R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,"

Transcript

1 γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή εξήγηση, αποδίδεται στην είσοδο νέων κατοίκων, δηλαδή των πρώτων ελληνικών φ λων. Σ µφωνα µε άλλη εκδοχή ερµηνε εται απ εσωτερικές αναταραχές και συγκρο σεις ανάµεσα στους αυτ χθονες* πληθυσµο ς 2. Οι οικισµοί σ αυτή την περίοδο παρουσιάζουν έλλειψη σχεδιασµο στη χωροταξική τους οργάνωση. Η κεραµική είναι το κ ριο υλικ κατάλοιπο που υποδηλώνει τα νέα πολιτιστικά στοιχεία. Η κοινωνία, πως φαίνεται, συγκροτήθηκε στη βάση της κλειστής αγροτικής οικονο- µίας. Οι κάτοικοι δηλαδή εν ς οικισµο παρήγαν αγροτικά προϊ ντα τ σα σα κάλυπταν τις ανάγκες επιβίωσής τους. εν υπήρχε πλε νασµα στην παραγωγή και κατ επέκταση δεν υπήρχε α- νταλλακτικ εµπ ριο. Ωστ σο, στην στερη φάση αυτής της περι δου διαπιστώνουµε επαφές µε την Κρήτη. εν πρέπει να λησµονο µε τι την ί- δια περίοδο στην Κρήτη, λειτουργο σε ένα ανακτορικ σ στηµα που βασιζ ταν κυρίως στην ε- µπορική εξάπλωση των Κρητών. 1.2 Ο µυκηναϊκ ς πολιτισµ ς Στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την στερη ε- ποχή του χαλκο ( π.χ.) διαµορφώθηκε και εξελίχθηκε ο πρώτος µεγάλος ελληνικ ς πολιτισµ ς. Έχει ονοµαστεί συµβατικά µυκηναϊκ ς απ τους ερευνητές, γιατί το σπουδαι τερο κέντρο του ήταν η «πολ χρησος Μυκήνη», πως αναφέρεται στα οµηρικά έπη. Η χώρα. Ο πολιτισµ ς αυτ ς ήταν δηµιο ργη- µα ελληνικών φ λων, γνωστών µε ποικίλα ον - µατα απ τις πηγές: Αχαιοί, αναοί, Ίωνες, Αργείοι κ.ά. Τα ελληνικά αυτά φ λα, αφο παγίωσαν τις εγκαταστάσεις τους στην ηπειρωτική χώρα, δέχτηκαν τις επιδράσεις των άλλων αιγαια- 2. Η επιστηµονική έρευνα για το πρ βληµα των µεταβολών που συνέβησαν στον ελλαδικ χώρο στα τέλη της πρώιµης εποχής του χαλκο Οι προσπάθειες των αρχαιολ γων να προσδιορίσουν τη φ ση, την έκταση και τις συνέπειες των µεταβολών που πραγµατοποιο νται στα τέλη της Πρώιµης Χαλκοκρατίας ξεκινο ν απ την ανοµολ γητη επιθυµία να ανιχνε σουν το πρ βληµα της «άφιξης» των πρώτων ινδοευρωπαϊκών φ λων στην αιγαιακή λεκάνη. Με την αποκρυπτογράφηση της γραµµικής γραφής Β, το ασφαλές πλέον γεγον ς τι στην Πελοπ ννησο, κατά τη Μυνηναϊκή εποχή, µιλο σαν ένα είδος πρωτ γονης ελληνικής γλώσσας, καθώς και η απουσία ουσιαστικής τοµής στην πολιτισµική συνέχεια... οδηγο ν στο συµπέρασµα τι τα φ λα που εγκαταστάθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα την επα ριο των καταστροφών, ήταν οι πρώτες οµάδες «Πρωτοελλήνων»... Απ την άλλη πλευρά µε ποια κριτήρια µπορο µε να αποδώσουµε µια καινοτοµία στην άφιξη νέων πληθυσµιακών στοιχείων; Απ τη νε τερη ιστορία αποδεικν εται σαφέστατα, άλλωστε, τι ριζικές πολιτισµικές αλλαγές, που συνοδε ονται συχνά α- π βίαιες καταστροφές, δεν είναι α- παραίτητα αποτέλεσµα εισβολών ή µεταναστε σεων: ενδεικτικ παράδειγµα µιας τέτοιας περίπτωσης αποτελο ν οι επαναστάσεις. Θα µπορο σαµε εποµένως να αποδώσουµε τα γεγον τα του τέλους της Πρωτοχαλκής ΙΙ περι δου στο Αιγαίο σε µια σειρά απ εσωτερικές αναταραχές. R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, G. Touchais, Οι πολιτισµοί του Αιγαίου, µετ. λγα Πολυχρονοπο λου, Άννα Φιλίππα-Touchais, εκδ. Καρδαµίτσα, 1996, σ

2 H. Schliemann (Ερίκος Σλήµαν): Γερµαν ς έµπορος και ερευνητής. Με τις αρχαιολογικές του έρευνες στην Τροία και στις Μυκήνες έδωσε ιστορική υπ σταση στις αφηγήσεις των Οµηρικών επών. Πήλινη πινακίδα µε κείµενο της γραµµικής Β γραφής. Προέρχεται απ το ανάκτορο της Π λου. (Αθήνα, Εθνικ Αρχαιολ. Μουσείο) 3. Οι πινακίδες της γραµµικής Β γραφής Έχουµε λοιπ ν κάποιους σωρο ς απ πηλ, που καταρχήν δε µας υπ σχονται τίποτα τους κάνει πολ τι- µους µως το γεγον ς τι συνιστο ν µιαν ολ τελα καινο ργια πηγή αδιάβλητης πληροφ ρησης για τον αρχαι- τατο ελληνικ πολιτισµ που άλλη πηγή γνώσης µας γι αυτ ν είναι η αρχαιολογία και οι συγκεχυµένες παραδ σεις που µας µεταβίβασαν οι κλασικοί χρ νοι. Είναι βέβαια λυπηρ που οι πινακίδες δε µας λένε τίποτε για την ιστορία των ανθρώπων που τις έ- γραψαν, ο τε για τη σκέψη τους. Κι - µως, µερικοί απ µας θα εκπλαγο ν ί- σως ταν ανακαλ ψουν π σα συµπεράσµατα µπορο µε να αντλήσουµε απ αυτές. Οι Μυκηναίοι δεν το θεώρησαν απαραίτητο να διασώσουν ο τε την ιστορία τους ο τε τη διπλωµακών πολιτισµών, ιδιαίτερα του µινωικο. Στη συνέχεια εξαπλώθηκαν στον αιγαιακ χώρο, στα νησιά, την Κρήτη και στις ακτές της Μ. Ασίας. Την περίοδο της µεγάλης ακµής ξεπέρασαν τα - ρια του Αιγαίου και εγκαταστάθηκαν, άλλοτε µ νιµα και άλλοτε περιστασιακά, στην Κ προ και στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Τα σπουδαι τερα κέντρα του µυκηναϊκο κ σµου ή- ταν οι Μυκήνες, το Άργος, η Τίρυνθα στην Αργολίδα, η Π λος στη Μεσσηνία, οι Αµ κλες στη Λακωνία, ο Ορχοµεν ς, η Θήβα και ο Γλας στη Βοιωτία, η Αθήνα, η Ελευσίνα, ο Μαραθώνας στην Αττική και η Ιωλκ ς στη Θεσσαλία. Τα περισσ τερα κέντρα είχαν ιδρυθεί σε επιλεγµένες θέσεις οι οποίες διευκ λυναν την εποπτεία µεγάλης σε έκταση περιοχής. Η ίδρυσή τους συνδυαζ ταν στις περισσ τερες περιπτώσεις µε την κατασκευή ανακτ ρου και ισχυρής οχ ρωσης. Οι πηγές. Τις πρώτες πληροφορίες για το µυκηναϊκ κ σµο είχαµε απ τα οµηρικά έπη. Μέχρι τον περασµένο αιώνα µως οι ιστορικοί και οι ερευνητές πίστευαν τι τα πρ σωπα και γενικ τερα η εικ να της ζωής που παρουσίαζαν τα έπη ήταν δηµιουργήµατα της φαντασίας του Ο- µήρου. Οι διηγήσεις του απέκτησαν ιστορική υ- π σταση, ταν ένας πλο σιος έµπορος, ο Heinrich Schliemann (Ερίκος Σλήµαν), έκανε τις πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες (1876). Έκτοτε και µέχρι σήµερα, οι αρχαιολογικές έρευνες σε πολλά µέρη της Ελλάδας και η µελέτη των ευρηµάτων τους έχουν ρίξει πολ φως στη γνώση αυτής της εποχής. Αποκορ φωµα λων των ερευνών που αφορο ν το µυκηναϊκ πολιτισµ ήταν η α- ποκρυπτογράφηση της γραµµικής Β γραφής α- π τον M. Ventris και τον J. Chadwick (1952). Η γραµµική Β χρησιµοποιήθηκε απ ειδικευµένους γραφείς στα µυκηναϊκά ανάκτορα. Η ανάγνωση των πινακίδων που βρέθηκαν στην Π λο, στην Κνωσ, στις Μυκήνες και στη Θήβα έδειξε τι η γραµµική Β είναι συλλαβική γραφή. Το σπουδαι- τερο µως είναι τι επικ ρωσε την ελληνικ τητα του µυκηναϊκο πολιτισµο. Αποδείχθηκε τι τα σ µβολά της αποδίδουν λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Αποδίδουν στην πραγµατικ τητα µια πρώιµη µορφή της ελληνικής γλώσσας, αρχαι τερη και απ εκείνη των οµηρικών επών. Οι πληροφορίες, ωστ σο, που µας δίνουν οι πινακίδες έ- χουν λογιστικ περιεχ µενο, είναι δηλαδή κατάλογοι αντικειµένων και περιουσιακών στοιχείων ηγεµ νων ή εµπ ρων της εποχής εκείνης. Έχουν διαβαστεί, επίσης, ον µατα θεών και ανθρώπων που µας είναι γνωστά απ τα έπη 3. Πρέπει να ε- πισηµανθεί τι µέχρι σήµερα οι πινακίδες δε µας έχουν δώσει ένα συνεχές κείµενο. Η ιστορική επιστήµη εντάσσει το µυκηναϊκ πολιτισµ εν µέρει στην ελληνική προϊστορία ή, για την ακρίβεια, θεωρεί τι αποτελεί την ελληνική πρωτο-ιστορία. Οικονοµική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του µυκηναϊκο κ σµου. Την κλειστή α- γροτική οικονοµία των οικισµών της µέσης εποχής του χαλκο ακολο θησε, πως φαίνεται, µια Κέντρα του µυκηναϊκο κ σµου 66 67

3 τική τους αλληλογραφία. Μας άφησαν µως τουλάχιστον καταγραφές απ τη διοίκηση των βασιλείων τους και απ τη λειτουργία ορισµένων το- µέων της οικονοµίας τους. Εκτ ς απ τις πινακίδες έχουµε και µερικές επιγραφές στη Γραµµική Γραφή Β, που περιλαµβάνονται στη ζωγραφική διακ σµηση αγγείων. Τέτοια αγγεία έχουν ανακαλυφθεί σε διάφορες τοποθεσίες, κι εξακολουθο ν να ανακαλ πτονται ολοένα περισσ τερα. 68 J. Chadwick, Ο Μυκηναϊκ ς κ σµος, µετ. Κ.Ν. Πετρ πουλος, εκδ. Gutenberg, σ Η ακρ πολη των Μυκηνών µε την π λη «των λε ντων». Η κατασκευή του τείχους της ακρ πολης έχει γίνει µε µεγάλους πελεκηµένους ογκ λιθους που προκαλο ν την εντ πωση και δικαιολογο ν το θρ λο της οικοδ µησής τους α- π τους Κ κλωπες. µορφή οικονοµικών σχέσεων βασισµένη στο ε- µπ ριο. Η εµπορική ανάπτυξη, ιδιαίτερα µετά το 1500 π.χ., ακολο θησε γρήγορους ρυθµο ς και είχε ως επακ λουθο την έξοδο των Μυκηναίων στο Αιγαίο. Μια σειρά απ µέγαρα, οικοδοµηµένα σε οχυρωµένες ακροπ λεις, επιβεβαιώνουν την οικονοµική ανάπτυξη του µυκηναϊκο κ σµου. Επίκεντρο των οικονοµικών δραστηριοτήτων ήταν τα µέγαρα. Η πλειοψηφία των υπηκ ων α- σχολο νταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Μια µεγάλη οµάδα αποτελο σαν οι ειδικευµένοι τεχνίτες (κεραµουργοί, ξυλουργοί, ναυπηγοί, χαλκουργοί, χρυσοχ οι, αρωµατοποιοί, γιατροί κ.ά.) και µια άλλη, πολυπληθή επίσης, οι έµποροι και οι ναυτικοί 4. Στην κοινωνική ιεραρχία ιδιαίτερη θέση κατείχαν οι ιερείς και ο στρατ ς, ο οποίος αποτελο νταν απ επαγγελµατίες στρατιώτες. Ο ηγεµ νας κάθε ανακτ ρου διαχειριζ ταν τον πλο το της περιοχής την οποία εξουσίαζε. Ήταν πολιτικ ς και στρατιωτικ ς αρχηγ ς, µε δικαστική και συγχρ νως θρησκευτική εξουσία. εν υ- πάρχει καµία ένδειξη µως που να υπονοεί την παρξη θεοκρατικής οργάνωσης και ισχυρο ιερατείου. Στη βάση της κοινωνικής πυραµίδας βρίσκονταν οι δο λοι. Ήταν υπηρέτες που εργάζονταν για τον ηγεµ να, τους αξιωµατο χους, τους ιερείς και τους απλο ς πολίτες. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο µυκηναϊκ ς κ σµος σ λο το χώρο της εξάπλωσής του και που επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του θα ήταν ένα ενδεικτικ στοιχείο για την οργάνωση ενιαίου κράτους. Φαίνεται µως τι κάτι τέτοιο δε συνέβη. Έχει διατυπωθεί η ά- ποψη τι η χώρα πρέπει να ήταν χωρισµένη σε τέσσερα ή πέντε µεγαλ τερα και άλλα τ σα περίπου µικρ τερα «οµοσπονδιακά» κράτη, αντίστοιχα προς τα µεγάλα ανάκτορα. εν αποκλείεται τα επιµέρους µυκηναϊκά κράτη να ήταν υποτελή στο µεγαλ τερο ανακτορικ κέντρο, τις Μυκήνες. Για την οργάνωση κάθε µυκηναϊκο κράτους δε διαθέτουµε επαρκή στοιχεία, µε εξαίρεση τις πληροφορίες που µας δίνουν οι πινακίδες απ το ανάκτορο της Π λου. Ανώτατος άρχοντας, σ µφωνα µε τις πληροφορίες των πινακίδων, ήταν ο άνακτας (wa-na-ka), κ ριος του ανακτ ρου απ που πήγαζε κάθε εξουσία. Υποτελείς σε αυτ ν ήταν τοπικοί άρχοντες, διοικητές περιφερειών. Ο τίτλος µε τον οποίο τους αναγνωρίζουµε στις πινακίδες είναι λααγέτας (ra-wa-ke-ta) [απ το λα- ς + γο µαι]. Στην τάξη των ευγενών αναφέρονται οι επέτες (e-qe-ta) [απ το ποµαι], δηλαδή οι ακ λουθοι. Σηµαντικά πρ σωπα στην περιφερειακή διοίκηση φαίνεται τι ήταν οι τελεστές (te-re-ta). Στους Μυκηναίους λιγ τερο τιµητικ ς 4. Τα επαγγέλµατα και οι ειδικευµένοι τεχνίτες µέσα απ τις πινακίδες της γραµµικής Β γραφής Το πλήθος των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που κατονοµάζονται στους καταλ γους προϋποθέτει ε- ντυπωσιακά προχωρηµένο καταµερισµ της εργασίας. Έχει περάσει πια η στοιχειώδης βαθµίδα του πολιτισµο που ο καθένας µπορο σε διαδοχικά να κάνει το γεωργ, το χτίστη, τον ξυλουργ ή,τι άλλο. Τώρα πηγαίνει και βρίσκει τον ειδικ γι αυτ που κάθε φορά χρειάζεται: απ ένα συνηθισµένο κ πελλο ως το πολυτελέστερο έπιπλο µε την πολ τιµη ένθετη διακ σµηση. Απ τη στιγµή που βλέπουµε τι ανάµεσα στα επαγγέλµατα υπήρχε και ο κυανουργ ς [ku-wa-nowo-ko: κυανουργ ς], ο «τεχνίτης λαζουρίτη* λίθου [του κυάνου] ή γυάλινων αποµιµήσεών του», συµπεραίνουµε ασυνήθιστο επίπεδο πολυτέλειας, αφο τέτοιο επάγγελµα µε κανένα άλµα της φαντασίας µας δε θα µπορο σε να χαρακτηριστεί αναγκαίο. Κι ίσως έχει κάποια σηµασία τι ήταν γνωστ µ νο στις Μυκήνες. Για µας είναι ένα πρ βληµα τι πολλές απ τις µυκηναϊκές ονοµασίες ε- παγγελµάτων δε διασώθηκαν στην ελληνική των κλασικών χρ νων, και γι αυτ µας είναι αδ νατο να τις ερ- µηνε σουµε. J. Chadwick,.π., σ ήταν ο τίτλος βασιλε ς (qa-si-re-u). Έτσι ονοµαζ ταν ο επικεφαλής οποιασδήποτε οµάδας, ακ µα και ο αρχιτεχνίτης µιας οµάδας χαλκουργών. Αντίθετα, στα οµηρικά έπη, δηλαδή τους επ µενους αιώνες, η λέξη «βασιλε ς» στην ελληνική γλώσσα δηλώνει τον ανώτατο άρχοντα. Η εξάπλωση. Η κ ρια πηγή πλο του και ανάπτυξης του µυκηναϊκο κ σµου ήταν το εµπ ριο, η άσκηση του οποίου έστρεψε τους Μυκηναίους στη θάλασσα. Μέχρι τα µέσα του 15ου αι. π.χ. ηγετικ ρ λο στο Αιγαίο έπαιζαν οι Κρήτες στα τέλη, ωστ σο, του ίδιου αιώνα οι Μυκηναίοι κυριάρχησαν στην Κρήτη και κατέλαβαν την Κνωσ. Εκτ πισαν απ το Αιγαίο τους Κρή- 69

4 Χρυσ τελετουργικ σκε ος σε σχήµα κεφαλής λιονταριο (16ος αι. π.χ.) απ βασιλικ τάφο του ταφικο περιβ λου Α των Μυκηνών. (Αθήνα, Εθνικ Αρχαιολ. Μουσείο) Κεφάλι πολεµιστή απ ελεφαντοστ. Πρ κειται για ένθετη διακ σµηση κάποιου µεγαλ τερου αντικειµένου, το ο- ποίο καταστράφηκε. Προέρχεται απ θαλαµωτ τάφο των Μυκηνών. (Αθήνα, Εθνικ Αρχαιολ. Μουσείο) τες και επέβαλαν τη δική τους θαλασσοκρατία. Τα ανασκαφικά δεδοµένα αποδεικν ουν την - παρξη µυκηναϊκών εγκαταστάσεων ή εµπορικών σταθµών σ λο το Αιγαίο. Τους δ ο επ µενους αιώνες η εξάπλωσή τους επεκτείνεται πέρα απ το Αιγαίο. Το 13ο αι. π.χ. αποίκισαν συστηµατικά την Κ προ, η οποία ανήκε στη σφαίρα επιρροής των Φοινίκων και των Αιγυπτίων, συµβάλλοντας στον εξελληνισµ της. Ίδρυσαν µυκηναϊκή παροικία στη φοινικική π λη Ουγκαρίτ και ε- πέκτειναν τις εµπορικές δραστηρι τητές τους νοτι τερα, στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο. Για την εξάπλωση και τη δ ναµη των Μυκηναίων µας πληροφορο ν και οι χεττιτικές πηγές. Πινακίδες που βρέθηκαν στη Χαττο σα αναφέρονται µε τιµητικ τρ πο στο βασιλιά των «Αχιγιάβα», τον οποίο ο βασιλιάς των Χετταίων αποκαλεί α- δελφ. Είναι πιθαν πίσω απ τους Αχιγιάβα των πινακίδων να βρίσκονται οι Αχαιοί. Εάν αυτ είναι αληθές, τ τε πρέπει να δεχτο µε, πως µας πληροφορο ν οι πινακίδες, τι οι σχέσεις µεταξ Αχαιών και Χετταίων ήταν φιλικές. Ωστ σο, υπήρχαν και περίοδοι κατά τις οποίες ο Χετταίος βασιλιάς κάνει παράπονα στον αδελφ του για τις επιδροµές των Αχιγιάβα στη χώρα του. Κάποιοι Μυκηναίοι θα πρέπει να ήταν και οι «Αχαϊβάσα» (Αχαιοί) οι οποίοι, πως αναφέρονται στις αιγυπτιακές επιγραφές, εισέβαλαν µαζί µε τους λαο ς της θάλασσας στην Αίγυπτο στις αρχές του 12ου αι. π.χ. Είναι βέβαιο τι οι Μυκηναίοι επεκτάθηκαν και προς τη δυτική Μεσ γειο. Προϊ ντα τους έ- χουν βρεθεί στην ιταλική χερσ νησο, τη Σικελία, τη Σαρδηνία και τις ανατολικές ακτές της Ισπανίας. Οι βλέψεις τους στράφηκαν και στα β ρεια. Οι επαφές µε τον Ε ξεινο Π ντο, απ που προ- µηθε ονταν πρώτες λες και κυρίως µέταλλα, τους συνδέουν µε την περίφηµη τρωική εκστρατεία. Είναι πιθαν µε τον π λεµο αυτ οι Αχαιοί να επιδίωκαν τον έλεγχο των στενών του Ελλήσποντου. Η αρχαία ελληνική παράδοση χρονο- λογο σε την εκστρατεία στα 1184 π.χ., την εποχή δηλαδή που αρχίζει η κρίση του µυκηναϊκο κ σµου. Το πιθαν τερο είναι να συνέβη προς τα τέλη του 13ου αι. π.χ., ταν οι Μυκηναίοι βρίσκονταν στο απ γειο της δ ναµής τους. Η έλλειψη µυκηναϊκής εγκατάστασης στην περιοχή της Τρωάδας µας οδηγεί στη σκέψη τι λ γοι ανασφάλειας οδήγησαν τους Έλληνες στο δρ µο της επιστροφής για τις πατρίδες τους. Πάντως, τον πανελλήνιο χαρακτήρα της τρωικής εκστρατείας οι Έλληνες είχαν ήδη συνειδητοποιήσει απ την αρχαι τητα 5. Η παρακµή. Η εξάπλωση των Μυκηναίων κατά το 14ο και 13ο αι. π.χ. και η οικονοµική τους ανάπτυξη είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη σηµασία του εµπορίου για το µυκηναϊκ κ σµο. Απ τις αρχές µως του 12ου αι. π.χ., οι ε- µπορικές επαφές µε τις χώρες της Ανατολής γίνονταν µε δυσκολία. Το χεττιτικ κράτος καταλ θηκε, ενώ οι συνεχείς επιθέσεις που δέχονταν η Κ προς, οι ανατολικές ακτές της Μεσογείου και η Αίγυπτος είχαν ως αποτέλεσµα την οικονοµική τους αποδυνάµωση. Οι καταστροφές αυτές, σ µφωνα µε τις αιγυπτιακές µαρτυρίες, αποδίδονται στους λαο ς της θάλασσας, ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνονταν και οι Αχαϊβάσα. Ανεξάρτητα απ την υπ θεση τι µπορεί ανάµεσα σ αυτο ς τους λαο ς να ήταν και κάποιοι Αχαιοί, το αποτέλεσµα των επιδροµών µάλλον ήταν µοιραίο και για τους Μυκηναίους. Μολον τι το Αιγαίο και τα µυκηναϊκά κέντρα δε θίχτηκαν άµεσα απ τις επιθέσεις, εντο τοις οι καταστροφές των παράκτιων περιοχών της Εγγ ς Ανατολής περι ρισαν και στο τέλος τερµάτισαν τις εµπορικές επαφές, που ήταν ζωτικής ση- µασίας για τους Μυκηναίους. Η απώλεια των α- γορών της Ανατολής φαίνεται τι κλ νισε την οικονοµία των ανακτ ρων και συνέβαλε βαθµιαία αλλά σταθερά στη διάλυση του µυκηναϊκο κ σµου. Η καταστροφή ίσως να ολοκληρώθηκε α- π εσωτερικές διενέξεις, δυναστικές έριδες και συγκρο σεις ανάµεσα στα µυκηναϊκά κέντρα. Ασηµένιο κ πελλο απ την Έγκωµη της Κ πρου (14ος αι. π.χ.). Έχει ένθετη διακ σµηση απ χρυσ και µία µελανή ουσία νίελο, που εικονίζει βουκράνια και άνθη λωτο. Έχει κατασκευαστεί στην Κ προ ίσως απ Μυκηναίους τεχνίτες. (Λευκωσία, Κυπριακ Μουσείο) Αιγυπτιακή σφραγίδα µε ιερογλυφική ε- πιγραφή (πάνω) και δ ο σφραγιδοκ λινδροι*, αιγυπτιακ ς και συροχεττιτικ ς (κάτω) που βρέθηκαν στην Περατή της Αττικής. Τα αντικείµενα αυτά αποδεικν ουν τις ε- µπορικές επαφές του µυκηναϊκο κ σµου. (Αθήνα, Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσείο) 70 71

5 5. Τρωική εκστρατεία: η πρώτη πανελλήνια επιχείρηση Βλέπω και µιαν άλλη απ δειξη της αδυναµίας των παλαιών Ελλήνων και στο εξής: τι πριν απ τον Τρωικ π λεµο οι Έλληνες δεν είχαν επιχειρήσει τίποτε απ κοινο. Νοµίζω, µάλιστα, τι το νοµα Ελλάς δεν είχε καν δοθεί σ λη τη χώρα και ο τε καν υπήρχε πριν απ τον Έλληνα, γιο του ευκαλίωνος. Τα διάφορα φ λα, και κυρίως οι Πελασγοί, έδιναν τ νοµά τους στα µέρη που κατοικο σαν. Ο Έλλην, µως, και οι γιοι του επικράτησαν στην Φθιώτιδα και οι άλλες π λεις άρχισαν να τους ζητο ν βοήθεια και, σιγά σιγά, να χρησιµοποιο ν η καθεµιά τον ρο Έλληνες αλλά πέρασε πολ ς καιρ ς προτο το νοµα αυτ επικρατήσει γενικά. Το το το µαρτυρεί ο µηρος, ο οποίος, αν και έζησε πολ µετά τον Τρωικ π λεµο, πουθενά δεν χρησι- µοποιεί την γενική ονοµασία Έλληνες, αλλά την µεταχειρίζεται µ νο για σους είχαν ακολουθήσει τον Αχιλλέα απ την Φθιώτιδα, οι οποίοι ή- σαν και οι πρώτοι Έλληνες. Στα έπη του χρησιµοποιεί τις ονοµασίες αναοί, Αργείοι και Αχαιοί. Ο τε βαρβάρους αναφέρει και το το, νοµίζω, επειδή δεν είχε ακ µα επικρατήσει το κοιν νοµα Έλληνες, ώστε να τους διακρίνει κανείς λους µαζί απ τους βαρβάρους. Οπωσδήποτε οι τ τε Έλληνες και σοι αργ τερα ονοµάστηκαν Έλληνες έως του γενικευτεί η ονοµασία, δεν µπ ρεσαν πριν απ τα Τρωικά να επιχειρήσουν τίποτε - λοι µαζί, γιατί και αδ ναµοι ήσαν και δεν είχαν σχέσεις µεταξ τους. Αλλά και την τρωική εκστρατεία ανάλαβαν µ νο ταν απ κτησαν αρκετή πείρα στη θάλασσα. Θουκυδίδης, Α,3 µετ. Αγγ. Βλάχου. 72 Ο πολιτισµ ς. Ο µυκηναϊκ ς κ σµος, αν και ήταν διασπασµένος, παρουσιάζει ωστ σο ενοποιητικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την πολιτιστική του συνοχή. Τα σπουδαι τερα είναι: Η κοινή γλώσσα. Είναι η πρώιµη µορφή της ελληνικής γλώσσας που µαρτυρείται απ την ανάγνωση των πινακίδων της γραµµικής Β γραφής. Οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες. Παρουσιάζονται οι πρώτες λατρείες και τα ον µατα θεοτήτων, που αργ τερα συνέθεσαν το ελληνικ ολυµπιακ πάνθεον. Η οµοιοµορφία σε λες τις πτυχές του υλικο βίου. Σ οποιοδήποτε σηµείο εξάπλωσης των Μυκηναίων, απ την Πελοπ ννησο µέχρι την Κ προ και τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, τα έργα της τέχνης τους, ο πολεµικ ς τους εξοπλισµ ς, η ενδυµασία, ακ µα και ο καλλωπισµ ς τους παρουσιάζουν οµοιοµορφία. Η µυκηναϊκή τέχνη, σε αντίθεση µε τη µινωική, έχει χαρακτηριστικά αυστηρής συγκρ τησης. Οι τεχνίτες και οι καλλιτέχνες εξαρτι νταν στην πλειοψηφία τους απ τα ανάκτορα και εξυπηρετο σαν τις ανακτορικές ανάγκες, ιδεολογικά και αισθητικά. είγµατα της µυκηναϊκής αρχιτεκτονικής είναι οι οχυρωµένες ακροπ λεις µε τα ανάκτορα και οι ταφικές κατασκευές. Τα ανάκτορα οικοδοµο νταν σε επιλεγµένες θέσεις που περιβάλλονταν µε ισχυρά τείχη. Το α- νάκτορο ήταν απλ στη δοµή του. Πυρήνας του ήταν το µέγαρο, δηλαδή ένα ορθογώνιο οικοδ - µηµα που διακρίνεται σε τρία µέρη: έναν ανοικτ χώρο µπροστά που επικοινωνεί µε µια µεγάλη αυλή, έναν προθάλαµο τον πρ δοµο και το κυρίως µέγαρο µε µια µεγάλη εστία στο κέντρο και τέσσερις κίονες γ ρω απ αυτή για τη στήριξη της οροφής. Στη δεξιά πλευρά αυτής της αίθουσας πρέπει να ήταν τοποθετηµένος ο θρ νος. Αριστερά και δεξιά απ την αυλή και το µέγαρο απλώνονταν πολλά διαµερίσµατα. Μεγάλος αµφορέας απ θαλαµωτ τάφο της Αργολίδας (µέσα 15ου αι. π.χ.) Η παράσταση που τον διακοσµεί είναι επηρεασµένη απ τις τοιχογραφίες και αντιγράφει µινωικά πρ τυπα. (Αθήνα, Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσείο) Απ τις ταφικές κατασκευές, οι θολωτοί τάφοι αποτελο ν το σηµαντικ τερο επίτευγµα της µυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. ιαµορφώνονταν α- π ένα θάλαµο εξ ολοκλήρου κτιστ σε σχήµα κυψέλης. Στη µια πλευρά του θαλάµου ανοιγ ταν είσοδος µεγάλη µε τριγωνική απ ληξη στο ε- πάνω µέρος. Στην είσοδο οδηγο σε µακρ ς διάδροµος µε κτιστές τις πλευρές του. Η είσοδος έ- κλεινε µάλλον µε ξ λινη θ ρα. Μετά την ταφή του νεκρο, λος ο θάλαµος και ο διάδροµος καλ πτονταν µε χώµα. Έτσι λη η κατασκευή παρουσίαζε την εικ να εν ς µικρο λ φου. Το σπουδαι τερο δείγµα θολωτο τάφου είναι ο «θησαυρ ς του Ατρέως» στις Μυκήνες. Οι τοιχογραφίες που διακοσµο σαν τα ανάκτορα αλλά και οι αγγειογραφικές παραστάσεις Ψευδ στοµος αµφορέας απ τάφο της Κω (12ος αι. π.χ.). Οι Μυκηναίοι αγγειογράφοι προοδευτικά οριοθετο ν τις επιφάνειες του αγγείου που θα διακοσµήσουν και σχηµατοποιο ν τις ζωικές µορφές. (Κως, Αρχαιολογικ Μουσείο) Χρυσές σφραγίδες απ τον ταφικ περίβολο Α των Μυκηνών. Εξαίρετα έργα µικροτεχνίας διακοσµηµένα µε µονοµαχία αγωνιστών και αγώνα ανθρώπου µ ε λιοντάρι αντίστοιχα (16ος αι. π.χ.). (Αθήνα, Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσείο) 73

6 υποδηλώνουν εργασία έµπειρων καλλιτεχνών. Φαίνεται τι στην αρχή είχαν δεχτεί τη µινωική επιρροή. Η µινωική φυσιοκρατία περιορίστηκε µως απ τους µυκηναίους καλλιτέχνες. Η απεικ νιση σκηνών απ τη φ ση αντικαταστάθηκε απ τελετουργικές σκηνές και κυρίως απ πολεµικές ή σκηνές κυν η- γιο. Το 12ο αι. π.χ. τα φυτικά και τα ζωικά θέµατα σχηµατοποιήθηκαν, έχασαν την υπ στασή τους και έγιναν απλά διακοσµητικά σχέδια. Οι αντιλήψεις των Μυκηναίων και ο τρ πος που ζο σαν επηρέ ασαν την αισθητική τους και δηµιο ργησαν το µυκηναϊκ καλλιτεχνικ φος. ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ Την τελευταία περίοδο της µυκηναϊκής ακµής (β µισ 13ου αι.π.χ.) κατασκευάζονται οι µνη- µειώδεις θολωτοί τάφοι. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα των θολωτών τάφων που µας είνα ι γνωστοί αποτελο ν ο «Θησαυρ ς του Μιν ου» στον Ορχοµεν (επά νω) και ο «Θησαυρ ς του Α- τρέως» στις Μυκήνες (κάτω). 1. Να εξηγήσετε γιατί τα ευρήµατα (υλικά κατάλοιπα) του κυκλαδικο πολιτ ισµο της πρώιµης εποχής του χαλκο αποτελο ν ενδείξεις εξελιγµένης κοινωνικής οργάνωσης στις Κυκλάδες κατά την πρώιµη χαλκοκρατία. 2. Ποια χαρακτηριστικά παρουσιάζει η κοινωνική συγκρ τηση στην Κρήτη την ε- ποχή της ακµής των ανακτ ρων; 3. Έχει διατυπωθεί η άποψη τι η χώρα των Μυκηναίων πρέπει να ήταν χωρισµένη σε τέσσερα ή πέντε µεγαλ τερα και άλλα τ σα περίπου µικρ τερα «οµοσπονδιακά» κράτη, αντίστοιχα προς τα µεγάλα ανάκτορα και τι δεν αποκλείετα ι τα επι- µέρους µυκηναϊκά κράτη να ήταν υποτελή στο µεγαλ τερο ανακτορικ κέντρο, τις Μυκήνες. Μια τέτοια άποψη α) ποιο κοινωνικ σ στηµα οργάνωσης προϋ ποθέτει για λη την επικράτεια του µυκηναϊκο κ σµου και β) την οργάνωση ποιου απ τους ανατολικο ς λαο ς σας θυµίζει; 4. Απ την παρατήρηση και µ νο των εικ νων στις σ. 68, 70 και 73 σε ποια συµπεράσµατα θα καταλήγατε για τις αντιλήψεις και τα προβλήµατα που απασχολο σαν τους Μυκηναίους; 5. Ποια «εικ να» διαµορφώνετε για τη µυκηναϊκή κοινωνία απ τη µελέτη του παραθέµατος 4; ικαιολογήστε την άποψή σας. 6. Ποια στοιχεία τεκµηριώνουν την ελληνικ τητα του µυκηναϊκο πολιτισµο ; 7. Σε ποια συµπεράσµατα σας οδηγεί η µελέτη του παραθέµατος 5 σε,τι αφορά την κοινή καταγωγή των Ελλήνων; 8. Να παρατηρήσετε την εικ να που παρουσιάζεται η Βασιλική π λη της Χαττο - σας (σ. 44) και να τη συγκρίνετε µε την εικ να της «π λης των λε ντων» των Μυκηνών (σ. 68). Τι παρατηρείτε ως προς την οικοδοµική τέχνη και τη διακ σµησή τους; 74 75

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα Εργασία Ιστορίας U«Μυκηναϊκός Πολιτισµός» UΜε βάση τις πηγές και τα παραθέµατα Ελένη Ζέρβα Α1 Μελετώντας τον παραπάνω χάρτη παρατηρούµε ότι τα κέντρα του µυκηναϊκού κόσµου ήταν διασκορπισµένα στον ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός μυκηναϊκός Η χώρα. Οι πηγές. ομηρικά έπη

1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός μυκηναϊκός Η χώρα. Οι πηγές. ομηρικά έπη 1.2 Ο μυκηναϊκός πολιτισμός Στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ύστερη εποχή του χαλκού (1600-1100 π.χ.) διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε ο πρώτος μεγάλος ελληνικός πολιτισμός. Έχει ονομαστεί συμβατικά μυκηναϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 1. Βασιλεύς ονομαζόταν ο ανώτατος άρχοντας των μυκηναϊκών ανακτόρων. 2.Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σελ. βιβλ Μινωικός πολιτισμός ΙΣΤΟΡΙΑ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σελ. βιβλ Μινωικός πολιτισμός ΙΣΤΟΡΙΑ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σελ. βιβλ. 60-97 Μινωικός πολιτισμός Γενικές πληροφορίες Τι είναι ο Μινωικός πολιτισμός; Μινωικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε την εποχή του χαλκού στην Κρήτη και φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ο Ελλαδικός χώρος, με τη μεγάλη γεωμορφολογική ποικιλία που διαθέτει, φιλοξένησε από νωρίς τη ζωή. Οι πρώτοι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στο χώρο αυτό χρησιμοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 02 1Ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ

Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 02 1Ο ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ Μυκηναϊκός Πολιτισμός 1 Πότε; 2 1600-1100 π.χ Πού; 3 Στην ηπειρωτική Ελλάδα Γιατί μυκηναϊκός ; Από την «πολύχρυσο Μυκήνη», το σπουδαιότερο κέντρο του πολιτισμού αυτού. 4 Δεν ξεχνώ Είναι ο πρώτος μεγάλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : 1600 1100 Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ : Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Χώρος : ηηπειρωτικήελλάδααπότηθεσσαλίαωςτην Πελοπόννησο Τα φύλα

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6336 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (I). Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Α περισσεύει. Οι σωστές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος ηύστερηεποχήτου χαλκού (1600-1100 π.χ.) Χώρος η ηπειρωτική Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Χρόνος ηύστερηεποχήτου χαλκού (1600-1100 π.χ.) Χώρος η ηπειρωτική Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Χρόνος ηύστερηεποχήτου χαλκού (1600-1100 π.χ.) Χώρος η ηπειρωτική Ελλάδα Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Χάρτης με οικισμούς της υστεροελλαδικής περιόδου Είναι ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός Προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ( ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1100-750 π.χ.).) Ή ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΣΕ ΑΥΤΌ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΙΩΝΕΣ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Εισαγωγικά: ΟΡΙΣΜΟΣ: Με τον όρο μυκηναϊκός πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της ΎστερηςΕποχήςτουΧαλκούαπότο1600-1100 π. Χ. που αναπτύχθηκε κυρίως στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν

ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ Όταν οι μαθητές δημιουργούν ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στην Α τάξη Γυμνασίου, οι μαθητές μας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση

Χρήση. Αποκρυπτογράφηση Εύρεση Ανακαλύφθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς, που την ονόμασε έτσι επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική γραφή)

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6326 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Èı Ó ÎÙ ÛË ÙÔ ÎÚ ÙÔ ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ÚÔ Ï ÛË ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ªÂÁ Ï ÂÎÛÙÚ ÙÂ Â ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ. ÂappleÈ ÚÔÌ ÙˆÓ «Ï ÒÓ ÙË ı Ï Û- Û» À π O O O.

Èı Ó ÎÙ ÛË ÙÔ ÎÚ ÙÔ ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ÚÔ Ï ÛË ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ªÂÁ Ï ÂÎÛÙÚ ÙÂ Â ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ. ÂappleÈ ÚÔÌ ÙˆÓ «Ï ÒÓ ÙË ı Ï Û- Û» À π O O O. 5. Οι Χετταίοι ή Χεττίτες Με επίκεντρο την ανατολική περιοχή της Μ. Ασίας συγκροτήθηκε στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ. ένα ισχυρ κράτος. Κάτοικοί του ήταν γηγενείς ασιατικοί πληθυσµοί και «ινδοευρωπαϊκά»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Ομηρική εποχή Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. 1100 π.χ.: Εναρξη της ελληνικής ιστορίας. 11 ος 9 ος αιώνας:οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου Α.. Β.. Γ...

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου Α.. Β.. Γ... Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου 1) Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την εποχή του χαλκού: Α.. Β.. Γ... 2) Επιλέξτε ποιες λέξεις της στήλης Β

Διαβάστε περισσότερα

Εποχή του Χαλκού (3.000 π.χ π.χ.) Μιχαέλα Αλεξανδρίδη

Εποχή του Χαλκού (3.000 π.χ π.χ.) Μιχαέλα Αλεξανδρίδη Εποχή του Χαλκού (3.000 π.χ. 1.100 π.χ.) Μιχαέλα Αλεξανδρίδη Εποχή του Χαλκού Εποχή του Χαλκού Λαοί και πολιτισμοί της Εγγύς Ανατολής Αρχαίοι Ελληνικοί Πολιτισμοί Κυκλαδικός Πολιτισμός Μινωικός Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκός πολιτισμός η τέχνη Η μυκηναϊκή τέχνη διαμορφώθηκε υπό την άμεση επίδραση του μινωικού πολιτισμού. Μετά την παρακμή της μινωικής Κρήτης

Μυκηναϊκός πολιτισμός η τέχνη Η μυκηναϊκή τέχνη διαμορφώθηκε υπό την άμεση επίδραση του μινωικού πολιτισμού. Μετά την παρακμή της μινωικής Κρήτης Μυκηναϊκός πολιτισμός η τέχνη Η μυκηναϊκή τέχνη διαμορφώθηκε υπό την άμεση επίδραση του μινωικού πολιτισμού. Μετά την παρακμή της μινωικής Κρήτης (αρχές του 14ου αι. π.χ.) διαφαίνεται μια απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Τάξη Α Γυμνασίου. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:...

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. Τάξη Α Γυμνασίου. Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξη Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... Ημερομηνία:... Βαθμός:... Επιμέλεια: Σοφία Τουμασή Μέρος Α : Να απαντήσεις υποχρεωτικά και στις τρεις (3) ερωτήσεις. 1.α) Να γράψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6134 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ επιμέλεια: ΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ φιλόλογος Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.1 Η χώρα Αίγυπτος: ΒΑ τμήμα της Αφρικής, το οποίο διαρρέει ο Νείλος. Σπουδαιότητα του ποταμού για την εξέλιξη της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ )

2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ ) 2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ. 20-23) 2.1. Η Χώρα. Νείλος : Πηγές από Αιθιοπία και δέλτα. Δυτικά : Η Λιβυκή έρημος. Ανατολικά : Η έρημος του Σινά έως Ερυθρά Θάλασσα. Λάσπη Ευφορία. Άνω Αίγυπτος-Κάτω Αίγυπτος. 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ΟΜΑΔΑ Α 1. Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.χ.) 1. ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός πολιτισμός. Η ακμή του κρητομινωικού πολιτισμού παρουσιάζεται μεταξύ του 1900 και του 1450 π. Χ.

Μινωικός πολιτισμός. Η ακμή του κρητομινωικού πολιτισμού παρουσιάζεται μεταξύ του 1900 και του 1450 π. Χ. Μινωικός πολιτισμός Η ακμή του κρητομινωικού πολιτισμού παρουσιάζεται μεταξύ του 1900 και του 1450 π. Χ. Μινωικός πολιτισμός Στην ανάπτυξή του συντέλεσαν το εύκρατο - θερμό κλίμα, το εύφορο έδαφος, η μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

οργανωτικής δηµιουργίας, στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν τα θεµέλια του ελληνικο πολιτισµο. Οι µετακινήσεις (11ος-9ος αι. π.χ.). Στα τέλη του 12ου αι.

οργανωτικής δηµιουργίας, στη διάρκεια της οποίας τέθηκαν τα θεµέλια του ελληνικο πολιτισµο. Οι µετακινήσεις (11ος-9ος αι. π.χ.). Στα τέλη του 12ου αι. 2. H αρχαία Ελλάδα (απ το 1100 ως το 323 π.χ.) Η ελληνική ιστορία µε τη µελέτη του µυκηναϊκο πολιτισµο έχει διαν σει την πρωτο-ιστορική της περίοδο. Η επιστηµονική έρευνα ρισε την αρχή της ελληνικής ι-

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) (συνέχεια) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Με τον Αιγυπτιακό

Με τον Αιγυπτιακό Με ποιον πολιτισμό θα ασχοληθούμε; Με τον Αιγυπτιακό Η θέση της Αιγύπτου Τι βλέπετε; Αίγυπτος και Νείλος Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξη της στον Νείλο. Το άγονο έδαφος κατέστη εύφορο χάρη στις πλημμύρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

της Φωτιάδου Χαρούλας - Μαρίας

της Φωτιάδου Χαρούλας - Μαρίας της Φωτιάδου Χαρούλας - Μαρίας Κρητικές Γραφές Κρητική Ιερογλυφική Γραμμική Γραφή Α Γραμμική Γραφή Β Παλαιοανακτορική Περίοδο ως και την Α Νεοανακτορική Περίοδο (2000 1700 π.χ.) Κρήτη (Κνωσός, Μάλια, Φαιστός)

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Σάββατο, 21 Μάρτιος :16 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 21 Μάρτιος :38

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Σάββατο, 21 Μάρτιος :16 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 21 Μάρτιος :38 Η διασωθείσα μέχρι τους ιστορικούς χρόνους παράδοση, αλλά και τα πρώτα γραπτά κείμενα, οι πήλινες πινακίδες των αρχείων των μυκηναϊκών ανακτόρων, μας πληροφορούν για την ύπαρξη μικρών κρατών με αυστηρή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Α ΜΕΡΟΣ - ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στα πολύ παλιά

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική Αρχαιολογία Γ εξαμήνου. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος της 2 ης χιλιετίας π.χ.

Προϊστορική Αρχαιολογία Γ εξαμήνου. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος της 2 ης χιλιετίας π.χ. Προϊστορική Αρχαιολογία Γ εξαμήνου Το Αιγαίο και η Μεσόγειος της 2 ης χιλιετίας π.χ. Α Ενότητα: Άνθρωπος και Τοπίο Τροία, πεδιάδα Σκαμάνδρου Ιράκ Ποταμός Ευφράτης Ιορδανία Ιορδάνης και υψίπεδα Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012 2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 10:45 13:15 Όνομα μαθητή/τριας:

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Το ανάκτορο της Φαιστού είναι το δεύτερο σε μέγεθος ανάκτορο της μινωικής Κρήτης με έκταση 18.000 τ.μ. B 11 Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >>

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >> 1 Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 : > ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Χτισμένη πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6400 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1o ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Φαιστού Το ανάκτορο της Φαιστού είναι το δεύτερο σε μέγεθος ανάκτορο της μινωικής Κρήτης με έκταση.000 τ.μ. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος. Παναγιώτα Πολυχρονάκου Σγουρίτσα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος. Παναγιώτα Πολυχρονάκου Σγουρίτσα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μνημειακή Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική της Μυκηναϊκής Ελλάδος Παναγιώτα Πολυχρονάκου Σγουρίτσα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η Αργολίδα κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο Η ακρόπολη της Τίρυνθας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Η κεραμική, μια πανάρχαια τέχνη, χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα. Όταν αναμείξουμε το αργιλόχωμα με νερό θα προκύψει μία πλαστική μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 04 Νοέμβριος :10 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 04 Νοέμβριος :10 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 04 Φεβρουάριος :32 Το πρώτο ανάκτορο της Κνωσού κτίστηκε γύρω στο 2000 π.χ. στο νότιο άκρο της μεσομινωικής πόλης και καταστράφηκε από σεισμό στο 1900 π.χ. {tab=το ανάκτορο} Στη θέση του κτίστηκε σχεδόν αμέσως ένα νέο, λαμπρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13/06/2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραδείγματα σφραγιδολίθων πριν την Υστεροκυπριακή περίοδο είναι περιορισμένα σε αριθμό και το δημοφιλές σχήμα είναι το ορθογώνιο πλακίδιο.

Τα παραδείγματα σφραγιδολίθων πριν την Υστεροκυπριακή περίοδο είναι περιορισμένα σε αριθμό και το δημοφιλές σχήμα είναι το ορθογώνιο πλακίδιο. Σφραγιδογλυφία Τα παραδείγματα σφραγιδολίθων πριν την Υστεροκυπριακή περίοδο είναι περιορισμένα σε αριθμό και το δημοφιλές σχήμα είναι το ορθογώνιο πλακίδιο. Κατά την ΥΚΙ φάση ο αριθμός των σφραγίδων είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ( 4. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ( 4. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2013 1/1/2013 : 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ( 4. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Οι Μυκήνες (Μυκήναι, Μυκήνη) ήταν αρχαία πόλη της Αργολίδας κοντά στο βουνό Τρητός κι απέναντι απ' τον Αργολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΣΕΛΙΔΕΣ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΣΕΛΙΔΕΣ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ:Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2017 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 2 Ώρες ΩΡΑ: 08:00-10:00 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ..

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης

Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών Διαδικτύου: Εφαρμογή για τους Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Καταγραφή και Διαχείριση Πολιτιστικής Πληροφορίας με τη χρήση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12.06.2014 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (7:45π.μ.- 9:45μ.μ.) Βαθμός :...

Διαβάστε περισσότερα

Τι πραγματευόμαστε: Ιστορικά γεγονότα Πολιτισμό της Κρήτης Προσωπικότητες Νησιά της Μεσογείου και άλλα ειδικά θέματα

Τι πραγματευόμαστε: Ιστορικά γεγονότα Πολιτισμό της Κρήτης Προσωπικότητες Νησιά της Μεσογείου και άλλα ειδικά θέματα ΚΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τι πραγματευόμαστε: Ιστορικά γεγονότα Πολιτισμό της Κρήτης Προσωπικότητες Νησιά της Μεσογείου και άλλα ειδικά θέματα Περιεχόμενα Ειδικά Θέματα Μινωικός Πολιτισμός Βενετοτουρκικός πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην ακρόπολη των Μυκηνών

Ακολούθησέ με... στην ακρόπολη των Μυκηνών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στην ακρόπολη

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα:. Αρ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:.. Τμήμα:. Αρ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Τάξη: Α Ημερ.: 26 /05/2017 Διάρκεια εξέτασης: Δύο (2) ώρες Βαθμός:. Υπογραφή καθηγητή: Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

Ανάβρυτα Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα

Ανάβρυτα Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα Ανάβρυτα 2015 2016 Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα Γεωργική Οικονομία Τα πρώτα βήματα στην γεωργική οικονομία γίνονται κατά την Μυκηναϊκήεποχή. Τηνεποχήαυτή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 8.00 10.00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2:30 ώρες ΩΡΑ: 10:45 1:15 Όνομα Μαθητή/τριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ02 ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΙΑ02 ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΑ02 ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Από τη Μεσοχαλκή στην Υστεροχαλκή Στην αρχή της ΥΧ περιόδου η εικόνα σε κάθε περιοχή παραμένει η ίδια με τη ΜΧ, με εξαίρεση την Ηπειρωτική Ελλάδα. Κρήτη: η ανακτορική κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκός Πολιτισμός

Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΥΠΥΡΓΕ ΠΛΤΣΜΥ, ΠΑΕΑΣ ΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΚΗ ΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΤΗΤΩΝ ΚΑ ΠΛΤΣΤΚΗΣ ΚΛΗΡΝΜΑΣ ΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΣΕΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΕΥΤΚΩΝ ΠΡΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑ ΕΠΚΝΩΝΑΣ Μυκηναϊκός Πολιτισμός ες τη λύση! Λύσεις των δραστηριοτήτων ΠΕΡΕΧΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ.

Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ. απο το λιθο στα μεταλλα -- η εποχη του χαλκου Κεφάλαιο 2 Από το λίθο στα μέταλλα Η Εποxή του Χαλκού 3000--1100 π.χ. Την Εποχή του Χαλκού η πιο σημαντική πρώτη ύλη ήταν ο χαλκός. Σιγά σιγά ο χαλκός πήρε

Διαβάστε περισσότερα

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία

Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Θέμα της διδακτικής πρότασης Η μετατροπή της Αθηναϊκής Συμμαχίας σε Ηγεμονία Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να προσδιορίσουν την πορεία που οδήγησε την Αθήνα σε ρόλο ηγεμόνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦΟΣ-ΙΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ

ΤΑΦΟΣ-ΙΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΤΑΦΟΣ-ΙΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διώροφο οικοδόμημα Θαλαμωτός τάφος

Διαβάστε περισσότερα