Πεξηερόκελα. Γνζνκεηξηθέο αληιίεο. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ. Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηερόκελα. Γνζνκεηξηθέο αληιίεο. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ. Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ. Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα"

Transcript

1 1 ΚΑΣΑΛΟΓΟ

2 Πεξηερόκελα Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Με έιεγρν ξνήο θαη ζηάζκεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph / Redox Μέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ Γνζνινγία θαη έιεγρνο ζπζηεκάηωλ μεξάο ηξνθνδνζίαο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph θαη ελεξγνύ νμπγόλνπ Μέηξεζε θαη έιεγρνο ελεξγνύ νμπγόλνπ Γνζνινγία αξωκάηωλ θαη αηζέξηωλ ειαίωλ γηα Spa πζηήκαηα απνιύκαλζεο ινπηξώλ πζηήκαηα απνριωξίωζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ ει Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ Παξάκεηξνη: ph - Redox - Cl2 - C - Br2 - O - Οιηθό ριώξην - H2O2... Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ Σαπηόρξνλε κέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Δλεξγό Ομπγόλν Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (Redox) Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη (Redox) Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph (Redox). Ξεξά ηξνθνδνζία θαη έμνδνο πξίδαο απνιπκαληηθνύ Γηα απνιπκαληή αιαηηνύ: - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFSA - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCASA Γηα μεξά ηξνθνδνζία Βξωκίνπ : - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFBR - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCABR Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν & νξγαληθό) Ξεξά ηξνθνδνζία (ριώξην / βξώκην ) ή απνζηεηξωηή. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο Ξεξά ηξνθνδνζία ή γελλήηξηα ριωξίνπ κε αιάηη. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph / Υιωξίνπ (αλόξγαλν & νξγαληθό). Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο Αλαινγηθόο έιεγρνο ph / Υιωξίνπ (αλόξγαλν & νξγαληθό). Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο Μέηξεζε ph, ORP, Διεύζεξν ριώξην θαη ζεξκνθξαζία Μέηξεζε ph, ORP, Υιώξην, Διεύζεξν Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην, Θεξκνθξαζία, Κξνθίδωζε, Αιγηνθηόλν Έιεγρνο ph, Redox, Διεύζεξν Υιώξην, Οιηθό Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην θαη Θεξκνθξαζία

3 Πεξηερόκελα Παγθόζκηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ LAN - GPRS/GSM - Webserver with HOSTING service Παξειθόκελα ππνινγηζηώλ - Ηιεθηξόδηα, BUFFER SOLUTIONS, Θήθεο εκβύζεζεο ειεθηξνδίωλ, Φίιηξα λεξνύ, Ηιεθηξνκαγλεηηθέο βαιβίδεο θιπ Παξειθόκελα δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ - Αλαδεπηήξεο (ρεηξνθίλεηνη, κε θηλεηήξα), Βαιβίδεο αλαξξόθεζεο (πνδνβαιβίδεο), Βαιβίδεο έγρπζεο, Αληηζηθωληθέο βαιβίδεο, Γνρεία ρεκηθώλ, Γνρεία αζθαιείαο θιπ

4 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Με έιεγρν ξνήο θαη ζηάζκεο ΑΝΣΛΙΔ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙΧΝ πλερήο ιεηηνπξγία, δηαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκόο,ppm, Batch, Volt, ma, % ml/g, θαηάζηαζε αλακνλήο,, είζνδνο ξνόκεηξνπ, είζνδνο αηζζεηήξα, έμνδνο alarm, έιεγρνο ζηάζκεο. AMS CL AMS MF Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ και ταχφτητας KCL KMF CL Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ και ταχφτητας TCL TMS MF Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ VSL VMS MF Ρφθμιση μήκους εμβολισμοφ

5 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph / Redox TMS PH Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ph ( 0 14pH), θαηάζηαζε αλακνλήο, θαη έιεγρνο ζηάζκεο. Παξέρεηε ρσξίο ηνλ αηζζεηήξα ph TMS RH Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ORP (Redox) (0 00mV), θαηάζηαζε αλακνλήο, θαη έιεγρνο ζηάζκεο. Παξέρεηε ρσξίο ην αηζζεηήξα ORP VMS PH - VMS RH VMS PH : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ph ( 0 14pH), θαηάζηαζε αλακνλήο, θαη έιεγρνο ζηάζκεο, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. VMS RH : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ORP (Redox) (0 00mV), θαηάζηαζε αλακνλήο, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. *Παξέρνληαη ρσξίο ηνπο αηζζεηήξεο VPHE - VRHE VPHE : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ph ( pH) έιεγρνο ζηάζκεο, νζόλε LED, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. VRHE : Αλαινγηθή αληιία κε ελζσκαησκέλν κεηξεηή ORP ( pH) έιεγρνο ζηάζκεο, νζόλε LED, θεθαιή PVDF θαη αμεζνπάξ. *Παξέρνληαη ρσξίο ηνπο αηζζεηήξεο 2 2 FMS EV Αλαινγηθό controller γηα ORP κε έμνδν γηα απνιπκαληηθό ή γελλήηξηα ρισξίνπ κε αιάηη. Ηλεκτ/κή βαλβίδα VAC 20 Κατανάλωση A 5

6 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ WDPHCL ph & Χλώριο Controller πηζίλαο κε 2 αληιίεο γηα νμύ (ph) θαη ριώξην (Cl). Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0 - mg / l Cl2 Αηζζεηήξην ρισξίνπ θαηόπηλ παξαγγειίαο. Φσηηδόκελε νζόλε LED. Έμνδνο alarm. Alarm κέγηζηνπ ρξόλνπ δνζνινγίαο. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ. Πξνηεξαηόηεηα δνζνινγίαο ph. Κεθαιή PVDF. 5 1 WDPHRH ph & Redox (ORP) Controller πηζίλαο κε 2 αληιίεο γηα νμύ (ph) θαη Απνιπκαληηθό (ORP). Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0-00 mv Αηζζεηήξην ρισξίνπ θαηόπηλ παξαγγειίαο. Φσηηδόκελε νζόλε LED. Έμνδνο alarm. Alarm κέγηζηνπ ρξόλνπ δνζνινγίαο. Έιεγρνο αηζζεηεξίνπ. Πξνηεξαηόηεηα δνζνινγίαο ph. Κεθαιή PVDF. 5 1 WDPHCLS - WDPHRHS ph / Redox (ORP) & EV Controller πηζίλαο κε 2 αληιίεο γηα νμύ (ph), Redox θαη ριώξην / Βξώκην Κεθαιή PVDF θαη εμαξηήκαηα. Πξίδα εμόδνπ (SOUKO) γηα απνζηεηξσηέο ή δνζνινγία ρισξίνπ/βξσκίνπ. Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0-14 mg / l Cl2 / Br2 Δπίζεο δηαζέζηκν θαη γηα κεηξήζεηο / Redox (WDPHRHS) Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0-00 mv ph 1 Ηλεκτ/κή βαλβίδα VAC 20 1 Κατανάλωση Α 6

7 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Γνζνινγία θαη έιεγρνο ζπζηεκάηωλ μεξάο ηξνθνδνζίαο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ph θαη ελεξγνύ νμπγόλνπ WDPHCA Αλαινγηθό Controller κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ph θαη αιγηνθηόλνπ. 20 VAC έμνδνο γηα ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα θαη ON/OFF έμνδνο γηα ηξνθνδνζία ρισξίνπ ή βξσκίνπ. Κεθαιή PVDF Δβδνκαδηαίνο ρξνλνδηαθόπηεο γηα ηε δνζνινγία αιγηνθηόλνπ. Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0 - mg / l Cl2 WDPHCF Αλαινγηθό Controller κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ph θαη θξνθηδνηηθνύ. 20 VAC έμνδνο γηα ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα θαη ON/OFF έμνδνο γηα ηξνθνδνζία ρισξίνπ ή βξσκίνπ. Κεθαιή PVDF (περιοχή ph) Μνλάδα δνζνινγίαο θξνθηδνηηθνύ gr/εκέξα Πεξηνρέο κέηξεζεο: 0-14 ph 0 - mg / l Cl2 WDPHOS Αλαινγηθό Controller κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ph θαη ελεξγνύ νμπγόλνπ. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο κέζσ αηζζεηήξα. Υξνλνδηαθόπηεο ξύζκηζεο γηα ην ελεξγό νμπγόλν εβδνκαδηαίνο θαη εκεξήζηνο (κε σξηαία βάζε). Κεθαιή PVDF θαη εμαξηήκαηα. Πεξηνρή κέηξεζεο: 0-14 ph (περιοχή ph) 4 (περιοχή ενεργοφ οξυγόνου) 7

8 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο Μέηξεζε θαη έιεγρνο ελεξγνύ νμπγόλνπ Γνζνινγία αξωκάηωλ θαη αηζέξηωλ ειαίωλ γηα Spa VMS EN ΑΛΓΙΟΚΣΟΝΟ Καηά ησλ άιγεσλ δνζνκεηξηθή αληιία κε εβδνκαδηαίν ρξνλνδηαθόπηε γηα ρξήζε "ζνθ" ζε επεμεξγαζία λεξνύ. Ρπζκηδόκελε ζε κνλάδεο cc VMSA H2O2 ΔΝΔΡΓΟ ΟΞΤΓΟΝΟ Γνζνκεηξηθή αληιία ελεξγνύ νμπγόλνπ κε επηπιένλ αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο θαη δηαθόπηε ζηάζκεο, Υξνλνδηαθόπηεο εκεξήζηνο / εβδνκαδηαίνο Αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο Όγθνο πηζίλαο 4 VCOG - VCLG ΚΡΟΚΙΓΟΣΙΚΟ Γνζνκεηξηθή αληιία θξνθηδνηηθνύ κε δηπιή θιίκαθα κέηξεζεο (24 ώξεο) Από 0 έσο 00 gr / εκέξα Από 0 έσο 000 gr / εκέξα Με δηαθόπηε ζηάζκεο 5 gr/24h 000 VCLS VCLSE ΓΟΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΘΔΡΙΧΝ ΔΛΑΙΧΝ Αζόξπβε αληιία γηα αξώκαηα θαη αηζέξηα έιαηα γηα spa, hammam θιπ. Γηαθόπηεο ζηάζκεο. Γύν θιίκαθεο ξύζκηζεο. Από 0 έσο 0 gr / h Από 0 έσο 00 gr / h ΓΟΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΘΔΡΙΧΝ ΔΛΑΙΧΝ C.E. Αζόξπβε αληιία γηα αξώκαηα θαη αηζέξηα έιαηα γηα spa, hammam θιπ. Γηαθόπηεο ζηάζκεο. Δμσηεξηθή ππνδνρή εηζόδνπ Ν /Ο Γύν θιίκαθεο ξύζκηζεο. Από 0 έσο 0 gr / h Από 0 έσο 00 gr / h

9 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο πζηήκαηα απνιύκαλζεο ινπηξώλ πζηήκαηα απνριωξίωζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ VMS MF CTFI ύζηεκα απνιύκαλζεο. Λεηηνπξγεί κε ξννκεηξεηή πνπ έρεη έμνδν παικώλ (κεγέζνπο ½"). Έιεγρνο % κε δηαθόπηε ζηάζκεο 5 CTFI ½" 12 TMS MF CTFI ύζηεκα απνιύκαλζεο. Λεηηνπξγεί κε ξννκεηξεηή πνπ έρεη έμνδν παικώλ (κεγέζνπο ½"). Έιεγρνο % κε δηαθόπηε ζηάζκεο CTFI ½" 0 VCLD ύζηεκα απνρισξίσζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ. Ρύζκηζε: Από 0 έσο 800 gr /h Από 0 έσο 8000 gr /h 5 8 VMS MF CTFI ύζηεκα απνρισξίσζεο γηα θίιηξα θαζαξηζκνύ λεξνύ. Λειτουργεί με ροομετρητή που ζχει ζξοδο παλμών (μεγζθουσ 1. ½" ή 2"). Αναλογική ρφθμιςη δοςολογίασ (ppm) με μετρητή ςτάθμησ 2 CTFI ½" CTFI 2" 17 9

10 Φεθηαθνί ππνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ Παξάκεηξνη: ph - Redox - Cl2 - C - Br2 - O - Οιηθό ριώξην - H2O2 LDxx εηξά Φεθηαθώλ Τπνινγηζηώλ Φεθηαθόο ππνινγηζηήο κε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Φσηηδόκελε νζόλε LCD. Έμνδνη: ΟΝ/ ΟFF, αλαινγηθή ςεθηαθή, κέγηζηε δνζνινγία, alarm ππέξβαζεο ρξόλνπ δνζνινγίαο, έμνδνο θαηαγξαθηθνύ 0-20 ma & 4-20 ma, ζεηξηαθή ζύξα γηα ζύλδεζε κε εθηππσηή ή κόληεκ GSM, έμνδνο θαζαξηζκνύ ειεθηξνδίνπ. Δίζνδνη: Παικώλ από ξννκεηξεηή, ζηάζκεο δνρείσλ ρεκηθώλ, ξνή δείγκαηνο, ιεηηνπξγία αλακνλήο (Stand-by). εηξηαθή ζύξα RS22/485 SMS Alarm ηεγαλόηεηα IP65 LDPH ph (0 14 ph), C (0 150) LDRH ORP ( mv), C (0 150) LDCL Διεύζεξν ριώξην, Υιώξην, Τπεξνμείδην ηνπ νμπγόλνπ, Όδνλ, Βξόκην (εμαξηάηαη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνδίνπ), C (0 150) JC SERIES J DIGITAL SERIES DIN DIGITAL SERIES Πξόζνςεο πίλαθα (96x96mm) Πξόζνςεο πίλαθα (48x96mm) Ράγαο (6 modules) Τπνινγηζηέο κίαο παξακέηξνπ γηα κέηξεζε ph ή ORP ή Αγσγηκόηεηα ή Όδνλ ή Γηαιπκέλν Ομπγόλν ή δηνμείδην ηνπ ρισξίνπ ή Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο. Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο Γύν On / Off Set points ma ή 4 20 ma αλαινγηθή έμνδνο σο πξνο ηελ ηηκή κέηξεζεο.

11 Φεθηαθνί ππνινγηζηέο πνιιώλ παξακέηξωλ Σαπηόρξνλε κέηξεζε θαη έιεγρνο πνιιώλ παξακέηξωλ LDPHxx εηξά Φεθηαθόο ππνινγηζηέο κε κηθξνεπεμεξγαζηή θαη θσηηδόκελε νζόλε LCD. αλαινγηθνί έμνδνη παικώλ θαη 2 αλαινγηθνί On / Off ή κε ρξόλν (PWM). Δίζνδνο αλακνλήο (stand by), alarm ππέξβαζεο ρξόλνπ δνζνινγίαο, alarm αζηνρίαο ειεθηξνδίνπ. Δμσηεξηθά ειεγρόκελνο, κέζσ θίιηξνπ δηαθόπηεο. Δπηινγέαο ρισξίνπ / Βξσκίνπ. Έμνδνη γεληθώλ alarm. - USB ζύξα (απνκλεκόλεπζε δεδνκέλσλ) - Έμνδνο (0/4-20 ma) - Έμνδνο RS485 LDPHRH ph (0 14) - ORP (0 00mV) - C (0 99,9) LDPHCL* ph (0 14) - Chlorine (0 mg/l Cl2)* - C (0 99,9) LDPHO2 ph (0 14) - O2 (0 200 mg/l H2O2) - C (0 99,9) * O ηύπνο ηνπ αηζζεηεξίνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί θαηά ηε παξαγγειία MAX5 (ph / πλνιηθό ριώξην / Διεύζεξν ριώξην / πλδπαζκέλν ριώξην / Redox / C / Θνιόηεηα / Αγωγηκόηεηα ) Δύξε κέηξεζεο ΜΑΥ5 ph: από 0 έσο 14 ph ORP (Redox): από 0 έσο 00 mv Οιηθό ριώξην: από 0 έσο mg/l Διεύζεξν ριώξην: από 0 έσο mg/l πλδπαζκέλν ριώξην: από 0 έσο mg/l Θνιόηεηα: από 0 έσο 0 NTU Θεξκνθξαζία: από 0 έσο 0 C Αγσγηκόηεηα: από 0 έσο 00 ms To ΜΑΥ5 είλαη έλαο πνιππαξακεηξηθόο ςεθηαθό ζύζηεκα ειέγρνπ. Διέγρεη θαη ξπζκίδεη πάλσ από 5 θαλάιηα πνπ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ γηα ηνλ έιεγρν ph - ORP - Υιώξην - Θνιόηεηα - Θεξκνθξαζία - Έιεγρνο νιηθνύ ρισξίνπ. Γηαζέηεη 6 εμόδνπο επηζπκεηήο ηηκήο, 6 αλαινγηθέο εμόδνπο γηα ηνλ έιεγρν αληιηώλ, 5 ζηάζκεο δνρείσλ ρεκηθώλ, 5 ρξνλνδηαθόπηεο δνζνινγίαο αιγηνθηόλνπ/θξνθηδνηηθνύ, είζνδνο παικώλ ξννκεηξεηή, έμνδνη alarm. Σν ΜΑΥ5 κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ππνινγηζηή γηα απνκαθξπζκέλν ρεηξηζκό θαη πξνγξακκαηηζκό κέζσ USB ζύξαο ή κε ζύξα RS485 ή GSM MODEM. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά: - Θύξα USB γηα απνκλεκόλεπζε δεδνκέλσλ - Αλαινγηθή έμνδνο 0/4-20 ma Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε κία επξεία θσηηδόκελε νζόλε LCD (240 x 64 ) Δύθνινο ρεηξηζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο κέζσ ηνπ επαλαζηαηηθνύ ρεηξηζηεξίνπ (ξόδα). 11

12 Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα PA- PHH2O2 PA- PHRH Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Δλεξγό Ομπγόλν. 1. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS PH (6 ) 2. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS H2O (4 ). Φίιηξν NFIL 4. Ηιεθηξόδην ζεξκνθξαζίαο 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (Redox). 1. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS PH (6 ) 2. Γνζνκεηξηθή αληιία VMS RH (6 ). Φίιηξν NFIL 4. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm 12

13 Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα PA- WDPHRH PA- WDPHEV Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη (Redox). 1. Τπνινγηζηήο WDPHRH 0 ( ) ή (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph (Redox). Ξεξά ηξνθνδνζία θαη έμνδνο πξίδαο απνιπκαληηθνύ (20VAC / A). 1. Τπνινγηζηήο WDPHRHS (6 ) ή (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Θήθε ειεθηξνδίσλ NPED4 Γηαζηάζεηο : 400x600 mm 1

14 Οινθιεξωκέλα δνζνκεηξηθά ζπζηήκαηα PA-WDPHCFSA / PA-WDPHCASA PA-WDPHCFBR / PA-WDPHCABR Έθδνζε γηα απνιπκαληή αιαηηνύ: - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFSA - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCASA 1. Τπνινγηζηήο WDPHCA (6 ) or (1 ) 2. Ηιεθηξόδην Redox EPHS. Φίιηξν NFIL 4. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 5. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm Έθδνζε γηα μεξά ηξνθνδνζία Βξωκίνπ : - Κξνθίδωζε PA-WDPHCFBR - Αιγηνθηόλν PA-WDPHCABR 1. Τπνινγηζηήο WDPHCL (6 ) or (1 ) 2. Ηιεθηξόδην Redox EPHS. Φίιηξν NFIL 4. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 5. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm 14

15 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Έιεγρνο θαη δνζνινγία ph / Υιωξίνπ PA-WDPHCL Υιώξην Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. 1. Τπνινγηζηήο WDPHCL (6 ) or (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm PA-WDPHCL Αλόξγαλν θαη νξγαληθό Υιώξην. Αλαινγηθόο έιεγρνο ph θαη Υιωξίνπ. (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). 1. Τπνινγηζηήο WDPHCL (6 ) or (1 ) 2. Φίιηξν NFIL. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Ηιεθηξόδην Υισξίνπ ELCS/ 6. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 500x700 mm 15

16 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 PA- LDPHCL Γηα ρξήζε μεξάο ηξνθνδνζίαο (ριώξην / βξώκην ) ή απνζηεηξωηή. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Φίιηξν NFIL 4. Ηιεθηξόδην ph EPHS 5. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 6. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 7. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm PA- LDPHCLO Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm 16

17 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 PA- LDPHCLOB Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF (17 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF 0 0 (0 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm PA- LDPHCLOBG Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ. Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο GMS MF 0 0 (0 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF (50 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm 17

18 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε θιεηζηνύ ηύπνπ Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 ECLS/ θαη PEF1 PA- LDPHCLV Γηα ρξήζε μεξάο ηξνθνδνζίαο ή γελλήηξηα ριωξίνπ κε αιάηη. Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Φίιηξν NFIL 4. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 7. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 8. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm PA- LDPHCLVD Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). Γηα κεζαίνπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 6. Ηιεθηξόδην ph EPHS 7. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 8. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ETEPT 9. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 600x800 mm 18

19 Έιεγρνο θαη δνζνκέηξεζε Τπνινγηζηήο LDPHCL κε θιεηζηνύ ηύπνπ Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ECL6 ECLS/ θαη PEF1 PA- LDPHCLVG Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF (17 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF 0 0 (0 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 8. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm PA- LDPHCLGD Γηα αλαινγηθό έιεγρν ph θαη Υιωξίνπ (αλόξγαλν θαη νξγαληθό). Γηα κεγάινπ κεγέζνπο πηζίλεο 1. Τπνινγηζηήο LDPHCL 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο GMS MF 0 0 (0 ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ GMS MF (50 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 7. Αηζζεηήξην ρισξίνπ ECLS/ 8. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm 19

20 Πξνεγκέλα πιήξε ζπζηήκαηα PA-M5D Γηα ph, ORP, Διεύζεξν ριώξην θαη ζεξκνθξαζία 1. Τπνινγηζηήο MAX5 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 * ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF 02 17* (17 ) 4. Φίιηξν NFIL 5. Ηιεθηξόδην ph EPHS 6. Ηιεθηξόδην ρισξίνπ ECLS/ 7. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 8. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ETEPT 9. Ηιεθηξόδην Redox ERHS. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF1 Γηαζηάζεηο : 800x800 mm PA-M5DB PA-M5DV Γηα ph, ORP, Υιώξην, Διεύζεξν Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην, Θεξκνθξαζία, Κξνθίδωζε, Αιγηνθηόλν. 1. Πνιπ-παξακεηξηθόο ππνινγηζηήο MAX5 2. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ). Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 4. Γνζνκεηξηθή αληιία θξνθίδσζεο VCLG* 5. Γνζνκεηξηθή αληιία αιγηνθηόλνπvms EN 07 06* (6 ) 6. Φίιηξν NFIL 7. Ηιεθηξόδην ph EPHS 8. Ηιεθηξόδην Redox ERHS 9. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ETEPT. Ηιεθηξόδην ειεύζ. ρισξίνπ ECLS/ 11. Ηιεθηξόδην ρισξίνπ ECL8/ 12. Αηζζεηήξαο ξνήο SEPR 1.. Θήθε ειεθηξνδίσλ PEF22 Γηαζηάζεηο : 00x800 mm Έιεγρνο ph, Redox, Διεύζεξν Υιώξην, Οιηθό Υιώξην, πλδπαζκέλν Υιώξην θαη Θεξκνθξαζία. Γνζνκεηξηθή αληιία νμένο VMS MF 0 ( ) Γνζνκεηξηθή αληιία ρισξίνπ VMS MF (17 ) 20

21 Παγθόζκηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ LAN - GPRS/GSM - Webserver with HOSTING service MAX5 Με RS485 + USB Ο ππξήλαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην νινθιεξσκέλν MAX5. Πεξηιακβάλεη ειεγθηή επηθνηλσλίαο γηα ζύλδεζε κε PC κε RS485 ή κηα ζύξα USB. Με GSM + RS485 + USB Η επηινγή GSM είλαη δηαζέζηκε γηα πνιινύο ηειερεηξηζκνύο MAX5 Σν ινγηζκηθό επηθνηλσλίαο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ππνινγηζηώλ, αθόκε θαη αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. Πάληα αληηιακβάλεηαη ν ειεγθηήο επηθνηλσλίαο γηα ζύλδεζε κε PC κε RS485 ή ζύξα USB. Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθό, επηθνηλσλία κέζσ SMS Με ETHERNET + RS485 + USB Internet: Γηα λα ζπλδεζείηε ην κόλν πνπ ρξεηάδεζηε είλαη έλα PC θαη ινγηζκηθό απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο, είηε είλαη ηνπηθή είηε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε δίθηπν. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε ζπζθεπή λα ιακβάλεηε εηδνπνηήζεηο . Μπνξείηε επίζεο λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζην Internet, είηε ζπλδένληαο έλα θαιώδην RS485 ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή κέζσ κίαο ζύξαο USB. ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ ΤΝΓΔΗ Με WEBSERVER + HOSTING Service Internet: Υξεηάδεζηε κόλν έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην internet γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ππνινγηζηώλ MAX5. ΓΔΝ ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θάπνηνπ ινγηζκηθνύ. Γηαθνξεηηθά, κπνξείηε λα πάληα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζύλδεζε ηνπ ππνινγηζηή κε ην PC κε RS485 ή ζύξα USB. Η ππεξεζία Hosting ιεηηνπξγεί κε Ethernet ή GPRS / GSM. 21

22 Παξειθόκελα ππνινγηζηώλ EPHS Ηιεθηξόδην ph γηα πίεζε έσο 7/ 70 C (.5/80 C). 0.8m θαιώδην. Δπνμηθό ζώκα. Minimum 0κS. ERHS Ηιεθηξόδην ORP ph γηα πίεζε έσο 7/70 C (.5/80 C). 0.8m θαιώδην. Δπνμηθό ζώκα. BUFFER SOLUTIONS Πξόηππα δηαιύκαηα γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ ειεθηξνδίσλ. ECL8 Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην νιηθνύ ρισξίνπ (νξγαληθνύ / αλόξγαλνπ). Από 0 έσο 2 mg/l ; Από 0 έσο 20 mg/l, Αληηζηάζκηζε ph θαη ζεξκνθξαζία.. ECL6 - ECL12 Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ειεπζέξνπ ρισξίνπ / βξσκίνπ (νξγαληθνύ / αλόξγαλνπ). Από 0 έσο mg/l. Γηαθόπηεο ξνήο θαη ξύζκηζε ξνήο. Θήθε ειεθηξνδίνπ γηα ph, Redox θαη ζεξκνθξαζία. ECLS/ Ακπεξνκεηξηθό ειεθηξόδην ειεπζέξνπ ρισξίνπ (νξγαληθνύ / αλόξγαλνπ). Από 0 έσο mg/l,. Αληηζηάζκηζε ph θαη ζεξκνθξαζία.. ETEPT Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο PT0 (0 C 0 C, max ). θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ηνπο ππνινγηζηέο LDxx, LDPHxx θαη Max5 22

23 Παξειθόκελα ππνινγηζηώλ NFIL CA Δλεξγό 5 θίιηξν κε αληαιιαθηηθό θίιηξνπ άλζξαθα. Δμαξηήκαηα 6x8. NFIL Φίιηξν κε αληαιιαθηηθό πνπ πιέλεηαη. PET (60 κ). Δμαξηήκαηα 6x8. NPED4 Θήθε ειεθηξνδίσλ γηα ειεθηξόδηα EPH θαη ERH. Δπνμηθό ζώκα O12. Μέγηζηε ζεξκνθξαζία 50 C. Μέγηζηε πίεζε 5 κε δηαθόπηε ξνήο θαη, N.O. επαθή. Δμαξηήκαηα 6x8. PEF22 Θήθε ειεθηξνδίσλ γηα, ph, Redox, ειεπζέξνπ ρισξίνπ, νιηθνύ ρισξίνπ θαη ζεξκνθξαζίαο. Αηζζεηήξην ξνήο SEPR. Γηα ρξήζε κε ηνλ ππνινγηζηή MAX5. PEF1 Θήθε ειεθηξνδίσλ γηα ειεθηξόδηα ECL1/2//8/9//11,pH, Redox θαη ζεξκνθξαζίαο, κε αηζζεηήξην ξνήο θαη ξύζκηζε ξνήο. Δμαξηήκαηα 6x8 PELC EVLA Ηιεθηξνβαιβίδα γηα μεξά δνζνινγία. Δμαξηήκαηα1/2. PVDF Θήθε ειεθηξνδίνπ ηνπνζέηεζεο ζε ξνή γηα ειεθηξόδηα ph / Redox κε ζπείξσκα 1/2 ή /4. Γηα ζύλδεζε ζε θνιάξν πδξνιεςίαο. PEL PVDF Θήθε ειεθηξνδίνπ ηνπνζέηεζεο ζε ξνή γηα ειεθηξόδηα ph / Redox κε ζπείξσκα 1/2 ή /4 Γηα ζύλδεζε ζε ΣΑΤ 2

24 Παξειθόκελα γηα αληιίεο MIXV/8 Αλαδεπηήξαο πςειήο ηαρύηεηαο 1400 RPM. Άμνλαο AISI κε επηθάιπςεpvc. Γηαζέζηκνο ζε δηάθνξα κήθε ( mm). Γηάκεηξνο πξνπέιαο 70mm. MIX/8 Αλαδεπηήξαο ρακειήο ηαρύηεηαο 70/200 RPM. Άμνλαο AISI κε επηθάιπςεpvc. Γηαζέζηκνο ζε δηάθνξα κήθε ( mm). Πξνπέια ηξηώλ ιεπίδσλ, Γηάκεηξνο πξνπέιαο 150mm. MIX/MAN Αλαδεπηήξαο ρεηξόο κε επηθάιπςε PVC. Γηαζέζηκνο ζε δηάθνξα κήθε ( θαη mm). Γηάκεηξνο πξνπέιαο mm. LASP ύζηεκα αλαξξόθεζεο κε έιεγρν ζηάζκεο γηα δνρεία έσο 25 ιίηξσλ. LASP BUFFER SOLUTIONS ύζηεκα αλαξξόθεζεο κε έιεγρν ζηάζκεο γηα δνρεία έσο 00 ιίηξσλ. Πξόηππα δηαιύκαηα γηα ηε βαζκνλόκεζε ησλ ειεθηξνδίσλ. 24

25 Παξειθόκελα γηα αληιίεο PVDF ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ LINR Βαιβίδα έγρπζεο 1/2 γηα δνζνινγία ππνρισξηώδεο λαηξίνπ ζε ζθιεξό λεξό. Απηνθαζαξηδόκελε. VitonR o-ring. PVC ζώκα. Δμαξηήκαηα 6x8. MF ΠΟΛΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ Πνιπ-ιεηηνπξγηθή βαιβίδα, (πίεζεο, αζθαιείαο, αληηζηθσληθή θαη εμαέξσζεο) ζύλδεζε 1/2 γηα δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο ζσιελάθη. VitonR ή EPDM o-ring. ΓΟΥΔΙΑ ΥΗΜΙΚΧΝ & ΓΟΥΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ Πνιπαηζπιελίνπ, anti-uv γηα ρεκηθά. Οινθιεξσκέλα δνρεία ρεκηθώλ κε δνρείν αζθαιείαο, δνζνκεηξηθή αληιία θαη αλαδεπηήξα. ΒΑΛΒΙΓΑ ΑΝΑΡΟΦΗΗ ΜΔ ΔΛΔΚΣΗ ΣΑΘΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΣΡΟ 25

26 ΚΤΠΡΟΤ 57 ΑΙΓΑΛΔΧ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: / FAX: WEB:

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4 ειίδα -4 ATL 600 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Σξνθνδνζία AC 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -4 ATL 60 Απηόκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Απνηέιεζκα πνιύρξνλεο επεξείαο Ο ζεξκηδνκεηξεηήο εληαίνπ ηύπνπ Superercal 539 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο καθξόρξνλεο επεξείαο. Καηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών

Siemens SET, Αςφρματο ςφςτημα αυτονομίασ θέρμανςησ-κατανομήσ δαπανών Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ email: argirisgotsis@hotmail.com www.artelectrical.webs.com ΚΛΔΙΣΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ SVR1204S MPEG4 Stand alone DVR, 4Display video, 100 fps Record50,

Διαβάστε περισσότερα