ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ αζθαλείαρ, πςπανίσνεςζηρ και κλειζηοω κςκλϊμαηορ ηηλεψπαζηρ (CCTV)» Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ "ςνηήπηζη και εκζςγσπονιζμψρ ςθιζηάμενυν ςποδομϊν και οπγάνυζη έκθεζηρ Απσαιολογικοω Μοςζείος ωμηρ" με κυδικψ ΠΓΔ 2011Δ ηε Ρφδν, ζήκεξα, , εκέξα Σξίηε κεηαμχ : ΑΦΔΝΟ ηεο 4 εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πνπ εδξεχεη επί ηεο νδνχ Ηππνηψλ ζηελ Μεζαησληθή Πφιεο Ρφδνπ κε ΣΚ 85100, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο 4 εο ΔΒΑ Μαξία Μηραειίδνπ εθεμήο θαινχκελε «Αλαζέηνπζα Αξρή», ΑΦΔΣΔΡΟΤ ηεο εηαηξείαο Κάζδαγιεο Υξηζηφθνξνο & ηα Δ.Δ., κε ΑΦΜ , ΓΟΤ ΡΟΓΟΤ κε έδξα ηνπ ηελ νδφ Αγ. Αλαζηαζίαο & Π.Π. Γεξκαλνχ, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Υξηζηφθνξν Κάζδαγιε εθεμήο θαινχκελνο «Αλάδνρνο» Καη αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο : 1. Σε κε αξ. πξση. 6368/ θαη κε ΑΓΑ ΩΓΕΡΓ-7ΥΖ απφθαζε ηνπ ηεο 4 εο ΔΒΑ γηα ηελ δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ: «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ αζθαλείαρ, πςπανίσνεςζηρ και κλειζηοω κςκλϊμαηορ ηηλεψπαζηρ (CCTV)» θαη ηελ ζρεηηθή Γηαθήξπμε, 2. Σελ κε αξ. πξση. 7182/ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 3. Σνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ θαη ην κε αξ. πξση. 7280/ πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ Ππομήθειαρ και εγκαηάζηαζηρ ζςζηήμαηορ αζθαλείαρ, πςπανίσνεςζηρ και κλειζηοω κςκλϊμαηορ ηηλεψπαζηρ (CCTV), κε ην νπνίν αθνινπζεί ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνχ, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αλάδνρν, 4. Σν άξζξν 1 παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ Α / 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 5. Σα άξζξα ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ Α / 247) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 6. Σν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ )«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 7. Σνπ άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 99/1992 «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ» (ΦΔΚ Α/46) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 8. Σν ΠΓ 118/07 (ΦΔΚ Α / 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» πκθψλεζαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθφινπζα: Σν αθ ελφο ζπκβαιιφκελν Διιεληθφ Γεκφζην (4 ε ΔΒΑ.) α λ α ζ έ η ε η ζηνλ αθ εηέξνπ ζπκβαιιφκελν «ΑΝΑΓΟΥΟ», ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθαιείαο, ππξαλίρλεπζεο θαη θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο (CCTV)», θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα (α) ζηε κε αξ. 6368/ θαη κε ΑΓΑ ΩΓΕΡΓ-7ΥΖ Γηαθήξπμε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο, (β) ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ φια ελζσκαηψλνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο (Παξαξηήκαηα I θαη II αληίζηνηρα), 1

2 (γ) ζηελ θείκελε λνκνζεζία (δ) ζηε κε αξ. 8306/ θαη κε ΑΓΑ 62ΓΖΓ-Γ13 απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ν «ΑΝΑΓΟΥΟ», δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνχ έξγνπ έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Δπξψ (39.400,00 ) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ηνπ πνζνχ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξψ (45.704,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 16%, κε ηνπο εμήο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηηο νπνίεο ν «ΑΝΑΓΟΥΟ» απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα : ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ζωμβαζηρ 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ «Ππομήθειαρ και εγκαηάζηαζηρ ζςζηήμαηορ αζθαλείαρ, πςπανίσνεςζηρ και κλειζηοω κςκλϊμαηορ ηηλεψπαζηρ (CCTV)», ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «ςνηήπηζη και εκζςγσπονιζμψρ ςθιζηάμενυν ςποδομϊν και οπγάνυζη έκθεζηρ Απσαιολογικοω Μοςζείος ωμηρ», θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη θαη λα παξαδψζεη ην έξγν απαιιαγκέλν ειαηησκάησλ (πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ) θαη κε φιεο ηηο ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηεο. Δλδεηθηηθά ζεσξείηαη φηη ν Αλάδνρνο εθπιεξψλεη ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζή ηνπ φηαλ ε Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ αζθαλείαρ, πςπανίσνεςζηρ και κλειζηοω κςκλϊμαηορ ηηλεψπαζηρ (CCTV) αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ Γηαθήξπμεο. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ζχκθσλε κε ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο εηδηθή ρξήζε θαη λα έρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απφδνζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή εχινγα πξνζδνθά απφ αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο, ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηηο δεκφζηεο δειψζεηο, δηαθεκίζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί έληερλα, άξηηα θαη κε άςνγν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 3. Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα γηα ην «ΚΑΛΩ ΔΥΔΗ» θαη ηελ άςνγε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ πξνκεζεπφκελσλ αγαζψλ (ηφζν σο κεκνλσκέλα πιηθά, φζν θαη σο νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα) θαη επζχλεηαη απεξηφξηζηα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί πξαγκαηηθφ, ή λνκηθφ ειάηησκα, ή δηαπηζησζεί έιιεηςε ζπλνκνινγεκέλεο ηδηφηεηαο. Απφξξνηα απηήο ηεο επζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε άκεζε ππνρξέσζε πνπ έρεη λα επηδηνξζψλεη ή λα αληηθαζηζηά, εληειψο δσξεάλ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα αγαζά πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνπλ πξαγκαηηθά ή λνκηθά ειαηηψκαηα, ή έιιεηςε ησλ ζπλνκνινγεκέλσλ ηδηνηήησλ ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί πιεκκειψο. 4. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο εγγχεζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γηα εηθνζηηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ. Με ηνλ φξν απηφ νξίδεηαη θάζε απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ, δεκηψλ ή άιισλ αλσκαιηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε, νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζε ιφγνπο θζνξάο εθ ζπλήζνπο ρξήζεσο ή ζε ιφγνπο θαθήο ρξήζεσο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ ρξήζηε. Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείπεη λα εθπιεξψλεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε έιιεηςε, ην ειάηησκα ή ε βιάβε κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε παξαθξαηείηαη απφ ην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ ή απφ ηηο εηο ρείξαο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο εγγπήζεηο (εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο). ΆΡΘΡΟ 2 Λοιπέρ Τποσπεϊζειρ Αναδψσος 1.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, πιηθά, κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη νπνηαδήπνηε άιια κέζα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξεπφκελσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ησλ αγαζψλ θ.ι.π. 2.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ, πνπ πξνζιακβάλεη γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ, δειψλνληαο φηη ηφζν ν ίδηνο, φζν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ εξγαζηψλ. Ρεηψο επίζεο δειψλεη ν αλάδνρνο, φηη ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζα βξίζθεηαη θαη ζα εξγάδεηαη λνκίκσο ζηελ Διιάδα θαη ηνπ νπνίνπ πξνζσπηθνχ απηφο ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο εξγνδφηεο, θαη ζπλεπψο απηφο κφλν βαξχλεηαη γηα ηελ επηινγή ηνπο, ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο ηνπο, σο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 2

3 ηνπο εηζθνξψλ, πνζά πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ζπκθσλεζείζεο ακνηβέο. ηηο ακνηβέο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη φπνηεο εηζθνξέο ζην Η.Κ.Α. 3. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 5. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί ηφζν εθ ησλ πξνηέξσλ, φζν θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη, κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ην πιαίζην ηεο σο άλσ ζπλεξγαζίαο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ ηνπ παξφληνο έξγνπ. Δπίζεο ζην πιαίζην απηφ θαη ππφ ηηο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία, ζηνλ εληφο ηνπ θηεξίνπ ρψξν θαη λα ιακβάλνπλ απφ θνηλνχ θαη έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα ζπληνληζζεί ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηεξίνπ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ε θπθινθνξία ηνπ πξνζσπηθνχ ΆΡΘΡΟ 3 Σίμημα 1. Σν ηίκεκα πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (Οηθνλνκηθφ Αληάιιαγκα) είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (Παξάξηεκα II) ,00 (νινγξάθσο: ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 2. Γελ πξνβιέπεηαη ηηκαξηζκηθή ή άιιε αλαπξνζαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο. 3. Σν Οηθνλνκηθφ Αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηε δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δαπάλεο γηα ηελ παξάδνζε ηεο εξγαζίαο, ηηο δαπάλεο ησλ πιηθψλ (φπσο απηά νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε) θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο, θζνξάο ηνπο θ.ιπ. ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο ελφο έηνπο φπσο απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, απφζβεζεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, έμνδα νξγαληζκψλ, έμνδα εθηεισληζκνχ εηζαγφκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, θαηακεηξήζεσλ, ηηο δαπάλεο πξνζπειάζεσο πξνο ηηο ηειηθέο ζέζεηο ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο, δαπάλεο απνδεκηψζεσο δεκηψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ηηο δαπάλεο ειέγρνπ ξπζκίζεσλ, ησλ πάζεο θχζεσο δνθηκψλ ησλ εξγαζηψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνληαη, ηηο δαπάλεο θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ κεηά ην πέξαο εξγαζηψλ θαη γεληθά θάζε είδνπο απξφβιεπηε δαπάλε θαη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο θαη θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ ΦΠΑ. 4. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. 5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δηαθφςεη, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν αηηηνινγεκέλα, αλά πάζα ζηηγκή ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Γχλαηαη επίζεο λα κελ εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ εθ φζνλ θξίλεη θάηη ηέηνην ζθφπηκν. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ θάιπςε ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ν Αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ην ππφινηπν πνζφ. ΆΡΘΡΟ 4 Σψπορ, Σπψπορ και σπψνορ Παπάδοζηρ - Πποθεζμίερ 1. Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη,λα εγθαηαζηήζεη ζχζηεκα αζθαιείαο, ππξαλίρλεπζεο θαη θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο (CCTV). ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πξνζέιεπζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο εθθίλεζεο ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην αξγφηεξν 10 εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο αλάζεζεο. 2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη θαη λα εθαξκφζεη ηα απαξαίηεηα πιηθά (φπσο απηά νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε), θαη λα εθηειέζεη ηηο αλάινγεο εξγαζίεο, ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν χκεο ζηε χκε, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δειψλεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Σα πιηθά πνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ν Αλάδνρνο ζα 3

4 πξέπεη λα θπιάζζνληαη ππέξγεηα, πξνζηαηεπκέλα θαη θαιπκκέλα απφ ηπρφλ θπζηθέο θζνξέο κέρξη λα εγθαηαζηαζνχλ. Θα απνκαθξχλνληαη απφ ην έξγν θαη ζα απνξξίπηνληαη βξεγκέλα ή θαηεζηξακκέλα πιηθά. Γελ πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ πιηθά ή πξντφληα κέρξη λα θιείζνπλ νη ρψξνη θαη λα ζηεγαλνπνηεζνχλ. Σα επηπξφζζεηα πιηθά ζα ηαηξηάδνπλ κε ηα εγθαηεζηεκέλα, ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα γηα θχιαμε θαη ζα ηαπηνπνηνχληαη απφ εηηθέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν. 3. Όια ηα πιηθά θαη εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε ηνπ έξγνπ. 4. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν χκεο, ζηε χκε, απφ ηνλ Αλάδνρν, έρνληαο ιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνεξγαζίεο, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα κεηαθνξάο. 5.Σν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα παξαδνζεί ενηψρ ηεζζάπυν μηνϊν ζε ηπείρ θάζειρ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεηά κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν ηελ παξάδνζε ηεο θάζε θάζεο, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ππεχζπλε ειεθηξνιφγν κεραληθφ ηνπ έξγνπ θ. Κσζηάξα Οπξαλία. 6. ην ηέινο ηεο θάζε παξάδνζεο ε ππεχζπλε ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ηνπ έξγνπ θ. Κσζηάξα Οπξαλία θαη ν επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνπλ πξσηφθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο. 7. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο νξηζηηθήο παξάδνζεο είλαη εληφο ηεζζάξσλ κελψλ θαη φρη πέξαλ ηεο 31/3/2015. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ην έξγν. 8. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ζπλνιηθά ή/θαη γηα θάζε επηκέξνπο ηκήκα εθ ησλ αλσηέξσ κπνξεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ επαξθψο αηηηνινγεκέλν ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ην έξγν δελ παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζρεηηθά κε ηελ αηηεζείζα παξάηαζε. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ην έξγν. 9. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ππεχζπλν ειεθηξνιφγν κεραληθφ θαη ηνλ ππφινγν γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην έξγν θαη λα εθδψζεη ην ηηκνιφγην - αληίζηνηρα - ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 10. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο πνπ νξίδεηαη έσο ηηο 31/3/2015, κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ππεχζπλνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ή/θαη ηεο επηβιέπνπζαο ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ θ. Οπξαλία Κσζηάξα, θαη επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπκθσλεζεί ν ηξφπνο αζθαινχο θχιαμεο κέξνπο ή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα παξαζρεζνχλ εγγπήζεηο ζεκαηνθπιαθήο. 11. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο εθαξκφδνληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΠΓ 118/2007, άξζξν 26, 32 θαη 34). ΆΡΘΡΟ 5 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ 1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ππ αξ / εγγπεηηθή επηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, κε εκεξνκελία 16/10/2014 ηνπ ENIAIOY TAMEIOY ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (E.T.A.A) ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ (ΣΜΔΓΔ), ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.940,00 επξψ (ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ζαξάληα επξψ) πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, ρσξίο Φ.Π.Α, ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 118/2007 θαη έρεη ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ επηζηξνθή ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα. 2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 4

5 Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 6, 7 θαη 8 ηεο παξνχζαο, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθφκηζε ν Αλάδνρνο θαηαπίπηεη : α. φπνπ ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα, ηελ δηαθήξπμε θαη ην Π.Γ 118/2007 β. ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί νπζηψδεηο φξνπο ηεο παξνχζαο. ΆΡΘΡΟ 6 Παπαλαβή Έπγος - Πποθεζμίερ 1. Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηνλ επηβιέπσλ κεραληθφ θαη ηελ ειεθηξνιφγν κεραληθφ ηνπ έξγνπ θ. Κσζηάξα Οπξαλία ζε ηξείο θάζεηο, θαη ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ νξηζκέλε ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαηφπηλ ηεο παξάδνζεο ηεο θάζε θάζεο θαη πξηλ απφ θάζε ηκεκαηηθή πιεξσκή. 2. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν Αλάδνρνο θαζψο θαη νη ππεχζπλνη ηερληθνί ηνπ, θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά θαη φια ηα ηερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά θαη εγγπήζεηο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. 3. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε: καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε βάζε ηα ζπλνδεπηηθά ηερληθά έληππα ηνπ εμνπιηζκνχ. 4. Ζ ειεθηξνιφγνο κεραληθφο ηνπ έξγνπ θ. Κσζηάξα Οπξαλία, ε νπνία ζα παξαιάβεη αξρηθά ην έξγν, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπσλ κεραληθφ ηνπ έξγνπ κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν Παξαιαβήο (απνδνρήο ή απφξξηςεο) ζα ζπληαρζεί απφ ηελ νξηζκέλε ηξηκειή επηηξνπή ηεο 4εο ΔΒΑ. 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ειεθηξνιφγνο κεραληθφο απνξξίςεη ην παξαδνηέν έξγν, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απηά απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη πξνο ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο αλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/ Ο ρξφλνο εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε :Δικοζιηέζζεπιρ (24) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 7. Σα αλσηέξσ πξσηφθνιια θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Αλάδνρν. 8. Ζ ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ζα γίλεηαη εληφο 30 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηεο ΤΠΑΤΓ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία παξάδνζεο, ν θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην παξαιαβψλ φξγαλν είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. 9. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 θαη νη πξνζεζκίεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαζψο θαη νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηεο κε αξ /ΔΤ1749/2008 (ΦΔΚ Β/540) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο φπσο πξνζηέζεθε κε ηε κε αξ /ΔΤΘΤ1212/2010 (ΦΔΚ Β/1088) φκνηα. χκθσλα κε ην άξζξν 44, ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ππφινγν δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη κέρξη είθνζη εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηεο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ ππεξεζηψλ ή αγαζψλ, εθ φζνλ ν αλάδνρνο πξνζθνκίζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 10. ε θάζε πεξίπησζε ε παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηελ πιήξε νηθνλνκηθή εθθαζάξηζε θαη αθνχ νινθιεξσζεί ε νξηζηηθή παξαιαβή θαη παξέιζεη ν ρξφλνο εγγχεζεο. 5

6 ΆΡΘΡΟ 7 Απψππιτη και Ανηικαηάζηαζη Αγαθϊν, Ανικανψηηηα Δκηέλεζηρ ηυν επγαζιϊν 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο θαη ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί λα εγθξηζεί αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή. Ζ πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 2. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη ηηο εξγαζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ. Δάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ζηνλ Αλάδνρν 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ππνρξενχηαη λα πιεξψζεη ηε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηνπ επφκελνπ ζε ζεηξά κεηνδφηε. 4. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 8 Κςπϊζειρ για εκππψθεζμη παπάδοζη-ανηικαηάζηαζη ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη πξφζηηκν (πνηληθή ξήηξα) πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 9 Σπψπορ και Υπψνορ Πληπυμήρ- Γικαιολογηηικά 1. Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ζε ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο θάζεηο παξάδνζεο θαη κε ηελ παξαιαβή ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αθνχ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην, θαζψο θαη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. ηηο παξαπάλσ πιεξσκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, ησλ εξγαζηψλ θαη επί πιένλ ν αλαινγνχλ ΦΠΑ. Ζ πιεξσκή ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ππφινγν δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη κέρξη είθνζη εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηεο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ εξγαζηψλ, εθ φζνλ ν αλάδνρνο πξνζθνκίζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 2. Γηα ηηο ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: α) πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ησλ εξγαζηψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο. β) ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. γ)δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. δ)φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο Ζ πξνζθφκηζε ηεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο επηβάιιεηαη γηα πιεξσκέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζχκβαζε ζπλνιηθνχ πνζνχ ίζνπ ή πάλσ απφ επξψ, θαη ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα πιεξσκέο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζχκβαζε ζπλνιηθνχ πνζνχ ίζνπ ή πάλσ απφ επξψ. ε) Θα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% ζην θαζαξφ πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ, γηα ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα παξαιάβεη βεβαίσζε παξαθξάηεζεο θαη θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Άξζξν 61 & 5 ηνπ λ.4146/2013 (ΦΔΚ 90 Α / ) θαη πιένλ δηελέξγεηα θξάηεζεο ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.), επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,10% ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 6

7 ζη) Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη δεηεζεί απφ ην ινγηζηήξην. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγείηαη. Ζ δαπάλε, ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ ηεο "πληήξεζε θαη εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη νξγάλσζε έθζεζεο Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ χκεο" κε θσδηθφ ΠΓΔ 2011Δ , πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. ΆΡΘΡΟ 10 Απαγψπεςζη Τποκαηάζηαζηρ Οπδείο κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηελ γξαπηή έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ελψζεσλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 118/2007. Δάλ ν Αλάδνρνο πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε ηειεπηαία δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβάιεη απηνδηθαίσο ηηο θπξψζεηο γηα αζέηεζε ηεο χκβαζεο. ΆΡΘΡΟ 11 Ανυηέπα Βία ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο. ηεξείηαη, φκσο, ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, εάλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εληφο είθνζη (20) εκεξψλ αθφηνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνχλ θαη πξνθάιεζαλ ηε κεξηθή ή νιηθή αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ηελ πξνκήζεηα πνπ ηνπ αλαηέζεθε. ΆΡΘΡΟ 12 Δμπιζηεςηικψηηηα - Πνεςμαηικά Γικαιϊμαηα 1. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 3. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. ΆΡΘΡΟ 13 Ανηίκληηορ Όιεο νη επηδφζεηο, ηα δηθαζηηθά ή εμψδηθα έγγξαθα θαζψο θαη νη εηδνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο, ζα επηδίδνληαη ή ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ άιινπ κέξνπο. ΆΡΘΡΟ 14 Γλϊζζα Δπικοινυνίαρ 7

8 Ζ επηθνηλσλία θάζε είδνπο (πξνθνξηθή θαη γξαπηή) ηνπ Αλαδφρνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί δηεξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή/θαη πξνο ηα ειιεληθά, ζα εμαζθαιίδεηαη κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. ΆΡΘΡΟ 15 Γυζιδικία Δθαπμοζηέο Γίκαιο Ζ παξνχζα χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα έρνπλ ηα Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΆΡΘΡΟ Ζ παξνχζα χκβαζε κε ην παξαξηήκαηα απηήο (ΣΔΥΝΗΚΉ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ) είλαη ε κφλε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ξεηψο δελ ξπζκίδνληαη ζηελ παξνχζα, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε κε αξ. 6368/ Γηαθήξπμε θαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο παξνχζαο. 2. Σπρφλ αθπξφηεηα θάπνηνπ φξνπ ηεο χκβαζεο δελ επηθέξεη αθπξφηεηα ηεο χκβαζεο. 3. Ζ εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε άζθεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα απηφ, νχηε απνθιείεη άζθεζή ηνπ ζην κέιινλ. 4. Γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο αλάζεζεο εξγαζηψλ, φινη νη φξνη ηεο παξνχζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξαβίαζε ηνπο ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο απηήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ΆΡΘΡΟ 17 Σποποποίηζη ψπυν ηηρ ζωμβαζηρ Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη κφλν έπεηηα απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ε πιζηοποίηζη ηυν ανυηέπυ ε παξνχζα ζχκβαζε αθνχ αλαγλψζζεθε ππνγξάθεηαη λνκίκσο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζε ηξία (3) φκνηα πξσηφηππα σο θαησηέξσ. ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ Ζ πποφζηαμένη ηηρ 4 ηρ ΔΒΑ ΣΑ ΜΔΡΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΟΥΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Μαπία Μισαηλίδος Ο νψμιμορ εκππψζυπορ Κάζδαγληρ Υπιζηψθοπορ & ια Δ.Δ. 8

9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Σεσνικη Πεπιγπαθή ΠΗΝΑΚΑ Α α/α Πεπιγπαθή Τλικϊν Μονάδα Ποζψηηηα 1 η ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΩΝ Πιαζηηθφο ζσιήλαο ειαθξνχ ηχπνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ 1 ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζην επίρξηζκα (ελδεηθηηθή m 500 δηάκεηξνο 18mm)κε κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο 2 Πιαζηηθφο ζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο απφ ππφγεηεο δηαδξνκέο m 300 (ελδεηθηηθή δηάκεηξνο 18mm) κε κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο 3 Πιαζηηθφο ζσιήλαο ειαθξνχ ηχπνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο ζην επίρξηζκα (ελδεηθηηθή m 650 δηάκεηξνο 18mm) κε κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο 4 Πιαζηηθφο ζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο απφ ππφγεηεο δηαδξνκέο m 350 (ελδεηθηηθή δηάκεηξνο 18mm) κε κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο 6 Πιαζηηθφο ζσιήλαο βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ 18mmγηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ UTP cat.6 PETηνπ ζπζηήκαηνο CCTV κε κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη m 1100 ζηεξέσζεο 2 η ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 11 Καιψδην βξφρνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο LiYCY 4x0.8mm2(ελδεηθηηθφο ηχπνο) m Καιψδην busζπζηήκαηνο αζθαιείαο LiYCY 4x1.5mm2(ελδεηθηηθφο ηχπνο) m Καιψδην βξφρνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο LiYCY2x1.5mm2 (ελδεηθηηθφο ηχπνο) m Καιψδην busζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο LiYCY4x1mm2(ελδεηθηηθφο ηχπνο) m Καιψδην UTP cat. 6 - ΡΔΣ m η ΦΑΖ ΔΡΓΑΗΩΝ Α. ωζηημα αζθαλείαρ Κεληξηθφο Πίλαθαο Διέγρνπ (analogue 1 addressable)ρσξεηηθφηεηαο 120 δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ ηεκ. 1 ζεκείσλ (max) 2 Πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ ηεκ. 1 3 Δμνκνησηήο ηειεθσληθήο γξακκήο (GSM) ηεκ. 1 4 Κεληξηθφ ηξνθνδνηηθφ (SmartPSU) 7Ah κε επ. I/O ηεκ. 1 5 Σνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ηεκ. 5 6 Σξνθνδνηηθφ ηνπηθήο βαζκίδαο επηηήξεζεο ηεκ. 5 9

10 ΠΗΝΑΚΑ Α α/α Πεπιγπαθή Τλικϊν Μονάδα Ποζψηηηα 7 Μπαηαξία 12V, 7Ah, VDS ηεκ. 2 8 Αληρλεπηήο Θξαχζεο Κξπζηάιισλ ηεκ Αληρλεπηήο Κίλεζεο AM GHz δηπιήο ηερλνινγίαο ηεκ Μαγλεηηθή επαθή κε θαιψδηα (10 ηεκ.) ηεκ Δμσηεξηθή ζεηξήλα, led, κπαηαξίεο, κπξνο θαη πίζσ πξνζηαζία παξαβίαζεο ηεκ. 6 Β. ωζηημα πςπανίσνεςζηρ 1 Κεληξηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο (analogue addressable) πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΔΝ54 ηεκ. 1 2 Αληρλεπηήο θαπλνχ θσηνειεθηξνληθφο δηεπζπλζηνδνηνχκελνο πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΔΝ54-7/17, ηεκ. 30 ΔΝ 54-5 θαη CEA 3 Αληρλεπηήο ζεξκφηεηαο ζεξκνδηαθνξηθφο δηεπζπλζηνδνηνχκελνο πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΔΝ54-7/17, ηεκ. 2 ΔΝ 54-5 θαη CEA 4 Βάζε αληρλεπηή (δηεπζπλζηνδνηνχκελε) ηεκ Υεηξνθίλεην θνκβίν αλαγγειίαο (analogue addressable) κε πίζσ θνπηί δχν εηζφδσλ θαη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ηεκ. 6 πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ54-11 θαη ΔΝ εηξήλα/φαξνζεηξήλα αλαγγειίαο ππξθαγηάο θαη ζπλαγεξκνχ κε ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα (ζπκβαηηθνχ ηχπνπ) πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΝ54-3, ΔΝ θαη ΔΝηεκ Μπαηαξία 12V, 7Ah, VDS ηεκ. 2 Γ. ωζηημα κλειζηοω κςκλϊμαηορ ηηλεψπαζηρ 1 Κάκεξα εζσηεξηθνχ ρψξνπ (dome) έγρξσκε θαηάιιειε γηα επίηνηρε ζηήξημε ηεκ Κάκεξα εμσηεξηθνχ ρψξνπ (body)έγρξσκε βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ66 θαηάιιειε γηα επίηνηρε ζηήξημε ηεκ. 8 3 Καηαγξαθηθφ θακεξψλ αζθαιείαο (DVR) 16 εηζφδσλ βίληεν ηεκ. 2 4 θιεξφο δίζθνο ρσξεηηθφηεηαο 2ΣΒ ηεκ. 4 5 Monitorπξνβνιήο 23 VGAηερλνινγίαο LCD ηεκ. 2 6 Adaptor RG59 ηεκ Σξνθνδνηηθφ θακεξψλ 12V-7,5Α ηεκ. 2 8 UPS ηεκ. 1 10

11 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ χκεο, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Υσξηφ θαη θαηαιακβάλεη έθηαζε m2. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχκπιεγκα ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 8 θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Σα θηίξηα εμειίζζνληαη ζηελ απφηνκε θιίζε ηνπ βξαρψδνπο εδάθνπο, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πςνκεηξηθέο δηαθπκάλζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ αχιεησλ ρψξσλ ελψ θάπνηεο δηαηεξνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ε πξφζβαζε ζε απηά εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ηνπηθήο νδνχ. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θηηξίσλ αθνινπζείηαη γεληθά ε θσδηθνπνίεζε Κ<αξηζκφο>. αλ θηίξηα Κ1-Κ4 (αξρνληηθφ Φαξκαθίδε) ραξαθηεξίδνληαη ηα πθηζηάκελα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ κέρξη ζήκεξα ηελ έθζεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, ζαλ Κ8 ραξαθηεξίδεηαη ην θηίξην ηεο άιαο Υαηδεαγαπεηνχ ελψ ζαλ Κ5-Κ7 (νηθίεο Αγγέινπ, Πεξγαληή θαη Κξεηηθνχ) ραξαθηεξίδνληαη ηα λεναλαγεηξφκελα θηίξηα πνπ εληάρζεθαλ ην 2010 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μνπζείνπ χκεο. Ζ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πεξηιακβάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ, ηελ εγθαηάζηαζε αζζελψλ ξεπκάησλ, ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, ηελ εγθαηάζηαζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ. Ανηικείμενο ηος παπψνηορ διαγυνιζμοω είναι η ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ηυν ζςζηημάηυν αζθαλείαρ, κλειζηοω κςκλϊμαηορ παπακολοωθηζηρ και πςπανίσνεςζηρ με ψλο ηο βαζικψ ηοςρ εξοπλιζμψ, ηιρ ζυληνϊζειρ/καλυδιϊζειρ και ψλα ηα ςλικά και μικποχλικά πος απαιηοωνηαι για ηην εγκαηάζηαζη. Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία δεν απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αιιά ζα εθηειεζηνχλ ζηνλ ίδην ρξφλν κε ην πξνθεξπζζφκελν αληηθείκελν. Οη εξγαζίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ζσιελψζεσλ, θαισδίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ ζηα ππφ-αλαθαηαζθεπή θηίξηα Κ5, Κ6 θαη Κ7 θαζψο θαη ζηα πθηζηάκελα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 θαη Κ8. Απνμήισζε ησλ θαισδίσλ ζηα πθηζηάκελα θηίξηα ζα γίλεη απφ ην ζπλεξγείν ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα παξαδνζεί µε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη πιήξνπο ιεηηνπξγίαο κε ηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα πξφηππα. Ζ πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ ζα ζρεηίδεηαη µε ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ θηηξίνπ θαη νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην δπλαηφλ νη νηθνδνκηθέο επεκβάζεηο ζηα πθηζηάκελα θηίξηα. Σα πιηθά πνπ ζα απνμεισζνχλ, ζα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θαηφπηλ ζπκθσλίαο µε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 1.1 Γενικά περί Σσζηήμαηος Πσρανίτνεσζης Ζ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απφ ππξθαγηά πξαγκαηνπνηείηαη κε: α) Σελ αλίρλεπζε ζην αξρηθφ ζηάδην θάζε εζηίαο θαπλνχ, ππξαθηψζεσο ή απνηφκεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο. β) Σελ ελεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο απηνκάηνπ ζπλαγεξκνχ εηδνπνίεζεο ππξθαγηάο. Σν ζχζηεκα απηφκαηεο ππξαλίρλεπζεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ζπληεξεζεί έηζη ψζηε λα Όινο ν εμνπιηζκφο ππξαλίρλεπζεο θαη ν εμνπιηζκφο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα ηνπ EN54. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΔΔ. Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα ειεγρζεί ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ ΗΔΔΔ. Σν ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά, αιιά θαη ην ινγηζκηθφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο θαζψο θαη ηα ζρέδηα ζχκβαζεο. Όινο ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηνο, κε θνξπθαία ηερλνινγία, ηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ησλ πξντφλησλ θαη ελφο κφλν θαηαζθεπαζηή, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη πψιεζε αλαινγηθψλ ζπζθεπψλ αλίρλεπζεο θσηηάο. Σν ζχζηεκα, φπσο νξίδεηαη, ζα ην ειέγμεη θαη ζα ην εγθξίλεη ε αλαζέηνπζα αξρή, ζηελ νπνία θαη ζα 11

12 παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά LPCB, VDS, θαη FMγηα ην πιήξεο ζχζηεκα. Ο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ Κ6, δίπια ζην Γεληθφ Πίλαθα ηνπ θηηξίνπ, θαη ζα ηξνθνδνηείηαη απφ απηφλ κε θαιψδην 3xH07V-U 1.5mm 2. Όινη νη εθζεζηαθνί ρψξνη (θηίξηα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 θαη Κ8, πθηζηάκελα θηίξηα) θαζψο θαη ην αλαςπθηήξην (θηίξην Κ7, λέν θηίξην) απνηεινχλ ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 71/88, θαη πξνβιέπεηαη ζε απηά ηνπνζέηεζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο αλαγγειίαο ππξθαγηάο θαη ρεηξνθίλεησλ κέζσλ ππξφζβεζεο (ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλενο). ηα θηίξηα Κ6 (γξαθείν, λέν θηίξην) θαη Κ5 (δηνίθεζε, λέν θηίξην) θαζψο θαη ζην ηζφγεην θαη ηελ Α ζηάζκε ηνπ Κ8 θαη ηα παηάξηα ησλ Κ1 θαη Κ2 πξνβιέπεηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη ρεηξνθίλεηα κέζα αιιά φρη ρεηξνθίλεην ζχζηεκα αλαγγειίαο ππξθαγηάο. 1.2 Περιγραθή ηοσ Σσζηήμαηος Πσρανίτνεσζης και σποτρεώζεις Αναδότοσ χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 71/88 θαη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ-54 αθνινπζεί ηερληθή έθζεζε ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη αλαγγειίαο ππξθαγηάο. Σν ζχζηεκα ζα είλαη αλαινγηθφ δηεπζπλζηνδνηνχκελν, φπνπ ε θάζε ζπζθεπή αλίρλεπζεο ζα παξέρεη επίπεδα ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο θαηάζηαζε. Απηά ηα αλαινγηθά δείγκαηα ζα κεηαδίδνληαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε ςεθηαθή κνξθή νχησο ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλέο παξεκβνιέο. Γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε θαη ζπκβαηφηεηα ηνλ ζπζηήκαηνο φιεο νη ζπζθεπέο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ, ν δε θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα έρεη πάξεη έγθξηζε θαηαζθεπήο φισλ ησλ ζπζθεπψλ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 54. Οη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο ελεξγνπνίεζεο φζν θαη νη ζπζθεπέο αλαγγειίαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: Ζ δηεπζπλζηνδφηεζε θάζε αλαινγηθήο ζπζθεπήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ζχζηεκα δελ ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα απφ δηαθφπηεο πνπ ζα βξίζθνληαη ζηελ βάζε ή ζηνλ αληρλεπηή αιιά κε εηδηθή θνξεηή ζπζθεπή ε νπνία ζα επηθνηλσλεί κε ηνπο ππξαληρλεπηέο αζχξκαηα κε led ππεξχζξσλ. Ζ θνξεηή απηή ζπζθεπή ζα παξέρεη επίζεο ζηνλ ππεχζπλν ηεο εγθαηάζηαζεο πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξαληρλεπηή. Όιεο νη ζπζθεπέο ζα ζπλδένληαη κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε βξφρν κέζσ θπθιψκαηνο δηπνιηθνχ θαισδίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλδένληαη ηφζν νη ζπζθεπέο ελεξγνπνίεζεο φζν θαη νη ζπζθεπέο αλαγγειίαο. Ζ ηξνθνδνζία ηνπο ζα γίλεηαη απφ ην δηπνιηθφ θαιψδην ηνπ βξφγρνπ ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα επηπιένλ θαιψδην θαη μερσξηζηή πεγή ηξνθνδνζίαο. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζπζθεπή φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζή ηεο ζε πεξίπησζε εξεκίαο, ελεξγνπνίεζεο, θαηάζηαζεο ιάζνπο, βξαρπθπθιψκαηνο ή αλνηθηνχ θπθιψκαηνο.. Οη γξακκέο αλίρλεπζεο (βξφγρνη) ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, δειαδή θιάζε Α θαηά ηνπο θαλνληζκνχο NFPA. Κάζε θιεηζηφο βξφγρνο ή νκάδα βξφγρσλ (loops) ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθφ ηεο κηθξνεπεμεξγαζηή, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή θαη ζα κπνξεί λα αλαιάβεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο. Οη κηθξνεπεμεξγαζηέο απηνί ζα βξίζθνληαη ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο. ε θάζε βξφρν ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ κέρξη θαη 230 δηεπζχλζεηο. Κάζε θιεηζηφο βξφγρνο ζα κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηα 1,5 Kmκήθνο θαη ζην βξφρν απηφ ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θνκβία δηεπζπλζηνδνηνχκελα, αληρλεπηέο θαπλνχ αλαινγηθνί δηεπζπλζηνδνηνχκελνη, αληρλεπηέο θαπλνχ δέζκεο αλαινγηθνί δηεπζπλζηνδνηνχκελνη, ζεξκηθνί αληρλεπηέο αλαινγηθνί δηεπζπλζηνδνηνχκελνη ή κνλάδεο επηηήξεζεο δηεπζπλζηνδνηνχκελεο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο κε ζπκβαηηθνχο αληρλεπηέο θαζψο επίζεο θαη κνλάδεο δηεπζπλζηνδνηνχκελεο γηα εληνιέο (π.ρ. γηα ελεξγνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαηάζβεζεο, ξήμε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ) ηξνθνδνηνχκελεο ηνπηθά. Ζ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε θάζε ζπζθεπή ζα ειέγρεηαη θάζε 1,5 ιεπηφ θαη ζα δεκηνπξγείηαη κία θαηάζηαζε κε φια ηα αλαινγηθά ζήκαηα γηα αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ. Έλα ζηαζεξφ θαη εληαίν ρξψκα θαισδίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιν ην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Όια ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο (αλ ππάξρνπλ) ζα αλαγξάθνπλ «χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο». Καισδηψζεηο θαλψλ θαη ερεηηθέο ζα είλαη ελδεηθηηθά LSZHή NYLθαη' ειάρηζην 2x1.5 mm 12

13 Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη λα δνθηκαζηεί, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα αθφινπζα: 1. Όια ηα θνκβία αλαγγειίαο θσηηάο λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 2. Όιεο νη ζπζθεπέο λα έρνπλ κηα μεθάζαξε θαη ελ ηζρχ ζήκαλζε αλαγλψξηζεο - ηαπηνπνίεζήο ηνπο. 3. Όια ηα θνκβία αλαγγειίαο θσηηάο θαη φινη νη αληρλεπηέο, φηαλ ελεξγνπνηνχληαη, λα απεηθνλίδνπλ θαηάιιειν ιεθηηθφ ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο ελδείμεσλ πνπ πξννξίδνληαη γη' απηφ ηνλ ζθνπφ. 4. Όηη νη ήρνη ησλ ζεηξήλσλ θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ρψξαο. 5. Όηη ε ζχλδεζε κε ηελ ππξνζβεζηηθή θαη ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 6. Ζ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ θνκβίσλ αλίρλεπζεο θαη φισλ ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ρψξαο. 7. Ζ εθεδξηθή ηξνθνδνζία ζα δνθηκαζηεί πξνθαιψληαο βιάβε ζηελ θχξηα ηξνθνδνζία γηα 48 ψξεο θαη εμνκνηψλνληαο έλα ζπλαγεξκφ γηα 30 ιεπηά ζπλερφκελα. 8. Όιεο νη ελδείμεηο ζθαικάησλ θαη ηα ζπζρεηηδφκελα θπθιψκαηα, ειέγρνληαη εμνκνηψλνληαο ηα αληίζηνηρα ζθάικαηα. 9. Θα θαηαγξαθνχλ κεηξήζεηο γείσζεο, αληίζηαζεο κφλσζεο θαη αληίζηαζεο θπθιψκαηνο. Δθηφο ησλ φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηηο γεληθέο απαηηήζεηο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ππνινγηζκνχο κπαηαξηψλ. Ζ πξνκήζεηα ησλ κπαηαξηψλ πξέπεη λα είλαη θαη' ειάρηζην ζην 125% ησλ ππνινγηζκέλσλ απαηηήζεσλ. Ο πξνκεζεπηήο- εγθαηαζηάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε (σλ) ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ πκβάλησλ θαη γηα ηελ ζπλερή ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε. Ο πξνκεζεπηήο-εγθαηαζηάηεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηελ δηεπζέηεζε ησλ πξνθαινπκέλσλ ςεπδνζπλαγεξκψλ (falsealarms) πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, ηξνπνπνηψληαο θαηάιιεια ην ζχζηεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο, ψζηε ν αξηζκφο ησλ ςεπδνζπλαγεξκψλ λα βξεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Βξεηαληθνχ Πξνηχπνπ BS5839 Pt1 ήηνη ην πνιχ 1 ςεπδνζπλαγεξκφο αλά 10 αληρλεπηέο ηνλ ρξφλν ην πνιχ. Σν ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ ηα πην θάησ κέξε : Σνλ θεληξηθφ πίλαθα ππξαληρλεχζεσο ηνπ θηηξίνπ ρσξεηηθφηεηαο 1-2 ή 1-4 βξφρσλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σνπο ππξαληρλεπηέο κε ηε βάζε ηνπο ε νπνία ζα θέξεη ιπρλία αθήο ζβέζεσο. Υεηξνθίλεην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ Σηο θαξνζεηξήλεο αλαγγειίαο ππξθαγηάο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηελ εθθέλσζε ηνλ θηηξίνπ. Σηο θαισδηψζεηο Πίνακαρ Πςπανίσνεςζηρ Ο Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην EN54-2 θαη ζα εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπνληαη. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηηξίνπ, πξνβιέπεηαη έλαο θεληξηθφο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο (analogueaddressable). Ο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε κηθξνεπεμεξγαζηή (Microprocessor) πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ησλ αληρλεπηψλ ζ' έλα εληαίν βξφρν. ην βξφρν απηφ θάζε αληρλεπηήο ζα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ θσδηθφ ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ ηνλ Κεληξηθφ Πίλαθα. Ο θεληξηθφο πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο απνηειεί κία θεληξηθή ζέζε ελδείμεσλ θαη ρεηξηζκψλ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ππξνπξνζηαζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη: Δλδείμεηο βιάβεο ηνπ βξφρνπ ησλ αληρλεπηψλ Κχξηα θαη εθεδξηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ρακειήο ηάζεο. Κχξηα απφ ηε ΓΔΖ θαη εθεδξηθή απφ κπαηαξία 24 V. Hεθεδξηθή ηξνθνδνζία ζα επαξθεί γηα ηνπιάρηζηνλ (30) πξψηα ιεπηά. Ζ κεηαγσγή απφ ηε κηα πεγή ζηελ άιιε ζα γίλεηαη απηφκαηα κε θαηάιιειν ξειέ. Δλδείμεηο δηαθνπήο ηεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο 230 V Δλδείμεηο νπηηθέο θαη ερεηηθέο γηα πξνζπλαγεξκφ θαη ζπλαγεξκφ Γηαθφπηεο ησλ δηαθφξσλ θπθισκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επαλάηαμε, επαλήρεζε, έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ Ζρεηηθά φξγαλα ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο, βνκβεηέο, θνπδνχλη) Φσηεηλή έλδεημε γηα παξνρή 230 VAC. Φσηεηλή έλδεημε γηα παξνρή 24 VDCαπφ ηε κπαηαξία. 13

14 Φσηεηλέο ελδείμεηο γηα θάζε βξφρν, μερσξηζηή γηα ην ζπλαγεξκφ ΑLARM) θαη μερσξηζηή γηα βιάβε βξφρνπ (FAULT). νζφλε LCD Όια ηα κέξε (αληαιιαθηηθά) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνκή ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε θαηά EN54. H πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε ζα γίλεηαη κέζσ Κσδηθνχ 4-6 ςεθίσλ θαη θιεηδνδηαθφπηε. Σν ζεκείν ζην νπνίν εθδειψζεθε ζήκα αλαγγειίαο ηεο ππξθαγηάο απηφκαηα ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ πίλαθα ελψ ζα αλαθέξεηαη αθξηβψο ε δψλε θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ζηνηρείνπ. Σαπηφρξνλα ζα εηδνπνηείηαη απηφκαηα ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ην Κέληξν Λήςεο εκάησλ. Ο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζσ εηδηθψλ κνλάδσλ ειέγρνπ λα ελεξγνπνηεί ή λα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ ή νκάδαο ζπζθεπψλ, λα επηηεξεί ζπζηήκαηα ζπκβαηηθψλ αληρλεπηψλ θαη ζπκβαηηθψλ πηλάθσλ θαηάζβεζεο. Ο πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο λα δηαζέηεη ζχξα Ethernet(ελζσκαησκέλε ή ζε θάξηα επέθηαζεο) θαη θαηάιιειν ινγηζκηθφ απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο. Δπίζεο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε πξφγξακκα πνπ λα παξέρεη απνκαθξπζκέλε ιεηηνπξγία απφ PC(πιήξε δηαρείξηζε ηνπ πίλαθα απφ έλα απνκαθξπζκέλνπ ζεκείνπ κέζσ ππνινγηζηή). Ο πίλαθαο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ηφζν ζην softwareφζν θαη ζην firmware. Οη αλαβαζκίζεηο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πίλαθα θαη λα πεξηιακβάλνπλ αλαβαζκίζεηο θαη γηα ηα πεξηθεξεηαθά θαη ηνπο αληρλεπηέο Ανισνεςηέρ πςπκαγιάρ Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ππξθαγηάο ζην θηίξην ζα ηνπνζεηεζνχλ: Γηεπζπλζηνδνηνχκελνη αληρλεπηέο θαπλνχ θσηνειεθηξνληθνί (analogueaddressable). Γηεπζπλζηνδνηνχκελνη αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο ζεξκνδηαθνξηθνί (analogueaddressable). Όινη νη ρψξνη ζα ειέγρνληαη απφ αληρλεπηέο ππξθαγηάο εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο. Οη αληρλεπηέο πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ην EN54-7/17 πεξηιακβάλνληαο ην testfire1, EN54-5 θαζψο θαη ηα CEAπξφηππα. Οη αληρλεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα παξέρνπλ αληνρή ζηε ζθφλε, ζηε βξσκηά, ζηηο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαζψο θαη ζηα ξεχκαηα αέξα. Οη αληρλεπηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θιεηδί γηα λα απνθεχγεηαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε αθαίξεζε ηνπο. Ζ απνζχλδεζε ελφο αληρλεπηή δελ πξέπεη λα πξνθαιεί ηελ απψιεηα άιισλ ζηνηρείσλ. Όινη νη αληρλεπηέο πξέπεη λα είλαη έμππλνη, κε ελζσκαησκέλνπο αιγφξηζκνπο γηα ζχγθξηζεζεκάησλ. Ο βξφγρνο αλίρλεπζεο δελ πξέπεη λα έρεη δηαθιαδψζεηο φκσο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηέηνηεο θαισδηψζεηο, ψζηε λα παξέρεη επειημία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. Οη ππξαληρλεπηέο ηνπνζεηνχληαη είηε επίηνηρνη είηε επί ηεο νξνθήο (φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα) ηνπ ππξνπξνζηαηεπφκελνπ ρψξνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαηαζθεπήο ηεο νξνθήο έηζη ψζηε ε αλίρλεπζε λα κελ εκπνδίδεηαη απφ δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη θαηά βάζε αληρλεπηέο θαπλνχ πιελ ηεο θνπδίλαο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζεξκνδηαθνξηθνί Οη αληρλεπηέο νξαηνχ θαπλνχ πνπ ηνπνζεηνχληαη δηεγείξνληαη κε ηελ παξνπζία νξηζκέλεο πνζφηεηαο θαπλνχ ζηνπο ρψξνπο θαη θαιχπηνπλ κηα κέζε επηθάλεηα θάιπςεο 50m 2 ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Οη ζεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο θαιχπηνπλ επηθάλεηα πεξίπνπ 30m 2 θαη ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 57 C, ή παξνπζηάζεη απφηνκε άλνδν θαηά 8 Cκέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 1 ιεπηνχ. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αληρλεπηψλ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Α ηεο 3 ΠΓ θαη, αλάινγα κε ηνλ ρψξν, γίλεηαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ αληρλεπηψλ επί ηεο νξνθήο. Κομβία Αναγγελίαρ Πςπκαγιάρ Γηα ηελ ρεηξνθίλεηε αλαγγειία ππξθαγηάο ζα ηνπνζεηεζνχλ αγγειηήξεο ππξθαγηάο (θνκβία) (analogueaddressable) πιεζίνλ ησλ εμφδσλ θηλδχλνπ. Ζ πίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνκβίνπ κεηά ην ζπάζηκν ηνπ θαιχκκαηφο ηνπ αγγειηήξα, ελεξγνπνηεί νπηηθφ ζπλαγεξκφ. Σαπηφρξνλα δίλεηαη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηνλ Πίλαθα Διέγρνπ ηνπ θηηξίνπ απφ ηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη ερεηηθφο ζπλαγεξκφο/αλαγγειία ππξθαγηάο, κέζσ ηνπ κεγαθσληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Σν νπηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ δίλεηαη ζε θαξνζεηξήλεο (αλαιάκπνπζεο ιπρλίεο - flussingalarmlights) πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ ρψξσλ, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Ζ ζχλδεζε ησλ θνκβίσλ ζην βξφρν γίλεηαη φπσο θαη ησλ αληρλεπηψλ ππξθαγηάο. Σα θνκβία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νξαηά ζεκεία ζε χςνο 1.5 κέηξν απφ ην έδαθνο θαη ζε απφζηαζε 50cmην ιηγφηεξν απφ δηαθφπηεο θσηηζκνχ ή άιισλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ. Σα ρεηξνθίλεηα θνκβία αλαγγειίαο θσηηάο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρσλεπηή ή επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα πηζηνπνηνχληαη κε ην EN54-11 θαη ην EN

15 ςζκεςέρ ζςναγεπμοω Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ ζπλαγεξκνχ πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ πίεζε ηνπ θνκβίνπ ησλ αγγειηήξσλ ππξθαγηάο κεηά ην ζπάζηκν ηνπ θαιχκκαηφο ηνπ ή απηφκαηα κέζσ ηνπ Πίλαθα Ππξαλίρλεπζεο. Θα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηά EN54-3, EN54-17 θαη EN Οη ζπζθεπέο ζπλαγεξκνχ ζα είλαη ζεηξήλεο αλαγγειίαο ππξθαγηάο θαη ζπλαγεξκνχ ζπκβαηηθνχ ηχπνπ κε ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα θαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπο ζα γίλεηαη απφ εηδηθφ module νδήγεζεο ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη ζην βξφγρν αλίρλεπζεο. Σν module απηφ απαηηεί ηξνθνδνζία 24VDC. ε θάζε θηίξην ζα ηνπνζεηεζεί κία θαξνζεηξήλα ζπλαγεξκνχ ηνπιάρηζηνλ 100 DB/mζε ζέζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα. Ζ ερεηηθή απφδνζε ησλ ζεηξήλσλ ζα ππεξηζρχεη ηεο κέγηζηεο ζηάζκεο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ππάξρεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ζα μερσξίδεη απφ ηα ερεηηθά ζήκαηα άιισλ ζπζθεπψλ ζηνλ ίδην ρψξν. Θα δηαζέηνπλ κεραληζκφ αζθάιηζεο κε θιεηδί, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κε εγθεθξηκέλε αθαίξεζή ηνπο. Θα είλαη ρξψκαηνο δηάθαλνπ θφθθηλνπ. Θα έρνπλ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο κε εχξνο απφ -25 C κέρξη +65 C. Καλυδιϊζειρ Όιεο νη θαισδηψζεηο ησλ βξφρσλ ηνπ πίλαθα ζα γίλνπλ κε θαιψδην LSZHή NYL 2xl.5mm 2. Όπνπ ρξεζηκνπνηεζεί θνπηί ηεξκαηηζκνχ ηνπ βξφρνπ ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ Κεληξηθφ πίλαθα ζα γίλεη κε θαιψδην LSZHή NYL2xl,5mm 2.Σν κέγηζην κήθνο ηνπ θάζε βξφρνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,5 km, θαη θαζψο ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν απαηηείηαη γείσζε γηα θάζε βξφρν. Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζηνλ βξφρν αθνινπζνχλ κία απιή δηαδηθαζία ζχλδεζεο, φπνπ ην δεχγνο ησλ θαισδίσλ εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη. Σν θχθισκα ηνπ βξφγρνπ κπνξεί λα δηαθιαδσζεί κφλν ζε εηδηθή ζπζθεπή ε νπνία επηηξέπεη ηελ δηαθιάδσζε. Δκηςπυηήρ ςμβάνηυν Σν ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εθηππσηή ζπκβάλησλ. Ο εθηππσηήο ζα επηηεξείηαη θαη ηα ζθάικαηα ζα αλαθέξνληαη ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαηεγνξίαο ζθαικάησλ - ζπλαγεξκψλ πνπ ζα εθηππψλνληαη. Ο εθηππσηήο ζπκβάλησλ ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε Δζσηεξηθφ εθηππσηή κέζσ RS232 Δμσηεξηθφ εθηππσηή κνέζσ ηεο ζεηξηαθήο RS232 Δμσηεξηθφ εθηππσηή κέζσ Ethernet 2. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ (CCTV) Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Μνπζείνπ απφ θινπέο, εηζβνιέο θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαζψο θαη γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν θαη θαηαγξαθή ησλ ρψξσλ ζα εγθαηαζηαζνχλ πιήξεο απηφκαην δηεπζπλζηνδνηνχκελν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζχζηεκα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ εθζέκαηα, δειαδή ηα θηίξηα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 θαη Κ8, θαη ην θηίξην ηεο δηνίθεζεο Κ6, πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ρψξν ειέγρνπ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ. Κάκεξεο αζθαιείαο πξνβιέπνληαη θαη ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο γηα πξνζηαζία θαη έιεγρν ησλ πξνζβάζεσλ ζηα θηίξηα θαζψο θαη γηα πξνζηαζία ησλ ππαίζξησλ εθζεκάησλ. αλ γεληθέο αξρέο ζρεδίαζεο αθνινπζνχληαη ηα εμήο: 1. έλαο αληρλεπηήο θίλεζεο/30m 2 2. έλαο αληρλεπηήο ζξαχζεο θξπζηάιισλ/10m 2 ή πνιχ θνληά ζηα παξάζπξα 3. καγλεηηθέο επαθέο ζε φια ηα αλνίγκαηα, εθηφο απφ απηά πνπ πξνζηαηεχνληαη κε θάγθεια 4. κία εμσηεξηθή ζεηξήλα ζε θάζε θηίξην πνπ ζηεγάδεη εθζέκαηα θαη κία ζην θηίξην ηεο δηνίθεζεο 5. κία θάκεξα αζθαιείαο ζε θάζε εθζεζηαθφ ρψξν θαη κία ζην εθδνηήξην/πσιεηήξην 6. θάκεξεο αζθαιείαο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ επηηεξνχλ ηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο ζα είλαη ε αθφινπζε: ε θάζε έλα θηίξην ζα ηνπνζεηεζεί κία ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ ηνπ θηηξίνπ. Όιεο νη ηνπηθέο βαζκίδεο επηηήξεζεο ησλ πέληε θηηξίσλ ζα ζπλδεζνχλ κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα αζθαιείαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ θηηξίσλ κε θαιψδην bus. H ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ηνπ θάζε θηηξίνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπηθφ ηξνθνδνηηθφ κε ππνζηήξημε κπαηαξίαο, ην νπνίν ζα παξέρεη ηζρχ ηφζν ζηελ ηνπηθή βαζκίδα φζν θαη ζηα αηζζεηήξηα ζπλαγεξκνχ ηνπ θηηξίνπ. 15

16 Αθνινπζεί, ζχκθσλα θαη κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, πεξηγξαθή ηεο πποηεινψμενηρ εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ αλά θηίξην πνπ ζα θαιπθζεί. Κηίξην Κ1 (αξρνληηθφ Φαξκαθίδε) Απφ ην ρψξν απηφ μεθηλά ε επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ ελψ θηινμελνχληαη ζχκθσλα κε ηε κνπζεηνγξαθηθή κειέηε πέληε ζεκαηηθέο ππνελφηεηεο ηεο έθζεζεο, ην εθδνηήξην ησλ εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ην πσιεηήξην. Απνηειείηαη απφ πέληε ρψξνπο πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ζπξψλ θη απφ παηάξη. Καζέλαο απφ ηνπο πέληε ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ θαιχπηνληαη κε κία θάκεξα αζθαιείαο, έλαλ αληρλεπηή θίλεζεο, αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ φπνπ ππάξρνπλ αλνηγφκελα παξάζπξα, καγλεηηθέο επαθέο ζε φια ηα αλνίγκαηα θαη κία εμσηεξηθή ζεηξήλα. Σα παξάζπξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ πξνβιέπεηαη λα πξνζηαηεπζνχλ κε θάγθεια, νπφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο ηνπνζεηείηαη κφλν αληρλεπηήο ζξαχζεο θξπζηάιισλ. Σα παξάζπξα ζην παηάξη ηνπ θηηξίνπ πξνζηαηεχνληαη κε θάγθεια θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλα νπφηε δε πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απηνχ. ην θηίξην απηφ πξνβιέπεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ρξεκαηνθηβσηίνπ αζθαιείαο ζην ζεκείν πνπ ππνδεηθλχεηαη ζηα ζρέδηα. πλνιηθά ζην θηίξην Κ1 πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ πέληε (5) θάκεξεο αζθαιείαο (CAM06-CAM10), πέληε (5) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ09-ΑΚ13), νθηψ (8) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ31-ΜΔ38), πέληε (5) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ15-ΑΘ19), κία εμσηεξηθή ζεηξήλα (Δ04), κία ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ θαη έλα ηνπηθφ ηξνθνδνηηθφ κε ππνζηήξημε ζπζζσξεπηή. Κηίξην Κ2 (θηίξην ζπλνδείαο αξρνληηθνχ Φαξκαθίδε) Σν θηίξην Κ2 απνηειεί θηίξην ζπλνδείαο ηνπ αξρνληηθνχ Φαξκαθίδε, βξίζθεηαη εληφο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ αξρνληηθνχ θαη ζα θηινμελήζεη ζχκθσλα κε ηε κνπζεηνγξαθηθή κειέηε νηθηαθά ζθέπε θαη ρεηξνπνίεηα εξγφρεηξα. Σν θηίξην απνηειείηαη απφ δχν ρψξνπο ζην ηζφγεην θαη έλα παηάξη, ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε θαλείο απφ εζσηεξηθή μχιηλε ζθάια ελψ ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, φπνπ νδεγείηαη θαλείο απφ πέηξηλε θηηζηή θιίκαθα ζην λφηην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, δηακνξθψλεηαη εκηππαίζξηνο ρψξνο. Καζέλαο απφ ηνπο δχν ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ θαιχπηνληαη κε κία θάκεξα αζθαιείαο, έλαλ αληρλεπηή θίλεζεο, αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ φπνπ ππάξρνπλ αλνηγφκελα παξάζπξα, καγλεηηθέο επαθέο ζε φια ηα αλνίγκαηα θαη κία εμσηεξηθή ζεηξήλα. Σα παξάζπξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ πξνβιέπεηαη λα πξνζηαηεπζνχλ κε θάγθεια, νπφηε ζηνπο ρψξνπο απηνχο ηνπνζεηείηαη κφλν αληρλεπηήο ζξαχζεο θξπζηάιισλ. Σν παξάζπξν ζην παηάξη ηνπ θηηξίνπ πξνζηαηεχεηαη κε θάγθεια θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλν νπφηε δε πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απηνχ. Γηα ην ππφγεην πξνβιέπεηαη κφλν κία θάκεξα αζθαιείαο. πλνιηθά ζην θηίξην Κ2 πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο (3) θάκεξεο αζθαιείαο (CAM11-CAM13), δχν (2) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ14-ΑΚ15), ηξεηο (3) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ39-ΜΔ41), δχν (2) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ20-ΑΘ21), κία εμσηεξηθή ζεηξήλα (Δ05),κία ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ θαη έλα ηνπηθφ ηξνθνδνηηθφ κε ππνζηήξημε ζπζζσξεπηή.. Κηίξην Κ3 (θηίξην ζπλνδείαο αξρνληηθνχ Φαξκαθίδε) Σν θηίξην απνηειείηαη απφ δχν εληαίνπο ρψξνπο, έλαλ ζε θάζε φξνθν, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε εμσηεξηθή θιίκαθα. Σν ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ δε πξνβιέπεηαη λα ζηεγάδεη εθζέκαηα αιιά ζα ιεηηνπξγεί ζαλ ρψξνο κειέηεο θη ελεκέξσζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν Ζ/Τ θαη νζφλε πνιπκέζσλ, ελψ ν πξψηνο φξνθνο ζα θηινμελήζεη ηε βηβιηνζήθε Υαβηαξά. Καζέλαο απφ ηνπο δχν ρψξνπο θαιχπηνληαη κε κία θάκεξα αζθαιείαο, έλαλ αληρλεπηή θίλεζεο, αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ, καγλεηηθέο επαθέο ζε φια ηα αλνίγκαηα θαη κία εμσηεξηθή ζεηξήλα. πλνιηθά ζην θηίξην Κ3 πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) θάκεξεο αζθαιείαο (CAM04- CAM05), δχν (2) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ07-ΑΚ08), ελλέα (9) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ22- ΜΔ30), ηέζζεξηο (4) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ11-ΑΘ14) κία εμσηεξηθή ζεηξήλα (Δ03),κία ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ θαη έλα ηνπηθφ ηξνθνδνηηθφ κε ππνζηήξημε ζπζζσξεπηή.. Κηίξην Κ4 Σν θηίξην απνηειείηαη απφ ηξεηο ρψξνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ζπξψλ θαη ζα θηινμελήζεη ζχκθσλα κε ηε κνπζεηνγξαθηθή κειέηε ηξεηο ζεκαηηθέο ππνελφηεηεο ηεο έθζεζεο (αξραηνινγηθή ζπιινγή). 16

17 Καζέλαο απφ ηνπο ρψξνπο Κ4Α θαη Κ4Β θαιχπηεηαη κε κία θάκεξα αζθαιείαο, έλαλ αληρλεπηή θίλεζεο, αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ, καγλεηηθέο επαθέο ζε φια ηα αλνίγκαηα θαη κία εμσηεξηθή ζεηξήλα ελψ ζηνλ ρψξν Κ4Γ ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν αληρλεπηέο θίλεζεο. πλνιηθά ζην θηίξην Κ3 πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο (3) θάκεξεο αζθαιείαο (CAM01-CAM03), ηέζζεξηο (4) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ03-ΑΚ06), δεθαηέζζεξηο (14) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ08-ΜΔ21), επηά (7) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ04-ΑΘ10), κία εμσηεξηθή ζεηξήλα (Δ02),κία ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ θαη έλα ηνπηθφ ηξνθνδνηηθφ κε ππνζηήξημε ζπζζσξεπηή. Κηίξην Κ8 (άια Υαηδεαγαπεηνχ) Σν θηίξην εμειίζζεηαη ζε ηξεηο ζηάζκεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα αξρνληηθή θαηνηθία πνπ απνηειείηαη απφ ηζφγεην, α' ζηάζκε, β' ζηάζκε θαη παηάξηα, ηα νπνία είλαη αλνηρηά πξνο ηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο ηεο β' ζηάζκεο θαη απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο έθζεζεο. Δθζεζηαθνχο ρψξνπο απνηεινχλ κφλν νη ρψξνη ηεο β' ζηάζκεο κε ηα παηάξηα, ελψ ην ηζφγεην θαη ε α' ζηάζκε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ απνζεθεπηηθνί ρψξνη. πλνιηθά ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ Κ8 (β' ζηάζκε) πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ πέληε (5) θάκεξεο αζθαιείαο (CAM14-CAM18), έμη (6) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ16-ΑΚ21), εηθνζηηέζζεξηο (24) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ42-ΜΔ65), δέθα (10) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ22-ΑΘ31), κία εμσηεξηθή ζεηξήλα (Δ06) ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ Κ8 (ηζφγεην, α' ζηάζκε) πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηξεηο (3) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ22-ΑΚ24), επηά (7) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ66-ΜΔ72), ηξεηο (3) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ32-ΑΘ34),κία ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ θαη έλα ηνπηθφ ηξνθνδνηηθφ κε ππνζηήξημε ζπζζσξεπηή. Κηίξην Κ6 (Οηθία Πεξγαληή) Σν θηίξην απηφ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ γξαθείν δηνίθεζεο ελψ ζ'απηφ ζα ηνπνζεηεζνχλ φιεο νη ζπζθεπέο ειέγρνπ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ (πίλαθαο ζπλαγεξκνχ, πίλαθαο ππξαλίρλεπζεο, θαηαγξαθηθέο ζπζθεπέο κε κφληηνξ θαη θαηαλεκεηήο αζζελψλ ξεπκάησλ). πλνιηθά ζην θηίξην Κ6 πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν (2) αληρλεπηέο θίλεζεο (ΑΚ01- ΑΚ02), επηά (7) καγλεηηθέο επαθέο (ΜΔ01-ΜΔ07), ηξεηο (3) αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ (ΑΘ01-ΑΘ03) θαη κία εμσηεξηθή ζεηξήλα (Δ01) θαζψο θαη ν Κεληξηθφο Πίλαθαο ηνπ πζηήκαηνο Αζθαιείαο. Λφγσ ηεο ζπλερνχο παξνπζίαο θχιαθα ζην ρψξν απηφ δελ πξνβιέθζεθαλ θάκεξεο αζθαιείαο. Δμσηεξηθνί/Αχιεηνη Υψξνη ην εμσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ πξνβιέπνληαη νθηψ (8) θάκεξεο αζθαιείαο νη νπνίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα θάιπςεο, θαιχπηνπλ εμσηεξηθά φιεο ηηο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ εθζέκαηα θαη ηηο πηζαλέο νδεχζεηο θαζψο θαη ην θηίξην ηεο δηνίθεζεο. χκθσλα κε ηε κνπζεηνγξαθηθή κειέηε, πξνηείλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε εθζεκάησλ ζε θάπνηα ζεκεία ησλ αχιεησλ ρψξσλ. 2.1 Τετνική Περιγραθή Σσζηήμαηος Αζθαλείας ην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ζα ηνπνζεηεζεί απηφκαην δηεπζπλζηνδνηνχκελν (addressable) ζχζηεκα αζθαιείαο θαη ζα απνηειείηαη απφ: Κεληξηθφ Πίλαθα Διέγρνπ ρσξεηηθφηεηαο 120 δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ ζεκείσλ (max), αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σνπηθέο βαζκίδεο επηηήξεζεο (θαη'απαίηεζε) Πιεθηξνιφγην ζηελ έμνδν εηξήλεο εμσηεξηθέο Μαγλεηηθέο επαθέο ζε φια ηα αλνίγκαηα Αληρλεπηέο θίλεζεο Αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ Καισδηψζεηο Σν ζχζηεκα ζα είλαη αλαινγηθφ δηεπζπλζηνδνηνχκελν, φπνπ ε θάζε ζπζθεπή αλίρλεπζεο ζα παξέρεη επίπεδα ελδείμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο θαηάζηαζε. Απηά ηα αλαινγηθά δείγκαηα ζα κεηαδίδνληαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε ςεθηαθή κνξθή νχησο ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλέο παξεκβνιέο. Γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε θαη ζπκβαηφηεηα ηνλ ζπζηήκαηνο φιεο νη ζπζθεπέο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ, ν δε 17

18 θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα έρεη πάξεη έγθξηζε θαηαζθεπήο φισλ ησλ ζπζθεπψλ ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα Όιεο νη ζπζθεπέο ζα ζπλδένληαη κε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε βξφρν κέζσ θπθιψκαηνο νπιηζκέλνπ θαη ζπλεζηξακκέλνπ ηεηξαπνιηθνχ θαισδίνπ. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη πιήξεηο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ζπζθεπή φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζή ηεο ζε πεξίπησζε εξεκίαο, ελεξγνπνίεζεο, θαηάζηαζεο ιάζνπο, βξαρπθπθιψκαηνο ή αλνηθηνχ θπθιψκαηνο. Έλα ζηαζεξφ θαη εληαίν ρξψκα θαισδίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φιν ην ζχζηεκα αζθαιείαο. Όια ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο (εάλ ππάξρνπλ) ζα αλαγξάθνπλ «χζηεκα Αζθαιείαο» Δθηφο ησλ φζσλ πεξηγξάθνληαη ζηηο γεληθέο απαηηήζεηο (θεθ.3), θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ππνινγηζκνχο κπαηαξηψλ. Ζ πξνκήζεηα ησλ κπαηαξηψλ πξέπεη λα είλαη θαη' ειάρηζην ζην 125% ησλ ππνινγηζκέλσλ απαηηήζεσλ. Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη λα δνθηκαζηεί, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα αθφινπζα: 1. Όιεο νη ζπθεπέο λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 2. Όιεο νη ζπζθεπέο λα έρνπλ κηα μεθάζαξε θαη ελ ηζρχ ζήκαλζε αλαγλψξηζεο - ηαπηνπνίεζήο ηνπο. 3. Όηη ε ζχλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα θαη ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 4. Ζ εγθαηάζηαζε φισλ ησλ αληρλεπηψλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ρψξαο. 5. Ζ εθεδξηθή ηξνθνδνζία ζα δνθηκαζηεί πξνθαιψληαο βιάβε ζηελ θχξηα ηξνθνδνζία γηα 48 ψξεο θαη εμνκνηψλνληαο έλα ζπλαγεξκφ γηα 30 ιεπηά ζπλερφκελα. 6. Όιεο νη ελδείμεηο ζθαικάησλ θαη ηα ζπζρεηηδφκελα θπθιψκαηα, ειέγρνληαη εμνκνηψλνληαο ηα αληίζηνηρα ζθάικαηα. 7. Καηαγξαθή κέηξεζεο γείσζεο, αληίζηαζεο κφλσζεο θαη αληίζηαζεο θπθιψκαηνο. Κενηπικψρ Πίνακαρ Αζθαλείαρ Ο πίνακαρ αζθαλείαρ ζα εμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνβιέπνληαη. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πξνβιέπεηαη έλαο θεληξηθφο πίλαθαο αζθαιείαο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο (analogueaddressable). Ο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε κηθξνεπεμεξγαζηή (Microprocessor) πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζ' έλα εληαίν βξφρν. ην βξφρν απηφ θάζε αληηθείκελν ζα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ θσδηθφ ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ ηνλ Κεληξηθφ Πίλαθα. Ο πίλαθαο αζθαιείαο ζπλδέεηαη κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ηηο καγλεηηθέο επαθέο, ηα αηζζεηήξηα θίλεζεο, ην πιεθηξνιφγην, ηνπο αληρλεπηέο ζξαχζεο θξπζηάιισλ θαη ηηο εμσηεξηθέο ζεηξήλεο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα πάρνπο 0,5 mm(πεξίπνπ) ρξψκαηνο ιεπθνχ. Θα ηξνθνδνηείηαη κε 230 V θαη ζα έρεη ηξνθνδνηηθφ κπαηαξίαο ψζηε λα ιεηηνπξγεί γηα 24 ψξεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ειεθηξνδφηεζεο. Θα έρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο βξφρνπ. Οη βξφρνη εμφδνπ ζα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηηζηνχλ ψζηε λα ιακβάλνπλ ρψξα δηάθνξεο ελέξγεηεο αλάινγα ηελ πεξίπησζε. Ο πίλαθαο ζα έρεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά. Θα ππνζηεξίδεη έσο 120 δηεπζπλζηνδνηεκέλα ζηνηρεία Έσο 30 θσδηθνχο ρξεζηψλ Δλζσκαησκέλν νδεγφ ζεηξήλαο 125 db Γχν πξνγξακκαηηδφκελεο βνεζεηηθέο εμφδνπο ξειέ Μλήκε ησλ ηειεπηαίσλ γεγνλφησλ 1-4 πξνγξακκαηηδφκελεο εμφδνπο Έιεγρν κπαηαξίαο θαη ηξνθνδνζίαο Δπίζεο ζα έρεη βνεζεηηθή ηξνθνδνζία 12 V DC. Ο θεληξηθφο πίλαθαο αζθαιείαο ζα απνηειεί κία θεληξηθή ζέζε ελδείμεσλ θαη ρεηξηζκψλ ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη ζα πεξηιακβάλεη: Δλδείμεηο βιάβεο ησλ γξακκψλ ησλ αληρλεπηψλ, γξακκήο ζπζθεπψλ Δλδείμεηο δηαθνπήο ηεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο 230 V Δλδείμεηο ερεηηθέο γηα πξνζπλαγεξκφ θαη ζπλαγεξκφ Γηαθφπηεο ησλ δηαθφξσλ θπθισκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα επαλάηαμε, επαλήρεζε, έιεγρν ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ Σν ζεκείν ζην νπνίν εθδειψζεθε πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα απηφκαηα ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ πίλαθα ελψ ζα αλαθέξεηαη αθξηβψο ε δηεχζπλζε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ζηνηρείνπ. 18

19 Σαπηφρξνλα ζα εηδνπνηείηαη απηφκαηα θαη ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ. Ο πίλαθαο αζθαιείαο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέζσ εηδηθψλ κνλάδσλ ειέγρνπ λα ελεξγνπνηεί ή λα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ ή νκάδαο ζπζθεπψλ. Ο πίλαθαο ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα δηθηχσζεο κε δίθηπν RS485 ψζηε λα κπνξεί λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε θνηλφ δίθηπν κε φκνηνπο πίλαθεο θαζηζηψληαο έηζη εθηθηφ ηνλ έιεγρφ ηνπ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν. Καλυδιϊζειρ Όιεο νη θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα αζθαιείαο κε ηηο ηνπηθέο βαζκίδεο επηηήξεζεο δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ ζε θάζε έλα θηίξην ζα γίλνπλ κε θαιψδην LiYCY4x1.5mm 2 ή 4x1.5mm 2. Σν κέγηζην κήθνο BUSδελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,5 km. To θαιψδην δηαζχλδεζεο ησλ δηεπζπλζηνδνηεκέλσλ αηζζεηεξίσλ κε ηελ ηνπηθή βαζκίδα επηηήξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 4x0,8mm2 ή 8x0,22mm2. Πληκηπολψγιο Σν πιεθηξνιφγην ρεηξηζκψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο. Δλεξγνπνίεζε - Απνκφλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε αληίζηνηρε νπηηθή έλδεημε κε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ Γπλαηφηεηα απνκφλσζεο ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη βξφρσλ Γηαθφπηε ελεξγνπνίεζεο θαη ειέγρνπ αληηθεηκέλσλ θαη βξφρσλ Γπλαηφηεηα απνκφλσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε δεπηεξεχνληα βνεζεηηθφ θσδηθφ Βνκβεηή γηα αθνπζηηθή ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ Σάζε εηζφδνπ: 12 V DC Καηαλάισζε: 20 ma Μαγνηηικέρ επαθέρ Οη καγλεηηθέο επαθέο ζα αληρλεχνπλ ην άλνηγκα ησλ ζπξψλ ή ησλ παξαζχξσλ κεηά απφ παξαβίαζε. Ζ επαθή ζα είλαη κηθξή ζε κέγεζνο θαη θαηάιιειε γηα φινπο ηνπο ηχπνπο εγθαηαζηάζεσλ. Θα απνηειείηαη απφ Μαγλεηηθφ Ζιεθηξνλφκν ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ηεο πφξηαο ή παξαζχξνπ θαη απφ ην ηαζεξφ Μαγλήηε ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζην θηλνχκελν θχιιν ηεο πφξηαο ή ηνπ παξαζχξνπ. Οη καγλεηηθέο επαθέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ είηε θνιιεηέο, είηε βηδσηέο ζχκθσλα κε ηελ βέιηηζηε αηζζεηηθή. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο ζηεγαλήο επαθήο, 27,8 mmx12,7 mmρ 6,5 mm. Ανισνεςηήρ κίνηζηρ Ο αηζζεηήξαο θίλεζεο είλαη δηπινχ ζηνηρείνπ (παζεηηθψλ ππεξχζξσλ & κηθξνθπκάησλ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε εζσηεξηθψλ ρψξσλ δεκηνπξγψληαο ινβφ πξνζηαζίαο θαη αληρλεχνληαο ηηο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηεο δέζκεο κε απνηέιεζκα λα κεηαβάιιεηαη ε ελέξγεηα ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν ζπλαγεξκφο κε ξπζκηδφκελε ρξνλνθαζπζηέξεζε. ειπήνα ζςναγεπμοω Ζ ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ είλαη απηνπξνζηαηεπφκελε θαη απηνηξνθνδνηνχκελε πνπ ηνπνζεηείηαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε ζεηξήλα 125dB/1mκε ελζσκαησκέλν «Flash» ζε θαιαίζζεην πιαζηηθφ θνπηί (polycarbonate) θαη εζσηεξηθή κεηαιιηθή πξνζηαζία. Γηαζέηεη θσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο "LED" θαη ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηνπ θέληξνπ πέζεη θάησ απφ 9,5 VDC. ηελ ζπζθεπή πεξηιακβάλεηαη επίζεο ελζσκαησκέλν «Flash» κε ιπρλία ππξάθησζεο 15Wθαη ελδεηθηηθφ "LED" ιεηηνπξγίαο ζεηξήλαο. Δπίζεο ζα πθίζηαηαη πξνζηαζία ηεο ζεηξήλαο απφ βξαρπθχθισκα ηεο ιπρλίαο ηνπ «Flash», θαζψο θαη «Tamper» γηα ηελ πξνζηαζία απφ άλνηγκα ή απνθφιιεζε απφ ηνλ ηνίρν. 2.2 Περιγραθή Σσζηήμαηος Κλειζηού Κσκλώμαηος Τηλεόραζης (CCTV) Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο Σειεφξαζεο γηα ζπλερή θαη επηιεθηηθή νπηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζπλδπαζκφ ζηαζεξψλ θακεξψλ εζσηεξηθψλ (ηχπνπ dome) θη εμσηεξηθψλ (ηχπνπ body) ρψξσλ. Οη θάκεξεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα. Σν Κέληξν Διέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην Κ6. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ επηκέξνπο θχξηεο ζπζθεπέο: Κάμεπερ Σν ζχζηεκα ζα δηαζέηεη θάκεξεο κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: Να δηαζέηεη έγρξσκε θάκεξα εκέξαο αλαινγηθήο ηερλνινγίαο κε νξηδφληηα αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 700 TVL. Να δηαζέηεη αηζζεηήξα (sensor) ηερλνινγίαο CCD1/3 ηεο ίληζαο 19

20 Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ηελ έγρξσκε ιεηηνπξγηά ζε αζπξφκαπξε θαηά ηελ ελαιιαγή απφ εκεξεζία ιήςε ζε λπρηεξηλή. Να δηαζέηεη θαθφ κεραληθήο εζηίαζεο ν νπνίνο λα θπκαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 2,8 έσο 12mm. Να δηαζέηεη θαηάιιειε πξνζηαζία ηνπ θαθνχ απφ ηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία. Να δηαζέηεη Φψην-επαηζζεζηα ηνπιάρηζηνλ 0,1 lux, F1.2. Να δηαζέηεη απηφκαηε δηαρείξηζε ηνπ ππέξπζξνπ θσηηζκνχ (smartir) γηα επθξηλέζηεξε πξνβνιή. Ναδηαζέηεη Auto White Balance & Auto Gain Control. Σν ζχζηεκα ηεο θάκεξαο λα δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν βίληεν 1 Voltpeak-to-peak, 75Ω γηα ζχλδεζε adaptorrg59. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λπρηεξηλήο ιήςεο εηθφλαο κε ππέξπζξεο ιπρλίεο (LED) πνπ λα είλαη ελζσκαησκέλεο ζην ζψκα ηεο θάκεξαο. Ζ εκβέιεηα ιήςεο βίληεν θαηά ηελ λπρηεξηλή ιεηηνπξγηά λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40 κ. Οη εμσηεξηθέο θάκεξεο λα είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγηά θάησ απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα δηαζέηνπλ ζηεγαλφηεηα-πξνζηαζηα IP66 ηνπιάρηζηνλ. Να αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο απφ -10cέσο +50cβαζκνχο (θειζίνπ) ηνπιάρηζηνλ, κε πνζνζηφ πγξαζίαο ηνπιάρηζηνλ 80%. Να δηαζέηεη Auto-focus, Auto-iris. ωζηημα τηθιακήρ καηαγπαθήρ και επεξεπγαζίαρ εικψναρ (DVR) Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: Να παξέρεη ην ιηγφηεξν δεθαέμη (16) αλαινγηθέο εηζφδνπο βίληεν, 1voltpeak-to- peak,75ω γηα ζχλδεζε adaptorrg59. Να δηαζέηεη ην ιηγφηεξν ηέζζεξηο (4) εηζφδνπο γηα ηελ θαηαγξαθή ήρνπ απφ ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηέζζεξηο (4) εηζφδνπο ζπλαγεξκνχ. Να δηαζέηεη κηα (1) έμνδν ήρνπ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ερεηηθψλ δεδνκέλσλ. Να δηαζέηεη ξειέ κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο (4) εμφδνπο ζπλαγεξκνχ. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζπκπίεζεο εηθφλαο Ζ.264. Να δηαζέηεη αλάιπζε θαηαγξαθήο fpsγηα θάζε θαλάιη, ηαρχηεηα θαηαγξαθήο 25fps-D1 γηα θάζε θαλάιη θαζψο θαη αλάιπζε πξνβνιήο HDMI: 1920x1080. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο ηεο θίλεζεο θαη γηα ηηο δεθαέμη θάκεξεο ηαπηφρξνλα. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζθιεξνχο δίζθνπο ελζσκαησκέλνπο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2TB. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κε πνληίθη ππνινγηζηή θαζψο θαη πιεθηξνιφγην γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηέο. Καζψο θαη ςεθηαθή ζχξα γηα flashdisk, dvdrecorder, cardreader θιπ. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο απψιεηαο βίληεν θαη απψιεηαο ζθιεξνχ δίζθνπ. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζχλζεηεο αλαδήηεζεο ζπκβάλησλ κε ζπζρέηηζε ρξφλνπ, εκεξνκελία, ψξα θιπ. Δπίζεο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηήξεζεο αξρείνπ. Ζ πξφζβαζε θάζε ρξήζηε λα γίλεηαη κε θσδηθφ. Οθψνερ πποβολήρ βίνηεο (monitors) Οη νζφλεο πξνβνιήο λα είλαη ηερλνινγίαο TFT-LCDκε είζνδν VGAηνπιάρηζηνλ. Να δηαζέηνπλ αλάιπζε εηθφλαο high definition (HD). Να δηαζέηνπλ είζνδν ήρνπ θαζψο θαη ερεία γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ήρνπ. Ζ δηάζηαζε ηηο θάζε νζφλεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 23 ηληζψλ. ωζηημα αδιάλειπηηρ παποσήρ ηλεκηπικήρ ιζσωορ (UPS) Θα παξαζρεζεί ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηηο αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο (UPS) γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θακεξψλ ηνπ ςεθηαθνχ θαηαγξαθηθνχ εηθφλαο (DVR). Σν ζπλνιηθφ ζχζηεκα UPSλα κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην ζχζηεκα CCTVζπλερφκελα γηα 120 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε κεγίζηε ηξνθνδνζία ησλ θακεξψλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο κε αλακέλεο φιεο ηηο ιπρλίεο. Καλϊδια και ςλικά ψδεςζηρ Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θακεξψλ αλαθέξεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρέδην. 20

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ»

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΞΤΛΔΙΑ ΚΑΙ ΥΡΩΜΑΣΩΝ» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο, 30-04-2015 Αξ. Πξση.: 4671 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν. Α και Γ) ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν.

ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν. Α και Γ) ΆΡΘΡΟ 1 Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ ππομήθεια ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (πιν. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ& ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο, 25/09/2015 Αξ. Πξση.: 11613 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΤΚΣΗΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρφδνο,26/8/20 Αξ. Πξση. 036 χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θέση :

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ : Παηήζηα, Ννκνχ Αηηηθήο ΔΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩ ΔΩΝ ΑΡΘΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξγν Βειηίσζε Πεξηθεξεηαθήο Γεκνηηθήο Οδνύ Αλσγείσλ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Πξνππ 1.782.152,00 Δπξώ ( κε Φ.Π.Α. 23 %) Πεγή Δ.Π. Κξήηεο θαη λήζσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΗ ΠΤΡΟΒΕΣΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΡΟΒΕΗ. Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα