ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών Προώπολογιςμόσ: 173, (χωρύσ ΥΠΑ) ,80 (ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ) Διϊρκεια: 16 μόνεσ Διαδικαςύα Ανϊθεςησ: Ανοικτϐσ με κριτόριο την οικονομικϊ ςυμφερϐτερη προςφορϊ Ημερομηνύα διενϋργειασ διαγωνιςμού: 15/07/2013 Κωδικϐσ ΟΠ:

2 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Έργου Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομένων... 2 υνοπτικά ςτοιχεία Έργου... 6 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ... 7 υντομογραφίεσ... 7 Περιβάλλον του Έργου... 8 Α1.1 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Έργου... 8 Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ... 8 Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Ϊργου) Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Α1.2.3 Περιγραφό των κϑριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Α1.2.4 Ανϊλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Έργου Α1.3 Αντικεύμενο του Έργου Α1.4 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφϋλη Α1.5 τόχοι και Έκταςη του Έργου Α1.6 Κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ του Έργου Λειτουργικέσ και Σεχνικέσ προδιαγραφέσ Έργου Α1.7 Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ Α1.8 Απαιτόςεισ Αρχιτεκτονικόσ υςτόματοσ Α1.9 Σεχνολογύεσ και ςχϋδιο υλοπούηςησ Έργου Α1.10 Προδιαγραφϋσ Λειτουργικών Ενοτότων (Τποςυςτημϊτων, Εφαρμογών) Α Διαδικτυακό Πλατφϐρμα Διαχεύριςησ και Προβολόσ Σηλεματικών Δεδομϋνων Α υγκοινωνιακό Πλατφϐρμα Διαχεύριςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Εποπτεύασ και Πρϐβλεψησ Κυκλοφοριακών υνθηκών Α Εφαρμογό Διαχεύριςησ και Παρακολοϑθηςησ Θϋςεων τϊθμευςησ...32 Α Διαδικτυακό Πϑλη Πληροφϐρηςησ Πολιτών για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ Α Εφαρμογό Ενημϋρωςησ για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ μϋςω SMS Α Mobile Εφαρμογόσ Ενημϋρωςησ για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ (mobile site) για Φρόςη Smart Phones

3 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Α1.11 Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ Εξοπλιςμού Α Μϐνιμοι ταθμού Μϋτρηςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Α Πινακύδεσ Μεταβλητών Μηνυμϊτων Ενημϋρωςησ Κοινοϑ (VMS) Α Ηλεκτρονικϋσ Πινακύδεσ Ενημϋρωςησ Κοινοϑ για Διαθϋςιμεσ Θϋςεισ τϊθμευςησ Α1.12 Απαιτόςεισ Αςφϊλειασ Α1.13 Απαιτόςεισ Προςβαςιμότητασ Α1.14 Φρονοδιϊγραμμα και Υϊςεισ Έργου Α1.15 Πύνακασ Παραδοτϋων Α1.16 ημαντικϊ Ορόςημα υλοπούηςησ Έργου Ελάχιςτεσ προδιαγραφέσ Τπηρεςιών Α1.17 Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ Α1.18 Τπηρεςύεσ ευαιςθητοπούηςησ Α1.19 Τπηρεςύεσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ Α1.20 Τπηρεςύεσ Εγγύηςησ «Καλόσ Λειτουργύασ» Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Έργου Α1.21 Μϋθοδοι και Σεχνικϋσ Τλοπούηςησ και Τποςτόριξησ Α1.22 χόμα Διούκηςησ, ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ του Έργου Πύνακασ Περιεχομϋνων... φϊλμα! Δεν ϋχει οριςτεύ ςελιδοδεύκτησ. ΜΕΡΟ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Γενικέσ Πληροφορίεσ Αντικεύμενο Διαγωνιςμού Προώπολογιςμόσ Έργου Νομικό και Θεςμικό πλαύςιο Διαγωνιςμού Ημερομηνύα αποςτολόσ τησ Διακόρυξησ Σόποσ και χρόνοσ υποβολόσ Προςφορών Σρόποσ λόψησ εγγρϊφων Διαγωνιςμού Παροχό Διευκρινύςεων επύ τησ Διακόρυξησ Δικαίωμα υμμετοχήσ Δικαιολογητικά Δικαύωμα υμμετοχόσ Αποκλειςμόσ υμμετοχόσ Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ Οι Ϊλληνεσ Πολύτεσ Οι Αλλοδαπού Πολύτεσ Σα ημεδαπϊ Νομικϊ Πρϐςωπα Οι ςυνεταιριςμού Σα αλλοδαπϊ νομικϊ πρϐςωπα

4 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Οι ενώςεισ-κοινοπραξύεσ...77 Λοιπϋσ Τποχρεώςεισ / Διευκρινόςεισ Ελϊχιςτεσ Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ Οικονομικό και χρηματοοικονομικό ικανϐτητα (capacity) Σεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα Εγγύηςη υμμετοχόσ Κατάρτιςη - Τποβολή Προςφορών Σρόποσ Τποβολόσ Προςφορών Περιεχόμενο Προςφορών Περιεχϐμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» Περιεχϐμενα Υακϋλου «Σεχνικό Προςφορϊ» Περιεχϐμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» Περιεχϐμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ Κατακϑρωςησ» Ιςχύσ Προςφορών Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ Σιμϋσ Προςφορών - Νόμιςμα Διενέργεια Διαγωνιςμού Αξιολόγηςη Προςφορών Διαδικαςύα Διενϋργειασ Διαγωνιςμού, Αξιολόγηςησ Προςφορών και Κατακύρωςησ του Διαγωνιςμού Διαδικαςύα διενϋργειασ Διαγωνιςμοϑ - αποςφρϊγιςη Προςφορών Διαδικαςύα αξιολϐγηςησ Προςφορών Βαθμολϐγηςη τεχνικών Προςφορών Ομϊδεσ και ςυντελεςτϋσ κριτηρύων τεχνικόσ αξιολϐγηςησ Διαμϐρφωςη ςυγκριτικοϑ κϐςτουσ Προςφορϊσ Διαδικαςύα κατακϑρωςησ Διαγωνιςμοϑ Απόρριψη Προςφορών Προςφυγϋσ Αποτελϋςματα Κατακύρωςη - Ματαύωςη Διαγωνιςμού Κατάρτιςη ύμβαςησ Γενικοί Όροι ύμβαςησ Κατϊρτιςη, υπογραφό, διϊρκεια ύμβαςησ Εγγυόςεισ Σρόποσ Πληρωμόσ Κρατόςεισ...97 Εκτελωνιςμόσ - Υόροι - Δαςμού Περύοδοι Εγγύηςησ Ποινικϋσ Ρότρεσ Εκπτώςεισ Τποχρεώςεισ Αναδόχου Τπεργολαβύεσ Εμπιςτευτικότητα Πνευματικϊ δικαιώματα Εφαρμοςτϋο Δύκαιο Διαιτηςύα

5 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Πύνακασ Περιεχομϋνων... φϊλμα! Δεν ϋχει οριςτεύ ςελιδοδεύκτησ. Τποδείγματα Εγγυητικών Επιςτολών Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ Εγγυητικό Επιςτολό Καλόσ Λειτουργύασ Τπόδειγμα Βιογραφικού ημειώματοσ Πίνακεσ υμμόρφωςησ Διαδικτυακό Πλατφόρμα Διαχεύριςησ και Προβολόσ Σηλεματικών Δεδομϋνων υγκοινωνιακό Πλατφόρμα Διαχεύριςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Εποπτεύασ και Πρόβλεψησ Κυκλοφοριακών υνθηκών Εφαρμογό Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Θϋςεων τϊθμευςησ Διαδικτυακό Πύλη Πληροφόρηςησ Πολιτών για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ Εφαρμογό Ενημϋρωςησ Κοινού για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ μϋςω SMS Μοbile Εφαρμογό Ενημϋρωςησ για Κυκλοφοριακϋσ υνθόκεσ (mobile site) για Φρόςη Smart Phones Μόνιμοι ταθμού Μϋτρηςησ Κυκλοφοριακών Δεδομϋνων Πινακύδεσ Μεταβλητών Μηνυμϊτων Ενημϋρωςησ Κοινού Ηλεκτρονικϋσ Πινακύδεσ Ενημϋρωςησ Κοινού για Διαθϋςιμεσ Θϋςεισ τϊθμευςησ Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ Τπηρεςύεσ Ευαιςθητοπούηςησ και δρϊςεισ δημοςιότητασ Πίνακεσ Οικονομικήσ Προςφοράσ Πληροφοριακό ύςτημα Εξοπλιςμϐσ (βλ. Α3.5) Ϊτοιμο Λογιςμικϐ (βλ. Α3.4) Εφαρμογό/ϋσ (βλ. Α3.4) Τπηρεςύεσ (βλ. Α4) Ωλλεσ δαπϊνεσ Εκπαύδευςη χρηςτών υγκεντρωτικόσ Πύνακασ Οικονομικόσ Προςφορϊσ Έργου Παραρτόματα που αφορούν το Έργο χϋδιο ϑμβαςησ

6 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Σο παρϐν ϋργο περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ενϐσ ςυςτόματοσ πληροφϐρηςησ κοινοϑ για τισ επικρατοϑςεσ οδικϋσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου Ιωαννύτων. τϐχο τησ παροϑςασ πρϊξησ αποτελεύ η βϋλτιςτη κυκλοφοριακό διαχεύριςη κεντρικών αρτηριών του Δόμου ςτην πϐλη των Ιωαννύνων. Ψσ Δύκτυο παρακολοϑθηςησ/ επιρροόσ του Υορϋα ορύζονται οι παραπϊνω οδικϋσ αρτηρύεσ απϐ τισ οπούεσ θα αντλοϑνται κυκλοφοριακϊ δεδομϋνα και θα ειςϊγονται ςτο ςϑςτημα ςε «πραγματικϐ» χρϐνο. Υορϋασ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο Υορϋασ Λειτουργύασ μϋςω του προσ υλοπούηςη ςυςτόματοσ θα αποκτόςει ϋνα διαχειριςτικϐ εργαλεύο εποπτεύασ και παρακολοϑθηςησ του οδικοϑ δικτϑου ϋτςι ώςτε να μπορεύ αφενϐσ να γνωρύζει την εξϋλιξη τησ κυκλοφορύασ, αφετϋρου να επεμβαύνει ςε περιπτώςεισ που χρειϊζεται (π.χ. ατϑχημα). Επομϋνωσ, μϋςω του διαχειριςτικοϑ εργαλεύου, ο Δόμοσ θα μπορεύ να διαχειρύζεται καλϑτερα τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ γνωρύζοντασ ανϊ πϊςα ςτιγμό τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςτο δύκτυο. Επιπλϋον, μϋςω του εξειδικευμϋνου ςυγκοινωνιακοϑ εργαλεύου, οι χειριςτϋσ του ςυςτόματοσ (υπϊλληλοι απϐ τισ Τπηρεςύεσ- Διευθϑνςεισ του Δόμου που εμπλϋκονται ςτην λειτουργύα του ϋργου) θα μποροϑν να ειςϊγουν ςτο ςϑςτημα ϋκτακτεσ εκδηλώςεισ και ςυμβϊντα (π.χ. διαδηλώςεισ, ϋργα και ϋκτακτα ςυμβϊντα) που επηρεϊζουν τη λειτουργύα του οδικοϑ δικτϑου. Σο ςϑςτημα μϋςω των κατϊλληλων αλγορύθμων που θα διαθϋτει θα υπολογύζει το χρϐνο διαδρομόσ εναλλακτικών διαδρομών και θα ενημερώνει ανϊλογα το χειριςτό και τουσ διερχϐμενουσ οδηγοϑσ. Η ενημϋρωςη των διερχϐμενων οδηγών θα πραγματοποιεύται μϋςω των πινακύδων μεταβλητών μηνυμϊτων ενημϋρωςησ (VMS) που θα εγκαταςταθοϑν ςε ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνεσ θϋςεισ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. Σο ϋργο περιλαμβϊνει και την υλοπούηςη ενϐσ ςυςτόματοσ καθοδόγηςησ οδηγών για θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ ειδικϊ διαμορφωμϋνουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ (πϊρκινγκ). Οι οδηγού θα ενημερώνονται για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ απϐ πινακύδεσ LED που θα εγκαταςταθοϑν ςε ςτρατηγικϊ επιλεγμϋνεσ θϋςεισ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. Η πληροφορύα που θα παρϋχεται ςτουσ οδηγοϑσ θα αφορϊ ςτον αριθμϐ διαθϋςιμων θϋςεων ςτουσ ειδικοϑσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. Ϊτςι, οι οδηγού θα γνωρύζουν για τουσ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ δημοτικοϑσ χώρουσ και ανϊλογα θα επιλϋγουν τον κατϊλληλο ικανοποιώντασ τισ ανϊγκεσ τουσ αποφεϑγοντασ τισ περιπορύεσ ςτο κϋντρο του Δόμου. Περαιτϋρω η ςυγκεκριμϋνη πληροφορύα θα μπορεύ να εξαχθεύ και ςε ϊλλα κανϊλια επικοινωνύασ με το κοινϐ ϐπωσ διαδικτυακού τϐποι, mobile εφαρμογϋσ και SMS υπηρεςύεσ. Σϋλοσ και ϐπωσ ϋχει προαναφερθεύ το ςϑςτημα περιλαμβϊνει τα κανϊλια επικοινωνύασ με το κοινϐ που εύναι οι πινακύδεσ VMS και LED που θα εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτο οδικϐ δύκτυο, η ανϊπτυξη ενϐσ διαδικτυακοϑ τϐπου ενημϋρωςησ και δρομολϐγηςησ, υπηρεςύεσ κινητών τηλεφώνων SMS και mobile εφαρμογϋσ για smart phones. Με τον τρϐπο αυτϐ, οι χρόςτεσ του οδικοϑ δικτϑου και χρόςτεσ του ςυςτόματοσ θα διαθϋτουν μύα πληθώρα πηγών ενημϋρωςησ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ και για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ χώρουσ πϊρκινγκ. 6

7 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ o ΕΕ Εσρωπαϊθή Έλωζε o ΕΣΠΑ Εζληθό Σηραηεγηθό Πιαίζηο Αλαθοράς o ΕΠ Επητεηρεζηαθό Πρόγρακκα o ΚΕ Κέληρο Ειέγτοσ o ΕΠΠΕ Επηηροπή Παραθοιούζεζες θαη Παραιαβής Έργοσ o ΨΣ Ψεθηαθή Σύγθιηζε o WS Web Services o ΜΜΜ Μέζα Μαδηθής Μεηαθοράς o VMS - Πηλαθίδες Μεηαβιεηώλ Μελσκάηωλ Ελεκέρωζες Κοηλού 7

8 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοποίηςη του αντικειμζνου του Ζργου Υορϋασ υλοπούηςησ, παρακολοϑθηςησ και λειτουργύασ του Ϊργου εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών ο οπούοσ ϋχει και την ςυνολικό ευθϑνη για την ϊρτια λειτουργύα του ϋργου και προϋκυψε απϐ τη ςυγχώνευςη των πρώην «Καποδιςτριακών» Δόμων Ανατολόσ, Ιωαννύνων, Μπιζανύου, Παμβώτιδασ, Περϊματοσ και τησ πρώην «Καποδιςτριακόσ» Κοινϐτητασ Νόςου Ιωαννύνων, με βϊςη τισ διατϊξεισ του Ν. 3852/ : Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ. Ο νϋοσ διευρυμϋνοσ «Καλλικρατικϐσ» Δόμοσ Ιωαννιτών βρύςκεται ςτο κεντρικϐ τμόμα του Νομοϑ Ιωαννύνων. Η ςυνολικό ϋκταςη του Δόμου ανϋρχεται ςε περύπου ςτρϋμματα και αντιπροςωπεϑει περύπου το 1% 2% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ του Νομοϑ Ιωαννύνων. ϑμφωνα με την απογραφό πληθυςμοϑ για το 2011 και τα προςωρινϊ αποτελϋςματα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ, ο Δόμοσ Ιωαννιτών ϋχει πληθυςμϐ και Πυκνϐτητα ανϊ τετρ. Φιλιϐμετρο 277,05. Ο Δόμοσ Ιωαννιτών θα ϋχει τη ςυνολικό εποπτεύα του ϋργου κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ. τϐχο του ϋργου αποτελεύ η δημιουργύα ενϐσ Κϋντρου Διαχεύριςησ τησ Κυκλοφορύασ για ιδιωτικϊ μϋςα μεταφορϊσ. Σην εποπτεύα του Κϋντρου Διαχεύριςησ τησ Κυκλοφορύασ θα την ϋχει ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ Υορϋασ λειτουργύασ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι ϊμεςα εμπλεκόμενεσ υπηρεςύεσ ςτην λειτουργύα του ϋργου εύναι: 1.Διεύθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ, ηε ζηάζε θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθώλ κέηξσλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 2696/1999, όπσο ηζρύεη, γηα ηελ παξάλνκε ζηάζκεπζε νρεκάησλ, θαζώο επίζεο ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θπθινθνξία ηξνρνθόξσλ ζε πεδόδξνκνπο, πιαηείεο, πεδνδξόκηα θαη γεληθά ζε ρώξνπο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα ηέηνηα ρξήζε θαη πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ. Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα νρήκαηα. Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο κε ππνδείμεηο θαη ζήκαηα ησλ ηξνρνλόκσλ ζην δεκνηηθό νδηθό δίθηπν θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ εζληθνύ θαη επαξρηαθνύ δηθηύνπ πνπ δηέξρνληαη κέζα από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ, πνπ αθνξνύλ ζηε ζήκαλζε ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηηο νδνύο. Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα έθηαθηεο εθδειώζεηο θαη ζπκβάληα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ (π.ρ. δηαδειώζεηο, αηπρήκαηα, θιπ) 2.Διεύθυνςη Προγραμματιςμού, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ Είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΕ ηνπ Δήκνπ. 8

9 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Θα έρεη ην δηαρεηξηζηηθό έιεγρν όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επνπηεία ηνπ Κέληξνπ Δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο Θα εμαζθαιίδεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο ησλ πνιηηώλ. Θα ειέγρεη θαη ζα ελεκεξώλεη όπνπ απαηηείηαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ρεηξηζηώλ ζηειερώλ ηνπ Δήκνπ. Θα ελεκεξώλεη ην ζύζηεκα γηα πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο θπθινθνξίαο ιόγσ δηελέξγεηαο εθδειώζεσλ (παξειάζεηο, ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο θιπ). 3. Διεύθυνςη Καθαριότητασ, Ανακύκλωςησ, υντόρηςησ Έργων και Πραςύνου Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα εθηεινύκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία. Θα εηζάγεη ζηελ πιαηθόξκα ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ώξεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ηεο (απνξξηκκαηνθόξα, νρήκαηα-ζθνύπεο, πδξνθόξεο, νρήκαηα πιύζεσο θάδσλ θιπ). Η Δηεύζπλζε είλαη αξκόδηα γηα: - ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ - ηε ρσξηζηή απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ - ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη θάδσλ Αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Οδνπνηίαο ηνπ ηκήκαηνο πληεξήζεσλ Έξγσλ είλαη: - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ νδνπνηίαο. - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, βειηίσζεο ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ νδώλ. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Κπθινθνξηαθώλ Θεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο πληεξήζεσλ Έξγσλ είλαη: - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδώλ γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ. - ε εθηέιεζε εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδώλ θαη πιαηεηώλ, αξίζκεζεο θηηξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζε ζέκαηα ηνπ Δήκνπ, ζηάζεσλ ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ θιπ.). 4. Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα εθηεινύκελα έξγα αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θπθινθνξία. Θα εηζάγεη ζηελ πιαηθόξκα ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ώξεο θπθινθνξίαο ησλ αζηηθώλ ιεσθνξείσλ. Θα ελεκεξώλεη ηελ πιαηθόξκα γηα αιιαγέο ζε κνλνδξνκήζεηο - θαηεπζύλζεηο - πεδνδξνκήζεηο νδώλ θαζώο θαη γηα λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Σν ηκήκα Μειεηώλ θαη Εθηέιεζεο Έξγσλ: - Έρεη ηελ επζύλε ηεο εθηέιεζεο έξγσλ κε απηεπηζηαζία ή ηεο επίβιεςεο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο Σν ηκήκα πγθνηλσληώλ, Κπθινθνξίαο, Εγθαηαζηάζεσλ θαη Αδεηώλ Μεηαθνξώλ: - Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνύ δηθηύνπ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ ζην Δήκν θαη ηε ξύζκηζε ζρεηηθώλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηό:.. Καζνξίδεη ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζώο θαη ηελ αθεηεξία, ηε δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ - Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηό:.. Μεξηκλά γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο.. Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 9

10 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου.. Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ρώξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ θαη µε δπλαηόηεηα κίζζσζεο αθηλήησλ, ζύκθσλα µε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ Υορϋασ υλοπούηςησ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι άμεσα εμπλεκόμενες σπηρεσίες στην σλοποίηση τοσ έργοσ είναι: 1. Διεύθσνση Οικονομικών Υπηρεσιών με: - Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο - Σκήκα Λνγηζηεξίνπ - Σκήκα Σακείνπ - Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Δηαρείξηζεο Τιηθνύ Η Δηεύζπλζε ζα πινπνηήζεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ Δηαγσληζκνύ θαη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 2.Διεύθσνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληρουορικής με: - Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αλάπηπμεο - Σκήκα Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Επηθνηλσληώλ (ΣΠΕ) Η Δηεύζπλζε ζα ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Έργου) ϑμφωνα με την αριθμ 751/ απϐφαςη του Δημοτικοϑ ςυμβουλύου Ιωαννύνων (ΑΓΑ: Β4ΜΠΩΔΩ-1Κ6) υπηρεςύα υλοπούηςησ-επύβλεψησ τησ πρϊξησ εύναι η Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ του Δόμου Ιωαννιτών, η οπούα θα ϋχει τον ςυντονιςμϐ των Διευθϑνςεων που εμπλϋκονται και τησ ΕΠΠΕ. Τπεϑθυνοσ Ϊργου εύναι ο υπϊλληλοσ τησ Διεϑθυνςησ Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ του Δόμου Ιωαννιτών κ. Αλϋξανδροσ Παπαδόμασ κλϊδου ΠΕ5 Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών. Για την παρακολοϑθηςη του ϋργου θα ςυςταθεύ τριμελόσ Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ Παραλαβόσ (ΕΠΠE) του ϋργου απαρτιζϐμενη απϐ εξειδικευμϋνουσ υπηρεςιακοϑσ παρϊγοντεσ του Δόμου Ιωαννιτών. Θα οριςτεύ μϋλοσ τησ ΕΠΠE υπϊλληλοσ τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ, ωσ «υπϐλογοσ» διαχεύριςησ του τραπεζικοϑ λογαριαςμοϑ του Ϊργου. Αρμοδιϐτητα τησ ΕΠΠΕ αποτελεύ η παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ και ειςηγεύται προσ το αρμϐδιο αποφαςιςτικϐ ϐργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για την τμηματικό και οριςτικό παραλαβό του παρϐντοσ Ϊργου. Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμών ΕΚΠΟΣΑ ϐπωσ προβλϋπει η κεύμενη νομοθεςύα η οπούα ειςηγεύται προσ την Οικονομικό επιτροπό του Δόμου Ιωαννιτών για ϐλα τα ςτϊδια του διαγωνιςμοϑ και η οπούα θα λϊβει τισ τελικϋσ αποφϊςεισ κατακϑρωςησ. 10

11 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Α1.2 Τφιςτάμενη κατάςταςη (ςε ςχζςη με τισ απαιτήςεισ του Ζργου) το Δόμο ςόμερα οι κεντρικϋσ οδικϋσ αρτηρύεσ αντιμετωπύζουν ϋντονα προβλόματα κυκλοφοριακόσ ςυμφϐρηςησ με αποτϋλεςμα να παρατηροϑνται μεγϊλεσ ουρϋσ αυτοκινότων ςε ςημαντικοϑσ κϐμβουσ. Επιπλϋον, η ςυμφϐρηςη επιβαρϑνεται και απϐ οχόματα που κϊνουν περιπορύεσ μϋςα ςτην πϐλη για την εϑρεςη χώρου ςτϊθμευςησ. Οι χώροι ςτϊθμευςησ παρϊ την οδϐ εύναι ςυνόθωσ γεμϊτοι ϐπωσ και οι ειδικού χώροι ςτϊθμευςησ, γεγονϐσ που αυξϊνει τισ περιπορύεσ ςτο κϋντρο τησ πϐλησ. όμερα, απουςιϊζει παντελώσ ϋνα ςϑςτημα πληροφϐρηςησ κοινοϑ που να ενημερώνει τουσ οδηγοϑσ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο και για τη διαθεςιμϐτητα χώρων ςτϊθμευςησ. Η υφιςτϊμενη κατϊςταςη θα αλλϊξει με την υλοπούηςη του ϋργου που περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ενϐσ ςυςτόματοσ πληροφϐρηςησ κοινοϑ για τισ επικρατοϑςεσ ςυνθόκεσ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου. τϐχοσ εύναι η βϋλτιςτη κυκλοφοριακό διαχεύριςη κεντρικών αρτηριών του Δόμου ϋτςι ώςτε να αποκτόςει ϋνα διαχειριςτικϐ εργαλεύο εποπτεύασ και παρακολοϑθηςησ του δικτϑου. Ο Δόμοσ θα γνωρύζει την εξϋλιξη τησ κυκλοφορύασ και θα επεμβαύνει ςε περιπτώςεισ που χρειϊζεται (ατϑχημα, ϋργα, ϋκτακτα ςυμβϊντα). Η ενημϋρωςη των οδηγών θα πραγματοποιεύται μϋςω πολλαπλών καναλιών επικοινωνύασ ϐπωσ πινακύδεσ μεταβλητών μηνυμϊτων (VMS που θα εγκαταςταθοϑν ςε θϋςεισ ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου), διαδικτυακό πϑλη, mobile εφαρμογϋσ και SMS. Σο ϋργο περιλαμβϊνει επύςησ ϋνα ςϑςτημα καθοδόγηςησ οδηγών για θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. Η πληροφορύα που θα παρϋχεται ςτουσ οδηγοϑσ θα αφορϊ τη διαθεςιμϐτητα ό μη των θϋςεων. Σϋλοσ το ςϑςτημα περιλαμβϊνει την ανϊπτυξη ενϐσ διαδικτυακοϑ τϐπου ενημϋρωςησ και δρομολϐγηςησ πολιτών με δυνατϐτητα πρϐςβαςησ και μϋςω κινητών ςυςκευών. τϐχοσ οι μετακινοϑμενοι πολύτεσ να διαθϋτουν πληθώρα πηγών ενημϋρωςησ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ, για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ καθώσ και για τον αναμενϐμενο χρϐνο μετϊβαςησ ςε διϊφορα ςημεύα ςτην πϐλη. Οι υπηρεςύεσ που απορρϋουν απϐ την προτεινϐμενη πρϊξη εύναι: εποπτεύα του οδικοϑ δικτϑου μϋςω των μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ προβολό κυκλοφοριακών ςτατιςτικών δεδομϋνων μϋςω γραφικών παραςτϊςεων και εκθϋςεων δημιουργύα ιςτορικόσ βϊςησ κυκλοφοριακών δεδομϋνων και ειςαγωγό κυκλοφοριακών ςυμβϊντων ςτο οδικϐ δύκτυο υπολογιςμϐσ χρϐνων διαδρομών και κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςε real time ςτο δύκτυο εκτύμηςη χωρητικϐτητασ θϋςεων ςτϊθμευςησ υπολογιςμϐσ χρϐνων διαδρομών με τα ΜΜΜ ενημϋρωςη κοινοϑ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ μϋςω πινακύδων VMS, διαδικτυακοϑ τϐπου, SMS και mobile εφαρμογών ενημϋρωςη κοινοϑ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ μϋςω πινακύδων και mobile εφαρμογών Με την υλοπούηςη του ϋργου η ςημερινό κατϊςταςη θα βελτιωθεύ καθώσ θα παρϋχει υπηρεςύεσ πληροφϐρηςησ του κοινοϑ ςχετικϊ με τισ επικρατοϑςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ γεγονϐσ που θα ςυμβϊλει ςτην αποςυμφϐρηςη των κεντρικών αρτηριών 11

12 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου δεδομϋνου ϐτι οι οδηγού θα μποροϑν να επιλϋγουν διαφορετικϋσ διαδρομϋσ για να φτϊςουν ςτον τελικϐ τουσ προοριςμϐ. Επιπλϋον, οι οδηγού θα ενημερώνονται για τη διαθεςιμϐτητα των χώρων ςτϊθμευςησ ϋτςι ώςτε να αποφεϑγονται οι περιπορύεσ οχημϊτων ςτο οδικϐ δύκτυο τησ πϐλησ. Επύδραςη του ϋργου ςτο κοινϐ αποτελεύ η μεύωςη των καθυςτερόςεων ςτην επιβατικό και εμπορευματικό κύνηςη, η μεύωςη τησ ταλαιπωρύασ των οδηγών, η ενημϋρωςη των οδηγών για τον αναμενϐμενο χρϐνο διϋλευςησ απϐ ςυγκεκριμϋνεσ οδικϋσ αρτηρύεσ με αποτϋλεςμα να προγραμματύζουν καλϑτερα το χρϐνο μετακύνηςόσ τουσ. Η μεύωςη των καθυςτερόςεων θα προκαλϋςει ωφϋλειεσ και για τισ επιχειρόςεισ, οι οπούεσ θα μποροϑν με μεγαλϑτερη ακρύβεια να υπολογύζουν τον ακριβό χρϐνο παραλαβόσ/παρϊδοςησ των εμπορευμϊτων, ενώ χρϐνοσ θα εξοικονομηθεύ και για τουσ εργαζϐμενουσ που θα υποςτοϑν και μικρϐτερη ταλαιπωρύα με αποτϋλεςμα να εύναι πιο παραγωγικού. Η μεύωςη των καθυςτερόςεων ςτισ κεντρικϋσ οδικϋσ αρτηρύεσ αναμϋνεται να επιφϋρει θετικϋσ επιπτώςεισ και ςτο περιβϊλλον απϐ τη μεύωςη εκπομπόσ ρϑπων των οχημϊτων. Επιπλϋον, η χρόςη οδών με μικρϐτερεσ καθυςτερόςεισ αναμϋνεται να αποφορτύςει μεγϊλουσ οδικοϑσ ϊξονεσ (που εύναι όδη ςυμφορημϋνοι) και να επιδρϊςει θετικϊ ςτη ςυνολικό μεύωςη των ρϑπων. Οι ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ θα επιφϋρουν βελτύωςη των οδικών ςυνθηκών ςτουσ οδοϑσ του Δόμου με αποτϋλεςμα να ξοδεϑεται λιγϐτεροσ «χαμϋνοσ» χρϐνοσ ςτισ μετακινόςεισ εξαιτύασ του προςφερϐμενου διαχειριςτικοϑ εργαλεύου. Ο Δόμοσ θα ϋχουν τη δυνατϐτητα καλϑτερησ διαχεύριςησ των υφιςτϊμενων πϐρων ενώ θα υπϊρχει η δυνατϐτητα παρακολοϑθηςησ ςε «πραγματικϐ» χρϐνο τησ εξϋλιξησ των κυκλοφοριακών ςυνθηκών. Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ Υορϋασ Λειτουργύασ εύναι ο Δόμοσ Ιωαννιτών. Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι διευθύνςεισ του Υορϋα (ςε πλόρη οργανωτικό δομό ςύμφωνα με τον ΟΕΤ) που θα λειτουργήσουν το Έργο εύναι οι ακόλουθεσ (οι αρμοδιότητεσ τουσ αναφϋρονται ςτην παρ.α1.1.1): 1. Διεύθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ - Σμόμα Επιχειρηςιακοϑ χεδιαςμοϑ - Σμόμα Αςτυνϐμευςησ 2. Διεύθυνςη Προγραμματιςμού, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ - Σμόμα Προγραμματιςμοϑ και Ανϊπτυξησ - Σμόμα Αποτελεςματικϐτητασ, Ποιϐτητασ και Οργϊνωςησ και Διαφϊνειασ - Σμόμα Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (Σ.Π.Ε.) 3. Διεύθυνςη Καθαριότητασ, Ανακύκλωςησ, υντόρηςησ Έργων και Πραςύνου - Σμόμα Καθαριϐτητασ και Ανακϑκλωςησ Γξαθείν πιινγήο Απνξξηκκάησλ Γξαθείν Καζαξηζκνύ Κνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη εηδηθώλ ζπλεξγείσλ Γξαθείν Αλαθύθισζεο - Σμόμα υντηρόςεων Ϊργων 12

13 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου Γξαθείν Κηηξηαθώλ Έξγσλ θαη Τπαίζξησλ Υώξσλ Γξαθείν Οδνπνηίαο Γξαθείν Κπθινθνξηαθώλ Θεκάησλ - Σμόμα Διαχεύριςησ και υντόρηςησ Οχημϊτων Γξαθείν Κίλεζεο Γξαθείν πληήξεζεο Ορεκάησλ - Σμόμα Πραςύνου και Κοιμητηρύων Γξαθείν Πξαζίλνπ Γξαθείν Κνηκεηεξίσλ 4. Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών - Σμόμα Μελετών και Εκτϋλεςησ Ϊργων - Σμόμα υγκοινωνιών, Κυκλοφορύασ Εγκαταςτϊςεων και Αδειών Μεταφορών Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Ο πρϐτυποσ Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του νϋου Δόμου Ιωαννιτών, ψηφύςτηκε απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο Ιωαννύνων ςτισ , και προβλϋπει κεντρικϋσ υπηρεςύεσ (ςτην ϋδρα του νϋου Δόμου) και αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτισ ϋδρεσ των πρώην δόμων που τον αποτελοϑν (ΥΕΚ 2138/ ). Οι διευθϑνςεισ του Υορϋα εύναι: - Διεϑθυνςη Δημοτικόσ Αςτυνομύασ (υπαγϐμενη απευθεύασ ςτον Δόμαρχο) - Γενικό Διεϑθυνςη - Διεϑθυνςη Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Πληροφορικόσ - Διεϑθυνςη Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ - Διεϑθυνςη Περιβϊλλοντοσ και Πολεοδομύασ - Διεϑθυνςη Καθαριϐτητασ, Ανακϑκλωςησ, υντόρηςησ Ϊργων και Πραςύνου - Διεϑθυνςησ Κοινωνικόσ Προςταςύασ - Διεϑθυνςησ Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ, Ιςϐτητασ και Πολιτιςμοϑ - Διεϑθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών - Διεϑθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών - Διεϑθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών - Διεϑθυνςη Κϋντρου Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Σο κυκλοφοριακϐ πρϐβλημα αποτελεύ ϋνα απϐ τα δϑο ςημαντικϐτερα προβλόματα ϐλων των ελληνικών πϐλεων. Η υιοθϋτηςη νϋων τεχνολογιών πληροφορικόσ αποτελεύ ϋνα νϋο ϐπλο ςτην αντιμετώπιςη των κυκλοφοριακών ζητημϊτων μϋςω τησ πολιτικόσ τησ διαχεύριςησ τησ κυκλοφορύασ. Οι ςημαντικϐτερεσ παρϊμετροι ςε τϋτοιεσ λϑςεισ εύναι η διαχεύριςη τησ κυκλοφορύασ και η διαχεύριςη τησ ςτϊθμευςησ. Η κυκλοφορύα ςτα Ιωϊννινα χαρακτηρύζεται απϐ ςχετικϊ υψηλοϑσ κυκλοφοριακοϑσ φϐρτουσ με ςημαντικϋσ διακυμϊνςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ ακϐμη και τισ ώρεσ αιχμόσ. Παρατηροϑνται επιπλϋον ςημαντικϋσ καταςτϊςεισ ςυμφϐρηςησ ςε περιπτώςεισ ϋκτακτων γεγονϐτων που εύναι ϐμωσ ςχετικϊ ςυχνϋσ. Σϋτοιεσ καταςτϊςεισ εύναι τα ατυχόματα, διϊφορα ϋργα, εκδηλώςεισ κ.α. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ η πληροφορικό δύνει τη δυνατϐτητα ϋγκαιρησ ενημϋρωςησ προκειμϋνου να αποφευχθεύ η κυκλοφοριακό ςυμφϐρηςη και ο οδηγϐσ να ϋχει τη δυνατϐτητα εναλλακτικών επιλογών για τη μετακύνηςό 13

14 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου του. Για το ςκοπϐ αυτϐ θα χρηςιμοποιηθεύ το καινοτϐμο ςϑςτημα πληροφϐρηςησ οδηγών που προτεύνεται. Επιπλϋον, το ζότημα τησ ςτϊθμευςησ των αυτοκινότων εξελύςςεται ςόμερα ςε ϋνα απϐ τα ςημαντικϊ προβλόματα του Δόμου Ιωαννύτων με περιοριςμϋνο αριθμϐ διαθϋςιμων πϊρκινγκ που ςυχνϊ αντιμετωπύζουν υψηλό ζότηςη κυρύωσ κατϊ τη διϊρκεια των ωρών αιχμόσ. τισ περιϐδουσ αιχμόσ τα αυτοκύνητα που αναζητοϑν ςτϊθμευςη αναγκϊζονται να κϊνουν περιπορύεσ ςτο οδικϐ δύκτυο με αποτϋλεςμα να αυξϊνουν το πρϐβλημα τησ κυκλοφοριακόσ ςυμφϐρηςησ. Με την υλοπούηςη του ϋργου οι επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ οι οπούεσ παρϊγουν προςτιθϋμενη αξύα προσ τον πολύτη και την επιχεύρηςη εύναι οι ακϐλουθεσ: υπηρεςύα εποπτεύασ του οδικοϑ δικτϑου μϋςω τησ εγκατϊςταςησ των μϐνιμων ςταθμών μϋτρηςησ τησ κυκλοφορύασ, υπηρεςύα προβολόσ κυκλοφοριακών ςτατιςτικών δεδομϋνων μϋςω γραφικών παραςτϊςεων και εκθϋςεων, υπηρεςύα δημιουργύασ ιςτορικόσ βϊςησ κυκλοφοριακών δεδομϋνων, υπηρεςύα ειςαγωγόσ κυκλοφοριακών ςυμβϊντων ςτο οδικϐ δύκτυο του Δόμου, υπηρεςύα υπολογιςμοϑ χρϐνων διαδρομών και κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςε real time ςτο δύκτυο επιρροόσ του Δόμου, υπηρεςύα εκτύμηςησ χωρητικϐτητασ θϋςεων ςτϊθμευςησ, υπηρεςύα ενημϋρωςησ κοινοϑ για τισ τρϋχουςεσ κυκλοφοριακϋσ ςυνθόκεσ μϋςω πινακύδων VMS, διαδικτυακοϑ τϐπου, υπηρεςιών SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. υπηρεςύα ενημϋρωςησ κοινοϑ για τισ διαθϋςιμεσ θϋςεισ ςτϊθμευςησ μϋςω πινακύδων LED, διαδικτυακοϑ τϐπου, υπηρεςιών SMS και mobile εφαρμογών για χρόςη απϐ smart phones. Α1.2.4 Ανϊλυςη υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: 1. Δημοτολϐγιο 2. Εθνικϐ Δημοτολϐγιο 3. Μητρώο Αρρϋνων 4. Κεντρικϐ Πρωτϐκολλο 5. Πρωτϐκολλο Πολεοδομύασ 6. Ηλεκτρονικό Πολεοδομύα 7. Προγρϊμματα επιλογόσ μϐνιμου προςωπικοϑ μϋςω ΑΕΠ 8. Πακϋτο FINE M/ADART Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων (θϋρμανςη, κλιματιςμϐσ, ηλεκτρικϊ) κλπ 9. Πακϋτο προγραμμϊτων προκοςτολϐγηςησ ϋργων (4Μ-ΣΕΤΦΗ) 10. Πακϋτο προγραμμϊτων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών ϋργων (4Μ-ΣΕΤΦΗ) 11. Πακϋτο προγραμμϊτων παρακολοϑθηςη ϋργου (4Μ ERGO-ΜΕΣΡΟ) 12. Autocad 13. Geocalc 14. VERM και PRAXH 15. WINFORAM 16. Μητρώο ϐρων δϐμηςησ και αδειών 17. Παρακολοϑθηςη ειςερχομϋνων φακϋλων 14

15 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Ϊργου 18. Πρϐςτιμα αυθαιρϋτων κτιςμϊτων 19. Πρϐγραμμα για την Σεχνικό Τπηρεςύα 20. Για το τμόμα Εκτϋλεςησ Ϊργων: ϑςτημα προγραμμϊτων τοπογραφύασ VERM (για δεϑτερη θϋςη εργαςύασ) 21. Πρϐγραμμα αρχιτεκτονικϐ ςχεδιαςτικϐ (Arris) 22. Πρϐγραμμα ΣΕΚΣΨΝ Αρχιτεκτονικϐ 23. ARCVIEW 24. Πρϐγραμμα διαχεύριςησ κλόςεων 25. Σϋλοσ Ακύνητησ Περιουςύασ (ΣΑΠ) 26. Διπλογραφικϐ Πρϐγραμμα 27. Πρϐγραμμα Δομικό Ενημϋρωςη 28. Πρϐγραμμα Νομοτϋλειασ 29. Μητρώο εργαζομϋνων 30. Πρϐγραμμα Αρχεύου 31. Ιςτοςελύδα Δόμου (www.ioannina.gr) Β) ΕΞΟΠΛΙΜΟ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ : 228 ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (SERVERS) :16 ΑΤΡΜΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ:45 ΕΚΣΤΠΨΣΕ LASER, INKJET, ΜΗΣΡΑ : 83 ΠΟΤΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ-ΑΡΨΣΕ:17 ΦΕΔΙΟΓΡΑΥΟΙ (PLOTTERS) : 3 Γ) Εφαρμογϋσ Δόμου Ιωαννιτών Σύτλοσ Ϊργου Περιγραφό Μητροπολιτικϐ δύκτυο Οπτικϋσ ύνεσ, ςημεύα διαςϑνδεςησ, εγκατϊςταςη παθητικοϑ οπτικών ινών Δόμου εξοπλιςμοϑ και ενεργοϑ εξοπλιςμοϑ δικτϑου που απαιτεύται για Ιωαννιτών την παροχό βαςικόσ πρϐςβαςησ ςτα δημϐςια κτύρια καθώσ και Ανϊπτυξη ημεύων Αςϑρματησ Ευρυζωνικόσ Πρϐςβαςησ ςτο Διαδύκτυο Πιλοτικό Εφαρμογό Γεωγραφικοϑ υςτόματοσ Πληροφοριών (G.I.S) και μετρόςεισ δεικτών ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ ϑςτημα διαχεύριςησ διεργαςιών και εννοιολογικόσ ανϊκτηςησ πληροφοριών διούκηςησ «Ϊννοια» ςημεύα αςϑρματησ πρϐςβαςησ Hotspot ςε 45 ςημεύα του Δόμου Ιωαννιτών Αφορϊ την ανϊπτυξη Γεωγραφικοϑ υςτόματοσ Πληροφοριών που θα παρϋχει τισ εξόσ δυνατϐτητεσ: Δημογραφικό ανϊλυςη, Σουριςτικό πληροφϐρηςη, Δύκτυο αςτικών μεταφορών και διαχεύριςη απορριμμϊτων, Διαχεύριςη οικοδομικών αδειών και αδειών καταςτημϊτων, Κοινωνικϋσ και αθλητικϋσ υποδομϋσ, Φώροι ςτϊθμευςησ, κοινϐχρηςτοι χώροι Μϋςω του Προγρϊμματοσ αναπτϑςςονται εφαρμογϋσ με τισ οπούεσ οι πολύτεσ θα μποροϑν να υποβϊλουν αιτόςεισ για: Εντοπιϐτητα Ληξιαρχικό Πρϊξη Γϊμου Ληξιαρχικό Πρϊξη Γϋννηςησ-Βϊπτιςησ Ληξιαρχικό Πρϊξη Θανϊτου Πιςτοποιητικϐ εγγϑτερων ςυγγενών Πιςτοποιητικϐ Ιθαγϋνειασ Πιςτοποιητικϐ Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ Πιςτοποιητικϐ Οικογενειακόσ Κατϊςταςησ Για Μειωμϋνη Θητεύα 15

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα