Πεξηερόκελα. Γνζνκεηξηθέο αληιίεο. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ. Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα. Γνζνκεηξηθέο αληιίεο. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ. Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα"

Transcript

1 1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ

2 Πεξηερόκελα Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Με έιεγρν ξνήο θαη ζηάζκεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph / Redox Μέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ Γνζνινγία θαη έιεγρνο ζπζηεκάηωλ μεξάο ηξνθνδνζίαο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph θαη ελεξγνύ νμπγόλνπ Μέηξεζε θαη έιεγρνο ελεξγνύ νμπγόλνπ Γνζνινγία αξωκάηωλ θαη αηζέξηωλ ειαίωλ γηα Spa πζηήκαηα απνιύκαλζεο ινπηξώλ πζηήκαηα απνριωξίωζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ ει Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ Παξάκεηξνη: ph - Redox - Cl2 - C - Br2 - O - Οιηθό ριώξην - H2O2... Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ Σαπηόρξνλε κέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Δλεξγό Ομπγόλν Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (Redox) Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη (Redox) Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph (Redox). Ξεξά ηξνθνδνζία θαη έμνδνο πξίδαο απνιπκαληηθνύ Γηα απνιπκαληή αιαηηνύ: - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFSA - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCASA Γηα μεξά ηξνθνδνζία Βξωκίνπ : - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFBR - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCABR Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν & νξγαληθό) Ξεξά ηξνθνδνζία (ριώξην / βξώκην ) ή απνζηεηξωηή. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο Ξεξά ηξνθνδνζία ή γελλήηξηα ριωξίνπ κε αιάηη. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph / Υιωξίνπ (αλόξγαλν & νξγαληθό). Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph / Υιωξίνπ (αλόξγαλν & νξγαληθό). Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο Μέηξεζε ph, ORP, Διεύζεξν ριώξην θαη ζεξκνθξαζία Μέηξεζε ph, ORP, Υιώξην, Διεύζεξν Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην, Θεξκνθξαζία, Κξνθίδωζε, Αιγηνθηόλν Έιεγρνο ph, Redox, Διεύζεξν Υιώξην, Οιηθό Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην θαη Θεξκνθξαζία

3 Πεξηερόκελα Παγθόζκηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ LAN - GPRS/GSM - Webserver with HOSTING service Παξειθόκελα ππνινγηζηώλ - Ηιεθηξόδηα, BUFFER SOLUTIONS, Θήθεο εκβύζεζεο ειεθηξνδίωλ, Φίιηξα λεξνύ, Ηιεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο θιπ Παξειθόκελα δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ - Αλαδεπηήξεο (ρεηξνθίλεηνη, κε θηλεηήξα), Βαιβίδεο αλαξξόθεζεο (πνδνβαιβίδεο), Βαιβίδεο έγρπζεο, Αληηζηθωληθέο βαιβίδεο, Γνρεία ρεκηθώλ, Γνρεία αζθαιείαο θιπ

4 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Με έιεγρν ξνήο θαη ζηάζκεο ΑΝΣΛΙΔ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΧΝ πλερήο ιεηηνπξγία, δηαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκόο,ppm, Batch, Volt, ma, % ml/g, θαηάζηαζε αλακνλήο,, είζνδνο ξνόκεηξνπ, είζνδνο αηζζεηήξα, έμνδνο alarm, έιεγρνο ζηάζκεο. AMS CL AMS MF Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ και ταχφτητας KCL KMF CL Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ και ταχφτητας TCL TMS MF Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ VSL VMS MF Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ

5 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph / Redox TMS PH Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ph ( 0 14pH), θαηάζηαζε αλακνλήο, θαη έιεγρνο ζηάζκεο. Παξέρεηε ρσξίο ηνλ αηζζεηήξα ph TMS RH Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ORP (Redox) (0 00mV), θαηάζηαζε αλακνλήο, θαη έιεγρνο ζηάζκεο. Παξέρεηε ρσξίο ην αηζζεηήξα ORP VMS PH - VMS RH VMS PH : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ph ( 0 14pH), θαηάζηαζε αλακνλήο, θαη έιεγρνο ζηάζκεο, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. VMS RH : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ORP (Redox) (0 00mV), θαηάζηαζε αλακνλήο, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. *Παξέρνληαη ρσξίο ηνπο αηζζεηήξεο VPHE - VRHE VPHE : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ph ( pH) έιεγρνο ζηάζκεο, νζόλε LED, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. VRHE : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ORP ( pH) έιεγρνο ζηάζκεο, νζόλε LED, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. *Παξέρνληαη ρσξίο ηνπο αηζζεηήξεο 2 2 FMS EV Αλαινγηθό controller γηα ORP κε έμνδν γηα απνιπκαληηθό ή γελλήηξηα ρισξίνπ κε αιάηη. Ηλεκτ/κή βαλβίδα VAC 20 Κατανάλωση A 5

6 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ WDPHCL ph & Χλώριο Controller πηζίλαο κε 2 αληιίεο γηα νμύ (ph) θαη ριώξην (Cl). Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0 - mg / l Cl2 Αηζζεηήξην ρισξίνπ θαηόπηλ παξαγγειίαο. Φσηηδόκελε νζόλε LED. Έμνδνο alarm. Alarm κέγηζηνπ ρξόλνπ δνζνινγίαο. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ. Πξνηεξαηόηεηα δνζνινγίαο ph. Κεθαιή PVDF. 5 1 WDPHRH ph & Redox (ORP) Controller πηζίλαο κε 2 αληιίεο γηα νμύ (ph) θαη Απνιπκαληηθό (ORP). Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0-00 mv Αηζζεηήξην ρισξίνπ θαηόπηλ παξαγγειίαο. Φσηηδόκελε νζόλε LED. Έμνδνο alarm. Alarm κέγηζηνπ ρξόλνπ δνζνινγίαο. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ. Πξνηεξαηόηεηα δνζνινγίαο ph. Κεθαιή PVDF. 5 1 WDPHCLS - WDPHRHS ph / Redox (ORP) & EV Controller πηζίλαο κε 2 αληιίεο γηα νμύ (ph), Redox θαη ριώξην / Βξώκην Κεθαιή PVDF θαη εμαξηήκαηα. Πξίδα εμόδνπ (SOUKO) γηα απνζηεηξσηέο ή δνζνινγία ρισξίνπ/βξσκίνπ. Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0-14 mg / l Cl2 / Br2 Δπίζεο δηαζέζηκν θαη γηα κεηξήζεηο / Redox (WDPHRHS) Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0-00 mv ph 1 Ηλεκτ/κή βαλβίδα VAC 20 1 Κατανάλωση Α 6

7 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Γνζνινγία θαη έιεγρνο ζπζηεκάηωλ μεξάο ηξνθνδνζίαο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph θαη ελεξγνύ νμπγόλνπ WDPHCA Αλαινγηθό Controller κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ph θαη αιγηνθηόλνπ. 20 VAC έμνδνο γηα ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα θαη ON/OFF έμνδνο γηα ηξνθνδνζία ρισξίνπ ή βξσκίνπ. Κεθαιή PVDF Δβδνκαδηαίνο ρξνλνδηαθόπηεο γηα ηε δνζνινγία αιγηνθηόλνπ. Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0 - mg / l Cl2 WDPHCF Αλαινγηθό Controller κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ph θαη θξνθηδνηηθνύ. 20 VAC έμνδνο γηα ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα θαη ON/OFF έμνδνο γηα ηξνθνδνζία ρισξίνπ ή βξσκίνπ. Κεθαιή PVDF (περιοχή ph) Μνλάδα δνζνινγίαο θξνθηδνηηθνύ gr/εκέξα Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0 - mg / l Cl2 WDPHOS Αλαινγηθό Controller κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ph θαη ελεξγνύ νμπγόλνπ. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο κέζσ αηζζεηήξα. Υξνλνδηαθόπηεο ξύζκηζεο γηα ην ελεξγό νμπγόλν εβδνκαδηαίνο θαη εκεξήζηνο (κε σξηαία βάζε). Κεθαιή PVDF θαη εμαξηήκαηα. Πεξηνρή κέηξεζεο: 0-14 ph (περιοχή ph) 4 (περιοχή ενεργοφ οξυγόνου) 7

8 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ελεξγνύ νμπγόλνπ Γνζνινγία αξωκάηωλ θαη αηζέξηωλ ειαίωλ γηα Spa VMS EN ΑΛΓΙΟΚΣΟΝΟ Καηά ησλ άιγεσλ δνζνκεηξηθή αληιία κε εβδνκαδηαίν ρξνλνδηαθόπηε γηα ρξήζε "ζνθ" ζε επεμεξγαζία λεξνύ. Ρπζκηδόκελε ζε κνλάδεο cc VMSA H2O2 ΔΝΔΡΓΟ ΟΞΤΓΟΝΟ Γνζνκεηξηθή αληιία ελεξγνύ νμπγόλνπ κε επηπιένλ αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο θαη δηαθόπηε ζηάζκεο, Υξνλνδηαθόπηεο εκεξήζηνο / εβδνκαδηαίνο Αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο Όγθνο πηζίλαο 4 VCOG - VCLG ΚΡΟΚΙΓΟΣΙΚΟ Γνζνκεηξηθή αληιία θξνθηδνηηθνύ κε δηπιή θιίκαθα κέηξεζεο (24 ώξεο) Από 0 έσο 00 gr / εκέξα Από 0 έσο 000 gr / εκέξα Με δηαθόπηε ζηάζκεο 5 gr/24h 000 VCLS VCLSE ΓΟΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΘΔΡΙΧΝ ΔΛΑΙΧΝ Αζόξπβε αληιία γηα αξώκαηα θαη αηζέξηα έιαηα γηα spa, hammam θιπ. Γηαθόπηεο ζηάζκεο. Γύν θιίκαθεο ξύζκηζεο. Από 0 έσο 0 gr / h Από 0 έσο 00 gr / h ΓΟΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΘΔΡΙΧΝ ΔΛΑΙΧΝ C.E. Αζόξπβε αληιία γηα αξώκαηα θαη αηζέξηα έιαηα γηα spa, hammam θιπ. Γηαθόπηεο ζηάζκεο. Δμσηεξηθή ππνδνρή εηζόδνπ Ν /Ο Γύν θιίκαθεο ξύζκηζεο. Από 0 έσο 0 gr / h Από 0 έσο 00 gr / h

9 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο πζηήκαηα απνιύκαλζεο ινπηξώλ πζηήκαηα απνριωξίωζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ VMS MF CTFI ύζηεκα απνιύκαλζεο. Λεηηνπξγεί κε ξννκεηξεηή πνπ έρεη έμνδν παικώλ (κεγέζνπο ½"). Έιεγρνο % κε δηαθόπηε ζηάζκεο 5 CTFI ½" 12 TMS MF CTFI ύζηεκα απνιύκαλζεο. Λεηηνπξγεί κε ξννκεηξεηή πνπ έρεη έμνδν παικώλ (κεγέζνπο ½"). Έιεγρνο % κε δηαθόπηε ζηάζκεο CTFI ½" 0 VCLD ύζηεκα απνρισξίσζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ. Ρύζκηζε: Από 0 έσο 800 gr /h Από 0 έσο 8000 gr /h 5 8 VMS MF CTFI ύζηεκα απνρισξίσζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ. Λειτουργεί με ροομετρητή που ζχει ζξοδο παλμών (μεγζθουσ 1. ½" ή 2"). Αναλογική ρφθμιςη δοςολογίασ (ppm) με μετρητή ςτάθμησ 2 CTFI ½" CTFI 2" 17 9

10 Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ Παξάκεηξνη: ph - Redox - Cl2 - C - Br2 - O - Οιηθό ριώξην - H2O2 LDxx εηξά Φεθηαθώλ Τπνινγηζηώλ Φεθηαθόο ππνινγηζηήο κε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Φσηηδόκελε νζόλε LCD. Έμνδνη: ΟΝ/ ΟFF, αλαινγηθή ςεθηαθή, κέγηζηε δνζνινγία, alarm ππέξβαζεο ρξόλνπ δνζνινγίαο, έμνδνο θαηαγξαθηθνύ 0-20 ma & 4-20 ma, ζεηξηαθή ζύξα γηα ζύλδεζε κε εθηππσηή ή κόληεκ GSM, έμνδνο θαζαξηζκνύ ειεθηξνδίνπ. Δίζνδνη: Παικώλ από ξννκεηξεηή, ζηάζκεο δνρείσλ ρεκηθώλ, ξνή δείγκαηνο, ιεηηνπξγία αλακνλήο (Stand-by). εηξηαθή ζύξα RS22/485 SMS Alarm ηεγαλόηεηα IP65 LDPH ph (0 14 ph), C (0 150) LDRH ORP ( mv), C (0 150) LDCL Διεύζεξν ριώξην, Υιώξην, Τπεξνμείδην ηνπ νμπγόλνπ, Όδνλ, Βξόκην (εμαξηάηαη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνδίνπ), C (0 150) JC SERIES J DIGITAL SERIES DIN DIGITAL SERIES Πξόζνςεο πίλαθα (96x96mm) Πξόζνςεο πίλαθα (48x96mm) Ράγαο (6 modules) Τπνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ γηα κέηξεζε ph ή ORP ή Αγσγηκόηεηα ή Όδνλ ή Γηαιπκέλν Ομπγόλν ή δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ ή Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο. Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο Γύν On / Off Set points ma ή 4 20 ma αλαινγηθή έμνδνο σο πξνο ηελ ηηκή κέηξεζεο.

11 Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ Σαπηόρξνλε κέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ LDPHxx εηξά Φεθηαθόο ππνινγηζηέο κε κηθξνεπεμεξγαζηή θαη θσηηδόκελε νζόλε LCD. αλαινγηθνί έμνδνη παικώλ θαη 2 αλαινγηθνί On / Off ή κε ρξόλν (PWM). Δίζνδνο αλακνλήο (stand by), alarm ππέξβαζεο ρξόλνπ δνζνινγίαο, alarm αζηνρίαο ειεθηξνδίνπ. Δμσηεξηθά ειεγρόκελνο, κέζσ θίιηξνπ δηαθόπηεο. Δπηινγέαο ρισξίνπ / Βξσκίνπ. Έμνδνη γεληθώλ alarm. - USB ζύξα (απνκλεκόλεπζε δεδνκέλσλ) - Έμνδνο (0/4-20 ma) - Έμνδνο RS485 LDPHRH ph (0 14) - ORP (0 00mV) - C (0 99,9) LDPHCL* ph (0 14) - Chlorine (0 mg/l Cl2)* - C (0 99,9) LDPHO2 ph (0 14) - O2 (0 200 mg/l H2O2) - C (0 99,9) * O ηύπνο ηνπ αηζζεηεξίνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηε παξαγγειία MAX5 (ph / πλνιηθό ριώξην / Διεύζεξν ριώξην / πλδπαζκέλν ριώξην / Redox / C / Θνιόηεηα / Αγωγηκόηεηα ) Δύξε κέηξεζεο ΜΑΥ5 ph: από 0 έσο 14 ph ORP (Redox): από 0 έσο 00 mv Οιηθό ριώξην: από 0 έσο mg/l Διεύζεξν ριώξην: από 0 έσο mg/l πλδπαζκέλν ριώξην: από 0 έσο mg/l Θνιόηεηα: από 0 έσο 0 NTU Θεξκνθξαζία: από 0 έσο 0 C Αγσγηκόηεηα: από 0 έσο 00 ms To ΜΑΥ5 είλαη έλαο πνιππαξακεηξηθόο ςεθηαθό ζύζηεκα ειέγρνπ. Διέγρεη θαη ξπζκίδεη πάλσ από 5 θαλάιηα πνπ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ γηα ηνλ έιεγρν ph - ORP - Υιώξην - Θνιόηεηα - Θεξκνθξαζία - Έιεγρνο νιηθνύ ρισξίνπ. Γηαζέηεη 6 εμόδνπο επηζπκεηήο ηηκήο, 6 αλαινγηθέο εμόδνπο γηα ηνλ έιεγρν αληιηώλ, 5 ζηάζκεο δνρείσλ ρεκηθώλ, 5 ρξνλνδηαθόπηεο δνζνινγίαο αιγηνθηόλνπ/θξνθηδνηηθνύ, είζνδνο παικώλ ξννκεηξεηή, έμνδνη alarm. Σν ΜΑΥ5 κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ππνινγηζηή γηα απνκαθξπζκέλν ρεηξηζκό θαη πξνγξακκαηηζκό κέζσ USB ζύξαο ή κε ζύξα RS485 ή GSM MODEM. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά: - Θύξα USB γηα απνκλεκόλεπζε δεδνκέλσλ - Αλαινγηθή έμνδνο 0/4-20 ma Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε κία επξεία θσηηδόκελε νζόλε LCD (240 x 64 ) Δύθνινο ρεηξηζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο κέζσ ηνπ επαλαζηαηηθνύ ρεηξηζηεξίνπ (ξόδα). 11

12 Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα PA- PHH2O2 PA- PHRH Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Δλεξγό Ομπγόλν. 1. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS PH (6 ) 2. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS H2O (4 ). Φίιηξν NFIL 4. Ηιεθηξόδην ζεξκνθξαζίαο 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (Redox). 1. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS PH (6 ) 2. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS RH (6 ). Φίιηξν NFIL 4. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm 12

13 Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα PA- WDPHRH PA- WDPHEV Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη (Redox). 1. Τπνινγηζηήο WDPHRH 0 ( ) ή (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph (Redox). Ξεξά ηξνθνδνζία θαη έμνδνο πξίδαο απνιπκαληηθνύ (20VAC / A). 1. Τπνινγηζηήο WDPHRHS (6 ) ή (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm 1

14 Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα PA-WDPHCFSA / PA-WDPHCASA PA-WDPHCFBR / PA-WDPHCABR Έθδνζε γηα απνιπκαληή αιαηηνύ: - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFSA - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCASA 1. Τπνινγηζηήο WDPHCA (6 ) or (1 ) 2. Ηιεθηξόδην Redox EPHS. Φίιηξν NFIL 4. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 5. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm Έθδνζε γηα μεξά ηξνθνδνζία Βξωκίνπ : - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFBR - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCABR 1. Τπνινγηζηήο WDPHCL (6 ) or (1 ) 2. Ηιεθηξόδην Redox EPHS. Φίιηξν NFIL 4. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 5. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm 14

15 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Έιεγρνο θαη δνζνινγία ph / Υιωξίνπ PA-WDPHCL Υιώξην Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. 1. Τπνινγηζηήο WDPHCL (6 ) or (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm PA-WDPHCL Αλόξγαλν θαη νξγαληθό Υιώξην. Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). 1. Τπνινγηζηήο WDPHCL (6 ) or (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Ηιεθηξόδην Υισξίνπ ELCS/ 6. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm 15

16 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 PA- LDPHCL Γηα ρξήζε μεξάο ηξνθνδνζίαο (ριώξην / βξώκην ) ή απνζηεηξωηή. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Φίιηξν NFIL 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 6. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 7. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm PA- LDPHCLO Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm 16

17 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 PA- LDPHCLOB Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF (17 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF 0 0 (0 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm PA- LDPHCLOBG Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο GMS MF 0 0 (0 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF (50 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm 17

18 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε θιεηζηνύ ηύπνπ Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 ECLS/ θαη PEF1 PA- LDPHCLV Γηα ρξήζε μεξάο ηξνθνδνζίαο ή γελλήηξηα ριωξίνπ κε αιάηη. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Φίιηξν NFIL 4. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm PA- LDPHCLVD Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 6. Ηιεθηξόδην ph EPHS 7. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 8. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 9. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm 18

19 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε θιεηζηνύ ηύπνπ Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 ECLS/ θαη PEF1 PA- LDPHCLVG Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF (17 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF 0 0 (0 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 8. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm PA- LDPHCLGD Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο GMS MF 0 0 (0 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF (50 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 8. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm 19

20 Πξνεγκέλα πιήξε ζπζηήκαηα PA-M5D Γηα ph, ORP, Διεύζεξν ριώξην θαη ζεξκνθξαζία 1. Τπνινγηζηήο MAX5 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 * ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF 02 17* (17 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Ηιεθηξόδην ρισξίνπ ECLS/ 7. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 8. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ETEPT 9. Ηιεθηξόδην Redox ERHS. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm PA-M5DB PA-M5DV Γηα ph, ORP, Υιώξην, Διεύζεξν Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην, Θεξκνθξαζία, Κξνθίδωζε, Αιγηνθηόλν. 1. Πνιπ-παξακεηξηθόο ππνινγηζηήο MAX5 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 4. Γνζνκεηξηθή αληιία θξνθίδσζεο VCLG* 5. Γνζνκεηξηθή αληιία αιγηνθηόλνπvms EN 07 06* (6 ) 6. Φίιηξν NFIL 7. Ηιεθηξόδην ph EPHS 8. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 9. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ETEPT. Ηιεθηξόδην ειεύζ. ρισξίνπ ECLS/ 11. Ηιεθηξόδην ρισξίνπ ECL8/ 12. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 1.. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF22 Γηαζηάζεηο : 00x800 mm Έιεγρνο ph, Redox, Διεύζεξν Υιώξην, Οιηθό Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην θαη Θεξκνθξαζία. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ) Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 20

21 Παγθόζκηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ LAN - GPRS/GSM - Webserver with HOSTING service MAX5 Με RS485 + USB Ο ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην νινθιεξσκέλν MAX5. Πεξηιακβάλεη ειεγθηή επηθνηλσλίαο γηα ζύλδεζε κε PC κε RS485 ή κηα ζύξα USB. Με GSM + RS485 + USB Η επηινγή GSM είλαη δηαζέζηκε γηα πνιινύο ηειερεηξηζκνύο MAX5 Σν ινγηζκηθό επηθνηλσλίαο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ππνινγηζηώλ, αθόκε θαη αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. Πάληα αληηιακβάλεηαη ν ειεγθηήο επηθνηλσλίαο γηα ζύλδεζε κε PC κε RS485 ή ζύξα USB. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό, επηθνηλσλία κέζσ SMS Με ETHERNET + RS485 + USB Internet: Γηα λα ζπλδεζείηε ην κόλν πνπ ρξεηάδεζηε είλαη έλα PC θαη ινγηζκηθό απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, είηε είλαη ηνπηθή είηε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε δίθηπν. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε ζπζθεπή λα ιακβάλεηε εηδνπνηήζεηο . Μπνξείηε επίζεο λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην Internet, είηε ζπλδένληαο έλα θαιώδην RS485 ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή κέζσ κίαο ζύξαο USB. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ ΤΝΓΔΗ Με WEBSERVER + HOSTING Service Internet: Υξεηάδεζηε κόλν έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην internet γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ππνινγηζηώλ MAX5. ΓΔΝ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θάπνηνπ ινγηζκηθνύ. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα πάληα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή κε ην PC κε RS485 ή ζύξα USB. Η ππεξεζία Hosting ιεηηνπξγεί κε Ethernet ή GPRS / GSM. 21

22 Παξειθόκελα ππνινγηζηώλ EPHS Ηιεθηξόδην ph γηα πίεζε έσο 7/ 70 C (.5/80 C). 0.8m θαιώδην. Δπνμηθό ζώκα. Minimum 0κS. ERHS Ηιεθηξόδην ORP ph γηα πίεζε έσο 7/70 C (.5/80 C). 0.8m θαιώδην. Δπνμηθό ζώκα. BUFFER SOLUTIONS Πξόηππα δηαιύκαηα γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ ειεθηξνδίσλ. ECL8 Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην νιηθνύ ρισξίνπ (νξγαληθνύ / αλόξγαλνπ). Από 0 έσο 2 mg/l ; Από 0 έσο 20 mg/l, Αληηζηάζκηζε ph θαη ζεξκνθξαζία.. ECL6 - ECL12 Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ειεπζέξνπ ρισξίνπ / βξσκίνπ (νξγαληθνύ / αλόξγαλνπ). Από 0 έσο mg/l. Γηαθόπηεο ξνήο θαη ξύζκηζε ξνήο. Θήθε ειεθηξνδίνπ γηα ph, Redox θαη ζεξκνθξαζία. ECLS/ Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ειεπζέξνπ ρισξίνπ (νξγαληθνύ / αλόξγαλνπ). Από 0 έσο mg/l,. Αληηζηάζκηζε ph θαη ζεξκνθξαζία.. ETEPT Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο PT0 (0 C 0 C, max ). θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ηνπο ππνινγηζηέο LDxx, LDPHxx θαη Max5 22

23 Παξειθόκελα ππνινγηζηώλ NFIL CA Δλεξγό 5 θίιηξν κε αληαιιαθηηθό θίιηξνπ άλζξαθα. Δμαξηήκαηα 6x8. NFIL Φίιηξν κε αληαιιαθηηθό πνπ πιέλεηαη. PET (60 κ). Δμαξηήκαηα 6x8. NPED4 Θήθε ειεθηξνδίσλ γηα ειεθηξόδηα EPH θαη ERH. Δπνμηθό ζώκα O12. Μέγηζηε ζεξκνθξαζία 50 C. Μέγηζηε πίεζε 5 κε δηαθόπηε ξνήο θαη, N.O. επαθή. Δμαξηήκαηα 6x8. PEF22 Θήθε ειεθηξνδίσλ γηα, ph, Redox, ειεπζέξνπ ρισξίνπ, νιηθνύ ρισξίνπ θαη ζεξκνθξαζίαο. Αηζζεηήξην ξνήο SEPR. Γηα ρξήζε κε ηνλ ππνινγηζηή MAX5. PEF1 Θήθε ειεθηξνδίσλ γηα ειεθηξόδηα ECL1/2//8/9//11,pH, Redox θαη ζεξκνθξαζίαο, κε αηζζεηήξην ξνήο θαη ξύζκηζε ξνήο. Δμαξηήκαηα 6x8 PELC EVLA Ηιεθηξνβαιβίδα γηα μεξά δνζνινγία. Δμαξηήκαηα1/2. PVDF Θήθε ειεθηξνδίνπ ηνπνζέηεζεο ζε ξνή γηα ειεθηξόδηα ph / Redox κε ζπείξσκα 1/2 ή /4. Γηα ζύλδεζε ζε θνιάξν πδξνιεςίαο. PEL PVDF Θήθε ειεθηξνδίνπ ηνπνζέηεζεο ζε ξνή γηα ειεθηξόδηα ph / Redox κε ζπείξσκα 1/2 ή /4 Γηα ζύλδεζε ζε ΣΑΤ 2

24 Παξειθόκελα γηα αληιίεο MIXV/8 Αλαδεπηήξαο πςειήο ηαρύηεηαο 1400 RPM. Άμνλαο AISI κε επηθάιπςεpvc. Γηαζέζηκνο ζε δηάθνξα κήθε ( mm). Γηάκεηξνο πξνπέιαο 70mm. MIX/8 Αλαδεπηήξαο ρακειήο ηαρύηεηαο 70/200 RPM. Άμνλαο AISI κε επηθάιπςεpvc. Γηαζέζηκνο ζε δηάθνξα κήθε ( mm). Πξνπέια ηξηώλ ιεπίδσλ, Γηάκεηξνο πξνπέιαο 150mm. MIX/MAN Αλαδεπηήξαο ρεηξόο κε επηθάιπςε PVC. Γηαζέζηκνο ζε δηάθνξα κήθε ( θαη mm). Γηάκεηξνο πξνπέιαο mm. LASP ύζηεκα αλαξξόθεζεο κε έιεγρν ζηάζκεο γηα δνρεία έσο 25 ιίηξσλ. LASP BUFFER SOLUTIONS ύζηεκα αλαξξόθεζεο κε έιεγρν ζηάζκεο γηα δνρεία έσο 00 ιίηξσλ. Πξόηππα δηαιύκαηα γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ ειεθηξνδίσλ. 24

25 Παξειθόκελα γηα αληιίεο PVDF ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ LINR Βαιβίδα έγρπζεο 1/2 γηα δνζνινγία ππνρισξηώδεο λαηξίνπ ζε ζθιεξό λεξό. Απηνθαζαξηδόκελε. VitonR o-ring. PVC ζώκα. Δμαξηήκαηα 6x8. MF ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ Πνιπ-ιεηηνπξγηθή βαιβίδα, (πίεζεο, αζθαιείαο, αληηζηθσληθή θαη εμαέξσζεο) ζύλδεζε 1/2 γηα δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο ζσιελάθη. VitonR ή EPDM o-ring. ΓΟΥΔΙΑ ΥΗΜΙΚΧΝ & ΓΟΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ Πνιπαηζπιελίνπ, anti-uv γηα ρεκηθά. Οινθιεξσκέλα δνρεία ρεκηθώλ κε δνρείν αζθαιείαο, δνζνκεηξηθή αληιία θαη αλαδεπηήξα. ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΝΑΡΟΦΗΗ ΜΔ ΔΛΔΚΣΗ ΣΑΘΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΣΡΟ 25

26 ΚΤΠΡΟΤ 57 ΑΙΓΑΛΔΧ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: / FAX: WEB:

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2012

Κατάλογος εφαρμογών. Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2012 Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2012 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4 ειίδα -4 ATL 600 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Σξνθνδνζία AC 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -4 ATL 60 Απηόκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ

εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ αρηλίδεο πκεώλ Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 1.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ι Ο αηζζεηήξαο ι ή αηζζεηήξαο νμπγόλνπ κνηάδεη εμσηεξηθά κε έλα κπνπδί. Είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ.

Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ πδάηηλωλ πόξωλ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη δίθηπν επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηωλ ζηαζκώλ θαη ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ. ΔΙΚΣΤΟ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΗΛΕΕΛΕΓΥΟΤ Οη ζηαζκνί δεμακελώλ, γεωηξήζεωλ, αληιηνζηαζίωλ, ζεκεία ειέγρνπ δηαξξνώλ θαη κεηξήζεωλ ηνπ Γήκνπ πνπ απνηεινύλ ην ζύλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηηλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΣΕ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΟΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΣΕ ΒΙΟΚΑΤΙΜΟ ΑΠΟ ΣΑ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΑ Α. ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ (RENDERING) ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΦΑΓΗ; ΣΟΣΕ, ΔΙΑΘΕΣΕΣΕ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ ΛΙΠΟ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΔΙΑ Α ΔΞΑΜΗΝΟ ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ Γηδάζθωλ : ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΔΡΒΔΡΙΓΗ Γηάιεμε 9ε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΙ EINAI Η ΤΓΡΟΛΤΗ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΣΑΙ ΠΟΙΑ ΙΟΝΣΑ ΑΛΑΣΩΝ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΛΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΓΡΟΛΤΟΝΣΑΙ ΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Απνηέιεζκα πνιύρξνλεο επεξείαο Ο ζεξκηδνκεηξεηήο εληαίνπ ηύπνπ Superercal 539 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο καθξόρξνλεο επεξείαο. Καηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα