ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ"

Transcript

1 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη και Παραμετροποίηςη Λογιςμικοφ Διαχείριςησ Επιχειρηςιακών Πόρων (ERP) και υςτήματοσ Επιχειρηματικήσ Ευφυΐασ (BI) τησ ΟΛΘ Α.Ε.» με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά Ρροχπολογιςμόσ: ,00 (πλζον Φ.Ρ.Α.) Χρθματοδότθςθ: ΕΣΟΔΑ ΟΛΘ Α.Ε. Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου ελίδα 1 από 105

2 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Θ «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ» Α.Ε. λαμβάνοντασ υπόψθ: - Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 60/2007 περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. - Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 59/2007 περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν και των ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε. - Σισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 31 θσ Μαρτίου Σισ διατάξεισ του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων - Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α 173). - Σισ διατάξεισ περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν των επιχειριςεων με μορφι Α.Ε. και του ελζγχου τθσ τυχόν φπαρξθσ αςυμβίβαςτων ιδιοτιτων από το Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ κ.λπ. (Π.Δ. 82/1996 και Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α30/ ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μετά τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279), τθσ ΚΤΑ αρικμ / (ΦΕΚ Β 1673) και τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ /2565/ΔΟ/2005 (ΦΕΚ Β 1590). - Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ Δθμοςίων υμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει μετά τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/2005), τθσ ΚΤΑ αρικμ / (ΦΕΚ Βϋ 1673/2007) και τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ /2565/ΔΟ/2005 (ΦΕΚ Β 1590/2005). - Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 1 του Ν. 2741/1999 (προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο) (ΦΕΚ 199Α / ), όπωσ τροποποιικθκαν με τα άρκρα 2 του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 242Α/ ), 9 ελίδα 2 από 105

3 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου παρ. 3 του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/ ) και 12 παρ. 27 του Ν. 3310/ Σισ διατάξεισ του N.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α 40), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν. - Σισ διατάξεισ του Ν.3654/08 «Κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Πειραιϊσ (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεςςαλονίκθσ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυκμίςεισ για το προςωπικό τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 57) και τθσ ΚΤΑ /04/09 (ΦΕΚ Β 1643/7-9-09). - Σισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ φναψθσ και Εκτζλεςθσ υμβάςεων Προμθκειϊν, Ζργων, Παραχωριςεων και Εκποιιςεων του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. που εγκρίκθκε με τθν υπ αρικμ. 4532/ απόφαςθ του Δ.. τθσ ΟΛΘ Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1941/ ). - Σθν υπ αρικμ. / απόφαςθ του Δ.. τθσ ΟΛΘ Α.Ε. για τθ διεξαγωγι διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Προμικεια, Εγκατάςταςθ και Παραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP) και υςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (BI) τθσ ΟΛΘ ΑΕ» και τθν Προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ και - Σθν υπ αρικμ. / απόφαςθ του Δ.. τθσ ΟΛΘ Α.Ε. ςχετικά με τον οριςμό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν - Ρροκθρφςςει Διεκνι Δθμόςιο Διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο «Ρρομικεια, Εγκατάςταςθ και Ραραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Ρόρων (ERP) και Συςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (BI) τθσ ΟΛΘ ΑΕ», Προχπολογιςμοφ ,00 Ευρϊ (πλζον Φ.Π.Α.) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 59/2007, Π.Δ. 60/2007, τθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ, τον Κανονιςμό φναψθσ και Εκτζλεςθσ υμβάςεων Προμθκειϊν, Ζργων, Παραχωριςεων και Εκποιιςεων του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε και τουσ όρουσ του παρόντοσ τεφχουσ και καλεί κάκε Ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τθν προςφορά του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ. ελίδα 3 από 105

4 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Ρίνακασ Ρεριεχομζνων ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 6 Α1. Διαςταςιολόγηςη του ζργου... 6 Α1.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Διακιρυξθσ... 6 Α1.2 Συντομογραφίεσ - γενικά... 8 Α1.3 Συντομογραφίεσ Ζργου... 8 Α1.4 Οριςμοί Διακιρυξθσ... 9 Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ Α2.3 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου Α3. Περιβάλλον του Ζργου Α3.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου Α3.1.1 υνοπτικι παρουςίαςθ ΟΛΘ Α.Ε Α3.1.2 Όργανα και Επιτροπζσ Α3.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ Α3.2.1 Ανάλυςθ υποδομϊν ΣΠΕ Α3.2.2 Οργανωτικι Δομι του Φορζα Α3.2.3 Περιγραφι των κφριων επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν Α4. Σεχνικζσ και Λειτουργικζσ Προδιαγραφζσ Ζργου Α4.1 Ρροδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Μονάδων (Υποςυςτθμάτων, Εφαρμογϊν) Α4.1.1 Οικονομικι Διαχείριςθ Α4.1.2 Διαχείριςθ Ακίνθτθσ Περιουςίασ Α4.1.3 Διαχείριςθ υντιρθςθσ Εξοπλιςμοφ και Εγκαταςτάςεων Α4.1.4 Διαχείριςθ Ζργων Α4.2 Διαδικτυακι Ρρόςβαςθ Διοικθτικι Ρλθροφόρθςθ Α4.3 Απαιτιςεισ Διαςφνδεςθσ με υπάρχουςεσ εφαρμογζσ Α4.3.1 Εφαρμογι Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Μιςκοδοςίασ Α4.3.2 φςτθμα Διαχείριςθσ τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΠ.ΕΜΠΟ) Α4.3.3 Εφαρμογι Διαχείριςθσ Πόρων & Εργαςιϊν του υμβατικοφ Λιμανιοφ (ΝΑΤΣΙΛΟ) 56 Α4.4 Απαιτιςεισ Αςφάλειασ Α4.5 Απαιτιςεισ Διακεςιμότθτασ Α4.6 Χρονοδιάγραμμα, Φάςεισ και Ραραδοτζα Ζργου Α4.6.1 ΦΑΘ Αϋ Μελζτθσ Εφαρμογισ Α4.6.2 ΦΑΘ Βϋ Ανάπτυξθ και παραμετροποίθςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ - Εγκατάςταςθ εφαρμογϊν Α4.6.3 ΦΑΘ Γϋ Μετάπτωςθ δεδομζνων Α4.6.4 ΦΑΘ Δϋ Εκπαίδευςθ ελίδα 4 από 105

5 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Α4.6.5 ΦΑΘ Εϋ Περίοδοσ Πιλοτικισ Λειτουργίασ Α4.6.6 ΦΑΘ Σϋ Περίοδοσ Παραγωγικισ Λειτουργίασ Α4.7 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Φάςεων & Ραραδοτζων Α4.8 Ρίνακασ Οροςιμων Ζργου Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Τεχνικζσ Υλοποίθςθσ και Υποςτιριξθσ Α5.2 Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου Α5.3 Σχζδιο και Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Α5.4 Σενάρια Χριςθσ και Δοκιμζσ Ελζγχου Α5.5 Διαδικαςία παραλαβισ Ζργου Α6. Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπηρεςιών Α6.1 Υπθρεςίεσ Ραραμετροποίθςθσ Α6.2 Υπθρεςίεσ Διαςφνδεςθσ με υπάρχουςεσ εφαρμογζσ Α6.3 Υπθρεςίεσ Δοκιμϊν Ελζγχου Α6.4 Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ Δεδομζνων Α6.5 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ Α6.6 Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ Α6.7 Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Α6.8 Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ» Α6.9 Ρερίοδοσ και Υπθρεςίεσ Συντιρθςθσ Α6.10 Διαχείριςθ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ελίδα 5 από 105

6 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ Α1. Διαςταςιολόγθςθ του ζργου Α1.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ Διακιρυξθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ ΦΟΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΓΟ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ (ΟΛΘ Α.Ε.) Προμικεια, Εγκατάςταςθ και Παραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP) και υςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (BI) της ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ (ΟΛΘ Α.Ε.) Εγκαταςτάςεισ ζδρασ ΟΛΘ Α.Ε. φμβαςθ Τπθρεςιϊν. Κατθγορία υπθρεςίασ 07 υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και άλλεσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ. Σαξινόμθςθ κατά CPV «Τπθρεςίεσ Πλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ» Κατθγορία υπθρεςίασ 48, Πακζτα Λογιςμικοφ και υςτιματα Πλθροφορικισ. Σαξινόμθςθ κατά CPV «Πακζτα Λογιςμικοφ για χεδιαςμό Επιχειρθματικϊν Πόρων». Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό του ενόσ εκατομμυρίου εκατόν επτά χιλιάδων ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ: ,00) ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Οι δαπάνεσ του ζργου κα βαρφνουν το Πρόγραμμα Επενδφςεων τθσ ΟΛΘ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Σο αντικείμενο του ζργου αφορά ςτθν Προμικεια, Εγκατάςταςθ και Παραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ ελίδα 6 από 105

7 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP) και υςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (BI) τθσ ΟΛΘ ΑΕ. Ειδικότερα, το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διοίκθςθσ (ΟΠΔ) που προβλζπεται να αναπτυχκεί κα ςυμπεριλαμβάνει τα ακόλουκα υποςυςτιματα: ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΟΝΟΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΚΙΝΘΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ 3. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΓΩΝ το πλαίςιο του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: Διαςφνδεςθ με υπάρχουςεσ εφαρμογζσ τθσ ΟΛΘ ΑΕ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων: - Εφαρμογι Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ - φςτθμα Διαχείριςθσ τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΠ.ΕΜΠΟ) - Εφαρμογι Διαχείριςθσ Πόρων & Εργαςιϊν υμβατικοφ Λιμανιοφ (ΝΑΤΣΙΛΟ) - Εφαρμογι τιρθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων φορτίων και πλοίων Μετάπτωςθ και ειςαγωγι δεδομζνων των υπαρχουςϊν εφαρμογϊν Εκπαίδευςθ και μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτο προςωπικό τθσ ΟΛΘ ΑΕ Ραροχι υπθρεςιϊν Web Services και XML messaging, για υπθρεςίεσ προσ πελάτεσ και προμθκευτζσ Θ υλοποίθςθ και κζςθ ςε λειτουργία των ανωτζρω ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία του Οργανιςμοφ κατά τθ μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα, κακϊσ και τθν ευρφτερθ δυνατι κάλυψθ των αναγκϊν του. 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ελίδα 7 από 105

8 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ / /2011 / /2011 / /2011, θμζρα και ϊρα 15:00 Θ ζδρα τθσ ΟΛΘ Α.Ε. / /2011, θμζρα και ϊρα 12:00 Α1.2 Συντομογραφίεσ - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΝΡΔΔ ΝΡΙΔ ΤΡΕ ΕΡΡΕ ΑΑ ΡΕΣ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων/ επίςθμο ζντυπο όπου δθμοςιεφεται θ Νομοκεςία, κακϊσ και διοικθτικζσ πράξεισ, ανακοινϊςεισ, προκθρφξεισ κλπ, που ζχουν νομικζσ ι άλλεσ δεςμεφςεισ για τα κράτθ μζλθ ι αυτοφσ που αφοροφν. Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου Ανακζτουςα Αρχι Περίοδοσ Εγγυθμζνθσ υντιρθςθσ Α1.3 Συντομογραφίεσ Ζργου ERP Enterprise Resource Planning Διαχείριςθ ελίδα 8 από 105

9 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου BI ΟΡΣΔ ΚΒΣ ΔΛΡ ΕΛΣ AIS HCM ILO PDP IMO ISPS code PERS Ε/Κ Σ.ΕΜΡΟ XML Επιχειρθςιακϊν Πόρων Business Intelligence Επιχειρθματικι Ευφυΐα Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διοίκθςθσ (αναφζρεται ςτο ενοποιθμζνο ςφςτθμα ERP & BI) Κϊδικασ Βιβλίων και τοιχείων Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα Ενιαίο Λογιςτικό χζδιο Automatic Identification System Human Capital Management International labour organization Portworker Development Programme International maritime Organisation International Ship and Port Facility Security Code Port Environmental Revision System ΕμπορευματοΚιβϊτια τακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Extensible Markup Language Α1.4 Οριςμοί Διακιρυξθσ Ενδιαφερόμενοσ Διαγωνιηόμενοσ ι Συμμετζχων ι Ρροςφζρων Ρροϊςταμζνθ Αρχι Διευκφνουςα Υπθρεςία Κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ι ςφμπραξθ ι κοινοπραξία προςϊπων χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, που προτίκεται να λάβει μζροσ ςτθν παροφςα διαδικαςία. Ο Ενδιαφερόμενοσ που ζχει υποβάλει ςτον παρόντα Διαγωνιςμό Φάκελο υμμετοχισ, είτε είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, είτε ςφμπραξθ ι κοινοπραξία φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. Σο Δ.. τθσ ΟΛΘ Α.Ε.. τθσ ΟΛΘ ΑΕ (υπεφκυνθ για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ) Τεφχοσ Διαγωνιςμοφ Θ παροφςα Προκιρυξθ με τα Παραρτιματα και Προςαρτιματά τθσ, τα οποία μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κακίςτανται υμβατικά Σεφχθ. Ανάδοχοσ Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθ φμβαςθ και κα υλοποιιςει το ςφνολο του Ζργου. Ανακζτουςα Αρχι Θ ΟΛΘ Α.Ε. θ οποία κα υπογράψει με τον Ανάδοχο τθ ελίδα 9 από 105

10 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου (ΑΑ) ι Κφριοσ του ζργου ι Οργανιςμόσ Αντίκλθτοσ Αρμόδια Επιτροπι φμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Σο πρόςωπο που ο ΤΠΟΨΘΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν. Θ Επιτροπι που ςυςτινεται κάκε φορά με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ΟΛΘ Α.Ε. Διακιρυξθ Σο παρόν ζγγραφο που εκδίδεται για τουσ ενδιαφερόμενουσ/ υποψθφίουσ διαγωνιηόμενουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και περιζχει τθν περιγραφι του αντικειμζνου και τισ προχποκζςεισ με βάςθ τισ οποίεσ διενεργείται ο Διαγωνιςμόσ. Επιτροπι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν ΕΡΡΕ Επίςθμθ γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ και τθσ Σφμβαςθσ Αναλαμβάνει τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για το τυπικά παραδεκτό τουσ. Αξιολογεί τισ τυπικά παραδεκτζσ προςφορζσ (τεχνικι και οικονομικι αξιολόγθςθ) γνωμοδοτϊντασ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ (ςυμπεριλαμβάνονται και οι φάςεισ διακοπισ, αναβολισ, επανάλθψθσ, ματαίωςθσ, ανάκλθςθ, κατακφρωςθσ) Επιτροπι Παραλαβισ (και Παρακολοφκθςθσ του Ζργου) Θ ΕΠΠΕ ςυςτινεται κάκε φορά με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι αρμόδια για τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των παραδοτζων και μπορεί να αποτελείται από τα ίδια ςτελζχθ τθσ ΑΑ με τθν Ομάδα Επίβλεψθσ (για τθν ςυνολικι επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ), ςυμπεριλαμβανομζνου του επικεφαλισ τθσ (Επιβλζπων). Επίςθμθ γλϊςςα τθσ φμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα Διακιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ Προςφοράσ και θ/οι φμβαςθ/εισ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όλα τα δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ των διαγωνιηομζνων που κα υποβλθκοφν κα είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. ελίδα 10 από 105

11 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Ζργο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Σο ςφνολο του υπό ανάκεςθ Ζργου. Κανονιςμόσ φναψθσ και Εκτζλεςθσ υμβάςεων Προμθκειϊν, Ζργων, Παραχωριςεων και Εκποιιςεων του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. που εγκρίκθκε με τθν υπ αρικμ. 4532/ απόφαςθ του Δ.. τθσ ΟΛΘ Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1941/ ). Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). Ρροχπολογιςμόσ Ζργου Σφμβαςθ Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για το ςφνολο του Ζργου, δθλαδι μεταξφ τθσ ΟΛΘ Α.Ε. ωσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου του Ζργου που κα επιλεγεί. Συμβατικά τεφχθ Συμβατικό Τίμθμα Ρερίοδοσ Εγγυθμζνθσ Συντιρθςθσ (ΡΕΣ) ι Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ ι Δωρεάν Συντιρθςθσ Ρερίοδοσ Συντιρθςθσ Σα τεφχθ τθσ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α. τθ φμβαςθ, β. τον Κανονιςμό Προμθκειϊν τθσ ΟΛΘ Α.Ε. γ. τθν Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, δ. τθν Σεχνικι Προςφορά του Αναδόχου και ε. τθ Διακιρυξθ (με τα παραρτιματα τθσ). Σο ςυνολικό τίμθμα τθσ φμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). Αφορά τθν ελάχιςτα ηθτοφμενθ περίοδο παροχισ δωρεάν υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ από τον Ανάδοχο, καλφπτεται από τθν Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ και αφορά ςτθν καλι λειτουργία του ςυνόλου του ζργου. Θ περίοδοσ μετά τθ λιξθ τθσ ΠΕ. Αφορά ςε υπθρεςίεσ που παρζχονται με κόςτοσ, ςφμφωνα με τθν αρχικι προςφορά του αναδόχου, ςτο πλαίςιο νζασ ςφμβαςθσ και καλφπτεται από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ υντιρθςθσ. ελίδα 11 από 105

12 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Σο αντικείμενο του ζργου αφορά ςτθν Προμικεια, Εγκατάςταςθ και Παραμετροποίθςθ Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακϊν Πόρων (ERP) και υςτιματοσ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ (BI) τθσ ΟΛΘ ΑΕ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και με το ςφνολο των Γενικϊν και Ειδικϊν όρων που αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ. Ειδικότερα, το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διοίκθςθσ (ΟΠΔ) που προβλζπεται να αναπτυχκεί κα ςυμπεριλαμβάνει τα ακόλουκα υποςυςτιματα: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ Γενικι Λογιςτικι (ΚΒ, Δ.Λ.Π.), Αναλυτικι Λογιςτικι, Κοςτολόγθςθ, Προχπολογιςμοί - Απολογιςμοί, Λογαριαςμοί Ειςπρακτζοι, Λογαριαςμοί Πλθρωτζοι, Διαχείριςθ Πωλιςεων - Σιμολογιςεων, Διαχείριςθ Παγίων, Διαχείριςθ Διακεςίμων, Διαχείριςθ Αποκθκϊν, υμβάςεισ - Προμικειεσ 2. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΚΙΝΘΤΘΣΩΝ 3. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΡΑΓΙΩΝ 4. ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΕΓΩΝ Βαςικζσ γενικζσ απαιτιςεισ για το ΟΠΔ και τα υποςυςτιματα του είναι: Όλα τα προςφερόμενα υποςυςτιματα - εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι μζρθ ενόσ ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςε πραγματικό χρόνο, χωρίσ τθ χριςθ διεπαφϊν (εκτόσ των περιπτϊςεων όπου απαιτείται θ διαςφνδεςθ με ιδθ υπάρχουςα εφαρμογι) H ειςαγωγι πλθροφορίασ ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να γίνεται άπαξ και από ζνα ςθμείο Tο ςφςτθμα κα πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ενοποίθςθσ οικονομικϊν αποτελεςμάτων κυγατρικϊν εταιρειϊν (consolidation). το πλαίςιο του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: ελίδα 12 από 105

13 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου 5. Διαςφνδεςθ με υπάρχουςεσ εφαρμογζσ τθσ ΟΛΘ ΑΕ για τθν ανταλλαγι δεδομζνων: Εφαρμογι Μιςκοδοςίασ και Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ φςτθμα Διαχείριςθσ τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΠ.ΕΜΠΟ) Εφαρμογι Διαχείριςθσ Πόρων & Εργαςιϊν υμβατικοφ Λιμανιοφ ΝΑΤΣΙΛΟ φςτθμα Παρακολοφκθςθσ τατιςτικϊν τοιχείων Φορτίων και Πλοίων 6. Μετάπτωςθ και ειςαγωγι δεδομζνων των υπαρχουςϊν εφαρμογϊν 7. Εκπαίδευςθ και μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτο προςωπικό τθσ ΟΛΘ ΑΕ 8. Ραροχι υπθρεςιϊν Web Services και XML messaging, για υπθρεςίεσ προσ πελάτεσ και προμθκευτζσ Θ υλοποίθςθ και κζςθ ςε λειτουργία των ανωτζρω ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ και αδιάλειπτθ λειτουργία του Οργανιςμοφ κατά τθ μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα, κακϊσ και τθν ευρφτερθ δυνατι κάλυψθ των αναγκϊν του. Α2.2 Σκοπιμότθτα και αναμενόμενα οφζλθ κοπόσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τισ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ τθσ ΟΛΘ ΑΕ για τθν υποςτιριξθ αξιόπιςτων, ςφγχρονων, αποδοτικϊν και επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν τθσ κακθμερινισ εργαςίασ του προςωπικοφ. Θ ειςαγωγι του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα υποςτθρίξει τθ ςυνολικι ανάπτυξθ και αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν του. Μζςω αυτοφ, θ ΟΛΘ ΑΕ αποςκοπεί: να εκςυγχρονίςει τισ διαδικαςίεσ τθσ λειτουργίασ τθσ με τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν για τθν κάλυψθ υπαρχουςϊν, βραχυπρόκεςμων και μεςοπρόκεςμων αναγκϊν τθσ, ϊςτε να διαδραματίςει ζναν περιςςότερο ανταγωνιςτικό ρόλο ςτθ καλάςςια μεταφορά φορτίων και εν γζνει ςτο χϊρο των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν. να απλοποιιςει τισ επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ του Οργανιςμοφ. ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ ςε ςχζςθ με άλλα λιμάνια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ πλθρότθτασ τθσ πλθροφόρθςθσ που λαμβάνει θ διοίκθςθσ του ΟΛΘ ΑΕ., μζςω των οποίων επιτυγχάνεται θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ελζγχου και τθσ λιψθσ αποφάςεων διαχειριςτικοφ και ςτρατθγικοφ χαρακτιρα. ςτθ μετατροπι του όγκου των διακζςιμων πλθροφοριϊν ςε πραγματικι γνϊςθ για αποφάςεισ και δράςθ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτο κατάλλθλο κάκε φορά ςθμείο τθσ οργάνωςθσ. ελίδα 13 από 105

14 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Α2.3 Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου Για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου, απαιτείται θ αντιμετϊπιςθ από τον ανάδοχο με ςυνζπεια μια ςειράσ κεμάτων: Θ αναλυτικι καταγραφι τθσ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των εφαρμογϊν τθσ ΟΛΘ ΑΕ, οι οποίεσ κα διατθρθκοφν και με τισ οποίεσ το ΟΠΔ κα ςυνδεκεί μζςω διεπαφϊν που κα αναπτυχκοφν από τον ανάδοχο για το ςκοπό αυτό. Σο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι ο εντοπιςμόσ των ιδιαίτερων παραμετροποιιςεων που πρζπει να γίνουν ϊςτε να υπάρξει απρόςκοπτθ λειτουργία. Θ ςυμμετοχι από πλευράσ τθσ ΟΛΘ ΑΕ, ςτθν παραπάνω διαδικαςία των υπευκφνων των επιχειρθςιακϊν εφαρμογϊν και των υπευκφνων Μθχανογράφθςθσ - Πλθροφορικισ, ζτςι ϊςτε να καλυφκοφν όλεσ οι επιπλζον απαιτιςεισ του Οργανιςμοφ. Θ μετάβαςθ ςτο ΟΡΣΔ να γίνει με ςτόχο τθ μθ διαταραχι των λειτουργιϊν τθσ εταιρείασ. Θ διαδικαςία ελζγχων να εγγυθκεί τθν ομαλι και αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ εταιρείασ με τισ νζεσ εφαρμογζσ. Θ μετάπτωςθ των εφαρμογϊν και των δεδομζνων, από το υπάρχον περιβάλλον ςτο νζο, αποτελεί κομβικό ςθμείο αναφοράσ ςτθν προτεινόμενθ λφςθ και χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αδιάλειπτθ λειτουργία των επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων αλλά και των διοικθτικό-οικονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ. Θ απόλυτθ κάλυψθ των αναγκϊν λειτουργικότθτασ και θ μεταφορά τουσ ςε λογιςμικό αποτελεί το κφριο ηθτοφμενο από τον ανάδοχο. Θ αποτυχία πλιρουσ εξυπθρζτθςθσ των αναγκϊν με τρόπο εφλθπτο και αποδοτικό ενδζχεται να οδθγιςει ςτθν απόρριψθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Σαυτόχρονα, κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί κατάλλθλα θ ενδεχόμενθ ανάγκθ διαφοροποίθςθσ (προςαρμογισ) κάκε περιοχισ εφαρμογισ, κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. Θ ευκολία προςαρμογισ των χρθςτϊν ςτο εφαρμοηόμενο πλθροφοριακό ςφςτθμα, τυπικό πρόβλθμα εφαρμογισ μθχανογραφικισ λφςθσ ςε μεγάλο εργαςιακό χϊρο, κα πρζπει να απαιτεί τθν ελάχιςτθ προςπάκεια από μζρουσ του χριςτθ, ϊςτε να περιοριςτεί το μεςοδιάςτθμα προςαρμογισ και να μειωκεί ο κίνδυνοσ απόρριψθσ του ςυςτιματοσ από το χριςτθ. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ του χριςτθ. Πολφ ςθμαντικό κζμα αποτελεί θ διερεφνθςθ κεμάτων διαλειτουργικότθτασ λοιπϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, τα οποία είτε ιδθ λειτουργοφν είτε αναπτφςςονται είτε προβλζπονται και τα οποία ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με τθ λειτουργία τθσ ΟΛΘ ΑΕ. Θ φπαρξθ διαρκοφσ και καλισ ποιότθτασ τεχνικισ υποςτιριξθσ. Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ο ανάδοχοσ κα φζρει τθν ευκφνθ: Σθσ ζγκαιρθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ Σθσ υλοποίθςθσ ρυκμίςεων και παραμετροποιιςεων που απαιτοφνται για τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τισ προδιαγραφζσ και τθν τεχνικι του πρόταςθ Σθσ παροχισ ςχετικοφ υλικοφ τεκμθρίωςθσ για το λογιςμικό αλλά και όποιεσ επιπλζον ενζργειεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ ζγιναν επ' αυτοφ, το οποίο κα επικαιροποιείται ςε κάκε φάςθ μεταβολισ. ελίδα 14 από 105

15 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Σθσ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ τεχνικϊν και χρθςτϊν τθσ ΟΛΘ ΑΕ ςε όποιο αντικείμενο ο Ανάδοχοσ κρίνει απαραίτθτο και περιγράφει ςτθν πρόταςι του. Σθσ αςφαλοφσ και χωρίσ περικϊρια ρίςκου για τθν εταιρεία μετάπτωςθσ των δεδομζνων ςτο νζο παραγωγικό ςφςτθμα Α3. Ρεριβάλλον του Ζργου Α3.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου Α3.1.1 Συνοπτικι παρουςίαςθ ΟΛΘ Α.Ε. Σο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι ζνα ευρωπαϊκό λιμάνι, φυςικι διζξοδοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των χωρϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Εξυπθρετεί τισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των χωρϊν αυτϊν για ειςαγωγι και εξαγωγι πρϊτων υλϊν, καταναλωτικϊν προϊόντων και κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ. Σο λιμάνι αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ διαδραματίηοντασ παράλλθλα ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια τθσ Β. Ελλάδασ, με τθ Θεςςαλονίκθ ωσ κζντρο, να εδραιωκεί ωσ οικονομικό ςταυροδρόμι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Σο λιμάνι κατζχει πλεονεκτικι κζςθ, κακϊσ βρίςκεται ςτο ςταυροδρόμι των χερςαίων δικτφων μεταφορϊν: Ανατολισ-Δφςθσ μζςω τθσ Εγνατίασ Οδοφ Νότου-Βορρά μζςω τθσ Π.Α.Θ.Ε. Σων πανευρωπαϊκϊν διαδρόμων ΙV και X. Επιπρόςκετα, το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ απζχει από το Διεκνι Αερολιμζνα «Μακεδονία» 16 χιλιόμετρα και από το ιδθροδρομικό τακμό 1 χιλιόμετρο. Tο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ διακζτει κρθπιδϊματα μικουσ μζτρα, με ωφζλιμο βάκοσ μζχρι 12 μζτρα. Διακζτει τ.μ. (ςτεγαςμζνουσ και υπαίκριουσ) αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και ςφγχρονο μθχανολογικό εξοπλιςμό για τθν αςφαλι και γριγορθ διακίνθςθ όλων των ειδϊν των εμπορευμάτων, γενικϊν, χφδθν και εμπορευματοκιβωτίων. Θ ΟΛΘ AE είναι από τουσ κυριότερουσ εργοδότεσ ςιμερα ςτθ Β. Ελλάδα με πάνω από 600 εργαηομζνουσ, ενϊ κακθμερινά ςτουσ χϊρουσ τθσ απαςχολοφνται πάνω από άτομα. Σο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ εξυπθρετεί ετθςίωσ τόνουσ εμπορευμάτων (από τουσ οποίουσ τόνοι είναι ξθρό φορτίο και υγρά καφςιμα), TEUs εμπορευματοκιβϊτια, πλοία, επιβάτεσ. Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ Φορτία : Φόρτωςθ, Εκφόρτωςθ, χειριςμόσ και αποκικευςθ κάκε είδουσ φορτίου (εμπορευματοκιβϊτια, χφδθν & γενικό φορτίο) από - προσ: πλοία, φορτθγά αυτοκίνθτα & βαγόνια. Πλοία : Αγκυροβολία, ελλιμενιςμόσ, υδροδότθςθ, παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοστθλεπικοινωνιϊν, διαχείριςθ αποβλιτων. Επιβάτεσ : φγχρονοσ επιβατικόσ ςτακμόσ με πλθκϊρα εξυπθρετιςεων για επιβάτεσ ακτοπλοΐασ και κρουαηιερόπλοιων. Άλλεσ Τπθρεςίεσ ελίδα 15 από 105

16 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Ενοικίαςθ αποκθκευτικϊν χϊρων για λιμενικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελεφκερθ Ηϊνθ και ςτο Κοινοτικό λιμάνι Δυνατότθτα διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν (Usual Handling) με ι χωρίσ τελωνειακι επιτιρθςθ. Θ ΟΛΘ ΑΕ υιοκετϊντασ μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ και ενιςχφοντασ τθ ςφνδεςθ του λιμανιοφ με τθν πόλθ διακζτει χϊρουσ για τθν ανάπτυξθ πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων. Μια ςειρά αποκθκϊν ςτον 1ο προβλιτα ζχουν ανακαταςκευαςτεί εςωτερικά, ςε μοντζρνα λειτουργικά κτίρια πολλαπλϊν χριςεων (αίκουςεσ ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, εκκζςεων, κινθματογράφου και δεξιϊςεων), ενϊ εξωτερικά ζχουν διατθριςει τθν παραδοςιακι αρχιτεκτονικι τουσ. Θ ςυνδυαςμζνθ χριςθ των χϊρων αυτϊν και θ λειτουργία των τριϊν μουςείων, (Κινθματογράφου, Φωτογραφίασ, φγχρονθσ Σζχνθσ), κακϊσ και του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ ζχει αναδείξει τον 1ο προβλιτα ςε χϊρο πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων, οικείο ςτο κοινό τθσ πόλθσ, κακιςτϊντασ το παραδοςιακό λιμάνι πόλο ζλξθσ τόςο των ντόπιων όςο και των ξζνων επιςκεπτϊν. τθν περιοχι του λιμανιοφ είναι εγκατεςτθμζνα : Σελωνείο τακμόσ Τγειονομικοφ Κτθνιατρικοφ Ελζγχου Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανιςμοφ ιδθρόδρομων Ελλάδοσ Πυροςβεςτικόσ τακμόσ Πλοθγικι Τπθρεςία (Επικοινωνία VHF Κανάλι 12, Εμβζλεια χιλιόμετρα) Εταιρίεσ Ρυμουλκϊν (Επικοινωνία με ραδιοτθλζφωνα και VHF Κανάλι 8) Εταιρίεσ Lashing/Unlashing Θ πλθςιζςτερθ πλιρθσ νοςοκομειακι μονάδα είναι ςε απόςταςθ 4 χιλιομζτρων. Θ ςτρατθγικι του ΟΛΘ ςτα Βαλκάνια Σο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ αποτελεί τθ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ. Θ διοίκθςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ςχεδιάηει τθν ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του λιμανιοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ με ςτόχο τθν : κακιζρωςθ και εξυπθρζτθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν διεφρυνςθ τθσ βαλκανικισ και παρευξείνιασ οικονομικισ ςυνεργαςίασ ενίςχυςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ από τισ γειτονικζσ χϊρεσ και τισ χϊρεσ του Ευξείνου Πόντου. Οι ςτόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μεταξφ άλλων, από τθν : τθν υλοποίθςθ ζργων επζκταςθσ του 6ου προβλιτα. ειςαγωγι ελκυςτικοφ τιμολογίου για containers με το ειδικό κακεςτϊσ transshipment. ελίδα 16 από 105

17 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου περαιτζρω βελτίωςθ τθσ υποδομισ για τθ διεφρυνςθ τθσ επιβατικισ κίνθςθσ. Ρλεονεκτιματα Εξαιρετικι οδικι και ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ με τα αντίςτοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα Λειτουργία Ελεφκερθσ Ηϊνθσ (Ελζγχου Σφπου I), ςφμφωνα με τθν κοινοτικι τελωνειακι νομοκεςία τακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων που λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου με ενιαία τιμι (Flat Rates) Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων υμβατικό λιμάνι που λειτουργεί ςε δφο βάρδιεσ, χωρίσ υπερωριακι προςαφξθςθ Δυνατότθτα άμεςθσ πλεφριςθσ πλοίων Αποκθκευτικζσ ατζλειεσ για φορτία υπό διαμετακόμιςθ Δυνατότθτα ςφναψθσ ςυμβάςεων, ςε περιπτϊςεισ διακίνθςθσ μεγάλων ποςοτιτων φορτίων, με ποςοςτά εκπτϊςεων επί του Σιμολογίου Απεριόριςτθ χρονικι διάρκεια αποκικευςθσ ςτθν Ελεφκερθ Ηϊνθ Μεταφόρτωςθ φορτίων από πλοίο ςε πλοίο, απευκείασ ι μζςω κρθπιδωμάτων, χωρίσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ (transshipment) Υπαρξθ διπλϊν/τριπλϊν ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν κατά μικοσ όλων των κρθπιδωμάτων Διευκολφνςεισ Ro-Ro ςτο ςυμβατικό λιμάνι και ςτο ςτακμό εμπορευματοκιβωτίων υνκικεσ απόλυτθσ αςφάλειασ για τα διακινοφμενα φορτία Διακίνθςθ επικίνδυνων φορτίων (Πίνακασ ΙΜΟ) ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ Περιβαλλοντικι πιςτοποίθςθ PERS από τθν ECOPORTS Foundation Λιμενεργατικό προςωπικό πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9002 και εκπαιδευμζνο ςφμφωνα με το PDP πρόγραμμα του ILO υνκικεσ Αςφάλειασ ςφμφωνα με τον κϊδικα ISPS και Σμιμα Φφλαξθσ που εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια του λιμανιοφ 24 ϊρεσ το 24ωρο, 365 θμζρεσ το χρόνο Στακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Σα εμπορευματοκιβϊτια (Ε/Κ) διακινοφνται μζςω ειδικά διαμορφωμζνου χϊρου που βρίςκεται ςτο δυτικό τμιμα τθσ 6θσ προβλιτασ. Ο τακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων (.ΕΜΠΟ), μικουσ 550μ και πλάτουσ 340μ, ζχει δυνατότθτα υποδοχισ πλοίων με βφκιςμα μζχρι 12 μζτρα. Σο.ΕΜΠΟ είναι τμιμα τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ, καταλαμβάνει ζκταςθ τ.μ. και ζχει αποκθκευτικι ικανότθτα TEUs ςε κζςεισ εδάφουσ. Σο.ΕΜΠΟ ςχεδιάςκθκε και δθμιουργικθκε με βάςθ τα δεδομζνα ςφγχρονων τεχνολογιϊν και είναι εξοπλιςμζνο με ςφγχρονα μθχανιματα χειριςμοφ εμπορευματοκιβωτίων. Μζςα ςτο ςτακμό υπάρχουν εγκαταςτάςεισ και κλιμάκιο τεχνικισ υποςτιριξθσ. Για τθν φορτοεκφόρτωςθ των Ε/Κ χρθςιμοποιοφνται 4 γερανογζφυρεσ: 1 των 40 τόνων 1 των 45 τόνων ελίδα 17 από 105

18 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου 2 των 50 τόνων post panamax Σο.ΕΜΠΟ ςυνδζεται με διπλι ςιδθροδρομικι γραμμι με το εκνικό ςιδθροδρομικό δίκτυο. Για τθν φορτοεκφόρτωςθ των Ε/Κ από/προσ ςιδθροδρομικά βαγόνια χρθςιμοποιείται: 1 transtainer ανυψωτικισ ικανότθτασ 50 τν Σο.ΕΜΠΟ διακζτει 276 ρευματολιπτεσ (380V) για Ε/Κ ψυγεία. Για τθ διακίνθςθ, αποκικευςθ και ςτοιβαςία των Ε/Κ χρθςιμοποιοφνται: 17 straddle carriers 4 tractors 5 front lifts 20 trailers 6 περονοφόρα ανυψωτικά μθχανιματα Σο «Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ του τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων» αναπτφςςει τεχνολογικζσ εφαρμογζσ που βελτιςτοποιοφν τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ τθσ εταιρίασ, και παράλλθλα τθν εκςυγχρονίηουν και βελτιϊνουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ. Θ αναβάκμιςθ τθσ υποδομισ και λειτουργίασ του τακμοφ με το ςφςτθμα επιτυγχάνεται μζςα από: Εγκατάςταςθ και χριςθ προθγμζνων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων. Εξαςφάλιςθ αυτόματου και αςφαλοφσ ελζγχου των κινιςεων από και προσ το τακμό από ξθρά και κάλαςςα. Βελτιςτοποίθςθ του χϊρου και του χρόνου παραλαβισ /παράδοςθσ Ε/Κ. Ζλεγχο ςυλλογισ / απόκεςθσ ςτο χϊρο ςτοιβαςίασ. Γραφικι παρακολοφκθςθ τθσ κζςθσ των Ε/Κ. (Γεωγραφικό φςτθμα Πλθροφοριϊν ΓΠ- GIS) Αυτοματοποιθμζνθ ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν ενεργειϊν. Διάκεςθ εναλλακτικϊν επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων. Θλεκτρονικι κατάκεςθ επιςιμων εγγράφων. Θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ των πελατϊν ςχετικά με τθ κζςθ και κατάςταςθ των Ε/Κ ςτο ΕΜΠΟ Σο.ΕΜΠΟ διακρίνεται για : Σθν εξυπθρζτθςθ των πλοίων κακ' όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου, 365 θμζρεσ το ζτοσ με ενιαία τιμι (Flat Rates) Σθν υψθλι παραγωγικότθτα ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και εξυπθρζτθςθ των πλοίων Σθν φπαρξθ Σελωνειακοφ Κλιμακίου για ταχεία εξυπθρζτθςθ πελατϊν και φορτίου To τακμό Εμπορευματοκιβωτίων ζχουν προοριςμό ναυτιλιακζσ γραμμζσ όπωσ : MSC, Maersk, COSCΟ, CMA CGM. ελίδα 18 από 105

19 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Συμβατικό Λιμάνι Θ εξυπθρζτθςθ του ςυμβατικοφ φορτίου ςτθ Χερςαία Λιμενικι Ηϊνθ του λιμανιοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ πραγματοποιείται ςε χϊρο ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου τετραγωνικϊν μζτρων, με κρθπιδϊματα μικουσ μζτρων και βάκοσ ζωσ 12 μζτρα. Σα κρθπιδϊματα 10 ζωσ 14 αποτελοφν το ςυμβατικό Κοινοτικό λιμάνι. Από το ςυμβατικό Κοινοτικό λιμάνι διακινοφνται: κοινοτικά φορτία από/ςε κράτθ τθσ Ε.Ε. και κοινοτικά/εγχϊρια από/ςε ελλθνικοφσ λιμζνεσ Σα κρθπιδϊματα 15 ζωσ 24 αποτελοφν το ςυμβατικό λιμάνι τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ. Από τθν Ελεφκερθ Ηϊνθ διακινοφνται φορτία ανεξαρτιτου προζλευςθσ/προοριςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ανωτζρω. Ενδεικτικά αναφζρονται: Φορτία Γενικϊν Εμπορευμάτων (ςίδερα, λαμαρίνεσ, ξυλεία, μάρμαρα, φορτία ςε παλζτεσ, καπνά, οπωρικά κ.α.) τερεά Χφδθν Φορτία (ορυκτά, μεταλλεφματα, κάρβουνο, ςτερεά καφςιμα, δθμθτριακά, ηωοτροφζσ, λιπάςματα, τςιμζντο, scrap) Τγρά Χφδθν Φορτία με ςωλθνϊςεισ (οινόπνευμα, χλωροφόρμιο, άςφαλτοσ, χθμικά, ορυκτζλαια, κραςιά) Σροχοφόρα με το ςφςτθμα Ro-Ro Ο εξοπλιςμόσ για το χειριςμό του ςυμβατικοφ φορτίου αποτελείται από : 44 θλεκτροκίνθτουσ γερανοφσ, οι οποίοι κινοφνται ςε ςιδθροτροχιζσ, ανυψωτικισ ικανότθτασ ζωσ 40 τόνουσ. Ζνα (1) ελαςτιχοφόρο γερανό (harbor crane) ανυψωτικισ ικανότθτασ 100 τόνων,? Δφο (2) αυτοκινοφμενουσ γερανοφσ ανυψωτικισ ικανότθτασ 120 και 150 τόνων, Ζνα (1) πλωτό γερανό ανυψωτικισ ικανότθτασ 60 τόνων πλικοσ άλλων μθχανθμάτων χειριςμοφ φορτίων (φορτωτζσ, περονοφόρα, πλατφόρμεσ κ.α.) Για τθν αποκικευςθ του ςυμβατικοφ φορτίου υπάρχουν: τεγαςμζνοι Αποκθκευτικοί Χϊροι μ2 (από τουσ οποίουσ, μ2 και μία αποκικθ ψυγείο μ2 βρίςκονται ςτθν Ελεφκερθ Ηϊνθ) Ανοικτά Τπόςτεγα μ2 Τπαίκριοι Αποκθκευτικοί Χϊροι μ2 ιλό δθμθτριακϊν χωρθτικότθτασ τόνων Σο ςυμβατικό λιμάνι λειτουργεί ςε 2 βάρδιεσ κανονικισ εργαςίασ με ενιαίο τιμολόγιο υπθρεςιϊν και δυνατότθτα εργαςίασ πζραν του κανονικοφ ωραρίου με τθν αντίςτοιχθ προςαφξθςθ. Οι κφριοι πελάτεσ του ςυμβατικοφ λιμζνα είναι θ ΑΕΕ Χάλυβοσ (διακινεί κυρίωσ προϊόντα ςιδιρου, χάλυβα και scrap), θ ιδενόρ (διακινεί κυρίωσ scrap), θ Σιτάν (διακινεί pet coke, γυψόχωμα, κλίγκερ και τςιμζντα), το Χαλυβουργείο των κοπίων (διακινεί προϊόντα ςιδιρου και χάλυβα) και θ ΛΑΡΚΟ (διακινεί μετάλλευμα και ςτερεά καφςιμα). Σο ςυμβατικό λιμάνι και ςυγκεκριμζνα θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιςθ ςυμπλθρϊνεται και ενιςχφεται από τθ λειτουργία τθσ Ελεφκερθσ Ηϊνθσ (Ελζγχου Σφπου I). ελίδα 19 από 105

20 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Ελεφκερθ Ηϊνθ Ιδρφκθκε το 1914 και λειτουργεί από το 1925 Λειτουργεί ςφμφωνα με τθν τελωνειακι νομοκεςία τθσ Ε.Ε. και είναι Ελζγχου Σφπου Ι Διευκολφνει το Διεκνζσ Εμπόριο και τα "in transit" φορτία Πλεονεκτιματα Δεν καταβάλλονται ειςαγωγικοί δαςμοί και φόροι Ζλλειψθ ι περιοριςμόσ τελωνειακϊν διατυπϊςεων κατά τθν Επιβατικόσ Στακμόσ «Μακεδονία» θμαντικό ρόλο ςτθ δραςτθριότθτα του λιμανιοφ διαδραματίηει θ εξυπθρζτθςθ των ακτοπλοϊκϊν ςυνδζςεων τθσ Θεςςαλονίκθσ και θ εξυπθρζτθςθ κρουαηιερόπλοιων. Οι ακτοπλοϊκζσ γραμμζσ λειτουργοφν κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, με πολλαπλαςιαςμό των δρομολογίων κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, εξυπθρετϊντασ τουσ εξισ προοριςμοφσ: Νθςιά του Βορειοανατολικοφ Αιγαίου, Δωδεκάνθςα και άμο, Κυκλάδεσ και Κριτθ, Βόρειεσ ποράδεσ. Θ Θεςςαλονίκθ, αλλά και θ ευρφτερθ περιοχι (Δίον, Πζλλα, Βεργίνα), αποτελοφν πόλουσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ κακϊσ τισ ςτολίηουν μνθμεία από διαφορετικζσ ιςτορικζσ περιόδουσ (Αρχαία Ελλάδα, Ρωμαϊκι Περίοδοσ, Βυηάντιο). Σο Άγιο Όροσ με τθ μοναςτικι κοινότθτα των 1000 και πλζον ετϊν αποτελεί μοναδικό μνθμείο ςε όλο τον κόςμο. Θ Χαλκιδικι και θ Πιερία με τθν απερίγραπτθ φυςικι ομορφιά και τισ γαλάηιεσ κάλαςςεσ αποτελοφν αςφγκριτουσ τουριςτικοφσ πόλουσ. Θ επιβατικι κίνθςθ εξυπθρετείται από ςφγχρονο επιβατικό ςτακμό που απζχει 500 μ. από το κζντρο τθσ πόλθσ. Ο επιβατικόσ ςτακμόσ «Μακεδονία» ςτεγάηεται ςε ανακαινιςμζνο νεοκλαςικό κτίριο. Οι αίκουςεσ του είναι ςφγχρονεσ, υψθλϊν προδιαγραφϊν και καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ ςυνκικθσ Schengen. Με καταςτιματα Duty Free προςφζρει ζνα φιλικό περιβάλλον και υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ ςε όλουσ τουσ επιβάτεσ. Ο ςτακμόσ λειτουργεί από το 1987 ςε ιςόγειο τμιμα νεοκλαςικοφ κτιρίου ςτθν είςοδο του λιμζνοσ και εξυπθρετεί επιβατικά οχθματαγωγά πλοία, ιπτάμενα δελφίνια και κρουαηιερόπλοια, με προοριςμοφσ ςε όλθ τθ Μεςόγειο. Για τα κρουαηιερόπλοια υπάρχει ειδικι διαμόρφωςθ του κρθπιδϊματοσ και κατάλλθλα οργανωμζνο τμιμα του επιβατικοφ ςτακμοφ, ο οποίοσ πλθροί τθ ςυνκικθ Schengen. τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ επιβάτεσ ςυμπεριλαμβάνονται: δωρεάν εναπόκεςθ αποςκευϊν, κλιματιηόμενεσ αίκουςεσ αναμονισ, κυλικεία, καρτοτθλζφωνα, χειράμαξεσ μεταφοράσ αποςκευϊν, ςτάςθ ταξί, χϊροι ςτάκμευςθσ Ι.Χ. αυτοκινιτων και τουριςτικϊν ελίδα 20 από 105

21 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου λεωφορείων, μεγάφωνα αναγγελίασ πλοίων, περίπτερα παροχισ υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν των τουριςτικϊν ραφείων. Άλλεσ δραςτθριότθτεσ Θ ΟΛΘ ΑΕ ςτο πλαίςιο αξιοποίθςθσ των ακινιτων που του παραχωρικθκαν για εκμετάλλευςθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, εκτόσ από τθν εκμετάλλευςθ των αποκθκϊν, ζχει δθμιουργιςει και λειτουργεί με επιτυχία υπαίκριουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων. Οι χϊροι ςτάκμευςθσ, που βρίςκονται κοντά ςτο εμπορικό κζντρο, βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ του κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ τθσ πόλθσ αναβακμίηοντασ τθν ποιότθτα ηωισ των κατοίκων. Θ εταιρία ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ μελετά τθν περαιτζρω και με ςυςτθματικό τρόπο αξιοποίθςθ και ζνταξθ των χϊρων του λιμζνα ςτθν κακθμερινι ηωι τθσ Θεςςαλονίκθσ. κοπόσ τθσ εταιρίασ είναι θ αξιοποίθςθ των χϊρων αυτϊν να προχωριςει με ςεβαςμό ςτο περιβάλλοντα χϊρο και με τθ δυνατότερθ ευεργετικι επίδραςθ για τουσ κατοίκουσ και τθν πόλθ. Α3.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ Για τθν υλοποίθςθ του ζργου κα ςυςτακοφν τα ακόλουκα όργανα και επιτροπζσ: Συντονιςτικι Επιτροπι Ζργου (ΣΕΕ) τθ υντονιςτικι Επιτροπι, θ οποία κα αποτελεί το ανϊτατο όργανο λιψθσ αποφάςεων ςτα πλαίςια του Ζργου, κα ςυμμετζχουν εκπρόςωποι και του Αναδόχου και τθσ ΟΛΘ ΑΕ, ωσ εξισ: ΟΛΘ ΑΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Διευκφνων φμβουλοσ Διευκφνων φμβουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Διευκυντισ Ζργου Τπεφκυνοσ Ζργου Τπεφκυνοσ Ζργου Εκ των ανωτζρω, ο Διευκφνων φμβουλοσ κα αςκεί κακικοντα Προζδρου τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ, ενϊ οι λοιποί κα αποτελοφν τα μζλθ αυτισ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ Ζργου κα είναι οι εξισ : Παρακολοφκθςθ τθσ ςυνολικισ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου (προχπολογιςμόσ, χρονοδιάγραμμα, παραδοτζα, ςυνεργαςία μεταξφ των ομάδων). Παρακολοφκθςθ του Ζργου και των υποχρεϊςεων των Ομάδων Διαχείριςθσ του Ανακζτοντοσ Φορζα και του Αναδόχου, αντίςτοιχα. Ειςθγιςεισ προσ το Δ.. του ΟΛΘ Α.Ε. ςχετικά με κζματα που χριηουν τθσ απόφαςθσ ι τθσ παρζμβαςισ του. Επίλυςθ τεχνικϊν ι άλλων διαφορϊν εντόσ των πλαιςίων τθσ φμβαςθσ. Διαχείριςθ αλλαγϊν όταν το κζμα παραπζμπεται ςε αυτιν. Βελτιϊςεισ χρονοδιαγράμματοσ των επί μζρουσ φάςεων του Ζργου και κατανομι πόρων, που δεν επθρεάηουν τα ορόςθμα του Ζργου. Δθμιουργία κοινϊν τεχνικϊν ι άλλων επιτροπϊν με ςκοπό τθν εξζταςθ διαφόρων ελίδα 21 από 105

22 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου κεμάτων. Οι αποφάςεισ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ κα λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και κα είναι δεςμευτικζσ υποχρεωτικά και για τον Ανάδοχο και τον Ανακζτοντα Φορζα. ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ ψιφοσ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ υπεριςχφει. Επιτροπι Ραραλαβισ (και παρακολοφκθςθσ του ζργου - ΕΡΡΕ) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κα οριςτεί Επιτροπι Παραλαβισ (ΕΠΠΕ). Θ ΕΠΠΕ κα ςυςτακεί για τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ πορείασ εργαςιϊν και των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου, για τθν παραλαβι των επί μζρουσ Παραδοτζων, κατά Φάςθ του Ζργου κακϊσ και τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι του Ζργου. Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ Θ προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου υποςτθρίηεται με τθ λειτουργία Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ, οι οποίεσ κα ςτελεχωκοφν από υπαλλιλουσ διαφόρων Τπθρεςιϊν τθσ ΟΛΘ ΑΕ, για τθν παρακολοφκθςθ των επί μζρουσ κεματικϊν ενοτιτων του Ζργου. Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικϊν Ομάδων Εργαςίασ γίνεται από τον Τπεφκυνο Ζργου και τθν Επιτροπι Παραλαβισ. Οι βαςικζσ αρχζσ για τον ρόλο και τον τρόπο ςυνεργαςίασ των επιμζρουσ εμπλεκόμενων μερϊν ςτο πλαίςιο διοίκθςθσ του ζργου, παρατίκενται ακολοφκωσ: Σο Ζργο παρακολουκείται και παραλαμβάνεται από τθν ΕΠΠΕ. Θ ΕΠΠΕ αναλαμβάνει ςε υψθλό επίπεδο τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι του Ζργου και υποςτθρίηεται, κατά περίπτωςθ, από τισ Θεματικζσ Ομάδεσ Εργαςίασ, οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου. Ο ςυντονιςμόσ των κεματικϊν ομάδων εργαςίασ γίνεται από τον Τπεφκυνο Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Ομάδα Διοίκθςθσ Ζργου του Αναδόχου κα ςυνεργάηεται τόςο με τον υπεφκυνο ζργου όςο και με όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ. Παράλλθλα, κα υποςτθρίηει το ζργο τθσ ΕΠΠΕ. ελίδα 22 από 105

23 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Α3.2 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ Α3.2.1 Ανάλυςθ υποδομϊν ΤΡΕ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΡΟΔΟΜΕΣ τθν ΟΛΘ ΑΕ ζχει αναπτυχκεί ςφγχρονο δίκτυο ψθφιακισ επικοινωνίασ με οπτικζσ ίνεσ για τθ δθμιουργία Δικτφου Τποδομισ (Backbone). Σο Δίκτυο Τποδομισ χρθςιμοποιείται ιδθ για τθν επικοινωνία 200 Θ/Τ και 15 Εξυπθρετϊν (Servers) με εφροσ ηϊνθσ (bandwidth) Mbps. τα τζςςερα βαςικά κτίρια των υπθρεςιϊν εγκαταςτάκθκε δομθμζνθ καλωδίωςθ. Ζχουν διαμορφωκεί δφο ςφγχρονα, λειτουργικά και αςφαλι κζντρα δεδομζνων ςτο ιςόγειο του Κτιρίου που ςτεγάηεται το Σμιμα Φφλαξθσ και ςτο.εμπο. Σα κζντρα δεδομζνων υποςτθρίηονται από ςυςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ ρεφματοσ. Δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν αςφάλεια και τθ ςτακερότθτα του δικτφου. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιοφνται μία ςειρά εξειδικευμζνων εφαρμογϊν και γίνονται ςυνεχϊσ ρυκμίςεισ ςτον ενεργό εξοπλιςμό του δικτφου. υνδυάηοντασ τισ υποδομζσ τελευταίασ τεχνολογίασ με ςφγχρονεσ εφαρμογζσ οι μθχανογραφθμζνεσ κζςεισ εργαςίασ ζχουν πολλαπλά επίπεδα αςφάλειασ (εςωτερικισ και εξωτερικισ). το ςχιμα που ακολουκεί αποτυπϊνεται θ διάρκρωςθ του δικτφου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΟΛΘ ΑΕ. ελίδα 23 από 105

24 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ Προγράμματα & εφαρμογζσ Λογιςμικοφ που ζχουν αναπτυχκεί, είτε από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, είτε εςωτερικά από το Σμιμα Πλθροφορικισ του ΟΛΘ, και για κάποια απαιτείται θ διαςφνδεςθ τουσ ανταλλαγι δεδομζνων με το ERP BI ι / και θ μετάπτωςθ μζρουσ των δεδομζνων τουσ: 1. ACCOUNTING (G/L, A/R, A/P, F/A) - NewSFI (Περιβάλλον: Win 200 Server, Oracle , package application with customization). H εφαρμογι ζχει αναπτυχκεί με βάςθ τθν αρχιτεκτονικι client / server και το μοντζλο ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων τθσ Oracle, και θ διαδικαςία τθσ λειτουργίασ τθσ, ζχει ωσ εξισ: Ο χριςτθσ ηθτά να ανακλθκεί κάποια πλθροφορία από τθν βάςθ δεδομζνων, ι επιχειρεί να καταχωριςει / τροποποιιςει κάποιο ςτοιχείο. Διαμορφϊνεται τότε ςτον client, από το λογιςμικό που τρζχει εκεί, το κατάλλθλο αίτθμα (υπό μορφι SQL statement) και αποςτζλλεται ςτον server. Θ αποκωδικοποίθςθ του μθνφματοσ και θ αναηιτθςθ (ι καταχϊρθςθ) τθσ πλθροφορίασ ςτθν βάςθ δεδομζνων, γίνεται ςτον server από το ειδικό λογιςμικό που τρζχει εκεί. Εφόςον ολοκλθρωκεί θ ανεφρεςθ (ι καταχϊρθςθ) τθσ απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ, το λογιςμικό ςτον server μορφοποιεί κατάλλθλο μινυμα και το αποςτζλλει ςτο ςτακμό εργαςίασ του χριςτθ (client). Σο λογιςμικό που τρζχει ςτον client παραλαμβάνει τα αποτελζςματα και τα παρουςιάηει ςτθν οκόνθ του χριςτθ. Εφόςον πρόκειται για καταχϊρθςθ / τροποποίθςθ ςτοιχείων, εμφανίηει κατάλλθλο μινυμα επιτυχίασ ι λάκουσ. Πλεονεκτιματα του μοντζλου ςε αντιδιαςτολι με τθν κλαςικι αρχιτεκτονικι είναι : αποτροπι τθσ υπερφόρτωςθσ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ λόγω εκτζλεςθσ των προγραμμάτων μία φορά για κάκε χριςτθ, ελαχιςτοποίθςθ τθλεπικοινωνιακοφ φόρτου, εφόςον δεν απαιτείται ανταλλαγι μεγάλου όγκου δεδομζνων μεταξφ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ και των περιφερειακϊν ςυςτθμάτων, εκτζλεςθ των προγραμμάτων τθσ εφαρμογισ τοπικά με χρθςιμοποίθςθ τθσ υπολογιςτικισ δφναμθσ του client, και ςυνεπϊσ ευελιξία και επεκταςιμότθτα με τθν εφκολθ ενςωμάτωςθ επιπλζον clients, αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ ςε ζνα φιλικό περιβάλλον, κακϊσ και δυνατότθτα επικοινωνίασ με άλλα προγράμματα (π.χ. Microsoft Excel). ελίδα 24 από 105

25 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Θ εφαρμογι αποτελείται από τα παρακάτω υποςυςτιματα (modules) : Γενικι Λογιςτικι Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ είναι τα ακόλουκα : Είναι ςφμφωνθ με τισ αρχζσ του Ενιαίου Λογιςτικοφ χεδίου(ελ). Θ δομι των λογαριαςμϊν είναι παραμετρικι, αξιοποιϊντασ μζχρι 25 χαρακτιρεσ και μζχρι ζξι βακμοφσ. Οι λογαριαςμοί μποροφν να δζχονται ενθμζρωςθ ςε διαφορετικά επίπεδα και επίςθσ, το μικοσ κάκε βακμοφ δεν είναι απαραίτθτο να είναι ίδιο. Τποςτθρίηει πλιρωσ παρακολοφκθςθ κζντρων κόςτουσ ι με άλλα λόγια τμθμάτων / διευκφνςεων τθσ εταιρίασ και διάφορων δραςτθριοτιτων. Τποςτθρίηει εγγραφζσ, αλλά και τθν αντίςτοιχθ πλθροφόρθςθ ςε ξζνο νόμιςμα. Εκδίδει καταςτάςεισ ελζγχου αλλά και για τθν περιοδικι απόδοςθ ΦΠΑ. Προςφζρει διαδικαςίεσ αυτόματου κλειςίματοσ και ανοίγματοσ χριςθσ. υνοδεφεται από επιλογζσ για ζκδοςθ ιςολογιςμοφ, ςτο τζλοσ αλλά και ςτθ διάρκεια τθσ χριςθσ. υνεργάηεται με άλλεσ τθν Αναλυτικι Λογιςτικι με τθν οποία υπάρχει άμεςθ ςφνδεςθ για ανταλλαγι δεδομζνων. τα Παραμετρικά τθσ ςτοιχεία ορίηονται τα : Λογιςτικό χζδιο, ειρζσ, Μοντζλα Γ. Λογιςτικισ, Μοντζλα Κζντρων Κόςτουσ, Κζντρα Κόςτουσ, Κζντρα Ευκφνθσ, Αιτιολογίεσ, Ποςοςτά Φ.Π.Α., Σαμεία Γ. Λογιςτικισ, Δείκτεσ, Εφορίεσ, Νομίςματα, Επαγγζλματα, κ.λπ. Αναλυτικι Λογιςτικι Είναι ςφμφωνθ με τισ αρχζσ του Ενιαίου Λογιςτικοφ χεδίου (ΕΛ). Θ δομι των λογαριαςμϊν είναι παραμετρικι, αξιοποιϊντασ μζχρι 25 χαρακτιρεσ και μζχρι ζξθ βακμοφσ. Οι λογαριαςμοί μποροφν να δζχονται ενθμζρωςθ ςε διαφορετικά επίπεδα και επίςθσ, το μικοσ κάκε βακμοφ δεν είναι απαραίτθτο να είναι ίδιο. Εκδίδει καταςτάςεισ ελζγχου. Προςφζρει διαδικαςίεσ αυτόματου κλειςίματοσ και ανοίγματοσ χριςθσ. υνεργάηεται με τθν Γενικι Λογιςτικι και τθν εφαρμογι των κζντρων κόςτουσ με τισ οποίεσ υπάρχει άμεςθ ςφνδεςθ για ανταλλαγι δεδομζνων. Προχπολογιςμόσ Σα βαςικά χαρακτθριςτικά είναι τα ακόλουκα : Λογιςτικό χζδιο Προχπολογιςμοφ Επιτρεπτοί υνδυαςμοί Προχπολογιςμοφ Καταχϊρθςθ Προχπολογιςμοφ Εκτυπϊςεισ Προχπολογιςμοφ Προχπολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό Προχπολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό και ΚΚ Προχπολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό και ΚΕ Προχπολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό και ΚΚ και ΚΕ Απολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό Απολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό και ΚΚ ελίδα 25 από 105

26 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Απολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό και ΚΕ Απολογιςμόσ Ανά Λογαριαςμό και ΚΚ και ΚΕ φγκριςθ Ανά Λογαριαςμό φγκριςθ Ανά Λογαριαςμό και ΚΚ φγκριςθ Ανά Λογαριαςμό και ΚΕ φγκριςθ Ανά Λογαριαςμό και ΚΚ και ΚΕ Θ προχπολογιηόμενθ οντότθτα ονομάηεται «Λογαριαςμόσ», και το ςφνολο των οντοτιτων αυτϊν αποτελοφν το «Λογιςτικό χζδιο του Προχπολογιςμοφ». Θ δομι του λογιςτικοφ ςχεδίου του Προχπολογιςμοφ είναι παραμετρικι, αξιοποιϊντασ μζχρι 25 χαρακτιρεσ. Σο «Λογιςτικό χζδιο του Προχπολογιςμοφ» μπορεί να ζχει άμεςθ ςχζςθ με το Λογιςτικό ςχζδιο τθσ Γενικισ Λογιςτικισ, αλλά μπορεί να είναι και ανεξάρτθτο. Ο Προχπολογιςμόσ ςυνεργάηεται με τθν Γενικι Λογιςτικι και τθν εφαρμογι των κζντρων κόςτουσ με τισ οποίεσ υπάρχει άμεςθ ςφνδεςθ για ανταλλαγι δεδομζνων. Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ - Αξιόγραφα Σο ςφςτθμα περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε ειςπράξεισ και πλθρωμζσ Πελατϊν και Προμθκευτϊν όπωσ επίςθσ και ςε διαχείριςθ Αξιογράφων. υνοπτικά, οι διαδικαςίεσ που υλοποιοφνται μζςα από το υποςφςτθμα αυτό είναι οι ακόλουκεσ: Καταχϊριςθ ειςπράξεων ι/και πλθρωμϊν πελατϊν και προμθκευτϊν Παρακολοφκθςθ των αξιόγραφων (επιταγζσ, γραμμάτια) που διακινικθκαν προσ ι από τθν εταιρία Καταχϊριςθ διαφόρων τφπων κινιςεων των αξιόγραφων όπωσ θ κατάκεςθ ςε τράπεηα, θ διαμαρτφρθςθ, θ επιςτροφι ςε πελάτθ κ.α. Λιψθ καταςτάςεων εκχϊρθςθσ αξιόγραφων ςε τράπεηεσ Πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα αξιόγραφα του χαρτοφυλακίου και τθν θλικία τουσ Λιψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με όλεσ τισ διαδικαςίεσ που παρακολουκοφνται από τθν εφαρμογι Πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα αξιόγραφα παρακολουκοφνται ςε δυο επίπεδα. το πρϊτο επίπεδο βρίςκονται τα βαςικά ςτοιχεία των αξιόγραφων (αρικμόσ αξιόγραφου, θμερομθνία ζκδοςθσ, θμερομθνία λιξθσ, ποςό κ.α.) και ςτο δεφτερο βρίςκονται οι κινιςεισ τουσ. Με άλλα λόγια, το πρϊτο επίπεδο περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το αξιόγραφο αυτό κακαυτό, ενϊ το δεφτερο δίνει τθν πορεία του μζςα ςτθν εταιρία. Οι πλθροφορίεσ (ςε οκόνθ ι εκτφπωςθ) αναφζρονται ςε : Ανάλυςθ Ειςπράξεων, Θλικία Αξιόγραφων, Εποπτεία Αξιόγραφων, Εποπτεία Εκκρεμϊν Αξιόγραφων, Ζλεγχοσ Σαμείου, Εποπτεία Ειςπράξεων - Πλθρωμϊν Πελατϊν, Εποπτεία Ειςπράξεων - Πλθρωμϊν Προμθκευτϊν, Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ, Ειςπράξεισ - Πλθρωμζσ Πελατϊν, Ειςπράξεισ - Πλθρωμζσ Προμθκευτϊν, Θμερολόγιο Ειςπράξεων Πλθρωμϊν, Αξιόγραφα ανά Θμερομθνία Λιξθσ, υγκεντρωτικι Εκτφπωςθ Αξιόγραφων ανά Θμερομθνία Λιξθσ, Αξιόγραφα ανά Θμερομθνία Παραλαβισ, υνολικι Εκτφπωςθ Αξιόγραφων ανά Θμερομθνία Παραλαβισ, Αξιόγραφα ανά Κωδικό Κίνθςθσ, Αξιόγραφα Ομάδασ (Πινάκιο), Θμερολόγιο Αξιόγραφων Διαχείριςθ Πελατϊν ελίδα 26 από 105

27 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Καλφπτει τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγισ με πελάτεσ, με τα πιο βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ είναι τα ακόλουκα : Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ πελατϊν με όλα τα παραμετρικά τουσ ςτοιχεία Ειςαγωγι και ςυντιρθςθ τιμοκαταλόγων, Δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ δραςτθριοτιτων τθσ εταιρίασ ι με άλλα λόγια "εταιρίασ μζςα ςτθν εταιρία" Λιψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ κινιςεισ των πελατϊν με μορφι καρτελϊν, ιςοηυγίων, θλικίασ υπολοίπου ανά πελάτθ ι / και δραςτθριότθτα αροχι καταςτάςεων πλθροφόρθςθσ και ελζγχου ςχετικά με τισ κινιςεισ των πελατϊν Διαχείριςθ Προμθκευτϊν Οι διαδικαςίεσ που υλοποιοφνται με το υποςφςτθμα αυτό είναι οι ακόλουκεσ: Δυνατότθτα καταχϊρθςθσ προμθκευτϊν με όλα τα παραμετρικά τουσ ςτοιχεία Ειςαγωγι και ςυντιρθςθ παραγγελιϊν προσ προμθκευτζσ και παρακολοφκθςθ των ποςοτιτων που αναμζνονται να παραλθφκοφν. Καταχϊριςθ ποςοτικϊν παραλαβϊν κακϊσ και τιμολογίων ι πιςτωτικϊν ςθμειωμάτων. Λιψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ κινιςεισ των προμθκευτϊν με μορφι καρτελϊν, ιςοηυγίων, θλικίασ υπολοίπου. Παροχι καταςτάςεων πλθροφόρθςθσ και ελζγχου ςχετικά με τισ κινιςεισ των προμθκευτϊν Διαχείριςθ Αποκθκϊν Θ εφαρμογι αφορά τθ διαχείριςθ κινιςεων αποκθκϊν που δεν αναφζρονται οφτε ςε Πελάτθ οφτε ςε Προμθκευτι. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ είναι τα ακόλουκα: Πλιρθσ παρακολοφκθςθ όλων των ςτοιχείων των ειδϊν και των διαφόρων κατθγοριϊν τουσ που αφορά Σφπουσ ειδϊν (Γενικισ & Αναλυτικισ Λογιςτικισ), Κατθγορίεσ, Τποκατθγορίεσ, Ομάδεσ, Μονάδεσ Μζτρθςθσ, υςκευαςίεσ, Σιμοκαταλόγουσ, Κατθγορίεσ Εκπτϊςεων, κ.λπ. Καταχϊριςθ όλων των κινιςεων των αποκθκϊν π.χ. Ελλείμματα - Πλεονάςματα, Καταςτροφι κ.α. Παρακολοφκθςθ των αποκεμάτων των αποκθκϊν Παροχι καταςτάςεων πλθροφόρθςθσ και ελζγχου (ςε οκόνθ ι εκτφπωςθ) ςχετικά με τισ κινιςεισ των αποκθκϊν, όπωσ Διαχείριςθ Αιτιςεων, Δελτίο Αίτθςθσ Τλικϊν, Μεταςχθματιςμόσ Αίτθςθσ ςε Δ. Ανάλωςθσ, Δελτίο Αγοράσ Τλικϊν, Εποπτεία (Δελτίων Αίτθςθσ Τλικϊν, Δελτίων Αγοράσ Τλικϊν, Εκκρεμϊν Δελτίων Αίτθςθσ, Εκκρεμϊν Δελτίων Αγοράσ, Σρεχόντων Αποκεμάτων, Τπολοίπων Αποταμιεφςεων ), Κινιςεισ Αποκθκϊν, Ιςοηφγιο & Καρτζλα Αποκικθσ, Σρζχοντα αποκζματα ανά Είδοσ/Αποκικθ, Κατάςταςθ Απογραφισ, κ.λπ. 2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (PAYROLL HCM) (Περιβάλλον: Win Server 2003, Microsoft SQL Server 2000, package application with customization) Κφριο αντικείμενο είναι θ παρακολοφκθςθ και ο χειριςμόσ όλων των κεμάτων που αφοροφν : ελίδα 27 από 105

28 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου το Ατομικό Μθτρϊο Τπαλλιλου, (ζναν φάκελο με όλα τα ςτοιχεία-ζγγραφα που αφοροφν ςε ζναν ςυγκεκριμζνο υπάλλθλο) το κακοριςμό των αμοιβϊν των υπαλλιλων το Γενικό Μθτρϊο Προςωπικοφ (προβλζπεται από τον Γ.Κ.Π.) τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του προςωπικοφ, τθ ςφνταξθ μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων του προςωπικοφ και αποηθμιϊςεων των μελϊν του Δ. παρουςιολόγιο - υπερωρίεσ Αυτι τθ ςτιγμι, το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ λειτουργεί χειρόγραφα με τθν αποςτολι και ςυμπλιρωςθ από τουσ προϊςταμζνουσ των τμθμάτων των χειρόγραφων εκκζςεων. Οι αξιολογιςεισ καταχωροφνται ςε ζνα Excel και παίρνουν εμπιςτευτικό πρωτόκολλο. Για τθν παρακολοφκθςθ των αδειϊν του προςωπικοφ και τθ διανομι τουσ, ςυντθρείται βιβλίο, παρόλο που ςτο HCM υπάρχουν ζτοιμα πρότυπα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Για τον προγραμματιςμό των προςλιψεων, τον κακοριςμό και τθν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ νζου προςωπικοφ, δεν υπάρχει μθχανογραφικι κάλυψθ. Επίςθσ δεν παρακολουκείται μθχανογραφικά θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα καλφπτει επαρκϊσ τισ απαιτιςεισ του ΟΛΘ ςτα κζματα Διαχείριςθσ Προςωπικοφ και Μιςκοδοςίασ, ζχοντασ προςαρμοςτεί ικανοποιθτικά ςτον περιβάλλον λειτουργίασ του. Ο ΟΛΘ επικυμεί να παραμείνει ωσ ζχει και να διαςυνδεκεί με το νζο ERP, όπου απαιτείται, για τθν ανταλλαγι δεδομζνων. Ανάγκεσ αναβάκμιςθσ υπάρχουν για : τθν Θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των βαρδιϊν των υπαλλιλων τισ άδειεσ προςωπικοφ Σο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ 3. GENERAL CARGO OPERATIONS PLANNING - NAUTILUS (Περιβάλλον: Win Server 2003 «R2» - Standard x64, Cobol package application with customization) υμπεριλαμβάνει τθ διαχείριςθ των πόρων ςτο ςυμβατικό λιμάνι: Μθχανιματα Κρθπιδϊματα Ανκρϊπινο Δυναμικό που αφορά τα τμιματα υντονιςμοφ Λιμενικϊν λειτουργιϊν και αυτοφ των Μθχανικϊν Μζςων. το ςυμβατικό φορτίο, αυτι τθ ςτιγμι λειτουργεί μόνο αυτό το λογιςμικό που καλφπτει κατά κανόνα τον ςυντονιςμό των εργαςιϊν που ςχετίηονται με το πλοίο, τα μθχανικά μζςα και τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ. Σο δελτίο με τισ ομοχειρίεσ των λιμενεργατϊν ςυμπλθρϊνεται και καταχωρείται ςτο Ναυτίλο. Οι ανάγκεσ αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ αφοροφν : Αναβάκμιςθ τθσ εφαρμογισ του Ναυτίλου με άντλθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων υνεργαςία με τερματικά ςτο ντοκ για να μποροφν να παίρνουν τα ςτοιχεία από τουσ αρχιεργάτεσ, τουσ επόπτεσ και τουσ χειριςτζσ μθχανθμάτων, άμεςα. Δελτίο κίνθςθσ ατμόπλοιων και βαγονιϊν ελίδα 28 από 105

29 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου 4. CONTAINER TERMINAL OPERATIONS MANAGEMENT - FRETIS (Περιβάλλον: Win Server 2003, Microsoft SQL Server 2000, package application with customization) Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων (.ΕΜΠΟ) Σο ζργο "Ολοκλθρωμζνο φςτθμα για τθ Διαχείριςθ του τακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων ςτον ΟΛΘ και τθν Θλεκτρονικι Επικοινωνία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ" ςτοχεφει ςτο ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν που βελτιςτοποιοφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του ΟΛΘ προσ τουσ πελάτεσ του, ςτοχεφοντασ παράλλθλα ςτον εκςυγχρονιςμό του και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ του. Θ εφαρμογι επιτρζπει ζνα ςφνολο από υπθρεςίεσ διακζςιμεσ ςτουσ πελάτεσ του ΟΛΘ. Για τθν εκπλιρωςθ τθσ προοπτικισ αυτισ επιτυγχάνονται μια ςειρά από ενδιάμεςουσ ςτόχουσ που επιτρζπουν τθν αναβάκμιςθ τθσ υποδομισ και λειτουργίασ του τακμοφ : Εγκατάςταςθ και χριςθ προθγμζνων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων. Εξαςφάλιςθ αυτόματου και αςφαλοφσ ελζγχου των κινιςεων από και προσ το τακμό από ξθρά και κάλαςςα. Βελτιςτοποίθςθ του χϊρου και του χρόνου παραλαβισ /παράδοςθσ Ε/Κ. Ζλεγχοσ ςυλλογισ /απόκεςθσ ςτο χϊρο ςτοιβαςίασ. Γραφικι παρακολοφκθςθ τθσ κζςθσ των Ε/Κ. (Γεωγραφικό φςτθμα Πλθροφοριϊν ΓΠ-GIS). Αυτοματοποιθμζνθ ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν ενεργειϊν. Διάκεςθ εναλλακτικϊν επικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων. Θλεκτρονικι κατάκεςθ επιςιμων εγγράφων. Θλεκτρονικι πλθροφόρθςθ των πελατϊν ςχετικά με τθ κζςθ και κατάςταςθ των Ε/Κ ςτο ΕΜΠΟ Σο ςυνολικό ςφςτθμα αποτελείται από 14 υποςυςτιματα. Τποζργα Α1-Α2 - Ζλεγχοσ ειςόδου/ εξόδου Σο ςφςτθμα επιτρζπει τον ζλεγχο ειςόδου - εξόδου ςτο ΕΜΠΟ βάςει προαναγγελιϊν και αφορά τον αυτόματο ζλεγχο τθσ άδειασ εξόδου των Ε/Κ τθν αυτόματθ απελευκζρωςθ τθσ πφλθσ (μπαριζρα - φωτεινόσ ςθματοδότθσ) ςαν αποτζλεςμα επιτυχοφσ ελζγχου. Τποζργα Α3-Α4 - Ζλεγχοσ φόρτωςθσ-εκφόρτωςθσ Σο ςφςτθμα επιτρζπει τον θλεκτρονικό ζλεγχο φόρτωςθσ - εκφόρτωςθσ Ε/Κ βάςει προαναγγελιϊν ενϊ μζςω των τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται επιτρζπεται θ θλεκτρονικι καταγραφι των κινιςεων που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διαδικαςία τθσ φορτοεκφόρτωςθσ. Τποζργα Α5-Α6 - φςτθμα διαχείριςθσ Ε/Κ Σο ςφςτθμα μζςω τθσ ανάπτυξθσ του κατάλλθλου λογιςμικοφ βελτιςτοποιεί τθν κατανομι των Ε/Κ ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ ςτα πλαίςια διαμόρφωςθσ πλάνου ςτοιβαςίασ. Επίςθσ θ ελίδα 29 από 105

30 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου εφαρμογι επιλζγει και ενθμερϊνει αυτόματα τα straddle carriers για τισ κινιςεισ τουσ ςτο χϊρο ςτοιβαςίασ, ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι απαιτοφμενεσ ςυλλογζσ και αποκζςεισ των Ε/Κ. Τποζργο Α7 - φςτθμα ελζγχου εργαςιϊν Σο ςφςτθμα ελζγχου εργαςιϊν κα επιτρζπει ςτουσ απογραφείσ να πραγματοποιοφν θλεκτρονικι επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ των Ε/Κ ςτο χϊρο ςτοιβαςίασ. Σο ςχετικό λογιςμικό είναι ιδιαίτερα φιλικό επιτρζποντασ ςτον χριςτθ με απλζσ ενζργειεσ να επιβεβαιϊνει ι διορκϊνει τθν εικόνα του χϊρου ςτοιβαςίασ όπωσ κα είναι αποκθκευμζνθ ςτο τερματικό. Τποζργο Α8 - Κεντρικι διαχείριςθ πλθροφοριϊν Θ κεντρικι βάςθ δεδομζνων υποςτθρίηει τισ εφαρμογζσ, οι οποίεσ μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν κα επιτρζπουν τθ δυναμικι κυκλοφορία των δεδομζνων μεταξφ των υποςυςτθμάτων. Θ ανάπτυξθ αυτι αποτελεί τον κεντρικό μοχλό ολοκλιρωςθσ κακϊσ κα μπορεί να ςυλλζγει δεδομζνα από διάφορεσ πθγζσ και να τα αναδιανζμει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των περιφερειακϊν εφαρμογϊν. Τποζργο Α9 - Γεωγραφικό φςτθμα Πλθροφοριϊν Σο γεωγραφικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν ζχει αναπτυχκεί ζτςι ϊςτε να διαχειρίηεται/ παρουςιάηει γραφικά και ςε πραγματικό χρόνο τισ ενζργειεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτα διάφορα ςθμεία διαχείριςθσ Ε/Κ μζςα ςτο ΕΜΠΟ. Τποζργο Α10 - φςτθμα κατάκεςθσ επιςιμων εγγράφων Σο ςφςτθμα αυτό επιτρζπει τθν θλεκτρονικι κατάκεςθ των εγγράφων (προαναγγελιϊν) που είναι απαραίτθτα για τισ εργαςίεσ παραλαβισ - παράδοςθσ των Ε/Κ. Σο ςφςτθμα αυτό κα λειτουργεί μζςω INTERNET. Τποζργο Α11 - φςτθμα παροχισ πλθροφόρθςθσ Σο ςφςτθμα αυτό παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ ενδιαφερομζνουσ να ενθμερϊνονται μζςω του κόμβου INTERNET, ςχετικά με τθν κατάςταςθ του Ε/Κ ςε επιχειρθςιακό και διοικθτικό επίπεδο. Τποζργο Α12 - φςτθμα Προβολισ Μζςω του υςτιματοσ Προβολισ ο ΟΛΘ ζχει τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ του για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει με ςτόχο τθ διεφρυνςθ του μεριδίου του ςτθν αγορά που αποτείνεται. Τποζργο Α13 - φςτθμα Διοικθτικϊν Εργαςιϊν Μζςω του υςτιματοσ Διοικθτικϊν Εργαςιϊν ειςάγονται ςτο Ολοκλθρωμζνο φςτθμα οι πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ζκδοςθ τθσ Άδειασ Εξόδου /Φόρτωςθσ /Διζλευςθσ, τθν τιρθςθ των Μθτρϊων, κατάκεςθ των τελωνειακϊν παραςτατικϊν, ζκδοςθ τθσ Άδειασ Εξόδου / Φόρτωςθσ/ Διζλευςθσ κλπ. Τποζργο Α14 - φςτθμα Σιμολόγθςθσ ελίδα 30 από 105

31 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Σο αυτόματο ςφςτθμα τιμολόγθςθσ περιλαμβάνει τον υπολογιςμό, τθν ζκδοςθ και τθ διαχείριςθ του ςυνόλου των τιμολογίων του ΕΜΠΟ, που αφοροφν τα αποκθκευτικά και φορτοεκφορτωτικά δικαιϊματα, όπωσ αυτά ειςπράττονται ςιμερα για τισ διάφορεσ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ ςτθν προκυμαία και ςτο πλοίο. Επικοινωνία με XML messages Σο ςφςτθμα αυτό επιτρζπει τθν θλεκτρονικι κατάκεςθ των εγγράφων (προαναγγελιϊν) που είναι απαραίτθτα για τισ εργαςίεσ παραλαβισ - παράδοςθσ των Ε/Κ με μθνφματα XML. Διαςφνδεςθ ΟΠ με μθχανογραφικό ςφςτθμα πράκτορα (Business to Business) Αίτθςθ ειςαγωγισ ςτο ςφςτθμα (ζκδοςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ) Δοκιμαςτικι αποςτολι μθνυμάτων. Όταν ο κάποιοσ πράκτορασ ζχει ζτοιμθ τθν εφαρμογι δθμιουργίασ / αποςτολισ των XML μθνυμάτων κα πρζπει να ενθμερϊςει τον Οργανιςμό, οφτωσ ϊςτε να ελεγχκοφν τα μθνφματα αυτά για τθν ορκότθτά τουσ. Δοκιμαςτικι περίοδοσ. Πριν τθν πλιρθ ζνταξθ του πράκτορα ςτο Ο.Π., προθγείται μια ενδιάμεςθ περίοδοσ "ελζγχου", με παράλλθλθ ςυνλειτουργία του παλαιοφ-χειρόγραφου ςυςτιματοσ και του νζου-μθχανογραφικοφ Οι παρακάτω πίνακεσ δείχνουν τισ επιτρεπόμενεσ τιμζσ ςτα ςχετικά πεδία κατά τθν αποςτολι μθνφματοσ XML. Μεγζκθ Ε/Κ Σφποι Ε/Κ Χϊρεσ Επικινδυνότθτα φορτίων Κωδικόσ προζλευςθσ/προοριςμοφ Ε/Κ Λιμάνια Είδοσ ςυςκευαςίασ Κωδικόσ εταιρείασ Κωδικοί κατάςταςθσ ηθμιϊν Φορτίο Σφποι μθνφματοσ Προοριςμόσ (αποκικθ ι απευκείασ) Περιγραφι μθνυμάτων λάκουσ Επικοινωνία μζςω Web τθν περίπτωςθ χριςθσ φορμϊν WEB ο πελάτθσ με τθ χριςθ του φυλλομετρθτι ιςτοςελίδων (Web Browser), μπαίνει ςτο ςφςτθμα ειςάγοντασ τον κωδικό και το ςυνκθματικό του (που κα του δοκεί από το λιμάνι), δθμιουργεί το ζγγραφο ςυμπλθρϊνοντασ τθν κατάλλθλθ θλεκτρονικι φόρμα και το αποςτζλλει ςτο ςφςτθμα του ΟΛΘ. τθ ςυνζχεια ακολουκείται θ διαδικαςία ελζγχου και αποκικευςθσ του κάκε μθνφματοσ που είναι κοινι για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. ε κάκε περίπτωςθ κατά τθν αποςτολι δεδομζνων ελίδα 31 από 105

32 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου μζςω Διαδικτφου θ αςφάλεια και ακεραιότθτα των ςυναλλαγϊν διαςφαλίηεται με τθ χριςθ τεχνικϊν κρυπτογράφθςθσ (SSL). Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα Ζκδοςθ ζξυπνων καρτϊν για όλουσ του οδθγοφσ που ςυνεργάηονται με τον πράκτορα. (Θ ζκδοςθ καρτϊν αναςτζλλεται). Δοκιμαςτικι περίοδοσ Πριν τθν πλιρθ ζνταξθ του πράκτορα ςτο Ο.Π., προθγείται μια ενδιάμεςθ περίοδοσ "ελζγχου", με παράλλθλθ ςυνλειτουργία του παλαιοφ-χειρόγραφου ςυςτιματοσ και του νζου-μθχανογραφικοφ το διαδικτυακό τόπο του ΟΛΘ παρζχεται βοθκθτικό οπτικο-ακουςτικό υλικό με οδθγίεσ χριςθσ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ. Οι ανάγκεσ αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ αφοροφν ςτθν : Αναβάκμιςθ του Ο.Π.. με τθ λειτουργία του bay-planning Διαςφνδεςθ του Ο.Π.. με τθν εφαρμογι τθσ ςτατιςτικισ και του λογιςτθρίου 5. Security Cams Management - Milestone XProtect Matrix Monitor (Περιβάλλον: Win Server 2008, package application) φςτθμα διαχείριςθσ των καμερϊν αςφαλείασ. 6. Document Management - Filenet (Περιβάλλον: Win Server, package application with customization) Λογιςμικό Διαχείριςθσ Εγγράφων και Θλεκτρονικοφ Πρωτοκόλλου Ανάγκεσ Αναβάκμιςθσ ςε: Θλεκτρονικό εςωτερικό πρωτόκολλο και θλεκτρονικό αρχείο για τθν παρακολοφκθςθ των υποβαλλόμενων εκκζςεων ελζγχου για το τμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου Σθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδρομισ των εγγράφων ςτισ Διευκφνςεισ και τα Σμιματα (workflow) 7. XML Messages Handling (Περιβάλλον: Win Server 2003, in-house developed application) Διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ XML εγγράφων προαναγγελιϊν που είναι απαραίτθτα για τισ εργαςίεσ παραλαβισ παράδοςθσ των εμπορευματοκιβωτίων. 8. Εφαρμογι Συντιρθςθσ Μθχανθμάτων Συμβατικοφ Λιμανιοφ AIMMS Είναι μία εφαρμογι για τθ ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων, των πλωτϊν μζςων, των εγκαταςτάςεων κεντρικισ κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ, φυςικοφ αερίου, και τθσ υδροδότθςθσ των πλοίων. τθν εφαρμογι αυτι τθρείται Μθτρϊο του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των πλωτϊν μζςων, Αρχείο εγχειριδίων λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ (και κόςτουσ των εργαςιϊν), επιςκευϊν και ανταλλακτικϊν κακϊσ και Αρχείο ςχεδίων και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν. Μζροσ από αυτά είναι καταχωρθμζνο ςτθν εφαρμογι. ελίδα 32 από 105

33 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Οι ανάγκεσ αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ αφοροφν : Σθν παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων και των προμθκειϊν Σθν δυνατότθτα αποκικευςθσ Θλεκτρονικϊν αρχείων για τα θλεκτρολογικά ςχζδια, τα εγχειρίδια ςυςκευϊν και μθχανθμάτων. Θα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί θ εφαρμογι ςυντιρθςθσ του Μθχανολογικοφ. 9. Εφαρμογι Συντιρθςθσ Μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ & Ρλωτϊν Μζςων IMAINT H εφαρμογι ςυντιρθςθσ μθχανθμάτων ΕΜΠΟ. Τπάρχει επίςθσ δυνατότθτα λιψθσ ςτοιχείων από τισ Γερανογζφυρεσ ςε πραγματικό χρόνο. Και οι δφο εφαρμογζσ ςυντιρθςθσ δεν είναι διαςυνδεδεμζνεσ με τισ εφαρμογζσ διαχείριςθσ των παγίων και των αποκθκϊν. 10. Εφαρμογι Στατιςτικϊν Στοιχείων Σα ςτατιςτικά ςτοιχεία πλοίων και φορτίων καταχωροφνται ςτο εγκατεςτθμζνο πρόγραμμα τθσ τατιςτικισ, το οποίο καλφπτει τισ ανάγκεσ επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κακϊσ και τθσ ζκδοςθσ πινάκων και μθνιαίων ςτατιςτικϊν δελτίων. Τπάρχει υποχρζωςθ αποςτολισ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι, θ οποία αφοφ τα ςυγκεντρϊςει για όλα τα λιμάνια, τα αποςτζλλει ςτθν Eurostat. Σα ςτατιςτικά ςτοιχεία αποςτζλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνθ γραμμογράφθςθ. ελίδα 33 από 105

34 Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Α3.2.2 Οργανωτικι Δομι του Φορζα Σο οργανόγραμμα του ΟΛΘ είναι το ακόλουκο: τθν επόμενθ ενότθτα παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ των διαφόρων Διευκφνςεων και Σμθμάτων. ελίδα 34 από 105

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου

Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ Ζργου Α.Δ.Α.: Α.Δ.Α.Μ.: Απόφ. Διαγωνιςμοφ: Αρικ. Ρρωτ. Απόφ. ζγκριςθσ. τεφχουσ: 2211/ε/4-11-2014 2211/ςτ/4-11-2014 ΡΟΚΗΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ: «ΥΡΟΕΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΩΜΕΝΟ ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα