Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000"

Transcript

1 GE Healthcare Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά

2

3 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή Σηµαντικές πληροφορίες για το χρήστη Πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς WAVE Bioreactor WAVE Bioreactor 500/ ιακόπτες EMERGENCY STOP Cellbag Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor 500/ Λογισµικό ελέγχου Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια Προφυλάξεις ασφαλείας Ζώνη κινδύνου Ετικέτες ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης ιαδικασίες ανακύκλωσης Εγκατάσταση Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης Αποσυσκευασία Εγκατάσταση του WAVE Bioreactor Εγκατάσταση του WAVE Bioreactor 500/ Εγκατάσταση προαιρετικών µονάδων οργάνων Μεταφορά του WAVE Bioreactor Μεταφορά του WAVE Bioreactor 500/ Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα Συστήµατα ελέγχου Έναρξη λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες ιαδικασία σύνδεσης Έλεγχος παλινδρόµησης Έλεγχος βάρους Έλεγχος θερµοκρασίας Έλεγχος αερισµού Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου Έλεγχος µείγµατος αερίου CO Έλεγχος ph Έλεγχος µείγµατος αερίου O Παράθυρο Trends Συναγερµοί Αλλαγή ρυθµίσεων λειτουργίας Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 3

4 Πίνακας περιεχοµένων 5 Λειτουργία Επισκόπηση λειτουργίας Έναρξη του οργάνου Προετοιµασία του Cellbag για χρήση Προετοιµασία µονάδων οργάνων για χρήση Ορισµός συνθηκών ελέγχου και παρακολούθησης λειτουργίας Εκτέλεση ανάλυσης ιαδικασίες µετά από µια ανάλυση Συντήρηση Γενικά Λίπανση Ασφάλειες και ασφαλειοδιακόπτες κυκλώµατος Βαθµονόµηση Αντιµετώπιση προβληµάτων Γενικά προβλήµατα Ελεγκτής θερµοκρασίας Ελεγκτής ταχύτητας Ελεγκτής ροής αέρα Ελεγκτής βάρους Ελεγκτής DO Ελεγκτής CO Ελεγκτής O Ελεγκτής ph Πληροφορίες αναφοράς Προδιαγραφές Βιβλιογραφία Πληροφορίες παραγγελίας Παράρτηµα A Μετασχηµατιστής Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

5 Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Σκοπός των οδηγιών λειτουργίας Προϋποθέσεις Οι Οδηγίες λειτουργίας παρέχουν απαραίτητες οδηγίες για το χειρισµό των συστηµάτων WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 µε ασφάλεια. Για να λειτουργούν τα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 µε ασφάλεια και σύµφωνα µε το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Πρέπει να είστε εξοικειωµένοι µε τη χρήση γενικού εργαστηριακού εξοπλισµού και το χειρισµό βιολογικών υλικών. Πρέπει να διαβάσετε τις Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια στο Κεφάλαιο 2 στις παρούσες Οδηγίες λειτουργίας. Το σύστηµα πρέπει να εγκαθίσταται σύµφωνα µε τις οδηγίες στο Κεφάλαιο 3 στις παρούσες Οδηγίες λειτουργίας. Στο παρόν κεφάλαιο Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες για το χρήστη, καθώς και µια γενική περιγραφή των συστηµάτων WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 και της προβλεπόµενης χρήσης τους. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 5

6 1 Εισαγωγή 1.1 Σηµαντικές πληροφορίες για το χρήστη 1.1 Σηµαντικές πληροφορίες για το χρήστη ιαβάστε τα παρακάτω πριν από τη χρήση των συστηµάτων WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 Προβλεπόµενη χρήση Όλοι οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν τις Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια στο Κεφάλαιο 2 στις παρούσες Οδηγίες λειτουργίας πριν από την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση του συστήµατος. Μην χρησιµοποιείτε τα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην τεκµηρίωση χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού και πρόκλησης ζηµιάς στον εξοπλισµό. Το WAVE Bioreactor είναι µια συσκευή καλλιέργειας κυττάρων. Το µέσο καλλιέργειας και τα κύτταρα φορτώνονται σε έναν εκ των προτέρων αποστειρωµένο ασκό µίας χρήσης που ονοµάζεται Cellbag. Στη συνέχεια, το Cellbag τοποθετείται σε µια ηλεκτρική βάση παλινδρόµησης, τη µονάδα παλινδρόµησης. Τα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε κλινικές διαδικασίες ή για διαγνωστικούς σκοπούς. Σηµειώσεις που αφορούν την ασφάλεια Οι παρούσες Οδηγίες λειτουργίας περιλαµβάνουν ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ και ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ σχετικά µε την ασφαλή χρήση του προϊόντος, µε την εξής σηµασία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ο όρος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει µια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, µπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. Πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, εάν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται δεν ικανοποιούνται και δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. ΠΡΟΣΟΧΗ Ο όρος ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει µια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, µπορεί να προκαλέσει µικρό ή µέτριο τραυµατισµό. Πρέπει να διακόψετε την εργασία σας, εάν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται δεν ικανοποιούνται και δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο όρος ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει οδηγίες που πρέπει να τηρούνται, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζηµιάς στο προϊόν ή σε άλλο εξοπλισµό. 6 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

7 Εισαγωγή 1 Πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς 1.2 Σηµειώσεις και συµβουλές Σηµείωση: Οι σηµειώσεις χρησιµοποιούνται για την επισήµανση σηµαντικών πληροφοριών που συµβάλλουν στη βέλτιστη χρήση του προϊόντος χωρίς προβλήµατα. Συµβουλή: Οι συµβουλές περιλαµβάνουν χρήσιµες πληροφορίες για τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Τυπογραφικές συµβάσεις Οι όροι και οι εντολές του λογισµικού εµφανίζονται µε κείµενο σε bold italic. Τα διάφορα επίπεδα µενού διαχωρίζονται από άνω και κάτω τελεία (π.χ. το στοιχείο File:Open αναφέρεται στην εντολή Open του µενού File). 1.2 Πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι οδηγίες και τα πρότυπα µε τα οποία συµµορφώνονται τα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000. Πληροφορίες σχετικά µε την κατασκευή Απαιτήσεις Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή Όνοµα και ταυτότητα κοινοποιηµένου οργανισµού Περιεχόµενο GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala Sweden INTERTEK SEMKO AB, NB 0413 Τόπος και ηµεροµηνία δήλωσης Uppsala, Σουηδία, Νοέµβριος 2009 Ταυτότητα εξουσιοδοτηµένου ατόµου για την υπογραφή της δήλωσης συµµόρφωσης Ανατρέξτε στη ήλωση Συµµόρφωσης ΕΚ Συµµόρφωση CE Οδηγία 2006/42/ΕΚ 2006/95/ΕΚ 2004/108/ΕΚ Τίτλος Οδηγία για τα µηχανήµατα (MD) Οδηγία για τη χαµηλή τάση (LVD) Οδηγία για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 7

8 1 Εισαγωγή 1.2 Πληροφορίες σχετικά µε τους κανονισµούς ιεθνή πρότυπα Πρότυπο Περιγραφή Σηµειώσεις EN , IEC , CAN/CSA-C22.2 αρ EN EN-ISO , EN-ISO , Απαιτήσεις ασφαλείας ηλεκτρικού εξοπλισµού για µετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση Απαιτήσεις εκποµπών και ατρωσίας ΗΜΣ για µετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση Ασφάλεια µηχανικού εξοπλισµού Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασµού Ασφάλεια µηχανικού εξοπλισµού - Αρχές αξιολόγησης κινδύνου Εναρµονισµένο µε το 2004/108/ΕΚ Εναρµονισµένο µε το 2006/42/ΕΚ Εναρµονισµένο µε το 2006/42/ΕΚ Σήµανση CE Η σήµανση CE και η σχετική δήλωση συµµόρφωσης ισχύουν όταν το όργανο: Χρησιµοποιείται ως αυτόνοµη µονάδα ή Συνδέεται σε άλλα όργανα µε σήµανση CE ή Συνδέεται σε άλλα προϊόντα που συνιστώνται ή αναφέρονται στην τεκµηρίωση χρήστη και Χρησιµοποιείται στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε από την GE Healthcare, εξαιρουµένων τυχόν τροποποιήσεων που περιγράφονται στην τεκµηρίωση χρήστη ή που έχουν εγκριθεί ρητά από την GE Healthcare. Συµµόρφωση συνδεδεµένου εξοπλισµού µε τους κανονισµούς Κάθε εξοπλισµός που συνδέεται στα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/ 1000 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN /IEC ή άλλων σχετικών εναρµονισµένων προτύπων. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνδεδεµένος εξοπλισµός πρέπει να φέρει σήµανση CE. 8 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

9 Εισαγωγή 1 WAVE Bioreactor WAVE Bioreactor 200 Εισαγωγή Το σύστηµα WAVE Bioreactor 200 αποτελείται από: WAVE Bioreactor 200 Εκ των προτέρων αποστειρωµένο Cellbag µίας χρήσης (κατόπιν ξεχωριστής παραγγελίας) Μονάδες οργάνων (προαιρετικά) Εικόνα Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή 1 Οθόνη αφής 3 Μπροστινός πίνακας οργάνου 2 ιακόπτης EMERGENCY STOP 4 Κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 9

10 1 Εισαγωγή 1.4 WAVE Bioreactor 500/ WAVE Bioreactor 500/1000 Εισαγωγή Το σύστηµα WAVE Bioreactor 500/1000 αποτελείται από: WAVE Bioreactor 500/1000 Εκ των προτέρων αποστειρωµένο Cellbag µίας χρήσης (κατόπιν ξεχωριστής παραγγελίας) Μονάδες οργάνων (προαιρετικά) Εικόνα Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή 1 Οθόνη αφής 5 Πίσω πίνακας οργάνου 2 ιακόπτες EMERGENCY STOP 6 Συγκρατητήρας Cellbag 3 Μπροστινός πίνακας οργάνου 7 ίχαλα ανύψωσης (και στις τέσσερις γωνίες του 4 Λυχνία συγκρατητήρα Cellbag 10 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

11 Εισαγωγή 1 ιακόπτες EMERGENCY STOP ιακόπτες EMERGENCY STOP Οι διακόπτες EMERGENCY STOP που βρίσκονται στον µπροστινό πίνακα του WAVE Bioreactor 200, καθώς και στον µπροστινό πίνακα και στη δεξιά πλευρά του WAVE Bioreactor 500/1000 έχουν τρεις θέσεις: Θέση Μέσα Κέντρο Έξω Κατάσταση οργάνου ιακοπή λειτουργίας Ενεργοποίηση Επαναφορά (Ο διακόπτης επιστρέφει στην κεντρική θέση, όταν τον αφήσετε) Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 11

12 1 Εισαγωγή 1.6 Cellbag 1.6 Cellbag Εισαγωγή Εικόνα Το Cellbag είναι ένας θάλαµος βιοαντιδραστήρα µίας χρήσης. Είναι εκ των προτέρων αποστειρωµένος µε γάµµα ακτινοβολία και προορίζεται για µία µόνο χρήση. Το Cellbag γεµίζει εν µέρει µε µέσα καλλιέργειας, ενοφθαλµίζεται και τοποθετείται στη µονάδα βάσης βιοαντιδραστήρα. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η θέση των κύριων εξαρτηµάτων του Cellbag. Στοιχείο Περιγραφή 1 Ράβδος Cellbag 2 Γραµµές ενοφθαλµισµού/συλλογής 3 Φίλτρο αέρα εξαγωγής 4 Φίλτρο αέρα εισαγωγής 5 Oxywell2 6 Θύρα δειγµατοληψίας χωρίς βελόνα 7 Εφεδρική θύρα Luer/προαιρετικός αισθητήρας ph 12 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

13 Εισαγωγή 1 Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor 200 Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικές µονάδες οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου πρόσθετων παραµέτρων για το WAVE Bioreactor 200. Ορισµένες από αυτές τις µονάδες οργάνων συνδέονται στον µπροστινό πίνακα οργάνου της µονάδας παλινδρόµησης, ενώ άλλες είναι σχεδιασµένες για τοποθέτηση στο εσωτερικό του πίσω πίνακα οργάνου. ιαθέσιµες µονάδες οργάνων Όνοµα DOOPT200 CO2MIX200 O2MIX200 LOADCELL200 ph200 Περιγραφή Το DOOPT200 χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση του διαλυµένου οξυγόνου (DO) στο Cellbag. Για το DOOPT200 απαιτούνται αισθητήρες διαλυµένου οξυγόνου της GE Healthcare (αισθητήρας DOOPT). Οι αισθητήρες πρέπει να εισάγονται στα περιβλήµατα Oxywell2 που παρέχovται µε κάθε Cellbag. Το CO2MIX200 χρησιµοποιείται για το φούσκωµα και τον αερισµό των Cellbag µε αέρα που περιέχει µεταβλητή συγκέντρωση CO 2. Το CO 2 από ένα σωλήνα ή κύλινδρο συνδέεται στο CO2MIX200, το οποίο διαθέτει ρυθµιστή ακριβείας για προσαρµογή της πίεσης αερίου. Το O2MIX200 χρησιµοποιείται για το φούσκωµα και τον αερισµό των Cellbag µε αέρα που περιέχει µεταβλητή συγκέντρωση O 2. Το O 2 από ένα σωλήνα ή κύλινδρο συνδέεται στο CO2MIX200, το οποίο διαθέτει ρυθµιστή ακριβείας για προσαρµογή της πίεσης αερίου. Το LOADCELL200 είναι ένα βοηθητικό εξάρτηµα που εγκαθίσταται στο εργοστάσιο για το WAVE Bioreactor 200. Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης on-line του βάρους του Cellbag και εύκολου υπολογισµού του όγκου υγρού στο Cellbag. Το LOADCELL200 διαθέτει πλήρη αντιστάθµιση ροπής και επηρεάζεται ελάχιστα από την παλινδροµική κίνηση. Το ph200 παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου on-line του ph στο Cellbag. Ο ελεγκτής σηµείων ρύθµισης µπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τις αντλίες βάσεων και οξέων που παρέχονται από το χρήστη για διατήρηση του ph. Για το ph200 απαιτούνται αισθητήρες ph της GE Healthcare, οι οποίοι µπορούν να εισαχθούν σε ένα σύνδεσµο luer που διατίθεται στο Cellbag. Αυτοί οι αισθητήρες ph παρέχονται αποστειρωµένοι και πρέπει να εισαχθούν µε ασηπτική τεχνική. Επίσης, διατίθενται αποστειρωµένοι και τοποθετηµένοι στο Cellbag. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 13

14 1 Εισαγωγή 1.7 Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor 200 Θέση µονάδων οργάνων Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η διάταξη του µπροστινού και του πίσω πίνακα οργάνου του WAVE Bioreactor 200. DOOPT200 Left DOOPT200 Right CO2MIX200 Left CO2MIX200 Right ph200 Left ph200 Right Spare Temp Air out O2MIX200 Left O2MIX200 Right Spare Analog RS485 Ethernet Alarm MODBUS Air in Εικόνα 1-1. ιάταξη µπροστινού πίνακα οργάνου του WAVE Bioreactor 200. Εικόνα 1-2. ιάταξη πίσω πίνακα οργάνου του WAVE Bioreactor Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

15 Εισαγωγή 1 Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor 500/ Μονάδες οργάνων για το WAVE Bioreactor 500/1000 Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικές µονάδες οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου πρόσθετων παραµέτρων για το WAVE Bioreactor 200. Ορισµένες από αυτές τις µονάδες οργάνων συνδέονται στον µπροστινό πίνακα οργάνου της µονάδας παλινδρόµησης, ενώ άλλες είναι σχεδιασµένες για τοποθέτηση στο εσωτερικό του πίσω πίνακα οργάνου. ιαθέσιµες µονάδες οργάνων Όνοµα DOOPT500 CO2MIX500 O2MIX500 LOADCELL500 ph500 Περιγραφή Το DOOPT500 χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση του διαλυµένου οξυγόνου (DO) στο Cellbag. Για το DOOPT500 απαιτούνται αισθητήρες διαλυµένου οξυγόνου της GE Healthcare (αισθητήρας DOOPT). Οι αισθητήρες πρέπει να εισάγονται στα περιβλήµατα Oxywell2 που παρέχovται µε κάθε Cellbag. Το CO2MIX500 χρησιµοποιείται για το φούσκωµα και τον αερισµό των Cellbag µε αέρα που περιέχει µεταβλητή συγκέντρωση CO 2. Το CO 2 από ένα σωλήνα ή κύλινδρο συνδέεται στο CO2MIX500, το οποίο διαθέτει ρυθµιστή ακριβείας για προσαρµογή της πίεσης αερίου. Το O2MIX500 χρησιµοποιείται για το φούσκωµα και τον αερισµό των Cellbag µε αέρα που περιέχει µεταβλητή συγκέντρωση O 2. Το O 2 από ένα σωλήνα ή κύλινδρο συνδέεται στο O2MIX500, το οποίο διαθέτει ρυθµιστή ακριβείας για προσαρµογή της πίεσης αερίου. Το LOADCELL500 είναι ένα βοηθητικό εξάρτηµα που εγκαθίσταται στο εργοστάσιο για το WAVE Bioreactor 500/1000. Παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης on-line του βάρους του Cellbag και εύκολου υπολογισµού του όγκου υγρού στο Cellbag. Το LOADCELL500 διαθέτει πλήρη αντιστάθµιση ροπής και επηρεάζεται ελάχιστα από την παλινδροµική κίνηση. Το ph500 παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου on-line του ph στο Cellbag. Ο ελεγκτής σηµείων ρύθµισης µπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει τις αντλίες βάσεων και οξέων που παρέχονται από το χρήστη για διατήρηση του ph. Για το ph500 απαιτούνται αισθητήρες ph της GE Healthcare, οι οποίοι µπορούν να εισαχθούν σε ένα σύνδεσµο luer που διατίθεται στο Cellbag. Αυτοί οι αισθητήρες ph παρέχονται αποστειρωµένοι και πρέπει να εισαχθούν µε ασηπτική τεχνική. Επίσης, διατίθενται αποστειρωµένοι και τοποθετηµένοι στο Cellbag. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 15

16 1 Εισαγωγή 1.9 Λογισµικό ελέγχου Θέση µονάδων οργάνων DOOPT500 CO2MIX500 O2MIX500 ph500 Harvest Temp Feed Air out Base Acid Spare Analog Alarm Ethernet MODBUS PLC Air in Εικόνα 1-3. ιάταξη µπροστινού πίνακα οργάνου του WAVE Bioreactor 500/1000. Εικόνα 1-4. ιάταξη πίσω πίνακα οργάνου του WAVE Bioreactor 500/ Λογισµικό ελέγχου Τα όργανα WAVE διαθέτουν ενσωµατωµένο λογισµικό ελέγχου και επίβλεψης. 16 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

17 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2 Προφυλάξεις ασφαλείας Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς ασφαλείας, τις ετικέτες ασφαλείας, τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, τη διακοπή ρεύµατος και την ανακύκλωση των συστηµάτων WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/ Προφυλάξεις ασφαλείας Εισαγωγή Πριν από την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του συστήµατος, πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους που περιγράφονται στην τεκµηρίωση χρήστη. Τηρείτε τις παρεχόµενες οδηγίες, για να αποφευχθούν τραυµατισµοί και πρόκληση ζηµιάς στον εξοπλισµό. Οι προφυλάξεις ασφαλείας της παρούσας ενότητας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Γενικές προφυλάξεις Γενικές προφυλάξεις Χρήση εύφλεκτων υγρών Ατοµική προστασία Εγκατάσταση και µετακίνηση του οργάνου Λειτουργία συστήµατος Συντήρηση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε τα συστήµατα WAVE µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην τεκµηρίωση χρήστη των συστηµάτων WAVE. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ο χειρισµός και η συντήρηση του συστήµατος WAVE πρέπει να εκτελούνται µόνο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από την GE Healthcare. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 17

18 2 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρόκειται για προϊόν κατηγορίας Α, µε ισχύ εισόδου > 1 kw, που προορίζεται για επαγγελµατική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον, µπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεµβολές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει κατάλληλα µέτρα. Χρήση εύφλεκτων υγρών ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Τα WAVE Bioreactors δεν έχουν σχεδιαστεί για το χειρισµό εύφλεκτων υγρών. Τα WAVE Bioreactors δεν έχουν εγκριθεί για χρήση σε εν δυνάµει εκρηκτική ατµόσφαιρα. Ατοµική προστασία ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιµοποιείτε πάντα κατάλληλο εξοπλισµό ατοµικής προστασίας κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση των συστηµάτων WAVE. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Επικίνδυνες ουσίες. Κατά τη χρήση επικίνδυνων χηµικών και βιολογικών παραγόντων, λαµβάνετε όλα τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα, όπως είναι η χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών ανθεκτικών στις ουσίες που χρησιµοποιούνται. Τηρείτε τους τοπικούς ή/και εθνικούς κανονισµούς σχετικά µε την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ιάχυση βιολογικών παραγόντων. Ο χειριστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η διάχυση επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων κοντά στο όργανο. Η εγκατάσταση πρέπει να τηρεί τον εθνικό κώδικα πρακτικής για τη βιοασφάλεια. Εγκατάσταση και µετακίνηση του οργάνου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Προστατευτική γείωση. Τα όργανα WAVE πρέπει να συνδέονται πάντα σε γειωµένη πρίζα. 18 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

19 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2 Προφυλάξεις ασφαλείας 2.1 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Βαρύ αντικείµενο. Τα γεµάτα Cellbags έχουν µεγάλο βάρος και πρέπει να ανυψώνονται µε προσοχή. Για κάθε 15 kg απαιτείται 1 άτοµο, για παράδειγµα, για 30 έως 45 kg απαιτούνται 3 άτοµα. Οι εργασίες ανύψωσης και µετακίνησης πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι µονάδες βάσης που διαθέτουν τροχούς πρέπει να οριζοντιώνονται σωστά χωρίς τους τροχούς πριν από τη χρήση του συστήµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες, οι εύκαµπτοι σωλήνες και τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ή τα ατυχήµατα ανατροπής. ΠΡΟΣΟΧΗ Αποσυνδέστε όλους τους σωλήνες, τους εύκαµπτους σωλήνες και τα καλώδια πριν από τη µετακίνηση της µονάδας βάσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Για τη µετακίνηση του WAVE Bioreactor 200 σε κεκλιµένη θέση απαιτούνται δύο άτοµα. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε ποτέ ένα γεµάτο Cellbag από τη µονάδα βάσης. Λειτουργία συστήµατος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση διαρροής υγρού πάνω στον εξοπλισµό και εισχώρησής του στο περίβληµα, πρέπει να διακόψετε αµέσως την τροφοδοσία. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωµα και ηλεκτροπληξία λόγω του αγώγιµου υγρού. ΠΡΟΣΟΧΗ Φροντίστε να µην ενσφηνωθούν µέρη του σώµατος ανάµεσα στη µονάδα βάσης και στο δίσκο κατά την παλινδρόµηση. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 19

20 2 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2.1 Προφυλάξεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτοµα στη ζώνη κινδύνου (βλ. Ενότητα 2.2) κατά τη λειτουργία του συστήµατος µε τη µονάδα παλινδρόµησης σε κίνηση. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σύνθλιψης. Η µονάδα παλινδρόµησης ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια. Μην πλησιάζετε στα κινούµενα εξαρτήµατα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην έρχεστε σε επαφή µε τον ασκό ή τη µονάδα παλινδρόµησης, εάν δεν έχει διακοπεί η παλινδροµική κίνηση. ΠΡΟΣΟΧΗ Καθαρίστε αµέσως τυχόν διαρροές στο δάπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχηµάτων λόγω ολίσθησης. Συντήρηση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό συντήρησης εξουσιοδοτηµένο από την GE Healthcare. Μην ανοίγετε καλύµµατα και µην αντικαθιστάτε εξαρτήµατα, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην τεκµηρίωση χρήστη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Αποσυνδέετε το όργανο από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέετε πάντα το όργανο από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καθαρίζετε πάντα τον εξοπλισµό σε καλά αεριζόµενο χώρο. Μην διαβρέχετε ποτέ και µην εµβαπτίζετε τα µέρη της µονάδας σε οποιοδήποτε υγρό. Πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι η µονάδα είναι πλήρως στεγνή πριν την συνδέσετε. Ακολουθείτε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια που αφορούν τα χρησιµοποιούµενα υλικά. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για τη συντήρηση ή την επισκευή του συστήµατος πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί ή παρέχονται από την GE Healthcare. 20 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

21 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2 Ζώνη κινδύνου Ζώνη κινδύνου Γύρω από τα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 υπάρχει µια ζώνη κινδύνου. Η ζώνη κινδύνου είναι η περιοχή σε απόσταση 0,6 µέτρων από κάθε πλευρά της µονάδας παλινδρόµησης (βλ. Εικ. 2-1) και η περιοχή ανάµεσα στο θάλαµο και στη µονάδα παλινδρόµησης. Στη ζώνη κινδύνου δεν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια. Καθαρίστε αµέσως τις διαρροές, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ολίσθησης που µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό Εικόνα 2-1. Η ζώνη κινδύνου γύρω από τους βιοαντιδραστήρες. Εικονίζεται το WAVE Bioreactor 500/1000 µε το Kit 500EH. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 21

22 2 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2.3 Ετικέτες 2.3 Ετικέτες Η ενότητα αυτή περιγράφει τις ετικέτες ασφαλείας και τις ετικέτες για επικίνδυνες ουσίες που είναι τοποθετηµένες στα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000. Ετικέτες στο όργανο Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγµα της ετικέτας αναγνώρισης που είναι τοποθετηµένη στα όργανα WAVE. XXXXXXXX Code no: xxxxxxxx Serial no: xxxxxxxx Mfg Year: 2009 XXXXXXXXXXXXXX Voltage: Frequency: Max Power: Fuse: Made in Sweden GE Healthcare Bio-Sciences AB Uppsala Sweden Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις ετικέτες ασφαλείας Ετικέτα Περιγραφή Προειδοποίηση! ιαβάστε την τεκµηρίωση χρήστη πριν χρησιµοποιήσετε το σύστηµα. Μην ανοίγετε καλύµµατα και µην αντικαθιστάτε εξαρτήµατα, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην τεκµηρίωση χρήστη. Το σύστηµα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (ΗΜΣ) στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Το σύστηµα συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Υποδεικνύει την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του οργάνου. Υποδεικνύει µια θερµή επιφάνεια και, συνεπώς, απαιτείται προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµών. 22 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

23 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2 ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης 2.4 Ετικέτες για επικίνδυνες ουσίες Ετικέτα Περιγραφή Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή. Αντιθέτως, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά µε την απόσυρση του εξοπλισµού. Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν περιλαµβάνει επικίνδυνα υλικά άνω των ορίων που έχουν καθοριστεί στο κινεζικό πρότυπο SJ/T , «Απαιτήσεις για όρια συγκέντρωσης συγκεκριµένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικές συσκευές». 2.4 ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο τερµατισµού της λειτουργίας των συστηµάτων WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η ενότητα περιγράφει τις επιπτώσεις µιας διακοπής ρεύµατος στο σύστηµα. ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για διακοπή της ανάλυσης: 1 Πατήστε έναν από τους διακόπτες EMERGENCY STOP για διακοπή της παλινδροµικής κίνησης. Αποτέλεσµα: Στην οθόνη αφής εµφανίζεται ένα µήνυµα συναγερµού µε κόκκινο κείµενο. 2 Εάν απαιτείται, απενεργοποιήστε το όργανο µετακινώντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF. Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά του πίσω πίνακα. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 23

24 2 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2.4 ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης Επαναφορά του διακόπτη EMERGENCY STOP στο WAVE Bioreactor 200 Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την επαναφορά της λειτουργίας του οργάνου µετά από διακοπή έκτακτης ανάγκης του WAVE Bioreactor Τραβήξτε το διακόπτη EMERGENCY STOP προς τα έξω. Αποτέλεσµα: Ο διακόπτης EMERGENCY STOP ανάβει. Το κείµενο του µηνύµατος συναγερµού που εµφανίζεται στην οθόνη αφής µεταβάλλεται από κόκκινο σε πράσινο. Το όργανο µετακινείται σε επίπεδη θέση. 2 Πατήστε το κουµπί ACKNOWLEDGE ALL ALARMS στην οθόνη αφής. Αποτέλεσµα: Το όργανο είναι έτοιµο για επανεκκίνηση. Επαναφορά των διακοπτών EMERGENCY STOP στο WAVE Bioreactor 500/1000 Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την επαναφορά της λειτουργίας του οργάνου µετά από διακοπή έκτακτης ανάγκης του WAVE Bioreactor 500/1000. Εάν ο διακόπτης EMERGENCY STOP που βρίσκεται στον µπροστινό πίνακα του οργάνου είναι πατηµένος: 1 Τραβήξτε προς τα έξω το διακόπτη EMERGENCY STOP που βρίσκεται στον µπροστινό πίνακα του οργάνου. Αποτέλεσµα: Ο διακόπτης EMERGENCY STOP ανάβει. Το κείµενο του µηνύµατος συναγερµού που εµφανίζεται στην οθόνη αφής µεταβάλλεται από κόκκινο σε πράσινο. Το όργανο µετακινείται σε επίπεδη θέση. 2 Πατήστε το κουµπί ACKNOWLEDGE ALL ALARMS στην οθόνη αφής. Αποτέλεσµα: Το όργανο είναι έτοιµο για επανεκκίνηση. 24 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

25 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2 ιαδικασίες έκτακτης ανάγκης 2.4 Εάν ο διακόπτης EMERGENCY STOP που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οργάνου είναι πατηµένος: 1 Τραβήξτε προς τα έξω το διακόπτη EMERGENCY STOP που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οργάνου. 2 Τραβήξτε προς τα έξω το διακόπτη EMERGENCY STOP που βρίσκεται στον µπροστινό πίνακα του οργάνου. Αποτέλεσµα: Ο διακόπτης EMERGENCY STOP ανάβει. Το κείµενο του µηνύµατος συναγερµού που εµφανίζεται στην οθόνη αφής µεταβάλλεται από κόκκινο σε πράσινο. Το όργανο µετακινείται σε επίπεδη θέση. 3 Πατήστε το κουµπί ACKNOWLEDGE ALL ALARMS στην οθόνη αφής. Αποτέλεσµα: Το όργανο είναι έτοιµο για επανεκκίνηση. ιακοπή ρεύµατος Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, η ανάλυση διακόπτεται αµέσως. Εάν η επιλογή AUTOSTART έχει οριστεί σε ON, η λειτουργία συνεχίζεται αυτόµατα, όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση χρήστη. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 25

26 2 Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια 2.5 ιαδικασίες ανακύκλωσης 2.5 ιαδικασίες ανακύκλωσης Ο εξοπλισµός πρέπει να απολυµαίνεται πριν από την απόσυρσή του, ενώ πρέπει να τηρούνται όλοι οι τοπικοί κανονισµοί σχετικά µε την απόσυρσή του. Απόρριψη, γενικές οδηγίες Κατά την απόσυρση των συστηµάτων WAVE, τα διάφορα υλικά πρέπει να διαχωρίζονται και να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τους εθνικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Ανακύκλωση επικίνδυνων ουσιών Απόρριψη ηλεκτρικών εξαρτηµάτων Τα συστήµατα WAVE περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Λεπτοµερείς πληροφορίες παρέχονται από τον τοπικό αντιπρόσωπο της GE Healthcare. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού δεν πρέπει να απορρίπτονται όπως τα αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή. Αντιθέτως, πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά µε την απόσυρση του εξοπλισµού. 26 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

27 Εγκατάσταση 3 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης Εγκατάσταση 3.1 Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης Παράµετρος Ηλεκτρική τροφοδοσία Απαιτήσεις 200 έως 240 VAC, διακυµάνσεις ± 10 %, 50/60 Hz, τριφασική λειτουργία Τυπικό βύσµα NEMA L2130P Σηµείωση: Εάν η ονοµαστική τάση κεντρικού δικτύου είναι εκτός των παραπάνω προδιαγραφών, πρέπει να χρησιµοποιηθεί µετασχηµατιστής. Ανατρέξτε σχετικά στο Παράρτηµα A. Θερµοκρασία περιβάλλοντος 5 C έως 40 C Υγρασία Μέγιστη σχετική υγρασία 80 % για έως και 31 C, µειούµενη γραµµικά έως 50 % στους 40 C Απαιτήσεις σχετικά µε την τοποθέτηση Το βάρος του οργάνου δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο φορτίο του δαπέδου στο χώρο εγκατάστασης. Πρέπει να υπάρχει χώρος εργασίας τουλάχιστον 0,6 m γύρω από το όργανο για εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρο τον εξοπλισµό, τόσο για την κανονική λειτουργία όσο και για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Πρέπει να είναι δυνατή η αποµόνωση της περιοχής εργασίας της µονάδας ζύµωσης από τις κοινόχρηστες περιοχές. Στη ζώνη κινδύνου (βλ. Ενότητα 2.2) δεν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια. Προαιρετικές βοηθητικές µονάδες Παράµετρος CO 2 O 2 Αέρας σε πίεση παροχής Απαιτήσεις 1,5 slpm στα 0,7 έως 1,0 bar (10 έως 15 psig) 5,0 slpm στα 0,7 έως 1,0 bar (10 έως 15 psig) 20,0 slpm στα 0,07 έως 0,2 bar (1 έως 3 psig) Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 27

28 3 Εγκατάσταση 3.2 Αποσυσκευασία 3.2 Αποσυσκευασία Αφαιρέστε τη συσκευασία της µονάδας παλινδρόµησης. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Για το WAVE Bioreactor 200, αφαιρέστε τους τέσσερις ιµάντες µεταφοράς που βρίσκονται και στις τέσσερις γωνίες του συγκρατητήρα Cellbag. Μετακινήστε το όργανο στην επιθυµητή θέση. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι επίπεδο και σταθερό. Ασφαλίστε τα τέσσερα φρένα των τροχών. Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, ελέγξτε τον εξοπλισµό για εµφανείς ζηµιές. Καταγράψτε προσεκτικά τυχόν ζηµιές που έχουν διαπιστωθεί και επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της GE Healthcare. 3.3 Εγκατάσταση του WAVE Bioreactor Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο θερµοκρασίας ανάµεσα στο συνδετήρα TEMP του συγκρατητήρα Cellbag και στο συνδετήρα TEMPERATURE στον µπροστινό πίνακα του οργάνου. 2 Συνδέστε το παρεχόµενο ηλεκτρικό καλώδιο σε µια ηλεκτρική πρίζα που καθορίζεται στην Ενότητα Εγκατάσταση του WAVE Bioreactor 500/1000 Το WAVE Bioreactor 500/1000 έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση ενός Cellbag 500 L ή ενός Cellbag 1000 L. Ο συγκρατητήρας Cellbag HOLDER500EH είναι απαραίτητος κατά τη χρήση ενός Cellbag 500 L και ο συγκρατητήρας Cellbag HOLDER1000EH κατά τη χρήση ενός Cellbag 1000 L. ΠΡΟΣΟΧΗ Για την ανύψωση του συγκρατητήρα Cellbag απαιτούνται επτά άτοµα. 1 Τοποθετήστε τον κατάλληλο συγκρατητήρα Cellbag στη µονάδα βάσης WAVE Bioreactor. Η κίνηση του συγκρατητήρα Cellbag ελέγχεται από τον κεντρικό πείρο. 2 Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής θέρµανσης στο συνδετήρα HEATER στον πίσω πίνακα του οργάνου. 3 Συνδέστε το κίτρινο καλώδιο θερµοκρασίας ανάµεσα στο συνδετήρα TEMP του συγκρατητήρα Cellbag και στο συνδετήρα του αισθητήρα TEMPERATURE στον µπροστινό πίνακα του οργάνου. 4 Συνδέστε το παρεχόµενο ηλεκτρικό καλώδιο σε µια ηλεκτρική πρίζα που καθορίζεται στην Ενότητα Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

29 Εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση προαιρετικών µονάδων οργάνων Εγκατάσταση προαιρετικών µονάδων οργάνων Οι µονάδες οργάνων πρέπει να εγκαθίστανται στο WAVE Bioreactor από το προσωπικό συντήρησης της GE Healthcare. Για πληροφορίες σχετικά µε την προετοιµασία των µονάδων οργάνων πριν από τη χρήση, ανατρέξτε στην Ενότητα 5.4 Προετοιµασία µονάδων οργάνων για χρήση στη σελίδα Μεταφορά του WAVE Bioreactor 200 Μετακίνηση του WAVE Bioreactor 200 σε κεκλιµένη θέση πριν από τη µεταφορά Ο βραχίονας κίνησης του WAVE Bioreactor 200 µπορεί να αποσυνδεθεί, ώστε να είναι δυνατή η µετακίνηση της µονάδας σε κεκλιµένη θέση 45 µοιρών. Με τον τρόπο αυτό, µειώνεται το πλάτος για διέλευση από τυπικές θύρες. Ανατρέξτε στο Παράρτηµα Β για οδηγίες σχετικά µε την αποσύνδεση του βραχίονα κίνησης για µετακίνηση της µονάδας σε κεκλιµένη θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν το WAVE Bioreactor 200 µετακινηθεί στη κεκλιµένη θέση 45 για διέλευση από τυπικές θύρες, απαιτούνται δύο άτοµα. Μετακίνηση του οργάνου σε κεκλιµένη θέση 1 Αποστραγγίστε το υγρό από το Cellbag. 2 ιακόψτε την τροφοδοσία. 3 Αφαιρέστε το κεκλιµένο κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα. 4 Στηρίξτε το συγκρατητήρα Cellbag και αποσυνδέστε το βραχίονα κίνησης του κινητήρα από τον κατακόρυφο περιστρεφόµενο βραχίονα. Αφήστε το συγκρατητήρα Cellbag να µετακινηθεί προσεκτικά προς τα πίσω µέχρι ο κατακόρυφος περιστρεφόµενος βραχίονας να έρθει σε επαφή µε το µηχανικό στήριγµα. Στη συνέχεια, µπορείτε να απασφαλίσετε το συγκρατητήρα Cellbag, ενώ βρίσκεται σε αυτήν τη θέση. 5 Αφαιρέστε τον ιµάντα από την πλατφόρµα της µονάδας παλινδρόµησης, µετακινήστε την σε κεκλιµένη θέση 45 µοιρών προς τα πίσω και στερεώστε την. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 29

30 3 Εγκατάσταση 3.6 Μεταφορά του WAVE Bioreactor 200 Επανασυναρµολόγηση του οργάνου 1 Μετακινήστε την πλατφόρµα της µονάδας παλινδρόµησης σε επίπεδη θέση και επανασυνδέστε τον κατακόρυφο βραχίονα κίνησης στο βραχίονα κίνησης κινητήρα. 2 Τοποθετήστε ξανά το µπροστινό κάλυµµα κινητήρα. Αφαίρεση του συγκρατητήρα Cellbag Ο συγκρατητήρας Cellbag µπορεί να αφαιρεθεί για πιο εύκολη µεταφορά και συντήρηση. 1 Αποστραγγίστε το υγρό από το Cellbag. 2 ιακόψτε την τροφοδοσία. 3 Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσµα στο πάνω µέρος του συγκρατητήρα Cellbag. 4 Ανοίξτε το µπροστινό κεντρικό κάλυµµα κινητήρα και αποσυνδέστε τα δύο βύσµατα της συσκευής θέρµανσης. Πρέπει να τα περιστρέψετε για να απασφαλίσουν και, στη συνέχεια, να τα τραβήξετε προς τα έξω. 5 Αφαιρέστε τα τέσσερα µπουλόνια στερέωσης του συγκρατητήρα Cellbag στο πλαίσιο. Τα µπουλόνια αυτά είναι τοποθετηµένα στις τέσσερις γωνίες. 6 Ανασηκώστε και αφαιρέστε το συγκρατητήρα Cellbag. Στερέωση της µονάδας βάσης για µεταφορά Στερεώστε τη µονάδα βάσης, για να αποφευχθεί η πρόκληση ζηµιάς κατά τη µεταφορά. 1 Αποστραγγίστε το υγρό από το Cellbag. 2 Συνδέστε το άνω και κάτω πλαίσιο µε τους µεταλλικούς ιµάντες µεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η µετακίνησή τους και η πρόκληση ζηµιάς στα δυναµόµετρα. 3 έστε το πλαίσιο µε ιµάντα, ώστε να µην µπορεί να περιστραφεί κατά τη µεταφορά. 4 Αναδιπλώστε το βραχίονα της οθόνης αφής προς τα κάτω. 5 Απασφαλίστε τα φρένα των τροχών. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην επιχειρήσετε να ανυψώσετε ποτέ ένα γεµάτο Cellbag από τη µονάδα βάσης. 30 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

31 Εγκατάσταση 3 Μεταφορά του WAVE Bioreactor 500/ Μεταφορά του WAVE Bioreactor 500/1000 Ανύψωση του συγκρατητήρα Cellbag ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Βαρύ αντικείµενο. Μετακινήστε τους συγκρατητήρες Cellbag του WAVE Bioreactor 500/1000 χρησιµοποιώντας κατάλληλο ανυψωτικό εξοπλισµό ή µε τη βοήθεια επτά ή περισσότερων ατόµων. Όλες οι εργασίες ανύψωσης και µετακίνησης πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την ανύψωση του συγκρατητήρα Cellbag χρησιµοποιώντας γερανογέφυρα. 1 Συνδέστε τους ιµάντες στα δίχαλα ανύψωσης και στις τέσσερις γωνίες του συγκρατητήρα Cellbag. 2 Συνδέστε τους ιµάντες στο άγκιστρο της γερανογέφυρας. 3 Ανυψώστε το συγκρατητήρα Cellbag χρησιµοποιώντας τη γερανογέφυρα. Προετοιµασία της µονάδας βάσης για µεταφορά 1 Ανυψώστε τη µονάδα βάσης από το δάπεδο χρησιµοποιώντας ένα µεταφορέα παλετών. 2 Βιδώστε τα πόδια ισοστάθµισης στην τέρµα πάνω θέση. 3 Χαµηλώστε το µεταφορέα παλετών, ώστε η µονάδα βάσης να στηρίζεται στους τροχούς. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 31

32 3 Εγκατάσταση 3.8 Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα 3.8 Ανταλλακτικά και εξαρτήµατα Για σωστές και ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήµατα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση ή επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο της GE Healthcare. 32 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

33 Συστήµατα ελέγχου 4 Έναρξη λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου Συστήµατα ελέγχου Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη βασική λειτουργία των ενσωµατωµένων συστηµάτων ελέγχου στη µονάδα βάσης WAVE Bioreactor και στις προαιρετικές µονάδες οργάνων. Όταν εγκατασταθεί µια προαιρετική µονάδα οργάνου, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Τα συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000 ελέγχονται από τις οθόνες αφής που εµφανίζουν διαφορετικές οθόνες ελέγχου. Οι διαθέσιµες οθόνες ενδέχεται να µην αντιστοιχούν απόλυτα στα παραδείγµατα του παρόντος εγχειριδίου, ανάλογα µε τις εγκατεστηµένες µονάδες στην τρέχουσα µονάδα βάσης WAVE Bioreactor. Για λεπτοµερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο WAVE Bioreactor System 200EH Operator Manual ή στο WAVE Bioreactor System 500/ 1000EH Operator Manual. 4.1 Έναρξη λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου 1 Πατήστε το κουµπί START στην οθόνη εκκίνησης της οθόνης αφής (το σύστηµα πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο). Αποτέλεσµα: Ο συγκρατητήρας Cellbag µετακινείται προς τον πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιστρέφει σε επίπεδη θέση και ακινητοποιείται. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 33

34 4 Συστήµατα ελέγχου 4.2 Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες 2 Ενδέχεται να εµφανιστούν ένα ή περισσότερα µηνύµατα συναγερµού. Πατήστε το κουµπί ACKNOWLEDGE ALL ALARMS για να κλείσετε το παράθυρο συναγερµού. 3 Όταν το σύστηµα είναι σταθερό, εµφανίζεται η οθόνη MAIN MENU. 4.2 Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες Οθόνη MAIN MENU Στην οθόνη MAIN MENU, µπορείτε να παρακολουθήσετε και να ορίσετε τις συνθήκες για βασικές καταστάσεις λειτουργίας. 34 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

35 Συστήµατα ελέγχου 4 Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή 1 Αρ. συνδεδεµένων συστηµάτων WAVE Bioreactor/Έτος/Ώρα 9 Ρυθµίσεις ph 2 Ρυθµίσεις ROCK 10 Ρυθµίσεις συγκέντρωσης O 2 3 Ρυθµίσεις TRENDS 11 Κουµπί LOGIN ENGINEER 4 Ρυθµίσεις WEIGHT 12 Κουµπί SETUP MENU 5 Ρυθµίσεις HEAT 13 Συνολικός χρόνος παλινδρόµησης του WAVE Bioreactor (HOURS) 6 Ρυθµίσεις AIRFLOW 14 Κουµπί ALARMS PRESENT (εµφανίζεται όταν 7 Ρυθµίσεις διαλυµένου οξυγόνου (DO) υπάρχουν ενεργοί συναγερµοί) 8 Ρυθµίσεις συγκέντρωσης CO 2 Κουµπί RECALL ALARMS (εµφανίζεται όταν δεν υπάρχουν ενεργοί συναγερµοί) Εικόνα 4-1. Οθόνη MAIN MENU. Για κάθε λειτουργία, διατίθεται µια τιµή ρύθµισης, µια πράσινη ON/κόκκινη OFF γραµµή κατάστασης και ένα κουµπί. Πατήστε το κουµπί για αλλαγή των τιµών των παραµέτρων (ενδέχεται να απαιτείται συγκεκριµένο επίπεδο δικαιωµάτων σύνδεσης). Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 35

36 4 Συστήµατα ελέγχου 4.2 Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες Γενικά κουµπιά Κουµπιά που διατίθενται στις περισσότερες ή σε όλες τις διαφορετικές οθόνες λειτουργιών. Κουµπί MENU BACK NOT ή NO START ALARMS PRESENT Περιγραφή Πατήστε το κουµπί MENU για µετάβαση στην οθόνη MAIN MENU από την τρέχουσα οθόνη. Πατήστε το κουµπί BACK για µετάβαση στην προηγούµενη οθόνη από την τρέχουσα οθόνη. Κουµπί κατάστασης που αντικαθιστά, για παράδειγµα, το κουµπί RUN όταν το σύστηµα δεν πρέπει να εκτελέσει µια ενέργεια. Πατήστε το κουµπί για εµφάνιση της λίστας αιτιών. Ανατρέξτε στην Ενότητα RECALL ALARMS Ανατρέξτε στην Ενότητα Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

37 Συστήµατα ελέγχου 4 Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες Πληκτρολόγιο και οθόνες πληκτρολογίου Οι αναδυόµενες οθόνες αριθµητικού και αλφαριθµητικού πληκτρολογίου εµφανίζονται µε συγκεκριµένες οθόνες στις οποίες απαιτείται καταχώριση αριθµητικών ή αλφαβητικών χαρακτήρων Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή VALUE OUT OF RANGE (αναβοσβήνει εάν εισαχθεί µια τιµή εκτός του επιτρεπόµενου εύρους) 2 Μέγιστη (MAX) και ελάχιστη (MIN) τιµή για την τρέχουσα παράµετρο 3 Τρέχουσα τιµή που καταχωρίσατε 4 Κουµπί διαγραφής (CLR) (πατήστε το για κατάργηση της τιµής που καταχωρίσατε) 5 Κουµπί εξόδου (ESC) (πατήστε το για κλείσιµο της αναδυόµενης οθόνης) 6 Κουµπί εισαγωγής (ENT) (πατήστε το για επιλογή της τιµής που καταχωρίσατε και κλείσιµο της αναδυόµενης οθόνης) Εικόνα 4-2. Αναδυόµενο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Καταχωρίστε την τιµή πατώντας τα ψηφία. Πατήστε το. για την εισαγωγή υποδιαστολής και το - για την εισαγωγή αρνητικής τιµής. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 37

38 4 Συστήµατα ελέγχου 4.2 Οθόνη MAIN MENU και γενικές λειτουργίες Στοιχείο Περιγραφή Στοιχείο Περιγραφή 1 Κουµπί διαγραφής (CLR) (πατήστε το για κατάργηση της τιµής που καταχωρίσατε) 3 Κουµπί εισαγωγής (ENT) (πατήστε το για επιλογή της τιµής που καταχωρίσατε και κλείσιµο της αναδυόµενης οθόνης) 2 Κουµπί εξόδου (ESC) (πατήστε το για κλείσιµο της αναδυόµενης οθόνης) Εικόνα 4-3. Αναδυόµενο αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο. Πληκτρολογήστε, για παράδειγµα, έναν κωδικό πρόσβασης πατώντας τα κουµπιά και επιλέξτε το κουµπί ENT. 38 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

39 Συστήµατα ελέγχου 4 ιαδικασία σύνδεσης ιαδικασία σύνδεσης Μέχρι να συνδεθεί ένας έγκυρος χρήστης, εµφανίζεται µόνο η οθόνη MAIN MENU. 1 Πατήστε το κουµπί LOGIN ENGINEER στην οθόνη MAIN MENU. Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη PLEASE LOG IN 2 Πατήστε το επιθυµητό κουµπί επιπέδου σύνδεσης (OPERATE, ADJUST, MAINTAIN ή ENGINEER), βλ. Πίνακας Πατήστε το κουµπί PASSWORD (********). 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο αναδυόµενο αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το ENT. Ανατρέξτε σχετικά στην Εικόνα 4-3. Εάν ο κωδικός πρόσβασης γίνει αποδεκτός, εµφανίζεται η ένδειξη VALID κάτω από το πλαίσιο PASSWORD. Εάν πληκτρολογήσετε εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης, πατήστε το CLR και πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης. 5 Για να αλλάξετε το επίπεδο σύνδεσης, πατήστε το κουµπί LOG OUT και επιλέξτε ένα νέο επίπεδο σύνδεσης. 6 Πατήστε το κουµπί MENU για επιστροφή στην οθόνη MAIN MENU. Πίνακας 4-1. ικαιώµατα επιπέδων σύνδεσης. Επίπεδο σύνδεσης OPERATE ADJUST MAINTAIN ENGINEER ικαιώµατα Έναρξη/διακοπή και προβολή, αλλά όχι αλλαγή των σηµείων ρύθµισης ικαιώµατα OPERATE + αλλαγή σηµείων ρύθµισης ικαιώµατα ADJUST + πρόσβαση στις διαγνωστικές οθόνες Πλήρη δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας διαµόρφωσης και ρύθµισης Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 39

40 4 Συστήµατα ελέγχου 4.4 Έλεγχος παλινδρόµησης 4.4 Έλεγχος παλινδρόµησης Ο έλεγχος της παλινδρόµησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο διαφορετικές λειτουργίες: Λειτουργία Continuous - συνεχής παλινδρόµηση του WAVE Bioreactor στην ταχύτητα παλινδρόµησης και στη γωνία παλινδρόµησης που έχουν καθοριστεί. Λειτουργία Move and wait - ρύθµιση της γωνίας από το χρήστη σε µία από τις τέσσερις δυνατές ταχύτητες συντονισµού. Στη συνέχεια, το µηχάνηµα εκτελεί περιοδική παλινδρόµηση και δηµιουργεί κύµατα συντονισµού που µειώνουν σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Επιλογή λειτουργίας Για την επιλογή της λειτουργίας παλινδρόµησης, ο χρήστης πρέπει να διαθέτει δικαιώµατα ENGINEER. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Πατήστε το κουµπί SETUP MENU στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). 2 Πατήστε το κουµπί ENGINEERING OPTIONS στην οθόνη SETUP MENU (Ενότητα 4.14). 3 Στην οθόνη ENGINEERING OPTIONS, πατήστε το κουµπί ROCK MODE CONTINUOUS ή ROCK MODE MOVE AND WAIT, για να ορίσετε τη λειτουργία ROCK MODE στην επιθυµητή ρύθµιση. Λειτουργία Continuous 1 Πατήστε το κουµπί ROCK στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη MACHINE IS STOPPED ή MACHINE IS ROCKING ανάλογα µε την κατάσταση του συστήµατος. 2 Ρυθµίστε την ταχύτητα παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο SPEED SP και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε παλινδροµήσεις ανά λεπτό) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 40 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

41 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος παλινδρόµησης Ρυθµίστε τη γωνία παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο ANGLE SP και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε µοίρες) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Πατήστε το RUN για έναρξη της παλινδρόµησης µε το ρυθµό που εµφανίζεται στο πλαίσιο SPEED SP και τη γωνία παλινδρόµησης που εµφανίζεται στο πλαίσιο ANGLE SP. 5 Πατήστε το κουµπί STOP για διακοπή της παλινδρόµησης. Το κουµπί RUN/STOP αλλάζει ανάλογα µε την κατάσταση του συστήµατος. 6 Για να ακινητοποιήσετε το συγκρατητήρα Cellbag σε µια συγκεκριµένη κεκλιµένη θέση (οθόνη MACHINE IS STOPPED ): Πατήστε το HARVEST για ρύθµιση του συστήµατος στη θέση συλλογής (ο συγκρατητήρας Cellbag µετακινείται σε κεκλιµένη θέση µακριά από τον πίνακα οργάνου). Πατήστε το SAMPLE για ρύθµιση του συστήµατος στη θέση δείγµατος (ο συγκρατητήρας Cellbag µετακινείται σε κεκλιµένη θέση προς τον πίνακα οργάνου). Πατήστε το LEVEL για ρύθµιση του συστήµατος σε επίπεδη θέση. Πατήστε το πάνω και κάτω βέλος για αλλαγή της κλίσης του συγκρατητήρα σε προσαυξήσεις 1 µοίρας. Στην κλίµακα εµφανίζεται η πραγµατική γωνία κλίσης. 7 Επίσης, στις οθόνες MACHINE IS STOPPED και MACHINE IS ROCKING εµφανίζεται η κατάσταση αερισµού (AERATION ON/AERATION OFF) και η τρέχουσα τιµή BAG PRESSURE PV. Λειτουργία Move and wait 1 Πατήστε το κουµπί ROCK στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη MACHINE IS STOPPED ή MACHINE IS ROCKING ανάλογα µε την κατάσταση του συστήµατος. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 41

42 4 Συστήµατα ελέγχου 4.4 Έλεγχος παλινδρόµησης 2 Ρυθµίστε το ρυθµό παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο SPEED SP και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε παλινδροµήσεις ανά λεπτό) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 3 Πατήστε το επιθυµητό πλαίσιο ROCKS/MIN για να επιλέξετε µία από τις τέσσερις ταχύτητες παλινδρόµησης συντονισµού. Για καλλιέργειες κυττάρων χρησιµοποιείται συνήθως η τιµή 6,4 rpm. 4 Ρυθµίστε τη γωνία παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο ANGLE SP και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε µοίρες) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 5 Χρησιµοποιήστε τον ολισθητήρα SPEED TRIM για να ρυθµίσετε µε ακρίβεια την προεπιλεγµένη ταχύτητα παλινδρόµησης συντονισµού, ώστε να δηµιουργηθούν ικανοποιητικά κύµατα συντονισµού. 6 Πατήστε το RUN για έναρξη της παλινδρόµησης µε το ρυθµό που εµφανίζεται στο πλαίσιο SPEED SP και τη γωνία παλινδρόµησης που εµφανίζεται στο πλαίσιο ANGLE SP. 7 Πατήστε το κουµπί STOP για διακοπή της παλινδρόµησης. Το κουµπί RUN/STOP αλλάζει ανάλογα µε την κατάσταση του συστήµατος. 8 Για να ακινητοποιήσετε το συγκρατητήρα σε µια συγκεκριµένη κεκλιµένη θέση (οθόνη MACHINE IS STOPPED ): Πατήστε το HARVEST για ρύθµιση του συστήµατος στη θέση συλλογής (ο συγκρατητήρας Cellbag µετακινείται σε κεκλιµένη θέση µακριά από τον πίνακα οργάνου). Πατήστε το SAMPLE για ρύθµιση του συστήµατος στη θέση δείγµατος (ο συγκρατητήρας Cellbag µετακινείται σε κεκλιµένη θέση προς τον πίνακα οργάνου). Πατήστε το LEVEL για ρύθµιση του συστήµατος σε επίπεδη θέση. Πατήστε το πάνω και κάτω βέλος για αλλαγή της κλίσης του συγκρατητήρα σε προσαυξήσεις 1 µοίρας. Στην κλίµακα εµφανίζεται η πραγµατική γωνία κλίσης. 9 Επίσης, στις οθόνες MACHINE IS STOPPED και MACHINE IS ROCKING εµφανίζεται η κατάσταση αερισµού (AERATION ON/AERATION OFF) και η τρέχουσα τιµή BAG PRESSURE PV. 42 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

43 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος βάρους Έλεγχος βάρους Το βάρος του Cellbag και του περιεχοµένου του εµφανίζεται σε πραγµατικό χρόνο. Το σύστηµα µέτρησης βάρους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αυτόµατο έλεγχο του βάρους. Έλεγχος παραµέτρου βάρους 1 Πατήστε το κουµπί WEIGHT στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη WEIGHT CONTROL. 2 Εµφανίζεται το µεικτό βάρος του Cellbag (GROSS WEIGHT) και το καθαρό του βάρος (WEIGHT PV (Net)) (σε kg). 3 Πατήστε το TARE για µηδενισµό του καθαρού βάρους για ένα MCPO Cellbag. 4 Ρυθµίστε το καθαρό βάρος του Cellbag πατώντας το πλαίσιο SETPOINT (Net) και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε kg) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 5 Ρυθµίστε τη νεκρή ζώνη καθαρού βάρους του Cellbag πατώντας το πλαίσιο DEADBAND και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε kg) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). εν πραγµατοποιείται καµία διαδικασία ελέγχου, εάν η τιµή WEIGHT PV (Net)) βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 43

44 4 Συστήµατα ελέγχου 4.5 Έλεγχος βάρους 6 Αυτόµατος έλεγχος βάρους: Πατήστε το κουµπί ON για ενεργοποίηση του αυτόµατου ελέγχου βάρους. Το πλαίσιο κατάστασης CONTROL OFF µετατρέπεται σε CONTROL ON. Εάν ενεργοποιηθεί το HARVEST PUMP (κατάσταση ON), δηµιουργείται ένα σήµα για αποµακρυσµένη ενεργοποίηση µιας αντλίας συλλογής που παρέχεται από το χρήστη κάθε φορά που το βάρος υπερβαίνει το σηµείο ρύθµισης συν τη νεκρά ζώνη. Απενεργοποιείται όταν το βάρος είναι κάτω από το σηµείο ρύθµισης-νεκρή ζώνη. Πατήστε το κουµπί OFF για ενεργοποίηση του αυτόµατου ελέγχου βάρους. Το πλαίσιο κατάστασης CONTROL ON µετατρέπεται σε CONTROL OFF. Έλεγχος παραµέτρων τροφοδοσίας/διάχυσης Για τη ρύθµιση των παραµέτρων τροφοδοσίας/διάχυσης, ο χρήστης πρέπει να διαθέτει δικαιώµατα ENGINEER. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Πατήστε το κουµπί WEIGHT στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη WEIGHT CONTROL. 2 Οι ενδεικτικές λυχνίες FEED PUMP και HARVEST PUMP υποδεικνύουν την κατάσταση ON/OFF για τις επαφές της αντλίας. 3 Στο πλαίσιο TIME TO NEXT SHOT εµφανίζεται ο υπολειπόµενος χρόνος σε λεπτά έως την προσθήκη της επόµενης έγχυσης τροφοδοσίας. Η τιµή υπολογίζεται από τον ελεγκτή. 4 Στο πλαίσιο SHOTS/DAY εµφανίζεται ο αριθµός των εγχύσεων τροφοδοσίας που θα πραγµατοποιηθούν σε διάστηµα 24 ωρών. Η τιµή υπολογίζεται από τον ελεγκτή. 44 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

45 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος θερµοκρασίας Ρυθµίστε την ποσότητα της τροφοδοσίας που θα προστίθεται ανά 24 ώρες πατώντας το πλαίσιο DAILY AMOUNT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε λίτρα) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 6 Ρυθµίστε την ποσότητα της τροφοδοσίας που θα προστίθεται ανά έγχυση πατώντας το πλαίσιο SHOT AMOUNT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε λίτρα) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4.6 Έλεγχος θερµοκρασίας Το σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας απενεργοποιείται αυτόµατα εάν: η µονάδα δεν κινείται. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η πρόκληση τοπικών θερµών σηµείων. Η λειτουργία του συστήµατος ελέγχου θερµοκρασίας συνεχίζεται αυτόµατα, όταν ξεκινήσει και πάλι η παλινδρόµηση. η θερµοκρασία της συσκευής θέρµανσης υπερβαίνει τους 55 C. ο αισθητήρας θερµοκρασίας είναι αποσυνδεδεµένος ή δεν λειτουργεί σωστά. Η σχετική συσκευή θέρµανσης θα απενεργοποιηθεί. 1 Πατήστε το κουµπί HEAT στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη TEMPERATURE CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG TEMPERATURE PV εµφανίζεται η τρέχουσα θερµοκρασία του Cellbag (σε C). 3 Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του Cellbag πατώντας το πλαίσιο TEMPERATURE SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε C) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 45

46 4 Συστήµατα ελέγχου 4.7 Έλεγχος αερισµού 4 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον έλεγχο θερµοκρασίας: Πατήστε το κουµπί LEFT HEAT OFF ή/και RIGHT HEAT OFF για ενεργοποίηση του αυτόµατου ελέγχου θερµοκρασίας. Η ένδειξη του κουµπιού µετατρέπεται σε ON και το πλαίσιο κατάστασης CONTROL OFF µετατρέπεται σε CONTROL ON. Πατήστε το κουµπί LEFT HEAT ON ή/και RIGHT HEAT ON για απενεργοποίηση του αυτόµατου ελέγχου θερµοκρασίας. Η ένδειξη του κουµπιού µετατρέπεται σε OFF και το πλαίσιο κατάστασης CONTROL µετατρέπεται σε CONTROL OFF. Σηµείωση: Για την κατάσταση LEFT HEAT ή/και RIGHT HEAT NOT, πατήστε το κουµπί για εµφάνιση της λίστας αιτιών. 5 Το ραβδόγραµµα HEAT OUPUT % υποδεικνύει το ποσοστό (%) πλήρους ισχύος της συσκευής θέρµανσης. 4.7 Έλεγχος αερισµού Ο έλεγχος του αερισµού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο διαφορετικές λειτουργίες: Επιλογή λειτουργίας Λειτουργία Open filter - Το φίλτρο απαγωγής παραµένει ανοικτό και τα αέρια απαγωγής διοχετεύονται στο περίβληµα. Πρέπει να ρυθµιστεί ο ρυθµός ροής για διατήρηση της πίεσης του Cellbag στις 2 ίντσες H 2 O περίπου βάσει της πίεσης επαναφοράς µέσω του φίλτρου. Αυτή είναι η προεπιλεγµένη λειτουργία. Λειτουργία Pumped exhaust - Το φίλτρο απαγωγής είναι συνδεδεµένο στις εσωτερικές αντλίες απαγωγής που λειτουργούν περιοδικά για έλεγχο της πίεσης στο Cellbag. Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα χρήσης µη τυπικών φίλτρων. Ο έλεγχος της αντλίας απαγωγής εκτελείται αυτόµατα, όταν είναι ενεργοποιηµένο το σύστηµα αερισµού (κουµπί RUN). Για την επιλογή της λειτουργίας αερισµού, ο χρήστης πρέπει να διαθέτει δικαιώµατα ENGINEER. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Πατήστε το κουµπί SETUP MENU στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). 2 Πατήστε το κουµπί ENGINEERING OPTIONS στην οθόνη SETUP MENU (Ενότητα 4.14). 3 Στην οθόνη ENGINEERING OPTIONS, πατήστε το κουµπί EXHAUST YES ή EXHAUST NO, για να ορίσετε τη λειτουργία αερισµού στην επιθυµητή ρύθµιση: EXHAUST YES για τη λειτουργία Pumped exhaust EXHAUST NO για τη λειτουργία Open filter 46 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

47 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος αερισµού 4.7 Έλεγχος αερισµού 1 Πατήστε το κουµπί AIRFLOW στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη AERATION CONTROL. 2 Στο πλαίσιο AIRFLOW PV εµφανίζεται ο τρέχων ρυθµός ροής στο Cellbag σε λίτρα ανά λεπτό. 3 Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του Cellbag πατώντας το πλαίσιο AIRFLOW SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε λίτρα ανά λεπτό) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Η τιµή BAG PRESSURE PV υποδεικνύει την τρέχουσα πίεση του Cellbag σε ίντσες H 2 O. 5 Οι ενδεικτικές λυχνίες EXHAUST PUMP και AERATION PUMP υποδεικνύουν την κατάσταση ON/OFF για τις αντλίες. 6 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον έλεγχο αερισµού: Πατήστε το κουµπί BAG AERATION OFF για ενεργοποίηση του ελέγχου αερισµού. Η ένδειξη του κουµπιού µετατρέπεται σε ON και το πλαίσιο κατάστασης CONTROL OFF µετατρέπεται σε CONTROL ON. Πατήστε το κουµπί BAG AERATION ON για ενεργοποίηση του ελέγχου αερισµού. Η ένδειξη του κουµπιού µετατρέπεται σε OFF και το πλαίσιο κατάστασης CONTROL ON µετατρέπεται σε CONTROL OFF. Σηµείωση: Εάν ενεργοποιηθεί ο αερισµός σε ένα µη φουσκωµένο Cellbag (0,1 ίντσες H 2 O), η µονάδα θα εκτελέσει γρήγορη πλήρωση, ώστε ο ασκός να φουσκώσει. Στην οθόνη AERATION CONTROL θα εµφανιστούν οι ενδείξεις FOR FAST FILL και FAST FILL. Όταν επιτευχθεί η τιµή πίεσης του Cellbag, ο ρυθµός ροής ορίζεται ξανά στο σηµείο ρύθµισης. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 47

48 4 Συστήµατα ελέγχου 4.8 Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου 4.8 Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου Ο έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας προαιρετικής µονάδας οργάνου. Όταν εγκατασταθεί µια µονάδα οργάνου, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Επιλογή λειτουργίας Τα επίπεδα διαλυµένου οξυγόνου µπορούν να ελεγχθούν µε: ρύθµιση της ταχύτητας παλινδρόµησης (βλ. Ενότητα 4.4) ρύθµιση της γωνίας παλινδρόµησης (απαιτείται η λειτουργία παλινδρόµησης Move and wait, βλ. Ενότητα 4.4) ρύθµιση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο αέριο του ελεύθερου χώρου (για το µείγµα αερίου O 2 απαιτείται η επιλογή O2MIX). Για την επιλογή της λειτουργίας παλινδρόµησης, ο χρήστης πρέπει να διαθέτει δικαιώµατα ENGINEER. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Πατήστε το κουµπί SETUP MENU στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). 2 Πατήστε το κουµπί ENGINEERING OPTIONS στην οθόνη SETUP MENU. 3 Πατήστε το κουµπί DO OPTIONS στην οθόνη ENGINEERING OPTIONS. Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη DISSOLVED OXYGEN OPTIONS. 4 Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο DO ρυθµίζοντας την ταχύτητα παλινδρόµησης: Ορίστε το DO BY O2 YES/NO σε NO. Ορίστε το DO CONTROL MODE SPEED/ANGLE σε SPEED. 5 Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο DO ρυθµίζοντας τη γωνία παλινδρόµησης: Ορίστε το DO BY O2 YES/NO σε NO. Ορίστε το DO CONTROL MODE SPEED/ANGLE σε ANGLE. 6 Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο DO ρυθµίζοντας τη συγκέντρωση του µείγµατος αερίου O 2 (πρέπει να έχει εγκατασταθεί µια µονάδα O 2 ): Ορίστε το DO BY O2 YES/NO σε YES. 48 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

49 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου 4.8 Έλεγχος DO µε τη λειτουργία ταχύτητας παλινδρόµησης Σηµείωση: Πρέπει να επιλεγεί η σωστή λειτουργία ελέγχου DO. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας στη σελίδα Πατήστε το κουµπί DO στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη DISSOLVED OXYGEN CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG DISSOLVED O 2 PV εµφανίζεται η τρέχουσα συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου (σε ποσοστό (%) κορεσµού). 3 Ρυθµίστε την τιµή DO πατώντας το πλαίσιο DISSOLVED O 2 SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) κορεσµού) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Στο πλαίσιο SPEED SP εµφανίζεται το τρέχον σηµείο ρύθµισης ταχύτητας παλινδρόµησης (σε παλινδροµήσεις ανά λεπτό). 5 Ρυθµίστε τη µέγιστη ταχύτητα παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο MAXIMUM SPEED και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε παλινδροµήσεις ανά λεπτό) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 6 Ρυθµίστε την ελάχιστη ταχύτητα παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο MINIMUM SPEED και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε παλινδροµήσεις ανά λεπτό) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 7 Για να ρυθµίσετε τη µεταβολή της προσαύξησης για την ταχύτητα παλινδρόµησης: Πατήστε το κουµπί DO Setup. Καταχωρίστε την επιθυµητή τιµή πατώντας το πλαίσιο ADJUSTMENT INCREMENT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). Πατήστε το κουµπί CLOSE. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 49

50 4 Συστήµατα ελέγχου 4.8 Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου 8 Ορίστε το κουµπί CONTROL ENABLE ON/OFF στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελέγχου DO. Αποτέλεσµα: Εάν η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου αποκλίνει από το σηµείο ρύθµισης, η ταχύτητα παλινδρόµησης αυξάνεται ή µειώνεται. Η µεταβολή πραγµατοποιείται όταν λήξει ο χρόνος κάθε κύκλου και η ταχύτητα ρυθµίζεται βάσει της καθορισµένης προσαύξησης. 9 Ορίστε το κουµπί CONTROL ENABLE ON/OFF στην κατάσταση OFF για απενεργοποίηση του ελέγχου DO. Έλεγχος DO µε τη λειτουργία γωνίας παλινδρόµησης Σηµείωση: Πρέπει να επιλεγεί η σωστή λειτουργία ελέγχου DO. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας στη σελίδα Πατήστε το κουµπί DO στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη DISSOLVED OXYGEN CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG DISSOLVED O 2 PV εµφανίζεται η τρέχουσα συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου (σε ποσοστό (%) κορεσµού). 3 Ρυθµίστε την τιµή DO πατώντας το πλαίσιο DISSOLVED O 2 SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) κορεσµού) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Στο πλαίσιο ANGLE SP εµφανίζεται το τρέχον σηµείο ρύθµισης γωνίας παλινδρόµησης (σε µοίρες). 5 Ρυθµίστε τη µέγιστη γωνία παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο MAXIMUM ANGLE και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε µοίρες) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 6 Ρυθµίστε την ελάχιστη γωνία παλινδρόµησης πατώντας το πλαίσιο MINIMUM ANGLE και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε µοίρες) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 50 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

51 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου Για να ρυθµίσετε τη µεταβολή της προσαύξησης για τη γωνία παλινδρόµησης: Πατήστε το κουµπί DO Setup. Καταχωρίστε την επιθυµητή τιµή πατώντας το πλαίσιο ADJUSTMENT INCREMENT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). Πατήστε το κουµπί CLOSE. 8 Ορίστε το κουµπί CONTROL ENABLE ON/OFF στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελέγχου DO. Αποτέλεσµα: Εάν η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου αποκλίνει από το σηµείο ρύθµισης, η ταχύτητα παλινδρόµησης αυξάνεται ή µειώνεται. Η µεταβολή πραγµατοποιείται όταν λήξει ο χρόνος κάθε κύκλου και η ταχύτητα ρυθµίζεται βάσει της καθορισµένης προσαύξησης. 9 Ορίστε το κουµπί CONTROL ENABLE ON/OFF στην κατάσταση OFF για απενεργοποίηση του ελέγχου DO. Έλεγχος DO µε τη λειτουργία µείγµατος αερίου O 2 Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται η µονάδα O2MIX200/O2MIX500. Σηµείωση: Πρέπει να επιλεγεί η σωστή λειτουργία ελέγχου DO. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας στη σελίδα Πατήστε το κουµπί DO στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη DISSOLVED OXYGEN CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG DISSOLVED O 2 PV εµφανίζεται η τρέχουσα συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου (σε ποσοστό (%) κορεσµού). 3 Ρυθµίστε την τιµή DO πατώντας το πλαίσιο DISSOLVED O 2 SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) κορεσµού) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 51

52 4 Συστήµατα ελέγχου 4.8 Έλεγχος διαλυµένου οξυγόνου 4 Στο πλαίσιο BAG O 2 SP εµφανίζεται το τρέχον σηµείο ρύθµισης συγκέντρωσης O 2 (σε ποσοστό (%) O 2 ). 5 Ρυθµίστε τη µέγιστη συγκέντρωση O 2 πατώντας το πλαίσιο MAXIMUM O 2 και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) O 2 ) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 6 Ρυθµίστε την ελάχιστη συγκέντρωση O 2 πατώντας το πλαίσιο MINIMUM O 2 και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) O 2 ) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 7 Για να ρυθµίσετε τη µεταβολή της προσαύξησης για τη συγκέντρωση O 2 : Πατήστε το κουµπί DO Setup. Καταχωρίστε την επιθυµητή τιµή πατώντας το πλαίσιο ADJUSTMENT INCREMENT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) O 2 ) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). Πατήστε το κουµπί CLOSE. 8 Ορίστε το κουµπί CONTROL ENABLE ON/OFF στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελέγχου DO. Αποτέλεσµα: Εάν η συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου αποκλίνει από το σηµείο ρύθµισης, η ταχύτητα παλινδρόµησης αυξάνεται ή µειώνεται. Η µεταβολή πραγµατοποιείται όταν λήξει ο χρόνος κάθε κύκλου και η ταχύτητα ρυθµίζεται βάσει της καθορισµένης προσαύξησης. 9 Ορίστε το κουµπί CONTROL ENABLE ON/OFF στην κατάσταση OFF για απενεργοποίηση του ελέγχου DO. Σηµείωση: Για την κατάσταση CONTROL ENABLE NOT, πατήστε το κουµπί για εµφάνιση της λίστας αιτιών. 52 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

53 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος µείγµατος αερίου CO Έλεγχος µείγµατος αερίου CO 2 Οι µονάδες CO2MIX200 και CO2MIX500 ελέγχουν τη συγκέντρωση CO 2 του αέρα που διοχετεύεται στο Cellbag. Μια εξωτερική πηγή CO 2 πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο CO 2. Όταν εγκατασταθεί µια µονάδα οργάνου, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Σηµείωση: Ο έλεγχος συγκέντρωσης CO 2 δεν λειτουργεί, εάν ο αερισµός δεν είναι ενεργοποιηµένος.. 1 Πατήστε το κουµπί CO 2 στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη CARBON DIOXIDE CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG CO 2 PV εµφανίζεται η τρέχουσα συγκέντρωση διαλυµένου CO 2 (σε ποσοστό (%) CO 2 ). 3 Ρυθµίστε τη συγκέντρωση CO 2 πατώντας το πλαίσιο CO 2 SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) κορεσµού) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Ορίστε το κουµπί BAG CARBON DIOXIDE στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελεγκτή συγκέντρωσης CO 2. Η κατάσταση του ελέγχου υποδεικνύεται στο πλαίσιο CONTROL (ON/OFF). Πατώντας το κουµπί BAG CARBON DIOXIDE NOT εµφανίζεται µια αναδυόµενη σηµείωση που αναφέρει τις αιτίες για την απενεργοποίηση του ελέγχου. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 53

54 4 Συστήµατα ελέγχου 4.10 Έλεγχος ph 4.10 Έλεγχος ph Για τον έλεγχο του ph απαιτούνται εξωτερικές µονάδες οργάνων. Οι µονάδες ph200 και ph500 περιλαµβάνουν έναν ενισχυτή ph και µια διεπαφή ελέγχου αντλίας. Οι αντλίες παρέχονται από το χρήστη. Όταν εγκατασταθεί µια µονάδα οργάνου, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Το ph µπορεί να ελεγχθεί µε: µεταβολή της συγκέντρωσης CO 2 Ο ελεγκτής ph προσαρµόζει το σηµείο ρύθµισης συγκέντρωσης CO 2 για έλεγχο του ph. Εάν απαιτείται µια βάση, ο ελεγκτής ενεργοποιεί µια επαφή αντλίας µόνο όταν η ελάχιστη συγκέντρωση CO 2 έχει ρυθµιστεί στην τιµή 0,0 %. αντλίες οξέων/βάσεων Εάν η τιµή επεξεργασίας υπερβαίνει το σηµείο ρύθµισης, τότε ενεργοποιείται η αντλία οξέων. Εάν η τιµή επεξεργασίας µειωθεί κάτω από το σηµείο ρύθµισης, τότε ενεργοποιείται η αντλία βάσεων. Επιλογή λειτουργίας Για την ενεργοποίηση του ελέγχου ph, ο χρήστης πρέπει να διαθέτει δικαιώµατα ENGINEER. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Πατήστε το κουµπί SETUP MENU στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). 2 Πατήστε το κουµπί ENGINEERING OPTIONS στην οθόνη SETUP MENU. 3 Για την ενεργοποίηση του ελέγχου ph µε τις αντλίες οξέων/βάσεων: Ορίστε το κουµπί ph YES/NO σε YES. Ορίστε το κουµπί Ph BY CO2 YES/NO σε NO. 4 Για την ενεργοποίηση του ελέγχου ph µεταβάλλοντας τη συγκέντρωση CO 2 : Ορίστε το κουµπί ph YES/NO σε YES. Ορίστε το κουµπί Ph BY CO2 YES/NO σε YES. 54 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

55 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος ph 4.10 Έλεγχος ph µέσω της συγκέντρωσης CO 2 Σηµείωση: Σηµείωση: Πρέπει να επιλεγεί η σωστή λειτουργία ελέγχου ph. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας στη σελίδα 54. Η παροχή CO 2 πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν από την έναρξη του ελέγχου ph µέσω της συγκέντρωσης CO 2. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Πατήστε το κουµπί ph στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη ph CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG ph PV εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή ph. 3 Ρυθµίστε το ph πατώντας το πλαίσιο ph SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή ph στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Ορίστε το κουµπί BAG ph στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελεγκτή ph. Η κατάσταση του ελέγχου υποδεικνύεται στο πλαίσιο CONTROL (ON/OFF). Σηµείωση: Πατώντας το κουµπί BAG ph NOT εµφανίζεται µια αναδυόµενη σηµείωση που αναφέρει τις αιτίες για την απενεργοποίηση του ελέγχου. 5 Για να ορίσετε τις παραµέτρους, πατήστε το κουµπί MENU. 6 Στην οθόνη MAIN MENU, πατήστε το SETUP MENU. 7 Στην οθόνη SETUP MENU, πατήστε το PID SETUP. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 55

56 4 Συστήµατα ελέγχου 4.10 Έλεγχος ph 8 Στην οθόνη PID # 1 HEAT LEFT, πατήστε το κουµπί NEXT µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη PID # 3 ph LEFT. 9 Στο πλαίσιο BAG ph PV εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή ph. 10 Μπορούν να ρυθµιστούν όλες οι παράµετροι µε πράσινο κείµενο. Ρυθµίστε τη συγκέντρωση µιας παραµέτρου πατώντας το αντίστοιχο πλαίσιο και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). Έλεγχος ph µε τις αντλίες βάσεων/οξέων Σηµείωση: Πρέπει να επιλεγεί η σωστή λειτουργία ελέγχου ph. Ανατρέξτε σχετικά στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας στη σελίδα Πατήστε το κουµπί ph στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη ph CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG ph PV εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή ph. 56 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

57 Συστήµατα ελέγχου 4 Έλεγχος ph Ρυθµίστε το ph πατώντας το πλαίσιο ph SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή ph στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Ορίστε το κουµπί BAG ph στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελεγκτή ph. Η κατάσταση του ελέγχου υποδεικνύεται στο πλαίσιο CONTROL (ON/OFF). Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 57

58 4 Συστήµατα ελέγχου 4.11 Έλεγχος µείγµατος αερίου O Έλεγχος µείγµατος αερίου O 2 Οι µονάδες O2MIX200 και O2MIX500 ελέγχουν τη συγκέντρωση O 2 του αέρα που διοχετεύεται στο Cellbag. Μια εξωτερική πηγή O 2 πρέπει να συνδεθεί στην είσοδο O 2. Όταν εγκατασταθεί µια µονάδα οργάνου, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε σχετικά στην Ενότητα Σηµείωση: Εάν ο έλεγχος DO έχει οριστεί σε DO BY CO 2, τότε το σηµείο ρύθµισης O 2 ρυθµίζεται αποµακρυσµένα από τον ελεγκτή DO. 1 Πατήστε το κουµπί O 2 στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη OXYGEN CONTROL. 2 Στο πλαίσιο BAG O 2 PV εµφανίζεται η τρέχουσα συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου (σε ποσοστό (%) O 2 ). 3 Ρυθµίστε τη συγκέντρωση O 2 πατώντας το πλαίσιο O 2 SETPOINT και πληκτρολογήστε την επιθυµητή τιµή (σε ποσοστό (%) κορεσµού) στο πληκτρολόγιο που ανοίγει (Ενότητα 4.2.3). 4 Ορίστε το κουµπί BAG OXYGEN στην κατάσταση ON για ενεργοποίηση του ελεγκτή συγκέντρωσης O 2. Η κατάσταση του ελέγχου υποδεικνύεται στο πλαίσιο CONTROL (ON/OFF). Σηµείωση: Πατώντας το κουµπί BAG OXYGEN NOT εµφανίζεται µια αναδυόµενη σηµείωση που αναφέρει τις αιτίες για την απενεργοποίηση του ελέγχου. 58 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

59 Συστήµατα ελέγχου 4 Παράθυρο Trends Παράθυρο Trends Στην οθόνη TRENDS εµφανίζονται µε γραφικό τρόπο τα πρόσφατα δεδοµένα παραµέτρων για σκοπούς παρακολούθησης και αντιµετώπισης προβληµάτων. Τα δεδοµένα καταγράφονται κάθε λεπτό και εµφανίζονται σε πραγµατικό χρόνο. Στις οθόνες εµφανίζονται δεδοµένα 1 ώρας. ιατίθεται προαιρετικό λογισµικό Η/Υ για καταγραφή δεδοµένων και δηµιουργία ιστορικών τάσεων χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη θύρα δεδοµένων MODBUS. 1 Πατήστε το κουµπί TRENDS στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη TRENDS. 2 Πατήστε το επιθυµητό σκούρο µπλε κουµπί (π.χ. SPEED) για να επιλέξετε την τάση παραµέτρου που θα εµφανιστεί. 3 Πατήστε το κουµπί HOLD για πάγωµα της τάσης και διακοπή της περαιτέρω συλλογής δεδοµένων. 4 Πατήστε το κουµπί RUN (εµφανίζεται στην ίδια θέση µε το κουµπί HOLD) για συνέχιση της συλλογής δεδοµένων. 5 Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για µετακίνηση εµπρός-πίσω στο χρόνο (διατίθενται οκτώ ώρες). Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 59

60 4 Συστήµατα ελέγχου 4.13 Συναγερµοί 4.13 Συναγερµοί Ένδειξη συναγερµού Για κάθε νέο συναγερµό εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο συναγερµού στην οθόνη αφής. Οι συναγερµοί υποδεικνύονται όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο ηχητικός βοµβητής µπορεί να απενεργοποιηθεί (βλ. Ενότητα 4.14). Κατάσταση συναγερµού Εµφανιζόµενο κουµπί οθόνης αφής Λυχνία Ηχητικός βοµβητής Προαιρετική επαφή αποµακρυσµένου συναγερµού Κανένας συναγερµός RECALL ALARMS Πράσινη Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση Επιβεβαιωµένοι συναγερµοί RECALL ALARMS Κίτρινη, ανάβει σταθερά Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Μη επιβεβαιωµένος συναγερµός ALARMS PRESENT Κόκκινη, αναβοσβήνει Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση Μη επιβεβαιωµένος συναγερµός και επιλογή κουµπιού SILENCE AUDIBLE ALARM ALARMS PRESENT Κόκκινη, ανάβει σταθερά Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση Τύποι συναγερµού Τύπος συναγερµού Κρίσιµοι συναγερµοί Συναγερµοί απόκλισης Παραδείγµατα Σφάλµατα συστήµατος, όπως MOTOR OVERTEMP και TEMP PROBE FAIL. Αποκλίσεις από τα σηµεία ρύθµισης υνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Όχι, πάντα ενεργοποιηµένος Ναι, βλ. Ενότητα (απενεργοποιηµένοι βάσει εργοστασιακής προεπιλογής) 60 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

61 Συστήµατα ελέγχου 4 Συναγερµοί 4.13 Επιβεβαιωµένοι συναγερµοί 1 Εάν υπάρχει κάποιος νέος συναγερµός (βλ. Ένδειξη συναγερµού στη σελίδα 60), εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο συναγερµού. Οι µη επιβεβαιωµένοι συναγερµοί υποδεικνύονται µε κόκκινο κείµενο. Οι επιβεβαιωµένοι συναγερµοί υποδεικνύονται µε πράσινο κείµενο. 2 Πατήστε το κουµπί SILENCE AUDIBLE ALARM για απενεργοποίηση του ηχητικού βοµβητή συναγερµού. 3 Επιλέξτε µια περιγραφή συναγερµού στη λίστα για λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε το συναγερµό. 4 Πατήστε το κουµπί ACKNOWLEDGE ALL ALARMS για να επιβεβαιώσετε όλους τους µη επιβεβαιωµένους συναγερµούς στη λίστα. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 61

62 4 Συστήµατα ελέγχου 4.13 Συναγερµοί Πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναγερµών 1 Πατήστε το κουµπί RECALL ALARMS ή ALARMS PRESENT στην οθόνη αφής. Αποτέλεσµα: Ανοίγει το παράθυρο συναγερµού. Οι µη επιβεβαιωµένοι συναγερµοί υποδεικνύονται µε κόκκινο κείµενο. Οι επιβεβαιωµένοι συναγερµοί υποδεικνύονται µε πράσινο κείµενο. 2 Επιλέξτε την επιθυµητή περιγραφή συναγερµού στη λίστα για λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά µε το συναγερµό. 3 Πατήστε το κουµπί EXIT για να κλείσετε το παράθυρο συναγερµού. Καταχώριση συναγερµού Μπορούν να αποθηκευτούν εκατό καταχωρίσεις συναγερµών. Καταγράφεται η ώρα εµφάνισης και διακοπής του συναγερµού. Όταν η ενδιάµεση µνήµη συναγερµών γεµίσει, οι παλαιότερες καταχωρίσεις διαγράφονται. 62 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

63 Συστήµατα ελέγχου 4 Αλλαγή ρυθµίσεων λειτουργίας Αλλαγή ρυθµίσεων λειτουργίας Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αλλαγή των ρυθµίσεων λειτουργίας, ανατρέξτε στο WAVE Bioreactor System 200EH Operator Manual ή στο WAVE Bioreactor System 500/1000EH Operator Manual. Σηµείωση: Το ελάχιστο επίπεδο σύνδεσης για πρόσβαση και αλλαγή των ρυθµίσεων λειτουργίας είναι ADJUST. 1 Πατήστε το κουµπί SETUP MENU στην οθόνη MAIN MENU (Εικ. 4-1). Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη SETUP MENU. 2 Πατήστε το κουµπί ENABLE DEVIATION ALARMS στην οθόνη SETUP MENU για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των συναγερµών απόκλισης. Στην οθόνη ENABLE DEVIATION ALARMS : Πατήστε το επιθυµητό κουµπί ALARM ON (κόκκινο) για απενεργοποίηση του συγκεκριµένου συναγερµού. Πατήστε το επιθυµητό κουµπί ALARM OFF (πράσινο) για ενεργοποίηση του συγκεκριµένου συναγερµού. Τα όρια συναγερµού απόκλισης δεν µπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη. 3 Πατήστε το κουµπί ENGINEERING OPTIONS στην οθόνη SETUP MENU. Αποτέλεσµα: Ανοίγει η οθόνη ENGINEERING OPTIONS. Πατήστε τα κουµπιά για αλλαγή των ρυθµίσεων και το κουµπί CLEAR ALARM HISTORY για διαγραφή όλων των τρεχόντων συναγερµών στη λίστα συναγερµών. Ανατρέξτε στην ενότητα Παράθυρο Engineering options στη σελίδα 64 για λεπτοµέρειες. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 63

64 4 Συστήµατα ελέγχου 4.14 Αλλαγή ρυθµίσεων λειτουργίας 4 Πατήστε το κουµπί AUTOSTART ON/OFF στην οθόνη SETUP MENU για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόµατης έναρξης. Το ελάχιστο επίπεδο σύνδεσης είναι ENGINEER. Εάν έχει ρυθµιστεί η λειτουργία AUTOSTART ON και πατηθεί το κουµπί START κατά την ενεργοποίηση, συνεχίζονται όλοι οι έλεγχοι στη λειτουργία στην οποία βρισκόταν η µονάδα όταν απενεργοποιήθηκε. 5 Πατήστε το κουµπί PID SETUP στην οθόνη SETUP MENU για πρόσβαση στις οθόνες PID. Το ελάχιστο επίπεδο σύνδεσης είναι ENGINEER. Ο ελεγκτής PID (αναλογικός-ολοκληρωτικός-διαφορικός) είναι ένας µηχανισµός ανάδρασης που χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση σφαλµάτων µεταξύ των µεταβλητών επεξεργασίας που έχουν µετρηθεί και ενός επιθυµητού σηµείου ρύθµισης υπολογίζοντας και, στη συνέχεια, εκτελώντας διορθωτικές ενέργειες για προσαρµογή της επεξεργασίας. ιάφορες παράµετροι PID µπορούν να ρυθµιστούν από το χρήστη. Αυτές οι επιµέρους οθόνες περιλαµβάνουν παραµέτρους ελέγχου για θερµοκρασία, CO2, O2 και ph. Ανατρέξτε στο WAVE Bioreactor 200 Operator Guide ή στο WAVE Bioreactor 500/1000 Operator Guide για λεπτοµέρειες. 6 Για τα κουµπιά CALIBRATION και MAINTENANCE στην οθόνη SETUP MENU, ανατρέξτε στο WAVE Bioreactor System 200EH Operator Manual ή στο WAVE Bioreactor System 500/1000EH Operator Manual για πληροφορίες. 7 Πατήστε το κουµπί SET CLOCK στην οθόνη SETUP MENU για ρύθµιση της επιθυµητής ώρας. Παράθυρο Engineering options Κουµπί PRINT YES/NO Περιγραφή Επιλέξτε τη ρύθµιση YES, εφόσον είναι συνδεδεµένος µόνο ο εκτυπωτής συναγερµών. 64 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

65 Συστήµατα ελέγχου 4 Αλλαγή ρυθµίσεων λειτουργίας 4.14 Κουµπί ROCK MODE ph YES/NO ph BY CO2 YES/NO CO2 YES/NO O2 YES/NO CLEAR ALARM HISTORY Περιγραφή CONTINUOUS - Ο συγκρατητήρας µετακινείται διαρκώς εµπρός-πίσω. MOVE AND WAIT - Ο συγκρατητήρας µετακινείται γρήγορα από τη µία πλευρά στην άλλη και περιµένει για ένα προκαθορισµένο διάστηµα καθυστέρησης. Στη λειτουργία αυτή η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαµηλότερη. Επιλέξτε τη ρύθµιση YES, εφόσον έχει εγκατασταθεί µια µονάδα ph στο µηχάνηµα. Επιλέξτε τη ρύθµιση YES για ενεργοποίηση του ελέγχου ph µέσω της συγκέντρωσης CO 2. Και οι δύο ρυθµίσεις ph και CO 2 πρέπει να έχουν οριστεί σε YES. Επιλέξτε τη ρύθµιση YES, εφόσον έχει εγκατασταθεί µια µονάδα CO 2. Επιλέξτε τη ρύθµιση YES, εφόσον έχει εγκατασταθεί µια µονάδα O 2. Πατήστε το για διαγραφή του ιστορικού συναγερµών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν δεν υπάρχουν ενεργοί συναγερµοί. SINGLE/DUAL BAG Μόνο για το WAVE Bioreactor 200: Επιλέξτε τη λειτουργία SINGLE BAG ή DUAL BAG. Για τη λειτουργία DUAL BAG, απαιτείται πρόσθετη µονάδα για έλεγχο του δεύτερου ασκού. EXHAUST YES/NO FAST FILL/SLOW FILL Επιλέξτε τη ρύθµιση YES για ενεργοποίηση του ελέγχου πίεσης ασκού µέσω των αντλιών απαγωγής (συνιστάται). Επιλέξτε τη ρύθµιση NO για ενεργοποίηση της λειτουργίας ασκού ελεύθερης ροής. Επιλέξτε τη ρύθµιση FAST FILL για ταχύτερο φούσκωµα ενός κενού ασκού. DO OPTIONS Πατήστε το για πρόσβαση στην οθόνη DO OPTIONS. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή λειτουργίας στη σελίδα 48 για λεπτοµέρειες. ANALOG OUT 0_5V / 1_5V Ρυθµίστε το εύρος αναλογικής τάσης εξόδου για όλες τις εξόδους του καταγραφικού χαρτιού διαγραµµάτων. Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 65

66 4 Συστήµατα ελέγχου 4.14 Αλλαγή ρυθµίσεων λειτουργίας 66 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

67 Λειτουργία 5 Επισκόπηση λειτουργίας Λειτουργία Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη βασική λειτουργία των συστηµάτων WAVE Bioreactor 200 και WAVE Bioreactor 500/1000. Για λεπτοµερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο WAVE Bioreactor System 200EH Operator Manual ή στο WAVE Bioreactor System 500/1000EH Operator Manual. 5.1 Επισκόπηση λειτουργίας Σύστηµα ελέγχου WAVE Ροή εργασιών Ο έλεγχος της λειτουργίας, της παρακολούθησης και των βασικών παραµέτρων κατά την καλλιέργεια κυττάρων πραγµατοποιείται από τα ενσωµατωµένα συστήµατα ελέγχου στη µονάδα βάσης WAVE Bioreactor. Για ορισµένες λειτουργίες διατίθενται διαφορετικές δυνατότητες. Στο Κεφάλαιο 4 Συστήµατα ελέγχου στη σελίδα 33 περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες των συστηµάτων ελέγχου. 1 Έναρξη του οργάνου 2 Προετοιµασία του Cellbag για χρήση 3 Προετοιµασία προαιρετικών µονάδων οργάνων για χρήση 4 Πλήρωση του Cellbag µε µέσο καλλιέργειας 5 Ενοφθαλµισµός του Cellbag 6 Ορισµός συνθηκών καλλιέργειας 7 Έναρξη καλλιέργειας 8 Παρακολούθηση και έλεγχος συνθηκών καλλιέργειας 9 Προαιρετικά: δειγµατοληψία της καλλιέργειας 10 Προαιρετικά: αλλαγή µέσου καλλιέργειας 11 Προαιρετικά: κλιµάκωση καλλιέργειας 12 Προαιρετικά: καλλιέργεια διάχυσης 13 ιακοπή καλλιέργειας και συλλογή 14 ιαδικασίες µετά από µια ανάλυση Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 67

68 5 Λειτουργία 5.2 Έναρξη του οργάνου 5.2 Έναρξη του οργάνου 1 Βεβαιωθείτε ότι το WAVE Bioreactor και οι επιθυµητές προαιρετικές µονάδες οργάνων έχουν εγκατασταθεί όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 Εγκατάσταση στη σελίδα Μετακινήστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας στη θέση I. 3 Τραβήξτε το διακόπτη EMERGENCY STOP προς τα έξω. Εάν χρησιµοποιείται το WAVE Bioreactor 500/1000, χρησιµοποιήστε το διακόπτη EMERGENCY STOP που βρίσκεται στον µπροστινό πίνακα. Αποτέλεσµα: Η οθόνη ανάβει και οι ανεµιστήρες του πίνακα ενεργοποιούνται. 4 Πατήστε το START στην οθόνη αφής. Αποτέλεσµα: Εκτελείται αρχικοποίηση της µονάδας βάσης WAVE Bioreactor. Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η µονάδα πρέπει να είναι πλήρως οριζοντιωµένη. Θα εµφανιστεί αυτόµατα η οθόνη MAIN MENU. 5.3 Προετοιµασία του Cellbag για χρήση Στερέωση του Cellbag Για µια περιγραφή των Cellbags µε εισόδους και βαλβίδες, ανατρέξτε στην Ενότητα Επιλέξτε το µέγεθος Cellbag ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πειράµατος και τις ρυθµίσεις του οργάνου. Για τη λειτουργία Dual, χρησιµοποιούνται δύο Cellbags. Bλ. Πίνακας Εάν χρησιµοποιείται το WAVE Bioreactor 200: Ανοίξτε τα δύο µάνδαλα στην µπροστινή πλευρά της µονάδας. Χρησιµοποιήστε την µπροστινή λαβή για να ανασηκώσετε το κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα. 3 Ανοίξτε τις λωρίδες του συγκρατητήρα Cellbag περιστρέφοντας τα µάνδαλα αριστερόστροφα. 68 Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA

69 Λειτουργία 5 Προετοιµασία του Cellbag για χρήση Καθαρίστε επιµελώς το θάλαµο από ανοξείδωτο χάλυβα για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ενσφηνωθεί αντικείµενα κάτω από το Cellbag. 5 Αφαιρέστε το Cellbag από τους προστατευτικούς πλαστικούς ασκούς. 6 Τοποθετήστε το Cellbag στο συγκρατητήρα Cellbag. 7 Τοποθετήστε µια ράβδο στήριξης από ίνες υάλου και στα δύο περιβλήµατα που υπάρχουν σε κάθε πλευρά του Cellbag. Περάστε τη ράβδο στήριξης από ίνες υάλου στη λωρίδα συγκράτησης και περιστρέψτε τα µάνδαλα δεξιόστροφα για ασφάλιση του Cellbag στη θέση του. Τραβήξτε προσεκτικά το Cellbag για να βεβαιωθείτε ότι συγκρατείται σταθερά σε όλες τις πλευρές του. Πίνακας 5-1. ιαµόρφωση συστήµατος και διαθέσιµα µεγέθη Cellbag. Σύστηµα WAVE Μέγεθος Cellbag 100 L 200 L 500 L 1000 L WAVE Bioreactor διπλή λειτουργία + WAVE Bioreactor WAVE Bioreactor 500/ HOLDER500EH + WAVE Bioreactor 500/ HOLDER1000EH + Συστήµατα WAVE Bioreactor 200 και 500/1000 Οδηγίες λειτουργίας AA 69

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη. Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά

Έναρξη. Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Έναρξη Typhoon FLA 7000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς... 1.3

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. Έναρξη. ImageQuant LAS 4000. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. Έναρξη. ImageQuant LAS 4000. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare Έναρξη ImageQuant LAS 4000 Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη... 1.2 Πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς...

Διαβάστε περισσότερα

Amersham WB system. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

Amersham WB system. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά Amersham WB system Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Σκόπιμα κενή σελίδα Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 1.1 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο... 1.2 Σημαντικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης

MDS100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 EL Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης 3 Ημερομηνία έκδοσης: 2011-11 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος Μοριακής Ανίχνευσης MDS100 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 1 Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MS510 και MS610 Series

MS510 και MS610 Series MS510 και MS610 Series Οδηγός χρήσης Σημαντικό: Κάντε κλικ εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό. Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4514 Μοντέλο(α): 630, 635, 646 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436

CX410 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 CX410 Series Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2014 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7527 Μοντέλο(α): 415, 436 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...7 Γνωριμία με τον εκτυπωτή...9 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V6.20140408 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2008 από τη Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

2008 από τη Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com

Εγχειρίδιο χρήσης. Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D. computers.toshiba-europe.com Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D computers.toshiba-europe.com Σειρά Satellite L650/L655/L650D/L655D / Satellite Pro L650/L650D Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030

C950 Series. Οδηγός χρήσης. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 C950 Series Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2015 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 5058 Μοντέλο(α): 030 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...6 Γνωριμία με τον εκτυπωτή... 8 Εύρεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα