ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών Προώπολογιςμόσ: 173, (χωρύσ ΥΠΑ) ,80 (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ) Διϊρκεια: 16 μόνεσ Διαδικαςύα Ανϊθεςησ: Ανοικτϐσ με κριτόριο την οικονομικϊ ςυμφερϐτερη προςφορϊ Ημερομηνύα διενϋργειασ διαγωνιςμού: 15/07/2013 Κωδικϐσ ΟΠ:

2 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Έργου Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομένων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Έργου... 6 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ... 7 υντομογραφίεσ... 7 Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Έργου... 8 Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ... 8 Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Ϊργου) Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Α1.2.3 Περιγραφό των κϑριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Α1.2.4 Ανϊλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Έργου Α1.3 Αντικεύμενο του Έργου Α1.4 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφϋλη Α1.5 τόχοι και Έκταςη του Έργου Α1.6 Κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ του Έργου Λειτουργικέσ και Σεχνικέσ προδιαγραφέσ Έργου Α1.7 Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ Α1.8 Απαιτόςεισ Αρχιτεκτονικόσ υςτόματοσ Α1.9 Σεχνολογύεσ και ςχϋδιο υλοπούηςησ Έργου Α1.10 Προδιαγραφϋσ Λειτουργικών Ενοτότων (Τποςυςτημϊτων, Εφαρμογών) Α Διαδικτυακό Πλατφϐρμα Διαχεύριςησ και Προβολόσ Σηλεματικών Δεδομϋνων Α υγκοινωνιακό Πλατφϐρμα Διαχεύριςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Εποπτεύασ και Πρϐβλεψησ Κυκλοφοριακών υνθηκών Α Εφαρμογό Διαχεύριςησ και Παρακολοϑθηςησ Θϋςεων τϊθμευςησ...32 Α Διαδικτυακό Πϑλη Πληροφϐρηςησ Πολιτών για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ Α Εφαρμογό Ενημϋρωςησ για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ μϋςω SMS Α Mobile Εφαρμογόσ Ενημϋρωςησ για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ (mobile site) για Φρόςη Smart Phones

3 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Α1.11 Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ Εξοπλιςμού Α Μϐνιμοι ταθμού Μϋτρηςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Α Πινακύδεσ Μεταβλητών Μηνυμϊτων Ενημϋρωςησ Κοινοϑ (VMS) Α Ηλεκτρονικϋσ Πινακύδεσ Ενημϋρωςησ Κοινοϑ για Διαθϋςιμεσ Θϋςεισ τϊθμευςησ Α1.12 Απαιτόςεισ Αςφϊλειασ Α1.13 Απαιτόςεισ Προςβαςιμότητασ Α1.14 Φρονοδιϊγραμμα και Υϊςεισ Έργου Α1.15 Πύνακασ Παραδοτϋων Α1.16 ημαντικϊ Ορόςημα υλοπούηςησ Έργου Ελάχιςτεσ προδιαγραφέσ Τπηρεςιών Α1.17 Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ Α1.18 Τπηρεςύεσ ευαιςθητοπούηςησ Α1.19 Τπηρεςύεσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ Α1.20 Τπηρεςύεσ Εγγύηςησ «Καλόσ Λειτουργύασ» Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Έργου Α1.21 Μϋθοδοι και Σεχνικϋσ Τλοπούηςησ και Τποςτόριξησ Α1.22 χόμα Διούκηςησ, ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ του Έργου Πύνακασ Περιεχομϋνων... φϊλμα! Δεν ϋχει οριςτεύ ςελιδοδεύκτησ. ΜΕΡΟ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γενικέσ Πληροφορίεσ Αντικεύμενο Διαγωνιςμού Προώπολογιςμόσ Έργου Νομικό και Θεςμικό πλαύςιο Διαγωνιςμού Ημερομηνύα αποςτολόσ τησ Διακόρυξησ Σόποσ και χρόνοσ υποβολόσ Προςφορών Σρόποσ λόψησ εγγρϊφων Διαγωνιςμού Παροχό Διευκρινύςεων επύ τησ Διακόρυξησ Δικαίωμα υμμετοχήσ Δικαιολογητικά Δικαύωμα υμμετοχόσ Αποκλειςμόσ υμμετοχόσ Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ Οι Ϊλληνεσ Πολύτεσ Οι Αλλοδαπού Πολύτεσ Σα ημεδαπϊ Νομικϊ Πρϐςωπα Οι ςυνεταιριςμού Σα αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα

4 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Οι ενώςεισ-κοινοπραξύεσ...77 Λοιπϋσ Τποχρεώςεισ / Διευκρινόςεισ Ελϊχιςτεσ Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ Οικονομικό και χρηματοοικονομικό ικανϐτητα (capacity) Σεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα Εγγύηςη υμμετοχόσ Κατάρτιςη - Τποβολή Προςφορών Σρόποσ Τποβολόσ Προςφορών Περιεχόμενο Προςφορών Περιεχϐμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» Περιεχϐμενα Υακϋλου «Σεχνικό Προςφορϊ» Περιεχϐμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» Περιεχϐμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ» Ιςχύσ Προςφορών Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ Σιμϋσ Προςφορών - Νόμιςμα Διενέργεια Διαγωνιςμού Αξιολόγηςη Προςφορών Διαδικαςύα Διενϋργειασ Διαγωνιςμού, Αξιολόγηςησ Προςφορών και Κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού Διαδικαςύα διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ - αποςφρϊγιςη Προςφορών Διαδικαςύα αξιολϐγηςησ Προςφορών Βαθμολϐγηςη τεχνικών Προςφορών Ομϊδεσ και ςυντελεςτϋσ κριτηρύων τεχνικόσ αξιολϐγηςησ Διαμϐρφωςη ςυγκριτικοϑ κϐςτουσ Προςφορϊσ Διαδικαςύα κατακϑρωςησ Διαγωνιςμοϑ Απόρριψη Προςφορών Προςφυγϋσ Αποτελϋςματα Κατακύρωςη - Ματαύωςη Διαγωνιςμού Κατάρτιςη ύμβαςησ Γενικοί Όροι ύμβαςησ Κατϊρτιςη, υπογραφό, διϊρκεια ύμβαςησ Εγγυόςεισ Σρόποσ Πληρωμόσ Κρατόςεισ...97 Εκτελωνιςμόσ - Υόροι - Δαςμού Περύοδοι Εγγύηςησ Ποινικϋσ Ρότρεσ Εκπτώςεισ Τποχρεώςεισ Αναδόχου Τπεργολαβύεσ Εμπιςτευτικότητα Πνευματικϊ δικαιώματα Εφαρμοςτϋο Δύκαιο Διαιτηςύα

5 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Πύνακασ Περιεχομϋνων... φϊλμα! Δεν ϋχει οριςτεύ ςελιδοδεύκτησ. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Λειτουργύασ Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ Πίνακεσ υμμόρφωςησ Διαδικτυακό Πλατφόρμα Διαχεύριςησ και Προβολόσ Σηλεματικών Δεδομϋνων υγκοινωνιακό Πλατφόρμα Διαχεύριςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Εποπτεύασ και Πρόβλεψησ Κυκλοφοριακών υνθηκών Εφαρμογό Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Θϋςεων τϊθμευςησ Διαδικτυακό Πύλη Πληροφόρηςησ Πολιτών για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ Εφαρμογό Ενημϋρωςησ Κοινού για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ μϋςω SMS Μοbile Εφαρμογό Ενημϋρωςησ για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ (mobile site) για Φρόςη Smart Phones Μόνιμοι ταθμού Μϋτρηςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Πινακύδεσ Μεταβλητών Μηνυμϊτων Ενημϋρωςησ Κοινού Ηλεκτρονικϋσ Πινακύδεσ Ενημϋρωςησ Κοινού για Διαθϋςιμεσ Θϋςεισ τϊθμευςησ Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ Τπηρεςύεσ Ευαιςθητοπούηςησ και δρϊςεισ δημοςιότητασ Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ Πληροφοριακό ύςτημα Εξοπλιςμϐσ (βλ. Α3.5) Ϊτοιμο Λογιςμικϐ (βλ. Α3.4) Εφαρμογό/ϋσ (βλ. Α3.4) Τπηρεςύεσ (βλ. Α4) Ωλλεσ δαπϊνεσ Εκπαύδευςη χρηςτών υγκεντρωτικόσ Πύνακασ Οικονομικόσ Προςφορϊσ Έργου Παραρτόματα που αφορούν το Έργο χϋδιο ϑμβαςησ

6 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Σο παρϐν ϋργο περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ενϐσ ςυςτόματοσ πληροφϐρηςησ κοινοϑ για τισ επικρατοϑςεσ οδικϋσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου Ιωαννύτων. τϐχο τησ παροϑςασ πρϊξησ αποτελεύ η βϋλτιςτη κυκλοφοριακό διαχεύριςη κεντρικών αρτηριών του Δόμου ςτην πϐλη των Ιωαννύνων. Ψσ Δύκτυο παρακολοϑθηςησ/ επιρροόσ του Υορϋα ορύζονται οι παραπϊνω οδικϋσ αρτηρύεσ απϐ τισ οπούεσ θα αντλοϑνται κυκλοφοριακϊ δεδομϋνα και θα ειςϊγονται ςτο ςϑςτημα ςε «πραγματικϐ» χρϐνο. Υορϋασ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο Υορϋασ Λειτουργύασ μϋςω του προσ υλοπούηςη ςυςτόματοσ θα αποκτόςει ϋνα διαχειριςτικϐ εργαλεύο εποπτεύασ και παρακολοϑθηςησ του οδικοϑ δικτϑου ϋτςι ώςτε να μπορεύ αφενϐσ να γνωρύζει την εξϋλιξη τησ κυκλοφορύασ, αφετϋρου να επεμβαύνει ςε περιπτώςεισ που χρειϊζεται (π.χ. ατϑχημα). Επομϋνωσ, μϋςω του διαχειριςτικοϑ εργαλεύου, ο Δόμοσ θα μπορεύ να διαχειρύζεται καλϑτερα τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ γνωρύζοντασ ανϊ πϊςα ςτιγμό τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςτο δύκτυο. Επιπλϋον, μϋςω του εξειδικευμϋνου ςυγκοινωνιακοϑ εργαλεύου, οι χειριςτϋσ του ςυςτόματοσ (υπϊλληλοι απϐ τισ Τπηρεςύεσ- Διευθϑνςεισ του Δόμου που εμπλϋκονται ςτην λειτουργύα του ϋργου) θα μποροϑν να ειςϊγουν ςτο ςϑςτημα ϋκτακτεσ εκδηλώςεισ και ςυμβϊντα (π.χ. διαδηλώςεισ, ϋργα και ϋκτακτα ςυμβϊντα) που επηρεϊζουν τη λειτουργύα του οδικοϑ δικτϑου. Σο ςϑςτημα μϋςω των κατϊλληλων αλγορύθμων που θα διαθϋτει θα υπολογύζει το χρϐνο διαδρομόσ εναλλακτικών διαδρομών και θα ενημερώνει ανϊλογα το χειριςτό και τουσ διερχϐμενουσ οδηγοϑσ. Η ενημϋρωςη των διερχϐμενων οδηγών θα πραγματοποιεύται μϋςω των πινακύδων μεταβλητών μηνυμϊτων ενημϋρωςησ (VMS) που θα εγκαταςταθοϑν ςε ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνεσ θϋςεισ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. Σο ϋργο περιλαμβϊνει και την υλοπούηςη ενϐσ ςυςτόματοσ καθοδόγηςησ οδηγών για θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ (πϊρκινγκ). Οι οδηγού θα ενημερώνονται για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ απϐ πινακύδεσ LED που θα εγκαταςταθοϑν ςε ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνεσ θϋςεισ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. Η πληροφορύα που θα παρϋχεται ςτουσ οδηγοϑσ θα αφορϊ ςτον αριθμϐ διαθϋςιμων θϋςεων ςτουσ ειδικοϑσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. Ϊτςι, οι οδηγού θα γνωρύζουν για τουσ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ δημοτικοϑσ χώρουσ και ανϊλογα θα επιλϋγουν τον κατϊλληλο ικανοποιώντασ τισ ανϊγκεσ τουσ αποφεϑγοντασ τισ περιπορύεσ ςτο κϋντρο του Δόμου. Περαιτϋρω η ςυγκεκριμϋνη πληροφορύα θα μπορεύ να εξαχθεύ και ςε ϊλλα κανϊλια επικοινωνύασ με το κοινϐ ϐπωσ διαδικτυακού τϐποι, mobile εφαρμογϋσ και SMS υπηρεςύεσ. Σϋλοσ και ϐπωσ ϋχει προαναφερθεύ το ςϑςτημα περιλαμβϊνει τα κανϊλια επικοινωνύασ με το κοινϐ που εύναι οι πινακύδεσ VMS και LED που θα εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτο οδικϐ δύκτυο, η ανϊπτυξη ενϐσ διαδικτυακοϑ τϐπου ενημϋρωςησ και δρομολϐγηςησ, υπηρεςύεσ κινητών τηλεφώνων SMS και mobile εφαρμογϋσ για smart phones. Με τον τρϐπο αυτϐ, οι χρόςτεσ του οδικοϑ δικτϑου και χρόςτεσ του ςυςτόματοσ θα διαθϋτουν μύα πληθώρα πηγών ενημϋρωςησ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ και για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ χώρουσ πϊρκινγκ. 6

7 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ o ΕΕ Εσρωπαϊθή Έλωζε o ΕΣΠΑ Εζληθό Σηραηεγηθό Πιαίζηο Αλαθοράς o ΕΠ Επητεηρεζηαθό Πρόγρακκα o ΚΕ Κέληρο Ειέγτοσ o ΕΠΠΕ Επηηροπή Παραθοιούζεζες θαη Παραιαβής Έργοσ o ΨΣ Ψεθηαθή Σύγθιηζε o WS Web Services o ΜΜΜ Μέζα Μαδηθής Μεηαθοράς o VMS - Πηλαθίδες Μεηαβιεηώλ Μελσκάηωλ Ελεκέρωζες Κοηλού 7

8 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Υορϋασ υλοπούηςησ, παρακολοϑθηςησ και λειτουργύασ του Ϊργου εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών ο οπούοσ ϋχει και την ςυνολικό ευθϑνη για την ϊρτια λειτουργύα του ϋργου και προϋκυψε απϐ τη ςυγχώνευςη των πρώην «Καποδιςτριακών» Δόμων Ανατολόσ, Ιωαννύνων, Μπιζανύου, Παμβώτιδασ, Περϊματοσ και τησ πρώην «Καποδιςτριακόσ» Κοινϐτητασ Νόςου Ιωαννύνων, με βϊςη τισ διατϊξεισ του Ν. 3852/ : Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ. Ο νϋοσ διευρυμϋνοσ «Καλλικρατικϐσ» Δόμοσ Ιωαννιτών βρύςκεται ςτο κεντρικϐ τμόμα του Νομοϑ Ιωαννύνων. Η ςυνολικό ϋκταςη του Δόμου ανϋρχεται ςε περύπου ςτρϋμματα και αντιπροςωπεϑει περύπου το 1% 2% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ του Νομοϑ Ιωαννύνων. ϑμφωνα με την απογραφό πληθυςμοϑ για το 2011 και τα προςωρινϊ αποτελϋςματα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ, ο Δόμοσ Ιωαννιτών ϋχει πληθυςμϐ και Πυκνϐτητα ανϊ τετρ. Φιλιϐμετρο 277,05. Ο Δόμοσ Ιωαννιτών θα ϋχει τη ςυνολικό εποπτεύα του ϋργου κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ. τϐχο του ϋργου αποτελεύ η δημιουργύα ενϐσ Κϋντρου Διαχεύριςησ τησ Κυκλοφορύασ για ιδιωτικϊ μϋςα μεταφορϊσ. Σην εποπτεύα του Κϋντρου Διαχεύριςησ τησ Κυκλοφορύασ θα την ϋχει ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ Υορϋασ λειτουργύασ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι ϊμεςα εμπλεκόμενεσ υπηρεςύεσ ςτην λειτουργύα του ϋργου εύναι: 1.Διεύθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ, ηε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 2696/1999, όπσο ηζρύεη, γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε νρεκάησλ, θαζώο επίζεο ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θπθινθνξία ηξνρνθόξσλ ζε πεδόδξνκνπο, πιαηείεο, πεδνδξόκηα θαη γεληθά ζε ρώξνπο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηέηνηα ρξήζε θαη πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ. Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα. Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο κε ππνδείμεηο θαη ζήκαηα ησλ ηξνρνλόκσλ ζην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ εζληθνύ θαη επαξρηαθνύ δηθηύνπ πνπ δηέξρνληαη κέζα από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηηο νδνύο. Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα έθηαθηεο εθδειώζεηο θαη ζπκβάληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ (π.ρ. δηαδειώζεηο, αηπρήκαηα, θιπ) 2.Διεύθυνςη Προγραμματιςμού, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ Είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΕ ηνπ Δήκνπ. 8

9 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Θα έρεη ην δηαρεηξηζηηθό έιεγρν όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ Δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο Θα εμαζθαιίδεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ. Θα ειέγρεη θαη ζα ελεκεξώλεη όπνπ απαηηείηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ρεηξηζηώλ ζηειερώλ ηνπ Δήκνπ. Θα ελεκεξώλεη ην ζύζηεκα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο θπθινθνξίαο ιόγσ δηελέξγεηαο εθδειώζεσλ (παξειάζεηο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο θιπ). 3. Διεύθυνςη Καθαριότητασ, Ανακύκλωςησ, υντόρηςησ Έργων και Πραςύνου Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα εθηεινύκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία. Θα εηζάγεη ζηελ πιαηθόξκα ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ώξεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ηεο (απνξξηκκαηνθόξα, νρήκαηα-ζθνύπεο, πδξνθόξεο, νρήκαηα πιύζεσο θάδσλ θιπ). Η Δηεύζπλζε είλαη αξκόδηα γηα: - ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ - ηε ρσξηζηή απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ - ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θάδσλ Αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Οδνπνηίαο ηνπ ηκήκαηνο πληεξήζεσλ Έξγσλ είλαη: - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ νδνπνηίαο. - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, βειηίσζεο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ νδώλ. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Κπθινθνξηαθώλ Θεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο πληεξήζεσλ Έξγσλ είλαη: - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδώλ γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ. - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδώλ θαη πιαηεηώλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα ηνπ Δήκνπ, ζηάζεσλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ θιπ.). 4. Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα εθηεινύκελα έξγα αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία. Θα εηζάγεη ζηελ πιαηθόξκα ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ώξεο θπθινθνξίαο ησλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ. Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα αιιαγέο ζε κνλνδξνκήζεηο - θαηεπζύλζεηο - πεδνδξνκήζεηο νδώλ θαζώο θαη γηα λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Σν ηκήκα Μειεηώλ θαη Εθηέιεζεο Έξγσλ: - Έρεη ηελ επζύλε ηεο εθηέιεζεο έξγσλ κε απηεπηζηαζία ή ηεο επίβιεςεο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο Σν ηκήκα πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο, Εγθαηαζηάζεσλ θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ: - Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ δηθηύνπ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ ζην Δήκν θαη ηε ξύζκηζε ζρεηηθώλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηό:.. Καζνξίδεη ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηελ αθεηεξία, ηε δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ - Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηό:.. Μεξηκλά γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο.. Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 9

10 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου.. Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ θαη µε δπλαηόηεηα κίζζσζεο αθηλήησλ, ζύκθσλα µε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ Υορϋασ υλοπούηςησ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι άμεσα εμπλεκόμενες σπηρεσίες στην σλοποίηση τοσ έργοσ είναι: 1. Διεύθσνση Οικονομικών Υπηρεσιών με: - Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο - Σκήκα Λνγηζηεξίνπ - Σκήκα Σακείνπ - Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Δηαρείξηζεο Τιηθνύ Η Δηεύζπλζε ζα πινπνηήζεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ Δηαγσληζκνύ θαη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 2.Διεύθσνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληρουορικής με: - Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο - Σκήκα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΣΠΕ) Η Δηεύζπλζε ζα ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Έργου) ϑμφωνα με την αριθμ 751/ απϐφαςη του Δημοτικοϑ ςυμβουλύου Ιωαννύνων (ΑΓΑ: Β4ΜΠΩΔΩ-1Κ6) υπηρεςύα υλοπούηςησ-επύβλεψησ τησ πρϊξησ εύναι η Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ του Δόμου Ιωαννιτών, η οπούα θα ϋχει τον ςυντονιςμϐ των Διευθϑνςεων που εμπλϋκονται και τησ ΕΠΠΕ. Τπεϑθυνοσ Ϊργου εύναι ο υπϊλληλοσ τησ Διεϑθυνςησ Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ του Δόμου Ιωαννιτών κ. Αλϋξανδροσ Παπαδόμασ κλϊδου ΠΕ5 Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών. Για την παρακολοϑθηςη του ϋργου θα ςυςταθεύ τριμελόσ Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ Παραλαβόσ (ΕΠΠE) του ϋργου απαρτιζϐμενη απϐ εξειδικευμϋνουσ υπηρεςιακοϑσ παρϊγοντεσ του Δόμου Ιωαννιτών. Θα οριςτεύ μϋλοσ τησ ΕΠΠE υπϊλληλοσ τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ, ωσ «υπϐλογοσ» διαχεύριςησ του τραπεζικοϑ λογαριαςμοϑ του Ϊργου. Αρμοδιϐτητα τησ ΕΠΠΕ αποτελεύ η παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ και ειςηγεύται προσ το αρμϐδιο αποφαςιςτικϐ ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για την τμηματικό και οριςτικό παραλαβό του παρϐντοσ Ϊργου. Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμών ΕΚΠΟΣΑ ϐπωσ προβλϋπει η κεύμενη νομοθεςύα η οπούα ειςηγεύται προσ την Οικονομικό επιτροπό του Δόμου Ιωαννιτών για ϐλα τα ςτϊδια του διαγωνιςμοϑ και η οπούα θα λϊβει τισ τελικϋσ αποφϊςεισ κατακϑρωςησ. 10

11 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) το Δόμο ςόμερα οι κεντρικϋσ οδικϋσ αρτηρύεσ αντιμετωπύζουν ϋντονα προβλόματα κυκλοφοριακόσ ςυμφϐρηςησ με αποτϋλεςμα να παρατηροϑνται μεγϊλεσ ουρϋσ αυτοκινότων ςε ςημαντικοϑσ κϐμβουσ. Επιπλϋον, η ςυμφϐρηςη επιβαρϑνεται και απϐ οχόματα που κϊνουν περιπορύεσ μϋςα ςτην πϐλη για την εϑρεςη χώρου ςτϊθμευςησ. Οι χώροι ςτϊθμευςησ παρϊ την οδϐ εύναι ςυνόθωσ γεμϊτοι ϐπωσ και οι ειδικού χώροι ςτϊθμευςησ, γεγονϐσ που αυξϊνει τισ περιπορύεσ ςτο κϋντρο τησ πϐλησ. όμερα, απουςιϊζει παντελώσ ϋνα ςϑςτημα πληροφϐρηςησ κοινοϑ που να ενημερώνει τουσ οδηγοϑσ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο και για τη διαθεςιμϐτητα χώρων ςτϊθμευςησ. Η υφιςτϊμενη κατϊςταςη θα αλλϊξει με την υλοπούηςη του ϋργου που περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ενϐσ ςυςτόματοσ πληροφϐρηςησ κοινοϑ για τισ επικρατοϑςεσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. τϐχοσ εύναι η βϋλτιςτη κυκλοφοριακό διαχεύριςη κεντρικών αρτηριών του Δόμου ϋτςι ώςτε να αποκτόςει ϋνα διαχειριςτικϐ εργαλεύο εποπτεύασ και παρακολοϑθηςησ του δικτϑου. Ο Δόμοσ θα γνωρύζει την εξϋλιξη τησ κυκλοφορύασ και θα επεμβαύνει ςε περιπτώςεισ που χρειϊζεται (ατϑχημα, ϋργα, ϋκτακτα ςυμβϊντα). Η ενημϋρωςη των οδηγών θα πραγματοποιεύται μϋςω πολλαπλών καναλιών επικοινωνύασ ϐπωσ πινακύδεσ μεταβλητών μηνυμϊτων (VMS που θα εγκαταςταθοϑν ςε θϋςεισ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου), διαδικτυακό πϑλη, mobile εφαρμογϋσ και SMS. Σο ϋργο περιλαμβϊνει επύςησ ϋνα ςϑςτημα καθοδόγηςησ οδηγών για θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. Η πληροφορύα που θα παρϋχεται ςτουσ οδηγοϑσ θα αφορϊ τη διαθεςιμϐτητα ό μη των θϋςεων. Σϋλοσ το ςϑςτημα περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ενϐσ διαδικτυακοϑ τϐπου ενημϋρωςησ και δρομολϐγηςησ πολιτών με δυνατϐτητα πρϐςβαςησ και μϋςω κινητών ςυςκευών. τϐχοσ οι μετακινοϑμενοι πολύτεσ να διαθϋτουν πληθώρα πηγών ενημϋρωςησ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ, για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ καθώσ και για τον αναμενϐμενο χρϐνο μετϊβαςησ ςε διϊφορα ςημεύα ςτην πϐλη. Οι υπηρεςύεσ που απορρϋουν απϐ την προτεινϐμενη πρϊξη εύναι: εποπτεύα του οδικοϑ δικτϑου μϋςω των μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ προβολό κυκλοφοριακών ςτατιςτικών δεδομϋνων μϋςω γραφικών παραςτϊςεων και εκθϋςεων δημιουργύα ιςτορικόσ βϊςησ κυκλοφοριακών δεδομϋνων και ειςαγωγό κυκλοφοριακών ςυμβϊντων ςτο οδικϐ δύκτυο υπολογιςμϐσ χρϐνων διαδρομών και κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςε real time ςτο δύκτυο εκτύμηςη χωρητικϐτητασ θϋςεων ςτϊθμευςησ υπολογιςμϐσ χρϐνων διαδρομών με τα ΜΜΜ ενημϋρωςη κοινοϑ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ μϋςω πινακύδων VMS, διαδικτυακοϑ τϐπου, SMS και mobile εφαρμογών ενημϋρωςη κοινοϑ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ μϋςω πινακύδων και mobile εφαρμογών Με την υλοπούηςη του ϋργου η ςημερινό κατϊςταςη θα βελτιωθεύ καθώσ θα παρϋχει υπηρεςύεσ πληροφϐρηςησ του κοινοϑ ςχετικϊ με τισ επικρατοϑςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ γεγονϐσ που θα ςυμβϊλει ςτην αποςυμφϐρηςη των κεντρικών αρτηριών 11

12 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου δεδομϋνου ϐτι οι οδηγού θα μποροϑν να επιλϋγουν διαφορετικϋσ διαδρομϋσ για να φτϊςουν ςτον τελικϐ τουσ προοριςμϐ. Επιπλϋον, οι οδηγού θα ενημερώνονται για τη διαθεςιμϐτητα των χώρων ςτϊθμευςησ ϋτςι ώςτε να αποφεϑγονται οι περιπορύεσ οχημϊτων ςτο οδικϐ δύκτυο τησ πϐλησ. Επύδραςη του ϋργου ςτο κοινϐ αποτελεύ η μεύωςη των καθυςτερόςεων ςτην επιβατικό και εμπορευματικό κύνηςη, η μεύωςη τησ ταλαιπωρύασ των οδηγών, η ενημϋρωςη των οδηγών για τον αναμενϐμενο χρϐνο διϋλευςησ απϐ ςυγκεκριμϋνεσ οδικϋσ αρτηρύεσ με αποτϋλεςμα να προγραμματύζουν καλϑτερα το χρϐνο μετακύνηςόσ τουσ. Η μεύωςη των καθυςτερόςεων θα προκαλϋςει ωφϋλειεσ και για τισ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ θα μποροϑν με μεγαλϑτερη ακρύβεια να υπολογύζουν τον ακριβό χρϐνο παραλαβόσ/παρϊδοςησ των εμπορευμϊτων, ενώ χρϐνοσ θα εξοικονομηθεύ και για τουσ εργαζϐμενουσ που θα υποςτοϑν και μικρϐτερη ταλαιπωρύα με αποτϋλεςμα να εύναι πιο παραγωγικού. Η μεύωςη των καθυςτερόςεων ςτισ κεντρικϋσ οδικϋσ αρτηρύεσ αναμϋνεται να επιφϋρει θετικϋσ επιπτώςεισ και ςτο περιβϊλλον απϐ τη μεύωςη εκπομπόσ ρϑπων των οχημϊτων. Επιπλϋον, η χρόςη οδών με μικρϐτερεσ καθυςτερόςεισ αναμϋνεται να αποφορτύςει μεγϊλουσ οδικοϑσ ϊξονεσ (που εύναι όδη ςυμφορημϋνοι) και να επιδρϊςει θετικϊ ςτη ςυνολικό μεύωςη των ρϑπων. Οι ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ θα επιφϋρουν βελτύωςη των οδικών ςυνθηκών ςτουσ οδοϑσ του Δόμου με αποτϋλεςμα να ξοδεϑεται λιγϐτεροσ «χαμϋνοσ» χρϐνοσ ςτισ μετακινόςεισ εξαιτύασ του προςφερϐμενου διαχειριςτικοϑ εργαλεύου. Ο Δόμοσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα καλϑτερησ διαχεύριςησ των υφιςτϊμενων πϐρων ενώ θα υπϊρχει η δυνατϐτητα παρακολοϑθηςησ ςε «πραγματικϐ» χρϐνο τησ εξϋλιξησ των κυκλοφοριακών ςυνθηκών. Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ Υορϋασ Λειτουργύασ εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι διευθύνςεισ του Υορϋα (ςε πλόρη οργανωτικό δομό ςύμφωνα με τον ΟΕΤ) που θα λειτουργήσουν το Έργο εύναι οι ακόλουθεσ (οι αρμοδιότητεσ τουσ αναφϋρονται ςτην παρ.α1.1.1): 1. Διεύθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ - Σμόμα Επιχειρηςιακοϑ χεδιαςμοϑ - Σμόμα Αςτυνϐμευςησ 2. Διεύθυνςη Προγραμματιςμού, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ - Σμόμα Προγραμματιςμοϑ και Ανϊπτυξησ - Σμόμα Αποτελεςματικϐτητασ, Ποιϐτητασ και Οργϊνωςησ και Διαφϊνειασ - Σμόμα Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (Σ.Π.Ε.) 3. Διεύθυνςη Καθαριότητασ, Ανακύκλωςησ, υντόρηςησ Έργων και Πραςύνου - Σμόμα Καθαριϐτητασ και Ανακϑκλωςησ Γξαθείν πιινγήο Απνξξηκκάησλ Γξαθείν Καζαξηζκνύ Κνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη εηδηθώλ ζπλεξγείσλ Γξαθείν Αλαθύθισζεο - Σμόμα υντηρόςεων Ϊργων 12

13 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Γξαθείν Κηηξηαθώλ Έξγσλ θαη Τπαίζξησλ Υώξσλ Γξαθείν Οδνπνηίαο Γξαθείν Κπθινθνξηαθώλ Θεκάησλ - Σμόμα Διαχεύριςησ και υντόρηςησ Οχημϊτων Γξαθείν Κίλεζεο Γξαθείν πληήξεζεο Ορεκάησλ - Σμόμα Πραςύνου και Κοιμητηρύων Γξαθείν Πξαζίλνπ Γξαθείν Κνηκεηεξίσλ 4. Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών - Σμόμα Μελετών και Εκτϋλεςησ Ϊργων - Σμόμα υγκοινωνιών, Κυκλοφορύασ Εγκαταςτϊςεων και Αδειών Μεταφορών Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι διευθϑνςεισ του Υορϋα εύναι: - Διεϑθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ (υπαγϐμενη απευθεύασ ςτον Δόμαρχο) - Γενικό Διεϑθυνςη - Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ - Διεϑθυνςη Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ - Διεϑθυνςη Περιβϊλλοντοσ και Πολεοδομύασ - Διεϑθυνςη Καθαριϐτητασ, Ανακϑκλωςησ, υντόρηςησ Ϊργων και Πραςύνου - Διεϑθυνςησ Κοινωνικόσ Προςταςύασ - Διεϑθυνςησ Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ, Ιςϐτητασ και Πολιτιςμοϑ - Διεϑθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών - Διεϑθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών - Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών - Διεϑθυνςη Κϋντρου Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Σο κυκλοφοριακϐ πρϐβλημα αποτελεύ ϋνα απϐ τα δϑο ςημαντικϐτερα προβλόματα ϐλων των ελληνικών πϐλεων. Η υιοθϋτηςη νϋων τεχνολογιών πληροφορικόσ αποτελεύ ϋνα νϋο ϐπλο ςτην αντιμετώπιςη των κυκλοφοριακών ζητημϊτων μϋςω τησ πολιτικόσ τησ διαχεύριςησ τησ κυκλοφορύασ. Οι ςημαντικϐτερεσ παρϊμετροι ςε τϋτοιεσ λϑςεισ εύναι η διαχεύριςη τησ κυκλοφορύασ και η διαχεύριςη τησ ςτϊθμευςησ. Η κυκλοφορύα ςτα Ιωϊννινα χαρακτηρύζεται απϐ ςχετικϊ υψηλοϑσ κυκλοφοριακοϑσ φϐρτουσ με ςημαντικϋσ διακυμϊνςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ ακϐμη και τισ ώρεσ αιχμόσ. Παρατηροϑνται επιπλϋον ςημαντικϋσ καταςτϊςεισ ςυμφϐρηςησ ςε περιπτώςεισ ϋκτακτων γεγονϐτων που εύναι ϐμωσ ςχετικϊ ςυχνϋσ. Σϋτοιεσ καταςτϊςεισ εύναι τα ατυχόματα, διϊφορα ϋργα, εκδηλώςεισ κ.α. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ η πληροφορικό δύνει τη δυνατϐτητα ϋγκαιρησ ενημϋρωςησ προκειμϋνου να αποφευχθεύ η κυκλοφοριακό ςυμφϐρηςη και ο οδηγϐσ να ϋχει τη δυνατϐτητα εναλλακτικών επιλογών για τη μετακύνηςό 13

14 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου του. Για το ςκοπϐ αυτϐ θα χρηςιμοποιηθεύ το καινοτϐμο ςϑςτημα πληροφϐρηςησ οδηγών που προτεύνεται. Επιπλϋον, το ζότημα τησ ςτϊθμευςησ των αυτοκινότων εξελύςςεται ςόμερα ςε ϋνα απϐ τα ςημαντικϊ προβλόματα του Δόμου Ιωαννύτων με περιοριςμϋνο αριθμϐ διαθϋςιμων πϊρκινγκ που ςυχνϊ αντιμετωπύζουν υψηλό ζότηςη κυρύωσ κατϊ τη διϊρκεια των ωρών αιχμόσ. τισ περιϐδουσ αιχμόσ τα αυτοκύνητα που αναζητοϑν ςτϊθμευςη αναγκϊζονται να κϊνουν περιπορύεσ ςτο οδικϐ δύκτυο με αποτϋλεςμα να αυξϊνουν το πρϐβλημα τησ κυκλοφοριακόσ ςυμφϐρηςησ. Με την υλοπούηςη του ϋργου οι επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ οι οπούεσ παρϊγουν προςτιθϋμενη αξύα προσ τον πολύτη και την επιχεύρηςη εύναι οι ακϐλουθεσ: υπηρεςύα εποπτεύασ του οδικοϑ δικτϑου μϋςω τησ εγκατϊςταςησ των μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ, υπηρεςύα προβολόσ κυκλοφοριακών ςτατιςτικών δεδομϋνων μϋςω γραφικών παραςτϊςεων και εκθϋςεων, υπηρεςύα δημιουργύασ ιςτορικόσ βϊςησ κυκλοφοριακών δεδομϋνων, υπηρεςύα ειςαγωγόσ κυκλοφοριακών ςυμβϊντων ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου, υπηρεςύα υπολογιςμοϑ χρϐνων διαδρομών και κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςε real time ςτο δύκτυο επιρροόσ του Δόμου, υπηρεςύα εκτύμηςησ χωρητικϐτητασ θϋςεων ςτϊθμευςησ, υπηρεςύα ενημϋρωςησ κοινοϑ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ μϋςω πινακύδων VMS, διαδικτυακοϑ τϐπου, υπηρεςιών SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. υπηρεςύα ενημϋρωςησ κοινοϑ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ μϋςω πινακύδων LED, διαδικτυακοϑ τϐπου, υπηρεςιών SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. Α1.2.4 Ανϊλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: 1. Δημοτολϐγιο 2. Εθνικϐ Δημοτολϐγιο 3. Μητρώο Αρρϋνων 4. Κεντρικϐ Πρωτϐκολλο 5. Πρωτϐκολλο Πολεοδομύασ 6. Ηλεκτρονικό Πολεοδομύα 7. Προγρϊμματα επιλογόσ μϐνιμου προςωπικοϑ μϋςω ΑΕΠ 8. Πακϋτο FINE M/ADART Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων (θϋρμανςη, κλιματιςμϐσ, ηλεκτρικϊ) κλπ 9. Πακϋτο προγραμμϊτων προκοςτολϐγηςησ ϋργων (4Μ-ΣΕΤΦΗ) 10. Πακϋτο προγραμμϊτων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών ϋργων (4Μ-ΣΕΤΦΗ) 11. Πακϋτο προγραμμϊτων παρακολοϑθηςη ϋργου (4Μ ERGO-ΜΕΣΡΟ) 12. Autocad 13. Geocalc 14. VERM και PRAXH 15. WINFORAM 16. Μητρώο ϐρων δϐμηςησ και αδειών 17. Παρακολοϑθηςη ειςερχομϋνων φακϋλων 14

15 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου 18. Πρϐςτιμα αυθαιρϋτων κτιςμϊτων 19. Πρϐγραμμα για την Σεχνικό Τπηρεςύα 20. Για το τμόμα Εκτϋλεςησ Ϊργων: ϑςτημα προγραμμϊτων τοπογραφύασ VERM (για δεϑτερη θϋςη εργαςύασ) 21. Πρϐγραμμα αρχιτεκτονικϐ ςχεδιαςτικϐ (Arris) 22. Πρϐγραμμα ΣΕΚΣΨΝ Αρχιτεκτονικϐ 23. ARCVIEW 24. Πρϐγραμμα διαχεύριςησ κλόςεων 25. Σϋλοσ Ακύνητησ Περιουςύασ (ΣΑΠ) 26. Διπλογραφικϐ Πρϐγραμμα 27. Πρϐγραμμα Δομικό Ενημϋρωςη 28. Πρϐγραμμα Νομοτϋλειασ 29. Μητρώο εργαζομϋνων 30. Πρϐγραμμα Αρχεύου 31. Ιςτοςελύδα Δόμου (www.ioannina.gr) Β) ΕΞΟΠΛΙΜΟ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ : 228 ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (SERVERS) :16 ΑΤΡΜΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ:45 ΕΚΣΤΠΨΣΕ LASER, INKJET, ΜΗΣΡΑ : 83 ΠΟΤΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ-ΑΡΨΣΕ:17 ΦΕΔΙΟΓΡΑΥΟΙ (PLOTTERS) : 3 Γ) Εφαρμογϋσ Δόμου Ιωαννιτών Σύτλοσ Ϊργου Περιγραφό Μητροπολιτικϐ δύκτυο Οπτικϋσ ύνεσ, ςημεύα διαςϑνδεςησ, εγκατϊςταςη παθητικοϑ οπτικών ινών Δόμου εξοπλιςμοϑ και ενεργοϑ εξοπλιςμοϑ δικτϑου που απαιτεύται για Ιωαννιτών την παροχό βαςικόσ πρϐςβαςησ ςτα δημϐςια κτύρια καθώσ και Ανϊπτυξη ημεύων Αςϑρματησ Ευρυζωνικόσ Πρϐςβαςησ ςτο Διαδύκτυο Πιλοτικό Εφαρμογό Γεωγραφικοϑ υςτόματοσ Πληροφοριών (G.I.S) και μετρόςεισ δεικτών ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ ϑςτημα διαχεύριςησ διεργαςιών και εννοιολογικόσ ανϊκτηςησ πληροφοριών διούκηςησ «Ϊννοια» ςημεύα αςϑρματησ πρϐςβαςησ Hotspot ςε 45 ςημεύα του Δόμου Ιωαννιτών Αφορϊ την ανϊπτυξη Γεωγραφικοϑ υςτόματοσ Πληροφοριών που θα παρϋχει τισ εξόσ δυνατϐτητεσ: Δημογραφικό ανϊλυςη, Σουριςτικό πληροφϐρηςη, Δύκτυο αςτικών μεταφορών και διαχεύριςη απορριμμϊτων, Διαχεύριςη οικοδομικών αδειών και αδειών καταςτημϊτων, Κοινωνικϋσ και αθλητικϋσ υποδομϋσ, Φώροι ςτϊθμευςησ, κοινϐχρηςτοι χώροι Μϋςω του Προγρϊμματοσ αναπτϑςςονται εφαρμογϋσ με τισ οπούεσ οι πολύτεσ θα μποροϑν να υποβϊλουν αιτόςεισ για: Εντοπιϐτητα Ληξιαρχικό Πρϊξη Γϊμου Ληξιαρχικό Πρϊξη Γϋννηςησ-Βϊπτιςησ Ληξιαρχικό Πρϊξη Θανϊτου Πιςτοποιητικϐ εγγϑτερων ςυγγενών Πιςτοποιητικϐ Ιθαγϋνειασ Πιςτοποιητικϐ Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ Πιςτοποιητικϐ Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ Για Μειωμϋνη Θητεύα 15

16 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών μϋςω φορητών ςυςκευών και αςϑρματων ευρυζωνικών δικτϑων για τον πολύτη /επιςκϋπτη και το προςωπικϐ του Δόμου Ιωαννιτών «Ηπειρωτικό Χηφύδα» Νϋα πορεύα του πολιτιςμοϑ και τουριςμοϑ τησ Ηπεύρου Παρϊθυρο ςτουσ Θρϑλουσ των Ιωαννύνων: Χηφιοπούηςη, τεκμηρύωςη και προβολό πολιτιςτικοϑ αποθϋματοσ Δόμου Ιωαννιτών «Γιϊννενα και ϑγχρονη Θα μποροϑν επύςησ να υποβϊλουν παρϊπονα διαμαρτυρύεσ για διϊφορα θϋματα ϐπωσ: Καθαριϐτητα - πρϊςινο Υωτιςμϐσ - Υωτεινοϑσ ςηματοδϐτεσ Πολεοδομικϋσ παραβϊςεισ Γενικϊ παρϊπονα ςτον Δόμαρχο κλπ αναπτϑχθηκαν υπηρεςύεσ καινοτϐμου χαρακτόρα (ϑςτημα ηλεκτρονικόσ ξενϊγηςησ για τον επιςκϋπτη/ πολύτη) που ςτοχεϑουν ςτην αναβϊθμιςη του τουριςτικοϑ-πολιτιςμικοϑ προώϐντοσ του Δόμου Ιωαννιτών παρϋχοντασ ϋνα ςϑςτημα ηλεκτρονικόσ ξενϊγηςησ με πληροφορύεσ αξιοθϋατων, διαδρομών, ψυχαγωγύασ, καταλυμϊτων κ.α. (εφαρμογό ΞΕΝΑΓΟ) Επύςησ αναπτϑχθηκαν καινοτϐμεσ τεχνικϋσ ϐπωσ το ςϑςτημα ϊμεςησ και φορητόσ (mobile) καταγραφόσ και υποβολόσ απϐ τουσ δημοτικοϑσ υπαλλόλουσ αιτημϊτων/ προβλημϊτων που ςχετύζονται με επιλεγμϋνεσ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ για την υποςτόριξη μιασ ςειρϊσ τοπικών δημοτικών υπηρεςιών, διευκολϑνοντασ ϋτςι το ϋργο των υπαλλόλων του δόμου. Επύςησ αναπτϑχθηκε το ςϑςτημα διαχεύριςησ αιτημϊτων (eαιτόματα) με ςκοπϐ να παρϋχει την δυνατϐτητα υποβολόσ αιτημϊτων απϐ τουσ πολύτεσ προσ τισ υπηρεςύεσ του Υορϋα. Μετϊ την αποςτολό του SMS/ MMS ςτο κϋντρο ελϋγχου (του αιτόματοσ) ο πολύτησ θα εύναι ςε θϋςη να ενημερωθεύ με SMS για την πορεύα του αιτόματοσ. Ϊτςι, οι λειτουργύεσ που θα προςφϋρονται εύναι οι παρακϊτω: -Δημιουργύα νϋου αιτόματοσ Ενημϋρωςη για κατϊςταςη αιτόματοσ Σεκμηρύωςη και ψηφιοπούηςη τεκμηρύων, πληροφοριών και δεδομϋνων που αφοροϑν ςτην πολιτιςμικό κληρονομιϊ τησ Ηπεύρου ϐπωσ βιβλύα, φωτογραφύεσ, ςυλλογϋσ μουςεύων κλπ. Σο υλικϐ θα εκδοθεύ ςτο Διαδύκτυο ςε ςυνεργαςύα με το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων. Σο τεκμηριωμϋνο και ψηφιοποιημϋνο υλικϐ θα περιλαμβϊνει 2500 φωτογραφύεσ (Εθνικού Ευεργϋτεσ, παραδοςιακϋσ, διατηρητϋεσ οικύεσ και κτύςματα Ηπεύρου, γεφϑρια και λευκώματα), 760 βιβλύα απϐ διϊφορεσ ςυλλογϋσ, 400 μουςειακϊ αντικεύμενα απϐ τα Μουςεύο Υώτη Ραπακοϑςη και 100 λοιπϊ-διϊφορα τεκμόρια. υλλογό, τεκμηρύωςη και ψηφιοπούηςη-εκθεμϊτων απϐ τισ ςυλλογϋσ του Δημοτικοϑ Μουςεύου (Ελληνικϐ, Σουρκικϐ, Εβραώκϐ ςτοιχεύο), την Δημοτικό Πινακοθόκη (ςυλλογό 50 Μεταβυζαντινών Εικϐνων, ςυλλογό 80 ϋργων Φαρακτικόσ, ςυλλογό 140 χεδύων-τδατογραφιών, ςυλλογό 350 πινϊκων ζωγραφικόσ). Επύςησ ψηφιοποιεύται το αρχεύο αποφϊςεων του Δημοτικοϑ υμβουλύου απϐ το υνολικϊ ϋχουν ψηφιοποιηθεύ μϋχρι ςτιγμόσ ςελύδεσ αποφϊςεων μϋχρι το ϋτοσ Δημιουργόθηκε ειδικό εφαρμογό διαχεύριςησ αποφϊςεων για εγκατϊςταςη ςτο αρχεύο του Προϋδρου. Αφορϊ ςτην καταγραφό των τοπικών καλλιτεχνών που 16

17 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Δημιουργύα» δραςτηριοποιοϑνται ςτην ευρϑτερη περιοχό των Ιωαννύνων. Αποτϋλεςμα του ϋργου αυτοϑ εύναι ϋνασ μοναδικϐσ "κατϊλογοσ" καλλιτεχνών τησ περιοχόσ ο οπούοσ και θα αποτελϋςει τον "πολιτιςτικϐ χϊρτη" του Νομοϑ. Ο κατϊλογοσ αυτϐσ ςυγκεντρώνει τα ςτοιχεύα τουλϊχιςτον 800 καλλιτεχνών (Δημογραφικϊ, Βιογραφικϐ), και ψηφιοποιημϋνα ϋργα τουσ. Σα αςϑρματα ςημεύα πρϐςβαςησ που διαθϋτει ο Δόμοσ και διαρκώσ επεκτεύνονται θα χρηςιμοποιηθοϑν για την υποςτόριξη των υπηρεςιών που θα παραχθοϑν απϐ την υλοπούηςη του ϋργου και για την πρϐςβαςη των ωφελοϑμενων ομϊδων ςτισ εφαρμογϋσ που θα αναπτυχθοϑν. Οι servers που ϋχει ςτην ιδιοκτηςύα του ο Δόμοσ θα χρηςιμοποιηθοϑν για να φιλοξενόςουν τισ εφαρμογϋσ, το λογιςμικϐ και τισ υπηρεςύεσ που θα υλοποιηθοϑν απϐ το ϋργο και οι οπούεσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ φϊςεισ εκτϋλεςησ του ϋργου και ςτα παραδοτϋα. Θα χρηςιμοποιηθοϑν υπολογιςτϋσ του Δόμου και ςυγκεκριμϋνα απϐ την Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ, την Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών, την Διεϑθυνςη Καθαριϐτητασ, Ανακϑκλωςησ, υντόρηςησ Ϊργων και Πραςύνου και την Διεϑθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ, ώςτε οι αρμϐδιοι υπϊλληλοι (χειριςτϋσ του ςυςτόματοσ) που θα εύναι επιφορτιςμϋνοι με την παρακολοϑθηςη των εφαρμογών και των υπηρεςιών που θα προκϑψουν απϐ την υλοπούηςη του ϋργου (περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ φϊςεισ εκτϋλεςησ του ϋργου και ςτα παραδοτϋα) να μποροϑν να ενημερώνουν την πλατφϐρμα. Θα χρηςιμοποιηθοϑν οι δυνατϐτητεσ του μητροπολιτικοϑ δικτϑου οπτικών ινών που ϋχει υλοποιηθεύ ςτον Δόμο Ιωαννιτών. Μϋςα απϐ το site του Δόμου θα γύνεται τακτικό ενημϋρωςη των πολιτών/επιχειρόςεων (χρηςτών) για την πορεύα υλοπούηςησ του ϋργου καθώσ και για τισ υπηρεςύεσ που θα προςφϋρονται με την ολοκλόρωςη του, μϋςα απϐ ςχετικϐ link που θα δημιουργηθεύ. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Ζργου Α1.3 Αντικείμενο του Ζργου Σο φυςικϐ αντικεύμενο και το παραγϐμενο αποτϋλεςμα του ϋργου εύναι: η προμόθεια και εγκατϊςταςη ϋξι (6) μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. Οι μϐνιμοι ςταθμού μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ θα καταγρϊφουν κυκλοφοριακϊ δεδομϋνα 365 ημϋρεσ το ϋτοσ και θα εγκαταςταθοϑν ςε ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνεσ θϋςεισ ςτο προαναφερθϋν δύκτυο παρακολοϑθηςησ του Δόμου, η προμόθεια και εγκατϊςταςη τριών (3) πινακύδων VMS ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου που θα ενημερώνουν τουσ διερχϐμενουσ οδηγοϑσ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςτο επιλεγμϋνο δύκτυο παρακολοϑθηςησ. Επιπλϋον, οι οδηγού θα ενημερώνονται για ϋκτακτα ςυμβϊντα ςτο οδικϐ δύκτυο τησ πϐλησ, η προμόθεια και εγκατϊςταςη δϑο (2) πινακύδων LED ςε κατϊλληλα ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνεσ θϋςεισ του οδικοϑ δικτϑου του Δόμου που θα ενημερώνουν τουσ οδηγοϑσ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ του Δόμου, 17

18 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου η προμόθεια μύασ (1) εξειδικευμϋνησ ςυγκοινωνιακόσ πλατφϐρμασ που να παρϋχει real-time δυνατϐτητεσ παρακολοϑθηςησ και εποπτεύασ του οδικοϑ δικτϑου του Δόμου. Η ςυγκοινωνιακό πλατφϐρμα θα πρϋπει να παραμετροποιηθεύ ςτισ ανϊγκεσ του Δόμου και να ςυνοδεϑεται απϐ ςυγκοινωνιακϐ πρϐτυπο που θα κϊνει εφικτϐ το διαρκό και ςε πραγματικϐ χρϐνο υπολογιςμϐ των χρϐνων διαδρομόσ ςτο οδικϐ δύκτυο επιρροόσ του Δόμου. Επύςησ η ςυγκοινωνιακό πλατφϐρμα θα παρϋχει τη δυνατϐτητα ειςαγωγόσ οδικών ςυμβϊντων ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου και ανϊλογα να αναπροςαρμϐζονται οι χρϐνοι διαδρομόσ, η προμόθεια και παραμετροπούηςη ενϐσ (1) λογιςμικοϑ διαχεύριςησ των ειδικϊ διαμορφωμϋνων χώρων ςτϊθμευςησ που να παρϋχει τη δυνατϐτητα ςυμπλόρωςησ του χειριςτό των διαθϋςιμων χώρων ςτϊθμευςησ. Σο λογιςμικϐ θα υπολογύζει τουσ διαθϋςιμουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ με βϊςη τη χωρητικϐτητα του χώρου ςτϊθμευςησ και θα μπορεύ εύτε αυτϐματα εύτε μϋςω του χειριςτό να αποςτϋλλει τη ςχετικό πληροφορύα ςτισ πινακύδεσ LED που εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτο οδικϐ δύκτυο. Σο λογιςμικϐ θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ τοπικϊ ςτουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ καθώσ και κεντρικϊ ςτο Κϋντρο Ελϋγχου του Δόμου για τη διϊχυςη τησ πληροφορύασ, η ανϊπτυξη ενϐσ (1) λογιςμικοϑ που θα εύναι διαδικτυακϐ και θα παρϋχει δυνατϐτητεσ διαχεύριςησ και προβολόσ κυκλοφοριακών δεδομϋνων. Σο ςϑςτημα αυτϐ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται με τη ςυγκοινωνιακό πλατφϐρμα και το λογιςμικϐ διαχεύριςησ των ειδικϊ διαμορφωμϋνων χώρων ςτϊθμευςησ και να λειτουργεύ ωσ «ομπρϋλα» των υποςυςτημϊτων του ϋργου, η ανϊπτυξη ενϐσ (1) διαδικτυακοϑ τϐπου ενημϋρωςησ του κοινοϑ, ϐπου οι χρόςτεσ του διαδικτυακοϑ τϐπου θα ενημερώνονται ςε πραγματικϐ χρϐνο για τη βϋλτιςτη δρομολϐγηςη με ϋνα πλόθοσ κριτηρύων (π.χ. μικρϐτερη απϐςταςη, ταχϑτερη διαδρομό) με ϐλα τα μϋςα μεταφορϊσ. Περαιτϋρω, οι χρόςτεσ θα ενημερώνονται ςε real time για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ χώρουσ. Σϋλοσ, μϋςω του διαδικτυακοϑ τϐπου ενημϋρωςησ του κοινοϑ οι χρόςτεσ θα πληροφοροϑνται μϋςω εξειδικευμϋνησ εφαρμογόσ που θα αναπτυχθεύ ςτα πλαύςια του ϋργου για τουσ αναμενϐμενουσ χρϐνουσ ϊφιξησ των δρομολογύων ςτισ ςτϊςεισ επιβατικοϑ κοινοϑ, η ανϊπτυξη υπηρεςιών κινητών τηλεφώνων SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. Μϋςω πληκτρολϐγηςησ ενϐσ αριθμοϑ, οι χρόςτεσ θα μποροϑν μϋςω SMS υπηρεςιών να ενημερώνονται για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο, τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ και για τον αναμενϐμενο χρϐνο ϊφιξησ των λεωφορεύων ςτισ επιβατικϋσ ςτϊςεισ. Οι υπηρεςύεσ που απορρϋουν απϐ το ϋργο εύναι: υπηρεςύα εποπτεύασ του οδικοϑ δικτϑου μϋςω τησ εγκατϊςταςησ των μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ, υπηρεςύα προβολόσ κυκλοφοριακών ςτατιςτικών δεδομϋνων μϋςω γραφικών παραςτϊςεων και εκθϋςεων, υπηρεςύα δημιουργύασ ιςτορικόσ βϊςησ κυκλοφοριακών δεδομϋνων, υπηρεςύα ειςαγωγόσ κυκλοφοριακών ςυμβϊντων ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου, υπηρεςύα υπολογιςμοϑ χρϐνων διαδρομών και κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςε real time ςτο δύκτυο επιρροόσ του Δόμου, υπηρεςύα εκτύμηςησ χωρητικϐτητασ θϋςεων ςτϊθμευςησ, 18

19 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου υπηρεςύα ενημϋρωςησ κοινοϑ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ μϋςω πινακύδων VMS, διαδικτυακοϑ τϐπου, υπηρεςιών SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. υπηρεςύα ενημϋρωςησ κοινοϑ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ μϋςω πινακύδων LED, διαδικτυακοϑ τϐπου, υπηρεςιών SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. Α1.4 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφζλη κοπϐσ του ϋργου αποτελεύ η μεύωςη των χρονοκαθυςτερόςεων και η βελτύωςη τησ κυκλοφοριακόσ ροόσ των κεντρικών οδικών αρτηριών, η ςημαντικό αναβϊθμιςη των πηγών ενημϋρωςησ του κοινοϑ για τισ επικρατοϑςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ καθώσ και για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςε χώρουσ ςτϊθμευςησ. Ο πρώτοσ ςκοπϐσ θα επιτευχθεύ μϋςω τησ εγκατϊςταςησ μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ παρϊ την οδϐ και την ανϊπτυξη μύασ ςυγκοινωνιακόσ πλατφϐρμασ ςτην οπούα θα πραγματοποιεύται η επεξεργαςύα και η πρϐβλεψη κρύςιμων κυκλοφοριακών παραμϋτρων. Ο δεϑτεροσ ςκοπϐσ επιτυγχϊνεται μϋςω τησ προμόθειασ και εγκατϊςταςησ VMS και LED πινακύδων, την ανϊπτυξη διαδικτυακοϑ τϐπου και την ανϊπτυξη SMS υπηρεςιών. Με το παρϐν ϋργο τα αναμενϐμενα οφϋλη για τουσ πολύτεσ-επιχειρόςεισ εύναι: - αποςυμφϐρηςη των κεντρικών αρτηριών. - μεύωςη των καθυςτερόςεων ςτην επιβατικό και εμπορευματικό κύνηςη. - ϋγκαιρη ενημϋρωςη για τισ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςε ςημαντικϋσ αρτηρύεσ τησ πϐλησ με αποτϋλεςμα οι οδηγού να ςχεδιϊζουν κατϊλληλα τη μετακύνηςό τουσ. - μεύωςη του χρϐνου μετακύνηςησ εντϐσ των ορύων του Δόμου - μεύωςη τησ ταλαιπωρύασ των οδηγών. - ενημϋρωςη των οδηγών για τον αναμενϐμενο χρϐνο διϋλευςησ απϐ ςυγκεκριμϋνεσ οδικϋσ αρτηρύεσ. - ενημϋρωςη για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςε ειδικοϑσ χώρουσ ςτϊθμευςησ με αποτϋλεςμα να μειώνονται οι ϊςκοπεσ περιπορύεσ εντϐσ του κϋντρου τησ πϐλησ. - μεύωςη εκπομπόσ ρϑπων των οχημϊτων. Σα οφϋλη για το Δόμο εύναι : - καλϑτερη διαχεύριςη των υφιςτϊμενων πϐρων. Η Δημοτικό Αςτυνομύα, μϋςω του ϋργου θα μπορεύ να χρηςιμοποιεύ κατϊλληλα το προςωπικϐ τησ και να το αποςτϋλλει ςε ςημεύα του οδικοϑ δικτϑου που αντιμετωπύζουν πραγματικϐ πρϐβλημα. - παρακολοϑθηςη ςε «πραγματικϐ» χρϐνο τησ εξϋλιξησ των κυκλοφοριακών ςυνθηκών με δυνατϐτητα ϊμεςησ επϋμβαςησ μϋςω του Κϋντρου Ελϋγχου τησ Κυκλοφορύασ και ϋλεγχο των λειτουργιών του οδικοϑ δικτϑου. - υλοπούηςη ςτρατηγικών διαχεύριςησ τησ κυκλοφορύασ μϋςω των δεδομϋνων που θα ςυλλϋγονται απϐ το ςϑςτημα. Ο χρονικϐσ ορύζοντασ μϋςα ςτον οπούο αναμϋνεται να επιτευχθοϑν τα προαναφερϐμενα οφϋλη ξεκινϊ με την ολοκλόρωςη του ϋργου. 19

20 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Ο Δόμοσ ϋχει τη δυνατϐτητα ςτο μϋλλον να αναπτϑξει περαιτϋρω το ςϑςτημα προςθϋτοντασ επιπλϋον ςταθμοϑσ μϋτρηςησ κυκλοφορύασ, επεκτεύνοντασ ϋτςι το υπϐ παρακολοϑθηςη οδικϐ δύκτυο. Επιπλϋον, λϐγω τησ φϑςησ του και των αποτελεςμϊτων, μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτο ςυντονιςμϐ φορϋων τησ Πολιτεύασ (ςυνεργαςύα Δόμου με Περιφϋρεια και Αςτυνομύα) για την αντιμετώπιςη εκτϊκτων καταςτϊςεων (πχ ϋντονεσ χιονοπτώςεισ, πλημμϑρεσ, πτώςη δϋντρων κλπ). Ο τρϐποσ με τον οπούο θα επιτευχθοϑν τα οφϋλη για τουσ πολύτεσ/επιχειρόςεισ και για τον Δόμο θα εύναι μϋςω: Σησ διαχεύριςησ των κυκλοφοριακών ςυνθηκών του οδικοϑ δικτϑου του Δόμου. Σο ςϑςτημα παρϋχει τισ απαραύτητεσ διαχειριςτικϋσ λειτουργύεσ για την επιτόρηςη και παρακολοϑθηςη των κυκλοφοριακών ςυνθηκών ενώ παρϋχει δυνατϐτητεσ ειςαγωγόσ ςυμβϊντων/εκδηλώςεων που επηρεϊζουν την ομαλό λειτουργύα των οδών. Βραχϑ-μεςϐ πρϐθεςμησ πρϐβλεψησ των κυκλοφοριακών ςυνθηκών. Σο ςϑςτημα παρϋχει τισ απαραύτητεσ λειτουργύεσ για τη πρϐβλεψη των κυκλοφοριακών ςυνθηκών ϋτςι ώςτε ο Δόμοσ να γνωρύζει τισ προβλεπϐμενεσ ςυνθόκεσ για μϋγιςτο χρονικϐ διϊςτημα 1 ώρασ. Σησ δημιουργύασ κυκλοφοριακών προφύλ ανϊλογα με την ώρα και το τϑπο τησ ημϋρασ ϋτςι ώςτε ο Υορϋασ Λειτουργύασ να μπορεύ να προβλϋψει τυχϐν προβλόματα ςτη λειτουργύα του οδικοϑ δικτϑου. Σησ διαχεύριςησ των διαθϋςιμων χώρων ςτϊθμευςησ ϋτςι ώςτε οι οδηγού να ενημερώνονται εγκαύρωσ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ που ωφελεύ ςτη μεύωςη των περιπορύων ςτο οδικϐ δύκτυο. Σησ ενημϋρωςησ των χρηςτών ςχετικϊ με τισ επικρατοϑςεσ και προβλεπϐμενεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςε κεντρικϋσ αρτηρύεσ του Δόμου. Οι διερχϐμενοι οδηγού ενημερώνονται εγκαύρωσ εύτε μϋςω πινακύδων VMS εύτε μϋςω του δια-δικτυακοϑ τϐπου ςχετικϊ με τισ επικρατοϑςεσ ςυνθόκεσ και ςχεδιϊζουν αναλϐγωσ τη μετακύνηςό τουσ. Σησ δημιουργύασ ενϐσ ενιαύου κϋντρου ελϋγχου των μεταφορών του Δόμου που θα ςυλλϋγει την πληροφορύα για τη λειτουργύα του οδικοϑ δικτϑου Α1.5 τόχοι και Ζκταςη του Ζργου Οι βαςικού και ϊμεςοι ςτϐχοι του ϋργου εύναι οι παρακϊτω: - Βελτύωςη τησ κυκλοφοριακόσ ροόσ ςε κεντρικϋσ οδικϋσ αρτηρύεσ του Δόμου Ιωαννύτων. Η βελτύωςη τησ κυκλοφοριακόσ ροόσ ςυνεπϊγεται με μεύωςη των χρονοαποςτϊςεων ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ οδοϑσ και ϊρα μεύωςη του χρϐνου μετακύνηςησ απϐ κϊθε προϋλευςη ςε κϊθε προοριςμϐ που διϋρχεται απϐ τισ προαναφερϐμενεσ οδικϋσ αρτηρύεσ. Επιπλϋον, αναμϋνεται βελτύωςη τησ κυκλοφοριακόσ ροόσ και ςε ϊλλεσ κεντρικϋσ αρτηρύεσ λϐγω τησ βελτύωςη τησ κυκλοφοριακόσ ροόσ ςτισ επιλεγμϋνεσ αρτηρύεσ αλλϊ και λϐγω τησ βελτύωςησ τησ μεύωςησ των περιποριών ςτο κϋντρο του Δόμου για αναζότηςη χώρου ςτϊθμευςησ. - Μεύωςη των εκπεμπϐμενων ρϑπων. Η μεύωςη των ουρών των οχημϊτων ςε κεντρικϋσ οδικϋσ αρτηρύεσ καθώσ και η μεύωςη των περιποριών ςτο κϋντρο του 20

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Ιλζηηηνύην Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη Γηθηύωλ Μεηαθνξώλ Δζληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη ύνδεςη ςτο Διαδύκτυο Εφαρμογϋσ περιόγηςησ και ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Σφνδεςη ςτο Διαδίκτυο Διαθϋςιμεσ δικτυακϋσ τεχνολογύεσ για ςύνδεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου

Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών τουσ ςτην αλιευτικό διαχεύριςη τησ λιμνοθϊλαςςασ Μεςολογγύου Σμόμα Βιολογύασ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Κατεϑθυνςη: Οικολογύα, Διαχεύριςη και Προςταςύα Υυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ Τροποποιόςεισ των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ιχθυοπαγύδων και μελϋτη των επιπτώςεών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Αςφαλείσ Επικοινωνίεσ ςε Αςύρματα Δίκτυα Αιςθητήρων ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ Α.Ε.Μ.: 2181 Επιβλϋπων: Δρ. Ρϊντοσ Κωνςταντύνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα