Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ, ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286, (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία αποστολής διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 19/11/2012 Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο & στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 20/11/2012 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14/01/2013 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Α1. Πίνακας Περιεχομένων Α1. Πίνακας Περιεχομένων... 2 Α2. Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 Α3. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 5 Α4. Συντομογραφίες... 5 Α5. Περιβάλλον του Έργου... 6 Α5.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... 6 Α5.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Φορέα Υλοποίησης... 6 Α5.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... 8 Α5.1.3 Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων... 8 Α5.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... 9 Α5.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α5.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α5.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α6. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α6.1 Αντικείμενο του Έργου Α6.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α6.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α7. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α7.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α7.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α7.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α7.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α7.4.1 Λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου δημοτικών οχημάτων με τεκμηρίωση χρήσης (άδεια χρήσης με εγκατάσταση) Α7.4.2 Εφαρμογή Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων και Δρομολόγησης Α7.4.3 Εφαρμογή Διαχείρισης Καταναλώσεων Καυσίμων Α7.4.4 Εφαρμογή υπολογισμού και διάχυσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Α7.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α7.5.1 Τηλεματικός Εξοπλισμός Οχημάτων Α7.5.2 Εξοπλισμός ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων Α7.5.3 Μετρητές Ροής Καυσίμων Α7.5.4 Μετρητές Στάθμης Καυσίμου Α7.6 Διαλειτουργικότητα Α7.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α7.8 Ανοιχτά δεδομένα Σελίδα 2 από 46

3 Α7.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α7.10 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α7.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α7.12 Πίνακας Παραδοτέων Α7.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α8. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α8.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α8.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας Α8.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α8.4 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Δράσεις Δημοσιότητας Α9. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...43 Α9.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α9.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α9.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α9.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α9.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Σελίδα 3 από 46

4 Α2. Συνοπτικά στοιχεία Έργου Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εφαρμογή ενός συστήματος για τη μείωση δαπανών των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων αλλά και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων. Γενικά ο διαγωνισμός περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με: 1) Διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κλπ. 2) Έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφή του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού. 3) Διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Συνοπτικά, θα μπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) Βάρος απορριμμάτων β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος γ) Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας του καθενός δ) Χάρτες δρομολογίων και ώρας αποκομιδής. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου για την υποστήριξη εφαρμογών που αφορούν τη βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής & χρήσης των απορριμματοφόρων, την αποδοτικότερη χωροθέτηση, παρακολούθηση & διαχείριση των κάδων και την επαλήθευση της υπηρεσίας αποκομιδής στο νέο Δήμο Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν με βάση τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπως αυτές αναλύονται στο αντίστοιχο τεύχος του διαγωνισμού και με το κείμενο της σύμβασης που θα καταρτισθεί βάσει της προσφοράς του μειοδότη και την οικεία διακήρυξη (Μέρος Β και Γ). Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σελίδα 4 από 46

5 Α3. ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α4. Συντομογραφίες 1) Εργοδότης ή Κύριος του Έργου (ΚτΕ) : Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 2) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 3) Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού : Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, Αγ. Παντελεήμονα 8, Καμένα Βούρλα ) Επιτροπή ή Ε.Δ.Δ. : Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 5) Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE): ομάδα προσώπων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με Απόφαση του και την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου 6) Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού : Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. 7) Προσφέρων ή Συμμετέχων : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων στα πλαίσια του Διαγωνισμού. 8) Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών. 9) Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα αποτελέσει το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 10) Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών ή και προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κατακύρωση. 11) Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 12) Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 13) Ανάδοχος : ο Προσφέρων που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία να παρέχει τις υπηρεσίες. 14) Δήλωση : Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντα, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της χώρας προέλευσης της εταιρίας (π.χ. ένορκη δήλωση) συνοδευμένο απαραίτητα από επίσημη μετάφραση του στα ελληνικά και επικυρωμένο κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 15) Φορέας υλοποίησης: Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 16) Φορέας Λειτουργίας: Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου. 17) ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση. 18) ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. 19) Ε.Π: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σελίδα 5 από 46

6 20) ΨΣ: Ψηφιακή Σύγκλιση. Α5. Περιβάλλον του Έργου Α5.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Τα Καμένα Βούρλα είναι η έδρα του σημερινού Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου και ανήκουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Βρίσκονται στη νότια πλευρά του Μαλιακού Κόλπου και δίπλα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας σε απόσταση 160 χιλιομέτρων περίπου από την πρωτεύουσα της χώρας. Εμπλεκόμενοι στο έργο είναι οι Δήμοι Αμφίκλειας, Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου. Η αποστολή του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου προσδιορίζει τον κύριο σκοπό λειτουργίας του ίδιου του Οργανισμού, δηλαδή του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, τον λόγο ύπαρξής του όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αποσαφηνίζοντας το κύριο έργο του. Ειδικότερα η αποστολή του συνίσταται ως εξής: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχή». Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου στον εθνικό σχεδιασμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα προγραμματικά κείμενα, αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερα δυναμικός τουριστικός πόλος και ένας από τους βασικούς πόλους ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η γεωγραφική θέση του Δήμου τον κατατάσσει στους Δήμους στρατηγικής σημασίας καθώς συμμετέχει σε ένα από τους κύριους άξονες της ηπειρωτικής χώρας. Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τα αντικειμενικά στοιχεία της υφισταμένης κατάστασης και των προοπτικών τόσο του ίδιου του Δήμου όσο και του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος προσδιορίζει το νέο του αναπτυξιακό όραμα ως εξής: Ανάδειξη του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου σε: τόπο έλξης υψηλής ποιότητας τουρισμού με πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτιστικές δράσεις και πόλο ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων που βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Α5.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας και Φορέα Υλοποίησης Φορέας λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου. Στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων, έχοντας σαν κύρια μέριμνα την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της. Ακόμη : Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων αστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. Σελίδα 6 από 46

7 Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 37 του ΔΚΚ. Ο Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου λειτουργεί, όπως κάθε Δήμος της Ελλάδας, με βάση το Νόμο Δήμων και Κοινοτήτων αριθ. 3463, ΦΕΚ 114/ ενώ από την με βάση τον Ν.3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ ). Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι διαιρούνται σε Δημοτικές Ενότητες. Η Δημοτική αρχή διευθύνει και ρυθμίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητές της αφορούν κυρίως τους τομείς : Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Δήμος, λαμβάνει υπόψη του: Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους στην περιφέρειά τους Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμοδιότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους Την ανάγκη να οργανώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών τους Tο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες, μελετά την ανάγκη για σύναψη δανείων και αποφασίζει για όλες τις δικαστικές υποθέσεις. Ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος εκπροσωπεί το Δήμο στα Σελίδα 7 από 46

8 δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής και προΐσταται των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει την διοικητική υποστήριξη του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, θέματα προσωπικού και υπηρεσίες δημοτολογίου, μητρώων αρρένων, ληξιαρχικών πράξεων κ.α.. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα έσοδα, τα έξοδα, τις προμήθειες και όλων των οικονομικών θεμάτων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ασχολείται με τα έργα και τη συντήρηση κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων, οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικών. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ασχολείται με τις υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και με τις υπηρεσίες πρασίνου της πόλης. Α5.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου ενώ για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). Α5.1.3 Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Το Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, για την καλύτερη υποστήριξη της λειτουργίας του, στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη το καθένα με οριζόντιες αρμοδιότητες ανάμεσα στις οποίες καταγράφονται οι ακόλουθες : Ευθύνη για την μηχανοργάνωση - μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Επιμέλεια τη σωστή λειτουργία του σχετικού εξοπλισμού και εισηγείται για την αναβάθμιση, αντικατάσταση και επέκτασή του Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών, κυρίως όσων δεν άπτονται του αντικειμένου άλλων υπηρεσιών του Δήμου καθώς και άλλων φορέων της περιοχής Διαχείριση καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών, κυρίως όσων αφορούν νέες τεχνολογίες Έλεγχος διαδικασιών υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους προγραμμάτων με σκοπό και στόχο να προλαμβάνονται ελλείψεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν απώλεια πόρων Επιμέλεια, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις, σχεδίου διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών που εξασφαλίζονται με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Το Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα του Δήμου σχεδίασε, υλοποίησε και σήμερα λειτουργεί, μια σειρά από σημαντικά έργα για το Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, περιγραφή των οποίων επισυνάπτεται στην παράγραφο Κατά την υλοποίηση των παραπάνω έργων, ο Δήμος διαμόρφωσε ειδικό χώρο, σε κεντρικό ιδιόκτητο κτίριο, εντός του οποίου έχει εγκατασταθεί όλος ο σχετικός ενεργός και παθητικός εξοπλισμός (Data, Web, IVR Servers). Ο χώρος αυτός διαθέτει όλες τις σύγχρονες Σελίδα 8 από 46

9 προδιαγραφές καταλληλότητας ανάλογων εγκαταστάσεων (ειδική διαμόρφωση χώρου, αυτονομία παροχής ηλεκτρικής ισχύος μέσω UPS, σύστημα κλιματισμού) παράλληλα με απευθείας φυσική σύνδεση στο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην παρεχόμενη ασφάλεια η οποία συνίσταται αφενός στην ασφάλεια σε επίπεδο Layer 2 isolation με το οποίο οι Servers προστατεύονται μέσω πλήρους δικτυακής απομόνωσής τους από το υπόλοιπο δίκτυο φιλοξενίας και αφετέρου στην ασφάλεια με χρήση Packet filtering από redundant συστήματα Firewall τα οποία προστατεύουν τις υποδομές φιλοξενίας. Αναφορικά με την υποστήριξη της λειτουργίας της προτεινόμενης πράξης μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο υλοποίησης του έργου, και με δεδομένο ότι ο Δήμος διαθέτει την κατάλληλη υποδομή προτείνεται η φιλοξενία των εφαρμογών λογισμικού της πράξης να γίνει στο Data Center του Δήμου (όπου αυτό είναι εφικτό). Η δυνατότητα του virtual hosting περιλαμβάνει ένα σύνολο από πλεονεκτήματα τα οποία καλύπτουν ανάγκες φιλοξενίας στατικών ή δυναμικών δεδομένων σε περιβάλλον Linux, Windows 2000 ή ASP.NET (με υποστήριξη XML, WAP κα). Οι δυνατότητες αυτές εξυπηρετούν τη φιλοξενία εφαρμογών που απαιτούν πρόσβαση σε μια σειρά από γνωστές βάσεις δεδομένων [π.χ. Microsoft Access Database (flat file), Microsoft SQL Database ή MySql σε Linux]. H επιλογή αυτή εγγυάται υψηλό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης όσον αφορά στην κάλυψη από πιθανές βλάβες που ενδέχεται να παρουσιαστούν στον εξοπλισμό φιλοξενίας. Σε περίπτωση βλάβης ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης προβαίνει άμεσα και εντός προκαθορισμένου χρόνου, στις απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος χωρίς καμία επιβάρυνση και επιβράδυσνη στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Ο Δήμος αναλαμβάνει την επισκευή του εξοπλισμού, βάσει συγκεκριμένων χρόνων απόκρισης. Προβλέπονται υπηρεσίες καθημερινού back-up για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στις τοπικές μονάδες των κεντρικών εξυπηρετητών. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν καθημερινό back-up, back-up πρίν και μετά από σημαντικά upgrades κατόπιν συννενόησης και back-up on demand για ειδικές περιπτώσεις όπου ο Δήμος απαιτήσει να τηρηθεί back-up των δεδομένων. Ειδικά για την περίπτωση των Web εφαρμογών που απαιτούν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα αλλά και υψηλά επίπεδα ασφάλειας προτείνονται οι υπηρεσίες κεντρικής αποθήκευσης των δεδομένων των συστημάτων του κάθε server στο ειδικό Web Storage Area Network του Δήμου. Η χρήση των υπηρεσιών κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων είναι δυνατό να γίνει μέσω απλής ή διπλής (fully redundant) σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποθήκευσης δεδομένων Α5.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE) του έργου. Παράλληλα εξειδικευμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων Αμφίκλειας Ελατείας και Λοκρών θα συμμετέχουν στις εργασίες παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου. Θα οριστεί υπάλληλος του λογιστηρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του Έργου. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από επιτροπές του Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Σελίδα 9 από 46

10 Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του Έργου Α5.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την κίνηση του δημοτικού στόλου στους Δήμους χαρακτηρίζεται από τη μη ορθολογική χρήση των οχημάτων η οποία οδηγεί στην αύξηση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες, χαμένα οχηματο-χιλιόμετρα, φθορά οχημάτων κτλ), στην αύξηση των ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι Δήμοι προσπαθούν να εισάγουν τεχνολογίες εποπτείας στόλου & RFID, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους και να ενθαρρύνουν τις τοπικές κοινωνίες να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικά. Έτσι, γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια στο σύνολο των οχημάτων του δημοτικού στόλου. Με το συγκεκριμένο έργο τα οφέλη για το κράτος είναι: 1. Βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής & χρήσης των απορριμματοφόρων και εξοικονόμηση καυσίμων από τα λιγότερα χιλιόμετρα του συνόλου των οχημάτων 2. Αποδοτικότερη παρακολούθηση & διαχείριση της υπηρεσίας αποκομιδής 3. Προετοιμασία των υπηρεσιών των Δήμων για τη μελλοντική εφαρμογή προγραμμάτων pay-as-you-throw & ανακύκλωσης βάσει κινήτρων 4. Τεκμηριωμένη αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητας και δυνατότητα άμεσης ανάδρασης των υπηρεσιών επί τη βάση στοιχείων 5. Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων. Τα οφέλη για τους πολίτες είναι: 1. Αποδοτικότερη υπηρεσία καθαριότητας που του παρέχει ο Δήμος 2. Ενημέρωση για τις προμήθειες και τις καταναλώσεις καυσίμων στα οχήματα των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου, ενισχύοντας το αίσθημα της διαφάνειας στους πολίτες 3. Τεκμηριωμένη απαίτηση για το επίπεδο καθαριότητας ανά περιοχή των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου. Α5.2.1 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Ακολουθεί το οργανόγραμμα του Δήμου Μώλου Αγίου-Κωνσταντίνου. Σελίδα 10 από 46

11 Α5.2.2 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το έργο στοχεύει στις ακόλουθες επιχειρησιακές διαδικασίες η οποίες παράγουν προστιθέμενη αξία προς τον πολίτη Έλεγχος και διαχείρισης καυσίμων (κατανάλωσης) δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων Παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και διαχείριση δρομολογίων δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων Παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης οχημάτων και μείωση των δαπανών συντήρησης αυτών Παραγωγή χρηματοοικονομικών δεικτών που μπορούν να υποστηρίξουν επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες μεταφορών ή προμήθειας νέων οχημάτων Παραγωγή αυτόματων στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών χαρτογραφήσεων κατανάλωσης ανά διαδρομή και ημέρα προς την κεντρική διοίκηση και τις λοιπές στατιστικές υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στο σχέδιο Καλλικράτης Ειδοποίηση (alarm) σχετικά με υπερκαταναλώσεις ή μη λογικές συμπεριφορές του οχήματος με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για τους Δήμους Προσδιορισμό περιβαλλοντικού αποτυπώματος Χωροθέτηση, παρακολούθηση & διαχείριση των κάδων στα όρια του νέου Δήμου με στόχο τη συσχέτιση της κατανάλωσης ανά κιλό μεταφερόμενου απορρίμματος Αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητα Οριοθέτηση επιδόσεων των υπηρεσιών των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου σε επίπεδο γειτονιάς με χρήση δεικτών αξιολόγησης (benchmarking), προς αναβάθμιση της αποδοτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη Ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο μέσω διαγραμμάτων ροής σε πραγματικό χρόνο για το κόστος συλλογής ανά κιλό απορριμμάτων Σελίδα 11 από 46

12 Ενημέρωση σχετικά με τους παραγόμενους ρίπους ανά δρομολόγιο και ανά κιλό απορρίμματος Α6. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α6.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο αφορά: Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφαλίζοντας την μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων, αλλά και εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Θα παρατηρεί παραμέτρους όπως: υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος έξοδος από επιλεγμένες περιοχές κλπ Τον έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη λεπτομερούς καταγραφή του ανεφοδιασμού των οχημάτων και της ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο εν κινήσει του οχήματος (με κατάλληλο αισθητήρα μέτρησης ροής), καθώς και η ανάγκη μέτρησης στάθμης καυσίμου σε πραγματικό χρόνο επιβεβαιώνοντας τον αριθμό λίτρων καυσίμων που προμηθεύεται κάθε όχημα σε σχέση με την τιμή του λίτρου και το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού. Τη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου και την μείωση του κόστους λειτουργίας. Συνοπτικά, θα μπορούν να καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: α) Βάρος απορριμμάτων β) Ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων ανά γεωγραφικό σημείο ενδιαφέροντος γ) Ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες χωροθέτησης των κάδων και χωρητικότητας του καθενός δ) Χάρτες δρομολογίων και ώρας αποκομιδής. Α6.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η σημερινή κατάσταση αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την κίνηση του δημοτικού στόλου στους Δήμους χαρακτηρίζεται από τη μη ορθολογική χρήση των οχημάτων η οποία οδηγεί στην αύξηση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες, χαμένα οχηματο-χιλιόμετρα, φθορά οχημάτων κτλ), στην αύξηση των ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Προτείνονται τεχνολογίες εποπτείας στόλου & RFID, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους Δήμους να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους και να ενθαρρύνει τις τοπικές κοινωνίες να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικά. Έτσι, γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια στο σύνολο των οχημάτων του δημοτικού στόλου. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι μέσω του «Καλλικράτη» στους νέους Δήμους που έχουν προκύψει θα χρειαστεί να συγχωνευθούν στόλοι των επιμέρους Δήμων ως προς τη διαχείριση αλλά όχι ως προς τη χωρική κατανομή (π.χ. οι χώροι ανεφοδιασμού, αμαξοστάσια, προσωπικό κλπ). Με παρόν έργο τα οφέλη για το κράτος θα είναι: Σελίδα 12 από 46

13 1. Βελτιστοποίηση δρομολογίων αποκομιδής & χρήσης των απορριμματοφόρων και εξοικονόμηση καυσίμων από τα λιγότερα χιλιόμετρα του συνόλου των οχημάτων 2. Αποδοτικότερη παρακολούθηση & διαχείριση της υπηρεσίας αποκομιδής 3. Προετοιμασία των υπηρεσιών των Δήμων για τη μελλοντική εφαρμογή προγραμμάτων pay-as-you-throw & ανακύκλωσης βάσει κινήτρων 4. Τεκμηριωμένη αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητας και δυνατότητα άμεσης ανάδρασης των υπηρεσιών επί τη βάση στοιχείων 5. Μείωση κόστους συντήρησης οχημάτων Τα οφέλη για τους πολίτες θα είναι: 1. Αποδοτικότερη υπηρεσία καθαριότητας που του παρέχει ο Δήμος 2. Ενημέρωση για τις προμήθειες και τις καταναλώσεις καυσίμων στα οχήματα των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου, ενισχύοντας το αίσθημα της διαφάνειας στους πολίτες. 3. Τεκμηριωμένη απαίτηση για το επίπεδο καθαριότητας ανά περιοχή των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου. Α6.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι στόχοι του έργου είναι: Η βελτιστοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων στα όρια των Δήμων Αμφίκλειας - Ελατείας, Λοκρών και Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης την οποία προκαλεί το απορριμματοφόρο. Η μείωση της όχλησης που προκαλεί στην κυκλοφορία σε ποσοστό 5% Η μείωση δαπανών στη συντήρηση των οχημάτων από την καλύτερη αξιοποίησή τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% Η οικονοµία στα καύσιµα και στα ημερομίσθια σε ποσοστό μεγαλύτερου του 15%. Α7. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α7.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι προσφέρει το έργο είναι οι ακόλουθες (τουλάχιστον) : Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία ελέγχου και διαχείρισης καυσίμων (κατανάλωσης) δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων Υπηρεσία παρακολούθησης, βελτιστοποίησης και διαχείρισης δρομολογίων Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στιγμιαίες σε πραγματικό χρόνο καταναλώσεις Δρομολόγια, υπηρεσίες και διαδρομές Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Στοιχεία κατανάλωσης και εφοδιασμού καυσίμων Στοιχεία δρομολογίων και υπηρεσιών Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) 2 ο 2 ο Σελίδα 13 από 46

14 δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων Υπηρεσία παρακολούθησης των εργασιών συντήρησης οχημάτων με παράλληλη μείωση των δαπανών συντήρησης Υπηρεσία δημιουργίας προφίλ οχημάτων, πραγματικής κατανάλωσης ανά διαδρομή και παραγωγή χρηματοοικονομικών δεικτών που μπορούν να υποστηρίξουν επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες μεταφορών ή προμήθειας νέων οχημάτων Υπηρεσία παραγωγής αυτόματων στατιστικών στοιχείων και αναλυτικών χαρτογραφήσεων κατανάλωσης ανά διαδρομή και ημέρα προς την κεντρική διοίκηση και τις λοιπές στατιστικές υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στο σχέδιο Καλλικράτης Υπηρεσία ειδοποίησης (alarm) σχετικά με υπερκαταναλώσεις ή μη λογικές συμπεριφορές του οχήματος με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο Υπηρεσία προσδιορισμού περιβαλλοντικού αποτυπώματος Υπηρεσία χωροθέτησης, παρακολούθησης & διαχείρισης των κάδων στα όρια των Δήμων με στόχο τη συσχέτιση της κατανάλωσης ανά κιλό μεταφερόμενου απορρίμματος Χιλιόμετρα που έχουν διανύσει τα οχήματα Χιλιόμετρα που έχουν διανύσει τα οχήματα και καταναλώσεις Καταναλώσεις και διανυθέντα χιλιόμετρα Καταναλώσεις και διανυθέντα χιλιόμετρα Καταναλώσεις και διανυθέντα χιλιόμετρα και τύποι οχημάτων Θέσεις και χωρητικότητες κάδων Σελίδα 14 από 46 Στοιχεία συντηρήσεων με βάση τα χλμ Χρηματοοικονομικούς δείκτες που μπορούν να υποστηρίξουν επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες μεταφορών ή προμήθειας νέων οχημάτων Στατιστικά και αναφορές Ειδοποίηση σχετικά με υπερκαταναλώσεις ή μη λογικές συμπεριφορές του οχήματος Περιβαλλοντικό αποτύπωμα Χωροθέτηση, παρακολούθηση & διαχείριση των κάδων 2ο 1 ο 2 ο 3ο 2 ο 3 ο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα