 1995, Τόµ. Β1, σελ. 140: ρθοδοξη ντίδραση στό Γρηγοριανό µερολόγιο. 6

7 Πατριαρχ ν Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίου, λεξανδρείας, Μελετίου Πηγ, ντιοχείας, ωακείµ, καί εροσολύµων, Σωφρονίου, πού πέγραψαν τήν πόφαση τ ς Συνόδου το 1593 µέ τήν περί α τούς εράν Σύνοδον τ ν ρχιερέων. πίσης, τέως ρχιεπίσκοπος τ ς καινοτοµίας καί Λατινόφρων, Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, νεκρός δη καί σωµατικά, στό βιβλίο του "Μελέτιος Πηγ ς", θ ναι 1971, σελ γραφε: "Κατά τήν ποχήν ταύτην, (1583), νεφύη καί τό καλούµενον " µερολογιακόν" ζήτηµα, κατόπιν τ ς πό το Πάπα Γρηγορίου ΙΓ ναληφθείσης πρωτοβουλίας περί διορθώσεως το µέχρι τότε ν σχύι ουλιανο µερολογίου... λλ Πατριάρχης ερεµίας Β, παντ ν δήλου τ πισκόπ τ ς Ρώµης, τι χι µόνον ποστέργει τά καινοτοµηθέντα, " λλ ο δ ε ς ψιλήν πίνοιαν φικέσθαι τα τα πιτρέπει''... " ερεµίας Β, νησυχ ν διά τήν ξέλιξιν το ζητήµατος καί διά τάς νδεχοµένας πιπτώσεις α το πί της κανονικ ς ν τ κκλησίᾳ τάξεως, συνεκάλεσεν ν τει 1583 Σύνοδον ν Κωνσταντινουπόλει ε ς ν λαβε µέρος καί λεξανδρείας Σίλβεστρος. Σύνοδος α τη ξέδωκε Τόµον κατά το Γρηγοριανο µερολογίου καταδικάσασα ο τω τήν παπικήν καινοτοµίαν. λλα καί Μελέτιος, ε καιρίας δοθείσης, κατεπολέµησε τήν παπικήν νέργειαν, συγγράψας τ προτροπ το Πατριάρχου Σιλβέστρου, ε δικην µελέτην, πονοµάσας ταύτην " τερον Τόµον λεξανδρινόν..." Στόν τόµον α τόν Μελέτιος νοµάζει τήν λλαγήν το µερολογίου Μηνολογίου 3 "δεκαθήµερον κτρωµα", Τόµος λεξανδρινός περί το Πασχαλίου, το µακαριωτάτου καί παναγιωτάτου πάπα λεξανδρείας κυρο Μελετίου περί το Πάσχα: "... ν πατήρ καί γεννήτωρ νεώτατος ο τος νεωτερισµός το Πασχαλίου, ν κίσσησεν ώµη πρεσβυτέρα, µή φησυχάζουσα τα ς τ ν πατέρων δόξαις, λλά τα ς δίαις κολουθο σα φροντίζουσα τ ν το προφήτου ηµάτων, σωφρονίζοντος τούς νεωτέρους µή φιλοτιµάσθαι, δοξάζεσθαι π τιµι πατέρων καί νή τ ληθές, ε κρίνειν φείλοµεν, ( ς κρίνειν φειλοµεν κατά τόν το Σωτ ρος λόγον), κ τ ν καρπ ν τό δένδρον, δένδρον ε η 3 Letres de Meletius Pigas, 286, 106 7

8 πάντως κακόν το πασχαλίου α τη διόρθωσις, πειδ περ κακ ν καρπ ν γέγονεν ο στή. γάρ λέγειν τό το τους δεκαθήµερον κτρωµα ο γάρ τ ς σελήνης µετασχηµατισµοί το ς µετέροις, (τουτέστι το ς παλαιο ς), νταποκρινόµενοι δ λον ς λέγχουσι τά παρ µ ν τ ν µέτρα, καί µερ ν µή δε σθαι φαιρέσεων προσθηκ ν." (Ο πογραµµίσεις καί ο ντονοι τονισµοί λοι δικοί µας). Καί στήν διδακτορική του διατριβή Λατινόφρων Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης " στορική καί Κανονική θεώρησις το Παλαιοηµερολογιτικο ζητήµατος κατά τε τήν γένεσιν καί τήν ξέλιξιν α το ν λλάδι", θ ναι 1982, στήν σελ. 24, παραπέµποντας στόν γιον οσίθεον, Τόµος γάπης, άσιον σελ γράφει: " τι πισηµώτερον λλ µµέσως, πεκρούσθη ν τ νατολ τό Γρηγοριανόν µερολόγιον πό τ ς ν Κων σταντινουπόλει συνελθούσης τ 1593 νδηµούσης Συνόδου, ς µετέσχον ο Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίας Β, λεξανδρείας, Μελέτιος Πηγ ς, πέχων τόν τόπον καί το ντιοχείας, εροσολύµων Σωφρόνιος καί τεσσαράκοντα καί ε ς ρχιερε ς το Ο κουµενικο θρόνου". Γιά δέ τήν Σύνοδον το 1587 γράφει: " Καί ν τει 1587 πό τ ς ν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου κατεκρίθη µεταβολή το µερολογίου κατά τό παπικόν πρότυπον, ς πισφαλής καί ο κ ναγκαία." Γιά τά νωτέρω πιχειρήµατά µας καί τήν ξεκάθαρη διάκριση τ ν ποφάσεων τ ν δύο Συνόδων το 1583 καί τα 1593 βλ. διαιτερως: οσιθέου εροσολύµων, "Τόµος γάπης", άσιον 1698, σελ. 538, βλ. καί στήν " ωδεκάβιβλο", σελ πίσης διος γράφει: "Τέσσερα µεγάλα θηρία γέννησε ΙΣΤ α ών. Τήν α ρεσιν το Λουθήρου, τήν α ρεσιν το Καλβίνου, τήν α ρεσιν τ ν Γιεβουζιτ ν, καί τήν α ρεσιν το Νέου Καλενταρίου. Καί κατά µέν τ ν α ρέσεων Λουθήρου καί Καλβίνου γραψαν ο... κατά δέ τ ς α ρέσεως το Νέου Καλενταρίου πεφάνθη ν Κωνσταντινουπόλει µεγάλη Ο κουµενική Σύνοδος τό 1593". 4 4 Βλ. οσιθέου Πατριάρχου εροσολύµων, " µολογία ρθοδόξου Πίστεω ", Βενετία 1690, σελ. 4, καθώ καί Μελετίου το Πηγ, "Κέντρα τ ρθοδόξου κκλησία ", σελ. 21 καί 22. Βλ. πίση θανασίου Κοµνηνο ψηλάντου, "Τά µετά τήν λλωσιν", Βιβλίον Η\Θ καί Γ, ν 8

9 Λατινόφρων καί Ο κουµενιστής, νεκρός πλέον, Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, στήν διδακτορική του διατριβή " στορική καί Κανονική θεώρησις το Παλαιοηµερολογιτικο ζητήµατος κατά τε τήν γένεσιν καί τήν ξέλιξιν α το ν λλάδι", θ ναι 1982, σελ , παραδέχεται πίσης τι τό 1583 Πατριάρχης ερεµίας πέκρουσε τά δ ρα καί τίς προτάσεις τ ν δύο λλήνων πεσταλµένων το Πάπα Γρηγορίου ΙΓ, Μιχαήλ πάρχου καί ωάννη Βοναφέα, ναφερόµενος χι µόνον στόν ορτασµόν το Πάσχα λλά καί στό Μηνολόγιον ταν γράφει πί λέξει: " ν κατακλείδι Πατριάρχης Ε ερεµίας πεκάλει τήν πελθο σαν διά το Γρηγοριανο µερολογίου διόρθωσιν τ ν δέκα µερ ν "παγκόσµιον σκάνδαλον", παγόµενος ν συνεχεί τι "ο δέ µετατρέπειν δε τόν τ ν γίων Πατέρων κανόνα καί καινοτοµε ν καί ε ς α τίαν στάσεως τάς Χριστο κκλησίας κινε ν, ε περ ληθεί καί θεί Πνεύµατι περί ναγκαίων κυρίως σκόπουν, πολλά λλα ε σί τά ψυχωφελ καί ο χί τά παίγνια τ ν ρολογίων τούτων ο δέν ντων". 5 Κωνσταντινουπόλει 1870, σελ, 111 καί 112. Σάθα Κωνσταντίνου, Βιογραφικόν σχεδίασµα περί το Πατριάρχου ερεµίου Β, Τυπογραφε ον Λ. Κτεν καί Σ. Ο κονόµου, θ ναι, 1870, σελ. 32. πο ο ναφέρεται ρητ στήν Σύνοδο το 1583 καί στού Πατριάρχε Κωνσταντινουπόλεω, ερεµίαν καί λεξανδρεία, Σίλβεστρον καί στήν καταδίκην το Γρηγοριανο µερολογίου τήν 20ην Νοεµβρίου, νδικτι νο ιβ, διαστέλλοντά την σαφ πό τί Συνόδου του 1586 (1587), σελ. 34 καί 1593 σελ Βλ. πίση Φιλαρέτου Βαφείδη, κκλησιαστική στορία, Κωνσταντινούπολι, 1912, Τόµ. Γ, σελ : " τε δέ περί τά τέλη το 16ου α νο, Γρηγόριο ΙΓ' διά το Καλαβρο Λουδοβίκου Λιλίου µετερρυθµισε τό ουλιανόν µερολόγιον καί ε σήγαγεν τό ο τω πικληθέν Γρηγοριανόν τ 1 κτωβρίου 1582, τήν 5 κτωβρίου ριθµήσα 15, πιθυµ ν καί τήν παρά τ ν λλων κκλησι ν παραδοχήν α το, καθόσον µάλιστα ο Προτεστάνται δέν πεδέχθησαν α τό µέσω, ποστέλλει πρό ερεµίαν τόν Β' πρεσβείαν µετά δώρων, παρακαλ ν να πινεύση καί ο το ε τήν ποδοχήν τ διορθώσεω. ερεµία χων π ψιν τά δυσκολία φαρµογ τ διορθώσεω, πορρίπτει τήν πρότασιν το Πάπα, κοιν δέ µετά το λεξανδρεία Σιλβέστρου κδιδωσι τ 1583 πιστολήν, ν καθορίζων τά τεσσάρα διατάξει τ ν Νικαί Συνόδου περί τ ορτ το Πάσχα, καταδεικνύει καί τά λλείψει το Γρηγοριανο µερολογίου. πιστολή α τη γράφη συνεπεί τ κατά τό το κε νο συγκροτηθείση ν Κωνσταντινουπόλει συνόδου, τι κυρίω καταδικάζει Τό Γρηγοριανόν µερολόγιον, ( ρα πρό τούτοι οσιθ. τόµο γάπη, σελ Μ. Γεδεών Κανον. ιατάξει Α' σελ. 34 ψηλ. 111, Heineccius Γ', 180 καί Σάθα νθ. ν.)", βλ. καί Γρηγορίου Ε στρατιάδου, " Πραγµατική λήθεια περί το κκλησιαστικο µερολογίου", θ ναι 1929, σελ. 117 καί κυρίω 118 π., Κ. Μουρατίδου, "Κανονικόν ίκαιον Πανεπιστηµιακαί παραδόσει ", τόµο Α, θ ναι 1982, σελ. 111: "Κεφ. εύτερον: Πηγαί Κανονικο ικαίου... β') ευτέρα περίοδο : "Συνεζητήθη τό Γρηγοριανόν µερολόγιον καί πεκρούσθη", βλ. καί Β. Φειδ, στήν "Πάπυρο Λαρού Μπριτάνικα", τ. 29ο, σελ. 88, ( ερεµία Β Τρανό ), δ) " ποδοκίµασε τήν µερολογιακή µεταρρύθµιση το Πάπα Γρηγορίου ΙΓ' (1583)". 5 Βλ. πίση καί Παντελεήµονο Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόη καί Σερεντίου, καθηγητο Θεολογικ Σχολ το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη, "Μαθήµατα Κανονικο ικαίου", Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 69: "Α πηγαί το Κανονικο ικαίου, β): κατά τήν περίοδον τ ν τ ν συνεζητήθη τό Γρηγοριανόν µερολόγιον καί περρίφθη", καί 9

10 Τά λεγόµενα, λοιπόν, περί πλαστογραφίας ε ναι νας χαρος µ θος, πού προσφέρεται ς παυσίπονο σέ σους τρέµουν τά κκλησιαστικό α τό νάθεµα. παναλαµβάνουν τήν νυπόστατη κατηγορία, τήν ποία µαταίως προσπάθησε νά στήσει πρ τος ρχιεπίσκοπος τ ν Νεοηµερολογιτ ν τό 1924, κατά το Μοναχο ακώβου Νεοσκητιώτου, τί δ θεν α τός πλασε τό πιό πάνω νάθεµα κατά το Ν. µερολογίου! Τό νάθεµα, λένε, φορ µόνον τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον. δέ φράσις "καί Μηνολόγιον" ε ναι α θαίρετη προσθήκη το ακώβου, ε πε πρ τος ρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος καί τό παναλαµβάνουν σοι θέλουν νά παναπαύσουν τήν συνείδησή τους πού τούς τύπτει φοβερά. Κανένας δέν νιωσε τήν νάγκη νά τεκµηριώσει τήν κατηγορία σέ σοβαρή στορική πηγή. Πο νά βρεθε µως τέτοια σοβαρή µαρτυρία! Κανένας δέν ναρωτήθηκε, π ς ο τότε λόγιοι Μοναχοί του γίου ρους δέν κατηγόρησαν τόν δελφό τους άκωβο; ν άκωβος ε χε διαπράξει µία τόσο φοβερή πλαστογραφία, πως ε ναι παραποίηση ερ ν κειµένων, δέν θά λάµβανε τήν νάλογη τιµωρία; έν θά γινόταν σάλος τήν ποχή κείνη; Μοναχο Κυπριανο Λαχαν, "Ποιά διαφορά µεταξύ παλαιο καί νέου µερολογίου", κδ. Γ', 1999, σελ. 39, καί Κ. Γρηγοριάδου, κκλησιολογικαί παρατηρήσει, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 11. Στό χειρόγραφο το Μοναχο ακώβου ναφέρεται καί καθηγητή Σπυρίδων Λάµπρου στόν κατάλογο τ ν χειρογράφων Κωδίκων το γίου ρου καί τό πιβεβαιώνει µέ τό διαµφισβήτητο κ ρο του είµνηστο καθηγητή το Πανεπιστηµίου θην ν Πα λο Καρολίδη, βλ, "Σκρίπ", 15 Α γουστου Στή Μεγάλη λληνική γκυκλοπαίδεια, κδ. ργ. " Φο νιξ", τόµ ΙΒ', σελ. 274 γράφονται τά ξη : " ρθόδοξο κκλησία ε θύ µέσω κατεδίκασε τήν Γρηγοριανήν µεταρρύθµισιν. κριβ τό 1582 ο Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεω, λεξανδρεία καί ντιοχεία συνυπέγραψαν κοινήν διαµαρτύρησιν ναντίον τ ν Λατίνων, ο τινε νάγκαζον βί τού ν Παλαιστίν Χριστιανού νά τήν δεχθο ν. Ο κουµενικό Πατριάρχη ερεµία γραψεν ε τού ρθόδοξου τη Πολωνία φορίζων πάντα σοι θά τήν δεχοντο, τ δέ 1593, Σύνοδο ν Κωνσταντινουπόλει, µετέσχον ο 4 Πατριάρχαι καί πληρεξούσιο τ Ρωσία, πανέλαβεν τόν φορισµόν". (σ.σ. Καί Β. Στεφανίδη στήν κκλησιαστική του στορία, Ε' κδ. νατύπ. τ Β' κδ. το 1959, παρά τό γεγονό τι ταν σέ συνεργασία µέ τήν καινοτοµία, καί δίνει µ λλον βάρο στήν καταδίκη του Νέου Πασχαλίου, ναφέρεται σαφ καί στήν συνοδικήν πόρριψιν το νέου µερολογίου, ταν γράφει στί σελ : " Ρώµη Γρηγόριο ΙΓ' στειλε ε τόν πατριάρχην Κων/πόλεω ερεµίαν τόν Β' (1583) ποστολήν καί δ ρα, να πείση α τόν ε τήν νωσιν καί τήν ποδοχήν το γρηγοριανο µερολογίου. Συνοδική πόφασι, κδοθε σα πρό τ φίξεω τ παπικ ποστολ καί φέρουσα τήν πογραφήν το λεξανδρεία Σιλβέστρου, πέρριψε τό νέον µερολογιον, κυρίω νεκα το ζητήµατο το ορτασµο το Πάσχα." ( λε ο νωέρω πογραµµίσει δικέ µα ). 10

11 έν θά ξαφανιζόταν µέσως τό πλαστογραφηµένο µέρος πό τόν Κώδικα 772 τ ς Μον ς το γίου Παντελεήµονος. Τέλος, καί τό πλέον συγχώρητο: Κανένας, µέχρι σήµερα, δέν κανε ο τε α τή τήν πλ σκέψη, τι άκωβος, πο ος ζησε κατό περίπου χρόνια πρίν τήν γενοµένην λλαγήν το µερολογίου στήν ρθόδοξη κκλησία, δέν ε χε κανένα λόγο τότε νά κάνει τέτοιο πρ γµα! ν ζο σε κατά τήν ποχή πού γινε... σοφή πινόηση, νά λλάξει τό µερολόγιο, λλά χι τό Πασχάλιο, τότε κατηγορία θά ποτελο σε ντικείµενο µελέτης. Τώρα χι! 6 Τό 1881 κυκλοφόρησε στή Σερβία, στήν Πολωνία, στή Ρουµανία καί στήν Ρωσσία τό κείµενο α τό µεταφρασµένο. Γιατί κανένας ρθόδοξος στορικός τ ς ποχ ς κείνης δέν τό χαρακτήρισε ς πλαστογραφηµένο; Γιατί ο τε διος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος δέν ε χε πε ποτέ, µέχρι τό 1924, τέτοιο πράγµα, καί µόνον ταν γινε καινοτόµος κανε τήν ν λόγ καταγγελία κατά το Μοναχο ακώβου; 7 ντιθέτως, µάλιστα, καινοτόµος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, πρίν γίνει ρχιεπίσκοπος, καί πρό τ ς λλαγ ς το µερολογίου στήν λλάδα, γραφε στήν στορία τ ς κκλησίας εροσολύµων, σελ : "Τ 1584 ( Πατριάρχης Σωφρόνιος) ξ λθεν πρός συλλογήν ράνων. Μεταβάς δέ ε ς Κωνσταντινούπολιν τ τει κείν συµµετέσχε τ ς κε συγκροτηθείσης συνοδικ ς διασκέψεως πρός ποκήρυξιν το Γρηνοριανο µερολογίου... ιότι κατ κείνου το χρόνου, µεγάλη π ρξεν ταραχή τ ς καθόλου ρθοδόξου κκλησίας... λλ ο ρθόδοξοι εράρχαι καί θεολόγοι, ν ο ς πρώτευε τότε Μελέτιος Πηγ ς... δραστηρίως πέκρουον τόν πό τ ς Λατινικ ς κκλησίας κίνδυνον. Τ ς ποκρούσεως ταύτης συµµετε χε καί Πατριάρχης Σωφρόνιος, στις, φαίνεται, µετά τήν καταδίκην το Γρηγοριανο µερολογίου µετέβη ε ς ερουσαλήµ..." Α τός καινοτόµος ρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος ε χε φοβερό τέλος, ψυχοραγώντας, 6 Βλ. σχετικά καί Basil Sakkas, The calendar question, "Orthodox Life", vol. 22, 1972, 6, p, Βλ. Λάµπρου Κτεν, Για νά δύσ ρθοδοξία, Πάτρα 2000, σελ. 44, καί Πίσω π',τι φαίνεται στό µερολογιακό, κδ. Γ, σελ

12 βασανιζόταν γιά πολύ καιρό καί δέν βγαινε ψυχή του. Πέθανε τελικά µέσα σέ φρικτούς καί βάστακτους πόνους, µολογώντας στόν πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο: " ποφέρω καί βασανίζοµαι γιατί σχισα τήν κκλησία", τυµπανίστηκε, κατά τίς µαρτυρίες ψευδ ν µαρτύρων, καί µεινε διάλυτος καί συγχώρητος... 8 τι ο τως χουν τά πράγµατα µαρτυρε ται πό πολλ ν στορικ ν, πως ε δαµε παραπάνω, ο πο οι ζησαν καί πολλά χρόνια πρίν πό τόν Μοναχόν άκωβον τόν Νεοσκητιώτην, πως µαρτυρε ται καί πό τόν Μητροπολίτην θην ν Μελέτιον, ( χι βέβαια τόν τυµπανια ον µασ νον Μεταξάκην). Μητροπολίτης θην ν Μελέτιος πέθανεν τό 1714 καί διετέλεσε Μητροπολίτης θην ν τά τη Στήν κκλησιαστικήν του στορίαν, στόν Γ τόµον, πού περιλαµβάνει "τ ς κκλησιαστικ ς στορίας τήν κολούθησιν πό τούς χιλίους διακοσίους χρόνους τ ς το Χριστο γεννήσεως, ως τούς χιλίους πτακόσιους", Βιέννη 1784, στή σελ ναφέρονται τά ξ ς πί λέξει: "Πατριαρχεύοντος τούτου το ερεµίου, σύνοδος Μητροπολιτ ν συνήχθη ν Κωνσταντινουπόλει τ αφπγ. (1583), πιδηµεύσαντος καί Σιλβέστρου το λεξανδρείας, τις κατακρίνασα τό καινοτοµηθέν πό Γρηγορίου το Ρώµης Καλενδάριον, δέν τό δέχθη, κατά τήν α τησιν τ ν Λατίνων." Σ ς ρωτ µεν, λοιπόν, γαπητοί Νεοηµερολογίτες δελφοί, Ρώµη καινοτόµησε µόνον ς πρός τό Πάσχα λλαξε λο τό ορτολόγιο, κινητές καί κίνητες ορτές; πότε, ο Σύνοδοι πού κολούθησαν τήν καινοτοµία το πάπα Γρηγορίου ΙΓ ( ), γιναν µόνον γιά νά καταδικάσουν τήν λλαγήν το Πάσχα τήν καινοτοµία το Νέου Καλενδαρίου Γρηγοριανο µερολογίου, πως νοµάζεται πό λους τούς στορικούς; κόµη, πως ε δαµε, δέν ε χε γίνει... σοφή πινόηση το 1924 νά λλάξει τό ορτολόγιον, σον φορ τίς κίνητες ορτές λλά χι τό Πασχάλιον... 8 Βλ. καί " σιο Φιλόθεο τη Πάρου", 1, 2001, σελ. 53 καί 56 καί πιστολέ το π. Φιλόθεου στό βιβλίο το Σ. Καραµήτσου Γαµβρούλια, "Α χειροτονίαι τ ν Γ.Ο.Χ. πό κανονικ πόψεω ", θ ναι 1997, σελ Βλ. ΘΗΕ, Μελέτιο ξ ωαννίνων, Μητροπολίτη θην ν, σελ,

13 Σέ σάς καί λους τούς καινοτόµους πευθύνεται Πανορθόδοξος Σύνοδος το 1848 στήν Κωνσταντινούπολιν, ταν σφραγίζει τήν Πίστιν καί τήν Παράδοσιν τ ς κκλησίας καί ναθεµατίζει τούς νεωτεριστές καί τούς ποστάτες: "Κρατ µεν τ ς µολογίας, ν παρελάβοµεν δολον παρά τηλικούτων νδρ ν, ποστρεφόµενοι πάντα νεωτερισµόν, ς παγόρευµα το ιαβόλου. δεχόµενος νεωτερισµόν, κατελέγχει λλιπ τήν κεκηρυγµένην ρθόδοξον Πίστιν. λλ α τη πεπληρωµένη δη σφράγισται, µή πιδεχοµένη µήτε µείωσιν, µήτε α ξησιν, µήτε λλοίωσιν, ν τινα ο ν καί τολµ ν πρ ξαι συµβουλε σαι διανοηθ ναι το το, δη ρνήθη τήν πίστιν το Χριστο, δη κουσίως καθυπεβλήθη ε ς τό α ώνιον νάθεµα, διά τό βλασφηµ σαι ε ς τό Πνε µα τό γιον, ς τάχα µή ρτίως λαλ σαν ν τα ς Γραφα ς καί Ο κουµενικα ς Συνόδοις... " παντες ο ν ο νεωτερίζοντες α ρέσει σχίσµατι, κουσίως νεδύθησαν κατάραν ς µάτιον, κ ν τε Πάπαι κ ν τε Πατριάρχαι, κ ν τε κληρικοί, κ ν τε λαϊκοί, κ ν γγελος ξ ο ρανο ". νθιµος, λέ Θεο, ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης καί Ο κουµενικός Πατριάρχης, ερόθεος, λέ, Θεο Πάπας καί Πατριάρχης λεξανδρείας καί πάσης γ ς Α γύπτου, Μεθόδιος, λέ Θεο Πατριάρχης ντιοχείας, Κύριλλος, λέ Θεο, Πατριάρχης εροσολύµων καί α περί α τούς εραί Σύνοδοι. πεδείχθη µέ βάση τίς στορικές πηγές τι: 1. Στή Σύνοδο το 1583 µετέσχε καί Πατριάρχης λεξανδρείας Σίλβεστρος. 2. Στή Σύνοδο το 1583 ναθεµατίσθηκε ποιος τολµήσει νά κολουθήσει τό Νέον Πασχάλιον καί τό νέον Μηνολόγιον, πού ε σήγαγε παπική κκλησία τό που ο Σύνοδοι µιλ νε γιά Καλενδάριον Γρηγοριανόν µερολόγιον, πως ε ναι α τονόητο, δέν ννοο ν µόνον τό Πασχάλιον, πως διαστρεβλώνουν τά πράγµατα ο Νεοηµερολογίτες καί ο Θεόκλητοι ιονυσιάτες. ταν καταδικάζεται τό Παπικόν Πασχάλιον, α τό ναφέρεται ρητ ς ς Πασχάλιον καί χι ς Καλενδάριον Γρηγοριανόν 13

14 µερολόγιον. Μέ τούς ρους Καλενδάριον Γρηγοριανόν µερολόγιον ννοε ται καί τό Πσχάλιον καί τό Μηνολόγιον, κινητές καί κίνητες ορτές! 3. Τό Σιγγίλιο πού περιέχει τό νάθεµα κατά το "Παπικο Καλενδαρίου", ( µερολογίου), καί το νέου Πασχαλίου, πού βρίσκεται καί στόν χειρόγραφο Κώδικα 281 το Κελλίου κάθιστος µνος τ ς ερ ς Σκήτης τ ν Καυσοκαλυβίων το γίου ρους καί στόν χειρόγραφο Κώδικα µέ ριθµό 772 τ ς ερ ς Μον ς γίου Παντελεήµονος, πίσης το γίου ρους, ε ναι γνήσιο! 4. Τό Σιγγίλιο α τό πέστειλε Πατριάρχης ερεµίας Β' πρός πάσας τάς ρθοδόξους κκλησίας. Τό κείµενον δέ το Σιγγιλίου τούτου χει ς ξ ς: "Σιγγίλιον Πατριαρχικ ς διατυπώσεως γκυκλίου το ς πανταχο ρθοδόξοις Χριστιανο ς ε ς τό µή παραδέχεσθαι τό νεώτερον Πασχάλιον καλενδάριον το καινοτοµηθέντος µηνολογίου λλ µµένειν το ς παξ καί καλ ς διατυπωθε σι παρά το ς γίοις (318) τριακοσίοις δέκα κτώ Θεοφόροις Πατρ σι τ ς γίας Ο κουµενικ ς Πρώτης Συνόδου µετ πιτιµίου καί ναθέµατος..." σκοπός καί τό πνε µα τ ς ν Νικαί Συνόδου ταν χι µόνον νά ορτάζεται τό Πάσχα πό λους τούς Χριστιανούς µαζί, λλά τό νια ον τ ν ορτ ν, (κάθε ορτ ς), πό λες τίς κκλησίες. Καί πό το ερεµίου δευτέρα µεγάλη Σύνοδος το 1593, ς καί ο πιστολές του, µιλο ν περί τ ς πάτης το Νέου Καλενδαρίου. πό τό Σιγγίλιον δέ το 1583 τραν ς ποδεικνύεται καί τ ς δευτέρας α τ ς Συνόδου σκοπός λα τά νωτέρω ε ναι πασίδηλα. Παραθέτουµε καί πόσπασµα πό τήν πιστολήν το Μ. Κωνσταντίνου "Πρός τούς πολειφθέντας πισκόπους περί τ ν ν τ Συνόδ τυπωθέντων", 12 πό τήν ποίαν κφαίνεται καί σκοπός το καθορισµο τ ς µέρας το Πάσχα, πού δέν ταν λλος πό τό νά τελε ται τό Πάσχα πό λων τ ν πανταχο τ ς Ο κουµένης Χριστιαν ν ν µιé καί τ α τ µέρ, διότι "... σπερ περί πίστεως ο τω καί περί τ ς γιας ορτ ς, γέγονε συµφωνία. Καί το το ν τό α τιον τ ς ν Νικαί Συνόδου", κατά τόν Μ. θανάσιον καί "... πειδή δέ πρό το 10 Ε στρατιάδου..π, σελ Ε στρατιάδου,.π, σελ Θεοδωρήτου, πισκόπου Κύρου, κκλησιαστική στορία, κδ, 1679, σελ

15 Κωνσταντίνου τά σχίσµατα ν καί ν χλεύη λλήνων λεγόντων καί χλευαζόντων τήν ν τ κκλησί διαφωνίαν, πί Κωνσταντίνου διά τ ς τ ν πισκόπων σπουδ ς συνηνώθη µ λλον τό σχίσµα ε ς µίαν µόνοιαν". 13 Γράφει, λοιπόν, Μ. Κωνσταντ νος : "...Λογισάσθω δέ τ ς µετέρας σιότητος γχίνοια, πως στί δεινόν τε καί πρεπές κατά τάς α τάς µέρας, τέρους µέν τα ς νηστείαις σχολάζειν, τέρους δέ συµπόσια συντελε ν καί µετά τάς το Πάσχα µέρας, λλους µέν ορτα ς καί νέσεσιν ξετάζεσθαι, λλους δέ τα ς ρισµέναις κδεδόσθαι νηστείαις". µόνοια καί συµφωνία κατεστράφησαν µέ τήν ε σαγωγήν το Ν. µερολογίου, λλοτε νηστεύουν καί γιορτάζουν ο µέν, (Σλα οι, γιον ρος, εροσόλυµα), λλοτε ο δέ, ( λλάδα, Νέες χ ρες κλπ.), καί µ ς χλευάζουν ο πάντες, πως πρό τ ς Α Ο κουµενικ ς Συνόδου. πότε ε ναι α τονόητο τι θετε ται σκοπός καί τό πνε µα τ ς Α Ο κουµενικ ς Συνόδου µέ τήν λλαγήν του µερολογίου, καί α τό δέν διέλαθε τ ς προσοχ ς το µεγάλου Πατριάρχου ερεµία το Β καί τ ς Συνόδου το Τό Σιγγίλιον, λοιπόν, δέν προσφέρει κάτ ο σίαν τι τό νέον, λλά πηχε τά γνωστά. ιότι τό ναφερόµενον ν α τ Μηνολόγιον πάγεται στό ορτολόγιον. Ε ς τό ορτολόγιον, ς γνωστόν, νοο νται καί τό Πασχάλιον καί τό λοιπόν ορτολόγιον, δηλαδή τό Μηνολόγιον, λλά καί τό κκλησιαστικόν µερολόγιον, Καλανδάριον. λα δέ τά στοιχε α το ορτολογίου, δηλ. τό ορτολόγιον ς ν λον, διασφαλίσθηκαν πό τίς ρθόδοξες Συνόδους καί τούς γίους Πατέρας πανειληµµένως. Τό δέ νάθεµα, διά τούς τολµ ντας παραλύειν τούς ρους τ ς ορτ ς το Πάσχα, σχύει καί διά τούς καταλύοντας καί τά τερα µέρη το ρθοδόξου ορτολογίου, µέχρι καί το µετ α το συνηµµένου διασπάστως κκλησιαστικο µερολογίου. 7. έν ε ναι καθόλου πειστικές ο δικαιολογίες τ ν περασπιστ ν τ ν καινοτόµων, πως παλαιότερα τ ς ερ ς Μον ς Γρηγορίου καί το νεκρο Θεοκλήτου ιονυσιάτου, γιά τήν κοινωνία τους µέ τίς νεοπασχαλίτικες " κκλησίες", τ ς α τοκέφαλης κκλησίας τ ς Φινλανδίας (µέ πιστούς, γίου πιφανίου, ΡG. 42, Καλίστου Ware, ρθόδοξη κκλησία, θ να 1998, σελ. 21 καί

16 λλά καί λλων τοπικ ν " κκλησι ν" 15, φο α τές καί ο κοινωνο ντες µέ α τές ποπίπτουν στό νάθεµα καί τόν φορισµόν το Α Κανόνος τ ς ν ντιοχεί Συνόδου (341 µ.χ.), καί λειτουργο ν δοκιµαστικά γιά τήν λλαγήν καί το ορτασµο το Πάσχα Τέλος, καί στή διεθν βιβλιογραφία βεβαιώνονται σα νωτέρω σηµειώσαµε: " πατριάρχης ερεµίας ξανέµισε ( σβησε) τίς λπίδες γιά νωση, ταν (σ.σ. στίς συνόδους) το 1583 καί 1593 πέκρουσε τήν ναθεώρηση το µερολογίου, (σ.σ. ναθεώρηση λου του µερολογίου καί το Μηνολογίου καί χι µόνον το Πασχάλιου, πως διαστρεβλωτικά γράφουν ο καινοτόµοι), το πάπα Γρηγορίου το ΙΓ'." Καλίστου Ware,.π. σελ " πισκεψι ", , σελ. 13, 14, " πενδυτή ", βλ. κτεταµένε ναφορέ στού " γίου Κολλυβάδε " στά φύλλα 11, 1996 καί 9, : Βλ. Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 5, Herder, Freiburg Basel, Bonn, Wien, S. 775, "Er lehnte die Kalenderreform Papast Gregors XIII ab und machte auch Hoffnungen auf eine Union zunichte (1583 u. 1593". Βλ. καί G. Hofmann, Griechische Patriarchen u. römische Päpste, Bd. 2/4:Patriarch Jeremias II, Ro

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Φιλαρέτου Μητροπολίτου τ Ρωσικ κκλησία τ ιασπορ. ρχεπίσκοπο νδρέα το Νέου Ντιβέγιεβο, πρώην π. νδριανό. Τά "µυστήρια" των α ρετικ ν

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Φιλαρέτου Μητροπολίτου τ Ρωσικ κκλησία τ ιασπορ. ρχεπίσκοπο νδρέα το Νέου Ντιβέγιεβο, πρώην π. νδριανό. Τά µυστήρια των α ρετικ ν «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Φιλαρέτου Μητροπολίτου τ Ρωσικ κκλησία τ ιασπορ ρχεπίσκοπο νδρέα το Νέου Ντιβέγιεβο, πρώην π. νδριανό. πό πατρό Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47 πάρ. 3 30300 Ναύπακτο Τηλ.: 2610 341269

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

νοιξη 2011 «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

νοιξη 2011 «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση νοιξη 2011 Περιεχόµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Καλοκαίρι «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Καλοκαίρι 2011 Περιεχόµενα:

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01/09 23/

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 01/09 23/ ΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 01/09 23/09-2016 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα Αμφιθέατρο / ξάμηνο κκλησιαστική λλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθεσις δελφικ ς µαρτυρίας

Κατάθεσις δελφικ ς µαρτυρίας DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 282-283 1-16 Α γούστου 2010 Κατάθεσις δελφικ ς µαρτυρίας Μέ δύνην ψυχ ς µπιστεύοµαι ε ς τό νήσυχον κκλησιαστικόν

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης

Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι. Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης Πατέρες και Οικουµενικοί Διδάσκαλοι ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Πατρολογία Ι (Υ102) Διδάσκων: Συμεών Πασχαλίδης 1 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Οι Πατέρες των πρώτων αιώνων Ποιοι ονοµάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα

Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα ηµήτρη Ι. Μπουνάκη Σχ. Συµβούλου Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Στην µνήµη του αείµνηστου θείου και ασκάλου µου Μανώλη. Μπουνάκη Ο φετινός εορτασµός του Πάσχα των ορθοδόξων χριστιανών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο ριστοτέλους, θικ Νικοµάχεια Β6, 4-10 ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ λαττον τ δ σον, κα τα τα κατ α τ τ πρ

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Στράτος Θεοδοσίου Αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Tο ημερολογιακό ζήτημα από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA

TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA TO AP PON TOY IEY YNTOY TH YNTA Eø - APATHPH EI KAI XO IA - EKK H IA TIKA XPONIKA - IAºOPA Απρίλιος 2001, Aριθµ. 4 EKK H IA 347 T ρθρον το ιευθυντο τ ς Συντάξεως Α Ν Θ Ο ΛΟΓΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13

των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 των Ξε νο δο χοϋπαλλήλων όλης της χώρας K33R13 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧO Ϋ ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 1. ΣΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι ΕΚΕΡΙΟΣ ΚΕ Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ µα τι λο γη µε νος ο ερ χο Κυ ρι ου µε νος εν ο νο Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα