Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Αρ. ιακήρυξης 5/2012 Αρ. Πρωτ.: 987/ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Υποέργο 2 «Προµήθεια Εξοπλισµού Λογισµικού» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Καβάλας Προϋπολογισμός: ,90 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διάρκεια: 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/06/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Ημερομηνία αποστολής στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων & ελληνικό τύπο: 15/05/2012 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων & ελληνικό τύπο: 18/5/2012 Σελίδα 1 από 40

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 13 C3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 13 C3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 13 C3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου 14 C3.4 Λειτουργικές Ενότητες 14 C3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Δικτυακές και Υπολογιστικές Υποδομές» 14 C3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Άδειες Λογισμικού» 17 C3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Λοιπός Εξοπλισμός» 19 C3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Ολοκλήρωση Θέση σε λειτουργία» 28 C3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 28 C3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού 29 C3.7 Διαλειτουργικότητα 29 C3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση 29 C3.9 Ανοιχτά δεδομένα 29 C3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας 29 C3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 30 C3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 30 C3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 30 C3.14 Πίνακας Παραδοτέων 31 C3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 31 C3.16 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 31 C3.17 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης 32 C3.18 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας 32 Σελίδα 2 από 40

3 C3.19 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 32 C3.20 Υπηρεσίες Συντήρησης 32 C3.21 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών 33 C3.22 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 33 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 34 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 34 C4.1.1 Δικτυακές & Υπολογιστικές Υποδομές (βλ. Α3.4.1) 34 C4.1.2 Άδειες Λογισμικού (βλ. Α3.4.2) 35 C4.1.3 Λοιπός Εξοπλισμός (βλ. Α3.4.3) 36 C4.1.4 Άλλες δαπάνες 37 C4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 38 Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΙ Καβάλας 39 C4.3 Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 40 C4.3.1 Σχέδιο Σύμβασης 40 Σελίδα 3 από 40

4 ΜΕΡΟΣ C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας Άγιος Λουκάς, Τ.Κ Καβάλα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 40

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 40

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας Άγιος Λουκάς, Τ.Κ Καβάλα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 40

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 40

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Καβάλας Άγιος Λουκάς, Τ.Κ Καβάλα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων Σελίδα 8 από 40

9 του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 40

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΤΕΙ Καβάλας Άγιος Λουκάς, Τ.Κ Καβάλα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 40

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 40

12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: / / Τηλέφωνο: Fax: Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος (από έως) ΑΜ 2 / / - / / / / / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 40

13 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εικονική Πρόσβαση σε Εξυπηρετητή Νο1 Εικονική Πρόσβαση σε Εξυπηρετητή Νο2 Εικονική Πρόσβαση σε Εξυπηρετητή Νο3 C3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το υλικό και λογισμικό θα εγκατασταθεί σε 3 ξεχωριστούς εργαστηριακούς χώρους Εργαστήριο Νο1 Ήπιων Μορφών Ενέργειας: Θα εγκατασταθεί ένας rack server με UPS, μία Bluetooth Gateway, καθώς και 10 thin clients, όλα συνδεδεμένα στο δίκτυο του ΤΕΙ. O Server θα είναι συνδεδεμένος μέσω DAQ ή Ethernet (α) στους κινητήρες του ηλιακού ιχνηλάτη, (β) στον Inverter των Φ/Β πλαισίων, (γ) σε μία pan-tilt-zoom web camera και (δ) στον μετεωρολογικό σταθμό. O Server θα έχει εγκατεστημένα τα εξής λογισμικά: Λειτουργικό Σύστημα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, METEONORM, TRNSYS, ADAMS/CONTROLS, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, SIMMECHANICS, Web & SQL Server Β. Εργαστήριο Νο2 Μηχανικής Ρευστών: Θα εγκατασταθεί ένας rack server με UPS, μία Bluetooth Gateway, καθώς και 10 thin clients, όλα συνδεδεμένα στο δίκτυο του ΤΕΙ. O Server θα είναι συνδεδεμένος μέσω DAQ ή Ethernet (α) σε δύο ηλεκτροβάνες, (β) σε αισθητήρες πίεσης και (γ) σε μία pan-tilt-zoom web camera.o Server θα έχει εγκατεστημένα τα εξής λογισμικά: Λειτουργικό Σύστημα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, LABVIEW, FLOWLAB, Web & SQL Server Γ. Εργαστήριο No3 Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου: Θα εγκατασταθεί ένας rack server με UPS, μία Bluetooth Gateway, Σελίδα 13 από 40

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ μία GSM (SMS) gateway, καθώς και 10 thin clients, όλα συνδεδεμένα στο δίκτυο του ΤΕΙ. O Server θα είναι συνδεδεμένος μέσω DAQ ή Ethernet (α) σε ελεγκτή (driver) DC σερβοκινητήρα, (β) σε αισθητήρες θέσης - επιτάχυνσης και (γ) σε μία pan-tilt-zoom web camera. O Server θα έχει εγκατεστημένα τα εξής λογισμικά: Λειτουργικό Σύστημα που υποστηρίζει Virtualization & Cloud Computing, ADAMS/CAR, MATLAB/SIMULINK,.NET, JAVA, MODELICA/DYMOLA, TRNSYS, Web & SQL Server C3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Server Virtualization Web services C3.4 Λειτουργικές Ενότητες C3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Δικτυακές και Υπολογιστικές Υποδομές» Υλικό Εξυπηρετητών Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου 1U Intel Xeon Nehalem Rack Server ή αντίστοιχου Επεξεργαστές 2 x Intel Xeon Processor E5620 (2.40 GHz, QuadCore, 12MB cache, 64Bit) ή καλύτερος Μνήµη τουλάχιστον 32 GB DDR3-RAM (PC ECC Reg.) µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι τουλάχιστον 64 GB DDR Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 2 Χ 500 GB Raid-Edition (64 MB Cache/7200 UPM/S-ATA II) Μητρική τουλάχιστον µε VGA, 2x Gigabit-LAN, 1x PCIe (16fold, riser card), 4x USB Ελεγκτής RAID Level 0, 1 and JBOD, 128 MB DDR2 cache Drivers: Windows 2003/2008/XP/Vista/7, Linux Sourcecode / in kernel since 2,6.19, Debian, Fedora, FreeBSD, RedHat/CentOS, SuSE, Ubuntu, Xen Μονάδα δίσκου DVD-Writer 22x DVD Περίβληµα 19" rack-server-case 2x HotSwap-trays HDD; 1 unit (1U), µε βάσεις στήριξης στο rack Τροφοδοτικό τουλάχιστον 400 Watt 1U 2 fans, active PFC Εγγύηση µε µέγιστο 30 ηµέρες επισκευή 2 έτη Υλικό RACK Σελίδα 14 από 40

15 Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου 19'' τουλάχιστον 12U επιτοίχιο µε κλειδαριά Με χώρους για server UPS - Switch Υλικό UPS Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου on-line 19"- Rackmount Format (2 HE) Παρεχόµενη Ισχύς (VA) Προστασία από βραχυκυκλώµατα - βυθίσµατα - υπέρταση Θύρα RS-232 & RJ Έξοδοι IEC 320 C Συµβατό λογισµικό διαχείρισης Widows - Linux Πολυµηχάνηµα ικτυακό Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου LASER Μέγεθος εγγράφου A Fax Ανάλυση εκτύπωσης 1200X1200 DPI Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόµαυρη 22 PPM Ανάλυση σάρωσης 1200X1200 DPI Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόµαυρη 22 CPM Σύνδεση USB Μνήµη 64 MB Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας ΣΕΛ Τροφοδοσία χαρτιού 250 ΣΕΛ Αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων (ADF) Εγγύηση 1 έτος Υλικό Μεταγωγής (Switch) 1Gbit 6 ports Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου Layer 2 Gigabit switch Ato-sensing 10/100/1000 ports U Rackmount Εγγύηση 1 έτος Υλικό Μεταγωγής (Switch) 1Gbit 18 ports Σελίδα 15 από 40

16 Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου Layer 2 Gigabit switch Ato-sensing 10/100/1000 ports U Rackmount Εγγύηση 1 έτος Υλικό Μεταγωγής (Switch) 1Gbit 24 ports Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου Layer 2 Gigabit switch Ato-sensing 10/100/1000 ports Web-managed Switching capacity 48 Gbps Throughput 35.7 Μpps U Rackmount Εγγύηση 1 έτος Υλικό Thin Clients Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου για συνδεσιµότητα Citrix, Windows και VDI Μνήµη DDR3 SDRAM 1G Μνήµη Flash - ROM 1G Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Gigabit Ethernet µε δυνατότητα IPV Κάρτα γραφικών µε υποστήριξη ανάλυσης έως 2048 x 1536 ή βάθος χρώµατος έως 32-bit µε µνήµη γραφικών τουλάχιστον 64 MB Θύρες: Τουλάχιστον 4 θύρες USB 2.0, 1 VGA, 2 PS/2, 1 θύρα σειριακής σύνδεσης, 1 RJ-45, 1 DVI-I & DVI-D digital video output Ήχος: Έξοδος: εσωτερικό ηχείο µε ενισχυτή, υποδοχή mini 3,5 mm, πλήρως στερεοφωνικός ήχος 16 bit τουλάχιτον. Είσοδος: υποδοχή µικροφώνου mini 3,5 mm Συµπεριλαµβάνεται λογισµικό για σύνδεση µε Citrix XenDesktop, VMware και Microsoft Terminal Services Συµπεριλαµβάνεται πληκτρολόγιο ανεξάρτητο Microsoft συµβατό Συµπεριλαµβάνεται ποντίκι οπτικό ανεξάρτητο Microsoft συµβατό Εγγύηση 1 έτος Οθόνες Thin Clients Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου επίπεδη TFT LCD ιαγώνιος 18.5'' Σελίδα 16 από 40

17 Aspect Ratio 16: Μέγιστη Ανάλυση 1366x Φωτεινότητα 200 CD/M² Αντίθεση 700:01 (TYPICAL) Χρόνος Απόκρισης 5 MS Color Support (Million) Γωνία Θέασης 170 / Εγγύηση 1 έτος C3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Άδειες Λογισμικού» Λογισµικό Virtual Server (Hypervisor) Αριθµός Μονάδων (licenses) Τύπου Bare-metal (Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή) Κεντρική διαχείριση των εικονικών µηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI) Μεταφορά (migration) ενός Virtual Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας Προστασία από σφάλµα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή µε αυτόµατη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines σε άλλους φυσικούς εξυπηρετητές Απεικόνιση του συνόλου των Virtual Machines, των Host και των µεταξύ τους σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον ιαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της διαθεσιµότητας των Virtual Machines και των φυσικών εξυπηρετητών Να υποστηρίζει σε επίπεδο εικονικής µηχανής τουλάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα: Redhat Enterprise 5 & 6 (32bit/64bit), Windows XP,7,2008,2008R2, Debian Linux 5 (32bit/64bit), Suse Enteprise Linux 10 & 11 (32bit/64bit), Ubuntu Linux (32bit/64bit) Μέγιστος αριθµός εικονικών µηχανών Υποστηριζόµενη µνήµη 1 TB RAM Υποστηριζόµενες κάρτες δικτύου 16 NICs logical Υποστηριζόµενοι επεξεργαστές processors Λογισµικό Virtual Client (Εικονικής Μηχανής) Σελίδα 17 από 40

18 Αριθµός Μονάδων (licenses) Τύπου: Λειτουργικό Σύστηµα Desktop Mε γραφικό περιβάλλον GUI Πλήρως συµβατό µε τα Λογισµικά προσοµοίωσης Πλήρως συµβατό µε το λογισµικό Hypervisor Να υποστηρίζει εγκατάσταση σε µορφή VDI Να υποστηρίζει remote desktop Έκδοσης (Service Pack) 2008 ή µεταγενέστερης Να αναφερθεί εταιρεία, τύπος, έκδοση Λογισµικά Προσοµοίωσης MatLab/ Simulink Stand alone (Server Workstation) 2 Άδειες MatLab Client 20 Άδειες (Control System Toolbox + SimMechanics) MatLAB Updates 2 years 1 Άδεια TRNSYS Version 17 Simulation 10 Edu Pack 2 Άδειες TRNSYS 17 Libraries: 1 Άδεια Solar Collectors και 1 Άδεια Auxiliary Heating and Cooling METEONORM Βάση µετεωρολογικών δεδοµένων Edu 30 Pack (1 full installation, 10 tutorial installations) 1 Άδεια METEONORM 7, Edition 2011 Single Station DATA SET time series 50 Άδειες (για 50 διαφορετικούς σταθµούς) NAI Modelica Sim. Pack (OpenSource) Standard Libraries 30 Άδειες Dymola Simulation Pack - Dymola - Academic Learn, DYL-EDU, Dymola bundle for academic use 25 Άδειες Dymola Simulation Pack - Dymola - Academic Innovate, DYI-EDU, Extended Dymola bundle for academic use 5 Άδειες Dymola Libraries Packs 5 Άδειες (Simulink Interface SMK, Real-Time Simulation RHS, Powertrain Library PWY, Smart Electric Drives Library SEY, Hydraulics Library HDY) Visual.NET SDK - Visual Studio 2010 Professional with MSDN 1 Άδεια Visual.NET SDK - Visual Studio 2010 Express 2 Άδειες ADAMS/Car Simulation Pack (Academic Motion Bundle) 10 Άδειες LabView Simulation Pack Academic Standard Suite 20 Άδειες LabView Updates 2 years 1 Άδεια FlowLab Simulation Pack - ANSYS Academic Teaching CFD 3 Άδειες FlowLab Updates 2 years 1 Άδεια Easy-Rob Library 4 Robots plus DLL 1 Άδεια Σελίδα 18 από 40

19 C3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Λοιπός Εξοπλισμός» Φωτοβολταϊκά πλαίσια Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου Ονοµαστική ισχύς > 150 Wp Μηχανικές προδιαγραφές IEC ή αντίστοιχη Ηλεκτρικές προδιαγραφές TUV Spec TZE ή αντίστοιχη Πιστοποίηση «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύµφωνα µε την 2004/108/EC (ή 93/97/EC ή 89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» NAI Πιστοποίηση «Declaration of conformity CE» του κατασκευαστή σύµφωνα µε την 2006/95/EC (ή 93/68/EC ή 73/23/EC) «Low voltage directive» Ύπαρξη διόδων παράκαµψης (by-pass diodes) NAI Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε αναστροφέα & συσσωρευτές Εγγύηση 5 έτη Εγγύηση ισχύος χρήσης στο 90% της ονοµαστικής ισχύος 10 έτη Ιχνηλάτης ηλιακός ηλεκτρονικά ελεγχόµενος Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Άξονες Εύρος Αζιµουθίου Εύρος ηλιακής κλίσης (15-90 ) Κινητήρες ηλεκτρικοί ηλεκτρονικά ελεγχόµενοι DC 24V Ταχύτητα περιστροφής σε κάθε άξονα (χωρίς φορτίο) 0,06 /s Μέγιστη ροπή κίνησης κάθε άξονα 200 Nm Ροπή καταστροφής κάθε άξονα (αντοχή σε φορτίο) 750 Nm Ωφέλιµη επιφάνεια για φωτοβολταϊκά πλαίσια 7,7 m Ωφέλιµο φορτίο για φωτοβολταϊκά πλαίσια 120 kg περιστροφές Χρόνος Συντήρησης 200, ή 10 έτη Ακρίβεια ιχνηλασίας TdAPS (Time derived Πρωτόκολλο λειτουργίας Astronomical Σελίδα 19 από 40

20 Positioning System) Επικοινωνία και διαχείριση µέσω Η-Υ Έλεγχος και εντολή θέσης από Η-Υ ιεπαφή επικοινωνίας USB, CAN BUS, RS Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Σχετική υγρασία λειτουργίας 0% to 100% Μέγιστη ταχύτητα ανέµων 130 km/h Πλαίσιο γαλβανισµένο µm κατά ISO 1461 ή αντίστοιχο Προστασία (IEC 60529) IP33 ή καλύτερη EMC Directive 89/336/EEC ή αντίστοιχη Εγγύηση 5 έτη Συσσωρευτές (Μπαταρίες) Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Ονοµαστική τάση 12 V Χωρητικότητα 30 Ah Κλειστού τύπου (χωρίς συντήρηση) βαθιάς εκφόρτισης ιάρκεια ζωής στους 20 C 9 έτη Ανακυκλούµενες Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε αναστροφέα Εγγύηση 5 έτη Αναστροφέας Ισχύος (Inverter) αυτόνοµου δικτύου Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Ονοµαστική τάση AC Ηz Συνεχής ισχύς AC στους 25 C 1500 W Ονοµαστικό ρεύµα AC / Mεγ. ρεύµα AC (peak) για περίπου 500 ms 8 A / 20 A Τάση συσσωρευτή (εύρος) 12 V (9 V 14 V) NAI Μεγ. ρεύµα φόρτισης συσσωρευτή / ρεύµα διαρκούς φόρτισης στους 25 C 160 A / 140 A Προστασία από βραχυκύκλωµα & υπερφόρτιση AC Προστασία από υπερθέρµανση & βαθιά εκφόρτιση συσσωρευτή Προστασία IP Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Υπολογισµός κατάστασης φόρτισης Αισθητήρας θερµοκρασίας συσσωρευτή Θύρες RS485 ή παρόµοιες Σελίδα 20 από 40

21 Εξωτερική µέτρηση ρεύµατος συσσωρευτή Ρελέ απόρριψης φορτίου Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε συσσωρευτές Με συνοδευτικό εξοπλισµό τηλε-επιτήρησης µε web-server Εγγύηση 5 έτη Μετεωρολογικός σταθµός Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Μέτρηση προσπίπτουσας ακτινοβολίας, θερµοκρασίας Φ/Β πλαισίου, θερµοκρασίας περιβάλλοντος και ταχύτητας ανέµου Σύνδεση RS485 µε καταγραφικό Χειρισµός από τον ελεγκτή τηλε-επιτήρησης του αναστροφέα ή µέσω Η-Υ Βαθµός προστασίας IP Με συνοδευτικό λογισµικό παρουσίασης δεδοµένων µέτρησης Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε καταγραφικό Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Εγγύηση 5 έτη MΤ Αισθητήρας Θερµοκρασίας Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος PT Ακρίβεια ± 0.5 ºC Συµβατός µε τον µετεωρολογικό σταθµό Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε καταγραφικό Εγγύηση 1 έτος ΜΤ Αισθητήρες Ηλιακής ακτινοβολίας Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος ηλιακής κυψέλης (solar cell) Ακρίβεια ± 5% Συµβατός µε τον µετεωρολογικό σταθµό Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε καταγραφικό Εγγύηση 1 έτος ΜΤ Αισθητήρας ταχύτητας ανέµου Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) 1 Σελίδα 21 από 40

22 Τύπος rotating cup Ακρίβεια ± 0.5 % Αναλογική συχνότητα προς την ταχύτητα ανέµου 100 Hz στα 40 m/s Εύρος µέτρησης (0,8 m/s - 40 m/s) Ανάλυση 0,4 m/s Συµβατός µε τον µετεωρολογικό σταθµό Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Με συνοδευτικά καλώδια και λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης µε καταγραφικό Εγγύηση 1 έτος Ηλεκτρονικοί ρυθµιστές παροχής (ηλεκτροβάνες) Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου: σερβοελεγχόµενη ηλεκτρονική Μέγιστη πίεση 250 bar Μέγιστη 250 bar 200 lt/min Με συνοδευτικό ελεγκτή αναλογικής εισόδου 0-5V Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Εγγύηση 1 έτος Ηλεκτρονικοί αισθητήρες πίεσης Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου: Gauge Πίεση µέγιστη PSI Έξοδος αναλογική 0-10V DC C ±0.4 (RSS) Τάση λειτουργίας 4.5 V ~ 5.5 V Εγγύηση 1 έτος Μαγνητορεολογικός Αποσβεστήρας - MR Damper kit Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου LORD RD-8040 ή αντίστοιχος Ωφέλιµη διαδροµή 70mm Αντοχή σε εφελκυσµό 8896 Ν ύναµη απόσβεσης 5 1 A > 2400 Ν ύναµη απόσβεσης 20 0 A < 700 Ν Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας > 60 C Με συνοδευτικό συµβατό ελεγκτή εισόδου 0-5 Volt DC 1 khz Σελίδα 22 από 40

23 Με ανταλλακτικό υγρό 1Lt ιξώδους C Εγγύηση 1 έτος Αισθητήρες θέσης (περιστροφικοί) Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου Wirewound potentiometer Στροφές Άξονας Stainless steel διαµέτρου > Ø Γραµµικότητα ±0.25% ιάρκεια ζωής περιστροφές Ροπή εκκίνησης (max.) 50gcm Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Εγγύηση 1 έτος Αισθητήρες θέσης (γραµµικοί) Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπου LVDT Μέγιστη διαδροµή ±60 mm Έξοδος <1% FSD Απόκριση συχνοτήτων -3dB Point 100 Hz Μη-γραµµικότητα 0.5% Χρόνος απόκρισης 0.4ms Τάση ενεργοποίησης 9-24 Vdc Ευαισθησία 10Vdc Με συνοδευτικό συµβατό ελεγκτή 2 καναλιών εξόδου ± 5-15 V Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Εγγύηση 1 έτος Αισθητήρες επιτάχυνσης Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος Evaluation Board Άξονες Εύρος µέτρησης ±8 G ιακριτική ικανότητα στα 8g 50 παλµοί/g ιεπαφές I²C, SPI, USB Τροφοδοσία 5V από τη θύρα USB Συνοδευτικά καλώδια και λογισµικό Σελίδα 23 από 40

24 Με συνοδευτικό ελεγκτή κινητήρα 24V 5A Dual H-Bridge Θερµοκρασία λειτουργίας -10 C µε +50 C Εγγύηση 1 έτος Τροφοδοτικό Εργαστηριακό δύο εξόδων 0-30VDC Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος Εργαστηριακό 2 ανεξάρτητων εξόδων Είσοδος: 230VA.C 50Hz Έξοδος (Τάση Ένταση) 0-30VDC 0-5A Κυµάτωση <5mV Μικροµετρική ρύθµιση: V/I Ξεχωριστές ρυθµίσεις & ψηφιακές ενδείξεις: V/I Προστασία βραχυκυκλώµατος και υπερφόρτωσης Εγγύηση 1 έτος Τροφοδοτικό Εργαστηριακό εξόδου 0-30VDC Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος Εργαστηριακό Είσοδος: 230VA.C 50Hz Έξοδος (Τάση Ένταση) 0-30VDC 0-20A Κυµάτωση <2mV Μικροµετρική ρύθµιση: V/I Ξεχωριστές ρυθµίσεις & ψηφιακές ενδείξεις: V/I Προστασία βραχυκυκλώµατος και υπερφόρτωσης Εγγύηση 1 έτος Τροφοδοτικό ισχύος σταθεροποιηµένης εξόδου Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος ισχύος σταθεροποιηµένης εξόδου Είσοδος: 230VA.C 50Hz Έξοδος (Τάση Ένταση) 12VDC 25A Ενδείξεις: V/I Προστασία βραχυκυκλώµατος, υπερφόρτωσης και υπερθέρµανσης Εγγύηση 1 έτος Κάρτα Αναλογικής Ψηφιακής I/O 16-bit Αριθµός Μονάδων (Τεµάχια) Τύπος Αναλογικής Ψηφιακής I/O 16-bit Σελίδα 24 από 40

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: {Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δικτυακών Τόπων και Παροχή Διαδικτυακής Τηλεόρασης και Διαδραστικών Υπηρεσιών Χρήστη} Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «TeensWire από το ΑΠΕ/ΜΠΕ»: Διαδραστική και πολυμεσική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναζήτηση, συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών για και από Αναθέτουσα Αρχή: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Υποδομών Δημόσιας Χρήσης για την Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής στον Δήμο Αμαρουσίου» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΦΙΑΚ ΠΕΡΙΓΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΣ ΤΡΙΠΟΛΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο. «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικό Καλάθι (Πύλη) Αγροτικών - Διατροφικών Προϊόντων Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 508.393,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα