Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας"

Transcript

1 Δράση εθελοντισμού από εργαζόμενους της Τράπεζας

2 Με Ευθύνη για τον Εργαζόμενο Μέριμνα για τον Εργαζόμενο «Η δύναμη της Τράπεζας και του Ομίλου πηγάζει από το Προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού επιπέδου προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Τράπεζας και του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους, εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης και οργανώνει σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης για τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της» (Απόσπασμα από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου)

3 Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς αποτελεί το βασικότερο παράγοντα για την εξέλιξη και την επιχειρηματική της επιτυχία. Με εργαζόμενους στην Ελλάδα κατά το 2012 και εργαζόμενους σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες στα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανοποίηση, η εκπαίδευση, η εξέλιξη και η ανταμοιβή των εργαζομένων της αποτέλεσαν βασική προτεραιότητα της Τράπεζας και για το ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας συμπεριφοράς και δεοντολογίας έχει θεσπιστεί και τηρείται Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος περιγράφει τις βασικές Αρχές και τους Κανόνες που διέπουν τους εσωτερικούς κανονισμούς και την πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου. Ο Κανονισμός Εργασίας της Τράπεζας καταρτίστηκε και ισχύει από το Έχει αναθεωρηθεί με σειρά Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) που ακολούθησαν και ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων σε αυτήν, από την πρόσληψή τους μέχρι την αποχώρησή τους. Οι Άνθρωποι της Εθνικής Τράπεζας Το συνολικό προσωπικό, που απασχόλησε πανελλαδικά η Τράπεζα κατά το 2012, ανήλθε σε εργαζόμενους, εκ των οποίων το 53,49% ήταν άνδρες και το 46,51% γυναίκες. Σε σχέση με το 2011 σημειώθηκε μείωση στο συνολικό προσωπικό κατά 3,65%, η οποία οφείλεται κυρίως στον υψηλότερο αριθμό συνταξιοδοτούμενων εργαζομένων. 68

4 69

5 70

6 Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης - ανανέωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού της, διεξάγει διαγωνισμούς πρόσληψης υπαλλήλων για την κάλυψη των αναγκών της σε κύριο προσωπικό. Το 2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης 1 ακόμη υπαλλήλου, επιτυχόντος του διαγωνισμού που πραγματοποίησε η Τράπεζα το 2010 (Διαγωνισμός πρόσληψης υπαλλήλων, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ του 5ου Επιστημονικού πεδίου). Επίσης, προσλήφθηκαν 10 υπάλληλοι, τέκνα θανόντων εν ενεργεία υπαλλήλων, σε εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους Παράλληλα, η Τράπεζα, με στόχο την αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού των θυγατρικών εταιρειών της για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της, προσέλαβε κατά το 2012, 25 υπαλλήλους προερχόμενους από την Εθνική Χρηματιστηριακή και 16 υπαλλήλους προερχόμενους από την Asset Management, με συμβάσεις ειδικών συνεργατών. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Κατά τη διάρκεια του 2012, συνεχίστηκε η εφαρμογή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ο Τομέας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος στη συνέχεια από , αναβαθμίστηκε σε αυτόνομη οργανωτική Μονάδα ως Διεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου. Παράλληλα η Διεύθυνση Προσωπικού Τράπεζας & Ομίλου Εσωτερικού ενσωμάτωσε τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού Μονάδων Εξωτερικού και αποτελεί πλέον ενιαία οργανική Μονάδα της Τράπεζας ως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης εργασιών και αρμοδιοτήτων, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας απέκτησε Ομιλική ευθύνη και μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου Με στόχο την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας με την Απόφαση 2650/ της Τράπεζας της Ελλάδος αναθεωρήθηκε από την Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου σε συνεργασία με τον Τομέα Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και με άλλες Διευθύνσεις της Τράπεζας, η Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου. Η Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου θεσπίζει το πλαίσιο για την παροχή αμοιβών σε επίπεδο Ομίλου και καθορίζει τις γενικές αρχές (π.χ. την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη κινδύνων στην Τράπεζα και τον Όμιλο, την αξιοπιστία και διαφάνεια στις διαδικασίες που σχετίζονται με αποδοχές) σύμφωνα με τις οποίες ο Όμιλος οφείλει να λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στο προσωπικό και τα στελέχη. Η Πολιτική προωθήθηκε στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου προς υιοθέτηση από τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Κατά την ίδια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αναθεωρήθηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού & Αμοιβών του Δ.Σ. της ΕΤΕ. Πολιτική Παροχών Στελεχών Τράπεζας και Ομίλου Με στόχο την αποτύπωση των βασικών αρχών χορήγησης των παροχών στα Στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και την ομογενοποίηση των ακολουθούμενων πρακτικών και διαδικασιών χορήγησης των παροχών στον Όμιλο, καταρτίστηκε από τον Τομέα Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, η Πολιτική Παροχών Στελεχών της Τράπεζας και του Ομίλου, ως αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Αποδοχών. Η εν λόγω Πολιτική εγκρίθηκε, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Job Description) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου για το έτος 2012, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Περιγραφές Θέσεων Εργασίας» κατά τη διάρκεια του οποίου καταρτίστηκαν, 117 περιγραφές (89 προβλεπόμενες και 28 επιπλέον του αρχικού προγραμματισμού), που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ως προς την οριστικοποίησή τους. Εκτός από τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το ισχύον κανονιστικό περιβάλλον και τις βέλτιστες πρακτικές, μέσω του έργου «Περιγραφές Θέσεων Εργασίας» επιτυγχάνεται η διευκόλυνση στη διαμόρφωση της στρατηγικής, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών προγραμματισμού και κάλυψης αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στην Τράπεζα και τον Όμιλο. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η υιοθέτησή του σε όλο τον Όμιλο ενώ ήδη παρέχεται συνδρομή στις Θυγατρικές Εσωτερικού για την κατάρτιση των περιγραφών θέσεων εργασίας τους. Προγραμματισμός Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού προσδιορίστηκαν οι ποσοτικές και ποιοτι- 71

7 κές ανάγκες σε προσωπικό προκειμένου να σχεδιασθούν τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, καθιερώθηκε διαδικασία μετακίνησης προσωπικού Θυγατρικών Εσωτερικού, με στόχο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση του προσωπικού Θυγατρικών Εσωτερικού εντός του Ομίλου καθώς και την αντιμετώπιση των αναγκών σε προσωπικό σε Μονάδες της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια του 2012, αξιολογήθηκαν 50 άτομα, εκ των οποίων 33 προσλήφθηκαν σε Μονάδες της Τράπεζας και 3 σε άλλες Θυγατρικές βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών σε προσωπικό των Θυγατρικών Μονάδων Εσωτερικού, ο Τομέας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού εισηγήθηκε διαδικασία προσλήψεων από την ευρύτερη αγορά εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε στο τέλος του έτους και έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Πρόγραμμα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας (Job Rotation) Κατά το 2012, σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή πιλοτικό Πρόγραμμα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας (Job Rotation), διάρκειας πέντε μηνών, το οποίο αφορά νέους εργαζόμενους σε Μονάδες της Διοίκησης χωρίς προϋπηρεσία στο Δίκτυο Καταστημάτων. Στόχος του Προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός των εργασιακών εμπειριών και γνώσεων των συμμετεχόντων, η απόκτηση πληρέστερης αντίληψης της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Τράπεζας και η ενίσχυση της πελατοκεντρικής κουλτούρας. Ο σκοπός, τα οφέλη, οι βασικές παράμετροι και οι προϋποθέσεις για την προαιρετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανακοινώθηκαν σε όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα μέσω κειμένου που αναρτήθηκε στην «Εσωτερική Επικοινωνία» τον Οκτώβριο του Για την υλοποίησή του προγράμματος, ο Τομέας Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού επέλεξε βάσει συνεντεύξεων 12 άτομα, τα οποία παρακολούθησαν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα το Δεκέμβριο του 2012 προκειμένου να αποσπαστούν σε Καταστήματα της Αττικής τον Ιανουάριο του Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής του εφαρμογής (Ιούνιος 2013), το Πρόγραμμα θα αξιολογηθεί στο σύνολό του, ενώ σε επόμενο χρόνο προβλέπεται η επέκτασή του και σε άλλους εργαζόμενους των Μονάδων Διοίκησης και του Δικτύου. Βελτίωση των Διοικητικών Αναφορών Ανθρώπινου Δυναμικού Με στόχο τον καλύτερο έλεγχο, την συνολική παρακολούθηση και διαχείριση του προϋπολογισμού του κόστους προσωπικού, ενισχύθηκαν οι τριμηνιαίες αναφορές ώστε να περιλαμβάνουν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προσωπικού, αναλύσεις κόστους (π.χ. μισθοδοσίας, υπερωριών και μη ληφθέντων αδειών) καθώς και στοιχεία για την μέτρηση της απόδοσης των διαφόρων Διευθύνσεων της Τράπεζας και των θυγατρικών, με κοινούς δείκτες. Νέο σύστημα μισθοδοσίας Επικαιροποιήθηκαν τα δεδομένα του SAP, προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο σύστημα μισθοδοσίας.παράλληλα, και ενόψει της εγκατάστασης του νέου συστήματος μισθοδοσίας, έγινε εξορθολογισμός των επιδομάτων που χορηγούνται από την Τράπεζα με σκοπό την, κατά το δυνατόν, αυτοματοποίηση της χορήγησής τους και την καλύτερη παρακολούθησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν μέσω του μηχανογραφικού συστήματος SAP HR, νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης μισθοδοτικών θεμάτων, όπως: ταμιακών επιδομάτων, υπερωριών, απεργιών, στάσεων εργασίας, καθώς και επιδομάτων γάμου και τέκνων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τη μετάπτωση των στεγαστικών δανείων, που χορηγούνται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου στο προσωπικό, στο μηχανογραφικό σύστημα IRIS. Πολιτική Ταξιδίων Καταρτίστηκε από την Τράπεζα Πολιτική Ταξιδιών των Στελεχών της με κεντροποίηση της λογιστικής τους παρακολούθησης και εκκαθάρισης από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. Παροχή στοιχείων για συνταξιοδοτήσεις Η Τράπεζας προετοίμασε μηχανογραφική εφαρμογή για την παροχή στοιχείων στο ΤΣΠΕΤΕ-ΙΚΑ σχετικά με το μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών πενταετίας των εργαζομένων της, προκειμένου ο εν λόγω φορέας να απονέμει συντάξεις. Αντιμετώπιση Δικαστικών Αγωγών Η Τράπεζα, με σκοπό την αντιμετώπιση της μαζικής καταβολής αποζημιώσεων του ν.3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων», με ταυτόχρονη παραίτηση από δικόγραφο και δικαίωμα αγωγής από τους δικαιούχους, αποφάσισε να χορηγεί την εν λόγω αποζημίωση οικειοθελώς. Διοικητική μέριμνα προς το ΤΥΠΕΤ Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για εξορθολογισμό των δαπανών, σχεδίασε νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των παιδιών των εργαζο- 72

8 μένων της στις κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ, μέσω της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων μερών (ΤΥΠΕΤ και εργαζόμενου) Θυγατρικές Εξωτερικού: Σχεδιασμός Πολιτικών Διαδικασιών και Προτύπων Εντύπων σε Θυγατρικές του Εξωτερικού Αναφορικά με τις Θυγατρικές Εξωτερικού, συνεχίστηκαν οι επισκέψεις σε αυτές των αρμοδίων στελεχών με στόχο την εποπτεία, την ενδυνάμωση της συνεργασίας και την ευθυγράμμιση των Πολιτικών και διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό: Συνεχίστηκε η υλοποίηση της Πολιτικής Εκπαίδευσης του Ομίλου Εξωτερικού από επτά Θυγατρικές. Απεστάλη η νέα Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου στις Θυγατρικές, που υποδείχθηκαν από τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου για προσαρμογή και υιοθέτηση. Συντάχθηκε Πολιτική Πρόσληψης και Επιλογής Προσωπικού για τον Όμιλο Εξωτερικού και αναμένεται η λήψη έγκρισης από τη Διοίκηση. Συνεχίστηκε η υλοποίηση του Εγχειριδίου/Κανονισμού Προσωπικού σε επτά Θυγατρικές, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική συμπεριφορά, την περιγραφή των εργασιακών κανόνων/πλαισίου αναφορικά με τις προσλήψεις, την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και τις αμοιβές του προσωπικού και την πειθαρχική διαδικασία. Εγκρίθηκε από τη Διοίκηση της Τράπεζας η Διαδικασία Επιλογής Στελεχών για την πλήρωση ανωτάτων θέσεων στις Μονάδες Εξωτερικού, η οποία θα εφαρμόζεται εφεξής. Εφαρμόστηκε, με στόχο την ευθυγράμμιση λειτουργίας των τοπικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, κοινό Μοντέλο Λειτουργίας τους (Group HR Operating Model) σε 3 Θυγατρικές. Επιλύθηκαν ασφαλιστικά, καθώς και φορολογικά θέματαεκπατριζόμενων στελεχών, σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των στελεχών του Ομίλου Εξωτερικού, επιλέχθηκαν 3 Στελέχη από ισάριθμες Θυγατρικές, προκειμένου να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΜΒΑ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα δίδακτρα των οποίων καλύφθηκαν εξ ολοκλή ρου από την Τράπεζα. Αξιολόγηση Εργαζομένων Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στην προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων της, τη μέγιστή δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης, έχει από ετών αναπτύξει εσωτερικό Σύστημα Αξιολόγησης και 73

9 Ανάπτυξης Προσωπικού. Το σύστημα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, ενώ έχει επεκταθεί και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Με βάση νεότερα δεδομένα, επανεξετάσθηκε και ανασχεδιάσθηκε το έργο "Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Διοίκησης Απόδοσης" και εξελίσσεται τόσο η υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής, όσο και η πιλοτική εφαρμογή του σε επίπεδο Ομίλου. Η αξιολόγηση των εργαζομένων εφαρμόζεται στις αρχές κάθε έτους, με αναφορά στο προηγούμενο έτος. Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση για εργαζόμενους ( άντρες,ποσοστό 54,29% και γυναίκες,ποσοστό 45,71%), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (ποσοστό 91,25%).Το σύνολο των ανδρών που αξιολογήθηκαν σε σχεση με το συνολικό αριθμό ανδρών που εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα αποτελεί το 92,61% ενώ το αντιστοιχο των γυναικών είναι 89,68%. Επιλογή Προσωπικού Οι ανάγκες της Τράπεζας για κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων αντιμετωπίστηκαν και το 2012 κυρίως με προκηρύξεις θέσεων μεταξύ των εργαζομένων της. Η Επιλογή Προσωπικού, που διερευνά τα προσόντα, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές ιδιότητες των εργαζομένων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους σε σχέση με τις ανάγκες της Τράπεζας, εξέτασε 550 υποψηφιότητες και διενήργησε 405 συνεντεύξεις επιλογής υποψηφίων στο πλαίσιο 12 προγραμμάτων Επιλογής και 350 συνεντεύξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Γενικής Αξιολόγησης και Νεοπροσληφθέντων. Επίσης, διενεργήθηκαν και αξιολογήθηκαν 685 τεστ πνευματικών δεξιοτήτων, προφίλ προσωπικότητας και γραπτές δοκιμασίες εργαζομένων. Ακόμη, η Επιλογή Προσωπικού συνέδραμε στην κάλυψη αναγκών με μετακινήσεις προσωπικού εντός του Ομίλου. Τέλος, ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή Προγραμμάτων Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων Η Εθνική Τράπεζα, ενισχύοντας τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού της για επαγγελματική επιμόρφωση σε όλα τα επίπεδα, προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και βελτίωσης των προσωπικών και εργασιακών ικανοτήτων των εργαζομένων της. Η επιτυχής πορεία και επίτευξη των στόχων της Τράπεζας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα προσαρμογής και διαχείρισης αλλαγών των ανθρώπων της στο μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μέσω ανοικτών σεμιναρίων, καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων μέσω στοχευμένων σεμιναρίων. 74

10 Βασικές προτεραιότητες της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης κατά το 2012 υπήρξαν: Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση επίκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως: Θέματα Χαρτοφυλακίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Κανονιστική Συμμόρφωση, Αποτροπή Κρουσμάτων Απάτης (Anti-Fraud), Εργασίες Εξωτερικού, Ανάπτυξη Διοικητικών Δεξιοτήτων (Management I και ΙΙ). Η διοργάνωση προγραμμάτων πιστοποίησης εργαζομένων, για παροχή συμβουλών σε θέματα επενδυτικών προϊόντων και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προκει μένου να αποκτήσουν τα απαιτούμενα από το Νόμο πιστοποιητικά, σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία MiFID. Η συνέχιση του προγράμματος ένταξης και ανάπτυξης των νέων υπαλλήλων. Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων για τις ανάγκες των θυγατρικών εταιριών εσωτερικού και εξωτερικού. Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού συνέχισαν να είναι σε ισχύ οι παρακάτω αναφερόμενες Πολιτικές: Πολιτική Υποστήριξης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Πιστοποίησης για τον Όμιλο της ΕΤΕ Συμμετοχές σε Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν σε απόκτηση Επαγγελματικής Πιστοποίησης * *CFA, ACCA, CIPD 75

11 Πολιτική για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών Συμμετοχές σε Προγράμματα Ξένων Γλωσσών Εκπαίδευση στην Αποτροπή Κρουσμάτων Απάτης (anti-fraud) Συνεχίστηκε και κατά το 2012 η εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αποτροπής κρουσμάτων απάτης και πρόληψης της διαφθοράς, σε συνεργασία με τον Τομέα Ειδικών Ελέγχων και Αντιμετώπισης Απατών, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Οι διοργανώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Κρήτη, απευθύνονταν σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές Καταστημάτων, με στόχο την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης της ανώτερης βαθμίδας στελεχών των Καταστημάτων της Τράπεζας πανελλαδικά. Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, συνέχισε την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε θέματα Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος μέσω σεμιναρίων αίθουσας και e-learning διοργανώσεων. Παράλληλα, τηρεί επικαιροποιημένο το εκπαιδευτικό υλικό στο Ιntranet, για την ενημέρωση των υπαλλήλων σε θέματα πρόληψης ξεπλύματος χρήματος και αποφυγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Χαρακτηριστικά Γνησιότητας Ευρώ και Ξένων Τραπεζογραμματίων Συνεχίστηκε η εκπαίδευση των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις συναλλαγής και κεντρικών ταμείων, με σεμινάρια που αφορούν στην αναγνώριση της γνησιότητας Ευρώ και Ξένων Τραπεζογραμματίων. Πραγματοποιήθηκαν 15 διοργανώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων Κατά το 2012, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν νέα προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε θέματα διαχείρισης χρόνου και αντιμετώπισης της έντασης στο χώρο εργασίας στο πλαίσιο της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς. Επίσης, συνεχίστηκε το πρόγραμμα «Τεχνικές Διαχείρισης Εργασιακού Άγχους», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό του ΤΥΠΕΤ, με διοργανώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 76

12 Εκπαίδευση σε Θέματα Ρύθμισης οφειλών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων Υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ρύθμισης οφειλών σε προϊόντα αρμοδιότητας Κτηματικής και Καταναλωτικής Πίστης, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την υφιστάμενη οικονομική κρίση. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 19 διοργανώσεις για 258 εργαζομένους. Παράλληλα, μέσω e-learning για θέματα ρύθμισης οφειλών Κτηματικής και Καταναλωτικής Πίστης εκπαιδεύτηκαν 485 άτομα. Πρόγραμμα Ένταξης και Ανάπτυξης των Νέων Υπαλλήλων Συνεχίστηκε η εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων σε θέματα ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν 14 διοργανώσεις σε θέματα: «Επικοινωνία και Ομαδική Εργασία» και «Διαπραγμάτευση». Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντομες εστιασμένες συνεντεύξεις, αξιολόγηση του «Δυναμικού» τους (assessment of potential) και αξιολόγηση (με κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο) από τους Προϊσταμένους τους. Υποστήριξη στους συμμετέχοντες σε εξετάσεις απόκτησης των απαιτούμενων από τον Νόμο πιστοποιητικών (Α1, Α2, Β1 και Β), σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία MiFID Διατίθεται μέσω του Intranet, ηλεκτρονική βάση ερωτήσεων που καλύπτουν την εξεταστέα ύλη για κάθε πιστοποιητικό, ως επιπλέον στήριξη, παράλληλα με την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προετοιμασίας. Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται στους εργαζομένους που θα συμμετάσχουν στις παραπάνω εξετάσεις, η δυνατότητα να εξασκούνται σε ασκήσεις προσομοίωσης, λαμβάνοντας και σχετική ανατροφοδότηση. Πιστοποιήσεις Επαγγελματικής Επάρκειας Κατά τη διάρκεια του 2012 διενεργήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς εννέα σειρές εξετάσεων, οι 5 εκ των οποίων αφορούσαν σε πιστοποίηση επενδυτικών υπηρεσιών και οι υπόλοιπες 4 σε πιστοποίηση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών οι συμμετοχές της Τράπεζας στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας ήταν 294, για την λήψη των ακόλουθων τίτλων: Α1 «λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες», Α2 «λήψη και διαβίβαση εντολών σε παρά- 77

13 γωγα προϊόντα», Β1 «παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες» και Β «παροχή επενδυτικών συμβουλών». Κατά το 2012 τα αποτελέσματα ανά εξεταζόμενη ενότητα είναι: Αναφορικά με την πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (επίπεδο Α) οι συμμετοχές της Τράπεζας στις εξετάσεις ήταν 244. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 82,78%. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της σε θέματα κοινωνικής ευθύνης και περιβάλλοντος, συνέχισε να παρέχει το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση», καθώς και εκπαιδεύσεις σε εξωτερικούς φορείς για πιστοποίηση των στελεχών της που εμπλέκονται στη διαδικασία σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης ΕΚΕ. Εκπαίδευση από Απόσταση Το 2012 επιτεύχθηκαν οι παρακάτω στόχοι: Υιοθετήθηκε και παραμετροποιήθηκε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη τόσο από το δίκτυο της Τράπεζας όσο και εκτός αυτής (Web-based). Αναπτύχθηκαν νέα ηλεκτρονικά μαθήματα, όπως η «Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες CRM)» σε επίπεδο Τράπεζας και η «Εκπαίδευση στην εφαρμογή EGRC» της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου στο σύνολο των εταιριών του Ομίλου (Τράπεζα και Θυγατρικές). Τα παραπάνω έργα είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους και την εκπαίδευση μεγάλου πλήθους συμμετεχόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι συμμετοχές στα εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα σημείωσαν αύξηση 51,08% έναντι του 2011 και αποτέλεσαν το 47,3% του συνολικού αριθμού εκπαιδευομένων, επιτυγχάνοντας έτσι και το 2012 τον τεθέντα στόχο 78

14 για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της μεθόδου εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, η εκπαίδευση από απόσταση -ως σύγχρονο εργαλείο- συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην καταπολέμηση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της μείωσης των μετακινήσεων (μείωση των εκπομπών CO2) και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων (χαρτί, μελάνι, κ.λπ). Πρόγραμμα e-learning για τον Όμιλο Μέσα στο 2012 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση μέσω Internet που απευθυνόταν σε 274 επιθεωρητές του Ομίλου, στη χρήση της νέας έκδοσης της ελεγκτικής εφαρμογής EGRC. Οι εκπαιδευόμενοι κάλυπταν όλο το γεωγραφικό φάσμα δραστηριοποίησης του Ομίλου, προερχόμενοι από 12 συνολικά χώρες (Ρουμανία 11, Αλβανία 5, Βουλγαρία 30, Ηνωμένο Βασίλειο 2, Σερβία, 12, Νότιος Αφρική 3, Τουρκία 87, Αίγυπτος 2, Ελλάδα 109, Κύπρος 4, Μάλτα 1, Π.Γ.Δ.Μ. 8). Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε στην Αγγλική γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές κουλτούρες των στελεχών του Ομίλου και ενσωματώνοντας μεταξύ άλλων τη μέθοδο της προσομοίωσης, μέσω σχετικής άσκησης για αρτιότερη αφομοίωση της γνώσης. Keep Learning Με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και την ενίσχυση της διά βίου μάθησης του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικός χώρος μεταφοράς γνώσης, προσβάσιμος από όλο το προσωπικό της Τράπεζας. Με στόχο την υποστήριξη της παραπάνω δράσης, δημοσιεύονται: Άρθρα που προέρχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ALBA και φέρνουν σε επαφή το Προσωπικό μας με διεθνείς καλές εταιρικές πρακτικές, καθώς και με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο τουδιεθνούς management. Επιλεγμένα άρθρα, ομιλίες ή/και παρουσιάσεις στελεχών μας σε συνέδρια. Άδειες Σπουδών Η Τράπεζα, στηρίζοντας έμπρακτα την ανάπτυξη του προσωπικού της, ικανοποιεί σχετικά αιτήματα για χορήγηση αδειών συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, προκειμένου οι εργαζόμενοι να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους. 79

15 Κοινωνικές Παροχές προς τους Εργαζόμενους Καθώς η ισορροπία μεταξύ της εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει την αποδοτικότητα των εργαζομένων της, η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μια σειρά από παροχές και σχετικές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων Η Τράπεζα: Χορηγεί οικονομική βοήθεια στα παιδιά των εργαζομέ νων που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους. Διευκολύνει τους υπαλλήλους με ευέλικτα ωράρια σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται ανάγκη. Χρηματοδοτεί τη φροντίδα των παιδιών των εργαζομέ νων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Παρέχει οικονομική βοήθεια για τη μέριμνα των παιδιών των εργαζομένων. Χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους της Τράπεζας, των οποίων τα παιδιά εισάγονται μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή, σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Υποστήριξη των Οικογενειών των Εργαζομένων Επιπρόσθετα παρέχονται: Λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων σε ιδιόκτητες ή μακροχρόνια μισθωμένες εγκαταστάσεις, δυνατότητα οικογενειακών διακοπών σε εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του ΤΥΠΕΤ, μέριμνα για τους βαριά νοσούντες, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Όσον αφορά στον τομέα της Μέριμνας οργανώθηκαν εντός του 2012 Προγράμματα Οικογενειακής Συμβουλευτικής, ενώ πραγματοποιήθηκαν θεραπευτικές και διαγνωστικές συνεδρίες. Επίσης πραγματοποιηθήκαν συνεδρίες συμβουλευτικής σε ασφαλισμένους εργαζόμενους της Τράπεζας από τους δύο ψυχολόγους του Ταμείου. Στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» πραγματοποιήθηκαν 621 συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και 570 συνεδρίες από οι- 80

16 κογενειακή βοηθό. Τέλος, η κοινωνική λειτουργός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πραγματοποίησε 80 επισκέψεις σε ασφαλισμένα μέλη του ΤΥΠΕΤ. Επιπλέον και κατά το 2012, η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της τελευταίας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) συνέχισε την εφαρμογή των ακόλουθων πρόσθετων παροχών: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών εργαζομένων. Μειωμένο ωράριο 2 ωρών για 4 χρόνια ή σωρευτική άδεια 12 μηνών επιπλέον της προβλεπόμενης από το νόμο άδειας τοκετού και λοχείας, για τους γονείς με δίδυμα τέκνα. Αύξηση κατά μια ημέρα των ημερών αδείας, που ήταν 3 σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταν στην ΕΣΣΕ 2004 για νοσηλεία σε νοσοκομείο παιδιών και συζύγου. Δικαίωμα λήψης φοιτητικής άδειας σε όσους φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και επέκτασή του από το 2011 και σε όσους φοιτούν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ικανοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, αιτημάτων συνυπηρέτησης συζύγων. Χορήγηση μειωμένου ωραρίου 2 ωρών ημερησίως σε συναδέλφους με ειδικές ανάγκες. Η Τράπεζα, με βάση την από δεκαετίες διαμορφωμένη κουλτούρα της ως ενεργός υποστηρικτής και διοργανωτής εκδηλώσεων, διέθεσε για άλλη μια χρονιά, δωρεάν εισιτήρια στους εργαζομένους της για την παρακολούθηση διαφόρων πολιτιστικών δρώμενων. Άλλες Πρόσθετες Παροχές Πέραν των παραπάνω και έχοντας καλύψει πλήρως τις προβλεπόμενες από το νόμο μισθολογικές και άλλες παροχές προς το ανθρώπινο δυναμικό της, η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής της πολιτικής, προσφέρει μια σειρά πρόσθετων παροχών στους εργαζομένους της. Οι πρόσθετες παροχές για τη φροντίδα των εργαζομένων, μέσω του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) περιγράφονται αναλυτικά στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ ΤΑΜΕΊΟ ΥΓΕΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΆ- ΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ) Το ΤΥΠΕΤ, είναι ο Ασφαλιστικός Φορέας που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και στις οικογένειές τους. Ιδρύθηκε το 1930 και σήμερα αριθμεί περίπου ασφαλισμένους. Το ΤΥΠΕΤ κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα Ταμεία Υγείας που λειτουργούν στην Ελλάδα. Κύριος λόγος επιτυχίας αυτού του πρότυπου Ταμείου είναι ο αυτοδιοικούμενος και αυτοδιαχειριζόμενος χαρακτήρας της Διοίκησής του (25 μέλη), που διασφαλίζει εναλλαγή, καθώς και σταθερότητα - διαφάνεια στη διαχείρισή του. Η αγορά, εγκατάσταση και 81

17 εφαρμογή του SAP από 1ης Ιανουαρίου 2012 στις λειτουργικές διαδικασίες του ΤΥΠΕΤ -με την ουσιαστική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας η οποία ανέλαβε εξολοκλήρου το σημαντικό κόστος- επιφέρει σημαντική αναβάθμιση στις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Η Κλινική «Υγείας Μέλαθρον» αποτελείται σήμερα από συγκρότημα τριών κτηρίων και είναι πρότυπος χώρος υγειονομικών υπηρεσιών που παρέχει τη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας με γνώμονα τη φροντίδα στον άνθρωπο. Το ανακαινισμένο «Υγείας Μέλαθρον», μετά από την ουσιαστική χρηματοδοτική στήριξη της Τράπεζας, αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας που καταβάλλει το Ταμείο με βασικούς στόχους: Την πρόσβαση των ασφαλισμένων σε σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Τη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας προς όφελος των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας των Τραπεζών αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όσον αφορά στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τόσο τα ιατρεία του 6ου ορόφου στη Σοφοκλέους 15, όσο και τα περιφερειακά ιατρεία του Πειραιά, της Διεύθυνσης Πληροφορικής, του Ψυχικού και της Λεωφόρου Αθηνών προσέφεραν στους ασφαλισμένους μεγάλη εξυπηρέτηση. Το Οδοντιατρικό Κέντρο στην Αθήνα, συνέχισε και κατά το 2012 να παρέχει τις υπηρεσίες του σε χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη στην Αττική και όχι μόνο, λειτουργώντας καθημερινά με 12ωρο πρόγραμμα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων. Παράλληλα, συνέχισαν τη λειτουργία τους τα Περιφερειακά Οδοντιατρεία προκειμένου να εξυπηρετήσουν ασφαλισμένους που διαμένουν εκτός Κέντρου. Το Οδοντιατρικό Τμήμα στη Θεσσαλονίκη καλύπτει πλέον με επιτυχία τις ανάγκες των μελών του συγκεκριμένου Νομού αλλά και των γύρω περιοχών. Με οδοντιάτρους όλων των ειδικοτήτων και με 12ωρη καθημερινή λειτουργία κέρδισε την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων της Βόρειας Ελλάδας. Κατά την περίοδο επισκέφθηκαν το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του ΤΥΠΕΤ 766 άτομα, που ακολούθησαν εξατομικευμένα προγράμματα διακοπής. Το 2012 επισκέφθηκαν το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του ΤΥΠΕΤ 211 άτομα από τους οποίους 152 (ποσοστό 72%) πέτυχε παρατεταμένη αποχή για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών. Επίσης, την ίδια περίοδο (2012), επισκέφθηκαν το ιατρείο παχυσαρκίας 139 άτομα, που ακολούθησαν εξατομικευμένα προγράμματα απώλειας βάρους, εκ των οποίων 71 άτομα (ποσοστό 51%) πέτυχαν απώλεια βάρους μεγαλύτερη του 10% στους 3 με 6 μήνες. 82

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Σημαντικοί Σταθμοί στην Πορεία της Εθνικής Τράπεζας Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας

Οι Άνθρωποί μας. Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Οι Άνθρωποί μας Ο όμιλος Eurobank EFG αποτελεί ένα μεγάλο και σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις συνθήκες της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις

6 Η Εθνική Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ενδιαφερόμενα Μέρη Συμμετοχές Βραβεύσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2007 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Γράμμα Προέδρου Με Ευθύνη για την Εταιρεία Η Εθνική Η Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Οργάνωση Εταιρικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ευθύνης Ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα