ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ."

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015 Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. Αληηθείκελν: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Πξνυπνινγηζκφο: ,27 κε Φ.Π.Α. (Αλαιπηηθά: , ,86 ( Φ.Π.Α.23%) = ,27 κε Φ.Π.Α.) Υξεκαηνδφηεζε έξγνπ: Ζ πξνβιεπφκελε δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 κε ( ΚΑ εμ , θαη ΚΑΔ 2014Δ ). Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε (αλά είδνο) πξνζθνξά. Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: 04 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα π.κ. Σφπνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ: Αιεμαλδξνχπνιε Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Παλεπηζηεκηνχπνιε Αιεμαλδξνχπνιεο, (Κηίξην Γηνίθεζεο, 1 νο φξνθνο),6 ν ρικ. Αιεμ/πνιεο -Μάθξεο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 1

2 Πιεξνθνξίεο - Αξκφδηνη: α) Γηα ηα Σερληθά Θέκαηα: - Οη ζπληάμαληεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (Παξάξηεκα Β), έηζη φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα (Παξάξηεκα Α). β) Γηα ηα δηαδηθαζηαθά ζέκαηα: - Ωξνινγά Μάξζα, Τπάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Αιεμαλδξνχπνιεο ηει.: , Fax: , Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Eπξψ, πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ Γηαγσληζκφ (Γηαθήξπμε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θ.ιπ.) είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. πξση. Β 1736/ απφθαζε πγθιήηνπ κε αξηζκ. 61/3/ ηνπ Γ.Π.Θ., (ΑΓΑ: ΦΡ4446ΦΕΤ1-Ν96 θαη ΑΓΑΜ: 14REQ ) πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο, ζε Δπξψ θαη θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε (αλά είδνο) πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζπλνιηθήο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ,27 Δπξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (Αλαιπηηθά: , ,86 (Φ.Π.Α.23%) = ,27 κε Φ.Π.Α.) Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ζηηο 04 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.Π.Θ. (θηίξην Γηνίθεζεο, 1νο φξνθνο), Παλεπηζηεκηνχπνιε Αιεμαλδξνχπνιεο, 6 ν ρικ. Αιεμ/πνιεο - Μάθξεο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη εηδηθφηεξα: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α /2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 2

3 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α /1995) «Πξνκήζεηεο Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α /1995) «Πεξί δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α / 160/ ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1268/82 «πεξί δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Δ.Η.». 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2083/92 «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο». 7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ 43/Α / ) ζρεηηθά κε ηε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 8. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 & 57 ηνπ Ν. 4009/2011 (Αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξχηαλε δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ησλ Α.Δ.Η.). 9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/ η.α ) Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011, άξζξν 4 παξ. 3 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)- Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/ η. Α ) Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ αξ. 83 παξ. 1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ. 12. Σελ αξηζκ. 8/2014 (αξηζκ. Α118/ ) απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ. (ΦΔΚ 2997/Β/ ) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αλαπιεξσηέο Πξχηαλε ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο». 13. Κάζε άιιε λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ εμεηδηθεχεη θαη εθαξκφδεη ηα αλσηέξσ. 14. Σελ αξηζκ. 563/2015 δηαθήξπμε ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 15. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ κε ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο θαη ηα θχιια ζπκκφξθσζεο εηδψλ, πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε δηαθήξπμε απηή θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 16. Σελ κε αξηζκ. 61/3/ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Γ.Π.Θ. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Σν πξσηνγελέο αίηεκα ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλαξηήζεθε ζην Μεηξψν πκβάζεσλ κε αξηζκφ δεκνζίεπζεο 14REQ , ε απφθαζε έγθξηζεο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Γ.Π.Θ. αλαξηήζεθε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ κε ΑΓΑ: ΦΡ4446ΦΕΤ1-Ν96 θαη ζην Μεηξψν πκβάζεσλ κε αξηζκφ δεκνζίεπζεο 14REQ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα παξαθάησ επηκέξνπο ζηάδηα: 1. Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 2. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ 3. Άλνηγκα, Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 3

4 4. Άλνηγκα, Έιεγρνο θαη Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 5. Δπηινγή Αλαδφρνπ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ην δηαγσληζκφ απηφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνί, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ αζθνχλ εκπνξηθφ ή βηνηερληθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ή ζηελ Αιινδαπή [Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), Κξάηε κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)] θαη απφ ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ζπκθσλία πεξί Γεκνζηψλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.). ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007 κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 1. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ ζα πξέπεη: - Να θαηαζέζνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ, δειαδή κέρξη ηηο 04 Μαξηίνπ 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.Π.Θ. Παλεπηζηεκηνχπνιε Αιεμαλδξνχπνιεο, Κηίξην Γηνίθεζεο, 1 νο φξνθνο, 6 ν ρικ. Αιεμ/πνιεο -Μάθξεο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. Δπίζεο κπνξνχλ λα ζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αξθεί απηέο λα πεξηέιζνπλ, κε δηθή ηνπο επζχλε θαη κε απφδεημε παξαιαβήο ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε - Παλεπηζηεκηνχπνιε Αιεμαλδξνχπνιεο, Κηίξην Γηνίθεζεο, 1 νο φξνθνο - 6 ν ρικ. Αιεμ/πνιεο -Μάθξεο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη 03 Μαξηίνπ 2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14:00. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ παξαπάλσ ππεξεζία εθπξφζεζκα, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ζα επηζηξαθνχλ ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε επθξίλεηα ηα εμήο: α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΡΑΚΖ». β) Σα πξνζθεξφκελα είδε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ζπλνπηηθφ πίλαθα θαζψο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ κε ηνλ αληίζηνηρν αχμνληα αξηζκφ ηνπο. γ) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ: Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γ.Π.Θ. ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε - Παλεπηζηεκηνχπνιε Αιεμαλδξνχπνιεο, Κηίξην Γηνίθεζεο, 1 νο φξνθνο - 6 ν ρικ. Αιεμ/πνιεο -Μάθξεο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ δ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο : 563/2015 ε) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ζη) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 4

5 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γ.Π.Θξάθεο θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί. Πξνζθνξά ε νπνία παξνπζηάδεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο ή νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο απαξάβαηνη, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο ην θάθειν «ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα εζσθιείνληαη ηα: Α. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ ίζν κε 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α. αλά είδνο ή ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζε θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, πξέπεη απαξαίηεηα, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, λα αλαθέξνληαη ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα είδε γηα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ είηε κε ηελ νλνκαζία ηνπο είηε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηνπο, έηζη φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη ζην ζπλνπηηθφ πίλαθα εηδψλ ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαθήξπμεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε, λα έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε φηη πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζα πεξηιακβάλεη: α) Σελ εκεξνκελία έθδνζεο β) Σνλ εθδφηε. γ) Σελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνίαλ απεπζχλεηαη, πνπ είλαη ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. δ) Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. ε) Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. ζη) Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. δ) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. ε) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή κέρξη ηελ 04 ε Οθησβξίνπ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία: 5

6 Ι) Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (αξηζκφο δηαθήξπμεο, είδνο πξνκήζεηαο θαη αληηθείκελν δηαγσληζκνχ) ΙΙ) Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: α) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα ηα εμήο αδηθήκαηα: - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξαγξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει 1) - δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 (EEC 195 ηεο 25/6/1997 ζει. 1) ζην άξζξν 3 παξαγξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο 31/12/98 ζει. 2). -απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27/11/1995 ζει. 48) - λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο ζει 77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ EE L 344 ηεο 28/12/2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 ( ΦΔΚ Α173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (ΦΔΚ Α 305) θαη 3691/2008 ( ΦΔΚ Α 166). β) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. δ) Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. *Αν ο ζςμμεηέσων ζηο διαγωνιζμό είναι θςζικό ππόζωπο ηην πποαναθεπθείζα ςπεύθςνη δήλωζη ςποβάλλει ηο θςζικό ππόζωπο. ** Αν ο ζςμμεηέσων ζηο διαγωνιζμό είναι νομικό ππόζωπο ςποβάλλοςν ςπεύθςνερ δηλώζειρ ο καθέναρ ξεσωπιζηά: - Οι διασειπιζηέρ ζηιρ πεπιπηώζειρ Ε.Π.Ε. και πποζωπικών εηαιπειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). - Ο Ππόεδπορ ηος Δ.Σ. και ο Διεςθύνων Σύμβοςλορ ζηιρ πεπιπηώζειρ Α.Ε - Ο Ππόεδπορ ηος Δ.Σ. ζηιρ πεπιπηώζειρ ζςνεηαιπιζμών. - Κάθε μέλορ πος ζςμμεηέσει ζηην Ένωζη ή Κοινοππαξία, ζηιρ πεπιπηώζειρ ηων Ενώζεων ππομηθεςηών και Κοινοππαξιών. - για ηα ςπόλοιπα νομικά ππόζωπα οι νόμιμοι εκππόζωποί ηοςρ 3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία i) Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (αξηζκφο δηαθήξπμεο, είδνο θαη αληηθείκελν δηαγσληζκνχ) ii) Θα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο: α) Γελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. Α ηεο παξαγξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/

7 β) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. γ) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζην εηδηθφ επάγγεικα θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. δ) Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18,34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. ε) Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α 153). ζη) Έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κε αξηζκφ 563/2015 δηαθήξπμεο, βάζεη ησλ φξσλ ηεο νπνίαο ζπληάρζεθε ε πξνζθνξά ηνπο. δ) Η πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ πξνζθέξνληα γηα εθαηφ νγδφληα (180) εκέξεο. ε) Σα πξνζθεξφκελα είδε ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη παξαπάλσ Τπεχζπλεο Γειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. *ΣΗΜ 1 η : Ωρ ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, καηά ηην έννοια ηηρ παπαγπάθος 2. εδάθιο ΙΙ και ηηρ παπαγπάθος 3. εδάθιο ΙΙ ηος παπόνηορ άπθπος, θεωπείηαι εκείνη ηηρ καηάθεζηρ ηος θακέλος ηηρ πποζθοπάρ ζηην ηασςδπομική ςπηπεζία, ή ζηην ηασςμεηαθοπική εηαιπεία, με ηην πποϋπόθεζη όηι η ημεπομηνία αςηή θα πποκύπηει από ηην ζσεηική απόδειξη πος σοπηγεί ο θοπέαρ πος ανέλαβε ηην διαβίβαζη-αποζηολή. Σηην πεπίπηωζη πος ο θάκελορ πποζθοπάρ καηαηίθεηαι αςηοπποζώπωρ, ωρ ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ θεωπείηαι εκείνη ηηρ καηάθεζηρ ζηην απμόδια ςπηπεζία. Σηην πεπίπηωζη αςηή επί ηος θακέλος καηαγπάθεηαι η ημεπομηνία παπάδοζηρ και η ημεπομηνία παπαλαβήρ ηος θακέλος από ηον απμόδιο ςπάλληλο ηηρ ςπηπεζίαρ και ςπογπάθεηαι ανηίζηοισα από ηον καηαθέηονηα και ηον παπαλαβόνηα. 4. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ. 1 πεξ.γ. ηνπ Π.Γ. 118/07, εθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ή εθπξφζσπφ ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κε έγθαηξε θαη εθπξφζεζκε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηε. Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Μέζα ζην θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σ ε ρ λ η θ ή Π ξ ν ζ θ ν ξ ά», ζηνλ νπνίνλ ηνπνζεηνχληαη επί πνηλή απφξξηςεο ζε δχν (2) ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο) θαη ηα θαηαηνπηζηηθά πξσηφηππα πξνζπέθηνπο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο μερσξηζηά, θαζψο επίζεο θαη ζπκπιεξσκέλα επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα θχιια ζπκκφξθσζεο ησλ εηδψλ, εθηφο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ. Όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε πξνζπέθηνπο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πεξηγξάθεηαη ππεχζπλα πιήξσο ην είδνο πνπ πξνζθέξεηαη, ε ρψξα πξνέιεπζεο θ.ιπ. (θαη φρη λα αλαγξάθεηαη αφξηζηα «φπσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζαο»). ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπο, λα ηνπνζεηεζνχλ ζην θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», 7

8 ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ: α) κπνξεί λα ππνβάιιεη πξνζθνξά είηε γηα έλα είδνο (ζε φιε ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα) είηε γηα κέξνο ησλ εηδψλ (ζε φιεο ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο) είηε γηα φια ηα είδε (γηα φιεο ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο). Πξνζθνξά ε νπνία αλαθέξεηαη ζε κέξνο ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. β) πξέπεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά λα αλαθέξεη απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ: i. Σν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. ii.σνλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ην ρξφλν δσξεάλ ζπληήξεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο. iii.σελ εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη ηελ ηερληθή βνήζεηα θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ, ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα αλαθέξνληαη κε ηελ θαηνλνκαζία ηνπο θαη ηνλ αληίζηνηρν αχμνληα αξηζκφ ηνπο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην ζπλνπηηθφ πίλαθα εηδψλ. Όια ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζεσξνχληαη απαξάβαηνη θαη νπζηψδεηο φξνη, νπνηαδήπνηε δε απφθιηζε απφ απηά ζπλεπάγεηαη ζηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο. Σερληθή πξνζθνξά ε νπνία παξνπζηάδεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (prospectus), είλαη δηαθνξεηηθά ή παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηα αλαγξαθφκελα ηερληθά ζηνηρεία ηεο αλαιπηηθήο ηερληθήο πξνζθνξάο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Μέζα ζην θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ο η θ ν λ ν κ η θ ή Π ξ ν ζ θ ν ξ ά», ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, κφλν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ζπκπιεξσκέλε επίζεο ζε δχν (2) ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο. 3. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη: α) Σα ζπγθεθξηκέλα είδε ηα νπνία πξνζθέξεη κε ηελ νλνκαζία ηνπο θαη ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηνπο, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. β) Σελ αηηνχκελε πνζφηεηα ησλ εηδψλ. γ) Σελ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ είδνπο, αλά ηεκάρην ρσξίο Φ.Π.Α ζε Δπξψ θαη κε Φ.Π.Α. ζε Δπξψ. δ) Σε ζπλνιηθή ηηκή γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο ρσξίο Φ.Π.Α. ζε Δπξψ. ε) Σνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) αλά είδνο γηα φιε ηελ αηηνχκελε πνζφηεηά ηνπ. ε) Σε ζπλνιηθή αμία, γηα φιε ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα ηνπ είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε Δπξψ. ε) Σελ ηειηθή ζπλνιηθή αμία, γηα φια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ζε Δπξψ. Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή κφλν ζε Δπξψ. Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φηαλ ζέηεη φξνπο αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. Η πξνζθνξά δελ πξέπεη λα έρεη μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 8

9 Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε φηαλ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ηειεί ππφ αίξεζε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίλεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. εκεηψλεηαη, φηη απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο, νπφηε ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζθέξνληα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε αλά είδνο πξνζθνξά. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ α) Γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, ιακβάλνληαη ππφςε, θπξίσο ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 1. Ζ ηηκή. 2. Ζ ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο (Απαξάβαηνο φξνο). Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αλάινγε κεηαμχ ηνπο. 3. Ζ παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζε έηε. Διάρηζηνο απαηηνχκελνο: δχν (2) έηε (Απαξάβαηνο φξνο). Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αλάινγε κεηαμχ ηνπο. 4. Ζ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε (απαξάβαηνο φξνο). Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αλάινγε κεηαμχ ηνπο. 5. Ο ρξφλνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ. Μέγηζηνο απαηηνχκελνο εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο (Απαξάβαηνο φξνο). Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αληηζηξφθσο αλάινγε κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ επηινγή ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο αλάδνρν, ε πξφζθνξά ηνπ νπνίνπ θξίζεθε νηθνλνκνηερληθά σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα, κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκνηερληθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε παξαθάησ: Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ηηκή), θαηαηάζζνληαη ζε δχν (2) νκάδεο. 9

10 Α Οκάδα (Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, Πνηφηεηαο θαη Απφδνζεο) Α. ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζ ζπκθσλία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο (απαξάβαηνο φξνο). Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αλάινγε κεηαμχ ηνπο κφλν γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 70 % 70% Β.1 Β.2 Β.3 Β Οκάδα (Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη θάιπςεο) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζ παξερφκελε, ζε έηε, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Διάρηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο: δχν (2) έηε. (απαξάβαηνο φξνο) Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αλάινγε κεηαμχ ηνπο. Ζ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε χπαξμεο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. (απαξάβαηνο φξνο) Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αλάινγε κεηαμχ ηνπο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ είδνπο. Μέγηζηνο απαηηνχκελνο ρξφλνο: εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο (απαξάβαηνο φξνο). Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή θαη αληηζηξφθσο αλάινγε κεηαμχ ηνπο. ΤΝΟΛΟ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 10 % 10 % 10 % 30 % Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. β) Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη επαθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε δηαθήξπμε. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη φξνη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, φπσο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ, θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ιακβάλεηαη ππ φςε κφλν ε ηηκή πξνζθνξάο. 10

11 Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο), πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: α. πλνιηθή ή Σκεκαηηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ζπκκεηέρνληεο γηα ηα είδε πνπ ε πξνζθνξά ηνπο ζα αλαδεηρζεί ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε. β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. γ. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. δ. Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη γηα ηελ ηειηθή ηχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ή ζηνπο πξνζθέξνληεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε αλά είδνο, πξνζθνξά. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ ή ζηνπο αλαδφρνπο κε ζρεηηθή έγγξαθε Αλαθνίλσζε. Με ηελ αλαθνίλσζε, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ θαη κφλν ραξαθηήξα. Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Ο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο Αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε βάζε ην ζρέδην απηήο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, Ο αλάδνρνο, πνπ δε ζα πξνζέιζεη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε κε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ, θαζψο θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηνπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/

12 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο πξνο ην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ, Δγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ ίζνπ πξνο ην 2% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., σο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ, ρξνληθήο ηζρχνο ίζεο πξνο ην ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΓΩΝ Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην είδνο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο απηψλ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην πλνπηηθφ Πίλαθα Δηδψλ. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, πνπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη, κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα κεηαηεζεί ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζηελ Ξάλζε, κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν, κε ηε ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ησλ εηδψλ, θαηφπηλ δηελέξγεηαο πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ ειέγρνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή απφξξηςεο απηψλ, επηβάιινληαη θαηά πεξίπησζε νη θπξψζεηο ησλ άξζξσλ 32, 33 θαη 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ κε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζεσξνχκελνπ απφ ηνλ Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Νφκνπ 2198/94 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/ ) παξαθξαηείηαη θφξνο, πνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν: - 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο θαη 12

13 - 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ αλαδφρνπ. - 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ (Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ηνπ Νφκνπ 4013/2011, άξζξν 4 παξ.3. πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α. (ζε φιν ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ην Φ.Π.Α.) Κάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πιεξσκήο. 2.Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. πλεκκέλα παξαξηήκαηα : (Α) ρέδην ζχκβαζεο (Β) πλνπηηθφο πίλαθαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (Γ) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο εηδψλ (Γ) Φχιια ζπκκφξθσζεο εηδψλ (Δ) Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Κνκνηελή, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΤΣΑΝΗ OIKONOMIKΩΝ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φψηηνο Μάξεο 13

14 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE Facility of Supplies of Alexandroupoli 6 khm Alex/poli-Makri Alex/poli Υ Δ Γ Η Ο Τ Μ Β Α Ζ Αξηζκ. πξση. / Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη εηδηθφηεξα:.φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο ζχκβαζεο απηήο, ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ.. ( ) Δπξψ κε Φ.Π.Α. Αλαιπηηθά:.. +. Φ.Π.Α. = Δπξψ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 κε ΚΑ εμ , θαη ΚΑΔ 2014Δ ηελ Κνκνηελή ζήκεξα ηελ. ε ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο 2015 εκέξα ηεο εβδνκάδνο, κεηαμχ αθ ελφο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο πνπ είλαη Ν.Π.Γ.Γ. θαη λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Πξχηαλε Οηθνλνκηθψλ απηνχ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. Φψηην Μάξε, θάηνηθν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Κνκνηελήο θαη αθ εηέξνπ ηεο εδξεχνπζαο ζηε επί ηεο νδνχ T.K.. εηαηξείαο, κε ηελ επσλπκία..., ΑΦΜ: Γ.Ο.Τ:., πνπ λφκηκα εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ, ζπκθσλήζεθαλ θαη ζπλαπνδεθηά έγηλαλ ηα παξαθάησ: 14

15 ΠΡΟΪΜΙΟ Σελ 4 ε Μαξηίνπ 2015 δηελεξγήζεθε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη χζηεξα απφ λφκηκε θαη ζχλλνκα δεκνζηεπκέλε δηαθήξπμε θαη ελψπηνλ αξκφδηαο Δπηηξνπήο, Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζε Δπξψ, κε ΚΛΔΗΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ θαη θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πέληε (5) Σκεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. ην δηαγσληζκφ απηφ πήξε κέξνο κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία., ζηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο απηήο (αξηζκ...) θαηαθπξψζεθε (ηκεκαηηθά ή ζην ζχλνιφ ηεο) ε πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ νξγάλνπ είδνπο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο ε παξαπάλσ εηαηξεία αλαθεξχρζεθε πξνκεζεχηξηα εθφζνλ ε πξνζθνξά ηεο θξίζεθε σο ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο νηθείαο κε αξηζκ. 563/2015 δηαθήξπμεο. Ζ αλάζεζε - θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο αλαθνηλψζεθε ζηελ παξαπάλσ εηαηξεία κε ην αξηζκ. πξση. έγγξαθν ηνπ Γ.Π.Θ. Ύζηεξα απφ φια απηά πνπ ζχλλνκα δηεμάρζεθαλ ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θ. Φψηηνο Μάξεο, αλαπιεξσηήο Πξχηαλε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη λφκηκνο απηνχ εθπξφζσπνο, ηδηφηεηα άιισζηε κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη ελεξγεί, αλαζέηεη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα θαη γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζα νλνκάδεηαη πξνκεζεπηήο θαη απηφο δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχζεη ζην ππφ ηνπ πξψηνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ εθπξνζσπνχκελν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη πην εηδηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο, ην φξγαλν είδνο κε α/α..,, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, γηα ην νπνίν ε πξνζθνξά ηεο θξίζεθε σο ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη φια φζα ζηε δηαθήξπμε θαη ηηο αηηνχκελεο αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηήο, πεξηέρνληαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Άξζξν 1ν Όξγαλν - είδνο, πνζφηεο, ηφπνο πξνέιεπζεο, ηηκή, ζπλνιηθή αμία. Σν ππφ πξνκήζεηα φξγαλν είδνο κε α/α..,...., είλαη πξνειεχζεσο ( ) θαη ε ζπλνιηθή ηνπ αμία αλέξρεηαη ζε. (..) κε Φ.Π.Α. αλαιπηηθά:.. + Φ.Π.Α. ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηελ αμία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαη ηα έμνδα ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξάο, αζθαιίζεσο, θνξηνεθθνξηψζεσο θαη εγθαηαζηάζεψο ηνπ, κέρξη ηεο πιήξνπο ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο.., φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί, θαη φπσο απηφο ν ρψξνο αλαθέξεηαη ζηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα εηδψλ, φπσο επίζεο θαη ηα έμνδα εηθνλνγξαθεκέλσλ θπιιαδίσλ (prospectus) ζηα νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο θαη ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Άξζξν 2ν Σφπνο - Σξφπνο θαη ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νξγάλνπ είδνπο. 15

16 Σν ππφ πξνκήζεηα φξγαλν - είδνο ζα θνξησζεί, ζα κεηαθεξζεί, ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ πξψηνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε Παλεπηζηεκίνπ θαη εηδηθφηεξα ζα παξαδνζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Σκήκαηνο.., θαη ε ηειηθή παξάδνζε θαη ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα γίλεη κέζα ζε.. ( ) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ Τπεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, δειαδή ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε (θηίξην Γηνίθεζεο, 1νο φξνθνο, Παλεπηζηεκηνχπνιε -ΓΡΑΓΑΝΑ- 6ν ρικ. Αιεμαλδξνχπνιεο - Μάθξεο, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ) ηνλ παξαιαβφληα ηνπ νξγάλνπ - είδνπο θαη ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην φξγαλν είδνο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. Άξζξν 3ν Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ νξγάλνπ είδνπο. Όπσο δηαθεξχρζεθε αιιά θαη ζπκθσλείηαη ην ππφ πξνκήζεηα ζπκβαηηθφ φξγαλν - είδνο είλαη παξαδνηέν ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ Σκήκαηνο, ηφπν εθθνξηψζεψο ηνπ, φπνπ ζα γίλεη θαη ε παξαιαβή ηνπ απφ Δπηηξνπή πνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξψην Παλεπηζηήκην ζα νξίζεη, ζπληάζζνληαο ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Ζ παξαιαβή ηνπ νξγάλνπ είδνπο θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε απηή ρξφλν θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο ηνπ νξγάλνπ - είδνπο φπνπ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ φζνλ ην επηζπκεί θαη ν πξνκεζεπηήο, δηελεξγείηαη πνζνηηθφο, πνηνηηθφο Έιεγρνο απηνχ αιιά θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην ζπκβαηηθφ φξγαλν - είδνο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ απηφ παξνπζηάδεη απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην φξγαλν- είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δθ φζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν, φηη νη ελ ιφγσ παξεθθιίζεηο δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ, λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ κε ή ρσξίο έθπησζε ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή, ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηνπ νξγάλνπ - είδνπο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.Π.Θ. Δάλ ην φξγαλν - είδνο απνξξηθζεί απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ιφγσ ησλ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ζα ηζρχζνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ πξνκεζεπηή. Άξζξν 4ν Δγθαηάζηαζε ησλ ππφ πξνκήζεηα νξγάλσλ - εηδψλ - πληήξεζε απηψλ. Σν ζπκβαηηθφ φξγαλν - είδνο πνπ παξαπάλσ ιεπηνκεξψο αλαθέξεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο ηνπ παξαιαβήο, ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, απφ αξκφδην φξγαλφ ηνπ, θαη κάιηζηα ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπφκελνπ, ην φξγαλν είδνο Παλεπηζηεκίνπ. 16

17 Αθφκε, ν πξνκεζεπηήο δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληεξεί ην ππφ πξνκήζεηα ζπκβαηηθφ φξγαλν - είδνο θαη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία απηνχ επί (.) έηε απφ ηελ παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζή ηνπ θαζψο θαη ε χπαξμε αληαιιαθηηθψλ επί. ( ) έηε απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θαη εγθαηάζηαζή ηνπ. Άξζξν 5ν Δηδηθνί φξνη γηα ηελ έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε. Κπξψζεηο γηα πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο εθηξνπέο ησλ ππφ πξνκήζεηα ζπκβαηηθψλ νξγάλσλ εηδψλ. Σν ππφ πξνκήζεηα ζπκβαηηθφ φξγαλν - είδνο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα φξγαλν - είδνο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Με απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ πνπ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νξγάλνπ είδνπο κπνξεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο ην αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηεζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Μεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο επηηξέπεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπκβαηηθνχ νξγάλνπ - είδνπο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ (Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ) χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε άιια κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33, παξάγξαθνο 1, ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ ην αληηθαηαζηήζεη απηφ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ δφζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ απφθαζε απηή θαζνξίδεηαη πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ απνξξηθζέληνο νξγάλνπ - είδνπο. Δάλ ε παξαιαβή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) πξψησλ εκεξψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ην απνξξηθζέλ φξγαλν είδνο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ ρνξεγήζεθε δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο, ην απνξξηθζέλ φξγαλν είδνο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ λένπ νξγάλνπ είδνπο ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ηνπ 10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 20εκέξνπ θαη εθ φζνλ δελ παξαιεθζεί ην φξγαλν - είδνο πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, απηφ εθπνηείηαη ή θαηαζηξέθεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ζ επηζηξνθή ηνπ νξγάλνπ είδνπο πνπ απνξξίθζεθε, γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ απνξξηθζείζα, θαη εθ φζνλ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα 17

18 ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ζα ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη παξαιάβεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ην Παλεπηζηήκην κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Αλ ην φξγαλν - είδνο παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλεηαη φκσο παξαιεηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε απηνχ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ή ζηελ θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, εθφζνλ απνθαζηζηεί παξαιαβή κε έθπησζε. Καη γηα ηηο δχν παξαπάλσ ξπζκίζεηο εθδίδεηαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην φξγαλν - είδνο παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο ή κεηάζεζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη π ξ φ ζ η η κ ν, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ απηήλ, εθ φζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθφ φξγαλν - είδνο ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηφ κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο ή κεηάζεζεο πνπ ηνπ δφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην φξγαλν - είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα. β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Ζ απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ νξγάλνπ - είδνπο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο νξγάλνπ - είδνπο γίλεηαη δεθηή. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηεδεπηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηά πεξίπησζε: α) Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. β) Πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ - είδνπο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη 18

19 αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ νξγάλνπ - είδνπο, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδνκέλνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. γ) Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Ο απνθιεηζκφο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. δ) Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ νξγάλνπ είδνπο γηα ην νπνίν θεξχρηεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην φξγαλν - είδνο, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα αλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ε) Ζ είζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηελ ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ ην πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. Άξζξν 6 ν Σξφπνο πιεξσκήο - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή. Πξνυπφζεζε εμφθιεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ. Η πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο ζηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ απηνχ, κε έθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο κε βάζε ην ηηκνιφγηφ ηνπ. Σν ρξεκαηηθφ έληαικα ζα θαιχπηεη ηελ θαζαξή αμία ησλ εηδψλ ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο, θνξηνεθθνξηψζεσο, εγθαηαζηάζεσο θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ) κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ ΠΓ 118/07: Γηα λα εθηειεζηεί ε πιεξσκή ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1) Σηκνιφγην 2) Γειηίν Απνζηνιήο 3) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 4) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 5) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Δθφζνλ ν Πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ην Παλεπηζηήκην δελ βξίζθεηαη ζε ππεξεκεξία σο πξνο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ ζπκβαηηθνχ είδνπο. Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο: α) - 4% θφξνο πξνκεζεηψλ επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο. 19

20 εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ αλαδφρνπ. Γηα ηελ παξαθξάηεζε απηή ρνξεγείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην ζρεηηθή βεβαίσζε. - 0,10% ππέξ ΔΑΑΓΗΤ (Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ηνπ Νφκνπ 4013/2011, άξζξν 4 παξ.3. πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α. (ζε φιν ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ην Φ.Π.Α.) Κάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πιεξσκήο. β) Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν. 3801/4 επηεκβξίνπ 2009 (ΦΔΚ 163/Α / ) νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο ζηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ. Η δαπάνη θα βαπύνει ηιρ πιζηώζειρ ηος Ππογπάμμαηορ Δημοζίων Επενδύζεων ηος έηοςρ 2015 με ΚΑ εξ και ΚΑΕ 2014ΣΕ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ απηήλ, ρνξεγείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πξνθαηαβνιή ζε πνζνζηφ κέρξη 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο φηαλ απηή ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ,00, ρσξίο ΦΠΑ. Ζ πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.2362/95 θαη ρνξεγείηαη κε θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγχεζεο. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ κέρξη ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ θνξέα ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ή ηεο αμίαο θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο. Ζ εγγχεζε πξνθαηαβνιήο ζα εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 6. εδ.α. θαη β. ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ π.δ. 118/2007. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο ππνινγίδεηαη θαη ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. Άξζξν 7 ν Δγγπνδνζία θαιήο Δθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ο πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο η. αξηζκ.... Δγγπεηηθ επηζηνι πνζνχ (... ) Δπξψ σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ απηήο ηεο ζπκβάζεσο. Ζ εγγχεζε απηή επέρεη ζέζε πνηληθήο ξήηξαο θαη ζα απνδνζεί, χζηεξα απφ ηελ πιήξε θαη θαλνληθή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ νξγάλνπ - είδνπο θαζψο θαη εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο. Αθφκε ε παξαπάλσ εγγχεζε ζα κπνξεί λα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε κνλνκεξή δήισζε απηνχ πξνο ηελ εθδφηξηα Σξάπεδα θαη ρσξίο δηθαζηηθή δηάγλσζε, ζε πεξίπησζε πνπ ην Παλεπηζηήκην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο δηνηθήζεψο ηνπ θξίλεη φηη ε ζχκβαζε δελ έρεη εθηειεζηεί εκπξφζεζκα ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Παλεπηζηήκην Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο ίζεο πξνο ην 2% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ νξγάλνπ - είδνπο ρσξίο Φ.Π.Α. 20

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗ Ρεθύμνου././. Αρ. Πρ.:. ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:........... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟ: 5/2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝ/ΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ Ρφδνο 17/07/2015 Αξ. Πξση.: 2695 Σαρ. Γ/λζε : Υεηκάξαο 2 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠ ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ ΓΗΔ/ΛΠΖ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & Ρ.. Ζμεπομηνία :11/05/2016 Απ. Ξπωη. :14.069 Γ Η Α Θ Ζ Ο Μ Ζ Λ 1927 Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΔΣΟΙΜΟΤ ΑΦΑΛΣΟΜΔΙΓΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No 24 ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Γηα ηελ πξνκήζεηα Αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 1ε ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ Γ.Ν "ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ" ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΑΘΖΝΑ 16-12-2016 ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΓ-Α02 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 29/08/2013 Αξ. Πξση.: 6281 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «ΑΝΑΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ.

Λακία, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : 35100 Πιεξνθνξίεο : Γ. θνχξαο Σειέθσλν : 22313-53315 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 17 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 3 Ννε 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η : Υ Κ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ" ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Υαξάιακπνο Η. Κψηζηνο Σ.Κ. 570 10, Δμνρή,

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA»

ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΤΜΒΑΗ No 14/2010 ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ (Δ.Σ.Α.Α.) ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «DENTAPHARM SA» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα