Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας"

Transcript

1 Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

2 Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού επιπέδου προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους, εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης και οργανώνει σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης για τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της» (Απόσπασμα από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου)

3 Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την εξέλιξη και την επιχειρηματική της επιτυχία. Με εργαζόμενους στην Ελλάδα κατά το 2012 και εργαζόμενους σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανοποίηση, η εκπαίδευση, η εξέλιξη και η ανταμοιβή των εργαζομένων της αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα της Τράπεζας και για το ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας συμπεριφοράς και δεοντολογίας έχει θεσπιστεί και τηρείται Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος περιγράφει τις βασικές Αρχές και τους Κανόνες που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και την πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου. Ο Κανονισμός Εργασίας της Τράπεζας καταρτίστηκε και ισχύει από το Έχει αναθεωρηθεί με σειρά Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) που ακολούθησαν και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων σε αυτήν, από την πρόσληψή τους μέχρι την αποχώρησή τους. Οι Άνθρωποι της Εθνικής Τράπεζας Το συνολικό προσωπικό, που απασχόλησε πανελλαδικά η Τράπεζα κατά το 2012, ανήλθε σε εργαζόμενους, εκ των οποίων το 53,49% ήταν άνδρες και το 46,51% γυναίκες. Σε σχέση με το 2011 σημειώθηκε μείωση στο συνολικό προσωπικό κατά 3,65%, η οποία οφείλεται κυρίως στον υψηλότερο αριθμό συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων. 68

4 69

5 70

6 Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης - ανανέωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της, διεξάγει διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών της σε κύριο προσωπικό. Το 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης 1 ακόμη υπαλλήλου, επιτυχόντος του διαγωνισμού που πραγματοποίησε η Τράπεζα το 2010 (Διαγωνισμός πρόσληψης υπαλλήλων, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ του 5ου Επιστημονικού πεδίου). Επίσης, προσλήφθηκαν 10 υπάλληλοι, τέκνα θανόντων εν ενεργεία υπαλλήλων, σε εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους Παράλληλα, η Τράπεζα, με στόχο την αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού των θυγατρικών εταιρειών της για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της, προσέλαβε κατά το 2012, 25 υπαλλήλους προερχόμενους από την Εθνική Χρηματιστηριακή και 16 υπαλλήλους προερχόμενους από την Asset Management, με συμβάσεις ειδικών συνεργατών. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Κατά τη διάρκεια του 2012, συνεχίστηκε η εφαρμογή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ο Τομέας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος στη συνέχεια από , αναβαθμίστηκε σε αυτόνομη οργανωτική Μονάδα ως Διεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου. Παράλληλα η Διεύθυνση Προσωπικού Τράπεζας & Ομίλου Εσωτερικού ενσωμάτωσε τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού Μονάδων Εξωτερικού και αποτελεί πλέον ενιαία οργανική Μονάδα της Τράπεζας ως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης εργασιών και αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας απέκτησε Ομιλική ευθύνη και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου Με στόχο την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας με την Απόφαση 2650/ της Τράπεζας της Ελλάδος αναθεωρήθηκε από την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου σε συνεργασία με τον Τομέα Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και με άλλες Διευθύνσεις της Τράπεζας, η Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου θεσπίζει το πλαίσιο για την παροχή αμοιβών σε επίπεδο Ομίλου και καθορίζει τις γενικές αρχές (π.χ. την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη κινδύνων στην Τράπεζα και τον Όμιλο, την αξιοπιστία και διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με αποδοχές) σύμφωνα με τις οποίες ο Όμιλος οφείλει να λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στο προσωπικό και τα στελέχη. Η Πολιτική προωθήθηκε στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου προς υιοθέτηση από τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Κατά την ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αναθεωρήθηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Αμοιβών του Δ.Σ. της ΕΤΕ. Πολιτική Παροχών Στελεχών Τράπεζας και Ομίλου Με στόχο την αποτύπωση των βασικών αρχών χορήγησης των παροχών στα Στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και την ομογενοποίηση των ακολουθούμενων πρακτικών και διαδικασιών χορήγησης των παροχών στον Όμιλο, καταρτίστηκε από τον Τομέα Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, η Πολιτική Παροχών Στελεχών της Τράπεζας και του Ομίλου, ως αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Αποδοχών. Η εν λόγω Πολιτική εγκρίθηκε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Job Description) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου για το έτος 2012, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Περιγραφές Θέσεων Εργασίας» κατά τη διάρκεια του οποίου καταρτίστηκαν, 117 περιγραφές (89 προβλεπόμενες και 28 επιπλέον του αρχικού προγραμματισμού), που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ως προς την οριστικοποίησή τους. Εκτός από τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το ισχύον κανονιστικό περιβάλλον και τις βέλτιστες πρακτικές, μέσω του έργου «Περιγραφές Θέσεων Εργασίας» επιτυγχάνεται η διευκόλυνση στη διαμόρφωση της στρατηγικής, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών προγραμματισμού και κάλυψης αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Τράπεζα και τον Όμιλο. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η υιοθέτησή του σε όλο τον Όμιλο ενώ ήδη παρέχεται συνδρομή στις Θυγατρικές Εσωτερικού για την κατάρτιση των περιγραφών θέσεων εργασίας τους. Προγραμματισμός Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού προσδιορίστηκαν οι ποσοτικές και ποιοτι- 71

7 κές ανάγκες σε προσωπικό προκειμένου να σχεδιασθούν τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, καθιερώθηκε διαδικασία μετακίνησης προσωπικού Θυγατρικών Εσωτερικού, με στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση του προσωπικού Θυγατρικών Εσωτερικού εντός του Ομίλου καθώς και την αντιμετώπιση των αναγκών σε προσωπικό σε Μονάδες της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια του 2012, αξιολογήθηκαν 50 άτομα, εκ των οποίων 33 προσλήφθηκαν σε Μονάδες της Τράπεζας και 3 σε άλλες Θυγατρικές βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών σε προσωπικό των Θυγατρικών Μονάδων Εσωτερικού, ο Τομέας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού εισηγήθηκε διαδικασία προσλήψεων από την ευρύτερη αγορά εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε στο τέλος του έτους και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Πρόγραμμα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας (Job Rotation) Κατά το 2012, σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή πιλοτικό Πρόγραμμα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας (Job Rotation), διάρκειας πέντε μηνών, το οποίο αφορά νέους εργαζόμενους σε Μονάδες της Διοίκησης χωρίς προϋπηρεσία στο Δίκτυο Καταστημάτων. Στόχος του Προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός των εργασιακών εμπειριών και γνώσεων των συμμετεχόντων, η απόκτηση πληρέστερης αντίληψης της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Τράπεζας και η ενίσχυση της πελατοκεντρικής κουλτούρας. Ο σκοπός, τα οφέλη, οι βασικές παράμετροι και οι προϋποθέσεις για την προαιρετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανακοινώθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα μέσω κειμένου που αναρτήθηκε στην «Εσωτερική Επικοινωνία» τον Οκτώβριο του Για την υλοποίησή του προγράμματος, ο Τομέας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού επέλεξε βάσει συνεντεύξεων 12 άτομα, τα οποία παρακολούθησαν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα το Δεκέμβριο του 2012 προκειμένου να αποσπαστούν σε Καταστήματα της Αττικής τον Ιανουάριο του Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής του εφαρμογής (Ιούνιος 2013), το Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί στο σύνολό του, ενώ σε επόμενο χρόνο προβλέπεται η επέκτασή του και σε άλλους εργαζόμενους των Μονάδων Διοίκησης και του Δικτύου. Βελτίωση των Διοικητικών Αναφορών Ανθρώπινου Δυναμικού Με στόχο τον καλύτερο έλεγχο, την συνολική παρακολούθηση και διαχείριση του προϋπολογισμού του κόστους προσωπικού, ενισχύθηκαν οι τριμηνιαίες αναφορές ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προσωπικού, αναλύσεις κόστους (π.χ. μισθοδοσίας, υπερωριών και μη ληφθέντων αδειών) καθώς και στοιχεία για την μέτρηση της απόδοσης των διαφόρων Διευθύνσεων της Τράπεζας και των θυγατρικών, με κοινούς δείκτες. Νέο σύστημα μισθοδοσίας Επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα του SAP, προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο σύστημα μισθοδοσίας.παράλληλα, και ενόψει της εγκατάστασης του νέου συστήματος μισθοδοσίας, έγινε εξορθολογισμός των επιδομάτων που χορηγούνται από την Τράπεζα με σκοπό την, κατά το δυνατόν, αυτοματοποίηση της χορήγησής τους και την καλύτερη παρακολούθησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν μέσω του μηχανογραφικού συστήματος SAP HR, νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης μισθοδοτικών θεμάτων, όπως: ταμιακών επιδομάτων, υπερωριών, απεργιών, στάσεων εργασίας, καθώς και επιδομάτων γάμου και τέκνων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τη μετάπτωση των στεγαστικών δανείων, που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου στο προσωπικό, στο μηχανογραφικό σύστημα IRIS. Πολιτική Ταξιδίων Καταρτίστηκε από την Τράπεζα Πολιτική Ταξιδιών των Στελεχών της με κεντροποίηση της λογιστικής τους παρακολούθησης και εκκαθάρισης από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Παροχή στοιχείων για συνταξιοδοτήσεις Η Τράπεζας προετοίμασε μηχανογραφική εφαρμογή για την παροχή στοιχείων στο ΤΣΠΕΤΕ-ΙΚΑ σχετικά με το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών πενταετίας των εργαζομένων της, προκειμένου ο εν λόγω φορέας να απονέμει συντάξεις. Αντιμετώπιση Δικαστικών Αγωγών Η Τράπεζα, με σκοπό την αντιμετώπιση της μαζικής καταβολής αποζημιώσεων του ν.3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων», με ταυτόχρονη παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωμα αγωγής από τους δικαιούχους, αποφάσισε να χορηγεί την εν λόγω αποζημίωση οικειοθελώς. Διοικητική μέριμνα προς το ΤΥΠΕΤ Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για εξορθολογισμό των δαπανών, σχεδίασε νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των παιδιών των εργαζο- 72

8 μένων της στις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ, μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων μερών (ΤΥΠΕΤ και εργαζόμενου) Θυγατρικές Εξωτερικού: Σχεδιασμός Πολιτικών Διαδικασιών και Προτύπων Εντύπων σε Θυγατρικές του Εξωτερικού Αναφορικά με τις Θυγατρικές Εξωτερικού, συνεχίστηκαν οι επισκέψεις σε αυτές των αρμοδίων στελεχών με στόχο την εποπτεία, την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την ευθυγράμμιση των Πολιτικών και διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό: Συνεχίστηκε η υλοποίηση της Πολιτικής Εκπαίδευσης του Ομίλου Εξωτερικού από επτά Θυγατρικές. Απεστάλη η νέα Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου στις Θυγατρικές, που υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου για προσαρμογή και υιοθέτηση. Συντάχθηκε Πολιτική Πρόσληψης και Επιλογής Προσωπικού για τον Όμιλο Εξωτερικού και αναμένεται η λήψη έγκρισης από τη Διοίκηση. Συνεχίστηκε η υλοποίηση του Εγχειριδίου/Κανονισμού Προσωπικού σε επτά Θυγατρικές, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική συμπεριφορά, την περιγραφή των εργασιακών κανόνων/πλαισίου αναφορικά με τις προσλήψεις, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και τις αμοιβές του προσωπικού και την πειθαρχική διαδικασία. Εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της Τράπεζας η Διαδικασία Επιλογής Στελεχών για την πλήρωση ανωτάτων θέσεων στις Μονάδες Εξωτερικού, η οποία θα εφαρμόζεται εφεξής. Εφαρμόστηκε, με στόχο την ευθυγράμμιση λειτουργίας των τοπικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, κοινό Μοντέλο Λειτουργίας τους (Group HR Operating Model) σε 3 Θυγατρικές. Επιλύθηκαν ασφαλιστικά, καθώς και φορολογικά θέματαεκπατριζόμενων στελεχών, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των στελεχών του Ομίλου Εξωτερικού, επιλέχθηκαν 3 Στελέχη από ισάριθμες Θυγατρικές, προκειμένου να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΜΒΑ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα δίδακτρα των οποίων καλύφθηκαν εξ ολοκλή ρου από την Τράπεζα. Αξιολόγηση Εργαζομένων Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στην προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων της, τη μέγιστή δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης, έχει από ετών αναπτύξει εσωτερικό Σύστημα Αξιολόγησης και 73

9 Ανάπτυξης Προσωπικού. Το σύστημα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, ενώ έχει επεκταθεί και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Με βάση νεότερα δεδομένα, επανεξετάσθηκε και ανασχεδιάσθηκε το έργο "Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης" και εξελίσσεται τόσο η υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής, όσο και η πιλοτική εφαρμογή του σε επίπεδο Ομίλου. Η αξιολόγηση των εργαζομένων εφαρμόζεται στις αρχές κάθε έτους, με αναφορά στο προηγούμενο έτος. Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση για εργαζόμενους ( άντρες,ποσοστό 54,29% και γυναίκες,ποσοστό 45,71%), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (ποσοστό 91,25%).Το σύνολο των ανδρών που αξιολογήθηκαν σε σχεση με το συνολικό αριθμό ανδρών που εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα αποτελεί το 92,61% ενώ το αντιστοιχο των γυναικών είναι 89,68%. Επιλογή Προσωπικού Οι ανάγκες της Τράπεζας για κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων αντιμετωπίστηκαν και το 2012 κυρίως με προκηρύξεις θέσεων μεταξύ των εργαζομένων της. Η Επιλογή Προσωπικού, που διερευνά τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ιδιότητες των εργαζομένων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους σε σχέση με τις ανάγκες της Τράπεζας, εξέτασε 550 υποψηφιότητες και διενήργησε 405 συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο 12 προγραμμάτων Επιλογής και 350 συνεντεύξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Γενικής Αξιολόγησης και Νεοπροσληφθέντων. Επίσης, διενεργήθηκαν και αξιολογήθηκαν 685 τεστ πνευματικών δεξιοτήτων, προφίλ προσωπικότητας και γραπτές δοκιμασίες εργαζομένων. Ακόμη, η Επιλογή Προσωπικού συνέδραμε στην κάλυψη αναγκών με μετακινήσεις προσωπικού εντός του Ομίλου. Τέλος, ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή Προγραμμάτων Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων Η Εθνική Τράπεζα, ενισχύοντας τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού της για επαγγελματική επιμόρφωση σε όλα τα επίπεδα, προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και βελτίωσης των προσωπικών και εργασιακών ικανοτήτων των εργαζομένων της. Η επιτυχής πορεία και επίτευξη των στόχων της Τράπεζας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα προσαρμογής και διαχείρισης αλλαγών των ανθρώπων της στο μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μέσω ανοικτών σεμιναρίων, καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων μέσω στοχευμένων σεμιναρίων. 74

10 Βασικές προτεραιότητες της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης κατά το 2012 υπήρξαν: Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση επίκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως: Θέματα Χαρτοφυλακίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Κανονιστική Συμμόρφωση, Αποτροπή Κρουσμάτων Απάτης (Anti-Fraud), Εργασίες Εξωτερικού, Ανάπτυξη Διοικητικών Δεξιοτήτων (Management I και ΙΙ). Η διοργάνωση προγραμμάτων πιστοποίησης εργαζομένων, για παροχή συμβουλών σε θέματα επενδυτικών προϊόντων και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προκει μένου να αποκτήσουν τα απαιτούμενα από το Νόμο πιστοποιητικά, σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία MiFID. Η συνέχιση του προγράμματος ένταξης και ανάπτυξης των νέων υπαλλήλων. Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων για τις ανάγκες των θυγατρικών εταιριών εσωτερικού και εξωτερικού. Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού συνέχισαν να είναι σε ισχύ οι παρακάτω αναφερόμενες Πολιτικές: Πολιτική Υποστήριξης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Πιστοποίησης για τον Όμιλο της ΕΤΕ Συμμετοχές σε Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε απόκτηση Επαγγελματικής Πιστοποίησης * *CFA, ACCA, CIPD 75

11 Πολιτική για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Συμμετοχές σε Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Εκπαίδευση στην Αποτροπή Κρουσμάτων Απάτης (anti-fraud) Συνεχίστηκε και κατά το 2012 η εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αποτροπής κρουσμάτων απάτης και πρόληψης της διαφθοράς, σε συνεργασία με τον Τομέα Ειδικών Ελέγχων και Αντιμετώπισης Απατών, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Οι διοργανώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Κρήτη, απευθύνονταν σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές Καταστημάτων, με στόχο την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης της ανώτερης βαθμίδας στελεχών των Καταστημάτων της Τράπεζας πανελλαδικά. Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, συνέχισε την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε θέματα Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος μέσω σεμιναρίων αίθουσας και e-learning διοργανώσεων. Παράλληλα, τηρεί επικαιροποιημένο το εκπαιδευτικό υλικό στο Ιntranet, για την ενημέρωση των υπαλλήλων σε θέματα πρόληψης ξεπλύματος χρήματος και αποφυγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Χαρακτηριστικά Γνησιότητας Ευρώ και Ξένων Τραπεζογραμματίων Συνεχίστηκε η εκπαίδευση των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις συναλλαγής και κεντρικών ταμείων, με σεμινάρια που αφορούν στην αναγνώριση της γνησιότητας Ευρώ και Ξένων Τραπεζογραμματίων. Πραγματοποιήθηκαν 15 διοργανώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων Κατά το 2012, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν νέα προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα διαχείρισης χρόνου και αντιμετώπισης της έντασης στο χώρο εργασίας στο πλαίσιο της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς. Επίσης, συνεχίστηκε το πρόγραμμα «Τεχνικές Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό του ΤΥΠΕΤ, με διοργανώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 76

12 Εκπαίδευση σε Θέματα Ρύθμισης οφειλών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων Υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ρύθμισης οφειλών σε προϊόντα αρμοδιότητας Κτηματικής και Καταναλωτικής Πίστης, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 19 διοργανώσεις για 258 εργαζομένους. Παράλληλα, μέσω e-learning για θέματα ρύθμισης οφειλών Κτηματικής και Καταναλωτικής Πίστης εκπαιδεύτηκαν 485 άτομα. Πρόγραμμα Ένταξης και Ανάπτυξης των Νέων Υπαλλήλων Συνεχίστηκε η εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν 14 διοργανώσεις σε θέματα: «Επικοινωνία και Ομαδική Εργασία» και «Διαπραγμάτευση». Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομες εστιασμένες συνεντεύξεις, αξιολόγηση του «Δυναμικού» τους (assessment of potential) και αξιολόγηση (με κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο) από τους Προϊσταμένους τους. Υποστήριξη στους συμμετέχοντες σε εξετάσεις απόκτησης των απαιτούμενων από τον Νόμο πιστοποιητικών (Α1, Α2, Β1 και Β), σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία MiFID Διατίθεται μέσω του Intranet, ηλεκτρονική βάση ερωτήσεων που καλύπτουν την εξεταστέα ύλη για κάθε πιστοποιητικό, ως επιπλέον στήριξη, παράλληλα με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προετοιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται στους εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στις παραπάνω εξετάσεις, η δυνατότητα να εξασκούνται σε ασκήσεις προσομοίωσης, λαμβάνοντας και σχετική ανατροφοδότηση. Πιστοποιήσεις Επαγγελματικής Επάρκειας Κατά τη διάρκεια του 2012 διενεργήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς εννέα σειρές εξετάσεων, οι 5 εκ των οποίων αφορούσαν σε πιστοποίηση επενδυτικών υπηρεσιών και οι υπόλοιπες 4 σε πιστοποίηση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών οι συμμετοχές της Τράπεζας στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ήταν 294, για την λήψη των ακόλουθων τίτλων: Α1 «λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες», Α2 «λήψη και διαβίβαση εντολών σε παρά- 77

13 γωγα προϊόντα», Β1 «παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες» και Β «παροχή επενδυτικών συμβουλών». Κατά το 2012 τα αποτελέσματα ανά εξεταζόμενη ενότητα είναι: Αναφορικά με την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (επίπεδο Α) οι συμμετοχές της Τράπεζας στις εξετάσεις ήταν 244. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 82,78%. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και περιβάλλοντος, συνέχισε να παρέχει το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση», καθώς και εκπαιδεύσεις σε εξωτερικούς φορείς για πιστοποίηση των στελεχών της που εμπλέκονται στη διαδικασία σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης ΕΚΕ. Εκπαίδευση από Απόσταση Το 2012 επιτεύχθηκαν οι παρακάτω στόχοι: Υιοθετήθηκε και παραμετροποιήθηκε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη τόσο από το δίκτυο της Τράπεζας όσο και εκτός αυτής (Web-based). Αναπτύχθηκαν νέα ηλεκτρονικά μαθήματα, όπως η «Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες CRM)» σε επίπεδο Τράπεζας και η «Εκπαίδευση στην εφαρμογή EGRC» της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου στο σύνολο των εταιριών του Ομίλου (Τράπεζα και Θυγατρικές). Τα παραπάνω έργα είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους και την εκπαίδευση μεγάλου πλήθους συμμετεχόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι συμμετοχές στα εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα σημείωσαν αύξηση 51,08% έναντι του 2011 και αποτέλεσαν το 47,3% του συνολικού αριθμού εκπαιδευομένων, επιτυγχάνοντας έτσι και το 2012 τον τεθέντα στόχο 78

14 για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση από απόσταση -ως σύγχρονο εργαλείο- συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην καταπολέμηση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της μείωσης των μετακινήσεων (μείωση των εκπομπών CO2) και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων (χαρτί, μελάνι, κ.λπ). Πρόγραμμα e-learning για τον Όμιλο Μέσα στο 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση μέσω Internet που απευθυνόταν σε 274 επιθεωρητές του Ομίλου, στη χρήση της νέας έκδοσης της ελεγκτικής εφαρμογής EGRC. Οι εκπαιδευόμενοι κάλυπταν όλο το γεωγραφικό φάσμα δραστηριοποίησης του Ομίλου, προερχόμενοι από 12 συνολικά χώρες (Ρουμανία 11, Αλβανία 5, Βουλγαρία 30, Ηνωμένο Βασίλειο 2, Σερβία, 12, Νότιος Αφρική 3, Τουρκία 87, Αίγυπτος 2, Ελλάδα 109, Κύπρος 4, Μάλτα 1, Π.Γ.Δ.Μ. 8). Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στην Αγγλική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κουλτούρες των στελεχών του Ομίλου και ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων τη μέθοδο της προσομοίωσης, μέσω σχετικής άσκησης για αρτιότερη αφομοίωση της γνώσης. Keep Learning Με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικός χώρος μεταφοράς γνώσης, προσβάσιμος από όλο το προσωπικό της Τράπεζας. Με στόχο την υποστήριξη της παραπάνω δράσης, δημοσιεύονται: Άρθρα που προέρχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ALBA και φέρνουν σε επαφή το Προσωπικό μας με διεθνείς καλές εταιρικές πρακτικές, καθώς και με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο τουδιεθνούς management. Επιλεγμένα άρθρα, ομιλίες ή/και παρουσιάσεις στελεχών μας σε συνέδρια. Άδειες Σπουδών Η Τράπεζα, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη του προσωπικού της, ικανοποιεί σχετικά αιτήματα για χορήγηση αδειών συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, προκειμένου οι εργαζόμενοι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. 79

15 Κοινωνικές Παροχές προς τους Εργαζόμενους Καθώς η ισορροπία μεταξύ της εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων της, η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μια σειρά από παροχές και σχετικές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων Η Τράπεζα: Χορηγεί οικονομική βοήθεια στα παιδιά των εργαζομέ νων που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους. Διευκολύνει τους υπαλλήλους με ευέλικτα ωράρια σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη. Χρηματοδοτεί τη φροντίδα των παιδιών των εργαζομέ νων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Παρέχει οικονομική βοήθεια για τη μέριμνα των παιδιών των εργαζομένων. Χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους της Τράπεζας, των οποίων τα παιδιά εισάγονται μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή, σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Υποστήριξη των Οικογενειών των Εργαζομένων Επιπρόσθετα παρέχονται: Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων σε ιδιόκτητες ή μακροχρόνια μισθωμένες εγκαταστάσεις, δυνατότητα οικογενειακών διακοπών σε εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ, μέριμνα για τους βαριά νοσούντες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Όσον αφορά στον τομέα της Μέριμνας οργανώθηκαν εντός του 2012 Προγράμματα Οικογενειακής Συμβουλευτικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές και διαγνωστικές συνεδρίες. Επίσης πραγματοποιηθήκαν συνεδρίες συμβουλευτικής σε ασφαλισμένους εργαζόμενους της Τράπεζας από τους δύο ψυχολόγους του Ταμείου. Στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» πραγματοποιήθηκαν 621 συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και 570 συνεδρίες από οι- 80

16 κογενειακή βοηθό. Τέλος, η κοινωνική λειτουργός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πραγματοποίησε 80 επισκέψεις σε ασφαλισμένα μέλη του ΤΥΠΕΤ. Επιπλέον και κατά το 2012, η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της τελευταίας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) συνέχισε την εφαρμογή των ακόλουθων πρόσθετων παροχών: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών εργαζομένων. Μειωμένο ωράριο 2 ωρών για 4 χρόνια ή σωρευτική άδεια 12 μηνών επιπλέον της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας τοκετού και λοχείας, για τους γονείς με δίδυμα τέκνα. Αύξηση κατά μια ημέρα των ημερών αδείας, που ήταν 3 σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταν στην ΕΣΣΕ 2004 για νοσηλεία σε νοσοκομείο παιδιών και συζύγου. Δικαίωμα λήψης φοιτητικής άδειας σε όσους φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και επέκτασή του από το 2011 και σε όσους φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ικανοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, αιτημάτων συνυπηρέτησης συζύγων. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου 2 ωρών ημερησίως σε συναδέλφους με ειδικές ανάγκες. Η Τράπεζα, με βάση την από δεκαετίες διαμορφωμένη κουλτούρα της ως ενεργός υποστηρικτής και διοργανωτής εκδηλώσεων, διέθεσε για άλλη μια χρονιά, δωρεάν εισιτήρια στους εργαζομένους της για την παρακολούθηση διαφόρων πολιτιστικών δρώμενων. Άλλες Πρόσθετες Παροχές Πέραν των παραπάνω και έχοντας καλύψει πλήρως τις προβλεπόμενες από το νόμο μισθολογικές και άλλες παροχές προς το ανθρώπινο δυναμικό της, η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής της πολιτικής, προσφέρει μια σειρά πρόσθετων παροχών στους εργαζομένους της. Οι πρόσθετες παροχές για τη φροντίδα των εργαζομένων, μέσω του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ ΤΑΜΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΆ- ΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ) Το ΤΥΠΕΤ, είναι ο Ασφαλιστικός Φορέας που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στις οικογένειές τους. Ιδρύθηκε το 1930 και σήμερα αριθμεί περίπου ασφαλισμένους. Το ΤΥΠΕΤ κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα Ταμεία Υγείας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Κύριος λόγος επιτυχίας αυτού του πρότυπου Ταμείου είναι ο αυτοδιοικούμενος και αυτοδιαχειριζόμενος χαρακτήρας της Διοίκησής του (25 μέλη), που διασφαλίζει εναλλαγή, καθώς και σταθερότητα - διαφάνεια στη διαχείρισή του. Η αγορά, εγκατάσταση και 81

17 εφαρμογή του SAP από 1ης Ιανουαρίου 2012 στις λειτουργικές διαδικασίες του ΤΥΠΕΤ -με την ουσιαστική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας η οποία ανέλαβε εξολοκλήρου το σημαντικό κόστος- επιφέρει σημαντική αναβάθμιση στις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Η Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» αποτελείται σήμερα από συγκρότημα τριών κτηρίων και είναι πρότυπος χώρος υγειονομικών υπηρεσιών που παρέχει τη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας με γνώμονα τη φροντίδα στον άνθρωπο. Το ανακαινισμένο «Υγείας Μέλαθρον», μετά από την ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη της Τράπεζας, αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας που καταβάλλει το Ταμείο με βασικούς στόχους: Την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας προς όφελος των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας των Τραπεζών αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όσον αφορά στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τόσο τα ιατρεία του 6ου ορόφου στη Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά ιατρεία του Πειραιά, της Διεύθυνσης Πληροφορικής, του Ψυχικού και της Λεωφόρου Αθηνών προσέφεραν στους ασφαλισμένους μεγάλη εξυπηρέτηση. Το Οδοντιατρικό Κέντρο στην Αθήνα, συνέχισε και κατά το 2012 να παρέχει τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη στην Αττική και όχι μόνο, λειτουργώντας καθημερινά με 12ωρο πρόγραμμα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων. Παράλληλα, συνέχισαν τη λειτουργία τους τα Περιφερειακά Οδοντιατρεία προκειμένου να εξυπηρετήσουν ασφαλισμένους που διαμένουν εκτός Κέντρου. Το Οδοντιατρικό Τμήμα στη Θεσσαλονίκη καλύπτει πλέον με επιτυχία τις ανάγκες των μελών του συγκεκριμένου Νομού αλλά και των γύρω περιοχών. Με οδοντιάτρους όλων των ειδικοτήτων και με 12ωρη καθημερινή λειτουργία κέρδισε την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της Βόρειας Ελλάδας. Κατά την περίοδο επισκέφθηκαν το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του ΤΥΠΕΤ 766 άτομα, που ακολούθησαν εξατομικευμένα προγράμματα διακοπής. Το 2012 επισκέφθηκαν το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του ΤΥΠΕΤ 211 άτομα από τους οποίους 152 (ποσοστό 72%) πέτυχε παρατεταμένη αποχή για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών. Επίσης, την ίδια περίοδο (2012), επισκέφθηκαν το ιατρείο παχυσαρκίας 139 άτομα, που ακολούθησαν εξατομικευμένα προγράμματα απώλειας βάρους, εκ των οποίων 71 άτομα (ποσοστό 51%) πέτυχαν απώλεια βάρους μεγαλύτερη του 10% στους 3 με 6 μήνες. 82

18 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε.: Με Ευθύνη για τον Ασφαλισμένο Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού ΕΤΕ βρίσκονται σε δυναμική και συνεχή διαδικασία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, ώστε να προσφέρουν -ανά πάσα στιγμή- έγκυρες, έγκαιρες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους τους. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το 2010 η ιστοσελίδα των Οργανισμών με στόχους: 1. Την παροχή διαρκούς, άμεσης και στοχευμένης ενημέρωσης για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 2. Τη συνδρομή στη λύση σχετικών προβλημάτων, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλισμένοι. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορούν εύκολα και άμεσα να ενημερώνονται και να βρίσκουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί τόσο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας όσο και οι συνταξιούχοι της. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας των Ασφαλιστικών Οργανισμών Προσωπικού Ε.Τ.Ε. έχουν πληροφοριακό/ενημερωτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Στο πληροφοριακό κομμάτι παρέχεται ενημέρωση για: Τις δραστηριότητες των Α.Ο.Π. Ε.Τ.Ε. και παρέχεται τη λεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών τους. Τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης. Τη μέθοδο προσμέτρησης και εξαγοράς του ανασφαλίστου χρόνου. Τον τρόπο ηλεκτρονικού υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης. Τον Κανονισμό του Ταμείου Αυτασφαλείας Προσωπικού ΕΤΕ (Τ.Α.Π. Ε.Τ.Ε.). Τον Κανονισμό του Λογαριασμού Επικούρησης Προσω πικού Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. Ε.Τ.Ε.). Το τ. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ). Τον ΕΛΕΠ- Ε.Τ.Ε.- Π.Π. ΕΘΝΑΚ. Ένα ξεχωριστό τμήμα είναι αφιερωμένο στους σημαντικότερους νόμους που διέπουν το ασφαλιστικό πλαίσιο, οι οποίοι παρατίθενται αυτούσιοι για κάθε ενδιαφερόμενο, παρέχοντας εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, τα ιστορικά χρονολόγια που αφορούν τους Α.Ο.Π. Ε.Τ.Ε., το Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ τ. Τ.Σ.Π. Ε.Τ.Ε., τον Λ.Ε.Π. Ε.Τ.Ε., το Τ.Α.Π. Ε.Τ.Ε. και τον ΕΛΕΠ-Ε.Τ.Ε.- Π.Π. ΕΘΝΑΚ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνόλου, επειδή συνιστούν την ιστορική αφετηρία και το θεμέλιο λίθο της ύπαρξης των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν εύκολα και γρήγορα οποιοδήποτε έντυπο τους είναι χρήσιμο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Χωρίς την παραμικρή απώλεια χρόνου σε μετακινήσεις ή τηλεφωνι- 83

19 κές επικοινωνίες, από οποιαδήποτε θέση εργασίας, όπως άλλωστε απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία, προσφέρεται η δυνατότητα εκτύπωσης ενός ή περισσοτέρων από τα 42 διαθέσιμα έντυπα-αιτήσεις, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η αναγνώριση και η επιτυχία της ιστοσελίδας διαφαίνεται από την υποδοχή και αποδοχή που της επεφύλαξαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Η εδραίωσή της αποδεικνύεται -μέσα στα τρία αυτά χρόνια από τα στατιστικά στοιχεία της επισκεψιμότητάς της. Συγκεκριμένα: Το 2010 το σύνολο των επισκέψεων ανήλθε σε Η μέση επισκεψιμότητα ανά ημέρα ανήλθε σε 966, με μέσο όρο χρηστών 25 ανά ημέρα. Το 2011 παρατηρήθηκε άνοδος στις επισκέψεις. Η μέση επισκεψιμότητα ανά ημέρα αυξήθηκε σε 1.374, με μέσο όρο χρηστών 26 ανά ημέρα. Το 2012 η ιστοσελίδα δέχθηκε επισκέψεις. Η μέση επισκεψιμότητα ανήλθε σε και ο μέσος όρος χρηστών σε 32 ανά ημέρα. Μοναδικοί χρήστες: , μέση επισκεψιμότητα/χρήστη: 49,90. Επίσης, με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων υλοποιείται το πρωτοπόρο και καινοτόμο πρόγραμμα της Ψηφιοποίησης του Αρχείου Ασφαλισμένων. Στο εξής, η διαχείριση και επεξεργασία των φακέλων των ασφαλισμένων θα γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τόσο η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και πολύτιμου εργασιακού χρόνου, όσο και η ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Εθελοντισμός Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι συνυφασμένη με την πορεία της Εθνικής Τράπεζας και αποτελεί βασική αξία της. Μια έκφραση κοινωνικής προσφοράς είναι και ο εθελοντισμός των εργαζομένων, τον οποίο η Τράπεζα στηρίζει, ενισχύει και επιβραβεύει. Αιμοδοσία Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει δυναμικά το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας, μέσω του προγράμματος αιμοδοσίας του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ). Η τράπεζα αίματος που διατηρεί η Εθνική Τράπεζα καλύπτει τις ανάγκες των υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους. Η Εθνική Τράπεζα, επιβραβεύοντας το πνεύμα 84

20 εθελοντισμού των εργαζομένων της, χορηγεί δύο επιπλέον ημέρες άδειας στους εθελοντές αιμοδότες. Συμμετοχή στελεχών σε προγράμματα του Σωματείου «Επιχειρηματικότητα Νέων» Για το έτος 2012, 26 στελέχη της Τράπεζας συμμετείχαν εθελοντικά ως εισηγητές στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Οικονομία κι εγώ» και «Επιχείρηση σε Δράση» του Συνδέσμου Επιχειρηματικότητας Νέων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Μέσω του προγράμματος αυτού μεταφέρονται στους νέους επίκαιρα μηνύματα οικονομικής διαχείρισης και συναλλακτικής συμπεριφοράς. Για τη συμβολή της η Εθνική Τράπεζα έλαβε για ακόμη μια χρονιά το Βραβείο Εθελοντισμού 2012 από το ΣΕΝ/JA GREECE. «Όλοι Μαζί για το Παιδί»: Δράση εθελοντισμού από τους εργαζόμενους της Τράπεζας Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη», διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, το μήνα Δεκέμβριο, σειρά εκδηλώσεων για τη συγκέντρωση παιχνιδιών, που διατέθηκαν σε Συλλόγους, Ιδρύματα και Κοινωφελείς Φορείς που στηρίζει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί».Το πρόγραμμα δράσεων περιελάμβανε 25 συνολικά εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικά, εμπορικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε επιλεγμένες πόλεις της περιφέρειας. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν κούτες με πάνω από παιχνίδια που μοιράσαμε σε παιδιά όλων των ηλικιών απ όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο αρχικός στόχος των παιχνιδιών κι έτσι, πολλά παιχνίδια μοιράστηκαν σε παιδιά και άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων, καθώς και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων αρκετών περιοχών της χώρας. Οι εργαζόμενοι-εθελοντές της Τράπεζας συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στις εκδηλώσεις, στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία και προέβαλαν με τον πιο ζωντανό και αληθινό τρόπο τη διαχρονική συνεισφορά της Τράπεζας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Όλο το προσωπικό της Τράπεζας τόσο από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όσο και από την επαρχία, που βρέθηκε στα σημεία των εκδηλώσεων, βοήθησε - με ιδιαίτερο ζήλο, προθυμία και με ένα πλατύ χαμόγελο - στη συλλογή, διαλογή και συσκευασία των παιχνιδιών, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της ίδιας της Τράπεζας, αλλά και το «δείκτη» ευαισθητοποίησης που το διακρίνει. Η δράση αυτή επιβεβαιώνει τους στενούς δεσμούς της Τράπεζας με την κοινωνία και παράλληλα, ανέδειξε την εθελοντική διάθεση και το υψηλό αίσθημα προσφοράς του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου, όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα είχε τόση μεγάλη επιτυχία. 85

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας

Το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Εθνικής Τράπεζας A Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016

Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 2016 Πυλώνες Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αναδιοργάνωση Διοικητικών Δομών Εξορθολογισμός Διοικητικών Λειτουργιών Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Ενσωμάτωση ή η Ένταξη των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στον τομέα της εκπαίδευσης αποτελεί ζωτικό μέρος της δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010

Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Απολογισμός Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) για το έτος 2010 Το 2010 συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter

Διοργάνωση. Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Διοργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ & International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Greek Chapter Η Ε.Ε.Φα.Μ. ιδρύθηκε το 1990 Από τότε συμβάλλει στη συνεχή μετάλλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΡΑΚΑ 39 73 100 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505 FAX: 0821-95001 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ & ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ν.4093/12.12.11.2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο Δωρεάν Ειδικός Εισηγητής με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Δ.Α.Υ.Κ. & Ενιαίου Μισθολογίου & με μεγάλη διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο 23 Νοεμβρίου // 19 Νοεμβρίου // 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα