Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου"

Transcript

1 Νεοηµερολογιτικός Ο κουµενισµός καί παραδοσιακή ερά Μονή σφιγµένου Το πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Νοµικ ς σχισµατοαιρετικός Νεοηµερολογιτισµός γεννήθηκε στηριγµένος πάνω σέ να ψε δος. πως λα τά σχίσµατα καί ο α ρέσεις βασίζονται στό ψε δος καί στήν συκοφαντία, στήν πλαστογράφηση τ ς λήθειας καί στήν πάτη, καί πιβάλλονται στούς διάφορους γιά τήν πίστη καί στούς µαθε ς, πό κείνους πού πηρετο ν νοχες σκοπιµότητες καί συσσχηµατίζονται µέ τόν κόσµο, πηρετώντας τήν κάστοτε κοσµική ξουσία. νάσταση το Χριστο µας θεωρήθηκε καί θεωρε ται ς νας µ θος, ξ φορµ ς νός ψεύδους µεταξύ τ ν βραίων. φο ο στρατι τες τ ς κουστωδίας ε παν στούς ρχιερε ς τά συγκλονιστικά γεγονότα τ ς ναστάσεως, τούς δωσαν πολλά χρήµατα καί τούς ε παν νά λένε, τι, ταν µε ς κοιµόµασταν, λθαν ο µαθητές Του καί Τόν κλεψαν. Καί συµπληρώνει Ε αγγελιστής Ματθα ος: "Καί διεφηµίσθη λόγος ο τος παρά το ς ουδαίοις µέχρι τ ς σήµερον". να µεγάλο ψε δος πέρασε µέσα στήν στορία. Τέτοια ψεύδη στόν κόσµο π ρξαν πολλά. να ψε δος, πίσης, ποτέλεσε τήν γενεσιουργόν α τίαν το Νεοηµερολογιτισµο, πού µέχρι σήµερα ποδυναµώνει τό ργον τ ς ρθοδοξίας, µέ τίς πιδράσεις τ ν σχισµατικ ν α τ ν στό πλ θος τ ν χριστιαν ν, πού ε ναι διάφοροι γιά τήν Πίστη πού σέ α τό τό ψε δος βρίσκουν καταφυγή λοι κε νοι πού πηρετο ν νοχες σκοπιµότητες καί χουν συσσχηµατισθε µέ τά πράγµατα καί τίς ξουσίες το κόσµου τούτου. στορία το Νεοηµερολογιτικο σχίσµατος ε ναι πλ, ν συντοµί : Μετά τό τέλος το Α Παγκοσµίου Πολέµου, κατά τό 1919, τά ρθόδοξα κράτη τ ς νατολ ς, γιά λόγους 1

2 µπορικούς, θελαν νά προσαρµοσθε τό ουλιανόν µερολόγιον στό λεγόµενον Γρηγοριανόν, πού προηγε το κατά 13 µέρες. Καί στήν λλάδα ρχισαν σχετικές ζυµώσεις τ ν τότε κυβερνήσεων µέ τήν κκλησία, ποία ρνε το σθεναρ ς µέχρι τότε νά ποστε το ουλιανο µερολογίου. παναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα, παρά τίς ντιρρήσεις τ ς κκλησίας, προέβη διά Βασιλικο ιατάγµατος στήν καθιέρωση το Γρηγοριανο µερολογίου γιά τά πολιτειακά πράγµατα. κκλησία τ ς λλάδος στό σχετικό Βασιλικό ιάταγµα διατύπωσε τήν γνώµη, τι δέν ε ναι δυνατόν νά λλάξει τό µερολόγιον µόνη της, ναφορικά µέ τίς ορτές της. Μία τοπική κκλησία, πως α τή τ ς λλάδος, δέν ταν δυνατόν νά τό κάνει α τό, χωρίς νά καταστε σχισµατική ναντι τ ν λλων. δικαιολόγητα, µως, καί παρά τίς σοβαρότατες ντιρρήσεις τ ν λλων ρθοδόξων κκλησι ν, τραγικός ρχιεπίσκοπος θην ν Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, µαζί µέ τόν ποστάτη καί µασ νο Μελέτιο Μεταξάκη, πού ε χε ναρριχηθε στόν θρόνο το Ο κουµενικο Πατριαρχείου, ποδέχθηκαν στή συνέχεια τό Γρηγοριανόν µερολόγιον. Καί τήν 10ην Μαρτίου το 1924 νόµασαν 23ην. Τό Πάσχα θά ορταζόταν κατά τό Παλαιό µερολόγιο, τήν δια µέν µέρα Κυριακή µέ λες τίς λλες κκλησίες, πού κράτησαν τό Παλαιόν, λλά ο µεροµηνίες δέν θά συνέπιπταν πλέον, διότι ο µέν Νεοηµερολογίτες µετρο σαν τίς µέρες µέ βάση τό Νέον, Γρηγοριανόν µερολόγιον, τρέχοντας µπροστά 13 µέρες, ο δέ λλοι ρθόδοξοι πολόγιζαν τόν χρόνο κόµη µέ βάση τό Παλαιόν, ουλιανόν µερολόγιον, πού κκλησία ε χε σέ χρήση 1600 χρόνια. λες ο Ο κουµενικές Σύνοδοι καί λοι ο γιοι Πατέρες ναδείχθηκαν χοντας νια ο κκλησιαστικό ορτολόγιο καί µερολόγιο. Μέχρι τότε γνώριζαν λοι ο ρθόδοξοι, που καί νά βρίσκονταν, κε πού π ρχαν ρθόδοξες κκλησίες, τι γιόρταζαν τίς διες γιορτές, στίς διες µέρες, τ ν Χριστουγέννων, τ ν Θεοφανείων, το Ε αγγελισµο τ ς Θεοτόκου, τ ς Κοιµήσεως καί λες τίς κίνητες ορτές γενικά. Μέ τήν πραξικοπηµατική λλαγή πού συντελέστηκε, διασπάστηκε θαυµαστή νότητα πού π ρχε µέχρι τότε. λλοτε γιόρταζαν ο Νεοηµερολογιτικές κκλησίες, πως 2

3 α τή τ ς λλάδος, καί λλοτε α τές πού διακράτησαν καί κρατο ν κόµη µέχρι σήµερα, µετά πό σχεδόν ννεν ντα χρόνια, τό Παλαιόν µερολόγιον, πως κάνουν ο Σλαυικές κκλησίες. Σήµερα ε ναι λίου φαεινότερον, βέβαια, τι π ρχε σκοπιµότητα στήν λλαγή το µερολογίου, πως δειξε ξέλιξη τ ν πραγµάτων. σκοπός τ ς λλαγ ς ταν συνεορτασµός τ ν ρθοδόξων µετά τ ν Φράγγων. Α τή λλαγή ταν να πό τά πρ τα καί βασικά βήµατα πού ε χαν πονηρά σχεδιασθε, γιά νά γίνει ε κολότερα νωση τ ν ρθοδόξων µέ τούς Παπικούς. Τήν πονηρία τ ν Λατίνων ε χε ναµφίβολα διαγνώσει στό παρελθόν κκλησία, καί για τό ε χε λάβει ποφάσεις ν Συνόδ, µέ τίς πο ες ναθεµάτιζε κάθε λλαγή το Πατροπαραδότου µερολογίου καί κατ ξοχήν το ορτασµο το γίου Πάσχα. ν γινόταν µία τέτοια λλαγή θά κατέστρεφε τήν ορτολογική της α ώνια νότητα καί θά δηµιουργο σε σύγχυση, πως καί δηµιούργησε, µεταξύ τ ν ρθοδόξων. γραφε καί νεκρός καί σωµατικά πλέον µοναχός Θεόκλητος ιονυσιάτης, πως καί λλοι σχισµατοαιρετικοί στό παρελθόν, σχετικά µέ τά Σιγγίλια τ ν Συνόδων τ ν τ ν 1583 καί 1593, γιά νά πλήξει τό κίνηµα της ε σεβείας καί τήν παραδοσιακή καί ρθοδόξως γωνιζόµενη ερά Μονή σφιγµένου: " σον φορ τό "Σιγγίλιο" µέ τά ναθέµατα τ ς συνόδου το 1593 κατά το νέου Καλενδαρίου, πρέπει νά ληφθε π ψιν, τι ε ναι πλαστό. Φέρεται πογεγραµµένο πό τόν Σίλβεστρο λεξανδρείας, πο ος ε χε ποθάνει πρό το 1593!" 3

4 ποκατάσταση τ ς λήθειας Μετά τό 1924, µετά δηλαδή τήν πάρατη Νεοηµερολογιακή λλαγή, σοι κολούθησαν τό Νέο µερολόγιο γιναν σχισµατικοί. έν ποτελο σαν δηλαδή τήν ληθινήν κκλησίαν το Χριστο, πειδή κκλησία µέ τίς Πανορθόδοξες Συνόδους το 1583 καί 1593, ( λλά καί το 1587, περί ς Συνόδου βλ. κατωτέρω), καί πί 350 χρόνια ρνε το σθεναρ ς νά κολούθησει τό φράγκικο µερολόγιο, νά προσάρµοσει τό ορτολόγιό της στό παπικό καλενδάριο καί νά λλάξει τό Μηνολόγιον. Καί χι µόνον ρνε το ο ανδήποτε ορτολογικήν λλαγήν λλά ναθεµάτισε καί σους στό µέλλον θά δέχονταν τό φράγγικο µερολόγιο. 1η πόφασις τ ς Συνόδου το 1583, ποία πογράφεται πό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ερεµία, λεξανδρείας, Σίλβεστρο, εροσολύµων, Σωφρόνιο καί πό τούς πόλοιπους παρόντες ρχιερε ς: Κανών Ζ': " ποιος δέν κολουθ τά θιµα τ ς γίας ρθόδοξου κκλησίας, καθώς α πτά γιαι Ο κουµενικαί Σύνοδοι θέσπισαν, καί τό γιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλ ς νοµοθέτησαν νά κολουθ µεν, καί θέλει νά κολουθ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί νέον Μηνολόγιον τ ν θέων στρονόµων το Πάπα, καί ναντιώνεται ε ς α τά λα καί θέλει νά νατρέψ καί νά χαλάσ τά πατροπαράδοτα δόγµατα καί θιµα τ ς γίας ρθόδοξου κκλησίας, ς χει τό νάθεµα καί ξω τ ς το Χριστο κκλησίας καί τ ς τ ν Πιστ ν µηγύρεως ς ε ναι. σε ς δέ ο ε σεβε ς καί ρθόδοξοι Χριστιανοί µένετε ν ο ς µάθετε, γεννήθητε καί νετράφητε καί, ταν τό καλέσ καιρός καί χρεία, καί α τό τό α µα σας νά χύνετε, διά νά φυλάξετε τήν πατροπαράδοτον πίστιν καί µολογίαν σας καί νά φυλάγεσθε πό τ ν τοιούτων, καί προσέχετε, να καί Κύριος ησο ς Χριστός σ ς βοηθ, µα καί ε χή τ ς µ ν µετριότητος ε η µετά πάντων µ ν. µήν." 1583 νδικτίων ιβ, Νοεµβρίου κ' " 2η πόφασις το 1593, ποία πογράφεται πό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίαν, λεξανδρείας, 4

5 Μελέτιον Πηγ ν, ντιοχείας, ωακείµ καί εροσολύµων, Σωφρόνιον καί τήν περί α τούς εράν Σύνοδον τ ν ρχιερέων: " παρασάλευτον διαµένειν βουλόµεθα τό το ς πατρ σιν διορισθέν περί το γίου καί σωτηρίου Πάσχα. χει δέ ο τως: παντας τούς τολµ ντας παραλύειν τούς ρους τ ς γίας καί Ο κουµενικ ς πρώτης Συνόδου, τ ς ν Νικαί συγκροτηθείσης πί παρουσί το ε σεβο ς καί Θεο φιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου περί τ ς γίας ορτ ς το Σωτηρίου Πάσχα, κοινωνήτους καί ποβλήτους ε ναι τ ς κκλησίας, ε πιµένειν φιλονικώτερον, νιστάµενοι πρός τά καλ ς δεδιδαγµένα. Καί τα τα γήσθω περί τ ν λαϊκ ν, Ε δέ τις τ ν προεστώτων τ ς κκλησίας πίσκοπος Πρεσβύτερος, ιάκονος, µετά τόν ρον το τον, τολµήσειεν πί διαστροφ τ ν λα ν καί ταραχ τ ν κκλησι ν διάζειν, καί µετά τ ν Λατίνων καί ουδαίων πιτελε ν τό Πάσχα, το τον γία Σύνοδος ντε θεν δη λλότριον κανε τ ς κκλησίας. ε δέ στοιχε ν τ τ ν Πατέρων κανόνι, µέχρι καί σήµερον Θεο χάριτι,, καθ δε καί τά λοιπά το Θεο κκλησία διαφυλάττει. ν τει σωτηρί, Ζρα : αφηγ, Φεβρουαρίου ιβ 1593." Τό πρόβληµα πού νακύπτει µέ τό Σιγγίλιον, πως τό ντέγραψε Μοναχός άκωβος Νεοσκητιώτης καί βρίσκεται στήν. Μ. Παντελεήµονος στό γιον ρος µέ ριθµ. Κώδ. 772, ντοπίζεται στό τι φέρεται πό τόν Μοναχόν άκωβον νά τό πογράφει τό 1593 καί Πατριάρχης Σίλβεστρος, πο ος ε χε ποθάνει τό 1590 στή Ρόδο 1. Ο καινοτόµοι Νεοηµερολογίτες ποστηρίζουν κόµη τι µόνον σοι κολουθήσουν τό Νέον Πασχάλιον ναθεµα τίζονται πό τήν Σύνοδο το 1593 καί χι σοι κολουθήσουν Νέον µερολογιον Μηνολόγιον, τήν δέ Σύνοδον το 1583 πί ερεµίου το Β θέλουν νά τήν γνοο ν καί τήν πόφαση τ ς Συνόδου τήν θεωρο ν πλαστή (!), πως µ ς τήν διέσωσαν ο στορικοί. µοναχός άκωβος ντέγραψε σέ να καί τό α τό χειρόγραφο καί τίς δύο ποφάσεις, τόσο τήν το 1583 σο καί κείνη το Στό τέλος το χειρογράφου ναφέρει τά νόµατα τ ν Πατριαρχ ν, ερεµίου, Κωνσταντινουπόλεως, 1 ΘΗΕ, Μελέτιο Α Πηγ, Πάπα καί Πατριάρχη λεξανδρεία, σελ. 951 στ. II. 5

6 Σιλβέστρου, λεξανδρείας καί Σωφρονίου, εροσολύµων, ο πο οι, κατά τίς διάψευστες µαρτυρίες λων τ ν στορικ ν πέγραψαν τήν στορικήν πόφαση το 1583, µαζί µέ τούς Συνοδικούς ρχιερε ς. Τήν δεύτερη πόφαση το 1593 πέγραψαν ο Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίας, λεξανδρείας, Μελέτιος Πηγ ς, ντιοχείας ωακείµ καί εροσολύµων Σωφρόνιος καί περί α τούς ερά Σύνοδος τ ν ρχιερέων. Ε ναι πέραν κάθε µφιβολίας τι στήν Σύνοδο το 1583, στήν Κωνσταντινούπολη, µετε χεν ντως καί Πατριάρχης Σίλβεστρος! Πρόκειται, λοιπόν, ξεκάθαρα γιά δύο διαφορετικές Συνόδους καί δύο ντίστοιχες ποφάσεις, πως δηµοσιεύονται νωτέρω. Ο ποφάσεις τ ν Μεγάλων α τ ν Πανορθοδόξων Συνόδων δέν µφισβητήθηκαν ποτέ µέχρι σήµερα πό κανένα σοβαρό στορικό! "...Ο Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, λεξανδρείας καί ντιοχείας συγκάλεσαν τό 1583 ερά Σύνοδο πό τόν Ο κουµενικό Πατριάρχη ερεµία Β, τόν Τρανό ( ). ερά Σύνοδος καταδίκασε ς µή ναγκαία τή Γρηγοριανή µεταρρύθµιση, φο δηµιουργο σε πολλά προβλήµατα στό ορτολόγιο τ ς Χριστιανικ ς κκλησίας. Ο κουµενικός Πατριάρχης ερεµίας Β πείλησε τι θά φορίσει σους θά δέχονταν τή µεταρρύθµιση, καί πειλή το φορισµο παναλήφθηκε στή Σύνοδο το 1593, που λαβαν µέρος τόσο διος, σο καί ο Πατριάρχες λεξανδρείας, εροσολύµων καί ντιοχείας, καθώς καί πεσταλµένος το Ρώσσου Πατριάρχη." 2 κριβ ς, πειδή παναλήφθηκε φορισµός σων τολµήσουν νά καινοτοµήσουν χι µόνον ε ς τό Πασχάλιον λλά καί ε ς τό Μηνολόγιον ορτολόγιον καί στήν Σύνοδο το 1593, για τό τό λόγο µοναχός άκωβος ναφέρει καί τούς Κανόνες τ ς Συνόδου το 1583, πού πέγραψαν ο τρε ς Πατριάρχες, ερεµίας, Κωνσταντινουπόλεως, Σίλβεστρος, λεξανδρείας καί Σωφρόνιος, εροσολύµων, σέ να καί τό α τό χειρόγραφο µαζί µέ τόν φορισµό λων σοι τολµήσουν νά κολουθήσουν τό νέον παπικόν Πασχάλιον. µοναχός άκωβος παρέλειψε νά σηµειώσει τά νόµατα τ ν 2 Βλ. Σχετικά πρόσφατα: " δύσσεια τ ν µερολογίων", Στράτου Θεοδοσίου καί Μάνου ανέζη πίκουρων καθηγητ ν τ στροφυσικ το Πανεπιστηµίου θην ν, κδ. ίαυλο, θ να 1995, Τόµ. Β1, σελ. 140: ρθοδοξη ντίδραση στό Γρηγοριανό µερολόγιο. 6

7 Πατριαρχ ν Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίου, λεξανδρείας, Μελετίου Πηγ, ντιοχείας, ωακείµ, καί εροσολύµων, Σωφρονίου, πού πέγραψαν τήν πόφαση τ ς Συνόδου το 1593 µέ τήν περί α τούς εράν Σύνοδον τ ν ρχιερέων. πίσης, τέως ρχιεπίσκοπος τ ς καινοτοµίας καί Λατινόφρων, Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, νεκρός δη καί σωµατικά, στό βιβλίο του "Μελέτιος Πηγ ς", θ ναι 1971, σελ γραφε: "Κατά τήν ποχήν ταύτην, (1583), νεφύη καί τό καλούµενον " µερολογιακόν" ζήτηµα, κατόπιν τ ς πό το Πάπα Γρηγορίου ΙΓ ναληφθείσης πρωτοβουλίας περί διορθώσεως το µέχρι τότε ν σχύι ουλιανο µερολογίου... λλ Πατριάρχης ερεµίας Β, παντ ν δήλου τ πισκόπ τ ς Ρώµης, τι χι µόνον ποστέργει τά καινοτοµηθέντα, " λλ ο δ ε ς ψιλήν πίνοιαν φικέσθαι τα τα πιτρέπει''... " ερεµίας Β, νησυχ ν διά τήν ξέλιξιν το ζητήµατος καί διά τάς νδεχοµένας πιπτώσεις α το πί της κανονικ ς ν τ κκλησίᾳ τάξεως, συνεκάλεσεν ν τει 1583 Σύνοδον ν Κωνσταντινουπόλει ε ς ν λαβε µέρος καί λεξανδρείας Σίλβεστρος. Σύνοδος α τη ξέδωκε Τόµον κατά το Γρηγοριανο µερολογίου καταδικάσασα ο τω τήν παπικήν καινοτοµίαν. λλα καί Μελέτιος, ε καιρίας δοθείσης, κατεπολέµησε τήν παπικήν νέργειαν, συγγράψας τ προτροπ το Πατριάρχου Σιλβέστρου, ε δικην µελέτην, πονοµάσας ταύτην " τερον Τόµον λεξανδρινόν..." Στόν τόµον α τόν Μελέτιος νοµάζει τήν λλαγήν το µερολογίου Μηνολογίου 3 "δεκαθήµερον κτρωµα", Τόµος λεξανδρινός περί το Πασχαλίου, το µακαριωτάτου καί παναγιωτάτου πάπα λεξανδρείας κυρο Μελετίου περί το Πάσχα: "... ν πατήρ καί γεννήτωρ νεώτατος ο τος νεωτερισµός το Πασχαλίου, ν κίσσησεν ώµη πρεσβυτέρα, µή φησυχάζουσα τα ς τ ν πατέρων δόξαις, λλά τα ς δίαις κολουθο σα φροντίζουσα τ ν το προφήτου ηµάτων, σωφρονίζοντος τούς νεωτέρους µή φιλοτιµάσθαι, δοξάζεσθαι π τιµι πατέρων καί νή τ ληθές, ε κρίνειν φείλοµεν, ( ς κρίνειν φειλοµεν κατά τόν το Σωτ ρος λόγον), κ τ ν καρπ ν τό δένδρον, δένδρον ε η 3 Letres de Meletius Pigas, 286, 106 7

8 πάντως κακόν το πασχαλίου α τη διόρθωσις, πειδ περ κακ ν καρπ ν γέγονεν ο στή. γάρ λέγειν τό το τους δεκαθήµερον κτρωµα ο γάρ τ ς σελήνης µετασχηµατισµοί το ς µετέροις, (τουτέστι το ς παλαιο ς), νταποκρινόµενοι δ λον ς λέγχουσι τά παρ µ ν τ ν µέτρα, καί µερ ν µή δε σθαι φαιρέσεων προσθηκ ν." (Ο πογραµµίσεις καί ο ντονοι τονισµοί λοι δικοί µας). Καί στήν διδακτορική του διατριβή Λατινόφρων Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης " στορική καί Κανονική θεώρησις το Παλαιοηµερολογιτικο ζητήµατος κατά τε τήν γένεσιν καί τήν ξέλιξιν α το ν λλάδι", θ ναι 1982, στήν σελ. 24, παραπέµποντας στόν γιον οσίθεον, Τόµος γάπης, άσιον σελ γράφει: " τι πισηµώτερον λλ µµέσως, πεκρούσθη ν τ νατολ τό Γρηγοριανόν µερολόγιον πό τ ς ν Κων σταντινουπόλει συνελθούσης τ 1593 νδηµούσης Συνόδου, ς µετέσχον ο Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, ερεµίας Β, λεξανδρείας, Μελέτιος Πηγ ς, πέχων τόν τόπον καί το ντιοχείας, εροσολύµων Σωφρόνιος καί τεσσαράκοντα καί ε ς ρχιερε ς το Ο κουµενικο θρόνου". Γιά δέ τήν Σύνοδον το 1587 γράφει: " Καί ν τει 1587 πό τ ς ν Κωνσταντινουπόλει Συνόδου κατεκρίθη µεταβολή το µερολογίου κατά τό παπικόν πρότυπον, ς πισφαλής καί ο κ ναγκαία." Γιά τά νωτέρω πιχειρήµατά µας καί τήν ξεκάθαρη διάκριση τ ν ποφάσεων τ ν δύο Συνόδων το 1583 καί τα 1593 βλ. διαιτερως: οσιθέου εροσολύµων, "Τόµος γάπης", άσιον 1698, σελ. 538, βλ. καί στήν " ωδεκάβιβλο", σελ πίσης διος γράφει: "Τέσσερα µεγάλα θηρία γέννησε ΙΣΤ α ών. Τήν α ρεσιν το Λουθήρου, τήν α ρεσιν το Καλβίνου, τήν α ρεσιν τ ν Γιεβουζιτ ν, καί τήν α ρεσιν το Νέου Καλενταρίου. Καί κατά µέν τ ν α ρέσεων Λουθήρου καί Καλβίνου γραψαν ο... κατά δέ τ ς α ρέσεως το Νέου Καλενταρίου πεφάνθη ν Κωνσταντινουπόλει µεγάλη Ο κουµενική Σύνοδος τό 1593". 4 4 Βλ. οσιθέου Πατριάρχου εροσολύµων, " µολογία ρθοδόξου Πίστεω ", Βενετία 1690, σελ. 4, καθώ καί Μελετίου το Πηγ, "Κέντρα τ ρθοδόξου κκλησία ", σελ. 21 καί 22. Βλ. πίση θανασίου Κοµνηνο ψηλάντου, "Τά µετά τήν λλωσιν", Βιβλίον Η\Θ καί Γ, ν 8

9 Λατινόφρων καί Ο κουµενιστής, νεκρός πλέον, Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, στήν διδακτορική του διατριβή " στορική καί Κανονική θεώρησις το Παλαιοηµερολογιτικο ζητήµατος κατά τε τήν γένεσιν καί τήν ξέλιξιν α το ν λλάδι", θ ναι 1982, σελ , παραδέχεται πίσης τι τό 1583 Πατριάρχης ερεµίας πέκρουσε τά δ ρα καί τίς προτάσεις τ ν δύο λλήνων πεσταλµένων το Πάπα Γρηγορίου ΙΓ, Μιχαήλ πάρχου καί ωάννη Βοναφέα, ναφερόµενος χι µόνον στόν ορτασµόν το Πάσχα λλά καί στό Μηνολόγιον ταν γράφει πί λέξει: " ν κατακλείδι Πατριάρχης Ε ερεµίας πεκάλει τήν πελθο σαν διά το Γρηγοριανο µερολογίου διόρθωσιν τ ν δέκα µερ ν "παγκόσµιον σκάνδαλον", παγόµενος ν συνεχεί τι "ο δέ µετατρέπειν δε τόν τ ν γίων Πατέρων κανόνα καί καινοτοµε ν καί ε ς α τίαν στάσεως τάς Χριστο κκλησίας κινε ν, ε περ ληθεί καί θεί Πνεύµατι περί ναγκαίων κυρίως σκόπουν, πολλά λλα ε σί τά ψυχωφελ καί ο χί τά παίγνια τ ν ρολογίων τούτων ο δέν ντων". 5 Κωνσταντινουπόλει 1870, σελ, 111 καί 112. Σάθα Κωνσταντίνου, Βιογραφικόν σχεδίασµα περί το Πατριάρχου ερεµίου Β, Τυπογραφε ον Λ. Κτεν καί Σ. Ο κονόµου, θ ναι, 1870, σελ. 32. πο ο ναφέρεται ρητ στήν Σύνοδο το 1583 καί στού Πατριάρχε Κωνσταντινουπόλεω, ερεµίαν καί λεξανδρεία, Σίλβεστρον καί στήν καταδίκην το Γρηγοριανο µερολογίου τήν 20ην Νοεµβρίου, νδικτι νο ιβ, διαστέλλοντά την σαφ πό τί Συνόδου του 1586 (1587), σελ. 34 καί 1593 σελ Βλ. πίση Φιλαρέτου Βαφείδη, κκλησιαστική στορία, Κωνσταντινούπολι, 1912, Τόµ. Γ, σελ : " τε δέ περί τά τέλη το 16ου α νο, Γρηγόριο ΙΓ' διά το Καλαβρο Λουδοβίκου Λιλίου µετερρυθµισε τό ουλιανόν µερολόγιον καί ε σήγαγεν τό ο τω πικληθέν Γρηγοριανόν τ 1 κτωβρίου 1582, τήν 5 κτωβρίου ριθµήσα 15, πιθυµ ν καί τήν παρά τ ν λλων κκλησι ν παραδοχήν α το, καθόσον µάλιστα ο Προτεστάνται δέν πεδέχθησαν α τό µέσω, ποστέλλει πρό ερεµίαν τόν Β' πρεσβείαν µετά δώρων, παρακαλ ν να πινεύση καί ο το ε τήν ποδοχήν τ διορθώσεω. ερεµία χων π ψιν τά δυσκολία φαρµογ τ διορθώσεω, πορρίπτει τήν πρότασιν το Πάπα, κοιν δέ µετά το λεξανδρεία Σιλβέστρου κδιδωσι τ 1583 πιστολήν, ν καθορίζων τά τεσσάρα διατάξει τ ν Νικαί Συνόδου περί τ ορτ το Πάσχα, καταδεικνύει καί τά λλείψει το Γρηγοριανο µερολογίου. πιστολή α τη γράφη συνεπεί τ κατά τό το κε νο συγκροτηθείση ν Κωνσταντινουπόλει συνόδου, τι κυρίω καταδικάζει Τό Γρηγοριανόν µερολόγιον, ( ρα πρό τούτοι οσιθ. τόµο γάπη, σελ Μ. Γεδεών Κανον. ιατάξει Α' σελ. 34 ψηλ. 111, Heineccius Γ', 180 καί Σάθα νθ. ν.)", βλ. καί Γρηγορίου Ε στρατιάδου, " Πραγµατική λήθεια περί το κκλησιαστικο µερολογίου", θ ναι 1929, σελ. 117 καί κυρίω 118 π., Κ. Μουρατίδου, "Κανονικόν ίκαιον Πανεπιστηµιακαί παραδόσει ", τόµο Α, θ ναι 1982, σελ. 111: "Κεφ. εύτερον: Πηγαί Κανονικο ικαίου... β') ευτέρα περίοδο : "Συνεζητήθη τό Γρηγοριανόν µερολόγιον καί πεκρούσθη", βλ. καί Β. Φειδ, στήν "Πάπυρο Λαρού Μπριτάνικα", τ. 29ο, σελ. 88, ( ερεµία Β Τρανό ), δ) " ποδοκίµασε τήν µερολογιακή µεταρρύθµιση το Πάπα Γρηγορίου ΙΓ' (1583)". 5 Βλ. πίση καί Παντελεήµονο Ροδοπούλου, Μητροπολίτου Τυρολόη καί Σερεντίου, καθηγητο Θεολογικ Σχολ το Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη, "Μαθήµατα Κανονικο ικαίου", Θεσσαλονίκη 1986, σελ. 69: "Α πηγαί το Κανονικο ικαίου, β): κατά τήν περίοδον τ ν τ ν συνεζητήθη τό Γρηγοριανόν µερολόγιον καί περρίφθη", καί 9

10 Τά λεγόµενα, λοιπόν, περί πλαστογραφίας ε ναι νας χαρος µ θος, πού προσφέρεται ς παυσίπονο σέ σους τρέµουν τά κκλησιαστικό α τό νάθεµα. παναλαµβάνουν τήν νυπόστατη κατηγορία, τήν ποία µαταίως προσπάθησε νά στήσει πρ τος ρχιεπίσκοπος τ ν Νεοηµερολογιτ ν τό 1924, κατά το Μοναχο ακώβου Νεοσκητιώτου, τί δ θεν α τός πλασε τό πιό πάνω νάθεµα κατά το Ν. µερολογίου! Τό νάθεµα, λένε, φορ µόνον τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον. δέ φράσις "καί Μηνολόγιον" ε ναι α θαίρετη προσθήκη το ακώβου, ε πε πρ τος ρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος καί τό παναλαµβάνουν σοι θέλουν νά παναπαύσουν τήν συνείδησή τους πού τούς τύπτει φοβερά. Κανένας δέν νιωσε τήν νάγκη νά τεκµηριώσει τήν κατηγορία σέ σοβαρή στορική πηγή. Πο νά βρεθε µως τέτοια σοβαρή µαρτυρία! Κανένας δέν ναρωτήθηκε, π ς ο τότε λόγιοι Μοναχοί του γίου ρους δέν κατηγόρησαν τόν δελφό τους άκωβο; ν άκωβος ε χε διαπράξει µία τόσο φοβερή πλαστογραφία, πως ε ναι παραποίηση ερ ν κειµένων, δέν θά λάµβανε τήν νάλογη τιµωρία; έν θά γινόταν σάλος τήν ποχή κείνη; Μοναχο Κυπριανο Λαχαν, "Ποιά διαφορά µεταξύ παλαιο καί νέου µερολογίου", κδ. Γ', 1999, σελ. 39, καί Κ. Γρηγοριάδου, κκλησιολογικαί παρατηρήσει, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 11. Στό χειρόγραφο το Μοναχο ακώβου ναφέρεται καί καθηγητή Σπυρίδων Λάµπρου στόν κατάλογο τ ν χειρογράφων Κωδίκων το γίου ρου καί τό πιβεβαιώνει µέ τό διαµφισβήτητο κ ρο του είµνηστο καθηγητή το Πανεπιστηµίου θην ν Πα λο Καρολίδη, βλ, "Σκρίπ", 15 Α γουστου Στή Μεγάλη λληνική γκυκλοπαίδεια, κδ. ργ. " Φο νιξ", τόµ ΙΒ', σελ. 274 γράφονται τά ξη : " ρθόδοξο κκλησία ε θύ µέσω κατεδίκασε τήν Γρηγοριανήν µεταρρύθµισιν. κριβ τό 1582 ο Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεω, λεξανδρεία καί ντιοχεία συνυπέγραψαν κοινήν διαµαρτύρησιν ναντίον τ ν Λατίνων, ο τινε νάγκαζον βί τού ν Παλαιστίν Χριστιανού νά τήν δεχθο ν. Ο κουµενικό Πατριάρχη ερεµία γραψεν ε τού ρθόδοξου τη Πολωνία φορίζων πάντα σοι θά τήν δεχοντο, τ δέ 1593, Σύνοδο ν Κωνσταντινουπόλει, µετέσχον ο 4 Πατριάρχαι καί πληρεξούσιο τ Ρωσία, πανέλαβεν τόν φορισµόν". (σ.σ. Καί Β. Στεφανίδη στήν κκλησιαστική του στορία, Ε' κδ. νατύπ. τ Β' κδ. το 1959, παρά τό γεγονό τι ταν σέ συνεργασία µέ τήν καινοτοµία, καί δίνει µ λλον βάρο στήν καταδίκη του Νέου Πασχαλίου, ναφέρεται σαφ καί στήν συνοδικήν πόρριψιν το νέου µερολογίου, ταν γράφει στί σελ : " Ρώµη Γρηγόριο ΙΓ' στειλε ε τόν πατριάρχην Κων/πόλεω ερεµίαν τόν Β' (1583) ποστολήν καί δ ρα, να πείση α τόν ε τήν νωσιν καί τήν ποδοχήν το γρηγοριανο µερολογίου. Συνοδική πόφασι, κδοθε σα πρό τ φίξεω τ παπικ ποστολ καί φέρουσα τήν πογραφήν το λεξανδρεία Σιλβέστρου, πέρριψε τό νέον µερολογιον, κυρίω νεκα το ζητήµατο το ορτασµο το Πάσχα." ( λε ο νωέρω πογραµµίσει δικέ µα ). 10

11 έν θά ξαφανιζόταν µέσως τό πλαστογραφηµένο µέρος πό τόν Κώδικα 772 τ ς Μον ς το γίου Παντελεήµονος. Τέλος, καί τό πλέον συγχώρητο: Κανένας, µέχρι σήµερα, δέν κανε ο τε α τή τήν πλ σκέψη, τι άκωβος, πο ος ζησε κατό περίπου χρόνια πρίν τήν γενοµένην λλαγήν το µερολογίου στήν ρθόδοξη κκλησία, δέν ε χε κανένα λόγο τότε νά κάνει τέτοιο πρ γµα! ν ζο σε κατά τήν ποχή πού γινε... σοφή πινόηση, νά λλάξει τό µερολόγιο, λλά χι τό Πασχάλιο, τότε κατηγορία θά ποτελο σε ντικείµενο µελέτης. Τώρα χι! 6 Τό 1881 κυκλοφόρησε στή Σερβία, στήν Πολωνία, στή Ρουµανία καί στήν Ρωσσία τό κείµενο α τό µεταφρασµένο. Γιατί κανένας ρθόδοξος στορικός τ ς ποχ ς κείνης δέν τό χαρακτήρισε ς πλαστογραφηµένο; Γιατί ο τε διος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος δέν ε χε πε ποτέ, µέχρι τό 1924, τέτοιο πράγµα, καί µόνον ταν γινε καινοτόµος κανε τήν ν λόγ καταγγελία κατά το Μοναχο ακώβου; 7 ντιθέτως, µάλιστα, καινοτόµος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, πρίν γίνει ρχιεπίσκοπος, καί πρό τ ς λλαγ ς το µερολογίου στήν λλάδα, γραφε στήν στορία τ ς κκλησίας εροσολύµων, σελ : "Τ 1584 ( Πατριάρχης Σωφρόνιος) ξ λθεν πρός συλλογήν ράνων. Μεταβάς δέ ε ς Κωνσταντινούπολιν τ τει κείν συµµετέσχε τ ς κε συγκροτηθείσης συνοδικ ς διασκέψεως πρός ποκήρυξιν το Γρηνοριανο µερολογίου... ιότι κατ κείνου το χρόνου, µεγάλη π ρξεν ταραχή τ ς καθόλου ρθοδόξου κκλησίας... λλ ο ρθόδοξοι εράρχαι καί θεολόγοι, ν ο ς πρώτευε τότε Μελέτιος Πηγ ς... δραστηρίως πέκρουον τόν πό τ ς Λατινικ ς κκλησίας κίνδυνον. Τ ς ποκρούσεως ταύτης συµµετε χε καί Πατριάρχης Σωφρόνιος, στις, φαίνεται, µετά τήν καταδίκην το Γρηγοριανο µερολογίου µετέβη ε ς ερουσαλήµ..." Α τός καινοτόµος ρχιεπίσκοπος Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος ε χε φοβερό τέλος, ψυχοραγώντας, 6 Βλ. σχετικά καί Basil Sakkas, The calendar question, "Orthodox Life", vol. 22, 1972, 6, p, Βλ. Λάµπρου Κτεν, Για νά δύσ ρθοδοξία, Πάτρα 2000, σελ. 44, καί Πίσω π',τι φαίνεται στό µερολογιακό, κδ. Γ, σελ

12 βασανιζόταν γιά πολύ καιρό καί δέν βγαινε ψυχή του. Πέθανε τελικά µέσα σέ φρικτούς καί βάστακτους πόνους, µολογώντας στόν πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο: " ποφέρω καί βασανίζοµαι γιατί σχισα τήν κκλησία", τυµπανίστηκε, κατά τίς µαρτυρίες ψευδ ν µαρτύρων, καί µεινε διάλυτος καί συγχώρητος... 8 τι ο τως χουν τά πράγµατα µαρτυρε ται πό πολλ ν στορικ ν, πως ε δαµε παραπάνω, ο πο οι ζησαν καί πολλά χρόνια πρίν πό τόν Μοναχόν άκωβον τόν Νεοσκητιώτην, πως µαρτυρε ται καί πό τόν Μητροπολίτην θην ν Μελέτιον, ( χι βέβαια τόν τυµπανια ον µασ νον Μεταξάκην). Μητροπολίτης θην ν Μελέτιος πέθανεν τό 1714 καί διετέλεσε Μητροπολίτης θην ν τά τη Στήν κκλησιαστικήν του στορίαν, στόν Γ τόµον, πού περιλαµβάνει "τ ς κκλησιαστικ ς στορίας τήν κολούθησιν πό τούς χιλίους διακοσίους χρόνους τ ς το Χριστο γεννήσεως, ως τούς χιλίους πτακόσιους", Βιέννη 1784, στή σελ ναφέρονται τά ξ ς πί λέξει: "Πατριαρχεύοντος τούτου το ερεµίου, σύνοδος Μητροπολιτ ν συνήχθη ν Κωνσταντινουπόλει τ αφπγ. (1583), πιδηµεύσαντος καί Σιλβέστρου το λεξανδρείας, τις κατακρίνασα τό καινοτοµηθέν πό Γρηγορίου το Ρώµης Καλενδάριον, δέν τό δέχθη, κατά τήν α τησιν τ ν Λατίνων." Σ ς ρωτ µεν, λοιπόν, γαπητοί Νεοηµερολογίτες δελφοί, Ρώµη καινοτόµησε µόνον ς πρός τό Πάσχα λλαξε λο τό ορτολόγιο, κινητές καί κίνητες ορτές; πότε, ο Σύνοδοι πού κολούθησαν τήν καινοτοµία το πάπα Γρηγορίου ΙΓ ( ), γιναν µόνον γιά νά καταδικάσουν τήν λλαγήν το Πάσχα τήν καινοτοµία το Νέου Καλενδαρίου Γρηγοριανο µερολογίου, πως νοµάζεται πό λους τούς στορικούς; κόµη, πως ε δαµε, δέν ε χε γίνει... σοφή πινόηση το 1924 νά λλάξει τό ορτολόγιον, σον φορ τίς κίνητες ορτές λλά χι τό Πασχάλιον... 8 Βλ. καί " σιο Φιλόθεο τη Πάρου", 1, 2001, σελ. 53 καί 56 καί πιστολέ το π. Φιλόθεου στό βιβλίο το Σ. Καραµήτσου Γαµβρούλια, "Α χειροτονίαι τ ν Γ.Ο.Χ. πό κανονικ πόψεω ", θ ναι 1997, σελ Βλ. ΘΗΕ, Μελέτιο ξ ωαννίνων, Μητροπολίτη θην ν, σελ,

13 Σέ σάς καί λους τούς καινοτόµους πευθύνεται Πανορθόδοξος Σύνοδος το 1848 στήν Κωνσταντινούπολιν, ταν σφραγίζει τήν Πίστιν καί τήν Παράδοσιν τ ς κκλησίας καί ναθεµατίζει τούς νεωτεριστές καί τούς ποστάτες: "Κρατ µεν τ ς µολογίας, ν παρελάβοµεν δολον παρά τηλικούτων νδρ ν, ποστρεφόµενοι πάντα νεωτερισµόν, ς παγόρευµα το ιαβόλου. δεχόµενος νεωτερισµόν, κατελέγχει λλιπ τήν κεκηρυγµένην ρθόδοξον Πίστιν. λλ α τη πεπληρωµένη δη σφράγισται, µή πιδεχοµένη µήτε µείωσιν, µήτε α ξησιν, µήτε λλοίωσιν, ν τινα ο ν καί τολµ ν πρ ξαι συµβουλε σαι διανοηθ ναι το το, δη ρνήθη τήν πίστιν το Χριστο, δη κουσίως καθυπεβλήθη ε ς τό α ώνιον νάθεµα, διά τό βλασφηµ σαι ε ς τό Πνε µα τό γιον, ς τάχα µή ρτίως λαλ σαν ν τα ς Γραφα ς καί Ο κουµενικα ς Συνόδοις... " παντες ο ν ο νεωτερίζοντες α ρέσει σχίσµατι, κουσίως νεδύθησαν κατάραν ς µάτιον, κ ν τε Πάπαι κ ν τε Πατριάρχαι, κ ν τε κληρικοί, κ ν τε λαϊκοί, κ ν γγελος ξ ο ρανο ". νθιµος, λέ Θεο, ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώµης καί Ο κουµενικός Πατριάρχης, ερόθεος, λέ, Θεο Πάπας καί Πατριάρχης λεξανδρείας καί πάσης γ ς Α γύπτου, Μεθόδιος, λέ Θεο Πατριάρχης ντιοχείας, Κύριλλος, λέ Θεο, Πατριάρχης εροσολύµων καί α περί α τούς εραί Σύνοδοι. πεδείχθη µέ βάση τίς στορικές πηγές τι: 1. Στή Σύνοδο το 1583 µετέσχε καί Πατριάρχης λεξανδρείας Σίλβεστρος. 2. Στή Σύνοδο το 1583 ναθεµατίσθηκε ποιος τολµήσει νά κολουθήσει τό Νέον Πασχάλιον καί τό νέον Μηνολόγιον, πού ε σήγαγε παπική κκλησία τό που ο Σύνοδοι µιλ νε γιά Καλενδάριον Γρηγοριανόν µερολόγιον, πως ε ναι α τονόητο, δέν ννοο ν µόνον τό Πασχάλιον, πως διαστρεβλώνουν τά πράγµατα ο Νεοηµερολογίτες καί ο Θεόκλητοι ιονυσιάτες. ταν καταδικάζεται τό Παπικόν Πασχάλιον, α τό ναφέρεται ρητ ς ς Πασχάλιον καί χι ς Καλενδάριον Γρηγοριανόν 13

14 µερολόγιον. Μέ τούς ρους Καλενδάριον Γρηγοριανόν µερολόγιον ννοε ται καί τό Πσχάλιον καί τό Μηνολόγιον, κινητές καί κίνητες ορτές! 3. Τό Σιγγίλιο πού περιέχει τό νάθεµα κατά το "Παπικο Καλενδαρίου", ( µερολογίου), καί το νέου Πασχαλίου, πού βρίσκεται καί στόν χειρόγραφο Κώδικα 281 το Κελλίου κάθιστος µνος τ ς ερ ς Σκήτης τ ν Καυσοκαλυβίων το γίου ρους καί στόν χειρόγραφο Κώδικα µέ ριθµό 772 τ ς ερ ς Μον ς γίου Παντελεήµονος, πίσης το γίου ρους, ε ναι γνήσιο! 4. Τό Σιγγίλιο α τό πέστειλε Πατριάρχης ερεµίας Β' πρός πάσας τάς ρθοδόξους κκλησίας. Τό κείµενον δέ το Σιγγιλίου τούτου χει ς ξ ς: "Σιγγίλιον Πατριαρχικ ς διατυπώσεως γκυκλίου το ς πανταχο ρθοδόξοις Χριστιανο ς ε ς τό µή παραδέχεσθαι τό νεώτερον Πασχάλιον καλενδάριον το καινοτοµηθέντος µηνολογίου λλ µµένειν το ς παξ καί καλ ς διατυπωθε σι παρά το ς γίοις (318) τριακοσίοις δέκα κτώ Θεοφόροις Πατρ σι τ ς γίας Ο κουµενικ ς Πρώτης Συνόδου µετ πιτιµίου καί ναθέµατος..." σκοπός καί τό πνε µα τ ς ν Νικαί Συνόδου ταν χι µόνον νά ορτάζεται τό Πάσχα πό λους τούς Χριστιανούς µαζί, λλά τό νια ον τ ν ορτ ν, (κάθε ορτ ς), πό λες τίς κκλησίες. Καί πό το ερεµίου δευτέρα µεγάλη Σύνοδος το 1593, ς καί ο πιστολές του, µιλο ν περί τ ς πάτης το Νέου Καλενδαρίου. πό τό Σιγγίλιον δέ το 1583 τραν ς ποδεικνύεται καί τ ς δευτέρας α τ ς Συνόδου σκοπός λα τά νωτέρω ε ναι πασίδηλα. Παραθέτουµε καί πόσπασµα πό τήν πιστολήν το Μ. Κωνσταντίνου "Πρός τούς πολειφθέντας πισκόπους περί τ ν ν τ Συνόδ τυπωθέντων", 12 πό τήν ποίαν κφαίνεται καί σκοπός το καθορισµο τ ς µέρας το Πάσχα, πού δέν ταν λλος πό τό νά τελε ται τό Πάσχα πό λων τ ν πανταχο τ ς Ο κουµένης Χριστιαν ν ν µιé καί τ α τ µέρ, διότι "... σπερ περί πίστεως ο τω καί περί τ ς γιας ορτ ς, γέγονε συµφωνία. Καί το το ν τό α τιον τ ς ν Νικαί Συνόδου", κατά τόν Μ. θανάσιον καί "... πειδή δέ πρό το 10 Ε στρατιάδου..π, σελ Ε στρατιάδου,.π, σελ Θεοδωρήτου, πισκόπου Κύρου, κκλησιαστική στορία, κδ, 1679, σελ

15 Κωνσταντίνου τά σχίσµατα ν καί ν χλεύη λλήνων λεγόντων καί χλευαζόντων τήν ν τ κκλησί διαφωνίαν, πί Κωνσταντίνου διά τ ς τ ν πισκόπων σπουδ ς συνηνώθη µ λλον τό σχίσµα ε ς µίαν µόνοιαν". 13 Γράφει, λοιπόν, Μ. Κωνσταντ νος : "...Λογισάσθω δέ τ ς µετέρας σιότητος γχίνοια, πως στί δεινόν τε καί πρεπές κατά τάς α τάς µέρας, τέρους µέν τα ς νηστείαις σχολάζειν, τέρους δέ συµπόσια συντελε ν καί µετά τάς το Πάσχα µέρας, λλους µέν ορτα ς καί νέσεσιν ξετάζεσθαι, λλους δέ τα ς ρισµέναις κδεδόσθαι νηστείαις". µόνοια καί συµφωνία κατεστράφησαν µέ τήν ε σαγωγήν το Ν. µερολογίου, λλοτε νηστεύουν καί γιορτάζουν ο µέν, (Σλα οι, γιον ρος, εροσόλυµα), λλοτε ο δέ, ( λλάδα, Νέες χ ρες κλπ.), καί µ ς χλευάζουν ο πάντες, πως πρό τ ς Α Ο κουµενικ ς Συνόδου. πότε ε ναι α τονόητο τι θετε ται σκοπός καί τό πνε µα τ ς Α Ο κουµενικ ς Συνόδου µέ τήν λλαγήν του µερολογίου, καί α τό δέν διέλαθε τ ς προσοχ ς το µεγάλου Πατριάρχου ερεµία το Β καί τ ς Συνόδου το Τό Σιγγίλιον, λοιπόν, δέν προσφέρει κάτ ο σίαν τι τό νέον, λλά πηχε τά γνωστά. ιότι τό ναφερόµενον ν α τ Μηνολόγιον πάγεται στό ορτολόγιον. Ε ς τό ορτολόγιον, ς γνωστόν, νοο νται καί τό Πασχάλιον καί τό λοιπόν ορτολόγιον, δηλαδή τό Μηνολόγιον, λλά καί τό κκλησιαστικόν µερολόγιον, Καλανδάριον. λα δέ τά στοιχε α το ορτολογίου, δηλ. τό ορτολόγιον ς ν λον, διασφαλίσθηκαν πό τίς ρθόδοξες Συνόδους καί τούς γίους Πατέρας πανειληµµένως. Τό δέ νάθεµα, διά τούς τολµ ντας παραλύειν τούς ρους τ ς ορτ ς το Πάσχα, σχύει καί διά τούς καταλύοντας καί τά τερα µέρη το ρθοδόξου ορτολογίου, µέχρι καί το µετ α το συνηµµένου διασπάστως κκλησιαστικο µερολογίου. 7. έν ε ναι καθόλου πειστικές ο δικαιολογίες τ ν περασπιστ ν τ ν καινοτόµων, πως παλαιότερα τ ς ερ ς Μον ς Γρηγορίου καί το νεκρο Θεοκλήτου ιονυσιάτου, γιά τήν κοινωνία τους µέ τίς νεοπασχαλίτικες " κκλησίες", τ ς α τοκέφαλης κκλησίας τ ς Φινλανδίας (µέ πιστούς, γίου πιφανίου, ΡG. 42, Καλίστου Ware, ρθόδοξη κκλησία, θ να 1998, σελ. 21 καί

16 λλά καί λλων τοπικ ν " κκλησι ν" 15, φο α τές καί ο κοινωνο ντες µέ α τές ποπίπτουν στό νάθεµα καί τόν φορισµόν το Α Κανόνος τ ς ν ντιοχεί Συνόδου (341 µ.χ.), καί λειτουργο ν δοκιµαστικά γιά τήν λλαγήν καί το ορτασµο το Πάσχα Τέλος, καί στή διεθν βιβλιογραφία βεβαιώνονται σα νωτέρω σηµειώσαµε: " πατριάρχης ερεµίας ξανέµισε ( σβησε) τίς λπίδες γιά νωση, ταν (σ.σ. στίς συνόδους) το 1583 καί 1593 πέκρουσε τήν ναθεώρηση το µερολογίου, (σ.σ. ναθεώρηση λου του µερολογίου καί το Μηνολογίου καί χι µόνον το Πασχάλιου, πως διαστρεβλωτικά γράφουν ο καινοτόµοι), το πάπα Γρηγορίου το ΙΓ'." Καλίστου Ware,.π. σελ " πισκεψι ", , σελ. 13, 14, " πενδυτή ", βλ. κτεταµένε ναφορέ στού " γίου Κολλυβάδε " στά φύλλα 11, 1996 καί 9, : Βλ. Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 5, Herder, Freiburg Basel, Bonn, Wien, S. 775, "Er lehnte die Kalenderreform Papast Gregors XIII ab und machte auch Hoffnungen auf eine Union zunichte (1583 u. 1593". Βλ. καί G. Hofmann, Griechische Patriarchen u. römische Päpste, Bd. 2/4:Patriarch Jeremias II, Ro

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004)

ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) ΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ( σπεριν ς 29ης Α γούστου 2004) Τ ν ζω µας λην, κόµη κα ε ς τ ν µικρότερη λεπτοµέρειά της, ρυθµίζει τ θέληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008

ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ. ευτέρα 11 Α γούστου 2008 ΕΠΙΚΗ ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΥ 1 ευτέρα 11 Α γούστου 2008 «ξιώθη πλείονος τ ς παρ Θεο ροπ ς κα γ ρ ποκείµενος τα ς νάγκαις

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999).

Βιογραφικ. κυρο ιονυσίου. κδ. ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως, Νεάπολη 1999). Βιογραφικ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως κυρο ιονυσίου π ρχιµ. Βαρνάβα Τύρη Πρωτοσυγκέλλου τ ς ερ ς Μητροπόλεως Νεαπόλεως κα Σταυρουπόλεως ( π τ ν τόµο: «ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΝ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο ριστοτέλους, θικ Νικοµάχεια Β6, 4-10 ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ λαττον τ δ σον, κα τα τα κατ α τ τ πρ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Καλοκαίρι «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Καλοκαίρι 2011 Περιεχόµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα

Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα Το τελευταίο πιο πρώιµο Πάσχα ηµήτρη Ι. Μπουνάκη Σχ. Συµβούλου Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Στην µνήµη του αείµνηστου θείου και ασκάλου µου Μανώλη. Μπουνάκη Ο φετινός εορτασµός του Πάσχα των ορθοδόξων χριστιανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 3: Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 1. Α) Η Εορτή των Χριστουγέννων και Θεοφανείων (1 από 5) Στην Καινή Διαθήκη δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας

των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας των Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων όλης της χώρας O77R14 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ - ΠΕ ΡΙ Ε ΛΙ ΓΚΤΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΩΝ ΒOΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία

Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτη ττικ καί Μεγαρίδο ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµό φύλλου 332 Νοέµβριο - εκέµβριο 2013 Διαθήκη κληρονοµιά στήν Ἐκκλησία Σ υνήθως οἱ ἄνθρωποι ψάχνουν τίς

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών

ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Μια από τις µεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπου είναι η κατανόηση και η µέτρηση του χρόνου. Οι πρώτοι άνθρωποι στη γη, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο

Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο Tέλεια νάπτυξη λων τ ν πιστηµ ν κα σ τητα µεταξ νδρ ν κα γυναικ ν Aν κα γνώση µας γ ρω π τ ν παγκ σµιο προκατακλυσµια ο A γιακ (Πελασγικ ) Πολιτισµ θεωρε ται περιωρισµένη ως λάχιστη κα συνήθως «µυθικο»

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α :

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : αδερφός, κουραμπιές, Αθήνα, ταξίδι, όμορφος, καλοκαίρι, και, ανοιχτός, Αντωνία, ΚΑΝΑΠΕΣ, εργασία, πόλη, κάστανο, Άρης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας;

1. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερμηνευτικές ερωτήσεις του κειμένου: α) Πώς πέθανε ο Βουκεφάλας; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11 13 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ να δ μάχη συνέβη κα νθεν ρμηθε ς πέρασεν τ ν δάσπην ποταμ ν πόλεις κτισεν λέξανδρος. Κα τ ν μ ν Νίκαιαν τ ς νίκης τ ς κατ νδ ν πώνυμον νόμασε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα